You are on page 1of 296

Karlo otari

ISBN: 953-98297-1-2

Mo misli

Svi imamo isto nebo - moda su ponekad obzorja


razliita. Ako je pisana rije most izmeu ljudi,
ako je ovjek ovjeku most, a ne otok, ako je poezija
bolest due, ako je ljubav bolest srca, ako je
stvaralatvo bolest uma, tada su sakupljene misli
i oko petsto savjeta, razvrstani u pojmove, apel
svim ljudima dobre volje, tada je i biser bolest
koljke. Moda e ova knjiga pridonijeti
prepoznavanju istinskih vrednote, a tada je samo
korak da shvatimo kako smo nuno upueni jedni
na druge, da se pribliimo jedni drugima - izmeu
nas postoji vie slinosti nego suprotnosti...

.DUORRWDUL020,6/,
GUXJRL]PLMHQMHQRLGRSXQMHQRL]GDQMH

GUXJRL]PLMHQMHQRLGRSXQMHQRL]GDQMH

.DUORRWDUL020,6/,
.DUORRWDUL020,6/,
GUXJRL]PLMHQMHQRLGRSXQMHQRL]GDQMH

GUXJRL]PLMHQMHQRLGRSXQMHQRL]GDQMH

.DUORRWDUL020,6/,

VLPEROLLQDSRPHQH
=QDNRPoR]QDHQMHGLRNRMLXSXXMHQDSRMDPL]SRGQDVORYDD]QDNRP
pR]QDHQMHGLRNRMLXSXXMHQDSRHWDNVNXSLQHPLVOLRMHGQRPSRMPXL]
SRGQDVORYD6DYMHWLVXLVSLVDQLNXU]LYRP XNRHQLPVORYLPD 
,PHQD DXWRUD ]D SRMHGLQH L]ULDMH QD NUDMX UHHQLFH  QDOD]H VH QD GLVNHWL
NRMDMHVDVWDYQLGLRNQMLJH=DSLVMHXW[WIRUPDWX

,6%1

1D SRVHEDQ ]DKWMHY LVSRUXXMH VH GRGDWQD GLVNHWD X GRF IRUPDWX ]D


SURJUDP2IILFH2E]LURPQDYHOLLQX]DSLVDSRWUHEDQMHL:LQ=LS
SURJUDP

.RWDUL
0RPLVOL.DUORRWDUL=DJUHE
27$5,.DUOR
8'. 
1DFLRQDOQDLVYHXLOLQDNQMLQLFD=DJUHE
&,3.DWDORJL]DFLMDXSXEOLNDFLML
&,3.DWDORJL]DFLMDXSXEOLNDFLML
1DFLRQDOQDLVYHXLOLQDNQMLQLFD=DJUHE
8'. 
27$5,.DUOR
0RPLVOL.DUORRWDUL=DJUHE
.RWDUL
1D SRVHEDQ ]DKWMHY LVSRUXXMH VH GRGDWQD GLVNHWD X GRF IRUPDWX ]D
SURJUDP2IILFH2E]LURPQDYHOLLQX]DSLVDSRWUHEDQMHL:LQ=LS
SURJUDP

,6%1

,PHQD DXWRUD ]D SRMHGLQH L]ULDMH QD NUDMX UHHQLFH  QDOD]H VH QD GLVNHWL
NRMDMHVDVWDYQLGLRNQMLJH=DSLVMHXW[WIRUPDWX
6DYMHWLVXLVSLVDQLNXU]LYRP XNRHQLPVORYLPD =QDNRPoR]QDHQMHGLRNRMLXSXXMHQDSRMDPL]SRGQDVORYDD]QDNRP
pR]QDHQMHGLRNRMLXSXXMHQDSRHWDNVNXSLQHPLVOLRMHGQRPSRMPXL]
SRGQDVORYD

VLPEROLLQDSRPHQH
VLPEROLLQDSRPHQH
=QDNRPoR]QDHQMHGLRNRMLXSXXMHQDSRMDPL]SRGQDVORYDD]QDNRP
pR]QDHQMHGLRNRMLXSXXMHQDSRHWDNVNXSLQHPLVOLRMHGQRPSRMPXL]
SRGQDVORYD6DYMHWLVXLVSLVDQLNXU]LYRP XNRHQLPVORYLPD 
,PHQD DXWRUD ]D SRMHGLQH L]ULDMH QD NUDMX UHHQLFH  QDOD]H VH QD GLVNHWL
NRMDMHVDVWDYQLGLRNQMLJH=DSLVMHXW[WIRUPDWX

,6%1

1D SRVHEDQ ]DKWMHY LVSRUXXMH VH GRGDWQD GLVNHWD X GRF IRUPDWX ]D


SURJUDP2IILFH2E]LURPQDYHOLLQX]DSLVDSRWUHEDQMHL:LQ=LS
SURJUDP

.RWDUL
0RPLVOL.DUORRWDUL=DJUHE
27$5,.DUOR
8'. 
1DFLRQDOQDLVYHXLOLQDNQMLQLFD=DJUHE
&,3.DWDORJL]DFLMDXSXEOLNDFLML
&,3.DWDORJL]DFLMDXSXEOLNDFLML
1DFLRQDOQDLVYHXLOLQDNQMLQLFD=DJUHE
8'. 
27$5,.DUOR
0RPLVOL.DUORRWDUL=DJUHE
.RWDUL
1D SRVHEDQ ]DKWMHY LVSRUXXMH VH GRGDWQD GLVNHWD X GRF IRUPDWX ]D
SURJUDP2IILFH2E]LURPQDYHOLLQX]DSLVDSRWUHEDQMHL:LQ=LS
SURJUDP
,PHQD DXWRUD ]D SRMHGLQH L]ULDMH QD NUDMX UHHQLFH  QDOD]H VH QD GLVNHWL
NRMDMHVDVWDYQLGLRNQMLJH=DSLVMHXW[WIRUPDWX

,6%1

6DYMHWLVXLVSLVDQLNXU]LYRP XNRHQLPVORYLPD 
=QDNRPoR]QDHQMHGLRNRMLXSXXMHQDSRMDPL]SRGQDVORYDD]QDNRP
pR]QDHQMHGLRNRMLXSXXMHQDSRHWDNVNXSLQHPLVOLRMHGQRPSRMPXL]
SRGQDVORYD

VLPEROLLQDSRPHQH9ODVWLWDQDNODGDDXWRUD

.DUORRWDUL

020,6/,
020,6/,
.DUORRWDUL
9ODVWLWDQDNODGDDXWRUD

9ODVWLWDQDNODGDDXWRUD

.DUORRWDUL

020,6/,
020,6/,
.DUORRWDUL
9ODVWLWDQDNODGDDXWRUD

20,6/,0$

20,6/,0$


20,6/,0$

20,6/,0$


p'DOLPLVDRPRHLYMHWLXRYLPSXVWLQMDPD"
'REUDPLVDRPRHSRVOXLWLNDRQHNDYUVWDGXKRYQHVWHQRJUDILMHRQDMHOHG
]DVYDNXDWPRVIHUX
'
 RGXERNHPLVOLWUHEDVHX]GLL
'REULPPLVOLPDWUHEDPDORULMHL
,OMXGVNDPLVDRLYLNDRVYHOMXGVNRRNUXKX
-HGQXPLVDRSUHRNUHHPRNDRRGLMHORGDELVPRVHQMRPHSRVOXLOLYLHSXWD
.DRWRMHRLPDSRWUHEQRVYMHWORGDELYLGMHOHWDNRVXGXKXSRWUHEQHPLVOL
GDELVKYDDR
.ROLNRJODYDWROLNRPLVOL
0LVDRLQLULMHQXQRP
0LVDRLGHXGXELQXLLULQXDRVMHDMLXLULQX
0
 LVDRMHHVWRRULJLQDOQDSUHPGDVLMHL]XVWLRVWRWLQXSXWD
0LVDRMHUHYROXFLMDLNDGGRQRVLPLU
0LVDRMHWHNLVNUDRGNXFDMDQDHJDVUFD
0LVDRMHGQRJRYMHNDSULMHVYHJDMHQMHJRYDQRVWDOJLMD
0LVDRXSUDYOMHQDXSURVWRULYULMHPHXEHVNUDMQRPDOHQRLEHVNUDMQRYHOLNR
LPDDQVXGDSRVWDQHVORERGQLMRPGDRGEDFLPQRJHVNXHQH]DVDGHLGD
SULMHHGRVDGDQMHJUDQLFH
0LVOLQHSRGOLMHXFDULQLDOL]ERJQMLKRYMHNLSDNLPDQHXJRGQRVWL
0
 LVOLRQHHPYDOMDQRP
0
 LVOLXYLMHNQDFMHOLQX3RQHNLSURSXVWXSRMHGLQDQRPQHPRUD]QDLWL
PQRJR
0LVOLWLWRMHQDXLWLVHQRYRPYLHQMXELWLSDOMLYWRMHXSUDYOMDWLVYRMX
VYLMHVWXLQLWLRGVYDNHVOLNHSRYODWHQRPMHVWR
1,MWLHPLVOLGRQRVHEXUX0LVOLNRMHGROD]HQHXMQDNRUDNDXSUDYOMDMX
VYLMHWRP
1DHVXPLVOLVORERGQH
1HPDPLVOLQDNRMXQHELSROLFLMDSD]LOD
1HRYLVQRVWPLVOLQDMSRQRVQLMHMHSOHPVWYR
1LMHGRYROMQRGDPLVDRVWUHPLN]ELOMLVDPD]ELOMDPRUDVWUHPLWLSUHPDPLVOL
2QRWRRSUDYGDYDPPLVDRMHQMHQDNUDMQMDVYLMHVW
6
 DPRNDGRYMHNDXELMHXELRVLQMHJRYHPLVOL
6
 UHGLVYRMHPLVOLSDHYLGMHWLGDQHPDWRVUHLYDWL

p'DOLPLVDRPRHLYMHWLXRYLPSXVWLQMDPD"
'REUDPLVDRPRHSRVOXLWLNDRQHNDYUVWDGXKRYQHVWHQRJUDILMHRQDMHOHG
]DVYDNXDWPRVIHUX
'
 RGXERNHPLVOLWUHEDVHX]GLL
'REULPPLVOLPDWUHEDPDORULMHL
,OMXGVNDPLVDRLYLNDRVYHOMXGVNRRNUXKX
-HGQXPLVDRSUHRNUHHPRNDRRGLMHORGDELVPRVHQMRPHSRVOXLOLYLHSXWD
.DRWRMHRLPDSRWUHEQRVYMHWORGDELYLGMHOHWDNRVXGXKXSRWUHEQHPLVOL
GDELVKYDDR
.ROLNRJODYDWROLNRPLVOL
0LVDRLQLULMHQXQRP
0LVDRLGHXGXELQXLLULQXDRVMHDMLXLULQX
0
 LVDRMHHVWRRULJLQDOQDSUHPGDVLMHL]XVWLRVWRWLQXSXWD
0LVDRMHUHYROXFLMDLNDGGRQRVLPLU
0LVDRMHWHNLVNUDRGNXFDMDQDHJDVUFD
0LVDRMHGQRJRYMHNDSULMHVYHJDMHQMHJRYDQRVWDOJLMD
0LVDRXSUDYOMHQDXSURVWRULYULMHPHXEHVNUDMQRPDOHQRLEHVNUDMQRYHOLNR
LPDDQVXGDSRVWDQHVORERGQLMRPGDRGEDFLPQRJHVNXHQH]DVDGHLGD
SULMHHGRVDGDQMHJUDQLFH
0LVOLQHSRGOLMHXFDULQLDOL]ERJQMLKRYMHNLSDNLPDQHXJRGQRVWL
0
 LVOLRQHHPYDOMDQRP
0
 LVOLXYLMHNQDFMHOLQX3RQHNLSURSXVWXSRMHGLQDQRPQHPRUD]QDLWL
PQRJR
0LVOLWLWRMHQDXLWLVHQRYRPYLHQMXELWLSDOMLYWRMHXSUDYOMDWLVYRMX
VYLMHVWXLQLWLRGVYDNHVOLNHSRYODWHQRPMHVWR
1,MWLHPLVOLGRQRVHEXUX0LVOLNRMHGROD]HQHXMQDNRUDNDXSUDYOMDMX
VYLMHWRP
1DHVXPLVOLVORERGQH
1HPDPLVOLQDNRMXQHELSROLFLMDSD]LOD
1HRYLVQRVWPLVOLQDMSRQRVQLMHMHSOHPVWYR
1LMHGRYROMQRGDPLVDRVWUHPLN]ELOMLVDPD]ELOMDPRUDVWUHPLWLSUHPDPLVOL
2QRWRRSUDYGDYDPPLVDRMHQMHQDNUDMQMDVYLMHVW
6
 DPRNDGRYMHNDXELMHXELRVLQMHJRYHPLVOL
6
 UHGLVYRMHPLVOLSDHYLGMHWLGDQHPDWRVUHLYDWL
p'DOLPLVDRPRHLYMHWLXRYLPSXVWLQMDPD"
'REUDPLVDRPRHSRVOXLWLNDRQHNDYUVWDGXKRYQHVWHQRJUDILMHRQDMHOHG
]DVYDNXDWPRVIHUX
'
 RGXERNHPLVOLWUHEDVHX]GLL
'REULPPLVOLPDWUHEDPDORULMHL
,OMXGVNDPLVDRLYLNDRVYHOMXGVNRRNUXKX
-HGQXPLVDRSUHRNUHHPRNDRRGLMHORGDELVPRVHQMRPHSRVOXLOLYLHSXWD
.DRWRMHRLPDSRWUHEQRVYMHWORGDELYLGMHOHWDNRVXGXKXSRWUHEQHPLVOL
GDELVKYDDR
.ROLNRJODYDWROLNRPLVOL
0LVDRLQLULMHQXQRP
0LVDRLGHXGXELQXLLULQXDRVMHDMLXLULQX
0
 LVDRMHHVWRRULJLQDOQDSUHPGDVLMHL]XVWLRVWRWLQXSXWD
0LVDRMHUHYROXFLMDLNDGGRQRVLPLU
0LVDRMHWHNLVNUDRGNXFDMDQDHJDVUFD
0LVDRMHGQRJRYMHNDSULMHVYHJDMHQMHJRYDQRVWDOJLMD
0LVDRXSUDYOMHQDXSURVWRULYULMHPHXEHVNUDMQRPDOHQRLEHVNUDMQRYHOLNR
LPDDQVXGDSRVWDQHVORERGQLMRPGDRGEDFLPQRJHVNXHQH]DVDGHLGD
SULMHHGRVDGDQMHJUDQLFH
0LVOLQHSRGOLMHXFDULQLDOL]ERJQMLKRYMHNLSDNLPDQHXJRGQRVWL
0
 LVOLRQHHPYDOMDQRP
0
 LVOLXYLMHNQDFMHOLQX3RQHNLSURSXVWXSRMHGLQDQRPQHPRUD]QDLWL
PQRJR
0LVOLWLWRMHQDXLWLVHQRYRPYLHQMXELWLSDOMLYWRMHXSUDYOMDWLVYRMX
VYLMHVWXLQLWLRGVYDNHVOLNHSRYODWHQRPMHVWR
1,MWLHPLVOLGRQRVHEXUX0LVOLNRMHGROD]HQHXMQDNRUDNDXSUDYOMDMX
VYLMHWRP
1DHVXPLVOLVORERGQH
1HPDPLVOLQDNRMXQHELSROLFLMDSD]LOD
1HRYLVQRVWPLVOLQDMSRQRVQLMHMHSOHPVWYR
1LMHGRYROMQRGDPLVDRVWUHPLN]ELOMLVDPD]ELOMDPRUDVWUHPLWLSUHPDPLVOL
2QRWRRSUDYGDYDPPLVDRMHQMHQDNUDMQMDVYLMHVW
6
 DPRNDGRYMHNDXELMHXELRVLQMHJRYHPLVOL
6
 UHGLVYRMHPLVOLSDHYLGMHWLGDQHPDWRVUHLYDWL

p'DOLPLVDRPRHLYMHWLXRYLPSXVWLQMDPD"
'REUDPLVDRPRHSRVOXLWLNDRQHNDYUVWDGXKRYQHVWHQRJUDILMHRQDMHOHG
]DVYDNXDWPRVIHUX
'
 RGXERNHPLVOLWUHEDVHX]GLL
'REULPPLVOLPDWUHEDPDORULMHL
,OMXGVNDPLVDRLYLNDRVYHOMXGVNRRNUXKX
-HGQXPLVDRSUHRNUHHPRNDRRGLMHORGDELVPRVHQMRPHSRVOXLOLYLHSXWD
.DRWRMHRLPDSRWUHEQRVYMHWORGDELYLGMHOHWDNRVXGXKXSRWUHEQHPLVOL
GDELVKYDDR
.ROLNRJODYDWROLNRPLVOL
0LVDRLQLULMHQXQRP
0LVDRLGHXGXELQXLLULQXDRVMHDMLXLULQX
0
 LVDRMHHVWRRULJLQDOQDSUHPGDVLMHL]XVWLRVWRWLQXSXWD
0LVDRMHUHYROXFLMDLNDGGRQRVLPLU
0LVDRMHWHNLVNUDRGNXFDMDQDHJDVUFD
0LVDRMHGQRJRYMHNDSULMHVYHJDMHQMHJRYDQRVWDOJLMD
0LVDRXSUDYOMHQDXSURVWRULYULMHPHXEHVNUDMQRPDOHQRLEHVNUDMQRYHOLNR
LPDDQVXGDSRVWDQHVORERGQLMRPGDRGEDFLPQRJHVNXHQH]DVDGHLGD
SULMHHGRVDGDQMHJUDQLFH
0LVOLQHSRGOLMHXFDULQLDOL]ERJQMLKRYMHNLSDNLPDQHXJRGQRVWL
0
 LVOLRQHHPYDOMDQRP
0
 LVOLXYLMHNQDFMHOLQX3RQHNLSURSXVWXSRMHGLQDQRPQHPRUD]QDLWL
PQRJR
0LVOLWLWRMHQDXLWLVHQRYRPYLHQMXELWLSDOMLYWRMHXSUDYOMDWLVYRMX
VYLMHVWXLQLWLRGVYDNHVOLNHSRYODWHQRPMHVWR
1,MWLHPLVOLGRQRVHEXUX0LVOLNRMHGROD]HQHXMQDNRUDNDXSUDYOMDMX
VYLMHWRP
1DHVXPLVOLVORERGQH
1HPDPLVOLQDNRMXQHELSROLFLMDSD]LOD
1HRYLVQRVWPLVOLQDMSRQRVQLMHMHSOHPVWYR
1LMHGRYROMQRGDPLVDRVWUHPLN]ELOMLVDPD]ELOMDPRUDVWUHPLWLSUHPDPLVOL
2QRWRRSUDYGDYDPPLVDRMHQMHQDNUDMQMDVYLMHVW
6
 DPRNDGRYMHNDXELMHXELRVLQMHJRYHPLVOL
6
 UHGLVYRMHPLVOLSDHYLGMHWLGDQHPDWRVUHLYDWL

6YDNDMHPLVDRQDOLNQDWLMHVWRYDOMDMHGREURL]PLMHDWLLVYHPRHRGQMH
QDSUDYLWL
7UHEDGDVHWROLNRSRYHDYDEURMPLVOLNDNRQHELGRVWDMDOR]DQMLKXYDUD
8VXXMHPVHSULSUHPLWLWHUHQQDNRPHHQLNQXWLQRYDEROMDPLVDR
=DLVWDYODVWLWDPLVDRMRMHXYLMHNMHGQDNRULMHWNDNDRL]ODWQLNXVOLYQLNX

6YDNDMHPLVDRQDOLNQDWLMHVWRYDOMDMHGREURL]PLMHDWLLVYHPRHRGQMH
QDSUDYLWL
7UHEDGDVHWROLNRSRYHDYDEURMPLVOLNDNRQHELGRVWDMDOR]DQMLKXYDUD
8VXXMHPVHSULSUHPLWLWHUHQQDNRPHHQLNQXWLQRYDEROMDPLVDR
=DLVWDYODVWLWDPLVDRMRMHXYLMHNMHGQDNRULMHWNDNDRL]ODWQLNXVOLYQLNX


6YDNDMHPLVDRQDOLNQDWLMHVWRYDOMDMHGREURL]PLMHDWLLVYHPRHRGQMH
QDSUDYLWL
7UHEDGDVHWROLNRSRYHDYDEURMPLVOLNDNRQHELGRVWDMDOR]DQMLKXYDUD
8VXXMHPVHSULSUHPLWLWHUHQQDNRPHHQLNQXWLQRYDEROMDPLVDR
=DLVWDYODVWLWDPLVDRMRMHXYLMHNMHGQDNRULMHWNDNDRL]ODWQLNXVOLYQLNX

6YDNDMHPLVDRQDOLNQDWLMHVWRYDOMDMHGREURL]PLMHDWLLVYHPRHRGQMH
QDSUDYLWL
7UHEDGDVHWROLNRSRYHDYDEURMPLVOLNDNRQHELGRVWDMDOR]DQMLKXYDUD
8VXXMHPVHSULSUHPLWLWHUHQQDNRPHHQLNQXWLQRYDEROMDPLVDR
=DLVWDYODVWLWDPLVDRMRMHXYLMHNMHGQDNRULMHWNDNDRL]ODWQLNXVOLYQLNX
832=1$-6(%(

p.DNRVHPRHNXSLWLLOLSURGDWLQHERLWRSOLQD
]HPOMH"7DNYRWRVDVYLPQDPMHVWUDQR0LQH
SRVMHGXMHPRVYMHLQX]UDNDLELVWULQXYRGHSD
NDNRLKPRHWHNXSLWL"=HPOMDQHSULSDGD
RYMHNXRYMHNSULSDGD]HPOML7RGREUR]QDPR
6YHMHXPHXVREQRMVYH]LNDRWRMHSRURGLFD
VMHGLQMHQDNUYOMX6YHMHSRYH]DQR1LMHRYMHN
WYRUDFWNDRQLFHLYRWDYHVDPRYODNQRXQMRMWR
XUDGLVWNDRQLFRPLQLLVDVRERP1H
UD]XPLMHPR]DWRVHXELMDEXIDOR]DWRVHNURWH
GLYOMLNRQML]DWRMHXGXELQLXPHWROLNROMXGVNRJ
YRQMD]DWRMHSRJOHGQD]HOHQHEUHJRYHUDVWU]DQ
LFDPDWRJRYRUH*GMHVXJXWLFL1HPDLKYLH
*GMHMHRUDR"2WLDR3UDYRPLYOMHQMXMHNUDM
1DVWXSDERUED]DRSVWDQDN

p.DNRVHPRHNXSLWLLOLSURGDWLQHERLWRSOLQD
]HPOMH"7DNYRWRVDVYLPQDPMHVWUDQR0LQH
SRVMHGXMHPRVYMHLQX]UDNDLELVWULQXYRGHSD
NDNRLKPRHWHNXSLWL"=HPOMDQHSULSDGD
RYMHNXRYMHNSULSDGD]HPOML7RGREUR]QDPR
6YHMHXPHXVREQRMVYH]LNDRWRMHSRURGLFD
VMHGLQMHQDNUYOMX6YHMHSRYH]DQR1LMHRYMHN
WYRUDFWNDRQLFHLYRWDYHVDPRYODNQRXQMRMWR
XUDGLVWNDRQLFRPLQLLVDVRERP1H
UD]XPLMHPR]DWRVHXELMDEXIDOR]DWRVHNURWH
GLYOMLNRQML]DWRMHXGXELQLXPHWROLNROMXGVNRJ
YRQMD]DWRMHSRJOHGQD]HOHQHEUHJRYHUDVWU]DQ
LFDPDWRJRYRUH*GMHVXJXWLFL1HPDLKYLH
*GMHMHRUDR"2WLDR3UDYRPLYOMHQMXMHNUDM
1DVWXSDERUED]DRSVWDQDN

832=1$-6(%(


832=1$-6(%(

p.DNRVHPRHNXSLWLLOLSURGDWLQHERLWRSOLQD
]HPOMH"7DNYRWRVDVYLPQDPMHVWUDQR0LQH
SRVMHGXMHPRVYMHLQX]UDNDLELVWULQXYRGHSD
NDNRLKPRHWHNXSLWL"=HPOMDQHSULSDGD
RYMHNXRYMHNSULSDGD]HPOML7RGREUR]QDPR
6YHMHXPHXVREQRMVYH]LNDRWRMHSRURGLFD
VMHGLQMHQDNUYOMX6YHMHSRYH]DQR1LMHRYMHN
WYRUDFWNDRQLFHLYRWDYHVDPRYODNQRXQMRMWR
XUDGLVWNDRQLFRPLQLLVDVRERP1H
UD]XPLMHPR]DWRVHXELMDEXIDOR]DWRVHNURWH
GLYOMLNRQML]DWRMHXGXELQLXPHWROLNROMXGVNRJ
YRQMD]DWRMHSRJOHGQD]HOHQHEUHJRYHUDVWU]DQ
LFDPDWRJRYRUH*GMHVXJXWLFL1HPDLKYLH
*GMHMHRUDR"2WLDR3UDYRPLYOMHQMXMHNUDM
1DVWXSDERUED]DRSVWDQDN

p.DNRVHPRHNXSLWLLOLSURGDWLQHERLWRSOLQD
]HPOMH"7DNYRWRVDVYLPQDPMHVWUDQR0LQH
SRVMHGXMHPRVYMHLQX]UDNDLELVWULQXYRGHSD
NDNRLKPRHWHNXSLWL"=HPOMDQHSULSDGD
RYMHNXRYMHNSULSDGD]HPOML7RGREUR]QDPR
6YHMHXPHXVREQRMVYH]LNDRWRMHSRURGLFD
VMHGLQMHQDNUYOMX6YHMHSRYH]DQR1LMHRYMHN
WYRUDFWNDRQLFHLYRWDYHVDPRYODNQRXQMRMWR
XUDGLVWNDRQLFRPLQLLVDVRERP1H
UD]XPLMHPR]DWRVHXELMDEXIDOR]DWRVHNURWH
GLYOMLNRQML]DWRMHXGXELQLXPHWROLNROMXGVNRJ
YRQMD]DWRMHSRJOHGQD]HOHQHEUHJRYHUDVWU]DQ
LFDPDWRJRYRUH*GMHVXJXWLFL1HPDLKYLH
*GMHMHRUDR"2WLDR3UDYRPLYOMHQMXMHNUDM
1DVWXSDERUED]DRSVWDQDN

832=1$-6(%(
RYMHNMHELHPRJXQRVWLVORERGHLRVREQHRGJRYRUQRVWL]DYODVWLWX
VXGELQX1MHJRYMHLQGLYLGXDOQLRSVWDQDNL]X]HWDNNRMLVHQHGDQLNDNYRP
VKHPRPQLRSLPSODQRPUDFLRQDOQRGRNUDMDSURQLNQXWLLVFUSLWLLOL
SUHGYLGMHWL
LQLVHGDVPRVYHGDOMHRGWRJDGDLVWLQVNROMXGVNRELHEXGHRQDMNRMLMHVW
PQRJRXPMHVWRGDLPDPQRJR
RYMHNMHELHNRMHVHQHXNODSD
RYMHNMHRYMHNXVYHWLQMD
RYMHNMHPLVDRQRELH
RYMHNMHQDMYLHELH]DRYMHND
RYMHNMHRQRWRLQLDQHRQRWRPLVOL LOLMHRQRWRQHPLVOL 
RYMHNMHRQRWRRGVHEHLQLXNXSQRVWVYRMLKLQD
RYMHNMHSROLWLNDLYRWLQMD
RYMHNMHVXVWDYHQHUJLMDNRMLGMHOXMHXVNODGXVQDHORPSRWNUMHSOMLYDQMDLX
VPMHUXUHGXNFLMHQDSHWRVWL
RYMHNMHLYRWLQMDVWDGD
RYMHNNRMLLGHSRSUDYOMDWLGUXJHJXELWDNRVYRMHYULMHPHDNRQH]DSRQH
NRGVHEH
RYMHNPRUDELWLVDPVDVRERPLVWRYMHWDQRQQLNDGDQHVPLMHVHEL
SURWLYUMHLWL
RYMHNPRHSXQRSRGQLMHWLDNRSRGQRVLVDPRJDVHEH
RYMHNQDGVRERPQHPRHLPDWLQLWDJRUHRGGUXJRJDRYMHND
RYMHNQHSR]QDVDPRJDVHEHMHUMHVHELSUHEOL]X
RYMHNQLMHQLWDGUXJDQHJRQMHJRYQDFUWSRVWRMLVDPRXRQRMPMHULXNRMRM
VHUD]YLMD
RYMHNSUHNR7LSRVWDMH
RYMHNUDVWHVDVYRMLPVYUKDPD
RYMHNVDPVHEHQDMPDQMHSR]QDMH
RYMHNVHPRHXVSHWLQDYUKDOLSRHWDNSXWDMHXYLMHNQDGQX
RYMHNWUHEDRGVHEHVWYRULWLRYMHNDDQHGDEXGHWXDVSXYD
RYMHNX]DOXGSXQRSULDNDNRELRGELRGUXJLRGVYHJDXMHVDPRQH
RYMHNDNRMLPHUD]XPLMHQLNDGDQHPRJXL]JXELWL
RYMHNDXLVWLQXXSR]QDWHNSRVOLMH
'DQDV]QDPRGDMHVYDNLMHRYMHNXELWLMHGDQMHGLQLLQH]DPMHQMLY

RYMHNMHELHPRJXQRVWLVORERGHLRVREQHRGJRYRUQRVWL]DYODVWLWX
VXGELQX1MHJRYMHLQGLYLGXDOQLRSVWDQDNL]X]HWDNNRMLVHQHGDQLNDNYRP
VKHPRPQLRSLPSODQRPUDFLRQDOQRGRNUDMDSURQLNQXWLLVFUSLWLLOL
SUHGYLGMHWL
LQLVHGDVPRVYHGDOMHRGWRJDGDLVWLQVNROMXGVNRELHEXGHRQDMNRMLMHVW
PQRJRXPMHVWRGDLPDPQRJR
RYMHNMHELHNRMHVHQHXNODSD
RYMHNMHRYMHNXVYHWLQMD
RYMHNMHPLVDRQRELH
RYMHNMHQDMYLHELH]DRYMHND
RYMHNMHRQRWRLQLDQHRQRWRPLVOL LOLMHRQRWRQHPLVOL 
RYMHNMHRQRWRRGVHEHLQLXNXSQRVWVYRMLKLQD
RYMHNMHSROLWLNDLYRWLQMD
RYMHNMHVXVWDYHQHUJLMDNRMLGMHOXMHXVNODGXVQDHORPSRWNUMHSOMLYDQMDLX
VPMHUXUHGXNFLMHQDSHWRVWL
RYMHNMHLYRWLQMDVWDGD
RYMHNNRMLLGHSRSUDYOMDWLGUXJHJXELWDNRVYRMHYULMHPHDNRQH]DSRQH
NRGVHEH
RYMHNPRUDELWLVDPVDVRERPLVWRYMHWDQRQQLNDGDQHVPLMHVHEL
SURWLYUMHLWL
RYMHNPRHSXQRSRGQLMHWLDNRSRGQRVLVDPRJDVHEH
RYMHNQDGVRERPQHPRHLPDWLQLWDJRUHRGGUXJRJDRYMHND
RYMHNQHSR]QDVDPRJDVHEHMHUMHVHELSUHEOL]X
RYMHNQLMHQLWDGUXJDQHJRQMHJRYQDFUWSRVWRMLVDPRXRQRMPMHULXNRMRM
VHUD]YLMD
RYMHNSUHNR7LSRVWDMH
RYMHNUDVWHVDVYRMLPVYUKDPD
RYMHNVDPVHEHQDMPDQMHSR]QDMH
RYMHNVHPRHXVSHWLQDYUKDOLSRHWDNSXWDMHXYLMHNQDGQX
RYMHNWUHEDRGVHEHVWYRULWLRYMHNDDQHGDEXGHWXDVSXYD
RYMHNX]DOXGSXQRSULDNDNRELRGELRGUXJLRGVYHJDXMHVDPRQH
RYMHNDNRMLPHUD]XPLMHQLNDGDQHPRJXL]JXELWL
RYMHNDXLVWLQXXSR]QDWHNSRVOLMH
'DQDV]QDPRGDMHVYDNLMHRYMHNXELWLMHGDQMHGLQLLQH]DPMHQMLY


RYMHNMHELHPRJXQRVWLVORERGHLRVREQHRGJRYRUQRVWL]DYODVWLWX
VXGELQX1MHJRYMHLQGLYLGXDOQLRSVWDQDNL]X]HWDNNRMLVHQHGDQLNDNYRP
VKHPRPQLRSLPSODQRPUDFLRQDOQRGRNUDMDSURQLNQXWLLVFUSLWLLOL
SUHGYLGMHWL
LQLVHGDVPRVYHGDOMHRGWRJDGDLVWLQVNROMXGVNRELHEXGHRQDMNRMLMHVW
PQRJRXPMHVWRGDLPDPQRJR
RYMHNMHELHNRMHVHQHXNODSD
RYMHNMHRYMHNXVYHWLQMD
RYMHNMHPLVDRQRELH
RYMHNMHQDMYLHELH]DRYMHND
RYMHNMHRQRWRLQLDQHRQRWRPLVOL LOLMHRQRWRQHPLVOL 
RYMHNMHRQRWRRGVHEHLQLXNXSQRVWVYRMLKLQD
RYMHNMHSROLWLNDLYRWLQMD
RYMHNMHVXVWDYHQHUJLMDNRMLGMHOXMHXVNODGXVQDHORPSRWNUMHSOMLYDQMDLX
VPMHUXUHGXNFLMHQDSHWRVWL
RYMHNMHLYRWLQMDVWDGD
RYMHNNRMLLGHSRSUDYOMDWLGUXJHJXELWDNRVYRMHYULMHPHDNRQH]DSRQH
NRGVHEH
RYMHNPRUDELWLVDPVDVRERPLVWRYMHWDQRQQLNDGDQHVPLMHVHEL
SURWLYUMHLWL
RYMHNPRHSXQRSRGQLMHWLDNRSRGQRVLVDPRJDVHEH
RYMHNQDGVRERPQHPRHLPDWLQLWDJRUHRGGUXJRJDRYMHND
RYMHNQHSR]QDVDPRJDVHEHMHUMHVHELSUHEOL]X
RYMHNQLMHQLWDGUXJDQHJRQMHJRYQDFUWSRVWRMLVDPRXRQRMPMHULXNRMRM
VHUD]YLMD
RYMHNSUHNR7LSRVWDMH
RYMHNUDVWHVDVYRMLPVYUKDPD
RYMHNVDPVHEHQDMPDQMHSR]QDMH
RYMHNVHPRHXVSHWLQDYUKDOLSRHWDNSXWDMHXYLMHNQDGQX
RYMHNWUHEDRGVHEHVWYRULWLRYMHNDDQHGDEXGHWXDVSXYD
RYMHNX]DOXGSXQRSULDNDNRELRGELRGUXJLRGVYHJDXMHVDPRQH
RYMHNDNRMLPHUD]XPLMHQLNDGDQHPRJXL]JXELWL
RYMHNDXLVWLQXXSR]QDWHNSRVOLMH
'DQDV]QDPRGDMHVYDNLMHRYMHNXELWLMHGDQMHGLQLLQH]DPMHQMLY

RYMHNMHELHPRJXQRVWLVORERGHLRVREQHRGJRYRUQRVWL]DYODVWLWX
VXGELQX1MHJRYMHLQGLYLGXDOQLRSVWDQDNL]X]HWDNNRMLVHQHGDQLNDNYRP
VKHPRPQLRSLPSODQRPUDFLRQDOQRGRNUDMDSURQLNQXWLLVFUSLWLLOL
SUHGYLGMHWL
LQLVHGDVPRVYHGDOMHRGWRJDGDLVWLQVNROMXGVNRELHEXGHRQDMNRMLMHVW
PQRJRXPMHVWRGDLPDPQRJR
RYMHNMHELHNRMHVHQHXNODSD
RYMHNMHRYMHNXVYHWLQMD
RYMHNMHPLVDRQRELH
RYMHNMHQDMYLHELH]DRYMHND
RYMHNMHRQRWRLQLDQHRQRWRPLVOL LOLMHRQRWRQHPLVOL 
RYMHNMHRQRWRRGVHEHLQLXNXSQRVWVYRMLKLQD
RYMHNMHSROLWLNDLYRWLQMD
RYMHNMHVXVWDYHQHUJLMDNRMLGMHOXMHXVNODGXVQDHORPSRWNUMHSOMLYDQMDLX
VPMHUXUHGXNFLMHQDSHWRVWL
RYMHNMHLYRWLQMDVWDGD
RYMHNNRMLLGHSRSUDYOMDWLGUXJHJXELWDNRVYRMHYULMHPHDNRQH]DSRQH
NRGVHEH
RYMHNPRUDELWLVDPVDVRERPLVWRYMHWDQRQQLNDGDQHVPLMHVHEL
SURWLYUMHLWL
RYMHNPRHSXQRSRGQLMHWLDNRSRGQRVLVDPRJDVHEH
RYMHNQDGVRERPQHPRHLPDWLQLWDJRUHRGGUXJRJDRYMHND
RYMHNQHSR]QDVDPRJDVHEHMHUMHVHELSUHEOL]X
RYMHNQLMHQLWDGUXJDQHJRQMHJRYQDFUWSRVWRMLVDPRXRQRMPMHULXNRMRM
VHUD]YLMD
RYMHNSUHNR7LSRVWDMH
RYMHNUDVWHVDVYRMLPVYUKDPD
RYMHNVDPVHEHQDMPDQMHSR]QDMH
RYMHNVHPRHXVSHWLQDYUKDOLSRHWDNSXWDMHXYLMHNQDGQX
RYMHNWUHEDRGVHEHVWYRULWLRYMHNDDQHGDEXGHWXDVSXYD
RYMHNX]DOXGSXQRSULDNDNRELRGELRGUXJLRGVYHJDXMHVDPRQH
RYMHNDNRMLPHUD]XPLMHQLNDGDQHPRJXL]JXELWL
RYMHNDXLVWLQXXSR]QDWHNSRVOLMH
'DQDV]QDPRGDMHVYDNLMHRYMHNXELWLMHGDQMHGLQLLQH]DPMHQMLY.DGRYMHNXSHULSUVWXQHNRJDQHNDVHVMHWLGDVXHWLULSUHRVWDODSUVWD
XSHUHQDXQMHJD
.DGRYMHN]DYULWHNMH]DSRHRLNDGSUHVWDQH]EXQMHQMHNDRLXYLMHN
1DVWDMHRYMHNNRMLHSRODNRSRSUDYLWLSULURGXLSRELMHGLWLXVHELEUHPHQD
VYRMHGDYQHSURORVWL9HOLNMHPXDQQMHJRYSXWDOLYHQHJGMHVYLX
QMHJRYH]RUH2GOD]HERJRYLLXYLKRULPDLEOMHVFLPDSULVWLHRYMHN
EXGXQRVWL
1HWUHEDXRSHJOHGDWLQHJRYLGMHWLXWRPHOHLLWDYDWDMQDRYMHND
1HPDGDQDVQLHJQDVYLMHWXQLHJWRVHWLHRYMHNDGDQLMHL]REOLHQR
1LMHOLMDVQRGDRYMHNQLMHQLWDREYH]DQSUHPDRQRPXRGNRJDPRHVYH
WUDLWL"
2GVYLKUXHYLQDRYMHNRYXMHQDMWHHJOHGDWL
2QRWRMHYHOLNRXRYMHNDWRMHGDMHRQPRVWDQHRWRN
3LWDQMHMHMHOLRYMHNSR]QDMHRYMHND1DMYHHMHSLWDQMHMHOLRYMHN
SR]QDMHVHEH
3RVWDWLRYMHNMHXPLMHH
3URWLYVHEHQLWNRQLMHMDN
6
 MHWLVHGDVLRYMHND]DUMHWRPDORELWLRYMHN"
6WXGLMRYMHDQVWYDMH]DSUDYRRYMHN
6YDNLMHRYMHNSRQRU
6YDNLMHRYMHNXELWLMHGDQMHGLQLLQH]DPMHQMLY
WRMHRYMHNXQHL]PMHUQRVWL"
WRQLMHXRYMHNXQHHQLL]YDQDXLXQMHJD7HNNDGVH]QDQDMJRUHR
RYMHNXRQGDVHSR]QDMXLQMHJRYHQDMEROMHVWUDQH
7ROLNRVPRPLPDORRQRWRELVPRKWMHOLGDEXGHPR
8GDQDQMHPYUHPHQVNRPRE]RUMXLYLKLEULGQLRYMHN
=DRRYMHNQHPDEXGXQRVWL

27,-(/8
JODYDJODGNUYOLFHQDVOMHHRNR
p*ODYDVHPRHUD]ELWLLNRGRWYRUHQLKYUDWD
1DMRSDVQLMLOMXGVNLRUJDQMHJODYD*RVSRGRVNUDWLPR=DJODYX
RYMHNQHLYLVDPRRGVYRMHJNUXKD

p*ODYDVHPRHUD]ELWLLNRGRWYRUHQLKYUDWD
1DMRSDVQLMLOMXGVNLRUJDQMHJODYD*RVSRGRVNUDWLPR=DJODYX
RYMHNQHLYLVDPRRGVYRMHJNUXKD
JODYDJODGNUYOLFHQDVOMHHRNR
27,-(/8
.DGRYMHNXSHULSUVWXQHNRJDQHNDVHVMHWLGDVXHWLULSUHRVWDODSUVWD
XSHUHQDXQMHJD
.DGRYMHN]DYULWHNMH]DSRHRLNDGSUHVWDQH]EXQMHQMHNDRLXYLMHN
1DVWDMHRYMHNNRMLHSRODNRSRSUDYLWLSULURGXLSRELMHGLWLXVHELEUHPHQD
VYRMHGDYQHSURORVWL9HOLNMHPXDQQMHJRYSXWDOLYHQHJGMHVYLX
QMHJRYH]RUH2GOD]HERJRYLLXYLKRULPDLEOMHVFLPDSULVWLHRYMHN
EXGXQRVWL
1HWUHEDXRSHJOHGDWLQHJRYLGMHWLXWRPHOHLLWDYDWDMQDRYMHND
1HPDGDQDVQLHJQDVYLMHWXQLHJWRVHWLHRYMHNDGDQLMHL]REOLHQR
1LMHOLMDVQRGDRYMHNQLMHQLWDREYH]DQSUHPDRQRPXRGNRJDPRHVYH
WUDLWL"
2GVYLKUXHYLQDRYMHNRYXMHQDMWHHJOHGDWL
2QRWRMHYHOLNRXRYMHNDWRMHGDMHRQPRVWDQHRWRN
3LWDQMHMHMHOLRYMHNSR]QDMHRYMHND1DMYHHMHSLWDQMHMHOLRYMHN
SR]QDMHVHEH
3RVWDWLRYMHNMHXPLMHH
3URWLYVHEHQLWNRQLMHMDN
6
 MHWLVHGDVLRYMHND]DUMHWRPDORELWLRYMHN"
6WXGLMRYMHDQVWYDMH]DSUDYRRYMHN
6YDNLMHRYMHNSRQRU
6YDNLMHRYMHNXELWLMHGDQMHGLQLLQH]DPMHQMLY
WRMHRYMHNXQHL]PMHUQRVWL"
WRQLMHXRYMHNXQHHQLL]YDQDXLXQMHJD7HNNDGVH]QDQDMJRUHR
RYMHNXRQGDVHSR]QDMXLQMHJRYHQDMEROMHVWUDQH
7ROLNRVPRPLPDORRQRWRELVPRKWMHOLGDEXGHPR
8GDQDQMHPYUHPHQVNRPRE]RUMXLYLKLEULGQLRYMHN
=DRRYMHNQHPDEXGXQRVWL

.DGRYMHNXSHULSUVWXQHNRJDQHNDVHVMHWLGDVXHWLULSUHRVWDODSUVWD
XSHUHQDXQMHJD
.DGRYMHN]DYULWHNMH]DSRHRLNDGSUHVWDQH]EXQMHQMHNDRLXYLMHN
1DVWDMHRYMHNNRMLHSRODNRSRSUDYLWLSULURGXLSRELMHGLWLXVHELEUHPHQD
VYRMHGDYQHSURORVWL9HOLNMHPXDQQMHJRYSXWDOLYHQHJGMHVYLX
QMHJRYH]RUH2GOD]HERJRYLLXYLKRULPDLEOMHVFLPDSULVWLHRYMHN
EXGXQRVWL
1HWUHEDXRSHJOHGDWLQHJRYLGMHWLXWRPHOHLLWDYDWDMQDRYMHND
1HPDGDQDVQLHJQDVYLMHWXQLHJWRVHWLHRYMHNDGDQLMHL]REOLHQR
1LMHOLMDVQRGDRYMHNQLMHQLWDREYH]DQSUHPDRQRPXRGNRJDPRHVYH
WUDLWL"
2GVYLKUXHYLQDRYMHNRYXMHQDMWHHJOHGDWL
2QRWRMHYHOLNRXRYMHNDWRMHGDMHRQPRVWDQHRWRN
3LWDQMHMHMHOLRYMHNSR]QDMHRYMHND1DMYHHMHSLWDQMHMHOLRYMHN
SR]QDMHVHEH
3RVWDWLRYMHNMHXPLMHH
3URWLYVHEHQLWNRQLMHMDN
6
 MHWLVHGDVLRYMHND]DUMHWRPDORELWLRYMHN"
6WXGLMRYMHDQVWYDMH]DSUDYRRYMHN
6YDNLMHRYMHNSRQRU
6YDNLMHRYMHNXELWLMHGDQMHGLQLLQH]DPMHQMLY
WRMHRYMHNXQHL]PMHUQRVWL"
WRQLMHXRYMHNXQHHQLL]YDQDXLXQMHJD7HNNDGVH]QDQDMJRUHR
RYMHNXRQGDVHSR]QDMXLQMHJRYHQDMEROMHVWUDQH
7ROLNRVPRPLPDORRQRWRELVPRKWMHOLGDEXGHPR
8GDQDQMHPYUHPHQVNRPRE]RUMXLYLKLEULGQLRYMHN
=DRRYMHNQHPDEXGXQRVWL

27,-(/8
JODYDJODGNUYOLFHQDVOMHHRNR
p*ODYDVHPRHUD]ELWLLNRGRWYRUHQLKYUDWD
1DMRSDVQLMLOMXGVNLRUJDQMHJODYD*RVSRGRVNUDWLPR=DJODYX
RYMHNQHLYLVDPRRGVYRMHJNUXKDp*ODYDVHPRHUD]ELWLLNRGRWYRUHQLKYUDWD
1DMRSDVQLMLOMXGVNLRUJDQMHJODYD*RVSRGRVNUDWLPR=DJODYX
RYMHNQHLYLVDPRRGVYRMHJNUXKD
JODYDJODGNUYOLFHQDVOMHHRNR
27,-(/8
.DGRYMHNXSHULSUVWXQHNRJDQHNDVHVMHWLGDVXHWLULSUHRVWDODSUVWD
XSHUHQDXQMHJD
.DGRYMHN]DYULWHNMH]DSRHRLNDGSUHVWDQH]EXQMHQMHNDRLXYLMHN
1DVWDMHRYMHNNRMLHSRODNRSRSUDYLWLSULURGXLSRELMHGLWLXVHELEUHPHQD
VYRMHGDYQHSURORVWL9HOLNMHPXDQQMHJRYSXWDOLYHQHJGMHVYLX
QMHJRYH]RUH2GOD]HERJRYLLXYLKRULPDLEOMHVFLPDSULVWLHRYMHN
EXGXQRVWL
1HWUHEDXRSHJOHGDWLQHJRYLGMHWLXWRPHOHLLWDYDWDMQDRYMHND
1HPDGDQDVQLHJQDVYLMHWXQLHJWRVHWLHRYMHNDGDQLMHL]REOLHQR
1LMHOLMDVQRGDRYMHNQLMHQLWDREYH]DQSUHPDRQRPXRGNRJDPRHVYH
WUDLWL"
2GVYLKUXHYLQDRYMHNRYXMHQDMWHHJOHGDWL
2QRWRMHYHOLNRXRYMHNDWRMHGDMHRQPRVWDQHRWRN
3LWDQMHMHMHOLRYMHNSR]QDMHRYMHND1DMYHHMHSLWDQMHMHOLRYMHN
SR]QDMHVHEH
3RVWDWLRYMHNMHXPLMHH
3URWLYVHEHQLWNRQLMHMDN
6
 MHWLVHGDVLRYMHND]DUMHWRPDORELWLRYMHN"
6WXGLMRYMHDQVWYDMH]DSUDYRRYMHN
6YDNLMHRYMHNSRQRU
6YDNLMHRYMHNXELWLMHGDQMHGLQLLQH]DPMHQMLY
WRMHRYMHNXQHL]PMHUQRVWL"
WRQLMHXRYMHNXQHHQLL]YDQDXLXQMHJD7HNNDGVH]QDQDMJRUHR
RYMHNXRQGDVHSR]QDMXLQMHJRYHQDMEROMHVWUDQH
7ROLNRVPRPLPDORRQRWRELVPRKWMHOLGDEXGHPR
8GDQDQMHPYUHPHQVNRPRE]RUMXLYLKLEULGQLRYMHN
=DRRYMHNQHPDEXGXQRVWL'HEHOLOMXGLLYHNUDH$OL]DWRGXHMHGX
'XKMHSRGORDQLVWRP]DNRQXNDRLWLMHORREDVHPRJXRGUDWLVDPR
SRPRXNRQWLQXLUDQRJKUDQMHQMD
*ODGMHQDMEROMHSUHGMHOR
*ODGOMXGLXUD]QLPGLMHORYLPDVYLMHWDXYMHWRYDQDMHWLPHGDPQRJLRGQDV
X]LPDMXSXQRYLHQHJRWRLPWUHED
*ODGVHPRHULMHLWLDNRSRPRJQHPRVLURPDQLPQDURGLPDGDVDPLVHEL
SRPRJQX*ODGQLRYMHHSULPLVHNQMLJHRQDMHRUXMH
*ODGDQQLWDQHSUH]LUH

+UDEULMLMHSUD]DQWUEXKQHJRSXQDJODYD
.DGMHNUXKDLWXJDMHODND
.
 DGDMHGHSORGRYHVMHWLVHRQRJDNRMLMHVDGLRVWDEOR
0
 LVOLQDJODGXYULMHPHRELOMDLQDVLURPDWYRLRVNXGQRVWXGDQHERJDWVWYD
1HLYLRYMHNVDPRRNUXKX
1
 HNDWLVHWLMHORXPRULVDPRQHNDVHVUFHWYRMHUDGXMH
1LWNRQHPRHELWLSDPHWDQDNRPXMHSUD]DQHOXGDF
2QRWROMXGHLVWDVUFDSUHPDUDWRMHXSUYRPUHGXSLWDQMHNUXKD1HGDVH
QHPRHDOLMHQHSULMDWQRLYMHWLRGPLORVWL
3RORYLFDOMXGLQDVYLMHWXJODGXMHGUXJDSRORYLFDGULGLMHWX
6YHVXJOMLYHMHVWLYHDQHNHVDPRMHGDQSXW
7DPRJGMHJODGSRLQMH]DYUDYDUD]XP
7HNGROD]LVMHORPDOLMRHHVSRVWRP7HNLPDWRVYRMVWYRGDXYLMHN
]DUD]LHOXGDFVHQHGDSUHYDULWL
8PMHUHQREURNGREDUVDQ
p.UYMHJXDRGYRGH
.UYMHVDVYLPSRVHEDQVRN
2VWDMX]QRMLVX]HNUYVXQDPYHSRSLOL
p/LFHMH]DSLVQLNNDUDNWHUD
1DMUDILQLUDQLMDPDVNDMHJROROLFH
1DOLFXVYDNRJRYMHNDLVSLVDQDMHQMHJRYDSRYLMHVW
7HNROLFXPHXPDVNDPD
p
 'RNVLLYNXDMQDUDYVYRMXYLGLWRMRWHWLLWRMRMXVNUDWL-HUQLMH
VYLPDVYHSURELWDQRQLWLMHVYDNRPHVYHSRYROML

+UDEULMLMHSUD]DQWUEXKQHJRSXQDJODYD
.DGMHNUXKDLWXJDMHODND
.
 DGDMHGHSORGRYHVMHWLVHRQRJDNRMLMHVDGLRVWDEOR
0
 LVOLQDJODGXYULMHPHRELOMDLQDVLURPDWYRLRVNXGQRVWXGDQHERJDWVWYD
1HLYLRYMHNVDPRRNUXKX
1
 HNDWLVHWLMHORXPRULVDPRQHNDVHVUFHWYRMHUDGXMH
1LWNRQHPRHELWLSDPHWDQDNRPXMHSUD]DQHOXGDF
2QRWROMXGHLVWDVUFDSUHPDUDWRMHXSUYRPUHGXSLWDQMHNUXKD1HGDVH
QHPRHDOLMHQHSULMDWQRLYMHWLRGPLORVWL
3RORYLFDOMXGLQDVYLMHWXJODGXMHGUXJDSRORYLFDGULGLMHWX
6YHVXJOMLYHMHVWLYHDQHNHVDPRMHGDQSXW
7DPRJGMHJODGSRLQMH]DYUDYDUD]XP
7HNGROD]LVMHORPDOLMRHHVSRVWRP7HNLPDWRVYRMVWYRGDXYLMHN
]DUD]LHOXGDFVHQHGDSUHYDULWL
8PMHUHQREURNGREDUVDQ
p.UYMHJXDRGYRGH
.UYMHVDVYLPSRVHEDQVRN
2VWDMX]QRMLVX]HNUYVXQDPYHSRSLOL
p/LFHMH]DSLVQLNNDUDNWHUD
1DMUDILQLUDQLMDPDVNDMHJROROLFH
1DOLFXVYDNRJRYMHNDLVSLVDQDMHQMHJRYDSRYLMHVW
7HNROLFXPHXPDVNDPD
p
 'RNVLLYNXDMQDUDYVYRMXYLGLWRMRWHWLLWRMRMXVNUDWL-HUQLMH
VYLPDVYHSURELWDQRQLWLMHVYDNRPHVYHSRYROML

'HEHOLOMXGLLYHNUDH$OL]DWRGXHMHGX
'XKMHSRGORDQLVWRP]DNRQXNDRLWLMHORREDVHPRJXRGUDWLVDPR
SRPRXNRQWLQXLUDQRJKUDQMHQMD
*ODGMHQDMEROMHSUHGMHOR
*ODGOMXGLXUD]QLPGLMHORYLPDVYLMHWDXYMHWRYDQDMHWLPHGDPQRJLRGQDV
X]LPDMXSXQRYLHQHJRWRLPWUHED
*ODGVHPRHULMHLWLDNRSRPRJQHPRVLURPDQLPQDURGLPDGDVDPLVHEL
SRPRJQX*ODGQLRYMHHSULPLVHNQMLJHRQDMHRUXMH
*ODGDQQLWDQHSUH]LUH


'HEHOLOMXGLLYHNUDH$OL]DWRGXHMHGX
'XKMHSRGORDQLVWRP]DNRQXNDRLWLMHORREDVHPRJXRGUDWLVDPR
SRPRXNRQWLQXLUDQRJKUDQMHQMD
*ODGMHQDMEROMHSUHGMHOR
*ODGOMXGLXUD]QLPGLMHORYLPDVYLMHWDXYMHWRYDQDMHWLPHGDPQRJLRGQDV
X]LPDMXSXQRYLHQHJRWRLPWUHED
*ODGVHPRHULMHLWLDNRSRPRJQHPRVLURPDQLPQDURGLPDGDVDPLVHEL
SRPRJQX*ODGQLRYMHHSULPLVHNQMLJHRQDMHRUXMH
*ODGDQQLWDQHSUH]LUH

+UDEULMLMHSUD]DQWUEXKQHJRSXQDJODYD
.DGMHNUXKDLWXJDMHODND
.
 DGDMHGHSORGRYHVMHWLVHRQRJDNRMLMHVDGLRVWDEOR
0
 LVOLQDJODGXYULMHPHRELOMDLQDVLURPDWYRLRVNXGQRVWXGDQHERJDWVWYD
1HLYLRYMHNVDPRRNUXKX
1
 HNDWLVHWLMHORXPRULVDPRQHNDVHVUFHWYRMHUDGXMH
1LWNRQHPRHELWLSDPHWDQDNRPXMHSUD]DQHOXGDF
2QRWROMXGHLVWDVUFDSUHPDUDWRMHXSUYRPUHGXSLWDQMHNUXKD1HGDVH
QHPRHDOLMHQHSULMDWQRLYMHWLRGPLORVWL
3RORYLFDOMXGLQDVYLMHWXJODGXMHGUXJDSRORYLFDGULGLMHWX
6YHVXJOMLYHMHVWLYHDQHNHVDPRMHGDQSXW
7DPRJGMHJODGSRLQMH]DYUDYDUD]XP
7HNGROD]LVMHORPDOLMRHHVSRVWRP7HNLPDWRVYRMVWYRGDXYLMHN
]DUD]LHOXGDFVHQHGDSUHYDULWL
8PMHUHQREURNGREDUVDQ
p.UYMHJXDRGYRGH
.UYMHVDVYLPSRVHEDQVRN
2VWDMX]QRMLVX]HNUYVXQDPYHSRSLOL
p/LFHMH]DSLVQLNNDUDNWHUD
1DMUDILQLUDQLMDPDVNDMHJROROLFH
1DOLFXVYDNRJRYMHNDLVSLVDQDMHQMHJRYDSRYLMHVW
7HNROLFXPHXPDVNDPD
p
 'RNVLLYNXDMQDUDYVYRMXYLGLWRMRWHWLLWRMRMXVNUDWL-HUQLMH
VYLPDVYHSURELWDQRQLWLMHVYDNRPHVYHSRYROML

+UDEULMLMHSUD]DQWUEXKQHJRSXQDJODYD
.DGMHNUXKDLWXJDMHODND
.
 DGDMHGHSORGRYHVMHWLVHRQRJDNRMLMHVDGLRVWDEOR
0
 LVOLQDJODGXYULMHPHRELOMDLQDVLURPDWYRLRVNXGQRVWXGDQHERJDWVWYD
1HLYLRYMHNVDPRRNUXKX
1
 HNDWLVHWLMHORXPRULVDPRQHNDVHVUFHWYRMHUDGXMH
1LWNRQHPRHELWLSDPHWDQDNRPXMHSUD]DQHOXGDF
2QRWROMXGHLVWDVUFDSUHPDUDWRMHXSUYRPUHGXSLWDQMHNUXKD1HGDVH
QHPRHDOLMHQHSULMDWQRLYMHWLRGPLORVWL
3RORYLFDOMXGLQDVYLMHWXJODGXMHGUXJDSRORYLFDGULGLMHWX
6YHVXJOMLYHMHVWLYHDQHNHVDPRMHGDQSXW
7DPRJGMHJODGSRLQMH]DYUDYDUD]XP
7HNGROD]LVMHORPDOLMRHHVSRVWRP7HNLPDWRVYRMVWYRGDXYLMHN
]DUD]LHOXGDFVHQHGDSUHYDULWL
8PMHUHQREURNGREDUVDQ
p.UYMHJXDRGYRGH
.UYMHVDVYLPSRVHEDQVRN
2VWDMX]QRMLVX]HNUYVXQDPYHSRSLOL
p/LFHMH]DSLVQLNNDUDNWHUD
1DMUDILQLUDQLMDPDVNDMHJROROLFH
1DOLFXVYDNRJRYMHNDLVSLVDQDMHQMHJRYDSRYLMHVW
7HNROLFXPHXPDVNDPD
p
 'RNVLLYNXDMQDUDYVYRMXYLGLWRMRWHWLLWRMRMXVNUDWL-HUQLMH
VYLPDVYHSURELWDQRQLWLMHVYDNRPHVYHSRYROML

'HEHOLOMXGLLYHNUDH$OL]DWRGXHMHGX
'XKMHSRGORDQLVWRP]DNRQXNDRLWLMHORREDVHPRJXRGUDWLVDPR
SRPRXNRQWLQXLUDQRJKUDQMHQMD
*ODGMHQDMEROMHSUHGMHOR
*ODGOMXGLXUD]QLPGLMHORYLPDVYLMHWDXYMHWRYDQDMHWLPHGDPQRJLRGQDV
X]LPDMXSXQRYLHQHJRWRLPWUHED
*ODGVHPRHULMHLWLDNRSRPRJQHPRVLURPDQLPQDURGLPDGDVDPLVHEL
SRPRJQX*ODGQLRYMHHSULPLVHNQMLJHRQDMHRUXMH
*ODGDQQLWDQHSUH]LUH1
 DUDYPRHREX]GDWLDOLSRELMHGLWLQLNDGD
1
 HRNULYOMXMVYRMHQDJRQH
3
 RVOXDMVYRMHQDJRQHLLQVWLQNWHWRQLMHLVWR3UHYLHLYRWLQMVNRJVSXWDYD
NXOWXUQRJRYMHNDSUHYLHNXOWXUHVWYDUDEROHVQXLYRWLQMX
o2LVXLXLOMXGLPD]OLVYMHGRFLDNRLPDMXEDUEDUVNHGXH
p2NRMHVYMHWLOMNDWLMHOX
LYRWURHQMHVHNVVWDURVWGREVPUW
p$ILUPDFLMDRYMHNRYDYODVWLWRJLYRWDVUHHUDVWDVORERGHNRULMHQLVXX
RYMHNRYRMVSRVREQRVWLGDYROL%HVNRULVWDQLYRWLVWRMHWRLUDQDVPUW
6DPRDNRVYRMLYRWSRVYHWLPRGUXJLPDGRELWHLQDLYRWQHNXXQXWDUQMX
YULMHGQRVW
$NRMHLYRWELRGREUR]DWRVXQDPJDRGX]HOL"$NRMHELR]OR]DWRQDPMH
XRSHELRGDURYDQ"
$
 NRHOLGREURPLVOLRVDYUHQVWYXLYRWDQDXLVHQDGVYDNRPVWYDUL
RWYRULWLRLDQDGVDPLPVRERPLK]DWYRUL
LWDYDWDMQDNDNRRYMHNPRHSURGXLWLVYRMLYRWMHWRPHGDJDQHVNUDXMH
XGQDMHORNRPRWLYDWDMLYRW0LVOLSREMHJDRVLQDSULMHGVLRWLDRDNDG
WDPRL]WLKHWHLGLOHSURPDWUDWYRMHGMHWLQMVWYR
'DQLMHPRGDLLWDYLYRWVDPRMHGDQVDQ"
+
 RHOLVWYRULWLQHWRYHOLNRXORLXWRVYRMLYRW
+YDOLPRVWDUHDOLLYLPRSRVYRMLPJRGLQDPD
,PDVLWXDFLMDXLYRWXNDGD]DXQLFDSDGDSRGXEOMHP]DNRQXNRQWUDSXQNWD
,]YRUQLLYRWMHVWYDUDODNLLQVORERGD
-HGDQRG]DNRQDLYRWDMH.DGDQDPVHMHGQDYUDWD]DWYRUHGUXJDQDPVH
RWYDUDMX7UDJLNDMHPHXWLPXWRPHGDRYMHNJOHGDX]DWYRUHQDYUDWDD
RWYRUHQLPDQHSRNODQMDSR]RUQRVW
-HULYRWQDNDRVMHQDRGPLHL]QDHVPUWLQHPDSRYUDWND]DSHDHQRMHL
QLWNRVHQHYUDD
.
 DGVLVSUHPDQSULMHXPULMHWLQHJRVUDPRWQRLYMHWL"
.UDMGREUDLYRWDQHYLGHVHJRGLQH
/DNHMHXPULMHWLQHJRPXNRWUSDQLYRWRGYDQRSRGQRVLWL
/MXGLNDXGDMHLYRWNUDWDNDYLGLPGDVHVYRMVNLWUXGHGDJDWDNYLPXLQH
0UWYLQHHRLYMHWLVMHQHQHHXVNUVQXWL
0XGDURYMHNQHPLVOLQDVPUWQHJRQDLYRW

LYRWURHQMHVHNVVWDURVWGREVPUW
p$ILUPDFLMDRYMHNRYDYODVWLWRJLYRWDVUHHUDVWDVORERGHNRULMHQLVXX
RYMHNRYRMVSRVREQRVWLGDYROL%HVNRULVWDQLYRWLVWRMHWRLUDQDVPUW
6DPRDNRVYRMLYRWSRVYHWLPRGUXJLPDGRELWHLQDLYRWQHNXXQXWDUQMX
YULMHGQRVW
$NRMHLYRWELRGREUR]DWRVXQDPJDRGX]HOL"$NRMHELR]OR]DWRQDPMH
XRSHELRGDURYDQ"
$
 NRHOLGREURPLVOLRVDYUHQVWYXLYRWDQDXLVHQDGVYDNRPVWYDUL
RWYRULWLRLDQDGVDPLPVRERPLK]DWYRUL
LWDYDWDMQDNDNRRYMHNPRHSURGXLWLVYRMLYRWMHWRPHGDJDQHVNUDXMH
XGQDMHORNRPRWLYDWDMLYRW0LVOLSREMHJDRVLQDSULMHGVLRWLDRDNDG
WDPRL]WLKHWHLGLOHSURPDWUDWYRMHGMHWLQMVWYR
'DQLMHPRGDLLWDYLYRWVDPRMHGDQVDQ"
+
 RHOLVWYRULWLQHWRYHOLNRXORLXWRVYRMLYRW
+YDOLPRVWDUHDOLLYLPRSRVYRMLPJRGLQDPD
,PDVLWXDFLMDXLYRWXNDGD]DXQLFDSDGDSRGXEOMHP]DNRQXNRQWUDSXQNWD
,]YRUQLLYRWMHVWYDUDODNLLQVORERGD
-HGDQRG]DNRQDLYRWDMH.DGDQDPVHMHGQDYUDWD]DWYRUHGUXJDQDPVH
RWYDUDMX7UDJLNDMHPHXWLPXWRPHGDRYMHNJOHGDX]DWYRUHQDYUDWDD
RWYRUHQLPDQHSRNODQMDSR]RUQRVW
-HULYRWQDNDRVMHQDRGPLHL]QDHVPUWLQHPDSRYUDWND]DSHDHQRMHL
QLWNRVHQHYUDD
.
 DGVLVSUHPDQSULMHXPULMHWLQHJRVUDPRWQRLYMHWL"
.UDMGREUDLYRWDQHYLGHVHJRGLQH
/DNHMHXPULMHWLQHJRPXNRWUSDQLYRWRGYDQRSRGQRVLWL
/MXGLNDXGDMHLYRWNUDWDNDYLGLPGDVHVYRMVNLWUXGHGDJDWDNYLPXLQH
0UWYLQHHRLYMHWLVMHQHQHHXVNUVQXWL
0XGDURYMHNQHPLVOLQDVPUWQHJRQDLYRW
1
 DUDYPRHREX]GDWLDOLSRELMHGLWLQLNDGD
1
 HRNULYOMXMVYRMHQDJRQH
3
 RVOXDMVYRMHQDJRQHLLQVWLQNWHWRQLMHLVWR3UHYLHLYRWLQMVNRJVSXWDYD
NXOWXUQRJRYMHNDSUHYLHNXOWXUHVWYDUDEROHVQXLYRWLQMX
o2LVXLXLOMXGLPD]OLVYMHGRFLDNRLPDMXEDUEDUVNHGXH
p2NRMHVYMHWLOMNDWLMHOX

1
 DUDYPRHREX]GDWLDOLSRELMHGLWLQLNDGD
1
 HRNULYOMXMVYRMHQDJRQH
3
 RVOXDMVYRMHQDJRQHLLQVWLQNWHWRQLMHLVWR3UHYLHLYRWLQMVNRJVSXWDYD
NXOWXUQRJRYMHNDSUHYLHNXOWXUHVWYDUDEROHVQXLYRWLQMX
o2LVXLXLOMXGLPD]OLVYMHGRFLDNRLPDMXEDUEDUVNHGXH
p2NRMHVYMHWLOMNDWLMHOX
LYRWURHQMHVHNVVWDURVWGREVPUW
p$ILUPDFLMDRYMHNRYDYODVWLWRJLYRWDVUHHUDVWDVORERGHNRULMHQLVXX
RYMHNRYRMVSRVREQRVWLGDYROL%HVNRULVWDQLYRWLVWRMHWRLUDQDVPUW
6DPRDNRVYRMLYRWSRVYHWLPRGUXJLPDGRELWHLQDLYRWQHNXXQXWDUQMX
YULMHGQRVW
$NRMHLYRWELRGREUR]DWRVXQDPJDRGX]HOL"$NRMHELR]OR]DWRQDPMH
XRSHELRGDURYDQ"
$
 NRHOLGREURPLVOLRVDYUHQVWYXLYRWDQDXLVHQDGVYDNRPVWYDUL
RWYRULWLRLDQDGVDPLPVRERPLK]DWYRUL
LWDYDWDMQDNDNRRYMHNPRHSURGXLWLVYRMLYRWMHWRPHGDJDQHVNUDXMH
XGQDMHORNRPRWLYDWDMLYRW0LVOLSREMHJDRVLQDSULMHGVLRWLDRDNDG
WDPRL]WLKHWHLGLOHSURPDWUDWYRMHGMHWLQMVWYR
'DQLMHPRGDLLWDYLYRWVDPRMHGDQVDQ"
+
 RHOLVWYRULWLQHWRYHOLNRXORLXWRVYRMLYRW
+YDOLPRVWDUHDOLLYLPRSRVYRMLPJRGLQDPD
,PDVLWXDFLMDXLYRWXNDGD]DXQLFDSDGDSRGXEOMHP]DNRQXNRQWUDSXQNWD
,]YRUQLLYRWMHVWYDUDODNLLQVORERGD
-HGDQRG]DNRQDLYRWDMH.DGDQDPVHMHGQDYUDWD]DWYRUHGUXJDQDPVH
RWYDUDMX7UDJLNDMHPHXWLPXWRPHGDRYMHNJOHGDX]DWYRUHQDYUDWDD
RWYRUHQLPDQHSRNODQMDSR]RUQRVW
-HULYRWQDNDRVMHQDRGPLHL]QDHVPUWLQHPDSRYUDWND]DSHDHQRMHL
QLWNRVHQHYUDD
.
 DGVLVSUHPDQSULMHXPULMHWLQHJRVUDPRWQRLYMHWL"
.UDMGREUDLYRWDQHYLGHVHJRGLQH
/DNHMHXPULMHWLQHJRPXNRWUSDQLYRWRGYDQRSRGQRVLWL
/MXGLNDXGDMHLYRWNUDWDNDYLGLPGDVHVYRMVNLWUXGHGDJDWDNYLPXLQH
0UWYLQHHRLYMHWLVMHQHQHHXVNUVQXWL
0XGDURYMHNQHPLVOLQDVPUWQHJRQDLYRWLYRWURHQMHVHNVVWDURVWGREVPUW
p$ILUPDFLMDRYMHNRYDYODVWLWRJLYRWDVUHHUDVWDVORERGHNRULMHQLVXX
RYMHNRYRMVSRVREQRVWLGDYROL%HVNRULVWDQLYRWLVWRMHWRLUDQDVPUW
6DPRDNRVYRMLYRWSRVYHWLPRGUXJLPDGRELWHLQDLYRWQHNXXQXWDUQMX
YULMHGQRVW
$NRMHLYRWELRGREUR]DWRVXQDPJDRGX]HOL"$NRMHELR]OR]DWRQDPMH
XRSHELRGDURYDQ"
$
 NRHOLGREURPLVOLRVDYUHQVWYXLYRWDQDXLVHQDGVYDNRPVWYDUL
RWYRULWLRLDQDGVDPLPVRERPLK]DWYRUL
LWDYDWDMQDNDNRRYMHNPRHSURGXLWLVYRMLYRWMHWRPHGDJDQHVNUDXMH
XGQDMHORNRPRWLYDWDMLYRW0LVOLSREMHJDRVLQDSULMHGVLRWLDRDNDG
WDPRL]WLKHWHLGLOHSURPDWUDWYRMHGMHWLQMVWYR
'DQLMHPRGDLLWDYLYRWVDPRMHGDQVDQ"
+
 RHOLVWYRULWLQHWRYHOLNRXORLXWRVYRMLYRW
+YDOLPRVWDUHDOLLYLPRSRVYRMLPJRGLQDPD
,PDVLWXDFLMDXLYRWXNDGD]DXQLFDSDGDSRGXEOMHP]DNRQXNRQWUDSXQNWD
,]YRUQLLYRWMHVWYDUDODNLLQVORERGD
-HGDQRG]DNRQDLYRWDMH.DGDQDPVHMHGQDYUDWD]DWYRUHGUXJDQDPVH
RWYDUDMX7UDJLNDMHPHXWLPXWRPHGDRYMHNJOHGDX]DWYRUHQDYUDWDD
RWYRUHQLPDQHSRNODQMDSR]RUQRVW
-HULYRWQDNDRVMHQDRGPLHL]QDHVPUWLQHPDSRYUDWND]DSHDHQRMHL
QLWNRVHQHYUDD
.
 DGVLVSUHPDQSULMHXPULMHWLQHJRVUDPRWQRLYMHWL"
.UDMGREUDLYRWDQHYLGHVHJRGLQH
/DNHMHXPULMHWLQHJRPXNRWUSDQLYRWRGYDQRSRGQRVLWL
/MXGLNDXGDMHLYRWNUDWDNDYLGLPGDVHVYRMVNLWUXGHGDJDWDNYLPXLQH
0UWYLQHHRLYMHWLVMHQHQHHXVNUVQXWL
0XGDURYMHNQHPLVOLQDVPUWQHJRQDLYRW
1
 DUDYPRHREX]GDWLDOLSRELMHGLWLQLNDGD
1
 HRNULYOMXMVYRMHQDJRQH
3
 RVOXDMVYRMHQDJRQHLLQVWLQNWHWRQLMHLVWR3UHYLHLYRWLQMVNRJVSXWDYD
NXOWXUQRJRYMHNDSUHYLHNXOWXUHVWYDUDEROHVQXLYRWLQMX
o2LVXLXLOMXGLPD]OLVYMHGRFLDNRLPDMXEDUEDUVNHGXH
p2NRMHVYMHWLOMNDWLMHOX1DXLOLVPRNDNROHWHSWLFHNDNRSOLYDMXULEHQR]DERUDYLOLVPRMHGQRVWDYQR
XPLMHHGDLYLPRNDREUDD
1HSLWDMWRWLLYRWGDMHSLWDMWRWLGDMH
1
 H]QDOLSUDYRLYMHWLGDMPMHVWDLVNXVQLPD
1
 HNDWLWHDNLYRWQHEXGHRSUDYGDQMH]DORHYODGDQMH
1LMHRQDMRYMHNQDMGXHLYLRNRMLLPDQDMYHLEURMJRGLQDYHRQDMNRMLMH
VYRMLYRWQDMEROMHRVMHWLR1LWDQHXELMDWDNRVLJXUQRNDRLYRW
1LWDQLVPRGRQLMHOLQDRYDMVYLMHWWDNRGDQLWDQHPRHPRL]QMHJDL]QLMHWL
1LWNRVHQHEULQHNDNRELGREURLYLRYHNDNRGXJR
2ERHLYLQDRYRPVYLMHWXMHGQDYUVWDQDLYQLKLGLRWD]DSUDYREXGDODNRMH
VYLPDUJXPHQWLPD]GUDYHSDPHWLXVSUNRVMRXYLMHNJDMHQHNRSRYMHUHQMH
VSUDPSRMHGLQLKRVREDLVNOMXLYRSRWRPHGDOLVQHNLPVLPSDWL]LUDMXLOLQH
2QRWRMHRG]QDDMDWRQLMHLYRWYHLYRVW
2]ELOMDQMHLYRWDYHGUDXPMHWQRVW
3RWRYDQMHSUHPDLYRWXSUHQHVHQRQDLYRWLQMHJODVLXELMDQMHLYRWLQMDQLMH
]DEDYDQLWLVSRUW
3UDYRXPLMHHLYOMHQMDVDVWRMLVHXWRPHGDVHVYDNRGQHYQHVWYDUL
GRLYOMDYDMXNDRQHWRSRVHEQR6DPRMHRQDMVWYDUQRLYLRWNRMHXSR]QDR
VYLMHWOHLWDPQHVWUDQHLYRWDXVSRQHLSDGRYH

WRMHRYMHNLOLHPXVOXL"WRMHQMHJRYRGREURDWRQMHJRYR]OR"
7UDMQRVWQMHJRYDLYRWD"6WRJRGLQDYUORMHGXJRDSUHPDYMHQRVWLWHVX
JRGLQHNDRNDSPRUVNHYRGHLOL]UQRSLMHVNDLYRWRYMHNDQHHQLNDGD
XYHQXWLNDRWRYHQHOLHQDGLYRWRPRYMHNDSRVWRMDQRVYLMHWOLEOLVWDYD

3XQR]QDDNR]QDLYMHWL6MHDWLVH]QDLLYMHWL
6DPRMH]DEOXGDLYRWD]QDQMHMHVPUW
6
 DPRWLPRHLPRUDYODVWLWLPVQDJDPDGDWLVPLVDRVYRMHPLYRWX LDNR
WHQMD]DVLJXUQRXEORNLUDWUDHQMHVPLVOD 
6UHGLWLOMXGVNLVYLMHWWRMHWDNRGDLYRWEXGHSMHVPD
6WDURSDGDYUHPHQDVHPLMHQMDMXDQRYLLYRWFYDWHL]UXHYLQD
6WUDKRSRWRYDQMHSUHPDLYRWXQDMYLDMHLQVWDQFD2QRWRRGUHGLLPDVYRM
]QDDMLRQGDNDGDVHLQLJOXSLPLOLX]DOXGQLP
6YDNLWUHQXWDNXLYRWXMHNRUDNSUHPDVPUWL6YHWRRYMHNLPDGDWH]D
VYRMLYRW
6YLPLPRUDPRL]DLQDNUDMVDLYRWRP$OLMHGLQLQDLQGDVQMLPL]DHPR
QDNUDMMHYROMHWLJD

3XQR]QDDNR]QDLYMHWL6MHDWLVH]QDLLYMHWL
6DPRMH]DEOXGDLYRWD]QDQMHMHVPUW
6
 DPRWLPRHLPRUDYODVWLWLPVQDJDPDGDWLVPLVDRVYRMHPLYRWX LDNR
WHQMD]DVLJXUQRXEORNLUDWUDHQMHVPLVOD 
6UHGLWLOMXGVNLVYLMHWWRMHWDNRGDLYRWEXGHSMHVPD
6WDURSDGDYUHPHQDVHPLMHQMDMXDQRYLLYRWFYDWHL]UXHYLQD
6WUDKRSRWRYDQMHSUHPDLYRWXQDMYLDMHLQVWDQFD2QRWRRGUHGLLPDVYRM
]QDDMLRQGDNDGDVHLQLJOXSLPLOLX]DOXGQLP
6YDNLWUHQXWDNXLYRWXMHNRUDNSUHPDVPUWL6YHWRRYMHNLPDGDWH]D
VYRMLYRW
6YLPLPRUDPRL]DLQDNUDMVDLYRWRP$OLMHGLQLQDLQGDVQMLPL]DHPR
QDNUDMMHYROMHWLJD

WRMHRYMHNLOLHPXVOXL"WRMHQMHJRYRGREURDWRQMHJRYR]OR"
7UDMQRVWQMHJRYDLYRWD"6WRJRGLQDYUORMHGXJRDSUHPDYMHQRVWLWHVX
JRGLQHNDRNDSPRUVNHYRGHLOL]UQRSLMHVNDLYRWRYMHNDQHHQLNDGD
XYHQXWLNDRWRYHQHOLHQDGLYRWRPRYMHNDSRVWRMDQRVYLMHWOLEOLVWDYD

1DXLOLVPRNDNROHWHSWLFHNDNRSOLYDMXULEHQR]DERUDYLOLVPRMHGQRVWDYQR
XPLMHHGDLYLPRNDREUDD
1HSLWDMWRWLLYRWGDMHSLWDMWRWLGDMH
1
 H]QDOLSUDYRLYMHWLGDMPMHVWDLVNXVQLPD
1
 HNDWLWHDNLYRWQHEXGHRSUDYGDQMH]DORHYODGDQMH
1LMHRQDMRYMHNQDMGXHLYLRNRMLLPDQDMYHLEURMJRGLQDYHRQDMNRMLMH
VYRMLYRWQDMEROMHRVMHWLR1LWDQHXELMDWDNRVLJXUQRNDRLYRW
1LWDQLVPRGRQLMHOLQDRYDMVYLMHWWDNRGDQLWDQHPRHPRL]QMHJDL]QLMHWL
1LWNRVHQHEULQHNDNRELGREURLYLRYHNDNRGXJR
2ERHLYLQDRYRPVYLMHWXMHGQDYUVWDQDLYQLKLGLRWD]DSUDYREXGDODNRMH
VYLPDUJXPHQWLPD]GUDYHSDPHWLXVSUNRVMRXYLMHNJDMHQHNRSRYMHUHQMH
VSUDPSRMHGLQLKRVREDLVNOMXLYRSRWRPHGDOLVQHNLPVLPSDWL]LUDMXLOLQH
2QRWRMHRG]QDDMDWRQLMHLYRWYHLYRVW
2]ELOMDQMHLYRWDYHGUDXPMHWQRVW
3RWRYDQMHSUHPDLYRWXSUHQHVHQRQDLYRWLQMHJODVLXELMDQMHLYRWLQMDQLMH
]DEDYDQLWLVSRUW
3UDYRXPLMHHLYOMHQMDVDVWRMLVHXWRPHGDVHVYDNRGQHYQHVWYDUL
GRLYOMDYDMXNDRQHWRSRVHEQR6DPRMHRQDMVWYDUQRLYLRWNRMHXSR]QDR
VYLMHWOHLWDPQHVWUDQHLYRWDXVSRQHLSDGRYH


1DXLOLVPRNDNROHWHSWLFHNDNRSOLYDMXULEHQR]DERUDYLOLVPRMHGQRVWDYQR
XPLMHHGDLYLPRNDREUDD
1HSLWDMWRWLLYRWGDMHSLWDMWRWLGDMH
1
 H]QDOLSUDYRLYMHWLGDMPMHVWDLVNXVQLPD
1
 HNDWLWHDNLYRWQHEXGHRSUDYGDQMH]DORHYODGDQMH
1LMHRQDMRYMHNQDMGXHLYLRNRMLLPDQDMYHLEURMJRGLQDYHRQDMNRMLMH
VYRMLYRWQDMEROMHRVMHWLR1LWDQHXELMDWDNRVLJXUQRNDRLYRW
1LWDQLVPRGRQLMHOLQDRYDMVYLMHWWDNRGDQLWDQHPRHPRL]QMHJDL]QLMHWL
1LWNRVHQHEULQHNDNRELGREURLYLRYHNDNRGXJR
2ERHLYLQDRYRPVYLMHWXMHGQDYUVWDQDLYQLKLGLRWD]DSUDYREXGDODNRMH
VYLPDUJXPHQWLPD]GUDYHSDPHWLXVSUNRVMRXYLMHNJDMHQHNRSRYMHUHQMH
VSUDPSRMHGLQLKRVREDLVNOMXLYRSRWRPHGDOLVQHNLPVLPSDWL]LUDMXLOLQH
2QRWRMHRG]QDDMDWRQLMHLYRWYHLYRVW
2]ELOMDQMHLYRWDYHGUDXPMHWQRVW
3RWRYDQMHSUHPDLYRWXSUHQHVHQRQDLYRWLQMHJODVLXELMDQMHLYRWLQMDQLMH
]DEDYDQLWLVSRUW
3UDYRXPLMHHLYOMHQMDVDVWRMLVHXWRPHGDVHVYDNRGQHYQHVWYDUL
GRLYOMDYDMXNDRQHWRSRVHEQR6DPRMHRQDMVWYDUQRLYLRWNRMHXSR]QDR
VYLMHWOHLWDPQHVWUDQHLYRWDXVSRQHLSDGRYH

WRMHRYMHNLOLHPXVOXL"WRMHQMHJRYRGREURDWRQMHJRYR]OR"
7UDMQRVWQMHJRYDLYRWD"6WRJRGLQDYUORMHGXJRDSUHPDYMHQRVWLWHVX
JRGLQHNDRNDSPRUVNHYRGHLOL]UQRSLMHVNDLYRWRYMHNDQHHQLNDGD
XYHQXWLNDRWRYHQHOLHQDGLYRWRPRYMHNDSRVWRMDQRVYLMHWOLEOLVWDYD

3XQR]QDDNR]QDLYMHWL6MHDWLVH]QDLLYMHWL
6DPRMH]DEOXGDLYRWD]QDQMHMHVPUW
6
 DPRWLPRHLPRUDYODVWLWLPVQDJDPDGDWLVPLVDRVYRMHPLYRWX LDNR
WHQMD]DVLJXUQRXEORNLUDWUDHQMHVPLVOD 
6UHGLWLOMXGVNLVYLMHWWRMHWDNRGDLYRWEXGHSMHVPD
6WDURSDGDYUHPHQDVHPLMHQMDMXDQRYLLYRWFYDWHL]UXHYLQD
6WUDKRSRWRYDQMHSUHPDLYRWXQDMYLDMHLQVWDQFD2QRWRRGUHGLLPDVYRM
]QDDMLRQGDNDGDVHLQLJOXSLPLOLX]DOXGQLP
6YDNLWUHQXWDNXLYRWXMHNRUDNSUHPDVPUWL6YHWRRYMHNLPDGDWH]D
VYRMLYRW
6YLPLPRUDPRL]DLQDNUDMVDLYRWRP$OLMHGLQLQDLQGDVQMLPL]DHPR
QDNUDMMHYROMHWLJD

3XQR]QDDNR]QDLYMHWL6MHDWLVH]QDLLYMHWL
6DPRMH]DEOXGDLYRWD]QDQMHMHVPUW
6
 DPRWLPRHLPRUDYODVWLWLPVQDJDPDGDWLVPLVDRVYRMHPLYRWX LDNR
WHQMD]DVLJXUQRXEORNLUDWUDHQMHVPLVOD 
6UHGLWLOMXGVNLVYLMHWWRMHWDNRGDLYRWEXGHSMHVPD
6WDURSDGDYUHPHQDVHPLMHQMDMXDQRYLLYRWFYDWHL]UXHYLQD
6WUDKRSRWRYDQMHSUHPDLYRWXQDMYLDMHLQVWDQFD2QRWRRGUHGLLPDVYRM
]QDDMLRQGDNDGDVHLQLJOXSLPLOLX]DOXGQLP
6YDNLWUHQXWDNXLYRWXMHNRUDNSUHPDVPUWL6YHWRRYMHNLPDGDWH]D
VYRMLYRW
6YLPLPRUDPRL]DLQDNUDMVDLYRWRP$OLMHGLQLQDLQGDVQMLPL]DHPR
QDNUDMMHYROMHWLJD

WRMHRYMHNLOLHPXVOXL"WRMHQMHJRYRGREURDWRQMHJRYR]OR"
7UDMQRVWQMHJRYDLYRWD"6WRJRGLQDYUORMHGXJRDSUHPDYMHQRVWLWHVX
JRGLQHNDRNDSPRUVNHYRGHLOL]UQRSLMHVNDLYRWRYMHNDQHHQLNDGD
XYHQXWLNDRWRYHQHOLHQDGLYRWRPRYMHNDSRVWRMDQRVYLMHWOLEOLVWDYD

1DXLOLVPRNDNROHWHSWLFHNDNRSOLYDMXULEHQR]DERUDYLOLVPRMHGQRVWDYQR
XPLMHHGDLYLPRNDREUDD
1HSLWDMWRWLLYRWGDMHSLWDMWRWLGDMH
1
 H]QDOLSUDYRLYMHWLGDMPMHVWDLVNXVQLPD
1
 HNDWLWHDNLYRWQHEXGHRSUDYGDQMH]DORHYODGDQMH
1LMHRQDMRYMHNQDMGXHLYLRNRMLLPDQDMYHLEURMJRGLQDYHRQDMNRMLMH
VYRMLYRWQDMEROMHRVMHWLR1LWDQHXELMDWDNRVLJXUQRNDRLYRW
1LWDQLVPRGRQLMHOLQDRYDMVYLMHWWDNRGDQLWDQHPRHPRL]QMHJDL]QLMHWL
1LWNRVHQHEULQHNDNRELGREURLYLRYHNDNRGXJR
2ERHLYLQDRYRPVYLMHWXMHGQDYUVWDQDLYQLKLGLRWD]DSUDYREXGDODNRMH
VYLPDUJXPHQWLPD]GUDYHSDPHWLXVSUNRVMRXYLMHNJDMHQHNRSRYMHUHQMH
VSUDPSRMHGLQLKRVREDLVNOMXLYRSRWRPHGDOLVQHNLPVLPSDWL]LUDMXLOLQH
2QRWRMHRG]QDDMDWRQLMHLYRWYHLYRVW
2]ELOMDQMHLYRWDYHGUDXPMHWQRVW
3RWRYDQMHSUHPDLYRWXSUHQHVHQRQDLYRWLQMHJODVLXELMDQMHLYRWLQMDQLMH
]DEDYDQLWLVSRUW
3UDYRXPLMHHLYOMHQMDVDVWRMLVHXWRPHGDVHVYDNRGQHYQHVWYDUL
GRLYOMDYDMXNDRQHWRSRVHEQR6DPRMHRQDMVWYDUQRLYLRWNRMHXSR]QDR
VYLMHWOHLWDPQHVWUDQHLYRWDXVSRQHLSDGRYHVYMHWLOMNDWRMHQMHJRYPR]DNWUHEDYMHURYDWLXPR]DNRYMHNDWUHEDKRGDWL
NUHWDWLVHPLVOLWLERULWLVHWRMHMHGLQLOMXGVNLQDLQDVYHRVWDORMHGLP
7DMQDSURGXDYDQMDLYRWDXWRPHMHGDJDQHVNUDXMHPR
7
 DMQDWYRMHJLYRWDQLMHXWRPHGDVDPRLYLYHXWRPH]DWRLYL
7DMQDLYRWDQHPRHVHVDVYLPRGJRQHWQXWL
7
 LLVYLMHWVHX]DMDPQRXYMHWXMHWHLYRWQHPDGUXJRJVPLVODRVLPRQRJNRML
PXWLGDMH
7NRQHFLMHQLLYRWQH]DVOXXMHJD
7NRVHERULVDPR]DGRELWQHGRELYDQLWD]DWRELVHLVSODWLORLYMHWL
7NRVHLJUDLYRWRPQLNDGDQHHL]DLQDNUDM
7UDJHGLMDLYRWDQLMHXWRPHWROMXGLSURSDWHNROLNRXWRPHWRSURPDH
8LVWLQXGDVHQLWDXLYRWQHPRHQDGRNQDGLWLVYDWNRVHWUHEDWRSULMH
XYMHULWL
8NROLNRMHLYRW]DQRVQLMLXWROLNRMHDSVXUGQLMDLGHMDRQMHJRYRPJXELWNX
8YLMHNPHQDQRYRL]QHQDXMHPRMHSRVWRMDQMH$WRMHLYRW
9ODVWLWLVHLYRWVPLMHULVNLUDWL]DQHNXVWYDUDOLQLNDGDLYRWGUXJRJD
=DURHQMHLVPUWQHPDOLMHNDRVLPGDVHRYMHNUDGXMHLQWHUYDOX
=DSLWDKLYRWWRMHXQMHPXSUDVWDUR
LYLRQDNRNDNRELSULOLNRPVYRMHVPUWLHOLRGDVLLYLR
LYLPELHPHXSUDYOMDGXKYHSUDYLODQRSWRNNUYL
LYLPRQDWDNROXGRMSR]RUQLFLJGMHVHYHRPDHVWRQH]QDWNRMHJOXPDFD
WNRSXEOLNDDQDNUDMXSLWDPRVHWRMH]DSUDYRSRHWDNDWRVYUHWDN
LYMHWLWRQH]QDLGLVDWLQHJRUDGLWL
LYMHWLXLGHML]QDLEDYLWLVHQHLPQHPRJXLPNDRGDMHPRJXH
LYMHWL]DGUXJHQLMHVDPR]DNRQGXQRVWLQHJRL]DNRQVUHH
LYMHWL]QDLERULWLVH
LYMHWLQDUDYQRQLNDGDQLMHODNRRYMHNVHSRQDDNDNRPXLYRWQDODHL]
PQRJLKUD]ORJDRGNRMLKMHJODYQLQDYLND0LVHQDYLNDYDPRLYMHWLSULMH
QHJRWRVWHNQHPRQDYLNXPLVOLWL
LYRWEH]QDHODMHVWEURGEH]NRUPLODUD
LYRWEH]VODYOMDMHGDOHNLSXWEH]JRVWLRQLFH
LYRWLWUDMDQMHL]PLHLQWHOLJHQFLML
LYRWMHERUED

7DMQDSURGXDYDQMDLYRWDXWRPHMHGDJDQHVNUDXMHPR
7
 DMQDWYRMHJLYRWDQLMHXWRPHGDVDPRLYLYHXWRPH]DWRLYL
7DMQDLYRWDQHPRHVHVDVYLPRGJRQHWQXWL
7
 LLVYLMHWVHX]DMDPQRXYMHWXMHWHLYRWQHPDGUXJRJVPLVODRVLPRQRJNRML
PXWLGDMH
7NRQHFLMHQLLYRWQH]DVOXXMHJD
7NRVHERULVDPR]DGRELWQHGRELYDQLWD]DWRELVHLVSODWLORLYMHWL
7NRVHLJUDLYRWRPQLNDGDQHHL]DLQDNUDM
7UDJHGLMDLYRWDQLMHXWRPHWROMXGLSURSDWHNROLNRXWRPHWRSURPDH
8LVWLQXGDVHQLWDXLYRWQHPRHQDGRNQDGLWLVYDWNRVHWUHEDWRSULMH
XYMHULWL
8NROLNRMHLYRW]DQRVQLMLXWROLNRMHDSVXUGQLMDLGHMDRQMHJRYRPJXELWNX
8YLMHNPHQDQRYRL]QHQDXMHPRMHSRVWRMDQMH$WRMHLYRW
9ODVWLWLVHLYRWVPLMHULVNLUDWL]DQHNXVWYDUDOLQLNDGDLYRWGUXJRJD
=DURHQMHLVPUWQHPDOLMHNDRVLPGDVHRYMHNUDGXMHLQWHUYDOX
=DSLWDKLYRWWRMHXQMHPXSUDVWDUR
LYLRQDNRNDNRELSULOLNRPVYRMHVPUWLHOLRGDVLLYLR
LYLPELHPHXSUDYOMDGXKYHSUDYLODQRSWRNNUYL
LYLPRQDWDNROXGRMSR]RUQLFLJGMHVHYHRPDHVWRQH]QDWNRMHJOXPDFD
WNRSXEOLNDDQDNUDMXSLWDPRVHWRMH]DSUDYRSRHWDNDWRVYUHWDN
LYMHWLWRQH]QDLGLVDWLQHJRUDGLWL
LYMHWLXLGHML]QDLEDYLWLVHQHLPQHPRJXLPNDRGDMHPRJXH
LYMHWL]DGUXJHQLMHVDPR]DNRQGXQRVWLQHJRL]DNRQVUHH
LYMHWL]QDLERULWLVH
LYMHWLQDUDYQRQLNDGDQLMHODNRRYMHNVHSRQDDNDNRPXLYRWQDODHL]
PQRJLKUD]ORJDRGNRMLKMHJODYQLQDYLND0LVHQDYLNDYDPRLYMHWLSULMH
QHJRWRVWHNQHPRQDYLNXPLVOLWL
LYRWEH]QDHODMHVWEURGEH]NRUPLODUD
LYRWEH]VODYOMDMHGDOHNLSXWEH]JRVWLRQLFH
LYRWLWUDMDQMHL]PLHLQWHOLJHQFLML
LYRWMHERUED
VYMHWLOMNDWRMHQMHJRYPR]DNWUHEDYMHURYDWLXPR]DNRYMHNDWUHEDKRGDWL
NUHWDWLVHPLVOLWLERULWLVHWRMHMHGLQLOMXGVNLQDLQDVYHRVWDORMHGLP

VYMHWLOMNDWRMHQMHJRYPR]DNWUHEDYMHURYDWLXPR]DNRYMHNDWUHEDKRGDWL
NUHWDWLVHPLVOLWLERULWLVHWRMHMHGLQLOMXGVNLQDLQDVYHRVWDORMHGLP
7DMQDSURGXDYDQMDLYRWDXWRPHMHGDJDQHVNUDXMHPR
7
 DMQDWYRMHJLYRWDQLMHXWRPHGDVDPRLYLYHXWRPH]DWRLYL
7DMQDLYRWDQHPRHVHVDVYLPRGJRQHWQXWL
7
 LLVYLMHWVHX]DMDPQRXYMHWXMHWHLYRWQHPDGUXJRJVPLVODRVLPRQRJNRML
PXWLGDMH
7NRQHFLMHQLLYRWQH]DVOXXMHJD
7NRVHERULVDPR]DGRELWQHGRELYDQLWD]DWRELVHLVSODWLORLYMHWL
7NRVHLJUDLYRWRPQLNDGDQHHL]DLQDNUDM
7UDJHGLMDLYRWDQLMHXWRPHWROMXGLSURSDWHNROLNRXWRPHWRSURPDH
8LVWLQXGDVHQLWDXLYRWQHPRHQDGRNQDGLWLVYDWNRVHWUHEDWRSULMH
XYMHULWL
8NROLNRMHLYRW]DQRVQLMLXWROLNRMHDSVXUGQLMDLGHMDRQMHJRYRPJXELWNX
8YLMHNPHQDQRYRL]QHQDXMHPRMHSRVWRMDQMH$WRMHLYRW
9ODVWLWLVHLYRWVPLMHULVNLUDWL]DQHNXVWYDUDOLQLNDGDLYRWGUXJRJD
=DURHQMHLVPUWQHPDOLMHNDRVLPGDVHRYMHNUDGXMHLQWHUYDOX
=DSLWDKLYRWWRMHXQMHPXSUDVWDUR
LYLRQDNRNDNRELSULOLNRPVYRMHVPUWLHOLRGDVLLYLR
LYLPELHPHXSUDYOMDGXKYHSUDYLODQRSWRNNUYL
LYLPRQDWDNROXGRMSR]RUQLFLJGMHVHYHRPDHVWRQH]QDWNRMHJOXPDFD
WNRSXEOLNDDQDNUDMXSLWDPRVHWRMH]DSUDYRSRHWDNDWRVYUHWDN
LYMHWLWRQH]QDLGLVDWLQHJRUDGLWL
LYMHWLXLGHML]QDLEDYLWLVHQHLPQHPRJXLPNDRGDMHPRJXH
LYMHWL]DGUXJHQLMHVDPR]DNRQGXQRVWLQHJRL]DNRQVUHH
LYMHWL]QDLERULWLVH
LYMHWLQDUDYQRQLNDGDQLMHODNRRYMHNVHSRQDDNDNRPXLYRWQDODHL]
PQRJLKUD]ORJDRGNRMLKMHJODYQLQDYLND0LVHQDYLNDYDPRLYMHWLSULMH
QHJRWRVWHNQHPRQDYLNXPLVOLWL
LYRWEH]QDHODMHVWEURGEH]NRUPLODUD
LYRWEH]VODYOMDMHGDOHNLSXWEH]JRVWLRQLFH
LYRWLWUDMDQMHL]PLHLQWHOLJHQFLML
LYRWMHERUED

7DMQDSURGXDYDQMDLYRWDXWRPHMHGDJDQHVNUDXMHPR
7
 DMQDWYRMHJLYRWDQLMHXWRPHGDVDPRLYLYHXWRPH]DWRLYL
7DMQDLYRWDQHPRHVHVDVYLPRGJRQHWQXWL
7
 LLVYLMHWVHX]DMDPQRXYMHWXMHWHLYRWQHPDGUXJRJVPLVODRVLPRQRJNRML
PXWLGDMH
7NRQHFLMHQLLYRWQH]DVOXXMHJD
7NRVHERULVDPR]DGRELWQHGRELYDQLWD]DWRELVHLVSODWLORLYMHWL
7NRVHLJUDLYRWRPQLNDGDQHHL]DLQDNUDM
7UDJHGLMDLYRWDQLMHXWRPHWROMXGLSURSDWHNROLNRXWRPHWRSURPDH
8LVWLQXGDVHQLWDXLYRWQHPRHQDGRNQDGLWLVYDWNRVHWUHEDWRSULMH
XYMHULWL
8NROLNRMHLYRW]DQRVQLMLXWROLNRMHDSVXUGQLMDLGHMDRQMHJRYRPJXELWNX
8YLMHNPHQDQRYRL]QHQDXMHPRMHSRVWRMDQMH$WRMHLYRW
9ODVWLWLVHLYRWVPLMHULVNLUDWL]DQHNXVWYDUDOLQLNDGDLYRWGUXJRJD
=DURHQMHLVPUWQHPDOLMHNDRVLPGDVHRYMHNUDGXMHLQWHUYDOX
=DSLWDKLYRWWRMHXQMHPXSUDVWDUR
LYLRQDNRNDNRELSULOLNRPVYRMHVPUWLHOLRGDVLLYLR
LYLPELHPHXSUDYOMDGXKYHSUDYLODQRSWRNNUYL
LYLPRQDWDNROXGRMSR]RUQLFLJGMHVHYHRPDHVWRQH]QDWNRMHJOXPDFD
WNRSXEOLNDDQDNUDMXSLWDPRVHWRMH]DSUDYRSRHWDNDWRVYUHWDN
LYMHWLWRQH]QDLGLVDWLQHJRUDGLWL
LYMHWLXLGHML]QDLEDYLWLVHQHLPQHPRJXLPNDRGDMHPRJXH
LYMHWL]DGUXJHQLMHVDPR]DNRQGXQRVWLQHJRL]DNRQVUHH
LYMHWL]QDLERULWLVH
LYMHWLQDUDYQRQLNDGDQLMHODNRRYMHNVHSRQDDNDNRPXLYRWQDODHL]
PQRJLKUD]ORJDRGNRMLKMHJODYQLQDYLND0LVHQDYLNDYDPRLYMHWLSULMH
QHJRWRVWHNQHPRQDYLNXPLVOLWL
LYRWEH]QDHODMHVWEURGEH]NRUPLODUD
LYRWEH]VODYOMDMHGDOHNLSXWEH]JRVWLRQLFH
LYRWLWUDMDQMHL]PLHLQWHOLJHQFLML
LYRWMHERUED
VYMHWLOMNDWRMHQMHJRYPR]DNWUHEDYMHURYDWLXPR]DNRYMHNDWUHEDKRGDWL
NUHWDWLVHPLVOLWLERULWLVHWRMHMHGLQLOMXGVNLQDLQDVYHRVWDORMHGLP

LYRWMHGMHODWQRVWNRMHMHXVPMHUHQDSUHPDQDSULMHG

 LYRWMHNUDWDN]DWRJDLVNRULVWL
LYRWMHQHSRQRYOMLYRMHGLQVWYR

 LYRWMHRQRWRWLMHYDQR7RMHSUYLODQDNRYMHNRYHYMHUH
LYRWMHSRHWDNVPUWL

 LYRWPRUDLYMHWLDQHJRPLODWL8LVWRMPMHULXNRMRMKRHSULPDWLPRUD
GDYDWLHOLOLLWDYRVUFHGDMLWDYLYRW
LYRWQHNLQD]LYDMXQHVYUHQLPSRNXVRP

 LYRWQHPDGUXJRJVPLVODRVLPRQRJNRMLPXWLGDMH
LYRWQLMHQLWDGUXJRRGRSKRHQMDVDVYLMHWRPLYRWQRVLXVHELQHNL
GXEOML]DJRQHWQLMLVPLVDRLMDVHWDMQDNULMHVRQXVWUDQXOMXGVNLKYULMHGQRVWL
LYRWSRVWDYOMDFLOMHYH]QDQRVWL]QDQRVWRVYMHWOMXMHSXWLYRWDLYRWWHN
NRPELQDFLMRPRELMXNRPSRQHQDWDSRVWDQHSRGQROMLY
LYRWVYDNRJRYMHNDMHSXWNVHELVDPRPHSRNXDMSXWDQDJRYMHWDMQHNH
VWD]H6YDWNRQRVLVDVRERPRVWDWNHVYRJURHQMDVOX]LMDMDQHOMXVNHMHGQRJ
SUDVYLMHWDVYHGRNUDMD6YDWNRMHGMHORSULURGHXVPMHUXRYMHND$VYLPDVX
SRGULMHWOD]DMHGQLNDPDMNHLVWHVYLPLGROD]LPRL]LVWRJGULMHODDOLVYDWNR
NDRSRNXDML]DPDKL]GXELQHWHLYODVWLWXFLOMX0RHPRVHPHXVREQR
UD]XPMHWLDOLVYDWNRPRHWXPDLWLVDPRVHEH
LYRWWLSUROD]LXHOML]DRQLPWRQHPDLRSODNLYDQMXRQRJDWRYLH
QHPD
LYRWWUHEDSRVYHWLWLLVWLQL
LYRWYHLQHMHEMHDQMHRGVDPLKVHEH
LYRWEDUHPOMXGVNLQLMHPRJXEH]LGHDODLOLGUXNLMHUHHQRLGHDOMH
RUJDQVNLVDVWDYQLGLRLYRWD6YHWRWLMHGREURXLYRWXLOLMHQH]DNRQLWRLOL
QHPRUDOQRLOLSDNGHEOMD
o1LMHQDVEULJDWRWDPRQLVPRELOLSULMHURHQMD=DWRVHRQGDEULQXWLWR
WXYLHQHHPRELWLQDNRQVPUWL"1LVPRURHQLVDPR]DVHEH
p%HVNRULVQRMHVWDURVWLSURGXDYDWLLYRWPODGRVWWUHEDSURGXDYDWL

'REDMHXNRMHPSURGXHQDVWDURVWSUHGVWDYOMDDJRQLMX]DYHLQXOMXGL7UHD
LYRWQDGREQLMHND]QDYHRQRDUREQRUD]GREOMHNDGDVHRVWDYOMDMX
SOHPHQLWLWUDJRYL]DQDGROD]HHJHQHUDFLMHGREDXNRMHPYLHQRYDFQLMH
SUHVXGDQPRWLYYHVDPRSRWYULYDQMHUD]PMHQDLVNXVWDYDLNULWLNR
SUHLVSLWLYDQMHSURORVWLNDRQD]QDNX]DEXGXQRVW8RVWDORPVDPRVH
NUHDWLYQRXLQHSUHVWDQRPGXKRYQRPEXGQRXPRHSURGXDYDWLYLWDOQRVW
XPMHVWRGDVHL]PLHVPUWLLQLVHGDVXNRQ]HUYDWLYQRVWVWDULMLKOMXGL

'REDMHXNRMHPSURGXHQDVWDURVWSUHGVWDYOMDDJRQLMX]DYHLQXOMXGL7UHD
LYRWQDGREQLMHND]QDYHRQRDUREQRUD]GREOMHNDGDVHRVWDYOMDMX
SOHPHQLWLWUDJRYL]DQDGROD]HHJHQHUDFLMHGREDXNRMHPYLHQRYDFQLMH
SUHVXGDQPRWLYYHVDPRSRWYULYDQMHUD]PMHQDLVNXVWDYDLNULWLNR
SUHLVSLWLYDQMHSURORVWLNDRQD]QDNX]DEXGXQRVW8RVWDORPVDPRVH
NUHDWLYQRXLQHSUHVWDQRPGXKRYQRPEXGQRXPRHSURGXDYDWLYLWDOQRVW
XPMHVWRGDVHL]PLHVPUWLLQLVHGDVXNRQ]HUYDWLYQRVWVWDULMLKOMXGL

LYRWMHGMHODWQRVWNRMHMHXVPMHUHQDSUHPDQDSULMHG

 LYRWMHNUDWDN]DWRJDLVNRULVWL
LYRWMHQHSRQRYOMLYRMHGLQVWYR

 LYRWMHRQRWRWLMHYDQR7RMHSUYLODQDNRYMHNRYHYMHUH
LYRWMHSRHWDNVPUWL

 LYRWPRUDLYMHWLDQHJRPLODWL8LVWRMPMHULXNRMRMKRHSULPDWLPRUD
GDYDWLHOLOLLWDYRVUFHGDMLWDYLYRW
LYRWQHNLQD]LYDMXQHVYUHQLPSRNXVRP

 LYRWQHPDGUXJRJVPLVODRVLPRQRJNRMLPXWLGDMH
LYRWQLMHQLWDGUXJRRGRSKRHQMDVDVYLMHWRPLYRWQRVLXVHELQHNL
GXEOML]DJRQHWQLMLVPLVDRLMDVHWDMQDNULMHVRQXVWUDQXOMXGVNLKYULMHGQRVWL
LYRWSRVWDYOMDFLOMHYH]QDQRVWL]QDQRVWRVYMHWOMXMHSXWLYRWDLYRWWHN
NRPELQDFLMRPRELMXNRPSRQHQDWDSRVWDQHSRGQROMLY
LYRWVYDNRJRYMHNDMHSXWNVHELVDPRPHSRNXDMSXWDQDJRYMHWDMQHNH
VWD]H6YDWNRQRVLVDVRERPRVWDWNHVYRJURHQMDVOX]LMDMDQHOMXVNHMHGQRJ
SUDVYLMHWDVYHGRNUDMD6YDWNRMHGMHORSULURGHXVPMHUXRYMHND$VYLPDVX
SRGULMHWOD]DMHGQLNDPDMNHLVWHVYLPLGROD]LPRL]LVWRJGULMHODDOLVYDWNR
NDRSRNXDML]DPDKL]GXELQHWHLYODVWLWXFLOMX0RHPRVHPHXVREQR
UD]XPMHWLDOLVYDWNRPRHWXPDLWLVDPRVHEH
LYRWWLSUROD]LXHOML]DRQLPWRQHPDLRSODNLYDQMXRQRJDWRYLH
QHPD
LYRWWUHEDSRVYHWLWLLVWLQL
LYRWYHLQHMHEMHDQMHRGVDPLKVHEH
LYRWEDUHPOMXGVNLQLMHPRJXEH]LGHDODLOLGUXNLMHUHHQRLGHDOMH
RUJDQVNLVDVWDYQLGLRLYRWD6YHWRWLMHGREURXLYRWXLOLMHQH]DNRQLWRLOL
QHPRUDOQRLOLSDNGHEOMD
o1LMHQDVEULJDWRWDPRQLVPRELOLSULMHURHQMD=DWRVHRQGDEULQXWLWR
WXYLHQHHPRELWLQDNRQVPUWL"1LVPRURHQLVDPR]DVHEH
p%HVNRULVQRMHVWDURVWLSURGXDYDWLLYRWPODGRVWWUHEDSURGXDYDWL


LYRWMHGMHODWQRVWNRMHMHXVPMHUHQDSUHPDQDSULMHG

 LYRWMHNUDWDN]DWRJDLVNRULVWL
LYRWMHQHSRQRYOMLYRMHGLQVWYR

 LYRWMHRQRWRWLMHYDQR7RMHSUYLODQDNRYMHNRYHYMHUH
LYRWMHSRHWDNVPUWL

 LYRWPRUDLYMHWLDQHJRPLODWL8LVWRMPMHULXNRMRMKRHSULPDWLPRUD
GDYDWLHOLOLLWDYRVUFHGDMLWDYLYRW
LYRWQHNLQD]LYDMXQHVYUHQLPSRNXVRP

 LYRWQHPDGUXJRJVPLVODRVLPRQRJNRMLPXWLGDMH
LYRWQLMHQLWDGUXJRRGRSKRHQMDVDVYLMHWRPLYRWQRVLXVHELQHNL
GXEOML]DJRQHWQLMLVPLVDRLMDVHWDMQDNULMHVRQXVWUDQXOMXGVNLKYULMHGQRVWL
LYRWSRVWDYOMDFLOMHYH]QDQRVWL]QDQRVWRVYMHWOMXMHSXWLYRWDLYRWWHN
NRPELQDFLMRPRELMXNRPSRQHQDWDSRVWDQHSRGQROMLY
LYRWVYDNRJRYMHNDMHSXWNVHELVDPRPHSRNXDMSXWDQDJRYMHWDMQHNH
VWD]H6YDWNRQRVLVDVRERPRVWDWNHVYRJURHQMDVOX]LMDMDQHOMXVNHMHGQRJ
SUDVYLMHWDVYHGRNUDMD6YDWNRMHGMHORSULURGHXVPMHUXRYMHND$VYLPDVX
SRGULMHWOD]DMHGQLNDPDMNHLVWHVYLPLGROD]LPRL]LVWRJGULMHODDOLVYDWNR
NDRSRNXDML]DPDKL]GXELQHWHLYODVWLWXFLOMX0RHPRVHPHXVREQR
UD]XPMHWLDOLVYDWNRPRHWXPDLWLVDPRVHEH
LYRWWLSUROD]LXHOML]DRQLPWRQHPDLRSODNLYDQMXRQRJDWRYLH
QHPD
LYRWWUHEDSRVYHWLWLLVWLQL
LYRWYHLQHMHEMHDQMHRGVDPLKVHEH
LYRWEDUHPOMXGVNLQLMHPRJXEH]LGHDODLOLGUXNLMHUHHQRLGHDOMH
RUJDQVNLVDVWDYQLGLRLYRWD6YHWRWLMHGREURXLYRWXLOLMHQH]DNRQLWRLOL
QHPRUDOQRLOLSDNGHEOMD
o1LMHQDVEULJDWRWDPRQLVPRELOLSULMHURHQMD=DWRVHRQGDEULQXWLWR
WXYLHQHHPRELWLQDNRQVPUWL"1LVPRURHQLVDPR]DVHEH
p%HVNRULVQRMHVWDURVWLSURGXDYDWLLYRWPODGRVWWUHEDSURGXDYDWL

'REDMHXNRMHPSURGXHQDVWDURVWSUHGVWDYOMDDJRQLMX]DYHLQXOMXGL7UHD
LYRWQDGREQLMHND]QDYHRQRDUREQRUD]GREOMHNDGDVHRVWDYOMDMX
SOHPHQLWLWUDJRYL]DQDGROD]HHJHQHUDFLMHGREDXNRMHPYLHQRYDFQLMH
SUHVXGDQPRWLYYHVDPRSRWYULYDQMHUD]PMHQDLVNXVWDYDLNULWLNR
SUHLVSLWLYDQMHSURORVWLNDRQD]QDNX]DEXGXQRVW8RVWDORPVDPRVH
NUHDWLYQRXLQHSUHVWDQRPGXKRYQRPEXGQRXPRHSURGXDYDWLYLWDOQRVW
XPMHVWRGDVHL]PLHVPUWLLQLVHGDVXNRQ]HUYDWLYQRVWVWDULMLKOMXGL

'REDMHXNRMHPSURGXHQDVWDURVWSUHGVWDYOMDDJRQLMX]DYHLQXOMXGL7UHD
LYRWQDGREQLMHND]QDYHRQRDUREQRUD]GREOMHNDGDVHRVWDYOMDMX
SOHPHQLWLWUDJRYL]DQDGROD]HHJHQHUDFLMHGREDXNRMHPYLHQRYDFQLMH
SUHVXGDQPRWLYYHVDPRSRWYULYDQMHUD]PMHQDLVNXVWDYDLNULWLNR
SUHLVSLWLYDQMHSURORVWLNDRQD]QDNX]DEXGXQRVW8RVWDORPVDPRVH
NUHDWLYQRXLQHSUHVWDQRPGXKRYQRPEXGQRXPRHSURGXDYDWLYLWDOQRVW
XPMHVWRGDVHL]PLHVPUWLLQLVHGDVXNRQ]HUYDWLYQRVWVWDULMLKOMXGL

LYRWMHGMHODWQRVWNRMHMHXVPMHUHQDSUHPDQDSULMHG

 LYRWMHNUDWDN]DWRJDLVNRULVWL
LYRWMHQHSRQRYOMLYRMHGLQVWYR

 LYRWMHRQRWRWLMHYDQR7RMHSUYLODQDNRYMHNRYHYMHUH
LYRWMHSRHWDNVPUWL

 LYRWPRUDLYMHWLDQHJRPLODWL8LVWRMPMHULXNRMRMKRHSULPDWLPRUD
GDYDWLHOLOLLWDYRVUFHGDMLWDYLYRW
LYRWQHNLQD]LYDMXQHVYUHQLPSRNXVRP

