Sejarah Ting 3 – B4 Latihtubi kilat

Bab 4 KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN
1. Rajah berikut menunjukkan kompromi antara
UMNO engan !L!.
"pakah ha#il per#e$ahaman %a&atankua#a
'ubungan antara (aum )!L!*+
, (etuanan Mela-u ikekalkan
,, .erjuangan kemerekaan ber#ama
,,, (elonggaran #-arat kerak-atan
,/ .ilihan ra-a pelbagai peringkat iaakan
" , an ,,
B , an ,/
! ,, an ,,,
0 ,,, an ,/
1. Senarai berikut aa kaitan engan u#aha parti2
parti politik i Tanah Mela-u paa tahun 13452an.
• (on$eren#i Na#ional
• (on6en#i Na#ional
"pakah per#amaan antara keua2ua ter#ebut+
, Me&ujukan perpauan melalui
perbin7angan antara kaum
,, Menjai mean perbin7angan pelbagai parti
politik
,,, 0ianjurkan oleh ,M. engan kerja#ama .arti
UMNO
,/ 0ianggotai oleh &akil kerajaan Briti#h
" , an ,,
B , an ,/
! ,, an ,,,
0 ,,, an ,/
3. Senarai i ba&ah merujuk kepaa parti politik
-ang itubuhkan paa tahun 13452an.
• Independence of Malayan Party ),M.*
• .arti Negara
"pakah per#amaan antara parti ter#ebut+
" Men-ertai .ilihan Ra-a Umum 1344
B Memperjuangkan kerja#ama pelbagai kaum
alam #ebuah parti politik
! Menapat #okongan penuuk pelbagai
kaum
0 Menjai pen7abar kepaa .akatan UMNO2
M!" alam .ilihan Ra-a Majli# Banaran
4. "ntara -ang berikut8 parti manakah -ang terlibat
alam (on6en#i Na#ional+
, ."S
,, M,!
,,, M!"
,/ UMNO
" , an ,,
B , an ,/
! ,, an ,,,
0 ,,, an ,/
4. Senarai berikut menerangkan 7iri27iri #ekolah
6ernakular.
• 0ibia-ai oleh kerajaan Briti#h
• 0ibina i ka&a#an luar banar
• .er#ekitaran #ekolah -ang ai$
Sekolah 6ernakular -ang imak#ukan ialah
" #ekolah !ina
B #ekolah Tamil
! #ekolah Mela-u
0 #ekolah ,nggeri#
9. Mengapakah 7aangan alam Laporan Barne#
1341 menapat tentangan aripaa ma#-arakat
!ina+
" Semua #ekolah ika&al ketat oleh kerajaan
Briti#h
B Tiak membenarkan baha#a ibuna !ina
iajar i mana2mana #ekolah
! 0iak&a boleh menghilangkan ientiti
peniikan 6ernakular !ina
0 'an-a membenarkan baha#a Mela-u
igunakan #ebagai baha#a pengantar
:. Senarai berikut merujuk kepaa laporan
pelajaran.
• Laporan Barne# 1341
• Laporan Ra;ak 1349
"pakah per#amaan keua2ua laporan ter#ebut+
" Me&ajibkan peniikan #ekolah renah
B Memperuntukkan pelajaran baha#a ibuna i
#emua #ekolah
! Memberi latihan perguruan -ang #ama i
#emua #ekolah
0 Menggunakan baha#a Mela-u #ebagai
baha#a pengantar i #emua #ekolah renah
Disediakan oleh Pn Khoo P.S
Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya
1
Runingan %a&atankua#a
'ubungan antara kaum
)!L!*
UMNO
UMNO
Sejarah Ting 3 – B4 Latihtubi kilat
<. Rajah berikut menerangkan tentang #ebuah
#i#tem -ang i&ujukan i Tanah Mela-u.