 LYRWQHPDGUXJRJVPLVODRVLPRQRJNRMLPXWLGDMH
LYRWQLMHQLWDGUXJRRGRSKRHQMDVDVYLMHWRPLYRWQRVLXVHELQHNL
GXEOML]DJRQHWQLMLVPLVDRLMDVHWDMQDNULMHVRQXVWUDQXOMXGVNLKYULMHGQRVWL
LYRWSRVWDYOMDFLOMHYH]QDQRVWL]QDQRVWRVYMHWOMXMHSXWLYRWDLYRWWHN
NRPELQDFLMRPRELMXNRPSRQHQDWDSRVWDQHSRGQROMLY
LYRWVYDNRJRYMHNDMHSXWNVHELVDPRPHSRNXDMSXWDQDJRYMHWDMQHNH
VWD]H6YDWNRQRVLVDVRERPRVWDWNHVYRJURHQMDVOX]LMDMDQHOMXVNHMHGQRJ
SUDVYLMHWDVYHGRNUDMD6YDWNRMHGMHORSULURGHXVPMHUXRYMHND$VYLPDVX
SRGULMHWOD]DMHGQLNDPDMNHLVWHVYLPLGROD]LPRL]LVWRJGULMHODDOLVYDWNR
NDRSRNXDML]DPDKL]GXELQHWHLYODVWLWXFLOMX0RHPRVHPHXVREQR
UD]XPMHWLDOLVYDWNRPRHWXPDLWLVDPRVHEH
LYRWWLSUROD]LXHOML]DRQLPWRQHPDLRSODNLYDQMXRQRJDWRYLH
QHPD
LYRWWUHEDSRVYHWLWLLVWLQL
LYRWYHLQHMHEMHDQMHRGVDPLKVHEH
LYRWEDUHPOMXGVNLQLMHPRJXEH]LGHDODLOLGUXNLMHUHHQRLGHDOMH
RUJDQVNLVDVWDYQLGLRLYRWD6YHWRWLMHGREURXLYRWXLOLMHQH]DNRQLWRLOL
QHPRUDOQRLOLSDNGHEOMD
o1LMHQDVEULJDWRWDPRQLVPRELOLSULMHURHQMD=DWRVHRQGDEULQXWLWR
WXYLHQHHPRELWLQDNRQVPUWL"1LVPRURHQLVDPR]DVHEH
p%HVNRULVQRMHVWDURVWLSURGXDYDWLLYRWPODGRVWWUHEDSURGXDYDWLQHUD]XPLMHYDQMHQRYLKLGHMDVWHUHRWLSQRVWXPLOMHQMXLNRQIRUPL]DPX
]QDQMXEDUGMHORPLQRSRVOMHGLFDGXHYQLKVKHPDLRNYLUDNRMLQH]DGULYRP
VQDJRPDVLPLOLUDMXQRYDLVNXVWYDLSULODJRDYDMXLK
'XJRLYMHWLELKWMHORVYHDOLVWDUMHWLQLMHGDQRYMHN
'XOMLQDGDQDQHLQLVWDURVWDVQRP
-HGQDMHRGQDMYHLK]DODVWDURVWLWRYLHQHPDSRYMHUHQMDXVHEH
-HGQDRGWHRULMDVWDUHQMDGULGDMHSRYHDQDNROLLQDNDOFLMDXVWDQLFL
RVQRYQLX]URNGHJHQHUDWLYQLKSURPMHQDLNRQDQHVPUWLVWDQLFH
.ROLNRMHRYMHNVWDUYLGLSROLFLPDRQLKNRMHMHSR]QDYDRXPODGRVWL
0QRJLELKWMHOLLYMHWLDGDQHVWDUHD]DSUDYRVWDUHGDLQHLYH
0XGURVWVWDURVWLMHSUHWHQRXVSRVREQRVWLGDREQDYOMDXWYUHQHLLVSUDYQH
X]URNHGDVHUD]XPLMHXGREURSR]QDWDSLWDQMDLVQMLPDXLQNRYLWREDUDWD
1DVXSURWUDVSUDYOMDNRPDUXPODGHLVWDULMLVXDVWRKOHSQL
2VWDUMHWLQLMHXPLMHHYHSRGQLMHWLVWDURVW
2VWDUMHWL]QDLGDRYMHNSRLQMHYLGMHWL
3RVOLMHRQLKYUORPODGLKQDMVHELQLMLVXRQLYHRPDVWDUL
3UHGQRVWVWDUHQMDMHXWRPHGDRYMHNSRVWDQHRWSRUDQQDPUQMXXYUHGH
NOHYHWDQMHDSULMHPOMLYLMLQDOMXEDYLGREURKRWQRVW
6DVWDURXGROD]LLVNXVWYR
6DPRQHNLOMXGL]QDMXELWLVWDUL
6LMHGHVXNRVHSUHNUDVQDNUXQD
6WDUMHRQDMWNRSUHVWDQHXLWL%H]RE]LUDMHOLGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD
VWDU
6WDUMHVDPRRQDMWNRQHPDYLHHOMHGDQHWRQDXLQDYXNDRMHSODKWXSUHNR
OLFDLNDRGDMHPUWDY
6WDUFLUDGRGDMXGREUHVDYMHWHNDNRELVHXWMHLOLWRYLHQHPRJXGDYDWLORH
SULPMHUH
6WDUFLVXGUXJLSXWGMHFD
6WDULOMXGLPRJXELWLRSDVQLMHULPQLMHVWDORGREXGXQRVWL
6WDULOMXGLQHPDMXSRWRYDQMDSUHPDGUXJLPDRQLVXXSR]QDOLLYRW
6WDULVHGUHREUD]DFDYHRWUFDQLKLEDQDOQLK0HXWLPPUWYLRNDPHQMHQL
REOLFLXSRWULMHEOMHQLQDLQLVWYDUDQMDQHPRQLVXLQH]DQLPOMLYLEH]GXKDNRML
RLYOMDYDDSURJUDPVNHUHYROXFLMHLRGMHFLQHVWDORHQRVWLQLVXXYMHUHQLEH]
XQXWUDQMHJGRJDDMDEH]SURLYOMDYDQMDEH]WHGQMHXUL]QLFLNRMD
GR]YROMDYDQHWRUHL

6WDULVHGUHREUD]DFDYHRWUFDQLKLEDQDOQLK0HXWLPPUWYLRNDPHQMHQL
REOLFLXSRWULMHEOMHQLQDLQLVWYDUDQMDQHPRQLVXLQH]DQLPOMLYLEH]GXKDNRML
RLYOMDYDDSURJUDPVNHUHYROXFLMHLRGMHFLQHVWDORHQRVWLQLVXXYMHUHQLEH]
XQXWUDQMHJGRJDDMDEH]SURLYOMDYDQMDEH]WHGQMHXUL]QLFLNRMD
GR]YROMDYDQHWRUHL
6WDULOMXGLQHPDMXSRWRYDQMDSUHPDGUXJLPDRQLVXXSR]QDOLLYRW
6WDULOMXGLPRJXELWLRSDVQLMHULPQLMHVWDORGREXGXQRVWL
6WDUFLVXGUXJLSXWGMHFD
6WDUFLUDGRGDMXGREUHVDYMHWHNDNRELVHXWMHLOLWRYLHQHPRJXGDYDWLORH
SULPMHUH
'XJRLYMHWLELKWMHORVYHDOLVWDUMHWLQLMHGDQRYMHN
'XOMLQDGDQDQHLQLVWDURVWDVQRP
-HGQDMHRGQDMYHLK]DODVWDURVWLWRYLHQHPDSRYMHUHQMDXVHEH
-HGQDRGWHRULMDVWDUHQMDGULGDMHSRYHDQDNROLLQDNDOFLMDXVWDQLFL
RVQRYQLX]URNGHJHQHUDWLYQLKSURPMHQDLNRQDQHVPUWLVWDQLFH
.ROLNRMHRYMHNVWDUYLGLSROLFLPDRQLKNRMHMHSR]QDYDRXPODGRVWL
0QRJLELKWMHOLLYMHWLDGDQHVWDUHD]DSUDYRVWDUHGDLQHLYH
0XGURVWVWDURVWLMHSUHWHQRXVSRVREQRVWLGDREQDYOMDXWYUHQHLLVSUDYQH
X]URNHGDVHUD]XPLMHXGREURSR]QDWDSLWDQMDLVQMLPDXLQNRYLWREDUDWD
1DVXSURWUDVSUDYOMDNRPDUXPODGHLVWDULMLVXDVWRKOHSQL
2VWDUMHWLQLMHXPLMHHYHSRGQLMHWLVWDURVW
2VWDUMHWL]QDLGDRYMHNSRLQMHYLGMHWL
3RVOLMHRQLKYUORPODGLKQDMVHELQLMLVXRQLYHRPDVWDUL
3UHGQRVWVWDUHQMDMHXWRPHGDRYMHNSRVWDQHRWSRUDQQDPUQMXXYUHGH
NOHYHWDQMHDSULMHPOMLYLMLQDOMXEDYLGREURKRWQRVW
6DVWDURXGROD]LLVNXVWYR
6DPRQHNLOMXGL]QDMXELWLVWDUL
6LMHGHVXNRVHSUHNUDVQDNUXQD
6WDUMHRQDMWNRSUHVWDQHXLWL%H]RE]LUDMHOLGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD
VWDU
6WDUMHVDPRRQDMWNRQHPDYLHHOMHGDQHWRQDXLQDYXNDRMHSODKWXSUHNR
OLFDLNDRGDMHPUWDY
QHUD]XPLMHYDQMHQRYLKLGHMDVWHUHRWLSQRVWXPLOMHQMXLNRQIRUPL]DPX
]QDQMXEDUGMHORPLQRSRVOMHGLFDGXHYQLKVKHPDLRNYLUDNRMLQH]DGULYRP
VQDJRPDVLPLOLUDMXQRYDLVNXVWYDLSULODJRDYDMXLK

QHUD]XPLMHYDQMHQRYLKLGHMDVWHUHRWLSQRVWXPLOMHQMXLNRQIRUPL]DPX
]QDQMXEDUGMHORPLQRSRVOMHGLFDGXHYQLKVKHPDLRNYLUDNRMLQH]DGULYRP
VQDJRPDVLPLOLUDMXQRYDLVNXVWYDLSULODJRDYDMXLK
'XJRLYMHWLELKWMHORVYHDOLVWDUMHWLQLMHGDQRYMHN
'XOMLQDGDQDQHLQLVWDURVWDVQRP
-HGQDMHRGQDMYHLK]DODVWDURVWLWRYLHQHPDSRYMHUHQMDXVHEH
-HGQDRGWHRULMDVWDUHQMDGULGDMHSRYHDQDNROLLQDNDOFLMDXVWDQLFL
RVQRYQLX]URNGHJHQHUDWLYQLKSURPMHQDLNRQDQHVPUWLVWDQLFH
.ROLNRMHRYMHNVWDUYLGLSROLFLPDRQLKNRMHMHSR]QDYDRXPODGRVWL
0QRJLELKWMHOLLYMHWLDGDQHVWDUHD]DSUDYRVWDUHGDLQHLYH
0XGURVWVWDURVWLMHSUHWHQRXVSRVREQRVWLGDREQDYOMDXWYUHQHLLVSUDYQH
X]URNHGDVHUD]XPLMHXGREURSR]QDWDSLWDQMDLVQMLPDXLQNRYLWREDUDWD
1DVXSURWUDVSUDYOMDNRPDUXPODGHLVWDULMLVXDVWRKOHSQL
2VWDUMHWLQLMHXPLMHHYHSRGQLMHWLVWDURVW
2VWDUMHWL]QDLGDRYMHNSRLQMHYLGMHWL
3RVOLMHRQLKYUORPODGLKQDMVHELQLMLVXRQLYHRPDVWDUL
3UHGQRVWVWDUHQMDMHXWRPHGDRYMHNSRVWDQHRWSRUDQQDPUQMXXYUHGH
NOHYHWDQMHDSULMHPOMLYLMLQDOMXEDYLGREURKRWQRVW
6DVWDURXGROD]LLVNXVWYR
6DPRQHNLOMXGL]QDMXELWLVWDUL
6LMHGHVXNRVHSUHNUDVQDNUXQD
6WDUMHRQDMWNRSUHVWDQHXLWL%H]RE]LUDMHOLGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD
VWDU
6WDUMHVDPRRQDMWNRQHPDYLHHOMHGDQHWRQDXLQDYXNDRMHSODKWXSUHNR
OLFDLNDRGDMHPUWDY
6WDUFLUDGRGDMXGREUHVDYMHWHNDNRELVHXWMHLOLWRYLHQHPRJXGDYDWLORH
SULPMHUH
6WDUFLVXGUXJLSXWGMHFD
6WDULOMXGLPRJXELWLRSDVQLMHULPQLMHVWDORGREXGXQRVWL
6WDULOMXGLQHPDMXSRWRYDQMDSUHPDGUXJLPDRQLVXXSR]QDOLLYRW
6WDULVHGUHREUD]DFDYHRWUFDQLKLEDQDOQLK0HXWLPPUWYLRNDPHQMHQL
REOLFLXSRWULMHEOMHQLQDLQLVWYDUDQMDQHPRQLVXLQH]DQLPOMLYLEH]GXKDNRML
RLYOMDYDDSURJUDPVNHUHYROXFLMHLRGMHFLQHVWDORHQRVWLQLVXXYMHUHQLEH]
XQXWUDQMHJGRJDDMDEH]SURLYOMDYDQMDEH]WHGQMHXUL]QLFLNRMD
GR]YROMDYDQHWRUHL


6WDULVHGUHREUD]DFDYHRWUFDQLKLEDQDOQLK0HXWLPPUWYLRNDPHQMHQL
REOLFLXSRWULMHEOMHQLQDLQLVWYDUDQMDQHPRQLVXLQH]DQLPOMLYLEH]GXKDNRML
RLYOMDYDDSURJUDPVNHUHYROXFLMHLRGMHFLQHVWDORHQRVWLQLVXXYMHUHQLEH]
XQXWUDQMHJGRJDDMDEH]SURLYOMDYDQMDEH]WHGQMHXUL]QLFLNRMD
GR]YROMDYDQHWRUHL
6WDULOMXGLQHPDMXSRWRYDQMDSUHPDGUXJLPDRQLVXXSR]QDOLLYRW
6WDULOMXGLPRJXELWLRSDVQLMHULPQLMHVWDORGREXGXQRVWL
6WDUFLVXGUXJLSXWGMHFD
6WDUFLUDGRGDMXGREUHVDYMHWHNDNRELVHXWMHLOLWRYLHQHPRJXGDYDWLORH
SULPMHUH
'XJRLYMHWLELKWMHORVYHDOLVWDUMHWLQLMHGDQRYMHN
'XOMLQDGDQDQHLQLVWDURVWDVQRP
-HGQDMHRGQDMYHLK]DODVWDURVWLWRYLHQHPDSRYMHUHQMDXVHEH
-HGQDRGWHRULMDVWDUHQMDGULGDMHSRYHDQDNROLLQDNDOFLMDXVWDQLFL
RVQRYQLX]URNGHJHQHUDWLYQLKSURPMHQDLNRQDQHVPUWLVWDQLFH
.ROLNRMHRYMHNVWDUYLGLSROLFLPDRQLKNRMHMHSR]QDYDRXPODGRVWL
0QRJLELKWMHOLLYMHWLDGDQHVWDUHD]DSUDYRVWDUHGDLQHLYH
0XGURVWVWDURVWLMHSUHWHQRXVSRVREQRVWLGDREQDYOMDXWYUHQHLLVSUDYQH
X]URNHGDVHUD]XPLMHXGREURSR]QDWDSLWDQMDLVQMLPDXLQNRYLWREDUDWD
1DVXSURWUDVSUDYOMDNRPDUXPODGHLVWDULMLVXDVWRKOHSQL
2VWDUMHWLQLMHXPLMHHYHSRGQLMHWLVWDURVW
2VWDUMHWL]QDLGDRYMHNSRLQMHYLGMHWL
3RVOLMHRQLKYUORPODGLKQDMVHELQLMLVXRQLYHRPDVWDUL
3UHGQRVWVWDUHQMDMHXWRPHGDRYMHNSRVWDQHRWSRUDQQDPUQMXXYUHGH
NOHYHWDQMHDSULMHPOMLYLMLQDOMXEDYLGREURKRWQRVW
6DVWDURXGROD]LLVNXVWYR
6DPRQHNLOMXGL]QDMXELWLVWDUL
6LMHGHVXNRVHSUHNUDVQDNUXQD
6WDUMHRQDMWNRSUHVWDQHXLWL%H]RE]LUDMHOLGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD
VWDU
6WDUMHVDPRRQDMWNRQHPDYLHHOMHGDQHWRQDXLQDYXNDRMHSODKWXSUHNR
OLFDLNDRGDMHPUWDY
QHUD]XPLMHYDQMHQRYLKLGHMDVWHUHRWLSQRVWXPLOMHQMXLNRQIRUPL]DPX
]QDQMXEDUGMHORPLQRSRVOMHGLFDGXHYQLKVKHPDLRNYLUDNRMLQH]DGULYRP
VQDJRPDVLPLOLUDMXQRYDLVNXVWYDLSULODJRDYDMXLK6WDULMLOMXGLXSUDYLOX
x SRWDMQRFLMHQHOMXGHNRMLVXXVWDQMXYLGMHWLLUHLLVWLQX
x RELQRVHSURWLYHQRYRWDULMDPDMHUVXLPVHQD]RULGXJRWUDMQRP
SUDNVRPXVWDOLOL
x HVWRQDVLOQRXWXYOMXMXGLVFLSOLQX1MLKVHSRQHNDGPRUDPRERMDWL
6
 WDULOMXGLSUHYLH]DPMHUDMXSUHGXJRUD]PLOMDMXSUHPDORULVNLUDMXSUHEU]R
VHNDMXDULMHWNRWMHUDMXVWYDUGRNUDMDYHVH]DGRYROMDYDMXRVUHGQMLP
XVSMHKRP

6
 WDURVWMHQHNDGDELODSULYLOHJLMDERJDWLMLKVORMHYDGUXWYD
6
 WDULMDJHQHUDFLMDLPDVYRMHXKRGDQHQRUPHLQMLKRYDVWDURVWQHGR]YROMDYD
PODGHLGDVXYLHODNRRVORERGHVYRMPRUDOQLNRGHNV1DYLGLNXMHQRYLMDN
VXNREWRHVHGRJRGLWLXEXGXQRVWL"
6
 WDULPRNDGDQDVVMHDQMHSRLQMHUDGRYDWLDVWDULVPRNDGDQDVRQREROL
6
 WDUMHWLMHORDQDYLNDNRMX]DSRVOHQRYMHNQHPRHQLVWHL
6
 WDURVWMHGLYQDVWYDUDNRQLVWH]DERUDYLOLWR]QDL]DSRHWL
6
 WDURVWMHQDSRUQDQDMYLH]DPODHNRMLVQMRPLPDMXSRVOD
6
 WDURVWMHQHL]OMHLYDEROHVW
6
 WDURVWMHRGSULURGHGRVWDEUEOMDYDLQLVHNDRGDVYLVWDUFLUDGRJRYRUH
6
 WDURVWMHRVPDWUDQLFD
6
 WDURVWQHXYDRGJOXSRVWL
6
 WDURVWVPDWUDWLSDGRPMHGQDNRMHQHGROLQRNDRLGDVHXPODGRVWLYLGLVDPR
REHDQMH6YDNDMHGREVSRVREQD]DSRVHEQRVDYUHQVWYR

 WRMHRYMHNVWDULMLWRSRVWDMHVOLQLMLVHEL
8
 VWDURVWLXORJXJUDRVMHDMVLJXUQRVWLXLYRWXSDVWDULMDRVREDXVWDMHSURWLY
VYDNRJDWNRUHPHWLQMHJRYPLUWRMHVWWNRQDRYDMLOLRQDMQDLQWUDLQHNL
GUXJLVPLVDRSRVWRMHHJD1XQRMHGDRQGROD]LXVXNREVPODGHLNRG
NRMLKMHHOMD]DQRYLPMDDRGSRWUHEH]DVLJXUQRX7RPHVHVGUXJHVWUDQH
SULGUXXMHRNROQRVWWRVHPODGHSRSULURGLVWYDULQDMWHHPLULVDVLWXDFLMRP
UXWLQVNRJSURJUDPLUDQMDRSHJSRRVWYDUHQMDLHNVSORDWDFLMHNRMXQDPHHL
XYUXMHVYHREXKYDWQDELURNUDWL]DFLMDLQGXVWULMVNRJGUXWYD
6
 WYDUDODNLQHPLULWUDHQMHQRYRJSUDYDVXVXSURWQRVWHWDEOLUDQRJ
ELURNUDWVNRJHWRVD0ODGLOMXGLUHGRYLWRWYRUHSUYHUHGRYHRQLKVQDJDNRMH
GROD]HVQRYLPSRWUHEDPDDXVPMHUHQHVXSURWLYSRVWRMHLKNRQVWHODFLMD
NRMHXREUDQLVYRMLKNXOWXUQLKREUD]DFDYUHSURSDJDQGXLLQGRNWULQDFLMX
QHSRVOXQLKQDWDMQDLQWRLVWLXVWDOQRVWVWDELOQRVWLQHSURPMHQMLYRVWLGHMD
QDNRMLPDVHSRVWRMHLVXVWDY]DVQLYD'RNMHDYDQJDUGQDNXOWXUD
VXEYHU]LYQDXRGQRVXQDSRVWRMHLVXVWDYLQMHJRYHYUHGQRWHGRWOHMH

6
 WDURVWMHQHNDGDELODSULYLOHJLMDERJDWLMLKVORMHYDGUXWYD
6
 WDULMDJHQHUDFLMDLPDVYRMHXKRGDQHQRUPHLQMLKRYDVWDURVWQHGR]YROMDYD
PODGHLGDVXYLHODNRRVORERGHVYRMPRUDOQLNRGHNV1DYLGLNXMHQRYLMDN
VXNREWRHVHGRJRGLWLXEXGXQRVWL"
6
 WDULPRNDGDQDVVMHDQMHSRLQMHUDGRYDWLDVWDULVPRNDGDQDVRQREROL
6
 WDUMHWLMHORDQDYLNDNRMX]DSRVOHQRYMHNQHPRHQLVWHL
6
 WDURVWMHGLYQDVWYDUDNRQLVWH]DERUDYLOLWR]QDL]DSRHWL
6
 WDURVWMHQDSRUQDQDMYLH]DPODHNRMLVQMRPLPDMXSRVOD
6
 WDURVWMHQHL]OMHLYDEROHVW
6
 WDURVWMHRGSULURGHGRVWDEUEOMDYDLQLVHNDRGDVYLVWDUFLUDGRJRYRUH
6
 WDURVWMHRVPDWUDQLFD
6
 WDURVWQHXYDRGJOXSRVWL
6
 WDURVWVPDWUDWLSDGRPMHGQDNRMHQHGROLQRNDRLGDVHXPODGRVWLYLGLVDPR
REHDQMH6YDNDMHGREVSRVREQD]DSRVHEQRVDYUHQVWYR

 WRMHRYMHNVWDULMLWRSRVWDMHVOLQLMLVHEL
8
 VWDURVWLXORJXJUDRVMHDMVLJXUQRVWLXLYRWXSDVWDULMDRVREDXVWDMHSURWLY
VYDNRJDWNRUHPHWLQMHJRYPLUWRMHVWWNRQDRYDMLOLRQDMQDLQWUDLQHNL
GUXJLVPLVDRSRVWRMHHJD1XQRMHGDRQGROD]LXVXNREVPODGHLNRG
NRMLKMHHOMD]DQRYLPMDDRGSRWUHEH]DVLJXUQRX7RPHVHVGUXJHVWUDQH
SULGUXXMHRNROQRVWWRVHPODGHSRSULURGLVWYDULQDMWHHPLULVDVLWXDFLMRP
UXWLQVNRJSURJUDPLUDQMDRSHJSRRVWYDUHQMDLHNVSORDWDFLMHNRMXQDPHHL
XYUXMHVYHREXKYDWQDELURNUDWL]DFLMDLQGXVWULMVNRJGUXWYD
6
 WYDUDODNLQHPLULWUDHQMHQRYRJSUDYDVXVXSURWQRVWHWDEOLUDQRJ
ELURNUDWVNRJHWRVD0ODGLOMXGLUHGRYLWRWYRUHSUYHUHGRYHRQLKVQDJDNRMH
GROD]HVQRYLPSRWUHEDPDDXVPMHUHQHVXSURWLYSRVWRMHLKNRQVWHODFLMD
NRMHXREUDQLVYRMLKNXOWXUQLKREUD]DFDYUHSURSDJDQGXLLQGRNWULQDFLMX
QHSRVOXQLKQDWDMQDLQWRLVWLXVWDOQRVWVWDELOQRVWLQHSURPMHQMLYRVWLGHMD
QDNRMLPDVHSRVWRMHLVXVWDY]DVQLYD'RNMHDYDQJDUGQDNXOWXUD
VXEYHU]LYQDXRGQRVXQDSRVWRMHLVXVWDYLQMHJRYHYUHGQRWHGRWOHMH

6WDULMLOMXGLXSUDYLOX
x SRWDMQRFLMHQHOMXGHNRMLVXXVWDQMXYLGMHWLLUHLLVWLQX
x RELQRVHSURWLYHQRYRWDULMDPDMHUVXLPVHQD]RULGXJRWUDMQRP
SUDNVRPXVWDOLOL
x HVWRQDVLOQRXWXYOMXMXGLVFLSOLQX1MLKVHSRQHNDGPRUDPRERMDWL
6
 WDULOMXGLSUHYLH]DPMHUDMXSUHGXJRUD]PLOMDMXSUHPDORULVNLUDMXSUHEU]R
VHNDMXDULMHWNRWMHUDMXVWYDUGRNUDMDYHVH]DGRYROMDYDMXRVUHGQMLP
XVSMHKRP


6WDULMLOMXGLXSUDYLOX
x SRWDMQRFLMHQHOMXGHNRMLVXXVWDQMXYLGMHWLLUHLLVWLQX
x RELQRVHSURWLYHQRYRWDULMDPDMHUVXLPVHQD]RULGXJRWUDMQRP
SUDNVRPXVWDOLOL
x HVWRQDVLOQRXWXYOMXMXGLVFLSOLQX1MLKVHSRQHNDGPRUDPRERMDWL
6
 WDULOMXGLSUHYLH]DPMHUDMXSUHGXJRUD]PLOMDMXSUHPDORULVNLUDMXSUHEU]R
VHNDMXDULMHWNRWMHUDMXVWYDUGRNUDMDYHVH]DGRYROMDYDMXRVUHGQMLP
XVSMHKRP

6
 WDURVWMHQHNDGDELODSULYLOHJLMDERJDWLMLKVORMHYDGUXWYD
6
 WDULMDJHQHUDFLMDLPDVYRMHXKRGDQHQRUPHLQMLKRYDVWDURVWQHGR]YROMDYD
PODGHLGDVXYLHODNRRVORERGHVYRMPRUDOQLNRGHNV1DYLGLNXMHQRYLMDN
VXNREWRHVHGRJRGLWLXEXGXQRVWL"
6
 WDULPRNDGDQDVVMHDQMHSRLQMHUDGRYDWLDVWDULVPRNDGDQDVRQREROL
6
 WDUMHWLMHORDQDYLNDNRMX]DSRVOHQRYMHNQHPRHQLVWHL
6
 WDURVWMHGLYQDVWYDUDNRQLVWH]DERUDYLOLWR]QDL]DSRHWL
6
 WDURVWMHQDSRUQDQDMYLH]DPODHNRMLVQMRPLPDMXSRVOD
6
 WDURVWMHQHL]OMHLYDEROHVW
6
 WDURVWMHRGSULURGHGRVWDEUEOMDYDLQLVHNDRGDVYLVWDUFLUDGRJRYRUH
6
 WDURVWMHRVPDWUDQLFD
6
 WDURVWQHXYDRGJOXSRVWL
6
 WDURVWVPDWUDWLSDGRPMHGQDNRMHQHGROLQRNDRLGDVHXPODGRVWLYLGLVDPR
REHDQMH6YDNDMHGREVSRVREQD]DSRVHEQRVDYUHQVWYR

 WRMHRYMHNVWDULMLWRSRVWDMHVOLQLMLVHEL
8
 VWDURVWLXORJXJUDRVMHDMVLJXUQRVWLXLYRWXSDVWDULMDRVREDXVWDMHSURWLY
VYDNRJDWNRUHPHWLQMHJRYPLUWRMHVWWNRQDRYDMLOLRQDMQDLQWUDLQHNL
GUXJLVPLVDRSRVWRMHHJD1XQRMHGDRQGROD]LXVXNREVPODGHLNRG
NRMLKMHHOMD]DQRYLPMDDRGSRWUHEH]DVLJXUQRX7RPHVHVGUXJHVWUDQH
SULGUXXMHRNROQRVWWRVHPODGHSRSULURGLVWYDULQDMWHHPLULVDVLWXDFLMRP
UXWLQVNRJSURJUDPLUDQMDRSHJSRRVWYDUHQMDLHNVSORDWDFLMHNRMXQDPHHL
XYUXMHVYHREXKYDWQDELURNUDWL]DFLMDLQGXVWULMVNRJGUXWYD
6
 WYDUDODNLQHPLULWUDHQMHQRYRJSUDYDVXVXSURWQRVWHWDEOLUDQRJ
ELURNUDWVNRJHWRVD0ODGLOMXGLUHGRYLWRWYRUHSUYHUHGRYHRQLKVQDJDNRMH
GROD]HVQRYLPSRWUHEDPDDXVPMHUHQHVXSURWLYSRVWRMHLKNRQVWHODFLMD
NRMHXREUDQLVYRMLKNXOWXUQLKREUD]DFDYUHSURSDJDQGXLLQGRNWULQDFLMX
QHSRVOXQLKQDWDMQDLQWRLVWLXVWDOQRVWVWDELOQRVWLQHSURPMHQMLYRVWLGHMD
QDNRMLPDVHSRVWRMHLVXVWDY]DVQLYD'RNMHDYDQJDUGQDNXOWXUD
VXEYHU]LYQDXRGQRVXQDSRVWRMHLVXVWDYLQMHJRYHYUHGQRWHGRWOHMH

6
 WDURVWMHQHNDGDELODSULYLOHJLMDERJDWLMLKVORMHYDGUXWYD
6
 WDULMDJHQHUDFLMDLPDVYRMHXKRGDQHQRUPHLQMLKRYDVWDURVWQHGR]YROMDYD
PODGHLGDVXYLHODNRRVORERGHVYRMPRUDOQLNRGHNV1DYLGLNXMHQRYLMDN
VXNREWRHVHGRJRGLWLXEXGXQRVWL"
6
 WDULPRNDGDQDVVMHDQMHSRLQMHUDGRYDWLDVWDULVPRNDGDQDVRQREROL
6
 WDUMHWLMHORDQDYLNDNRMX]DSRVOHQRYMHNQHPRHQLVWHL
6
 WDURVWMHGLYQDVWYDUDNRQLVWH]DERUDYLOLWR]QDL]DSRHWL
6
 WDURVWMHQDSRUQDQDMYLH]DPODHNRMLVQMRPLPDMXSRVOD
6
 WDURVWMHQHL]OMHLYDEROHVW
6
 WDURVWMHRGSULURGHGRVWDEUEOMDYDLQLVHNDRGDVYLVWDUFLUDGRJRYRUH
6
 WDURVWMHRVPDWUDQLFD
6
 WDURVWQHXYDRGJOXSRVWL
6
 WDURVWVPDWUDWLSDGRPMHGQDNRMHQHGROLQRNDRLGDVHXPODGRVWLYLGLVDPR
REHDQMH6YDNDMHGREVSRVREQD]DSRVHEQRVDYUHQVWYR

 WRMHRYMHNVWDULMLWRSRVWDMHVOLQLMLVHEL
8
 VWDURVWLXORJXJUDRVMHDMVLJXUQRVWLXLYRWXSDVWDULMDRVREDXVWDMHSURWLY
VYDNRJDWNRUHPHWLQMHJRYPLUWRMHVWWNRQDRYDMLOLRQDMQDLQWUDLQHNL
GUXJLVPLVDRSRVWRMHHJD1XQRMHGDRQGROD]LXVXNREVPODGHLNRG
NRMLKMHHOMD]DQRYLPMDDRGSRWUHEH]DVLJXUQRX7RPHVHVGUXJHVWUDQH
SULGUXXMHRNROQRVWWRVHPODGHSRSULURGLVWYDULQDMWHHPLULVDVLWXDFLMRP
UXWLQVNRJSURJUDPLUDQMDRSHJSRRVWYDUHQMDLHNVSORDWDFLMHNRMXQDPHHL
XYUXMHVYHREXKYDWQDELURNUDWL]DFLMDLQGXVWULMVNRJGUXWYD
6
 WYDUDODNLQHPLULWUDHQMHQRYRJSUDYDVXVXSURWQRVWHWDEOLUDQRJ
ELURNUDWVNRJHWRVD0ODGLOMXGLUHGRYLWRWYRUHSUYHUHGRYHRQLKVQDJDNRMH
GROD]HVQRYLPSRWUHEDPDDXVPMHUHQHVXSURWLYSRVWRMHLKNRQVWHODFLMD
NRMHXREUDQLVYRMLKNXOWXUQLKREUD]DFDYUHSURSDJDQGXLLQGRNWULQDFLMX
QHSRVOXQLKQDWDMQDLQWRLVWLXVWDOQRVWVWDELOQRVWLQHSURPMHQMLYRVWLGHMD
QDNRMLPDVHSRVWRMHLVXVWDY]DVQLYD'RNMHDYDQJDUGQDNXOWXUD
VXEYHU]LYQDXRGQRVXQDSRVWRMHLVXVWDYLQMHJRYHYUHGQRWHGRWOHMH

6WDULMLOMXGLXSUDYLOX
x SRWDMQRFLMHQHOMXGHNRMLVXXVWDQMXYLGMHWLLUHLLVWLQX
x RELQRVHSURWLYHQRYRWDULMDPDMHUVXLPVHQD]RULGXJRWUDMQRP
SUDNVRPXVWDOLOL
x HVWRQDVLOQRXWXYOMXMXGLVFLSOLQX1MLKVHSRQHNDGPRUDPRERMDWL
6
 WDULOMXGLSUHYLH]DPMHUDMXSUHGXJRUD]PLOMDMXSUHPDORULVNLUDMXSUHEU]R
VHNDMXDULMHWNRWMHUDMXVWYDUGRNUDMDYHVH]DGRYROMDYDMXRVUHGQMLP
XVSMHKRPUHSHWLWLYQDNXOWXUDUHSUHVLYQDMHUOMXGHSUHWYDUDXSRGDQLNHVOXEHQLNH
GUDYOMDQH
8
 VWDURVWLQHPDOMHSHXWMHKHRGRQHDNRMHRYMHNVQDJXVYRMHPODGRVWLXQLR
XGMHODNRMDQHVWDUH8VWDURVWLVHRYMHNSULMHVYHJDSRNDMH]DJULMHKHNRMH
QLMHQDSUDYLR
p
 8VYDNXLYRWQXGREXOD]LPRNDRSRHWQLFLLVWRJDQDPXWRPHQHGRVWDMH
LVNXVWYD
p
 LQLVHGDVHVHNVXDOQDHOMDODNRVSDMDVDVYDNRPMDNRPHPRFLMRPD
OMXEDYMHVDPRMHGQDRGHPRFLMD%XGXLGDYHLQDOMXGLVHNVXDOQXHOMX
SRLVWRYMHXMHVLGHMRPOMXEDYLRQLVHODNRGDGX]DYHVWLQD]DNOMXDNGDVH
PHXVREQRYROHDNRVHHOHIL]LNL
(
 URVMHYHOLNLGHPRQDOMXEDYMHMHGQDYUVWDSULYMHVNDHURVDLOLVUHGVWYR]D
SRVWL]DYDQMHGRPLQDFLMH7DPRJGMHYODGDOMXEDYQHPDYROMH]DPR
(
 URWLNDMHSUHEURLYDQMHSUHSUHND1DML]D]RYQLMDLQDMSRSXODUQLMDSUHSUHNDMH
PRUDO
(
 URWLNDMHVRFLMDOL]LUDQDVHNVXDOQRVW
.
 DRPHXOMXGVNLRGQRVVHNVXDOQRVWOMXGH]EOLDYDNDRELDDQHVDPRNDR
VWYDUL%OLVNRVWVGUXJLPSRVWDMHXYMHWRPYODVWLWHVUHH
0
 RHOL]DJRYDUDQDPDVWXUEDFLMDXVDPRLQDGRPMHVWLWLVWYDUQRVWVHNVXDOQH
EOL]LQH"
3
 ULVLOQDHUHNFLMDQLMHPRJXD'RUDGRVWLXVHNVXGROD]LMHGLQRDNRMHIL]LND
LQWLPQRVWLVWRGREQRLOMXEDYQD
3
 UYRLMHGLQRQDHORVHNVXDOQHHWLNHJODVLWXLWHOMMHXYLMHNXNULYX
5
 D]ORJ]DRFUQMLYDQMHVHNVDQLMHVHNVVDPYHVODPDQMHOMXGVNHYROMH
6HNVXDOQDVORERGDQHGRYRGLGRVHNVXDOQHSRKOHSH
6
 DPRMHLVWLQVNDOMXEDYSRWSXQDSULHPXMHHURWVNRVMHGLQMHQHLVSXQMHQR
QMHQRX
6
 HNVMHNUHPHQQDNRMHPXSRNXDYDPR]DSDOLWLYDWUXOMXEDYL
6
 HNVXRSHQLMHNRPSOLFLUDQDNRQDVXPMHVWRNRPSOHNVDYRGHSRWUHEH
6
 HNVXDOQDHOMDWHL]DVWDSDQMHPDQLNDNRQLMHVDPRVHNVXDOQLDSHWLW
RVORERHQMHRGEROQHQDSHWRVWL0HXWLPVHNVXDOQXHOMXPRHLVWRWDNR
SRGVWLFDWLWMHVNREDRVDPOMHQRVWLHOMDGDVHRVYRMLLOLEXGHRVYRMHQWDWLQD
WHQMDGDVHSRYULMHGLLOLDNUD]RULWHOMXEDY
6
 HNVXDOQLDNWEH]OMXEDYLQLNDGQHSUHPRXMHSURYDOLMXL]PHXGYDOMXGVND
ELDRVLPWUHQXWQR
=
 DPQRJHVHNVSUHGVWDYOMDQDGRPMHVWDN]DVPLVDRLYRWD
=
 DKYDOMXMXLVHNVXELWHPR]GUDYLMLVUHWQLMLPXGULMLLNUHDWLYQLML

(
 URVMHYHOLNLGHPRQDOMXEDYMHMHGQDYUVWDSULYMHVNDHURVDLOLVUHGVWYR]D
SRVWL]DYDQMHGRPLQDFLMH7DPRJGMHYODGDOMXEDYQHPDYROMH]DPR
(
 URWLNDMHSUHEURLYDQMHSUHSUHND1DML]D]RYQLMDLQDMSRSXODUQLMDSUHSUHNDMH
PRUDO
(
 URWLNDMHVRFLMDOL]LUDQDVHNVXDOQRVW
.
 DRPHXOMXGVNLRGQRVVHNVXDOQRVWOMXGH]EOLDYDNDRELDDQHVDPRNDR
VWYDUL%OLVNRVWVGUXJLPSRVWDMHXYMHWRPYODVWLWHVUHH
0
 RHOL]DJRYDUDQDPDVWXUEDFLMDXVDPRLQDGRPMHVWLWLVWYDUQRVWVHNVXDOQH
EOL]LQH"
3
 ULVLOQDHUHNFLMDQLMHPRJXD'RUDGRVWLXVHNVXGROD]LMHGLQRDNRMHIL]LND
LQWLPQRVWLVWRGREQRLOMXEDYQD
3
 UYRLMHGLQRQDHORVHNVXDOQHHWLNHJODVLWXLWHOMMHXYLMHNXNULYX
5
 D]ORJ]DRFUQMLYDQMHVHNVDQLMHVHNVVDPYHVODPDQMHOMXGVNHYROMH
6HNVXDOQDVORERGDQHGRYRGLGRVHNVXDOQHSRKOHSH
6
 DPRMHLVWLQVNDOMXEDYSRWSXQDSULHPXMHHURWVNRVMHGLQMHQHLVSXQMHQR
QMHQRX
6
 HNVMHNUHPHQQDNRMHPXSRNXDYDPR]DSDOLWLYDWUXOMXEDYL
6
 HNVXRSHQLMHNRPSOLFLUDQDNRQDVXPMHVWRNRPSOHNVDYRGHSRWUHEH
6
 HNVXDOQDHOMDWHL]DVWDSDQMHPDQLNDNRQLMHVDPRVHNVXDOQLDSHWLW
RVORERHQMHRGEROQHQDSHWRVWL0HXWLPVHNVXDOQXHOMXPRHLVWRWDNR
SRGVWLFDWLWMHVNREDRVDPOMHQRVWLHOMDGDVHRVYRMLLOLEXGHRVYRMHQWDWLQD
WHQMDGDVHSRYULMHGLLOLDNUD]RULWHOMXEDY
6
 HNVXDOQLDNWEH]OMXEDYLQLNDGQHSUHPRXMHSURYDOLMXL]PHXGYDOMXGVND
ELDRVLPWUHQXWQR
=
 DPQRJHVHNVSUHGVWDYOMDQDGRPMHVWDN]DVPLVDRLYRWD
=
 DKYDOMXMXLVHNVXELWHPR]GUDYLMLVUHWQLMLPXGULMLLNUHDWLYQLML
UHSHWLWLYQDNXOWXUDUHSUHVLYQDMHUOMXGHSUHWYDUDXSRGDQLNHVOXEHQLNH
GUDYOMDQH
8
 VWDURVWLQHPDOMHSHXWMHKHRGRQHDNRMHRYMHNVQDJXVYRMHPODGRVWLXQLR
XGMHODNRMDQHVWDUH8VWDURVWLVHRYMHNSULMHVYHJDSRNDMH]DJULMHKHNRMH
QLMHQDSUDYLR
p
 8VYDNXLYRWQXGREXOD]LPRNDRSRHWQLFLLVWRJDQDPXWRPHQHGRVWDMH
LVNXVWYD
p
 LQLVHGDVHVHNVXDOQDHOMDODNRVSDMDVDVYDNRPMDNRPHPRFLMRPD
OMXEDYMHVDPRMHGQDRGHPRFLMD%XGXLGDYHLQDOMXGLVHNVXDOQXHOMX
SRLVWRYMHXMHVLGHMRPOMXEDYLRQLVHODNRGDGX]DYHVWLQD]DNOMXDNGDVH
PHXVREQRYROHDNRVHHOHIL]LNL

UHSHWLWLYQDNXOWXUDUHSUHVLYQDMHUOMXGHSUHWYDUDXSRGDQLNHVOXEHQLNH
GUDYOMDQH
8
 VWDURVWLQHPDOMHSHXWMHKHRGRQHDNRMHRYMHNVQDJXVYRMHPODGRVWLXQLR
XGMHODNRMDQHVWDUH8VWDURVWLVHRYMHNSULMHVYHJDSRNDMH]DJULMHKHNRMH
QLMHQDSUDYLR
p
 8VYDNXLYRWQXGREXOD]LPRNDRSRHWQLFLLVWRJDQDPXWRPHQHGRVWDMH
LVNXVWYD
p
 LQLVHGDVHVHNVXDOQDHOMDODNRVSDMDVDVYDNRPMDNRPHPRFLMRPD
OMXEDYMHVDPRMHGQDRGHPRFLMD%XGXLGDYHLQDOMXGLVHNVXDOQXHOMX
SRLVWRYMHXMHVLGHMRPOMXEDYLRQLVHODNRGDGX]DYHVWLQD]DNOMXDNGDVH
PHXVREQRYROHDNRVHHOHIL]LNL
(
 URVMHYHOLNLGHPRQDOMXEDYMHMHGQDYUVWDSULYMHVNDHURVDLOLVUHGVWYR]D
SRVWL]DYDQMHGRPLQDFLMH7DPRJGMHYODGDOMXEDYQHPDYROMH]DPR
(
 URWLNDMHSUHEURLYDQMHSUHSUHND1DML]D]RYQLMDLQDMSRSXODUQLMDSUHSUHNDMH
PRUDO
(
 URWLNDMHVRFLMDOL]LUDQDVHNVXDOQRVW
.
 DRPHXOMXGVNLRGQRVVHNVXDOQRVWOMXGH]EOLDYDNDRELDDQHVDPRNDR
VWYDUL%OLVNRVWVGUXJLPSRVWDMHXYMHWRPYODVWLWHVUHH
0
 RHOL]DJRYDUDQDPDVWXUEDFLMDXVDPRLQDGRPMHVWLWLVWYDUQRVWVHNVXDOQH
EOL]LQH"
3
 ULVLOQDHUHNFLMDQLMHPRJXD'RUDGRVWLXVHNVXGROD]LMHGLQRDNRMHIL]LND
LQWLPQRVWLVWRGREQRLOMXEDYQD
3
 UYRLMHGLQRQDHORVHNVXDOQHHWLNHJODVLWXLWHOMMHXYLMHNXNULYX
5
 D]ORJ]DRFUQMLYDQMHVHNVDQLMHVHNVVDPYHVODPDQMHOMXGVNHYROMH
6HNVXDOQDVORERGDQHGRYRGLGRVHNVXDOQHSRKOHSH
6
 DPRMHLVWLQVNDOMXEDYSRWSXQDSULHPXMHHURWVNRVMHGLQMHQHLVSXQMHQR
QMHQRX
6
 HNVMHNUHPHQQDNRMHPXSRNXDYDPR]DSDOLWLYDWUXOMXEDYL
6
 HNVXRSHQLMHNRPSOLFLUDQDNRQDVXPMHVWRNRPSOHNVDYRGHSRWUHEH
6
 HNVXDOQDHOMDWHL]DVWDSDQMHPDQLNDNRQLMHVDPRVHNVXDOQLDSHWLW
RVORERHQMHRGEROQHQDSHWRVWL0HXWLPVHNVXDOQXHOMXPRHLVWRWDNR
SRGVWLFDWLWMHVNREDRVDPOMHQRVWLHOMDGDVHRVYRMLLOLEXGHRVYRMHQWDWLQD
WHQMDGDVHSRYULMHGLLOLDNUD]RULWHOMXEDY
6
 HNVXDOQLDNWEH]OMXEDYLQLNDGQHSUHPRXMHSURYDOLMXL]PHXGYDOMXGVND
ELDRVLPWUHQXWQR
=
 DPQRJHVHNVSUHGVWDYOMDQDGRPMHVWDN]DVPLVDRLYRWD
=
 DKYDOMXMXLVHNVXELWHPR]GUDYLMLVUHWQLMLPXGULMLLNUHDWLYQLML


(
 URVMHYHOLNLGHPRQDOMXEDYMHMHGQDYUVWDSULYMHVNDHURVDLOLVUHGVWYR]D
SRVWL]DYDQMHGRPLQDFLMH7DPRJGMHYODGDOMXEDYQHPDYROMH]DPR
(
 URWLNDMHSUHEURLYDQMHSUHSUHND1DML]D]RYQLMDLQDMSRSXODUQLMDSUHSUHNDMH
PRUDO
(
 URWLNDMHVRFLMDOL]LUDQDVHNVXDOQRVW
.
 DRPHXOMXGVNLRGQRVVHNVXDOQRVWOMXGH]EOLDYDNDRELDDQHVDPRNDR
VWYDUL%OLVNRVWVGUXJLPSRVWDMHXYMHWRPYODVWLWHVUHH
0
 RHOL]DJRYDUDQDPDVWXUEDFLMDXVDPRLQDGRPMHVWLWLVWYDUQRVWVHNVXDOQH
EOL]LQH"
3
 ULVLOQDHUHNFLMDQLMHPRJXD'RUDGRVWLXVHNVXGROD]LMHGLQRDNRMHIL]LND
LQWLPQRVWLVWRGREQRLOMXEDYQD
3
 UYRLMHGLQRQDHORVHNVXDOQHHWLNHJODVLWXLWHOMMHXYLMHNXNULYX
5
 D]ORJ]DRFUQMLYDQMHVHNVDQLMHVHNVVDPYHVODPDQMHOMXGVNHYROMH
6HNVXDOQDVORERGDQHGRYRGLGRVHNVXDOQHSRKOHSH
6
 DPRMHLVWLQVNDOMXEDYSRWSXQDSULHPXMHHURWVNRVMHGLQMHQHLVSXQMHQR
QMHQRX
6
 HNVMHNUHPHQQDNRMHPXSRNXDYDPR]DSDOLWLYDWUXOMXEDYL
6
 HNVXRSHQLMHNRPSOLFLUDQDNRQDVXPMHVWRNRPSOHNVDYRGHSRWUHEH
6
 HNVXDOQDHOMDWHL]DVWDSDQMHPDQLNDNRQLMHVDPRVHNVXDOQLDSHWLW
RVORERHQMHRGEROQHQDSHWRVWL0HXWLPVHNVXDOQXHOMXPRHLVWRWDNR
SRGVWLFDWLWMHVNREDRVDPOMHQRVWLHOMDGDVHRVYRMLLOLEXGHRVYRMHQWDWLQD
WHQMDGDVHSRYULMHGLLOLDNUD]RULWHOMXEDY
6
 HNVXDOQLDNWEH]OMXEDYLQLNDGQHSUHPRXMHSURYDOLMXL]PHXGYDOMXGVND
ELDRVLPWUHQXWQR
=
 DPQRJHVHNVSUHGVWDYOMDQDGRPMHVWDN]DVPLVDRLYRWD
=
 DKYDOMXMXLVHNVXELWHPR]GUDYLMLVUHWQLMLPXGULMLLNUHDWLYQLML
UHSHWLWLYQDNXOWXUDUHSUHVLYQDMHUOMXGHSUHWYDUDXSRGDQLNHVOXEHQLNH
GUDYOMDQH
8
 VWDURVWLQHPDOMHSHXWMHKHRGRQHDNRMHRYMHNVQDJXVYRMHPODGRVWLXQLR
XGMHODNRMDQHVWDUH8VWDURVWLVHRYMHNSULMHVYHJDSRNDMH]DJULMHKHNRMH
QLMHQDSUDYLR
p
 8VYDNXLYRWQXGREXOD]LPRNDRSRHWQLFLLVWRJDQDPXWRPHQHGRVWDMH
LVNXVWYD
p
 LQLVHGDVHVHNVXDOQDHOMDODNRVSDMDVDVYDNRPMDNRPHPRFLMRPD
OMXEDYMHVDPRMHGQDRGHPRFLMD%XGXLGDYHLQDOMXGLVHNVXDOQXHOMX
SRLVWRYMHXMHVLGHMRPOMXEDYLRQLVHODNRGDGX]DYHVWLQD]DNOMXDNGDVH
PHXVREQRYROHDNRVHHOHIL]LNLo
 RYMHNMHMHGLQROMXGVNRELHNRMH]QDGDHXPULMHWL=DWRPOMLYDQMHRYH
VSR]QDMHMHGLQDMHOMXGVNDGUDPD

 RYMHNMHWDNRSUROD]DQGDDNLWDPRJGMHMHSRWSXQRQDLVWXVVYRMLP
RSVWDQNRPWDPRJGMHRQRVWDYOMDMHGLQLSUDYLXWLVDNRVYRMHPVWYDUQRP
SULVXVWYXXVMHDQMXLXGXLVYRMLKPLOLKLGUDJLKHWRDNVHLWDPRPRUD
XJDVLWLLH]QXWLLWRMRWDNREU]R
'
 RVDGDMHRYMHNPRUDRLYMHWLVPLVOLPDRVYRMRMVLJXUQRMRVREQRMVPUWL$
VDGDVHPRUDMRSRPLULWLLVPLVOLPDRPRJXRMSURSDVWLLWDYRJ
RYMHDQVWYD
.
 DGRYMHNRVMHDGDELEOLQMHJPRJODXGDULWLNDSWDMPXMHNDQGLGDWVPUWL
XYLMHNQHNDNRGUDJ
.
 DNROLMHXGQRYDWDVLWXDFLMDQDVVPUWQLND6YDWNRMHRYGMHXNUDWNRP
SRVMHWX1H]QD]DWRDOLNDGLNDGYMHUXMHGDWRRVMHD6JOHGLWD
VYDNRGQHYQRJLYRWDEH]GXEOMHJUD]PLOMDQMD]QDVHSDNRYMHNMHWX]D
GUXJHOMXGH8SUYRPUHGX]DRQHRGLMHJRVPMHKDLGREURELWLSRWSXQR]DYLVL
QMHJRYDYODVWLWDVUHDDRQGDL]DPQRJHQHSR]QDWHVLMRPQDVVXGELQRP
SRYH]XMHYODVWLWDSXSDQDYUSFDVXRVMHDQMD6YDNRJGDQDWDNREH]EURMSXWD
SRPLVOLPQDWRNDNRPRMYDQMVNLLXQXWDUQMLLYRWSRLYDQDUDGXVDGDQMLKL
YHXPUOLKOMXGLGDVHPRUDPQDSUHJQXWLLGDYDWLLVWRPPMHURPNDNRVDP
SULPDRLNDNRMRSULPDP
1
 HNROLNRVDPRJUXGD]HPOMHSRWUHEQRMHRYMHNXQHYLHQDQMLPDGDXLYD
DMRPXPDQMHWUHEDGDSRGQMLPDSRLYD
/
 MXGVNLMHLYRWSRSXWOHGHQMDNDYLGLPRVDPRPDQMLGLRVYMHVQRJDVNULYHQ
MHYHLGLR QHVYMHVQR 
1
 HERMVHVPUWL
2
 QMHPXVXVYHUHNOLPLQXWRPXWQMH
2
 VPUWLNDNRMHJRUNDSRPLVDRQDWH
3
 RPLVDRQDVPUW]DJOXSOMXMH
3
 ULYLNDYDMVHQDVKYDDQMHGDQDVVHVPUWQLWDQHWLHMHUMHVYHGREURLORH
XRVMHDQMXDVPUWMHJXELWDNRVMHDMD6PUWVHGDNOHQHWLHQLLYLKQL
PUWYLKMHUVHQDSUYHQHRGQRVLDRQLKGUXJLKYLHQHPD
3
 XQDVXJUREOMDQH]DPMHQMLYLK
6
 PUWGROD]LVDPRMHGQRPQRRVMHDPRMHXVYDNRPWUHQXWNXVYRJLYRWD
6WUDKRGVPUWLJRULMHRGQMHVDPH6PUWLGHGYDNRUDND]DWRERP,VNRULVWL
SUHGQRVWLLYL
6
 PUWMHLVSUD]QDVWYDU
6
 PUWMHPLUSRPLVDRQDVPUWUHPHWLVYDNLPLU6PUWMHQHXVSMHKPHWDEROL]PD
GDQDVWDYLVYRMHFLNOXVH

o
 RYMHNMHMHGLQROMXGVNRELHNRMH]QDGDHXPULMHWL=DWRPOMLYDQMHRYH
VSR]QDMHMHGLQDMHOMXGVNDGUDPD

 RYMHNMHWDNRSUROD]DQGDDNLWDPRJGMHMHSRWSXQRQDLVWXVVYRMLP
RSVWDQNRPWDPRJGMHRQRVWDYOMDMHGLQLSUDYLXWLVDNRVYRMHPVWYDUQRP
SULVXVWYXXVMHDQMXLXGXLVYRMLKPLOLKLGUDJLKHWRDNVHLWDPRPRUD
XJDVLWLLH]QXWLLWRMRWDNREU]R
'
 RVDGDMHRYMHNPRUDRLYMHWLVPLVOLPDRVYRMRMVLJXUQRMRVREQRMVPUWL$
VDGDVHPRUDMRSRPLULWLLVPLVOLPDRPRJXRMSURSDVWLLWDYRJ
RYMHDQVWYD
.
 DGRYMHNRVMHDGDELEOLQMHJPRJODXGDULWLNDSWDMPXMHNDQGLGDWVPUWL
XYLMHNQHNDNRGUDJ
.
 DNROLMHXGQRYDWDVLWXDFLMDQDVVPUWQLND6YDWNRMHRYGMHXNUDWNRP
SRVMHWX1H]QD]DWRDOLNDGLNDGYMHUXMHGDWRRVMHD6JOHGLWD
VYDNRGQHYQRJLYRWDEH]GXEOMHJUD]PLOMDQMD]QDVHSDNRYMHNMHWX]D
GUXJHOMXGH8SUYRPUHGX]DRQHRGLMHJRVPMHKDLGREURELWLSRWSXQR]DYLVL
QMHJRYDYODVWLWDVUHDDRQGDL]DPQRJHQHSR]QDWHVLMRPQDVVXGELQRP
SRYH]XMHYODVWLWDSXSDQDYUSFDVXRVMHDQMD6YDNRJGDQDWDNREH]EURMSXWD
SRPLVOLPQDWRNDNRPRMYDQMVNLLXQXWDUQMLLYRWSRLYDQDUDGXVDGDQMLKL
YHXPUOLKOMXGLGDVHPRUDPQDSUHJQXWLLGDYDWLLVWRPPMHURPNDNRVDP
SULPDRLNDNRMRSULPDP
1
 HNROLNRVDPRJUXGD]HPOMHSRWUHEQRMHRYMHNXQHYLHQDQMLPDGDXLYD
DMRPXPDQMHWUHEDGDSRGQMLPDSRLYD
/
 MXGVNLMHLYRWSRSXWOHGHQMDNDYLGLPRVDPRPDQMLGLRVYMHVQRJDVNULYHQ
MHYHLGLR QHVYMHVQR 
1
 HERMVHVPUWL
2
 QMHPXVXVYHUHNOLPLQXWRPXWQMH
2
 VPUWLNDNRMHJRUNDSRPLVDRQDWH
3
 RPLVDRQDVPUW]DJOXSOMXMH
3
 ULYLNDYDMVHQDVKYDDQMHGDQDVVHVPUWQLWDQHWLHMHUMHVYHGREURLORH
XRVMHDQMXDVPUWMHJXELWDNRVMHDMD6PUWVHGDNOHQHWLHQLLYLKQL
PUWYLKMHUVHQDSUYHQHRGQRVLDRQLKGUXJLKYLHQHPD
3
 XQDVXJUREOMDQH]DPMHQMLYLK
6
 PUWGROD]LVDPRMHGQRPQRRVMHDPRMHXVYDNRPWUHQXWNXVYRJLYRWD
6WUDKRGVPUWLJRULMHRGQMHVDPH6PUWLGHGYDNRUDND]DWRERP,VNRULVWL
SUHGQRVWLLYL
6
 PUWMHLVSUD]QDVWYDU
6
 PUWMHPLUSRPLVDRQDVPUWUHPHWLVYDNLPLU6PUWMHQHXVSMHKPHWDEROL]PD
GDQDVWDYLVYRMHFLNOXVH


o
 RYMHNMHMHGLQROMXGVNRELHNRMH]QDGDHXPULMHWL=DWRPOMLYDQMHRYH
VSR]QDMHMHGLQDMHOMXGVNDGUDPD

 RYMHNMHWDNRSUROD]DQGDDNLWDPRJGMHMHSRWSXQRQDLVWXVVYRMLP
RSVWDQNRPWDPRJGMHRQRVWDYOMDMHGLQLSUDYLXWLVDNRVYRMHPVWYDUQRP
SULVXVWYXXVMHDQMXLXGXLVYRMLKPLOLKLGUDJLKHWRDNVHLWDPRPRUD
XJDVLWLLH]QXWLLWRMRWDNREU]R
'
 RVDGDMHRYMHNPRUDRLYMHWLVPLVOLPDRVYRMRMVLJXUQRMRVREQRMVPUWL$
VDGDVHPRUDMRSRPLULWLLVPLVOLPDRPRJXRMSURSDVWLLWDYRJ
RYMHDQVWYD
.
 DGRYMHNRVMHDGDELEOLQMHJPRJODXGDULWLNDSWDMPXMHNDQGLGDWVPUWL
XYLMHNQHNDNRGUDJ
.
 DNROLMHXGQRYDWDVLWXDFLMDQDVVPUWQLND6YDWNRMHRYGMHXNUDWNRP
SRVMHWX1H]QD]DWRDOLNDGLNDGYMHUXMHGDWRRVMHD6JOHGLWD
VYDNRGQHYQRJLYRWDEH]GXEOMHJUD]PLOMDQMD]QDVHSDNRYMHNMHWX]D
GUXJHOMXGH8SUYRPUHGX]DRQHRGLMHJRVPMHKDLGREURELWLSRWSXQR]DYLVL
QMHJRYDYODVWLWDVUHDDRQGDL]DPQRJHQHSR]QDWHVLMRPQDVVXGELQRP
SRYH]XMHYODVWLWDSXSDQDYUSFDVXRVMHDQMD6YDNRJGDQDWDNREH]EURMSXWD
SRPLVOLPQDWRNDNRPRMYDQMVNLLXQXWDUQMLLYRWSRLYDQDUDGXVDGDQMLKL
YHXPUOLKOMXGLGDVHPRUDPQDSUHJQXWLLGDYDWLLVWRPPMHURPNDNRVDP
SULPDRLNDNRMRSULPDP
1
 HNROLNRVDPRJUXGD]HPOMHSRWUHEQRMHRYMHNXQHYLHQDQMLPDGDXLYD
DMRPXPDQMHWUHEDGDSRGQMLPDSRLYD
/
 MXGVNLMHLYRWSRSXWOHGHQMDNDYLGLPRVDPRPDQMLGLRVYMHVQRJDVNULYHQ
MHYHLGLR QHVYMHVQR 
1
 HERMVHVPUWL
2
 QMHPXVXVYHUHNOLPLQXWRPXWQMH
2
 VPUWLNDNRMHJRUNDSRPLVDRQDWH
3
 RPLVDRQDVPUW]DJOXSOMXMH
3
 ULYLNDYDMVHQDVKYDDQMHGDQDVVHVPUWQLWDQHWLHMHUMHVYHGREURLORH
XRVMHDQMXDVPUWMHJXELWDNRVMHDMD6PUWVHGDNOHQHWLHQLLYLKQL
PUWYLKMHUVHQDSUYHQHRGQRVLDRQLKGUXJLKYLHQHPD
3
 XQDVXJUREOMDQH]DPMHQMLYLK
6
 PUWGROD]LVDPRMHGQRPQRRVMHDPRMHXVYDNRPWUHQXWNXVYRJLYRWD
6WUDKRGVPUWLJRULMHRGQMHVDPH6PUWLGHGYDNRUDND]DWRERP,VNRULVWL
SUHGQRVWLLYL
6
 PUWMHLVSUD]QDVWYDU
6
 PUWMHPLUSRPLVDRQDVPUWUHPHWLVYDNLPLU6PUWMHQHXVSMHKPHWDEROL]PD
GDQDVWDYLVYRMHFLNOXVH

o
 RYMHNMHMHGLQROMXGVNRELHNRMH]QDGDHXPULMHWL=DWRPOMLYDQMHRYH
VSR]QDMHMHGLQDMHOMXGVNDGUDPD

 RYMHNMHWDNRSUROD]DQGDDNLWDPRJGMHMHSRWSXQRQDLVWXVVYRMLP
RSVWDQNRPWDPRJGMHRQRVWDYOMDMHGLQLSUDYLXWLVDNRVYRMHPVWYDUQRP
SULVXVWYXXVMHDQMXLXGXLVYRMLKPLOLKLGUDJLKHWRDNVHLWDPRPRUD
XJDVLWLLH]QXWLLWRMRWDNREU]R
'
 RVDGDMHRYMHNPRUDRLYMHWLVPLVOLPDRVYRMRMVLJXUQRMRVREQRMVPUWL$
VDGDVHPRUDMRSRPLULWLLVPLVOLPDRPRJXRMSURSDVWLLWDYRJ
RYMHDQVWYD
.
 DGRYMHNRVMHDGDELEOLQMHJPRJODXGDULWLNDSWDMPXMHNDQGLGDWVPUWL
XYLMHNQHNDNRGUDJ
.
 DNROLMHXGQRYDWDVLWXDFLMDQDVVPUWQLND6YDWNRMHRYGMHXNUDWNRP
SRVMHWX1H]QD]DWRDOLNDGLNDGYMHUXMHGDWRRVMHD6JOHGLWD
VYDNRGQHYQRJLYRWDEH]GXEOMHJUD]PLOMDQMD]QDVHSDNRYMHNMHWX]D
GUXJHOMXGH8SUYRPUHGX]DRQHRGLMHJRVPMHKDLGREURELWLSRWSXQR]DYLVL
QMHJRYDYODVWLWDVUHDDRQGDL]DPQRJHQHSR]QDWHVLMRPQDVVXGELQRP
SRYH]XMHYODVWLWDSXSDQDYUSFDVXRVMHDQMD6YDNRJGDQDWDNREH]EURMSXWD
SRPLVOLPQDWRNDNRPRMYDQMVNLLXQXWDUQMLLYRWSRLYDQDUDGXVDGDQMLKL
YHXPUOLKOMXGLGDVHPRUDPQDSUHJQXWLLGDYDWLLVWRPPMHURPNDNRVDP
SULPDRLNDNRMRSULPDP
1
 HNROLNRVDPRJUXGD]HPOMHSRWUHEQRMHRYMHNXQHYLHQDQMLPDGDXLYD
DMRPXPDQMHWUHEDGDSRGQMLPDSRLYD
/
 MXGVNLMHLYRWSRSXWOHGHQMDNDYLGLPRVDPRPDQMLGLRVYMHVQRJDVNULYHQ
MHYHLGLR QHVYMHVQR 
1
 HERMVHVPUWL
2
 QMHPXVXVYHUHNOLPLQXWRPXWQMH
2
 VPUWLNDNRMHJRUNDSRPLVDRQDWH
3
 RPLVDRQDVPUW]DJOXSOMXMH
3
 ULYLNDYDMVHQDVKYDDQMHGDQDVVHVPUWQLWDQHWLHMHUMHVYHGREURLORH
XRVMHDQMXDVPUWMHJXELWDNRVMHDMD6PUWVHGDNOHQHWLHQLLYLKQL
PUWYLKMHUVHQDSUYHQHRGQRVLDRQLKGUXJLKYLHQHPD
3
 XQDVXJUREOMDQH]DPMHQMLYLK
6
 PUWGROD]LVDPRMHGQRPQRRVMHDPRMHXVYDNRPWUHQXWNXVYRJLYRWD
6WUDKRGVPUWLJRULMHRGQMHVDPH6PUWLGHGYDNRUDND]DWRERP,VNRULVWL
SUHGQRVWLLYL
6
 PUWMHLVSUD]QDVWYDU
6
 PUWMHPLUSRPLVDRQDVPUWUHPHWLVYDNLPLU6PUWMHQHXVSMHKPHWDEROL]PD
GDQDVWDYLVYRMHFLNOXVH6
 PUWMHSUHPDQDPDRNUHQXWDVWUDQDRQRJMHGLQVWYDLMDVHGUXJDVWUDQD
QD]LYDXVNUVQXH
6
 PUWMHVDQEH]VQRYD
6
 PUWMH]DGQMLUD]ORJ
6
 WUDKRGVPUWLMHQHUD]XPDQ
6
 YLVPRPLNDQGLGDWLVPUWL
6
 YLVPRVHPLURGLOLVNOLFDPDVPUWLNRMHVHKUDQHQHNLPXQXWDUQMLP]ORP
7
 DMQDRYMHMHJLYRWDQLMHXWRPHGDVDPRLYLYHXWRPH]DWRLYL
7
 HQMD]DVPUXMHXURHQDRYMHNX
7
 NRVHERMLVPUWLSURSXVWLRMHLYRW8PLUDQMHMHJDHQMHVYMHWLOMNHXRVYLWD
QHJDHQMHVXQFD

%2/(67,='5$9/-(
]
 GUDYOMHEROHVWOLMHQLNGLMDJQR]DSVLKRDQDOL]DOLMHNRYLQRUPDOQRVW
GLMHWD
p
 RYMHNMHRGXYLMHNELRGXHYQREROHVWDQ0QRJHYMHUHLGUXWYDVPDWUDOHVX
GXHYQHVPHWQMHQHNLPREOLNRPRSVMHGQXWRVWLGREULPLOL]OLPERJRYLPD7R
MHQHNDG]QDLORGDMHGXHYQDEROHVWERMHQDGDKQXHWRMHSUHGVWDYOMDOR
YHOLNXDVW0RQLSURURFLX*UNRML5LPXNRULVWLOLVXVHUHGRYQLFDPDNRMH
VXPRJOHSDGDWLXVWDQMH]DQHVHQRVWLLSULWRPHGDYDOHXGQHLWHNR
UD]XPOMLYHQDMDYH
.
 DGDELVHVYRP]GUDYOMXPRJOLUDGRYDWLVDPRXSRODWROLNRNROLNR]ERJ
VYDNHEROHVWLWXJXMHPRLEULQHPRVHELOLELVPREHVNUDMQRVUHWQL

 WRELVYHRYMHNGDR]DVYRMH]GUDYOMH
p
 %ROHVWQDNRQMXGROD]LDQDSXXRGOD]L
6
 YDNDEROHVWLPDVPLVOD$NRQHNRULVWLRQRPHNRMLRGQMHEROXMHRQGD
NRULVWLRQRPHNRMLMHOLMHL
5
 DQDNRMDVHNULMHVSRURLWHNR]DFMHOMXMH
p
 -DGDQRYMHNMHRQDMNRMLMHRYLVDQRSRPRLOLMHQLND
/
 LMHQLFLQDPSUDWDMXVYDNLQDLQLYOMHQMDNRMLQDVGRYRGLXQMLKRYX
HNDRQLFX
/
 LMHQLNPRHSRPRLNRGEROHVWLDOLQHPRHSRSUDYLWLQHLMXVXGELQX
0
 HGLFLQDMH]DRQRJDNRMLMHSRWUHEXMHWDMQDJRWRYRVDUROLMDPDSRYH]DQD
XPMHWQRVW1DWRPYMHURYDQMXWHPHOMLVHGREDUGLRQMH]LQHVQDJH

p
 RYMHNMHRGXYLMHNELRGXHYQREROHVWDQ0QRJHYMHUHLGUXWYDVPDWUDOHVX
GXHYQHVPHWQMHQHNLPREOLNRPRSVMHGQXWRVWLGREULPLOL]OLPERJRYLPD7R
MHQHNDG]QDLORGDMHGXHYQDEROHVWERMHQDGDKQXHWRMHSUHGVWDYOMDOR
YHOLNXDVW0RQLSURURFLX*UNRML5LPXNRULVWLOLVXVHUHGRYQLFDPDNRMH
VXPRJOHSDGDWLXVWDQMH]DQHVHQRVWLLSULWRPHGDYDOHXGQHLWHNR
UD]XPOMLYHQDMDYH
.
 DGDELVHVYRP]GUDYOMXPRJOLUDGRYDWLVDPRXSRODWROLNRNROLNR]ERJ
VYDNHEROHVWLWXJXMHPRLEULQHPRVHELOLELVPREHVNUDMQRVUHWQL

 WRELVYHRYMHNGDR]DVYRMH]GUDYOMH
p
 %ROHVWQDNRQMXGROD]LDQDSXXRGOD]L
6
 YDNDEROHVWLPDVPLVOD$NRQHNRULVWLRQRPHNRMLRGQMHEROXMHRQGD
NRULVWLRQRPHNRMLMHOLMHL
5
 DQDNRMDVHNULMHVSRURLWHNR]DFMHOMXMH
p
 -DGDQRYMHNMHRQDMNRMLMHRYLVDQRSRPRLOLMHQLND
/
 LMHQLFLQDPSUDWDMXVYDNLQDLQLYOMHQMDNRMLQDVGRYRGLXQMLKRYX
HNDRQLFX
/
 LMHQLNPRHSRPRLNRGEROHVWLDOLQHPRHSRSUDYLWLQHLMXVXGELQX
0
 HGLFLQDMH]DRQRJDNRMLMHSRWUHEXMHWDMQDJRWRYRVDUROLMDPDSRYH]DQD
XPMHWQRVW1DWRPYMHURYDQMXWHPHOMLVHGREDUGLRQMH]LQHVQDJH
]
 GUDYOMHEROHVWOLMHQLNGLMDJQR]DSVLKRDQDOL]DOLMHNRYLQRUPDOQRVW
GLMHWD
%2/(67,='5$9/-(
6
 YLVPRVHPLURGLOLVNOLFDPDVPUWLNRMHVHKUDQHQHNLPXQXWDUQMLP]ORP
7
 DMQDRYMHMHJLYRWDQLMHXWRPHGDVDPRLYLYHXWRPH]DWRLYL
7
 HQMD]DVPUXMHXURHQDRYMHNX
7
 NRVHERMLVPUWLSURSXVWLRMHLYRW8PLUDQMHMHJDHQMHVYMHWLOMNHXRVYLWD
QHJDHQMHVXQFD
6
 PUWMHSUHPDQDPDRNUHQXWDVWUDQDRQRJMHGLQVWYDLMDVHGUXJDVWUDQD
QD]LYDXVNUVQXH
6
 PUWMHVDQEH]VQRYD
6
 PUWMH]DGQMLUD]ORJ
6
 WUDKRGVPUWLMHQHUD]XPDQ
6
 YLVPRPLNDQGLGDWLVPUWL

6
 PUWMHSUHPDQDPDRNUHQXWDVWUDQDRQRJMHGLQVWYDLMDVHGUXJDVWUDQD
QD]LYDXVNUVQXH
6
 PUWMHVDQEH]VQRYD
6
 PUWMH]DGQMLUD]ORJ
6
 WUDKRGVPUWLMHQHUD]XPDQ
6
 YLVPRPLNDQGLGDWLVPUWL
6
 YLVPRVHPLURGLOLVNOLFDPDVPUWLNRMHVHKUDQHQHNLPXQXWDUQMLP]ORP
7
 DMQDRYMHMHJLYRWDQLMHXWRPHGDVDPRLYLYHXWRPH]DWRLYL
7
 HQMD]DVPUXMHXURHQDRYMHNX
7
 NRVHERMLVPUWLSURSXVWLRMHLYRW8PLUDQMHMHJDHQMHVYMHWLOMNHXRVYLWD
QHJDHQMHVXQFD

%2/(67,='5$9/-(
]
 GUDYOMHEROHVWOLMHQLNGLMDJQR]DSVLKRDQDOL]DOLMHNRYLQRUPDOQRVW
GLMHWD
p
 RYMHNMHRGXYLMHNELRGXHYQREROHVWDQ0QRJHYMHUHLGUXWYDVPDWUDOHVX
GXHYQHVPHWQMHQHNLPREOLNRPRSVMHGQXWRVWLGREULPLOL]OLPERJRYLPD7R
MHQHNDG]QDLORGDMHGXHYQDEROHVWERMHQDGDKQXHWRMHSUHGVWDYOMDOR
YHOLNXDVW0RQLSURURFLX*UNRML5LPXNRULVWLOLVXVHUHGRYQLFDPDNRMH
VXPRJOHSDGDWLXVWDQMH]DQHVHQRVWLLSULWRPHGDYDOHXGQHLWHNR
UD]XPOMLYHQDMDYH
.
 DGDELVHVYRP]GUDYOMXPRJOLUDGRYDWLVDPRXSRODWROLNRNROLNR]ERJ
VYDNHEROHVWLWXJXMHPRLEULQHPRVHELOLELVPREHVNUDMQRVUHWQL

 WRELVYHRYMHNGDR]DVYRMH]GUDYOMH
p
 %ROHVWQDNRQMXGROD]LDQDSXXRGOD]L
6
 YDNDEROHVWLPDVPLVOD$NRQHNRULVWLRQRPHNRMLRGQMHEROXMHRQGD
NRULVWLRQRPHNRMLMHOLMHL
5
 DQDNRMDVHNULMHVSRURLWHNR]DFMHOMXMH
p
 -DGDQRYMHNMHRQDMNRMLMHRYLVDQRSRPRLOLMHQLND
/
 LMHQLFLQDPSUDWDMXVYDNLQDLQLYOMHQMDNRMLQDVGRYRGLXQMLKRYX
HNDRQLFX
/
 LMHQLNPRHSRPRLNRGEROHVWLDOLQHPRHSRSUDYLWLQHLMXVXGELQX
0
 HGLFLQDMH]DRQRJDNRMLMHSRWUHEXMHWDMQDJRWRYRVDUROLMDPDSRYH]DQD
XPMHWQRVW1DWRPYMHURYDQMXWHPHOMLVHGREDUGLRQMH]LQHVQDJHp
 RYMHNMHRGXYLMHNELRGXHYQREROHVWDQ0QRJHYMHUHLGUXWYDVPDWUDOHVX
GXHYQHVPHWQMHQHNLPREOLNRPRSVMHGQXWRVWLGREULPLOL]OLPERJRYLPD7R
MHQHNDG]QDLORGDMHGXHYQDEROHVWERMHQDGDKQXHWRMHSUHGVWDYOMDOR
YHOLNXDVW0RQLSURURFLX*UNRML5LPXNRULVWLOLVXVHUHGRYQLFDPDNRMH
VXPRJOHSDGDWLXVWDQMH]DQHVHQRVWLLSULWRPHGDYDOHXGQHLWHNR
UD]XPOMLYHQDMDYH
.
 DGDELVHVYRP]GUDYOMXPRJOLUDGRYDWLVDPRXSRODWROLNRNROLNR]ERJ
VYDNHEROHVWLWXJXMHPRLEULQHPRVHELOLELVPREHVNUDMQRVUHWQL

 WRELVYHRYMHNGDR]DVYRMH]GUDYOMH
p
 %ROHVWQDNRQMXGROD]LDQDSXXRGOD]L
6
 YDNDEROHVWLPDVPLVOD$NRQHNRULVWLRQRPHNRMLRGQMHEROXMHRQGD
NRULVWLRQRPHNRMLMHOLMHL
5
 DQDNRMDVHNULMHVSRURLWHNR]DFMHOMXMH
p
 -DGDQRYMHNMHRQDMNRMLMHRYLVDQRSRPRLOLMHQLND
/
 LMHQLFLQDPSUDWDMXVYDNLQDLQLYOMHQMDNRMLQDVGRYRGLXQMLKRYX
HNDRQLFX
/
 LMHQLNPRHSRPRLNRGEROHVWLDOLQHPRHSRSUDYLWLQHLMXVXGELQX
0
 HGLFLQDMH]DRQRJDNRMLMHSRWUHEXMHWDMQDJRWRYRVDUROLMDPDSRYH]DQD
XPMHWQRVW1DWRPYMHURYDQMXWHPHOMLVHGREDUGLRQMH]LQHVQDJH
]
 GUDYOMHEROHVWOLMHQLNGLMDJQR]DSVLKRDQDOL]DOLMHNRYLQRUPDOQRVW
GLMHWD
%2/(67,='5$9/-(
6
 YLVPRVHPLURGLOLVNOLFDPDVPUWLNRMHVHKUDQHQHNLPXQXWDUQMLP]ORP
7
 DMQDRYMHMHJLYRWDQLMHXWRPHGDVDPRLYLYHXWRPH]DWRLYL
7
 HQMD]DVPUXMHXURHQDRYMHNX
7
 NRVHERMLVPUWLSURSXVWLRMHLYRW8PLUDQMHMHJDHQMHVYMHWLOMNHXRVYLWD
QHJDHQMHVXQFD
6
 PUWMHSUHPDQDPDRNUHQXWDVWUDQDRQRJMHGLQVWYDLMDVHGUXJDVWUDQD
QD]LYDXVNUVQXH
6
 PUWMHVDQEH]VQRYD
6
 PUWMH]DGQMLUD]ORJ
6
 WUDKRGVPUWLMHQHUD]XPDQ
6
 YLVPRPLNDQGLGDWLVPUWL7
 ULGHVHWLQHOLMHLPHGLFLQDDVHGDPGHVHWLQDGLMHWD
p
 -HGQDRGQDMUDVSURVWUDQMHQLMLKEROHVWLMHGLMDJQR]D
p
 3VLKRDQDOL]DMHRQDEROHVWLMRPVHWHUDSLMRPVPDWUD3VLKRDQDOL]DRYMHN
SRVOLMHQHVKYDDVYRMHSUREOHPHEROMHDOL]QD]DWR
p
 /LMHNRYLVXVSRULMLQHJR]OD
7
 NRMHQDNUDMXQRUPDODQRNRQDV"
6
 YLVPRPLSRPDORXGDUHQL
o
 'DQNDGD]DSRLQMHYHLQDGLMHWDMHVXWUD

'
 MHFDVXRYMHNRYDNULOD
'
 MHFDVXQDGHNRMHVHJXEHLVWUDKRYLNRMLKVHQLNDGDQHPRHRVORERGLWL
'
 MHFDWRVXQDLVXWUDQMLVXFL
'
 MHFLVHGDMHSUHYLHVXYLHUDQR2QDVX]DVLHQD]DEDYDPDXLQMHQL
QHRVMHWOMLYLPSUHPDVYLPUDGRVWLPDVLWLVXVYLMHWDSULMHQHJRWRSRVWDQX
SXQROMHWQL
'
 MHFXLVDWRYHQHVPLMHPRVWDOQRQDYLMDWL3RQHNDGLKWUHEDSXVWLWLGD
LGX
'
 RNVPRPODGLVYRMHGXHMDDPRQDGRPVQDJDNRMXWDNRVWMHHPR
RPRJXXMHQDPGDNDVQLMHSRGQHVHPRRDMDYDQMH
)
 DQWD]LMDMH]DGMHFXRUXHNRMLPVHKYDWDMXXNRWDFVPQRJLPWHNRDPD
HVWR]DPMHQMXMXXORJHNDGVXQHVLJXUQLLOLNDGLKMHVWUDK
/
 MXGLVXVDPRGMHFDYHHJUDVWD

2
 2%,7(/-,

p
 RYMHNRYLQDMVWURLVXFLVXQMHJRYDGMHFD
'
 LMHWHNRMHMRQHPDVPLVOD]DUHGSDWL]ERJRSVMHGQXWRVWLRGUDVOLK]DUHGRP
'
 MHFDLEXGDOHQH]QDMXODJDWL
'
 MHFDNRMDVHQHYROHSRVWDMXRGUDVOLNRMLQHYROH'MHFDQDOD]HVYHX
QLHPXDOMXGLQLWDXVYHPX
'
 MHFDQLVXURHQD]ERJWRJDGDPLEXGHPRVUHWQL1DDVHUDGRVWWUHED
VDVWRMDWLXWRPXGDLPMHGREURQD]HPOMLLGDLVSXQHVYRMLYRW
'
 MHFDSUYRYROHVYRMHURGLWHOMH1DNRQQHNRJYUHPHQDGRQRVHVYRMVXGR
QMLPD$ULMHWNRLPSUDWDMXDNRXRSH

G
 MHFDRELWHOMRWDFURGLWHOMLHQDPDMND

G
 MHFDRELWHOMRWDFURGLWHOMLHQDPDMND

p
 RYMHNRYLQDMVWURLVXFLVXQMHJRYDGMHFD
'
 LMHWHNRMHMRQHPDVPLVOD]DUHGSDWL]ERJRSVMHGQXWRVWLRGUDVOLK]DUHGRP
'
 MHFDLEXGDOHQH]QDMXODJDWL
'
 MHFDNRMDVHQHYROHSRVWDMXRGUDVOLNRMLQHYROH'MHFDQDOD]HVYHX
QLHPXDOMXGLQLWDXVYHPX
'
 MHFDQLVXURHQD]ERJWRJDGDPLEXGHPRVUHWQL1DDVHUDGRVWWUHED
VDVWRMDWLXWRPXGDLPMHGREURQD]HPOMLLGDLVSXQHVYRMLYRW
'
 MHFDSUYRYROHVYRMHURGLWHOMH1DNRQQHNRJYUHPHQDGRQRVHVYRMVXGR
QMLPD$ULMHWNRLPSUDWDMXDNRXRSH

2
 2%,7(/-,

'
 MHFDVXRYMHNRYDNULOD
'
 MHFDVXQDGHNRMHVHJXEHLVWUDKRYLNRMLKVHQLNDGDQHPRHRVORERGLWL
'
 MHFDWRVXQDLVXWUDQMLVXFL
'
 MHFLVHGDMHSUHYLHVXYLHUDQR2QDVX]DVLHQD]DEDYDPDXLQMHQL
QHRVMHWOMLYLPSUHPDVYLPUDGRVWLPDVLWLVXVYLMHWDSULMHQHJRWRSRVWDQX
SXQROMHWQL
'
 MHFXLVDWRYHQHVPLMHPRVWDOQRQDYLMDWL3RQHNDGLKWUHEDSXVWLWLGD
LGX
'
 RNVPRPODGLVYRMHGXHMDDPRQDGRPVQDJDNRMXWDNRVWMHHPR
RPRJXXMHQDPGDNDVQLMHSRGQHVHPRRDMDYDQMH
)
 DQWD]LMDMH]DGMHFXRUXHNRMLPVHKYDWDMXXNRWDFVPQRJLPWHNRDPD
HVWR]DPMHQMXMXXORJHNDGVXQHVLJXUQLLOLNDGLKMHVWUDK
/
 MXGLVXVDPRGMHFDYHHJUDVWD

7
 ULGHVHWLQHOLMHLPHGLFLQDDVHGDPGHVHWLQDGLMHWD
p
 -HGQDRGQDMUDVSURVWUDQMHQLMLKEROHVWLMHGLMDJQR]D
p
 3VLKRDQDOL]DMHRQDEROHVWLMRPVHWHUDSLMRPVPDWUD3VLKRDQDOL]DRYMHN
SRVOLMHQHVKYDDVYRMHSUREOHPHEROMHDOL]QD]DWR
p
 /LMHNRYLVXVSRULMLQHJR]OD
7
 NRMHQDNUDMXQRUPDODQRNRQDV"
6
 YLVPRPLSRPDORXGDUHQL
o
 'DQNDGD]DSRLQMHYHLQDGLMHWDMHVXWUD


7
 ULGHVHWLQHOLMHLPHGLFLQDDVHGDPGHVHWLQDGLMHWD
p
 -HGQDRGQDMUDVSURVWUDQMHQLMLKEROHVWLMHGLMDJQR]D
p
 3VLKRDQDOL]DMHRQDEROHVWLMRPVHWHUDSLMRPVPDWUD3VLKRDQDOL]DRYMHN
SRVOLMHQHVKYDDVYRMHSUREOHPHEROMHDOL]QD]DWR
p
 /LMHNRYLVXVSRULMLQHJR]OD
7
 NRMHQDNUDMXQRUPDODQRNRQDV"
6
 YLVPRPLSRPDORXGDUHQL
o
 'DQNDGD]DSRLQMHYHLQDGLMHWDMHVXWUD

'
 MHFDVXRYMHNRYDNULOD
'
 MHFDVXQDGHNRMHVHJXEHLVWUDKRYLNRMLKVHQLNDGDQHPRHRVORERGLWL
'
 MHFDWRVXQDLVXWUDQMLVXFL
'
 MHFLVHGDMHSUHYLHVXYLHUDQR2QDVX]DVLHQD]DEDYDPDXLQMHQL
QHRVMHWOMLYLPSUHPDVYLPUDGRVWLPDVLWLVXVYLMHWDSULMHQHJRWRSRVWDQX
SXQROMHWQL
'
 MHFXLVDWRYHQHVPLMHPRVWDOQRQDYLMDWL3RQHNDGLKWUHEDSXVWLWLGD
LGX
'
 RNVPRPODGLVYRMHGXHMDDPRQDGRPVQDJDNRMXWDNRVWMHHPR
RPRJXXMHQDPGDNDVQLMHSRGQHVHPRRDMDYDQMH
)
 DQWD]LMDMH]DGMHFXRUXHNRMLPVHKYDWDMXXNRWDFVPQRJLPWHNRDPD
HVWR]DPMHQMXMXXORJHNDGVXQHVLJXUQLLOLNDGLKMHVWUDK
/
 MXGLVXVDPRGMHFDYHHJUDVWD

2
 2%,7(/-,

p
 RYMHNRYLQDMVWURLVXFLVXQMHJRYDGMHFD
'
 LMHWHNRMHMRQHPDVPLVOD]DUHGSDWL]ERJRSVMHGQXWRVWLRGUDVOLK]DUHGRP
'
 MHFDLEXGDOHQH]QDMXODJDWL
'
 MHFDNRMDVHQHYROHSRVWDMXRGUDVOLNRMLQHYROH'MHFDQDOD]HVYHX
QLHPXDOMXGLQLWDXVYHPX
'
 MHFDQLVXURHQD]ERJWRJDGDPLEXGHPRVUHWQL1DDVHUDGRVWWUHED
VDVWRMDWLXWRPXGDLPMHGREURQD]HPOMLLGDLVSXQHVYRMLYRW
'
 MHFDSUYRYROHVYRMHURGLWHOMH1DNRQQHNRJYUHPHQDGRQRVHVYRMVXGR
QMLPD$ULMHWNRLPSUDWDMXDNRXRSH

G
 MHFDRELWHOMRWDFURGLWHOMLHQDPDMND

G
 MHFDRELWHOMRWDFURGLWHOMLHQDPDMND

p
 RYMHNRYLQDMVWURLVXFLVXQMHJRYDGMHFD
'
 LMHWHNRMHMRQHPDVPLVOD]DUHGSDWL]ERJRSVMHGQXWRVWLRGUDVOLK]DUHGRP
'
 MHFDLEXGDOHQH]QDMXODJDWL
'
 MHFDNRMDVHQHYROHSRVWDMXRGUDVOLNRMLQHYROH'MHFDQDOD]HVYHX
QLHPXDOMXGLQLWDXVYHPX
'
 MHFDQLVXURHQD]ERJWRJDGDPLEXGHPRVUHWQL1DDVHUDGRVWWUHED
VDVWRMDWLXWRPXGDLPMHGREURQD]HPOMLLGDLVSXQHVYRMLYRW
'
 MHFDSUYRYROHVYRMHURGLWHOMH1DNRQQHNRJYUHPHQDGRQRVHVYRMVXGR
QMLPD$ULMHWNRLPSUDWDMXDNRXRSH

2
 2%,7(/-,

'
 MHFDVXRYMHNRYDNULOD
'
 MHFDVXQDGHNRMHVHJXEHLVWUDKRYLNRMLKVHQLNDGDQHPRHRVORERGLWL
'
 MHFDWRVXQDLVXWUDQMLVXFL
'
 MHFLVHGDMHSUHYLHVXYLHUDQR2QDVX]DVLHQD]DEDYDPDXLQMHQL
QHRVMHWOMLYLPSUHPDVYLPUDGRVWLPDVLWLVXVYLMHWDSULMHQHJRWRSRVWDQX
SXQROMHWQL
'
 MHFXLVDWRYHQHVPLMHPRVWDOQRQDYLMDWL3RQHNDGLKWUHEDSXVWLWLGD
LGX
'
 RNVPRPODGLVYRMHGXHMDDPRQDGRPVQDJDNRMXWDNRVWMHHPR
RPRJXXMHQDPGDNDVQLMHSRGQHVHPRRDMDYDQMH
)
 DQWD]LMDMH]DGMHFXRUXHNRMLPVHKYDWDMXXNRWDFVPQRJLPWHNRDPD
HVWR]DPMHQMXMXXORJHNDGVXQHVLJXUQLLOLNDGLKMHVWUDK
/
 MXGLVXVDPRGMHFDYHHJUDVWD

7
 ULGHVHWLQHOLMHLPHGLFLQDDVHGDPGHVHWLQDGLMHWD
p
 -HGQDRGQDMUDVSURVWUDQMHQLMLKEROHVWLMHGLMDJQR]D
p
 3VLKRDQDOL]DMHRQDEROHVWLMRPVHWHUDSLMRPVPDWUD3VLKRDQDOL]DRYMHN
SRVOLMHQHVKYDDVYRMHSUREOHPHEROMHDOL]QD]DWR
p
 /LMHNRYLVXVSRULMLQHJR]OD
7
 NRMHQDNUDMXQRUPDODQRNRQDV"
6
 YLVPRPLSRPDORXGDUHQL
o
 'DQNDGD]DSRLQMHYHLQDGLMHWDMHVXWUD0
 LVOLPGDVHQDDPODGHXNRODPD]DJOXSOMXMH7DPRQHXMXLQHYLGH
QLWDVWYDUQRJD
0
 ODGHMHQDGDGUDYH
0
 ODGHMHRGXHYOMHQDNDGDMRMQHWNRNDHGDVHVYLMHWPRHXLQLWLOLMHSLPL
SUDYHGQLP1RWRMHLOX]LMD7NRPODGHLNDHGDVWYDULGULSRGNRQWURORP
YDUDMX1LWNRQHPRHGUDWLSRGNRQWURORPGUXJHOMXGHLQMLKRYHHOMH
0ODGHMHXQDWRVYRMRMGUVNRVWLVUDPHOMLYLMDDVWDULOMXGLXQDWRVYRP
GRVWRMDQVWYXGUVNLMLQHJRWRVHPLVOL
0
 ODGLPLVOHGDMHVYDNDDQDUKLMDYHSRVHELGREUD
0
 ODGLQHPDMX]DGDXSUDYGDWLQDVVYRMHSUHWKRGQLNHYHSURELWLVHL
RVORERGLWLVHVYHJDVWDURJDOLMHQRJDRPHWDMXHJD
0
 ODGRVWMHQHWRMDNRYULMHGQRVDPRWRRYMHNQH]QDNDGDMHPODG
0
 ODGRVWMHSLMDQVWYREH]YLQD
0
 ODGRVWVHQHRVYUHQDSRVOMHGLFHXWRPHMHQMH]LQDSUHGQRVW
0
 ODGRVWHOLGDMRMVH]DSRYLMHGDNDNRELLPDODPRJXQRVWGDVHQH
SRNRUDYD
0
 XGURVWPODGRVWLMHSULMHVYHJDXVSRVREQRVWLGDL]UD]LQRYHSUREOHPHL
SUHREOLNXMHSRVWRMHHPRGHOHYMHURYDQMDLQWHOLJHQWQRPGRPLOMDWRX
1
 DMYHLRYMHNRVWDMHXYLMHNGLMHWH
1
 HSRVWRMLSUREOHPDWLQRGLMHWHYHVDPRSUREOHPDWLQLURGLWHOML
1
 LMHGDQSDPHWDQRYMHNQLMHHOLRELWLPODL1LWDQDGMHFXQHGMHOXMHVODELMH
RGSULMHWQMHLQDGDNRMHVHQHLVSXQHGRYHHUL
2
 GJRMGMHFHMH]DQLPDQMHXNRMHPWUHED]QDWLL]JXELWLYULMHPHNDNRELVH
GRELORQDYUHPHQX
2
 GJRMLWLGLMHWHMHMHGQRVWDYQR7HNRMHVDPRYROMHWLWDMUH]XOWDW
3
 RQDLQXLJUHGMHWHWDPRHPRQDVOXWLWLNDNRHVHNDRRGUDVODRVRED
RGQRVLWLSUHPDLYRWQLP]DGDDPD
3
 UYRWRVHNRGGLMHWHL]JXELMHGREURUDVSRORHQMH
5
 D]XPGMHFHJXLPRWHUHWRPQHSRWUHEQRJ]QDQMD
6
 GMHWLQMVWYRPSXQLPOMXEDYLSRODVHLYRWDPRHSUHLYMHWLKODGQLVYLMHW
6
 DPRRQDMWNRRGUDVWHDRVWDQHGLMHWHMHRYMHN6YDNRPDORGLMHWHPRH
]JD]LWLNXNFD$OLVYLSURIHVRULRYRJVYLMHWD]DMHGQRQHPRJXVWYRULWL
QRYRJD

 WRKRH"RYMHNNRMLWXHVYRMHGLMHWHNDHGUXJRPHNRMLJDXWRPH
SRNXDYDVSULMHLWL6DPRYMHEDPVDPRNULWLNX"

 WRNRGPODGHLGMHOXMHNDRRNUXWQRVWRELQRMHLVNUHQRVW

0
 LVOLPGDVHQDDPODGHXNRODPD]DJOXSOMXMH7DPRQHXMXLQHYLGH
QLWDVWYDUQRJD
0
 ODGHMHQDGDGUDYH
0
 ODGHMHRGXHYOMHQDNDGDMRMQHWNRNDHGDVHVYLMHWPRHXLQLWLOLMHSLPL
SUDYHGQLP1RWRMHLOX]LMD7NRPODGHLNDHGDVWYDULGULSRGNRQWURORP
YDUDMX1LWNRQHPRHGUDWLSRGNRQWURORPGUXJHOMXGHLQMLKRYHHOMH
0ODGHMHXQDWRVYRMRMGUVNRVWLVUDPHOMLYLMDDVWDULOMXGLXQDWRVYRP
GRVWRMDQVWYXGUVNLMLQHJRWRVHPLVOL
0
 ODGLPLVOHGDMHVYDNDDQDUKLMDYHSRVHELGREUD
0
 ODGLQHPDMX]DGDXSUDYGDWLQDVVYRMHSUHWKRGQLNHYHSURELWLVHL
RVORERGLWLVHVYHJDVWDURJDOLMHQRJDRPHWDMXHJD
0
 ODGRVWMHQHWRMDNRYULMHGQRVDPRWRRYMHNQH]QDNDGDMHPODG
0
 ODGRVWMHSLMDQVWYREH]YLQD
0
 ODGRVWVHQHRVYUHQDSRVOMHGLFHXWRPHMHQMH]LQDSUHGQRVW
0
 ODGRVWHOLGDMRMVH]DSRYLMHGDNDNRELLPDODPRJXQRVWGDVHQH
SRNRUDYD
0
 XGURVWPODGRVWLMHSULMHVYHJDXVSRVREQRVWLGDL]UD]LQRYHSUREOHPHL
SUHREOLNXMHSRVWRMHHPRGHOHYMHURYDQMDLQWHOLJHQWQRPGRPLOMDWRX
1
 DMYHLRYMHNRVWDMHXYLMHNGLMHWH
1
 HSRVWRMLSUREOHPDWLQRGLMHWHYHVDPRSUREOHPDWLQLURGLWHOML
1
 LMHGDQSDPHWDQRYMHNQLMHHOLRELWLPODL1LWDQDGMHFXQHGMHOXMHVODELMH
RGSULMHWQMHLQDGDNRMHVHQHLVSXQHGRYHHUL
2
 GJRMGMHFHMH]DQLPDQMHXNRMHPWUHED]QDWLL]JXELWLYULMHPHNDNRELVH
GRELORQDYUHPHQX
2
 GJRMLWLGLMHWHMHMHGQRVWDYQR7HNRMHVDPRYROMHWLWDMUH]XOWDW
3
 RQDLQXLJUHGMHWHWDPRHPRQDVOXWLWLNDNRHVHNDRRGUDVODRVRED
RGQRVLWLSUHPDLYRWQLP]DGDDPD
3
 UYRWRVHNRGGLMHWHL]JXELMHGREURUDVSRORHQMH
5
 D]XPGMHFHJXLPRWHUHWRPQHSRWUHEQRJ]QDQMD
6
 GMHWLQMVWYRPSXQLPOMXEDYLSRODVHLYRWDPRHSUHLYMHWLKODGQLVYLMHW
6
 DPRRQDMWNRRGUDVWHDRVWDQHGLMHWHMHRYMHN6YDNRPDORGLMHWHPRH
]JD]LWLNXNFD$OLVYLSURIHVRULRYRJVYLMHWD]DMHGQRQHPRJXVWYRULWL
QRYRJD

 WRKRH"RYMHNNRMLWXHVYRMHGLMHWHNDHGUXJRPHNRMLJDXWRPH
SRNXDYDVSULMHLWL6DPRYMHEDPVDPRNULWLNX"

 WRNRGPODGHLGMHOXMHNDRRNUXWQRVWRELQRMHLVNUHQRVW

0
 LVOLPGDVHQDDPODGHXNRODPD]DJOXSOMXMH7DPRQHXMXLQHYLGH
QLWDVWYDUQRJD
0
 ODGHMHQDGDGUDYH
0
 ODGHMHRGXHYOMHQDNDGDMRMQHWNRNDHGDVHVYLMHWPRHXLQLWLOLMHSLPL
SUDYHGQLP1RWRMHLOX]LMD7NRPODGHLNDHGDVWYDULGULSRGNRQWURORP
YDUDMX1LWNRQHPRHGUDWLSRGNRQWURORPGUXJHOMXGHLQMLKRYHHOMH
0ODGHMHXQDWRVYRMRMGUVNRVWLVUDPHOMLYLMDDVWDULOMXGLXQDWRVYRP
GRVWRMDQVWYXGUVNLMLQHJRWRVHPLVOL
0
 ODGLPLVOHGDMHVYDNDDQDUKLMDYHSRVHELGREUD
0
 ODGLQHPDMX]DGDXSUDYGDWLQDVVYRMHSUHWKRGQLNHYHSURELWLVHL
RVORERGLWLVHVYHJDVWDURJDOLMHQRJDRPHWDMXHJD
0
 ODGRVWMHQHWRMDNRYULMHGQRVDPRWRRYMHNQH]QDNDGDMHPODG
0
 ODGRVWMHSLMDQVWYREH]YLQD
0
 ODGRVWVHQHRVYUHQDSRVOMHGLFHXWRPHMHQMH]LQDSUHGQRVW
0
 ODGRVWHOLGDMRMVH]DSRYLMHGDNDNRELLPDODPRJXQRVWGDVHQH
SRNRUDYD
0
 XGURVWPODGRVWLMHSULMHVYHJDXVSRVREQRVWLGDL]UD]LQRYHSUREOHPHL
SUHREOLNXMHSRVWRMHHPRGHOHYMHURYDQMDLQWHOLJHQWQRPGRPLOMDWRX
1
 DMYHLRYMHNRVWDMHXYLMHNGLMHWH
1
 HSRVWRMLSUREOHPDWLQRGLMHWHYHVDPRSUREOHPDWLQLURGLWHOML
1
 LMHGDQSDPHWDQRYMHNQLMHHOLRELWLPODL1LWDQDGMHFXQHGMHOXMHVODELMH
RGSULMHWQMHLQDGDNRMHVHQHLVSXQHGRYHHUL
2
 GJRMGMHFHMH]DQLPDQMHXNRMHPWUHED]QDWLL]JXELWLYULMHPHNDNRELVH
GRELORQDYUHPHQX
2
 GJRMLWLGLMHWHMHMHGQRVWDYQR7HNRMHVDPRYROMHWLWDMUH]XOWDW
3
 RQDLQXLJUHGMHWHWDPRHPRQDVOXWLWLNDNRHVHNDRRGUDVODRVRED
RGQRVLWLSUHPDLYRWQLP]DGDDPD
3
 UYRWRVHNRGGLMHWHL]JXELMHGREURUDVSRORHQMH
5
 D]XPGMHFHJXLPRWHUHWRPQHSRWUHEQRJ]QDQMD
6
 GMHWLQMVWYRPSXQLPOMXEDYLSRODVHLYRWDPRHSUHLYMHWLKODGQLVYLMHW
6
 DPRRQDMWNRRGUDVWHDRVWDQHGLMHWHMHRYMHN6YDNRPDORGLMHWHPRH
]JD]LWLNXNFD$OLVYLSURIHVRULRYRJVYLMHWD]DMHGQRQHPRJXVWYRULWL
QRYRJD

 WRKRH"RYMHNNRMLWXHVYRMHGLMHWHNDHGUXJRPHNRMLJDXWRPH
SRNXDYDVSULMHLWL6DPRYMHEDPVDPRNULWLNX"

 WRNRGPODGHLGMHOXMHNDRRNUXWQRVWRELQRMHLVNUHQRVW0
 LVOLPGDVHQDDPODGHXNRODPD]DJOXSOMXMH7DPRQHXMXLQHYLGH
QLWDVWYDUQRJD
0
 ODGHMHQDGDGUDYH
0
 ODGHMHRGXHYOMHQDNDGDMRMQHWNRNDHGDVHVYLMHWPRHXLQLWLOLMHSLPL
SUDYHGQLP1RWRMHLOX]LMD7NRPODGHLNDHGDVWYDULGULSRGNRQWURORP
YDUDMX1LWNRQHPRHGUDWLSRGNRQWURORPGUXJHOMXGHLQMLKRYHHOMH
0ODGHMHXQDWRVYRMRMGUVNRVWLVUDPHOMLYLMDDVWDULOMXGLXQDWRVYRP
GRVWRMDQVWYXGUVNLMLQHJRWRVHPLVOL
0
 ODGLPLVOHGDMHVYDNDDQDUKLMDYHSRVHELGREUD
0
 ODGLQHPDMX]DGDXSUDYGDWLQDVVYRMHSUHWKRGQLNHYHSURELWLVHL
RVORERGLWLVHVYHJDVWDURJDOLMHQRJDRPHWDMXHJD
0
 ODGRVWMHQHWRMDNRYULMHGQRVDPRWRRYMHNQH]QDNDGDMHPODG
0
 ODGRVWMHSLMDQVWYREH]YLQD
0
 ODGRVWVHQHRVYUHQDSRVOMHGLFHXWRPHMHQMH]LQDSUHGQRVW
0
 ODGRVWHOLGDMRMVH]DSRYLMHGDNDNRELLPDODPRJXQRVWGDVHQH
SRNRUDYD
0
 XGURVWPODGRVWLMHSULMHVYHJDXVSRVREQRVWLGDL]UD]LQRYHSUREOHPHL
SUHREOLNXMHSRVWRMHHPRGHOHYMHURYDQMDLQWHOLJHQWQRPGRPLOMDWRX
1
 DMYHLRYMHNRVWDMHXYLMHNGLMHWH
1
 HSRVWRMLSUREOHPDWLQRGLMHWHYHVDPRSUREOHPDWLQLURGLWHOML
1
 LMHGDQSDPHWDQRYMHNQLMHHOLRELWLPODL1LWDQDGMHFXQHGMHOXMHVODELMH
RGSULMHWQMHLQDGDNRMHVHQHLVSXQHGRYHHUL
2
 GJRMGMHFHMH]DQLPDQMHXNRMHPWUHED]QDWLL]JXELWLYULMHPHNDNRELVH
GRELORQDYUHPHQX
2
 GJRMLWLGLMHWHMHMHGQRVWDYQR7HNRMHVDPRYROMHWLWDMUH]XOWDW
3
 RQDLQXLJUHGMHWHWDPRHPRQDVOXWLWLNDNRHVHNDRRGUDVODRVRED
RGQRVLWLSUHPDLYRWQLP]DGDDPD
3
 UYRWRVHNRGGLMHWHL]JXELMHGREURUDVSRORHQMH
5
 D]XPGMHFHJXLPRWHUHWRPQHSRWUHEQRJ]QDQMD
6
 GMHWLQMVWYRPSXQLPOMXEDYLSRODVHLYRWDPRHSUHLYMHWLKODGQLVYLMHW
6
 DPRRQDMWNRRGUDVWHDRVWDQHGLMHWHMHRYMHN6YDNRPDORGLMHWHPRH
]JD]LWLNXNFD$OLVYLSURIHVRULRYRJVYLMHWD]DMHGQRQHPRJXVWYRULWL
QRYRJD

 WRKRH"RYMHNNRMLWXHVYRMHGLMHWHNDHGUXJRPHNRMLJDXWRPH
SRNXDYDVSULMHLWL6DPRYMHEDPVDPRNULWLNX"

 WRNRGPODGHLGMHOXMHNDRRNUXWQRVWRELQRMHLVNUHQRVW7
 HNNDGDRYMHN]QDNDNYDVXPXXQXDGPRHSURFLMHQLWLMHOLVYRMXGMHFX
GREURRGJRMLR7NRDNQLNDRGLMHWHQLMHELRVDYUHQWHNRHSRVWDWLVDYUHQ
RYMHN
7
 NRGMHFLQHWRREHDLJUXGDULOLSDNLEXQHNDVHWRJDGULNDR]DNOHWYH

0
 QRJLVXPLVOLOLGDMHSROLWLNDHQDVDPRSDFLILFLVWLNDLOLKXPDQLWDUQDLOL
VHQWLPHQWDOQD6WYDUQDRSDVQRVWHQVNHSROLWLNHMHWRLPDSUHYLHOMXEDYL]D
PXNXSROLWLNX0QRJLPMHHQDPDGUDJLVDPR]UFDORXNRPVHGLYHVDPH
VHEL

9
 HOLNLEURMGDQDQMHGMHFHVXVLURDGVURGLWHOMLPD

0
 QRJHVHHQHXGDMXMHULPMHGRVWDVDPRH,PQRJHVHHQHUDVWDMXMHULP
MHGRVWDVDPRH

=
 DPDORMHGLMHWHYDQLMDSRVOMHGLFDQHNRJLQDQHJRPRUDOQDRVXGD

0
 DMNDMHJHQLMGMHWHWD

p
 2ELWHOMXNRMRMYODGDMXVNODGQLPHXVREQLRGQRVLNRMDVHRVQLYDQDOMXEDYL
SRYMHUHQMXLUD]XPLMHYDQMXXMHGQRMHLQDMSRJRGQLMDVUHGLQD]DUD]YRM
RVQRYQLKRVRELQDOLQRVWLNRMHHGMHWHWXRPRJXLWLGDVHODNHXNORSLXLUX
GUXWYHQXVUHGLQX3UDYLOQRRUJDQL]LUDQLYRWXSRURGLFLRVQRYDMHXVSMHQRJ
RGJRMD

.
 RGHQHMHVUFHVYHDNLJODYD

2
 GVYLKYHOLNLKRJUDQLHQMDLRNYLUQLKXYMHWDNRMLVWYDUDMXSRH]LMXL
UD]QROLNRVWLYRWDQDMELWQLMDLQDMYDQLMDMHRELWHOM

.
 DNRGDUD]XPLMHPRYRXELWLVH]ERJMHGQHHQH"$JGMHVXRVWDOH"

6
 DVYLPVHXNORSLWLXRELWHOM]QDLQHVWDWL

.
 DGHQDLOLPXNDUDFX]LPDMXVWDULMXRVREX]ERJQRYFDYMHDMXVHXQDGLGD
HLPQHWNRSUHNLQXWLNRQRSDF

8
 LPHRELWHOMLUDGHVHQDMYHHSRGORVWL2QDQDPGDMHPDVRYQDRSUDYGDQMD

 HGQRMHVDPRQD]HPOMLOMHSHLEROMHRGHQHPDMND

p
 6YDWNRPRUDMHGQRPXLQLWLNRUDNNRMLJDGLMHOLRGRFD

*
 RYRULOLHQDORHROMXEDYLSUH]LUHOLNQMLHYQLNMDYQRPQLMHQMH]QDNMHGD
RQDJXELDUDRQWDOHQW

p
 $NRXUODPXNDUDFRQMHGLQDPLDQ$NRXUODHQDRQDMHKLVWHULQD

'
 RNPXNDUFLHOHGDLVWLQDEXGHQDQMLKRYRMVWUDQLHQHHOHELWLQDVWUDQL
LVWLQH

 RYMHNVHHQLGDELVHSRYXNDRL]VYLMHWDDHQDGDELXQMHJDXOD

 RYMHNVHHQLGDELVHSRYXNDRL]VYLMHWDDHQDGDELXQMHJDXOD

'
 RNPXNDUFLHOHGDLVWLQDEXGHQDQMLKRYRMVWUDQLHQHHOHELWLQDVWUDQL
LVWLQH

p
 $NRXUODPXNDUDFRQMHGLQDPLDQ$NRXUODHQDRQDMHKLVWHULQD

*
 RYRULOLHQDORHROMXEDYLSUH]LUHOLNQMLHYQLNMDYQRPQLMHQMH]QDNMHGD
RQDJXELDUDRQWDOHQW

p
 6YDWNRPRUDMHGQRPXLQLWLNRUDNNRMLJDGLMHOLRGRFD

 HGQRMHVDPRQD]HPOMLOMHSHLEROMHRGHQHPDMND

8
 LPHRELWHOMLUDGHVHQDMYHHSRGORVWL2QDQDPGDMHPDVRYQDRSUDYGDQMD

.
 DGHQDLOLPXNDUDFX]LPDMXVWDULMXRVREX]ERJQRYFDYMHDMXVHXQDGLGD
HLPQHWNRSUHNLQXWLNRQRSDF

6
 DVYLPVHXNORSLWLXRELWHOM]QDLQHVWDWL

.
 DNRGDUD]XPLMHPRYRXELWLVH]ERJMHGQHHQH"$JGMHVXRVWDOH"

2
 GVYLKYHOLNLKRJUDQLHQMDLRNYLUQLKXYMHWDNRMLVWYDUDMXSRH]LMXL
UD]QROLNRVWLYRWDQDMELWQLMDLQDMYDQLMDMHRELWHOM

.
 RGHQHMHVUFHVYHDNLJODYD

p
 2ELWHOMXNRMRMYODGDMXVNODGQLPHXVREQLRGQRVLNRMDVHRVQLYDQDOMXEDYL
SRYMHUHQMXLUD]XPLMHYDQMXXMHGQRMHLQDMSRJRGQLMDVUHGLQD]DUD]YRM
RVQRYQLKRVRELQDOLQRVWLNRMHHGMHWHWXRPRJXLWLGDVHODNHXNORSLXLUX
GUXWYHQXVUHGLQX3UDYLOQRRUJDQL]LUDQLYRWXSRURGLFLRVQRYDMHXVSMHQRJ
RGJRMD

0
 DMNDMHJHQLMGMHWHWD

=
 DPDORMHGLMHWHYDQLMDSRVOMHGLFDQHNRJLQDQHJRPRUDOQDRVXGD

0
 QRJHVHHQHXGDMXMHULPMHGRVWDVDPRH,PQRJHVHHQHUDVWDMXMHULP
MHGRVWDVDPRH

9
 HOLNLEURMGDQDQMHGMHFHVXVLURDGVURGLWHOMLPD

0
 QRJLVXPLVOLOLGDMHSROLWLNDHQDVDPRSDFLILFLVWLNDLOLKXPDQLWDUQDLOL
VHQWLPHQWDOQD6WYDUQDRSDVQRVWHQVNHSROLWLNHMHWRLPDSUHYLHOMXEDYL]D
PXNXSROLWLNX0QRJLPMHHQDPDGUDJLVDPR]UFDORXNRPVHGLYHVDPH
VHEL

7
 HNNDGDRYMHN]QDNDNYDVXPXXQXDGPRHSURFLMHQLWLMHOLVYRMXGMHFX
GREURRGJRMLR7NRDNQLNDRGLMHWHQLMHELRVDYUHQWHNRHSRVWDWLVDYUHQ
RYMHN
7
 NRGMHFLQHWRREHDLJUXGDULOLSDNLEXQHNDVHWRJDGULNDR]DNOHWYH


7
 HNNDGDRYMHN]QDNDNYDVXPXXQXDGPRHSURFLMHQLWLMHOLVYRMXGMHFX
GREURRGJRMLR7NRDNQLNDRGLMHWHQLMHELRVDYUHQWHNRHSRVWDWLVDYUHQ
RYMHN
7
 NRGMHFLQHWRREHDLJUXGDULOLSDNLEXQHNDVHWRJDGULNDR]DNOHWYH

0
 QRJLVXPLVOLOLGDMHSROLWLNDHQDVDPRSDFLILFLVWLNDLOLKXPDQLWDUQDLOL
VHQWLPHQWDOQD6WYDUQDRSDVQRVWHQVNHSROLWLNHMHWRLPDSUHYLHOMXEDYL]D
PXNXSROLWLNX0QRJLPMHHQDPDGUDJLVDPR]UFDORXNRPVHGLYHVDPH
VHEL

9
 HOLNLEURMGDQDQMHGMHFHVXVLURDGVURGLWHOMLPD

0
 QRJHVHHQHXGDMXMHULPMHGRVWDVDPRH,PQRJHVHHQHUDVWDMXMHULP
MHGRVWDVDPRH

=
 DPDORMHGLMHWHYDQLMDSRVOMHGLFDQHNRJLQDQHJRPRUDOQDRVXGD

0
 DMNDMHJHQLMGMHWHWD

p
 2ELWHOMXNRMRMYODGDMXVNODGQLPHXVREQLRGQRVLNRMDVHRVQLYDQDOMXEDYL
SRYMHUHQMXLUD]XPLMHYDQMXXMHGQRMHLQDMSRJRGQLMDVUHGLQD]DUD]YRM
RVQRYQLKRVRELQDOLQRVWLNRMHHGMHWHWXRPRJXLWLGDVHODNHXNORSLXLUX
GUXWYHQXVUHGLQX3UDYLOQRRUJDQL]LUDQLYRWXSRURGLFLRVQRYDMHXVSMHQRJ
RGJRMD

.
 RGHQHMHVUFHVYHDNLJODYD

2
 GVYLKYHOLNLKRJUDQLHQMDLRNYLUQLKXYMHWDNRMLVWYDUDMXSRH]LMXL
UD]QROLNRVWLYRWDQDMELWQLMDLQDMYDQLMDMHRELWHOM

.
 DNRGDUD]XPLMHPRYRXELWLVH]ERJMHGQHHQH"$JGMHVXRVWDOH"

6
 DVYLPVHXNORSLWLXRELWHOM]QDLQHVWDWL

.
 DGHQDLOLPXNDUDFX]LPDMXVWDULMXRVREX]ERJQRYFDYMHDMXVHXQDGLGD
HLPQHWNRSUHNLQXWLNRQRSDF

8
 LPHRELWHOMLUDGHVHQDMYHHSRGORVWL2QDQDPGDMHPDVRYQDRSUDYGDQMD

 HGQRMHVDPRQD]HPOMLOMHSHLEROMHRGHQHPDMND

p
 6YDWNRPRUDMHGQRPXLQLWLNRUDNNRMLJDGLMHOLRGRFD

*
 RYRULOLHQDORHROMXEDYLSUH]LUHOLNQMLHYQLNMDYQRPQLMHQMH]QDNMHGD
RQDJXELDUDRQWDOHQW

p
 $NRXUODPXNDUDFRQMHGLQDPLDQ$NRXUODHQDRQDMHKLVWHULQD

'
 RNPXNDUFLHOHGDLVWLQDEXGHQDQMLKRYRMVWUDQLHQHHOHELWLQDVWUDQL
LVWLQH

 RYMHNVHHQLGDELVHSRYXNDRL]VYLMHWDDHQDGDELXQMHJDXOD

 RYMHNVHHQLGDELVHSRYXNDRL]VYLMHWDDHQDGDELXQMHJDXOD

'
 RNPXNDUFLHOHGDLVWLQDEXGHQDQMLKRYRMVWUDQLHQHHOHELWLQDVWUDQL
LVWLQH

p
 $NRXUODPXNDUDFRQMHGLQDPLDQ$NRXUODHQDRQDMHKLVWHULQD

*
 RYRULOLHQDORHROMXEDYLSUH]LUHOLNQMLHYQLNMDYQRPQLMHQMH]QDNMHGD
RQDJXELDUDRQWDOHQW

p
 6YDWNRPRUDMHGQRPXLQLWLNRUDNNRMLJDGLMHOLRGRFD

 HGQRMHVDPRQD]HPOMLOMHSHLEROMHRGHQHPDMND

8
 LPHRELWHOMLUDGHVHQDMYHHSRGORVWL2QDQDPGDMHPDVRYQDRSUDYGDQMD

.
 DGHQDLOLPXNDUDFX]LPDMXVWDULMXRVREX]ERJQRYFDYMHDMXVHXQDGLGD
HLPQHWNRSUHNLQXWLNRQRSDF

6
 DVYLPVHXNORSLWLXRELWHOM]QDLQHVWDWL

.
 DNRGDUD]XPLMHPRYRXELWLVH]ERJMHGQHHQH"$JGMHVXRVWDOH"

2
 GVYLKYHOLNLKRJUDQLHQMDLRNYLUQLKXYMHWDNRMLVWYDUDMXSRH]LMXL
UD]QROLNRVWLYRWDQDMELWQLMDLQDMYDQLMDMHRELWHOM

.
 RGHQHMHVUFHVYHDNLJODYD

p
 2ELWHOMXNRMRMYODGDMXVNODGQLPHXVREQLRGQRVLNRMDVHRVQLYDQDOMXEDYL
SRYMHUHQMXLUD]XPLMHYDQMXXMHGQRMHLQDMSRJRGQLMDVUHGLQD]DUD]YRM
RVQRYQLKRVRELQDOLQRVWLNRMHHGMHWHWXRPRJXLWLGDVHODNHXNORSLXLUX
GUXWYHQXVUHGLQX3UDYLOQRRUJDQL]LUDQLYRWXSRURGLFLRVQRYDMHXVSMHQRJ
RGJRMD

0
 DMNDMHJHQLMGMHWHWD

=
 DPDORMHGLMHWHYDQLMDSRVOMHGLFDQHNRJLQDQHJRPRUDOQDRVXGD

0
 QRJHVHHQHXGDMXMHULPMHGRVWDVDPRH,PQRJHVHHQHUDVWDMXMHULP
MHGRVWDVDPRH

9
 HOLNLEURMGDQDQMHGMHFHVXVLURDGVURGLWHOMLPD

0
 QRJLVXPLVOLOLGDMHSROLWLNDHQDVDPRSDFLILFLVWLNDLOLKXPDQLWDUQDLOL
VHQWLPHQWDOQD6WYDUQDRSDVQRVWHQVNHSROLWLNHMHWRLPDSUHYLHOMXEDYL]D
PXNXSROLWLNX0QRJLPMHHQDPDGUDJLVDPR]UFDORXNRPVHGLYHVDPH
VHEL

7
 HNNDGDRYMHN]QDNDNYDVXPXXQXDGPRHSURFLMHQLWLMHOLVYRMXGMHFX
GREURRGJRMLR7NRDNQLNDRGLMHWHQLMHELRVDYUHQWHNRHSRVWDWLVDYUHQ
RYMHN
7
 NRGMHFLQHWRREHDLJUXGDULOLSDNLEXQHNDVHWRJDGULNDR]DNOHWYH0
 RJXHMHXVYDNHHQHQDLQHWRQHRELQRQHWR]DQLPOMLYRWRVHQH
PRHQLXMHGQHGUXJHHQHQDLVDPRWUHEDXPMHWLQDLDWRMHYMHWLQD=D
WRWUHEDGDUD
1
 DVYLMHWXQHPDQLNRJWNRPDWHULQHELYLHGXJRYDR
1
 HWUHEDYMHURYDWLHQLNRMDRGDMHVYRMHSUDYHJRGLQHHQDNRMDWRVYHNDH
LVSULDODELLVYHRVWDOR
1
 HYMHUXMHPGDVXPXNDUFLSRSULURGLDJUHVLYQL2QRWRLKLQLDJUHVLYQLPD
MHPRSUHYLHPRL7DPRNRUXPSLUDDQHVSRO
1
 LMHVYHWRYHOLNLPXNDUDFLQLYHOLNR
3
 RUHGWMHOHVQHOMHSRWHWUDLPRXHQL'XXWRMHVWGDQDVUD]XPLMHGD
VXRVMHDVQDPDGDQLMHWXDQDHPXQXWUDQMHPLYRWX'DNDNRWRYULMHGLL
]DPXNDUFD7UDLPRVURGQRVWVUFDLGXKDLVWLQVNRSULMDWHOMVWYR1HWRWR
QDVYHHL]YDQVYLKXOQLKVSRQD-HGDQUD]XP$OLXSUYRPUHGXWUDLPRX
HQLMHGDQGLRVHEHNRMLHQDPGRSXVWLWLGDGRHPRGRVYRJSRWSXQRJ
REOLNDGDEXGHPR]DMHGQRMHGQD&MHOLQD,RQGDGDRWYRULPRYUDWDQDVYH
VYHPLUHLQDVYHQHL]PMHUQRVWL
3
 RVWRMLOLMHSDL]UHND,]DVYDNRJXVSMHQRJPXNDUFDVWRMLHQDNRMDJD
SRGUDYD$L]DVYDNHXVSMHQHHQHVWRMHWULPXNDUFDNRMLMHHOHVSULMHLWL
3
 RWXMPDMNXVDPRMHPDMNDRQDNRMDGDMHERDQVNL]QDDMHQL
3
 RWXMHQXRQDMHNUDOMLFDLYRWD1HGRSXWDPGDNOHYHXHQHDNL
RQLNRMLVX]DERUDYLOLGDVXLPDOLPDMNX8VYDNRPVOXDMXSRWXMWHHQXMHU
WRMHELODLYDDPDMND
3
 ULURGDHQDMHXVNRSRYH]DQDVXPMHWQRX
6
 ODERVWHQHVDPRMHSULYLGL]DNRMHVWRMLPXGURVWLVQDJD3R]QDWLVXJRYRUL
PQRJLKPXNDUDFDDOLQLNDGQDPQLMHGRORGRXLMXWRPLVOHQMLKRYH
VXSUXJH'DVXVHYLHXSOLWDOHXLYRWLRGOXNHVYRMLKPXNDUDFDGDLKVH
NRMLSXWSRVOXDORPRJOHVXVSULMHLWLPQRJD]ODQDSULPMHUUDWLOLLYRWEH]
OMXEDYL
6
 PLMHDNHQVNRJPODGHQDNRJWLMHOD]DSUDYRMHMHGLQLERDQVNLL]XP
6
 UHDMHNDGYDVYROLHQDNRMXYROLWH
6
 WDOQDYH]DQRVWPXNDUFD]DMHGQXHQXPRJXDMHVDPRRQGDNDGDVHX
ND]DOLWXVPLMXLVWRMVWYDULNDGDPRJX]DMHGQRXWMHWLNDGD]DMHGQRDOH
,QDHHNUHQXWLQDRSDNR6WYDUQHYUOLQHHQLQHVXSUXJRELQRSRVOMHGQML
XRL
6
 YLVXDIRUL]PLRHQDPDVLORPSULOLND]OREQL.DNRELRSLVDOLRQRGREURNRG
HQDSRWUHEQRMHSXQRVWUDQLFD

 HSXUHQMHMHNR]PHWLNDPXNDUFD

1
 DVYLMHWXQHPDQLNRJWNRPDWHULQHELYLHGXJRYDR
1
 HWUHEDYMHURYDWLHQLNRMDRGDMHVYRMHSUDYHJRGLQHHQDNRMDWRVYHNDH
LVSULDODELLVYHRVWDOR
1
 HYMHUXMHPGDVXPXNDUFLSRSULURGLDJUHVLYQL2QRWRLKLQLDJUHVLYQLPD
MHPRSUHYLHPRL7DPRNRUXPSLUDDQHVSRO
1
 LMHVYHWRYHOLNLPXNDUDFLQLYHOLNR
3
 RUHGWMHOHVQHOMHSRWHWUDLPRXHQL'XXWRMHVWGDQDVUD]XPLMHGD
VXRVMHDVQDPDGDQLMHWXDQDHPXQXWUDQMHPLYRWX'DNDNRWRYULMHGLL
]DPXNDUFD7UDLPRVURGQRVWVUFDLGXKDLVWLQVNRSULMDWHOMVWYR1HWRWR
QDVYHHL]YDQVYLKXOQLKVSRQD-HGDQUD]XP$OLXSUYRPUHGXWUDLPRX
HQLMHGDQGLRVHEHNRMLHQDPGRSXVWLWLGDGRHPRGRVYRJSRWSXQRJ
REOLNDGDEXGHPR]DMHGQRMHGQD&MHOLQD,RQGDGDRWYRULPRYUDWDQDVYH
VYHPLUHLQDVYHQHL]PMHUQRVWL
3
 RVWRMLOLMHSDL]UHND,]DVYDNRJXVSMHQRJPXNDUFDVWRMLHQDNRMDJD
SRGUDYD$L]DVYDNHXVSMHQHHQHVWRMHWULPXNDUFDNRMLMHHOHVSULMHLWL
3
 RWXMPDMNXVDPRMHPDMNDRQDNRMDGDMHERDQVNL]QDDMHQL
3
 RWXMHQXRQDMHNUDOMLFDLYRWD1HGRSXWDPGDNOHYHXHQHDNL
RQLNRMLVX]DERUDYLOLGDVXLPDOLPDMNX8VYDNRPVOXDMXSRWXMWHHQXMHU
WRMHELODLYDDPDMND
3
 ULURGDHQDMHXVNRSRYH]DQDVXPMHWQRX
6
 ODERVWHQHVDPRMHSULYLGL]DNRMHVWRMLPXGURVWLVQDJD3R]QDWLVXJRYRUL
PQRJLKPXNDUDFDDOLQLNDGQDPQLMHGRORGRXLMXWRPLVOHQMLKRYH
VXSUXJH'DVXVHYLHXSOLWDOHXLYRWLRGOXNHVYRMLKPXNDUDFDGDLKVH
NRMLSXWSRVOXDORPRJOHVXVSULMHLWLPQRJD]ODQDSULPMHUUDWLOLLYRWEH]
OMXEDYL
6
 PLMHDNHQVNRJPODGHQDNRJWLMHOD]DSUDYRMHMHGLQLERDQVNLL]XP
6
 UHDMHNDGYDVYROLHQDNRMXYROLWH
6
 WDOQDYH]DQRVWPXNDUFD]DMHGQXHQXPRJXDMHVDPRRQGDNDGDVHX
ND]DOLWXVPLMXLVWRMVWYDULNDGDPRJX]DMHGQRXWMHWLNDGD]DMHGQRDOH
,QDHHNUHQXWLQDRSDNR6WYDUQHYUOLQHHQLQHVXSUXJRELQRSRVOMHGQML
XRL
6
 YLVXDIRUL]PLRHQDPDVLORPSULOLND]OREQL.DNRELRSLVDOLRQRGREURNRG
HQDSRWUHEQRMHSXQRVWUDQLFD

 HSXUHQMHMHNR]PHWLNDPXNDUFD
0
 RJXHMHXVYDNHHQHQDLQHWRQHRELQRQHWR]DQLPOMLYRWRVHQH
PRHQLXMHGQHGUXJHHQHQDLVDPRWUHEDXPMHWLQDLDWRMHYMHWLQD=D
WRWUHEDGDUD

0
 RJXHMHXVYDNHHQHQDLQHWRQHRELQRQHWR]DQLPOMLYRWRVHQH
PRHQLXMHGQHGUXJHHQHQDLVDPRWUHEDXPMHWLQDLDWRMHYMHWLQD=D
WRWUHEDGDUD
1
 DVYLMHWXQHPDQLNRJWNRPDWHULQHELYLHGXJRYDR
1
 HWUHEDYMHURYDWLHQLNRMDRGDMHVYRMHSUDYHJRGLQHHQDNRMDWRVYHNDH
LVSULDODELLVYHRVWDOR
1
 HYMHUXMHPGDVXPXNDUFLSRSULURGLDJUHVLYQL2QRWRLKLQLDJUHVLYQLPD
MHPRSUHYLHPRL7DPRNRUXPSLUDDQHVSRO
1
 LMHVYHWRYHOLNLPXNDUDFLQLYHOLNR
3
 RUHGWMHOHVQHOMHSRWHWUDLPRXHQL'XXWRMHVWGDQDVUD]XPLMHGD
VXRVMHDVQDPDGDQLMHWXDQDHPXQXWUDQMHPLYRWX'DNDNRWRYULMHGLL
]DPXNDUFD7UDLPRVURGQRVWVUFDLGXKDLVWLQVNRSULMDWHOMVWYR1HWRWR
QDVYHHL]YDQVYLKXOQLKVSRQD-HGDQUD]XP$OLXSUYRPUHGXWUDLPRX
HQLMHGDQGLRVHEHNRMLHQDPGRSXVWLWLGDGRHPRGRVYRJSRWSXQRJ
REOLNDGDEXGHPR]DMHGQRMHGQD&MHOLQD,RQGDGDRWYRULPRYUDWDQDVYH
VYHPLUHLQDVYHQHL]PMHUQRVWL
3
 RVWRMLOLMHSDL]UHND,]DVYDNRJXVSMHQRJPXNDUFDVWRMLHQDNRMDJD
SRGUDYD$L]DVYDNHXVSMHQHHQHVWRMHWULPXNDUFDNRMLMHHOHVSULMHLWL
3
 RWXMPDMNXVDPRMHPDMNDRQDNRMDGDMHERDQVNL]QDDMHQL
3
 RWXMHQXRQDMHNUDOMLFDLYRWD1HGRSXWDPGDNOHYHXHQHDNL
RQLNRMLVX]DERUDYLOLGDVXLPDOLPDMNX8VYDNRPVOXDMXSRWXMWHHQXMHU
WRMHELODLYDDPDMND
3
 ULURGDHQDMHXVNRSRYH]DQDVXPMHWQRX
6
 ODERVWHQHVDPRMHSULYLGL]DNRMHVWRMLPXGURVWLVQDJD3R]QDWLVXJRYRUL
PQRJLKPXNDUDFDDOLQLNDGQDPQLMHGRORGRXLMXWRPLVOHQMLKRYH
VXSUXJH'DVXVHYLHXSOLWDOHXLYRWLRGOXNHVYRMLKPXNDUDFDGDLKVH
NRMLSXWSRVOXDORPRJOHVXVSULMHLWLPQRJD]ODQDSULPMHUUDWLOLLYRWEH]
OMXEDYL
6
 PLMHDNHQVNRJPODGHQDNRJWLMHOD]DSUDYRMHMHGLQLERDQVNLL]XP
6
 UHDMHNDGYDVYROLHQDNRMXYROLWH
6
 WDOQDYH]DQRVWPXNDUFD]DMHGQXHQXPRJXDMHVDPRRQGDNDGDVHX
ND]DOLWXVPLMXLVWRMVWYDULNDGDPRJX]DMHGQRXWMHWLNDGD]DMHGQRDOH
,QDHHNUHQXWLQDRSDNR6WYDUQHYUOLQHHQLQHVXSUXJRELQRSRVOMHGQML
XRL
6
 YLVXDIRUL]PLRHQDPDVLORPSULOLND]OREQL.DNRELRSLVDOLRQRGREURNRG
HQDSRWUHEQRMHSXQRVWUDQLFD

 HSXUHQMHMHNR]PHWLNDPXNDUFD1
 DVYLMHWXQHPDQLNRJWNRPDWHULQHELYLHGXJRYDR
1
 HWUHEDYMHURYDWLHQLNRMDRGDMHVYRMHSUDYHJRGLQHHQDNRMDWRVYHNDH
LVSULDODELLVYHRVWDOR
1
 HYMHUXMHPGDVXPXNDUFLSRSULURGLDJUHVLYQL2QRWRLKLQLDJUHVLYQLPD
MHPRSUHYLHPRL7DPRNRUXPSLUDDQHVSRO
1
 LMHVYHWRYHOLNLPXNDUDFLQLYHOLNR
3
 RUHGWMHOHVQHOMHSRWHWUDLPRXHQL'XXWRMHVWGDQDVUD]XPLMHGD
VXRVMHDVQDPDGDQLMHWXDQDHPXQXWUDQMHPLYRWX'DNDNRWRYULMHGLL
]DPXNDUFD7UDLPRVURGQRVWVUFDLGXKDLVWLQVNRSULMDWHOMVWYR1HWRWR
QDVYHHL]YDQVYLKXOQLKVSRQD-HGDQUD]XP$OLXSUYRPUHGXWUDLPRX
HQLMHGDQGLRVHEHNRMLHQDPGRSXVWLWLGDGRHPRGRVYRJSRWSXQRJ
REOLNDGDEXGHPR]DMHGQRMHGQD&MHOLQD,RQGDGDRWYRULPRYUDWDQDVYH
VYHPLUHLQDVYHQHL]PMHUQRVWL
3
 RVWRMLOLMHSDL]UHND,]DVYDNRJXVSMHQRJPXNDUFDVWRMLHQDNRMDJD
SRGUDYD$L]DVYDNHXVSMHQHHQHVWRMHWULPXNDUFDNRMLMHHOHVSULMHLWL
3
 RWXMPDMNXVDPRMHPDMNDRQDNRMDGDMHERDQVNL]QDDMHQL
3
 RWXMHQXRQDMHNUDOMLFDLYRWD1HGRSXWDPGDNOHYHXHQHDNL
RQLNRMLVX]DERUDYLOLGDVXLPDOLPDMNX8VYDNRPVOXDMXSRWXMWHHQXMHU
WRMHELODLYDDPDMND
3
 ULURGDHQDMHXVNRSRYH]DQDVXPMHWQRX
6
 ODERVWHQHVDPRMHSULYLGL]DNRMHVWRMLPXGURVWLVQDJD3R]QDWLVXJRYRUL
PQRJLKPXNDUDFDDOLQLNDGQDPQLMHGRORGRXLMXWRPLVOHQMLKRYH
VXSUXJH'DVXVHYLHXSOLWDOHXLYRWLRGOXNHVYRMLKPXNDUDFDGDLKVH
NRMLSXWSRVOXDORPRJOHVXVSULMHLWLPQRJD]ODQDSULPMHUUDWLOLLYRWEH]
OMXEDYL
6
 PLMHDNHQVNRJPODGHQDNRJWLMHOD]DSUDYRMHMHGLQLERDQVNLL]XP
6
 UHDMHNDGYDVYROLHQDNRMXYROLWH
6
 WDOQDYH]DQRVWPXNDUFD]DMHGQXHQXPRJXDMHVDPRRQGDNDGDVHX
ND]DOLWXVPLMXLVWRMVWYDULNDGDPRJX]DMHGQRXWMHWLNDGD]DMHGQRDOH
,QDHHNUHQXWLQDRSDNR6WYDUQHYUOLQHHQLQHVXSUXJRELQRSRVOMHGQML
XRL
6
 YLVXDIRUL]PLRHQDPDVLORPSULOLND]OREQL.DNRELRSLVDOLRQRGREURNRG
HQDSRWUHEQRMHSXQRVWUDQLFD

 HSXUHQMHMHNR]PHWLNDPXNDUFD
0
 RJXHMHXVYDNHHQHQDLQHWRQHRELQRQHWR]DQLPOMLYRWRVHQH
PRHQLXMHGQHGUXJHHQHQDLVDPRWUHEDXPMHWLQDLDWRMHYMHWLQD=D
WRWUHEDGDUD7
 DMQDSUDYHFLYLOL]DFLMHOHLXXWMHFDMXGREULKPDMNL
7
 DMQDVHVDVWRMLXWRPHGDSULDHQLRQMRMVDPRM7RYULMHGLL]DPXNDUFH
7
 NRMHQDDRHQXQDDRMHVUHX
7
 NRVXPQMDXLVNUHQXHQXLQLMHQHLVNUHQRP
7
 UHEDL]DEUDWL]DEUDQXGUXLFXHQXNRMLELL]DEUDOL]DSULMDWHOMDNDGELELOD
PXNDUDF
8
 LYRWXPXNDUFDOMXEDYMHSRVHEQDVWYDUDOLXHQLRQDMHLWDYLYRW
8
 LYRWXVYDNHHQHSRVWRMHGYDPXNDUFDRQDM]DNRMHJVHXGDODLRQDM]D
NRMHJVHQLMHXGDOD
9
 HLQDPXNDUDFDNRMLVXUHNOLSDPHWQHVWYDULRHQDPDELOLVXORL
OMXEDYQLFL9HOLNLSUDNWLDULQHSULDMXYHGMHOXMX
=
 DVLJXUQRQHNLPLOLMXQHULVYRMXVSMHK]DKYDOMXMXHQDPD$OLYHLQDVYRMH
HQHLPD]DKYDOMXMXLXVSMHKX
=
 UFDORNRMHPHQHQDMYLHYMHUXMXVXRLPXNDUDFD

 HQDJOHGDXGXELQXRYMHNXLULQX0XNDUFXMHVYLMHWVUFHDHQLVUFH
VYLMHW

 HQDMHDQHRRELWHOMLELODRQDPDMNDVXSUXJDLOLVHVWUDRQDMHPLORYDQMH
LYRWDEODJRVWOMXEDYLXOLYHQDXQDSRUHRGEOMHVDNGREURWHQDSRMHGLQFXNRMD
XMHGQREGLMHQDGRYMHDQVWYRP

 HQDMHRYMHNRYDEXGXQRVW

 HQDMHLVWRWROLNRMDNDNDRLPXNDUDFHVWRLMDD

 HQDMHQDMEROMDSUDWLOMD]DLYRW

 HQDMHVUHGLWHVYLMHWD

 HQDMHVXSUXJXRQRWRRQL]QMHXLQL

 HQDMHXGDYQRMNDRLEOLRMSURORVWLHHQHJRPXNDUDFELODSURGDYDQD
NDRURELQMDLOLUD]PMHQMLYDQD]DVWYDULLOLQRYDF

 HQDMHXSULYLGQRMHPDQFLSDFLMLRVLPNXKDHGRELODLORSDWX

 HQDMH]DJRQHWNDLMHVHUMHHQMH]RYHPDWHULQVWYR

 HQDSRVOMHGQMDQDSXWDPXNDUFDDNLSRVOLMHQDGH

 HQDVHNRPSOLPHQWLPDPRHREUDGRYDWLDOLQHL]QHQDGLWL

 HQHNRMHWUDHLVWDSUDYDNDRLPXNDUFLXVYDNRPVXVOXDMXL]QHQDXMXH
VNURPQH

 HQHRELQRLPDMX]DGQMXULMHMHUVHPXNDUFLQLHJDYLHQHPRJXVMHWLWL

 HQHSULYODHOMXGLNRMLUD]PLOMDMXDOLMRYLHRQLNRMLPLVOLSURYRGHX
GMHOR

7
 DMQDSUDYHFLYLOL]DFLMHOHLXXWMHFDMXGREULKPDMNL
7
 DMQDVHVDVWRMLXWRPHGDSULDHQLRQMRMVDPRM7RYULMHGLL]DPXNDUFH
7
 NRMHQDDRHQXQDDRMHVUHX
7
 NRVXPQMDXLVNUHQXHQXLQLMHQHLVNUHQRP
7
 UHEDL]DEUDWL]DEUDQXGUXLFXHQXNRMLELL]DEUDOL]DSULMDWHOMDNDGELELOD
PXNDUDF
8
 LYRWXPXNDUFDOMXEDYMHSRVHEQDVWYDUDOLXHQLRQDMHLWDYLYRW
8
 LYRWXVYDNHHQHSRVWRMHGYDPXNDUFDRQDM]DNRMHJVHXGDODLRQDM]D
NRMHJVHQLMHXGDOD
9
 HLQDPXNDUDFDNRMLVXUHNOLSDPHWQHVWYDULRHQDPDELOLVXORL
OMXEDYQLFL9HOLNLSUDNWLDULQHSULDMXYHGMHOXMX
=
 DVLJXUQRQHNLPLOLMXQHULVYRMXVSMHK]DKYDOMXMXHQDPD$OLYHLQDVYRMH
HQHLPD]DKYDOMXMXLXVSMHKX
=
 UFDORNRMHPHQHQDMYLHYMHUXMXVXRLPXNDUDFD

 HQDJOHGDXGXELQXRYMHNXLULQX0XNDUFXMHVYLMHWVUFHDHQLVUFH
VYLMHW

 HQDMHDQHRRELWHOMLELODRQDPDMNDVXSUXJDLOLVHVWUDRQDMHPLORYDQMH
LYRWDEODJRVWOMXEDYLXOLYHQDXQDSRUHRGEOMHVDNGREURWHQDSRMHGLQFXNRMD
XMHGQREGLMHQDGRYMHDQVWYRP

 HQDMHRYMHNRYDEXGXQRVW

 HQDMHLVWRWROLNRMDNDNDRLPXNDUDFHVWRLMDD

 HQDMHQDMEROMDSUDWLOMD]DLYRW

 HQDMHVUHGLWHVYLMHWD

 HQDMHVXSUXJXRQRWRRQL]QMHXLQL

 HQDMHXGDYQRMNDRLEOLRMSURORVWLHHQHJRPXNDUDFELODSURGDYDQD
NDRURELQMDLOLUD]PMHQMLYDQD]DVWYDULLOLQRYDF

 HQDMHXSULYLGQRMHPDQFLSDFLMLRVLPNXKDHGRELODLORSDWX

 HQDMH]DJRQHWNDLMHVHUMHHQMH]RYHPDWHULQVWYR

 HQDSRVOMHGQMDQDSXWDPXNDUFDDNLSRVOLMHQDGH

 HQDVHNRPSOLPHQWLPDPRHREUDGRYDWLDOLQHL]QHQDGLWL

 HQHNRMHWUDHLVWDSUDYDNDRLPXNDUFLXVYDNRPVXVOXDMXL]QHQDXMXH
VNURPQH

 HQHRELQRLPDMX]DGQMXULMHMHUVHPXNDUFLQLHJDYLHQHPRJXVMHWLWL

 HQHSULYODHOMXGLNRMLUD]PLOMDMXDOLMRYLHRQLNRMLPLVOLSURYRGHX
GMHOR

7
 DMQDSUDYHFLYLOL]DFLMHOHLXXWMHFDMXGREULKPDMNL
7
 DMQDVHVDVWRMLXWRPHGDSULDHQLRQMRMVDPRM7RYULMHGLL]DPXNDUFH
7
 NRMHQDDRHQXQDDRMHVUHX
7
 NRVXPQMDXLVNUHQXHQXLQLMHQHLVNUHQRP
7
 UHEDL]DEUDWL]DEUDQXGUXLFXHQXNRMLELL]DEUDOL]DSULMDWHOMDNDGELELOD
PXNDUDF
8
 LYRWXPXNDUFDOMXEDYMHSRVHEQDVWYDUDOLXHQLRQDMHLWDYLYRW
8
 LYRWXVYDNHHQHSRVWRMHGYDPXNDUFDRQDM]DNRMHJVHXGDODLRQDM]D
NRMHJVHQLMHXGDOD
9
 HLQDPXNDUDFDNRMLVXUHNOLSDPHWQHVWYDULRHQDPDELOLVXORL
OMXEDYQLFL9HOLNLSUDNWLDULQHSULDMXYHGMHOXMX
=
 DVLJXUQRQHNLPLOLMXQHULVYRMXVSMHK]DKYDOMXMXHQDPD$OLYHLQDVYRMH
HQHLPD]DKYDOMXMXLXVSMHKX
=
 UFDORNRMHPHQHQDMYLHYMHUXMXVXRLPXNDUDFD

 HQDJOHGDXGXELQXRYMHNXLULQX0XNDUFXMHVYLMHWVUFHDHQLVUFH
VYLMHW

 HQDMHDQHRRELWHOMLELODRQDPDMNDVXSUXJDLOLVHVWUDRQDMHPLORYDQMH
LYRWDEODJRVWOMXEDYLXOLYHQDXQDSRUHRGEOMHVDNGREURWHQDSRMHGLQFXNRMD
XMHGQREGLMHQDGRYMHDQVWYRP

 HQDMHRYMHNRYDEXGXQRVW

 HQDMHLVWRWROLNRMDNDNDRLPXNDUDFHVWRLMDD

 HQDMHQDMEROMDSUDWLOMD]DLYRW

 HQDMHVUHGLWHVYLMHWD

 HQDMHVXSUXJXRQRWRRQL]QMHXLQL

 HQDMHXGDYQRMNDRLEOLRMSURORVWLHHQHJRPXNDUDFELODSURGDYDQD
NDRURELQMDLOLUD]PMHQMLYDQD]DVWYDULLOLQRYDF

 HQDMHXSULYLGQRMHPDQFLSDFLMLRVLPNXKDHGRELODLORSDWX

 HQDMH]DJRQHWNDLMHVHUMHHQMH]RYHPDWHULQVWYR

 HQDSRVOMHGQMDQDSXWDPXNDUFDDNLSRVOLMHQDGH

 HQDVHNRPSOLPHQWLPDPRHREUDGRYDWLDOLQHL]QHQDGLWL

 HQHNRMHWUDHLVWDSUDYDNDRLPXNDUFLXVYDNRPVXVOXDMXL]QHQDXMXH
VNURPQH

 HQHRELQRLPDMX]DGQMXULMHMHUVHPXNDUFLQLHJDYLHQHPRJXVMHWLWL

 HQHSULYODHOMXGLNRMLUD]PLOMDMXDOLMRYLHRQLNRMLPLVOLSURYRGHX
GMHOR

7
 DMQDSUDYHFLYLOL]DFLMHOHLXXWMHFDMXGREULKPDMNL
7
 DMQDVHVDVWRMLXWRPHGDSULDHQLRQMRMVDPRM7RYULMHGLL]DPXNDUFH
7
 NRMHQDDRHQXQDDRMHVUHX
7
 NRVXPQMDXLVNUHQXHQXLQLMHQHLVNUHQRP
7
 UHEDL]DEUDWL]DEUDQXGUXLFXHQXNRMLELL]DEUDOL]DSULMDWHOMDNDGELELOD
PXNDUDF
8
 LYRWXPXNDUFDOMXEDYMHSRVHEQDVWYDUDOLXHQLRQDMHLWDYLYRW
8
 LYRWXVYDNHHQHSRVWRMHGYDPXNDUFDRQDM]DNRMHJVHXGDODLRQDM]D
NRMHJVHQLMHXGDOD
9
 HLQDPXNDUDFDNRMLVXUHNOLSDPHWQHVWYDULRHQDPDELOLVXORL
OMXEDYQLFL9HOLNLSUDNWLDULQHSULDMXYHGMHOXMX
=
 DVLJXUQRQHNLPLOLMXQHULVYRMXVSMHK]DKYDOMXMXHQDPD$OLYHLQDVYRMH
HQHLPD]DKYDOMXMXLXVSMHKX
=
 UFDORNRMHPHQHQDMYLHYMHUXMXVXRLPXNDUDFD

 HQDJOHGDXGXELQXRYMHNXLULQX0XNDUFXMHVYLMHWVUFHDHQLVUFH
VYLMHW

 HQDMHDQHRRELWHOMLELODRQDPDMNDVXSUXJDLOLVHVWUDRQDMHPLORYDQMH
LYRWDEODJRVWOMXEDYLXOLYHQDXQDSRUHRGEOMHVDNGREURWHQDSRMHGLQFXNRMD
XMHGQREGLMHQDGRYMHDQVWYRP

 HQDMHRYMHNRYDEXGXQRVW

 HQDMHLVWRWROLNRMDNDNDRLPXNDUDFHVWRLMDD

 HQDMHQDMEROMDSUDWLOMD]DLYRW

 HQDMHVUHGLWHVYLMHWD

 HQDMHVXSUXJXRQRWRRQL]QMHXLQL

 HQDMHXGDYQRMNDRLEOLRMSURORVWLHHQHJRPXNDUDFELODSURGDYDQD
NDRURELQMDLOLUD]PMHQMLYDQD]DVWYDULLOLQRYDF

 HQDMHXSULYLGQRMHPDQFLSDFLMLRVLPNXKDHGRELODLORSDWX

 HQDMH]DJRQHWNDLMHVHUMHHQMH]RYHPDWHULQVWYR

 HQDSRVOMHGQMDQDSXWDPXNDUFDDNLSRVOLMHQDGH

 HQDVHNRPSOLPHQWLPDPRHREUDGRYDWLDOLQHL]QHQDGLWL

 HQHNRMHWUDHLVWDSUDYDNDRLPXNDUFLXVYDNRPVXVOXDMXL]QHQDXMXH
VNURPQH

 HQHRELQRLPDMX]DGQMXULMHMHUVHPXNDUFLQLHJDYLHQHPRJXVMHWLWL

 HQHSULYODHOMXGLNRMLUD]PLOMDMXDOLMRYLHRQLNRMLPLVOLSURYRGHX
GMHOR HQHVHHVWRXGHWRPXNDUFLVYH]DERUDYHDPXNDUFLVHXGHHJDVH
HQHVMHDMX

 HQHVXOMXEDYQLFH]DPODGHPXHYHSULMDWHOMLFH]D]UHOHEROQLDUNH]DVWDUH

 HQHYROHNROLNRPRJXPXNDUFLNROLNRKRH

 HQHYROHSRELMHHQHDOLLKYDUDMXVSREMHGQLFLPD

 HQVWYHQRVWMHRVRELQDNRMXNRGHQDQDMYLHFLMHQLP
p
 0XNDUDFNUDOMXMHHQDYODGD
0
 XNDUDFVHODNRPRHGRNXLWLDHQDVYRMXWDMQXQHRWNULYD
0
 XNDUDFYROLPDORLXHVWRHQDPQRJRLULMHWNR
0
 XNDUFLNRMLWYUGHGDVXQHSULNRVQRYHQHJD]GHXNXLODXLXGUXJLP
SULOLNDPD
0
 XNDUFLNRML]QDMXVDHQDPDRQLVXLVWLNRML]QDMXNDNRLYMHWLEH]QMLK
0
 XNDUFLPRUDMXLPDWLRNRVHEHHQHXSURWLYQRPQHPLQRYQRSRVWDMX
EDUEDUL
0
 XNDUFLVWYDUDMX]DNRQHDHQHRELDMH
0
 XNDUFLVXXWXLPDHQHXVYRMLPVWYDULPDQDMEROMLGLSORPDWL
1
 DMOMHSLKUDPRYMHDQVWYDMHVUFHMHGQHHQH
1
 HSUDYLPUD]OLNXL]PHXPXNDUDFDLHQDHQDVHWUHEDRVMHDWLQHRYLVQR
NDRLPXNDUDF
=
 DPXNDUFDOMXEDYMHVDPRID]DXUD]YRMXQMHJRYDELD]DHQXMHELW
LYRWDQHERLSDNDR

 HQHVHHVWRXGHWRPXNDUFLVYH]DERUDYHDPXNDUFLVHXGHHJDVH
HQHVMHDMX

 HQHVXOMXEDYQLFH]DPODGHPXHYHSULMDWHOMLFH]D]UHOHEROQLDUNH]DVWDUH

 HQHYROHNROLNRPRJXPXNDUFLNROLNRKRH

 HQHYROHSRELMHHQHDOLLKYDUDMXVSREMHGQLFLPD

 HQVWYHQRVWMHRVRELQDNRMXNRGHQDQDMYLHFLMHQLP
p
 0XNDUDFNUDOMXMHHQDYODGD
0
 XNDUDFVHODNRPRHGRNXLWLDHQDVYRMXWDMQXQHRWNULYD
0
 XNDUDFYROLPDORLXHVWRHQDPQRJRLULMHWNR
0
 XNDUFLNRMLWYUGHGDVXQHSULNRVQRYHQHJD]GHXNXLODXLXGUXJLP
SULOLNDPD
0
 XNDUFLNRML]QDMXVDHQDPDRQLVXLVWLNRML]QDMXNDNRLYMHWLEH]QMLK
0
 XNDUFLPRUDMXLPDWLRNRVHEHHQHXSURWLYQRPQHPLQRYQRSRVWDMX
EDUEDUL
0
 XNDUFLVWYDUDMX]DNRQHDHQHRELDMH
0
 XNDUFLVXXWXLPDHQHXVYRMLPVWYDULPDQDMEROMLGLSORPDWL
1
 DMOMHSLKUDPRYMHDQVWYDMHVUFHMHGQHHQH
1
 HSUDYLPUD]OLNXL]PHXPXNDUDFDLHQDHQDVHWUHEDRVMHDWLQHRYLVQR
NDRLPXNDUDF
=
 DPXNDUFDOMXEDYMHVDPRID]DXUD]YRMXQMHJRYDELD]DHQXMHELW
LYRWDQHERLSDNDR

 HQHVHHVWRXGHWRPXNDUFLVYH]DERUDYHDPXNDUFLVHXGHHJDVH
HQHVMHDMX

 HQHVXOMXEDYQLFH]DPODGHPXHYHSULMDWHOMLFH]D]UHOHEROQLDUNH]DVWDUH

 HQHYROHNROLNRPRJXPXNDUFLNROLNRKRH

 HQHYROHSRELMHHQHDOLLKYDUDMXVSREMHGQLFLPD

 HQVWYHQRVWMHRVRELQDNRMXNRGHQDQDMYLHFLMHQLP
p
 0XNDUDFNUDOMXMHHQDYODGD
0
 XNDUDFVHODNRPRHGRNXLWLDHQDVYRMXWDMQXQHRWNULYD
0
 XNDUDFYROLPDORLXHVWRHQDPQRJRLULMHWNR
0
 XNDUFLNRMLWYUGHGDVXQHSULNRVQRYHQHJD]GHXNXLODXLXGUXJLP
SULOLNDPD
0
 XNDUFLNRML]QDMXVDHQDPDRQLVXLVWLNRML]QDMXNDNRLYMHWLEH]QMLK
0
 XNDUFLPRUDMXLPDWLRNRVHEHHQHXSURWLYQRPQHPLQRYQRSRVWDMX
EDUEDUL
0
 XNDUFLVWYDUDMX]DNRQHDHQHRELDMH
0
 XNDUFLVXXWXLPDHQHXVYRMLPVWYDULPDQDMEROMLGLSORPDWL
1
 DMOMHSLKUDPRYMHDQVWYDMHVUFHMHGQHHQH
1
 HSUDYLPUD]OLNXL]PHXPXNDUDFDLHQDHQDVHWUHEDRVMHDWLQHRYLVQR
NDRLPXNDUDF
=
 DPXNDUFDOMXEDYMHVDPRID]DXUD]YRMXQMHJRYDELD]DHQXMHELW
LYRWDQHERLSDNDR HQHVHHVWRXGHWRPXNDUFLVYH]DERUDYHDPXNDUFLVHXGHHJDVH
HQHVMHDMX

 HQHVXOMXEDYQLFH]DPODGHPXHYHSULMDWHOMLFH]D]UHOHEROQLDUNH]DVWDUH

 HQHYROHNROLNRPRJXPXNDUFLNROLNRKRH

 HQHYROHSRELMHHQHDOLLKYDUDMXVSREMHGQLFLPD

 HQVWYHQRVWMHRVRELQDNRMXNRGHQDQDMYLHFLMHQLP
p
 0XNDUDFNUDOMXMHHQDYODGD
0
 XNDUDFVHODNRPRHGRNXLWLDHQDVYRMXWDMQXQHRWNULYD
0
 XNDUDFYROLPDORLXHVWRHQDPQRJRLULMHWNR
0
 XNDUFLNRMLWYUGHGDVXQHSULNRVQRYHQHJD]GHXNXLODXLXGUXJLP
SULOLNDPD
0
 XNDUFLNRML]QDMXVDHQDPDRQLVXLVWLNRML]QDMXNDNRLYMHWLEH]QMLK
0
 XNDUFLPRUDMXLPDWLRNRVHEHHQHXSURWLYQRPQHPLQRYQRSRVWDMX
EDUEDUL
0
 XNDUFLVWYDUDMX]DNRQHDHQHRELDMH
0
 XNDUFLVXXWXLPDHQHXVYRMLPVWYDULPDQDMEROMLGLSORPDWL
1
 DMOMHSLKUDPRYMHDQVWYDMHVUFHMHGQHHQH
1
 HSUDYLPUD]OLNXL]PHXPXNDUDFDLHQDHQDVHWUHEDRVMHDWLQHRYLVQR
NDRLPXNDUDF
=
 DPXNDUFDOMXEDYMHVDPRID]DXUD]YRMXQMHJRYDELD]DHQXMHELW
LYRWDQHERLSDNDR

 29-(..$2'5879(12%,(


'
 RPRLHVHOMXGLVYHPLUVNLKPHWD
,
 XVSRVWDYLWLSXWRYHRGSODQHWDGRSODQHWD
6
 DPRHMRSUHRVWDWLGDVHXVSRVWDYL
1
 DMGDOMLSXWRYRJYLMHND
2
 GRYMHNDGRRYMHND

 8MHYL


 8MHYL

'
 RPRLHVHOMXGLVYHPLUVNLKPHWD
,
 XVSRVWDYLWLSXWRYHRGSODQHWDGRSODQHWD
6
 DPRHMRSUHRVWDWLGDVHXVSRVWDYL
1
 DMGDOMLSXWRYRJYLMHND
2
 GRYMHNDGRRYMHND
 29-(..$2'5879(12%,(

 29-(..$2'5879(12%,(


'
 RPRLHVHOMXGLVYHPLUVNLKPHWD
,
 XVSRVWDYLWLSXWRYHRGSODQHWDGRSODQHWD
6
 DPRHMRSUHRVWDWLGDVHXVSRVWDYL
1
 DMGDOMLSXWRYRJYLMHND
2
 GRYMHNDGRRYMHND

 8MHYL


 8MHYL

'
 RPRLHVHOMXGLVYHPLUVNLKPHWD
,
 XVSRVWDYLWLSXWRYHRGSODQHWDGRSODQHWD
6
 DPRHMRSUHRVWDWLGDVHXVSRVWDYL
1
 DMGDOMLSXWRYRJYLMHND
2
 GRYMHNDGRRYMHND
 29-(..$2'5879(12%,(

 RYMHDQVWYROMXGLPDVDQDURG

p
 $NROMXGHHOLWHSURPLMHQLWLPRUDWHLKYROMHWL
$
 NROMXGLQHHOHSRVWDWLUWYDVYRMHYODVWLWHGMHMHSDPHWLPRUDWHXVYLP
PRQLP]HPOMDPDVYLMHWDQDXLWLGDQHPLVOHQDSRMHGLQHVNXSLQHOMXGLYH
QDRYMHND
$
 NR]QDGDMHMDRYMHNXVYHQH]DGDMPXQLNDGDEROL
%
 XGLPREDUHPWDNRGXJROMXGLGRN]QDQRVWQHRWNULMHGDVPRQHWRGUXJR

 RYMHDQVWYRMHLSDNMRMHGQRPVSDHQR1HXNOMXXMXLUWYH

 RYMHDQVWYRMHRGXYLMHNELOROXGRLOLEDUHPQHNRYULMHPH

 RYMHDQVWYRMHRGXYLMHNWHLOR]DMHGLQVWYHQLPXUHHQMHP

 RYMHDQVWYRQHGRSXWDGDPXVHRGX]PHLMHGQD]DEOXGDNRMDPXMH
NRULVQD2QRELYMHURYDORLXEHVPUWQRVWDNRELL]QDORGDMHQHPD

 RYMHDQVWYRQLMHWUHEDORSDVWLXVXPQMXGDVXQMHJRYLOXRQRHLVWRGREQRL
QMHJRYL]DJOXSOMLYDL

 RYMHDQVWYRSRMHGLQFDRVXXMHQDVPUWQXND]QXLWLPHLQLJRUL]ORLQRG
RQRJDNRMLMHSRLQMHQSURWLYQMHJDWDNRWRRQHPRJXXMHSRSUDYDN

 RYMHNVHPRHPQRJRWRJDRGUHLVDPRQHOMXGL,GRNMHVYHSXQRVXPQMH
VDPRVHOMXGLGUHLQHHGDVHVORPH
)
 LQLOMXGLVXRQLNRMLSRVWDMXSURVWLVDPRXILQRMRNROLQL
*
 RVSRGDUVNXGMHODWQRVWPRHPRVYHVWLQDWULULMHLOMXGLSURL]YRGLGRELW
/MXGLVWRMHQDSUYRPPMHVWX$NRQLVXXGREURPWLPXRGSUHRVWDODGYD
LPEHQLNDQHPDSXQRNRULVWL
.
 DGRYMHDQVWYRQH]QDWRHVXWUDSULKYDDVHRLYOMDYDQMDPUWYLK
.
 DNRELELORODNRYODGDWLVYLMHWRPGDVHQHVDVWRMLRG
.
 DNRPDOLVYLVLQHJOHGDMXQDYHOLNHNDGDLPVMHGH]DYUDWRP
.
 RGOMXGLQLWDQLMHQHPRJXHNDNRXGREUXWDNRLX]OX
.
 RGYHOLNLKVHVWYDULOMXGLSRND]XMXRQDNYLPDNDNRVHRGQMLKRHNXMHDNRG
PDOLKVWYDULRQDNYLPDNDNYLMHVX
.
 ROLNRJRGVDPSXWD]DDRPHXOMXGHXYLMHNVDPRVMHWLRGDVDPSRQHWR
L]JXELRRGVYRMHOLQRVWL
/
 DNHVHQDOD]HOMXGLNRMLVHGUDJRYROMQRL]YUJDYDMXVPUWLQHJRNRMLVWUSOMLYR
SRGQRVHERO
/
 MXGHQLMHMHGQRVWDYQRPLMHQMDWL1HSUHSLULVHLQHSULJRYDUDMSULJRYRU
MHNDRNREULQXJUL]
/
 MXGHRFMHQMXMSUHPDQMLKRYXXVSMHKXDQHSUHPD]DVOX]L

p
 $NROMXGHHOLWHSURPLMHQLWLPRUDWHLKYROMHWL
$
 NROMXGLQHHOHSRVWDWLUWYDVYRMHYODVWLWHGMHMHSDPHWLPRUDWHXVYLP
PRQLP]HPOMDPDVYLMHWDQDXLWLGDQHPLVOHQDSRMHGLQHVNXSLQHOMXGLYH
QDRYMHND
$
 NR]QDGDMHMDRYMHNXVYHQH]DGDMPXQLNDGDEROL
%
 XGLPREDUHPWDNRGXJROMXGLGRN]QDQRVWQHRWNULMHGDVPRQHWRGUXJR

 RYMHDQVWYRMHLSDNMRMHGQRPVSDHQR1HXNOMXXMXLUWYH

 RYMHDQVWYRMHRGXYLMHNELOROXGRLOLEDUHPQHNRYULMHPH

 RYMHDQVWYRMHRGXYLMHNWHLOR]DMHGLQVWYHQLPXUHHQMHP

 RYMHDQVWYRQHGRSXWDGDPXVHRGX]PHLMHGQD]DEOXGDNRMDPXMH
NRULVQD2QRELYMHURYDORLXEHVPUWQRVWDNRELL]QDORGDMHQHPD

 RYMHDQVWYRQLMHWUHEDORSDVWLXVXPQMXGDVXQMHJRYLOXRQRHLVWRGREQRL
QMHJRYL]DJOXSOMLYDL

 RYMHDQVWYRSRMHGLQFDRVXXMHQDVPUWQXND]QXLWLPHLQLJRUL]ORLQRG
RQRJDNRMLMHSRLQMHQSURWLYQMHJDWDNRWRRQHPRJXXMHSRSUDYDN

 RYMHNVHPRHPQRJRWRJDRGUHLVDPRQHOMXGL,GRNMHVYHSXQRVXPQMH
VDPRVHOMXGLGUHLQHHGDVHVORPH
)
 LQLOMXGLVXRQLNRMLSRVWDMXSURVWLVDPRXILQRMRNROLQL
*
 RVSRGDUVNXGMHODWQRVWPRHPRVYHVWLQDWULULMHLOMXGLSURL]YRGLGRELW
/MXGLVWRMHQDSUYRPPMHVWX$NRQLVXXGREURPWLPXRGSUHRVWDODGYD
LPEHQLNDQHPDSXQRNRULVWL
.
 DGRYMHDQVWYRQH]QDWRHVXWUDSULKYDDVHRLYOMDYDQMDPUWYLK
.
 DNRELELORODNRYODGDWLVYLMHWRPGDVHQHVDVWRMLRG
.
 DNRPDOLVYLVLQHJOHGDMXQDYHOLNHNDGDLPVMHGH]DYUDWRP
.
 RGOMXGLQLWDQLMHQHPRJXHNDNRXGREUXWDNRLX]OX
.
 RGYHOLNLKVHVWYDULOMXGLSRND]XMXRQDNYLPDNDNRVHRGQMLKRHNXMHDNRG
PDOLKVWYDULRQDNYLPDNDNYLMHVX
.
 ROLNRJRGVDPSXWD]DDRPHXOMXGHXYLMHNVDPRVMHWLRGDVDPSRQHWR
L]JXELRRGVYRMHOLQRVWL
/
 DNHVHQDOD]HOMXGLNRMLVHGUDJRYROMQRL]YUJDYDMXVPUWLQHJRNRMLVWUSOMLYR
SRGQRVHERO
/
 MXGHQLMHMHGQRVWDYQRPLMHQMDWL1HSUHSLULVHLQHSULJRYDUDMSULJRYRU
MHNDRNREULQXJUL]
/
 MXGHRFMHQMXMSUHPDQMLKRYXXVSMHKXDQHSUHPD]DVOX]L

 RYMHDQVWYROMXGLPDVDQDURG


 RYMHDQVWYROMXGLPDVDQDURG

p
 $NROMXGHHOLWHSURPLMHQLWLPRUDWHLKYROMHWL
$
 NROMXGLQHHOHSRVWDWLUWYDVYRMHYODVWLWHGMHMHSDPHWLPRUDWHXVYLP
PRQLP]HPOMDPDVYLMHWDQDXLWLGDQHPLVOHQDSRMHGLQHVNXSLQHOMXGLYH
QDRYMHND
$
 NR]QDGDMHMDRYMHNXVYHQH]DGDMPXQLNDGDEROL
%
 XGLPREDUHPWDNRGXJROMXGLGRN]QDQRVWQHRWNULMHGDVPRQHWRGUXJR

 RYMHDQVWYRMHLSDNMRMHGQRPVSDHQR1HXNOMXXMXLUWYH

 RYMHDQVWYRMHRGXYLMHNELOROXGRLOLEDUHPQHNRYULMHPH

 RYMHDQVWYRMHRGXYLMHNWHLOR]DMHGLQVWYHQLPXUHHQMHP

 RYMHDQVWYRQHGRSXWDGDPXVHRGX]PHLMHGQD]DEOXGDNRMDPXMH
NRULVQD2QRELYMHURYDORLXEHVPUWQRVWDNRELL]QDORGDMHQHPD

 RYMHDQVWYRQLMHWUHEDORSDVWLXVXPQMXGDVXQMHJRYLOXRQRHLVWRGREQRL
QMHJRYL]DJOXSOMLYDL

 RYMHDQVWYRSRMHGLQFDRVXXMHQDVPUWQXND]QXLWLPHLQLJRUL]ORLQRG
RQRJDNRMLMHSRLQMHQSURWLYQMHJDWDNRWRRQHPRJXXMHSRSUDYDN

 RYMHNVHPRHPQRJRWRJDRGUHLVDPRQHOMXGL,GRNMHVYHSXQRVXPQMH
VDPRVHOMXGLGUHLQHHGDVHVORPH
)
 LQLOMXGLVXRQLNRMLSRVWDMXSURVWLVDPRXILQRMRNROLQL
*
 RVSRGDUVNXGMHODWQRVWPRHPRVYHVWLQDWULULMHLOMXGLSURL]YRGLGRELW
/MXGLVWRMHQDSUYRPPMHVWX$NRQLVXXGREURPWLPXRGSUHRVWDODGYD
LPEHQLNDQHPDSXQRNRULVWL
.
 DGRYMHDQVWYRQH]QDWRHVXWUDSULKYDDVHRLYOMDYDQMDPUWYLK
.
 DNRELELORODNRYODGDWLVYLMHWRPGDVHQHVDVWRMLRG
.
 DNRPDOLVYLVLQHJOHGDMXQDYHOLNHNDGDLPVMHGH]DYUDWRP
.
 RGOMXGLQLWDQLMHQHPRJXHNDNRXGREUXWDNRLX]OX
.
 RGYHOLNLKVHVWYDULOMXGLSRND]XMXRQDNYLPDNDNRVHRGQMLKRHNXMHDNRG
PDOLKVWYDULRQDNYLPDNDNYLMHVX
.
 ROLNRJRGVDPSXWD]DDRPHXOMXGHXYLMHNVDPRVMHWLRGDVDPSRQHWR
L]JXELRRGVYRMHOLQRVWL
/
 DNHVHQDOD]HOMXGLNRMLVHGUDJRYROMQRL]YUJDYDMXVPUWLQHJRNRMLVWUSOMLYR
SRGQRVHERO
/
 MXGHQLMHMHGQRVWDYQRPLMHQMDWL1HSUHSLULVHLQHSULJRYDUDMSULJRYRU
MHNDRNREULQXJUL]
/
 MXGHRFMHQMXMSUHPDQMLKRYXXVSMHKXDQHSUHPD]DVOX]L

p
 $NROMXGHHOLWHSURPLMHQLWLPRUDWHLKYROMHWL
$
 NROMXGLQHHOHSRVWDWLUWYDVYRMHYODVWLWHGMHMHSDPHWLPRUDWHXVYLP
PRQLP]HPOMDPDVYLMHWDQDXLWLGDQHPLVOHQDSRMHGLQHVNXSLQHOMXGLYH
QDRYMHND
$
 NR]QDGDMHMDRYMHNXVYHQH]DGDMPXQLNDGDEROL
%
 XGLPREDUHPWDNRGXJROMXGLGRN]QDQRVWQHRWNULMHGDVPRQHWRGUXJR

 RYMHDQVWYRMHLSDNMRMHGQRPVSDHQR1HXNOMXXMXLUWYH

 RYMHDQVWYRMHRGXYLMHNELOROXGRLOLEDUHPQHNRYULMHPH

 RYMHDQVWYRMHRGXYLMHNWHLOR]DMHGLQVWYHQLPXUHHQMHP

 RYMHDQVWYRQHGRSXWDGDPXVHRGX]PHLMHGQD]DEOXGDNRMDPXMH
NRULVQD2QRELYMHURYDORLXEHVPUWQRVWDNRELL]QDORGDMHQHPD

 RYMHDQVWYRQLMHWUHEDORSDVWLXVXPQMXGDVXQMHJRYLOXRQRHLVWRGREQRL
QMHJRYL]DJOXSOMLYDL

 RYMHDQVWYRSRMHGLQFDRVXXMHQDVPUWQXND]QXLWLPHLQLJRUL]ORLQRG
RQRJDNRMLMHSRLQMHQSURWLYQMHJDWDNRWRRQHPRJXXMHSRSUDYDN

 RYMHNVHPRHPQRJRWRJDRGUHLVDPRQHOMXGL,GRNMHVYHSXQRVXPQMH
VDPRVHOMXGLGUHLQHHGDVHVORPH
)
 LQLOMXGLVXRQLNRMLSRVWDMXSURVWLVDPRXILQRMRNROLQL
*
 RVSRGDUVNXGMHODWQRVWPRHPRVYHVWLQDWULULMHLOMXGLSURL]YRGLGRELW
/MXGLVWRMHQDSUYRPPMHVWX$NRQLVXXGREURPWLPXRGSUHRVWDODGYD
LPEHQLNDQHPDSXQRNRULVWL
.
 DGRYMHDQVWYRQH]QDWRHVXWUDSULKYDDVHRLYOMDYDQMDPUWYLK
.
 DNRELELORODNRYODGDWLVYLMHWRPGDVHQHVDVWRMLRG
.
 DNRPDOLVYLVLQHJOHGDMXQDYHOLNHNDGDLPVMHGH]DYUDWRP
.
 RGOMXGLQLWDQLMHQHPRJXHNDNRXGREUXWDNRLX]OX
.
 RGYHOLNLKVHVWYDULOMXGLSRND]XMXRQDNYLPDNDNRVHRGQMLKRHNXMHDNRG
PDOLKVWYDULRQDNYLPDNDNYLMHVX
.
 ROLNRJRGVDPSXWD]DDRPHXOMXGHXYLMHNVDPRVMHWLRGDVDPSRQHWR
L]JXELRRGVYRMHOLQRVWL
/
 DNHVHQDOD]HOMXGLNRMLVHGUDJRYROMQRL]YUJDYDMXVPUWLQHJRNRMLVWUSOMLYR
SRGQRVHERO
/
 MXGHQLMHMHGQRVWDYQRPLMHQMDWL1HSUHSLULVHLQHSULJRYDUDMSULJRYRU
MHNDRNREULQXJUL]
/
 MXGHRFMHQMXMSUHPDQMLKRYXXVSMHKXDQHSUHPD]DVOX]L

 RYMHDQVWYROMXGLPDVDQDURG/
 MXGLEH]]DKWMHYDVXQHWRVWUDQRMHURQLNRMLQLWDQHWUDHQLWDQLQH
GDMX
/
 MXGLEMHHMHGQLGUXJLPDMHUVHERMHMHGQLGUXJLK
/
 MXGLJOHGDMXUD]OLLWRQDSLWDQMDSRVWRMHOLVWYDUDQDLDSVROXWQDPMHULOD]D
PXGURVW6YDNRGUXWYRLPDRGUHHQDPMHULODRWRPHWRPXVHLQL
QRUPDOQLPUD]XPQLPLOLPRUDOQLP7DVHPMHULODPRJXUD]OLNRYDWLRG
PMHULODQHNRJGUXWYD
/
 MXGLLPDMXMHGQXPDQXNRMDLKVSUHDYDGDGMHOXMXQHRVMHDMX]DWRVX
VSRVREQL
/
 MXGLNRMLLPDMXKUDEURVWLLNDUDNWHUDGUXJLPVXOMXGLPDXYLMHNQHXJRGQL
/
 MXGLNRMLHOHYULWLXWMHFDMQDGUXJHPRUDMXVHSREULQXWL]DWRGDLKVHQH
PRHSUHHVWRYLGMHWL
/
 MXGLQHELWROLNRPLVOLWLRWRPHWRLPMHLQLWLNROLNRRWRPHWRMHVX
/
 MXGLQLVXPXGULXRGQRVXQDVYRMHLVNXVWYRYHXRGQRVXQDVYRMX
VSRVREQRVWGDXHL]LVNXVWYD
/
 MXGLRGUHXMXVYRMLGHQWLWHWSRRQRPHWRQLVX
/
 MXGLSUHGVWDYOMDMXOMXGH
/
 MXGLVHGDMXWDNRODNRSUHYDULWL
/
 MXGLVHVXVUHXDQHSODQLQH
/
 MXGLVXERJRYLX]DPHWNX
/
 MXGLVXRGUDVOLGDREUDXQDMXVGXJLPOMXGLPDDOLQHLVSUREOHPLPD
/
 MXGLVXURHQLMHGQL]DGUXJHSDLK]DWRSRXLLOLLKSRGQRVL
/
 MXGLVXVDPRYLHLOLPDQMHUD]XPQLWMUD]XPQLXQHNLPSRJOHGLPDD
QHUD]XPQLXGUXJLPD
/
 MXGLVXVYHYLHLQGLIHUHQWQLMHGQLSUHPDGUXJLPDLSUHPD]DMHGQLFL
/
 MXGLVXWROLNRSULSURVWLLWROLNRRYLVHRGRMPXWUHQXWNDGDHQHWNRWNRLK
HOLSUHYDULWLXYLMHNQDLQHNRJDWNRVHGDSUHYDULWL
/
 MXGLYLHYROHEXGXXNDWDVWURIXQRUWYHNRMHELWUHEDORRGPDKSRGQLMHWL
/
 MXGLPDQHSRPDHPRDNR]DQMLKLQLPRRQRWRPRJXVDPLXLQLWL
/
 MXGLPDVHRGDMHSUHYHOLNDDVWNDGDLKVHXVSRUHXMHVDHWYHURQRFLPD
/MXGLPDVX]DVDPRRGUHHQMHLPRWLYDFLMXSRWUHEQLQHSULMDWHOMLWDNPDFLX
SRVOXVXSDUQLFLXSRVWLJQXLPDSURWLYQLFLXSROLWLFL3ULURGQRQHYMHUXMX
RQLPDNRMLVXGUXNLMLLNRMLLP WRERH PRJXQDQLMHWLWHWXYLGHLKNDR
SULMHWQMX
/
 MXGVNDSULURGDLPDVYRMHJUDQLFHRQDMHNDGUDSRGQLMHWLUDGRVWMDGERORYH
VDPRGRRGUHHQRJVWXSQMD

/
 MXGLEH]]DKWMHYDVXQHWRVWUDQRMHURQLNRMLQLWDQHWUDHQLWDQLQH
GDMX
/
 MXGLEMHHMHGQLGUXJLPDMHUVHERMHMHGQLGUXJLK
/
 MXGLJOHGDMXUD]OLLWRQDSLWDQMDSRVWRMHOLVWYDUDQDLDSVROXWQDPMHULOD]D
PXGURVW6YDNRGUXWYRLPDRGUHHQDPMHULODRWRPHWRPXVHLQL
QRUPDOQLPUD]XPQLPLOLPRUDOQLP7DVHPMHULODPRJXUD]OLNRYDWLRG
PMHULODQHNRJGUXWYD
/
 MXGLLPDMXMHGQXPDQXNRMDLKVSUHDYDGDGMHOXMXQHRVMHDMX]DWRVX
VSRVREQL
/
 MXGLNRMLLPDMXKUDEURVWLLNDUDNWHUDGUXJLPVXOMXGLPDXYLMHNQHXJRGQL
/
 MXGLNRMLHOHYULWLXWMHFDMQDGUXJHPRUDMXVHSREULQXWL]DWRGDLKVHQH
PRHSUHHVWRYLGMHWL
/
 MXGLQHELWROLNRPLVOLWLRWRPHWRLPMHLQLWLNROLNRRWRPHWRMHVX
/
 MXGLQLVXPXGULXRGQRVXQDVYRMHLVNXVWYRYHXRGQRVXQDVYRMX
VSRVREQRVWGDXHL]LVNXVWYD
/
 MXGLRGUHXMXVYRMLGHQWLWHWSRRQRPHWRQLVX
/
 MXGLSUHGVWDYOMDMXOMXGH
/
 MXGLVHGDMXWDNRODNRSUHYDULWL
/
 MXGLVHVXVUHXDQHSODQLQH
/
 MXGLVXERJRYLX]DPHWNX
/
 MXGLVXRGUDVOLGDREUDXQDMXVGXJLPOMXGLPDDOLQHLVSUREOHPLPD
/
 MXGLVXURHQLMHGQL]DGUXJHSDLK]DWRSRXLLOLLKSRGQRVL
/
 MXGLVXVDPRYLHLOLPDQMHUD]XPQLWMUD]XPQLXQHNLPSRJOHGLPDD
QHUD]XPQLXGUXJLPD
/
 MXGLVXVYHYLHLQGLIHUHQWQLMHGQLSUHPDGUXJLPDLSUHPD]DMHGQLFL
/
 MXGLVXWROLNRSULSURVWLLWROLNRRYLVHRGRMPXWUHQXWNDGDHQHWNRWNRLK
HOLSUHYDULWLXYLMHNQDLQHNRJDWNRVHGDSUHYDULWL
/
 MXGLYLHYROHEXGXXNDWDVWURIXQRUWYHNRMHELWUHEDORRGPDKSRGQLMHWL
/
 MXGLPDQHSRPDHPRDNR]DQMLKLQLPRRQRWRPRJXVDPLXLQLWL
/
 MXGLPDVHRGDMHSUHYHOLNDDVWNDGDLKVHXVSRUHXMHVDHWYHURQRFLPD
/MXGLPDVX]DVDPRRGUHHQMHLPRWLYDFLMXSRWUHEQLQHSULMDWHOMLWDNPDFLX
SRVOXVXSDUQLFLXSRVWLJQXLPDSURWLYQLFLXSROLWLFL3ULURGQRQHYMHUXMX
RQLPDNRMLVXGUXNLMLLNRMLLP WRERH PRJXQDQLMHWLWHWXYLGHLKNDR
SULMHWQMX
/
 MXGVNDSULURGDLPDVYRMHJUDQLFHRQDMHNDGUDSRGQLMHWLUDGRVWMDGERORYH
VDPRGRRGUHHQRJVWXSQMD

/
 MXGLEH]]DKWMHYDVXQHWRVWUDQRMHURQLNRMLQLWDQHWUDHQLWDQLQH
GDMX
/
 MXGLEMHHMHGQLGUXJLPDMHUVHERMHMHGQLGUXJLK
/
 MXGLJOHGDMXUD]OLLWRQDSLWDQMDSRVWRMHOLVWYDUDQDLDSVROXWQDPMHULOD]D
PXGURVW6YDNRGUXWYRLPDRGUHHQDPMHULODRWRPHWRPXVHLQL
QRUPDOQLPUD]XPQLPLOLPRUDOQLP7DVHPMHULODPRJXUD]OLNRYDWLRG
PMHULODQHNRJGUXWYD
/
 MXGLLPDMXMHGQXPDQXNRMDLKVSUHDYDGDGMHOXMXQHRVMHDMX]DWRVX
VSRVREQL
/
 MXGLNRMLLPDMXKUDEURVWLLNDUDNWHUDGUXJLPVXOMXGLPDXYLMHNQHXJRGQL
/
 MXGLNRMLHOHYULWLXWMHFDMQDGUXJHPRUDMXVHSREULQXWL]DWRGDLKVHQH
PRHSUHHVWRYLGMHWL
/
 MXGLQHELWROLNRPLVOLWLRWRPHWRLPMHLQLWLNROLNRRWRPHWRMHVX
/
 MXGLQLVXPXGULXRGQRVXQDVYRMHLVNXVWYRYHXRGQRVXQDVYRMX
VSRVREQRVWGDXHL]LVNXVWYD
/
 MXGLRGUHXMXVYRMLGHQWLWHWSRRQRPHWRQLVX
/
 MXGLSUHGVWDYOMDMXOMXGH
/
 MXGLVHGDMXWDNRODNRSUHYDULWL
/
 MXGLVHVXVUHXDQHSODQLQH
/
 MXGLVXERJRYLX]DPHWNX
/
 MXGLVXRGUDVOLGDREUDXQDMXVGXJLPOMXGLPDDOLQHLVSUREOHPLPD
/
 MXGLVXURHQLMHGQL]DGUXJHSDLK]DWRSRXLLOLLKSRGQRVL
/
 MXGLVXVDPRYLHLOLPDQMHUD]XPQLWMUD]XPQLXQHNLPSRJOHGLPDD
QHUD]XPQLXGUXJLPD
/
 MXGLVXVYHYLHLQGLIHUHQWQLMHGQLSUHPDGUXJLPDLSUHPD]DMHGQLFL
/
 MXGLVXWROLNRSULSURVWLLWROLNRRYLVHRGRMPXWUHQXWNDGDHQHWNRWNRLK
HOLSUHYDULWLXYLMHNQDLQHNRJDWNRVHGDSUHYDULWL
/
 MXGLYLHYROHEXGXXNDWDVWURIXQRUWYHNRMHELWUHEDORRGPDKSRGQLMHWL
/
 MXGLPDQHSRPDHPRDNR]DQMLKLQLPRRQRWRPRJXVDPLXLQLWL
/
 MXGLPDVHRGDMHSUHYHOLNDDVWNDGDLKVHXVSRUHXMHVDHWYHURQRFLPD
/MXGLPDVX]DVDPRRGUHHQMHLPRWLYDFLMXSRWUHEQLQHSULMDWHOMLWDNPDFLX
SRVOXVXSDUQLFLXSRVWLJQXLPDSURWLYQLFLXSROLWLFL3ULURGQRQHYMHUXMX
RQLPDNRMLVXGUXNLMLLNRMLLP WRERH PRJXQDQLMHWLWHWXYLGHLKNDR
SULMHWQMX
/
 MXGVNDSULURGDLPDVYRMHJUDQLFHRQDMHNDGUDSRGQLMHWLUDGRVWMDGERORYH
VDPRGRRGUHHQRJVWXSQMD/
 MXGLEH]]DKWMHYDVXQHWRVWUDQRMHURQLNRMLQLWDQHWUDHQLWDQLQH
GDMX
/
 MXGLEMHHMHGQLGUXJLPDMHUVHERMHMHGQLGUXJLK
/
 MXGLJOHGDMXUD]OLLWRQDSLWDQMDSRVWRMHOLVWYDUDQDLDSVROXWQDPMHULOD]D
PXGURVW6YDNRGUXWYRLPDRGUHHQDPMHULODRWRPHWRPXVHLQL
QRUPDOQLPUD]XPQLPLOLPRUDOQLP7DVHPMHULODPRJXUD]OLNRYDWLRG
PMHULODQHNRJGUXWYD
/
 MXGLLPDMXMHGQXPDQXNRMDLKVSUHDYDGDGMHOXMXQHRVMHDMX]DWRVX
VSRVREQL
/
 MXGLNRMLLPDMXKUDEURVWLLNDUDNWHUDGUXJLPVXOMXGLPDXYLMHNQHXJRGQL
/
 MXGLNRMLHOHYULWLXWMHFDMQDGUXJHPRUDMXVHSREULQXWL]DWRGDLKVHQH
PRHSUHHVWRYLGMHWL
/
 MXGLQHELWROLNRPLVOLWLRWRPHWRLPMHLQLWLNROLNRRWRPHWRMHVX
/
 MXGLQLVXPXGULXRGQRVXQDVYRMHLVNXVWYRYHXRGQRVXQDVYRMX
VSRVREQRVWGDXHL]LVNXVWYD
/
 MXGLRGUHXMXVYRMLGHQWLWHWSRRQRPHWRQLVX
/
 MXGLSUHGVWDYOMDMXOMXGH
/
 MXGLVHGDMXWDNRODNRSUHYDULWL
/
 MXGLVHVXVUHXDQHSODQLQH
/
 MXGLVXERJRYLX]DPHWNX
/
 MXGLVXRGUDVOLGDREUDXQDMXVGXJLPOMXGLPDDOLQHLVSUREOHPLPD
/
 MXGLVXURHQLMHGQL]DGUXJHSDLK]DWRSRXLLOLLKSRGQRVL
/
 MXGLVXVDPRYLHLOLPDQMHUD]XPQLWMUD]XPQLXQHNLPSRJOHGLPDD
QHUD]XPQLXGUXJLPD
/
 MXGLVXVYHYLHLQGLIHUHQWQLMHGQLSUHPDGUXJLPDLSUHPD]DMHGQLFL
/
 MXGLVXWROLNRSULSURVWLLWROLNRRYLVHRGRMPXWUHQXWNDGDHQHWNRWNRLK
HOLSUHYDULWLXYLMHNQDLQHNRJDWNRVHGDSUHYDULWL
/
 MXGLYLHYROHEXGXXNDWDVWURIXQRUWYHNRMHELWUHEDORRGPDKSRGQLMHWL
/
 MXGLPDQHSRPDHPRDNR]DQMLKLQLPRRQRWRPRJXVDPLXLQLWL
/
 MXGLPDVHRGDMHSUHYHOLNDDVWNDGDLKVHXVSRUHXMHVDHWYHURQRFLPD
/MXGLPDVX]DVDPRRGUHHQMHLPRWLYDFLMXSRWUHEQLQHSULMDWHOMLWDNPDFLX
SRVOXVXSDUQLFLXSRVWLJQXLPDSURWLYQLFLXSROLWLFL3ULURGQRQHYMHUXMX
RQLPDNRMLVXGUXNLMLLNRMLLP WRERH PRJXQDQLMHWLWHWXYLGHLKNDR
SULMHWQMX
/
 MXGVNDSULURGDLPDVYRMHJUDQLFHRQDMHNDGUDSRGQLMHWLUDGRVWMDGERORYH
VDPRGRRGUHHQRJVWXSQMD0
 HXVREQRVHXSR]QDWL]QDLVSR]QDWLNROLNRVPRMHGQLGUXJLPDVWUDQL
0
 LVPRQLWD2QRWRWUDLPRMHVYH
0
 QRJRWRJDPRHPRSURLWDWLQDOMXGVNRPOLFX
1
 DMEROMHVUHGVWYR]DRVOREDDQMHVWUDKDRGOMXGLMHSR]QDYDQMHOMXGL
1
 DMEROMLQDLQGDOMXGH]DLQWHUHVLUDPR]DVHEHMHELWL]DLQWHUHVLUDQ]DQMLK
1
 DMEROMLREQRYLWHOMLNRMHMHVYLMHWLNDGDYLGLRVXRQLNRMLSRLQMXNRGVDPLK
VHEH
1
 DMYHDNULYLFDOMXGLMHXWRPHWRVHXVYDNRPWUHQXWNXPRJXLQHPRUDMX
RNUHQXWL1DMYHDQHVUHDOMXGL]DSUDYRVHVDVWRMLXWRPHWRVHQRJDPDL
UXNDPDPRUDMXRSLUDWLLRGXSLUDWLRNULNRMLQRVH
1
 DPDVXGDQDVYLHQRLNDGDSRWUHEQLUD]XPQLOMXGLOMXGLNRMLYLHQH
YMHUXMXXDUREQXPROMXGVNRJEDMDQMDWRMHVWEUEOMDQMDLOLNDNRGDVH
L]UD]LPUHWRULNHGDNOHWDNYLOMXGLNRMLLPDMXVPLRQRVWLGDEXGXGRVOMHGQLSR
VYDNXFLMHQXNRML]QDMXWRKRH
1
 DHRYMHDQVWYRQLMHXRSHWDNRPDWHULMDOLVWLNRNDNRVHWRVWDOQRWYUGLX
QHUD]XPQLPQDNODSDQMLPD3UHPDRQRPHNDNRVDPXSR]QDROMXGHMDVQRPL
MHGDPHXQMLPDLPDSXQRYLHLGHDOQRJKWLMHQMDQHJRWRGROD]LGR
L]UDDMD
1
 HHPRVHQLNDGGRYROMQRQDXLWLGDVYLOMXGLLYHNDRGDQLWNRQH]QD
1
 HNXM]ODVYRPEOLQMHPXGRNRQEH]VWUDKDERUDYLNRGWHEHLVDXYDM
UD]ERULRSUH]
1
 HPRHELWLWDNRUDYLKLUXQLKVWDEDODLOLLYRWLQMDNDRWRPRHELWLUDYLK
LUXQLKOMXGL
1
 HPRHSRSUDYLWLOMXGHGUXJDLMHQHJRLKGDLKSULNDHRQDNYLPDNDNYL
MHVX
1
 HNDWHERJXYD]OLKDGREULKVHVDPXYDM
1
 HNLOMXGLHOHXYLMHNEOLVWDWLLDNRQHPDMXSRMPD
1
 HNLVHOMXGLSUHGGUXJLPDSUDYHWRMHPRJXHPDQMLPDNDNRELRVWDOLYHL
RGQMLK
1
 HNLVXOMXGLNDRYRHXSRHWNXVXVODWNLSRVOLMHVHSRNYDUH
1
 HPDQLMHGQRJVWYRUHQMDNRMHQLMHLURGXVWRERP
1
 LMHGRYROMQRJRYRULWLRVWYDULWUHEDJRYRULWLOMXGLPD
1
 LVDPXVWDQMXVKYDWLWLURGOMXGVNLRWNXGPXWDNRPDOR]GUDYDUDVXLYDQMD
GDVHWDNREOHVDYRMDYQRVUDPRWL'RGXHVYDNLPGDQRPSULPMHXMHPVYH
MDVQLMHNROLNRMHEXGDODVWRGUXJHVRERPPMHULWL2QRWRPHQDMYLHSHHWR
VXJUDDQVNLRGQRVL

0
 HXVREQRVHXSR]QDWL]QDLVSR]QDWLNROLNRVPRMHGQLGUXJLPDVWUDQL
0
 LVPRQLWD2QRWRWUDLPRMHVYH
0
 QRJRWRJDPRHPRSURLWDWLQDOMXGVNRPOLFX
1
 DMEROMHVUHGVWYR]DRVOREDDQMHVWUDKDRGOMXGLMHSR]QDYDQMHOMXGL
1
 DMEROMLQDLQGDOMXGH]DLQWHUHVLUDPR]DVHEHMHELWL]DLQWHUHVLUDQ]DQMLK
1
 DMEROMLREQRYLWHOMLNRMHMHVYLMHWLNDGDYLGLRVXRQLNRMLSRLQMXNRGVDPLK
VHEH
1
 DMYHDNULYLFDOMXGLMHXWRPHWRVHXVYDNRPWUHQXWNXPRJXLQHPRUDMX
RNUHQXWL1DMYHDQHVUHDOMXGL]DSUDYRVHVDVWRMLXWRPHWRVHQRJDPDL
UXNDPDPRUDMXRSLUDWLLRGXSLUDWLRNULNRMLQRVH
1
 DPDVXGDQDVYLHQRLNDGDSRWUHEQLUD]XPQLOMXGLOMXGLNRMLYLHQH
YMHUXMXXDUREQXPROMXGVNRJEDMDQMDWRMHVWEUEOMDQMDLOLNDNRGDVH
L]UD]LPUHWRULNHGDNOHWDNYLOMXGLNRMLLPDMXVPLRQRVWLGDEXGXGRVOMHGQLSR
VYDNXFLMHQXNRML]QDMXWRKRH
1
 DHRYMHDQVWYRQLMHXRSHWDNRPDWHULMDOLVWLNRNDNRVHWRVWDOQRWYUGLX
QHUD]XPQLPQDNODSDQMLPD3UHPDRQRPHNDNRVDPXSR]QDROMXGHMDVQRPL
MHGDPHXQMLPDLPDSXQRYLHLGHDOQRJKWLMHQMDQHJRWRGROD]LGR
L]UDDMD
1
 HHPRVHQLNDGGRYROMQRQDXLWLGDVYLOMXGLLYHNDRGDQLWNRQH]QD
1
 HNXM]ODVYRPEOLQMHPXGRNRQEH]VWUDKDERUDYLNRGWHEHLVDXYDM
UD]ERULRSUH]
1
 HPRHELWLWDNRUDYLKLUXQLKVWDEDODLOLLYRWLQMDNDRWRPRHELWLUDYLK
LUXQLKOMXGL
1
 HPRHSRSUDYLWLOMXGHGUXJDLMHQHJRLKGDLKSULNDHRQDNYLPDNDNYL
MHVX
1
 HNDWHERJXYD]OLKDGREULKVHVDPXYDM
1
 HNLOMXGLHOHXYLMHNEOLVWDWLLDNRQHPDMXSRMPD
1
 HNLVHOMXGLSUHGGUXJLPDSUDYHWRMHPRJXHPDQMLPDNDNRELRVWDOLYHL
RGQMLK
1
 HNLVXOMXGLNDRYRHXSRHWNXVXVODWNLSRVOLMHVHSRNYDUH
1
 HPDQLMHGQRJVWYRUHQMDNRMHQLMHLURGXVWRERP
1
 LMHGRYROMQRJRYRULWLRVWYDULWUHEDJRYRULWLOMXGLPD
1
 LVDPXVWDQMXVKYDWLWLURGOMXGVNLRWNXGPXWDNRPDOR]GUDYDUDVXLYDQMD
GDVHWDNREOHVDYRMDYQRVUDPRWL'RGXHVYDNLPGDQRPSULPMHXMHPVYH
MDVQLMHNROLNRMHEXGDODVWRGUXJHVRERPPMHULWL2QRWRPHQDMYLHSHHWR
VXJUDDQVNLRGQRVL


0
 HXVREQRVHXSR]QDWL]QDLVSR]QDWLNROLNRVPRMHGQLGUXJLPDVWUDQL
0
 LVPRQLWD2QRWRWUDLPRMHVYH
0
 QRJRWRJDPRHPRSURLWDWLQDOMXGVNRPOLFX
1
 DMEROMHVUHGVWYR]DRVOREDDQMHVWUDKDRGOMXGLMHSR]QDYDQMHOMXGL
1
 DMEROMLQDLQGDOMXGH]DLQWHUHVLUDPR]DVHEHMHELWL]DLQWHUHVLUDQ]DQMLK
1
 DMEROMLREQRYLWHOMLNRMHMHVYLMHWLNDGDYLGLRVXRQLNRMLSRLQMXNRGVDPLK
VHEH
1
 DMYHDNULYLFDOMXGLMHXWRPHWRVHXVYDNRPWUHQXWNXPRJXLQHPRUDMX
RNUHQXWL1DMYHDQHVUHDOMXGL]DSUDYRVHVDVWRMLXWRPHWRVHQRJDPDL
UXNDPDPRUDMXRSLUDWLLRGXSLUDWLRNULNRMLQRVH
1
 DPDVXGDQDVYLHQRLNDGDSRWUHEQLUD]XPQLOMXGLOMXGLNRMLYLHQH
YMHUXMXXDUREQXPROMXGVNRJEDMDQMDWRMHVWEUEOMDQMDLOLNDNRGDVH
L]UD]LPUHWRULNHGDNOHWDNYLOMXGLNRMLLPDMXVPLRQRVWLGDEXGXGRVOMHGQLSR
VYDNXFLMHQXNRML]QDMXWRKRH
1
 DHRYMHDQVWYRQLMHXRSHWDNRPDWHULMDOLVWLNRNDNRVHWRVWDOQRWYUGLX
QHUD]XPQLPQDNODSDQMLPD3UHPDRQRPHNDNRVDPXSR]QDROMXGHMDVQRPL
MHGDPHXQMLPDLPDSXQRYLHLGHDOQRJKWLMHQMDQHJRWRGROD]LGR
L]UDDMD
1
 HHPRVHQLNDGGRYROMQRQDXLWLGDVYLOMXGLLYHNDRGDQLWNRQH]QD
1
 HNXM]ODVYRPEOLQMHPXGRNRQEH]VWUDKDERUDYLNRGWHEHLVDXYDM
UD]ERULRSUH]
1
 HPRHELWLWDNRUDYLKLUXQLKVWDEDODLOLLYRWLQMDNDRWRPRHELWLUDYLK
LUXQLKOMXGL
1
 HPRHSRSUDYLWLOMXGHGUXJDLMHQHJRLKGDLKSULNDHRQDNYLPDNDNYL
MHVX
1
 HNDWHERJXYD]OLKDGREULKVHVDPXYDM
1
 HNLOMXGLHOHXYLMHNEOLVWDWLLDNRQHPDMXSRMPD
1
 HNLVHOMXGLSUHGGUXJLPDSUDYHWRMHPRJXHPDQMLPDNDNRELRVWDOLYHL
RGQMLK
1
 HNLVXOMXGLNDRYRHXSRHWNXVXVODWNLSRVOLMHVHSRNYDUH
1
 HPDQLMHGQRJVWYRUHQMDNRMHQLMHLURGXVWRERP
1
 LMHGRYROMQRJRYRULWLRVWYDULWUHEDJRYRULWLOMXGLPD
1
 LVDPXVWDQMXVKYDWLWLURGOMXGVNLRWNXGPXWDNRPDOR]GUDYDUDVXLYDQMD
GDVHWDNREOHVDYRMDYQRVUDPRWL'RGXHVYDNLPGDQRPSULPMHXMHPVYH
MDVQLMHNROLNRMHEXGDODVWRGUXJHVRERPPMHULWL2QRWRPHQDMYLHSHHWR
VXJUDDQVNLRGQRVL

0
 HXVREQRVHXSR]QDWL]QDLVSR]QDWLNROLNRVPRMHGQLGUXJLPDVWUDQL
0
 LVPRQLWD2QRWRWUDLPRMHVYH
0
 QRJRWRJDPRHPRSURLWDWLQDOMXGVNRPOLFX
1
 DMEROMHVUHGVWYR]DRVOREDDQMHVWUDKDRGOMXGLMHSR]QDYDQMHOMXGL
1
 DMEROMLQDLQGDOMXGH]DLQWHUHVLUDPR]DVHEHMHELWL]DLQWHUHVLUDQ]DQMLK
1
 DMEROMLREQRYLWHOMLNRMHMHVYLMHWLNDGDYLGLRVXRQLNRMLSRLQMXNRGVDPLK
VHEH
1
 DMYHDNULYLFDOMXGLMHXWRPHWRVHXVYDNRPWUHQXWNXPRJXLQHPRUDMX
RNUHQXWL1DMYHDQHVUHDOMXGL]DSUDYRVHVDVWRMLXWRPHWRVHQRJDPDL
UXNDPDPRUDMXRSLUDWLLRGXSLUDWLRNULNRMLQRVH
1
 DPDVXGDQDVYLHQRLNDGDSRWUHEQLUD]XPQLOMXGLOMXGLNRMLYLHQH
YMHUXMXXDUREQXPROMXGVNRJEDMDQMDWRMHVWEUEOMDQMDLOLNDNRGDVH
L]UD]LPUHWRULNHGDNOHWDNYLOMXGLNRMLLPDMXVPLRQRVWLGDEXGXGRVOMHGQLSR
VYDNXFLMHQXNRML]QDMXWRKRH
1
 DHRYMHDQVWYRQLMHXRSHWDNRPDWHULMDOLVWLNRNDNRVHWRVWDOQRWYUGLX
QHUD]XPQLPQDNODSDQMLPD3UHPDRQRPHNDNRVDPXSR]QDROMXGHMDVQRPL
MHGDPHXQMLPDLPDSXQRYLHLGHDOQRJKWLMHQMDQHJRWRGROD]LGR
L]UDDMD
1
 HHPRVHQLNDGGRYROMQRQDXLWLGDVYLOMXGLLYHNDRGDQLWNRQH]QD
1
 HNXM]ODVYRPEOLQMHPXGRNRQEH]VWUDKDERUDYLNRGWHEHLVDXYDM
UD]ERULRSUH]
1
 HPRHELWLWDNRUDYLKLUXQLKVWDEDODLOLLYRWLQMDNDRWRPRHELWLUDYLK
LUXQLKOMXGL
1
 HPRHSRSUDYLWLOMXGHGUXJDLMHQHJRLKGDLKSULNDHRQDNYLPDNDNYL
MHVX
1
 HNDWHERJXYD]OLKDGREULKVHVDPXYDM
1
 HNLOMXGLHOHXYLMHNEOLVWDWLLDNRQHPDMXSRMPD
1
 HNLVHOMXGLSUHGGUXJLPDSUDYHWRMHPRJXHPDQMLPDNDNRELRVWDOLYHL
RGQMLK
1
 HNLVXOMXGLNDRYRHXSRHWNXVXVODWNLSRVOLMHVHSRNYDUH
1
 HPDQLMHGQRJVWYRUHQMDNRMHQLMHLURGXVWRERP
1
 LMHGRYROMQRJRYRULWLRVWYDULWUHEDJRYRULWLOMXGLPD
1
 LVDPXVWDQMXVKYDWLWLURGOMXGVNLRWNXGPXWDNRPDOR]GUDYDUDVXLYDQMD
GDVHWDNREOHVDYRMDYQRVUDPRWL'RGXHVYDNLPGDQRPSULPMHXMHPVYH
MDVQLMHNROLNRMHEXGDODVWRGUXJHVRERPPMHULWL2QRWRPHQDMYLHSHHWR
VXJUDDQVNLRGQRVL1
 LWDWROMXGLSURQDOD]HQLMHORHVDPRRQRWRRQLRGWRJDQDSUDYH
2
 OMXGLPDPLVOLPQDMJRUHSDWDNRLRVHELDMDVHULMHWNRYDUDP
2
 QRWRLYRWLQLYULMHGQLPLYOMHQMDVXVUHWLVXVOMXGLPD
3
 RH]LMDYMHUDXOMHSRWXYMHUDXOHJHQGXRSWLFLNRMDQDVPRHSUHQLMHWLX
GDOHNHQHSR]QDWH]HPOMHJGMHVXOMXGLVUHWQLLPXGULJGMHVXVYODGDOLVXURYX
GLYOMLQXQDUDYLJGMHVXVSR]QDOLWR]QDLRYMHQRVWJGMHSRWXMXPLULPU]H
RUXMHJGMHWUDMHRQDMWUHQXWDN]DNRMLELVHYULMHGLORURGLWLL]DNRMLELRYMHN
SRHOLRGDSRWUDMHXYMHQRVW
3
 RQHNDGPRHELWLOMXGLPD]DLVWDGREDUSDLSDNRGQMLKSULPLWLPDOR
3
 RVWRMHGYLMHRVQRYQHYUVWHSR]QDWLKOMXGLRQLNRMH]QDPRLRQLNRMHEL
WUHEDOL]QDWL3RVWRMHOMXGLNRMLVXWDNREH]QDDMQLGDQHPDMXQLORLKQL
GREULKVWUDQD
3
 RVWRMLHWLULYUVWHOMXGL
x SUYLNDXPRMHMHPRMHDWYRMHMHWYRMHWRVXSURVMHQL
x GUXJLNDXPRMHMHWYRMHDWYRMHMHWYRMHWRVXQHXNL
x WUHLNDXPRMHMHWYRMHDWYRMHMHPRMHWRVXSRERQLL
x HWYUWLNDXWYRMHMHPRMHDPRMHMHPRMHWRVX]ORWYRUL
3
 RVWRMHVLJXUQROMXGLNRMLVXVUHWQLWRQLVXVYRMLYODVWLWLYMHURYQLFL
3
 RWLLOMXGHQDYUOLQHPRGDHLKVWYDUQRSURQDLXVHEL
3
 RWUHEQLMHMHSURXDYDWLOMXGHQHJRNQMLJH
3
 UHYHOLNLEURMOMXGLQHHOLVKYDWLWLGDVHVWYDUQDNRPXQLNDFLMDWHPHOMLQD
UHFLSURFLWHWX3UYRVXOMXGLUDVWDYOMDOLDWRPVDGDDWRPUDVWDYOMDOMXGH
6
 DGDQMHVWDQMHRYMHDQVWYDDSVROXWQRQHPRJX]DPLVOLWLNDRRQRSUL
NRMHPXELPRJORRVWDWLDSVROXWQRJDQHPRJX]DPLVOLWLNDRFLMHORL
SRVOMHGQMHQMHJRYRRGUHHQMH8VDGDQMHPPRMDGXDQHPRHXKYDWLWL
PMHVWDQLWLPRHMHGDQDVPLURYDWLRQRMHQHRGROMLYRRGELMD]DEXGXLPL
EROMLPQH]DXVWDYOMLYRLGHFLMHOLPRMLYRW
6
 DPRGUXJLOMXGLPRJXLVSXQLWLQDLYRW$NRVPRPXPLMHGLQLVDGUDMRQ
RVWDMHSUD]DQ
6
 DPRNRGLYRWLQMDPRHPRELWLVLJXUQLGDHELWLEROMHWRVPRPLEROML
SUHPDQMLPD.RGOMXGLWRQLMHVOXDMYHHVWRREUQXWR
6
 DPRPDOLEURMOMXGLLYL]DSUDYRXVDGDQMRVWLYHLPDVDPRLPDQDPMHUX
MHGQRPLVWLQVNLLYMHWL
6
 PHWDOLVXPHPRMLEOLQMLJRGLQDPD'ROD]HLSRVMHXMXRYMHNNDGDWR
QMLPDQDMEROMHRGJRYDUD

6
 DGDQMHVWDQMHRYMHDQVWYDDSVROXWQRQHPRJX]DPLVOLWLNDRRQRSUL
NRMHPXELPRJORRVWDWLDSVROXWQRJDQHPRJX]DPLVOLWLNDRFLMHORL
SRVOMHGQMHQMHJRYRRGUHHQMH8VDGDQMHPPRMDGXDQHPRHXKYDWLWL
PMHVWDQLWLPRHMHGDQDVPLURYDWLRQRMHQHRGROMLYRRGELMD]DEXGXLPL
EROMLPQH]DXVWDYOMLYRLGHFLMHOLPRMLYRW
6
 DPRGUXJLOMXGLPRJXLVSXQLWLQDLYRW$NRVPRPXPLMHGLQLVDGUDMRQ
RVWDMHSUD]DQ
6
 DPRNRGLYRWLQMDPRHPRELWLVLJXUQLGDHELWLEROMHWRVPRPLEROML
SUHPDQMLPD.RGOMXGLWRQLMHVOXDMYHHVWRREUQXWR
6
 DPRPDOLEURMOMXGLLYL]DSUDYRXVDGDQMRVWLYHLPDVDPRLPDQDPMHUX
MHGQRPLVWLQVNLLYMHWL
6
 PHWDOLVXPHPRMLEOLQMLJRGLQDPD'ROD]HLSRVMHXMXRYMHNNDGDWR
QMLPDQDMEROMHRGJRYDUD
3
 UHYHOLNLEURMOMXGLQHHOLVKYDWLWLGDVHVWYDUQDNRPXQLNDFLMDWHPHOMLQD
UHFLSURFLWHWX3UYRVXOMXGLUDVWDYOMDOLDWRPVDGDDWRPUDVWDYOMDOMXGH
3
 RWUHEQLMHMHSURXDYDWLOMXGHQHJRNQMLJH
3
 RWLLOMXGHQDYUOLQHPRGDHLKVWYDUQRSURQDLXVHEL
3
 RVWRMHVLJXUQROMXGLNRMLVXVUHWQLWRQLVXVYRMLYODVWLWLYMHURYQLFL
x HWYUWLNDXWYRMHMHPRMHDPRMHMHPRMHWRVX]ORWYRUL
x WUHLNDXPRMHMHWYRMHDWYRMHMHPRMHWRVXSRERQLL
x GUXJLNDXPRMHMHWYRMHDWYRMHMHWYRMHWRVXQHXNL
x SUYLNDXPRMHMHPRMHDWYRMHMHWYRMHWRVXSURVMHQL
1
 LWDWROMXGLSURQDOD]HQLMHORHVDPRRQRWRRQLRGWRJDQDSUDYH
2
 OMXGLPDPLVOLPQDMJRUHSDWDNRLRVHELDMDVHULMHWNRYDUDP
2
 QRWRLYRWLQLYULMHGQLPLYOMHQMDVXVUHWLVXVOMXGLPD
3
 RH]LMDYMHUDXOMHSRWXYMHUDXOHJHQGXRSWLFLNRMDQDVPRHSUHQLMHWLX
GDOHNHQHSR]QDWH]HPOMHJGMHVXOMXGLVUHWQLLPXGULJGMHVXVYODGDOLVXURYX
GLYOMLQXQDUDYLJGMHVXVSR]QDOLWR]QDLRYMHQRVWJGMHSRWXMXPLULPU]H
RUXMHJGMHWUDMHRQDMWUHQXWDN]DNRMLELVHYULMHGLORURGLWLL]DNRMLELRYMHN
SRHOLRGDSRWUDMHXYMHQRVW
3
 RQHNDGPRHELWLOMXGLPD]DLVWDGREDUSDLSDNRGQMLKSULPLWLPDOR
3
 RVWRMHGYLMHRVQRYQHYUVWHSR]QDWLKOMXGLRQLNRMH]QDPRLRQLNRMHEL
WUHEDOL]QDWL3RVWRMHOMXGLNRMLVXWDNREH]QDDMQLGDQHPDMXQLORLKQL
GREULKVWUDQD
3
 RVWRMLHWLULYUVWHOMXGL

1
 LWDWROMXGLSURQDOD]HQLMHORHVDPRRQRWRRQLRGWRJDQDSUDYH
2
 OMXGLPDPLVOLPQDMJRUHSDWDNRLRVHELDMDVHULMHWNRYDUDP
2
 QRWRLYRWLQLYULMHGQLPLYOMHQMDVXVUHWLVXVOMXGLPD
3
 RH]LMDYMHUDXOMHSRWXYMHUDXOHJHQGXRSWLFLNRMDQDVPRHSUHQLMHWLX
GDOHNHQHSR]QDWH]HPOMHJGMHVXOMXGLVUHWQLLPXGULJGMHVXVYODGDOLVXURYX
GLYOMLQXQDUDYLJGMHVXVSR]QDOLWR]QDLRYMHQRVWJGMHSRWXMXPLULPU]H
RUXMHJGMHWUDMHRQDMWUHQXWDN]DNRMLELVHYULMHGLORURGLWLL]DNRMLELRYMHN
SRHOLRGDSRWUDMHXYMHQRVW
3
 RQHNDGPRHELWLOMXGLPD]DLVWDGREDUSDLSDNRGQMLKSULPLWLPDOR
3
 RVWRMHGYLMHRVQRYQHYUVWHSR]QDWLKOMXGLRQLNRMH]QDPRLRQLNRMHEL
WUHEDOL]QDWL3RVWRMHOMXGLNRMLVXWDNREH]QDDMQLGDQHPDMXQLORLKQL
GREULKVWUDQD
3
 RVWRMLHWLULYUVWHOMXGL
x SUYLNDXPRMHMHPRMHDWYRMHMHWYRMHWRVXSURVMHQL
x GUXJLNDXPRMHMHWYRMHDWYRMHMHWYRMHWRVXQHXNL
x WUHLNDXPRMHMHWYRMHDWYRMHMHPRMHWRVXSRERQLL
x HWYUWLNDXWYRMHMHPRMHDPRMHMHPRMHWRVX]ORWYRUL
3
 RVWRMHVLJXUQROMXGLNRMLVXVUHWQLWRQLVXVYRMLYODVWLWLYMHURYQLFL
3
 RWLLOMXGHQDYUOLQHPRGDHLKVWYDUQRSURQDLXVHEL
3
 RWUHEQLMHMHSURXDYDWLOMXGHQHJRNQMLJH
3
 UHYHOLNLEURMOMXGLQHHOLVKYDWLWLGDVHVWYDUQDNRPXQLNDFLMDWHPHOMLQD
UHFLSURFLWHWX3UYRVXOMXGLUDVWDYOMDOLDWRPVDGDDWRPUDVWDYOMDOMXGH
6
 DGDQMHVWDQMHRYMHDQVWYDDSVROXWQRQHPRJX]DPLVOLWLNDRRQRSUL
NRMHPXELPRJORRVWDWLDSVROXWQRJDQHPRJX]DPLVOLWLNDRFLMHORL
SRVOMHGQMHQMHJRYRRGUHHQMH8VDGDQMHPPRMDGXDQHPRHXKYDWLWL
PMHVWDQLWLPRHMHGDQDVPLURYDWLRQRMHQHRGROMLYRRGELMD]DEXGXLPL
EROMLPQH]DXVWDYOMLYRLGHFLMHOLPRMLYRW
6
 DPRGUXJLOMXGLPRJXLVSXQLWLQDLYRW$NRVPRPXPLMHGLQLVDGUDMRQ
RVWDMHSUD]DQ
6
 DPRNRGLYRWLQMDPRHPRELWLVLJXUQLGDHELWLEROMHWRVPRPLEROML
SUHPDQMLPD.RGOMXGLWRQLMHVOXDMYHHVWRREUQXWR
6
 DPRPDOLEURMOMXGLLYL]DSUDYRXVDGDQMRVWLYHLPDVDPRLPDQDPMHUX
MHGQRPLVWLQVNLLYMHWL
6
 PHWDOLVXPHPRMLEOLQMLJRGLQDPD'ROD]HLSRVMHXMXRYMHNNDGDWR
QMLPDQDMEROMHRGJRYDUD6
 DGDQMHVWDQMHRYMHDQVWYDDSVROXWQRQHPRJX]DPLVOLWLNDRRQRSUL
NRMHPXELPRJORRVWDWLDSVROXWQRJDQHPRJX]DPLVOLWLNDRFLMHORL
SRVOMHGQMHQMHJRYRRGUHHQMH8VDGDQMHPPRMDGXDQHPRHXKYDWLWL
PMHVWDQLWLPRHMHGDQDVPLURYDWLRQRMHQHRGROMLYRRGELMD]DEXGXLPL
EROMLPQH]DXVWDYOMLYRLGHFLMHOLPRMLYRW
6
 DPRGUXJLOMXGLPRJXLVSXQLWLQDLYRW$NRVPRPXPLMHGLQLVDGUDMRQ
RVWDMHSUD]DQ
6
 DPRNRGLYRWLQMDPRHPRELWLVLJXUQLGDHELWLEROMHWRVPRPLEROML
SUHPDQMLPD.RGOMXGLWRQLMHVOXDMYHHVWRREUQXWR
6
 DPRPDOLEURMOMXGLLYL]DSUDYRXVDGDQMRVWLYHLPDVDPRLPDQDPMHUX
MHGQRPLVWLQVNLLYMHWL
6
 PHWDOLVXPHPRMLEOLQMLJRGLQDPD'ROD]HLSRVMHXMXRYMHNNDGDWR
QMLPDQDMEROMHRGJRYDUD
3
 UHYHOLNLEURMOMXGLQHHOLVKYDWLWLGDVHVWYDUQDNRPXQLNDFLMDWHPHOMLQD
UHFLSURFLWHWX3UYRVXOMXGLUDVWDYOMDOLDWRPVDGDDWRPUDVWDYOMDOMXGH
3
 RWUHEQLMHMHSURXDYDWLOMXGHQHJRNQMLJH
3
 RWLLOMXGHQDYUOLQHPRGDHLKVWYDUQRSURQDLXVHEL
3
 RVWRMHVLJXUQROMXGLNRMLVXVUHWQLWRQLVXVYRMLYODVWLWLYMHURYQLFL
x HWYUWLNDXWYRMHMHPRMHDPRMHMHPRMHWRVX]ORWYRUL
x WUHLNDXPRMHMHWYRMHDWYRMHMHPRMHWRVXSRERQLL
x GUXJLNDXPRMHMHWYRMHDWYRMHMHWYRMHWRVXQHXNL
x SUYLNDXPRMHMHPRMHDWYRMHMHWYRMHWRVXSURVMHQL
1
 LWDWROMXGLSURQDOD]HQLMHORHVDPRRQRWRRQLRGWRJDQDSUDYH
2
 OMXGLPDPLVOLPQDMJRUHSDWDNRLRVHELDMDVHULMHWNRYDUDP
2
 QRWRLYRWLQLYULMHGQLPLYOMHQMDVXVUHWLVXVOMXGLPD
3
 RH]LMDYMHUDXOMHSRWXYMHUDXOHJHQGXRSWLFLNRMDQDVPRHSUHQLMHWLX
GDOHNHQHSR]QDWH]HPOMHJGMHVXOMXGLVUHWQLLPXGULJGMHVXVYODGDOLVXURYX
GLYOMLQXQDUDYLJGMHVXVSR]QDOLWR]QDLRYMHQRVWJGMHSRWXMXPLULPU]H
RUXMHJGMHWUDMHRQDMWUHQXWDN]DNRMLELVHYULMHGLORURGLWLL]DNRMLELRYMHN
SRHOLRGDSRWUDMHXYMHQRVW
3
 RQHNDGPRHELWLOMXGLPD]DLVWDGREDUSDLSDNRGQMLKSULPLWLPDOR
3
 RVWRMHGYLMHRVQRYQHYUVWHSR]QDWLKOMXGLRQLNRMH]QDPRLRQLNRMHEL
WUHEDOL]QDWL3RVWRMHOMXGLNRMLVXWDNREH]QDDMQLGDQHPDMXQLORLKQL
GREULKVWUDQD
3
 RVWRMLHWLULYUVWHOMXGL6
 YLELUDGLMHSUHREUDWLOLGLRVYLMHWDQHJRVDPLVHEH
6
 YLVXOMXGLGRQHNOHVNORQLVPDWUDWLL]RSDHQRVWRQRWRQHUD]XPLMX
6
 YLVXOMXGLMHGQDNLSRVYRMLPGDURYLPDVDPRXYMHWLLQHUD]OLNX
6
 YLVXOMXGLVDPRSUDKLSHSHR
6
 YLVXOMXGLVSUHPQLXLQLWLQHYMHURMDWQRDNRVXXJURHQLQMLKRYLLGHDOL

 WROMXGLYLHSODQVNLSRVWXSDMXWRLKVOXDMQRVWHILNDVQLMHPRHSRJRGLWL
7NRMHRGOXLRLQLWLGREURQHVPLMHRHNLYDWLGDHPXOMXGL]ERJWRJD
VNODQMDWLNDPHQMHVSXWDYHPRUDELWLVSUHPDQQDWRGDHPXSRVWDYOMDWL
GRGDWQR
8
 SR]QDMOMXGH=QDOLXRSHNDNRXVWYDULL]JOHGDOLFHWYRMHJEOLQMHJ"
9
 HLQDOMXGLMHORD
9
 HLQDOMXGLQHSR]QDMHVHEHQLWLQH]QD]DVYRMHVNULYHQHPRJXQRVWL
8]URFLWDNYRPRGQRVXSUHPDVHELVDPRPHQDOD]HVH]DRELODHQMXGUXWYHQLK
QDJUDGDLSUL]QDQMDGUXWYHQLPSUHGUDVXGDPDLGUXWYHQLPVWHUHRWLSLPD
6WRJDPQRJLRGXVWDMXRGSXWDNDNWXDOL]DFLMLPLUHVHVDVXGELQRPL
GR]YROMDYDMXGDSURSDGDQMLKRYWDOHQWLGRPHWL
9
 HOHJUDDQLVXOMXGLNRMLVXVHVDVHODSUHVHOLOLXJUDGNDNRELWHNRUDGLOLGD
VHMHGQRPL]JUDGDPRJXYUDWLWLQDVHOR
9
 HOLNLPOMXGLPDVXGLYULMHPHSURVMHQLPDRNROLQD
9
 LGLPQHNHOMXGHQHJRYRUHPLQLWD1HSUDYHPL]QDNRYH3RUHGRLMX
NRMHQLWDQHNDXMDLKUD]XPLMHP
=
 DSUDYRPLQHNRULVWLQLWDWRNRULVWLVDPRPHQLYHRQRWRNRULVWLGUXJLP
OMXGLPD]DMHGQLFLGUXWYX

 LYLPRXYUHPHQXXNRPOMXGLQH]QDMXWRKRHDOLLQHVYHGDWRGRELMX
p
 'REURMHNDGQDURGSUHGVWDYOMDMXSRMHGLQFLDQHREUDWQR
,
 ]QDGQDURGDMHOMXGVNRVW
.
 DGDVHQDURGQRVWYHX]GLJODQDUDQJERDQVWYDRQGDMHQDVDWXOMXGVNH
SDPHWLRWNXFDODSRQR
1
 DGQDURGRPQHLPDVXYHUHQD
1
 DURGMHYHLRG$ODKD
1
 DURGMHYHOLNNDGGDMHYHOLNHOMXGH
1
 HPD]HPOMHEH]QDFLRQDOQHRVQRYHEH]L]UD]LWHGXHEH]]DMHGQLNRJ
PRUDOQRJSHDWDLWUDGLFLMH
2
 GQDMYHHJVYRJVLQDQDURGMHMRYHL3RQHNDGVHXJODVXQDURGDXMH
JUPOMDYLQDQHEHVDXWQMDQDURGDMHRSRPHQDNUDOMHYLPD

6
 YLELUDGLMHSUHREUDWLOLGLRVYLMHWDQHJRVDPLVHEH
6
 YLVXOMXGLGRQHNOHVNORQLVPDWUDWLL]RSDHQRVWRQRWRQHUD]XPLMX
6
 YLVXOMXGLMHGQDNLSRVYRMLPGDURYLPDVDPRXYMHWLLQHUD]OLNX
6
 YLVXOMXGLVDPRSUDKLSHSHR
6
 YLVXOMXGLVSUHPQLXLQLWLQHYMHURMDWQRDNRVXXJURHQLQMLKRYLLGHDOL

 WROMXGLYLHSODQVNLSRVWXSDMXWRLKVOXDMQRVWHILNDVQLMHPRHSRJRGLWL
7NRMHRGOXLRLQLWLGREURQHVPLMHRHNLYDWLGDHPXOMXGL]ERJWRJD
VNODQMDWLNDPHQMHVSXWDYHPRUDELWLVSUHPDQQDWRGDHPXSRVWDYOMDWL
GRGDWQR
8
 SR]QDMOMXGH=QDOLXRSHNDNRXVWYDULL]JOHGDOLFHWYRMHJEOLQMHJ"
9
 HLQDOMXGLMHORD
9
 HLQDOMXGLQHSR]QDMHVHEHQLWLQH]QD]DVYRMHVNULYHQHPRJXQRVWL
8]URFLWDNYRPRGQRVXSUHPDVHELVDPRPHQDOD]HVH]DRELODHQMXGUXWYHQLK
QDJUDGDLSUL]QDQMDGUXWYHQLPSUHGUDVXGDPDLGUXWYHQLPVWHUHRWLSLPD
6WRJDPQRJLRGXVWDMXRGSXWDNDNWXDOL]DFLMLPLUHVHVDVXGELQRPL
GR]YROMDYDMXGDSURSDGDQMLKRYWDOHQWLGRPHWL
9
 HOHJUDDQLVXOMXGLNRMLVXVHVDVHODSUHVHOLOLXJUDGNDNRELWHNRUDGLOLGD
VHMHGQRPL]JUDGDPRJXYUDWLWLQDVHOR
9
 HOLNLPOMXGLPDVXGLYULMHPHSURVMHQLPDRNROLQD
9
 LGLPQHNHOMXGHQHJRYRUHPLQLWD1HSUDYHPL]QDNRYH3RUHGRLMX
NRMHQLWDQHNDXMDLKUD]XPLMHP
=
 DSUDYRPLQHNRULVWLQLWDWRNRULVWLVDPRPHQLYHRQRWRNRULVWLGUXJLP
OMXGLPD]DMHGQLFLGUXWYX

 LYLPRXYUHPHQXXNRPOMXGLQH]QDMXWRKRHDOLLQHVYHGDWRGRELMX
p
 'REURMHNDGQDURGSUHGVWDYOMDMXSRMHGLQFLDQHREUDWQR
,
 ]QDGQDURGDMHOMXGVNRVW
.
 DGDVHQDURGQRVWYHX]GLJODQDUDQJERDQVWYDRQGDMHQDVDWXOMXGVNH
SDPHWLRWNXFDODSRQR
1
 DGQDURGRPQHLPDVXYHUHQD
1
 DURGMHYHLRG$ODKD
1
 DURGMHYHOLNNDGGDMHYHOLNHOMXGH
1
 HPD]HPOMHEH]QDFLRQDOQHRVQRYHEH]L]UD]LWHGXHEH]]DMHGQLNRJ
PRUDOQRJSHDWDLWUDGLFLMH
2
 GQDMYHHJVYRJVLQDQDURGMHMRYHL3RQHNDGVHXJODVXQDURGDXMH
JUPOMDYLQDQHEHVDXWQMDQDURGDMHRSRPHQDNUDOMHYLPD


6
 YLELUDGLMHSUHREUDWLOLGLRVYLMHWDQHJRVDPLVHEH
6
 YLVXOMXGLGRQHNOHVNORQLVPDWUDWLL]RSDHQRVWRQRWRQHUD]XPLMX
6
 YLVXOMXGLMHGQDNLSRVYRMLPGDURYLPDVDPRXYMHWLLQHUD]OLNX
6
 YLVXOMXGLVDPRSUDKLSHSHR
6
 YLVXOMXGLVSUHPQLXLQLWLQHYMHURMDWQRDNRVXXJURHQLQMLKRYLLGHDOL

 WROMXGLYLHSODQVNLSRVWXSDMXWRLKVOXDMQRVWHILNDVQLMHPRHSRJRGLWL
7NRMHRGOXLRLQLWLGREURQHVPLMHRHNLYDWLGDHPXOMXGL]ERJWRJD
VNODQMDWLNDPHQMHVSXWDYHPRUDELWLVSUHPDQQDWRGDHPXSRVWDYOMDWL
GRGDWQR
8
 SR]QDMOMXGH=QDOLXRSHNDNRXVWYDULL]JOHGDOLFHWYRMHJEOLQMHJ"
9
 HLQDOMXGLMHORD
9
 HLQDOMXGLQHSR]QDMHVHEHQLWLQH]QD]DVYRMHVNULYHQHPRJXQRVWL
8]URFLWDNYRPRGQRVXSUHPDVHELVDPRPHQDOD]HVH]DRELODHQMXGUXWYHQLK
QDJUDGDLSUL]QDQMDGUXWYHQLPSUHGUDVXGDPDLGUXWYHQLPVWHUHRWLSLPD
6WRJDPQRJLRGXVWDMXRGSXWDNDNWXDOL]DFLMLPLUHVHVDVXGELQRPL
GR]YROMDYDMXGDSURSDGDQMLKRYWDOHQWLGRPHWL
9
 HOHJUDDQLVXOMXGLNRMLVXVHVDVHODSUHVHOLOLXJUDGNDNRELWHNRUDGLOLGD
VHMHGQRPL]JUDGDPRJXYUDWLWLQDVHOR
9
 HOLNLPOMXGLPDVXGLYULMHPHSURVMHQLPDRNROLQD
9
 LGLPQHNHOMXGHQHJRYRUHPLQLWD1HSUDYHPL]QDNRYH3RUHGRLMX
NRMHQLWDQHNDXMDLKUD]XPLMHP
=
 DSUDYRPLQHNRULVWLQLWDWRNRULVWLVDPRPHQLYHRQRWRNRULVWLGUXJLP
OMXGLPD]DMHGQLFLGUXWYX

 LYLPRXYUHPHQXXNRPOMXGLQH]QDMXWRKRHDOLLQHVYHGDWRGRELMX
p
 'REURMHNDGQDURGSUHGVWDYOMDMXSRMHGLQFLDQHREUDWQR
,
 ]QDGQDURGDMHOMXGVNRVW
.
 DGDVHQDURGQRVWYHX]GLJODQDUDQJERDQVWYDRQGDMHQDVDWXOMXGVNH
SDPHWLRWNXFDODSRQR
1
 DGQDURGRPQHLPDVXYHUHQD
1
 DURGMHYHLRG$ODKD
1
 DURGMHYHOLNNDGGDMHYHOLNHOMXGH
1
 HPD]HPOMHEH]QDFLRQDOQHRVQRYHEH]L]UD]LWHGXHEH]]DMHGQLNRJ
PRUDOQRJSHDWDLWUDGLFLMH
2
 GQDMYHHJVYRJVLQDQDURGMHMRYHL3RQHNDGVHXJODVXQDURGDXMH
JUPOMDYLQDQHEHVDXWQMDQDURGDMHRSRPHQDNUDOMHYLPD

6
 YLELUDGLMHSUHREUDWLOLGLRVYLMHWDQHJRVDPLVHEH
6
 YLVXOMXGLGRQHNOHVNORQLVPDWUDWLL]RSDHQRVWRQRWRQHUD]XPLMX
6
 YLVXOMXGLMHGQDNLSRVYRMLPGDURYLPDVDPRXYMHWLLQHUD]OLNX
6
 YLVXOMXGLVDPRSUDKLSHSHR
6
 YLVXOMXGLVSUHPQLXLQLWLQHYMHURMDWQRDNRVXXJURHQLQMLKRYLLGHDOL

 WROMXGLYLHSODQVNLSRVWXSDMXWRLKVOXDMQRVWHILNDVQLMHPRHSRJRGLWL
7NRMHRGOXLRLQLWLGREURQHVPLMHRHNLYDWLGDHPXOMXGL]ERJWRJD
VNODQMDWLNDPHQMHVSXWDYHPRUDELWLVSUHPDQQDWRGDHPXSRVWDYOMDWL
GRGDWQR
8
 SR]QDMOMXGH=QDOLXRSHNDNRXVWYDULL]JOHGDOLFHWYRMHJEOLQMHJ"
9
 HLQDOMXGLMHORD
9
 HLQDOMXGLQHSR]QDMHVHEHQLWLQH]QD]DVYRMHVNULYHQHPRJXQRVWL
8]URFLWDNYRPRGQRVXSUHPDVHELVDPRPHQDOD]HVH]DRELODHQMXGUXWYHQLK
QDJUDGDLSUL]QDQMDGUXWYHQLPSUHGUDVXGDPDLGUXWYHQLPVWHUHRWLSLPD
6WRJDPQRJLRGXVWDMXRGSXWDNDNWXDOL]DFLMLPLUHVHVDVXGELQRPL
GR]YROMDYDMXGDSURSDGDQMLKRYWDOHQWLGRPHWL
9
 HOHJUDDQLVXOMXGLNRMLVXVHVDVHODSUHVHOLOLXJUDGNDNRELWHNRUDGLOLGD
VHMHGQRPL]JUDGDPRJXYUDWLWLQDVHOR
9
 HOLNLPOMXGLPDVXGLYULMHPHSURVMHQLPDRNROLQD
9
 LGLPQHNHOMXGHQHJRYRUHPLQLWD1HSUDYHPL]QDNRYH3RUHGRLMX
NRMHQLWDQHNDXMDLKUD]XPLMHP
=
 DSUDYRPLQHNRULVWLQLWDWRNRULVWLVDPRPHQLYHRQRWRNRULVWLGUXJLP
OMXGLPD]DMHGQLFLGUXWYX

 LYLPRXYUHPHQXXNRPOMXGLQH]QDMXWRKRHDOLLQHVYHGDWRGRELMX
p
 'REURMHNDGQDURGSUHGVWDYOMDMXSRMHGLQFLDQHREUDWQR
,
 ]QDGQDURGDMHOMXGVNRVW
.
 DGDVHQDURGQRVWYHX]GLJODQDUDQJERDQVWYDRQGDMHQDVDWXOMXGVNH
SDPHWLRWNXFDODSRQR
1
 DGQDURGRPQHLPDVXYHUHQD
1
 DURGMHYHLRG$ODKD
1
 DURGMHYHOLNNDGGDMHYHOLNHOMXGH
1
 HPD]HPOMHEH]QDFLRQDOQHRVQRYHEH]L]UD]LWHGXHEH]]DMHGQLNRJ
PRUDOQRJSHDWDLWUDGLFLMH
2
 GQDMYHHJVYRJVLQDQDURGMHMRYHL3RQHNDGVHXJODVXQDURGDXMH
JUPOMDYLQDQHEHVDXWQMDQDURGDMHRSRPHQDNUDOMHYLPDG
 RPRYLQDURGROMXEOMH
p
 'RPRYLQDQLMHWDPRJGMHVHVWDQXMHYHWDPRJGMHVHYROLLJGMHMHRYMHN
YROMHQ,QDM]DVOXQLML]DKYDOMXMHGRPRYLQLYLHQHJRRQDQMHPX
2
 QDMMHXGXELQLGXHYMHUDQNRMLGRPRYLQXYROLNDRWL
9
 HVHVURHQMHPLPDGXJSUHPDGRPRYLQLNRMHJVHRYMHNQLNDGDQHPRH
RVORERGLWLXSRWSXQRVWL
o
 XYDMVHRQLKNRMLPDMHURGROMXEOMH]DQDW
G
 RPGUXWYHQRVWGUXWYRGUXJL
p
 1HNDWYRMGRPEXGHVDVWDMDOLWHPXGULK

=
 DPDK]ERJNRMHJOHWLPRWRMHQDYHOLNLSRVMHGRYMHDQVWYDNRMLVYDWNR
LPD
'
 UXWYRL]RELOMDMHGQLLPDMXSUHYLHDGUXJLPDMHVYHJDGRVWD
9
 LLGUXWYHQLXUHDML]JOHGDPLRQDMXRNYLUXNRMHJDQHHELWLJOXSRVWL
6
 YDNDGUXWYHQDIXQNFLMDLVWRGREQRMHGUXWYHQDILNFLMD
6
 DPRRQDMSRMHGLQDFVDPRRQDVWUDQNDLOLVDPRRQRGUXWYRNRMHMHGR
VYRMLKL]ERUDGRORSURPLOMDQMHPUD]OLLWLKJOHGLWDLNRMHQHRGEDFXMH
VOLMHSRVYHGUXJHPRJXQRVWLPRHVHRVMHDWLVLJXUQLPLVQDQLP
3
 RWURDNRGUXWYR]QDLRGUHLVHRGULFDQMD

p
 RYMHNMHRQDNDYNDNYRMHGUXWYRXNRPHVHNUHH

2
 QDMWNRHOLSRSUDYLWLWUHEDSRHWLRGVHEH

%
 H]GUXWYDLVGUXWYRPOMXGLQLVXQLNDG]DGRYROMQL

.
 DGDQHNLSRMHGLQFLXGUXWYXVWMHXQHNXSUHGQRVWGRELYDMXPRJXQRVWGD
SURLUHSURVWRUVYRMHUDVSURVWUDQMHQRVWL

'
 DQDQMHSVLKLNHLIL]LNHWRUWXUHQDGPDXMXLQDMPDWRYLWLMH%RULMH
'
 UXWYHQRVWOMXGLQH]DVQLYDVHQDOMXEDYLSUHPDGUXWYXQHJRQDVWUDKXRG
XVDPOMHQRVWL

'
 UXWYRNRMHFLMHQLQHVODJDQMHPRUDSUXLWL]DWLWQHPMHUHRQLPDNRMLJD
L]UDDYDMX
'
 UXWYRMHYHLQDSRYH]DQDLQWHUHVLPDNRMLLGXLSURWLYVDYMHVWL