"pakah 7iri27iri =+
, Merupakan #ebuah kabinet ba-angan
,, "hli teriri aripaa penuuk tempatan
#ahaja
,,, "hli2ahli tiak tertakluk kepaa kua#a
.e#uruhja-a Tinggi Briti#h
,/ .elantikan ahli2ahli ibuat oleh .e#uruhja-a
Tinggi Briti#h
" , an ,,
B , an ,/
! ,, an ,,,
0 ,,, an ,/
3. %aual i ba&ah berkait engan #i#tem ahli.
Nama ahli Jawatan
0ato> ?.?.!. Thurai#ingam "hli .elajaran
0ato> Mahmu Mat =
"pakah = +
" "hli (e#ihatan
B "hli (e&angan
! "hli .ertanian an .erhutanan
0 "hli Tanah8 .erlombongan an .erhubungan
15. Mengapakah %a&atankua#a 'ubungan antara
(aum men7aangkan #-arat kerak-atan
ilonggarkan+
, Mema#tikan golongan imigran teru# menetap
i Tanah Mela-u
,, Membantu imigran -ang menghaapi
ma#alah untuk pulang ke negara a#al
,,, Menarik minat imigran aripaa terpengaruh
aripaa $ahaman komuni#
,/ Menorong imigran men7urahkan ke#etiaan
-ang #epenuhn-a terhaap Tanah Mela-u
" , an ,,
B , an ,/
! ,, an ,,,
0 ,,, an ,/
Lim .eng San ilahirkan i Singapura.
Bapan-a merupakan #eorang peniaga
barangan logam -ang ka-a.
11. Menurut #-arat kerak-atan .er#ekutuan8 Lim
.eng San la-ak menapat kerak-atan #e7ara
" naturali#a#i
B permohonan
! mengangkat #umpah
0 kuat kua#a unang2unang
11. "pakah kei#time&aan pilihan ra-a Maji#
Banaran (uala Lumpur tahun 1341+
" (uala Lumpur menjai tumpuan unia
B UMNO2M!" bekerja#ama #ebagai pakatan
! .arti ,M. menapat #okongan -ang be#ar
0 .arti Raikal -ang memenangi .ilihan Ra-a
.erikatan UMNO2M,! telah berja-a memenangi
119 keru#i aripa 19< keru#i alam .ilihan
Ra-a Negeri -ang iaakan paa tahun 1344.
13. 0alam .ilihan Ra-a Negeri ter#ebut8 .erikatan
UMNO2M!" men7atat kemenangan -ang
mengagumkan.
"pakah me#ej keputu#an pilihan ra-a ter#ebut+
" (on#ep kerja#ama parti politik pelbagai kaum
iterima oleh rak-at
B @abungan UMNO2M!" memaai untuk
membentuk #ebuah kerajaan
! Rak-at Tanah Mela-u #uah ber#eia untuk
menghaapi pilihan ra-a umum
0 (erja#ama kaum alam #ebuah parti politik
apat menarik #okongan penguni
14. ,ea tera&al -ang memba&a kepaa
pembentukan .arti .erikatan 1344 ialah
" penubuhan Si#tem "hli
B penubuhan %a&atankua#a 'ubungan antara
kaum
B kemenangan .akatan UMNO2M!" alam
.ilihan Ra-a Majli# Banaran
0 penubuhan ,M. oleh 0ato> Onn %a>a$ar
.arti .erikatan telah memenangi 41
aripaa 41 keru#i alam .ilihan Ra-a
Majli# .erunangan .er#ekutuan 1344.
14. "pakah $aktor kemenangan .arti .erikatan
alam pilihan ra-a ter#ebut+
, (e#anggupan pelbagai kaum berkong#i
kua#a
,, Ma#alah alaman -ang melana .arti
Negara
,,, Sokongan Briti#h terhaap perjuangan .arti
.erikatan
,/ Mani$e#to pilihan ra-a .arti .erikatan
iterima rak-at
" , an ,,
B , an ,/
! ,, an ,,,
0 ,,, an ,/
Disediakan oleh Pn Khoo P.S
Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya
2
0ilak#anakan #ehingga %un 1344
0iperkenalkan paa tahun 1341
=
,ea penubuhan iutu#kan oleh
0ato> Onn %a>a$ar
Sejarah Ting 3 – B4 Latihtubi kilat
Bab 4 KERJASAMA ANTARA KAUM KE ARAH KEMERDEKAAN
1. Rajah berikut menunjukkan kompromi antara
UMNO engan !L!.
"pakah ha#il per#e$ahaman %a&atankua#a
'ubungan antara (aum )!L!*+
, (etuanan Mela-u ikekalkan
,, .erjuangan kemerekaan ber#ama
,,, (elonggaran #-arat kerak-atan
,/ .ilihan ra-a pelbagai peringkat iaakan
" , an ,,
B , an ,/
! ,, an ,,,
D III dan IV
1. Senarai berikut aa kaitan engan u#aha parti2
parti politik i Tanah Mela-u paa tahun 13452an.
• (on$eren#i Na#ional
• (on6en#i Na#ional
"pakah per#amaan antara keua2ua ter#ebut+
, Me&ujukan perpauan melalui
perbin7angan antara kaum
,, Menjai mean perbin7angan pelbagai parti
politik
,,, 0ianjurkan oleh ,M. engan kerja#ama .arti
UMNO
,/ 0ianggotai oleh &akil kerajaan Briti#h
A I dan II
B , an ,/
! ,, an ,,,
0 ,,, an ,/
3. Senarai i ba&ah merujuk kepaa parti politik
-ang itubuhkan paa tahun 13452an.
• Independence of Malayan Party ),M.*
• .arti Negara
"pakah per#amaan antara parti ter#ebut+
" Men-ertai .ilihan Ra-a Umum 1344
B Memperjan!"an "erja#ama pelba!ai
"am dalam #ebah parti p$liti"
! Menapat #okongan penuuk pelbagai
kaum
0 Menjai pen7abar kepaa .akatan UMNO2
M!" alam .ilihan Ra-a Banaran
4. "ntara -ang berikut8 parti manakah -ang terlibat
alam (on6en#i Na#ional+
, ."S
,, M,!
,,, M!"
,/ UMNO
" , an ,,
B I dan IV
! ,, an ,,,
0 ,,, an ,/
4. Senarai berikut menerangkan 7iri27iri #ekolah
6ernakular.
• 0ibia-ai oleh kerajaan Briti#h
• 0ibina i ka&a#an luar banar
• .er#ekitaran #ekolah -ang ai$
Sekolah 6ernakular -ang imak#ukan ialah
" #ekolah !ina
B #ekolah Tamil
% #e"$lah Mela&
0 #ekolah ,nggeri#
9. Mengapakah 7aangan alam Laporan Barne#
1341 menapat tentangan aripaa ma#-arakat
!ina+
" Semua #ekolah ika&al ketat oleh kerajaan
Briti#h
B Tiak membenarkan baha#a ibuna !ina
iajar i mana2mana #ekolah
% Dida"wa b$leh men!hilan!"an identiti
pendidi"an 'erna"lar %ina
0 'an-a membenarkan baha#a Mela-u
igunakan #ebagai baha#a pengantar
:. Senarai berikut merujuk kepaa laporan
pelajaran.
• Laporan Barne# 1341
• Laporan Ra;ak 1349
"pakah per#amaan keua2ua laporan ter#ebut+
A Mewajib"an pendidi"an #e"$lah rendah
B Memperuntukkan pelajaran baha#a ibuna i
#emua #ekolah
! Memberi latihan perguruan -ang #ama i
#emua #ekolah
0 Menggunakan baha#a Mela-u #ebagai
baha#a pengantar i #emua #ekolah renah
Disediakan oleh Pn Khoo P.S
Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya
3
Runingan %a&atankua#a
'ubungan antara kaum
)!L!*
UMNO
UMNO
Sejarah Ting 3 – B4 Latihtubi kilat
<. Rajah berikut menerangkan tentang #ebuah
#i#tem -ang i&ujukan i Tanah Mela-u.