'
 UXWYRELELORQHWRSUHNUDVQRNDGELVHOMXGLLVNUHQR]DQLPDOLMHGQL]D
GUXJH

'
 UXWYRMHXYLMHNGLQDPLNDFMHOLQDGYDMXLPEHQLNDHOLWHLPDVH

'
 UXWYRMHXYLMHNGLQDPLNDFMHOLQDGYDMXLPEHQLNDHOLWHLPDVH

'
 UXWYRELELORQHWRSUHNUDVQRNDGELVHOMXGLLVNUHQR]DQLPDOLMHGQL]D
GUXJH

'
 UXWYRMHYHLQDSRYH]DQDLQWHUHVLPDNRMLLGXLSURWLYVDYMHVWL
'
 UXWYRNRMHFLMHQLQHVODJDQMHPRUDSUXLWL]DWLWQHPMHUHRQLPDNRMLJD
L]UDDYDMX

'
 UXWYHQRVWOMXGLQH]DVQLYDVHQDOMXEDYLSUHPDGUXWYXQHJRQDVWUDKXRG
XVDPOMHQRVWL
'
 DQDQMHSVLKLNHLIL]LNHWRUWXUHQDGPDXMXLQDMPDWRYLWLMH%RULMH

.
 DGDQHNLSRMHGLQFLXGUXWYXVWMHXQHNXSUHGQRVWGRELYDMXPRJXQRVWGD
SURLUHSURVWRUVYRMHUDVSURVWUDQMHQRVWL

%
 H]GUXWYDLVGUXWYRPOMXGLQLVXQLNDG]DGRYROMQL

2
 QDMWNRHOLSRSUDYLWLWUHEDSRHWLRGVHEH

p
 RYMHNMHRQDNDYNDNYRMHGUXWYRXNRPHVHNUHH

3
 RWURDNRGUXWYR]QDLRGUHLVHRGULFDQMD
6
 DPRRQDMSRMHGLQDFVDPRRQDVWUDQNDLOLVDPRRQRGUXWYRNRMHMHGR
VYRMLKL]ERUDGRORSURPLOMDQMHPUD]OLLWLKJOHGLWDLNRMHQHRGEDFXMH
VOLMHSRVYHGUXJHPRJXQRVWLPRHVHRVMHDWLVLJXUQLPLVQDQLP
6
 YDNDGUXWYHQDIXQNFLMDLVWRGREQRMHGUXWYHQDILNFLMD

p
 1HNDWYRMGRPEXGHVDVWDMDOLWHPXGULK
G
 RPGUXWYHQRVWGUXWYRGUXJL
o
 XYDMVHRQLKNRMLPDMHURGROMXEOMH]DQDW
9
 HVHVURHQMHPLPDGXJSUHPDGRPRYLQLNRMHJVHRYMHNQLNDGDQHPRH
RVORERGLWLXSRWSXQRVWL

9
 LLGUXWYHQLXUHDML]JOHGDPLRQDMXRNYLUXNRMHJDQHHELWLJOXSRVWL

G
 RPRYLQDURGROMXEOMH
p
 'RPRYLQDQLMHWDPRJGMHVHVWDQXMHYHWDPRJGMHVHYROLLJGMHMHRYMHN
YROMHQ,QDM]DVOXQLML]DKYDOMXMHGRPRYLQLYLHQHJRRQDQMHPX
2
 QDMMHXGXELQLGXHYMHUDQNRMLGRPRYLQXYROLNDRWL

=
 DPDK]ERJNRMHJOHWLPRWRMHQDYHOLNLSRVMHGRYMHDQVWYDNRMLVYDWNR
LPD

'
 UXWYRL]RELOMDMHGQLLPDMXSUHYLHDGUXJLPDMHVYHJDGRVWD

G
 RPRYLQDURGROMXEOMH
p
 'RPRYLQDQLMHWDPRJGMHVHVWDQXMHYHWDPRJGMHVHYROLLJGMHMHRYMHN
YROMHQ,QDM]DVOXQLML]DKYDOMXMHGRPRYLQLYLHQHJRRQDQMHPX
2
 QDMMHXGXELQLGXHYMHUDQNRMLGRPRYLQXYROLNDRWL
9
 HVHVURHQMHPLPDGXJSUHPDGRPRYLQLNRMHJVHRYMHNQLNDGDQHPRH
RVORERGLWLXSRWSXQRVWL
o
 XYDMVHRQLKNRMLPDMHURGROMXEOMH]DQDW
G
 RPGUXWYHQRVWGUXWYRGUXJL
p
 1HNDWYRMGRPEXGHVDVWDMDOLWHPXGULK

=
 DPDK]ERJNRMHJOHWLPRWRMHQDYHOLNLSRVMHGRYMHDQVWYDNRMLVYDWNR
LPD
'
 UXWYRL]RELOMDMHGQLLPDMXSUHYLHDGUXJLPDMHVYHJDGRVWD
9
 LLGUXWYHQLXUHDML]JOHGDPLRQDMXRNYLUXNRMHJDQHHELWLJOXSRVWL
6
 YDNDGUXWYHQDIXQNFLMDLVWRGREQRMHGUXWYHQDILNFLMD
6
 DPRRQDMSRMHGLQDFVDPRRQDVWUDQNDLOLVDPRRQRGUXWYRNRMHMHGR
VYRMLKL]ERUDGRORSURPLOMDQMHPUD]OLLWLKJOHGLWDLNRMHQHRGEDFXMH
VOLMHSRVYHGUXJHPRJXQRVWLPRHVHRVMHDWLVLJXUQLPLVQDQLP
3
 RWURDNRGUXWYR]QDLRGUHLVHRGULFDQMD

p
 RYMHNMHRQDNDYNDNYRMHGUXWYRXNRPHVHNUHH

2
 QDMWNRHOLSRSUDYLWLWUHEDSRHWLRGVHEH

%
 H]GUXWYDLVGUXWYRPOMXGLQLVXQLNDG]DGRYROMQL

.
 DGDQHNLSRMHGLQFLXGUXWYXVWMHXQHNXSUHGQRVWGRELYDMXPRJXQRVWGD
SURLUHSURVWRUVYRMHUDVSURVWUDQMHQRVWL

'
 DQDQMHSVLKLNHLIL]LNHWRUWXUHQDGPDXMXLQDMPDWRYLWLMH%RULMH
'
 UXWYHQRVWOMXGLQH]DVQLYDVHQDOMXEDYLSUHPDGUXWYXQHJRQDVWUDKXRG
XVDPOMHQRVWL

'
 UXWYRNRMHFLMHQLQHVODJDQMHPRUDSUXLWL]DWLWQHPMHUHRQLPDNRMLJD
L]UDDYDMX
'
 UXWYRMHYHLQDSRYH]DQDLQWHUHVLPDNRMLLGXLSURWLYVDYMHVWL

'
 UXWYRELELORQHWRSUHNUDVQRNDGELVHOMXGLLVNUHQR]DQLPDOLMHGQL]D
GUXJH

'
 UXWYRMHXYLMHNGLQDPLNDFMHOLQDGYDMXLPEHQLNDHOLWHLPDVH

'
 UXWYRMHXYLMHNGLQDPLNDFMHOLQDGYDMXLPEHQLNDHOLWHLPDVH

'
 UXWYRELELORQHWRSUHNUDVQRNDGELVHOMXGLLVNUHQR]DQLPDOLMHGQL]D
GUXJH

'
 UXWYRMHYHLQDSRYH]DQDLQWHUHVLPDNRMLLGXLSURWLYVDYMHVWL
'
 UXWYRNRMHFLMHQLQHVODJDQMHPRUDSUXLWL]DWLWQHPMHUHRQLPDNRMLJD
L]UDDYDMX

'
 UXWYHQRVWOMXGLQH]DVQLYDVHQDOMXEDYLSUHPDGUXWYXQHJRQDVWUDKXRG
XVDPOMHQRVWL
'
 DQDQMHSVLKLNHLIL]LNHWRUWXUHQDGPDXMXLQDMPDWRYLWLMH%RULMH

.
 DGDQHNLSRMHGLQFLXGUXWYXVWMHXQHNXSUHGQRVWGRELYDMXPRJXQRVWGD
SURLUHSURVWRUVYRMHUDVSURVWUDQMHQRVWL

%
 H]GUXWYDLVGUXWYRPOMXGLQLVXQLNDG]DGRYROMQL

2
 QDMWNRHOLSRSUDYLWLWUHEDSRHWLRGVHEH

p
 RYMHNMHRQDNDYNDNYRMHGUXWYRXNRPHVHNUHH

3
 RWURDNRGUXWYR]QDLRGUHLVHRGULFDQMD
6
 DPRRQDMSRMHGLQDFVDPRRQDVWUDQNDLOLVDPRRQRGUXWYRNRMHMHGR
VYRMLKL]ERUDGRORSURPLOMDQMHPUD]OLLWLKJOHGLWDLNRMHQHRGEDFXMH
VOLMHSRVYHGUXJHPRJXQRVWLPRHVHRVMHDWLVLJXUQLPLVQDQLP
6
 YDNDGUXWYHQDIXQNFLMDLVWRGREQRMHGUXWYHQDILNFLMD

p
 1HNDWYRMGRPEXGHVDVWDMDOLWHPXGULK
G
 RPGUXWYHQRVWGUXWYRGUXJL
o
 XYDMVHRQLKNRMLPDMHURGROMXEOMH]DQDW
9
 HVHVURHQMHPLPDGXJSUHPDGRPRYLQLNRMHJVHRYMHNQLNDGDQHPRH
RVORERGLWLXSRWSXQRVWL

9
 LLGUXWYHQLXUHDML]JOHGDPLRQDMXRNYLUXNRMHJDQHHELWLJOXSRVWL

G
 RPRYLQDURGROMXEOMH
p
 'RPRYLQDQLMHWDPRJGMHVHVWDQXMHYHWDPRJGMHVHYROLLJGMHMHRYMHN
YROMHQ,QDM]DVOXQLML]DKYDOMXMHGRPRYLQLYLHQHJRRQDQMHPX
2
 QDMMHXGXELQLGXHYMHUDQNRMLGRPRYLQXYROLNDRWL

=
 DPDK]ERJNRMHJOHWLPRWRMHQDYHOLNLSRVMHGRYMHDQVWYDNRMLVYDWNR
LPD

'
 UXWYRL]RELOMDMHGQLLPDMXSUHYLHDGUXJLPDMHVYHJDGRVWD

 DYQRPQLMHQMHVOLQRMHGXKXQLWNRJDQLMHYLGLRDOLVYLGRSXWDMXGDLK
WLUDQL]LUD
p
 -DYQRPQLMHQMHDSDWXVWDGRXVWD

3
 RVWRMLPVDPRVGUXJLPDVDPQLVDPQLWD

 DYQRPLOMHQMHMHXYLMHNLVSUHG]DNRQD

p
 %H]GUXJLKQLWLWLQHSRVWRML7LQLVLQLWDEDQLWDEH]GUXJLK

 DYQRVWQHPDQLVUDPDQL]DKYDOQRVWL

p
 %XGLGUXWYHQDOLLPDMXYLGXGRNMHGQLVPDWUDMXGDVHXOMXGVNRM
SRYLMHVWLQLWLMHGQDMHGLQDLGHMDQLMHPRJODRVWYDULWLEH]VQDQHGUXWYHQH
NRKH]LMHGUXJLVXPLOMHQMDGDVRFLMDOQHVNXSLQHQHSRVMHGXMXQLNDNYH
]DMHGQLNH]QDDMNHQDJRQHVPHWQMHSRXGHVQRYHRVMHDMHLOLVWYDUDODNH
VSRVREQRVWLWHGDVDPRSRMHGLQDFPRHXGMHWLSRWLVNLYDWLVQLYDWLPLVOLWL
RVMHDWLMHGQRPULMHMXL]UDDYDWLXDUWLNXOLUDQLPREOLFLPD

p
 0DVDMHGUXWYRVGRVWDRJUDQLHQRPRGJRYRUQRX

2
 GQHNLKVHW]YLQWHOHNWXDODFDPRHNDNRVHLQLWUDLWLGDXLQHPRUDOQR
VDPRXERMVWYR

E
 DWLQDJHQHUDFLMDJRVSRGDULQWHOHNWXDOFLMDYQRPLOMHQMHPDMVWRU

 RQLWNRQLMHXVSLRRWNULWLRQXLVWLQLWXULMHNRMDEL]DVYLMHWOLODQDSRJUHEX
VYHJDWRVPRPLVOLOLGDMHXQDPDOMXGVNR
o
 ,PDPGDWLEDWLQXOMXEOMHQLPVYRMLPDUL]QLFXXLPQDSXQLWL

,
 QWHOHNWXDOFLVXMHGQLGUXJLPDPDQMHVNORQLQHJRGRPDLVWUDQFLPD

p
 6YDNHVHPLQXWHUDDMHGQDQRYDJHQHUDFLMD

,
 QWHOHNWXDODFQLMHLQWHOHNWXDODFDNRQHL]QRVLMDYQRVYRMHPLOMHQMHLPVH
QDXLXWMHWLLOLODJDWLL]GDRMHLQWHOHNWXDOFDXVHEL

6
 YDNDJHQHUDFLMDVPLMXOMLVHRHYLPDVPLMHVHGMHGRYLPDDGLYLVH
SUDGMHGRYLPD6YDNRMJHQHUDFLMLSRWUHEQDMHQRYDJHQHUDFLMD

,
 QWHOHNWXDODFMHRVREDNRMDMHGRELODQDREUD]EXYHXRGVYRMHLQWHOLJHQFLMH

p
 1DMMHGQRVWDYQLMHMHGUXJRPHELWLJRVSRGDULOLVOXJDGUXJRPHDQDMWHH
EUDWLOLSULMDWHOM

+
 RHOLLNDGQHWNRSURJRYRULWLRSHUYHU]QLPSDWQMDPDQDLKGDQD

p
 'DQDVLQWHOHNWXDOFLQDUDYQRXUD]YLMHQLP]HPOMDPDLPDMXJODYQXULMHX
VYLPSRGUXMLPDLYRWDXJRVSRGDUVWYXNROVWYX]QDQRVWLNXOWXUL
XPMHWQRVWLSROLWLFL

p
 'DQDVLQWHOHNWXDOFLQDUDYQRXUD]YLMHQLP]HPOMDPDLPDMXJODYQXULMHX
VYLPSRGUXMLPDLYRWDXJRVSRGDUVWYXNROVWYX]QDQRVWLNXOWXUL
XPMHWQRVWLSROLWLFL

+
 RHOLLNDGQHWNRSURJRYRULWLRSHUYHU]QLPSDWQMDPDQDLKGDQD

p
 1DMMHGQRVWDYQLMHMHGUXJRPHELWLJRVSRGDULOLVOXJDGUXJRPHDQDMWHH
EUDWLOLSULMDWHOM

,
 QWHOHNWXDODFMHRVREDNRMDMHGRELODQDREUD]EXYHXRGVYRMHLQWHOLJHQFLMH

6
 YDNDJHQHUDFLMDVPLMXOMLVHRHYLPDVPLMHVHGMHGRYLPDDGLYLVH
SUDGMHGRYLPD6YDNRMJHQHUDFLMLSRWUHEQDMHQRYDJHQHUDFLMD

,
 QWHOHNWXDODFQLMHLQWHOHNWXDODFDNRQHL]QRVLMDYQRVYRMHPLOMHQMHLPVH
QDXLXWMHWLLOLODJDWLL]GDRMHLQWHOHNWXDOFDXVHEL

p
 6YDNHVHPLQXWHUDDMHGQDQRYDJHQHUDFLMD

,
 QWHOHNWXDOFLVXMHGQLGUXJLPDPDQMHVNORQLQHJRGRPDLVWUDQFLPD

o
 ,PDPGDWLEDWLQXOMXEOMHQLPVYRMLPDUL]QLFXXLPQDSXQLWL

 RQLWNRQLMHXVSLRRWNULWLRQXLVWLQLWXULMHNRMDEL]DVYLMHWOLODQDSRJUHEX
VYHJDWRVPRPLVOLOLGDMHXQDPDOMXGVNR

E
 DWLQDJHQHUDFLMDJRVSRGDULQWHOHNWXDOFLMDYQRPLOMHQMHPDMVWRU

2
 GQHNLKVHW]YLQWHOHNWXDODFDPRHNDNRVHLQLWUDLWLGDXLQHPRUDOQR
VDPRXERMVWYR

p
 0DVDMHGUXWYRVGRVWDRJUDQLHQRPRGJRYRUQRX

 DYQRVWQHPDQLVUDPDQL]DKYDOQRVWL

p
 %XGLGUXWYHQDOLLPDMXYLGXGRNMHGQLVPDWUDMXGDVHXOMXGVNRM
SRYLMHVWLQLWLMHGQDMHGLQDLGHMDQLMHPRJODRVWYDULWLEH]VQDQHGUXWYHQH
NRKH]LMHGUXJLVXPLOMHQMDGDVRFLMDOQHVNXSLQHQHSRVMHGXMXQLNDNYH
]DMHGQLNH]QDDMNHQDJRQHVPHWQMHSRXGHVQRYHRVMHDMHLOLVWYDUDODNH
VSRVREQRVWLWHGDVDPRSRMHGLQDFPRHXGMHWLSRWLVNLYDWLVQLYDWLPLVOLWL
RVMHDWLMHGQRPULMHMXL]UDDYDWLXDUWLNXOLUDQLPREOLFLPD

 DYQRPLOMHQMHMHXYLMHNLVSUHG]DNRQD

p
 %H]GUXJLKQLWLWLQHSRVWRML7LQLVLQLWDEDQLWDEH]GUXJLK

 DYQRPQLMHQMHVOLQRMHGXKXQLWNRJDQLMHYLGLRDOLVYLGRSXWDMXGDLK
WLUDQL]LUD

3
 RVWRMLPVDPRVGUXJLPDVDPQLVDPQLWD

p
 -DYQRPQLMHQMHDSDWXVWDGRXVWD

 DYQRPQLMHQMHVOLQRMHGXKXQLWNRJDQLMHYLGLRDOLVYLGRSXWDMXGDLK
WLUDQL]LUD
p
 -DYQRPQLMHQMHDSDWXVWDGRXVWD

3
 RVWRMLPVDPRVGUXJLPDVDPQLVDPQLWD

 DYQRPLOMHQMHMHXYLMHNLVSUHG]DNRQD

p
 %H]GUXJLKQLWLWLQHSRVWRML7LQLVLQLWDEDQLWDEH]GUXJLK

 DYQRVWQHPDQLVUDPDQL]DKYDOQRVWL

p
 %XGLGUXWYHQDOLLPDMXYLGXGRNMHGQLVPDWUDMXGDVHXOMXGVNRM
SRYLMHVWLQLWLMHGQDMHGLQDLGHMDQLMHPRJODRVWYDULWLEH]VQDQHGUXWYHQH
NRKH]LMHGUXJLVXPLOMHQMDGDVRFLMDOQHVNXSLQHQHSRVMHGXMXQLNDNYH
]DMHGQLNH]QDDMNHQDJRQHVPHWQMHSRXGHVQRYHRVMHDMHLOLVWYDUDODNH
VSRVREQRVWLWHGDVDPRSRMHGLQDFPRHXGMHWLSRWLVNLYDWLVQLYDWLPLVOLWL
RVMHDWLMHGQRPULMHMXL]UDDYDWLXDUWLNXOLUDQLPREOLFLPD

p
 0DVDMHGUXWYRVGRVWDRJUDQLHQRPRGJRYRUQRX

2
 GQHNLKVHW]YLQWHOHNWXDODFDPRHNDNRVHLQLWUDLWLGDXLQHPRUDOQR
VDPRXERMVWYR

E
 DWLQDJHQHUDFLMDJRVSRGDULQWHOHNWXDOFLMDYQRPLOMHQMHPDMVWRU

 RQLWNRQLMHXVSLRRWNULWLRQXLVWLQLWXULMHNRMDEL]DVYLMHWOLODQDSRJUHEX
VYHJDWRVPRPLVOLOLGDMHXQDPDOMXGVNR
o
 ,PDPGDWLEDWLQXOMXEOMHQLPVYRMLPDUL]QLFXXLPQDSXQLWL

,
 QWHOHNWXDOFLVXMHGQLGUXJLPDPDQMHVNORQLQHJRGRPDLVWUDQFLPD

p
 6YDNHVHPLQXWHUDDMHGQDQRYDJHQHUDFLMD

,
 QWHOHNWXDODFQLMHLQWHOHNWXDODFDNRQHL]QRVLMDYQRVYRMHPLOMHQMHLPVH
QDXLXWMHWLLOLODJDWLL]GDRMHLQWHOHNWXDOFDXVHEL

6
 YDNDJHQHUDFLMDVPLMXOMLVHRHYLPDVPLMHVHGMHGRYLPDDGLYLVH
SUDGMHGRYLPD6YDNRMJHQHUDFLMLSRWUHEQDMHQRYDJHQHUDFLMD

,
 QWHOHNWXDODFMHRVREDNRMDMHGRELODQDREUD]EXYHXRGVYRMHLQWHOLJHQFLMH

p
 1DMMHGQRVWDYQLMHMHGUXJRPHELWLJRVSRGDULOLVOXJDGUXJRPHDQDMWHH
EUDWLOLSULMDWHOM

+
 RHOLLNDGQHWNRSURJRYRULWLRSHUYHU]QLPSDWQMDPDQDLKGDQD

p
 'DQDVLQWHOHNWXDOFLQDUDYQRXUD]YLMHQLP]HPOMDPDLPDMXJODYQXULMHX
VYLPSRGUXMLPDLYRWDXJRVSRGDUVWYXNROVWYX]QDQRVWLNXOWXUL
XPMHWQRVWLSROLWLFL

p
 'DQDVLQWHOHNWXDOFLQDUDYQRXUD]YLMHQLP]HPOMDPDLPDMXJODYQXULMHX
VYLPSRGUXMLPDLYRWDXJRVSRGDUVWYXNROVWYX]QDQRVWLNXOWXUL
XPMHWQRVWLSROLWLFL

+
 RHOLLNDGQHWNRSURJRYRULWLRSHUYHU]QLPSDWQMDPDQDLKGDQD

p
 1DMMHGQRVWDYQLMHMHGUXJRPHELWLJRVSRGDULOLVOXJDGUXJRPHDQDMWHH
EUDWLOLSULMDWHOM

,
 QWHOHNWXDODFMHRVREDNRMDMHGRELODQDREUD]EXYHXRGVYRMHLQWHOLJHQFLMH

6
 YDNDJHQHUDFLMDVPLMXOMLVHRHYLPDVPLMHVHGMHGRYLPDDGLYLVH
SUDGMHGRYLPD6YDNRMJHQHUDFLMLSRWUHEQDMHQRYDJHQHUDFLMD

,
 QWHOHNWXDODFQLMHLQWHOHNWXDODFDNRQHL]QRVLMDYQRVYRMHPLOMHQMHLPVH
QDXLXWMHWLLOLODJDWLL]GDRMHLQWHOHNWXDOFDXVHEL

p
 6YDNHVHPLQXWHUDDMHGQDQRYDJHQHUDFLMD

,
 QWHOHNWXDOFLVXMHGQLGUXJLPDPDQMHVNORQLQHJRGRPDLVWUDQFLPD

o
 ,PDPGDWLEDWLQXOMXEOMHQLPVYRMLPDUL]QLFXXLPQDSXQLWL

 RQLWNRQLMHXVSLRRWNULWLRQXLVWLQLWXULMHNRMDEL]DVYLMHWOLODQDSRJUHEX
VYHJDWRVPRPLVOLOLGDMHXQDPDOMXGVNR

E
 DWLQDJHQHUDFLMDJRVSRGDULQWHOHNWXDOFLMDYQRPLOMHQMHPDMVWRU

2
 GQHNLKVHW]YLQWHOHNWXDODFDPRHNDNRVHLQLWUDLWLGDXLQHPRUDOQR
VDPRXERMVWYR

p
 0DVDMHGUXWYRVGRVWDRJUDQLHQRPRGJRYRUQRX

 DYQRVWQHPDQLVUDPDQL]DKYDOQRVWLp
 %XGLGUXWYHQDOLLPDMXYLGXGRNMHGQLVPDWUDMXGDVHXOMXGVNRM
SRYLMHVWLQLWLMHGQDMHGLQDLGHMDQLMHPRJODRVWYDULWLEH]VQDQHGUXWYHQH
NRKH]LMHGUXJLVXPLOMHQMDGDVRFLMDOQHVNXSLQHQHSRVMHGXMXQLNDNYH
]DMHGQLNH]QDDMNHQDJRQHVPHWQMHSRXGHVQRYHRVMHDMHLOLVWYDUDODNH
VSRVREQRVWLWHGDVDPRSRMHGLQDFPRHXGMHWLSRWLVNLYDWLVQLYDWLPLVOLWL
RVMHDWLMHGQRPULMHMXL]UDDYDWLXDUWLNXOLUDQLPREOLFLPD

 DYQRPLOMHQMHMHXYLMHNLVSUHG]DNRQD

p
 %H]GUXJLKQLWLWLQHSRVWRML7LQLVLQLWDEDQLWDEH]GUXJLK

 DYQRPQLMHQMHVOLQRMHGXKXQLWNRJDQLMHYLGLRDOLVYLGRSXWDMXGDLK
WLUDQL]LUD

3
 RVWRMLPVDPRVGUXJLPDVDPQLVDPQLWD

p
 -DYQRPQLMHQMHDSDWXVWDGRXVWD0
 RMHMHVNURPQRPLOMHQMHGDMDYQRVWQHPDSUDYDGDVHEDYLSLHYLP
LYRWRPQHJRVDPRQMHJRYLPGMHORP
7
 NRL]DHXMDYQRVWQHVPLMHRHNLYDWLL]DKWLMHYDWLRE]LU
o
 LPQHWNRXQHHPXSRVWDQHPDMVWRURPWUHEDRELXQHHPGUXJRPSRVWDWL
XHQLNRP
N
 ROHNFLRQDULQDVOMHGQLFLVDVWDQFLVURGQLFLHIWLWXOH
o
 6DNXSOMDLVXOMXGLNRMLVNXSOMDMXULMHWNHVWYDULXQDGLGDHSRVWDWLMR
UMHH
p
 2GUHGLWLWNRMHELRGREDUEXU]RYQLPHHWDUPRJXVDPRQDVOMHGQLFL
o
 WRPDQMHWLRGJRYDUDGDEXGHQDVDVWDQFLPDWRHWHYMHURMDWQLMH
YRDQDWRYLHSULPRUDYDWL1DUDYQRGXOMLQDVDVWDQNDUDVWHVNYDGUDWRP
EURMDQD]RQLK
p
 -DVHJQXDPVYRMLKVURGQLND7RMHYMHURMDWQR]ERJWRJDGDQHPRHPR
SRGQLMHWLGDQHWNRLPDLVWHPDQHNDRLPL
o
 $NRVHRYMHNDHOLLVSUDYQRSURFLMHQLWLWUHEDVHXYLMHNSLWDWLHOLOL
RYRJD]DVYRJSUHWSRVWDYOMHQRJD"
o
 RYMHNMHQDGREURPJODVXDNRLVSXVWLVYRMHWLWXOH]DWRWRELJDXLQLOH
PDQMLP

o
 RYMHNMHQDGREURPJODVXDNRLVSXVWLVYRMHWLWXOH]DWRWRELJDXLQLOH
PDQMLP
o
 $NRVHRYMHNDHOLLVSUDYQRSURFLMHQLWLWUHEDVHXYLMHNSLWDWLHOLOL
RYRJD]DVYRJSUHWSRVWDYOMHQRJD"
p
 -DVHJQXDPVYRMLKVURGQLND7RMHYMHURMDWQR]ERJWRJDGDQHPRHPR
SRGQLMHWLGDQHWNRLPDLVWHPDQHNDRLPL
o
 WRPDQMHWLRGJRYDUDGDEXGHQDVDVWDQFLPDWRHWHYMHURMDWQLMH
YRDQDWRYLHSULPRUDYDWL1DUDYQRGXOMLQDVDVWDQNDUDVWHVNYDGUDWRP
EURMDQD]RQLK
p
 2GUHGLWLWNRMHELRGREDUEXU]RYQLPHHWDUPRJXVDPRQDVOMHGQLFL
o
 6DNXSOMDLVXOMXGLNRMLVNXSOMDMXULMHWNHVWYDULXQDGLGDHSRVWDWLMR
UMHH
N
 ROHNFLRQDULQDVOMHGQLFLVDVWDQFLVURGQLFLHIWLWXOH
o
 LPQHWNRXQHHPXSRVWDQHPDMVWRURPWUHEDRELXQHHPGUXJRPSRVWDWL
XHQLNRP
7
 NRL]DHXMDYQRVWQHVPLMHRHNLYDWLL]DKWLMHYDWLRE]LU
0
 RMHMHVNURPQRPLOMHQMHGDMDYQRVWQHPDSUDYDGDVHEDYLSLHYLP
LYRWRPQHJRVDPRQMHJRYLPGMHORP

0
 RMHMHVNURPQRPLOMHQMHGDMDYQRVWQHPDSUDYDGDVHEDYLSLHYLP
LYRWRPQHJRVDPRQMHJRYLPGMHORP
7
 NRL]DHXMDYQRVWQHVPLMHRHNLYDWLL]DKWLMHYDWLRE]LU
o
 LPQHWNRXQHHPXSRVWDQHPDMVWRURPWUHEDRELXQHHPGUXJRPSRVWDWL
XHQLNRP
N
 ROHNFLRQDULQDVOMHGQLFLVDVWDQFLVURGQLFLHIWLWXOH
o
 6DNXSOMDLVXOMXGLNRMLVNXSOMDMXULMHWNHVWYDULXQDGLGDHSRVWDWLMR
UMHH
p
 2GUHGLWLWNRMHELRGREDUEXU]RYQLPHHWDUPRJXVDPRQDVOMHGQLFL
o
 WRPDQMHWLRGJRYDUDGDEXGHQDVDVWDQFLPDWRHWHYMHURMDWQLMH
YRDQDWRYLHSULPRUDYDWL1DUDYQRGXOMLQDVDVWDQNDUDVWHVNYDGUDWRP
EURMDQD]RQLK
p
 -DVHJQXDPVYRMLKVURGQLND7RMHYMHURMDWQR]ERJWRJDGDQHPRHPR
SRGQLMHWLGDQHWNRLPDLVWHPDQHNDRLPL
o
 $NRVHRYMHNDHOLLVSUDYQRSURFLMHQLWLWUHEDVHXYLMHNSLWDWLHOLOL
RYRJD]DVYRJSUHWSRVWDYOMHQRJD"
o
 RYMHNMHQDGREURPJODVXDNRLVSXVWLVYRMHWLWXOH]DWRWRELJDXLQLOH
PDQMLP

o
 RYMHNMHQDGREURPJODVXDNRLVSXVWLVYRMHWLWXOH]DWRWRELJDXLQLOH
PDQMLP
o
 $NRVHRYMHNDHOLLVSUDYQRSURFLMHQLWLWUHEDVHXYLMHNSLWDWLHOLOL
RYRJD]DVYRJSUHWSRVWDYOMHQRJD"
p
 -DVHJQXDPVYRMLKVURGQLND7RMHYMHURMDWQR]ERJWRJDGDQHPRHPR
SRGQLMHWLGDQHWNRLPDLVWHPDQHNDRLPL
o
 WRPDQMHWLRGJRYDUDGDEXGHQDVDVWDQFLPDWRHWHYMHURMDWQLMH
YRDQDWRYLHSULPRUDYDWL1DUDYQRGXOMLQDVDVWDQNDUDVWHVNYDGUDWRP
EURMDQD]RQLK
p
 2GUHGLWLWNRMHELRGREDUEXU]RYQLPHHWDUPRJXVDPRQDVOMHGQLFL
o
 6DNXSOMDLVXOMXGLNRMLVNXSOMDMXULMHWNHVWYDULXQDGLGDHSRVWDWLMR
UMHH
N
 ROHNFLRQDULQDVOMHGQLFLVDVWDQFLVURGQLFLHIWLWXOH
o
 LPQHWNRXQHHPXSRVWDQHPDMVWRURPWUHEDRELXQHHPGUXJRPSRVWDWL
XHQLNRP
7
 NRL]DHXMDYQRVWQHVPLMHRHNLYDWLL]DKWLMHYDWLRE]LU
0
 RMHMHVNURPQRPLOMHQMHGDMDYQRVWQHPDSUDYDGDVHEDYLSLHYLP
LYRWRPQHJRVDPRQMHJRYLPGMHORP29-(..$2(7,.2025$/12,632=1$-12%,(

29-(..$2(7,.2025$/12,632=1$-12%,(
29-(..$2(7,.2025$/12,632=1$-12%,(

29-(..$2(7,.2025$/12,632=1$-12%,(
D
 UJXPHQWLDVWLQGYRMED
p
 $NRLQMHQLFHQLVXXVNODGXVWHRULMRPPRUDMXVHRGVWUDQLWL
6
 WUDVW]DLVWLQRPQHLVNOMXXMHVSRVREQRVWGDRGODHVXGGRNVHQHSULNXSL
GRYROMDQEURMLQMHQLFD
p
 %ROMHMH]DVOXLWLSRDVWLDQHGRELWLLKQHJRGRELWLSRDVWLDQH]DVOXLWL
LK

 DVWLNRQYHQFLMDVXHOHPHQWLRGNRMLKMHVD]LGDQRGUXWYRDODVOXLNDR
PRUW
p
 1DSRHWNXELMDHLQ
7
 NRL]EMHJDYDLQQLXNRMHPVOXDMXQLMHRVORERHQRGNULYQMH1LWNR
LVWRXQHSRVWLHUDYQRGXQRX
p
 $NRVLXGYRMELPXPOMDM.DGVLXQHYROMLQDLVH]DPMHQX
$
 NRVLXGYRMELX]GULVHLOLUHFLLVWLQX%XGLREMHNWLYDQXWUDHQMX
LVWLQH6XPQMDMXLGROD]LGRLVWUDLYDQMDLVWUDXMXLVSR]QDMHLVWLQX
'
 DRQRQDMVLJXUQLMHWUHEDL]OD]LL]VXPQMHWRMHQDMYLHWRVHRGVXPQMH
PRHWUDLWL
'
 YRMEDMHLVWRGREQRPXHQMHXPDLPDMND]QDQRVWL
'
 YRMEDMHSRWUHEQDSUDWLOLFDGRVLJXUQRVWL
'
 YRMEDNDGVHMHGQRPURGLQHSR]QDMHJUDQLFD
/
 XWDQMHMHVYRMVWYHQRRYMHNXQRVXPQMDPXMHMRVYRMVWYHQLMDMHURQD
QDVWXSDSURWLYOXWDQMDNRMHYUOXGD
0
 DQMHMH]ORVXPQMDWLQHJRXVSDYOMLYDWLVH]DEOXGRP
0
 L]DSUDYR]QDPRDNRPDOR]QDPR
6
 D]QDQMHPUDVWHLVXPQMD
6
 NHSWLFL]DPMHSRODJDQRVDPRXERMVWYR
6
 NHSWLNMHRYMHNNRMLVYRMLPRGJRYRULPDSRVWDYOMDSLWDQMD
6
 XPQMDMHSRWUHEQDSUDWLOLFDQDSXWXGRVLJXUQRVWL6XPQMDMHYUORHVWR
EHVNRULVQDSDWQMD
6
 XPQMDMHVRQGDYMHUH
6
 XPQMDPRUDELWLVDPREXGQRVWMHULQDHPRHSRVWDWLRSDVQRVW
6
 XPQMDMDOL]QDMJGMHGYRMEDJODGXMHYUDJMRMSUXLQHNL]DORJDM6XPQMD
MHRWURYSULMDWHOMVWYD*GMHYODGDGYRMEDWDPRMHLQHVLJXUQRVW
6
 XPQMDWLXVHEHSUYLMH]QDNLQWHOLJHQFLMH
6
 YHRQRRHPXSXQRUD]PLOMDSRVWDMHGYRMEHQR

p
 $NRLQMHQLFHQLVXXVNODGXVWHRULMRPPRUDMXVHRGVWUDQLWL
6
 WUDVW]DLVWLQRPQHLVNOMXXMHVSRVREQRVWGDRGODHVXGGRNVHQHSULNXSL
GRYROMDQEURMLQMHQLFD
p
 %ROMHMH]DVOXLWLSRDVWLDQHGRELWLLKQHJRGRELWLSRDVWLDQH]DVOXLWL
LK

 DVWLNRQYHQFLMDVXHOHPHQWLRGNRMLKMHVD]LGDQRGUXWYRDODVOXLNDR
PRUW
p
 1DSRHWNXELMDHLQ
7
 NRL]EMHJDYDLQQLXNRMHPVOXDMXQLMHRVORERHQRGNULYQMH1LWNR
LVWRXQHSRVWLHUDYQRGXQRX
p
 $NRVLXGYRMELPXPOMDM.DGVLXQHYROMLQDLVH]DPMHQX
$
 NRVLXGYRMELX]GULVHLOLUHFLLVWLQX%XGLREMHNWLYDQXWUDHQMX
LVWLQH6XPQMDMXLGROD]LGRLVWUDLYDQMDLVWUDXMXLVSR]QDMHLVWLQX
'
 DRQRQDMVLJXUQLMHWUHEDL]OD]LL]VXPQMHWRMHQDMYLHWRVHRGVXPQMH
PRHWUDLWL
'
 YRMEDMHLVWRGREQRPXHQMHXPDLPDMND]QDQRVWL
'
 YRMEDMHSRWUHEQDSUDWLOLFDGRVLJXUQRVWL
'
 YRMEDNDGVHMHGQRPURGLQHSR]QDMHJUDQLFD
/
 XWDQMHMHVYRMVWYHQRRYMHNXQRVXPQMDPXMHMRVYRMVWYHQLMDMHURQD
QDVWXSDSURWLYOXWDQMDNRMHYUOXGD
0
 DQMHMH]ORVXPQMDWLQHJRXVSDYOMLYDWLVH]DEOXGRP
0
 L]DSUDYR]QDPRDNRPDOR]QDPR
6
 D]QDQMHPUDVWHLVXPQMD
6
 NHSWLFL]DPMHSRODJDQRVDPRXERMVWYR
6
 NHSWLNMHRYMHNNRMLVYRMLPRGJRYRULPDSRVWDYOMDSLWDQMD
6
 XPQMDMHSRWUHEQDSUDWLOLFDQDSXWXGRVLJXUQRVWL6XPQMDMHYUORHVWR
EHVNRULVQDSDWQMD
6
 XPQMDMHVRQGDYMHUH
6
 XPQMDPRUDELWLVDPREXGQRVWMHULQDHPRHSRVWDWLRSDVQRVW
6
 XPQMDMDOL]QDMJGMHGYRMEDJODGXMHYUDJMRMSUXLQHNL]DORJDM6XPQMD
MHRWURYSULMDWHOMVWYD*GMHYODGDGYRMEDWDPRMHLQHVLJXUQRVW
6
 XPQMDWLXVHEHSUYLMH]QDNLQWHOLJHQFLMH
6
 YHRQRRHPXSXQRUD]PLOMDSRVWDMHGYRMEHQR

D
 UJXPHQWLDVWLQGYRMED
D
 UJXPHQWLDVWLQGYRMED
p
 $NRLQMHQLFHQLVXXVNODGXVWHRULMRPPRUDMXVHRGVWUDQLWL
6
 WUDVW]DLVWLQRPQHLVNOMXXMHVSRVREQRVWGDRGODHVXGGRNVHQHSULNXSL
GRYROMDQEURMLQMHQLFD
p
 %ROMHMH]DVOXLWLSRDVWLDQHGRELWLLKQHJRGRELWLSRDVWLDQH]DVOXLWL
LK

 DVWLNRQYHQFLMDVXHOHPHQWLRGNRMLKMHVD]LGDQRGUXWYRDODVOXLNDR
PRUW
p
 1DSRHWNXELMDHLQ
7
 NRL]EMHJDYDLQQLXNRMHPVOXDMXQLMHRVORERHQRGNULYQMH1LWNR
LVWRXQHSRVWLHUDYQRGXQRX
p
 $NRVLXGYRMELPXPOMDM.DGVLXQHYROMLQDLVH]DPMHQX
$
 NRVLXGYRMELX]GULVHLOLUHFLLVWLQX%XGLREMHNWLYDQXWUDHQMX
LVWLQH6XPQMDMXLGROD]LGRLVWUDLYDQMDLVWUDXMXLVSR]QDMHLVWLQX
'
 DRQRQDMVLJXUQLMHWUHEDL]OD]LL]VXPQMHWRMHQDMYLHWRVHRGVXPQMH
PRHWUDLWL
'
 YRMEDMHLVWRGREQRPXHQMHXPDLPDMND]QDQRVWL
'
 YRMEDMHSRWUHEQDSUDWLOLFDGRVLJXUQRVWL
'
 YRMEDNDGVHMHGQRPURGLQHSR]QDMHJUDQLFD
/
 XWDQMHMHVYRMVWYHQRRYMHNXQRVXPQMDPXMHMRVYRMVWYHQLMDMHURQD
QDVWXSDSURWLYOXWDQMDNRMHYUOXGD
0
 DQMHMH]ORVXPQMDWLQHJRXVSDYOMLYDWLVH]DEOXGRP
0
 L]DSUDYR]QDPRDNRPDOR]QDPR
6
 D]QDQMHPUDVWHLVXPQMD
6
 NHSWLFL]DPMHSRODJDQRVDPRXERMVWYR
6
 NHSWLNMHRYMHNNRMLVYRMLPRGJRYRULPDSRVWDYOMDSLWDQMD
6
 XPQMDMHSRWUHEQDSUDWLOLFDQDSXWXGRVLJXUQRVWL6XPQMDMHYUORHVWR
EHVNRULVQDSDWQMD
6
 XPQMDMHVRQGDYMHUH
6
 XPQMDPRUDELWLVDPREXGQRVWMHULQDHPRHSRVWDWLRSDVQRVW
6
 XPQMDMDOL]QDMJGMHGYRMEDJODGXMHYUDJMRMSUXLQHNL]DORJDM6XPQMD
MHRWURYSULMDWHOMVWYD*GMHYODGDGYRMEDWDPRMHLQHVLJXUQRVW
6
 XPQMDWLXVHEHSUYLMH]QDNLQWHOLJHQFLMH
6
 YHRQRRHPXSXQRUD]PLOMDSRVWDMHGYRMEHQR

p
 $NRLQMHQLFHQLVXXVNODGXVWHRULMRPPRUDMXVHRGVWUDQLWL
6
 WUDVW]DLVWLQRPQHLVNOMXXMHVSRVREQRVWGDRGODHVXGGRNVHQHSULNXSL
GRYROMDQEURMLQMHQLFD
p
 %ROMHMH]DVOXLWLSRDVWLDQHGRELWLLKQHJRGRELWLSRDVWLDQH]DVOXLWL
LK

 DVWLNRQYHQFLMDVXHOHPHQWLRGNRMLKMHVD]LGDQRGUXWYRDODVOXLNDR
PRUW
p
 1DSRHWNXELMDHLQ
7
 NRL]EMHJDYDLQQLXNRMHPVOXDMXQLMHRVORERHQRGNULYQMH1LWNR
LVWRXQHSRVWLHUDYQRGXQRX
p
 $NRVLXGYRMELPXPOMDM.DGVLXQHYROMLQDLVH]DPMHQX
$
 NRVLXGYRMELX]GULVHLOLUHFLLVWLQX%XGLREMHNWLYDQXWUDHQMX
LVWLQH6XPQMDMXLGROD]LGRLVWUDLYDQMDLVWUDXMXLVSR]QDMHLVWLQX
'
 DRQRQDMVLJXUQLMHWUHEDL]OD]LL]VXPQMHWRMHQDMYLHWRVHRGVXPQMH
PRHWUDLWL
'
 YRMEDMHLVWRGREQRPXHQMHXPDLPDMND]QDQRVWL
'
 YRMEDMHSRWUHEQDSUDWLOLFDGRVLJXUQRVWL
'
 YRMEDNDGVHMHGQRPURGLQHSR]QDMHJUDQLFD
/
 XWDQMHMHVYRMVWYHQRRYMHNXQRVXPQMDPXMHMRVYRMVWYHQLMDMHURQD
QDVWXSDSURWLYOXWDQMDNRMHYUOXGD
0
 DQMHMH]ORVXPQMDWLQHJRXVSDYOMLYDWLVH]DEOXGRP
0
 L]DSUDYR]QDPRDNRPDOR]QDPR
6
 D]QDQMHPUDVWHLVXPQMD
6
 NHSWLFL]DPMHSRODJDQRVDPRXERMVWYR
6
 NHSWLNMHRYMHNNRMLVYRMLPRGJRYRULPDSRVWDYOMDSLWDQMD
6
 XPQMDMHSRWUHEQDSUDWLOLFDQDSXWXGRVLJXUQRVWL6XPQMDMHYUORHVWR
EHVNRULVQDSDWQMD
6
 XPQMDMHVRQGDYMHUH
6
 XPQMDPRUDELWLVDPREXGQRVWMHULQDHPRHSRVWDWLRSDVQRVW
6
 XPQMDMDOL]QDMJGMHGYRMEDJODGXMHYUDJMRMSUXLQHNL]DORJDM6XPQMD
MHRWURYSULMDWHOMVWYD*GMHYODGDGYRMEDWDPRMHLQHVLJXUQRVW
6
 XPQMDWLXVHEHSUYLMH]QDNLQWHOLJHQFLMH
6
 YHRQRRHPXSXQRUD]PLOMDSRVWDMHGYRMEHQR

D
 UJXPHQWLDVWLQGYRMED
 HOMDGDVHRSHUHPRRGQHSUDYHGQHVXPQMHMHVWLOLVXYLQDLOLX]DOXGQD
H
 VWHWLNDHWLNDLGHDOLGHDOL]DPLPHLPLGLURQLMDLVSULNDL]OLND
L]YMHVQRVW
p
 $NROMHSRWXVKYDWL]QDLSRVMHGXMHMH
(
 WLNDMHEHVNRQDQRSURLUHQDRGJRYRUQRVWSUHPDVYHPXWRLYL
=
 QDQRVWLVND]XMHWRMHVWDHWLNDWRWUHEDLQLWL%H]VORERGHNRMDMH
VSR]QDMDQXQRVWLQHPDQLHWLNH
p
 ,GHDOL]DPMHVSRVREQRVWYLGMHWLOMXGHRQDNYLPDNDNYLELPRJOLELWLNDGDQH
ELELOLWDNYLNDNYLMHVX
3
 RVWRMLQHWRWXQLMHRGUXHQMDYODVWLWLKLGHDODGDVPRLKGRVWLJOL
9
 HLQDMHOMXGLVSUHPQDXLQLWLQHYMHURMDWQRDNRVXXJURHQLQMLKRYLLGHDOL
p
 'REURMHLPHEROMHRGYHOLNRJERJDWVWYD
,
 PHHQDPVHVYUHPHQRP]DERUDYLWLLQLWNRVHQHHVMHDWLGMHODQDLK
,
 PHMHGLRELDLGXH
.
 DGDQHWNRMHGQRPVWHNQHLPHVDVYLPMHVYHMHGQRNDNRVH]RYH
6
 MHQDQDMYHHJLPHQDRVWDMHMRXYLMHNVDPRVMHQND
6
 YDNRPMHRYMHNXQMHJRYRLPHL]QLPQR]QDDMQR
p
 ,PLGMHSRPMHULNURMHQDOXDNDNRXOMD
p
 ,URQLMDQLMHRUXMHQHJRXWMHKDEHVSRPRQLK
o
 7NRVHLVSULDYDRSWXXMHVH
o
 7NRHOLQHWRXLQLWLQDLHQDLQD7NRQHHOLQDLHL]OLNX
o
 ,]YMHVQRMHVYHRHPXMHUD]XPQRQHVXPQMDWL
N
 RPSOLPHQWNUHSRVWNULWHULMLOMHSRWD
o
 .DGDPLNROHJHGDMXNRPSOLPHQWHXYLMHNLPDPRVMHDMGDVDPQHJGMH
SRJULMHLR
p
 .UHSRVWMHVDPDVHELQDMOMHSDQDJUDGD
.
 UHSRVWVMDXWDPL
1
 HPDWHNUHSRVWLNRMXELMHGDQHNYDUL

 WRNUHSRVWURGLWRSRURNXJXL
p
 6YLNULWHULMLYULMHGLVDPRX]QHNDRJUDQLHQMD
9
 HOLLQDSLVFDMHXNULWHULMX
p
 $NRMHOMHSRWDXQDPDOMHSRWDMHLVYXGDRNRQDV

o
 .DGDPLNROHJHGDMXNRPSOLPHQWHXYLMHNLPDPRVMHDMGDVDPQHJGMH
SRJULMHLR
p
 .UHSRVWMHVDPDVHELQDMOMHSDQDJUDGD
.
 UHSRVWVMDXWDPL
1
 HPDWHNUHSRVWLNRMXELMHGDQHNYDUL

 WRNUHSRVWURGLWRSRURNXJXL
p
 6YLNULWHULMLYULMHGLVDPRX]QHNDRJUDQLHQMD
9
 HOLLQDSLVFDMHXNULWHULMX
p
 $NRMHOMHSRWDXQDPDOMHSRWDMHLVYXGDRNRQDV
N
 RPSOLPHQWNUHSRVWNULWHULMLOMHSRWD
p
 $NROMHSRWXVKYDWL]QDLSRVMHGXMHMH
(
 WLNDMHEHVNRQDQRSURLUHQDRGJRYRUQRVWSUHPDVYHPXWRLYL
=
 QDQRVWLVND]XMHWRMHVWDHWLNDWRWUHEDLQLWL%H]VORERGHNRMDMH
VSR]QDMDQXQRVWLQHPDQLHWLNH
p
 ,GHDOL]DPMHVSRVREQRVWYLGMHWLOMXGHRQDNYLPDNDNYLELPRJOLELWLNDGDQH
ELELOLWDNYLNDNYLMHVX
3
 RVWRMLQHWRWXQLMHRGUXHQMDYODVWLWLKLGHDODGDVPRLKGRVWLJOL
9
 HLQDMHOMXGLVSUHPQDXLQLWLQHYMHURMDWQRDNRVXXJURHQLQMLKRYLLGHDOL
p
 'REURMHLPHEROMHRGYHOLNRJERJDWVWYD
,
 PHHQDPVHVYUHPHQRP]DERUDYLWLLQLWNRVHQHHVMHDWLGMHODQDLK
,
 PHMHGLRELDLGXH
.
 DGDQHWNRMHGQRPVWHNQHLPHVDVYLPMHVYHMHGQRNDNRVH]RYH
6
 MHQDQDMYHHJLPHQDRVWDMHMRXYLMHNVDPRVMHQND
6
 YDNRPMHRYMHNXQMHJRYRLPHL]QLPQR]QDDMQR
p
 ,PLGMHSRPMHULNURMHQDOXDNDNRXOMD
p
 ,URQLMDQLMHRUXMHQHJRXWMHKDEHVSRPRQLK
o
 7NRVHLVSULDYDRSWXXMHVH
o
 7NRHOLQHWRXLQLWLQDLHQDLQD7NRQHHOLQDLHL]OLNX
o
 ,]YMHVQRMHVYHRHPXMHUD]XPQRQHVXPQMDWL
H
 VWHWLNDHWLNDLGHDOLGHDOL]DPLPHLPLGLURQLMDLVSULNDL]OLND
L]YMHVQRVW

 HOMDGDVHRSHUHPRRGQHSUDYHGQHVXPQMHMHVWLOLVXYLQDLOLX]DOXGQD

 HOMDGDVHRSHUHPRRGQHSUDYHGQHVXPQMHMHVWLOLVXYLQDLOLX]DOXGQD
H
 VWHWLNDHWLNDLGHDOLGHDOL]DPLPHLPLGLURQLMDLVSULNDL]OLND
L]YMHVQRVW
p
 $NROMHSRWXVKYDWL]QDLSRVMHGXMHMH
(
 WLNDMHEHVNRQDQRSURLUHQDRGJRYRUQRVWSUHPDVYHPXWRLYL
=
 QDQRVWLVND]XMHWRMHVWDHWLNDWRWUHEDLQLWL%H]VORERGHNRMDMH
VSR]QDMDQXQRVWLQHPDQLHWLNH
p
 ,GHDOL]DPMHVSRVREQRVWYLGMHWLOMXGHRQDNYLPDNDNYLELPRJOLELWLNDGDQH
ELELOLWDNYLNDNYLMHVX
3
 RVWRMLQHWRWXQLMHRGUXHQMDYODVWLWLKLGHDODGDVPRLKGRVWLJOL
9
 HLQDMHOMXGLVSUHPQDXLQLWLQHYMHURMDWQRDNRVXXJURHQLQMLKRYLLGHDOL
p
 'REURMHLPHEROMHRGYHOLNRJERJDWVWYD
,
 PHHQDPVHVYUHPHQRP]DERUDYLWLLQLWNRVHQHHVMHDWLGMHODQDLK
,
 PHMHGLRELDLGXH
.
 DGDQHWNRMHGQRPVWHNQHLPHVDVYLPMHVYHMHGQRNDNRVH]RYH
6
 MHQDQDMYHHJLPHQDRVWDMHMRXYLMHNVDPRVMHQND
6
 YDNRPMHRYMHNXQMHJRYRLPHL]QLPQR]QDDMQR
p
 ,PLGMHSRPMHULNURMHQDOXDNDNRXOMD
p
 ,URQLMDQLMHRUXMHQHJRXWMHKDEHVSRPRQLK
o
 7NRVHLVSULDYDRSWXXMHVH
o
 7NRHOLQHWRXLQLWLQDLHQDLQD7NRQHHOLQDLHL]OLNX
o
 ,]YMHVQRMHVYHRHPXMHUD]XPQRQHVXPQMDWL
N
 RPSOLPHQWNUHSRVWNULWHULMLOMHSRWD
o
 .DGDPLNROHJHGDMXNRPSOLPHQWHXYLMHNLPDPRVMHDMGDVDPQHJGMH
SRJULMHLR
p
 .UHSRVWMHVDPDVHELQDMOMHSDQDJUDGD
.
 UHSRVWVMDXWDPL
1
 HPDWHNUHSRVWLNRMXELMHGDQHNYDUL

 WRNUHSRVWURGLWRSRURNXJXL
p
 6YLNULWHULMLYULMHGLVDPRX]QHNDRJUDQLHQMD
9
 HOLLQDSLVFDMHXNULWHULMX
p
 $NRMHOMHSRWDXQDPDOMHSRWDMHLVYXGDRNRQDV

o
 .DGDPLNROHJHGDMXNRPSOLPHQWHXYLMHNLPDPRVMHDMGDVDPQHJGMH
SRJULMHLR
p
 .UHSRVWMHVDPDVHELQDMOMHSDQDJUDGD
.
 UHSRVWVMDXWDPL
1
 HPDWHNUHSRVWLNRMXELMHGDQHNYDUL

 WRNUHSRVWURGLWRSRURNXJXL
p
 6YLNULWHULMLYULMHGLVDPRX]QHNDRJUDQLHQMD
9
 HOLLQDSLVFDMHXNULWHULMX
p
 $NRMHOMHSRWDXQDPDOMHSRWDMHLVYXGDRNRQDV
N
 RPSOLPHQWNUHSRVWNULWHULMLOMHSRWD
p
 $NROMHSRWXVKYDWL]QDLSRVMHGXMHMH
(
 WLNDMHEHVNRQDQRSURLUHQDRGJRYRUQRVWSUHPDVYHPXWRLYL
=
 QDQRVWLVND]XMHWRMHVWDHWLNDWRWUHEDLQLWL%H]VORERGHNRMDMH
VSR]QDMDQXQRVWLQHPDQLHWLNH
p
 ,GHDOL]DPMHVSRVREQRVWYLGMHWLOMXGHRQDNYLPDNDNYLELPRJOLELWLNDGDQH
ELELOLWDNYLNDNYLMHVX
3
 RVWRMLQHWRWXQLMHRGUXHQMDYODVWLWLKLGHDODGDVPRLKGRVWLJOL
9
 HLQDMHOMXGLVSUHPQDXLQLWLQHYMHURMDWQRDNRVXXJURHQLQMLKRYLLGHDOL
p
 'REURMHLPHEROMHRGYHOLNRJERJDWVWYD
,
 PHHQDPVHVYUHPHQRP]DERUDYLWLLQLWNRVHQHHVMHDWLGMHODQDLK
,
 PHMHGLRELDLGXH
.
 DGDQHWNRMHGQRPVWHNQHLPHVDVYLPMHVYHMHGQRNDNRVH]RYH
6
 MHQDQDMYHHJLPHQDRVWDMHMRXYLMHNVDPRVMHQND
6
 YDNRPMHRYMHNXQMHJRYRLPHL]QLPQR]QDDMQR
p
 ,PLGMHSRPMHULNURMHQDOXDNDNRXOMD
p
 ,URQLMDQLMHRUXMHQHJRXWMHKDEHVSRPRQLK
o
 7NRVHLVSULDYDRSWXXMHVH
o
 7NRHOLQHWRXLQLWLQDLHQDLQD7NRQHHOLQDLHL]OLNX
o
 ,]YMHVQRMHVYHRHPXMHUD]XPQRQHVXPQMDWL
H
 VWHWLNDHWLNDLGHDOLGHDOL]DPLPHLPLGLURQLMDLVSULNDL]OLND
L]YMHVQRVW

 HOMDGDVHRSHUHPRRGQHSUDYHGQHVXPQMHMHVWLOLVXYLQDLOLX]DOXGQD

/
 MHSRWDREX]GDYDVYDNXVUGEX
1
 DMYHDMDVQRDELODPLMHXYLMHNQDMYHDOMHSRWD
6
 YDNDMHOMHSRWDGRJDDM

 WRMHOLMHSRVHELSRND]XMHVHJROR

 WROLMHSR]YXLVXSURWVWDYOMDVHVYLPSUDYLOLPDJUDPDWLNHDWROLMHSR
L]JOHGDVYLP]DNRQLPDHVWHWLNH7DNRMHULMHWNDVORJDOMHSRWHLVWLGD
P
 HGLWLUDQMHPLVDRPMHURGDYQRVWPRUDO

 WROLMHSR]YXLVXSURWVWDYOMDVHVYLPSUDYLOLPDJUDPDWLNHDWROLMHSR
L]JOHGDVYLP]DNRQLPDHVWHWLNH7DNRMHULMHWNDVORJDOMHSRWHLVWLGD

/
 MHSRWDQLMHXGRDOLLQLXGD

P
 HGLWLUDQMHPLVDRPMHURGDYQRVWPRUDO

/
 MHSRWDMHXQXWUDQML]DNRQSULURGH

o
 0HGLWLUDQMHWUHEDSUDWLWLVYDNRLWDQMHLXHQMH3RGPHGLWLUDQMHPWUHED
VKYDWLWLXPRYDQMHLOLPHWRGLNRPLOMHQMH

/
 MHSRWDMHXRGVXVWYXVXYLQRJ

o
 7NRMHPMHURGDYDQDQHPDDXWRULWHWDLVWRMHWDNRQHPRDQNDRLRQDMNRML
LPDDXWRULWHWDDQLMHPMHURGDYDQ

/
 MHSRWDMHRVMHDMHPSRWHQFLUDQDLVWLQD

p
 %H]VORERGHQHPDPRUDOD9LHQDPQHGRVWDMHPRUDOQHKUDEURVWLQHJR
LQWHOLJHQFLMH1HPRUDOQRVWLQHSUHVWDOQD]DSRVOHQRVWQHLPGRYRGHGR
EHVPLVOHQRVWLGXHYQHEROHVWL
'
 YLMHVWYDULLVSXQMDYDMXGXXXYLMHNQRYLPLVYHYHLPXGLYOMHQMHPL
VWUDKRSRWRYDQMHPWRVHYLHLXVWUDMQLMHUD]PLOMDQMHEDYLQMLPD]YMH]GDQR
QHERQDGDPQRPLPRUDOQL]DNRQXPHQL
*
 GMHLPDPRUDODVYHMHMHGQDNRYDQR
+
 WMHOLVXRGELMHGHQDSUDYLWLYUOLQX7DNRMHQDVWDRPRUDO
,
 ]PRUDODHQDVWDWLSROLFLMD
.
 UDMVYDNHXGRUHGQRVWLMHVWVDPRVYODGDYDQMH
0
 RUDOEUQMLFD]DYROMX

,
 XGLMHOXOMHSRWHQDOD]LVHVYDOMHSRWD
/
 LMHSLPGMHYRMNDPDMHGRSXWHQRGDEXGXSRQRVQHQDVYRMGDU
/
 MHSRWDLVSXQMDYDVPLVDR2QDMHVPLVDR
/
 MHSRWDL]D]LYDGLYOMHQMH
/
 MHSRWDMHGXELQDSRYULQH
/
 MHSRWDMHREHDQMHVUHH

o
 0HGLWLUDQMHWUHEDSUDWLWLVYDNRLWDQMHLXHQMH3RGPHGLWLUDQMHPWUHED
VKYDWLWLXPRYDQMHLOLPHWRGLNRPLOMHQMH

 WRMHOLMHSRVHELSRND]XMHVHJROR

o
 7NRMHPMHURGDYDQDQHPDDXWRULWHWDLVWRMHWDNRQHPRDQNDRLRQDMNRML
LPDDXWRULWHWDDQLMHPMHURGDYDQ

1
 DMYHDMDVQRDELODPLMHXYLMHNQDMYHDOMHSRWD

6
 YDNDMHOMHSRWDGRJDDM
/
 MHSRWDREX]GDYDVYDNXVUGEX
/
 MHSRWDQLMHXGRDOLLQLXGD
/
 MHSRWDMHXQXWUDQML]DNRQSULURGH
/
 MHSRWDMHXRGVXVWYXVXYLQRJ
/
 MHSRWDMHRVMHDMHPSRWHQFLUDQDLVWLQD
,
 XGLMHOXOMHSRWHQDOD]LVHVYDOMHSRWD
/
 LMHSLPGMHYRMNDPDMHGRSXWHQRGDEXGXSRQRVQHQDVYRMGDU
/
 MHSRWDLVSXQMDYDVPLVDR2QDMHVPLVDR
/
 MHSRWDL]D]LYDGLYOMHQMH
/
 MHSRWDMHGXELQDSRYULQH
/
 MHSRWDMHREHDQMHVUHH

p
 %H]VORERGHQHPDPRUDOD9LHQDPQHGRVWDMHPRUDOQHKUDEURVWLQHJR
LQWHOLJHQFLMH1HPRUDOQRVWLQHSUHVWDOQD]DSRVOHQRVWQHLPGRYRGHGR
EHVPLVOHQRVWLGXHYQHEROHVWL
'
 YLMHVWYDULLVSXQMDYDMXGXXXYLMHNQRYLPLVYHYHLPXGLYOMHQMHPL
VWUDKRSRWRYDQMHPWRVHYLHLXVWUDMQLMHUD]PLOMDQMHEDYLQMLPD]YMH]GDQR
QHERQDGDPQRPLPRUDOQL]DNRQXPHQL
*
 GMHLPDPRUDODVYHMHMHGQDNRYDQR
+
 WMHOLVXRGELMHGHQDSUDYLWLYUOLQX7DNRMHQDVWDRPRUDO
,
 ]PRUDODHQDVWDWLSROLFLMD
.
 UDMVYDNHXGRUHGQRVWLMHVWVDPRVYODGDYDQMH
0
 RUDOEUQMLFD]DYROMX
/
 MHSRWDREX]GDYDVYDNXVUGEX
1
 DMYHDMDVQRDELODPLMHXYLMHNQDMYHDOMHSRWD
6
 YDNDMHOMHSRWDGRJDDM

 WRMHOLMHSRVHELSRND]XMHVHJROR

 WROLMHSR]YXLVXSURWVWDYOMDVHVYLPSUDYLOLPDJUDPDWLNHDWROLMHSR
L]JOHGDVYLP]DNRQLPDHVWHWLNH7DNRMHULMHWNDVORJDOMHSRWHLVWLGD
P
 HGLWLUDQMHPLVDRPMHURGDYQRVWPRUDO

 WROLMHSR]YXLVXSURWVWDYOMDVHVYLPSUDYLOLPDJUDPDWLNHDWROLMHSR
L]JOHGDVYLP]DNRQLPDHVWHWLNH7DNRMHULMHWNDVORJDOMHSRWHLVWLGD

/
 MHSRWDQLMHXGRDOLLQLXGD

P
 HGLWLUDQMHPLVDRPMHURGDYQRVWPRUDO

/
 MHSRWDMHXQXWUDQML]DNRQSULURGH

o
 0HGLWLUDQMHWUHEDSUDWLWLVYDNRLWDQMHLXHQMH3RGPHGLWLUDQMHPWUHED
VKYDWLWLXPRYDQMHLOLPHWRGLNRPLOMHQMH

/
 MHSRWDMHXRGVXVWYXVXYLQRJ

o
 7NRMHPMHURGDYDQDQHPDDXWRULWHWDLVWRMHWDNRQHPRDQNDRLRQDMNRML
LPDDXWRULWHWDDQLMHPMHURGDYDQ

/
 MHSRWDMHRVMHDMHPSRWHQFLUDQDLVWLQD

p
 %H]VORERGHQHPDPRUDOD9LHQDPQHGRVWDMHPRUDOQHKUDEURVWLQHJR
LQWHOLJHQFLMH1HPRUDOQRVWLQHSUHVWDOQD]DSRVOHQRVWQHLPGRYRGHGR
EHVPLVOHQRVWLGXHYQHEROHVWL
'
 YLMHVWYDULLVSXQMDYDMXGXXXYLMHNQRYLPLVYHYHLPXGLYOMHQMHPL
VWUDKRSRWRYDQMHPWRVHYLHLXVWUDMQLMHUD]PLOMDQMHEDYLQMLPD]YMH]GDQR
QHERQDGDPQRPLPRUDOQL]DNRQXPHQL
*
 GMHLPDPRUDODVYHMHMHGQDNRYDQR
+
 WMHOLVXRGELMHGHQDSUDYLWLYUOLQX7DNRMHQDVWDRPRUDO
,
 ]PRUDODHQDVWDWLSROLFLMD
.
 UDMVYDNHXGRUHGQRVWLMHVWVDPRVYODGDYDQMH
0
 RUDOEUQMLFD]DYROMX

,
 XGLMHOXOMHSRWHQDOD]LVHVYDOMHSRWD
/
 LMHSLPGMHYRMNDPDMHGRSXWHQRGDEXGXSRQRVQHQDVYRMGDU
/
 MHSRWDLVSXQMDYDVPLVDR2QDMHVPLVDR
/
 MHSRWDL]D]LYDGLYOMHQMH
/
 MHSRWDMHGXELQDSRYULQH
/
 MHSRWDMHREHDQMHVUHH

o
 0HGLWLUDQMHWUHEDSUDWLWLVYDNRLWDQMHLXHQMH3RGPHGLWLUDQMHPWUHED
VKYDWLWLXPRYDQMHLOLPHWRGLNRPLOMHQMH

 WRMHOLMHSRVHELSRND]XMHVHJROR

o
 7NRMHPMHURGDYDQDQHPDDXWRULWHWDLVWRMHWDNRQHPRDQNDRLRQDMNRML
LPDDXWRULWHWDDQLMHPMHURGDYDQ

1
 DMYHDMDVQRDELODPLMHXYLMHNQDMYHDOMHSRWD
/
 MHSRWDREX]GDYDVYDNXVUGEX
/
 MHSRWDQLMHXGRDOLLQLXGD
/
 MHSRWDMHXQXWUDQML]DNRQSULURGH
/
 MHSRWDMHXRGVXVWYXVXYLQRJ
/
 MHSRWDMHRVMHDMHPSRWHQFLUDQDLVWLQD
,
 XGLMHOXOMHSRWHQDOD]LVHVYDOMHSRWD
/
 LMHSLPGMHYRMNDPDMHGRSXWHQRGDEXGXSRQRVQHQDVYRMGDU
/
 MHSRWDLVSXQMDYDVPLVDR2QDMHVPLVDR
/
 MHSRWDL]D]LYDGLYOMHQMH
/
 MHSRWDMHGXELQDSRYULQH
/
 MHSRWDMHREHDQMHVUHH6
 YDNDMHOMHSRWDGRJDDM

p
 %H]VORERGHQHPDPRUDOD9LHQDPQHGRVWDMHPRUDOQHKUDEURVWLQHJR
LQWHOLJHQFLMH1HPRUDOQRVWLQHSUHVWDOQD]DSRVOHQRVWQHLPGRYRGHGR
EHVPLVOHQRVWLGXHYQHEROHVWL
'
 YLMHVWYDULLVSXQMDYDMXGXXXYLMHNQRYLPLVYHYHLPXGLYOMHQMHPL
VWUDKRSRWRYDQMHPWRVHYLHLXVWUDMQLMHUD]PLOMDQMHEDYLQMLPD]YMH]GDQR
QHERQDGDPQRPLPRUDOQL]DNRQXPHQL
*
 GMHLPDPRUDODVYHMHMHGQDNRYDQR
+
 WMHOLVXRGELMHGHQDSUDYLWLYUOLQX7DNRMHQDVWDRPRUDO
,
 ]PRUDODHQDVWDWLSROLFLMD
.
 UDMVYDNHXGRUHGQRVWLMHVWVDPRVYODGDYDQMH
0
 RUDOEUQMLFD]DYROMX0
 RUDOMHQDVLOMHDNDGQLMHRQGDMHKLSRNUL]LMD
0
 RUDOMHREUDPEHQDNDWHJRULMD
0
 RUDOMHGQRJGUXWYDMHREUQXWRSURSRUFLRQDODQQMHJRYRMYHOLLQL6WRJDMH
VYDNLSRMHGLQDFNDGMHX]DMHGQLFLXL]YMHVQRPVPLVOXORLMLRYMHNQHJR
NDGDRGOXXMHVDP]DVHEHMHUQMHJDQRVL]DMHGQLFDXWROLNRMPMHULGDJD
RVOREDDQMHJRYHLQGLYLGXDOQHRGJRYRUQRVWLWRVXRUJDQL]DFLMHYHHWLPMH
QHL]EMHQLMDQMLKRYDQHPRUDOQRVWLVOLMHSDJOXSRVWSUHPDODWLQVNRM-DYOMDVH
QDJUDLYDQMHSURVMHQRVWL1DMJRUHMHSRGUDYDQMH,QWHJULWHWWDGDSRVWDMH
VWHULODQ
0
 RUDOVHQHQDPHHGUXJLPDRQMHXWHELDOLQHNDR]DNRQYHNDR
PRUDOQRELHEH]NRMHJDMHQHPRJX]DMHGQLNLLYRWXGUXWYX2QMH
LQVWLQNWLYQLUHJXODWLYSRVWXSDND0RUDOQL]DNRQLYDHPHXWLPVDPRXQXWDU
MHGQHOMXGVNHJUXSHNRMDLYL]DMHGQR
0
 RUDOLVWLPLVOLODFLGXUXNXSRGUXNX
0
 RUDOLVWLNRMLQHWRYULMHGLWRQLVXWRVYHVHOMHPMHUELWLPRUDOLVWNYDUL
NDUDNWHU,VWLVHNYDULMRYLHPRUDORPLMXQHLVNUHQRVWPRUDOLVWLPRUDMX
RWNULWL
0
 RUDOLVWLVXOMXGLNRMLVHHXWDPRJGMHGUXJHVYUEL
0
 RUDOQDVHSUDYLODVPDWUDMXVYHWLPDLRQMLPDVHQHUDVSUDYOMD8QMLPDMH
VDGUDQDQHSULNRVQRYHQRVWURGLWHOMDVWDULMHGMHFHLOLRGUDVOLKYHOLLQD
0
 RUDOQHVSRVREQRVWLRELQRVHFLMHQHLVSUDYRPYLHQHJRLQWHOHNWXDOQH
0
 RUDOQLVHLYRWQHPRHREMDVQLWLXPRP
0
 RUDOQRL]JUDHQRYMHNLVDPRWDMVDVYLPMHVORERGDQ
0
 RUDOQRMHELHRQRNRMHMHVSRVREQRUD]PLOMDWLRVYRMLPSUROLPUDGQMDPDL
QMLKRYLPSREXGDPDRGREUDYDMXLMHGQHLRVXXMXLGUXJHLEXGXLGDMH
VWYDUQRRYMHNMHGLQRELHNRMHPRGD]DVOXXMHWDMQD]LYXWRPHMHQDMYHD
UD]OLNDL]PHXQMHJDLQLLKLYRWLQMD
0
 RUDOQRQHJRGRYDQMHMHDXUHRODODQLKVYHWDFD2PRUDOX]QDPVDPRWROLNR
GDMHPRUDOQRRQRSRVOLMHHJDVHRVMHDWHDQHPRUDOQRRQRSRVOLMHHJDVH
RVMHDWHORH
2
 VREDVDVYRMRPYODVWLWRPPRUDOQRXQHWUHEDSRGUNXDXWRULWHWDQL
VXJODVQRVWGUXJLK,DNRMHWDNYDRVREDPRUDOQDQMHQHRFMHQHQLVX
RUWRGRNVQH=QDDMQRMHRVWYDUHQMHYUHGQRWD
3
 RHWDNMHPRUDOQHVQDJHXSUH]LUDQMXVPUWL
3
 URSRYLMHGDWLPRUDOMHMHGQRVWDYQRDOLREUD]ORLWLMHWHNR
5
 D]ELWLNRQYHQFLMHPRUDOD]QDLRVORERGLWLELHRGSULVLOQLKQRUPLYUHPHQD
6
 DPRPRUDOQLVDGUDMPRHMHGDQLQX]GLLGRR]ELOMQRVWL

0
 RUDOMHGQRJGUXWYDMHREUQXWRSURSRUFLRQDODQQMHJRYRMYHOLLQL6WRJDMH
VYDNLSRMHGLQDFNDGMHX]DMHGQLFLXL]YMHVQRPVPLVOXORLMLRYMHNQHJR
NDGDRGOXXMHVDP]DVHEHMHUQMHJDQRVL]DMHGQLFDXWROLNRMPMHULGDJD
RVOREDDQMHJRYHLQGLYLGXDOQHRGJRYRUQRVWLWRVXRUJDQL]DFLMHYHHWLPMH
QHL]EMHQLMDQMLKRYDQHPRUDOQRVWLVOLMHSDJOXSRVWSUHPDODWLQVNRM-DYOMDVH
QDJUDLYDQMHSURVMHQRVWL1DMJRUHMHSRGUDYDQMH,QWHJULWHWWDGDSRVWDMH
VWHULODQ
0
 RUDOVHQHQDPHHGUXJLPDRQMHXWHELDOLQHNDR]DNRQYHNDR
PRUDOQRELHEH]NRMHJDMHQHPRJX]DMHGQLNLLYRWXGUXWYX2QMH
LQVWLQNWLYQLUHJXODWLYSRVWXSDND0RUDOQL]DNRQLYDHPHXWLPVDPRXQXWDU
MHGQHOMXGVNHJUXSHNRMDLYL]DMHGQR
0
 RUDOLVWLPLVOLODFLGXUXNXSRGUXNX
0
 RUDOLVWLNRMLQHWRYULMHGLWRQLVXWRVYHVHOMHPMHUELWLPRUDOLVWNYDUL
NDUDNWHU,VWLVHNYDULMRYLHPRUDORPLMXQHLVNUHQRVWPRUDOLVWLPRUDMX
RWNULWL
0
 RUDOLVWLVXOMXGLNRMLVHHXWDPRJGMHGUXJHVYUEL
0
 RUDOQDVHSUDYLODVPDWUDMXVYHWLPDLRQMLPDVHQHUDVSUDYOMD8QMLPDMH
VDGUDQDQHSULNRVQRYHQRVWURGLWHOMDVWDULMHGMHFHLOLRGUDVOLKYHOLLQD
0
 RUDOQHVSRVREQRVWLRELQRVHFLMHQHLVSUDYRPYLHQHJRLQWHOHNWXDOQH
0
 RUDOQLVHLYRWQHPRHREMDVQLWLXPRP
0
 RUDOQRL]JUDHQRYMHNLVDPRWDMVDVYLPMHVORERGDQ
0
 RUDOQRMHELHRQRNRMHMHVSRVREQRUD]PLOMDWLRVYRMLPSUROLPUDGQMDPDL
QMLKRYLPSREXGDPDRGREUDYDMXLMHGQHLRVXXMXLGUXJHLEXGXLGDMH
VWYDUQRRYMHNMHGLQRELHNRMHPRGD]DVOXXMHWDMQD]LYXWRPHMHQDMYHD
UD]OLNDL]PHXQMHJDLQLLKLYRWLQMD
0
 RUDOQRQHJRGRYDQMHMHDXUHRODODQLKVYHWDFD2PRUDOX]QDPVDPRWROLNR
GDMHPRUDOQRRQRSRVOLMHHJDVHRVMHDWHDQHPRUDOQRRQRSRVOLMHHJDVH
RVMHDWHORH
2
 VREDVDVYRMRPYODVWLWRPPRUDOQRXQHWUHEDSRGUNXDXWRULWHWDQL
VXJODVQRVWGUXJLK,DNRMHWDNYDRVREDPRUDOQDQMHQHRFMHQHQLVX
RUWRGRNVQH=QDDMQRMHRVWYDUHQMHYUHGQRWD
3
 RHWDNMHPRUDOQHVQDJHXSUH]LUDQMXVPUWL
3
 URSRYLMHGDWLPRUDOMHMHGQRVWDYQRDOLREUD]ORLWLMHWHNR
5
 D]ELWLNRQYHQFLMHPRUDOD]QDLRVORERGLWLELHRGSULVLOQLKQRUPLYUHPHQD
6
 DPRPRUDOQLVDGUDMPRHMHGDQLQX]GLLGRR]ELOMQRVWL
0
 RUDOMHQDVLOMHDNDGQLMHRQGDMHKLSRNUL]LMD
0
 RUDOMHREUDPEHQDNDWHJRULMD

0
 RUDOMHQDVLOMHDNDGQLMHRQGDMHKLSRNUL]LMD
0
 RUDOMHREUDPEHQDNDWHJRULMD
0
 RUDOMHGQRJGUXWYDMHREUQXWRSURSRUFLRQDODQQMHJRYRMYHOLLQL6WRJDMH
VYDNLSRMHGLQDFNDGMHX]DMHGQLFLXL]YMHVQRPVPLVOXORLMLRYMHNQHJR
NDGDRGOXXMHVDP]DVHEHMHUQMHJDQRVL]DMHGQLFDXWROLNRMPMHULGDJD
RVOREDDQMHJRYHLQGLYLGXDOQHRGJRYRUQRVWLWRVXRUJDQL]DFLMHYHHWLPMH
QHL]EMHQLMDQMLKRYDQHPRUDOQRVWLVOLMHSDJOXSRVWSUHPDODWLQVNRM-DYOMDVH
QDJUDLYDQMHSURVMHQRVWL1DMJRUHMHSRGUDYDQMH,QWHJULWHWWDGDSRVWDMH
VWHULODQ
0
 RUDOVHQHQDPHHGUXJLPDRQMHXWHELDOLQHNDR]DNRQYHNDR
PRUDOQRELHEH]NRMHJDMHQHPRJX]DMHGQLNLLYRWXGUXWYX2QMH
LQVWLQNWLYQLUHJXODWLYSRVWXSDND0RUDOQL]DNRQLYDHPHXWLPVDPRXQXWDU
MHGQHOMXGVNHJUXSHNRMDLYL]DMHGQR
0
 RUDOLVWLPLVOLODFLGXUXNXSRGUXNX
0
 RUDOLVWLNRMLQHWRYULMHGLWRQLVXWRVYHVHOMHPMHUELWLPRUDOLVWNYDUL
NDUDNWHU,VWLVHNYDULMRYLHPRUDORPLMXQHLVNUHQRVWPRUDOLVWLPRUDMX
RWNULWL
0
 RUDOLVWLVXOMXGLNRMLVHHXWDPRJGMHGUXJHVYUEL
0
 RUDOQDVHSUDYLODVPDWUDMXVYHWLPDLRQMLPDVHQHUDVSUDYOMD8QMLPDMH
VDGUDQDQHSULNRVQRYHQRVWURGLWHOMDVWDULMHGMHFHLOLRGUDVOLKYHOLLQD
0
 RUDOQHVSRVREQRVWLRELQRVHFLMHQHLVSUDYRPYLHQHJRLQWHOHNWXDOQH
0
 RUDOQLVHLYRWQHPRHREMDVQLWLXPRP
0
 RUDOQRL]JUDHQRYMHNLVDPRWDMVDVYLPMHVORERGDQ
0
 RUDOQRMHELHRQRNRMHMHVSRVREQRUD]PLOMDWLRVYRMLPSUROLPUDGQMDPDL
QMLKRYLPSREXGDPDRGREUDYDMXLMHGQHLRVXXMXLGUXJHLEXGXLGDMH
VWYDUQRRYMHNMHGLQRELHNRMHPRGD]DVOXXMHWDMQD]LYXWRPHMHQDMYHD
UD]OLNDL]PHXQMHJDLQLLKLYRWLQMD
0
 RUDOQRQHJRGRYDQMHMHDXUHRODODQLKVYHWDFD2PRUDOX]QDPVDPRWROLNR
GDMHPRUDOQRRQRSRVOLMHHJDVHRVMHDWHDQHPRUDOQRRQRSRVOLMHHJDVH
RVMHDWHORH
2
 VREDVDVYRMRPYODVWLWRPPRUDOQRXQHWUHEDSRGUNXDXWRULWHWDQL
VXJODVQRVWGUXJLK,DNRMHWDNYDRVREDPRUDOQDQMHQHRFMHQHQLVX
RUWRGRNVQH=QDDMQRMHRVWYDUHQMHYUHGQRWD
3
 RHWDNMHPRUDOQHVQDJHXSUH]LUDQMXVPUWL
3
 URSRYLMHGDWLPRUDOMHMHGQRVWDYQRDOLREUD]ORLWLMHWHNR
5
 D]ELWLNRQYHQFLMHPRUDOD]QDLRVORERGLWLELHRGSULVLOQLKQRUPLYUHPHQD
6
 DPRPRUDOQLVDGUDMPRHMHGDQLQX]GLLGRR]ELOMQRVWL0
 RUDOMHGQRJGUXWYDMHREUQXWRSURSRUFLRQDODQQMHJRYRMYHOLLQL6WRJDMH
VYDNLSRMHGLQDFNDGMHX]DMHGQLFLXL]YMHVQRPVPLVOXORLMLRYMHNQHJR
NDGDRGOXXMHVDP]DVHEHMHUQMHJDQRVL]DMHGQLFDXWROLNRMPMHULGDJD
RVOREDDQMHJRYHLQGLYLGXDOQHRGJRYRUQRVWLWRVXRUJDQL]DFLMHYHHWLPMH
QHL]EMHQLMDQMLKRYDQHPRUDOQRVWLVOLMHSDJOXSRVWSUHPDODWLQVNRM-DYOMDVH
QDJUDLYDQMHSURVMHQRVWL1DMJRUHMHSRGUDYDQMH,QWHJULWHWWDGDSRVWDMH
VWHULODQ
0
 RUDOVHQHQDPHHGUXJLPDRQMHXWHELDOLQHNDR]DNRQYHNDR
PRUDOQRELHEH]NRMHJDMHQHPRJX]DMHGQLNLLYRWXGUXWYX2QMH
LQVWLQNWLYQLUHJXODWLYSRVWXSDND0RUDOQL]DNRQLYDHPHXWLPVDPRXQXWDU
MHGQHOMXGVNHJUXSHNRMDLYL]DMHGQR
0
 RUDOLVWLPLVOLODFLGXUXNXSRGUXNX
0
 RUDOLVWLNRMLQHWRYULMHGLWRQLVXWRVYHVHOMHPMHUELWLPRUDOLVWNYDUL
NDUDNWHU,VWLVHNYDULMRYLHPRUDORPLMXQHLVNUHQRVWPRUDOLVWLPRUDMX
RWNULWL
0
 RUDOLVWLVXOMXGLNRMLVHHXWDPRJGMHGUXJHVYUEL
0
 RUDOQDVHSUDYLODVPDWUDMXVYHWLPDLRQMLPDVHQHUDVSUDYOMD8QMLPDMH
VDGUDQDQHSULNRVQRYHQRVWURGLWHOMDVWDULMHGMHFHLOLRGUDVOLKYHOLLQD
0
 RUDOQHVSRVREQRVWLRELQRVHFLMHQHLVSUDYRPYLHQHJRLQWHOHNWXDOQH
0
 RUDOQLVHLYRWQHPRHREMDVQLWLXPRP
0
 RUDOQRL]JUDHQRYMHNLVDPRWDMVDVYLPMHVORERGDQ
0
 RUDOQRMHELHRQRNRMHMHVSRVREQRUD]PLOMDWLRVYRMLPSUROLPUDGQMDPDL
QMLKRYLPSREXGDPDRGREUDYDMXLMHGQHLRVXXMXLGUXJHLEXGXLGDMH
VWYDUQRRYMHNMHGLQRELHNRMHPRGD]DVOXXMHWDMQD]LYXWRPHMHQDMYHD
UD]OLNDL]PHXQMHJDLQLLKLYRWLQMD
0
 RUDOQRQHJRGRYDQMHMHDXUHRODODQLKVYHWDFD2PRUDOX]QDPVDPRWROLNR
GDMHPRUDOQRRQRSRVOLMHHJDVHRVMHDWHDQHPRUDOQRRQRSRVOLMHHJDVH
RVMHDWHORH
2
 VREDVDVYRMRPYODVWLWRPPRUDOQRXQHWUHEDSRGUNXDXWRULWHWDQL
VXJODVQRVWGUXJLK,DNRMHWDNYDRVREDPRUDOQDQMHQHRFMHQHQLVX
RUWRGRNVQH=QDDMQRMHRVWYDUHQMHYUHGQRWD
3
 RHWDNMHPRUDOQHVQDJHXSUH]LUDQMXVPUWL
3
 URSRYLMHGDWLPRUDOMHMHGQRVWDYQRDOLREUD]ORLWLMHWHNR
5
 D]ELWLNRQYHQFLMHPRUDOD]QDLRVORERGLWLELHRGSULVLOQLKQRUPLYUHPHQD
6
 DPRPRUDOQLVDGUDMPRHMHGDQLQX]GLLGRR]ELOMQRVWL
0
 RUDOMHQDVLOMHDNDGQLMHRQGDMHKLSRNUL]LMD
0
 RUDOMHREUDPEHQDNDWHJRULMD6
 DYMHVWDQRYMHNVHPRHRGXSULMHWLLVNXHQMXWHVHRVMHDNULYLPNDGD
SRJULMHL0RUDOQDSUDYLODMHXVPMHULRSUHPDVHELLQLMHVNORQRSWXLYDQMX
GUXJLK1MHJRYDVDYMHVWMHWDNRVQDQRUD]YLMHQDGD]ERJWRJDSRQHNDGWUSH
QMHJRYQDJRQVNLLYRWLVWYDUDODNDVQDJD
6
 WYDUQDVORERGDPRUDODSRVOMHGQMLMHSXWYODGDOD]DYULMHPH6SDUWHMHUVXELOH
QHSR]QDWHSRMDYHNDRVWYDUQLSUHOMXELQHYMHUDHQHL]DOHDPXX

p
 1LVLREYH]DQLQLWLQHPRJXH

 RYMHNPRUDVDPVWMHLVYRMHSUDYRDNRQHHGDJDVPUYLJRPLODREYH]D

Q
 DHODQDJDDQMHQDJRYRUQD]RULQHNRQYHQFLRQDOQRVWQXGD

R
 EYH]HRGOXNHRGQRVLRGREUDYDQMHRIHQ]LYQRVWRSDVQRVWRVREQRVW

p
 8SRYLMHVWLRYMHDQVWYDYLHMHOMXGLXPUOR]DWRWRVXLPDOLQDHODQHJR
]DWRWRVXLPQDHODQHGRVWDMDOD
.
 DGDRYMHNNDHGDVHQDHOQRVQHLPVODHWR]QDLGDQHPDQLQDMPDQMX
QDPMHUXRVWYDULWLWRXSUDNVL1DHODVHPRJXSRVWDYLWLNDRSXWRND]L,OLNDR
YMHDOD
1
 DHORMHVWUDVW]DLVWLQRP
1
 HGRVWDWDNQDHODMHVWPR
2
 WNULYDQMHQRYLKQDHODGDNOHQHRPRJXDYDLVWRGREQRL]YRHQMHVYLK
PRJXQRVWLSULPMHQHNDNRSR]LWLYQHWDNRL]ORXSRWUHEH2VLPWRJDYHOLND
GMHODPRJXQDVWDWLVDPRWDGDDNRGRHGRQMLKRYHGLIX]LMHQDLUHPSODQX
3
 ULQFLSGRWMHUDQGRNUDMDSRVWDMHGRJPD
7
 NRLPDQDHODVPLMHSRQHNDGMHGQRL]DERUDYLWL8REUDQLQHNLKQDHODWUHED
WUDLWLGDVHSRWXMXQHNLGREULRELDML7UDLWLGDVHSRWXMXQHNHQRUPHWR
MRQH]QDLGDRYMHNSULMHWL
=
 DNUDMQMDQDHODQHSRVWRMHUD]OR]LRQRWRQLMH]DVQRYDQRQLQDMHGQRP
UD]ORJXQLMHGDQUD]ORJQHPRHX]GUPDWL
o
 0LMHGYDQDJDDPRWRMHQD]HPOMLLVPXNRPVSR]QDMHPRLRQRWRMHX
QDLPUXNDPD
p
 .DNRYDWUXXJDVLWLQDJRYDUDQMHP"
p
 /MXGLQLVXQLNDGWDNRGREULLOLWDNRORLNDRQMLKRYLQD]RUL
o
 1H]QDLGDMHQHWNRQHVWYDUDQVDPR]DWRWRSURPDWUDQHNRQYHQFLRQDOQR
VWYDULWDNRNDNRRQHGRLVWDL]JOHGDMXDQHNDNRVHSULLQMDMX
p
 1XGDMHLVSUHGUD]XPD
1
 XGDQHPD]DNRQD
1
 XGLVHYDOMDSRNRULWL

p
 8SRYLMHVWLRYMHDQVWYDYLHMHOMXGLXPUOR]DWRWRVXLPDOLQDHODQHJR
]DWRWRVXLPQDHODQHGRVWDMDOD
.
 DGDRYMHNNDHGDVHQDHOQRVQHLPVODHWR]QDLGDQHPDQLQDMPDQMX
QDPMHUXRVWYDULWLWRXSUDNVL1DHODVHPRJXSRVWDYLWLNDRSXWRND]L,OLNDR
YMHDOD
1
 DHORMHVWUDVW]DLVWLQRP
1
 HGRVWDWDNQDHODMHVWPR
2
 WNULYDQMHQRYLKQDHODGDNOHQHRPRJXDYDLVWRGREQRL]YRHQMHVYLK
PRJXQRVWLSULPMHQHNDNRSR]LWLYQHWDNRL]ORXSRWUHEH2VLPWRJDYHOLND
GMHODPRJXQDVWDWLVDPRWDGDDNRGRHGRQMLKRYHGLIX]LMHQDLUHPSODQX
3
 ULQFLSGRWMHUDQGRNUDMDSRVWDMHGRJPD
7
 NRLPDQDHODVPLMHSRQHNDGMHGQRL]DERUDYLWL8REUDQLQHNLKQDHODWUHED
WUDLWLGDVHSRWXMXQHNLGREULRELDML7UDLWLGDVHSRWXMXQHNHQRUPHWR
MRQH]QDLGDRYMHNSULMHWL
=
 DNUDMQMDQDHODQHSRVWRMHUD]OR]LRQRWRQLMH]DVQRYDQRQLQDMHGQRP
UD]ORJXQLMHGDQUD]ORJQHPRHX]GUPDWL
o
 0LMHGYDQDJDDPRWRMHQD]HPOMLLVPXNRPVSR]QDMHPRLRQRWRMHX
QDLPUXNDPD
p
 .DNRYDWUXXJDVLWLQDJRYDUDQMHP"
p
 /MXGLQLVXQLNDGWDNRGREULLOLWDNRORLNDRQMLKRYLQD]RUL
o
 1H]QDLGDMHQHWNRQHVWYDUDQVDPR]DWRWRSURPDWUDQHNRQYHQFLRQDOQR
VWYDULWDNRNDNRRQHGRLVWDL]JOHGDMXDQHNDNRVHSULLQMDMX
p
 1XGDMHLVSUHGUD]XPD
1
 XGDQHPD]DNRQD
1
 XGLVHYDOMDSRNRULWL

R
 EYH]HRGOXNHRGQRVLRGREUDYDQMHRIHQ]LYQRVWRSDVQRVWRVREQRVW

Q
 DHODQDJDDQMHQDJRYRUQD]RULQHNRQYHQFLRQDOQRVWQXGD

p
 1LVLREYH]DQLQLWLQHPRJXH

 RYMHNPRUDVDPVWMHLVYRMHSUDYRDNRQHHGDJDVPUYLJRPLODREYH]D

6
 DYMHVWDQRYMHNVHPRHRGXSULMHWLLVNXHQMXWHVHRVMHDNULYLPNDGD
SRJULMHL0RUDOQDSUDYLODMHXVPMHULRSUHPDVHELLQLMHVNORQRSWXLYDQMX
GUXJLK1MHJRYDVDYMHVWMHWDNRVQDQRUD]YLMHQDGD]ERJWRJDSRQHNDGWUSH
QMHJRYQDJRQVNLLYRWLVWYDUDODNDVQDJD
6
 WYDUQDVORERGDPRUDODSRVOMHGQMLMHSXWYODGDOD]DYULMHPH6SDUWHMHUVXELOH
QHSR]QDWHSRMDYHNDRVWYDUQLSUHOMXELQHYMHUDHQHL]DOHDPXX


6
 DYMHVWDQRYMHNVHPRHRGXSULMHWLLVNXHQMXWHVHRVMHDNULYLPNDGD
SRJULMHL0RUDOQDSUDYLODMHXVPMHULRSUHPDVHELLQLMHVNORQRSWXLYDQMX
GUXJLK1MHJRYDVDYMHVWMHWDNRVQDQRUD]YLMHQDGD]ERJWRJDSRQHNDGWUSH
QMHJRYQDJRQVNLLYRWLVWYDUDODNDVQDJD
6
 WYDUQDVORERGDPRUDODSRVOMHGQMLMHSXWYODGDOD]DYULMHPH6SDUWHMHUVXELOH
QHSR]QDWHSRMDYHNDRVWYDUQLSUHOMXELQHYMHUDHQHL]DOHDPXX

p
 1LVLREYH]DQLQLWLQHPRJXH

 RYMHNPRUDVDPVWMHLVYRMHSUDYRDNRQHHGDJDVPUYLJRPLODREYH]D

Q
 DHODQDJDDQMHQDJRYRUQD]RULQHNRQYHQFLRQDOQRVWQXGD

R
 EYH]HRGOXNHRGQRVLRGREUDYDQMHRIHQ]LYQRVWRSDVQRVWRVREQRVW

p
 8SRYLMHVWLRYMHDQVWYDYLHMHOMXGLXPUOR]DWRWRVXLPDOLQDHODQHJR
]DWRWRVXLPQDHODQHGRVWDMDOD
.
 DGDRYMHNNDHGDVHQDHOQRVQHLPVODHWR]QDLGDQHPDQLQDMPDQMX
QDPMHUXRVWYDULWLWRXSUDNVL1DHODVHPRJXSRVWDYLWLNDRSXWRND]L,OLNDR
YMHDOD
1
 DHORMHVWUDVW]DLVWLQRP
1
 HGRVWDWDNQDHODMHVWPR
2
 WNULYDQMHQRYLKQDHODGDNOHQHRPRJXDYDLVWRGREQRL]YRHQMHVYLK
PRJXQRVWLSULPMHQHNDNRSR]LWLYQHWDNRL]ORXSRWUHEH2VLPWRJDYHOLND
GMHODPRJXQDVWDWLVDPRWDGDDNRGRHGRQMLKRYHGLIX]LMHQDLUHPSODQX
3
 ULQFLSGRWMHUDQGRNUDMDSRVWDMHGRJPD
7
 NRLPDQDHODVPLMHSRQHNDGMHGQRL]DERUDYLWL8REUDQLQHNLKQDHODWUHED
WUDLWLGDVHSRWXMXQHNLGREULRELDML7UDLWLGDVHSRWXMXQHNHQRUPHWR
MRQH]QDLGDRYMHNSULMHWL
=
 DNUDMQMDQDHODQHSRVWRMHUD]OR]LRQRWRQLMH]DVQRYDQRQLQDMHGQRP
UD]ORJXQLMHGDQUD]ORJQHPRHX]GUPDWL
o
 0LMHGYDQDJDDPRWRMHQD]HPOMLLVPXNRPVSR]QDMHPRLRQRWRMHX
QDLPUXNDPD
p
 .DNRYDWUXXJDVLWLQDJRYDUDQMHP"
p
 /MXGLQLVXQLNDGWDNRGREULLOLWDNRORLNDRQMLKRYLQD]RUL
o
 1H]QDLGDMHQHWNRQHVWYDUDQVDPR]DWRWRSURPDWUDQHNRQYHQFLRQDOQR
VWYDULWDNRNDNRRQHGRLVWDL]JOHGDMXDQHNDNRVHSULLQMDMX
p
 1XGDMHLVSUHGUD]XPD
1
 XGDQHPD]DNRQD
1
 XGLVHYDOMDSRNRULWL

p
 8SRYLMHVWLRYMHDQVWYDYLHMHOMXGLXPUOR]DWRWRVXLPDOLQDHODQHJR
]DWRWRVXLPQDHODQHGRVWDMDOD
.
 DGDRYMHNNDHGDVHQDHOQRVQHLPVODHWR]QDLGDQHPDQLQDMPDQMX
QDPMHUXRVWYDULWLWRXSUDNVL1DHODVHPRJXSRVWDYLWLNDRSXWRND]L,OLNDR
YMHDOD
1
 DHORMHVWUDVW]DLVWLQRP
1
 HGRVWDWDNQDHODMHVWPR
2
 WNULYDQMHQRYLKQDHODGDNOHQHRPRJXDYDLVWRGREQRL]YRHQMHVYLK
PRJXQRVWLSULPMHQHNDNRSR]LWLYQHWDNRL]ORXSRWUHEH2VLPWRJDYHOLND
GMHODPRJXQDVWDWLVDPRWDGDDNRGRHGRQMLKRYHGLIX]LMHQDLUHPSODQX
3
 ULQFLSGRWMHUDQGRNUDMDSRVWDMHGRJPD
7
 NRLPDQDHODVPLMHSRQHNDGMHGQRL]DERUDYLWL8REUDQLQHNLKQDHODWUHED
WUDLWLGDVHSRWXMXQHNLGREULRELDML7UDLWLGDVHSRWXMXQHNHQRUPHWR
MRQH]QDLGDRYMHNSULMHWL
=
 DNUDMQMDQDHODQHSRVWRMHUD]OR]LRQRWRQLMH]DVQRYDQRQLQDMHGQRP
UD]ORJXQLMHGDQUD]ORJQHPRHX]GUPDWL
o
 0LMHGYDQDJDDPRWRMHQD]HPOMLLVPXNRPVSR]QDMHPRLRQRWRMHX
QDLPUXNDPD
p
 .DNRYDWUXXJDVLWLQDJRYDUDQMHP"
p
 /MXGLQLVXQLNDGWDNRGREULLOLWDNRORLNDRQMLKRYLQD]RUL
o
 1H]QDLGDMHQHWNRQHVWYDUDQVDPR]DWRWRSURPDWUDQHNRQYHQFLRQDOQR
VWYDULWDNRNDNRRQHGRLVWDL]JOHGDMXDQHNDNRVHSULLQMDMX
p
 1XGDMHLVSUHGUD]XPD
1
 XGDQHPD]DNRQD
1
 XGLVHYDOMDSRNRULWL

R
 EYH]HRGOXNHRGQRVLRGREUDYDQMHRIHQ]LYQRVWRSDVQRVWRVREQRVW

Q
 DHODQDJDDQMHQDJRYRUQD]RULQHNRQYHQFLRQDOQRVWQXGD

p
 1LVLREYH]DQLQLWLQHPRJXH

 RYMHNPRUDVDPVWMHLVYRMHSUDYRDNRQHHGDJDVPUYLJRPLODREYH]D

6
 DYMHVWDQRYMHNVHPRHRGXSULMHWLLVNXHQMXWHVHRVMHDNULYLPNDGD
SRJULMHL0RUDOQDSUDYLODMHXVPMHULRSUHPDVHELLQLMHVNORQRSWXLYDQMX
GUXJLK1MHJRYDVDYMHVWMHWDNRVQDQRUD]YLMHQDGD]ERJWRJDSRQHNDGWUSH
QMHJRYQDJRQVNLLYRWLVWYDUDODNDVQDJD
6
 WYDUQDVORERGDPRUDODSRVOMHGQMLMHSXWYODGDOD]DYULMHPH6SDUWHMHUVXELOH
QHSR]QDWHSRMDYHNDRVWYDUQLSUHOMXELQHYMHUDHQHL]DOHDPXXp
 2GOXNHOHHQDGQXWYRMLKPHQWDOQLKSURFHVD
.
 DGVHQDHPXQHPRJXRMVLWXDFLMLMDRQGDGRQRVLPRGOXNXGDMHEROMH
XLQLWLELORWRQHJRQLWD
2
 GOXDQRYMHNHVNOMXHPQD]DYUWDQMDXLQLWLYLHQHJRQHRGOXDQV
LWDYRPNXWLMRP]DDODW
2
 GOXQRVWXQHVUHLMHXYLMHNSRODSXWDGRVSDVD
p
 'REUHRGQRVHSRVWLHQDMEUHDNRVHJUDGLNDRGDLKYHLPD
p
 1HPRMPLVDPRRGREUDYDWLPLVOLVYRMRPJODYRP
p
 2IHQ]LYQRVWGDDJUHVLYQRVWQH
2
 IHQ]LYQRVWXYDDYDVXSDUQLND
o
 0RGDHWHNRXRLWLRSDVQRVWRVLPDNRQLVLRVREQRRWHHQ
p
 6YLMHWXVYRMRMLYRMVWYDUQRVWLMHFDUVWYROMXGVNHRVREQRVWLDQHUD]XPD
NRMLPDNROLNRJRGRQELRNRULVWDQLSDNQLMHVDPRYMHN
S
 UDNVDSULOLNHVMHQDVQRYLVWDYVWLGVXGELQD
p
 3UDNVDMHSRVOMHGQMLNULWHULMLVWLQH
3
 UDNVDPRUDELWLJUDHQDQDGREURMWHRULML
8
 SUDNVLMHVWDOQL]DGDWDNRQDMNRMLVHVWDOQRQHREDYOMD
8
 YLGRGYRMHQRGSUDNVHRVWDMHQHGMHORWYRUDQ
p
 1HRSWXXMSULOLNHNDGVLVDPX]URNRPVYRMHEROL
p
 'DQHPDVMHQHWNRELPXELRSUDWLODF"
p
 *GMHVX]ODWQHSWLFHOMXGVNLKVQRYDSUHNRNRMLKVHWREH]EURMQLKPRUDL
YUOHWQLKSODQLQDGRQMLKGROD]L"
0
 LVPRJUDDRGNRMHVHSUDYHVQRYLLQDPDOLLYRWQDPMHVQRP
]DRNUXHQ
1
 HPRHVHRHNLYDWLGDYHLPDPRVOLNXXSDPHQMXNRMDELQDPRPRJXLOD
GDVDVWDYLPRGRJRGRYWLQHL]VQRYD6QRYLVHUD]YLMDMX]DYULMHPH
VD]ULMHYDQMD
1
 HPRMPLVOLWLGDVLVLURPDDQ]DWRWRWLVHQLVXRVWYDULOLVQRYLXLVWLQX
VLURPDDQMHRQDMWNRQLNDGDQLMHLPDRVQRYH
1
 LWNRQHVDQMDRQRWRJDVHQHWLH
2
 QRRHPXQHPRHPRVDQMDWLQLMHVWYDUQR2QRWRVDQMDPRVDPLRVWDMH
VDQ2QRWRVDQMDPR]DMHGQRSRVWDMHVWYDUQRVW
3
 RND]LYDQMHSXWDNRMLPGROD]LPRGRQHNHVSR]QDMHGRYROMQRMHGDGRNDH
NDNRRQDQLMHXURHQD

p
 3UDNVDMHSRVOMHGQMLNULWHULMLVWLQH
3
 UDNVDPRUDELWLJUDHQDQDGREURMWHRULML
8
 SUDNVLMHVWDOQL]DGDWDNRQDMNRMLVHVWDOQRQHREDYOMD
8
 YLGRGYRMHQRGSUDNVHRVWDMHQHGMHORWYRUDQ
p
 1HRSWXXMSULOLNHNDGVLVDPX]URNRPVYRMHEROL
p
 'DQHPDVMHQHWNRELPXELRSUDWLODF"
p
 *GMHVX]ODWQHSWLFHOMXGVNLKVQRYDSUHNRNRMLKVHWREH]EURMQLKPRUDL
YUOHWQLKSODQLQDGRQMLKGROD]L"
0
 LVPRJUDDRGNRMHVHSUDYHVQRYLLQDPDOLLYRWQDPMHVQRP
]DRNUXHQ
1
 HPRHVHRHNLYDWLGDYHLPDPRVOLNXXSDPHQMXNRMDELQDPRPRJXLOD
GDVDVWDYLPRGRJRGRYWLQHL]VQRYD6QRYLVHUD]YLMDMX]DYULMHPH
VD]ULMHYDQMD
1
 HPRMPLVOLWLGDVLVLURPDDQ]DWRWRWLVHQLVXRVWYDULOLVQRYLXLVWLQX
VLURPDDQMHRQDMWNRQLNDGDQLMHLPDRVQRYH
1
 LWNRQHVDQMDRQRWRJDVHQHWLH
2
 QRRHPXQHPRHPRVDQMDWLQLMHVWYDUQR2QRWRVDQMDPRVDPLRVWDMH
VDQ2QRWRVDQMDPR]DMHGQRSRVWDMHVWYDUQRVW
3
 RND]LYDQMHSXWDNRMLPGROD]LPRGRQHNHVSR]QDMHGRYROMQRMHGDGRNDH
NDNRRQDQLMHXURHQD
S
 UDNVDSULOLNHVMHQDVQRYLVWDYVWLGVXGELQD
p
 2GOXNHOHHQDGQXWYRMLKPHQWDOQLKSURFHVD
.
 DGVHQDHPXQHPRJXRMVLWXDFLMLMDRQGDGRQRVLPRGOXNXGDMHEROMH
XLQLWLELORWRQHJRQLWD
2
 GOXDQRYMHNHVNOMXHPQD]DYUWDQMDXLQLWLYLHQHJRQHRGOXDQV
LWDYRPNXWLMRP]DDODW
2
 GOXQRVWXQHVUHLMHXYLMHNSRODSXWDGRVSDVD
p
 'REUHRGQRVHSRVWLHQDMEUHDNRVHJUDGLNDRGDLKYHLPD
p
 1HPRMPLVDPRRGREUDYDWLPLVOLVYRMRPJODYRP
p
 2IHQ]LYQRVWGDDJUHVLYQRVWQH
2
 IHQ]LYQRVWXYDDYDVXSDUQLND
o
 0RGDHWHNRXRLWLRSDVQRVWRVLPDNRQLVLRVREQRRWHHQ
p
 6YLMHWXVYRMRMLYRMVWYDUQRVWLMHFDUVWYROMXGVNHRVREQRVWLDQHUD]XPD
NRMLPDNROLNRJRGRQELRNRULVWDQLSDNQLMHVDPRYMHN

p
 2GOXNHOHHQDGQXWYRMLKPHQWDOQLKSURFHVD
.
 DGVHQDHPXQHPRJXRMVLWXDFLMLMDRQGDGRQRVLPRGOXNXGDMHEROMH
XLQLWLELORWRQHJRQLWD
2
 GOXDQRYMHNHVNOMXHPQD]DYUWDQMDXLQLWLYLHQHJRQHRGOXDQV
LWDYRPNXWLMRP]DDODW
2
 GOXQRVWXQHVUHLMHXYLMHNSRODSXWDGRVSDVD
p
 'REUHRGQRVHSRVWLHQDMEUHDNRVHJUDGLNDRGDLKYHLPD
p
 1HPRMPLVDPRRGREUDYDWLPLVOLVYRMRPJODYRP
p
 2IHQ]LYQRVWGDDJUHVLYQRVWQH
2
 IHQ]LYQRVWXYDDYDVXSDUQLND
o
 0RGDHWHNRXRLWLRSDVQRVWRVLPDNRQLVLRVREQRRWHHQ
p
 6YLMHWXVYRMRMLYRMVWYDUQRVWLMHFDUVWYROMXGVNHRVREQRVWLDQHUD]XPD
NRMLPDNROLNRJRGRQELRNRULVWDQLSDNQLMHVDPRYMHN
S
 UDNVDSULOLNHVMHQDVQRYLVWDYVWLGVXGELQD
p
 3UDNVDMHSRVOMHGQMLNULWHULMLVWLQH
3
 UDNVDPRUDELWLJUDHQDQDGREURMWHRULML
8
 SUDNVLMHVWDOQL]DGDWDNRQDMNRMLVHVWDOQRQHREDYOMD
8
 YLGRGYRMHQRGSUDNVHRVWDMHQHGMHORWYRUDQ
p
 1HRSWXXMSULOLNHNDGVLVDPX]URNRPVYRMHEROL
p
 'DQHPDVMHQHWNRELPXELRSUDWLODF"
p
 *GMHVX]ODWQHSWLFHOMXGVNLKVQRYDSUHNRNRMLKVHWREH]EURMQLKPRUDL
YUOHWQLKSODQLQDGRQMLKGROD]L"
0
 LVPRJUDDRGNRMHVHSUDYHVQRYLLQDPDOLLYRWQDPMHVQRP
]DRNUXHQ
1
 HPRHVHRHNLYDWLGDYHLPDPRVOLNXXSDPHQMXNRMDELQDPRPRJXLOD
GDVDVWDYLPRGRJRGRYWLQHL]VQRYD6QRYLVHUD]YLMDMX]DYULMHPH
VD]ULMHYDQMD
1
 HPRMPLVOLWLGDVLVLURPDDQ]DWRWRWLVHQLVXRVWYDULOLVQRYLXLVWLQX
VLURPDDQMHRQDMWNRQLNDGDQLMHLPDRVQRYH
1
 LWNRQHVDQMDRQRWRJDVHQHWLH
2
 QRRHPXQHPRHPRVDQMDWLQLMHVWYDUQR2QRWRVDQMDPRVDPLRVWDMH
VDQ2QRWRVDQMDPR]DMHGQRSRVWDMHVWYDUQRVW
3
 RND]LYDQMHSXWDNRMLPGROD]LPRGRQHNHVSR]QDMHGRYROMQRMHGDGRNDH
NDNRRQDQLMHXURHQDp
 3UDNVDMHSRVOMHGQMLNULWHULMLVWLQH
3
 UDNVDPRUDELWLJUDHQDQDGREURMWHRULML
8
 SUDNVLMHVWDOQL]DGDWDNRQDMNRMLVHVWDOQRQHREDYOMD
8
 YLGRGYRMHQRGSUDNVHRVWDMHQHGMHORWYRUDQ
p
 1HRSWXXMSULOLNHNDGVLVDPX]URNRPVYRMHEROL
p
 'DQHPDVMHQHWNRELPXELRSUDWLODF"
p
 *GMHVX]ODWQHSWLFHOMXGVNLKVQRYDSUHNRNRMLKVHWREH]EURMQLKPRUDL
YUOHWQLKSODQLQDGRQMLKGROD]L"
0
 LVPRJUDDRGNRMHVHSUDYHVQRYLLQDPDOLLYRWQDPMHVQRP
]DRNUXHQ
1
 HPRHVHRHNLYDWLGDYHLPDPRVOLNXXSDPHQMXNRMDELQDPRPRJXLOD
GDVDVWDYLPRGRJRGRYWLQHL]VQRYD6QRYLVHUD]YLMDMX]DYULMHPH
VD]ULMHYDQMD
1
 HPRMPLVOLWLGDVLVLURPDDQ]DWRWRWLVHQLVXRVWYDULOLVQRYLXLVWLQX
VLURPDDQMHRQDMWNRQLNDGDQLMHLPDRVQRYH
1
 LWNRQHVDQMDRQRWRJDVHQHWLH
2
 QRRHPXQHPRHPRVDQMDWLQLMHVWYDUQR2QRWRVDQMDPRVDPLRVWDMH
VDQ2QRWRVDQMDPR]DMHGQRSRVWDMHVWYDUQRVW
3
 RND]LYDQMHSXWDNRMLPGROD]LPRGRQHNHVSR]QDMHGRYROMQRMHGDGRNDH
NDNRRQDQLMHXURHQD
S
 UDNVDSULOLNHVMHQDVQRYLVWDYVWLGVXGELQD
p
 2GOXNHOHHQDGQXWYRMLKPHQWDOQLKSURFHVD
.
 DGVHQDHPXQHPRJXRMVLWXDFLMLMDRQGDGRQRVLPRGOXNXGDMHEROMH
XLQLWLELORWRQHJRQLWD
2
 GOXDQRYMHNHVNOMXHPQD]DYUWDQMDXLQLWLYLHQHJRQHRGOXDQV
LWDYRPNXWLMRP]DDODW
2
 GOXQRVWXQHVUHLMHXYLMHNSRODSXWDGRVSDVD
p
 'REUHRGQRVHSRVWLHQDMEUHDNRVHJUDGLNDRGDLKYHLPD
p
 1HPRMPLVDPRRGREUDYDWLPLVOLVYRMRPJODYRP
p
 2IHQ]LYQRVWGDDJUHVLYQRVWQH
2
 IHQ]LYQRVWXYDDYDVXSDUQLND
o
 0RGDHWHNRXRLWLRSDVQRVWRVLPDNRQLVLRVREQRRWHHQ
p
 6YLMHWXVYRMRMLYRMVWYDUQRVWLMHFDUVWYROMXGVNHRVREQRVWLDQHUD]XPD
NRMLPDNROLNRJRGRQELRNRULVWDQLSDNQLMHVDPRYMHN6
 DQMHSXSDQDYUSFDVNRMRPMHLQGLYLGXDSRYH]DQDVDVYHPLURP
6
 DQMHVOLNDVPUWL
6
 DQMH]DRYMHNDLVWRNDRLQDYLMDQMH]DVDW
6
 DQQDGRNQDXMHVXNREHVYMHVWL
6
 QRYLVXVWYDUQRVWLNRMHQHHOH]DYULWLDVWYDUQRVWLVXVQRYLNRMLVX]DYULOL
6
 YRMHHPRVQRYHPRLRVWYDULWWHNNDGDVHRGOXLPRSUREXGLWL

 WRVHQHPRHVDQMDWLQHVDGUDYDVWYDUQRVW8]DOXGVHERMLPRVQRYD
QDMJRULVDQQLMHQLWDXXVSRUHGELVDLYRWRP

p
 DUPMHQHYLGOMLYGLROMHSRWHEH]NRMHJQLWNRQHPRHELWL]DLVWDOLMHS

 DUPQDLQNDNRRYMHNNDHGDDGDPXQLMHSRVWDYOMHQRRGUHHQRSLWDQMH

 DUPMHQHVYMHVQRREHDQMH
p
 'RND]XMDOLDNRWYUGLPRUDLGRND]DWL
p
 $NRMDWHQHXLQLPWNRH$NRWRQHXLQLPRGPDKNDGX"

 RYMHNQLMHVYMHVQRELHVDVORERGQRPYROMRPPRJXQRXVORERGQRJ
RGOXLYDQMDLRGJRYRUQR]DVYRMHSRVWXSNHGUXJLQHGLMHOHWDNYRPLOMHQMDL
VPDWUDMXGDRYMHNSRVMHGXMHSRVHEQDVYRMVWYRKWLMHQMHLOLYROMX0HXWLP
VYDWHRULMDJRYRULSURWLYVORERGQHYROMHVYDLVNXVWYDSRND]XMHGDRQD
SRVWRML1DDMHOLQRVWXPQRJRHPXXQDPDYHXQDSULMHGRGUHHQD
*HQHWVNRQDVOMHHREDMXURGLWHOMDLRGJRMNRMLVPRSULPLOLSDLQDDSRVHEQD
GUXWYHQDLNXOWXUQDRNROLQDVYHWRREOLNXMHQDNDUDNWHUWHXPQRJRHPXL
QDXEXGXQRVW9HOLNLGLRVYDNLGDQMLKDNWLYQRVWLQDHJLYRWDXYMHWRYDQMH
LREDYOMDQDXWRPDWVNLSXWHPQLLKPRGDQLKVUHGLWDWHEH]VYMHVQLKRGOXNDV
QDHVWUDQHEH]QDG]RUDLOLXVPMHUDYDQMDRYMHNRYDERUED]DRVORERHQMH
QHSURL]OD]LL]QMHJRYHYROMHGDEXGHVORERGDQYHRQDSUHGVWDYOMDWHQGHQFLMX
GDL]EMHJQHLOLSREMHJQHRGDYHU]LYQLKSRGUDDMDRNROLQHLOLLGDYHU]LYQH

p
 6WDYVHRVODQMDQDQDMPDQMDPRJXDVD]QDQMDLVNXVWYRQDHORLDIHNWH

 DUPWYUGQMDYROMD]DGDD

6
 WDYLUDVSRORHQMHQLVXXYLMHNSURGXNWLWYRMHYROMH3ULPMHU]DWRMHPDVRYQD
VXJHVWLMD

6
 WDYRPR]QDDYDPRSVLKLNHVDGUDMHXVPMHUHQHFLOMX1DLQD]RULSRVWDMX
XQLIRUPLUDQL9HLQDVWDYRYDMHVYMHVQRLOLQHVYMHVQRVDJUDHQDQDQHNRM
VHQWHQFL
o
 1HERMVHQHXWHSRVWLGMHWL
p
 ,OLVWYDUDMVYRMXVXGELQXLOLHMHGRELWLJRWRYX
2
 VXGELQLQHJRYRUHQLNDGRQLNRMLPDMHGREUR

6
 WDYRPR]QDDYDPRSVLKLNHVDGUDMHXVPMHUHQHFLOMX1DLQD]RULSRVWDMX
XQLIRUPLUDQL9HLQDVWDYRYDMHVYMHVQRLOLQHVYMHVQRVDJUDHQDQDQHNRM
VHQWHQFL
o
 1HERMVHQHXWHSRVWLGMHWL
p
 ,OLVWYDUDMVYRMXVXGELQXLOLHMHGRELWLJRWRYX
2
 VXGELQLQHJRYRUHQLNDGRQLNRMLPDMHGREUR