"pakah 7iri27iri =+
, Merupakan #ebuah kabinet ba-angan
,, "hli teriri aripaa penuuk tempatan
#ahaja
,,, "hli2ahli tiak tertakluk kepaa kua#a
.e#uruhja-a Tinggi Briti#h
,/ .elantikan ahli2ahli ibuat oleh .e#uruhja-a
Tinggi Briti#h
" , an ,,
B I dan IV
! ,, an ,,,
0 ,,, an ,/
3. %aual i ba&ah berkait engan #i#tem ahli.
Nama ahli Jawatan
0ato> ?.?.!. Thurai#ingam "hli .elajaran
0ato> Mahmu Mat =
"pakah = +
" "hli (e#ihatan
B "hli (e&angan
! "hli .ertanian an .erhutanan
D Ahli Tanah( )erl$mb$n!an dan
)erhbn!an
15. Mengapakah %a&atankua#a 'ubungan antara
(aum men7aangkan #-arat kerak-atan
ilonggarkan+
, Mema#tikan golongan imigran teru# menetap
i Tanah Mela-u
,, Membantu imigran -ang menghaapi
ma#alah untuk pulang ke negara a#al
,,, Menarik minat imigran aripaa terpengaruh
aripaa $ahaman komuni#
,/ Menorong imigran men7urahkan ke#etiaan
-ang #epenuhn-a terhaap Tanah Mela-u
" , an ,,
B I dan IV
! ,, an ,,,
0 ,,, an ,/
Lim .eng San ilahirkan i Singapura paa
tahun 1345. Bapan-a merupakan #eorang
peniaga barangan logam -ang ka-a.
11. Menurut #-arat kerak-atan .er#ekutuan8 Lim
.eng San la-ak menapat kerak-atan #e7ara
" naturali#a#i
B permohonan
! mengangkat #umpah
D "at "a#a ndan!*ndan!
11. "pakah kei#time&aan pilihan ra-a Maji#
Banaran (uala Lumpur tahun 1341+
" (uala Lumpur menjai tumpuan unia
B UMN+*M%A be"erja#ama #eba!ai pa"atan
! .arti ,M. menapat #okongan -ang be#ar
0 .arti Raikal -ang memenangi .ilihan Ra-a
.erikatan UMNO2M,! telah berja-a memenangi
119 keru#i aripa 19< keru#i alam .ilihan
Ra-a Negeri -ang iaakan paa tahun 1344.
13. 0alam .ilihan Ra-a Negeri ter#ebut8 .erikatan
UMNO2M!" men7atat kemenangan -ang
mengagumkan.
"pakah me#ej keputu#an pilihan ra-a ter#ebut+
A K$n#ep "erja#ama parti p$liti" pelba!ai
"am diterima $leh ra"&at
B @abungan UMNO2M!" memaai untuk
membentuk #ebuah kerajaan
! Rak-at Tanah Mela-u #uah ber#eia untuk
menghaapi pilihan ra-a umum
0 (erja#ama kaum alam #ebuah parti politik
apat menarik #okongan penguni
14. ,ea tera&al -ang memba&a kepaa
pembentukan .arti .erikatan 1344 ialah
" penubuhan Si#tem "hli
B penubuhan %a&atankua#a 'ubungan antara
kaum
B "emenan!an )a"atan UMN+*M%A dalam
)ilihan Ra&a Majli# Bandaran
0 penubuhan ,M. oleh 0ato> Onn %a>a$ar
.arti .erikatan telah memenangi 41
aripaa 41 keru#i alam .ilihan Ra-a
Majli# .erunangan .er#ekutuan 1344.
14. "pakah $aktor kemenangan .arti .erikatan
alam pilihan ra-a ter#ebut+
, (e#anggupan pelbagai kaum berkong#i
kua#a
,, Ma#alah alaman -ang melana .arti
Negara
,,, Sokongan Briti#h terhaap perjuangan .arti
.erikatan
,/ Mani$e#to pilihan ra-a .arti .erikatan
iterima rak-at
" , an ,,
B I dan IV
! ,, an ,,,
0 ,,, an ,/
Disediakan oleh Pn Khoo P.S
Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya
4
0ilak#anakan #ehingga %un 1344
0iperkenalkan paa tahun 1341
=
,ea penubuhan iutu#kan oleh
0ato> Onn %a>a$ar