6
 WDYLUDVSRORHQMHQLVXXYLMHNSURGXNWLWYRMHYROMH3ULPMHU]DWRMHPDVRYQD
VXJHVWLMD

 DUPWYUGQMDYROMD]DGDD

p
 6WDYVHRVODQMDQDQDMPDQMDPRJXDVD]QDQMDLVNXVWYRQDHORLDIHNWH

p
 DUPMHQHYLGOMLYGLROMHSRWHEH]NRMHJQLWNRQHPRHELWL]DLVWDOLMHS

 DUPQDLQNDNRRYMHNNDHGDDGDPXQLMHSRVWDYOMHQRRGUHHQRSLWDQMH

 DUPMHQHVYMHVQRREHDQMH
p
 'RND]XMDOLDNRWYUGLPRUDLGRND]DWL
p
 $NRMDWHQHXLQLPWNRH$NRWRQHXLQLPRGPDKNDGX"

 RYMHNQLMHVYMHVQRELHVDVORERGQRPYROMRPPRJXQRXVORERGQRJ
RGOXLYDQMDLRGJRYRUQR]DVYRMHSRVWXSNHGUXJLQHGLMHOHWDNYRPLOMHQMDL
VPDWUDMXGDRYMHNSRVMHGXMHSRVHEQDVYRMVWYRKWLMHQMHLOLYROMX0HXWLP
VYDWHRULMDJRYRULSURWLYVORERGQHYROMHVYDLVNXVWYDSRND]XMHGDRQD
SRVWRML1DDMHOLQRVWXPQRJRHPXXQDPDYHXQDSULMHGRGUHHQD
*HQHWVNRQDVOMHHREDMXURGLWHOMDLRGJRMNRMLVPRSULPLOLSDLQDDSRVHEQD
GUXWYHQDLNXOWXUQDRNROLQDVYHWRREOLNXMHQDNDUDNWHUWHXPQRJRHPXL
QDXEXGXQRVW9HOLNLGLRVYDNLGDQMLKDNWLYQRVWLQDHJLYRWDXYMHWRYDQMH
LREDYOMDQDXWRPDWVNLSXWHPQLLKPRGDQLKVUHGLWDWHEH]VYMHVQLKRGOXNDV
QDHVWUDQHEH]QDG]RUDLOLXVPMHUDYDQMDRYMHNRYDERUED]DRVORERHQMH
QHSURL]OD]LL]QMHJRYHYROMHGDEXGHVORERGDQYHRQDSUHGVWDYOMDWHQGHQFLMX
GDL]EMHJQHLOLSREMHJQHRGDYHU]LYQLKSRGUDDMDRNROLQHLOLLGDYHU]LYQH

6
 DQMHSXSDQDYUSFDVNRMRPMHLQGLYLGXDSRYH]DQDVDVYHPLURP
6
 DQMHVOLNDVPUWL
6
 DQMH]DRYMHNDLVWRNDRLQDYLMDQMH]DVDW
6
 DQQDGRNQDXMHVXNREHVYMHVWL
6
 QRYLVXVWYDUQRVWLNRMHQHHOH]DYULWLDVWYDUQRVWLVXVQRYLNRMLVX]DYULOL
6
 YRMHHPRVQRYHPRLRVWYDULWWHNNDGDVHRGOXLPRSUREXGLWL

 WRVHQHPRHVDQMDWLQHVDGUDYDVWYDUQRVW8]DOXGVHERMLPRVQRYD
QDMJRULVDQQLMHQLWDXXVSRUHGELVDLYRWRP


6
 DQMHSXSDQDYUSFDVNRMRPMHLQGLYLGXDSRYH]DQDVDVYHPLURP
6
 DQMHVOLNDVPUWL
6
 DQMH]DRYMHNDLVWRNDRLQDYLMDQMH]DVDW
6
 DQQDGRNQDXMHVXNREHVYMHVWL
6
 QRYLVXVWYDUQRVWLNRMHQHHOH]DYULWLDVWYDUQRVWLVXVQRYLNRMLVX]DYULOL
6
 YRMHHPRVQRYHPRLRVWYDULWWHNNDGDVHRGOXLPRSUREXGLWL

 WRVHQHPRHVDQMDWLQHVDGUDYDVWYDUQRVW8]DOXGVHERMLPRVQRYD
QDMJRULVDQQLMHQLWDXXVSRUHGELVDLYRWRP

p
 DUPMHQHYLGOMLYGLROMHSRWHEH]NRMHJQLWNRQHPRHELWL]DLVWDOLMHS

 DUPQDLQNDNRRYMHNNDHGDDGDPXQLMHSRVWDYOMHQRRGUHHQRSLWDQMH

 DUPMHQHVYMHVQRREHDQMH
p
 'RND]XMDOLDNRWYUGLPRUDLGRND]DWL
p
 $NRMDWHQHXLQLPWNRH$NRWRQHXLQLPRGPDKNDGX"

 RYMHNQLMHVYMHVQRELHVDVORERGQRPYROMRPPRJXQRXVORERGQRJ
RGOXLYDQMDLRGJRYRUQR]DVYRMHSRVWXSNHGUXJLQHGLMHOHWDNYRPLOMHQMDL
VPDWUDMXGDRYMHNSRVMHGXMHSRVHEQDVYRMVWYRKWLMHQMHLOLYROMX0HXWLP
VYDWHRULMDJRYRULSURWLYVORERGQHYROMHVYDLVNXVWYDSRND]XMHGDRQD
SRVWRML1DDMHOLQRVWXPQRJRHPXXQDPDYHXQDSULMHGRGUHHQD
*HQHWVNRQDVOMHHREDMXURGLWHOMDLRGJRMNRMLVPRSULPLOLSDLQDDSRVHEQD
GUXWYHQDLNXOWXUQDRNROLQDVYHWRREOLNXMHQDNDUDNWHUWHXPQRJRHPXL
QDXEXGXQRVW9HOLNLGLRVYDNLGDQMLKDNWLYQRVWLQDHJLYRWDXYMHWRYDQMH
LREDYOMDQDXWRPDWVNLSXWHPQLLKPRGDQLKVUHGLWDWHEH]VYMHVQLKRGOXNDV
QDHVWUDQHEH]QDG]RUDLOLXVPMHUDYDQMDRYMHNRYDERUED]DRVORERHQMH
QHSURL]OD]LL]QMHJRYHYROMHGDEXGHVORERGDQYHRQDSUHGVWDYOMDWHQGHQFLMX
GDL]EMHJQHLOLSREMHJQHRGDYHU]LYQLKSRGUDDMDRNROLQHLOLLGDYHU]LYQH

p
 6WDYVHRVODQMDQDQDMPDQMDPRJXDVD]QDQMDLVNXVWYRQDHORLDIHNWH

 DUPWYUGQMDYROMD]DGDD

6
 WDYLUDVSRORHQMHQLVXXYLMHNSURGXNWLWYRMHYROMH3ULPMHU]DWRMHPDVRYQD
VXJHVWLMD

6
 WDYRPR]QDDYDPRSVLKLNHVDGUDMHXVPMHUHQHFLOMX1DLQD]RULSRVWDMX
XQLIRUPLUDQL9HLQDVWDYRYDMHVYMHVQRLOLQHVYMHVQRVDJUDHQDQDQHNRM
VHQWHQFL
o
 1HERMVHQHXWHSRVWLGMHWL
p
 ,OLVWYDUDMVYRMXVXGELQXLOLHMHGRELWLJRWRYX
2
 VXGELQLQHJRYRUHQLNDGRQLNRMLPDMHGREUR

6
 WDYRPR]QDDYDPRSVLKLNHVDGUDMHXVPMHUHQHFLOMX1DLQD]RULSRVWDMX
XQLIRUPLUDQL9HLQDVWDYRYDMHVYMHVQRLOLQHVYMHVQRVDJUDHQDQDQHNRM
VHQWHQFL
o
 1HERMVHQHXWHSRVWLGMHWL
p
 ,OLVWYDUDMVYRMXVXGELQXLOLHMHGRELWLJRWRYX
2
 VXGELQLQHJRYRUHQLNDGRQLNRMLPDMHGREUR

6
 WDYLUDVSRORHQMHQLVXXYLMHNSURGXNWLWYRMHYROMH3ULPMHU]DWRMHPDVRYQD
VXJHVWLMD

 DUPWYUGQMDYROMD]DGDD

p
 6WDYVHRVODQMDQDQDMPDQMDPRJXDVD]QDQMDLVNXVWYRQDHORLDIHNWH

p
 DUPMHQHYLGOMLYGLROMHSRWHEH]NRMHJQLWNRQHPRHELWL]DLVWDOLMHS

 DUPQDLQNDNRRYMHNNDHGDDGDPXQLMHSRVWDYOMHQRRGUHHQRSLWDQMH

 DUPMHQHVYMHVQRREHDQMH
p
 'RND]XMDOLDNRWYUGLPRUDLGRND]DWL
p
 $NRMDWHQHXLQLPWNRH$NRWRQHXLQLPRGPDKNDGX"

 RYMHNQLMHVYMHVQRELHVDVORERGQRPYROMRPPRJXQRXVORERGQRJ
RGOXLYDQMDLRGJRYRUQR]DVYRMHSRVWXSNHGUXJLQHGLMHOHWDNYRPLOMHQMDL
VPDWUDMXGDRYMHNSRVMHGXMHSRVHEQDVYRMVWYRKWLMHQMHLOLYROMX0HXWLP
VYDWHRULMDJRYRULSURWLYVORERGQHYROMHVYDLVNXVWYDSRND]XMHGDRQD
SRVWRML1DDMHOLQRVWXPQRJRHPXXQDPDYHXQDSULMHGRGUHHQD
*HQHWVNRQDVOMHHREDMXURGLWHOMDLRGJRMNRMLVPRSULPLOLSDLQDDSRVHEQD
GUXWYHQDLNXOWXUQDRNROLQDVYHWRREOLNXMHQDNDUDNWHUWHXPQRJRHPXL
QDXEXGXQRVW9HOLNLGLRVYDNLGDQMLKDNWLYQRVWLQDHJLYRWDXYMHWRYDQMH
LREDYOMDQDXWRPDWVNLSXWHPQLLKPRGDQLKVUHGLWDWHEH]VYMHVQLKRGOXNDV
QDHVWUDQHEH]QDG]RUDLOLXVPMHUDYDQMDRYMHNRYDERUED]DRVORERHQMH
QHSURL]OD]LL]QMHJRYHYROMHGDEXGHVORERGDQYHRQDSUHGVWDYOMDWHQGHQFLMX
GDL]EMHJQHLOLSREMHJQHRGDYHU]LYQLKSRGUDDMDRNROLQHLOLLGDYHU]LYQH

6
 DQMHSXSDQDYUSFDVNRMRPMHLQGLYLGXDSRYH]DQDVDVYHPLURP
6
 DQMHVOLNDVPUWL
6
 DQMH]DRYMHNDLVWRNDRLQDYLMDQMH]DVDW
6
 DQQDGRNQDXMHVXNREHVYMHVWL
6
 QRYLVXVWYDUQRVWLNRMHQHHOH]DYULWLDVWYDUQRVWLVXVQRYLNRMLVX]DYULOL
6
 YRMHHPRVQRYHPRLRVWYDULWWHNNDGDVHRGOXLPRSUREXGLWL

 WRVHQHPRHVDQMDWLQHVDGUDYDVWYDUQRVW8]DOXGVHERMLPRVQRYD
QDMJRULVDQQLMHQLWDXXVSRUHGELVDLYRWRPRNROLQH%RUEDSURWLYYODGDRUJDQL]LUDQLKUHOLJLMDHNRQRPVNLKVXVWDYD
IRUPDOQRJRGJRMDLREUD]RYDQMDURGLWHOMDLLGHRORJLMDXVWYDULMHERUEDSURWLY
DYHU]LYQHRNROLQHLNRQWUROLUDQMDRYMHNDWDNYRPRNROLQRP

 RYMHNVYHPRHVDPRDNRKRH

 RYMHNDQMHJRYDYROMDLQLYHOLNLPLPDOLP

 YUVWRPYROMRPVYHVHPRHSRVWLL
'
 REUDYROMDMHYUHGQLMDRGVYDNRJXVSMHKD
'
 REUDYROMDVDLQMDYDSULMHNRSRWUHEDQXYMHWVDPHGRVWRMQRVWLGDRYMHN
EXGHVUHWDQ
*
 GMHSRVWRMLYROMDSRVWRMLLSXW
+
 WMHWLXWRPHMHLVWDXPMHWQRVW
.
 DGLPDYROMHLPDLQDLQD
.
 DRWRVHQHNROLNRPLOLJUDPDLVWRJDGUDJRFMHQDUDGLXPDGRELYD
QDMVORHQLMRPPHKDQLNRPLNHPLMVNRPSUHUDGRPVWRWLQDWRQDVLURYHUXGH
WDNRVHSRVOLMHRJURPQRJQDSRUQRJVWYDUDODNRJOLWHUDUQRJUDGDNULVWDOL]LUDMX
LVWHPLVOLLIRUPXODFLMH
1
 DMYDQLMLNRWDMHYROMD
1
 HSRVWRMHNUDGOMLYFLYROMH
1
 HPDWDMQHXOMXGVNRPVWYDUDQMX9ROMDSUDYLRYRXGR1RLSDNQHSRVWRML
LVWLQVNRVWYDUDQMHEH]WDMQH$NRVYLSRUD]LMHGQDNRRGMHNXMXVWYDUDODFMH
]QDRSRQRYLWLVOLNXVYRMHJYODVWLWRJLYRWDRPRJXLYLGDRGMHNQHMDORYD
WDMQDNRMDMHXQMHPX
2
 GMHGQHLVNUHQDVWDMXSRDULQDVYHVWUDQH
2
 QRWRMH]DYROMXWRSORWDWRMH]DVD]QDQMHVYMHWORVW
3
 RUD]QRMHNDGXLYRWXSRMHGLQFDSULMHNORQHGXKQHJRWLMHOR
3
 UDYDMHRYMHNRYDYULMHGQRVWQH]DYLVLRGVQDJHQMHJRYDUD]XPDYHRG
VQDJHQMHJRYHYROMH
3
 UHPDPRMHPPLOMHQMXHQHUJLMDMHSUYDLMHGLQDOMXGVNDYUOLQD
3
 XWRGWLVXXPLOMDSRLQMHSUYLPNRUDNRP
6
 QDJDQHSURL]OD]LL]WMHOHVQLKVSRVREQRVWL2QDSRWMHHRGQHVORPOMLYHYROMH
6
 QDJXYROMHVODELKQD]LYDPRVYRMHJODYRVW
6
 YDNLMHSRHWDNODJDQDQDSRVOMHGQMHVHVWHSHQLFHQDMWHHLYUORULMHWNR
SHQMHPR
6
 YDNLMHYHOLNLXVSMHKWULMXPIXSRUQRVWL
6
 YDNRJGDQDSRQHVLNRWDULFX]HPOMHQDMHGQRPMHVWRLVDJUDGLWHSODQLQX

RNROLQH%RUEDSURWLYYODGDRUJDQL]LUDQLKUHOLJLMDHNRQRPVNLKVXVWDYD
IRUPDOQRJRGJRMDLREUD]RYDQMDURGLWHOMDLLGHRORJLMDXVWYDULMHERUEDSURWLY
DYHU]LYQHRNROLQHLNRQWUROLUDQMDRYMHNDWDNYRPRNROLQRP

 RYMHNVYHPRHVDPRDNRKRH

 RYMHNDQMHJRYDYROMDLQLYHOLNLPLPDOLP

 YUVWRPYROMRPVYHVHPRHSRVWLL
'
 REUDYROMDMHYUHGQLMDRGVYDNRJXVSMHKD
'
 REUDYROMDVDLQMDYDSULMHNRSRWUHEDQXYMHWVDPHGRVWRMQRVWLGDRYMHN
EXGHVUHWDQ
*
 GMHSRVWRMLYROMDSRVWRMLLSXW
+
 WMHWLXWRPHMHLVWDXPMHWQRVW
.
 DGLPDYROMHLPDLQDLQD
.
 DRWRVHQHNROLNRPLOLJUDPDLVWRJDGUDJRFMHQDUDGLXPDGRELYD
QDMVORHQLMRPPHKDQLNRPLNHPLMVNRPSUHUDGRPVWRWLQDWRQDVLURYHUXGH
WDNRVHSRVOLMHRJURPQRJQDSRUQRJVWYDUDODNRJOLWHUDUQRJUDGDNULVWDOL]LUDMX
LVWHPLVOLLIRUPXODFLMH
1
 DMYDQLMLNRWDMHYROMD
1
 HSRVWRMHNUDGOMLYFLYROMH
1
 HPDWDMQHXOMXGVNRPVWYDUDQMX9ROMDSUDYLRYRXGR1RLSDNQHSRVWRML
LVWLQVNRVWYDUDQMHEH]WDMQH$NRVYLSRUD]LMHGQDNRRGMHNXMXVWYDUDODFMH
]QDRSRQRYLWLVOLNXVYRMHJYODVWLWRJLYRWDRPRJXLYLGDRGMHNQHMDORYD
WDMQDNRMDMHXQMHPX
2
 GMHGQHLVNUHQDVWDMXSRDULQDVYHVWUDQH
2
 QRWRMH]DYROMXWRSORWDWRMH]DVD]QDQMHVYMHWORVW
3
 RUD]QRMHNDGXLYRWXSRMHGLQFDSULMHNORQHGXKQHJRWLMHOR
3
 UDYDMHRYMHNRYDYULMHGQRVWQH]DYLVLRGVQDJHQMHJRYDUD]XPDYHRG
VQDJHQMHJRYHYROMH
3
 UHPDPRMHPPLOMHQMXHQHUJLMDMHSUYDLMHGLQDOMXGVNDYUOLQD
3
 XWRGWLVXXPLOMDSRLQMHSUYLPNRUDNRP
6
 QDJDQHSURL]OD]LL]WMHOHVQLKVSRVREQRVWL2QDSRWMHHRGQHVORPOMLYHYROMH
6
 QDJXYROMHVODELKQD]LYDPRVYRMHJODYRVW
6
 YDNLMHSRHWDNODJDQDQDSRVOMHGQMHVHVWHSHQLFHQDMWHHLYUORULMHWNR
SHQMHPR
6
 YDNLMHYHOLNLXVSMHKWULMXPIXSRUQRVWL
6
 YDNRJGDQDSRQHVLNRWDULFX]HPOMHQDMHGQRPMHVWRLVDJUDGLWHSODQLQX

RNROLQH%RUEDSURWLYYODGDRUJDQL]LUDQLKUHOLJLMDHNRQRPVNLKVXVWDYD
IRUPDOQRJRGJRMDLREUD]RYDQMDURGLWHOMDLLGHRORJLMDXVWYDULMHERUEDSURWLY
DYHU]LYQHRNROLQHLNRQWUROLUDQMDRYMHNDWDNYRPRNROLQRP

 RYMHNVYHPRHVDPRDNRKRH

 RYMHNDQMHJRYDYROMDLQLYHOLNLPLPDOLP

 YUVWRPYROMRPVYHVHPRHSRVWLL
'
 REUDYROMDMHYUHGQLMDRGVYDNRJXVSMHKD
'
 REUDYROMDVDLQMDYDSULMHNRSRWUHEDQXYMHWVDPHGRVWRMQRVWLGDRYMHN
EXGHVUHWDQ
*
 GMHSRVWRMLYROMDSRVWRMLLSXW
+
 WMHWLXWRPHMHLVWDXPMHWQRVW
.
 DGLPDYROMHLPDLQDLQD
.
 DRWRVHQHNROLNRPLOLJUDPDLVWRJDGUDJRFMHQDUDGLXPDGRELYD
QDMVORHQLMRPPHKDQLNRPLNHPLMVNRPSUHUDGRPVWRWLQDWRQDVLURYHUXGH
WDNRVHSRVOLMHRJURPQRJQDSRUQRJVWYDUDODNRJOLWHUDUQRJUDGDNULVWDOL]LUDMX
LVWHPLVOLLIRUPXODFLMH
1
 DMYDQLMLNRWDMHYROMD
1
 HSRVWRMHNUDGOMLYFLYROMH
1
 HPDWDMQHXOMXGVNRPVWYDUDQMX9ROMDSUDYLRYRXGR1RLSDNQHSRVWRML
LVWLQVNRVWYDUDQMHEH]WDMQH$NRVYLSRUD]LMHGQDNRRGMHNXMXVWYDUDODFMH
]QDRSRQRYLWLVOLNXVYRMHJYODVWLWRJLYRWDRPRJXLYLGDRGMHNQHMDORYD
WDMQDNRMDMHXQMHPX
2
 GMHGQHLVNUHQDVWDMXSRDULQDVYHVWUDQH
2
 QRWRMH]DYROMXWRSORWDWRMH]DVD]QDQMHVYMHWORVW
3
 RUD]QRMHNDGXLYRWXSRMHGLQFDSULMHNORQHGXKQHJRWLMHOR
3
 UDYDMHRYMHNRYDYULMHGQRVWQH]DYLVLRGVQDJHQMHJRYDUD]XPDYHRG
VQDJHQMHJRYHYROMH
3
 UHPDPRMHPPLOMHQMXHQHUJLMDMHSUYDLMHGLQDOMXGVNDYUOLQD
3
 XWRGWLVXXPLOMDSRLQMHSUYLPNRUDNRP
6
 QDJDQHSURL]OD]LL]WMHOHVQLKVSRVREQRVWL2QDSRWMHHRGQHVORPOMLYHYROMH
6
 QDJXYROMHVODELKQD]LYDPRVYRMHJODYRVW
6
 YDNLMHSRHWDNODJDQDQDSRVOMHGQMHVHVWHSHQLFHQDMWHHLYUORULMHWNR
SHQMHPR
6
 YDNLMHYHOLNLXVSMHKWULMXPIXSRUQRVWL
6
 YDNRJGDQDSRQHVLNRWDULFX]HPOMHQDMHGQRPMHVWRLVDJUDGLWHSODQLQXRNROLQH%RUEDSURWLYYODGDRUJDQL]LUDQLKUHOLJLMDHNRQRPVNLKVXVWDYD
IRUPDOQRJRGJRMDLREUD]RYDQMDURGLWHOMDLLGHRORJLMDXVWYDULMHERUEDSURWLY
DYHU]LYQHRNROLQHLNRQWUROLUDQMDRYMHNDWDNYRPRNROLQRP

 RYMHNVYHPRHVDPRDNRKRH

 RYMHNDQMHJRYDYROMDLQLYHOLNLPLPDOLP

 YUVWRPYROMRPVYHVHPRHSRVWLL
'
 REUDYROMDMHYUHGQLMDRGVYDNRJXVSMHKD
'
 REUDYROMDVDLQMDYDSULMHNRSRWUHEDQXYMHWVDPHGRVWRMQRVWLGDRYMHN
EXGHVUHWDQ
*
 GMHSRVWRMLYROMDSRVWRMLLSXW
+
 WMHWLXWRPHMHLVWDXPMHWQRVW
.
 DGLPDYROMHLPDLQDLQD
.
 DRWRVHQHNROLNRPLOLJUDPDLVWRJDGUDJRFMHQDUDGLXPDGRELYD
QDMVORHQLMRPPHKDQLNRPLNHPLMVNRPSUHUDGRPVWRWLQDWRQDVLURYHUXGH
WDNRVHSRVOLMHRJURPQRJQDSRUQRJVWYDUDODNRJOLWHUDUQRJUDGDNULVWDOL]LUDMX
LVWHPLVOLLIRUPXODFLMH
1
 DMYDQLMLNRWDMHYROMD
1
 HSRVWRMHNUDGOMLYFLYROMH
1
 HPDWDMQHXOMXGVNRPVWYDUDQMX9ROMDSUDYLRYRXGR1RLSDNQHSRVWRML
LVWLQVNRVWYDUDQMHEH]WDMQH$NRVYLSRUD]LMHGQDNRRGMHNXMXVWYDUDODFMH
]QDRSRQRYLWLVOLNXVYRMHJYODVWLWRJLYRWDRPRJXLYLGDRGMHNQHMDORYD
WDMQDNRMDMHXQMHPX
2
 GMHGQHLVNUHQDVWDMXSRDULQDVYHVWUDQH
2
 QRWRMH]DYROMXWRSORWDWRMH]DVD]QDQMHVYMHWORVW
3
 RUD]QRMHNDGXLYRWXSRMHGLQFDSULMHNORQHGXKQHJRWLMHOR
3
 UDYDMHRYMHNRYDYULMHGQRVWQH]DYLVLRGVQDJHQMHJRYDUD]XPDYHRG
VQDJHQMHJRYHYROMH
3
 UHPDPRMHPPLOMHQMXHQHUJLMDMHSUYDLMHGLQDOMXGVNDYUOLQD
3
 XWRGWLVXXPLOMDSRLQMHSUYLPNRUDNRP
6
 QDJDQHSURL]OD]LL]WMHOHVQLKVSRVREQRVWL2QDSRWMHHRGQHVORPOMLYHYROMH
6
 QDJXYROMHVODELKQD]LYDPRVYRMHJODYRVW
6
 YDNLMHSRHWDNODJDQDQDSRVOMHGQMHVHVWHSHQLFHQDMWHHLYUORULMHWNR
SHQMHPR
6
 YDNLMHYHOLNLXVSMHKWULMXPIXSRUQRVWL
6
 YDNRJGDQDSRQHVLNRWDULFX]HPOMHQDMHGQRPMHVWRLVDJUDGLWHSODQLQX6
 YDWNRLPDVYRMXYROMX
6
 YLPRHPRNRULVWLWLVYRMXSVLKXLVYRMHWLMHORNDNRELVPRSRVWLJOLRQRWR
HOLPRQRSUYLMHXYMHWGDEULQRRGDEHUHPRVYRMHFLOMHYHLVKYDWLPRFLMHQX
NRMRPHPRSODWLWLXVSMHKRYMHNRYDMHYROMDPRQDSDLDNRQHPRH
SRPDLEUGDPQRJHMRMVHVWYDULYDQMVNRJVYLMHWDQHPRJXRGXSULMHWL
7
 DMQDMHPRLXVDPRMYROML
7
 HNRMHXOLWLSDPHWRQRPHNRMLQHPDYROMHDOLMRMHWHHXOLWLYROMXRQRPH
NRMLQHPDSDPHWL
7
 HDNMHSRHWDNSRQDMHHGHVHWSXWDNRULVQLMLRGODNRJSRHWND
7
 NRKRHPRHWNRQHHPRUD
8
 VYDNXMHQDNDQXXVDHQNRPDGLUDGRVWLVYRMVWYHQHELLPDEH]NRMHYROML
QHUDVWXNULOD
9
 ODVWVHLVWLQDPRHSUHQLMHWLDOLQHLYROMD
9
 ROMDMHQDSUHGDNLQWHOHNWD
9
 ROMDMHVWYDUMDNLKHOMDVWYDUVODELK
9
 ROMDMHWDNRMDSRNUHHVYMHWRYHRQDMHQDMYLLREOLNPHQWDOQHHQHUJLMH
9
 ROMDMHWHQMDJGMHMHL]YMHVQRQHVDPRRQR]DLPVHWHLQHJRMHL]YMHVQR
LWRGDHVHWRPRLSRVWLL
9
 ROMDRVOREDD
9
 ROMDSURWMHHNUR]OMXGVNRKWLMHQMHLQDSODYOMXMHJDNDR1LOSXVWLQMX
9
 ROMDVHSURVWLUHLUHQHJRUD]XPSDMH]DWRX]URNSRJUHDND
p
 RYMHNSRVMHGXMHSRVHEQRVYRMVWYRYROMX0HXWLPVYDWHRULMDJRYRUL
SURWLYVORERGQHYROMHPHXWLPVYDLVNXVWYDSRND]XMHGDRQDSRVWRML
.
 DNRMHPRJDR".DNRMHVPLR".DNRMH]QDR"
p
 3RMDP]DGDHMHELWDQVDVWDYQLGLRRYMHNRYRJELWNDMHURYMHNEH]]DGDH
QHSRVWRML
6
 YDND]DGDDNRMXRYMHNPRHLPDWLXRNYLUX]DMHGQLFH]DSUDYRMH
VOXERYDQMH
7
 NRVHRVMHDSUHYHOLNLPREDYLWLQHNXPDOX]DGDXSUHPDOHQMHGDELVH
]DGXLRYHOLNLP]DGDFLPD

6
 YDWNRLPDVYRMXYROMX
6
 YLPRHPRNRULVWLWLVYRMXSVLKXLVYRMHWLMHORNDNRELVPRSRVWLJOLRQRWR
HOLPRQRSUYLMHXYMHWGDEULQRRGDEHUHPRVYRMHFLOMHYHLVKYDWLPRFLMHQX
NRMRPHPRSODWLWLXVSMHKRYMHNRYDMHYROMDPRQDSDLDNRQHPRH
SRPDLEUGDPQRJHMRMVHVWYDULYDQMVNRJVYLMHWDQHPRJXRGXSULMHWL
7
 DMQDMHPRLXVDPRMYROML
7
 HNRMHXOLWLSDPHWRQRPHNRMLQHPDYROMHDOLMRMHWHHXOLWLYROMXRQRPH
NRMLQHPDSDPHWL
7
 HDNMHSRHWDNSRQDMHHGHVHWSXWDNRULVQLMLRGODNRJSRHWND
7
 NRKRHPRHWNRQHHPRUD
8
 VYDNXMHQDNDQXXVDHQNRPDGLUDGRVWLVYRMVWYHQHELLPDEH]NRMHYROML
QHUDVWXNULOD
9
 ODVWVHLVWLQDPRHSUHQLMHWLDOLQHLYROMD
9
 ROMDMHQDSUHGDNLQWHOHNWD
9
 ROMDMHVWYDUMDNLKHOMDVWYDUVODELK
9
 ROMDMHWDNRMDSRNUHHVYMHWRYHRQDMHQDMYLLREOLNPHQWDOQHHQHUJLMH
9
 ROMDMHWHQMDJGMHMHL]YMHVQRQHVDPRRQR]DLPVHWHLQHJRMHL]YMHVQR
LWRGDHVHWRPRLSRVWLL
9
 ROMDRVOREDD
9
 ROMDSURWMHHNUR]OMXGVNRKWLMHQMHLQDSODYOMXMHJDNDR1LOSXVWLQMX
9
 ROMDVHSURVWLUHLUHQHJRUD]XPSDMH]DWRX]URNSRJUHDND
p
 RYMHNSRVMHGXMHSRVHEQRVYRMVWYRYROMX0HXWLPVYDWHRULMDJRYRUL
SURWLYVORERGQHYROMHPHXWLPVYDLVNXVWYDSRND]XMHGDRQDSRVWRML
.
 DNRMHPRJDR".DNRMHVPLR".DNRMH]QDR"
p
 3RMDP]DGDHMHELWDQVDVWDYQLGLRRYMHNRYRJELWNDMHURYMHNEH]]DGDH
QHSRVWRML
6
 YDND]DGDDNRMXRYMHNPRHLPDWLXRNYLUX]DMHGQLFH]DSUDYRMH
VOXERYDQMH
7
 NRVHRVMHDSUHYHOLNLPREDYLWLQHNXPDOX]DGDXSUHPDOHQMHGDELVH
]DGXLRYHOLNLP]DGDFLPD


6
 YDWNRLPDVYRMXYROMX
6
 YLPRHPRNRULVWLWLVYRMXSVLKXLVYRMHWLMHORNDNRELVPRSRVWLJOLRQRWR
HOLPRQRSUYLMHXYMHWGDEULQRRGDEHUHPRVYRMHFLOMHYHLVKYDWLPRFLMHQX
NRMRPHPRSODWLWLXVSMHKRYMHNRYDMHYROMDPRQDSDLDNRQHPRH
SRPDLEUGDPQRJHMRMVHVWYDULYDQMVNRJVYLMHWDQHPRJXRGXSULMHWL
7
 DMQDMHPRLXVDPRMYROML
7
 HNRMHXOLWLSDPHWRQRPHNRMLQHPDYROMHDOLMRMHWHHXOLWLYROMXRQRPH
NRMLQHPDSDPHWL
7
 HDNMHSRHWDNSRQDMHHGHVHWSXWDNRULVQLMLRGODNRJSRHWND
7
 NRKRHPRHWNRQHHPRUD
8
 VYDNXMHQDNDQXXVDHQNRPDGLUDGRVWLVYRMVWYHQHELLPDEH]NRMHYROML
QHUDVWXNULOD
9
 ODVWVHLVWLQDPRHSUHQLMHWLDOLQHLYROMD
9
 ROMDMHQDSUHGDNLQWHOHNWD
9
 ROMDMHVWYDUMDNLKHOMDVWYDUVODELK
9
 ROMDMHWDNRMDSRNUHHVYMHWRYHRQDMHQDMYLLREOLNPHQWDOQHHQHUJLMH
9
 ROMDMHWHQMDJGMHMHL]YMHVQRQHVDPRRQR]DLPVHWHLQHJRMHL]YMHVQR
LWRGDHVHWRPRLSRVWLL
9
 ROMDRVOREDD
9
 ROMDSURWMHHNUR]OMXGVNRKWLMHQMHLQDSODYOMXMHJDNDR1LOSXVWLQMX
9
 ROMDVHSURVWLUHLUHQHJRUD]XPSDMH]DWRX]URNSRJUHDND
p
 RYMHNSRVMHGXMHSRVHEQRVYRMVWYRYROMX0HXWLPVYDWHRULMDJRYRUL
SURWLYVORERGQHYROMHPHXWLPVYDLVNXVWYDSRND]XMHGDRQDSRVWRML
.
 DNRMHPRJDR".DNRMHVPLR".DNRMH]QDR"
p
 3RMDP]DGDHMHELWDQVDVWDYQLGLRRYMHNRYRJELWNDMHURYMHNEH]]DGDH
QHSRVWRML
6
 YDND]DGDDNRMXRYMHNPRHLPDWLXRNYLUX]DMHGQLFH]DSUDYRMH
VOXERYDQMH
7
 NRVHRVMHDSUHYHOLNLPREDYLWLQHNXPDOX]DGDXSUHPDOHQMHGDELVH
]DGXLRYHOLNLP]DGDFLPD

6
 YDWNRLPDVYRMXYROMX
6
 YLPRHPRNRULVWLWLVYRMXSVLKXLVYRMHWLMHORNDNRELVPRSRVWLJOLRQRWR
HOLPRQRSUYLMHXYMHWGDEULQRRGDEHUHPRVYRMHFLOMHYHLVKYDWLPRFLMHQX
NRMRPHPRSODWLWLXVSMHKRYMHNRYDMHYROMDPRQDSDLDNRQHPRH
SRPDLEUGDPQRJHMRMVHVWYDULYDQMVNRJVYLMHWDQHPRJXRGXSULMHWL
7
 DMQDMHPRLXVDPRMYROML
7
 HNRMHXOLWLSDPHWRQRPHNRMLQHPDYROMHDOLMRMHWHHXOLWLYROMXRQRPH
NRMLQHPDSDPHWL
7
 HDNMHSRHWDNSRQDMHHGHVHWSXWDNRULVQLMLRGODNRJSRHWND
7
 NRKRHPRHWNRQHHPRUD
8
 VYDNXMHQDNDQXXVDHQNRPDGLUDGRVWLVYRMVWYHQHELLPDEH]NRMHYROML
QHUDVWXNULOD
9
 ODVWVHLVWLQDPRHSUHQLMHWLDOLQHLYROMD
9
 ROMDMHQDSUHGDNLQWHOHNWD
9
 ROMDMHVWYDUMDNLKHOMDVWYDUVODELK
9
 ROMDMHWDNRMDSRNUHHVYMHWRYHRQDMHQDMYLLREOLNPHQWDOQHHQHUJLMH
9
 ROMDMHWHQMDJGMHMHL]YMHVQRQHVDPRRQR]DLPVHWHLQHJRMHL]YMHVQR
LWRGDHVHWRPRLSRVWLL
9
 ROMDRVOREDD
9
 ROMDSURWMHHNUR]OMXGVNRKWLMHQMHLQDSODYOMXMHJDNDR1LOSXVWLQMX
9
 ROMDVHSURVWLUHLUHQHJRUD]XPSDMH]DWRX]URNSRJUHDND
p
 RYMHNSRVMHGXMHSRVHEQRVYRMVWYRYROMX0HXWLPVYDWHRULMDJRYRUL
SURWLYVORERGQHYROMHPHXWLPVYDLVNXVWYDSRND]XMHGDRQDSRVWRML
.
 DNRMHPRJDR".DNRMHVPLR".DNRMH]QDR"
p
 3RMDP]DGDHMHELWDQVDVWDYQLGLRRYMHNRYRJELWNDMHURYMHNEH]]DGDH
QHSRVWRML
6
 YDND]DGDDNRMXRYMHNPRHLPDWLXRNYLUX]DMHGQLFH]DSUDYRMH
VOXERYDQMH
7
 NRVHRVMHDSUHYHOLNLPREDYLWLQHNXPDOX]DGDXSUHPDOHQMHGDELVH
]DGXLRYHOLNLP]DGDFLPD 9,-(7/$,7$01$675$1$80$
6

 9,-(7/$,7$01$675$1$80$
6
 9,-(7/$,7$01$675$1$80$
6

 9,-(7/$,7$01$675$1$80$
6
.216758.7,91267,'(6758.7,91267

%
 RJRYLSRPDXUDGQLPD

DNWLYQRVWDPELFLR]QRVW

%
 OMHVQLDQHNDGUXJLJUPH

p
 $NRDVQRUDGLQHNDVYL]QDMX

$
 NRLYLVDPR]DVYRMUDGLOLVDPR]DVYRMXRELWHOMGRVDGDQVLLUDQMLY

$
 NRQDSUDYLJUHNXLQHLVSUDYLMHUDGLGUXJXJUHNX

$
 NRHOLQHWRMHPRJXHRVWYDULWLDQLWDQHSRGX]LPDUDDRWURY

$
 NRQHJULMHLRELQRQHUDGL

$
 NRHOLQDSUHGRYDWLVODLVH

$NRQHPRHRGEDFLWLRQRWRQHYDOMDSRNXDMEDURGYRMLWLRGRQRJWR
YDOMD

$
 NRHOLLPDWLXVSMHKDXELORNRMHPSRVOXPRUDXQMHJDYMHURYDWLLVKYDDWL
JDR]ELOMQR

$NRQHHWLVHELWNRHWLLDNRQHVDGDDNDGD"

$
 NRWRUDGLUD]ERULWRUDGLLSD]LQDVYUHWDN

$
 NRQHNXVWYDUNRMDQHYRGLQHNRMPDWHULMDOQRMNRULVWLX]LPDR]ELOMQRL
QMRPHVHEDYLQHVPLMHUDXQDWLQDQDNORQRVWVYRMLKVXYUHPHQLND

$
 NRVLXQHHPXPDMVWRUPRHSRQHNDGEH]WHWH]DERUDYLWLSUDYLOD

$
 NRQHWRSUHNRYROMHUDGLQLWDQLMHWDNRODNRGDQHELELORWHNR

$
 NRVLSDOMLYQDNUDMXNDRQDSRHWNXVSULMHLWHQHXVSMHK
$
 NRQHWRSUHNRYROMHUDGLQLWDQLMHWDNRODNRGDQHELELORWHNR

$
 NRVLVSRVREDQQHRHNXMNUHDWLYDQSRVDR

$
 NRQHWRHOLWRMHPRJXHRVWYDULWLDQLWDQHSRGX]LPDUDDRWURY

$
 NRVLSDOMLYQDNUDMXNDRQDSRHWNXVSULMHLWHQHXVSMHK

$
 NRUDGQHEXGHOMXGLPD]DQLPOMLYLL]YRUUDGRVWLLERJDWVWYDQLNDNYD
LQGXVWULMDUD]RQRGHQHHUDVWMHUDWLVLYXLGRVDGQXGRNROLFX

$
 NRVHEDYLVDPRVLWQLFDPDQLNDGDQHHRVWYDULWLYHOLNDGMHOD

$
 NRUDGLQHWRNRULVQRQDNUDMXLPDSUDYRGDVHWLPHLSRKYDOL

$
 NRVDPQHJRULQHPRHGUXJHXSDOLWL

$
 NRUDGLSUDYRQHEULQLVH]DULMHL]OLK

$
 NRUDGLSUDYRQHEULQLVH]DULMHL]OLK

$
 NRVDPQHJRULQHPRHGUXJHXSDOLWL

$
 NRUDGLQHWRNRULVQRQDNUDMXLPDSUDYRGDVHWLPHLSRKYDOL

$
 NRVHEDYLVDPRVLWQLFDPDQLNDGDQHHRVWYDULWLYHOLNDGMHOD

$
 NRUDGQHEXGHOMXGLPD]DQLPOMLYLL]YRUUDGRVWLLERJDWVWYDQLNDNYD
LQGXVWULMDUD]RQRGHQHHUDVWMHUDWLVLYXLGRVDGQXGRNROLFX

$
 NRVLVSRVREDQQHRHNXMNUHDWLYDQSRVDR

$
 NRQHWRHOLWRMHPRJXHRVWYDULWLDQLWDQHSRGX]LPDUDDRWURY

$
 NRVLXQHHPXPDMVWRUPRHSRQHNDGEH]WHWH]DERUDYLWLSUDYLOD

$
 NRQHNXVWYDUNRMDQHYRGLQHNRMPDWHULMDOQRMNRULVWLX]LPDR]ELOMQRL
QMRPHVHEDYLQHVPLMHUDXQDWLQDQDNORQRVWVYRMLKVXYUHPHQLND

$
 NRWRUDGLUD]ERULWRUDGLLSD]LQDVYUHWDN

$NRQHHWLVHELWNRHWLLDNRQHVDGDDNDGD"

$
 NRHOLLPDWLXVSMHKDXELORNRMHPSRVOXPRUDXQMHJDYMHURYDWLLVKYDDWL
JDR]ELOMQR

$NRQHPRHRGEDFLWLRQRWRQHYDOMDSRNXDMEDURGYRMLWLRGRQRJWR
YDOMD

$
 NRHOLQDSUHGRYDWLVODLVH

$
 NRQHJULMHLRELQRQHUDGL

$
 NRHOLQHWRMHPRJXHRVWYDULWLDQLWDQHSRGX]LPDUDDRWURY

$
 NRQDSUDYLJUHNXLQHLVSUDYLMHUDGLGUXJXJUHNX

$
 NRLYLVDPR]DVYRMUDGLOLVDPR]DVYRMXRELWHOMGRVDGDQVLLUDQMLY

p
 $NRDVQRUDGLQHNDVYL]QDMX

%
 OMHVQLDQHNDGUXJLJUPH

DNWLYQRVWDPELFLR]QRVW

%
 RJRYLSRPDXUDGQLPD

.216758.7,91267,'(6758.7,91267

.216758.7,91267,'(6758.7,91267

%
 RJRYLSRPDXUDGQLPD

DNWLYQRVWDPELFLR]QRVW

%
 OMHVQLDQHNDGUXJLJUPH

p
 $NRDVQRUDGLQHNDVYL]QDMX

$
 NRLYLVDPR]DVYRMUDGLOLVDPR]DVYRMXRELWHOMGRVDGDQVLLUDQMLY

$
 NRQDSUDYLJUHNXLQHLVSUDYLMHUDGLGUXJXJUHNX

$
 NRHOLQHWRMHPRJXHRVWYDULWLDQLWDQHSRGX]LPDUDDRWURY

$
 NRQHJULMHLRELQRQHUDGL

$
 NRHOLQDSUHGRYDWLVODLVH

$NRQHPRHRGEDFLWLRQRWRQHYDOMDSRNXDMEDURGYRMLWLRGRQRJWR
YDOMD

$
 NRHOLLPDWLXVSMHKDXELORNRMHPSRVOXPRUDXQMHJDYMHURYDWLLVKYDDWL
JDR]ELOMQR

$NRQHHWLVHELWNRHWLLDNRQHVDGDDNDGD"

$
 NRWRUDGLUD]ERULWRUDGLLSD]LQDVYUHWDN

$
 NRQHNXVWYDUNRMDQHYRGLQHNRMPDWHULMDOQRMNRULVWLX]LPDR]ELOMQRL
QMRPHVHEDYLQHVPLMHUDXQDWLQDQDNORQRVWVYRMLKVXYUHPHQLND

$
 NRVLXQHHPXPDMVWRUPRHSRQHNDGEH]WHWH]DERUDYLWLSUDYLOD

$
 NRQHWRSUHNRYROMHUDGLQLWDQLMHWDNRODNRGDQHELELORWHNR

$
 NRVLSDOMLYQDNUDMXNDRQDSRHWNXVSULMHLWHQHXVSMHK
$
 NRQHWRSUHNRYROMHUDGLQLWDQLMHWDNRODNRGDQHELELORWHNR

$
 NRVLVSRVREDQQHRHNXMNUHDWLYDQSRVDR

$
 NRQHWRHOLWRMHPRJXHRVWYDULWLDQLWDQHSRGX]LPDUDDRWURY

$
 NRVLSDOMLYQDNUDMXNDRQDSRHWNXVSULMHLWHQHXVSMHK

$
 NRUDGQHEXGHOMXGLPD]DQLPOMLYLL]YRUUDGRVWLLERJDWVWYDQLNDNYD
LQGXVWULMDUD]RQRGHQHHUDVWMHUDWLVLYXLGRVDGQXGRNROLFX

$
 NRVHEDYLVDPRVLWQLFDPDQLNDGDQHHRVWYDULWLYHOLNDGMHOD

$
 NRUDGLQHWRNRULVQRQDNUDMXLPDSUDYRGDVHWLPHLSRKYDOL

$
 NRVDPQHJRULQHPRHGUXJHXSDOLWL

$
 NRUDGLSUDYRQHEULQLVH]DULMHL]OLK

$
 NRUDGLSUDYRQHEULQLVH]DULMHL]OLK

$
 NRVDPQHJRULQHPRHGUXJHXSDOLWL

$
 NRUDGLQHWRNRULVQRQDNUDMXLPDSUDYRGDVHWLPHLSRKYDOL

$
 NRVHEDYLVDPRVLWQLFDPDQLNDGDQHHRVWYDULWLYHOLNDGMHOD

$
 NRUDGQHEXGHOMXGLPD]DQLPOMLYLL]YRUUDGRVWLLERJDWVWYDQLNDNYD
LQGXVWULMDUD]RQRGHQHHUDVWMHUDWLVLYXLGRVDGQXGRNROLFX

$
 NRVLVSRVREDQQHRHNXMNUHDWLYDQSRVDR

$
 NRQHWRHOLWRMHPRJXHRVWYDULWLDQLWDQHSRGX]LPDUDDRWURY

$
 NRVLXQHHPXPDMVWRUPRHSRQHNDGEH]WHWH]DERUDYLWLSUDYLOD

$
 NRQHNXVWYDUNRMDQHYRGLQHNRMPDWHULMDOQRMNRULVWLX]LPDR]ELOMQRL
QMRPHVHEDYLQHVPLMHUDXQDWLQDQDNORQRVWVYRMLKVXYUHPHQLND

$
 NRWRUDGLUD]ERULWRUDGLLSD]LQDVYUHWDN

$NRQHHWLVHELWNRHWLLDNRQHVDGDDNDGD"

$
 NRHOLLPDWLXVSMHKDXELORNRMHPSRVOXPRUDXQMHJDYMHURYDWLLVKYDDWL
JDR]ELOMQR

$NRQHPRHRGEDFLWLRQRWRQHYDOMDSRNXDMEDURGYRMLWLRGRQRJWR
YDOMD

$
 NRHOLQDSUHGRYDWLVODLVH

$
 NRQHJULMHLRELQRQHUDGL

$
 NRHOLQHWRMHPRJXHRVWYDULWLDQLWDQHSRGX]LPDUDDRWURY

$
 NRQDSUDYLJUHNXLQHLVSUDYLMHUDGLGUXJXJUHNX

$
 NRLYLVDPR]DVYRMUDGLOLVDPR]DVYRMXRELWHOMGRVDGDQVLLUDQMLY

p
 $NRDVQRUDGLQHNDVYL]QDMX

%
 OMHVQLDQHNDGUXJLJUPH

DNWLYQRVWDPELFLR]QRVW

%
 RJRYLSRPDXUDGQLPD

.216758.7,91267,'(6758.7,91267

%
 URMRQLKNRMLVYRMLPUDGRP]DGRYROMDYDMXVYHSRWUHEHOMXGLPQRJRMHPDQML
QRWRVWHUD]PLOMDOL
%
 XGXQRVWUDGDOHLXQMHJRYRPYUHPHQVNRPVNUDLYDQMX

 HVWRELVPRVHVUDPLOLQDLKQDMOMHSLKGMHODNDGDELVYLMHW]QDRVYHSREXGH
L]NRMLKVXSURL]DOL
'
 MHODVXRYMHNXSRGXNDLXWMHKD'MHODWQRVWMHSUDYLXLWDNLYRWDVDPD
QMHJRYDELW
'
 MHORYDWLMDYQRQDRYLPQDLPPMHVWLPD EH]RE]LUDGDOLVHWR]RYHVDERULOL
NRMHXUHGQLWYRLOLNRMDVWUDQND QLMHGRND]SUHWMHUDQHSDPHWLRYMHND
L]JUL]X]DSUOMDMXSRSOMXMXLXQLWH
'
 MHORYDWL]QDLXVPMHULWLVXGELQX
'
 MHOXMLQSUHWKRGLLQMHQLFL7YRMHGMHORYDQMHLVDPRWYRMHGMHORYDQMH
RGUHXMHWYRMXYULMHGQRVW6DPRXVYRMLPGMHOLPDPRHRYMHNRWNULWLVHEH
6YRMLPGMHOLPDRYMHNVOLNDVHEH
'
 RYUHQLVXSRVORYLXJRGQL
,
 PDOHVWYDULUDGLNDRLYHOLNHXWLRRQRPHWRQDPMHUDYDUDGLWLSDWHQLWNR
QHHVSULMHLWL
,
 RQRWRQLVLXLQLRLPDQHNL]QDDM
,
 OLQHSRNXDYDMLOLGRYUL
,
 ]YDQDNFLMHPLVPRL]YDQGUXWYD
 HGLQRWRRYMHNPRHVSDVLWLMHVXUDGQMDDSXWNDVXUDGQML]DSRLQMHX
VUFLPDSRMHGLQDFD
.
 DGDELOMXGLVDPREMHVRPXQRUDGLOLSROXGMHOLELLVWRWDNRNDRLGDQLWDQH
UDGH.DNRELRYMHNVDPVHEHVSR]QDRPRUDGMHORYDWL
.
 DPHQDNRMLVHYDOMDQHKYDWDVHPDKRYLQD
.
 ROLNRVWYDULVPDWUDPRQHPRJXLPSULMHQHJRWRLKXUDGLPR"
0
 QRJRWRJDMHUXQRGRNVHUDGLDOLVHUDGXMHPRNDGMHGRYUHQR
1
 DMHGQRJL]XPLWHOMDSRWUHEQDVXGHVHWRULFDNRMLUD]PLOMDMXRQDLQX
LVNRULWDYDQMDQMHJRYH]DPLVOLDVWRWLQHGDEL]DYULOLSURJUDPLUDQMH]DQHNX
RGUHHQXVWUXNXDUD]ORJ]ERJHJDQHL]PMHUQLSORGQLLYRWQLLPDJLQDWLYQL
LLQYHQWLYQLPR]JRYLSRSXW/HRQDUGRYDQLVXXVSMHOLL]YULWLQLNDNDYXWMHFDM
QDFMHOLQX]QDQRVWLOHLXWRPHWRQLVXLPDOLNROHJD
1
 DNRQWREH]XVSMHQRLVFUSLVYHPRJXQRVWLRVWDWHMHGQRUMHHQMH
MHGQRVWDYQRLRLWRMDVQRYLGOMLYRVYLPDGUXJLPD
1
 HLQLGREUDGMHODMDYQRQHJRVNURYLWRMHUVHSOHPHQLWRVWJQXD
KYDOLVDQMD

,
 PDOHVWYDULUDGLNDRLYHOLNHXWLRRQRPHWRQDPMHUDYDUDGLWLSDWHQLWNR
QHHVSULMHLWL
,
 RQRWRQLVLXLQLRLPDQHNL]QDDM
,
 OLQHSRNXDYDMLOLGRYUL
,
 ]YDQDNFLMHPLVPRL]YDQGUXWYD
 HGLQRWRRYMHNPRHVSDVLWLMHVXUDGQMDDSXWNDVXUDGQML]DSRLQMHX
VUFLPDSRMHGLQDFD
.
 DGDELOMXGLVDPREMHVRPXQRUDGLOLSROXGMHOLELLVWRWDNRNDRLGDQLWDQH
UDGH.DNRELRYMHNVDPVHEHVSR]QDRPRUDGMHORYDWL
.
 DPHQDNRMLVHYDOMDQHKYDWDVHPDKRYLQD
.
 ROLNRVWYDULVPDWUDPRQHPRJXLPSULMHQHJRWRLKXUDGLPR"
0
 QRJRWRJDMHUXQRGRNVHUDGLDOLVHUDGXMHPRNDGMHGRYUHQR
1
 DMHGQRJL]XPLWHOMDSRWUHEQDVXGHVHWRULFDNRMLUD]PLOMDMXRQDLQX
LVNRULWDYDQMDQMHJRYH]DPLVOLDVWRWLQHGDEL]DYULOLSURJUDPLUDQMH]DQHNX
RGUHHQXVWUXNXDUD]ORJ]ERJHJDQHL]PMHUQLSORGQLLYRWQLLPDJLQDWLYQL
LLQYHQWLYQLPR]JRYLSRSXW/HRQDUGRYDQLVXXVSMHOLL]YULWLQLNDNDYXWMHFDM
QDFMHOLQX]QDQRVWLOHLXWRPHWRQLVXLPDOLNROHJD
1
 DNRQWREH]XVSMHQRLVFUSLVYHPRJXQRVWLRVWDWHMHGQRUMHHQMH
MHGQRVWDYQRLRLWRMDVQRYLGOMLYRVYLPDGUXJLPD
1
 HLQLGREUDGMHODMDYQRQHJRVNURYLWRMHUVHSOHPHQLWRVWJQXD
KYDOLVDQMD
%
 URMRQLKNRMLVYRMLPUDGRP]DGRYROMDYDMXVYHSRWUHEHOMXGLPQRJRMHPDQML
QRWRVWHUD]PLOMDOL
%
 XGXQRVWUDGDOHLXQMHJRYRPYUHPHQVNRPVNUDLYDQMX

 HVWRELVPRVHVUDPLOLQDLKQDMOMHSLKGMHODNDGDELVYLMHW]QDRVYHSREXGH
L]NRMLKVXSURL]DOL
'
 MHODVXRYMHNXSRGXNDLXWMHKD'MHODWQRVWMHSUDYLXLWDNLYRWDVDPD
QMHJRYDELW
'
 MHORYDWLMDYQRQDRYLPQDLPPMHVWLPD EH]RE]LUDGDOLVHWR]RYHVDERULOL
NRMHXUHGQLWYRLOLNRMDVWUDQND QLMHGRND]SUHWMHUDQHSDPHWLRYMHND
L]JUL]X]DSUOMDMXSRSOMXMXLXQLWH
'
 MHORYDWL]QDLXVPMHULWLVXGELQX
'
 MHOXMLQSUHWKRGLLQMHQLFL7YRMHGMHORYDQMHLVDPRWYRMHGMHORYDQMH
RGUHXMHWYRMXYULMHGQRVW6DPRXVYRMLPGMHOLPDPRHRYMHNRWNULWLVHEH
6YRMLPGMHOLPDRYMHNVOLNDVHEH
'
 RYUHQLVXSRVORYLXJRGQL

%
 URMRQLKNRMLVYRMLPUDGRP]DGRYROMDYDMXVYHSRWUHEHOMXGLPQRJRMHPDQML
QRWRVWHUD]PLOMDOL
%
 XGXQRVWUDGDOHLXQMHJRYRPYUHPHQVNRPVNUDLYDQMX

 HVWRELVPRVHVUDPLOLQDLKQDMOMHSLKGMHODNDGDELVYLMHW]QDRVYHSREXGH
L]NRMLKVXSURL]DOL
'
 MHODVXRYMHNXSRGXNDLXWMHKD'MHODWQRVWMHSUDYLXLWDNLYRWDVDPD
QMHJRYDELW
'
 MHORYDWLMDYQRQDRYLPQDLPPMHVWLPD EH]RE]LUDGDOLVHWR]RYHVDERULOL
NRMHXUHGQLWYRLOLNRMDVWUDQND QLMHGRND]SUHWMHUDQHSDPHWLRYMHND
L]JUL]X]DSUOMDMXSRSOMXMXLXQLWH
'
 MHORYDWL]QDLXVPMHULWLVXGELQX
'
 MHOXMLQSUHWKRGLLQMHQLFL7YRMHGMHORYDQMHLVDPRWYRMHGMHORYDQMH
RGUHXMHWYRMXYULMHGQRVW6DPRXVYRMLPGMHOLPDPRHRYMHNRWNULWLVHEH
6YRMLPGMHOLPDRYMHNVOLNDVHEH
'
 RYUHQLVXSRVORYLXJRGQL
,
 PDOHVWYDULUDGLNDRLYHOLNHXWLRRQRPHWRQDPMHUDYDUDGLWLSDWHQLWNR
QHHVSULMHLWL
,
 RQRWRQLVLXLQLRLPDQHNL]QDDM
,
 OLQHSRNXDYDMLOLGRYUL
,
 ]YDQDNFLMHPLVPRL]YDQGUXWYD
 HGLQRWRRYMHNPRHVSDVLWLMHVXUDGQMDDSXWNDVXUDGQML]DSRLQMHX
VUFLPDSRMHGLQDFD
.
 DGDELOMXGLVDPREMHVRPXQRUDGLOLSROXGMHOLELLVWRWDNRNDRLGDQLWDQH
UDGH.DNRELRYMHNVDPVHEHVSR]QDRPRUDGMHORYDWL
.
 DPHQDNRMLVHYDOMDQHKYDWDVHPDKRYLQD
.
 ROLNRVWYDULVPDWUDPRQHPRJXLPSULMHQHJRWRLKXUDGLPR"
0
 QRJRWRJDMHUXQRGRNVHUDGLDOLVHUDGXMHPRNDGMHGRYUHQR
1
 DMHGQRJL]XPLWHOMDSRWUHEQDVXGHVHWRULFDNRMLUD]PLOMDMXRQDLQX
LVNRULWDYDQMDQMHJRYH]DPLVOLDVWRWLQHGDEL]DYULOLSURJUDPLUDQMH]DQHNX
RGUHHQXVWUXNXDUD]ORJ]ERJHJDQHL]PMHUQLSORGQLLYRWQLLPDJLQDWLYQL
LLQYHQWLYQLPR]JRYLSRSXW/HRQDUGRYDQLVXXVSMHOLL]YULWLQLNDNDYXWMHFDM
QDFMHOLQX]QDQRVWLOHLXWRPHWRQLVXLPDOLNROHJD
1
 DNRQWREH]XVSMHQRLVFUSLVYHPRJXQRVWLRVWDWHMHGQRUMHHQMH
MHGQRVWDYQRLRLWRMDVQRYLGOMLYRVYLPDGUXJLPD
1
 HLQLGREUDGMHODMDYQRQHJRVNURYLWRMHUVHSOHPHQLWRVWJQXD
KYDOLVDQMD,
 PDOHVWYDULUDGLNDRLYHOLNHXWLRRQRPHWRQDPMHUDYDUDGLWLSDWHQLWNR
QHHVSULMHLWL
,
 RQRWRQLVLXLQLRLPDQHNL]QDDM
,
 OLQHSRNXDYDMLOLGRYUL
,
 ]YDQDNFLMHPLVPRL]YDQGUXWYD
 HGLQRWRRYMHNPRHVSDVLWLMHVXUDGQMDDSXWNDVXUDGQML]DSRLQMHX
VUFLPDSRMHGLQDFD
.
 DGDELOMXGLVDPREMHVRPXQRUDGLOLSROXGMHOLELLVWRWDNRNDRLGDQLWDQH
UDGH.DNRELRYMHNVDPVHEHVSR]QDRPRUDGMHORYDWL
.
 DPHQDNRMLVHYDOMDQHKYDWDVHPDKRYLQD
.
 ROLNRVWYDULVPDWUDPRQHPRJXLPSULMHQHJRWRLKXUDGLPR"
0
 QRJRWRJDMHUXQRGRNVHUDGLDOLVHUDGXMHPRNDGMHGRYUHQR
1
 DMHGQRJL]XPLWHOMDSRWUHEQDVXGHVHWRULFDNRMLUD]PLOMDMXRQDLQX
LVNRULWDYDQMDQMHJRYH]DPLVOLDVWRWLQHGDEL]DYULOLSURJUDPLUDQMH]DQHNX
RGUHHQXVWUXNXDUD]ORJ]ERJHJDQHL]PMHUQLSORGQLLYRWQLLPDJLQDWLYQL
LLQYHQWLYQLPR]JRYLSRSXW/HRQDUGRYDQLVXXVSMHOLL]YULWLQLNDNDYXWMHFDM
QDFMHOLQX]QDQRVWLOHLXWRPHWRQLVXLPDOLNROHJD
1
 DNRQWREH]XVSMHQRLVFUSLVYHPRJXQRVWLRVWDWHMHGQRUMHHQMH
MHGQRVWDYQRLRLWRMDVQRYLGOMLYRVYLPDGUXJLPD
1
 HLQLGREUDGMHODMDYQRQHJRVNURYLWRMHUVHSOHPHQLWRVWJQXD
KYDOLVDQMD
%
 URMRQLKNRMLVYRMLPUDGRP]DGRYROMDYDMXVYHSRWUHEHOMXGLPQRJRMHPDQML
QRWRVWHUD]PLOMDOL
%
 XGXQRVWUDGDOHLXQMHJRYRPYUHPHQVNRPVNUDLYDQMX

 HVWRELVPRVHVUDPLOLQDLKQDMOMHSLKGMHODNDGDELVYLMHW]QDRVYHSREXGH
L]NRMLKVXSURL]DOL
'
 MHODVXRYMHNXSRGXNDLXWMHKD'MHODWQRVWMHSUDYLXLWDNLYRWDVDPD
QMHJRYDELW
'
 MHORYDWLMDYQRQDRYLPQDLPPMHVWLPD EH]RE]LUDGDOLVHWR]RYHVDERULOL
NRMHXUHGQLWYRLOLNRMDVWUDQND QLMHGRND]SUHWMHUDQHSDPHWLRYMHND
L]JUL]X]DSUOMDMXSRSOMXMXLXQLWH
'
 MHORYDWL]QDLXVPMHULWLVXGELQX
'
 MHOXMLQSUHWKRGLLQMHQLFL7YRMHGMHORYDQMHLVDPRWYRMHGMHORYDQMH
RGUHXMHWYRMXYULMHGQRVW6DPRXVYRMLPGMHOLPDPRHRYMHNRWNULWLVHEH
6YRMLPGMHOLPDRYMHNVOLNDVHEH
'
 RYUHQLVXSRVORYLXJRGQL1
 HGLLRQRWRWLMHSUHWHNR
1
 HSUHX]LPDMSUHYLHSRVORYDPDNROLNRXULRQHHVWLL
1
 HUDGMHXQLWLRLVUHWQHJUDGRYH
1
 LMHGDQGDQEH]SRWH]DNLVWRP 6YDNLGDQWUHEDQHWRUDGLWL
1
 LMHJULMHKRQRWRNYDULRYMHNDYHQHDNWLYQRVW
1
 LMHGQRGMHORQHSRVWRMLXVYRP]QDHQMXJRWRYRLGRYUHQRRGVYRJ
SRHWNDQLMHGQRQHPDNRQDQLQHSURPMHQMLYLVPLVDR
2
 GPRULVHSULMHQHJRWRRVMHWLXPRUNRULVWLDNWLYDQRGPRUPLMHQMDMVYRMH
DNWLYQRVWL
2
 QHPRJXLWLRYMHNXGD]DUDXMHVYRMNUXKLVWRMHWRLVWDYLWLJDX]DWYRU
2
 QRWRQHXUDGLXYLMHNMHYDQLMHRGRQRJDWRVLXUDGLR
2
 QRPXNRMLQLWDQHUDGLGDQMHGXJ
2
 VYUQLVHQDXLQMHQRWNRSXQRUDGLJXELSUHJOHG
3
 RHWDNMHSRORYLFDVYDNRJSRVOD
3
 RVWRMHGMHODNRMDQDGPDXMXPDMVWRUH

3
 UDYDMHRNROLFDVDPRRQDNRMDWHXSXXMHQDNRULVWDQLVPLVOHQUDGQDUDG
NRMHJYROL]ERJNRMHJFLMHQLLVDPLYRW
3
 URNOHWVWYRUDGDSUHGVWDYOMDORMHVWYDUQXQHVUHXNRMLVXSDOLSRGYODVW
DXWRULWDUQHWHKQLNH$OLLGHMDRXNLGDQMXVYDNRJUDGDRSUHQRHQMXYMHWLQH
OMXGVNHUXNHQDVWURMDOLEH]LPDJLQDFLMHLXPDWDLGHMDELODMHVDPRVDQ
URED-HURQDMH]DQHPDULODLQMHQLFXGDUDGNRMLQLMHRJUDQLHQVDPRQD
PLLHQHJRXNOMXXMHLVYHIXQNFLMHXPDQLMHSURNOHWVWYRQHJREODJRVORY
7NRMHMHGQRPQDDRSRVDRVYRJLYRWDLRNXVLRQDJUDGXNRMXSUXDQHH
QLNDGDJDMLWLWDNYHIDQWD]LMHMHUELWR]QDLORVDPRXERMVWYR
5
 DGMHLVWLQLWLXLWDNLYRWDSDDNLVDPLYRW5DGMHSRPRPPLOMHQMX]D
OMXGHMHGQDNDSRWUHEDNDRLMHORLVSDYDQMH
5
 DGMHSUHPDWRPHQHL]RVWDYQDREYH]DRYMHNDNRMLVHNUHHXGUXWYX%LOR
GDMHERJDWLOLVLURPDDQPRDQLOLVODEVYDNLMHEHVSRVOHQRYMHN
REMHHQMDN
5
 DGMH]DQHNRJDVWUDQRMHGQRVWDYDQD]DGUXJRJDMHGQRVWDYQRVWUDDQ
5
 DGQDVRVOREDDWULMXYHOLNLK]DODGRVDGHSRURNDLRVNXGLFH
5
 DGVDPRUDGL]DSROMDYDQMDELRELVDPRUDGUDGLUDGD8]SRVDRMHSRWUHEDQ
VPLVDRLOLFLOMUDGLNRMHJVHUDGL8SURWLYQRPWRQLMHUDG
5
 DGPDUOMLYLQWHQ]LYDQUDGNRML]DRNXSOMDRYMHNRYXPLLYFHQDMYHLMH
XLWDNXLYRWX

3
 UDYDMHRNROLFDVDPRRQDNRMDWHXSXXMHQDNRULVWDQLVPLVOHQUDGQDUDG
NRMHJYROL]ERJNRMHJFLMHQLLVDPLYRW
3
 URNOHWVWYRUDGDSUHGVWDYOMDORMHVWYDUQXQHVUHXNRMLVXSDOLSRGYODVW
DXWRULWDUQHWHKQLNH$OLLGHMDRXNLGDQMXVYDNRJUDGDRSUHQRHQMXYMHWLQH
OMXGVNHUXNHQDVWURMDOLEH]LPDJLQDFLMHLXPDWDLGHMDELODMHVDPRVDQ
URED-HURQDMH]DQHPDULODLQMHQLFXGDUDGNRMLQLMHRJUDQLHQVDPRQD
PLLHQHJRXNOMXXMHLVYHIXQNFLMHXPDQLMHSURNOHWVWYRQHJREODJRVORY
7NRMHMHGQRPQDDRSRVDRVYRJLYRWDLRNXVLRQDJUDGXNRMXSUXDQHH
QLNDGDJDMLWLWDNYHIDQWD]LMHMHUELWR]QDLORVDPRXERMVWYR
5
 DGMHLVWLQLWLXLWDNLYRWDSDDNLVDPLYRW5DGMHSRPRPPLOMHQMX]D
OMXGHMHGQDNDSRWUHEDNDRLMHORLVSDYDQMH
5
 DGMHSUHPDWRPHQHL]RVWDYQDREYH]DRYMHNDNRMLVHNUHHXGUXWYX%LOR
GDMHERJDWLOLVLURPDDQPRDQLOLVODEVYDNLMHEHVSRVOHQRYMHN
REMHHQMDN
5
 DGMH]DQHNRJDVWUDQRMHGQRVWDYDQD]DGUXJRJDMHGQRVWDYQRVWUDDQ
5
 DGQDVRVOREDDWULMXYHOLNLK]DODGRVDGHSRURNDLRVNXGLFH
5
 DGVDPRUDGL]DSROMDYDQMDELRELVDPRUDGUDGLUDGD8]SRVDRMHSRWUHEDQ
VPLVDRLOLFLOMUDGLNRMHJVHUDGL8SURWLYQRPWRQLMHUDG
5
 DGPDUOMLYLQWHQ]LYDQUDGNRML]DRNXSOMDRYMHNRYXPLLYFHQDMYHLMH
XLWDNXLYRWX

1
 HGLLRQRWRWLMHSUHWHNR
1
 HSUHX]LPDMSUHYLHSRVORYDPDNROLNRXULRQHHVWLL
1
 HUDGMHXQLWLRLVUHWQHJUDGRYH
1
 LMHGDQGDQEH]SRWH]DNLVWRP 6YDNLGDQWUHEDQHWRUDGLWL
1
 LMHJULMHKRQRWRNYDULRYMHNDYHQHDNWLYQRVW
1
 LMHGQRGMHORQHSRVWRMLXVYRP]QDHQMXJRWRYRLGRYUHQRRGVYRJ
SRHWNDQLMHGQRQHPDNRQDQLQHSURPMHQMLYLVPLVDR
2
 GPRULVHSULMHQHJRWRRVMHWLXPRUNRULVWLDNWLYDQRGPRUPLMHQMDMVYRMH
DNWLYQRVWL
2
 QHPRJXLWLRYMHNXGD]DUDXMHVYRMNUXKLVWRMHWRLVWDYLWLJDX]DWYRU
2
 QRWRQHXUDGLXYLMHNMHYDQLMHRGRQRJDWRVLXUDGLR
2
 QRPXNRMLQLWDQHUDGLGDQMHGXJ
2
 VYUQLVHQDXLQMHQRWNRSXQRUDGLJXELSUHJOHG
3
 RHWDNMHSRORYLFDVYDNRJSRVOD
3
 RVWRMHGMHODNRMDQDGPDXMXPDMVWRUH


1
 HGLLRQRWRWLMHSUHWHNR
1
 HSUHX]LPDMSUHYLHSRVORYDPDNROLNRXULRQHHVWLL
1
 HUDGMHXQLWLRLVUHWQHJUDGRYH
1
 LMHGDQGDQEH]SRWH]DNLVWRP 6YDNLGDQWUHEDQHWRUDGLWL
1
 LMHJULMHKRQRWRNYDULRYMHNDYHQHDNWLYQRVW
1
 LMHGQRGMHORQHSRVWRMLXVYRP]QDHQMXJRWRYRLGRYUHQRRGVYRJ
SRHWNDQLMHGQRQHPDNRQDQLQHSURPMHQMLYLVPLVDR
2
 GPRULVHSULMHQHJRWRRVMHWLXPRUNRULVWLDNWLYDQRGPRUPLMHQMDMVYRMH
DNWLYQRVWL
2
 QHPRJXLWLRYMHNXGD]DUDXMHVYRMNUXKLVWRMHWRLVWDYLWLJDX]DWYRU
2
 QRWRQHXUDGLXYLMHNMHYDQLMHRGRQRJDWRVLXUDGLR
2
 QRPXNRMLQLWDQHUDGLGDQMHGXJ
2
 VYUQLVHQDXLQMHQRWNRSXQRUDGLJXELSUHJOHG
3
 RHWDNMHSRORYLFDVYDNRJSRVOD
3
 RVWRMHGMHODNRMDQDGPDXMXPDMVWRUH

3
 UDYDMHRNROLFDVDPRRQDNRMDWHXSXXMHQDNRULVWDQLVPLVOHQUDGQDUDG
NRMHJYROL]ERJNRMHJFLMHQLLVDPLYRW
3
 URNOHWVWYRUDGDSUHGVWDYOMDORMHVWYDUQXQHVUHXNRMLVXSDOLSRGYODVW
DXWRULWDUQHWHKQLNH$OLLGHMDRXNLGDQMXVYDNRJUDGDRSUHQRHQMXYMHWLQH
OMXGVNHUXNHQDVWURMDOLEH]LPDJLQDFLMHLXPDWDLGHMDELODMHVDPRVDQ
URED-HURQDMH]DQHPDULODLQMHQLFXGDUDGNRMLQLMHRJUDQLHQVDPRQD
PLLHQHJRXNOMXXMHLVYHIXQNFLMHXPDQLMHSURNOHWVWYRQHJREODJRVORY
7NRMHMHGQRPQDDRSRVDRVYRJLYRWDLRNXVLRQDJUDGXNRMXSUXDQHH
QLNDGDJDMLWLWDNYHIDQWD]LMHMHUELWR]QDLORVDPRXERMVWYR
5
 DGMHLVWLQLWLXLWDNLYRWDSDDNLVDPLYRW5DGMHSRPRPPLOMHQMX]D
OMXGHMHGQDNDSRWUHEDNDRLMHORLVSDYDQMH
5
 DGMHSUHPDWRPHQHL]RVWDYQDREYH]DRYMHNDNRMLVHNUHHXGUXWYX%LOR
GDMHERJDWLOLVLURPDDQPRDQLOLVODEVYDNLMHEHVSRVOHQRYMHN
REMHHQMDN
5
 DGMH]DQHNRJDVWUDQRMHGQRVWDYDQD]DGUXJRJDMHGQRVWDYQRVWUDDQ
5
 DGQDVRVOREDDWULMXYHOLNLK]DODGRVDGHSRURNDLRVNXGLFH
5
 DGVDPRUDGL]DSROMDYDQMDELRELVDPRUDGUDGLUDGD8]SRVDRMHSRWUHEDQ
VPLVDRLOLFLOMUDGLNRMHJVHUDGL8SURWLYQRPWRQLMHUDG
5
 DGPDUOMLYLQWHQ]LYDQUDGNRML]DRNXSOMDRYMHNRYXPLLYFHQDMYHLMH
XLWDNXLYRWX

3
 UDYDMHRNROLFDVDPRRQDNRMDWHXSXXMHQDNRULVWDQLVPLVOHQUDGQDUDG
NRMHJYROL]ERJNRMHJFLMHQLLVDPLYRW
3
 URNOHWVWYRUDGDSUHGVWDYOMDORMHVWYDUQXQHVUHXNRMLVXSDOLSRGYODVW
DXWRULWDUQHWHKQLNH$OLLGHMDRXNLGDQMXVYDNRJUDGDRSUHQRHQMXYMHWLQH
OMXGVNHUXNHQDVWURMDOLEH]LPDJLQDFLMHLXPDWDLGHMDELODMHVDPRVDQ
URED-HURQDMH]DQHPDULODLQMHQLFXGDUDGNRMLQLMHRJUDQLHQVDPRQD
PLLHQHJRXNOMXXMHLVYHIXQNFLMHXPDQLMHSURNOHWVWYRQHJREODJRVORY
7NRMHMHGQRPQDDRSRVDRVYRJLYRWDLRNXVLRQDJUDGXNRMXSUXDQHH
QLNDGDJDMLWLWDNYHIDQWD]LMHMHUELWR]QDLORVDPRXERMVWYR
5
 DGMHLVWLQLWLXLWDNLYRWDSDDNLVDPLYRW5DGMHSRPRPPLOMHQMX]D
OMXGHMHGQDNDSRWUHEDNDRLMHORLVSDYDQMH
5
 DGMHSUHPDWRPHQHL]RVWDYQDREYH]DRYMHNDNRMLVHNUHHXGUXWYX%LOR
GDMHERJDWLOLVLURPDDQPRDQLOLVODEVYDNLMHEHVSRVOHQRYMHN
REMHHQMDN
5
 DGMH]DQHNRJDVWUDQRMHGQRVWDYDQD]DGUXJRJDMHGQRVWDYQRVWUDDQ
5
 DGQDVRVOREDDWULMXYHOLNLK]DODGRVDGHSRURNDLRVNXGLFH
5
 DGVDPRUDGL]DSROMDYDQMDELRELVDPRUDGUDGLUDGD8]SRVDRMHSRWUHEDQ
VPLVDRLOLFLOMUDGLNRMHJVHUDGL8SURWLYQRPWRQLMHUDG
5
 DGPDUOMLYLQWHQ]LYDQUDGNRML]DRNXSOMDRYMHNRYXPLLYFHQDMYHLMH
XLWDNXLYRWX

1
 HGLLRQRWRWLMHSUHWHNR
1
 HSUHX]LPDMSUHYLHSRVORYDPDNROLNRXULRQHHVWLL
1
 HUDGMHXQLWLRLVUHWQHJUDGRYH
1
 LMHGDQGDQEH]SRWH]DNLVWRP 6YDNLGDQWUHEDQHWRUDGLWL
1
 LMHJULMHKRQRWRNYDULRYMHNDYHQHDNWLYQRVW
1
 LMHGQRGMHORQHSRVWRMLXVYRP]QDHQMXJRWRYRLGRYUHQRRGVYRJ
SRHWNDQLMHGQRQHPDNRQDQLQHSURPMHQMLYLVPLVDR
2
 GPRULVHSULMHQHJRWRRVMHWLXPRUNRULVWLDNWLYDQRGPRUPLMHQMDMVYRMH
DNWLYQRVWL
2
 QHPRJXLWLRYMHNXGD]DUDXMHVYRMNUXKLVWRMHWRLVWDYLWLJDX]DWYRU
2
 QRWRQHXUDGLXYLMHNMHYDQLMHRGRQRJDWRVLXUDGLR
2
 QRPXNRMLQLWDQHUDGLGDQMHGXJ
2
 VYUQLVHQDXLQMHQRWNRSXQRUDGLJXELSUHJOHG
3
 RHWDNMHSRORYLFDVYDNRJSRVOD
3
 RVWRMHGMHODNRMDQDGPDXMXPDMVWRUH5
 DGLWL]DPHQH]QDLGLVDWLNDGDQHPRJXUDGLWLQHPRJXGLVDWL
5
 LWXDOXPMHWQRVWSRH]LMDJOD]EDSOHVILOR]RILMD]QDQRVWPLWUHOLJLMDVYH
MHWR]DRYMHNDQDVXQRNDRLQMHJRYNUXKVYDNGDQMLRYMHNRYSUDYLLYRWQH
VDVWRMLVHMHGLQRRGUDGDLGMHODWQRVWLNRMHJDL]UDYQRKUDQHQHJRRG
VLPEROLNLKDNWLYQRVWLNRMLSRGDUXMXVPLVDRSURFHVDUDGDLNRQDQR
QMHJRYRPSURL]YRGXLSRWURQML
6
 DPRXVYRMHPVWYDUDODNRPGMHOXXSR]QDMHVHEHNDRFMHOLQX
6
 PDWUDVHGDVXLLPEHQLFLVDGUDMDLNRQWHNVWDSRVOD]QDDMQL]D
]DGRYROMVWYR2GJRYDUDMXDUDGQDVUHGLQDPRHRPRJXLWL]DGRYROMHQMHVYLK
SRWUHEDLREUDWQR
6
 WYDUQRDNRMHUDGQHWRGREUR]DWRSOMXMHPRXGODQRYH"
6
 YDNLRYMHNNRMLVH]DQHWRDQJDLUDLPDEROMXNYDOLWHWXLYOMHQMDRGRQLK
NRMLVDPRYHJHWLUDMX
6
 YDNLSRVDRWUDLLWDYDRYMHND
6
 YHWLMHWHNRVDPRQDSRHWNX7YRMHVXGREUHQDPMHUHYHSRORYLFDVUHH

 WRLQLLQLEUHWRUDGLUDGLWMQHGDMVHUDVWUHVWL

 WRJRGLQLRUD]PLVOLRVYUHWNXWRMHXLQMHQRQHPRHSRVWDWL
QHXLQMHQR

 WRSURGXNWLYQLMHLYLWRMDDWYRMDVDYMHVWLVDVYRMHVWUDQHXQDSUHXMH
WYRMXSURGXNWLYQRVWQDWDMQDLQWYRMHPHQWDOQHLHPRFLRQDOQHVQDJHQH
XVDKQMXMXYHGDOMHUDVWX

 WRWLYULMHGLDNRSXQRWRJD]DSRLQMHDQLWDQHGRYUDYD"%RJDWVL
PLVOLPDDVLURPDDQGMHOLPD]DSUDYRVLQHSORGDQMDORY/DNHWLMHUXSH
SURQDLQHJRLK]DNUSDWL
7
 HNRMHXYLMHNLYMHWLQDLVWRPPMHVWX0DORWRJDVD]QD
7
 LLQLFLUDLVWYDUD=DWDNYRJRYMHNDNDHPRGDMHRQDXWRQRPDQDWRVH
WLH]QDQRVWLRSRQDDQMX]QDLGDMHXGHVDQ7LQHHELWLLVWL6YDNLGDQ
VYDNLVDWWHPLMHQMD7LMHGQRVWDYQRQHPDRELOMHMDMHGQRJVWURMDWL
MHGQRVWDYQRQLVLXDFLQHVYMHVQLKPRWLYDWLVLRVREDXSURFHVXVWYDUDQMD
VDPRJVHEHRVREDNRMDXLYRWXVWYDUD]QDHQMHRVREDNRMDXWMHORYOMXMH
MHGQXGLPHQ]LMXVXEMHNWLYQHVORERGH7LQLVLSRVUHGQLNL]PHXSURORVWLL
VDGDQMHJSRQDDQMDWLVLVUHGLWHL]NRMHJSRQDDQMHHPDQLUD]UDL
7
 NRUDGLJXELSUHJOHG
7
 NRVHQHSRNUHQHQHHQLWDSRNUHQXWL
7
 NRVYRMLYRWWHPHOMLQDVOXERYDQMXQLNDGDQLMHLYLRX]DOXGQR
7
 NRHOLVWYDUDWLPRUDELWLYHVHR
8
 NOMXLVHXQHIRUPDOQHJUXSHXNRMLPDVXXORJHL]PMHQMLYH

5
 DGLWL]DPHQH]QDLGLVDWLNDGDQHPRJXUDGLWLQHPRJXGLVDWL
5
 LWXDOXPMHWQRVWSRH]LMDJOD]EDSOHVILOR]RILMD]QDQRVWPLWUHOLJLMDVYH
MHWR]DRYMHNDQDVXQRNDRLQMHJRYNUXKVYDNGDQMLRYMHNRYSUDYLLYRWQH
VDVWRMLVHMHGLQRRGUDGDLGMHODWQRVWLNRMHJDL]UDYQRKUDQHQHJRRG
VLPEROLNLKDNWLYQRVWLNRMLSRGDUXMXVPLVDRSURFHVDUDGDLNRQDQR
QMHJRYRPSURL]YRGXLSRWURQML
6
 DPRXVYRMHPVWYDUDODNRPGMHOXXSR]QDMHVHEHNDRFMHOLQX
6
 PDWUDVHGDVXLLPEHQLFLVDGUDMDLNRQWHNVWDSRVOD]QDDMQL]D
]DGRYROMVWYR2GJRYDUDMXDUDGQDVUHGLQDPRHRPRJXLWL]DGRYROMHQMHVYLK
SRWUHEDLREUDWQR
6
 WYDUQRDNRMHUDGQHWRGREUR]DWRSOMXMHPRXGODQRYH"
6
 YDNLRYMHNNRMLVH]DQHWRDQJDLUDLPDEROMXNYDOLWHWXLYOMHQMDRGRQLK
NRMLVDPRYHJHWLUDMX
6
 YDNLSRVDRWUDLLWDYDRYMHND
6
 YHWLMHWHNRVDPRQDSRHWNX7YRMHVXGREUHQDPMHUHYHSRORYLFDVUHH

 WRLQLLQLEUHWRUDGLUDGLWMQHGDMVHUDVWUHVWL

 WRJRGLQLRUD]PLVOLRVYUHWNXWRMHXLQMHQRQHPRHSRVWDWL
QHXLQMHQR

 WRSURGXNWLYQLMHLYLWRMDDWYRMDVDYMHVWLVDVYRMHVWUDQHXQDSUHXMH
WYRMXSURGXNWLYQRVWQDWDMQDLQWYRMHPHQWDOQHLHPRFLRQDOQHVQDJHQH
XVDKQMXMXYHGDOMHUDVWX

 WRWLYULMHGLDNRSXQRWRJD]DSRLQMHDQLWDQHGRYUDYD"%RJDWVL
PLVOLPDDVLURPDDQGMHOLPD]DSUDYRVLQHSORGDQMDORY/DNHWLMHUXSH
SURQDLQHJRLK]DNUSDWL
7
 HNRMHXYLMHNLYMHWLQDLVWRPPMHVWX0DORWRJDVD]QD
7
 LLQLFLUDLVWYDUD=DWDNYRJRYMHNDNDHPRGDMHRQDXWRQRPDQDWRVH
WLH]QDQRVWLRSRQDDQMX]QDLGDMHXGHVDQ7LQHHELWLLVWL6YDNLGDQ
VYDNLVDWWHPLMHQMD7LMHGQRVWDYQRQHPDRELOMHMDMHGQRJVWURMDWL
MHGQRVWDYQRQLVLXDFLQHVYMHVQLKPRWLYDWLVLRVREDXSURFHVXVWYDUDQMD
VDPRJVHEHRVREDNRMDXLYRWXVWYDUD]QDHQMHRVREDNRMDXWMHORYOMXMH
MHGQXGLPHQ]LMXVXEMHNWLYQHVORERGH7LQLVLSRVUHGQLNL]PHXSURORVWLL
VDGDQMHJSRQDDQMDWLVLVUHGLWHL]NRMHJSRQDDQMHHPDQLUD]UDL
7
 NRUDGLJXELSUHJOHG
7
 NRVHQHSRNUHQHQHHQLWDSRNUHQXWL
7
 NRVYRMLYRWWHPHOMLQDVOXERYDQMXQLNDGDQLMHLYLRX]DOXGQR
7
 NRHOLVWYDUDWLPRUDELWLYHVHR
8
 NOMXLVHXQHIRUPDOQHJUXSHXNRMLPDVXXORJHL]PMHQMLYH

5
 DGLWL]DPHQH]QDLGLVDWLNDGDQHPRJXUDGLWLQHPRJXGLVDWL
5
 LWXDOXPMHWQRVWSRH]LMDJOD]EDSOHVILOR]RILMD]QDQRVWPLWUHOLJLMDVYH
MHWR]DRYMHNDQDVXQRNDRLQMHJRYNUXKVYDNGDQMLRYMHNRYSUDYLLYRWQH
VDVWRMLVHMHGLQRRGUDGDLGMHODWQRVWLNRMHJDL]UDYQRKUDQHQHJRRG
VLPEROLNLKDNWLYQRVWLNRMLSRGDUXMXVPLVDRSURFHVDUDGDLNRQDQR
QMHJRYRPSURL]YRGXLSRWURQML
6
 DPRXVYRMHPVWYDUDODNRPGMHOXXSR]QDMHVHEHNDRFMHOLQX
6
 PDWUDVHGDVXLLPEHQLFLVDGUDMDLNRQWHNVWDSRVOD]QDDMQL]D
]DGRYROMVWYR2GJRYDUDMXDUDGQDVUHGLQDPRHRPRJXLWL]DGRYROMHQMHVYLK
SRWUHEDLREUDWQR
6
 WYDUQRDNRMHUDGQHWRGREUR]DWRSOMXMHPRXGODQRYH"
6
 YDNLRYMHNNRMLVH]DQHWRDQJDLUDLPDEROMXNYDOLWHWXLYOMHQMDRGRQLK
NRMLVDPRYHJHWLUDMX
6
 YDNLSRVDRWUDLLWDYDRYMHND
6
 YHWLMHWHNRVDPRQDSRHWNX7YRMHVXGREUHQDPMHUHYHSRORYLFDVUHH

 WRLQLLQLEUHWRUDGLUDGLWMQHGDMVHUDVWUHVWL

 WRJRGLQLRUD]PLVOLRVYUHWNXWRMHXLQMHQRQHPRHSRVWDWL
QHXLQMHQR

 WRSURGXNWLYQLMHLYLWRMDDWYRMDVDYMHVWLVDVYRMHVWUDQHXQDSUHXMH
WYRMXSURGXNWLYQRVWQDWDMQDLQWYRMHPHQWDOQHLHPRFLRQDOQHVQDJHQH
XVDKQMXMXYHGDOMHUDVWX

 WRWLYULMHGLDNRSXQRWRJD]DSRLQMHDQLWDQHGRYUDYD"%RJDWVL
PLVOLPDDVLURPDDQGMHOLPD]DSUDYRVLQHSORGDQMDORY/DNHWLMHUXSH
SURQDLQHJRLK]DNUSDWL
7
 HNRMHXYLMHNLYMHWLQDLVWRPPMHVWX0DORWRJDVD]QD
7
 LLQLFLUDLVWYDUD=DWDNYRJRYMHNDNDHPRGDMHRQDXWRQRPDQDWRVH
WLH]QDQRVWLRSRQDDQMX]QDLGDMHXGHVDQ7LQHHELWLLVWL6YDNLGDQ
VYDNLVDWWHPLMHQMD7LMHGQRVWDYQRQHPDRELOMHMDMHGQRJVWURMDWL
MHGQRVWDYQRQLVLXDFLQHVYMHVQLKPRWLYDWLVLRVREDXSURFHVXVWYDUDQMD
VDPRJVHEHRVREDNRMDXLYRWXVWYDUD]QDHQMHRVREDNRMDXWMHORYOMXMH
MHGQXGLPHQ]LMXVXEMHNWLYQHVORERGH7LQLVLSRVUHGQLNL]PHXSURORVWLL
VDGDQMHJSRQDDQMDWLVLVUHGLWHL]NRMHJSRQDDQMHHPDQLUD]UDL
7
 NRUDGLJXELSUHJOHG
7
 NRVHQHSRNUHQHQHHQLWDSRNUHQXWL
7
 NRVYRMLYRWWHPHOMLQDVOXERYDQMXQLNDGDQLMHLYLRX]DOXGQR
7
 NRHOLVWYDUDWLPRUDELWLYHVHR
8
 NOMXLVHXQHIRUPDOQHJUXSHXNRMLPDVXXORJHL]PMHQMLYH5
 DGLWL]DPHQH]QDLGLVDWLNDGDQHPRJXUDGLWLQHPRJXGLVDWL
5
 LWXDOXPMHWQRVWSRH]LMDJOD]EDSOHVILOR]RILMD]QDQRVWPLWUHOLJLMDVYH
MHWR]DRYMHNDQDVXQRNDRLQMHJRYNUXKVYDNGDQMLRYMHNRYSUDYLLYRWQH
VDVWRMLVHMHGLQRRGUDGDLGMHODWQRVWLNRMHJDL]UDYQRKUDQHQHJRRG
VLPEROLNLKDNWLYQRVWLNRMLSRGDUXMXVPLVDRSURFHVDUDGDLNRQDQR
QMHJRYRPSURL]YRGXLSRWURQML
6
 DPRXVYRMHPVWYDUDODNRPGMHOXXSR]QDMHVHEHNDRFMHOLQX
6
 PDWUDVHGDVXLLPEHQLFLVDGUDMDLNRQWHNVWDSRVOD]QDDMQL]D
]DGRYROMVWYR2GJRYDUDMXDUDGQDVUHGLQDPRHRPRJXLWL]DGRYROMHQMHVYLK
SRWUHEDLREUDWQR
6
 WYDUQRDNRMHUDGQHWRGREUR]DWRSOMXMHPRXGODQRYH"
6
 YDNLRYMHNNRMLVH]DQHWRDQJDLUDLPDEROMXNYDOLWHWXLYOMHQMDRGRQLK
NRMLVDPRYHJHWLUDMX
6
 YDNLSRVDRWUDLLWDYDRYMHND
6
 YHWLMHWHNRVDPRQDSRHWNX7YRMHVXGREUHQDPMHUHYHSRORYLFDVUHH

 WRLQLLQLEUHWRUDGLUDGLWMQHGDMVHUDVWUHVWL

 WRJRGLQLRUD]PLVOLRVYUHWNXWRMHXLQMHQRQHPRHSRVWDWL
QHXLQMHQR

 WRSURGXNWLYQLMHLYLWRMDDWYRMDVDYMHVWLVDVYRMHVWUDQHXQDSUHXMH
WYRMXSURGXNWLYQRVWQDWDMQDLQWYRMHPHQWDOQHLHPRFLRQDOQHVQDJHQH
XVDKQMXMXYHGDOMHUDVWX

 WRWLYULMHGLDNRSXQRWRJD]DSRLQMHDQLWDQHGRYUDYD"%RJDWVL
PLVOLPDDVLURPDDQGMHOLPD]DSUDYRVLQHSORGDQMDORY/DNHWLMHUXSH
SURQDLQHJRLK]DNUSDWL
7
 HNRMHXYLMHNLYMHWLQDLVWRPPMHVWX0DORWRJDVD]QD
7
 LLQLFLUDLVWYDUD=DWDNYRJRYMHNDNDHPRGDMHRQDXWRQRPDQDWRVH
WLH]QDQRVWLRSRQDDQMX]QDLGDMHXGHVDQ7LQHHELWLLVWL6YDNLGDQ
VYDNLVDWWHPLMHQMD7LMHGQRVWDYQRQHPDRELOMHMDMHGQRJVWURMDWL
MHGQRVWDYQRQLVLXDFLQHVYMHVQLKPRWLYDWLVLRVREDXSURFHVXVWYDUDQMD
VDPRJVHEHRVREDNRMDXLYRWXVWYDUD]QDHQMHRVREDNRMDXWMHORYOMXMH
MHGQXGLPHQ]LMXVXEMHNWLYQHVORERGH7LQLVLSRVUHGQLNL]PHXSURORVWLL
VDGDQMHJSRQDDQMDWLVLVUHGLWHL]NRMHJSRQDDQMHHPDQLUD]UDL
7
 NRUDGLJXELSUHJOHG
7
 NRVHQHSRNUHQHQHHQLWDSRNUHQXWL
7
 NRVYRMLYRWWHPHOMLQDVOXERYDQMXQLNDGDQLMHLYLRX]DOXGQR
7
 NRHOLVWYDUDWLPRUDELWLYHVHR
8
 NOMXLVHXQHIRUPDOQHJUXSHXNRMLPDVXXORJHL]PMHQMLYH8
 YMHUHQVDPGDVXOMXGLSUHRSWHUHHQLUH]XOWDWLPDVYRJUDGQRJXLQND
9
 HOLNDGMHODQDVWDODVXSRPRXJHQLMDOQRVWLDGRYUHQDVXPDUOMLYRX
9
 LHYULMHGLRQRWRMHXLQMHQRQHJRWRMHQDSLVDQR
9
 ULMHGQRVWUDGDRYMHNQDMEROMHRVMHDRQGDNDGDMHOLHQVORERGHGDUDGL
=
 DVYRMDGMHODVDPVQRVLWLRGJRYRUQRVWNDRLSRVOMHGLFHSDLRQHQDMWHHWR
LQLRVREX

 HOLOLL]PLMHQLWLRYMHNDSURQDLXQMHPXRQRWRMHGREURSRWDNQLJD
QDRVWYDULYDQMHSOHPHQLWLKFLOMHYD

 HOLOLSRWDNQXWLOMXGHQDUDGSREXGLXQMLPDHOMX]DWDNPLHQMHPDOL
QHRQLPRNUXWQLPQHJRRQLPNRMLWHHLVWLFDQMX

 LYRWWLQLWDQHGDUXMHEH]YHOLNRJWUXGD
p
 $PELFLR]QRVWHVWRQDYRGLOMXGHQDQDMQLHUDGRYHVWRJDVHSHQMDQMH
REDYOMDXLVWRPSRORDMXNDRLSX]DQMH
$
 PELFLR]QRVWPRUDELWLXVNODGXVSULURGQRPVSRVREQRXXSURWLYQRPMH
VWUDYLQD

1
 DLSODQRYLSURSDGDMXMHUQHPDPRFLOM

EDUEDUVWYRFHUHPRQLMHFLOMFLQL]DP

0
 XWQLFLOMHYLSURMHNWDNRULVWHVHGDELVHL]EMHJODQHXJRGQRVWSURFMHQH
RGJRYDUDMXLKWURNRYD

p
 .XOWXUDUXQRJDQD]LYDVHEDUEDUVWYR
p
 &HUHPRQLMHVXOMXGLVWYRULOLGDVMDMDGDGXEOLMHGLPGMHOLPDLXSOMRP
JRVWRSULPVWYXWDPRJGMHSULMDWHOMVWYRSUDYRYODGDQHWUHEDLK
2
 GXYLMHNVHQDFHUHPRQLMXJOHGDORNDRQDPRQRVUHGVWYR]DRGUDYDQMH
GUXWYHQRJSRUHWND&HUHPRQLMDSURJODDYDX]YLHQRVWLYUVWLQXGUXWYHQRJ
SRUHWNDSURL]YRGLGLVWDQFXLSRYODVWLFXDWLPHQHL]D]LYDSRYMHUHQMHX
NULWLNXLXRGVXVWYRSRWRYDQMD
p
 $NRLPDFLOMQDLHLSXW

 RYMHNMHVYRMMHGLQLFLOM$NRRQHOLELWLQHWRRQGDMHWRXRYRPLYRWX

0
 XGURVWVHVDVWRMLXWRPHGDQDMEROMHFLOMHYHSRVWLHPRQDMEROMLP
VUHGVWYLPD

'
 RFLOMDPRHPRGRLSRGSUHWSRVWDYNRPGDMHUHDODQSRMDDQLPQDSRURP
SURPMHQRPVUHGVWDYDLUHGHILQLUDQMHPVLWXDFLMHLOLPLMHQMDPRFLOM

.
 DGDRYMHNQH]QDXNRMXOXNXSORYLQLWLMHGDQYMHWDUQLMHRQDMSUDYL

,
 PDVYHYLHXOLFDDVYHPDQMHFLOMHYD

,
 PDVYHYLHXOLFDDVYHPDQMHFLOMHYD

.
 DGDRYMHNQH]QDXNRMXOXNXSORYLQLWLMHGDQYMHWDUQLMHRQDMSUDYL

'
 RFLOMDPRHPRGRLSRGSUHWSRVWDYNRPGDMHUHDODQSRMDDQLPQDSRURP
SURPMHQRPVUHGVWDYDLUHGHILQLUDQMHPVLWXDFLMHLOLPLMHQMDPRFLOM

0
 XGURVWVHVDVWRMLXWRPHGDQDMEROMHFLOMHYHSRVWLHPRQDMEROMLP
VUHGVWYLPD

p
 .XOWXUDUXQRJDQD]LYDVHEDUEDUVWYR
p
 &HUHPRQLMHVXOMXGLVWYRULOLGDVMDMDGDGXEOLMHGLPGMHOLPDLXSOMRP
JRVWRSULPVWYXWDPRJGMHSULMDWHOMVWYRSUDYRYODGDQHWUHEDLK
2
 GXYLMHNVHQDFHUHPRQLMXJOHGDORNDRQDPRQRVUHGVWYR]DRGUDYDQMH
GUXWYHQRJSRUHWND&HUHPRQLMDSURJODDYDX]YLHQRVWLYUVWLQXGUXWYHQRJ
SRUHWNDSURL]YRGLGLVWDQFXLSRYODVWLFXDWLPHQHL]D]LYDSRYMHUHQMHX
NULWLNXLXRGVXVWYRSRWRYDQMD
p
 $NRLPDFLOMQDLHLSXW

 RYMHNMHVYRMMHGLQLFLOM$NRRQHOLELWLQHWRRQGDMHWRXRYRPLYRWX

0
 XWQLFLOMHYLSURMHNWDNRULVWHVHGDELVHL]EMHJODQHXJRGQRVWSURFMHQH
RGJRYDUDMXLKWURNRYD

EDUEDUVWYRFHUHPRQLMHFLOMFLQL]DP

1
 DLSODQRYLSURSDGDMXMHUQHPDPRFLOM

8
 YMHUHQVDPGDVXOMXGLSUHRSWHUHHQLUH]XOWDWLPDVYRJUDGQRJXLQND
9
 HOLNDGMHODQDVWDODVXSRPRXJHQLMDOQRVWLDGRYUHQDVXPDUOMLYRX
9
 LHYULMHGLRQRWRMHXLQMHQRQHJRWRMHQDSLVDQR
9
 ULMHGQRVWUDGDRYMHNQDMEROMHRVMHDRQGDNDGDMHOLHQVORERGHGDUDGL
=
 DVYRMDGMHODVDPVQRVLWLRGJRYRUQRVWNDRLSRVOMHGLFHSDLRQHQDMWHHWR
LQLRVREX

 HOLOLL]PLMHQLWLRYMHNDSURQDLXQMHPXRQRWRMHGREURSRWDNQLJD
QDRVWYDULYDQMHSOHPHQLWLKFLOMHYD

 HOLOLSRWDNQXWLOMXGHQDUDGSREXGLXQMLPDHOMX]DWDNPLHQMHPDOL
QHRQLPRNUXWQLPQHJRRQLPNRMLWHHLVWLFDQMX

 LYRWWLQLWDQHGDUXMHEH]YHOLNRJWUXGD
p
 $PELFLR]QRVWHVWRQDYRGLOMXGHQDQDMQLHUDGRYHVWRJDVHSHQMDQMH
REDYOMDXLVWRPSRORDMXNDRLSX]DQMH
$
 PELFLR]QRVWPRUDELWLXVNODGXVSULURGQRPVSRVREQRXXSURWLYQRPMH
VWUDYLQD


8
 YMHUHQVDPGDVXOMXGLSUHRSWHUHHQLUH]XOWDWLPDVYRJUDGQRJXLQND
9
 HOLNDGMHODQDVWDODVXSRPRXJHQLMDOQRVWLDGRYUHQDVXPDUOMLYRX
9
 LHYULMHGLRQRWRMHXLQMHQRQHJRWRMHQDSLVDQR
9
 ULMHGQRVWUDGDRYMHNQDMEROMHRVMHDRQGDNDGDMHOLHQVORERGHGDUDGL
=
 DVYRMDGMHODVDPVQRVLWLRGJRYRUQRVWNDRLSRVOMHGLFHSDLRQHQDMWHHWR
LQLRVREX

 HOLOLL]PLMHQLWLRYMHNDSURQDLXQMHPXRQRWRMHGREURSRWDNQLJD
QDRVWYDULYDQMHSOHPHQLWLKFLOMHYD

 HOLOLSRWDNQXWLOMXGHQDUDGSREXGLXQMLPDHOMX]DWDNPLHQMHPDOL
QHRQLPRNUXWQLPQHJRRQLPNRMLWHHLVWLFDQMX

 LYRWWLQLWDQHGDUXMHEH]YHOLNRJWUXGD
p
 $PELFLR]QRVWHVWRQDYRGLOMXGHQDQDMQLHUDGRYHVWRJDVHSHQMDQMH
REDYOMDXLVWRPSRORDMXNDRLSX]DQMH
$
 PELFLR]QRVWPRUDELWLXVNODGXVSULURGQRPVSRVREQRXXSURWLYQRPMH
VWUDYLQD

1
 DLSODQRYLSURSDGDMXMHUQHPDPRFLOM

EDUEDUVWYRFHUHPRQLMHFLOMFLQL]DP

0
 XWQLFLOMHYLSURMHNWDNRULVWHVHGDELVHL]EMHJODQHXJRGQRVWSURFMHQH
RGJRYDUDMXLKWURNRYD

p
 .XOWXUDUXQRJDQD]LYDVHEDUEDUVWYR
p
 &HUHPRQLMHVXOMXGLVWYRULOLGDVMDMDGDGXEOLMHGLPGMHOLPDLXSOMRP
JRVWRSULPVWYXWDPRJGMHSULMDWHOMVWYRSUDYRYODGDQHWUHEDLK
2
 GXYLMHNVHQDFHUHPRQLMXJOHGDORNDRQDPRQRVUHGVWYR]DRGUDYDQMH
GUXWYHQRJSRUHWND&HUHPRQLMDSURJODDYDX]YLHQRVWLYUVWLQXGUXWYHQRJ
SRUHWNDSURL]YRGLGLVWDQFXLSRYODVWLFXDWLPHQHL]D]LYDSRYMHUHQMHX
NULWLNXLXRGVXVWYRSRWRYDQMD
p
 $NRLPDFLOMQDLHLSXW

 RYMHNMHVYRMMHGLQLFLOM$NRRQHOLELWLQHWRRQGDMHWRXRYRPLYRWX

0
 XGURVWVHVDVWRMLXWRPHGDQDMEROMHFLOMHYHSRVWLHPRQDMEROMLP
VUHGVWYLPD

'
 RFLOMDPRHPRGRLSRGSUHWSRVWDYNRPGDMHUHDODQSRMDDQLPQDSRURP
SURPMHQRPVUHGVWDYDLUHGHILQLUDQMHPVLWXDFLMHLOLPLMHQMDPRFLOM

.
 DGDRYMHNQH]QDXNRMXOXNXSORYLQLWLMHGDQYMHWDUQLMHRQDMSUDYL

,
 PDVYHYLHXOLFDDVYHPDQMHFLOMHYD

,
 PDVYHYLHXOLFDDVYHPDQMHFLOMHYD

.
 DGDRYMHNQH]QDXNRMXOXNXSORYLQLWLMHGDQYMHWDUQLMHRQDMSUDYL

'
 RFLOMDPRHPRGRLSRGSUHWSRVWDYNRPGDMHUHDODQSRMDDQLPQDSRURP
SURPMHQRPVUHGVWDYDLUHGHILQLUDQMHPVLWXDFLMHLOLPLMHQMDPRFLOM

0
 XGURVWVHVDVWRMLXWRPHGDQDMEROMHFLOMHYHSRVWLHPRQDMEROMLP
VUHGVWYLPD

p
 .XOWXUDUXQRJDQD]LYDVHEDUEDUVWYR
p
 &HUHPRQLMHVXOMXGLVWYRULOLGDVMDMDGDGXEOLMHGLPGMHOLPDLXSOMRP
JRVWRSULPVWYXWDPRJGMHSULMDWHOMVWYRSUDYRYODGDQHWUHEDLK
2
 GXYLMHNVHQDFHUHPRQLMXJOHGDORNDRQDPRQRVUHGVWYR]DRGUDYDQMH
GUXWYHQRJSRUHWND&HUHPRQLMDSURJODDYDX]YLHQRVWLYUVWLQXGUXWYHQRJ
SRUHWNDSURL]YRGLGLVWDQFXLSRYODVWLFXDWLPHQHL]D]LYDSRYMHUHQMHX
NULWLNXLXRGVXVWYRSRWRYDQMD
p
 $NRLPDFLOMQDLHLSXW

 RYMHNMHVYRMMHGLQLFLOM$NRRQHOLELWLQHWRRQGDMHWRXRYRPLYRWX

0
 XWQLFLOMHYLSURMHNWDNRULVWHVHGDELVHL]EMHJODQHXJRGQRVWSURFMHQH
RGJRYDUDMXLKWURNRYD

EDUEDUVWYRFHUHPRQLMHFLOMFLQL]DP

1
 DLSODQRYLSURSDGDMXMHUQHPDPRFLOM

8
 YMHUHQVDPGDVXOMXGLSUHRSWHUHHQLUH]XOWDWLPDVYRJUDGQRJXLQND
9
 HOLNDGMHODQDVWDODVXSRPRXJHQLMDOQRVWLDGRYUHQDVXPDUOMLYRX
9
 LHYULMHGLRQRWRMHXLQMHQRQHJRWRMHQDSLVDQR
9
 ULMHGQRVWUDGDRYMHNQDMEROMHRVMHDRQGDNDGDMHOLHQVORERGHGDUDGL
=
 DVYRMDGMHODVDPVQRVLWLRGJRYRUQRVWNDRLSRVOMHGLFHSDLRQHQDMWHHWR
LQLRVREX

 HOLOLL]PLMHQLWLRYMHNDSURQDLXQMHPXRQRWRMHGREURSRWDNQLJD
QDRVWYDULYDQMHSOHPHQLWLKFLOMHYD

 HOLOLSRWDNQXWLOMXGHQDUDGSREXGLXQMLPDHOMX]DWDNPLHQMHPDOL
QHRQLPRNUXWQLPQHJRRQLPNRMLWHHLVWLFDQMX

 LYRWWLQLWDQHGDUXMHEH]YHOLNRJWUXGD
p
 $PELFLR]QRVWHVWRQDYRGLOMXGHQDQDMQLHUDGRYHVWRJDVHSHQMDQMH
REDYOMDXLVWRPSRORDMXNDRLSX]DQMH
$
 PELFLR]QRVWPRUDELWLXVNODGXVSULURGQRPVSRVREQRXXSURWLYQRPMH
VWUDYLQD1
 HMDVQRDFLOMHYDGRYRGLGRRVMHDMDQHVLJXUQRVWL]EXQMHQRVWLLGR]DSOHWD
1
 LNDGDRYMHNQHVWLHWDNRGDOHNRNDRRQGDNDG]DSUDYRQH]QDNDPRLGH

p
 6YDWNRQRVLXVHELSRQHWRRGSUHVWXSQLNDJHQLMDLVYHFD*HQLMDULMHWNR
NDGDSUHSR]QDMHQMHJRYDJHQHUDFLMD
9
 HOLNDMHRVRELQDJHQLMDGDVHSULKYDWLQHHJDWRGUXJLPDL]JOHGDQHPRJXH
LXVWUDMHXWRPH8SUDYRWDUDGR]QDORVWUD]XPDWDRGOXQRVWUD]UMHDYDWL
QHUMHLYDSLWDQMDSRYH]DQDVXSRUQRXLNRQFHQWUDFLMRPRPRJXDYD
JHQLMLPDGDSURPLXVYLMHWQDSULMHGLQWHOHNWXDOQRWHKQLNLLHVWHWVNL
%
 ULQRUDODQMLYDQMHVSRVREQRVWLJHQLMDPHXWLPQHRWNULYDNRGQMLKQHNH
ELWQRQRYHSRMDYH9HNUDWNRLQHSULVWUDQRWUDHQMHRWNULYDXUD]OLLWLP
OMXGLPDPHXVWXSQMHYHXVYHWULWHPHOMQHVSRVREQRVWL3RVHEQDQDGDUHQRVWL
VWYDUDODNHVQDJHJHQLMDSRVWRMHGDNOHXVYDNRPRGQDVSDPDNDUNUDMQMH
VODEDQH

 HVWRVHJHQLMDOQLPRVREDPDSULSLVLYDODQDUDYQRVDVYLPQHSUDYHGQR
DVRFLMDWLYQRVW$OHNVDQGDU3RSHMHVPDWUDRGDMHJHQLMHEOL]DNOXGLOX0QRJL
VXVHJHQLMLWHNRSULODJRGLOLGUXWYXNRMHMHRGUD]QRUPDOQRJRYMHNDL
QMHJRYLKSRWUHED6ODEDSULODJRHQRVWMHVDPRSRVUHGQDSRVOMHGLFDDQH
X]URNJHQLMDOQRVWL

1
 LWNRQHVPLMHELWLVUHGVWYR]DFLOMHYHGUXJRJRYMHNDLVYLVXOMXGL
L]MHGQDHQLNDRFLOMHYL
2
 SDVQRVWRGQHXVSMHKDQDMYHDMHQDSRHWNXSRGXKYDWDNDGDVPRMRGDOHNR
RGFLOMD%URGRORPLVHGRJDDMXXEOL]LQLREDOH
3
 RWHNRHUDVWXWRVHYLHSULEOLDYDPRNUDMX
3
 UDYLSXWMHQDMNUDLDOLQDMHHWUDMHQDMGXHGDVHSRQMHPXGRVSLMHGR
FLOMD
6
 DYUHQVWYRVUHGVWDYDL]EUNDFLOMHYDLQLVHSRPRPPLOMHQMXRELOMHDYDMX
QDHGRED
7
 NRLGHXSRJUHQRPVPMHUXQHSRPDHPXQLJDORSLUDQMH
p
 &LQL]DPFLQLNDQHVDVWRMLVHXWRPHGDNDXWRPLVOHYHXWRPHGDPLVOH

 WRMHFLQLN"2VREDNRMD]QDFLMHQXVYHJDDOLQHLYULMHGQRVW

o
 RYMHNMH]DWDMLRLOLMHSDVLYQRUH]LVWHQWDQLOLVDERWLUD
p
 'RJPDWL]DPQH]QDLRGVXWQRVWPLVOLQHJRQMH]LQNUDM
0
 XGDURYMHNQDHOQRQHYMHUXMHQLXNDNYHGRJPH
p
 6YDNDYUVWGRPLOMDWRVWLL]UDVWHL]GDQHSRWUHEH

o
 RYMHNMH]DWDMLRLOLMHSDVLYQRUH]LVWHQWDQLOLVDERWLUD
p
 'RJPDWL]DPQH]QDLRGVXWQRVWPLVOLQHJRQMH]LQNUDM
0
 XGDURYMHNQDHOQRQHYMHUXMHQLXNDNYHGRJPH
p
 6YDNDYUVWGRPLOMDWRVWLL]UDVWHL]GDQHSRWUHEH

GHVWUXNWLYQRVWGRJPDWL]DPGRPLOMDWRVWJHQLMDOQRVWJUXERVW

p
 6YDWNRQRVLXVHELSRQHWRRGSUHVWXSQLNDJHQLMDLVYHFD*HQLMDULMHWNR
NDGDSUHSR]QDMHQMHJRYDJHQHUDFLMD
9
 HOLNDMHRVRELQDJHQLMDGDVHSULKYDWLQHHJDWRGUXJLPDL]JOHGDQHPRJXH
LXVWUDMHXWRPH8SUDYRWDUDGR]QDORVWUD]XPDWDRGOXQRVWUD]UMHDYDWL
QHUMHLYDSLWDQMDSRYH]DQDVXSRUQRXLNRQFHQWUDFLMRPRPRJXDYD
JHQLMLPDGDSURPLXVYLMHWQDSULMHGLQWHOHNWXDOQRWHKQLNLLHVWHWVNL
%
 ULQRUDODQMLYDQMHVSRVREQRVWLJHQLMDPHXWLPQHRWNULYDNRGQMLKQHNH
ELWQRQRYHSRMDYH9HNUDWNRLQHSULVWUDQRWUDHQMHRWNULYDXUD]OLLWLP
OMXGLPDPHXVWXSQMHYHXVYHWULWHPHOMQHVSRVREQRVWL3RVHEQDQDGDUHQRVWL
VWYDUDODNHVQDJHJHQLMDSRVWRMHGDNOHXVYDNRPRGQDVSDPDNDUNUDMQMH
VODEDQH

 HVWRVHJHQLMDOQLPRVREDPDSULSLVLYDODQDUDYQRVDVYLPQHSUDYHGQR
DVRFLMDWLYQRVW$OHNVDQGDU3RSHMHVPDWUDRGDMHJHQLMHEOL]DNOXGLOX0QRJL
VXVHJHQLMLWHNRSULODJRGLOLGUXWYXNRMHMHRGUD]QRUPDOQRJRYMHNDL
QMHJRYLKSRWUHED6ODEDSULODJRHQRVWMHVDPRSRVUHGQDSRVOMHGLFDDQH
X]URNJHQLMDOQRVWL

GHVWUXNWLYQRVWGRJPDWL]DPGRPLOMDWRVWJHQLMDOQRVWJUXERVW

1
 LWNRQHVPLMHELWLVUHGVWYR]DFLOMHYHGUXJRJRYMHNDLVYLVXOMXGL
L]MHGQDHQLNDRFLOMHYL
2
 SDVQRVWRGQHXVSMHKDQDMYHDMHQDSRHWNXSRGXKYDWDNDGDVPRMRGDOHNR
RGFLOMD%URGRORPLVHGRJDDMXXEOL]LQLREDOH
3
 RWHNRHUDVWXWRVHYLHSULEOLDYDPRNUDMX
3
 UDYLSXWMHQDMNUDLDOLQDMHHWUDMHQDMGXHGDVHSRQMHPXGRVSLMHGR
FLOMD
6
 DYUHQVWYRVUHGVWDYDL]EUNDFLOMHYDLQLVHSRPRPPLOMHQMXRELOMHDYDMX
QDHGRED
7
 NRLGHXSRJUHQRPVPMHUXQHSRPDHPXQLJDORSLUDQMH
p
 &LQL]DPFLQLNDQHVDVWRMLVHXWRPHGDNDXWRPLVOHYHXWRPHGDPLVOH

 WRMHFLQLN"2VREDNRMD]QDFLMHQXVYHJDDOLQHLYULMHGQRVW
1
 LNDGDRYMHNQHVWLHWDNRGDOHNRNDRRQGDNDG]DSUDYRQH]QDNDPRLGH
1
 HMDVQRDFLOMHYDGRYRGLGRRVMHDMDQHVLJXUQRVWL]EXQMHQRVWLLGR]DSOHWD

1
 HMDVQRDFLOMHYDGRYRGLGRRVMHDMDQHVLJXUQRVWL]EXQMHQRVWLLGR]DSOHWD
1
 LNDGDRYMHNQHVWLHWDNRGDOHNRNDRRQGDNDG]DSUDYRQH]QDNDPRLGH

p
 6YDWNRQRVLXVHELSRQHWRRGSUHVWXSQLNDJHQLMDLVYHFD*HQLMDULMHWNR
NDGDSUHSR]QDMHQMHJRYDJHQHUDFLMD
9
 HOLNDMHRVRELQDJHQLMDGDVHSULKYDWLQHHJDWRGUXJLPDL]JOHGDQHPRJXH
LXVWUDMHXWRPH8SUDYRWDUDGR]QDORVWUD]XPDWDRGOXQRVWUD]UMHDYDWL
QHUMHLYDSLWDQMDSRYH]DQDVXSRUQRXLNRQFHQWUDFLMRPRPRJXDYD
JHQLMLPDGDSURPLXVYLMHWQDSULMHGLQWHOHNWXDOQRWHKQLNLLHVWHWVNL
%
 ULQRUDODQMLYDQMHVSRVREQRVWLJHQLMDPHXWLPQHRWNULYDNRGQMLKQHNH
ELWQRQRYHSRMDYH9HNUDWNRLQHSULVWUDQRWUDHQMHRWNULYDXUD]OLLWLP
OMXGLPDPHXVWXSQMHYHXVYHWULWHPHOMQHVSRVREQRVWL3RVHEQDQDGDUHQRVWL
VWYDUDODNHVQDJHJHQLMDSRVWRMHGDNOHXVYDNRPRGQDVSDPDNDUNUDMQMH
VODEDQH

 HVWRVHJHQLMDOQLPRVREDPDSULSLVLYDODQDUDYQRVDVYLPQHSUDYHGQR
DVRFLMDWLYQRVW$OHNVDQGDU3RSHMHVPDWUDRGDMHJHQLMHEOL]DNOXGLOX0QRJL
VXVHJHQLMLWHNRSULODJRGLOLGUXWYXNRMHMHRGUD]QRUPDOQRJRYMHNDL
QMHJRYLKSRWUHED6ODEDSULODJRHQRVWMHVDPRSRVUHGQDSRVOMHGLFDDQH
X]URNJHQLMDOQRVWL

1
 LWNRQHVPLMHELWLVUHGVWYR]DFLOMHYHGUXJRJRYMHNDLVYLVXOMXGL
L]MHGQDHQLNDRFLOMHYL
2
 SDVQRVWRGQHXVSMHKDQDMYHDMHQDSRHWNXSRGXKYDWDNDGDVPRMRGDOHNR
RGFLOMD%URGRORPLVHGRJDDMXXEOL]LQLREDOH
3
 RWHNRHUDVWXWRVHYLHSULEOLDYDPRNUDMX
3
 UDYLSXWMHQDMNUDLDOLQDMHHWUDMHQDMGXHGDVHSRQMHPXGRVSLMHGR
FLOMD
6
 DYUHQVWYRVUHGVWDYDL]EUNDFLOMHYDLQLVHSRPRPPLOMHQMXRELOMHDYDMX
QDHGRED
7
 NRLGHXSRJUHQRPVPMHUXQHSRPDHPXQLJDORSLUDQMH
p
 &LQL]DPFLQLNDQHVDVWRMLVHXWRPHGDNDXWRPLVOHYHXWRPHGDPLVOH

 WRMHFLQLN"2VREDNRMD]QDFLMHQXVYHJDDOLQHLYULMHGQRVW

o
 RYMHNMH]DWDMLRLOLMHSDVLYQRUH]LVWHQWDQLOLVDERWLUD
p
 'RJPDWL]DPQH]QDLRGVXWQRVWPLVOLQHJRQMH]LQNUDM
0
 XGDURYMHNQDHOQRQHYMHUXMHQLXNDNYHGRJPH
p
 6YDNDYUVWGRPLOMDWRVWLL]UDVWHL]GDQHSRWUHEH

o
 RYMHNMH]DWDMLRLOLMHSDVLYQRUH]LVWHQWDQLOLVDERWLUD
p
 'RJPDWL]DPQH]QDLRGVXWQRVWPLVOLQHJRQMH]LQNUDM
0
 XGDURYMHNQDHOQRQHYMHUXMHQLXNDNYHGRJPH
p
 6YDNDYUVWGRPLOMDWRVWLL]UDVWHL]GDQHSRWUHEH

GHVWUXNWLYQRVWGRJPDWL]DPGRPLOMDWRVWJHQLMDOQRVWJUXERVW

p
 6YDWNRQRVLXVHELSRQHWRRGSUHVWXSQLNDJHQLMDLVYHFD*HQLMDULMHWNR
NDGDSUHSR]QDMHQMHJRYDJHQHUDFLMD
9
 HOLNDMHRVRELQDJHQLMDGDVHSULKYDWLQHHJDWRGUXJLPDL]JOHGDQHPRJXH
LXVWUDMHXWRPH8SUDYRWDUDGR]QDORVWUD]XPDWDRGOXQRVWUD]UMHDYDWL
QHUMHLYDSLWDQMDSRYH]DQDVXSRUQRXLNRQFHQWUDFLMRPRPRJXDYD
JHQLMLPDGDSURPLXVYLMHWQDSULMHGLQWHOHNWXDOQRWHKQLNLLHVWHWVNL
%
 ULQRUDODQMLYDQMHVSRVREQRVWLJHQLMDPHXWLPQHRWNULYDNRGQMLKQHNH
ELWQRQRYHSRMDYH9HNUDWNRLQHSULVWUDQRWUDHQMHRWNULYDXUD]OLLWLP
OMXGLPDPHXVWXSQMHYHXVYHWULWHPHOMQHVSRVREQRVWL3RVHEQDQDGDUHQRVWL
VWYDUDODNHVQDJHJHQLMDSRVWRMHGDNOHXVYDNRPRGQDVSDPDNDUNUDMQMH
VODEDQH

 HVWRVHJHQLMDOQLPRVREDPDSULSLVLYDODQDUDYQRVDVYLPQHSUDYHGQR
DVRFLMDWLYQRVW$OHNVDQGDU3RSHMHVPDWUDRGDMHJHQLMHEOL]DNOXGLOX0QRJL
VXVHJHQLMLWHNRSULODJRGLOLGUXWYXNRMHMHRGUD]QRUPDOQRJRYMHNDL
QMHJRYLKSRWUHED6ODEDSULODJRHQRVWMHVDPRSRVUHGQDSRVOMHGLFDDQH
X]URNJHQLMDOQRVWL

GHVWUXNWLYQRVWGRJPDWL]DPGRPLOMDWRVWJHQLMDOQRVWJUXERVW

1
 LWNRQHVPLMHELWLVUHGVWYR]DFLOMHYHGUXJRJRYMHNDLVYLVXOMXGL
L]MHGQDHQLNDRFLOMHYL
2
 SDVQRVWRGQHXVSMHKDQDMYHDMHQDSRHWNXSRGXKYDWDNDGDVPRMRGDOHNR
RGFLOMD%URGRORPLVHGRJDDMXXEOL]LQLREDOH
3
 RWHNRHUDVWXWRVHYLHSULEOLDYDPRNUDMX
3
 UDYLSXWMHQDMNUDLDOLQDMHHWUDMHQDMGXHGDVHSRQMHPXGRVSLMHGR
FLOMD
6
 DYUHQVWYRVUHGVWDYDL]EUNDFLOMHYDLQLVHSRPRPPLOMHQMXRELOMHDYDMX
QDHGRED
7
 NRLGHXSRJUHQRPVPMHUXQHSRPDHPXQLJDORSLUDQMH
p
 &LQL]DPFLQLNDQHVDVWRMLVHXWRPHGDNDXWRPLVOHYHXWRPHGDPLVOH

 WRMHFLQLN"2VREDNRMD]QDFLMHQXVYHJDDOLQHLYULMHGQRVW
1
 LNDGDRYMHNQHVWLHWDNRGDOHNRNDRRQGDNDG]DSUDYRQH]QDNDPRLGH
1
 HMDVQRDFLOMHYDGRYRGLGRRVMHDMDQHVLJXUQRVWL]EXQMHQRVWLLGR]DSOHWD

*
 HQLMHVWRMLEOLHOXGLOXQHJRRYMHNSURVMHQHLQWHOLJHQFLMH

*
 HQLMVHVDVWRMLRGMHGDQSRVWRLQVSLUDFLMHLGHYHGHVHWGHYHWSRVWR
WUDQVSLUDFLMH

*
 HQLMLQHSURL]OD]HMHGQLL]GUXJRJDJHQLMLVXMHGDQRGGUXJRJDQH]DYLVQL

*
 HQLMRWNULYDSLWDQMH7DOHQWGDMHRGJRYRU*HQLMSRND]XMHSXWWDOHQWWDMSXW
VOLMHGL

 HOLUHDODQRSWLPL]DPGDHOMXGLXVNRURPRLXOMHNDUQLNXSLWLJHQLMDOQRVWLOL
NUHSRVWRE]LURPQDVYHYHXPRLQWHUYHQFLMHXIXQNFLMDPDPR]JD"

*
 HQLMMHVDPRYHOLNDERO

.
 DUDNWHULVWLNHJHQLMDOQRVWLVXXVWUDMQRVWLQWHOHNWXDOQDDNWLYQRVWYUVWRD
NDUDNWHUDXUDYQRWHHQRVWQH]DYLVQRVWJRYRUQDIOXHQWQRVWODNRD
L]UDDYDQMDUD]PLOMDQMHRILOR]RIVNLPSUREOHPLPDYLVRNDUD]LQDDVSLUDFLMH
HWLNDVWDELOQRVWHPRFLRQDOQRVWSRWUHED]DVDPRGRYROMQRVWLYLVRNVWXSDQM
VDPRNRQWUROHVNORQRVWDSVWUDNWQRVWLGRPLQDQWQRVW]DQLPDQMH]DQHSR]QDWR
QHSRVWRMDQMHVWUDKDRGVPUWLLGU

'
 RNMHRELQRPRYMHNXQMHJRYDVD]QDMQDPRVYMHWLOMNDNRMDPXRVYMHWOMDYD
SXWJHQLMDOQRPMHRQDVXQFHNRMHPXRWYDUDVYLMHW2QRWRMH]DYROMX
WRSORWDWRMH]DVD]QDQMHVYMHWORVW

0
 DWHPDWLNLJHQLMLXJODYQRPQHPDMXYHOLNLNYRFLMHQWLQWHOLJHQFLMHNDRWRMH
WRVOXDMNRGPX]LNLKLOLNRYQLKVWYDUDODFD

1
 HNLVXVWYDUDRFLXNDVQLMHPLYRWXELOLSVLKRQHXURWLDUL'DQDV]QDPRGDVH
NDRX]URNSVLKLNLPSRUHPHDMLPDQDMYLHMDYOMDODNDRSRVOMHGLFDQDSRUQRJ
UDGDLVWYDUDQMD

0
 LVHGDQDVQHPRHPRQDXGLWLJHQLMDOQRVWLDUKLWHNWDDOLGXEOMLP
SURPLOMDQMHPGROD]LPRGR]DNOMXNDGDMHWDLVOLQHWYRUHYLQHQHUDFLRQDOQL
SRGXKYDWLNRMHVXSURX]URLOHVPUWWLVXHOMXGHGDELMHGDQQHUD]XPDQ
WLUDQLQLQVDPLOLQDMHHXGUXWYXQHGXQRUWYRYDQLKRVREDGRELR

1
 DVXSURWPLOMHQMXGDVXYHOLNLGXKRYLQHNDNRQDUXEXEROHVQLKVWDQMD
YHOLNHWDOHQWHLSDNVHPRHRSLVDWLVDPRNDRQDM]GUDYLMHOMXGH/XGRJD
/HRQDUGDQLSRWRQHELVPRPRJOL]DPLVOLWL6OLQRJMHVWDMDOLWDLSVLKRORJ
3HOPDQNRMLMHVPDWUDRGDMHEURMEROHVQLKJHQLMDQHXVSRUHGLYRPDQMLRG
EURMDRQLKNRMLQHSRND]XMX]QDNRYHEROHVWL6SRWSXQRPVLJXUQRX
PRHPRNRQVWDWLUDWLGDQLMHGDQJHQLMQLMHELRGXHYQREROHVWDQDNRVH
GXHYQDEROHVWGRLVWDSRMDYLODSRSXVWLOHVXVWYDUDODNHVSRVREQRVWL

*
 HQLMDODQRYMHNMHRQDMWNRLPDRL]DRQRWRPXMHSRGQRJDPD

*
 HQLMDOQRVWMHPDUOMLYRVW

*
 HQLMDOQRVWMHKUDEURVW]DVDPRJDVHEH

*
 HQLMDOQRVWMHKUDEURVW]DVDPRJDVHEH

*
 HQLMDOQRVWMHPDUOMLYRVW

*
 HQLMDODQRYMHNMHRQDMWNRLPDRL]DRQRWRPXMHSRGQRJDPD

*
 HQLMHVWRMLEOLHOXGLOXQHJRRYMHNSURVMHQHLQWHOLJHQFLMH

*
 HQLMVHVDVWRMLRGMHGDQSRVWRLQVSLUDFLMHLGHYHGHVHWGHYHWSRVWR
WUDQVSLUDFLMH
1
 DVXSURWPLOMHQMXGDVXYHOLNLGXKRYLQHNDNRQDUXEXEROHVQLKVWDQMD
YHOLNHWDOHQWHLSDNVHPRHRSLVDWLVDPRNDRQDM]GUDYLMHOMXGH/XGRJD
/HRQDUGDQLSRWRQHELVPRPRJOL]DPLVOLWL6OLQRJMHVWDMDOLWDLSVLKRORJ
3HOPDQNRMLMHVPDWUDRGDMHEURMEROHVQLKJHQLMDQHXVSRUHGLYRPDQMLRG
EURMDRQLKNRMLQHSRND]XMX]QDNRYHEROHVWL6SRWSXQRPVLJXUQRX
PRHPRNRQVWDWLUDWLGDQLMHGDQJHQLMQLMHELRGXHYQREROHVWDQDNRVH
GXHYQDEROHVWGRLVWDSRMDYLODSRSXVWLOHVXVWYDUDODNHVSRVREQRVWL

0
 LVHGDQDVQHPRHPRQDXGLWLJHQLMDOQRVWLDUKLWHNWDDOLGXEOMLP
SURPLOMDQMHPGROD]LPRGR]DNOMXNDGDMHWDLVOLQHWYRUHYLQHQHUDFLRQDOQL
SRGXKYDWLNRMHVXSURX]URLOHVPUWWLVXHOMXGHGDELMHGDQQHUD]XPDQ
WLUDQLQLQVDPLOLQDMHHXGUXWYXQHGXQRUWYRYDQLKRVREDGRELR

1
 HNLVXVWYDUDRFLXNDVQLMHPLYRWXELOLSVLKRQHXURWLDUL'DQDV]QDPRGDVH
NDRX]URNSVLKLNLPSRUHPHDMLPDQDMYLHMDYOMDODNDRSRVOMHGLFDQDSRUQRJ
UDGDLVWYDUDQMD

0
 DWHPDWLNLJHQLMLXJODYQRPQHPDMXYHOLNLNYRFLMHQWLQWHOLJHQFLMHNDRWRMH
WRVOXDMNRGPX]LNLKLOLNRYQLKVWYDUDODFD

'
 RNMHRELQRPRYMHNXQMHJRYDVD]QDMQDPRVYMHWLOMNDNRMDPXRVYMHWOMDYD
SXWJHQLMDOQRPMHRQDVXQFHNRMHPXRWYDUDVYLMHW2QRWRMH]DYROMX
WRSORWDWRMH]DVD]QDQMHVYMHWORVW

.
 DUDNWHULVWLNHJHQLMDOQRVWLVXXVWUDMQRVWLQWHOHNWXDOQDDNWLYQRVWYUVWRD
NDUDNWHUDXUDYQRWHHQRVWQH]DYLVQRVWJRYRUQDIOXHQWQRVWODNRD
L]UDDYDQMDUD]PLOMDQMHRILOR]RIVNLPSUREOHPLPDYLVRNDUD]LQDDVSLUDFLMH
HWLNDVWDELOQRVWHPRFLRQDOQRVWSRWUHED]DVDPRGRYROMQRVWLYLVRNVWXSDQM
VDPRNRQWUROHVNORQRVWDSVWUDNWQRVWLGRPLQDQWQRVW]DQLPDQMH]DQHSR]QDWR
QHSRVWRMDQMHVWUDKDRGVPUWLLGU

*
 HQLMMHVDPRYHOLNDERO

 HOLUHDODQRSWLPL]DPGDHOMXGLXVNRURPRLXOMHNDUQLNXSLWLJHQLMDOQRVWLOL
NUHSRVWRE]LURPQDVYHYHXPRLQWHUYHQFLMHXIXQNFLMDPDPR]JD"

*
 HQLMRWNULYDSLWDQMH7DOHQWGDMHRGJRYRU*HQLMSRND]XMHSXWWDOHQWWDMSXW
VOLMHGL

*
 HQLMLQHSURL]OD]HMHGQLL]GUXJRJDJHQLMLVXMHGDQRGGUXJRJDQH]DYLVQL

*
 HQLMHVWRMLEOLHOXGLOXQHJRRYMHNSURVMHQHLQWHOLJHQFLMH

*
 HQLMVHVDVWRMLRGMHGDQSRVWRLQVSLUDFLMHLGHYHGHVHWGHYHWSRVWR
WUDQVSLUDFLMH

*
 HQLMLQHSURL]OD]HMHGQLL]GUXJRJDJHQLMLVXMHGDQRGGUXJRJDQH]DYLVQL

*
 HQLMRWNULYDSLWDQMH7DOHQWGDMHRGJRYRU*HQLMSRND]XMHSXWWDOHQWWDMSXW
VOLMHGL

 HOLUHDODQRSWLPL]DPGDHOMXGLXVNRURPRLXOMHNDUQLNXSLWLJHQLMDOQRVWLOL
NUHSRVWRE]LURPQDVYHYHXPRLQWHUYHQFLMHXIXQNFLMDPDPR]JD"

*
 HQLMMHVDPRYHOLNDERO

.
 DUDNWHULVWLNHJHQLMDOQRVWLVXXVWUDMQRVWLQWHOHNWXDOQDDNWLYQRVWYUVWRD
NDUDNWHUDXUDYQRWHHQRVWQH]DYLVQRVWJRYRUQDIOXHQWQRVWODNRD
L]UDDYDQMDUD]PLOMDQMHRILOR]RIVNLPSUREOHPLPDYLVRNDUD]LQDDVSLUDFLMH
HWLNDVWDELOQRVWHPRFLRQDOQRVWSRWUHED]DVDPRGRYROMQRVWLYLVRNVWXSDQM
VDPRNRQWUROHVNORQRVWDSVWUDNWQRVWLGRPLQDQWQRVW]DQLPDQMH]DQHSR]QDWR
QHSRVWRMDQMHVWUDKDRGVPUWLLGU

'
 RNMHRELQRPRYMHNXQMHJRYDVD]QDMQDPRVYMHWLOMNDNRMDPXRVYMHWOMDYD
SXWJHQLMDOQRPMHRQDVXQFHNRMHPXRWYDUDVYLMHW2QRWRMH]DYROMX
WRSORWDWRMH]DVD]QDQMHVYMHWORVW

0
 DWHPDWLNLJHQLMLXJODYQRPQHPDMXYHOLNLNYRFLMHQWLQWHOLJHQFLMHNDRWRMH
WRVOXDMNRGPX]LNLKLOLNRYQLKVWYDUDODFD

1
 HNLVXVWYDUDRFLXNDVQLMHPLYRWXELOLSVLKRQHXURWLDUL'DQDV]QDPRGDVH
NDRX]URNSVLKLNLPSRUHPHDMLPDQDMYLHMDYOMDODNDRSRVOMHGLFDQDSRUQRJ
UDGDLVWYDUDQMD

0
 LVHGDQDVQHPRHPRQDXGLWLJHQLMDOQRVWLDUKLWHNWDDOLGXEOMLP
SURPLOMDQMHPGROD]LPRGR]DNOMXNDGDMHWDLVOLQHWYRUHYLQHQHUDFLRQDOQL
SRGXKYDWLNRMHVXSURX]URLOHVPUWWLVXHOMXGHGDELMHGDQQHUD]XPDQ
WLUDQLQLQVDPLOLQDMHHXGUXWYXQHGXQRUWYRYDQLKRVREDGRELR

1
 DVXSURWPLOMHQMXGDVXYHOLNLGXKRYLQHNDNRQDUXEXEROHVQLKVWDQMD
YHOLNHWDOHQWHLSDNVHPRHRSLVDWLVDPRNDRQDM]GUDYLMHOMXGH/XGRJD
/HRQDUGDQLSRWRQHELVPRPRJOL]DPLVOLWL6OLQRJMHVWDMDOLWDLSVLKRORJ
3HOPDQNRMLMHVPDWUDRGDMHEURMEROHVQLKJHQLMDQHXVSRUHGLYRPDQMLRG
EURMDRQLKNRMLQHSRND]XMX]QDNRYHEROHVWL6SRWSXQRPVLJXUQRX
PRHPRNRQVWDWLUDWLGDQLMHGDQJHQLMQLMHELRGXHYQREROHVWDQDNRVH
GXHYQDEROHVWGRLVWDSRMDYLODSRSXVWLOHVXVWYDUDODNHVSRVREQRVWL

*
 HQLMDODQRYMHNMHRQDMWNRLPDRL]DRQRWRPXMHSRGQRJDPD

*
 HQLMDOQRVWMHPDUOMLYRVW

*
 HQLMDOQRVWMHKUDEURVW]DVDPRJDVHEH

*
 HQLMDOQRVWMHKUDEURVW]DVDPRJDVHEH

*
 HQLMDOQRVWMHPDUOMLYRVW

*
 HQLMDODQRYMHNMHRQDMWNRLPDRL]DRQRWRPXMHSRGQRJDPD

*
 HQLMHVWRMLEOLHOXGLOXQHJRRYMHNSURVMHQHLQWHOLJHQFLMH

*
 HQLMVHVDVWRMLRGMHGDQSRVWRLQVSLUDFLMHLGHYHGHVHWGHYHWSRVWR
WUDQVSLUDFLMH1
 DVXSURWPLOMHQMXGDVXYHOLNLGXKRYLQHNDNRQDUXEXEROHVQLKVWDQMD
YHOLNHWDOHQWHLSDNVHPRHRSLVDWLVDPRNDRQDM]GUDYLMHOMXGH/XGRJD
/HRQDUGDQLSRWRQHELVPRPRJOL]DPLVOLWL6OLQRJMHVWDMDOLWDLSVLKRORJ
3HOPDQNRMLMHVPDWUDRGDMHEURMEROHVQLKJHQLMDQHXVSRUHGLYRPDQMLRG
EURMDRQLKNRMLQHSRND]XMX]QDNRYHEROHVWL6SRWSXQRPVLJXUQRX
PRHPRNRQVWDWLUDWLGDQLMHGDQJHQLMQLMHELRGXHYQREROHVWDQDNRVH
GXHYQDEROHVWGRLVWDSRMDYLODSRSXVWLOHVXVWYDUDODNHVSRVREQRVWL

0
 LVHGDQDVQHPRHPRQDXGLWLJHQLMDOQRVWLDUKLWHNWDDOLGXEOMLP
SURPLOMDQMHPGROD]LPRGR]DNOMXNDGDMHWDLVOLQHWYRUHYLQHQHUDFLRQDOQL
SRGXKYDWLNRMHVXSURX]URLOHVPUWWLVXHOMXGHGDELMHGDQQHUD]XPDQ
WLUDQLQLQVDPLOLQDMHHXGUXWYXQHGXQRUWYRYDQLKRVREDGRELR

1
 HNLVXVWYDUDRFLXNDVQLMHPLYRWXELOLSVLKRQHXURWLDUL'DQDV]QDPRGDVH
NDRX]URNSVLKLNLPSRUHPHDMLPDQDMYLHMDYOMDODNDRSRVOMHGLFDQDSRUQRJ
UDGDLVWYDUDQMD

0
 DWHPDWLNLJHQLMLXJODYQRPQHPDMXYHOLNLNYRFLMHQWLQWHOLJHQFLMHNDRWRMH
WRVOXDMNRGPX]LNLKLOLNRYQLKVWYDUDODFD

'
 RNMHRELQRPRYMHNXQMHJRYDVD]QDMQDPRVYMHWLOMNDNRMDPXRVYMHWOMDYD
SXWJHQLMDOQRPMHRQDVXQFHNRMHPXRWYDUDVYLMHW2QRWRMH]DYROMX
WRSORWDWRMH]DVD]QDQMHVYMHWORVW

.
 DUDNWHULVWLNHJHQLMDOQRVWLVXXVWUDMQRVWLQWHOHNWXDOQDDNWLYQRVWYUVWRD
NDUDNWHUDXUDYQRWHHQRVWQH]DYLVQRVWJRYRUQDIOXHQWQRVWODNRD
L]UDDYDQMDUD]PLOMDQMHRILOR]RIVNLPSUREOHPLPDYLVRNDUD]LQDDVSLUDFLMH
HWLNDVWDELOQRVWHPRFLRQDOQRVWSRWUHED]DVDPRGRYROMQRVWLYLVRNVWXSDQM
VDPRNRQWUROHVNORQRVWDSVWUDNWQRVWLGRPLQDQWQRVW]DQLPDQMH]DQHSR]QDWR
QHSRVWRMDQMHVWUDKDRGVPUWLLGU

*
 HQLMMHVDPRYHOLNDERO

 HOLUHDODQRSWLPL]DPGDHOMXGLXVNRURPRLXOMHNDUQLNXSLWLJHQLMDOQRVWLOL
NUHSRVWRE]LURPQDVYHYHXPRLQWHUYHQFLMHXIXQNFLMDPDPR]JD"

*
 HQLMRWNULYDSLWDQMH7DOHQWGDMHRGJRYRU*HQLMSRND]XMHSXWWDOHQWWDMSXW
VOLMHGL

*
 HQLMLQHSURL]OD]HMHGQLL]GUXJRJDJHQLMLVXMHGDQRGGUXJRJDQH]DYLVQL]DVOXDQRWSUDDMQDQHNLLPDJLQDUQLVYLMHW3RYLMHVWFLYLOL]DFLMHMHSUHSXQD
SULPMHUDQHUDFLRQDOQLKSRNXVDNRMLWUDMXGRGDQDQMHJGDQD
2
 EDYOMDWLODNRRPRQRWRMHGUXJLPDWHNRXWRPHMHWDOHQWXLQLWLRQRWR
MHWDOHQWXQHPRJXHXWRPHMHJHQLMDOQRVW
3
 RGJHQLMDOQRXSRGUD]XPLMHYDPRVWYDUDODNXGXKRYQDVQDJXQDMYLL
VWXSDQMXPQHQDGDUHQRVWLYHOHXPQRVW
3
 RQHNDGVPRVNORQLQHNULWLNLSURFMHQMLYDWLGRPHWHQHNLKYHOLNLKOMXGL=ERJ
VYRMLKVSRVREQRVWLJHQLMMDHRVMHDVODERVWLLQHSUDYGXGUXWYDWHMH
SRGYUJQXWHPRWLYQRMREUDQLLUDVWUJDQRVWL2ELQLOMXGLHVWRJOHGDMXQD
JHQLMHNDRQDOXDNHVYHGRNUH]XOWDWLQMLKRYDUDGDQHSRVWDQXRLWL
0
 R]DNJHQLMDVHQLXHPXQHUD]OLNXMHRGPR]JDRVWDOLKOMXGLDNQLWLRG
GHELOD
5
 D]OLNDL]PHXJHQLMDOQRVWLLJOXSRVWLMHWRJHQLMDOQRVWLPDJUDQLFH
6
 DPDSULURGDMHXLWHOMSUDYRJJHQLMD
6
 WYDUDODNHVQDJHNRGRVREDNRMHSDWHRGSVLKLNHQHVUHHQRVWLMDNRQDJOR
XVDKQX9DQ*RJKMHELRJHQLMHXVSUNRVVYRPOXGLOXDQH]ERJQMHJD
6
 YDNRRSUHGMHOMHQMHJHQLMDWDNRMHWLMHVQRSRYH]DQRVSRVHEQRPNXOWXUQRP
RNROLQRPGDMHUDVSUDYOMDQMHRSRMHGLQFXL]YDQYUHPHQDLSURVWRUDSRWSXQR
DUWLILFLMHOQR
6
 YHXLOLWHLPDWRYHLXJOHGWRYLHVWXGHQDWDQHVOLMHGLVDPRSODQ
VWXGLUDQMDYHLVYRMJHQLMNRMLLPSRND]XMHSXW
8
 VWDURPVXYLMHNXJHQLMDOQRVWOMXGLRELQRSRYH]LYDOLVERDQVWYLPDOMXGL
VXRGXYLMHNSUHPDJHQLMLPDRVMHDOLVWUDKRSRWRYDQMH
.
 DNRYULMHPHGDOMHRGPLH]DEOXGHXWLXDNQDRWNULHLVWLQH=DOLVXQD
NULYLSXWLQDMYHLVWDULILOR]RILSRJULMHLRMHLVDPDOLQMLKRYDVODYDQLMHELOD
RNUQMHQD
8
 PQRVXQH]DYLVQLMHGLQRJOXSDQLLJHQLML
9
 HOLNDQMHEOL]XOXGLOXWDQNHVXJUDQLFHWRLKGLMHOH
9
 HOLNDQLVXQDMHHL]ROLUDQLLXVDPOMHQLXRGQRVXQDPDMVWRUHNRML
VDLQMDYDMXNRPSDNWQXVNXSLQX
8
 YLMHNVHQDNRQMHGQRJJHQLMDPLVOLORGDMHQHPRJXHGDOMH
p
 .ORQLVHJUXERVWLSUHPDQDMEOLLPD7YRMLWHEOLQMLLRQDNRSR]QDMX
EROMHRGWHEHVDPRJD
KXOMHLGHMHLQLFLMDWLYDLQVSLUDFLMDLQWHOLJHQFLMDLVNXVWYRL]D]RY
L]GUOMLYRVW
p
 1LMHYDQRWRKXOMDPLVOLYDQRMHWRUDGL

p
 1LMHYDQRWRKXOMDPLVOLYDQRMHWRUDGL
KXOMHLGHMHLQLFLMDWLYDLQVSLUDFLMDLQWHOLJHQFLMDLVNXVWYRL]D]RY
L]GUOMLYRVW
3
 RGJHQLMDOQRXSRGUD]XPLMHYDPRVWYDUDODNXGXKRYQDVQDJXQDMYLL
VWXSDQMXPQHQDGDUHQRVWLYHOHXPQRVW
3
 RQHNDGVPRVNORQLQHNULWLNLSURFMHQMLYDWLGRPHWHQHNLKYHOLNLKOMXGL=ERJ
VYRMLKVSRVREQRVWLJHQLMMDHRVMHDVODERVWLLQHSUDYGXGUXWYDWHMH
SRGYUJQXWHPRWLYQRMREUDQLLUDVWUJDQRVWL2ELQLOMXGLHVWRJOHGDMXQD
JHQLMHNDRQDOXDNHVYHGRNUH]XOWDWLQMLKRYDUDGDQHSRVWDQXRLWL
0
 R]DNJHQLMDVHQLXHPXQHUD]OLNXMHRGPR]JDRVWDOLKOMXGLDNQLWLRG
GHELOD
5
 D]OLNDL]PHXJHQLMDOQRVWLLJOXSRVWLMHWRJHQLMDOQRVWLPDJUDQLFH
6
 DPDSULURGDMHXLWHOMSUDYRJJHQLMD
6
 WYDUDODNHVQDJHNRGRVREDNRMHSDWHRGSVLKLNHQHVUHHQRVWLMDNRQDJOR
XVDKQX9DQ*RJKMHELRJHQLMHXVSUNRVVYRPOXGLOXDQH]ERJQMHJD
6
 YDNRRSUHGMHOMHQMHJHQLMDWDNRMHWLMHVQRSRYH]DQRVSRVHEQRPNXOWXUQRP
RNROLQRPGDMHUDVSUDYOMDQMHRSRMHGLQFXL]YDQYUHPHQDLSURVWRUDSRWSXQR
DUWLILFLMHOQR
6
 YHXLOLWHLPDWRYHLXJOHGWRYLHVWXGHQDWDQHVOLMHGLVDPRSODQ
VWXGLUDQMDYHLVYRMJHQLMNRMLLPSRND]XMHSXW
8
 VWDURPVXYLMHNXJHQLMDOQRVWOMXGLRELQRSRYH]LYDOLVERDQVWYLPDOMXGL
VXRGXYLMHNSUHPDJHQLMLPDRVMHDOLVWUDKRSRWRYDQMH
.
 DNRYULMHPHGDOMHRGPLH]DEOXGHXWLXDNQDRWNULHLVWLQH=DOLVXQD
NULYLSXWLQDMYHLVWDULILOR]RILSRJULMHLRMHLVDPDOLQMLKRYDVODYDQLMHELOD
RNUQMHQD
8
 PQRVXQH]DYLVQLMHGLQRJOXSDQLLJHQLML
9
 HOLNDQMHEOL]XOXGLOXWDQNHVXJUDQLFHWRLKGLMHOH
9
 HOLNDQLVXQDMHHL]ROLUDQLLXVDPOMHQLXRGQRVXQDPDMVWRUHNRML
VDLQMDYDMXNRPSDNWQXVNXSLQX
8
 YLMHNVHQDNRQMHGQRJJHQLMDPLVOLORGDMHQHPRJXHGDOMH
p
 .ORQLVHJUXERVWLSUHPDQDMEOLLPD7YRMLWHEOLQMLLRQDNRSR]QDMX
EROMHRGWHEHVDPRJD
2
 EDYOMDWLODNRRPRQRWRMHGUXJLPDWHNRXWRPHMHWDOHQWXLQLWLRQRWR
MHWDOHQWXQHPRJXHXWRPHMHJHQLMDOQRVW
]DVOXDQRWSUDDMQDQHNLLPDJLQDUQLVYLMHW3RYLMHVWFLYLOL]DFLMHMHSUHSXQD
SULPMHUDQHUDFLRQDOQLKSRNXVDNRMLWUDMXGRGDQDQMHJGDQD

]DVOXDQRWSUDDMQDQHNLLPDJLQDUQLVYLMHW3RYLMHVWFLYLOL]DFLMHMHSUHSXQD
SULPMHUDQHUDFLRQDOQLKSRNXVDNRMLWUDMXGRGDQDQMHJGDQD
2
 EDYOMDWLODNRRPRQRWRMHGUXJLPDWHNRXWRPHMHWDOHQWXLQLWLRQRWR
MHWDOHQWXQHPRJXHXWRPHMHJHQLMDOQRVW
3
 RGJHQLMDOQRXSRGUD]XPLMHYDPRVWYDUDODNXGXKRYQDVQDJXQDMYLL
VWXSDQMXPQHQDGDUHQRVWLYHOHXPQRVW
3
 RQHNDGVPRVNORQLQHNULWLNLSURFMHQMLYDWLGRPHWHQHNLKYHOLNLKOMXGL=ERJ
VYRMLKVSRVREQRVWLJHQLMMDHRVMHDVODERVWLLQHSUDYGXGUXWYDWHMH
SRGYUJQXWHPRWLYQRMREUDQLLUDVWUJDQRVWL2ELQLOMXGLHVWRJOHGDMXQD
JHQLMHNDRQDOXDNHVYHGRNUH]XOWDWLQMLKRYDUDGDQHSRVWDQXRLWL
0
 R]DNJHQLMDVHQLXHPXQHUD]OLNXMHRGPR]JDRVWDOLKOMXGLDNQLWLRG
GHELOD
5
 D]OLNDL]PHXJHQLMDOQRVWLLJOXSRVWLMHWRJHQLMDOQRVWLPDJUDQLFH
6
 DPDSULURGDMHXLWHOMSUDYRJJHQLMD
6
 WYDUDODNHVQDJHNRGRVREDNRMHSDWHRGSVLKLNHQHVUHHQRVWLMDNRQDJOR
XVDKQX9DQ*RJKMHELRJHQLMHXVSUNRVVYRPOXGLOXDQH]ERJQMHJD
6
 YDNRRSUHGMHOMHQMHJHQLMDWDNRMHWLMHVQRSRYH]DQRVSRVHEQRPNXOWXUQRP
RNROLQRPGDMHUDVSUDYOMDQMHRSRMHGLQFXL]YDQYUHPHQDLSURVWRUDSRWSXQR
DUWLILFLMHOQR
6
 YHXLOLWHLPDWRYHLXJOHGWRYLHVWXGHQDWDQHVOLMHGLVDPRSODQ
VWXGLUDQMDYHLVYRMJHQLMNRMLLPSRND]XMHSXW
8
 VWDURPVXYLMHNXJHQLMDOQRVWOMXGLRELQRSRYH]LYDOLVERDQVWYLPDOMXGL
VXRGXYLMHNSUHPDJHQLMLPDRVMHDOLVWUDKRSRWRYDQMH
.
 DNRYULMHPHGDOMHRGPLH]DEOXGHXWLXDNQDRWNULHLVWLQH=DOLVXQD
NULYLSXWLQDMYHLVWDULILOR]RILSRJULMHLRMHLVDPDOLQMLKRYDVODYDQLMHELOD
RNUQMHQD
8
 PQRVXQH]DYLVQLMHGLQRJOXSDQLLJHQLML
9
 HOLNDQMHEOL]XOXGLOXWDQNHVXJUDQLFHWRLKGLMHOH
9
 HOLNDQLVXQDMHHL]ROLUDQLLXVDPOMHQLXRGQRVXQDPDMVWRUHNRML
VDLQMDYDMXNRPSDNWQXVNXSLQX
8
 YLMHNVHQDNRQMHGQRJJHQLMDPLVOLORGDMHQHPRJXHGDOMH
p
 .ORQLVHJUXERVWLSUHPDQDMEOLLPD7YRMLWHEOLQMLLRQDNRSR]QDMX
EROMHRGWHEHVDPRJD
KXOMHLGHMHLQLFLMDWLYDLQVSLUDFLMDLQWHOLJHQFLMDLVNXVWYRL]D]RY
L]GUOMLYRVW
p
 1LMHYDQRWRKXOMDPLVOLYDQRMHWRUDGLp
 1LMHYDQRWRKXOMDPLVOLYDQRMHWRUDGL
KXOMHLGHMHLQLFLMDWLYDLQVSLUDFLMDLQWHOLJHQFLMDLVNXVWYRL]D]RY
L]GUOMLYRVW
3
 RGJHQLMDOQRXSRGUD]XPLMHYDPRVWYDUDODNXGXKRYQDVQDJXQDMYLL
VWXSDQMXPQHQDGDUHQRVWLYHOHXPQRVW
3
 RQHNDGVPRVNORQLQHNULWLNLSURFMHQMLYDWLGRPHWHQHNLKYHOLNLKOMXGL=ERJ
VYRMLKVSRVREQRVWLJHQLMMDHRVMHDVODERVWLLQHSUDYGXGUXWYDWHMH
SRGYUJQXWHPRWLYQRMREUDQLLUDVWUJDQRVWL2ELQLOMXGLHVWRJOHGDMXQD
JHQLMHNDRQDOXDNHVYHGRNUH]XOWDWLQMLKRYDUDGDQHSRVWDQXRLWL
0
 R]DNJHQLMDVHQLXHPXQHUD]OLNXMHRGPR]JDRVWDOLKOMXGLDNQLWLRG
GHELOD
5
 D]OLNDL]PHXJHQLMDOQRVWLLJOXSRVWLMHWRJHQLMDOQRVWLPDJUDQLFH
6
 DPDSULURGDMHXLWHOMSUDYRJJHQLMD
6
 WYDUDODNHVQDJHNRGRVREDNRMHSDWHRGSVLKLNHQHVUHHQRVWLMDNRQDJOR
XVDKQX9DQ*RJKMHELRJHQLMHXVSUNRVVYRPOXGLOXDQH]ERJQMHJD
6
 YDNRRSUHGMHOMHQMHJHQLMDWDNRMHWLMHVQRSRYH]DQRVSRVHEQRPNXOWXUQRP
RNROLQRPGDMHUDVSUDYOMDQMHRSRMHGLQFXL]YDQYUHPHQDLSURVWRUDSRWSXQR
DUWLILFLMHOQR
6
 YHXLOLWHLPDWRYHLXJOHGWRYLHVWXGHQDWDQHVOLMHGLVDPRSODQ
VWXGLUDQMDYHLVYRMJHQLMNRMLLPSRND]XMHSXW
8
 VWDURPVXYLMHNXJHQLMDOQRVWOMXGLRELQRSRYH]LYDOLVERDQVWYLPDOMXGL
VXRGXYLMHNSUHPDJHQLMLPDRVMHDOLVWUDKRSRWRYDQMH
.
 DNRYULMHPHGDOMHRGPLH]DEOXGHXWLXDNQDRWNULHLVWLQH=DOLVXQD
NULYLSXWLQDMYHLVWDULILOR]RILSRJULMHLRMHLVDPDOLQMLKRYDVODYDQLMHELOD
RNUQMHQD
8
 PQRVXQH]DYLVQLMHGLQRJOXSDQLLJHQLML
9
 HOLNDQMHEOL]XOXGLOXWDQNHVXJUDQLFHWRLKGLMHOH
9
 HOLNDQLVXQDMHHL]ROLUDQLLXVDPOMHQLXRGQRVXQDPDMVWRUHNRML
VDLQMDYDMXNRPSDNWQXVNXSLQX
8
 YLMHNVHQDNRQMHGQRJJHQLMDPLVOLORGDMHQHPRJXHGDOMH
p
 .ORQLVHJUXERVWLSUHPDQDMEOLLPD7YRMLWHEOLQMLLRQDNRSR]QDMX
EROMHRGWHEHVDPRJD
2
 EDYOMDWLODNRRPRQRWRMHGUXJLPDWHNRXWRPHMHWDOHQWXLQLWLRQRWR
MHWDOHQWXQHPRJXHXWRPHMHJHQLMDOQRVW
]DVOXDQRWSUDDMQDQHNLLPDJLQDUQLVYLMHW3RYLMHVWFLYLOL]DFLMHMHSUHSXQD
SULPMHUDQHUDFLRQDOQLKSRNXVDNRMLWUDMXGRGDQDQMHJGDQDp
 ,JUDMVHVLGHMDPD
2
 FMHQMXMLGHMHSUHPDIXQNFLRQDOQRVWLQHSUHPDL]YRUX

.
 DGDVD]ULMHYULMHPH]DQHNXLGHMXRQGDVHRQDSRMDYOMXMHVYXGD
1
 LVPRGRUDVOLQRYLPLGHMDPDGDQDPL]PLXQDPQHNHVSR]QDMH]ERJHJD
VHMDYOMDRVMHDMEHVSRPRQRVWLGUXJLVPDWUDMXGDVHLGHMHQDOD]HXVYLPD
QDPDLSUHGVWDYOMDMXPRUDOQHHQHUJLMH
,
 DNRGMHORYDQMHLGHMHSRLYDQDQMH]LQRPQHVYMHVQRPVDGUDMXDXSLWQRMHGD
DSHOLUDQDRGUHHQHQDJRQVNHVDGUDMHSURL]YRGQMDLGHMDSUHGRGELVYLMHVWL
SULMHVYHJDVHQHSRVUHGQRSUHSOHHVPDWHULMDOQRPGMHODWQRXLPDWHULMDOQLP
RGQRVRPOMXGLMH]LNRPVWYDUQRJLYRWD7DSURL]YRGQMDLGHMDYULMHGLL]D
RVWDODSRGUXMDGXKRYQLKGRVWLJQXDNDRWRVXMH]LNJRYRUXPMHWQRVW
]QDQRVWSROLWLND]DNRQPRUDOUHOLJLMDLJUHLGU
,
 GHMDNRMDQLMHRSDVQDXRSHQH]DVOXXMHGDVHQD]LYDLGHMRP
,
 GHMHL]UDDYDPRLQMHQMHPLQHLQMHQMHPSLVPRPLJRYRURP
,
 GHMHQLVXOHSWLULRQHVXUH]XOWDWWHNRJUDGD,GHMHSUHREOLNXMXVYLMHWDQH
QMHQDPHKDQLNDSRVWLJQXD
,
 GHMHVXVUHGVWYR]DSUHREUD]EXVYLMHWDDQHXNUDVLQLWDQLMHXQRVQLMHRG
MHGQHGREUHLGHMH
,
 GHMHYMHURYDQMDLSRQDDQMDDXWHQWLQLKRVREDXYLMHNHQDLOD]LWLQDRWSRUX
GUXWYXPDNROLNRELOHRSUDYGDQHLUDFLRQDOQHMHURQHXQRVHQHPLUXGREUR
DGDSWLUDQHLULJLGQHXNRHQHVWURJHRVREH
,
 QIRUPDFLMDXSURL]YRGQRPODQFXRGSUYHLGHMHVYHGRUHDOL]DFLMHXSUDNVLL
GRNRULWHQMDSRVWRMLQHRYLVQRRVWDQMXUDGRYD%H]LGHMHQHELVHPRJORQLWD
UHDOL]LUDWL5D]PMHQDWLKREDYLMHVWLMHGDQDVQDUD]LQLSLVDQLKLFUWDQLK
GRNXPHQDWDRELQRMRXYLMHNSLVDQLKQDSDSLULPDDOLVHVYHYLHNRULVWH
HOHNWURQVNHUD]PMHQHREDYLMHVWL
 DVDPGREUDVSXYDMHUXSLMDPLGHMHLLQLPLKXSRWUHEOMLYLPD9HLQD
PRMLKLGHMDSUYRELWQRMHSULSDGDODGUXJLPOMXGLPDNRMLVHQLVXWUXGLOLGDOMHLK
UD]YLMDWL
.
 DGMHRYMHN]DOMXEOMHQXQHNXLGHMXYUORJDMHWHNRXYMHULWLXQMH]LQX
QHRVQRYDQRVW
.
 DNRPRHELWLYHOLNDSURYDOLMDNRMDQXQRRVWDMHL]PHXLGHMHLQMH]LQD
RVWYDUHQMDQHPRHQLWNRRGUHGLWL
.
 DNRVHJHQHULUDMXLGHMHGUXJRPXSRWUHERPDGDSWDFLMRPPRGLILNDFLMRP
XYHDQMHPVPDQMLYDQMHP]DPMHQRPSUHXUHHQMHPWHSUHRNUHWDQMHP
WUDQVIRUPDFLMRP
0
 HWRGHWUDHQMDLGHMDUD]UDGLOLVXPQRJLDXWRUL]DYLVQRRSULVWXSXLVNXVWYR
VWXSQMDXUD]XPLMHYDQMDMHGQRPULMHMXSRJOHGXQDVYLMHW$NRPHWRGRORJLMX

.
 DGDVD]ULMHYULMHPH]DQHNXLGHMXRQGDVHRQDSRMDYOMXMHVYXGD
1
 LVPRGRUDVOLQRYLPLGHMDPDGDQDPL]PLXQDPQHNHVSR]QDMH]ERJHJD
VHMDYOMDRVMHDMEHVSRPRQRVWLGUXJLVPDWUDMXGDVHLGHMHQDOD]HXVYLPD
QDPDLSUHGVWDYOMDMXPRUDOQHHQHUJLMH
,
 DNRGMHORYDQMHLGHMHSRLYDQDQMH]LQRPQHVYMHVQRPVDGUDMXDXSLWQRMHGD
DSHOLUDQDRGUHHQHQDJRQVNHVDGUDMHSURL]YRGQMDLGHMDSUHGRGELVYLMHVWL
SULMHVYHJDVHQHSRVUHGQRSUHSOHHVPDWHULMDOQRPGMHODWQRXLPDWHULMDOQLP
RGQRVRPOMXGLMH]LNRPVWYDUQRJLYRWD7DSURL]YRGQMDLGHMDYULMHGLL]D
RVWDODSRGUXMDGXKRYQLKGRVWLJQXDNDRWRVXMH]LNJRYRUXPMHWQRVW
]QDQRVWSROLWLND]DNRQPRUDOUHOLJLMDLJUHLGU
,
 GHMDNRMDQLMHRSDVQDXRSHQH]DVOXXMHGDVHQD]LYDLGHMRP
,
 GHMHL]UDDYDPRLQMHQMHPLQHLQMHQMHPSLVPRPLJRYRURP
,
 GHMHQLVXOHSWLULRQHVXUH]XOWDWWHNRJUDGD,GHMHSUHREOLNXMXVYLMHWDQH
QMHQDPHKDQLNDSRVWLJQXD
,
 GHMHVXVUHGVWYR]DSUHREUD]EXVYLMHWDDQHXNUDVLQLWDQLMHXQRVQLMHRG
MHGQHGREUHLGHMH
,
 GHMHYMHURYDQMDLSRQDDQMDDXWHQWLQLKRVREDXYLMHNHQDLOD]LWLQDRWSRUX
GUXWYXPDNROLNRELOHRSUDYGDQHLUDFLRQDOQHMHURQHXQRVHQHPLUXGREUR
DGDSWLUDQHLULJLGQHXNRHQHVWURJHRVREH
,
 QIRUPDFLMDXSURL]YRGQRPODQFXRGSUYHLGHMHVYHGRUHDOL]DFLMHXSUDNVLL
GRNRULWHQMDSRVWRMLQHRYLVQRRVWDQMXUDGRYD%H]LGHMHQHELVHPRJORQLWD
UHDOL]LUDWL5D]PMHQDWLKREDYLMHVWLMHGDQDVQDUD]LQLSLVDQLKLFUWDQLK
GRNXPHQDWDRELQRMRXYLMHNSLVDQLKQDSDSLULPDDOLVHVYHYLHNRULVWH
HOHNWURQVNHUD]PMHQHREDYLMHVWL
 DVDPGREUDVSXYDMHUXSLMDPLGHMHLLQLPLKXSRWUHEOMLYLPD9HLQD
PRMLKLGHMDSUYRELWQRMHSULSDGDODGUXJLPOMXGLPDNRMLVHQLVXWUXGLOLGDOMHLK
UD]YLMDWL
.
 DGMHRYMHN]DOMXEOMHQXQHNXLGHMXYUORJDMHWHNRXYMHULWLXQMH]LQX
QHRVQRYDQRVW
.
 DNRPRHELWLYHOLNDSURYDOLMDNRMDQXQRRVWDMHL]PHXLGHMHLQMH]LQD
RVWYDUHQMDQHPRHQLWNRRGUHGLWL
.
 DNRVHJHQHULUDMXLGHMHGUXJRPXSRWUHERPDGDSWDFLMRPPRGLILNDFLMRP
XYHDQMHPVPDQMLYDQMHP]DPMHQRPSUHXUHHQMHPWHSUHRNUHWDQMHP
WUDQVIRUPDFLMRP
0
 HWRGHWUDHQMDLGHMDUD]UDGLOLVXPQRJLDXWRUL]DYLVQRRSULVWXSXLVNXVWYR
VWXSQMDXUD]XPLMHYDQMDMHGQRPULMHMXSRJOHGXQDVYLMHW$NRPHWRGRORJLMX

p
 ,JUDMVHVLGHMDPD
2
 FMHQMXMLGHMHSUHPDIXQNFLRQDOQRVWLQHSUHPDL]YRUX


p
 ,JUDMVHVLGHMDPD
2
 FMHQMXMLGHMHSUHPDIXQNFLRQDOQRVWLQHSUHPDL]YRUX

.
 DGDVD]ULMHYULMHPH]DQHNXLGHMXRQGDVHRQDSRMDYOMXMHVYXGD
1
 LVPRGRUDVOLQRYLPLGHMDPDGDQDPL]PLXQDPQHNHVSR]QDMH]ERJHJD
VHMDYOMDRVMHDMEHVSRPRQRVWLGUXJLVPDWUDMXGDVHLGHMHQDOD]HXVYLPD
QDPDLSUHGVWDYOMDMXPRUDOQHHQHUJLMH
,
 DNRGMHORYDQMHLGHMHSRLYDQDQMH]LQRPQHVYMHVQRPVDGUDMXDXSLWQRMHGD
DSHOLUDQDRGUHHQHQDJRQVNHVDGUDMHSURL]YRGQMDLGHMDSUHGRGELVYLMHVWL
SULMHVYHJDVHQHSRVUHGQRSUHSOHHVPDWHULMDOQRPGMHODWQRXLPDWHULMDOQLP
RGQRVRPOMXGLMH]LNRPVWYDUQRJLYRWD7DSURL]YRGQMDLGHMDYULMHGLL]D
RVWDODSRGUXMDGXKRYQLKGRVWLJQXDNDRWRVXMH]LNJRYRUXPMHWQRVW
]QDQRVWSROLWLND]DNRQPRUDOUHOLJLMDLJUHLGU
,
 GHMDNRMDQLMHRSDVQDXRSHQH]DVOXXMHGDVHQD]LYDLGHMRP
,
 GHMHL]UDDYDPRLQMHQMHPLQHLQMHQMHPSLVPRPLJRYRURP
,
 GHMHQLVXOHSWLULRQHVXUH]XOWDWWHNRJUDGD,GHMHSUHREOLNXMXVYLMHWDQH
QMHQDPHKDQLNDSRVWLJQXD
,
 GHMHVXVUHGVWYR]DSUHREUD]EXVYLMHWDDQHXNUDVLQLWDQLMHXQRVQLMHRG
MHGQHGREUHLGHMH
,
 GHMHYMHURYDQMDLSRQDDQMDDXWHQWLQLKRVREDXYLMHNHQDLOD]LWLQDRWSRUX
GUXWYXPDNROLNRELOHRSUDYGDQHLUDFLRQDOQHMHURQHXQRVHQHPLUXGREUR
DGDSWLUDQHLULJLGQHXNRHQHVWURJHRVREH
,
 QIRUPDFLMDXSURL]YRGQRPODQFXRGSUYHLGHMHVYHGRUHDOL]DFLMHXSUDNVLL
GRNRULWHQMDSRVWRMLQHRYLVQRRVWDQMXUDGRYD%H]LGHMHQHELVHPRJORQLWD
UHDOL]LUDWL5D]PMHQDWLKREDYLMHVWLMHGDQDVQDUD]LQLSLVDQLKLFUWDQLK
GRNXPHQDWDRELQRMRXYLMHNSLVDQLKQDSDSLULPDDOLVHVYHYLHNRULVWH
HOHNWURQVNHUD]PMHQHREDYLMHVWL
 DVDPGREUDVSXYDMHUXSLMDPLGHMHLLQLPLKXSRWUHEOMLYLPD9HLQD
PRMLKLGHMDSUYRELWQRMHSULSDGDODGUXJLPOMXGLPDNRMLVHQLVXWUXGLOLGDOMHLK
UD]YLMDWL
.
 DGMHRYMHN]DOMXEOMHQXQHNXLGHMXYUORJDMHWHNRXYMHULWLXQMH]LQX
QHRVQRYDQRVW
.
 DNRPRHELWLYHOLNDSURYDOLMDNRMDQXQRRVWDMHL]PHXLGHMHLQMH]LQD
RVWYDUHQMDQHPRHQLWNRRGUHGLWL
.
 DNRVHJHQHULUDMXLGHMHGUXJRPXSRWUHERPDGDSWDFLMRPPRGLILNDFLMRP
XYHDQMHPVPDQMLYDQMHP]DPMHQRPSUHXUHHQMHPWHSUHRNUHWDQMHP
WUDQVIRUPDFLMRP
0
 HWRGHWUDHQMDLGHMDUD]UDGLOLVXPQRJLDXWRUL]DYLVQRRSULVWXSXLVNXVWYR
VWXSQMDXUD]XPLMHYDQMDMHGQRPULMHMXSRJOHGXQDVYLMHW$NRPHWRGRORJLMX

.
 DGDVD]ULMHYULMHPH]DQHNXLGHMXRQGDVHRQDSRMDYOMXMHVYXGD
1
 LVPRGRUDVOLQRYLPLGHMDPDGDQDPL]PLXQDPQHNHVSR]QDMH]ERJHJD
VHMDYOMDRVMHDMEHVSRPRQRVWLGUXJLVPDWUDMXGDVHLGHMHQDOD]HXVYLPD
QDPDLSUHGVWDYOMDMXPRUDOQHHQHUJLMH
,
 DNRGMHORYDQMHLGHMHSRLYDQDQMH]LQRPQHVYMHVQRPVDGUDMXDXSLWQRMHGD
DSHOLUDQDRGUHHQHQDJRQVNHVDGUDMHSURL]YRGQMDLGHMDSUHGRGELVYLMHVWL
SULMHVYHJDVHQHSRVUHGQRSUHSOHHVPDWHULMDOQRPGMHODWQRXLPDWHULMDOQLP
RGQRVRPOMXGLMH]LNRPVWYDUQRJLYRWD7DSURL]YRGQMDLGHMDYULMHGLL]D
RVWDODSRGUXMDGXKRYQLKGRVWLJQXDNDRWRVXMH]LNJRYRUXPMHWQRVW
]QDQRVWSROLWLND]DNRQPRUDOUHOLJLMDLJUHLGU
,
 GHMDNRMDQLMHRSDVQDXRSHQH]DVOXXMHGDVHQD]LYDLGHMRP
,
 GHMHL]UDDYDPRLQMHQMHPLQHLQMHQMHPSLVPRPLJRYRURP
,
 GHMHQLVXOHSWLULRQHVXUH]XOWDWWHNRJUDGD,GHMHSUHREOLNXMXVYLMHWDQH
QMHQDPHKDQLNDSRVWLJQXD
,
 GHMHVXVUHGVWYR]DSUHREUD]EXVYLMHWDDQHXNUDVLQLWDQLMHXQRVQLMHRG
MHGQHGREUHLGHMH
,
 GHMHYMHURYDQMDLSRQDDQMDDXWHQWLQLKRVREDXYLMHNHQDLOD]LWLQDRWSRUX
GUXWYXPDNROLNRELOHRSUDYGDQHLUDFLRQDOQHMHURQHXQRVHQHPLUXGREUR
DGDSWLUDQHLULJLGQHXNRHQHVWURJHRVREH
,
 QIRUPDFLMDXSURL]YRGQRPODQFXRGSUYHLGHMHVYHGRUHDOL]DFLMHXSUDNVLL
GRNRULWHQMDSRVWRMLQHRYLVQRRVWDQMXUDGRYD%H]LGHMHQHELVHPRJORQLWD
UHDOL]LUDWL5D]PMHQDWLKREDYLMHVWLMHGDQDVQDUD]LQLSLVDQLKLFUWDQLK
GRNXPHQDWDRELQRMRXYLMHNSLVDQLKQDSDSLULPDDOLVHVYHYLHNRULVWH
HOHNWURQVNHUD]PMHQHREDYLMHVWL
 DVDPGREUDVSXYDMHUXSLMDPLGHMHLLQLPLKXSRWUHEOMLYLPD9HLQD
PRMLKLGHMDSUYRELWQRMHSULSDGDODGUXJLPOMXGLPDNRMLVHQLVXWUXGLOLGDOMHLK
UD]YLMDWL
.
 DGMHRYMHN]DOMXEOMHQXQHNXLGHMXYUORJDMHWHNRXYMHULWLXQMH]LQX
QHRVQRYDQRVW
.
 DNRPRHELWLYHOLNDSURYDOLMDNRMDQXQRRVWDMHL]PHXLGHMHLQMH]LQD
RVWYDUHQMDQHPRHQLWNRRGUHGLWL
.
 DNRVHJHQHULUDMXLGHMHGUXJRPXSRWUHERPDGDSWDFLMRPPRGLILNDFLMRP
XYHDQMHPVPDQMLYDQMHP]DPMHQRPSUHXUHHQMHPWHSUHRNUHWDQMHP
WUDQVIRUPDFLMRP
0
 HWRGHWUDHQMDLGHMDUD]UDGLOLVXPQRJLDXWRUL]DYLVQRRSULVWXSXLVNXVWYR
VWXSQMDXUD]XPLMHYDQMDMHGQRPULMHMXSRJOHGXQDVYLMHW$NRPHWRGRORJLMX

p
 ,JUDMVHVLGHMDPD
2
 FMHQMXMLGHMHSUHPDIXQNFLRQDOQRVWLQHSUHPDL]YRUXVKYDWLPRNDRVNXS]QDQMDGREURHGRLVYDNLSULVWXSNRMLVHPRH
SULPLMHQLWLQDRGUHHQXVUHGLQXDNWLYDQSULVWXSVWYDUDQMHLGHMDSDVLYDQ
SULVWXSSULNXSOMDQMHLSUHX]LPDQMHLGHMDLQWHUQRUD]PDWUDQMHL]YMHWDMD
DQNHWDXSLWDRSLLSR]LYQLQDWMHDMLUD]QLSULMHGOR]LHNVWHUQRVDMPRYL
OLWHUDWXUDSURVSHNWLNRQWDNWLVDNXSFLPDVHPLQDULVDYMHWRYDQMDLGUXJR
0
 ODGRYMHNQHWUHEDDOLWLWRQHPDPLOLMXQHGDUD]YLMHQHNXLGHMX
5D]PLOMDQMHQHVWRMLPLOLMXQHDUD]PLOMDQMHPVHVWYDUDLGHMD
0
 QRJHLGHMHXPLUXYHXVDPRPQDVWDMDQMXLQHSUHOD]HVWXSDQMSULYLHQMD
,QNXEDFLMDLSURYMHUDYDQMHPRHVHQDVWDYLWLLXQHNRMGUXJRMRVREL
1
 LLGHMDQLOMXGVNDHQHUJLMDQLYMHWLQDQHPDMXSURPHWQXYULMHGQRVWDNR]D
QMLPDQHPDSRWUDQMHQDSRVWRMHLPWULQLPXYMHWLPD
1
 LWDQLMHWDNRYDQR]DGREUXLGHMXQHJRNDGRQDGRHXSUDYRYULMHPH
1
 LWLMHGQDLGHMDQLMH]DSRGFMHQMLYDQMH
2
 QRWRNUHDWLYQXOLQRVWRGYDMDRGSURVMHQLKRVREDVXLGHMH,GHMDMHULMH
JUNRJSRGULMHWODLSUHGVWDYOMDPQRJR]QDDQSRMDPPLVDR]DPLVDR
SUHGRGEXSRMDPVKYDDQMH,GHMDMHSURL]YRGOMXGVNHVYLMHVWLLUD]XPDQH
XYLMHNDUD]XPMHVYRMVWYRYLVRNRRUJDQL]LUDQHPDWHULMHVSHFLILQHVWUXNWXUH
LYLKELD
1
 HPDORJLNHPHWRGH]DQRYHLGHMH6YRMHQD]RUHELKQDMODNHL]UD]LRNDGD
ELKUHNDRGDMHXVYDNRPRWNULXQHUD]XPVNLGLRLOLVWYDUDODNRQDGDKQXH
1HPDORJLQRJSXWDNRMLELGRYHRGRRSLK]DNRQD'RQMLKVHGROD]LVDPR
QDGDKQXHPNRMLVHWHPHOMLQDQHHPXWRMHQDOLNQDUD]XPQXOMXEDYSUHPD
SUHGPHWXVYRMLKLVNXVWDYD7HVQDJHVXQHWRNDRHVWRXOR2QHVXUH]XOWDW
UD]XPVNRJLVNXVWYDLRVMHWOMLYRVWLRVREHNRMD]QDVDNXSOMDWLLVDXYDWLVYRMD
LVNXVWYDWHLKNDVQLMHSRQRYRUDVWXPDLWLHVWRXORMHGDULSDNXWRPHQHPD
QLHJWDMDQVWYHQRJLOLQDWSULURGQRJD1DGDKQXHPHXWLPMRXYLMHNQH
VKYDDPRXSRWSXQRVWL
6
 YHGRNSRMHGLQDFLJUXSDPRHUMHDYDWLVYRMHLQGLYLGXDOQHLOLNROHNWLYQH
SUREOHPHQDXVWDOMHQQDYLNQXWLVWDQGDUGL]LUDQLLVYDNRPHSR]QDWLQDLQQL
SRMHGLQDFQLJUXSDQHRVMHDMXSRWUHEX]DVWYDUDQMHPWMUHPHHQMHPVYRMH
DGDSWDFLMH$OLRQRJWUHQXWNDNDGDVHSRMHGLQDFLOLJUXSDQDXSUHGMHGQRP
QRYRPVLWXDFLMRPLOLSUREOHPRPNRMLVHQHPRHUD]ULMHLWLQDVWDULQDLQ
RQLVXL]QHQDHQLLL]JXEOMHQL7HNWDGDSRVWDMXVYMHVQLNROLNRMHYDQR
SURQDLQRYLNOMX]DQRYXVLWXDFLMXLWHNWDGDVHRWYDUDMXSUHPDOMXGLPDNRML
PLVOHLSUHGYLDMXSUHPDVWYDUDRFLPDLGHMD
6
 YHWRGXKRSDDXVHELLOLWRMHSRVUHGDQSUHGPHWRSDDQMDPLOMHQMDLOL
UD]XPD]RYHPLGHMRP
6
 YHYHOLNHLGHMHSUHWYDUDPRXSRJUHQRVYHSHUYHUWLUDPRNUDQVWYR
MHGQDNRNDRLPDUNVL]DP

VKYDWLPRNDRVNXS]QDQMDGREURHGRLVYDNLSULVWXSNRMLVHPRH
SULPLMHQLWLQDRGUHHQXVUHGLQXDNWLYDQSULVWXSVWYDUDQMHLGHMDSDVLYDQ
SULVWXSSULNXSOMDQMHLSUHX]LPDQMHLGHMDLQWHUQRUD]PDWUDQMHL]YMHWDMD
DQNHWDXSLWDRSLLSR]LYQLQDWMHDMLUD]QLSULMHGOR]LHNVWHUQRVDMPRYL
OLWHUDWXUDSURVSHNWLNRQWDNWLVDNXSFLPDVHPLQDULVDYMHWRYDQMDLGUXJR
0
 ODGRYMHNQHWUHEDDOLWLWRQHPDPLOLMXQHGDUD]YLMHQHNXLGHMX
5D]PLOMDQMHQHVWRMLPLOLMXQHDUD]PLOMDQMHPVHVWYDUDLGHMD
0
 QRJHLGHMHXPLUXYHXVDPRPQDVWDMDQMXLQHSUHOD]HVWXSDQMSULYLHQMD
,QNXEDFLMDLSURYMHUDYDQMHPRHVHQDVWDYLWLLXQHNRMGUXJRMRVREL
1
 LLGHMDQLOMXGVNDHQHUJLMDQLYMHWLQDQHPDMXSURPHWQXYULMHGQRVWDNR]D
QMLPDQHPDSRWUDQMHQDSRVWRMHLPWULQLPXYMHWLPD
1
 LWDQLMHWDNRYDQR]DGREUXLGHMXQHJRNDGRQDGRHXSUDYRYULMHPH
1
 LWLMHGQDLGHMDQLMH]DSRGFMHQMLYDQMH
2
 QRWRNUHDWLYQXOLQRVWRGYDMDRGSURVMHQLKRVREDVXLGHMH,GHMDMHULMH
JUNRJSRGULMHWODLSUHGVWDYOMDPQRJR]QDDQSRMDPPLVDR]DPLVDR
SUHGRGEXSRMDPVKYDDQMH,GHMDMHSURL]YRGOMXGVNHVYLMHVWLLUD]XPDQH
XYLMHNDUD]XPMHVYRMVWYRYLVRNRRUJDQL]LUDQHPDWHULMHVSHFLILQHVWUXNWXUH
LYLKELD
1
 HPDORJLNHPHWRGH]DQRYHLGHMH6YRMHQD]RUHELKQDMODNHL]UD]LRNDGD
ELKUHNDRGDMHXVYDNRPRWNULXQHUD]XPVNLGLRLOLVWYDUDODNRQDGDKQXH
1HPDORJLQRJSXWDNRMLELGRYHRGRRSLK]DNRQD'RQMLKVHGROD]LVDPR
QDGDKQXHPNRMLVHWHPHOMLQDQHHPXWRMHQDOLNQDUD]XPQXOMXEDYSUHPD
SUHGPHWXVYRMLKLVNXVWDYD7HVQDJHVXQHWRNDRHVWRXOR2QHVXUH]XOWDW
UD]XPVNRJLVNXVWYDLRVMHWOMLYRVWLRVREHNRMD]QDVDNXSOMDWLLVDXYDWLVYRMD
LVNXVWYDWHLKNDVQLMHSRQRYRUDVWXPDLWLHVWRXORMHGDULSDNXWRPHQHPD
QLHJWDMDQVWYHQRJLOLQDWSULURGQRJD1DGDKQXHPHXWLPMRXYLMHNQH
VKYDDPRXSRWSXQRVWL
6
 YHGRNSRMHGLQDFLJUXSDPRHUMHDYDWLVYRMHLQGLYLGXDOQHLOLNROHNWLYQH
SUREOHPHQDXVWDOMHQQDYLNQXWLVWDQGDUGL]LUDQLLVYDNRPHSR]QDWLQDLQQL
SRMHGLQDFQLJUXSDQHRVMHDMXSRWUHEX]DVWYDUDQMHPWMUHPHHQMHPVYRMH
DGDSWDFLMH$OLRQRJWUHQXWNDNDGDVHSRMHGLQDFLOLJUXSDQDXSUHGMHGQRP
QRYRPVLWXDFLMRPLOLSUREOHPRPNRMLVHQHPRHUD]ULMHLWLQDVWDULQDLQ
RQLVXL]QHQDHQLLL]JXEOMHQL7HNWDGDSRVWDMXVYMHVQLNROLNRMHYDQR
SURQDLQRYLNOMX]DQRYXVLWXDFLMXLWHNWDGDVHRWYDUDMXSUHPDOMXGLPDNRML
PLVOHLSUHGYLDMXSUHPDVWYDUDRFLPDLGHMD
6
 YHWRGXKRSDDXVHELLOLWRMHSRVUHGDQSUHGPHWRSDDQMDPLOMHQMDLOL
UD]XPD]RYHPLGHMRP
6
 YHYHOLNHLGHMHSUHWYDUDPRXSRJUHQRVYHSHUYHUWLUDPRNUDQVWYR
MHGQDNRNDRLPDUNVL]DP

VKYDWLPRNDRVNXS]QDQMDGREURHGRLVYDNLSULVWXSNRMLVHPRH
SULPLMHQLWLQDRGUHHQXVUHGLQXDNWLYDQSULVWXSVWYDUDQMHLGHMDSDVLYDQ
SULVWXSSULNXSOMDQMHLSUHX]LPDQMHLGHMDLQWHUQRUD]PDWUDQMHL]YMHWDMD
DQNHWDXSLWDRSLLSR]LYQLQDWMHDMLUD]QLSULMHGOR]LHNVWHUQRVDMPRYL
OLWHUDWXUDSURVSHNWLNRQWDNWLVDNXSFLPDVHPLQDULVDYMHWRYDQMDLGUXJR
0
 ODGRYMHNQHWUHEDDOLWLWRQHPDPLOLMXQHGDUD]YLMHQHNXLGHMX
5D]PLOMDQMHQHVWRMLPLOLMXQHDUD]PLOMDQMHPVHVWYDUDLGHMD
0
 QRJHLGHMHXPLUXYHXVDPRPQDVWDMDQMXLQHSUHOD]HVWXSDQMSULYLHQMD
,QNXEDFLMDLSURYMHUDYDQMHPRHVHQDVWDYLWLLXQHNRMGUXJRMRVREL
1
 LLGHMDQLOMXGVNDHQHUJLMDQLYMHWLQDQHPDMXSURPHWQXYULMHGQRVWDNR]D
QMLPDQHPDSRWUDQMHQDSRVWRMHLPWULQLPXYMHWLPD
1
 LWDQLMHWDNRYDQR]DGREUXLGHMXQHJRNDGRQDGRHXSUDYRYULMHPH
1
 LWLMHGQDLGHMDQLMH]DSRGFMHQMLYDQMH
2
 QRWRNUHDWLYQXOLQRVWRGYDMDRGSURVMHQLKRVREDVXLGHMH,GHMDMHULMH
JUNRJSRGULMHWODLSUHGVWDYOMDPQRJR]QDDQSRMDPPLVDR]DPLVDR
SUHGRGEXSRMDPVKYDDQMH,GHMDMHSURL]YRGOMXGVNHVYLMHVWLLUD]XPDQH
XYLMHNDUD]XPMHVYRMVWYRYLVRNRRUJDQL]LUDQHPDWHULMHVSHFLILQHVWUXNWXUH
LYLKELD
1
 HPDORJLNHPHWRGH]DQRYHLGHMH6YRMHQD]RUHELKQDMODNHL]UD]LRNDGD
ELKUHNDRGDMHXVYDNRPRWNULXQHUD]XPVNLGLRLOLVWYDUDODNRQDGDKQXH
1HPDORJLQRJSXWDNRMLELGRYHRGRRSLK]DNRQD'RQMLKVHGROD]LVDPR
QDGDKQXHPNRMLVHWHPHOMLQDQHHPXWRMHQDOLNQDUD]XPQXOMXEDYSUHPD
SUHGPHWXVYRMLKLVNXVWDYD7HVQDJHVXQHWRNDRHVWRXOR2QHVXUH]XOWDW
UD]XPVNRJLVNXVWYDLRVMHWOMLYRVWLRVREHNRMD]QDVDNXSOMDWLLVDXYDWLVYRMD
LVNXVWYDWHLKNDVQLMHSRQRYRUDVWXPDLWLHVWRXORMHGDULSDNXWRPHQHPD
QLHJWDMDQVWYHQRJLOLQDWSULURGQRJD1DGDKQXHPHXWLPMRXYLMHNQH
VKYDDPRXSRWSXQRVWL
6
 YHGRNSRMHGLQDFLJUXSDPRHUMHDYDWLVYRMHLQGLYLGXDOQHLOLNROHNWLYQH
SUREOHPHQDXVWDOMHQQDYLNQXWLVWDQGDUGL]LUDQLLVYDNRPHSR]QDWLQDLQQL
SRMHGLQDFQLJUXSDQHRVMHDMXSRWUHEX]DVWYDUDQMHPWMUHPHHQMHPVYRMH
DGDSWDFLMH$OLRQRJWUHQXWNDNDGDVHSRMHGLQDFLOLJUXSDQDXSUHGMHGQRP
QRYRPVLWXDFLMRPLOLSUREOHPRPNRMLVHQHPRHUD]ULMHLWLQDVWDULQDLQ
RQLVXL]QHQDHQLLL]JXEOMHQL7HNWDGDSRVWDMXVYMHVQLNROLNRMHYDQR
SURQDLQRYLNOMX]DQRYXVLWXDFLMXLWHNWDGDVHRWYDUDMXSUHPDOMXGLPDNRML
PLVOHLSUHGYLDMXSUHPDVWYDUDRFLPDLGHMD
6
 YHWRGXKRSDDXVHELLOLWRMHSRVUHGDQSUHGPHWRSDDQMDPLOMHQMDLOL
UD]XPD]RYHPLGHMRP
6
 YHYHOLNHLGHMHSUHWYDUDPRXSRJUHQRVYHSHUYHUWLUDPRNUDQVWYR
MHGQDNRNDRLPDUNVL]DPVKYDWLPRNDRVNXS]QDQMDGREURHGRLVYDNLSULVWXSNRMLVHPRH
SULPLMHQLWLQDRGUHHQXVUHGLQXDNWLYDQSULVWXSVWYDUDQMHLGHMDSDVLYDQ
SULVWXSSULNXSOMDQMHLSUHX]LPDQMHLGHMDLQWHUQRUD]PDWUDQMHL]YMHWDMD
DQNHWDXSLWDRSLLSR]LYQLQDWMHDMLUD]QLSULMHGOR]LHNVWHUQRVDMPRYL
OLWHUDWXUDSURVSHNWLNRQWDNWLVDNXSFLPDVHPLQDULVDYMHWRYDQMDLGUXJR
0
 ODGRYMHNQHWUHEDDOLWLWRQHPDPLOLMXQHGDUD]YLMHQHNXLGHMX
5D]PLOMDQMHQHVWRMLPLOLMXQHDUD]PLOMDQMHPVHVWYDUDLGHMD
0
 QRJHLGHMHXPLUXYHXVDPRPQDVWDMDQMXLQHSUHOD]HVWXSDQMSULYLHQMD
,QNXEDFLMDLSURYMHUDYDQMHPRHVHQDVWDYLWLLXQHNRMGUXJRMRVREL
1
 LLGHMDQLOMXGVNDHQHUJLMDQLYMHWLQDQHPDMXSURPHWQXYULMHGQRVWDNR]D
QMLPDQHPDSRWUDQMHQDSRVWRMHLPWULQLPXYMHWLPD
1
 LWDQLMHWDNRYDQR]DGREUXLGHMXQHJRNDGRQDGRHXSUDYRYULMHPH
1
 LWLMHGQDLGHMDQLMH]DSRGFMHQMLYDQMH
2
 QRWRNUHDWLYQXOLQRVWRGYDMDRGSURVMHQLKRVREDVXLGHMH,GHMDMHULMH
JUNRJSRGULMHWODLSUHGVWDYOMDPQRJR]QDDQSRMDPPLVDR]DPLVDR
SUHGRGEXSRMDPVKYDDQMH,GHMDMHSURL]YRGOMXGVNHVYLMHVWLLUD]XPDQH
XYLMHNDUD]XPMHVYRMVWYRYLVRNRRUJDQL]LUDQHPDWHULMHVSHFLILQHVWUXNWXUH
LYLKELD
1
 HPDORJLNHPHWRGH]DQRYHLGHMH6YRMHQD]RUHELKQDMODNHL]UD]LRNDGD
ELKUHNDRGDMHXVYDNRPRWNULXQHUD]XPVNLGLRLOLVWYDUDODNRQDGDKQXH
1HPDORJLQRJSXWDNRMLELGRYHRGRRSLK]DNRQD'RQMLKVHGROD]LVDPR
QDGDKQXHPNRMLVHWHPHOMLQDQHHPXWRMHQDOLNQDUD]XPQXOMXEDYSUHPD
SUHGPHWXVYRMLKLVNXVWDYD7HVQDJHVXQHWRNDRHVWRXOR2QHVXUH]XOWDW
UD]XPVNRJLVNXVWYDLRVMHWOMLYRVWLRVREHNRMD]QDVDNXSOMDWLLVDXYDWLVYRMD
LVNXVWYDWHLKNDVQLMHSRQRYRUDVWXPDLWLHVWRXORMHGDULSDNXWRPHQHPD
QLHJWDMDQVWYHQRJLOLQDWSULURGQRJD1DGDKQXHPHXWLPMRXYLMHNQH
VKYDDPRXSRWSXQRVWL
6
 YHGRNSRMHGLQDFLJUXSDPRHUMHDYDWLVYRMHLQGLYLGXDOQHLOLNROHNWLYQH
SUREOHPHQDXVWDOMHQQDYLNQXWLVWDQGDUGL]LUDQLLVYDNRPHSR]QDWLQDLQQL
SRMHGLQDFQLJUXSDQHRVMHDMXSRWUHEX]DVWYDUDQMHPWMUHPHHQMHPVYRMH
DGDSWDFLMH$OLRQRJWUHQXWNDNDGDVHSRMHGLQDFLOLJUXSDQDXSUHGMHGQRP
QRYRPVLWXDFLMRPLOLSUREOHPRPNRMLVHQHPRHUD]ULMHLWLQDVWDULQDLQ
RQLVXL]QHQDHQLLL]JXEOMHQL7HNWDGDSRVWDMXVYMHVQLNROLNRMHYDQR
SURQDLQRYLNOMX]DQRYXVLWXDFLMXLWHNWDGDVHRWYDUDMXSUHPDOMXGLPDNRML
PLVOHLSUHGYLDMXSUHPDVWYDUDRFLPDLGHMD
6
 YHWRGXKRSDDXVHELLOLWRMHSRVUHGDQSUHGPHWRSDDQMDPLOMHQMDLOL
UD]XPD]RYHPLGHMRP
6
 YHYHOLNHLGHMHSUHWYDUDPRXSRJUHQRVYHSHUYHUWLUDPRNUDQVWYR
MHGQDNRNDRLPDUNVL]DPp
 3RWXMLVNXVQHDOL,VNXVWYRMHWROLNRSRGVYMHVQRWDNRGDL]JOHGD
JRWRYRQDJRQVNR.DGDVSR]QDNDNRELWUHEDORSRVWXSLWLYHVL]DDR
,
 QWHOLJHQFLMDMHRQRVYRMVWYRGXKDSRPRXNRMHJDNRQDQRVKYDDPRGDMH
VYHQHVKYDWOMLYR
,
 QWHOLJHQWQDQHSULMDWHOMVNDOMXEDYSROD]LRGWRJDGDVHPLUPRHRXYDWLVDPR
]DMHGQRVQHSULMDWHOMHP
p
 ,QWHOLJHQFLMDMHVSRVREQRVWGDVHSULKYDWLVYRMDRNROLQD
3
 RVWRMHHWLULSVLKLNHGMHODWQRVWLPLOMHQMHRVMHDMRVMHWLQDGDKQXHNRML
VXQD]RQLXVYLPOMXGLPDQDUD]LQLVYLMHVWLSUHGVYMHVWLLSRGVYLMHVWL
8
 LVWLQXPRWLYLUDVDPRRQDLQVSLUDFLMDWRSROD]LRGSRGX]HWQLNDNRMLVDPD
VHEHLWRYHLGLRRQLKNRMLGMHOXMX]DMHGQRVQMLPHLGHQWLILFLUDVDVPLVORPL
FLOMHPRQRJDWR]DMHGQRSRGX]LPDMX
x DNLYLGRYLWRVW
x L]YDQUHGQHVLQWHWLNHXVWURMHQRVWL
x ODNRVDJOHGDYDQMHFMHOLQH

7
 UHEDQDUDYQRUD]OLNRYDWLLQMHQLFHRGLGHMH
9
 HOLNDVHQDNDQDGRLPDXSRHWNXNDROXGRVW
p
 RYMHNVHQHPRHUD]YLMDWLDNRVDPQHPDLQLFLMDWLYXGMHORYDQMD
5
 DVSRQOMXGVNHLQLFLMDWLYHGDQDVSRVWDMHRSDVDQNRQNXUHQWVXVWDYXPRLSD
QLMHXGQRGDVHVYDNLSRNXDMVDPRRUJDQL]LUDQMDRJUDQLDYDVXYLQLPL
NRPSOLFLUDQLPSURSLVLPDL]DNRQLPD
6
 PUW]DNUHDWLYQRVWXQXWDUQHNHWYUWNHMHVWDYUXNRYRGLRFDNRMLVYDNRMQRYRM
]DPLVOLDSULRULNDHQHLWDNRJXLLQLFLMDWLYXYHX]DHWNX
=
 DEXGXHRGUDVORLRGJRYRUQRELHSLWDQMHUD]YLMDQMDLQLFLMDWLYHMHQHRELQR
YDQRMHUSRMDPLQLFLMDWLYHSUHGVWDYOMDVORERGQRGHPRNUDWVNRL]MDQMDYDQMH
RVYLPDNWXDOQLPSLWDQMLPDSRVHELFHGUXWYHQRSROLWLNLPLJRVSRGDUVNLP
SUREOHPLPD6WDOQRGMHWHWXJRYRUHQMHQHMHGDQMHRGREOLNDJXHQMD
LQLFLMDWLYH
p
 'RLNQDPDVLLQDQDVL]DSRVMHGQL6YHWD,QVSLUDFLMR
1
 DGDKQXHVHVDVWRMLXWRPHGDRYMHNVMHGQH]DUDGQLVWROVYDNLGDQXLVWR
YULMHPH
,
 QVSLUDFLMDMHNDRERDQVNDPX]DQDGDKQXD1HMDVQLVXSXWRYLQMHQRJ
QDVWDMDQMD
1
 DGDKQXHQRVL

x GR]XSRMDDQHMDVQRHLRWULQHRSDDQMD

x GR]XSRMDDQHMDVQRHLRWULQHRSDDQMD

1
 DGDKQXHQRVL

x ODNRVDJOHGDYDQMHFMHOLQH

7
 UHEDQDUDYQRUD]OLNRYDWLLQMHQLFHRGLGHMH
9
 HOLNDVHQDNDQDGRLPDXSRHWNXNDROXGRVW
p
 RYMHNVHQHPRHUD]YLMDWLDNRVDPQHPDLQLFLMDWLYXGMHORYDQMD
5
 DVSRQOMXGVNHLQLFLMDWLYHGDQDVSRVWDMHRSDVDQNRQNXUHQWVXVWDYXPRLSD
QLMHXGQRGDVHVYDNLSRNXDMVDPRRUJDQL]LUDQMDRJUDQLDYDVXYLQLPL
NRPSOLFLUDQLPSURSLVLPDL]DNRQLPD
6
 PUW]DNUHDWLYQRVWXQXWDUQHNHWYUWNHMHVWDYUXNRYRGLRFDNRMLVYDNRMQRYRM
]DPLVOLDSULRULNDHQHLWDNRJXLLQLFLMDWLYXYHX]DHWNX
=
 DEXGXHRGUDVORLRGJRYRUQRELHSLWDQMHUD]YLMDQMDLQLFLMDWLYHMHQHRELQR
YDQRMHUSRMDPLQLFLMDWLYHSUHGVWDYOMDVORERGQRGHPRNUDWVNRL]MDQMDYDQMH
RVYLPDNWXDOQLPSLWDQMLPDSRVHELFHGUXWYHQRSROLWLNLPLJRVSRGDUVNLP
SUREOHPLPD6WDOQRGMHWHWXJRYRUHQMHQHMHGDQMHRGREOLNDJXHQMD
LQLFLMDWLYH
p
 'RLNQDPDVLLQDQDVL]DSRVMHGQL6YHWD,QVSLUDFLMR
1
 DGDKQXHVHVDVWRMLXWRPHGDRYMHNVMHGQH]DUDGQLVWROVYDNLGDQXLVWR
YULMHPH
,
 QVSLUDFLMDMHNDRERDQVNDPX]DQDGDKQXD1HMDVQLVXSXWRYLQMHQRJ
QDVWDMDQMD

x L]YDQUHGQHVLQWHWLNHXVWURMHQRVWL
x DNLYLGRYLWRVW
8
 LVWLQXPRWLYLUDVDPRRQDLQVSLUDFLMDWRSROD]LRGSRGX]HWQLNDNRMLVDPD
VHEHLWRYHLGLRRQLKNRMLGMHOXMX]DMHGQRVQMLPHLGHQWLILFLUDVDVPLVORPL
FLOMHPRQRJDWR]DMHGQRSRGX]LPDMX
3
 RVWRMHHWLULSVLKLNHGMHODWQRVWLPLOMHQMHRVMHDMRVMHWLQDGDKQXHNRML
VXQD]RQLXVYLPOMXGLPDQDUD]LQLVYLMHVWLSUHGVYMHVWLLSRGVYLMHVWL
p
 ,QWHOLJHQFLMDMHVSRVREQRVWGDVHSULKYDWLVYRMDRNROLQD
,
 QWHOLJHQWQDQHSULMDWHOMVNDOMXEDYSROD]LRGWRJDGDVHPLUPRHRXYDWLVDPR
]DMHGQRVQHSULMDWHOMHP
,
 QWHOLJHQFLMDMHRQRVYRMVWYRGXKDSRPRXNRMHJDNRQDQRVKYDDPRGDMH
VYHQHVKYDWOMLYR
p
 3RWXMLVNXVQHDOL,VNXVWYRMHWROLNRSRGVYMHVQRWDNRGDL]JOHGD
JRWRYRQDJRQVNR.DGDVSR]QDNDNRELWUHEDORSRVWXSLWLYHVL]DDR

p
 3RWXMLVNXVQHDOL,VNXVWYRMHWROLNRSRGVYMHVQRWDNRGDL]JOHGD
JRWRYRQDJRQVNR.DGDVSR]QDNDNRELWUHEDORSRVWXSLWLYHVL]DDR
,
 QWHOLJHQFLMDMHRQRVYRMVWYRGXKDSRPRXNRMHJDNRQDQRVKYDDPRGDMH
VYHQHVKYDWOMLYR
,
 QWHOLJHQWQDQHSULMDWHOMVNDOMXEDYSROD]LRGWRJDGDVHPLUPRHRXYDWLVDPR
]DMHGQRVQHSULMDWHOMHP
p
 ,QWHOLJHQFLMDMHVSRVREQRVWGDVHSULKYDWLVYRMDRNROLQD
3
 RVWRMHHWLULSVLKLNHGMHODWQRVWLPLOMHQMHRVMHDMRVMHWLQDGDKQXHNRML
VXQD]RQLXVYLPOMXGLPDQDUD]LQLVYLMHVWLSUHGVYMHVWLLSRGVYLMHVWL
8
 LVWLQXPRWLYLUDVDPRRQDLQVSLUDFLMDWRSROD]LRGSRGX]HWQLNDNRMLVDPD
VHEHLWRYHLGLRRQLKNRMLGMHOXMX]DMHGQRVQMLPHLGHQWLILFLUDVDVPLVORPL
FLOMHPRQRJDWR]DMHGQRSRGX]LPDMX
x DNLYLGRYLWRVW
x L]YDQUHGQHVLQWHWLNHXVWURMHQRVWL
x ODNRVDJOHGDYDQMHFMHOLQH

7
 UHEDQDUDYQRUD]OLNRYDWLLQMHQLFHRGLGHMH
9
 HOLNDVHQDNDQDGRLPDXSRHWNXNDROXGRVW
p
 RYMHNVHQHPRHUD]YLMDWLDNRVDPQHPDLQLFLMDWLYXGMHORYDQMD
5
 DVSRQOMXGVNHLQLFLMDWLYHGDQDVSRVWDMHRSDVDQNRQNXUHQWVXVWDYXPRLSD
QLMHXGQRGDVHVYDNLSRNXDMVDPRRUJDQL]LUDQMDRJUDQLDYDVXYLQLPL
NRPSOLFLUDQLPSURSLVLPDL]DNRQLPD
6
 PUW]DNUHDWLYQRVWXQXWDUQHNHWYUWNHMHVWDYUXNRYRGLRFDNRMLVYDNRMQRYRM
]DPLVOLDSULRULNDHQHLWDNRJXLLQLFLMDWLYXYHX]DHWNX
=
 DEXGXHRGUDVORLRGJRYRUQRELHSLWDQMHUD]YLMDQMDLQLFLMDWLYHMHQHRELQR
YDQRMHUSRMDPLQLFLMDWLYHSUHGVWDYOMDVORERGQRGHPRNUDWVNRL]MDQMDYDQMH
RVYLPDNWXDOQLPSLWDQMLPDSRVHELFHGUXWYHQRSROLWLNLPLJRVSRGDUVNLP
SUREOHPLPD6WDOQRGMHWHWXJRYRUHQMHQHMHGDQMHRGREOLNDJXHQMD
LQLFLMDWLYH
p
 'RLNQDPDVLLQDQDVL]DSRVMHGQL6YHWD,QVSLUDFLMR
1
 DGDKQXHVHVDVWRMLXWRPHGDRYMHNVMHGQH]DUDGQLVWROVYDNLGDQXLVWR
YULMHPH
,
 QVSLUDFLMDMHNDRERDQVNDPX]DQDGDKQXD1HMDVQLVXSXWRYLQMHQRJ
QDVWDMDQMD
1
 DGDKQXHQRVL

x GR]XSRMDDQHMDVQRHLRWULQHRSDDQMD

x GR]XSRMDDQHMDVQRHLRWULQHRSDDQMD

1
 DGDKQXHQRVL

x ODNRVDJOHGDYDQMHFMHOLQH

7
 UHEDQDUDYQRUD]OLNRYDWLLQMHQLFHRGLGHMH
9
 HOLNDVHQDNDQDGRLPDXSRHWNXNDROXGRVW
p
 RYMHNVHQHPRHUD]YLMDWLDNRVDPQHPDLQLFLMDWLYXGMHORYDQMD
5
 DVSRQOMXGVNHLQLFLMDWLYHGDQDVSRVWDMHRSDVDQNRQNXUHQWVXVWDYXPRLSD
QLMHXGQRGDVHVYDNLSRNXDMVDPRRUJDQL]LUDQMDRJUDQLDYDVXYLQLPL
NRPSOLFLUDQLPSURSLVLPDL]DNRQLPD
6
 PUW]DNUHDWLYQRVWXQXWDUQHNHWYUWNHMHVWDYUXNRYRGLRFDNRMLVYDNRMQRYRM
]DPLVOLDSULRULNDHQHLWDNRJXLLQLFLMDWLYXYHX]DHWNX
=
 DEXGXHRGUDVORLRGJRYRUQRELHSLWDQMHUD]YLMDQMDLQLFLMDWLYHMHQHRELQR
YDQRMHUSRMDPLQLFLMDWLYHSUHGVWDYOMDVORERGQRGHPRNUDWVNRL]MDQMDYDQMH
RVYLPDNWXDOQLPSLWDQMLPDSRVHELFHGUXWYHQRSROLWLNLPLJRVSRGDUVNLP
SUREOHPLPD6WDOQRGMHWHWXJRYRUHQMHQHMHGDQMHRGREOLNDJXHQMD
LQLFLMDWLYH
p
 'RLNQDPDVLLQDQDVL]DSRVMHGQL6YHWD,QVSLUDFLMR
1
 DGDKQXHVHVDVWRMLXWRPHGDRYMHNVMHGQH]DUDGQLVWROVYDNLGDQXLVWR
YULMHPH
,
 QVSLUDFLMDMHNDRERDQVNDPX]DQDGDKQXD1HMDVQLVXSXWRYLQMHQRJ
QDVWDMDQMD

x L]YDQUHGQHVLQWHWLNHXVWURMHQRVWL
x DNLYLGRYLWRVW
8
 LVWLQXPRWLYLUDVDPRRQDLQVSLUDFLMDWRSROD]LRGSRGX]HWQLNDNRMLVDPD
VHEHLWRYHLGLRRQLKNRMLGMHOXMX]DMHGQRVQMLPHLGHQWLILFLUDVDVPLVORPL
FLOMHPRQRJDWR]DMHGQRSRGX]LPDMX
3
 RVWRMHHWLULSVLKLNHGMHODWQRVWLPLOMHQMHRVMHDMRVMHWLQDGDKQXHNRML
VXQD]RQLXVYLPOMXGLPDQDUD]LQLVYLMHVWLSUHGVYMHVWLLSRGVYLMHVWL
p
 ,QWHOLJHQFLMDMHVSRVREQRVWGDVHSULKYDWLVYRMDRNROLQD
,
 QWHOLJHQWQDQHSULMDWHOMVNDOMXEDYSROD]LRGWRJDGDVHPLUPRHRXYDWLVDPR
]DMHGQRVQHSULMDWHOMHP
,
 QWHOLJHQFLMDMHRQRVYRMVWYRGXKDSRPRXNRMHJDNRQDQRVKYDDPRGDMH
VYHQHVKYDWOMLYR
p
 3RWXMLVNXVQHDOL,VNXVWYRMHWROLNRSRGVYMHVQRWDNRGDL]JOHGD
JRWRYRQDJRQVNR.DGDVSR]QDNDNRELWUHEDORSRVWXSLWLYHVL]DDR

SUHGXERNRXJRGLQHGDELPRJDRLWDXLQLWL9ODVWLWRLVNXVWYRNDRL]YRU
LQIRUPDFLMDEXGXLGDVHQDOD]LXNDRWLQRPVWDQMXRELQRQLMH
QDMSRX]GDQLMHYUHOR7HNRMHXVHELPDNDNRERJDWXQXWUDQMLLYRWLPDPR
QDLVYXSRWUHEQXJUDX]DREUDGXQHNHWHPHLMHGQRVWDYQRUHHQR
SRMHGLQDFXUHODWLYQRNUDWNRPYUHPHQXPDORWRJDVDPGRLYOMDYDYHVH
RELQRNRULVWLWXLPLVNXVWYRPLVSR]QDMDPD=QDQMHWUHEDVWMHFDWLJGMHJRG
VHRQRQDOD]LOR
%
 ROMHMHJUDPLVNXVWYDQHJRWRYDUWHRULMD
,
 VNXVWYDVHQHQDVOMHXMXVYDWNRLKPRUDVDPSURL
,
 VNXVWYRMHQDMEROMLVDYMHWQLNDOLQMHJRYLVDYMHWLXYLMHNGROD]HSUHNDVQR
,
 VNXVWYRMHQDMEROMLXLWHOMDOLMHNRODULQDYLVRND
,
 VNXVWYRMHQD]LYNRMLOMXGLGDMXVYRMLP]DEOXGDPD
,
 VNXVWYRMH]EURMQDLKUD]RDUHQMD
,
 VNXVWYRQHPDHWLNHYULMHGQRVWL2QRMHVDPRLPHNRMLPVXOMXGLQD]YDOL
VYRMHJUHNH
,
 VNXVWYRQLMHRQRWRVHRYMHNXGRJDD,VNXVWYRMHRQRWRXLQLPRRG
RQRJDWRQDPVHGRJDD
,
 VNXVWYRSUYRELWQR]QDLORHLVNXVWYR
0
 XGDUQLMHRQDMWNRVNXSLPQRJRLVNXVWDYDYHRQDMWNRL]PDORLVNXVWDYD
QDXLGDLKQHPRUDVNXSLWLPQRJR1HPDQHNRULVQLKLVNXVWDYDYHVDPRQH
NRULWHQLK
3
 RWYUHQRPLMHLVNXVWYRGDEH]QDGQLKVLWXDFLMDJRWRYRQHPDDNRLKVHNDR
WDNYHQHSULKYDWL
6
 NXSDMHPXGURVWNRMDVHSODDLVNXVWYRP
9
 HOLNLXPMHWQLNVLQWHWL]LUDLWDYRLVNXVWYR
,
 VNXVWYRMHL]UDYQRRYLVQRRXQLWHQRMRSUHPL
p
 6YHWRL]D]RYGRQRVLWUHEDL]YULWLGRNUDMD1HWRWRMHQHRGULYRWUHED
ELWLRERUHQRLQHWRWRMHRVXHQRNDR]OLNRYDNDSRMDYDWUHEDVHXNORQLWL
SDLSRFLMHQXYODVWLWRJLYRWD
p
 ,]GUOMLYRVWMHSOHPHQLWLMDRGVQDJH
M
 DVQRDMHGQRVWDYQRVWNDULMHUDNUDDNULPLQDOFLNUDWNRD
p
 1LWDQLMHWHHQHJRGXERNHPLVOLL]UD]LWLWDNRGDLKVYDWNRPRHUD]XPMHWL
2
 GELMDPGDPLVYHEXGHMDVQR
2
 VRELQDMHGXERNLKPLVOLGDL]JOHGDMXWDNRMHGQRVWDYQHGDQDPVHLQLNDRGD
VXQDHYODVWLWH

p
 1LWDQLMHWHHQHJRGXERNHPLVOLL]UD]LWLWDNRGDLKVYDWNRPRHUD]XPMHWL
2
 GELMDPGDPLVYHEXGHMDVQR
2
 VRELQDMHGXERNLKPLVOLGDL]JOHGDMXWDNRMHGQRVWDYQHGDQDPVHLQLNDRGD
VXQDHYODVWLWH
M
 DVQRDMHGQRVWDYQRVWNDULMHUDNUDDNULPLQDOFLNUDWNRD
SUHGXERNRXJRGLQHGDELPRJDRLWDXLQLWL9ODVWLWRLVNXVWYRNDRL]YRU
LQIRUPDFLMDEXGXLGDVHQDOD]LXNDRWLQRPVWDQMXRELQRQLMH
QDMSRX]GDQLMHYUHOR7HNRMHXVHELPDNDNRERJDWXQXWUDQMLLYRWLPDPR
QDLVYXSRWUHEQXJUDX]DREUDGXQHNHWHPHLMHGQRVWDYQRUHHQR
SRMHGLQDFXUHODWLYQRNUDWNRPYUHPHQXPDORWRJDVDPGRLYOMDYDYHVH
RELQRNRULVWLWXLPLVNXVWYRPLVSR]QDMDPD=QDQMHWUHEDVWMHFDWLJGMHJRG
VHRQRQDOD]LOR
%
 ROMHMHJUDPLVNXVWYDQHJRWRYDUWHRULMD
,
 VNXVWYDVHQHQDVOMHXMXVYDWNRLKPRUDVDPSURL
,
 VNXVWYRMHQDMEROMLVDYMHWQLNDOLQMHJRYLVDYMHWLXYLMHNGROD]HSUHNDVQR
,
 VNXVWYRMHQDMEROMLXLWHOMDOLMHNRODULQDYLVRND
,
 VNXVWYRMHQD]LYNRMLOMXGLGDMXVYRMLP]DEOXGDPD
,
 VNXVWYRMH]EURMQDLKUD]RDUHQMD
,
 VNXVWYRQHPDHWLNHYULMHGQRVWL2QRMHVDPRLPHNRMLPVXOMXGLQD]YDOL
VYRMHJUHNH
,
 VNXVWYRQLMHRQRWRVHRYMHNXGRJDD,VNXVWYRMHRQRWRXLQLPRRG
RQRJDWRQDPVHGRJDD
,
 VNXVWYRSUYRELWQR]QDLORHLVNXVWYR
0
 XGDUQLMHRQDMWNRVNXSLPQRJRLVNXVWDYDYHRQDMWNRL]PDORLVNXVWDYD
QDXLGDLKQHPRUDVNXSLWLPQRJR1HPDQHNRULVQLKLVNXVWDYDYHVDPRQH
NRULWHQLK
3
 RWYUHQRPLMHLVNXVWYRGDEH]QDGQLKVLWXDFLMDJRWRYRQHPDDNRLKVHNDR
WDNYHQHSULKYDWL
6
 NXSDMHPXGURVWNRMDVHSODDLVNXVWYRP
9
 HOLNLXPMHWQLNVLQWHWL]LUDLWDYRLVNXVWYR
,
 VNXVWYRMHL]UDYQRRYLVQRRXQLWHQRMRSUHPL
p
 6YHWRL]D]RYGRQRVLWUHEDL]YULWLGRNUDMD1HWRWRMHQHRGULYRWUHED
ELWLRERUHQRLQHWRWRMHRVXHQRNDR]OLNRYDNDSRMDYDWUHEDVHXNORQLWL
SDLSRFLMHQXYODVWLWRJLYRWD
p
 ,]GUOMLYRVWMHSOHPHQLWLMDRGVQDJH

SUHGXERNRXJRGLQHGDELPRJDRLWDXLQLWL9ODVWLWRLVNXVWYRNDRL]YRU
LQIRUPDFLMDEXGXLGDVHQDOD]LXNDRWLQRPVWDQMXRELQRQLMH
QDMSRX]GDQLMHYUHOR7HNRMHXVHELPDNDNRERJDWXQXWUDQMLLYRWLPDPR
QDLVYXSRWUHEQXJUDX]DREUDGXQHNHWHPHLMHGQRVWDYQRUHHQR
SRMHGLQDFXUHODWLYQRNUDWNRPYUHPHQXPDORWRJDVDPGRLYOMDYDYHVH
RELQRNRULVWLWXLPLVNXVWYRPLVSR]QDMDPD=QDQMHWUHEDVWMHFDWLJGMHJRG
VHRQRQDOD]LOR
%
 ROMHMHJUDPLVNXVWYDQHJRWRYDUWHRULMD
,
 VNXVWYDVHQHQDVOMHXMXVYDWNRLKPRUDVDPSURL
,
 VNXVWYRMHQDMEROMLVDYMHWQLNDOLQMHJRYLVDYMHWLXYLMHNGROD]HSUHNDVQR
,
 VNXVWYRMHQDMEROMLXLWHOMDOLMHNRODULQDYLVRND
,
 VNXVWYRMHQD]LYNRMLOMXGLGDMXVYRMLP]DEOXGDPD
,
 VNXVWYRMH]EURMQDLKUD]RDUHQMD
,
 VNXVWYRQHPDHWLNHYULMHGQRVWL2QRMHVDPRLPHNRMLPVXOMXGLQD]YDOL
VYRMHJUHNH
,
 VNXVWYRQLMHRQRWRVHRYMHNXGRJDD,VNXVWYRMHRQRWRXLQLPRRG
RQRJDWRQDPVHGRJDD
,
 VNXVWYRSUYRELWQR]QDLORHLVNXVWYR
0
 XGDUQLMHRQDMWNRVNXSLPQRJRLVNXVWDYDYHRQDMWNRL]PDORLVNXVWDYD
QDXLGDLKQHPRUDVNXSLWLPQRJR1HPDQHNRULVQLKLVNXVWDYDYHVDPRQH
NRULWHQLK
3
 RWYUHQRPLMHLVNXVWYRGDEH]QDGQLKVLWXDFLMDJRWRYRQHPDDNRLKVHNDR
WDNYHQHSULKYDWL
6
 NXSDMHPXGURVWNRMDVHSODDLVNXVWYRP
9
 HOLNLXPMHWQLNVLQWHWL]LUDLWDYRLVNXVWYR
,
 VNXVWYRMHL]UDYQRRYLVQRRXQLWHQRMRSUHPL
p
 6YHWRL]D]RYGRQRVLWUHEDL]YULWLGRNUDMD1HWRWRMHQHRGULYRWUHED
ELWLRERUHQRLQHWRWRMHRVXHQRNDR]OLNRYDNDSRMDYDWUHEDVHXNORQLWL
SDLSRFLMHQXYODVWLWRJLYRWD
p
 ,]GUOMLYRVWMHSOHPHQLWLMDRGVQDJH
M
 DVQRDMHGQRVWDYQRVWNDULMHUDNUDDNULPLQDOFLNUDWNRD
p
 1LWDQLMHWHHQHJRGXERNHPLVOLL]UD]LWLWDNRGDLKVYDWNRPRHUD]XPMHWL
2
 GELMDPGDPLVYHEXGHMDVQR
2
 VRELQDMHGXERNLKPLVOLGDL]JOHGDMXWDNRMHGQRVWDYQHGDQDPVHLQLNDRGD
VXQDHYODVWLWHp
 1LWDQLMHWHHQHJRGXERNHPLVOLL]UD]LWLWDNRGDLKVYDWNRPRHUD]XPMHWL
2
 GELMDPGDPLVYHEXGHMDVQR
2
 VRELQDMHGXERNLKPLVOLGDL]JOHGDMXWDNRMHGQRVWDYQHGDQDPVHLQLNDRGD
VXQDHYODVWLWH
M
 DVQRDMHGQRVWDYQRVWNDULMHUDNUDDNULPLQDOFLNUDWNRD
SUHGXERNRXJRGLQHGDELPRJDRLWDXLQLWL9ODVWLWRLVNXVWYRNDRL]YRU
LQIRUPDFLMDEXGXLGDVHQDOD]LXNDRWLQRPVWDQMXRELQRQLMH
QDMSRX]GDQLMHYUHOR7HNRMHXVHELPDNDNRERJDWXQXWUDQMLLYRWLPDPR
QDLVYXSRWUHEQXJUDX]DREUDGXQHNHWHPHLMHGQRVWDYQRUHHQR
SRMHGLQDFXUHODWLYQRNUDWNRPYUHPHQXPDORWRJDVDPGRLYOMDYDYHVH
RELQRNRULVWLWXLPLVNXVWYRPLVSR]QDMDPD=QDQMHWUHEDVWMHFDWLJGMHJRG
VHRQRQDOD]LOR
%
 ROMHMHJUDPLVNXVWYDQHJRWRYDUWHRULMD
,
 VNXVWYDVHQHQDVOMHXMXVYDWNRLKPRUDVDPSURL
,
 VNXVWYRMHQDMEROMLVDYMHWQLNDOLQMHJRYLVDYMHWLXYLMHNGROD]HSUHNDVQR
,
 VNXVWYRMHQDMEROMLXLWHOMDOLMHNRODULQDYLVRND
,
 VNXVWYRMHQD]LYNRMLOMXGLGDMXVYRMLP]DEOXGDPD
,
 VNXVWYRMH]EURMQDLKUD]RDUHQMD
,
 VNXVWYRQHPDHWLNHYULMHGQRVWL2QRMHVDPRLPHNRMLPVXOMXGLQD]YDOL
VYRMHJUHNH
,
 VNXVWYRQLMHRQRWRVHRYMHNXGRJDD,VNXVWYRMHRQRWRXLQLPRRG
RQRJDWRQDPVHGRJDD
,
 VNXVWYRSUYRELWQR]QDLORHLVNXVWYR
0
 XGDUQLMHRQDMWNRVNXSLPQRJRLVNXVWDYDYHRQDMWNRL]PDORLVNXVWDYD
QDXLGDLKQHPRUDVNXSLWLPQRJR1HPDQHNRULVQLKLVNXVWDYDYHVDPRQH
NRULWHQLK
3
 RWYUHQRPLMHLVNXVWYRGDEH]QDGQLKVLWXDFLMDJRWRYRQHPDDNRLKVHNDR
WDNYHQHSULKYDWL
6
 NXSDMHPXGURVWNRMDVHSODDLVNXVWYRP
9
 HOLNLXPMHWQLNVLQWHWL]LUDLWDYRLVNXVWYR
,
 VNXVWYRMHL]UDYQRRYLVQRRXQLWHQRMRSUHPL
p
 6YHWRL]D]RYGRQRVLWUHEDL]YULWLGRNUDMD1HWRWRMHQHRGULYRWUHED
ELWLRERUHQRLQHWRWRMHRVXHQRNDR]OLNRYDNDSRMDYDWUHEDVHXNORQLWL
SDLSRFLMHQXYODVWLWRJLYRWD
p
 ,]GUOMLYRVWMHSOHPHQLWLMDRGVQDJH6
 SRVREQRVWMDVQRJL]UDDYDQMDSUHGXYMHWMH]DYUHQMHXWMHFDMDQDGUXJH
7
 UVLPVHGDEXGHPNUDWDNDSRVWDMHPQHMDVDQ
p
 'RND]YLVRNRJREUD]RYDQMDMHL]QRHQMHYHOLNLKVWYDULQDMHGQRVWDYDQ
QDLQ
 HGQRVWDYQDUMHHQMDQHPRUDMXELWLQXQRRJROMHQDPDGDMHLVWLQDGDMHGR
QMLKQDMWHHGRL
 HGQRVWDYQRVWMHSHDWLVWLQH
6
 YHELWUHEDORXLQLWLWRMHPRJXHMHGQRVWDYQLMHDOLVHQHVPLMH
SRMHGQRVWDYLWLELW
6
 YHPLVOLNRMHLPDMXYHOLNHSRVOMHGLFHXYLMHNVXMHGQRVWDYQH
$
 NRL]JOHGDODNRIUNDMH$NRVHLQLGDMHIUNDRQGDMHYUDNLQHPRJXH
1
 LWDQLMHWDNRODNRNDRWRL]JOHGD
p
 .DGDNDULMHUHGRVHJQXYUWRJODYHYLVLQHSUHYDUDVHYLHQHPRHGRND]DWL
.
 DULMHUDMHNRQMNRMLEH]MDKDDGRVSLMHYDSUHGYUDWDYMHQRVWL
/
 MXGLVXPHXVRERPL]JUDGLOLSUHSUHNXNRMDVH]RYHNDULMHUD
3
 RVWRMHGYLMHPRJXQRVWLNDNRVHPRHQDSUDYLWLNDULMHUDLOLVHVWYDUQRQHWR
UDGLLOLVHWYUGLGDVHQHWRUDGL3UHSRUXDPSUYXPHWRGXMHUMHWX
NRQNXUHQFLMDSXQRPDQMD
p
 1HXNUDGL1HX]GDMVHXEODJRNULYRVWHHQR
o
 9HWULGHVHWJRGLQDSRNXDYDPGRND]DWLGDQHSRVWRMHNULPLQDOFLYH
VDPRQRUPDOQLOMXGLNRMLVXSRLQLOLNDQMLYDGMHOD
p
 7NRKRHSLVDWL]DVYDYUHPHQDQHNDEXGHNUDWDN
.
 UDWNRDMHGXDGXKRYLWRVWLLVHVWUDWDOHQWDDOLLQDMYHLWDOHQWLJXEHVHX
QHUDGX

p
 WRVHVYHNULMHLVSRGSODWDNROHNWLYQHIDQWD]LMH"
,
 DNRMHPDWDNUXKJODGQLKGR]YROLWYRMRMPDWLGDVHLJUD'LQDPLNR
QDHORPDWHMHLJUD
7
 HRULMDLJDUDXPDWHPDWLFLEDYLVHDQDOL]RPGRQRHQMDRGOXNHXQHNLP
SUREOHPVNLPVLWXDFLMDPD,JUDMHVYRMHYUVQDWHUDSLMD

 RYMHNQHPRHVWYDUDWLYHOLNDGMHODEH]XSRUQDUDGDDOLLEH]X]OHWDPDWH
NRMD]QDLRGYDMDQMHRGVYDNRJDQHSRVUHGQRJD]DGDWDND

O
XFLGQRVWPDWDPHWRGH

o
 /XFLGDQRYMHNQLMHLVSUHGVYRJYUHPHQDQHJRMHSURVMHDQRYMHNL]D
QMHJD

o
 /XFLGDQRYMHNQLMHLVSUHGVYRJYUHPHQDQHJRMHSURVMHDQRYMHNL]D
QMHJD

O
XFLGQRVWPDWDPHWRGH

p
 WRVHVYHNULMHLVSRGSODWDNROHNWLYQHIDQWD]LMH"
,
 DNRMHPDWDNUXKJODGQLKGR]YROLWYRMRMPDWLGDVHLJUD'LQDPLNR
QDHORPDWHMHLJUD
7
 HRULMDLJDUDXPDWHPDWLFLEDYLVHDQDOL]RPGRQRHQMDRGOXNHXQHNLP
SUREOHPVNLPVLWXDFLMDPD,JUDMHVYRMHYUVQDWHUDSLMD

 RYMHNQHPRHVWYDUDWLYHOLNDGMHODEH]XSRUQDUDGDDOLLEH]X]OHWDPDWH
NRMD]QDLRGYDMDQMHRGVYDNRJDQHSRVUHGQRJD]DGDWDND

6
 SRVREQRVWMDVQRJL]UDDYDQMDSUHGXYMHWMH]DYUHQMHXWMHFDMDQDGUXJH
7
 UVLPVHGDEXGHPNUDWDNDSRVWDMHPQHMDVDQ
p
 'RND]YLVRNRJREUD]RYDQMDMHL]QRHQMHYHOLNLKVWYDULQDMHGQRVWDYDQ
QDLQ
 HGQRVWDYQDUMHHQMDQHPRUDMXELWLQXQRRJROMHQDPDGDMHLVWLQDGDMHGR
QMLKQDMWHHGRL
 HGQRVWDYQRVWMHSHDWLVWLQH
6
 YHELWUHEDORXLQLWLWRMHPRJXHMHGQRVWDYQLMHDOLVHQHVPLMH
SRMHGQRVWDYLWLELW
6
 YHPLVOLNRMHLPDMXYHOLNHSRVOMHGLFHXYLMHNVXMHGQRVWDYQH
$
 NRL]JOHGDODNRIUNDMH$NRVHLQLGDMHIUNDRQGDMHYUDNLQHPRJXH
1
 LWDQLMHWDNRODNRNDRWRL]JOHGD
p
 .DGDNDULMHUHGRVHJQXYUWRJODYHYLVLQHSUHYDUDVHYLHQHPRHGRND]DWL
.
 DULMHUDMHNRQMNRMLEH]MDKDDGRVSLMHYDSUHGYUDWDYMHQRVWL
/
 MXGLVXPHXVRERPL]JUDGLOLSUHSUHNXNRMDVH]RYHNDULMHUD
3
 RVWRMHGYLMHPRJXQRVWLNDNRVHPRHQDSUDYLWLNDULMHUDLOLVHVWYDUQRQHWR
UDGLLOLVHWYUGLGDVHQHWRUDGL3UHSRUXDPSUYXPHWRGXMHUMHWX
NRQNXUHQFLMDSXQRPDQMD
p
 1HXNUDGL1HX]GDMVHXEODJRNULYRVWHHQR
o
 9HWULGHVHWJRGLQDSRNXDYDPGRND]DWLGDQHSRVWRMHNULPLQDOFLYH
VDPRQRUPDOQLOMXGLNRMLVXSRLQLOLNDQMLYDGMHOD
p
 7NRKRHSLVDWL]DVYDYUHPHQDQHNDEXGHNUDWDN
.
 UDWNRDMHGXDGXKRYLWRVWLLVHVWUDWDOHQWDDOLLQDMYHLWDOHQWLJXEHVHX
QHUDGX


6
 SRVREQRVWMDVQRJL]UDDYDQMDSUHGXYMHWMH]DYUHQMHXWMHFDMDQDGUXJH
7
 UVLPVHGDEXGHPNUDWDNDSRVWDMHPQHMDVDQ
p
 'RND]YLVRNRJREUD]RYDQMDMHL]QRHQMHYHOLNLKVWYDULQDMHGQRVWDYDQ
QDLQ
 HGQRVWDYQDUMHHQMDQHPRUDMXELWLQXQRRJROMHQDPDGDMHLVWLQDGDMHGR
QMLKQDMWHHGRL
 HGQRVWDYQRVWMHSHDWLVWLQH
6
 YHELWUHEDORXLQLWLWRMHPRJXHMHGQRVWDYQLMHDOLVHQHVPLMH
SRMHGQRVWDYLWLELW
6
 YHPLVOLNRMHLPDMXYHOLNHSRVOMHGLFHXYLMHNVXMHGQRVWDYQH
$
 NRL]JOHGDODNRIUNDMH$NRVHLQLGDMHIUNDRQGDMHYUDNLQHPRJXH
1
 LWDQLMHWDNRODNRNDRWRL]JOHGD
p
 .DGDNDULMHUHGRVHJQXYUWRJODYHYLVLQHSUHYDUDVHYLHQHPRHGRND]DWL
.
 DULMHUDMHNRQMNRMLEH]MDKDDGRVSLMHYDSUHGYUDWDYMHQRVWL
/
 MXGLVXPHXVRERPL]JUDGLOLSUHSUHNXNRMDVH]RYHNDULMHUD
3
 RVWRMHGYLMHPRJXQRVWLNDNRVHPRHQDSUDYLWLNDULMHUDLOLVHVWYDUQRQHWR
UDGLLOLVHWYUGLGDVHQHWRUDGL3UHSRUXDPSUYXPHWRGXMHUMHWX
NRQNXUHQFLMDSXQRPDQMD
p
 1HXNUDGL1HX]GDMVHXEODJRNULYRVWHHQR
o
 9HWULGHVHWJRGLQDSRNXDYDPGRND]DWLGDQHSRVWRMHNULPLQDOFLYH
VDPRQRUPDOQLOMXGLNRMLVXSRLQLOLNDQMLYDGMHOD
p
 7NRKRHSLVDWL]DVYDYUHPHQDQHNDEXGHNUDWDN
.
 UDWNRDMHGXDGXKRYLWRVWLLVHVWUDWDOHQWDDOLLQDMYHLWDOHQWLJXEHVHX
QHUDGX

p
 WRVHVYHNULMHLVSRGSODWDNROHNWLYQHIDQWD]LMH"
,
 DNRMHPDWDNUXKJODGQLKGR]YROLWYRMRMPDWLGDVHLJUD'LQDPLNR
QDHORPDWHMHLJUD
7
 HRULMDLJDUDXPDWHPDWLFLEDYLVHDQDOL]RPGRQRHQMDRGOXNHXQHNLP
SUREOHPVNLPVLWXDFLMDPD,JUDMHVYRMHYUVQDWHUDSLMD

 RYMHNQHPRHVWYDUDWLYHOLNDGMHODEH]XSRUQDUDGDDOLLEH]X]OHWDPDWH
NRMD]QDLRGYDMDQMHRGVYDNRJDQHSRVUHGQRJD]DGDWDND

O
XFLGQRVWPDWDPHWRGH

o
 /XFLGDQRYMHNQLMHLVSUHGVYRJYUHPHQDQHJRMHSURVMHDQRYMHNL]D
QMHJD

o
 /XFLGDQRYMHNQLMHLVSUHGVYRJYUHPHQDQHJRMHSURVMHDQRYMHNL]D
QMHJD

O
XFLGQRVWPDWDPHWRGH

p
 WRVHVYHNULMHLVSRGSODWDNROHNWLYQHIDQWD]LMH"
,
 DNRMHPDWDNUXKJODGQLKGR]YROLWYRMRMPDWLGDVHLJUD'LQDPLNR
QDHORPDWHMHLJUD
7
 HRULMDLJDUDXPDWHPDWLFLEDYLVHDQDOL]RPGRQRHQMDRGOXNHXQHNLP
SUREOHPVNLPVLWXDFLMDPD,JUDMHVYRMHYUVQDWHUDSLMD

 RYMHNQHPRHVWYDUDWLYHOLNDGMHODEH]XSRUQDUDGDDOLLEH]X]OHWDPDWH
NRMD]QDLRGYDMDQMHRGVYDNRJDQHSRVUHGQRJD]DGDWDND

6
 SRVREQRVWMDVQRJL]UDDYDQMDSUHGXYMHWMH]DYUHQMHXWMHFDMDQDGUXJH
7
 UVLPVHGDEXGHPNUDWDNDSRVWDMHPQHMDVDQ
p
 'RND]YLVRNRJREUD]RYDQMDMHL]QRHQMHYHOLNLKVWYDULQDMHGQRVWDYDQ
QDLQ
 HGQRVWDYQDUMHHQMDQHPRUDMXELWLQXQRRJROMHQDPDGDMHLVWLQDGDMHGR
QMLKQDMWHHGRL
 HGQRVWDYQRVWMHSHDWLVWLQH
6
 YHELWUHEDORXLQLWLWRMHPRJXHMHGQRVWDYQLMHDOLVHQHVPLMH
SRMHGQRVWDYLWLELW
6
 YHPLVOLNRMHLPDMXYHOLNHSRVOMHGLFHXYLMHNVXMHGQRVWDYQH
$
 NRL]JOHGDODNRIUNDMH$NRVHLQLGDMHIUNDRQGDMHYUDNLQHPRJXH
1
 LWDQLMHWDNRODNRNDRWRL]JOHGD
p
 .DGDNDULMHUHGRVHJQXYUWRJODYHYLVLQHSUHYDUDVHYLHQHPRHGRND]DWL
.
 DULMHUDMHNRQMNRMLEH]MDKDDGRVSLMHYDSUHGYUDWDYMHQRVWL
/
 MXGLVXPHXVRERPL]JUDGLOLSUHSUHNXNRMDVH]RYHNDULMHUD
3
 RVWRMHGYLMHPRJXQRVWLNDNRVHPRHQDSUDYLWLNDULMHUDLOLVHVWYDUQRQHWR
UDGLLOLVHWYUGLGDVHQHWRUDGL3UHSRUXDPSUYXPHWRGXMHUMHWX
NRQNXUHQFLMDSXQRPDQMD
p
 1HXNUDGL1HX]GDMVHXEODJRNULYRVWHHQR
o
 9HWULGHVHWJRGLQDSRNXDYDPGRND]DWLGDQHSRVWRMHNULPLQDOFLYH
VDPRQRUPDOQLOMXGLNRMLVXSRLQLOLNDQMLYDGMHOD
p
 7NRKRHSLVDWL]DVYDYUHPHQDQHNDEXGHNUDWDN
.
 UDWNRDMHGXDGXKRYLWRVWLLVHVWUDWDOHQWDDOLLQDMYHLWDOHQWLJXEHVHX
QHUDGX,
 PDWLPDWXQH]QDLQHWRL]PLOMDWLWR]QDLGDPDUH]DVWYDUL
0
 DWDMHQHWRWRQHNLOMXGLQHPRJXQL]DPLVOLWL
0
 DWDMHRQDXPMHWQRVWNRMDPLVOLPDGDMHWLMHOR0DWDMHRQRVWYDUDODNRX
RYMHNXRQRRELOMHNRMHLQLOMHSRWXLYRWD
0
 DWDMHXJRGQLMDRGVWYDUQRVWL
0
 DWDWMHLOMXGHUDGLRQRJDWRQHPRJXELWLDKXPRUUDGLRQRJDWR]DLVWD
MHVX
0
 DWRPVHGRSLUHGDOHNRSUHNRGRVHJDYODVWLWLKXODLX]GLHGRRQRJ
YLGRNUXJDJGMHQLWDOMXGVNRQHPRHELWLWXH
1
 HNHVXUHOLJLMHPQRJRR]ELOMQLMHSRYH]DOHPDWXVJULMHKRPL]DEUDQLOH
NRULWHQMHVOLNDNDRVUHGVWYR]DWRYDQMHDWRVXLGDQDV0RGDMHWR
XNRULMHQMHQRXVXPQMLGDMHPDWDLVNOMXLYRERMHSUDYRLGDELNRGRYMHND
SRWDNODRSDVQXRKRORVWGXKD,]DVYHJDVHQDOD]LRXVWYDULVWUDKSUHG
QDYRGQLPRSDVQRVWLPDPDWRYLWLKLVWYDUDODNLKQHXPMHUHQRVWL
2
 QRWRMHVDGDGRND]DQRELORMHMHGQRP]DPLOMHQR
3
 RPRXPDWHGRSLUHVHGDOHNRSUHNRGRVHJDYODVWLWLKXOD
3
 ULURGDMHPRQVWUXR]QRQHSUDYHGQD1HSRVWRML]DPMHQD]DWDOHQW0DUOMLYRVW
LNUHSRVWQLWDQHNRULVWH
6
 DPRPDWRYLWDRVRED]QDGDVXLGHMHPHQWDOQHHQHUJLMH
0
 DWDMHRVQRYQLNUHDWLYQLHOHPHQWX]QDQRVWLLXPMHWQRVWLPDWDMH
XNRULMHQMHQDXVDPRPQDHPPLOMHQMX6YHGRNSUREOHPGUXWYHQH
UHNRQVWUXNFLMHQHSRVWDQHSUHRNXSDFLMDSDPDNDULGMHORPLQDQDMEROMLK
XPRYD]QDQRVWLLWHKQLNHPDWLQHHXVSMHWLVDJOHGDWLQRYHLUHDOQH
DOWHUQDWLYH6UHWQLNQLNDGQHPDWDPDWDVDPRRQDMNRMLQLMH]DGRYROMDQ
6
 YDNDL]PLOMRWLQDLPDL]YMHVQXYULMHGQRVW]DGLMHWHNRMHMXMHL]PLVOLOR
)DQWD]LMRPGLMHWHSUHYRGL]DPUHQRVWLVYLMHWDRGUDVOLKXL]UD]HNRMHUD]XPLMH
8VYLMHWXXNRMHPVXRGUDVOLGRPDLGMHFDVXWXLQFLWHLPDMXSRVYXGDNULYH
SUHGRGEHRGMHORYDQMXVYRMHRNROLQH%RMHVHVWYDULNRMHQHSR]QDMXDUDGL
ELQDXLOLVYHLELOLSULKYDHQL'DELVHPRJOLXKYDWLWLXNRWDFVQRYLP
LVNXHQMLPDHVWRPRUDMXVHELWXPDLWLLYRWQDQDLQNRMLLPMHUD]XPOMLY
6
 YDNLYHOLNLQDSUHGDNX]QDQRVWLSRWMHHRGQRYHVPMHORVWLLPDJLQDFLMH
o
 /RHPHWRGHLQHGDLGREUHNQMLJHLGREULXLWHOMLSRVWDMXEHVNRULVQL
Q
 DSDGQDVLOMHQHQDVLOMHRNUXWQRVWRWNULH
o
 3URPLOMHQLSODQQDSDGDSUHGYLDLPRJXQRVWSRYODHQMD
p
 .ORQLVHGHVWUXNWLYQLKRVRED3RGWLPSRMPRPSRGUD]XPLMHYDPR
QHSURGXNWLYQHLQHVWYDUDODNHLVWHULOQHRVREHNRMHLYHVDPR]DVYRMH

p
 .ORQLVHGHVWUXNWLYQLKRVRED3RGWLPSRMPRPSRGUD]XPLMHYDPR
QHSURGXNWLYQHLQHVWYDUDODNHLVWHULOQHRVREHNRMHLYHVDPR]DVYRMH
o
 3URPLOMHQLSODQQDSDGDSUHGYLDLPRJXQRVWSRYODHQMD
Q
 DSDGQDVLOMHQHQDVLOMHRNUXWQRVWRWNULH
o
 /RHPHWRGHLQHGDLGREUHNQMLJHLGREULXLWHOMLSRVWDMXEHVNRULVQL
6
 YDNLYHOLNLQDSUHGDNX]QDQRVWLSRWMHHRGQRYHVPMHORVWLLPDJLQDFLMH
6
 YDNDL]PLOMRWLQDLPDL]YMHVQXYULMHGQRVW]DGLMHWHNRMHMXMHL]PLVOLOR
)DQWD]LMRPGLMHWHSUHYRGL]DPUHQRVWLVYLMHWDRGUDVOLKXL]UD]HNRMHUD]XPLMH
8VYLMHWXXNRMHPVXRGUDVOLGRPDLGMHFDVXWXLQFLWHLPDMXSRVYXGDNULYH
SUHGRGEHRGMHORYDQMXVYRMHRNROLQH%RMHVHVWYDULNRMHQHSR]QDMXDUDGL
ELQDXLOLVYHLELOLSULKYDHQL'DELVHPRJOLXKYDWLWLXNRWDFVQRYLP
LVNXHQMLPDHVWRPRUDMXVHELWXPDLWLLYRWQDQDLQNRMLLPMHUD]XPOMLY
0
 DWDMHRVQRYQLNUHDWLYQLHOHPHQWX]QDQRVWLLXPMHWQRVWLPDWDMH
XNRULMHQMHQDXVDPRPQDHPPLOMHQMX6YHGRNSUREOHPGUXWYHQH
UHNRQVWUXNFLMHQHSRVWDQHSUHRNXSDFLMDSDPDNDULGMHORPLQDQDMEROMLK
XPRYD]QDQRVWLLWHKQLNHPDWLQHHXVSMHWLVDJOHGDWLQRYHLUHDOQH
DOWHUQDWLYH6UHWQLNQLNDGQHPDWDPDWDVDPRRQDMNRMLQLMH]DGRYROMDQ
6
 DPRPDWRYLWDRVRED]QDGDVXLGHMHPHQWDOQHHQHUJLMH
,
 PDWLPDWXQH]QDLQHWRL]PLOMDWLWR]QDLGDPDUH]DVWYDUL
0
 DWDMHQHWRWRQHNLOMXGLQHPRJXQL]DPLVOLWL
0
 DWDMHRQDXPMHWQRVWNRMDPLVOLPDGDMHWLMHOR0DWDMHRQRVWYDUDODNRX
RYMHNXRQRRELOMHNRMHLQLOMHSRWXLYRWD
0
 DWDMHXJRGQLMDRGVWYDUQRVWL
0
 DWDWMHLOMXGHUDGLRQRJDWRQHPRJXELWLDKXPRUUDGLRQRJDWR]DLVWD
MHVX
0
 DWRPVHGRSLUHGDOHNRSUHNRGRVHJDYODVWLWLKXODLX]GLHGRRQRJ
YLGRNUXJDJGMHQLWDOMXGVNRQHPRHELWLWXH
1
 HNHVXUHOLJLMHPQRJRR]ELOMQLMHSRYH]DOHPDWXVJULMHKRPL]DEUDQLOH
NRULWHQMHVOLNDNDRVUHGVWYR]DWRYDQMHDWRVXLGDQDV0RGDMHWR
XNRULMHQMHQRXVXPQMLGDMHPDWDLVNOMXLYRERMHSUDYRLGDELNRGRYMHND
SRWDNODRSDVQXRKRORVWGXKD,]DVYHJDVHQDOD]LRXVWYDULVWUDKSUHG
QDYRGQLPRSDVQRVWLPDPDWRYLWLKLVWYDUDODNLKQHXPMHUHQRVWL
2
 QRWRMHVDGDGRND]DQRELORMHMHGQRP]DPLOMHQR
3
 RPRXPDWHGRSLUHVHGDOHNRSUHNRGRVHJDYODVWLWLKXOD
3
 ULURGDMHPRQVWUXR]QRQHSUDYHGQD1HSRVWRML]DPMHQD]DWDOHQW0DUOMLYRVW
LNUHSRVWQLWDQHNRULVWH

,
 PDWLPDWXQH]QDLQHWRL]PLOMDWLWR]QDLGDPDUH]DVWYDUL
0
 DWDMHQHWRWRQHNLOMXGLQHPRJXQL]DPLVOLWL
0
 DWDMHRQDXPMHWQRVWNRMDPLVOLPDGDMHWLMHOR0DWDMHRQRVWYDUDODNRX
RYMHNXRQRRELOMHNRMHLQLOMHSRWXLYRWD
0
 DWDMHXJRGQLMDRGVWYDUQRVWL
0
 DWDWMHLOMXGHUDGLRQRJDWRQHPRJXELWLDKXPRUUDGLRQRJDWR]DLVWD
MHVX
0
 DWRPVHGRSLUHGDOHNRSUHNRGRVHJDYODVWLWLKXODLX]GLHGRRQRJ
YLGRNUXJDJGMHQLWDOMXGVNRQHPRHELWLWXH
1
 HNHVXUHOLJLMHPQRJRR]ELOMQLMHSRYH]DOHPDWXVJULMHKRPL]DEUDQLOH
NRULWHQMHVOLNDNDRVUHGVWYR]DWRYDQMHDWRVXLGDQDV0RGDMHWR
XNRULMHQMHQRXVXPQMLGDMHPDWDLVNOMXLYRERMHSUDYRLGDELNRGRYMHND
SRWDNODRSDVQXRKRORVWGXKD,]DVYHJDVHQDOD]LRXVWYDULVWUDKSUHG
QDYRGQLPRSDVQRVWLPDPDWRYLWLKLVWYDUDODNLKQHXPMHUHQRVWL
2
 QRWRMHVDGDGRND]DQRELORMHMHGQRP]DPLOMHQR
3
 RPRXPDWHGRSLUHVHGDOHNRSUHNRGRVHJDYODVWLWLKXOD
3
 ULURGDMHPRQVWUXR]QRQHSUDYHGQD1HSRVWRML]DPMHQD]DWDOHQW0DUOMLYRVW
LNUHSRVWQLWDQHNRULVWH
6
 DPRPDWRYLWDRVRED]QDGDVXLGHMHPHQWDOQHHQHUJLMH
0
 DWDMHRVQRYQLNUHDWLYQLHOHPHQWX]QDQRVWLLXPMHWQRVWLPDWDMH
XNRULMHQMHQDXVDPRPQDHPPLOMHQMX6YHGRNSUREOHPGUXWYHQH
UHNRQVWUXNFLMHQHSRVWDQHSUHRNXSDFLMDSDPDNDULGMHORPLQDQDMEROMLK
XPRYD]QDQRVWLLWHKQLNHPDWLQHHXVSMHWLVDJOHGDWLQRYHLUHDOQH
DOWHUQDWLYH6UHWQLNQLNDGQHPDWDPDWDVDPRRQDMNRMLQLMH]DGRYROMDQ
6
 YDNDL]PLOMRWLQDLPDL]YMHVQXYULMHGQRVW]DGLMHWHNRMHMXMHL]PLVOLOR
)DQWD]LMRPGLMHWHSUHYRGL]DPUHQRVWLVYLMHWDRGUDVOLKXL]UD]HNRMHUD]XPLMH
8VYLMHWXXNRMHPVXRGUDVOLGRPDLGMHFDVXWXLQFLWHLPDMXSRVYXGDNULYH
SUHGRGEHRGMHORYDQMXVYRMHRNROLQH%RMHVHVWYDULNRMHQHSR]QDMXDUDGL
ELQDXLOLVYHLELOLSULKYDHQL'DELVHPRJOLXKYDWLWLXNRWDFVQRYLP
LVNXHQMLPDHVWRPRUDMXVHELWXPDLWLLYRWQDQDLQNRMLLPMHUD]XPOMLY
6
 YDNLYHOLNLQDSUHGDNX]QDQRVWLSRWMHHRGQRYHVPMHORVWLLPDJLQDFLMH
o
 /RHPHWRGHLQHGDLGREUHNQMLJHLGREULXLWHOMLSRVWDMXEHVNRULVQL
Q
 DSDGQDVLOMHQHQDVLOMHRNUXWQRVWRWNULH
o
 3URPLOMHQLSODQQDSDGDSUHGYLDLPRJXQRVWSRYODHQMD
p
 .ORQLVHGHVWUXNWLYQLKRVRED3RGWLPSRMPRPSRGUD]XPLMHYDPR
QHSURGXNWLYQHLQHVWYDUDODNHLVWHULOQHRVREHNRMHLYHVDPR]DVYRMHp
 .ORQLVHGHVWUXNWLYQLKRVRED3RGWLPSRMPRPSRGUD]XPLMHYDPR
QHSURGXNWLYQHLQHVWYDUDODNHLVWHULOQHRVREHNRMHLYHVDPR]DVYRMH
o
 3URPLOMHQLSODQQDSDGDSUHGYLDLPRJXQRVWSRYODHQMD
Q
 DSDGQDVLOMHQHQDVLOMHRNUXWQRVWRWNULH
o
 /RHPHWRGHLQHGDLGREUHNQMLJHLGREULXLWHOMLSRVWDMXEHVNRULVQL
6
 YDNLYHOLNLQDSUHGDNX]QDQRVWLSRWMHHRGQRYHVPMHORVWLLPDJLQDFLMH
6
 YDNDL]PLOMRWLQDLPDL]YMHVQXYULMHGQRVW]DGLMHWHNRMHMXMHL]PLVOLOR
)DQWD]LMRPGLMHWHSUHYRGL]DPUHQRVWLVYLMHWDRGUDVOLKXL]UD]HNRMHUD]XPLMH
8VYLMHWXXNRMHPVXRGUDVOLGRPDLGMHFDVXWXLQFLWHLPDMXSRVYXGDNULYH
SUHGRGEHRGMHORYDQMXVYRMHRNROLQH%RMHVHVWYDULNRMHQHSR]QDMXDUDGL
ELQDXLOLVYHLELOLSULKYDHQL'DELVHPRJOLXKYDWLWLXNRWDFVQRYLP
LVNXHQMLPDHVWRPRUDMXVHELWXPDLWLLYRWQDQDLQNRMLLPMHUD]XPOMLY
0
 DWDMHRVQRYQLNUHDWLYQLHOHPHQWX]QDQRVWLLXPMHWQRVWLPDWDMH
XNRULMHQMHQDXVDPRPQDHPPLOMHQMX6YHGRNSUREOHPGUXWYHQH
UHNRQVWUXNFLMHQHSRVWDQHSUHRNXSDFLMDSDPDNDULGMHORPLQDQDMEROMLK
XPRYD]QDQRVWLLWHKQLNHPDWLQHHXVSMHWLVDJOHGDWLQRYHLUHDOQH
DOWHUQDWLYH6UHWQLNQLNDGQHPDWDPDWDVDPRRQDMNRMLQLMH]DGRYROMDQ
6
 DPRPDWRYLWDRVRED]QDGDVXLGHMHPHQWDOQHHQHUJLMH
,
 PDWLPDWXQH]QDLQHWRL]PLOMDWLWR]QDLGDPDUH]DVWYDUL
0
 DWDMHQHWRWRQHNLOMXGLQHPRJXQL]DPLVOLWL
0
 DWDMHRQDXPMHWQRVWNRMDPLVOLPDGDMHWLMHOR0DWDMHRQRVWYDUDODNRX
RYMHNXRQRRELOMHNRMHLQLOMHSRWXLYRWD
0
 DWDMHXJRGQLMDRGVWYDUQRVWL
0
 DWDWMHLOMXGHUDGLRQRJDWRQHPRJXELWLDKXPRUUDGLRQRJDWR]DLVWD
MHVX
0
 DWRPVHGRSLUHGDOHNRSUHNRGRVHJDYODVWLWLKXODLX]GLHGRRQRJ
YLGRNUXJDJGMHQLWDOMXGVNRQHPRHELWLWXH
1
 HNHVXUHOLJLMHPQRJRR]ELOMQLMHSRYH]DOHPDWXVJULMHKRPL]DEUDQLOH
NRULWHQMHVOLNDNDRVUHGVWYR]DWRYDQMHDWRVXLGDQDV0RGDMHWR
XNRULMHQMHQRXVXPQMLGDMHPDWDLVNOMXLYRERMHSUDYRLGDELNRGRYMHND
SRWDNODRSDVQXRKRORVWGXKD,]DVYHJDVHQDOD]LRXVWYDULVWUDKSUHG
QDYRGQLPRSDVQRVWLPDPDWRYLWLKLVWYDUDODNLKQHXPMHUHQRVWL
2
 QRWRMHVDGDGRND]DQRELORMHMHGQRP]DPLOMHQR
3
 RPRXPDWHGRSLUHVHGDOHNRSUHNRGRVHJDYODVWLWLKXOD
3
 ULURGDMHPRQVWUXR]QRQHSUDYHGQD1HSRVWRML]DPMHQD]DWDOHQW0DUOMLYRVW
LNUHSRVWQLWDQHNRULVWH]DGRYROMVWYRLXJRGX1MLKRYMHLYRWLVSXQMHQDSDWLMRPEH]QDGQRXL
EHVPLVOHQRX

p
 1LNDGDQHRGROLMHYDMQDSDVWLSURYMHULVYHL]DGULWRMHGREUR

1
 DVLOMHMH]DLVWDXURGXVDVWUDKRP1LNDGDVHQDVLOMHPQHSRVWLHQHQDVLOMH
7DPRJGMHVHPRUDELUDWLL]PHXNXNDYLOXNDLQDVLOMDMDVDP]DQDVLOMH

8
 QXWDUVYDNRJNUXSQRJSUREOHPDQDOD]LVHPDOLSUREOHPNRMLVHERULGD
L]DHYDQ.DGUDGLQDUMHHQMXQHNRJSUREOHPDXYLMHNSRPDHDNR]QD
RGJRYRU5MHHQMHSUREOHPDPLMHQMDQDUDYSUREOHPD'RVYLKYHOLNLKRWNULD
QDNUDMXVHGROD]LJUHNRP

o
 ,]YUDYDQMHQHQDVLOMD]DKWLMHYDSXQRYLHKUDEURVWLQHJRWRMHERUDFLPD
.XNDYLOXNLQHQDVLOMHQHLGX]DMHGQR

$
 NRSUREOHPL]LVNXMHEURMQHVDVWDQNHQDNUDMXVDVWDQFLSRVWDMXYDQLMLRG
SUREOHPD

p
 1LWDQLMHNRULVQRWRMHRNUXWQR2NUXWQRVWMHXLYDQMHXSDWQMDPD
PXHQRJD2NUXWQRVWX]QHPLUDYDJOXSRVWREHVKUDEUXMH

1
 DQHSR]QDWDSLWDQMDVOLMHGLQHUD]XPOMLYRGJRYRU

7
 NRMHWROLNRREUD]RYDQGDVYRMHSUHGQRVWLQDVSUDPGUXJLKSRQHNDGQH
RVWYDUXMHQDRNUXWDQQDLQ"

S
 UHSUHNHSUREOHPSURYMHUDYDQMHSURQLFOMLYRVWVDYUHQVWYR
VYHVWUDQRVWVSRVREQRVWLVWYDUDODWYRWUDJXVSMHK
p
 1LMHSUREOHPXWRPHNDGQHYLGLUMHHQMH3UREOHPMHNDGQHYLGL
SUREOHP

o
 6YDNLVXSWLODQYLFMH]OREQRRWNULHDPQRJDYHOLNDRWNULD]QDQRVWL
GRHNDQDVXYHOLNLPVPLMHKRP

2
 E]LURPQDSUHSUHNHQDMNUDDFUWDL]PHXGYLMHWRNHPRHELWLLVNULYOMHQD

p
 $NRQHPDVPHWQMHQHWNRHWLYHSULVNUELWL

p
 $NRQHPDVPHWQMHQHWNRHWLYHSULVNUELWL

2
 E]LURPQDSUHSUHNHQDMNUDDFUWDL]PHXGYLMHWRNHPRHELWLLVNULYOMHQD

o
 6YDNLVXSWLODQYLFMH]OREQRRWNULHDPQRJDYHOLNDRWNULD]QDQRVWL
GRHNDQDVXYHOLNLPVPLMHKRP

S
 UHSUHNHSUREOHPSURYMHUDYDQMHSURQLFOMLYRVWVDYUHQVWYR
VYHVWUDQRVWVSRVREQRVWLVWYDUDODWYRWUDJXVSMHK
p
 1LMHSUREOHPXWRPHNDGQHYLGLUMHHQMH3UREOHPMHNDGQHYLGL
SUREOHP

7
 NRMHWROLNRREUD]RYDQGDVYRMHSUHGQRVWLQDVSUDPGUXJLKSRQHNDGQH
RVWYDUXMHQDRNUXWDQQDLQ"

1
 DQHSR]QDWDSLWDQMDVOLMHGLQHUD]XPOMLYRGJRYRU

p
 1LWDQLMHNRULVQRWRMHRNUXWQR2NUXWQRVWMHXLYDQMHXSDWQMDPD
PXHQRJD2NUXWQRVWX]QHPLUDYDJOXSRVWREHVKUDEUXMH

$
 NRSUREOHPL]LVNXMHEURMQHVDVWDQNHQDNUDMXVDVWDQFLSRVWDMXYDQLMLRG
SUREOHPD

o
 ,]YUDYDQMHQHQDVLOMD]DKWLMHYDSXQRYLHKUDEURVWLQHJRWRMHERUDFLPD
.XNDYLOXNLQHQDVLOMHQHLGX]DMHGQR

8
 QXWDUVYDNRJNUXSQRJSUREOHPDQDOD]LVHPDOLSUREOHPNRMLVHERULGD
L]DHYDQ.DGUDGLQDUMHHQMXQHNRJSUREOHPDXYLMHNSRPDHDNR]QD
RGJRYRU5MHHQMHSUREOHPDPLMHQMDQDUDYSUREOHPD'RVYLKYHOLNLKRWNULD
QDNUDMXVHGROD]LJUHNRP

1
 DVLOMHMH]DLVWDXURGXVDVWUDKRP1LNDGDVHQDVLOMHPQHSRVWLHQHQDVLOMH
7DPRJGMHVHPRUDELUDWLL]PHXNXNDYLOXNDLQDVLOMDMDVDP]DQDVLOMH

p
 1LNDGDQHRGROLMHYDMQDSDVWLSURYMHULVYHL]DGULWRMHGREUR

 HGLQLQDLQGDVHRGUHNQHPRQDVLOMDVXSUD]QHYRMDUQH1DVLOMHMHRGNRULVWL
VDPRRQLPDNRMLQHPDMXWRL]JXELWL

 LODYRVWLSURQLFOMLYRVWVXSURPDWUDLQHOMXGVNHLJUHXNRMRMDSVXUGQDGDL
VPUWL]PMHQMXMXVYRMHUHSOLNH

.
 ORQLVHQDVLOMD=ELMHQRVWSRJRGXMHUDVWXDJUHVLMH

p
 1HWHLVDYUHQVWYXFLOMPRHSRVWDWLMDORY'RNGRWMHUDLL]JODGL
UHHQLFHMHGDQHVYHPLUSDVWLXUXHYLQH

 LYRWLQMDQLNDGQHHSURWLYRYMHNDSURWLYRYMHNDLGHVDPRRYMHN

 LODYRVWLSURQLFOMLYRVWVXSURPDWUDLQHOMXGVNHLJUHXNRMRMDSVXUGQDGDL
VPUWL]PMHQMXMXVYRMHUHSOLNH

 HGLQLQDLQGDVHRGUHNQHPRQDVLOMDVXSUD]QHYRMDUQH1DVLOMHMHRGNRULVWL
VDPRRQLPDNRMLQHPDMXWRL]JXELWL

p
 1HWHLVDYUHQVWYXFLOMPRHSRVWDWLMDORY'RNGRWMHUDLL]JODGL
UHHQLFHMHGDQHVYHPLUSDVWLXUXHYLQH

 LYRWLQMDQLNDGQHHSURWLYRYMHNDSURWLYRYMHNDLGHVDPRRYMHN

.
 ORQLVHQDVLOMD=ELMHQRVWSRJRGXMHUDVWXDJUHVLMH
]DGRYROMVWYRLXJRGX1MLKRYMHLYRWLVSXQMHQDSDWLMRPEH]QDGQRXL
EHVPLVOHQRX

]DGRYROMVWYRLXJRGX1MLKRYMHLYRWLVSXQMHQDSDWLMRPEH]QDGQRXL
EHVPLVOHQRX

p
 1LNDGDQHRGROLMHYDMQDSDVWLSURYMHULVYHL]DGULWRMHGREUR

1
 DVLOMHMH]DLVWDXURGXVDVWUDKRP1LNDGDVHQDVLOMHPQHSRVWLHQHQDVLOMH
7DPRJGMHVHPRUDELUDWLL]PHXNXNDYLOXNDLQDVLOMDMDVDP]DQDVLOMH

8
 QXWDUVYDNRJNUXSQRJSUREOHPDQDOD]LVHPDOLSUREOHPNRMLVHERULGD
L]DHYDQ.DGUDGLQDUMHHQMXQHNRJSUREOHPDXYLMHNSRPDHDNR]QD
RGJRYRU5MHHQMHSUREOHPDPLMHQMDQDUDYSUREOHPD'RVYLKYHOLNLKRWNULD
QDNUDMXVHGROD]LJUHNRP

o
 ,]YUDYDQMHQHQDVLOMD]DKWLMHYDSXQRYLHKUDEURVWLQHJRWRMHERUDFLPD
.XNDYLOXNLQHQDVLOMHQHLGX]DMHGQR

$
 NRSUREOHPL]LVNXMHEURMQHVDVWDQNHQDNUDMXVDVWDQFLSRVWDMXYDQLMLRG
SUREOHPD

p
 1LWDQLMHNRULVQRWRMHRNUXWQR2NUXWQRVWMHXLYDQMHXSDWQMDPD
PXHQRJD2NUXWQRVWX]QHPLUDYDJOXSRVWREHVKUDEUXMH

1
 DQHSR]QDWDSLWDQMDVOLMHGLQHUD]XPOMLYRGJRYRU

7
 NRMHWROLNRREUD]RYDQGDVYRMHSUHGQRVWLQDVSUDPGUXJLKSRQHNDGQH
RVWYDUXMHQDRNUXWDQQDLQ"

S
 UHSUHNHSUREOHPSURYMHUDYDQMHSURQLFOMLYRVWVDYUHQVWYR
VYHVWUDQRVWVSRVREQRVWLVWYDUDODWYRWUDJXVSMHK
p
 1LMHSUREOHPXWRPHNDGQHYLGLUMHHQMH3UREOHPMHNDGQHYLGL
SUREOHP

o
 6YDNLVXSWLODQYLFMH]OREQRRWNULHDPQRJDYHOLNDRWNULD]QDQRVWL
GRHNDQDVXYHOLNLPVPLMHKRP

2
 E]LURPQDSUHSUHNHQDMNUDDFUWDL]PHXGYLMHWRNHPRHELWLLVNULYOMHQD

p
 $NRQHPDVPHWQMHQHWNRHWLYHSULVNUELWL

p
 $NRQHPDVPHWQMHQHWNRHWLYHSULVNUELWL

2
 E]LURPQDSUHSUHNHQDMNUDDFUWDL]PHXGYLMHWRNHPRHELWLLVNULYOMHQD

o
 6YDNLVXSWLODQYLFMH]OREQRRWNULHDPQRJDYHOLNDRWNULD]QDQRVWL
GRHNDQDVXYHOLNLPVPLMHKRP

S
 UHSUHNHSUREOHPSURYMHUDYDQMHSURQLFOMLYRVWVDYUHQVWYR
VYHVWUDQRVWVSRVREQRVWLVWYDUDODWYRWUDJXVSMHK
p
 1LMHSUREOHPXWRPHNDGQHYLGLUMHHQMH3UREOHPMHNDGQHYLGL
SUREOHP

7
 NRMHWROLNRREUD]RYDQGDVYRMHSUHGQRVWLQDVSUDPGUXJLKSRQHNDGQH
RVWYDUXMHQDRNUXWDQQDLQ"

1
 DQHSR]QDWDSLWDQMDVOLMHGLQHUD]XPOMLYRGJRYRU

p
 1LWDQLMHNRULVQRWRMHRNUXWQR2NUXWQRVWMHXLYDQMHXSDWQMDPD
PXHQRJD2NUXWQRVWX]QHPLUDYDJOXSRVWREHVKUDEUXMH

$
 NRSUREOHPL]LVNXMHEURMQHVDVWDQNHQDNUDMXVDVWDQFLSRVWDMXYDQLMLRG
SUREOHPD

o
 ,]YUDYDQMHQHQDVLOMD]DKWLMHYDSXQRYLHKUDEURVWLQHJRWRMHERUDFLPD
.XNDYLOXNLQHQDVLOMHQHLGX]DMHGQR

8
 QXWDUVYDNRJNUXSQRJSUREOHPDQDOD]LVHPDOLSUREOHPNRMLVHERULGD
L]DHYDQ.DGUDGLQDUMHHQMXQHNRJSUREOHPDXYLMHNSRPDHDNR]QD
RGJRYRU5MHHQMHSUREOHPDPLMHQMDQDUDYSUREOHPD'RVYLKYHOLNLKRWNULD
QDNUDMXVHGROD]LJUHNRP

1
 DVLOMHMH]DLVWDXURGXVDVWUDKRP1LNDGDVHQDVLOMHPQHSRVWLHQHQDVLOMH
7DPRJGMHVHPRUDELUDWLL]PHXNXNDYLOXNDLQDVLOMDMDVDP]DQDVLOMH

p
 1LNDGDQHRGROLMHYDMQDSDVWLSURYMHULVYHL]DGULWRMHGREUR

 HGLQLQDLQGDVHRGUHNQHPRQDVLOMDVXSUD]QHYRMDUQH1DVLOMHMHRGNRULVWL
VDPRRQLPDNRMLQHPDMXWRL]JXELWL

 LODYRVWLSURQLFOMLYRVWVXSURPDWUDLQHOMXGVNHLJUHXNRMRMDSVXUGQDGDL
VPUWL]PMHQMXMXVYRMHUHSOLNH

.
 ORQLVHQDVLOMD=ELMHQRVWSRJRGXMHUDVWXDJUHVLMH

p
 1HWHLVDYUHQVWYXFLOMPRHSRVWDWLMDORY'RNGRWMHUDLL]JODGL
UHHQLFHMHGDQHVYHPLUSDVWLXUXHYLQH

 LYRWLQMDQLNDGQHHSURWLYRYMHNDSURWLYRYMHNDLGHVDPRRYMHN

 LODYRVWLSURQLFOMLYRVWVXSURPDWUDLQHOMXGVNHLJUHXNRMRMDSVXUGQDGDL
VPUWL]PMHQMXMXVYRMHUHSOLNH

 HGLQLQDLQGDVHRGUHNQHPRQDVLOMDVXSUD]QHYRMDUQH1DVLOMHMHRGNRULVWL
VDPRRQLPDNRMLQHPDMXWRL]JXELWL

p
 1HWHLVDYUHQVWYXFLOMPRHSRVWDWLMDORY'RNGRWMHUDLL]JODGL
UHHQLFHMHGDQHVYHPLUSDVWLXUXHYLQH

 LYRWLQMDQLNDGQHHSURWLYRYMHNDSURWLYRYMHNDLGHVDPRRYMHN

.
 ORQLVHQDVLOMD=ELMHQRVWSRJRGXMHUDVWXDJUHVLMH
]DGRYROMVWYRLXJRGX1MLKRYMHLYRWLVSXQMHQDSDWLMRPEH]QDGQRXL
EHVPLVOHQRX

 HGDQRGJODYQLKPRPHQDWDSUDYRJDLQWHOHNWXDOQRJDL]REUDHQMDMHVW
VYHVWUDQRVW
p
 3URQDLVYRMHVSRVREQRVWL
x DNREU]RVKYDDSUREOHPHLQHSUHVWDQRVHRERJDXMHQRYLP
LVNXVWYLPD
x DNREU]RXVYDMDQRYHSRMPRYH
x DNREU]R]DPMHXMHDNRLPDIOXHQWQRVWLGHMDLVWYDUDQRYH
RULJLQDOQHLGHMH
x DNRLPDVOLNXRVDPRPHVHELLXQXWDUQMXPRWLYDFLMX
x DNRNRULVWLVLPEROH
x DNRODNRNRQ]XPLUDQRYR]QDQMH
x DNRSODQLUDLIOHNVLELODQVLXPLMHQMDQMXSODQD
x DNRSRND]XMHSRWSXQXSUHGDQRVWVYDNRM]DGDL
x DNRSUHSR]QDMHVYRMHLQWHOHNWXDOQRWMHOHVQRLGUXWYHQR
x DNRSURYMHUDYDLNRQWUROLUD
x DNRVH]DQHWR]DQHVHHQWX]LMDVWDLQHLPHIDVFLQLUDQ
x DNRVH]DQLPD]DQRYDSRGUXMDLSRYH]XMHLKPHXVREQRL
UD]PLOMDGLYHUJHQWQR
x DNRVLVHOHNWLYDQQDELWQHSRGDWNHVWYDUDVYRMXYODVWLWXED]X]QDQMD
x DNRNRULVWLXYLGDQDORJLMHLPHWDIRUH
x DNR]DPMHXMHELWQHSRMDYHLRGQRVH
W
DGDXWHELSRVWRMHMDVQL]QDFLLVLJQDOLVSRVREQRVWLWRSRWKUDEULKL
EHVNRPSURPLVQLKWDGDEU]RQDSUHGXMHXVYDNRPQRYRPSRGUXMXWDGDVL
SRVWLJDRVYRMRVMHDMLGHQWLWHWDLQHRYLVQRVWLLRGJRYRUQRVWLDQHSULSLVXMH
WRVUHLVXGELQLLOLVOXDMXWDGDSRVMHGXMHVDPRSRX]GDQMHLNRPSHWHQWQRVW
WDGDVLVDPRHILNDVDQSURGXNWLYDQRUJDQL]DWRUDPRHELWLLGREDU
UXNRYRGLWHOMWDGDVLYLHVWUXNRQDGDUHQLURHQ]DVWYDUDODWYR1HGR]YROL
VHELGDWLWHVSRVREQRVWLXJDVQX0RGDSRVMHGXMHPHWDPHPRULMXL
PHWDNRJQLFLMXHPRFLRQDOQXORJLQRPDWHPDWLNXYHUEDOQXSURVWRUQX
PX]LNXNLQHVWHWNXLOLVRFLMDOQXLQWHOLJHQFLMX7LWRPRH6$08VWDQLLOL
RGXVWDQL
p
 7LVDPL]DELUHVDPVWYDUDODNLNDRXPMHWQLNL]QDOD]LLSRVWDYOMD
YULMHGQRVWL
$
 NRKRHVDGLWL]DYMHQRVWVDGLXGXERNHEH]JUDQLQHVSRVREQRVWL
RYMHND
%
 XGLJRVSRGDUDQHUREVYRMLKVSRVREQRVWL

 HGDQRGJODYQLKPRPHQDWDSUDYRJDLQWHOHNWXDOQRJDL]REUDHQMDMHVW
VYHVWUDQRVW
p
 3URQDLVYRMHVSRVREQRVWL
x DNREU]RVKYDDSUREOHPHLQHSUHVWDQRVHRERJDXMHQRYLP
LVNXVWYLPD
x DNREU]RXVYDMDQRYHSRMPRYH
x DNREU]R]DPMHXMHDNRLPDIOXHQWQRVWLGHMDLVWYDUDQRYH
RULJLQDOQHLGHMH
x DNRLPDVOLNXRVDPRPHVHELLXQXWDUQMXPRWLYDFLMX
x DNRNRULVWLVLPEROH
x DNRODNRNRQ]XPLUDQRYR]QDQMH
x DNRSODQLUDLIOHNVLELODQVLXPLMHQMDQMXSODQD
x DNRSRND]XMHSRWSXQXSUHGDQRVWVYDNRM]DGDL
x DNRSUHSR]QDMHVYRMHLQWHOHNWXDOQRWMHOHVQRLGUXWYHQR
x DNRSURYMHUDYDLNRQWUROLUD
x DNRVH]DQHWR]DQHVHHQWX]LMDVWDLQHLPHIDVFLQLUDQ
x DNRVH]DQLPD]DQRYDSRGUXMDLSRYH]XMHLKPHXVREQRL
UD]PLOMDGLYHUJHQWQR
x DNRVLVHOHNWLYDQQDELWQHSRGDWNHVWYDUDVYRMXYODVWLWXED]X]QDQMD
x DNRNRULVWLXYLGDQDORJLMHLPHWDIRUH
x DNR]DPMHXMHELWQHSRMDYHLRGQRVH
W
DGDXWHELSRVWRMHMDVQL]QDFLLVLJQDOLVSRVREQRVWLWRSRWKUDEULKL
EHVNRPSURPLVQLKWDGDEU]RQDSUHGXMHXVYDNRPQRYRPSRGUXMXWDGDVL
SRVWLJDRVYRMRVMHDMLGHQWLWHWDLQHRYLVQRVWLLRGJRYRUQRVWLDQHSULSLVXMH
WRVUHLVXGELQLLOLVOXDMXWDGDSRVMHGXMHVDPRSRX]GDQMHLNRPSHWHQWQRVW
WDGDVLVDPRHILNDVDQSURGXNWLYDQRUJDQL]DWRUDPRHELWLLGREDU
UXNRYRGLWHOMWDGDVLYLHVWUXNRQDGDUHQLURHQ]DVWYDUDODWYR1HGR]YROL
VHELGDWLWHVSRVREQRVWLXJDVQX0RGDSRVMHGXMHPHWDPHPRULMXL
PHWDNRJQLFLMXHPRFLRQDOQXORJLQRPDWHPDWLNXYHUEDOQXSURVWRUQX
PX]LNXNLQHVWHWNXLOLVRFLMDOQXLQWHOLJHQFLMX7LWRPRH6$08VWDQLLOL
RGXVWDQL
p
 7LVDPL]DELUHVDPVWYDUDODNLNDRXPMHWQLNL]QDOD]LLSRVWDYOMD
YULMHGQRVWL
$
 NRKRHVDGLWL]DYMHQRVWVDGLXGXERNHEH]JUDQLQHVSRVREQRVWL
RYMHND
%
 XGLJRVSRGDUDQHUREVYRMLKVSRVREQRVWL

 HGDQRGJODYQLKPRPHQDWDSUDYRJDLQWHOHNWXDOQRJDL]REUDHQMDMHVW
VYHVWUDQRVW
p
 3URQDLVYRMHVSRVREQRVWL
x DNREU]RVKYDDSUREOHPHLQHSUHVWDQRVHRERJDXMHQRYLP
LVNXVWYLPD
x DNREU]RXVYDMDQRYHSRMPRYH
x DNREU]R]DPMHXMHDNRLPDIOXHQWQRVWLGHMDLVWYDUDQRYH
RULJLQDOQHLGHMH
x DNRLPDVOLNXRVDPRPHVHELLXQXWDUQMXPRWLYDFLMX
x DNRNRULVWLVLPEROH
x DNRODNRNRQ]XPLUDQRYR]QDQMH
x DNRSODQLUDLIOHNVLELODQVLXPLMHQMDQMXSODQD
x DNRSRND]XMHSRWSXQXSUHGDQRVWVYDNRM]DGDL
x DNRSUHSR]QDMHVYRMHLQWHOHNWXDOQRWMHOHVQRLGUXWYHQR
x DNRSURYMHUDYDLNRQWUROLUD
x DNRVH]DQHWR]DQHVHHQWX]LMDVWDLQHLPHIDVFLQLUDQ
x DNRVH]DQLPD]DQRYDSRGUXMDLSRYH]XMHLKPHXVREQRL
UD]PLOMDGLYHUJHQWQR
x DNRVLVHOHNWLYDQQDELWQHSRGDWNHVWYDUDVYRMXYODVWLWXED]X]QDQMD
x DNRNRULVWLXYLGDQDORJLMHLPHWDIRUH
x DNR]DPMHXMHELWQHSRMDYHLRGQRVH
W
DGDXWHELSRVWRMHMDVQL]QDFLLVLJQDOLVSRVREQRVWLWRSRWKUDEULKL
EHVNRPSURPLVQLKWDGDEU]RQDSUHGXMHXVYDNRPQRYRPSRGUXMXWDGDVL
SRVWLJDRVYRMRVMHDMLGHQWLWHWDLQHRYLVQRVWLLRGJRYRUQRVWLDQHSULSLVXMH
WRVUHLVXGELQLLOLVOXDMXWDGDSRVMHGXMHVDPRSRX]GDQMHLNRPSHWHQWQRVW
WDGDVLVDPRHILNDVDQSURGXNWLYDQRUJDQL]DWRUDPRHELWLLGREDU
UXNRYRGLWHOMWDGDVLYLHVWUXNRQDGDUHQLURHQ]DVWYDUDODWYR1HGR]YROL
VHELGDWLWHVSRVREQRVWLXJDVQX0RGDSRVMHGXMHPHWDPHPRULMXL
PHWDNRJQLFLMXHPRFLRQDOQXORJLQRPDWHPDWLNXYHUEDOQXSURVWRUQX
PX]LNXNLQHVWHWNXLOLVRFLMDOQXLQWHOLJHQFLMX7LWRPRH6$08VWDQLLOL
RGXVWDQL
p
 7LVDPL]DELUHVDPVWYDUDODNLNDRXPMHWQLNL]QDOD]LLSRVWDYOMD
YULMHGQRVWL
$
 NRKRHVDGLWL]DYMHQRVWVDGLXGXERNHEH]JUDQLQHVSRVREQRVWL
RYMHND
%
 XGLJRVSRGDUDQHUREVYRMLKVSRVREQRVWL HGDQRGJODYQLKPRPHQDWDSUDYRJDLQWHOHNWXDOQRJDL]REUDHQMDMHVW
VYHVWUDQRVW
p
 3URQDLVYRMHVSRVREQRVWL
x DNREU]RVKYDDSUREOHPHLQHSUHVWDQRVHRERJDXMHQRYLP
LVNXVWYLPD
x DNREU]RXVYDMDQRYHSRMPRYH
x DNREU]R]DPMHXMHDNRLPDIOXHQWQRVWLGHMDLVWYDUDQRYH
RULJLQDOQHLGHMH
x DNRLPDVOLNXRVDPRPHVHELLXQXWDUQMXPRWLYDFLMX
x DNRNRULVWLVLPEROH
x DNRODNRNRQ]XPLUDQRYR]QDQMH
x DNRSODQLUDLIOHNVLELODQVLXPLMHQMDQMXSODQD
x DNRSRND]XMHSRWSXQXSUHGDQRVWVYDNRM]DGDL
x DNRSUHSR]QDMHVYRMHLQWHOHNWXDOQRWMHOHVQRLGUXWYHQR
x DNRSURYMHUDYDLNRQWUROLUD
x DNRVH]DQHWR]DQHVHHQWX]LMDVWDLQHLPHIDVFLQLUDQ
x DNRVH]DQLPD]DQRYDSRGUXMDLSRYH]XMHLKPHXVREQRL
UD]PLOMDGLYHUJHQWQR
x DNRVLVHOHNWLYDQQDELWQHSRGDWNHVWYDUDVYRMXYODVWLWXED]X]QDQMD
x DNRNRULVWLXYLGDQDORJLMHLPHWDIRUH
x DNR]DPMHXMHELWQHSRMDYHLRGQRVH
W
DGDXWHELSRVWRMHMDVQL]QDFLLVLJQDOLVSRVREQRVWLWRSRWKUDEULKL
EHVNRPSURPLVQLKWDGDEU]RQDSUHGXMHXVYDNRPQRYRPSRGUXMXWDGDVL
SRVWLJDRVYRMRVMHDMLGHQWLWHWDLQHRYLVQRVWLLRGJRYRUQRVWLDQHSULSLVXMH
WRVUHLVXGELQLLOLVOXDMXWDGDSRVMHGXMHVDPRSRX]GDQMHLNRPSHWHQWQRVW
WDGDVLVDPRHILNDVDQSURGXNWLYDQRUJDQL]DWRUDPRHELWLLGREDU
UXNRYRGLWHOMWDGDVLYLHVWUXNRQDGDUHQLURHQ]DVWYDUDODWYR1HGR]YROL
VHELGDWLWHVSRVREQRVWLXJDVQX0RGDSRVMHGXMHPHWDPHPRULMXL
PHWDNRJQLFLMXHPRFLRQDOQXORJLQRPDWHPDWLNXYHUEDOQXSURVWRUQX
PX]LNXNLQHVWHWNXLOLVRFLMDOQXLQWHOLJHQFLMX7LWRPRH6$08VWDQLLOL
RGXVWDQL
p
 7LVDPL]DELUHVDPVWYDUDODNLNDRXPMHWQLNL]QDOD]LLSRVWDYOMD
YULMHGQRVWL
$
 NRKRHVDGLWL]DYMHQRVWVDGLXGXERNHEH]JUDQLQHVSRVREQRVWL
RYMHND
%
 XGLJRVSRGDUDQHUREVYRMLKVSRVREQRVWL%
 XGLNUHDWLYDQVWYDUDM
'
 RNVWYDUDGYDSXWDLYL6WYDUDWLWR]QDLGDWLQHNLREOLNVYRMRM
VXGELQL
1
 LVLVWYDUDRFDNRGREUR]DSRQHQHJRDNRQDYULMHPH]DYUL
6
 YMHVQLPLWUDMQLPRGOXLYDQMHPRVYRMHPGMHORYDQMXRVWYDUXMHVYRMX
VWYDUDODNXSUHGRGUHHQRVW
$
 ULVWRWHORYHSUHWSRVWDYNHRVWYDUDODWYXWHPHOMLOHVXVHQDHWLULVXSURWQRVWL
KODGQRJYUXHJYODQRJLVXKRJ2QMHYMHURYDRGDVXWHVXSURWQRVWLX
QHSUHVWDQRPVWDQMXQHUDYQRWHHLGDVHQHSUHVWDQRSRNXDYDMXXVNODGLWL
'DQDVPRHPRJRYRULWLRUDVSRORHQMLPDSULPMHULFHRVWUDKX

1
 LWDQLMHWDNRQHSUHGYLGLYRL]DLVWDWDNRVWDELOQRNDRNDRVMHU]DQMHJD
QRYRVWLVWYDUDODWYRVXQHUDVSR]QDWOMLYHVYHGRNVHQHSRMDYHL]UHGD

%
 LWLNUHDWLYDQ]QDLL]UDDYDWLVYRMHVSRVREQRVWLWDOHQWHERJDWVWYRVYRMH
SULURGQHQDGDUHQRVWLNRMHJLPDQHQWQRLPDVYDNROMXGVNRELH

1
 HNLVPDWUDMXGDMHVWYDUDODWYRSURQDODHQMHUHGDXQHUHGX

 RYMHNELKWLRLVXYLHPQRJR2QELYDOMGDKWLR6YH1DSURVWRVYHGDEXGH
ERJLOLJHQLMHLOLYLHRGWRJDMHUELKWLRXOMHSDWLLGRWMHUDWLRQRWRMHPDMND
SULURGDSRQMHJRYXQDLQXJOHGDQMDSURSXVWLODLOL]DQHPDULODRYMHNELKWLR
ELWLQHQDVLURYQHJRQDEODJLSOHPHQLWQDLQ1DWRYMHN'DEXGHQRYL
LPHQRYDWHOMSUHNUVWLWHOMLGRQRVLWHOMSORDEXGLWHOMXVWURMLWHOMLSUHXVWURMLWHOM
MHGQRPULMHMX6WYDUDODF

'
 RNMHGQLVPDWUDMXGDVHXOMXGVNRMSRYLMHVWLQLWLMHGQDMHGLQDLGHMDQLMH
PRJODRVWYDULWLEH]VQDQHGUXWYHQHNRKH]LMHGUXJLVXPLOMHQMDGDVRFLMDOQH
VNXSLQHQHSRVMHGXMXQLNDNYH]DMHGQLNH]QDDMNHQDJRQHVPHWQMHSRXGH
VQRYHRVMHDMHLOLVWYDUDODNHVSRVREQRVWLWHGDVDPRSRMHGLQDFPRH
XGMHWLSRWLVNLYDWLVQLYDWLPLVOLWLRVMHDWLMHGQRPULMHMXL]UDDYDWLX
DUWLNXOLUDQLPREOLFLPD

 RYMHNMHLQWHJULUDQLLVWYDUDODNRELH6WYDUDODWYRMHLVNOMXLYROMXGVNR
RELOMHMH

'
 LQDPLQDLLQYHQWLYQDGUXWYDNRMDVXXVSMHODXSUHJQXWLVWYDUDODNH
SRWHQFLMDOHLRNUHQXWLVHWHKQRORJLMDPDEXGXQRVWLVLORYLWRQDSUHGXMX

 RYMHNSRVWDMHNUHDWLYDQNDGRWNULMHQRYRMHGLQVWYRXUD]QROLNRVWLSULURGH

 RYMHNYLHFLMHQLVORERGQRYULMHPHQHJRUDGVDPRRQGDDNRJDRVMHD
]DQLPOMLYLP

 RYMHNVYRMLPVWYDUDODWYRPWUDQVFHQGHQWLUDYHVWYRUHQRXNOMXXMXLLVHEH
VDPRJ

 RYMHNVYRMLPVWYDUDODWYRPWUDQVFHQGHQWLUDYHVWYRUHQRXNOMXXMXLLVHEH
VDPRJ

 RYMHNYLHFLMHQLVORERGQRYULMHPHQHJRUDGVDPRRQGDDNRJDRVMHD
]DQLPOMLYLP

 RYMHNSRVWDMHNUHDWLYDQNDGRWNULMHQRYRMHGLQVWYRXUD]QROLNRVWLSULURGH

'
 LQDPLQDLLQYHQWLYQDGUXWYDNRMDVXXVSMHODXSUHJQXWLVWYDUDODNH
SRWHQFLMDOHLRNUHQXWLVHWHKQRORJLMDPDEXGXQRVWLVLORYLWRQDSUHGXMX

 RYMHNMHLQWHJULUDQLLVWYDUDODNRELH6WYDUDODWYRMHLVNOMXLYROMXGVNR
RELOMHMH

'
 RNMHGQLVPDWUDMXGDVHXOMXGVNRMSRYLMHVWLQLWLMHGQDMHGLQDLGHMDQLMH
PRJODRVWYDULWLEH]VQDQHGUXWYHQHNRKH]LMHGUXJLVXPLOMHQMDGDVRFLMDOQH
VNXSLQHQHSRVMHGXMXQLNDNYH]DMHGQLNH]QDDMNHQDJRQHVPHWQMHSRXGH
VQRYHRVMHDMHLOLVWYDUDODNHVSRVREQRVWLWHGDVDPRSRMHGLQDFPRH
XGMHWLSRWLVNLYDWLVQLYDWLPLVOLWLRVMHDWLMHGQRPULMHMXL]UDDYDWLX
DUWLNXOLUDQLPREOLFLPD

 RYMHNELKWLRLVXYLHPQRJR2QELYDOMGDKWLR6YH1DSURVWRVYHGDEXGH
ERJLOLJHQLMHLOLYLHRGWRJDMHUELKWLRXOMHSDWLLGRWMHUDWLRQRWRMHPDMND
SULURGDSRQMHJRYXQDLQXJOHGDQMDSURSXVWLODLOL]DQHPDULODRYMHNELKWLR
ELWLQHQDVLURYQHJRQDEODJLSOHPHQLWQDLQ1DWRYMHN'DEXGHQRYL
LPHQRYDWHOMSUHNUVWLWHOMLGRQRVLWHOMSORDEXGLWHOMXVWURMLWHOMLSUHXVWURMLWHOM
MHGQRPULMHMX6WYDUDODF

1
 HNLVPDWUDMXGDMHVWYDUDODWYRSURQDODHQMHUHGDXQHUHGX

%
 LWLNUHDWLYDQ]QDLL]UDDYDWLVYRMHVSRVREQRVWLWDOHQWHERJDWVWYRVYRMH
SULURGQHQDGDUHQRVWLNRMHJLPDQHQWQRLPDVYDNROMXGVNRELH

1
 LWDQLMHWDNRQHSUHGYLGLYRL]DLVWDWDNRVWDELOQRNDRNDRVMHU]DQMHJD
QRYRVWLVWYDUDODWYRVXQHUDVSR]QDWOMLYHVYHGRNVHQHSRMDYHL]UHGD

%
 XGLNUHDWLYDQVWYDUDM
'
 RNVWYDUDGYDSXWDLYL6WYDUDWLWR]QDLGDWLQHNLREOLNVYRMRM
VXGELQL
1
 LVLVWYDUDRFDNRGREUR]DSRQHQHJRDNRQDYULMHPH]DYUL
6
 YMHVQLPLWUDMQLPRGOXLYDQMHPRVYRMHPGMHORYDQMXRVWYDUXMHVYRMX
VWYDUDODNXSUHGRGUHHQRVW
$
 ULVWRWHORYHSUHWSRVWDYNHRVWYDUDODWYXWHPHOMLOHVXVHQDHWLULVXSURWQRVWL
KODGQRJYUXHJYODQRJLVXKRJ2QMHYMHURYDRGDVXWHVXSURWQRVWLX
QHSUHVWDQRPVWDQMXQHUDYQRWHHLGDVHQHSUHVWDQRSRNXDYDMXXVNODGLWL
'DQDVPRHPRJRYRULWLRUDVSRORHQMLPDSULPMHULFHRVWUDKX


%
 XGLNUHDWLYDQVWYDUDM
'
 RNVWYDUDGYDSXWDLYL6WYDUDWLWR]QDLGDWLQHNLREOLNVYRMRM
VXGELQL
1
 LVLVWYDUDRFDNRGREUR]DSRQHQHJRDNRQDYULMHPH]DYUL
6
 YMHVQLPLWUDMQLPRGOXLYDQMHPRVYRMHPGMHORYDQMXRVWYDUXMHVYRMX
VWYDUDODNXSUHGRGUHHQRVW
$
 ULVWRWHORYHSUHWSRVWDYNHRVWYDUDODWYXWHPHOMLOHVXVHQDHWLULVXSURWQRVWL
KODGQRJYUXHJYODQRJLVXKRJ2QMHYMHURYDRGDVXWHVXSURWQRVWLX
QHSUHVWDQRPVWDQMXQHUDYQRWHHLGDVHQHSUHVWDQRSRNXDYDMXXVNODGLWL
'DQDVPRHPRJRYRULWLRUDVSRORHQMLPDSULPMHULFHRVWUDKX

1
 LWDQLMHWDNRQHSUHGYLGLYRL]DLVWDWDNRVWDELOQRNDRNDRVMHU]DQMHJD
QRYRVWLVWYDUDODWYRVXQHUDVSR]QDWOMLYHVYHGRNVHQHSRMDYHL]UHGD

%
 LWLNUHDWLYDQ]QDLL]UDDYDWLVYRMHVSRVREQRVWLWDOHQWHERJDWVWYRVYRMH
SULURGQHQDGDUHQRVWLNRMHJLPDQHQWQRLPDVYDNROMXGVNRELH

1
 HNLVPDWUDMXGDMHVWYDUDODWYRSURQDODHQMHUHGDXQHUHGX

 RYMHNELKWLRLVXYLHPQRJR2QELYDOMGDKWLR6YH1DSURVWRVYHGDEXGH
ERJLOLJHQLMHLOLYLHRGWRJDMHUELKWLRXOMHSDWLLGRWMHUDWLRQRWRMHPDMND
SULURGDSRQMHJRYXQDLQXJOHGDQMDSURSXVWLODLOL]DQHPDULODRYMHNELKWLR
ELWLQHQDVLURYQHJRQDEODJLSOHPHQLWQDLQ1DWRYMHN'DEXGHQRYL
LPHQRYDWHOMSUHNUVWLWHOMLGRQRVLWHOMSORDEXGLWHOMXVWURMLWHOMLSUHXVWURMLWHOM
MHGQRPULMHMX6WYDUDODF

'
 RNMHGQLVPDWUDMXGDVHXOMXGVNRMSRYLMHVWLQLWLMHGQDMHGLQDLGHMDQLMH
PRJODRVWYDULWLEH]VQDQHGUXWYHQHNRKH]LMHGUXJLVXPLOMHQMDGDVRFLMDOQH
VNXSLQHQHSRVMHGXMXQLNDNYH]DMHGQLNH]QDDMNHQDJRQHVPHWQMHSRXGH
VQRYHRVMHDMHLOLVWYDUDODNHVSRVREQRVWLWHGDVDPRSRMHGLQDFPRH
XGMHWLSRWLVNLYDWLVQLYDWLPLVOLWLRVMHDWLMHGQRPULMHMXL]UDDYDWLX
DUWLNXOLUDQLPREOLFLPD

 RYMHNMHLQWHJULUDQLLVWYDUDODNRELH6WYDUDODWYRMHLVNOMXLYROMXGVNR
RELOMHMH

'
 LQDPLQDLLQYHQWLYQDGUXWYDNRMDVXXVSMHODXSUHJQXWLVWYDUDODNH
SRWHQFLMDOHLRNUHQXWLVHWHKQRORJLMDPDEXGXQRVWLVLORYLWRQDSUHGXMX

 RYMHNSRVWDMHNUHDWLYDQNDGRWNULMHQRYRMHGLQVWYRXUD]QROLNRVWLSULURGH

 RYMHNYLHFLMHQLVORERGQRYULMHPHQHJRUDGVDPRRQGDDNRJDRVMHD
]DQLPOMLYLP

 RYMHNVYRMLPVWYDUDODWYRPWUDQVFHQGHQWLUDYHVWYRUHQRXNOMXXMXLLVHEH
VDPRJ

 RYMHNVYRMLPVWYDUDODWYRPWUDQVFHQGHQWLUDYHVWYRUHQRXNOMXXMXLLVHEH
VDPRJ

 RYMHNYLHFLMHQLVORERGQRYULMHPHQHJRUDGVDPRRQGDDNRJDRVMHD
]DQLPOMLYLP

 RYMHNSRVWDMHNUHDWLYDQNDGRWNULMHQRYRMHGLQVWYRXUD]QROLNRVWLSULURGH

'
 LQDPLQDLLQYHQWLYQDGUXWYDNRMDVXXVSMHODXSUHJQXWLVWYDUDODNH
SRWHQFLMDOHLRNUHQXWLVHWHKQRORJLMDPDEXGXQRVWLVLORYLWRQDSUHGXMX

 RYMHNMHLQWHJULUDQLLVWYDUDODNRELH6WYDUDODWYRMHLVNOMXLYROMXGVNR
RELOMHMH

'
 RNMHGQLVPDWUDMXGDVHXOMXGVNRMSRYLMHVWLQLWLMHGQDMHGLQDLGHMDQLMH
PRJODRVWYDULWLEH]VQDQHGUXWYHQHNRKH]LMHGUXJLVXPLOMHQMDGDVRFLMDOQH
VNXSLQHQHSRVMHGXMXQLNDNYH]DMHGQLNH]QDDMNHQDJRQHVPHWQMHSRXGH
VQRYHRVMHDMHLOLVWYDUDODNHVSRVREQRVWLWHGDVDPRSRMHGLQDFPRH
XGMHWLSRWLVNLYDWLVQLYDWLPLVOLWLRVMHDWLMHGQRPULMHMXL]UDDYDWLX
DUWLNXOLUDQLPREOLFLPD

 RYMHNELKWLRLVXYLHPQRJR2QELYDOMGDKWLR6YH1DSURVWRVYHGDEXGH
ERJLOLJHQLMHLOLYLHRGWRJDMHUELKWLRXOMHSDWLLGRWMHUDWLRQRWRMHPDMND
SULURGDSRQMHJRYXQDLQXJOHGDQMDSURSXVWLODLOL]DQHPDULODRYMHNELKWLR
ELWLQHQDVLURYQHJRQDEODJLSOHPHQLWQDLQ1DWRYMHN'DEXGHQRYL
LPHQRYDWHOMSUHNUVWLWHOMLGRQRVLWHOMSORDEXGLWHOMXVWURMLWHOMLSUHXVWURMLWHOM
MHGQRPULMHMX6WYDUDODF

1
 HNLVPDWUDMXGDMHVWYDUDODWYRSURQDODHQMHUHGDXQHUHGX

%
 LWLNUHDWLYDQ]QDLL]UDDYDWLVYRMHVSRVREQRVWLWDOHQWHERJDWVWYRVYRMH
SULURGQHQDGDUHQRVWLNRMHJLPDQHQWQRLPDVYDNROMXGVNRELH

1
 LWDQLMHWDNRQHSUHGYLGLYRL]DLVWDWDNRVWDELOQRNDRNDRVMHU]DQMHJD
QRYRVWLVWYDUDODWYRVXQHUDVSR]QDWOMLYHVYHGRNVHQHSRMDYHL]UHGD

%
 XGLNUHDWLYDQVWYDUDM
'
 RNVWYDUDGYDSXWDLYL6WYDUDWLWR]QDLGDWLQHNLREOLNVYRMRM
VXGELQL
1
 LVLVWYDUDRFDNRGREUR]DSRQHQHJRDNRQDYULMHPH]DYUL
6
 YMHVQLPLWUDMQLPRGOXLYDQMHPRVYRMHPGMHORYDQMXRVWYDUXMHVYRMX
VWYDUDODNXSUHGRGUHHQRVW
$
 ULVWRWHORYHSUHWSRVWDYNHRVWYDUDODWYXWHPHOMLOHVXVHQDHWLULVXSURWQRVWL
KODGQRJYUXHJYODQRJLVXKRJ2QMHYMHURYDRGDVXWHVXSURWQRVWLX
QHSUHVWDQRPVWDQMXQHUDYQRWHHLGDVHQHSUHVWDQRSRNXDYDMXXVNODGLWL
'DQDVPRHPRJRYRULWLRUDVSRORHQMLPDSULPMHULFHRVWUDKX.
 UHDWLYQDMHRVREDVNORQDUL]LQLPSRGXKYDWLPD1HNLVH]QDQVWYHQLFLLSDN
SLWDMX'DOLMHRYMHNNRMLQLWDQHULVNLUDNRMLMHVWDOQRQDRSUH]XGDVHQH
XPLMHDXELORWRNRMHJYDUOMLYDVUHDLOLRGQRVLOMXGLXQMHJRYRMRNROLQL
QLNDGDQHL]EDFHL]NRORWHLQH]UHOLMDOLQRVWRGXPMHWQLND"

8
 EXGXQRVWLHVYHRYMHNRYHIXQNFLMHVWYDUDODNHVSRVREQRVWL
PRJXQRVWLELWLXQLWHQHXPMHWQRVWYRUHQLPQHVWDLFDPDORH
UDVSRGLMHOMHQRJRELOMDVYHGRNWULQLVXVWDYMRMHGQRPQHEXGHSRWNRSDQ
VYRMLPYODVWLWLPNUDMQRVWLPDXPQRDYDQMHPODQLKSRWUHEDLOLHLKX
SURSLVQRVWHULOL]LUDQRPREOLNXLIULUDQH]DJRWRYXXSRWUHEXSUHX]HWL
VDPRGRYROMQDPHJDPDLQDHOLPLQLUDMXLWDNRVYDNXPRJXQRVWUD]YRMD

.
 UHDWLYQDMHRVREDRWYRUHQDSUHPDNULWLNDPD

'
 XKPRHVWYDUDWLGMHODVDPRNUR]WHPSHUDPHQW

.
 DGDELRYMHNPRJDRVWYRULWLVDPRMHGQXUXXWUHEDORELPXSRNORQLWL
FDUVWYR

*
 DMHQMH]QDQRVWLLGXEOMLVWXGLMRYMHNDQHELELRQDRGPHWWYRUFLPDNRML
KRHSRVWLLDPSOLWXGXVWYDUDQMDGDELWDNRL]DOLL]SRQDYOMDQMDLXNUXHQLK
SR]DNRMHODNRPRJXL]JOHGDWLL]YMHWDHQH,VWLQVNHLQWXLFLMHREDVMDYDMX
VDPRGR]UHOHL]UDHQH6DYMHVWL
*
 GMHJRGRYMHNLYLVYXGDSRND]XMHVYRMXGXKRYLWRVWLVQDODOMLYRVW
1MHJRYDMHSORGDSVLKDVWYRULODXPMHWQLNDGMHODGLYQH]JUDGHYHOLNDGMHOD
SXQDPDWRYLWRVWLL]QDQMDSRHRMHVSUHVDLYDQMHPVUFDRWNULRSHQLFLOLQ
ODVHUVNH]UDNHRVWYDULRSXWRYDQMHQD0MHVHFVDVWDYLRVORHQHUDXQDUVNH
VWURMHYHNRML]DQHNROLNRVHNXQGLL]UDXQDYDMXRQRWRELRYMHNXWUHEDOR
YLHJRGLQD7DMVSLVDNMHVDPRVLWDQGMHOLYHOLNHUL]QLFH]QDQMDNRMHMH
VDEUDRRYMHNQRXSUDYRMHXWRPHSDUDGRNV
,
 GHQWLWHWGXKDWUHEDORELQHLP]DVOXLWL
,
 ]PHX]QDQMDLVWYDUDQMDSRVWRMLJROHPSRQRUSUHNRNRMHJDVHHVWRWHN
SRVOLMHWHNLKERUELL]JUDXMHPRVW
 HGQDQLVNDRNROLFDXLYDXWRPHGDXQLWDYDQDHUDGQHVSRVREQRVWLLOLGDLK
SULPMHQMXMHQLQDNDNYHLOLQLWDYQHLOLQHGRVWRMQHVYUKH3UDYDMHRNROLFD
VDPRRQDNRMDXSXXMHRYMHNDQDNRULVWDQLVPLVOHQUDGQDUDGNRMLRQYROL
]ERJNRMHJFLMHQLLVDPLYRW
 HGQDYLDGXDVWURSRWDQDXSRQRUHQDHVYDNLGDQMRVWLRDMDODELLQDUXLOD
VHELOLFHNDGDQHELLPDODSUHGVRERPL]ERUVYRJ]DGDWNDLGRVOMHGQRJDUDGD
 RXHVKYDDQMHSUL]QDMHVWYDUDODWYRVDPRL]XPLWHOMLPDLXPMHWQLFLPDDOL
QHL]QDQVWYHQLFLPDNRMLRWNULYDMXLVWLQXRQDNYXNDNYDRQDMHVWWH]DWRX
UMHHQMDQHXQRVHQLWDVYRJD
.
 DGDELRYMHNPRJDRVWYRULWLVDPRMHGQXUXXWUHEDORELPXSRNORQLWL
FDUVWYR

 RXHVKYDDQMHSUL]QDMHVWYDUDODWYRVDPRL]XPLWHOMLPDLXPMHWQLFLPDDOL
QHL]QDQVWYHQLFLPDNRMLRWNULYDMXLVWLQXRQDNYXNDNYDRQDMHVWWH]DWRX
UMHHQMDQHXQRVHQLWDVYRJD
 HGQDYLDGXDVWURSRWDQDXSRQRUHQDHVYDNLGDQMRVWLRDMDODELLQDUXLOD
VHELOLFHNDGDQHELLPDODSUHGVRERPL]ERUVYRJ]DGDWNDLGRVOMHGQRJDUDGD
 HGQDQLVNDRNROLFDXLYDXWRPHGDXQLWDYDQDHUDGQHVSRVREQRVWLLOLGDLK
SULPMHQMXMHQLQDNDNYHLOLQLWDYQHLOLQHGRVWRMQHVYUKH3UDYDMHRNROLFD
VDPRRQDNRMDXSXXMHRYMHNDQDNRULVWDQLVPLVOHQUDGQDUDGNRMLRQYROL
]ERJNRMHJFLMHQLLVDPLYRW
,
 ]PHX]QDQMDLVWYDUDQMDSRVWRMLJROHPSRQRUSUHNRNRMHJDVHHVWRWHN
SRVOLMHWHNLKERUELL]JUDXMHPRVW
,
 GHQWLWHWGXKDWUHEDORELQHLP]DVOXLWL
*
 DMHQMH]QDQRVWLLGXEOMLVWXGLMRYMHNDQHELELRQDRGPHWWYRUFLPDNRML
KRHSRVWLLDPSOLWXGXVWYDUDQMDGDELWDNRL]DOLL]SRQDYOMDQMDLXNUXHQLK
SR]DNRMHODNRPRJXL]JOHGDWLL]YMHWDHQH,VWLQVNHLQWXLFLMHREDVMDYDMX
VDPRGR]UHOHL]UDHQH6DYMHVWL
*
 GMHJRGRYMHNLYLVYXGDSRND]XMHVYRMXGXKRYLWRVWLVQDODOMLYRVW
1MHJRYDMHSORGDSVLKDVWYRULODXPMHWQLNDGMHODGLYQH]JUDGHYHOLNDGMHOD
SXQDPDWRYLWRVWLL]QDQMDSRHRMHVSUHVDLYDQMHPVUFDRWNULRSHQLFLOLQ
ODVHUVNH]UDNHRVWYDULRSXWRYDQMHQD0MHVHFVDVWDYLRVORHQHUDXQDUVNH
VWURMHYHNRML]DQHNROLNRVHNXQGLL]UDXQDYDMXRQRWRELRYMHNXWUHEDOR
YLHJRGLQD7DMVSLVDNMHVDPRVLWDQGMHOLYHOLNHUL]QLFH]QDQMDNRMHMH
VDEUDRRYMHNQRXSUDYRMHXWRPHSDUDGRNV
'
 XKPRHVWYDUDWLGMHODVDPRNUR]WHPSHUDPHQW

.
 UHDWLYQDMHRVREDRWYRUHQDSUHPDNULWLNDPD

8
 EXGXQRVWLHVYHRYMHNRYHIXQNFLMHVWYDUDODNHVSRVREQRVWL
PRJXQRVWLELWLXQLWHQHXPMHWQRVWYRUHQLPQHVWDLFDPDORH
UDVSRGLMHOMHQRJRELOMDVYHGRNWULQLVXVWDYMRMHGQRPQHEXGHSRWNRSDQ
VYRMLPYODVWLWLPNUDMQRVWLPDXPQRDYDQMHPODQLKSRWUHEDLOLHLKX
SURSLVQRVWHULOL]LUDQRPREOLNXLIULUDQH]DJRWRYXXSRWUHEXSUHX]HWL
VDPRGRYROMQDPHJDPDLQDHOLPLQLUDMXLWDNRVYDNXPRJXQRVWUD]YRMD

.
 UHDWLYQDMHRVREDVNORQDUL]LQLPSRGXKYDWLPD1HNLVH]QDQVWYHQLFLLSDN
SLWDMX'DOLMHRYMHNNRMLQLWDQHULVNLUDNRMLMHVWDOQRQDRSUH]XGDVHQH
XPLMHDXELORWRNRMHJYDUOMLYDVUHDLOLRGQRVLOMXGLXQMHJRYRMRNROLQL
QLNDGDQHL]EDFHL]NRORWHLQH]UHOLMDOLQRVWRGXPMHWQLND"

.
 UHDWLYQDMHRVREDVNORQDUL]LQLPSRGXKYDWLPD1HNLVH]QDQVWYHQLFLLSDN
SLWDMX'DOLMHRYMHNNRMLQLWDQHULVNLUDNRMLMHVWDOQRQDRSUH]XGDVHQH
XPLMHDXELORWRNRMHJYDUOMLYDVUHDLOLRGQRVLOMXGLXQMHJRYRMRNROLQL
QLNDGDQHL]EDFHL]NRORWHLQH]UHOLMDOLQRVWRGXPMHWQLND"

8
 EXGXQRVWLHVYHRYMHNRYHIXQNFLMHVWYDUDODNHVSRVREQRVWL
PRJXQRVWLELWLXQLWHQHXPMHWQRVWYRUHQLPQHVWDLFDPDORH
UDVSRGLMHOMHQRJRELOMDVYHGRNWULQLVXVWDYMRMHGQRPQHEXGHSRWNRSDQ
VYRMLPYODVWLWLPNUDMQRVWLPDXPQRDYDQMHPODQLKSRWUHEDLOLHLKX
SURSLVQRVWHULOL]LUDQRPREOLNXLIULUDQH]DJRWRYXXSRWUHEXSUHX]HWL
VDPRGRYROMQDPHJDPDLQDHOLPLQLUDMXLWDNRVYDNXPRJXQRVWUD]YRMD

.
 UHDWLYQDMHRVREDRWYRUHQDSUHPDNULWLNDPD

'
 XKPRHVWYDUDWLGMHODVDPRNUR]WHPSHUDPHQW

.
 DGDELRYMHNPRJDRVWYRULWLVDPRMHGQXUXXWUHEDORELPXSRNORQLWL
FDUVWYR

*
 DMHQMH]QDQRVWLLGXEOMLVWXGLMRYMHNDQHELELRQDRGPHWWYRUFLPDNRML
KRHSRVWLLDPSOLWXGXVWYDUDQMDGDELWDNRL]DOLL]SRQDYOMDQMDLXNUXHQLK
SR]DNRMHODNRPRJXL]JOHGDWLL]YMHWDHQH,VWLQVNHLQWXLFLMHREDVMDYDMX
VDPRGR]UHOHL]UDHQH6DYMHVWL
*
 GMHJRGRYMHNLYLVYXGDSRND]XMHVYRMXGXKRYLWRVWLVQDODOMLYRVW
1MHJRYDMHSORGDSVLKDVWYRULODXPMHWQLNDGMHODGLYQH]JUDGHYHOLNDGMHOD
SXQDPDWRYLWRVWLL]QDQMDSRHRMHVSUHVDLYDQMHPVUFDRWNULRSHQLFLOLQ
ODVHUVNH]UDNHRVWYDULRSXWRYDQMHQD0MHVHFVDVWDYLRVORHQHUDXQDUVNH
VWURMHYHNRML]DQHNROLNRVHNXQGLL]UDXQDYDMXRQRWRELRYMHNXWUHEDOR
YLHJRGLQD7DMVSLVDNMHVDPRVLWDQGMHOLYHOLNHUL]QLFH]QDQMDNRMHMH
VDEUDRRYMHNQRXSUDYRMHXWRPHSDUDGRNV
,
 GHQWLWHWGXKDWUHEDORELQHLP]DVOXLWL
,
 ]PHX]QDQMDLVWYDUDQMDSRVWRMLJROHPSRQRUSUHNRNRMHJDVHHVWRWHN
SRVOLMHWHNLKERUELL]JUDXMHPRVW
 HGQDQLVNDRNROLFDXLYDXWRPHGDXQLWDYDQDHUDGQHVSRVREQRVWLLOLGDLK
SULPMHQMXMHQLQDNDNYHLOLQLWDYQHLOLQHGRVWRMQHVYUKH3UDYDMHRNROLFD
VDPRRQDNRMDXSXXMHRYMHNDQDNRULVWDQLVPLVOHQUDGQDUDGNRMLRQYROL
]ERJNRMHJFLMHQLLVDPLYRW
 HGQDYLDGXDVWURSRWDQDXSRQRUHQDHVYDNLGDQMRVWLRDMDODELLQDUXLOD
VHELOLFHNDGDQHELLPDODSUHGVRERPL]ERUVYRJ]DGDWNDLGRVOMHGQRJDUDGD
 RXHVKYDDQMHSUL]QDMHVWYDUDODWYRVDPRL]XPLWHOMLPDLXPMHWQLFLPDDOL
QHL]QDQVWYHQLFLPDNRMLRWNULYDMXLVWLQXRQDNYXNDNYDRQDMHVWWH]DWRX
UMHHQMDQHXQRVHQLWDVYRJD
.
 DGDELRYMHNPRJDRVWYRULWLVDPRMHGQXUXXWUHEDORELPXSRNORQLWL
FDUVWYR

 RXHVKYDDQMHSUL]QDMHVWYDUDODWYRVDPRL]XPLWHOMLPDLXPMHWQLFLPDDOL
QHL]QDQVWYHQLFLPDNRMLRWNULYDMXLVWLQXRQDNYXNDNYDRQDMHVWWH]DWRX
UMHHQMDQHXQRVHQLWDVYRJD
 HGQDYLDGXDVWURSRWDQDXSRQRUHQDHVYDNLGDQMRVWLRDMDODELLQDUXLOD
VHELOLFHNDGDQHELLPDODSUHGVRERPL]ERUVYRJ]DGDWNDLGRVOMHGQRJDUDGD
 HGQDQLVNDRNROLFDXLYDXWRPHGDXQLWDYDQDHUDGQHVSRVREQRVWLLOLGDLK
SULPMHQMXMHQLQDNDNYHLOLQLWDYQHLOLQHGRVWRMQHVYUKH3UDYDMHRNROLFD
VDPRRQDNRMDXSXXMHRYMHNDQDNRULVWDQLVPLVOHQUDGQDUDGNRMLRQYROL
]ERJNRMHJFLMHQLLVDPLYRW
,
 ]PHX]QDQMDLVWYDUDQMDSRVWRMLJROHPSRQRUSUHNRNRMHJDVHHVWRWHN
SRVOLMHWHNLKERUELL]JUDXMHPRVW
,
 GHQWLWHWGXKDWUHEDORELQHLP]DVOXLWL
*
 DMHQMH]QDQRVWLLGXEOMLVWXGLMRYMHNDQHELELRQDRGPHWWYRUFLPDNRML
KRHSRVWLLDPSOLWXGXVWYDUDQMDGDELWDNRL]DOLL]SRQDYOMDQMDLXNUXHQLK
SR]DNRMHODNRPRJXL]JOHGDWLL]YMHWDHQH,VWLQVNHLQWXLFLMHREDVMDYDMX
VDPRGR]UHOHL]UDHQH6DYMHVWL
*
 GMHJRGRYMHNLYLVYXGDSRND]XMHVYRMXGXKRYLWRVWLVQDODOMLYRVW
1MHJRYDMHSORGDSVLKDVWYRULODXPMHWQLNDGMHODGLYQH]JUDGHYHOLNDGMHOD
SXQDPDWRYLWRVWLL]QDQMDSRHRMHVSUHVDLYDQMHPVUFDRWNULRSHQLFLOLQ
ODVHUVNH]UDNHRVWYDULRSXWRYDQMHQD0MHVHFVDVWDYLRVORHQHUDXQDUVNH
VWURMHYHNRML]DQHNROLNRVHNXQGLL]UDXQDYDMXRQRWRELRYMHNXWUHEDOR
YLHJRGLQD7DMVSLVDNMHVDPRVLWDQGMHOLYHOLNHUL]QLFH]QDQMDNRMHMH
VDEUDRRYMHNQRXSUDYRMHXWRPHSDUDGRNV
'
 XKPRHVWYDUDWLGMHODVDPRNUR]WHPSHUDPHQW

.
 UHDWLYQDMHRVREDRWYRUHQDSUHPDNULWLNDPD

8
 EXGXQRVWLHVYHRYMHNRYHIXQNFLMHVWYDUDODNHVSRVREQRVWL
PRJXQRVWLELWLXQLWHQHXPMHWQRVWYRUHQLPQHVWDLFDPDORH
UDVSRGLMHOMHQRJRELOMDVYHGRNWULQLVXVWDYMRMHGQRPQHEXGHSRWNRSDQ
VYRMLPYODVWLWLPNUDMQRVWLPDXPQRDYDQMHPODQLKSRWUHEDLOLHLKX
SURSLVQRVWHULOL]LUDQRPREOLNXLIULUDQH]DJRWRYXXSRWUHEXSUHX]HWL
VDPRGRYROMQDPHJDPDLQDHOLPLQLUDMXLWDNRVYDNXPRJXQRVWUD]YRMD

.
 UHDWLYQDMHRVREDVNORQDUL]LQLPSRGXKYDWLPD1HNLVH]QDQVWYHQLFLLSDN
SLWDMX'DOLMHRYMHNNRMLQLWDQHULVNLUDNRMLMHVWDOQRQDRSUH]XGDVHQH
XPLMHDXELORWRNRMHJYDUOMLYDVUHDLOLRGQRVLOMXGLXQMHJRYRMRNROLQL
QLNDGDQHL]EDFHL]NRORWHLQH]UHOLMDOLQRVWRGXPMHWQLND"

.
 UHDWLYQRSURPLOMDQMHWHPHOMLVHQDSUDYLOQRPPLOMHQMXLSRQDDQMX

1
 HNDGDVXSRVWRMDOHSUHWSRVWDYNHRSRYH]DQRVWLL]PHXVWYDUDODNH
GMHODWQRVWLGXHYQLKEROHVQLNDLGXHYQHVWDELOQRVWL6WYDUDODNDVSRVREQRVW
X]QDQRVWLNRMDL]LVNXMHSURXDYDQMDLWHDNUDGVLJXUQRMHWMHQMHSRYH]DQD
VYHOLNRPLQWHOLJHQFLMRPQHJRVQHVWDELOQRX

.
 UHDWLYQRXLVDPRVWYDUHQMHPVHSRVHEQREDYLKXPDQLVWLNDSVLKRORJLMD

1
 DVWYDUDODWYRGMHOXMXYDQMVNLLXQXWDUQMLLPEHQLFL3RGYDQMVNLP
LPEHQLFLPDPLVOLPRQDGUXWYHQRLSULURGQRRNUXHQMH SRNXV
PRJXQRVWL GRNXQXWDUQMLLPEHQLFLREXKYDDMXQL]SRMPRYDNRMLRGUHXMX
VWYDUDODNXOLQRVWQDUDYLNDUDNWHU'DNDNRGDVHNUHDWLYQRVWPRHLQDXLWL

/
 MXGVNDELDPRUDMXELWLVORERGQDGDPLVOHLSRQDDMXVHVWYDUDODNL

0
 RXPDOMXEDYLVWYDUDODWYDVYHELWQHPRLUDVWXSURFHVRPL]UDDYDQMD
YODVWLWLKPLVOL

0
 QRJLVXOMXGLWLMHNRPVYRMHJLYRWDL]JXELOLVYRMVWYDUDODNLSRWHQFLMDOL
SRVWDOLLOLRVWDOLQHNUHDWLYQL7RMHUH]XOWDWLYRWDXGUXWYXLSURFHV
IRUPDOQRJRGJRMDLREUD]RYDQMD0HXWLPQHNHRVREHXVSLMHYDMXGDYH
L]JXEOMHQXLOLRVODEOMHQXVWYDUDODWYRSRQRYRVWHNQXLOLRMDDMXXNDVQLMHP
LYRWX

0
 QRJRMHEROMHXLQLWLPDORDOLGREURDRVWDORSUHSXVWLWLGUXJLPDNRMLGROD]H
L]DQDV

0
 QRJRMHEROMHXLQLWLPDORDOLGREURDRVWDORSUHSXVWLWLGUXJLPDNRMLGROD]H
L]DQDV

0
 QRJLVXOMXGLWLMHNRPVYRMHJLYRWDL]JXELOLVYRMVWYDUDODNLSRWHQFLMDOL
SRVWDOLLOLRVWDOLQHNUHDWLYQL7RMHUH]XOWDWLYRWDXGUXWYXLSURFHV
IRUPDOQRJRGJRMDLREUD]RYDQMD0HXWLPQHNHRVREHXVSLMHYDMXGDYH
L]JXEOMHQXLOLRVODEOMHQXVWYDUDODWYRSRQRYRVWHNQXLOLRMDDMXXNDVQLMHP
LYRWX

0
 RXPDOMXEDYLVWYDUDODWYDVYHELWQHPRLUDVWXSURFHVRPL]UDDYDQMD
YODVWLWLKPLVOL

/
 MXGVNDELDPRUDMXELWLVORERGQDGDPLVOHLSRQDDMXVHVWYDUDODNL

1
 DVWYDUDODWYRGMHOXMXYDQMVNLLXQXWDUQMLLPEHQLFL3RGYDQMVNLP
LPEHQLFLPDPLVOLPRQDGUXWYHQRLSULURGQRRNUXHQMH SRNXV
PRJXQRVWL GRNXQXWDUQMLLPEHQLFLREXKYDDMXQL]SRMPRYDNRMLRGUHXMX
VWYDUDODNXOLQRVWQDUDYLNDUDNWHU'DNDNRGDVHNUHDWLYQRVWPRHLQDXLWL

.
 UHDWLYQRXLVDPRVWYDUHQMHPVHSRVHEQREDYLKXPDQLVWLNDSVLKRORJLMD

1
 HNDGDVXSRVWRMDOHSUHWSRVWDYNHRSRYH]DQRVWLL]PHXVWYDUDODNH
GMHODWQRVWLGXHYQLKEROHVQLNDLGXHYQHVWDELOQRVWL6WYDUDODNDVSRVREQRVW
X]QDQRVWLNRMDL]LVNXMHSURXDYDQMDLWHDNUDGVLJXUQRMHWMHQMHSRYH]DQD
VYHOLNRPLQWHOLJHQFLMRPQHJRVQHVWDELOQRX

.
 UHDWLYQRVWVHNDNRNDXGRJDDXGHVQRMKHPLVIHULPR]JDNRMDMH
VSHFLMDOL]LUDQD]DQHYHUEDODQNRQNUHWDQYL]XDOQDHPRFLRQDODQLHVWHWVNL
PDWHULMDONRMDREUDXMHQHOLQHDUQRLFMHORYLWRLVWRGREQREDYHLVHUD]OLLWLP
YUVWDPDLQIRUPDFLMD

/
 MXGLVHUD]YUVWDYDMXQDPDQLQHQDSHWHLRSXWHQH3RVHEQRVX]DQLPOMLYL
SUYLPDQLQDRVREDMHRELQRQDGDUHQDLVWYDUDODNDLSDNMHRQDVDPDVHEL
QHSULMDWHOMLLYRWVQMRPQLMHXJRGDQ6WDOQRMHXSRNUHWXSRVWXSFLVXMRM
QHSUHGYLGOMLYLQHVWUSOMLYDMHLQDJORPLMHQMDUDVSRORHQMDLQLVHGDVH
QLNDGDQHRSXWDLSDNVXQMHQHVWYDUDODNHVQDJHGUDJRFMHQHRYMHNNRML
LYLVDPR]DVYRMUDGLOLVDPR]DVYRMXRELWHOMGRVDGDQMHLUDQMLY

.
 UHDWLYQRVWMHVSRVREQRVWYLHQMDVWYDULXQRYRPVYLMHWOXLUMHDYDQMX
SUREOHPDQDQRYRULJLQDODQLQHRELDQQDLQ

 HOLMHRYMHNXPRJXHXPMHWQRVRSRMQLPVUHGVWYLPDLOLQDGUXJLQDLQ
SRYHDWLGRPLOMDWRVWLVWYDUDODWYR.ROLNRRSLMDWLVWYDUQRSRGVWLXRYMHND
XVWYDUDODWYX"

0
 LOMHQMHLVYDNRSRQDDQMHVXVDVWDYOMHQLRGXYMHWQLKUHIOHNVDNRMLVH
XYUXMXXPRGDQRMNRUL=DELKHYLRULVWHMH]QDDMQLMHXHQMHRGPLOMHQMD
MHUXHQMHVWYDUQRODNHSURXDYDMX

/
 MXGLVHUD]YUVWDYDMXQDPDQLQHQDSHWHLRSXWHQH3RVHEQRVX]DQLPOMLYL
SUYLPDQLQDRVREDMHRELQRQDGDUHQDLVWYDUDODNDLSDNMHRQDVDPDVHEL
QHSULMDWHOMLLYRWVQMRPQLMHXJRGDQ6WDOQRMHXSRNUHWXSRVWXSFLVXMRM
QHSUHGYLGOMLYLQHVWUSOMLYDMHLQDJORPLMHQMDUDVSRORHQMDLQLVHGDVH
QLNDGDQHRSXWDLSDNVXQMHQHVWYDUDODNHVQDJHGUDJRFMHQHRYMHNNRML
LYLVDPR]DVYRMUDGLOLVDPR]DVYRMXRELWHOMGRVDGDQMHLUDQMLY

.
 UHDWLYQRVWVHNDNRNDXGRJDDXGHVQRMKHPLVIHULPR]JDNRMDMH
VSHFLMDOL]LUDQD]DQHYHUEDODQNRQNUHWDQYL]XDOQDHPRFLRQDODQLHVWHWVNL
PDWHULMDONRMDREUDXMHQHOLQHDUQRLFMHORYLWRLVWRGREQREDYHLVHUD]OLLWLP
YUVWDPDLQIRUPDFLMD

 HOLMHRYMHNXPRJXHXPMHWQRVRSRMQLPVUHGVWYLPDLOLQDGUXJLQDLQ
SRYHDWLGRPLOMDWRVWLVWYDUDODWYR.ROLNRRSLMDWLVWYDUQRSRGVWLXRYMHND
XVWYDUDODWYX"

0
 LOMHQMHLVYDNRSRQDDQMHVXVDVWDYOMHQLRGXYMHWQLKUHIOHNVDNRMLVH
XYUXMXXPRGDQRMNRUL=DELKHYLRULVWHMH]QDDMQLMHXHQMHRGPLOMHQMD
MHUXHQMHVWYDUQRODNHSURXDYDMX

.
 UHDWLYQRVWMHVSRVREQRVWYLHQMDVWYDULXQRYRPVYLMHWOXLUMHDYDQMX
SUREOHPDQDQRYRULJLQDODQLQHRELDQQDLQ
.
 UHDWLYQRSURPLOMDQMHWHPHOMLVHQDSUDYLOQRPPLOMHQMXLSRQDDQMX

.
 UHDWLYQRSURPLOMDQMHWHPHOMLVHQDSUDYLOQRPPLOMHQMXLSRQDDQMX

1
 HNDGDVXSRVWRMDOHSUHWSRVWDYNHRSRYH]DQRVWLL]PHXVWYDUDODNH
GMHODWQRVWLGXHYQLKEROHVQLNDLGXHYQHVWDELOQRVWL6WYDUDODNDVSRVREQRVW
X]QDQRVWLNRMDL]LVNXMHSURXDYDQMDLWHDNUDGVLJXUQRMHWMHQMHSRYH]DQD
VYHOLNRPLQWHOLJHQFLMRPQHJRVQHVWDELOQRX

.
 UHDWLYQRXLVDPRVWYDUHQMHPVHSRVHEQREDYLKXPDQLVWLNDSVLKRORJLMD

1
 DVWYDUDODWYRGMHOXMXYDQMVNLLXQXWDUQMLLPEHQLFL3RGYDQMVNLP
LPEHQLFLPDPLVOLPRQDGUXWYHQRLSULURGQRRNUXHQMH SRNXV
PRJXQRVWL GRNXQXWDUQMLLPEHQLFLREXKYDDMXQL]SRMPRYDNRMLRGUHXMX
VWYDUDODNXOLQRVWQDUDYLNDUDNWHU'DNDNRGDVHNUHDWLYQRVWPRHLQDXLWL

/
 MXGVNDELDPRUDMXELWLVORERGQDGDPLVOHLSRQDDMXVHVWYDUDODNL

0
 RXPDOMXEDYLVWYDUDODWYDVYHELWQHPRLUDVWXSURFHVRPL]UDDYDQMD
YODVWLWLKPLVOL

0
 QRJLVXOMXGLWLMHNRPVYRMHJLYRWDL]JXELOLVYRMVWYDUDODNLSRWHQFLMDOL
SRVWDOLLOLRVWDOLQHNUHDWLYQL7RMHUH]XOWDWLYRWDXGUXWYXLSURFHV
IRUPDOQRJRGJRMDLREUD]RYDQMD0HXWLPQHNHRVREHXVSLMHYDMXGDYH
L]JXEOMHQXLOLRVODEOMHQXVWYDUDODWYRSRQRYRVWHNQXLOLRMDDMXXNDVQLMHP
LYRWX

0
 QRJRMHEROMHXLQLWLPDORDOLGREURDRVWDORSUHSXVWLWLGUXJLPDNRMLGROD]H
L]DQDV

0
 QRJRMHEROMHXLQLWLPDORDOLGREURDRVWDORSUHSXVWLWLGUXJLPDNRMLGROD]H
L]DQDV

0
 QRJLVXOMXGLWLMHNRPVYRMHJLYRWDL]JXELOLVYRMVWYDUDODNLSRWHQFLMDOL
SRVWDOLLOLRVWDOLQHNUHDWLYQL7RMHUH]XOWDWLYRWDXGUXWYXLSURFHV
IRUPDOQRJRGJRMDLREUD]RYDQMD0HXWLPQHNHRVREHXVSLMHYDMXGDYH
L]JXEOMHQXLOLRVODEOMHQXVWYDUDODWYRSRQRYRVWHNQXLOLRMDDMXXNDVQLMHP
LYRWX

0
 RXPDOMXEDYLVWYDUDODWYDVYHELWQHPRLUDVWXSURFHVRPL]UDDYDQMD
YODVWLWLKPLVOL

/
 MXGVNDELDPRUDMXELWLVORERGQDGDPLVOHLSRQDDMXVHVWYDUDODNL

1
 DVWYDUDODWYRGMHOXMXYDQMVNLLXQXWDUQMLLPEHQLFL3RGYDQMVNLP
LPEHQLFLPDPLVOLPRQDGUXWYHQRLSULURGQRRNUXHQMH SRNXV
PRJXQRVWL GRNXQXWDUQMLLPEHQLFLREXKYDDMXQL]SRMPRYDNRMLRGUHXMX
VWYDUDODNXOLQRVWQDUDYLNDUDNWHU'DNDNRGDVHNUHDWLYQRVWPRHLQDXLWL

.
 UHDWLYQRXLVDPRVWYDUHQMHPVHSRVHEQREDYLKXPDQLVWLNDSVLKRORJLMD

1
 HNDGDVXSRVWRMDOHSUHWSRVWDYNHRSRYH]DQRVWLL]PHXVWYDUDODNH
GMHODWQRVWLGXHYQLKEROHVQLNDLGXHYQHVWDELOQRVWL6WYDUDODNDVSRVREQRVW
X]QDQRVWLNRMDL]LVNXMHSURXDYDQMDLWHDNUDGVLJXUQRMHWMHQMHSRYH]DQD
VYHOLNRPLQWHOLJHQFLMRPQHJRVQHVWDELOQRX

.
 UHDWLYQRVWVHNDNRNDXGRJDDXGHVQRMKHPLVIHULPR]JDNRMDMH
VSHFLMDOL]LUDQD]DQHYHUEDODQNRQNUHWDQYL]XDOQDHPRFLRQDODQLHVWHWVNL
PDWHULMDONRMDREUDXMHQHOLQHDUQRLFMHORYLWRLVWRGREQREDYHLVHUD]OLLWLP
YUVWDPDLQIRUPDFLMD

/
 MXGLVHUD]YUVWDYDMXQDPDQLQHQDSHWHLRSXWHQH3RVHEQRVX]DQLPOMLYL
SUYLPDQLQDRVREDMHRELQRQDGDUHQDLVWYDUDODNDLSDNMHRQDVDPDVHEL
QHSULMDWHOMLLYRWVQMRPQLMHXJRGDQ6WDOQRMHXSRNUHWXSRVWXSFLVXMRM
QHSUHGYLGOMLYLQHVWUSOMLYDMHLQDJORPLMHQMDUDVSRORHQMDLQLVHGDVH
QLNDGDQHRSXWDLSDNVXQMHQHVWYDUDODNHVQDJHGUDJRFMHQHRYMHNNRML
LYLVDPR]DVYRMUDGLOLVDPR]DVYRMXRELWHOMGRVDGDQMHLUDQMLY

.
 UHDWLYQRVWMHVSRVREQRVWYLHQMDVWYDULXQRYRPVYLMHWOXLUMHDYDQMX
SUREOHPDQDQRYRULJLQDODQLQHRELDQQDLQ

 HOLMHRYMHNXPRJXHXPMHWQRVRSRMQLPVUHGVWYLPDLOLQDGUXJLQDLQ
SRYHDWLGRPLOMDWRVWLVWYDUDODWYR.ROLNRRSLMDWLVWYDUQRSRGVWLXRYMHND
XVWYDUDODWYX"

0
 LOMHQMHLVYDNRSRQDDQMHVXVDVWDYOMHQLRGXYMHWQLKUHIOHNVDNRMLVH
XYUXMXXPRGDQRMNRUL=DELKHYLRULVWHMH]QDDMQLMHXHQMHRGPLOMHQMD
MHUXHQMHVWYDUQRODNHSURXDYDMX

/
 MXGLVHUD]YUVWDYDMXQDPDQLQHQDSHWHLRSXWHQH3RVHEQRVX]DQLPOMLYL
SUYLPDQLQDRVREDMHRELQRQDGDUHQDLVWYDUDODNDLSDNMHRQDVDPDVHEL
QHSULMDWHOMLLYRWVQMRPQLMHXJRGDQ6WDOQRMHXSRNUHWXSRVWXSFLVXMRM
QHSUHGYLGOMLYLQHVWUSOMLYDMHLQDJORPLMHQMDUDVSRORHQMDLQLVHGDVH
QLNDGDQHRSXWDLSDNVXQMHQHVWYDUDODNHVQDJHGUDJRFMHQHRYMHNNRML
LYLVDPR]DVYRMUDGLOLVDPR]DVYRMXRELWHOMGRVDGDQMHLUDQMLY

.
 UHDWLYQRVWVHNDNRNDXGRJDDXGHVQRMKHPLVIHULPR]JDNRMDMH
VSHFLMDOL]LUDQD]DQHYHUEDODQNRQNUHWDQYL]XDOQDHPRFLRQDODQLHVWHWVNL
PDWHULMDONRMDREUDXMHQHOLQHDUQRLFMHORYLWRLVWRGREQREDYHLVHUD]OLLWLP
YUVWDPDLQIRUPDFLMD

 HOLMHRYMHNXPRJXHXPMHWQRVRSRMQLPVUHGVWYLPDLOLQDGUXJLQDLQ
SRYHDWLGRPLOMDWRVWLVWYDUDODWYR.ROLNRRSLMDWLVWYDUQRSRGVWLXRYMHND
XVWYDUDODWYX"

0
 LOMHQMHLVYDNRSRQDDQMHVXVDVWDYOMHQLRGXYMHWQLKUHIOHNVDNRMLVH
XYUXMXXPRGDQRMNRUL=DELKHYLRULVWHMH]QDDMQLMHXHQMHRGPLOMHQMD
MHUXHQMHVWYDUQRODNHSURXDYDMX

.
 UHDWLYQRVWMHVSRVREQRVWYLHQMDVWYDULXQRYRPVYLMHWOXLUMHDYDQMX
SUREOHPDQDQRYRULJLQDODQLQHRELDQQDLQ
.
 UHDWLYQRSURPLOMDQMHWHPHOMLVHQDSUDYLOQRPPLOMHQMXLSRQDDQMX

3
 RWLFDQMHPDWHRSRMQLPVUHGVWYLPDVWDURMHNROLNRLRYMHNDOLMRXYLMHN
RVWDMHQHULMHHQRSLWDQMHGDOLRSRMQDVUHGVWYDSRGVWLXRYMHNDX
VWYDUDODWYX
1
 HPDVWYDUDODWYDEH]YMHUHLQDGH
1
 LMHGQHJRGLQHGDQDQLWUHQXWNDQHELKWLRELWLLVWLVWDWLQHJRXYLMHNX
GXHYQRMVWUXMLQDHPDVNHLHWLNHWHQDMPDQMHVXYDQH$WRELKMHGLQR
SRWRPFLPDKWLRQDPULMHWLXEDWLQXELODEL9('5,1$.ULVWDOQDNRFND
YHGULQH
2
 GX]HWLRYMHNXPRJXQRVWVORERGQRJL]ERUDUDGDVSULMHLWLPXGDVH
SRVYHWLSRVYRMLPVNORQRVWLPD]QDLRGX]HWLPXQDMOMHSHOLFHLYRWDL
YUKRYQXUDGRVW-HUUDGSRVYRMRMVNORQRVWLMHOLMHSOMHSLQHJRLVDPUDG]D
UDG
2
 QRWRGDQDVQHWNR]DSRQHNDRQDXQRIDQWDVWLQXSULXVXWUDHPRGD
PRUDWL]DYULWLNDRUHSRUWDX2QRWRMHL]UD]VWYDUDODNLKWHQGHQFLMDX
RUJDQL]PXLXOMXGVNRMSVLKLMHVWGDQDJRQVNLSRULYLLHOMHVWDOQRSURGLUXX
YLHSVLKLNHLQVWDQFLMHXVYLMHVWGDXQRVHQRYLQHSUHGYLGLYHOHPHQWX
PLOMHQMHLSDPHQMHGDWLPQRYLPHOHPHQWLPDSRWLVNXMXYHVWYRUHQH
QDYLNHSRQDDQMDMHUSDPHQMHMHXVOXELSURORJDDHOMDXVOXEL
EXGXHJD
3
 RQMLKRYLPSORGRYLPDHWHLKSUHSR]QDWL
3
 RGVWYDUDODWYRPPRHPRREXKYDWLWLVYDNLVXVWDYPLVOLLGMHORYDQMDJUXSH
NRMLSRMHGLQFXSUXDRNYLURULMHQWDFLMHLSUHGPHWSRWRYDQMDLRERDYDQMD0L
VPRRQRWRSRWXMHPRDRQRWRSRWXMHPRMHRQRWRPRWLYLUDQDH
SRQDDQMH1DPDMHSRWUHEDQWDNDYSUHGPHWSRWRYDQMDGDELVPRREMHGLQLOL
QDXHQHUJLMXXMHGQRPSUDYFXGDELVPRSUHYODGDOLQDXL]ROLUDQX
HJ]LVWHQFLMXVDVYLPQMHQLPVXPQMDPDLQHL]YMHVQRVWLPDWHGDRGJRYRULPR
QDQDXSRWUHEX]DVPLVORPLYRWD
3
 RNDLPLNDNRJUDGLDMDXWLUHLWNRVL
3
 RVWRMLRJURPDQQDLQDLSXWRYDNRMLPDVHL]UDDYDVWYDUDODWYR6YDNL
SRMHGLQDFPRHELWLNUHDWLYDQQDVYRMQDLQ
3
 RYLMHVWVWYDUDODWYDMHSRYLMHVWOMXGVNRJGXKD
3
 UHWSRVWDYLPRWRVHVYHPRHXLQLWLVDVHGDPQRWDWULERMHWULGHVHWVORYD
5
 D]XPMHWLVWYDUDODWYR]QDLSUR]UHWLSRYH]DQRVWVYLKVDGUDMQLKLPEHQLNDL
SURFHVDLRVMHWLWLMHNDRQHWRWRELWUHEDORVDPRSRVHELELWLUD]XPOMLYR
5
 HGRYQLFLVXMRXMHGDQDHVWRPVWROMHXRWNULOLGDMHUMHHQMH]DUDGX
LQYHQFLMLLLURNRMSULPMHQLVWURMHYD]DXWHGXUDGD
6
 UR]DYDQMHNXOWXUQLKVWYDUDODFDQDUD]LQXFLUNXVDQDWDXGDNDLQHRGJRYRUQLK
LQGLYLGXDSRVWDORMHQDDORVWPDQLUDMHGQHSULPLWLYLVWLNHSROLWLNH

2
 GX]HWLRYMHNXPRJXQRVWVORERGQRJL]ERUDUDGDVSULMHLWLPXGDVH
SRVYHWLSRVYRMLPVNORQRVWLPD]QDLRGX]HWLPXQDMOMHSHOLFHLYRWDL
YUKRYQXUDGRVW-HUUDGSRVYRMRMVNORQRVWLMHOLMHSOMHSLQHJRLVDPUDG]D
UDG
2
 QRWRGDQDVQHWNR]DSRQHNDRQDXQRIDQWDVWLQXSULXVXWUDHPRGD
PRUDWL]DYULWLNDRUHSRUWDX2QRWRMHL]UD]VWYDUDODNLKWHQGHQFLMDX
RUJDQL]PXLXOMXGVNRMSVLKLMHVWGDQDJRQVNLSRULYLLHOMHVWDOQRSURGLUXX
YLHSVLKLNHLQVWDQFLMHXVYLMHVWGDXQRVHQRYLQHSUHGYLGLYHOHPHQWX
PLOMHQMHLSDPHQMHGDWLPQRYLPHOHPHQWLPDSRWLVNXMXYHVWYRUHQH
QDYLNHSRQDDQMDMHUSDPHQMHMHXVOXELSURORJDDHOMDXVOXEL
EXGXHJD
3
 RQMLKRYLPSORGRYLPDHWHLKSUHSR]QDWL
3
 RGVWYDUDODWYRPPRHPRREXKYDWLWLVYDNLVXVWDYPLVOLLGMHORYDQMDJUXSH
NRMLSRMHGLQFXSUXDRNYLURULMHQWDFLMHLSUHGPHWSRWRYDQMDLRERDYDQMD0L
VPRRQRWRSRWXMHPRDRQRWRSRWXMHPRMHRQRWRPRWLYLUDQDH
SRQDDQMH1DPDMHSRWUHEDQWDNDYSUHGPHWSRWRYDQMDGDELVPRREMHGLQLOL
QDXHQHUJLMXXMHGQRPSUDYFXGDELVPRSUHYODGDOLQDXL]ROLUDQX
HJ]LVWHQFLMXVDVYLPQMHQLPVXPQMDPDLQHL]YMHVQRVWLPDWHGDRGJRYRULPR
QDQDXSRWUHEX]DVPLVORPLYRWD
3
 RNDLPLNDNRJUDGLDMDXWLUHLWNRVL
3
 RVWRMLRJURPDQQDLQDLSXWRYDNRMLPDVHL]UDDYDVWYDUDODWYR6YDNL
SRMHGLQDFPRHELWLNUHDWLYDQQDVYRMQDLQ
3
 RYLMHVWVWYDUDODWYDMHSRYLMHVWOMXGVNRJGXKD
3
 UHWSRVWDYLPRWRVHVYHPRHXLQLWLVDVHGDPQRWDWULERMHWULGHVHWVORYD
5
 D]XPMHWLVWYDUDODWYR]QDLSUR]UHWLSRYH]DQRVWVYLKVDGUDMQLKLPEHQLNDL
SURFHVDLRVMHWLWLMHNDRQHWRWRELWUHEDORVDPRSRVHELELWLUD]XPOMLYR
5
 HGRYQLFLVXMRXMHGDQDHVWRPVWROMHXRWNULOLGDMHUMHHQMH]DUDGX
LQYHQFLMLLLURNRMSULPMHQLVWURMHYD]DXWHGXUDGD
6
 UR]DYDQMHNXOWXUQLKVWYDUDODFDQDUD]LQXFLUNXVDQDWDXGDNDLQHRGJRYRUQLK
LQGLYLGXDSRVWDORMHQDDORVWPDQLUDMHGQHSULPLWLYLVWLNHSROLWLNH
1
 LMHGQHJRGLQHGDQDQLWUHQXWNDQHELKWLRELWLLVWLVWDWLQHJRXYLMHNX
GXHYQRMVWUXMLQDHPDVNHLHWLNHWHQDMPDQMHVXYDQH$WRELKMHGLQR
SRWRPFLPDKWLRQDPULMHWLXEDWLQXELODEL9('5,1$.ULVWDOQDNRFND
YHGULQH
1
 HPDVWYDUDODWYDEH]YMHUHLQDGH
3
 RWLFDQMHPDWHRSRMQLPVUHGVWYLPDVWDURMHNROLNRLRYMHNDOLMRXYLMHN
RVWDMHQHULMHHQRSLWDQMHGDOLRSRMQDVUHGVWYDSRGVWLXRYMHNDX
VWYDUDODWYX

3
 RWLFDQMHPDWHRSRMQLPVUHGVWYLPDVWDURMHNROLNRLRYMHNDOLMRXYLMHN
RVWDMHQHULMHHQRSLWDQMHGDOLRSRMQDVUHGVWYDSRGVWLXRYMHNDX
VWYDUDODWYX
1
 HPDVWYDUDODWYDEH]YMHUHLQDGH
1
 LMHGQHJRGLQHGDQDQLWUHQXWNDQHELKWLRELWLLVWLVWDWLQHJRXYLMHNX
GXHYQRMVWUXMLQDHPDVNHLHWLNHWHQDMPDQMHVXYDQH$WRELKMHGLQR
SRWRPFLPDKWLRQDPULMHWLXEDWLQXELODEL9('5,1$.ULVWDOQDNRFND
YHGULQH
2
 GX]HWLRYMHNXPRJXQRVWVORERGQRJL]ERUDUDGDVSULMHLWLPXGDVH
SRVYHWLSRVYRMLPVNORQRVWLPD]QDLRGX]HWLPXQDMOMHSHOLFHLYRWDL
YUKRYQXUDGRVW-HUUDGSRVYRMRMVNORQRVWLMHOLMHSOMHSLQHJRLVDPUDG]D
UDG
2
 QRWRGDQDVQHWNR]DSRQHNDRQDXQRIDQWDVWLQXSULXVXWUDHPRGD
PRUDWL]DYULWLNDRUHSRUWDX2QRWRMHL]UD]VWYDUDODNLKWHQGHQFLMDX
RUJDQL]PXLXOMXGVNRMSVLKLMHVWGDQDJRQVNLSRULYLLHOMHVWDOQRSURGLUXX
YLHSVLKLNHLQVWDQFLMHXVYLMHVWGDXQRVHQRYLQHSUHGYLGLYHOHPHQWX
PLOMHQMHLSDPHQMHGDWLPQRYLPHOHPHQWLPDSRWLVNXMXYHVWYRUHQH
QDYLNHSRQDDQMDMHUSDPHQMHMHXVOXELSURORJDDHOMDXVOXEL
EXGXHJD
3
 RQMLKRYLPSORGRYLPDHWHLKSUHSR]QDWL
3
 RGVWYDUDODWYRPPRHPRREXKYDWLWLVYDNLVXVWDYPLVOLLGMHORYDQMDJUXSH
NRMLSRMHGLQFXSUXDRNYLURULMHQWDFLMHLSUHGPHWSRWRYDQMDLRERDYDQMD0L
VPRRQRWRSRWXMHPRDRQRWRSRWXMHPRMHRQRWRPRWLYLUDQDH
SRQDDQMH1DPDMHSRWUHEDQWDNDYSUHGPHWSRWRYDQMDGDELVPRREMHGLQLOL
QDXHQHUJLMXXMHGQRPSUDYFXGDELVPRSUHYODGDOLQDXL]ROLUDQX
HJ]LVWHQFLMXVDVYLPQMHQLPVXPQMDPDLQHL]YMHVQRVWLPDWHGDRGJRYRULPR
QDQDXSRWUHEX]DVPLVORPLYRWD
3
 RNDLPLNDNRJUDGLDMDXWLUHLWNRVL
3
 RVWRMLRJURPDQQDLQDLSXWRYDNRMLPDVHL]UDDYDVWYDUDODWYR6YDNL
SRMHGLQDFPRHELWLNUHDWLYDQQDVYRMQDLQ
3
 RYLMHVWVWYDUDODWYDMHSRYLMHVWOMXGVNRJGXKD
3
 UHWSRVWDYLPRWRVHVYHPRHXLQLWLVDVHGDPQRWDWULERMHWULGHVHWVORYD
5
 D]XPMHWLVWYDUDODWYR]QDLSUR]UHWLSRYH]DQRVWVYLKVDGUDMQLKLPEHQLNDL
SURFHVDLRVMHWLWLMHNDRQHWRWRELWUHEDORVDPRSRVHELELWLUD]XPOMLYR
5
 HGRYQLFLVXMRXMHGDQDHVWRPVWROMHXRWNULOLGDMHUMHHQMH]DUDGX
LQYHQFLMLLLURNRMSULPMHQLVWURMHYD]DXWHGXUDGD
6
 UR]DYDQMHNXOWXUQLKVWYDUDODFDQDUD]LQXFLUNXVDQDWDXGDNDLQHRGJRYRUQLK
LQGLYLGXDSRVWDORMHQDDORVWPDQLUDMHGQHSULPLWLYLVWLNHSROLWLNH2
 GX]HWLRYMHNXPRJXQRVWVORERGQRJL]ERUDUDGDVSULMHLWLPXGDVH
SRVYHWLSRVYRMLPVNORQRVWLPD]QDLRGX]HWLPXQDMOMHSHOLFHLYRWDL
YUKRYQXUDGRVW-HUUDGSRVYRMRMVNORQRVWLMHOLMHSOMHSLQHJRLVDPUDG]D
UDG
2
 QRWRGDQDVQHWNR]DSRQHNDRQDXQRIDQWDVWLQXSULXVXWUDHPRGD
PRUDWL]DYULWLNDRUHSRUWDX2QRWRMHL]UD]VWYDUDODNLKWHQGHQFLMDX
RUJDQL]PXLXOMXGVNRMSVLKLMHVWGDQDJRQVNLSRULYLLHOMHVWDOQRSURGLUXX
YLHSVLKLNHLQVWDQFLMHXVYLMHVWGDXQRVHQRYLQHSUHGYLGLYHOHPHQWX
PLOMHQMHLSDPHQMHGDWLPQRYLPHOHPHQWLPDSRWLVNXMXYHVWYRUHQH
QDYLNHSRQDDQMDMHUSDPHQMHMHXVOXELSURORJDDHOMDXVOXEL
EXGXHJD
3
 RQMLKRYLPSORGRYLPDHWHLKSUHSR]QDWL
3
 RGVWYDUDODWYRPPRHPRREXKYDWLWLVYDNLVXVWDYPLVOLLGMHORYDQMDJUXSH
NRMLSRMHGLQFXSUXDRNYLURULMHQWDFLMHLSUHGPHWSRWRYDQMDLRERDYDQMD0L
VPRRQRWRSRWXMHPRDRQRWRSRWXMHPRMHRQRWRPRWLYLUDQDH
SRQDDQMH1DPDMHSRWUHEDQWDNDYSUHGPHWSRWRYDQMDGDELVPRREMHGLQLOL
QDXHQHUJLMXXMHGQRPSUDYFXGDELVPRSUHYODGDOLQDXL]ROLUDQX
HJ]LVWHQFLMXVDVYLPQMHQLPVXPQMDPDLQHL]YMHVQRVWLPDWHGDRGJRYRULPR
QDQDXSRWUHEX]DVPLVORPLYRWD
3
 RNDLPLNDNRJUDGLDMDXWLUHLWNRVL
3
 RVWRMLRJURPDQQDLQDLSXWRYDNRMLPDVHL]UDDYDVWYDUDODWYR6YDNL
SRMHGLQDFPRHELWLNUHDWLYDQQDVYRMQDLQ
3
 RYLMHVWVWYDUDODWYDMHSRYLMHVWOMXGVNRJGXKD
3
 UHWSRVWDYLPRWRVHVYHPRHXLQLWLVDVHGDPQRWDWULERMHWULGHVHWVORYD
5
 D]XPMHWLVWYDUDODWYR]QDLSUR]UHWLSRYH]DQRVWVYLKVDGUDMQLKLPEHQLNDL
SURFHVDLRVMHWLWLMHNDRQHWRWRELWUHEDORVDPRSRVHELELWLUD]XPOMLYR
5
 HGRYQLFLVXMRXMHGDQDHVWRPVWROMHXRWNULOLGDMHUMHHQMH]DUDGX
LQYHQFLMLLLURNRMSULPMHQLVWURMHYD]DXWHGXUDGD
6
 UR]DYDQMHNXOWXUQLKVWYDUDODFDQDUD]LQXFLUNXVDQDWDXGDNDLQHRGJRYRUQLK
LQGLYLGXDSRVWDORMHQDDORVWPDQLUDMHGQHSULPLWLYLVWLNHSROLWLNH
1
 LMHGQHJRGLQHGDQDQLWUHQXWNDQHELKWLRELWLLVWLVWDWLQHJRXYLMHNX
GXHYQRMVWUXMLQDHPDVNHLHWLNHWHQDMPDQMHVXYDQH$WRELKMHGLQR
SRWRPFLPDKWLRQDPULMHWLXEDWLQXELODEL9('5,1$.ULVWDOQDNRFND
YHGULQH
1
 HPDVWYDUDODWYDEH]YMHUHLQDGH
3
 RWLFDQMHPDWHRSRMQLPVUHGVWYLPDVWDURMHNROLNRLRYMHNDOLMRXYLMHN
RVWDMHQHULMHHQRSLWDQMHGDOLRSRMQDVUHGVWYDSRGVWLXRYMHNDX
VWYDUDODWYX6
 WYDUDODFPRHLPRUDVYRMHPRJXQRVWLRSWLPDOQRUD]YLMDWLEH]NRULWHQMD
QDVLOMDLLVNRULWDYDQMDGUXJLKOMXGL

6
 WYDUDODFVHEHGRLYOMDYDNDRUD]OLLWRJ

6
 WYDUDODFMHGUXWYHQLEXQWRYQLNLERUDF]DGRVWRMDQVWYRLSRVMHGXMHVSR]QDMX
NDRRGUD]REMHNWLYQLKRGQRVDVYLMHVWNDRYLLREOLNSULURGQRJSRVWRMDQMD
1MHPXVHPRHVYHRGX]HWLRVLPSUDYDGDVORERGQRPLVOLDMHGLQRMHPXGDU
RYMHNVORERGDQ6ORERGDXNXVPRGDHVWHWVNLNULWHULMLDQDURLWRSRMDP
VWYDUDQMDQLVXNRQVWDQWHWHVHWDNRLSUHGRGEDRVORERGLVWYDUDQMDLL]UD]D
WUDMQRPLMHQMD

6
 WYDUDODFVPDWUDGDMHVYLMHW]UHR]DSURPMHQXDVHEHLQVWUXPHQWRPWH
SURPMHQH6WYDUDODNDOLQRVWPLVOLRVYLMHWXNDRRVOLFLNRMXWUHEDPLMHQMDWL

6
 WYDUDODFLVSLWXMHOLMHSRLOLYULMHGQRXSULURGLLXPMHWQRVWLWHLVWUDXMH
RVQRYQHSUHGXYMHWHLNULWHULMHSURVXLYDQMDVWYDUDQMDLGRLYOMDYDQMDWH
LVWUDXMHVNXSQDYLNDYODGDQMDVPRUDOQHWRNHJOHGLWD

6
 WYDUDODFVYRMLYRWXUHXMHSODQVNLXPQRLDNWLYQRDQDMYHHYUOLQHVPDWUD
RGYDQRVW]DVUHXLSREMHGXQDGVXGELQRPDQHWUSOMHQMHKUDEURVWL
EH]XYMHWQXSRGORQRVWLSRNRUQRVW2QPRHLPRUDVYRMHPRJXQRVWL
RSWLPDOQRUD]YLMDWLEH]NRULWHQMDQDVLOMDLLVNRULWDYDQMDGUXJLKOMXGL

6
 WYDUDODFLPDVYRMDYODVWLWDSUDYLOD

6
 WYDUDODFWUHEDXVYRMLPWHQMDPDNDRLXVYRMLPRVMHDMLPDXYLMHNYLH
FLMHQLWLGREURWXRGVSRVREQRVWL

6
 WYDUDODFHYROXLUDLGHMHSUHPDYULMHGQRVWLQHSRVWDWXVXWNRLKMHL]QLR
2EDYOMDL]ERULXQDSUHHQMHLVNOMXLYRQDWHPHOMXVSRVREQRVWLLUH]XOWDWD
UDGD

6
 WYDUDODNDVLODQHNRJDXWRUDQHVOXDQDDORVWXYLMHNQMHJRYXYROMXGMHOR
LVSDGDQDMEROMHNDNR]QDLHVWRVHVXSURWVWDYOMDDXWRUXNDRQHRYLVQRWD
YLHNDRWXH8PMHWQLNDGMHODLXPMHWQLNRVWYDUDODWYRSUHGVWDYOMDMXMDYQH
QHXURWLNHVLPSWRPHWRMHQHNRXPMHWQLNRGMHORVORHQLMHLWRMHQHNL
XPMHWQLNVDYUHQLMLWRVXQMHJRYHQHVYMHVQHWHQGHQFLMHLWUHQGRYLYLH
SUHUXHQLL]DPDVNLUDQLML

6
 WYDUDODFGMHOXMXLQDSULURGXPLMHQMDLVHEHVDPRJDPLMHQMDLRERJDXMH
VYRMXVSR]QDMQXVWYDUQRVWLQHSUL]QDMHQLNDNYHSULQFLSLMHOQHJUDQLFHOMXGVNRM
VSR]QDML

6
 WYDUDODFQHSUL]QDMHDXWRULWHWVXPQMDRYHVD]QDWLPLVWLQDPDQHSULGUXXMH
VHPLOMHQMXGUXJLKLRGXSLUHVHRSRQDDQMX1HVPLMHVHGRJRGLWLGDVH
DUJXPHQWQHNRJDXWRULWHWDVXSURWVWDYLQDSUHWNXPLVOLWHGDQHNULWLNL
SULKYDDPRWXDPLOMHQMD

6
 WYDUDODFQHSUL]QDMHDXWRULWHWVXPQMDRYHVD]QDWLPLVWLQDPDQHSULGUXXMH
VHPLOMHQMXGUXJLKLRGXSLUHVHRSRQDDQMX1HVPLMHVHGRJRGLWLGDVH
DUJXPHQWQHNRJDXWRULWHWDVXSURWVWDYLQDSUHWNXPLVOLWHGDQHNULWLNL
SULKYDDPRWXDPLOMHQMD

6
 WYDUDODFVHEHGRLYOMDYDNDRUD]OLLWRJ

6
 WYDUDODFPRHLPRUDVYRMHPRJXQRVWLRSWLPDOQRUD]YLMDWLEH]NRULWHQMD
QDVLOMDLLVNRULWDYDQMDGUXJLKOMXGL
6
 WYDUDODFHYROXLUDLGHMHSUHPDYULMHGQRVWLQHSRVWDWXVXWNRLKMHL]QLR
2EDYOMDL]ERULXQDSUHHQMHLVNOMXLYRQDWHPHOMXVSRVREQRVWLLUH]XOWDWD
UDGD
6
 WYDUDODFGMHOXMXLQDSULURGXPLMHQMDLVHEHVDPRJDPLMHQMDLRERJDXMH
VYRMXVSR]QDMQXVWYDUQRVWLQHSUL]QDMHQLNDNYHSULQFLSLMHOQHJUDQLFHOMXGVNRM
VSR]QDML

6
 WYDUDODNDVLODQHNRJDXWRUDQHVOXDQDDORVWXYLMHNQMHJRYXYROMXGMHOR
LVSDGDQDMEROMHNDNR]QDLHVWRVHVXSURWVWDYOMDDXWRUXNDRQHRYLVQRWD
YLHNDRWXH8PMHWQLNDGMHODLXPMHWQLNRVWYDUDODWYRSUHGVWDYOMDMXMDYQH
QHXURWLNHVLPSWRPHWRMHQHNRXPMHWQLNRGMHORVORHQLMHLWRMHQHNL
XPMHWQLNVDYUHQLMLWRVXQMHJRYHQHVYMHVQHWHQGHQFLMHLWUHQGRYLYLH
SUHUXHQLL]DPDVNLUDQLML

6
 WYDUDODFLPDVYRMDYODVWLWDSUDYLOD

6
 WYDUDODFWUHEDXVYRMLPWHQMDPDNDRLXVYRMLPRVMHDMLPDXYLMHNYLH
FLMHQLWLGREURWXRGVSRVREQRVWL

6
 WYDUDODFLVSLWXMHOLMHSRLOLYULMHGQRXSULURGLLXPMHWQRVWLWHLVWUDXMH
RVQRYQHSUHGXYMHWHLNULWHULMHSURVXLYDQMDVWYDUDQMDLGRLYOMDYDQMDWH
LVWUDXMHVNXSQDYLNDYODGDQMDVPRUDOQHWRNHJOHGLWD

6
 WYDUDODFVYRMLYRWXUHXMHSODQVNLXPQRLDNWLYQRDQDMYHHYUOLQHVPDWUD
RGYDQRVW]DVUHXLSREMHGXQDGVXGELQRPDQHWUSOMHQMHKUDEURVWL
EH]XYMHWQXSRGORQRVWLSRNRUQRVW2QPRHLPRUDVYRMHPRJXQRVWL
RSWLPDOQRUD]YLMDWLEH]NRULWHQMDQDVLOMDLLVNRULWDYDQMDGUXJLKOMXGL

6
 WYDUDODFMHGUXWYHQLEXQWRYQLNLERUDF]DGRVWRMDQVWYRLSRVMHGXMHVSR]QDMX
NDRRGUD]REMHNWLYQLKRGQRVDVYLMHVWNDRYLLREOLNSULURGQRJSRVWRMDQMD
1MHPXVHPRHVYHRGX]HWLRVLPSUDYDGDVORERGQRPLVOLDMHGLQRMHPXGDU
RYMHNVORERGDQ6ORERGDXNXVPRGDHVWHWVNLNULWHULMLDQDURLWRSRMDP
VWYDUDQMDQLVXNRQVWDQWHWHVHWDNRLSUHGRGEDRVORERGLVWYDUDQMDLL]UD]D
WUDMQRPLMHQMD

6
 WYDUDODFVPDWUDGDMHVYLMHW]UHR]DSURPMHQXDVHEHLQVWUXPHQWRPWH
SURPMHQH6WYDUDODNDOLQRVWPLVOLRVYLMHWXNDRRVOLFLNRMXWUHEDPLMHQMDWL

6
 WYDUDODFPRHLPRUDVYRMHPRJXQRVWLRSWLPDOQRUD]YLMDWLEH]NRULWHQMD
QDVLOMDLLVNRULWDYDQMDGUXJLKOMXGL

6
 WYDUDODFVHEHGRLYOMDYDNDRUD]OLLWRJ

6
 WYDUDODFMHGUXWYHQLEXQWRYQLNLERUDF]DGRVWRMDQVWYRLSRVMHGXMHVSR]QDMX
NDRRGUD]REMHNWLYQLKRGQRVDVYLMHVWNDRYLLREOLNSULURGQRJSRVWRMDQMD
1MHPXVHPRHVYHRGX]HWLRVLPSUDYDGDVORERGQRPLVOLDMHGLQRMHPXGDU
RYMHNVORERGDQ6ORERGDXNXVPRGDHVWHWVNLNULWHULMLDQDURLWRSRMDP
VWYDUDQMDQLVXNRQVWDQWHWHVHWDNRLSUHGRGEDRVORERGLVWYDUDQMDLL]UD]D
WUDMQRPLMHQMD

6
 WYDUDODFVPDWUDGDMHVYLMHW]UHR]DSURPMHQXDVHEHLQVWUXPHQWRPWH
SURPMHQH6WYDUDODNDOLQRVWPLVOLRVYLMHWXNDRRVOLFLNRMXWUHEDPLMHQMDWL

6
 WYDUDODFLVSLWXMHOLMHSRLOLYULMHGQRXSULURGLLXPMHWQRVWLWHLVWUDXMH
RVQRYQHSUHGXYMHWHLNULWHULMHSURVXLYDQMDVWYDUDQMDLGRLYOMDYDQMDWH
LVWUDXMHVNXSQDYLNDYODGDQMDVPRUDOQHWRNHJOHGLWD

6
 WYDUDODFVYRMLYRWXUHXMHSODQVNLXPQRLDNWLYQRDQDMYHHYUOLQHVPDWUD
RGYDQRVW]DVUHXLSREMHGXQDGVXGELQRPDQHWUSOMHQMHKUDEURVWL
EH]XYMHWQXSRGORQRVWLSRNRUQRVW2QPRHLPRUDVYRMHPRJXQRVWL
RSWLPDOQRUD]YLMDWLEH]NRULWHQMDQDVLOMDLLVNRULWDYDQMDGUXJLKOMXGL

6
 WYDUDODFLPDVYRMDYODVWLWDSUDYLOD

6
 WYDUDODFWUHEDXVYRMLPWHQMDPDNDRLXVYRMLPRVMHDMLPDXYLMHNYLH
FLMHQLWLGREURWXRGVSRVREQRVWL

6
 WYDUDODFHYROXLUDLGHMHSUHPDYULMHGQRVWLQHSRVWDWXVXWNRLKMHL]QLR
2EDYOMDL]ERULXQDSUHHQMHLVNOMXLYRQDWHPHOMXVSRVREQRVWLLUH]XOWDWD
UDGD

6
 WYDUDODNDVLODQHNRJDXWRUDQHVOXDQDDORVWXYLMHNQMHJRYXYROMXGMHOR
LVSDGDQDMEROMHNDNR]QDLHVWRVHVXSURWVWDYOMDDXWRUXNDRQHRYLVQRWD
YLHNDRWXH8PMHWQLNDGMHODLXPMHWQLNRVWYDUDODWYRSUHGVWDYOMDMXMDYQH
QHXURWLNHVLPSWRPHWRMHQHNRXPMHWQLNRGMHORVORHQLMHLWRMHQHNL
XPMHWQLNVDYUHQLMLWRVXQMHJRYHQHVYMHVQHWHQGHQFLMHLWUHQGRYLYLH
SUHUXHQLL]DPDVNLUDQLML

6
 WYDUDODFGMHOXMXLQDSULURGXPLMHQMDLVHEHVDPRJDPLMHQMDLRERJDXMH
VYRMXVSR]QDMQXVWYDUQRVWLQHSUL]QDMHQLNDNYHSULQFLSLMHOQHJUDQLFHOMXGVNRM
VSR]QDML

6
 WYDUDODFQHSUL]QDMHDXWRULWHWVXPQMDRYHVD]QDWLPLVWLQDPDQHSULGUXXMH
VHPLOMHQMXGUXJLKLRGXSLUHVHRSRQDDQMX1HVPLMHVHGRJRGLWLGDVH
DUJXPHQWQHNRJDXWRULWHWDVXSURWVWDYLQDSUHWNXPLVOLWHGDQHNULWLNL
SULKYDDPRWXDPLOMHQMD

6
 WYDUDODFQHSUL]QDMHDXWRULWHWVXPQMDRYHVD]QDWLPLVWLQDPDQHSULGUXXMH
VHPLOMHQMXGUXJLKLRGXSLUHVHRSRQDDQMX1HVPLMHVHGRJRGLWLGDVH
DUJXPHQWQHNRJDXWRULWHWDVXSURWVWDYLQDSUHWNXPLVOLWHGDQHNULWLNL
SULKYDDPRWXDPLOMHQMD

6
 WYDUDODFVHEHGRLYOMDYDNDRUD]OLLWRJ

6
 WYDUDODFPRHLPRUDVYRMHPRJXQRVWLRSWLPDOQRUD]YLMDWLEH]NRULWHQMD
QDVLOMDLLVNRULWDYDQMDGUXJLKOMXGL
6
 WYDUDODFGMHOXMXLQDSULURGXPLMHQMDLVHEHVDPRJDPLMHQMDLRERJDXMH
VYRMXVSR]QDMQXVWYDUQRVWLQHSUL]QDMHQLNDNYHSULQFLSLMHOQHJUDQLFHOMXGVNRM
VSR]QDML6
 WYDUDODFHYROXLUDLGHMHSUHPDYULMHGQRVWLQHSRVWDWXVXWNRLKMHL]QLR
2EDYOMDL]ERULXQDSUHHQMHLVNOMXLYRQDWHPHOMXVSRVREQRVWLLUH]XOWDWD
UDGD

6
 WYDUDODNDVLODQHNRJDXWRUDQHVOXDQDDORVWXYLMHNQMHJRYXYROMXGMHOR
LVSDGDQDMEROMHNDNR]QDLHVWRVHVXSURWVWDYOMDDXWRUXNDRQHRYLVQRWD
YLHNDRWXH8PMHWQLNDGMHODLXPMHWQLNRVWYDUDODWYRSUHGVWDYOMDMXMDYQH
QHXURWLNHVLPSWRPHWRMHQHNRXPMHWQLNRGMHORVORHQLMHLWRMHQHNL
XPMHWQLNVDYUHQLMLWRVXQMHJRYHQHVYMHVQHWHQGHQFLMHLWUHQGRYLYLH
SUHUXHQLL]DPDVNLUDQLML

6
 WYDUDODFLPDVYRMDYODVWLWDSUDYLOD

6
 WYDUDODFWUHEDXVYRMLPWHQMDPDNDRLXVYRMLPRVMHDMLPDXYLMHNYLH
FLMHQLWLGREURWXRGVSRVREQRVWL

6
 WYDUDODFLVSLWXMHOLMHSRLOLYULMHGQRXSULURGLLXPMHWQRVWLWHLVWUDXMH
RVQRYQHSUHGXYMHWHLNULWHULMHSURVXLYDQMDVWYDUDQMDLGRLYOMDYDQMDWH
LVWUDXMHVNXSQDYLNDYODGDQMDVPRUDOQHWRNHJOHGLWD

6
 WYDUDODFVYRMLYRWXUHXMHSODQVNLXPQRLDNWLYQRDQDMYHHYUOLQHVPDWUD
RGYDQRVW]DVUHXLSREMHGXQDGVXGELQRPDQHWUSOMHQMHKUDEURVWL
EH]XYMHWQXSRGORQRVWLSRNRUQRVW2QPRHLPRUDVYRMHPRJXQRVWL
RSWLPDOQRUD]YLMDWLEH]NRULWHQMDQDVLOMDLLVNRULWDYDQMDGUXJLKOMXGL

6
 WYDUDODFMHGUXWYHQLEXQWRYQLNLERUDF]DGRVWRMDQVWYRLSRVMHGXMHVSR]QDMX
NDRRGUD]REMHNWLYQLKRGQRVDVYLMHVWNDRYLLREOLNSULURGQRJSRVWRMDQMD
1MHPXVHPRHVYHRGX]HWLRVLPSUDYDGDVORERGQRPLVOLDMHGLQRMHPXGDU
RYMHNVORERGDQ6ORERGDXNXVPRGDHVWHWVNLNULWHULMLDQDURLWRSRMDP
VWYDUDQMDQLVXNRQVWDQWHWHVHWDNRLSUHGRGEDRVORERGLVWYDUDQMDLL]UD]D
WUDMQRPLMHQMD

6
 WYDUDODFVPDWUDGDMHVYLMHW]UHR]DSURPMHQXDVHEHLQVWUXPHQWRPWH
SURPMHQH6WYDUDODNDOLQRVWPLVOLRVYLMHWXNDRRVOLFLNRMXWUHEDPLMHQMDWL6
 WYDUDODNLDVSHNWRYMHNDREXKYDDLQRYDWLYQRVWLLQYHQFLMX7HVH
RVRELWRVWLRLWXMXSULMHVYHJDNUR]L]XPLWHOMVWYR]QDQRVW ]QDQVWYHQD
RWNULD WHKQLNXDUKLWHNWXUXVOLNDUVWYRNQMLHYQRVWND]DOLWHLJOXPX
JOD]EXILOR]RILMXLGUXJHYLGRYHFLYLOL]DFLMHLNXOWXUH
6
 WYDUDODNLUDGMHGRND]DQDJHQHULNDVXWLQDRYMHNDDNWUDDQMDVHEH
UDVFYDWRYMHNRYLKPRJXQRVWLLPRLRYMHNSRGUHXMHLJUXQMHQLKVLOD
VYRMRMYODVWLWRMPRLWNRVHYLHQHUDGXMHWRPHGDRGRQRJDWRPRH
L]JUDGLWLLWDYVYLMHWGDEXGHWYRUDFVYLMHWDQHJRVDPRWRPHGDLGDOMHOXWD
QDRNRORRQDNDYNDNDYMHQDGWLPMHGXKL]UHNDRVYRMHSURNOHWVWYR

6
 WYDUDODWYRMHGDSDUDIUD]LUDPR.UOHXSLWDQMHOMXGVNHYROMHSUHPDWRPHL
SLWDQMHOMXGVNRJPRUDODGDNOHSRVYHORJLQRSLWDQMHOMXGVNRJDVWDYDSUHG
RWYRUHQLPSUREOHPRPGREUDL]ODOLMHSRJLUXQRJSUDYHGQRJL
QHSUDYHGQRJLVWLQLWRJLODQRJ
6
 WYDUDODWYRMHLYRWQLVWDYNRMHPMHJODYQLSUHGPHWXQDSUHHQMHLUD]YLMDQMH
RYMHNDVDPRJ
6
 WYDUDODWYRMHYHOLNLSRGYLJDSRGYLJWUDLUWYH
6
 WYDUDODWYRMHNUHDWLYQLLQSUHWYDUDQMDRGUD]DXL]UD]

6
 WYDUDODNLUDGXYHOLNRMPMHULSUHWSRVWDYOMDPQRJDRGULFDQMDQDSRUQD
LVWUDLYDQMDXHQMHSURYMHUDYDQMHLYLVRNXUD]LQXVWUSOMHQMD2GSUYRELWQH
]DPLVOLLSUHWSRVWDYNHGRNRQDQRJREMDYOMHQRJGMHODLOLSURWRWLSDGXJMHL
LVFUSOMXMXLSXWUDDQMDLQWHOHNWXDOQRJSURGXNWD7DNDYUDGWUDLLWDYR
OMXGVNRELHLQWHQ]LYQXSR]RUQRVWGXERNXNRQFHQWUDFLMXLLURNXNXOWXUX
1LMHVOXDMQRGDVWRJDNDHPRGDVWYDUDODWYRVSDGDPHXQDMX]YLHQLMH
SR]LYHLMH]UQFHVSR]QDMHRERJDXMXLWDYVYLMHWVDGDQMHLEXGXH
JHQHUDFLMH

6
 WYDUDODNRMHGMHORNULWLNDLNRUHNWXUDLYRWDSRNXDMGDVHLYRWRVORERGL
QMHJRYHEH]REOLQRVWLGDPXVHGDGHMDVQLMLPDGDQHLSRWSXQLMLREOLN9H
WLVXOMHLPDVWYDUDODFRVMHDGDQHVWRMLSUHGSULMDWHOMVNLPPHFHQRPQHJR
SUHGQHSUDYHGQRPUDYQRGXQRPLHVWRQHSULMDWHOMVNRPMDYQRX2Q]XULX
EH]L]UDDMQXPDVNXLQDVWRMLGDQHJGMHL]DQMHXGDOHNRMEXGXQRVWL]DPLVOL
SXEOLNXVYLHUD]XPLMHYDQMD

6
 WYDUDODNRMHGMHORNULWLNDLNRUHNWXUDLYRWDSRNXDMGDVHLYRWRVORERGL
QMHJRYHEH]REOLQRVWLGDPXVHGDGHMDVQLMLPDGDQHLSRWSXQLMLREOLN9H
WLVXOMHLPDVWYDUDODFRVMHDGDQHVWRMLSUHGSULMDWHOMVNLPPHFHQRPQHJR
SUHGQHSUDYHGQRPUDYQRGXQRPLHVWRQHSULMDWHOMVNRPMDYQRX2Q]XULX
EH]L]UDDMQXPDVNXLQDVWRMLGDQHJGMHL]DQMHXGDOHNRMEXGXQRVWL]DPLVOL
SXEOLNXVYLHUD]XPLMHYDQMD

6
 WYDUDODNLUDGXYHOLNRMPMHULSUHWSRVWDYOMDPQRJDRGULFDQMDQDSRUQD
LVWUDLYDQMDXHQMHSURYMHUDYDQMHLYLVRNXUD]LQXVWUSOMHQMD2GSUYRELWQH
]DPLVOLLSUHWSRVWDYNHGRNRQDQRJREMDYOMHQRJGMHODLOLSURWRWLSDGXJMHL
LVFUSOMXMXLSXWUDDQMDLQWHOHNWXDOQRJSURGXNWD7DNDYUDGWUDLLWDYR
OMXGVNRELHLQWHQ]LYQXSR]RUQRVWGXERNXNRQFHQWUDFLMXLLURNXNXOWXUX
1LMHVOXDMQRGDVWRJDNDHPRGDVWYDUDODWYRVSDGDPHXQDMX]YLHQLMH
SR]LYHLMH]UQFHVSR]QDMHRERJDXMXLWDYVYLMHWVDGDQMHLEXGXH
JHQHUDFLMH

6
 WYDUDODWYRMHNUHDWLYQLLQSUHWYDUDQMDRGUD]DXL]UD]
6
 WYDUDODWYRMHRGUD]GXKRYQHVXSHULRUQRVWLEH]REYH]LYDQMDQDELORNDNYX
QRUPX
6
 WYDUDODWYRMHSURFHVXNRMHPWHQMD]DQRYLPLRVREQLPPDORSRPDOR
SURLUXMHLRGYUHPHQDGRYUHPHQDUXLJUDQLFHNRQYHQFLMD
6
 WYDUDODWYRMHUDGQDWHUDSLMD]DUD]OLNXRGRELQRJUDGDNRMLQLMHYUOLQDVDPD
SRVHELMHUOHLXQXWDUVWUDKDSULVLOHLRWXHQMD
6
 WYDUDODWYRMHYHOLNLSRGYLJDSRGYLJWUDLUWYH
6
 WYDUDODWYRMHLYRWQLVWDYNRMHPMHJODYQLSUHGPHWXQDSUHHQMHLUD]YLMDQMH
RYMHNDVDPRJ
6
 WYDUDODWYRMHGDSDUDIUD]LUDPR.UOHXSLWDQMHOMXGVNHYROMHSUHPDWRPHL
SLWDQMHOMXGVNRJPRUDODGDNOHSRVYHORJLQRSLWDQMHOMXGVNRJDVWDYDSUHG
RWYRUHQLPSUREOHPRPGREUDL]ODOLMHSRJLUXQRJSUDYHGQRJL
QHSUDYHGQRJLVWLQLWRJLODQRJ

6
 WYDUDODWYRMHUDGQDWHUDSLMD]DUD]OLNXRGRELQRJUDGDNRMLQLMHYUOLQDVDPD
SRVHELMHUOHLXQXWDUVWUDKDSULVLOHLRWXHQMD
6
 WYDUDODWYRMHSURFHVXNRMHPWHQMD]DQRYLPLRVREQLPPDORSRPDOR
SURLUXMHLRGYUHPHQDGRYUHPHQDUXLJUDQLFHNRQYHQFLMD
6
 WYDUDODWYRMHRGUD]GXKRYQHVXSHULRUQRVWLEH]REYH]LYDQMDQDELORNDNYX
QRUPX
6
 WYDUDODNLUDGMHGRND]DQDJHQHULNDVXWLQDRYMHNDDNWUDDQMDVHEH
UDVFYDWRYMHNRYLKPRJXQRVWLLPRLRYMHNSRGUHXMHLJUXQMHQLKVLOD
VYRMRMYODVWLWRMPRLWNRVHYLHQHUDGXMHWRPHGDRGRQRJDWRPRH
L]JUDGLWLLWDYVYLMHWGDEXGHWYRUDFVYLMHWDQHJRVDPRWRPHGDLGDOMHOXWD
QDRNRORRQDNDYNDNDYMHQDGWLPMHGXKL]UHNDRVYRMHSURNOHWVWYR
6
 WYDUDODNLDVSHNWRYMHNDREXKYDDLQRYDWLYQRVWLLQYHQFLMX7HVH
RVRELWRVWLRLWXMXSULMHVYHJDNUR]L]XPLWHOMVWYR]QDQRVW ]QDQVWYHQD
RWNULD WHKQLNXDUKLWHNWXUXVOLNDUVWYRNQMLHYQRVWND]DOLWHLJOXPX
JOD]EXILOR]RILMXLGUXJHYLGRYHFLYLOL]DFLMHLNXOWXUH

6
 WYDUDODNLDVSHNWRYMHNDREXKYDDLQRYDWLYQRVWLLQYHQFLMX7HVH
RVRELWRVWLRLWXMXSULMHVYHJDNUR]L]XPLWHOMVWYR]QDQRVW ]QDQVWYHQD
RWNULD WHKQLNXDUKLWHNWXUXVOLNDUVWYRNQMLHYQRVWND]DOLWHLJOXPX
JOD]EXILOR]RILMXLGUXJHYLGRYHFLYLOL]DFLMHLNXOWXUH
6
 WYDUDODNLUDGMHGRND]DQDJHQHULNDVXWLQDRYMHNDDNWUDDQMDVHEH
UDVFYDWRYMHNRYLKPRJXQRVWLLPRLRYMHNSRGUHXMHLJUXQMHQLKVLOD
VYRMRMYODVWLWRMPRLWNRVHYLHQHUDGXMHWRPHGDRGRQRJDWRPRH
L]JUDGLWLLWDYVYLMHWGDEXGHWYRUDFVYLMHWDQHJRVDPRWRPHGDLGDOMHOXWD
QDRNRORRQDNDYNDNDYMHQDGWLPMHGXKL]UHNDRVYRMHSURNOHWVWYR

6
 WYDUDODWYRMHGDSDUDIUD]LUDPR.UOHXSLWDQMHOMXGVNHYROMHSUHPDWRPHL
SLWDQMHOMXGVNRJPRUDODGDNOHSRVYHORJLQRSLWDQMHOMXGVNRJDVWDYDSUHG
RWYRUHQLPSUREOHPRPGREUDL]ODOLMHSRJLUXQRJSUDYHGQRJL
QHSUDYHGQRJLVWLQLWRJLODQRJ
6
 WYDUDODWYRMHLYRWQLVWDYNRMHPMHJODYQLSUHGPHWXQDSUHHQMHLUD]YLMDQMH
RYMHNDVDPRJ
6
 WYDUDODWYRMHYHOLNLSRGYLJDSRGYLJWUDLUWYH
6
 WYDUDODWYRMHNUHDWLYQLLQSUHWYDUDQMDRGUD]DXL]UD]

6
 WYDUDODNLUDGXYHOLNRMPMHULSUHWSRVWDYOMDPQRJDRGULFDQMDQDSRUQD
LVWUDLYDQMDXHQMHSURYMHUDYDQMHLYLVRNXUD]LQXVWUSOMHQMD2GSUYRELWQH
]DPLVOLLSUHWSRVWDYNHGRNRQDQRJREMDYOMHQRJGMHODLOLSURWRWLSDGXJMHL
LVFUSOMXMXLSXWUDDQMDLQWHOHNWXDOQRJSURGXNWD7DNDYUDGWUDLLWDYR
OMXGVNRELHLQWHQ]LYQXSR]RUQRVWGXERNXNRQFHQWUDFLMXLLURNXNXOWXUX
1LMHVOXDMQRGDVWRJDNDHPRGDVWYDUDODWYRVSDGDPHXQDMX]YLHQLMH
SR]LYHLMH]UQFHVSR]QDMHRERJDXMXLWDYVYLMHWVDGDQMHLEXGXH
JHQHUDFLMH

6
 WYDUDODNRMHGMHORNULWLNDLNRUHNWXUDLYRWDSRNXDMGDVHLYRWRVORERGL
QMHJRYHEH]REOLQRVWLGDPXVHGDGHMDVQLMLPDGDQHLSRWSXQLMLREOLN9H
WLVXOMHLPDVWYDUDODFRVMHDGDQHVWRMLSUHGSULMDWHOMVNLPPHFHQRPQHJR
SUHGQHSUDYHGQRPUDYQRGXQRPLHVWRQHSULMDWHOMVNRPMDYQRX2Q]XULX
EH]L]UDDMQXPDVNXLQDVWRMLGDQHJGMHL]DQMHXGDOHNRMEXGXQRVWL]DPLVOL
SXEOLNXVYLHUD]XPLMHYDQMD

6
 WYDUDODNRMHGMHORNULWLNDLNRUHNWXUDLYRWDSRNXDMGDVHLYRWRVORERGL
QMHJRYHEH]REOLQRVWLGDPXVHGDGHMDVQLMLPDGDQHLSRWSXQLMLREOLN9H
WLVXOMHLPDVWYDUDODFRVMHDGDQHVWRMLSUHGSULMDWHOMVNLPPHFHQRPQHJR
SUHGQHSUDYHGQRPUDYQRGXQRPLHVWRQHSULMDWHOMVNRPMDYQRX2Q]XULX
EH]L]UDDMQXPDVNXLQDVWRMLGDQHJGMHL]DQMHXGDOHNRMEXGXQRVWL]DPLVOL
SXEOLNXVYLHUD]XPLMHYDQMD

6
 WYDUDODNLUDGXYHOLNRMPMHULSUHWSRVWDYOMDPQRJDRGULFDQMDQDSRUQD
LVWUDLYDQMDXHQMHSURYMHUDYDQMHLYLVRNXUD]LQXVWUSOMHQMD2GSUYRELWQH
]DPLVOLLSUHWSRVWDYNHGRNRQDQRJREMDYOMHQRJGMHODLOLSURWRWLSDGXJMHL
LVFUSOMXMXLSXWUDDQMDLQWHOHNWXDOQRJSURGXNWD7DNDYUDGWUDLLWDYR
OMXGVNRELHLQWHQ]LYQXSR]RUQRVWGXERNXNRQFHQWUDFLMXLLURNXNXOWXUX
1LMHVOXDMQRGDVWRJDNDHPRGDVWYDUDODWYRVSDGDPHXQDMX]YLHQLMH
SR]LYHLMH]UQFHVSR]QDMHRERJDXMXLWDYVYLMHWVDGDQMHLEXGXH
JHQHUDFLMH

6
 WYDUDODWYRMHNUHDWLYQLLQSUHWYDUDQMDRGUD]DXL]UD]
6
 WYDUDODWYRMHRGUD]GXKRYQHVXSHULRUQRVWLEH]REYH]LYDQMDQDELORNDNYX
QRUPX
6
 WYDUDODWYRMHSURFHVXNRMHPWHQMD]DQRYLPLRVREQLPPDORSRPDOR
SURLUXMHLRGYUHPHQDGRYUHPHQDUXLJUDQLFHNRQYHQFLMD
6
 WYDUDODWYRMHUDGQDWHUDSLMD]DUD]OLNXRGRELQRJUDGDNRMLQLMHYUOLQDVDPD
SRVHELMHUOHLXQXWDUVWUDKDSULVLOHLRWXHQMD
6
 WYDUDODWYRMHYHOLNLSRGYLJDSRGYLJWUDLUWYH
6
 WYDUDODWYRMHLYRWQLVWDYNRMHPMHJODYQLSUHGPHWXQDSUHHQMHLUD]YLMDQMH
RYMHNDVDPRJ
6
 WYDUDODWYRMHGDSDUDIUD]LUDPR.UOHXSLWDQMHOMXGVNHYROMHSUHPDWRPHL
SLWDQMHOMXGVNRJPRUDODGDNOHSRVYHORJLQRSLWDQMHOMXGVNRJDVWDYDSUHG
RWYRUHQLPSUREOHPRPGREUDL]ODOLMHSRJLUXQRJSUDYHGQRJL
QHSUDYHGQRJLVWLQLWRJLODQRJ6
 WYDUDODWYRMHUDGQDWHUDSLMD]DUD]OLNXRGRELQRJUDGDNRMLQLMHYUOLQDVDPD
SRVHELMHUOHLXQXWDUVWUDKDSULVLOHLRWXHQMD
6
 WYDUDODWYRMHSURFHVXNRMHPWHQMD]DQRYLPLRVREQLPPDORSRPDOR
SURLUXMHLRGYUHPHQDGRYUHPHQDUXLJUDQLFHNRQYHQFLMD
6
 WYDUDODWYRMHRGUD]GXKRYQHVXSHULRUQRVWLEH]REYH]LYDQMDQDELORNDNYX
QRUPX
6
 WYDUDODNLUDGMHGRND]DQDJHQHULNDVXWLQDRYMHNDDNWUDDQMDVHEH
UDVFYDWRYMHNRYLKPRJXQRVWLLPRLRYMHNSRGUHXMHLJUXQMHQLKVLOD
VYRMRMYODVWLWRMPRLWNRVHYLHQHUDGXMHWRPHGDRGRQRJDWRPRH
L]JUDGLWLLWDYVYLMHWGDEXGHWYRUDFVYLMHWDQHJRVDPRWRPHGDLGDOMHOXWD
QDRNRORRQDNDYNDNDYMHQDGWLPMHGXKL]UHNDRVYRMHSURNOHWVWYR
6
 WYDUDODNLDVSHNWRYMHNDREXKYDDLQRYDWLYQRVWLLQYHQFLMX7HVH
RVRELWRVWLRLWXMXSULMHVYHJDNUR]L]XPLWHOMVWYR]QDQRVW ]QDQVWYHQD
RWNULD WHKQLNXDUKLWHNWXUXVOLNDUVWYRNQMLHYQRVWND]DOLWHLJOXPX
JOD]EXILOR]RILMXLGUXJHYLGRYHFLYLOL]DFLMHLNXOWXUH6
 WYDUDODWYRNRGQDURGDNDRLNRGGMHWHWDLGMHODWQDRYMHNDL]YLUHL]
WMHVNREH

6
 WYDUDODWYRUD]YLMDLQWHJUDWLYQHVSRVREQRVWLOMXGLSUYHQVWYHQRQMLKRYXP
SREXXMHSURGXNWLYQXDNWLYQRVWNRMDMHSRGXGDUQDVOMXEDYOMXSUHPDLYRWX
NDRQHLPELRORNLGDQLP
6
 WYDUDQMHWUHEDELWLSURL]YRGSOD]PDWRUVNHVQDJHGXKDDQHSDVLYQR
NRPELQLUDQMHUXGQLKLODL]RUPDUD]QDQMD
6
 WYDUDRFHHVWRQD]LYDPRHQWX]LMDVWLPD=DUD]OLNXRGRVWDOLKOMXGL
HQWX]LMDVWMHVYRMHYUVQR]DOMXEOMHQRELHNRMHVXL]RWUHQDVYDRVMHWLODRQ
YLGLLRVMHDVYHMDVQLMH=DQMHJDMHVYLMHWVYHERJDWLMLLRQJDQDVWRML
SURGXELWLLQDLVYRML]UD]XVWYDUDODNRPLYRWX
6
 WYDUDRFLQLVXSR]YDQLVDVWUDKRSRWRYDQMHPSULKYDDMX]QDQMDQHJRGDX
QMLKVXPQMDMXMHUVXL]QDQMDVDPDSRVHELRJUDQLHQD
6
 YDNDVHQDNDQDVDVWRMLRGPDORNUHDWLYQRJXLYDQMDEH]NRMHJYROMLQHEL
QDUDVODNULOD
6
 YDNLMHRYMHNVYRMHYUVQRNUHDWLYQRELH QH RWNULYHQLXPMHWQLNLOL
VWYDUDRFQHHJQRYRJ7RMHGDNOHRVREDNRMDQDELORNRMRMUD]LQLRWNULMHLOL
VWYRULQHWRQRYRRULJLQDOQRHVWHWVNRMHGQRVWDYQRQHWRWRRSOHPHQMXMH
EOLQMHSULGRQRVLSRMHGLQFXLOLDNLWDYRPRYMHDQVWYX.UHDWLYQDMH
RVRED]QDWLHOMQDLQWHOHNWXDOQRUD]LJUDQDVLJXUQDXVHEHVSUHPQDQDUL]LNL
RGVXWQRVWVWUDKDRGQHXVSMHKDLSRJUHDNDRWYRUHQD]DQRYDLVNXVWYDL
WROHUDQWQD
6
 YDNLMHVWYDUDODNLXVSMHKUH]XOWDWERUEHL]PHXKWMHQMDLVWYDUDODNRJ
WDOHQWDVMHGQHVWUDQHLSRVWRMHLKXYMHWDL]UDDMQLKVUHGVWDYDLNRQYHQFLMDV
GUXJHVWUDQH8PQLUDGVWYDUDQMDLGHMHMHVWVWYDUDODNLDNWXSXQRPVPLVOX
ULMHL
6
 YDWNRMHSR]YDQGDQDRYRPVYLMHWXQHWRGRYUL
6
 YMHVQLPLWUDMQLPRGOXLYDQMHPRVYRMHPGMHORYDQMXRYMHNRVWYDUXMHVYRMX
VWYDUDODNXSUHGRGUHHQRVW
7
 NRQHWUDLXVNRURYLHQHHELWLWUDHQ

6
 WYDUDODWYRQHRVWDYOMDLVNOMXLYRSORGRYHXVDPOMHQLNLKVDQMDULMDQHJR
SR]LWLYQXPXGURVW]DPQRJDSRNROMHQMD2QRGUXJHSRNUHHQDDNWLYQRVWLQD
REQRYXQDSURPLOMDQMHQDSRNUHWPDQXDOQXYMHWLQXLUXNRYDQMH
SRMPRYLPD

6
 WYDUDODWYRSUHWSRVWDYOMDNUHWDQMHQDSULMHGXQHL]YMHVQR1RNDNRVYDNL
QRYLNRUDNVDGULRSDVQRVWRGQHXVSMHKDWRMHMHGDQRGUD]ORJD]DWRVHOMXGL
ERMHVORERGH

6
 WYDUDODWYRQLMHQLGHVQRQLOLMHYRYHXYLMHNXVUHGLQL

6
 WYDUDODWYRQLMHQLGHVQRQLOLMHYRYHXYLMHNXVUHGLQL

6
 WYDUDODWYRSUHWSRVWDYOMDNUHWDQMHQDSULMHGXQHL]YMHVQR1RNDNRVYDNL
QRYLNRUDNVDGULRSDVQRVWRGQHXVSMHKDWRMHMHGDQRGUD]ORJD]DWRVHOMXGL
ERMHVORERGH

6
 WYDUDODWYRQHRVWDYOMDLVNOMXLYRSORGRYHXVDPOMHQLNLKVDQMDULMDQHJR
SR]LWLYQXPXGURVW]DPQRJDSRNROMHQMD2QRGUXJHSRNUHHQDDNWLYQRVWLQD
REQRYXQDSURPLOMDQMHQDSRNUHWPDQXDOQXYMHWLQXLUXNRYDQMH
SRMPRYLPD

6
 WYDUDODWYRUD]YLMDLQWHJUDWLYQHVSRVREQRVWLOMXGLSUYHQVWYHQRQMLKRYXP
SREXXMHSURGXNWLYQXDNWLYQRVWNRMDMHSRGXGDUQDVOMXEDYOMXSUHPDLYRWX
NDRQHLPELRORNLGDQLP
6
 WYDUDQMHWUHEDELWLSURL]YRGSOD]PDWRUVNHVQDJHGXKDDQHSDVLYQR
NRPELQLUDQMHUXGQLKLODL]RUPDUD]QDQMD
6
 WYDUDRFHHVWRQD]LYDPRHQWX]LMDVWLPD=DUD]OLNXRGRVWDOLKOMXGL
HQWX]LMDVWMHVYRMHYUVQR]DOMXEOMHQRELHNRMHVXL]RWUHQDVYDRVMHWLODRQ
YLGLLRVMHDVYHMDVQLMH=DQMHJDMHVYLMHWVYHERJDWLMLLRQJDQDVWRML
SURGXELWLLQDLVYRML]UD]XVWYDUDODNRPLYRWX
6
 WYDUDRFLQLVXSR]YDQLVDVWUDKRSRWRYDQMHPSULKYDDMX]QDQMDQHJRGDX
QMLKVXPQMDMXMHUVXL]QDQMDVDPDSRVHELRJUDQLHQD
6
 YDNDVHQDNDQDVDVWRMLRGPDORNUHDWLYQRJXLYDQMDEH]NRMHJYROMLQHEL
QDUDVODNULOD
6
 YDNLMHRYMHNVYRMHYUVQRNUHDWLYQRELH QH RWNULYHQLXPMHWQLNLOL
VWYDUDRFQHHJQRYRJ7RMHGDNOHRVREDNRMDQDELORNRMRMUD]LQLRWNULMHLOL
VWYRULQHWRQRYRRULJLQDOQRHVWHWVNRMHGQRVWDYQRQHWRWRRSOHPHQMXMH
EOLQMHSULGRQRVLSRMHGLQFXLOLDNLWDYRPRYMHDQVWYX.UHDWLYQDMH
RVRED]QDWLHOMQDLQWHOHNWXDOQRUD]LJUDQDVLJXUQDXVHEHVSUHPQDQDUL]LNL
RGVXWQRVWVWUDKDRGQHXVSMHKDLSRJUHDNDRWYRUHQD]DQRYDLVNXVWYDL
WROHUDQWQD
6
 YDNLMHVWYDUDODNLXVSMHKUH]XOWDWERUEHL]PHXKWMHQMDLVWYDUDODNRJ
WDOHQWDVMHGQHVWUDQHLSRVWRMHLKXYMHWDL]UDDMQLKVUHGVWDYDLNRQYHQFLMDV
GUXJHVWUDQH8PQLUDGVWYDUDQMDLGHMHMHVWVWYDUDODNLDNWXSXQRPVPLVOX
ULMHL
6
 YDWNRMHSR]YDQGDQDRYRPVYLMHWXQHWRGRYUL
6
 YMHVQLPLWUDMQLPRGOXLYDQMHPRVYRMHPGMHORYDQMXRYMHNRVWYDUXMHVYRMX
VWYDUDODNXSUHGRGUHHQRVW
7
 NRQHWUDLXVNRURYLHQHHELWLWUDHQ

6
 WYDUDODWYRNRGQDURGDNDRLNRGGMHWHWDLGMHODWQDRYMHNDL]YLUHL]
WMHVNREH


6
 WYDUDODWYRNRGQDURGDNDRLNRGGMHWHWDLGMHODWQDRYMHNDL]YLUHL]
WMHVNREH

6
 WYDUDODWYRUD]YLMDLQWHJUDWLYQHVSRVREQRVWLOMXGLSUYHQVWYHQRQMLKRYXP
SREXXMHSURGXNWLYQXDNWLYQRVWNRMDMHSRGXGDUQDVOMXEDYOMXSUHPDLYRWX
NDRQHLPELRORNLGDQLP
6
 WYDUDQMHWUHEDELWLSURL]YRGSOD]PDWRUVNHVQDJHGXKDDQHSDVLYQR
NRPELQLUDQMHUXGQLKLODL]RUPDUD]QDQMD
6
 WYDUDRFHHVWRQD]LYDPRHQWX]LMDVWLPD=DUD]OLNXRGRVWDOLKOMXGL
HQWX]LMDVWMHVYRMHYUVQR]DOMXEOMHQRELHNRMHVXL]RWUHQDVYDRVMHWLODRQ
YLGLLRVMHDVYHMDVQLMH=DQMHJDMHVYLMHWVYHERJDWLMLLRQJDQDVWRML
SURGXELWLLQDLVYRML]UD]XVWYDUDODNRPLYRWX
6
 WYDUDRFLQLVXSR]YDQLVDVWUDKRSRWRYDQMHPSULKYDDMX]QDQMDQHJRGDX
QMLKVXPQMDMXMHUVXL]QDQMDVDPDSRVHELRJUDQLHQD
6
 YDNDVHQDNDQDVDVWRMLRGPDORNUHDWLYQRJXLYDQMDEH]NRMHJYROMLQHEL
QDUDVODNULOD
6
 YDNLMHRYMHNVYRMHYUVQRNUHDWLYQRELH QH RWNULYHQLXPMHWQLNLOL
VWYDUDRFQHHJQRYRJ7RMHGDNOHRVREDNRMDQDELORNRMRMUD]LQLRWNULMHLOL
VWYRULQHWRQRYRRULJLQDOQRHVWHWVNRMHGQRVWDYQRQHWRWRRSOHPHQMXMH
EOLQMHSULGRQRVLSRMHGLQFXLOLDNLWDYRPRYMHDQVWYX.UHDWLYQDMH
RVRED]QDWLHOMQDLQWHOHNWXDOQRUD]LJUDQDVLJXUQDXVHEHVSUHPQDQDUL]LNL
RGVXWQRVWVWUDKDRGQHXVSMHKDLSRJUHDNDRWYRUHQD]DQRYDLVNXVWYDL
WROHUDQWQD
6
 YDNLMHVWYDUDODNLXVSMHKUH]XOWDWERUEHL]PHXKWMHQMDLVWYDUDODNRJ
WDOHQWDVMHGQHVWUDQHLSRVWRMHLKXYMHWDL]UDDMQLKVUHGVWDYDLNRQYHQFLMDV
GUXJHVWUDQH8PQLUDGVWYDUDQMDLGHMHMHVWVWYDUDODNLDNWXSXQRPVPLVOX
ULMHL
6
 YDWNRMHSR]YDQGDQDRYRPVYLMHWXQHWRGRYUL
6
 YMHVQLPLWUDMQLPRGOXLYDQMHPRVYRMHPGMHORYDQMXRYMHNRVWYDUXMHVYRMX
VWYDUDODNXSUHGRGUHHQRVW
7
 NRQHWUDLXVNRURYLHQHHELWLWUDHQ

6
 WYDUDODWYRQHRVWDYOMDLVNOMXLYRSORGRYHXVDPOMHQLNLKVDQMDULMDQHJR
SR]LWLYQXPXGURVW]DPQRJDSRNROMHQMD2QRGUXJHSRNUHHQDDNWLYQRVWLQD
REQRYXQDSURPLOMDQMHQDSRNUHWPDQXDOQXYMHWLQXLUXNRYDQMH
SRMPRYLPD

6
 WYDUDODWYRSUHWSRVWDYOMDNUHWDQMHQDSULMHGXQHL]YMHVQR1RNDNRVYDNL
QRYLNRUDNVDGULRSDVQRVWRGQHXVSMHKDWRMHMHGDQRGUD]ORJD]DWRVHOMXGL
ERMHVORERGH

6
 WYDUDODWYRQLMHQLGHVQRQLOLMHYRYHXYLMHNXVUHGLQL

6
 WYDUDODWYRQLMHQLGHVQRQLOLMHYRYHXYLMHNXVUHGLQL

6
 WYDUDODWYRSUHWSRVWDYOMDNUHWDQMHQDSULMHGXQHL]YMHVQR1RNDNRVYDNL
QRYLNRUDNVDGULRSDVQRVWRGQHXVSMHKDWRMHMHGDQRGUD]ORJD]DWRVHOMXGL
ERMHVORERGH

6
 WYDUDODWYRQHRVWDYOMDLVNOMXLYRSORGRYHXVDPOMHQLNLKVDQMDULMDQHJR
SR]LWLYQXPXGURVW]DPQRJDSRNROMHQMD2QRGUXJHSRNUHHQDDNWLYQRVWLQD
REQRYXQDSURPLOMDQMHQDSRNUHWPDQXDOQXYMHWLQXLUXNRYDQMH
SRMPRYLPD

6
 WYDUDODWYRUD]YLMDLQWHJUDWLYQHVSRVREQRVWLOMXGLSUYHQVWYHQRQMLKRYXP
SREXXMHSURGXNWLYQXDNWLYQRVWNRMDMHSRGXGDUQDVOMXEDYOMXSUHPDLYRWX
NDRQHLPELRORNLGDQLP
6
 WYDUDQMHWUHEDELWLSURL]YRGSOD]PDWRUVNHVQDJHGXKDDQHSDVLYQR
NRPELQLUDQMHUXGQLKLODL]RUPDUD]QDQMD
6
 WYDUDRFHHVWRQD]LYDPRHQWX]LMDVWLPD=DUD]OLNXRGRVWDOLKOMXGL
HQWX]LMDVWMHVYRMHYUVQR]DOMXEOMHQRELHNRMHVXL]RWUHQDVYDRVMHWLODRQ
YLGLLRVMHDVYHMDVQLMH=DQMHJDMHVYLMHWVYHERJDWLMLLRQJDQDVWRML
SURGXELWLLQDLVYRML]UD]XVWYDUDODNRPLYRWX
6
 WYDUDRFLQLVXSR]YDQLVDVWUDKRSRWRYDQMHPSULKYDDMX]QDQMDQHJRGDX
QMLKVXPQMDMXMHUVXL]QDQMDVDPDSRVHELRJUDQLHQD
6
 YDNDVHQDNDQDVDVWRMLRGPDORNUHDWLYQRJXLYDQMDEH]NRMHJYROMLQHEL
QDUDVODNULOD
6
 YDNLMHRYMHNVYRMHYUVQRNUHDWLYQRELH QH RWNULYHQLXPMHWQLNLOL
VWYDUDRFQHHJQRYRJ7RMHGDNOHRVREDNRMDQDELORNRMRMUD]LQLRWNULMHLOL
VWYRULQHWRQRYRRULJLQDOQRHVWHWVNRMHGQRVWDYQRQHWRWRRSOHPHQMXMH
EOLQMHSULGRQRVLSRMHGLQFXLOLDNLWDYRPRYMHDQVWYX.UHDWLYQDMH
RVRED]QDWLHOMQDLQWHOHNWXDOQRUD]LJUDQDVLJXUQDXVHEHVSUHPQDQDUL]LNL
RGVXWQRVWVWUDKDRGQHXVSMHKDLSRJUHDNDRWYRUHQD]DQRYDLVNXVWYDL
WROHUDQWQD
6
 YDNLMHVWYDUDODNLXVSMHKUH]XOWDWERUEHL]PHXKWMHQMDLVWYDUDODNRJ
WDOHQWDVMHGQHVWUDQHLSRVWRMHLKXYMHWDL]UDDMQLKVUHGVWDYDLNRQYHQFLMDV
GUXJHVWUDQH8PQLUDGVWYDUDQMDLGHMHMHVWVWYDUDODNLDNWXSXQRPVPLVOX
ULMHL
6
 YDWNRMHSR]YDQGDQDRYRPVYLMHWXQHWRGRYUL
6
 YMHVQLPLWUDMQLPRGOXLYDQMHPRVYRMHPGMHORYDQMXRYMHNRVWYDUXMHVYRMX
VWYDUDODNXSUHGRGUHHQRVW
7
 NRQHWUDLXVNRURYLHQHHELWLWUDHQ

6
 WYDUDODWYRNRGQDURGDNDRLNRGGMHWHWDLGMHODWQDRYMHNDL]YLUHL]
WMHVNREH7
 NRSUHNDVQRPLVOLQDWURNRYHXQLWLWHVYRMHSRGX]HH$WNRSUHUDQR
PLVOLQDWURNRYHXQLWDYDNUHDWLYQRVW
8
 QDVQDNUHDWLYQLPSRVORYLPDUDGHVWDUHRVREHEH]LGHMDLHPRWLYQLKQDERMD
RWYRUHQL]DVYHQRYRLQDSUHGQR
8
 VWYDUDODWYXRYMHNRVWYDUXMHMHGLQVWYRELRORNLKLGXKRYQLKVQDJD
LQJHQLR]QRVWLOLL]XPLWHOMVNLGXKLPXGURVW
8
 VYDNRGQHYQRPLYRWXQDLOD]LPRQDOMXGHNRMLNUHDWLYQRVWSRLVWRYMHXMXV
VYRMHYUVQRPQDVWUDQRXHWLNHWLUDMXLRODNRVYHOMXGHNRMLRGVNDXSR
VYRMLP]DPLVOLPDDWLPHLGMHOLPDRGSURVMHQLK7DMHWHPDQD]RQDMR
RGYUHPHQDVWDULK*UND3ODWRQMHSULPMHULFHNDRWHRUHWLDUHQWX]LMD]PD
UD]OLNRYDRNOLQLNHLW]YVWYDUDODNHEROHVWL2YLPSRWRQMLPDVXELOL
SRGORQLYLGRYQMDFLLSMHVQLFLDNDVQLMHVXXWDMNUXJXOLLXPMHWQLFL
8
 VYDNRMYUVWLVWYDUDODNHDNWLYQRVWLNUHDWLYQDVHOLQRVWVMHGLQMXMHV
PDWHULMDORPNRMLSUHGVWDYOMDVYLMHWL]YDQQMH0HXWLPWRYULMHGLVDPR]D
SURGXNWLYQLUDG]DUDGXNRMHPXMDSODQLUDPSURL]YRGLPLYLGLPUH]XOWDW
VYRMHJDSRVOD8PRGHUQRPUDGQRPSURFHVXLQRYQLNDUDGQLNDQDWHNXRM
YUSFLPDORMHRVWDORRGWHNYDOLWHWHUDGDNRMLVMHGLQMXMH
8
 YULMHPHNDGDVHRYMHNSULSUHPDGDELVHRWLVQXRVRYHSODQHWHXVYHPLUVND
SURVWUDQVWYDELORELGREURNDGELJDSRYLMHVWQDYHODQDUD]PLOMDQMHR
YODVWLWRMSXWDQMLNUR]YMHNRYHRYMHN]DLVWDQLMHQLNDGDSULMHSRND]LYDR
WROLNRUDGR]QDORVWL]DLVWUDLYDQMHVYRMHSURORVWLDQLWROLNXEULJXGDELVHVYL
WLWUDJRYLLVDXYDOL1RELORNDNRELORQLNDGQLMHNDRXSUDYRVDGDNDGD
RYMHNMXULYUWRJODYRPEU]LQRPSUHPDL]YDQUHGQRMEXGXQRVWLSRVWRMDOD
WROLNDSRWUHEDGDSDPHQMHRVLJXUDRYMHDQVWYXGDRQRGXKRYQRSULVYRML
VYRMXNUHDWLYQXVWYDUQRVW.DGVDYMHVWQHELELODWDNRXNRULMHQMHQDX
RYDNYRPUD]PLOMDQMXRSURFHVXVYRJYODVWLWRJQDVWDMDQMDPQRJLL]XPLNRMH
SR]GUDYOMDPRNDRSREMHGHLQDSUHGRYDQMDQHELELOLGUXJRGRQHNRQWUROLUDQD
GMHORYDQMDQHNHRWXHQHVXGELQH.XOWXUQHL]QDQVWYHQHLQMHQLFHXELWLVX
PLVOLROMXGLPD2YRMHSRWSXQRMDVQRXNXOWXUQRMVIHULEXGXLGDMHVYDND
YULMHGQRVWNXOWXUQLLGHDOPHXWLPPDQMHWRQRX]QDQRVWLMHUQH]DYLVQRRG
LQMHQLFHGDMHLVWLQDWDNRHUYULMHGQRVWELW]QDQRVWLQLMH]QDQMHQHJRPHWRGD
NRMRPVH]QDQMHPRHSRVWLLSUDYLORNRMHMHGXKSURSLVDRGDELWR]QDQMH
SRVWLJDRDVYDNRMHSUDYLORQHNLREOLNUD]PDWUDQMDLVDPRGLVFLSOLQHRQRMH
]DSUDYRXGYRVWUXHQDVYLMHVW
8
 PMHWQLNDGMHODLXPMHWQLNRVWYDUDODWYRSUHGVWDYOMDMXMDYQHQHXURWLNH
VLPSWRPHWRMHQHNRXPMHWQLNRGMHORVORHQLMHLWRMHQHNLXPMHWQLN
VDYUHQLMLWRVXQMHJRYHQHVYMHVQHWHQGHQFLMHLWUHQGRYLYLHSUHUXHQLL
]DPDVNLUDQLML
8
 YLMHNSULGMHOX

8
 YLMHNSULGMHOX
8
 PMHWQLNDGMHODLXPMHWQLNRVWYDUDODWYRSUHGVWDYOMDMXMDYQHQHXURWLNH
VLPSWRPHWRMHQHNRXPMHWQLNRGMHORVORHQLMHLWRMHQHNLXPMHWQLN
VDYUHQLMLWRVXQMHJRYHQHVYMHVQHWHQGHQFLMHLWUHQGRYLYLHSUHUXHQLL
]DPDVNLUDQLML
8
 YULMHPHNDGDVHRYMHNSULSUHPDGDELVHRWLVQXRVRYHSODQHWHXVYHPLUVND
SURVWUDQVWYDELORELGREURNDGELJDSRYLMHVWQDYHODQDUD]PLOMDQMHR
YODVWLWRMSXWDQMLNUR]YMHNRYHRYMHN]DLVWDQLMHQLNDGDSULMHSRND]LYDR
WROLNRUDGR]QDORVWL]DLVWUDLYDQMHVYRMHSURORVWLDQLWROLNXEULJXGDELVHVYL
WLWUDJRYLLVDXYDOL1RELORNDNRELORQLNDGQLMHNDRXSUDYRVDGDNDGD
RYMHNMXULYUWRJODYRPEU]LQRPSUHPDL]YDQUHGQRMEXGXQRVWLSRVWRMDOD
WROLNDSRWUHEDGDSDPHQMHRVLJXUDRYMHDQVWYXGDRQRGXKRYQRSULVYRML
VYRMXNUHDWLYQXVWYDUQRVW.DGVDYMHVWQHELELODWDNRXNRULMHQMHQDX
RYDNYRPUD]PLOMDQMXRSURFHVXVYRJYODVWLWRJQDVWDMDQMDPQRJLL]XPLNRMH
SR]GUDYOMDPRNDRSREMHGHLQDSUHGRYDQMDQHELELOLGUXJRGRQHNRQWUROLUDQD
GMHORYDQMDQHNHRWXHQHVXGELQH.XOWXUQHL]QDQVWYHQHLQMHQLFHXELWLVX
PLVOLROMXGLPD2YRMHSRWSXQRMDVQRXNXOWXUQRMVIHULEXGXLGDMHVYDND
YULMHGQRVWNXOWXUQLLGHDOPHXWLPPDQMHWRQRX]QDQRVWLMHUQH]DYLVQRRG
LQMHQLFHGDMHLVWLQDWDNRHUYULMHGQRVWELW]QDQRVWLQLMH]QDQMHQHJRPHWRGD
NRMRPVH]QDQMHPRHSRVWLLSUDYLORNRMHMHGXKSURSLVDRGDELWR]QDQMH
SRVWLJDRDVYDNRMHSUDYLORQHNLREOLNUD]PDWUDQMDLVDPRGLVFLSOLQHRQRMH
]DSUDYRXGYRVWUXHQDVYLMHVW
8
 VYDNRMYUVWLVWYDUDODNHDNWLYQRVWLNUHDWLYQDVHOLQRVWVMHGLQMXMHV
PDWHULMDORPNRMLSUHGVWDYOMDVYLMHWL]YDQQMH0HXWLPWRYULMHGLVDPR]D
SURGXNWLYQLUDG]DUDGXNRMHPXMDSODQLUDPSURL]YRGLPLYLGLPUH]XOWDW
VYRMHJDSRVOD8PRGHUQRPUDGQRPSURFHVXLQRYQLNDUDGQLNDQDWHNXRM
YUSFLPDORMHRVWDORRGWHNYDOLWHWHUDGDNRMLVMHGLQMXMH
8
 VYDNRGQHYQRPLYRWXQDLOD]LPRQDOMXGHNRMLNUHDWLYQRVWSRLVWRYMHXMXV
VYRMHYUVQRPQDVWUDQRXHWLNHWLUDMXLRODNRVYHOMXGHNRMLRGVNDXSR
VYRMLP]DPLVOLPDDWLPHLGMHOLPDRGSURVMHQLK7DMHWHPDQD]RQDMR
RGYUHPHQDVWDULK*UND3ODWRQMHSULPMHULFHNDRWHRUHWLDUHQWX]LMD]PD
UD]OLNRYDRNOLQLNHLW]YVWYDUDODNHEROHVWL2YLPSRWRQMLPDVXELOL
SRGORQLYLGRYQMDFLLSMHVQLFLDNDVQLMHVXXWDMNUXJXOLLXPMHWQLFL
8
 VWYDUDODWYXRYMHNRVWYDUXMHMHGLQVWYRELRORNLKLGXKRYQLKVQDJD
LQJHQLR]QRVWLOLL]XPLWHOMVNLGXKLPXGURVW
8
 QDVQDNUHDWLYQLPSRVORYLPDUDGHVWDUHRVREHEH]LGHMDLHPRWLYQLKQDERMD
RWYRUHQL]DVYHQRYRLQDSUHGQR
7
 NRSUHNDVQRPLVOLQDWURNRYHXQLWLWHVYRMHSRGX]HH$WNRSUHUDQR
PLVOLQDWURNRYHXQLWDYDNUHDWLYQRVW

7
 NRSUHNDVQRPLVOLQDWURNRYHXQLWLWHVYRMHSRGX]HH$WNRSUHUDQR
PLVOLQDWURNRYHXQLWDYDNUHDWLYQRVW
8
 QDVQDNUHDWLYQLPSRVORYLPDUDGHVWDUHRVREHEH]LGHMDLHPRWLYQLKQDERMD
RWYRUHQL]DVYHQRYRLQDSUHGQR
8
 VWYDUDODWYXRYMHNRVWYDUXMHMHGLQVWYRELRORNLKLGXKRYQLKVQDJD
LQJHQLR]QRVWLOLL]XPLWHOMVNLGXKLPXGURVW
8
 VYDNRGQHYQRPLYRWXQDLOD]LPRQDOMXGHNRMLNUHDWLYQRVWSRLVWRYMHXMXV
VYRMHYUVQRPQDVWUDQRXHWLNHWLUDMXLRODNRVYHOMXGHNRMLRGVNDXSR
VYRMLP]DPLVOLPDDWLPHLGMHOLPDRGSURVMHQLK7DMHWHPDQD]RQDMR
RGYUHPHQDVWDULK*UND3ODWRQMHSULPMHULFHNDRWHRUHWLDUHQWX]LMD]PD
UD]OLNRYDRNOLQLNHLW]YVWYDUDODNHEROHVWL2YLPSRWRQMLPDVXELOL
SRGORQLYLGRYQMDFLLSMHVQLFLDNDVQLMHVXXWDMNUXJXOLLXPMHWQLFL
8
 VYDNRMYUVWLVWYDUDODNHDNWLYQRVWLNUHDWLYQDVHOLQRVWVMHGLQMXMHV
PDWHULMDORPNRMLSUHGVWDYOMDVYLMHWL]YDQQMH0HXWLPWRYULMHGLVDPR]D
SURGXNWLYQLUDG]DUDGXNRMHPXMDSODQLUDPSURL]YRGLPLYLGLPUH]XOWDW
VYRMHJDSRVOD8PRGHUQRPUDGQRPSURFHVXLQRYQLNDUDGQLNDQDWHNXRM
YUSFLPDORMHRVWDORRGWHNYDOLWHWHUDGDNRMLVMHGLQMXMH
8
 YULMHPHNDGDVHRYMHNSULSUHPDGDELVHRWLVQXRVRYHSODQHWHXVYHPLUVND
SURVWUDQVWYDELORELGREURNDGELJDSRYLMHVWQDYHODQDUD]PLOMDQMHR
YODVWLWRMSXWDQMLNUR]YMHNRYHRYMHN]DLVWDQLMHQLNDGDSULMHSRND]LYDR
WROLNRUDGR]QDORVWL]DLVWUDLYDQMHVYRMHSURORVWLDQLWROLNXEULJXGDELVHVYL
WLWUDJRYLLVDXYDOL1RELORNDNRELORQLNDGQLMHNDRXSUDYRVDGDNDGD
RYMHNMXULYUWRJODYRPEU]LQRPSUHPDL]YDQUHGQRMEXGXQRVWLSRVWRMDOD
WROLNDSRWUHEDGDSDPHQMHRVLJXUDRYMHDQVWYXGDRQRGXKRYQRSULVYRML
VYRMXNUHDWLYQXVWYDUQRVW.DGVDYMHVWQHELELODWDNRXNRULMHQMHQDX
RYDNYRPUD]PLOMDQMXRSURFHVXVYRJYODVWLWRJQDVWDMDQMDPQRJLL]XPLNRMH
SR]GUDYOMDPRNDRSREMHGHLQDSUHGRYDQMDQHELELOLGUXJRGRQHNRQWUROLUDQD
GMHORYDQMDQHNHRWXHQHVXGELQH.XOWXUQHL]QDQVWYHQHLQMHQLFHXELWLVX
PLVOLROMXGLPD2YRMHSRWSXQRMDVQRXNXOWXUQRMVIHULEXGXLGDMHVYDND
YULMHGQRVWNXOWXUQLLGHDOPHXWLPPDQMHWRQRX]QDQRVWLMHUQH]DYLVQRRG
LQMHQLFHGDMHLVWLQDWDNRHUYULMHGQRVWELW]QDQRVWLQLMH]QDQMHQHJRPHWRGD
NRMRPVH]QDQMHPRHSRVWLLSUDYLORNRMHMHGXKSURSLVDRGDELWR]QDQMH
SRVWLJDRDVYDNRMHSUDYLORQHNLREOLNUD]PDWUDQMDLVDPRGLVFLSOLQHRQRMH
]DSUDYRXGYRVWUXHQDVYLMHVW
8
 PMHWQLNDGMHODLXPMHWQLNRVWYDUDODWYRSUHGVWDYOMDMXMDYQHQHXURWLNH
VLPSWRPHWRMHQHNRXPMHWQLNRGMHORVORHQLMHLWRMHQHNLXPMHWQLN
VDYUHQLMLWRVXQMHJRYHQHVYMHVQHWHQGHQFLMHLWUHQGRYLYLHSUHUXHQLL
]DPDVNLUDQLML
8
 YLMHNSULGMHOX

8
 YLMHNSULGMHOX
8
 PMHWQLNDGMHODLXPMHWQLNRVWYDUDODWYRSUHGVWDYOMDMXMDYQHQHXURWLNH
VLPSWRPHWRMHQHNRXPMHWQLNRGMHORVORHQLMHLWRMHQHNLXPMHWQLN
VDYUHQLMLWRVXQMHJRYHQHVYMHVQHWHQGHQFLMHLWUHQGRYLYLHSUHUXHQLL
]DPDVNLUDQLML
8
 YULMHPHNDGDVHRYMHNSULSUHPDGDELVHRWLVQXRVRYHSODQHWHXVYHPLUVND
SURVWUDQVWYDELORELGREURNDGELJDSRYLMHVWQDYHODQDUD]PLOMDQMHR
YODVWLWRMSXWDQMLNUR]YMHNRYHRYMHN]DLVWDQLMHQLNDGDSULMHSRND]LYDR
WROLNRUDGR]QDORVWL]DLVWUDLYDQMHVYRMHSURORVWLDQLWROLNXEULJXGDELVHVYL
WLWUDJRYLLVDXYDOL1RELORNDNRELORQLNDGQLMHNDRXSUDYRVDGDNDGD
RYMHNMXULYUWRJODYRPEU]LQRPSUHPDL]YDQUHGQRMEXGXQRVWLSRVWRMDOD
WROLNDSRWUHEDGDSDPHQMHRVLJXUDRYMHDQVWYXGDRQRGXKRYQRSULVYRML
VYRMXNUHDWLYQXVWYDUQRVW.DGVDYMHVWQHELELODWDNRXNRULMHQMHQDX
RYDNYRPUD]PLOMDQMXRSURFHVXVYRJYODVWLWRJQDVWDMDQMDPQRJLL]XPLNRMH
SR]GUDYOMDPRNDRSREMHGHLQDSUHGRYDQMDQHELELOLGUXJRGRQHNRQWUROLUDQD
GMHORYDQMDQHNHRWXHQHVXGELQH.XOWXUQHL]QDQVWYHQHLQMHQLFHXELWLVX
PLVOLROMXGLPD2YRMHSRWSXQRMDVQRXNXOWXUQRMVIHULEXGXLGDMHVYDND
YULMHGQRVWNXOWXUQLLGHDOPHXWLPPDQMHWRQRX]QDQRVWLMHUQH]DYLVQRRG
LQMHQLFHGDMHLVWLQDWDNRHUYULMHGQRVWELW]QDQRVWLQLMH]QDQMHQHJRPHWRGD
NRMRPVH]QDQMHPRHSRVWLLSUDYLORNRMHMHGXKSURSLVDRGDELWR]QDQMH
SRVWLJDRDVYDNRMHSUDYLORQHNLREOLNUD]PDWUDQMDLVDPRGLVFLSOLQHRQRMH
]DSUDYRXGYRVWUXHQDVYLMHVW
8
 VYDNRMYUVWLVWYDUDODNHDNWLYQRVWLNUHDWLYQDVHOLQRVWVMHGLQMXMHV
PDWHULMDORPNRMLSUHGVWDYOMDVYLMHWL]YDQQMH0HXWLPWRYULMHGLVDPR]D
SURGXNWLYQLUDG]DUDGXNRMHPXMDSODQLUDPSURL]YRGLPLYLGLPUH]XOWDW
VYRMHJDSRVOD8PRGHUQRPUDGQRPSURFHVXLQRYQLNDUDGQLNDQDWHNXRM
YUSFLPDORMHRVWDORRGWHNYDOLWHWHUDGDNRMLVMHGLQMXMH
8
 VYDNRGQHYQRPLYRWXQDLOD]LPRQDOMXGHNRMLNUHDWLYQRVWSRLVWRYMHXMXV
VYRMHYUVQRPQDVWUDQRXHWLNHWLUDMXLRODNRVYHOMXGHNRMLRGVNDXSR
VYRMLP]DPLVOLPDDWLPHLGMHOLPDRGSURVMHQLK7DMHWHPDQD]RQDMR
RGYUHPHQDVWDULK*UND3ODWRQMHSULPMHULFHNDRWHRUHWLDUHQWX]LMD]PD
UD]OLNRYDRNOLQLNHLW]YVWYDUDODNHEROHVWL2YLPSRWRQMLPDVXELOL
SRGORQLYLGRYQMDFLLSMHVQLFLDNDVQLMHVXXWDMNUXJXOLLXPMHWQLFL
8
 VWYDUDODWYXRYMHNRVWYDUXMHMHGLQVWYRELRORNLKLGXKRYQLKVQDJD
LQJHQLR]QRVWLOLL]XPLWHOMVNLGXKLPXGURVW
8
 QDVQDNUHDWLYQLPSRVORYLPDUDGHVWDUHRVREHEH]LGHMDLHPRWLYQLKQDERMD
RWYRUHQL]DVYHQRYRLQDSUHGQR
7
 NRSUHNDVQRPLVOLQDWURNRYHXQLWLWHVYRMHSRGX]HH$WNRSUHUDQR
PLVOLQDWURNRYHXQLWDYDNUHDWLYQRVW

9
 HWLVXOMHLPDVWYDUDODFRVMHDGDQHVWRMLSUHGSULMDWHOMVNLPPHFHQRP
QHJRSUHGQHSUDYHGQRPUDYQRGXQRPLHVWRQHSULMDWHOMVNRPMDYQRX2Q
]XULXEH]L]UDDMQXPDVNXLQDVWRMLGDQHJGMHL]DQMHXGDOHNRMEXGXQRVWL
]DPLVOLSXEOLNXVYLHUD]XPLMHYDQMD

.
 DNYLVXELOLIDQDWLFLYHOLNLYRMVNRYRH1DSROHRQ+LWOHU0XVROLQL"%LOLVX
OMXGLPDORJUDVWDDPELYDOHQWQLXVYRMLPRGQRVLPDSUHPDGUXJLPRVREDPDL

9
 HXVDPRPHSURPDWUDQMXVYLMHWDNDNDYRQMHVWEH]RE]LUDQD]DSRYLMHG
PDQLIHVWLUDVHXPRMRMXQXWUDQMRVWLHOMDHQMDQHQLNDNYDSXWDHQMD
DSVROXWQR]DKWLMHYDQMHEROMHJDVYLMHWD8PRMRMXQXWUDQMRVWLQHRGROMLYR
]YXL1HPRJXHMHGDWDNRWUHEDRVWDWLVYHWRPRUDRPRUDSRVWDWL
GUXJDLMHLEROMH

*
 GMHYODGDIDQDWL]DPQHPDYHVHOMD(YHQWXDOQRVDPRSURVWDEXNDFLQL]PD
DOLQHPDVPLMHKD

9
 HOLNLMHPLVOLODFRYMHNNRMLJOHGDQDVYLMHWLURPRWYRUHQLPRLPDL
SR]RUQRSUDWLQDSUHGDN]QDQRVWLNDRLQMHJRYHSRVOMHGLFHQDLQWHOHNWXDOQRP
JRVSRGDUVNRPLGUXWYHQRPSODQX=DVWYDUDRFDMHQXGDSULMHVYHJDMHGQR
VORERGQRRGVWRMDQMHUD]PDNRGVWYDULVYMHLQDGXKDXSXHQDQDVWURJRVWL
LVWRX

)
 DQDWL]DPVHVDVWRMLRGXGYRVWUXDYDQMDQDSRUDNDGDMHFLOMYH]DERUDYOMHQ

 LYDQDJRQVNDVLODGROD]LVDPRVRQHVWUDQHQHVYMHVQRJ'DELQHNRELH
SRVWDORVWYDUDODNRPRUDVHRVORERGLWLVSRQDVYMHVQRJDMHUVYMHVQRMRMVDPR
VWDYOMDQDSXWSUHSUHNH

p
 )DQDWL]DPPRHPRSURQDLVDPRNRGRQLKNRMLSRNXDYDMXSULNULWL
XQXWDUQMHQHGRXPLFH

o
 6DPRWXLPWUDJRPPRHQDSULMHGVYRMLPQDWUDJ

IDQDWL]DPJDWDQMHLOX]LMHOHJHQGHPLWRELDMSUHGUDVXGHWUDGLFLMD
XWRSLMDXWYDUH]DEOXGD]DNOHWYH

p
 7YRMXVSMHK]DYLVLRGHPRFLRQDOQHUDYQRWHHYROMHPRWLYDFLMHUD]LQH
DVSLUDFLMHLLQWHOHNWXDOQH]UHORVWLVWDELOQRVWLLQWHUHVLUDQMDKXPDQH
XVPMHUHQRVWLVWDYRYDLXYMHUHQMDUHDOQRVWLXRFMHQMLYDQMXVHEHLGUXJLKLVO

2=$%/8'$0$

1
 HJRYRULRVYRPXVSMHKXSUHGRVRERPNRMDQLMHXVSMHOD

7
 HLXVSMHKXDOLQHSRGVYDNXFLMHQX.DGKRHSRWRSRWRSRVWLL
QHNLRGUHHQLXVSMHKYMHURMDWQRHJDLGRVWLL

3
 RWUHEQRWLMHGYDGHVHWJRGLQDGDELSRVWLJDRXVSMHKSUHNRQRL

3
 RWUHEQRWLMHGYDGHVHWJRGLQDGDELSRVWLJDRXVSMHKSUHNRQRL

7
 HLXVSMHKXDOLQHSRGVYDNXFLMHQX.DGKRHSRWRSRWRSRVWLL
QHNLRGUHHQLXVSMHKYMHURMDWQRHJDLGRVWLL

1
 HJRYRULRVYRPXVSMHKXSUHGRVRERPNRMDQLMHXVSMHOD

2=$%/8'$0$

p
 7YRMXVSMHK]DYLVLRGHPRFLRQDOQHUDYQRWHHYROMHPRWLYDFLMHUD]LQH
DVSLUDFLMHLLQWHOHNWXDOQH]UHORVWLVWDELOQRVWLLQWHUHVLUDQMDKXPDQH
XVPMHUHQRVWLVWDYRYDLXYMHUHQMDUHDOQRVWLXRFMHQMLYDQMXVHEHLGUXJLKLVO

IDQDWL]DPJDWDQMHLOX]LMHOHJHQGHPLWRELDMSUHGUDVXGHWUDGLFLMD
XWRSLMDXWYDUH]DEOXGD]DNOHWYH

o
 6DPRWXLPWUDJRPPRHQDSULMHGVYRMLPQDWUDJ

p
 )DQDWL]DPPRHPRSURQDLVDPRNRGRQLKNRMLSRNXDYDMXSULNULWL
XQXWDUQMHQHGRXPLFH

 LYDQDJRQVNDVLODGROD]LVDPRVRQHVWUDQHQHVYMHVQRJ'DELQHNRELH
SRVWDORVWYDUDODNRPRUDVHRVORERGLWLVSRQDVYMHVQRJDMHUVYMHVQRMRMVDPR
VWDYOMDQDSXWSUHSUHNH

)
 DQDWL]DPVHVDVWRMLRGXGYRVWUXDYDQMDQDSRUDNDGDMHFLOMYH]DERUDYOMHQ

9
 HOLNLMHPLVOLODFRYMHNNRMLJOHGDQDVYLMHWLURPRWYRUHQLPRLPDL
SR]RUQRSUDWLQDSUHGDN]QDQRVWLNDRLQMHJRYHSRVOMHGLFHQDLQWHOHNWXDOQRP
JRVSRGDUVNRPLGUXWYHQRPSODQX=DVWYDUDRFDMHQXGDSULMHVYHJDMHGQR
VORERGQRRGVWRMDQMHUD]PDNRGVWYDULVYMHLQDGXKDXSXHQDQDVWURJRVWL
LVWRX

*
 GMHYODGDIDQDWL]DPQHPDYHVHOMD(YHQWXDOQRVDPRSURVWDEXNDFLQL]PD
DOLQHPDVPLMHKD

9
 HXVDPRPHSURPDWUDQMXVYLMHWDNDNDYRQMHVWEH]RE]LUDQD]DSRYLMHG
PDQLIHVWLUDVHXPRMRMXQXWUDQMRVWLHOMDHQMDQHQLNDNYDSXWDHQMD
DSVROXWQR]DKWLMHYDQMHEROMHJDVYLMHWD8PRMRMXQXWUDQMRVWLQHRGROMLYR
]YXL1HPRJXHMHGDWDNRWUHEDRVWDWLVYHWRPRUDRPRUDSRVWDWL
GUXJDLMHLEROMH

.
 DNYLVXELOLIDQDWLFLYHOLNLYRMVNRYRH1DSROHRQ+LWOHU0XVROLQL"%LOLVX
OMXGLPDORJUDVWDDPELYDOHQWQLXVYRMLPRGQRVLPDSUHPDGUXJLPRVREDPDL

9
 HWLVXOMHLPDVWYDUDODFRVMHDGDQHVWRMLSUHGSULMDWHOMVNLPPHFHQRP
QHJRSUHGQHSUDYHGQRPUDYQRGXQRPLHVWRQHSULMDWHOMVNRPMDYQRX2Q
]XULXEH]L]UDDMQXPDVNXLQDVWRMLGDQHJGMHL]DQMHXGDOHNRMEXGXQRVWL
]DPLVOLSXEOLNXVYLHUD]XPLMHYDQMD


9
 HWLVXOMHLPDVWYDUDODFRVMHDGDQHVWRMLSUHGSULMDWHOMVNLPPHFHQRP
QHJRSUHGQHSUDYHGQRPUDYQRGXQRPLHVWRQHSULMDWHOMVNRPMDYQRX2Q
]XULXEH]L]UDDMQXPDVNXLQDVWRMLGDQHJGMHL]DQMHXGDOHNRMEXGXQRVWL
]DPLVOLSXEOLNXVYLHUD]XPLMHYDQMD

.
 DNYLVXELOLIDQDWLFLYHOLNLYRMVNRYRH1DSROHRQ+LWOHU0XVROLQL"%LOLVX
OMXGLPDORJUDVWDDPELYDOHQWQLXVYRMLPRGQRVLPDSUHPDGUXJLPRVREDPDL

9
 HXVDPRPHSURPDWUDQMXVYLMHWDNDNDYRQMHVWEH]RE]LUDQD]DSRYLMHG
PDQLIHVWLUDVHXPRMRMXQXWUDQMRVWLHOMDHQMDQHQLNDNYDSXWDHQMD
DSVROXWQR]DKWLMHYDQMHEROMHJDVYLMHWD8PRMRMXQXWUDQMRVWLQHRGROMLYR
]YXL1HPRJXHMHGDWDNRWUHEDRVWDWLVYHWRPRUDRPRUDSRVWDWL
GUXJDLMHLEROMH

*
 GMHYODGDIDQDWL]DPQHPDYHVHOMD(YHQWXDOQRVDPRSURVWDEXNDFLQL]PD
DOLQHPDVPLMHKD

9
 HOLNLMHPLVOLODFRYMHNNRMLJOHGDQDVYLMHWLURPRWYRUHQLPRLPDL
SR]RUQRSUDWLQDSUHGDN]QDQRVWLNDRLQMHJRYHSRVOMHGLFHQDLQWHOHNWXDOQRP
JRVSRGDUVNRPLGUXWYHQRPSODQX=DVWYDUDRFDMHQXGDSULMHVYHJDMHGQR
VORERGQRRGVWRMDQMHUD]PDNRGVWYDULVYMHLQDGXKDXSXHQDQDVWURJRVWL
LVWRX

)
 DQDWL]DPVHVDVWRMLRGXGYRVWUXDYDQMDQDSRUDNDGDMHFLOMYH]DERUDYOMHQ

 LYDQDJRQVNDVLODGROD]LVDPRVRQHVWUDQHQHVYMHVQRJ'DELQHNRELH
SRVWDORVWYDUDODNRPRUDVHRVORERGLWLVSRQDVYMHVQRJDMHUVYMHVQRMRMVDPR
VWDYOMDQDSXWSUHSUHNH

p
 )DQDWL]DPPRHPRSURQDLVDPRNRGRQLKNRMLSRNXDYDMXSULNULWL
XQXWDUQMHQHGRXPLFH

o
 6DPRWXLPWUDJRPPRHQDSULMHGVYRMLPQDWUDJ

IDQDWL]DPJDWDQMHLOX]LMHOHJHQGHPLWRELDMSUHGUDVXGHWUDGLFLMD
XWRSLMDXWYDUH]DEOXGD]DNOHWYH

p
 7YRMXVSMHK]DYLVLRGHPRFLRQDOQHUDYQRWHHYROMHPRWLYDFLMHUD]LQH
DVSLUDFLMHLLQWHOHNWXDOQH]UHORVWLVWDELOQRVWLLQWHUHVLUDQMDKXPDQH
XVPMHUHQRVWLVWDYRYDLXYMHUHQMDUHDOQRVWLXRFMHQMLYDQMXVHEHLGUXJLKLVO

2=$%/8'$0$

1
 HJRYRULRVYRPXVSMHKXSUHGRVRERPNRMDQLMHXVSMHOD

7
 HLXVSMHKXDOLQHSRGVYDNXFLMHQX.DGKRHSRWRSRWRSRVWLL
QHNLRGUHHQLXVSMHKYMHURMDWQRHJDLGRVWLL

3
 RWUHEQRWLMHGYDGHVHWJRGLQDGDELSRVWLJDRXVSMHKSUHNRQRL

3
 RWUHEQRWLMHGYDGHVHWJRGLQDGDELSRVWLJDRXVSMHKSUHNRQRL

7
 HLXVSMHKXDOLQHSRGVYDNXFLMHQX.DGKRHSRWRSRWRSRVWLL
QHNLRGUHHQLXVSMHKYMHURMDWQRHJDLGRVWLL

1
 HJRYRULRVYRPXVSMHKXSUHGRVRERPNRMDQLMHXVSMHOD

2=$%/8'$0$

p
 7YRMXVSMHK]DYLVLRGHPRFLRQDOQHUDYQRWHHYROMHPRWLYDFLMHUD]LQH
DVSLUDFLMHLLQWHOHNWXDOQH]UHORVWLVWDELOQRVWLLQWHUHVLUDQMDKXPDQH
XVPMHUHQRVWLVWDYRYDLXYMHUHQMDUHDOQRVWLXRFMHQMLYDQMXVHEHLGUXJLKLVO

IDQDWL]DPJDWDQMHLOX]LMHOHJHQGHPLWRELDMSUHGUDVXGHWUDGLFLMD
XWRSLMDXWYDUH]DEOXGD]DNOHWYH

o
 6DPRWXLPWUDJRPPRHQDSULMHGVYRMLPQDWUDJ

p
 )DQDWL]DPPRHPRSURQDLVDPRNRGRQLKNRMLSRNXDYDMXSULNULWL
XQXWDUQMHQHGRXPLFH

 LYDQDJRQVNDVLODGROD]LVDPRVRQHVWUDQHQHVYMHVQRJ'DELQHNRELH
SRVWDORVWYDUDODNRPRUDVHRVORERGLWLVSRQDVYMHVQRJDMHUVYMHVQRMRMVDPR
VWDYOMDQDSXWSUHSUHNH

)
 DQDWL]DPVHVDVWRMLRGXGYRVWUXDYDQMDQDSRUDNDGDMHFLOMYH]DERUDYOMHQ

9
 HOLNLMHPLVOLODFRYMHNNRMLJOHGDQDVYLMHWLURPRWYRUHQLPRLPDL
SR]RUQRSUDWLQDSUHGDN]QDQRVWLNDRLQMHJRYHSRVOMHGLFHQDLQWHOHNWXDOQRP
JRVSRGDUVNRPLGUXWYHQRPSODQX=DVWYDUDRFDMHQXGDSULMHVYHJDMHGQR
VORERGQRRGVWRMDQMHUD]PDNRGVWYDULVYMHLQDGXKDXSXHQDQDVWURJRVWL
LVWRX

*
 GMHYODGDIDQDWL]DPQHPDYHVHOMD(YHQWXDOQRVDPRSURVWDEXNDFLQL]PD
DOLQHPDVPLMHKD

9
 HXVDPRPHSURPDWUDQMXVYLMHWDNDNDYRQMHVWEH]RE]LUDQD]DSRYLMHG
PDQLIHVWLUDVHXPRMRMXQXWUDQMRVWLHOMDHQMDQHQLNDNYDSXWDHQMD
DSVROXWQR]DKWLMHYDQMHEROMHJDVYLMHWD8PRMRMXQXWUDQMRVWLQHRGROMLYR
]YXL1HPRJXHMHGDWDNRWUHEDRVWDWLVYHWRPRUDRPRUDSRVWDWL
GUXJDLMHLEROMH

.
 DNYLVXELOLIDQDWLFLYHOLNLYRMVNRYRH1DSROHRQ+LWOHU0XVROLQL"%LOLVX
OMXGLPDORJUDVWDDPELYDOHQWQLXVYRMLPRGQRVLPDSUHPDGUXJLPRVREDPDL

9
 HWLVXOMHLPDVWYDUDODFRVMHDGDQHVWRMLSUHGSULMDWHOMVNLPPHFHQRP
QHJRSUHGQHSUDYHGQRPUDYQRGXQRPLHVWRQHSULMDWHOMVNRPMDYQRX2Q
]XULXEH]L]UDDMQXPDVNXLQDVWRMLGDQHJGMHL]DQMHXGDOHNRMEXGXQRVWL
]DPLVOLSXEOLNXVYLHUD]XPLMHYDQMDLGHMDPDEH]RE]LUQLSUHPDVXGELQLVYRMLKYODVWLWLKPUWYLKYRMQLNDD
VDGLVWLNLVXVHQDVODLYDOLPXNDPDLSRNROMLPDQHGXQLK
2
 GIDQDWL]PDGREDUEDUVWYDVDPRMHMHGDQNRUDN5DVSUDYOMDWLVIDQDWLFLPD
]QDLYXLNRQRSDFVSURWLYQLNRPPRPDGLNRMDMHVYRMNUDMNRQRSFD
]DYH]DOD]DGHEHORVWDEOR

 WRMHPDQMHSUD]QRYMHUMDWRMHPDQMHIDQDWL]PDDWRMHPDQMHIDQDWL]PDWR
MHPDQMHQHVUHD
8
 SURORVWLDOLLVDGDQMRVWLDJUHVLYQLPVXOMXGLPDQHNHVXOXGHLGHMHELOH
XYLMHNPQRJRYDQLMHRGOMXGVNLKLYRWDNRMHQLVXWHGMHOL
8
 YMHUHQMDVXSURWQDVXYUHPHQLFLPDQLVXELODXYLMHNGREURGROD7DNDYVH
RGQRVXGXERNRMPMHUL]DGUDRGRGDQDVLWRPRGDDNXMRJRUHPREOLNX
1DMEROMLSULPMHU]DWRVXUD]OLLWLIDQDWL]PLYMHUVNLLSROLWLNL6SDOMLYDQMH
NQMLJDUHSUHVLMD]DEUDQDLWDQMDXQRHQMDLWLVNDQMDVWYRULODVXQHVDPR
FHQ]XUXYHLDXWRFHQ]XUX7HPHWRGHXQLMHWHVXLX]DNRQNDRNULYLQR
GMHOR1HNHNQMLJHL]D]LYDMXPDOHUDWRYHLXFMHQHSULPMHULFH6RWRQVNL
VWLKRYL
=
 QDQVWYHQLFLVPDWUDMXGDIDQDWLFLQLVXOXDFLXSVLKLMDWULMVNRPVPLVOX.RG
IDQDWLNDVHQMLKRYHILNVQHLGHMHL]DEOXGHPRJXHVWRREMDVQLWLDNRVH
SRWDQNRSURXLQMLKRYRGJRMLRNROLQD
p
 *DWDQMHLSURULFDQMHVYHLVSUD]QRVWL
p
 3URPLVOLRLOX]LML2QRWRQD]LYDPRLOX]LMRPPRGDMHGXHYQDLQMHQLWRVW
RGRJURPQRJ]QDDMD
6
 YHPRHRSURVWLWLRVLPRGVXWQRVWLQRGREURMHGDQHWNRLPDLOX]LMD
1
 DMEROMLOLMHNSURWLYLOX]LMDSRJOHGMHXRJOHGDOR
p
 /HJHQGHVXODLVDXUHRORP
p
 0LWRYLSRQHNDGQRVHXVHELYLHRSDVQRVWLQHJRVWYDUQRVW
0
 LWRYLVXVWYRUHQLGDLKPDWDRLYOMDYD
6
 YDNLPLWRWNULYDWRVHQHJGMHLQHNRPH]ELORDWDVHLVWLQDQHPRHVWDYLWL
QDVXG
6
 WDULVXVHPLWRYLLVFUSMHOL
p
 WROMXGLQD]LYDMXFLYLOL]DFLMRPMHVWVWDQMHVDGDQMLKRELDMD
p
 RYMHNWUHEDLYMHWL]GUDYVQDDQLSRWSXQRVORERGDQRGVYLKSUHGUDVXGD
$
 UJXPHQWLNRULVWHSURWLYSUHGUDVXGDMHGQDNRPDORNDRLRNRODGQLNHNVL
SURWLY]DWYRUD
%
 LWLVORERGDQRGSUHGUDVXGDSUYLMHXYMHWOMXEDYLSUHPDEOLQMHPX

%
 LWLVORERGDQRGSUHGUDVXGDSUYLMHXYMHWOMXEDYLSUHPDEOLQMHPX
$
 UJXPHQWLNRULVWHSURWLYSUHGUDVXGDMHGQDNRPDORNDRLRNRODGQLNHNVL
SURWLY]DWYRUD
p
 RYMHNWUHEDLYMHWL]GUDYVQDDQLSRWSXQRVORERGDQRGVYLKSUHGUDVXGD
p
 WROMXGLQD]LYDMXFLYLOL]DFLMRPMHVWVWDQMHVDGDQMLKRELDMD
6
 WDULVXVHPLWRYLLVFUSMHOL
6
 YDNLPLWRWNULYDWRVHQHJGMHLQHNRPH]ELORDWDVHLVWLQDQHPRHVWDYLWL
QDVXG
0
 LWRYLVXVWYRUHQLGDLKPDWDRLYOMDYD
p
 0LWRYLSRQHNDGQRVHXVHELYLHRSDVQRVWLQHJRVWYDUQRVW
p
 /HJHQGHVXODLVDXUHRORP
1
 DMEROMLOLMHNSURWLYLOX]LMDSRJOHGMHXRJOHGDOR
6
 YHPRHRSURVWLWLRVLPRGVXWQRVWLQRGREURMHGDQHWNRLPDLOX]LMD
p
 3URPLVOLRLOX]LML2QRWRQD]LYDPRLOX]LMRPPRGDMHGXHYQDLQMHQLWRVW
RGRJURPQRJ]QDDMD
p
 *DWDQMHLSURULFDQMHVYHLVSUD]QRVWL
=
 QDQVWYHQLFLVPDWUDMXGDIDQDWLFLQLVXOXDFLXSVLKLMDWULMVNRPVPLVOX.RG
IDQDWLNDVHQMLKRYHILNVQHLGHMHL]DEOXGHPRJXHVWRREMDVQLWLDNRVH
SRWDQNRSURXLQMLKRYRGJRMLRNROLQD
8
 YMHUHQMDVXSURWQDVXYUHPHQLFLPDQLVXELODXYLMHNGREURGROD7DNDYVH
RGQRVXGXERNRMPMHUL]DGUDRGRGDQDVLWRPRGDDNXMRJRUHPREOLNX
1DMEROMLSULPMHU]DWRVXUD]OLLWLIDQDWL]PLYMHUVNLLSROLWLNL6SDOMLYDQMH
NQMLJDUHSUHVLMD]DEUDQDLWDQMDXQRHQMDLWLVNDQMDVWYRULODVXQHVDPR
FHQ]XUXYHLDXWRFHQ]XUX7HPHWRGHXQLMHWHVXLX]DNRQNDRNULYLQR
GMHOR1HNHNQMLJHL]D]LYDMXPDOHUDWRYHLXFMHQHSULPMHULFH6RWRQVNL
VWLKRYL
8
 SURORVWLDOLLVDGDQMRVWLDJUHVLYQLPVXOMXGLPDQHNHVXOXGHLGHMHELOH
XYLMHNPQRJRYDQLMHRGOMXGVNLKLYRWDNRMHQLVXWHGMHOL

 WRMHPDQMHSUD]QRYMHUMDWRMHPDQMHIDQDWL]PDDWRMHPDQMHIDQDWL]PDWR
MHPDQMHQHVUHD
2
 GIDQDWL]PDGREDUEDUVWYDVDPRMHMHGDQNRUDN5DVSUDYOMDWLVIDQDWLFLPD
]QDLYXLNRQRSDFVSURWLYQLNRPPRPDGLNRMDMHVYRMNUDMNRQRSFD
]DYH]DOD]DGHEHORVWDEOR
LGHMDPDEH]RE]LUQLSUHPDVXGELQLVYRMLKYODVWLWLKPUWYLKYRMQLNDD
VDGLVWLNLVXVHQDVODLYDOLPXNDPDLSRNROMLPDQHGXQLK

LGHMDPDEH]RE]LUQLSUHPDVXGELQLVYRMLKYODVWLWLKPUWYLKYRMQLNDD
VDGLVWLNLVXVHQDVODLYDOLPXNDPDLSRNROMLPDQHGXQLK
2
 GIDQDWL]PDGREDUEDUVWYDVDPRMHMHGDQNRUDN5DVSUDYOMDWLVIDQDWLFLPD
]QDLYXLNRQRSDFVSURWLYQLNRPPRPDGLNRMDMHVYRMNUDMNRQRSFD
]DYH]DOD]DGHEHORVWDEOR

 WRMHPDQMHSUD]QRYMHUMDWRMHPDQMHIDQDWL]PDDWRMHPDQMHIDQDWL]PDWR
MHPDQMHQHVUHD
8
 SURORVWLDOLLVDGDQMRVWLDJUHVLYQLPVXOMXGLPDQHNHVXOXGHLGHMHELOH
XYLMHNPQRJRYDQLMHRGOMXGVNLKLYRWDNRMHQLVXWHGMHOL
8
 YMHUHQMDVXSURWQDVXYUHPHQLFLPDQLVXELODXYLMHNGREURGROD7DNDYVH
RGQRVXGXERNRMPMHUL]DGUDRGRGDQDVLWRPRGDDNXMRJRUHPREOLNX
1DMEROMLSULPMHU]DWRVXUD]OLLWLIDQDWL]PLYMHUVNLLSROLWLNL6SDOMLYDQMH
NQMLJDUHSUHVLMD]DEUDQDLWDQMDXQRHQMDLWLVNDQMDVWYRULODVXQHVDPR
FHQ]XUXYHLDXWRFHQ]XUX7HPHWRGHXQLMHWHVXLX]DNRQNDRNULYLQR
GMHOR1HNHNQMLJHL]D]LYDMXPDOHUDWRYHLXFMHQHSULPMHULFH6RWRQVNL
VWLKRYL
=
 QDQVWYHQLFLVPDWUDMXGDIDQDWLFLQLVXOXDFLXSVLKLMDWULMVNRPVPLVOX.RG
IDQDWLNDVHQMLKRYHILNVQHLGHMHL]DEOXGHPRJXHVWRREMDVQLWLDNRVH
SRWDQNRSURXLQMLKRYRGJRMLRNROLQD
p
 *DWDQMHLSURULFDQMHVYHLVSUD]QRVWL
p
 3URPLVOLRLOX]LML2QRWRQD]LYDPRLOX]LMRPPRGDMHGXHYQDLQMHQLWRVW
RGRJURPQRJ]QDDMD
6
 YHPRHRSURVWLWLRVLPRGVXWQRVWLQRGREURMHGDQHWNRLPDLOX]LMD
1
 DMEROMLOLMHNSURWLYLOX]LMDSRJOHGMHXRJOHGDOR
p
 /HJHQGHVXODLVDXUHRORP
p
 0LWRYLSRQHNDGQRVHXVHELYLHRSDVQRVWLQHJRVWYDUQRVW
0
 LWRYLVXVWYRUHQLGDLKPDWDRLYOMDYD
6
 YDNLPLWRWNULYDWRVHQHJGMHLQHNRPH]ELORDWDVHLVWLQDQHPRHVWDYLWL
QDVXG
6
 WDULVXVHPLWRYLLVFUSMHOL
p
 WROMXGLQD]LYDMXFLYLOL]DFLMRPMHVWVWDQMHVDGDQMLKRELDMD
p
 RYMHNWUHEDLYMHWL]GUDYVQDDQLSRWSXQRVORERGDQRGVYLKSUHGUDVXGD
$
 UJXPHQWLNRULVWHSURWLYSUHGUDVXGDMHGQDNRPDORNDRLRNRODGQLNHNVL
SURWLY]DWYRUD
%
 LWLVORERGDQRGSUHGUDVXGDSUYLMHXYMHWOMXEDYLSUHPDEOLQMHPX%
 LWLVORERGDQRGSUHGUDVXGDSUYLMHXYMHWOMXEDYLSUHPDEOLQMHPX
$
 UJXPHQWLNRULVWHSURWLYSUHGUDVXGDMHGQDNRPDORNDRLRNRODGQLNHNVL
SURWLY]DWYRUD
p
 RYMHNWUHEDLYMHWL]GUDYVQDDQLSRWSXQRVORERGDQRGVYLKSUHGUDVXGD
p
 WROMXGLQD]LYDMXFLYLOL]DFLMRPMHVWVWDQMHVDGDQMLKRELDMD
6
 WDULVXVHPLWRYLLVFUSMHOL
6
 YDNLPLWRWNULYDWRVHQHJGMHLQHNRPH]ELORDWDVHLVWLQDQHPRHVWDYLWL
QDVXG
0
 LWRYLVXVWYRUHQLGDLKPDWDRLYOMDYD
p
 0LWRYLSRQHNDGQRVHXVHELYLHRSDVQRVWLQHJRVWYDUQRVW
p
 /HJHQGHVXODLVDXUHRORP
1
 DMEROMLOLMHNSURWLYLOX]LMDSRJOHGMHXRJOHGDOR
6
 YHPRHRSURVWLWLRVLPRGVXWQRVWLQRGREURMHGDQHWNRLPDLOX]LMD
p
 3URPLVOLRLOX]LML2QRWRQD]LYDPRLOX]LMRPPRGDMHGXHYQDLQMHQLWRVW
RGRJURPQRJ]QDDMD
p
 *DWDQMHLSURULFDQMHVYHLVSUD]QRVWL
=
 QDQVWYHQLFLVPDWUDMXGDIDQDWLFLQLVXOXDFLXSVLKLMDWULMVNRPVPLVOX.RG
IDQDWLNDVHQMLKRYHILNVQHLGHMHL]DEOXGHPRJXHVWRREMDVQLWLDNRVH
SRWDQNRSURXLQMLKRYRGJRMLRNROLQD
8
 YMHUHQMDVXSURWQDVXYUHPHQLFLPDQLVXELODXYLMHNGREURGROD7DNDYVH
RGQRVXGXERNRMPMHUL]DGUDRGRGDQDVLWRPRGDDNXMRJRUHPREOLNX
1DMEROMLSULPMHU]DWRVXUD]OLLWLIDQDWL]PLYMHUVNLLSROLWLNL6SDOMLYDQMH
NQMLJDUHSUHVLMD]DEUDQDLWDQMDXQRHQMDLWLVNDQMDVWYRULODVXQHVDPR
FHQ]XUXYHLDXWRFHQ]XUX7HPHWRGHXQLMHWHVXLX]DNRQNDRNULYLQR
GMHOR1HNHNQMLJHL]D]LYDMXPDOHUDWRYHLXFMHQHSULPMHULFH6RWRQVNL
VWLKRYL
8
 SURORVWLDOLLVDGDQMRVWLDJUHVLYQLPVXOMXGLPDQHNHVXOXGHLGHMHELOH
XYLMHNPQRJRYDQLMHRGOMXGVNLKLYRWDNRMHQLVXWHGMHOL

 WRMHPDQMHSUD]QRYMHUMDWRMHPDQMHIDQDWL]PDDWRMHPDQMHIDQDWL]PDWR
MHPDQMHQHVUHD
2
 GIDQDWL]PDGREDUEDUVWYDVDPRMHMHGDQNRUDN5DVSUDYOMDWLVIDQDWLFLPD
]QDLYXLNRQRSDFVSURWLYQLNRPPRPDGLNRMDMHVYRMNUDMNRQRSFD
]DYH]DOD]DGHEHORVWDEOR
LGHMDPDEH]RE]LUQLSUHPDVXGELQLVYRMLKYODVWLWLKPUWYLKYRMQLNDD
VDGLVWLNLVXVHQDVODLYDOLPXNDPDLSRNROMLPDQHGXQLK%
 RUED]DVORERGXRYMHNDLQLMHQLWDGUXJRQHJRERUED]DRVORERHQMHRG
SUHGUDVXGD
*
 ODYQLVXX]URFLSUHGUDVXGDRSRQDDQMHQDYLNDLVNORQRVW
,
 PDOMXGLNRMLVXSUHJOXSLDNL]DSUHGUDVXGX.DNYDOLMHWRDORVQDHSRKDX
NRMRMMHODNHUD]ELWLDWRPQHJRSUHGUDVXGX
1
 DLVXVXGRYLSXQLSUHGUDVXGDMHULYLPRXGUXWYXNRMHSRLYDQD
VWXSRYLPDSULYDWQRJYODVQLWYDSURILWDLVLOH6WMHFDWLSRVMHGRYDWLLVWYDUDWL
SURILWVXVYHWDLQHRWXLYDSUDYDSRMHGLQFDXLQGXVWULMVNRPGUXWYXEH]
RE]LUDRGDNOHGRYODVQLWYRSRWMHH3LWDQMHMHPHXWLPNDNRLYMHWLEH]
VWMHFDQMDLNDNYRJSRVMHGRYDQMD
1
 LNDGQLMHNDVQRQDSXVWLWLSUHGUDVXGH
2
 VORERGLVHSUHGUDVXGDLSUD]QRYMHUMD
3
 UHGUDVXGDL]YLUHL]RVREQLKQHGRVWDWDNDWHNUXWRJRGJRMDDRGUDYDVHX
SUHWMHUDQRPSRWRYDQMXDXWRULWHWXLQHSULMDWHOMVWYDSUHPDVYLPDNRMLVX
GUXJDLMLLVODELMLSD]DWRLLGHDOQLNULYFL]DVYH
3
 UHGUDVXGDMHGLMHWHQH]QDQMD
3
 UHGUDVXGDMHXQDSULMHGGRQRHQVXGNRMLQDNRQVDVYLPVXSURWQLKLVNXVWDYD
QLVPRXVWDQMXL]PLMHQLWLRVRELWRHOMXGLNRMLVXELOLRGJDMDQLVWURJR
SUHWMHUDQRXYDDYDWLXJOHGQHRVREHLSULPDWLVYHWRVPDWUDMXQMLKRYLP
VWDYRYLPDLYUHGQRWDPD1HNULWLQRHVHRGQRVLWLSUHPDRVREDPDNRMH
LPDMXPR6YLMHWLPVHLQLGLYOMLLRSDVDQ=DWRVXQHWUSHOMLYLSUHPD
SRMHGLQFLPDLVNXSLQDPDNRMHVHQHSRQDDMXXVNODGXVSULKYDHQLP
SUDYLOLPDWHXJURDYDMXQMLKRYRVMHDM]DUHGLLVSUDYQRVW.UXWL]DWLUDODNLL
DXWRULWDUDQRGJRMXFMHSOMXMHYHUDQRXGMHWHWXXYMHUHQMHGDVXYDQLMHGLQR
PRLSRORDMWHGDVXUD]XPLXYMHUDYDQMHPDQMHYULMHGQLRGXSRWUHEHVLOH
7DNYDLQGLYLGXDVXPQMDVDVWUDKRPMHUMHQHVLJXUQDLLPDVXSURWQHSRJOHGH
]ERJVWUDKDRGND]QH3RVOMHGLFDMHGDWDNDYRYMHNQHUD]UMHDYDVXPQMHLQH
XNODQMDRSDVQRVW1DVWDMHWUDMDQRVMHDMQHVLJXUQRVWLWRVHRGUDYDNDR
QHWUSHOMLYRVWSUHPDVODELPD
3
 UHGUDVXGHVHXJODYDPDOMXGLMDYOMDMXNDRUHDNFLMHQDXQXWUDQMHLYDQMVNH
NRQIOLNWH
6
 XGMHPRJXHRERULWLDOLQHLSUHGUDVXGX
6
 YLOMXGLLPDMXVYRMXVODEXVWUDQXVYRMHSUHGUDVXGH
7
 NRYMHUXMHGDFUSLL]XGLFUSLSRYUHPHQRL]PXWQRJL]YRUDSUHGUDVXGH
8
 NRULMHQXSUHGUDVXGDVXQHVLJXUQRVWSRWLWHQRVWLVWUDKSUHGQHLP
UD]OLLWLP
9
 HLQDOMXGLPQRJRODNHVKYDDQHGRVWDWNHGUXJLKOMXGLQHJROLVYRMH
YODVWLWH6YDNRRSUHGMHOMHQMHNRMHELRYLVLORRQDLPSUHGUDVXGDPDLOL
SRVHEQLPVNORQRVWLPDVLJXUQRVHQHELPRJORRGUDWL

%
 RUED]DVORERGXRYMHNDLQLMHQLWDGUXJRQHJRERUED]DRVORERHQMHRG
SUHGUDVXGD
*
 ODYQLVXX]URFLSUHGUDVXGDRSRQDDQMHQDYLNDLVNORQRVW
,
 PDOMXGLNRMLVXSUHJOXSLDNL]DSUHGUDVXGX.DNYDOLMHWRDORVQDHSRKDX
NRMRMMHODNHUD]ELWLDWRPQHJRSUHGUDVXGX
1
 DLVXVXGRYLSXQLSUHGUDVXGDMHULYLPRXGUXWYXNRMHSRLYDQD
VWXSRYLPDSULYDWQRJYODVQLWYDSURILWDLVLOH6WMHFDWLSRVMHGRYDWLLVWYDUDWL
SURILWVXVYHWDLQHRWXLYDSUDYDSRMHGLQFDXLQGXVWULMVNRPGUXWYXEH]
RE]LUDRGDNOHGRYODVQLWYRSRWMHH3LWDQMHMHPHXWLPNDNRLYMHWLEH]
VWMHFDQMDLNDNYRJSRVMHGRYDQMD
1
 LNDGQLMHNDVQRQDSXVWLWLSUHGUDVXGH
2
 VORERGLVHSUHGUDVXGDLSUD]QRYMHUMD
3
 UHGUDVXGDL]YLUHL]RVREQLKQHGRVWDWDNDWHNUXWRJRGJRMDDRGUDYDVHX
SUHWMHUDQRPSRWRYDQMXDXWRULWHWXLQHSULMDWHOMVWYDSUHPDVYLPDNRMLVX
GUXJDLMLLVODELMLSD]DWRLLGHDOQLNULYFL]DVYH
3
 UHGUDVXGDMHGLMHWHQH]QDQMD
3
 UHGUDVXGDMHXQDSULMHGGRQRHQVXGNRMLQDNRQVDVYLPVXSURWQLKLVNXVWDYD
QLVPRXVWDQMXL]PLMHQLWLRVRELWRHOMXGLNRMLVXELOLRGJDMDQLVWURJR
SUHWMHUDQRXYDDYDWLXJOHGQHRVREHLSULPDWLVYHWRVPDWUDMXQMLKRYLP
VWDYRYLPDLYUHGQRWDPD1HNULWLQRHVHRGQRVLWLSUHPDRVREDPDNRMH
LPDMXPR6YLMHWLPVHLQLGLYOMLLRSDVDQ=DWRVXQHWUSHOMLYLSUHPD
SRMHGLQFLPDLVNXSLQDPDNRMHVHQHSRQDDMXXVNODGXVSULKYDHQLP
SUDYLOLPDWHXJURDYDMXQMLKRYRVMHDM]DUHGLLVSUDYQRVW.UXWL]DWLUDODNLL
DXWRULWDUDQRGJRMXFMHSOMXMHYHUDQRXGMHWHWXXYMHUHQMHGDVXYDQLMHGLQR
PRLSRORDMWHGDVXUD]XPLXYMHUDYDQMHPDQMHYULMHGQLRGXSRWUHEHVLOH
7DNYDLQGLYLGXDVXPQMDVDVWUDKRPMHUMHQHVLJXUQDLLPDVXSURWQHSRJOHGH
]ERJVWUDKDRGND]QH3RVOMHGLFDMHGDWDNDYRYMHNQHUD]UMHDYDVXPQMHLQH
XNODQMDRSDVQRVW1DVWDMHWUDMDQRVMHDMQHVLJXUQRVWLWRVHRGUDYDNDR
QHWUSHOMLYRVWSUHPDVODELPD
3
 UHGUDVXGHVHXJODYDPDOMXGLMDYOMDMXNDRUHDNFLMHQDXQXWUDQMHLYDQMVNH
NRQIOLNWH
6
 XGMHPRJXHRERULWLDOLQHLSUHGUDVXGX
6
 YLOMXGLLPDMXVYRMXVODEXVWUDQXVYRMHSUHGUDVXGH
7
 NRYMHUXMHGDFUSLL]XGLFUSLSRYUHPHQRL]PXWQRJL]YRUDSUHGUDVXGH
8
 NRULMHQXSUHGUDVXGDVXQHVLJXUQRVWSRWLWHQRVWLVWUDKSUHGQHLP
UD]OLLWLP
9
 HLQDOMXGLPQRJRODNHVKYDDQHGRVWDWNHGUXJLKOMXGLQHJROLVYRMH
YODVWLWH6YDNRRSUHGMHOMHQMHNRMHELRYLVLORRQDLPSUHGUDVXGDPDLOL
SRVHEQLPVNORQRVWLPDVLJXUQRVHQHELPRJORRGUDWL


%
 RUED]DVORERGXRYMHNDLQLMHQLWDGUXJRQHJRERUED]DRVORERHQMHRG
SUHGUDVXGD
*
 ODYQLVXX]URFLSUHGUDVXGDRSRQDDQMHQDYLNDLVNORQRVW
,
 PDOMXGLNRMLVXSUHJOXSLDNL]DSUHGUDVXGX.DNYDOLMHWRDORVQDHSRKDX
NRMRMMHODNHUD]ELWLDWRPQHJRSUHGUDVXGX
1
 DLVXVXGRYLSXQLSUHGUDVXGDMHULYLPRXGUXWYXNRMHSRLYDQD
VWXSRYLPDSULYDWQRJYODVQLWYDSURILWDLVLOH6WMHFDWLSRVMHGRYDWLLVWYDUDWL
SURILWVXVYHWDLQHRWXLYDSUDYDSRMHGLQFDXLQGXVWULMVNRPGUXWYXEH]
RE]LUDRGDNOHGRYODVQLWYRSRWMHH3LWDQMHMHPHXWLPNDNRLYMHWLEH]
VWMHFDQMDLNDNYRJSRVMHGRYDQMD
1
 LNDGQLMHNDVQRQDSXVWLWLSUHGUDVXGH
2
 VORERGLVHSUHGUDVXGDLSUD]QRYMHUMD
3
 UHGUDVXGDL]YLUHL]RVREQLKQHGRVWDWDNDWHNUXWRJRGJRMDDRGUDYDVHX
SUHWMHUDQRPSRWRYDQMXDXWRULWHWXLQHSULMDWHOMVWYDSUHPDVYLPDNRMLVX
GUXJDLMLLVODELMLSD]DWRLLGHDOQLNULYFL]DVYH
3
 UHGUDVXGDMHGLMHWHQH]QDQMD
3
 UHGUDVXGDMHXQDSULMHGGRQRHQVXGNRMLQDNRQVDVYLPVXSURWQLKLVNXVWDYD
QLVPRXVWDQMXL]PLMHQLWLRVRELWRHOMXGLNRMLVXELOLRGJDMDQLVWURJR
SUHWMHUDQRXYDDYDWLXJOHGQHRVREHLSULPDWLVYHWRVPDWUDMXQMLKRYLP
VWDYRYLPDLYUHGQRWDPD1HNULWLQRHVHRGQRVLWLSUHPDRVREDPDNRMH
LPDMXPR6YLMHWLPVHLQLGLYOMLLRSDVDQ=DWRVXQHWUSHOMLYLSUHPD
SRMHGLQFLPDLVNXSLQDPDNRMHVHQHSRQDDMXXVNODGXVSULKYDHQLP
SUDYLOLPDWHXJURDYDMXQMLKRYRVMHDM]DUHGLLVSUDYQRVW.UXWL]DWLUDODNLL
DXWRULWDUDQRGJRMXFMHSOMXMHYHUDQRXGMHWHWXXYMHUHQMHGDVXYDQLMHGLQR
PRLSRORDMWHGDVXUD]XPLXYMHUDYDQMHPDQMHYULMHGQLRGXSRWUHEHVLOH
7DNYDLQGLYLGXDVXPQMDVDVWUDKRPMHUMHQHVLJXUQDLLPDVXSURWQHSRJOHGH
]ERJVWUDKDRGND]QH3RVOMHGLFDMHGDWDNDYRYMHNQHUD]UMHDYDVXPQMHLQH
XNODQMDRSDVQRVW1DVWDMHWUDMDQRVMHDMQHVLJXUQRVWLWRVHRGUDYDNDR
QHWUSHOMLYRVWSUHPDVODELPD
3
 UHGUDVXGHVHXJODYDPDOMXGLMDYOMDMXNDRUHDNFLMHQDXQXWUDQMHLYDQMVNH
NRQIOLNWH
6
 XGMHPRJXHRERULWLDOLQHLSUHGUDVXGX
6
 YLOMXGLLPDMXVYRMXVODEXVWUDQXVYRMHSUHGUDVXGH
7
 NRYMHUXMHGDFUSLL]XGLFUSLSRYUHPHQRL]PXWQRJL]YRUDSUHGUDVXGH
8
 NRULMHQXSUHGUDVXGDVXQHVLJXUQRVWSRWLWHQRVWLVWUDKSUHGQHLP
UD]OLLWLP
9
 HLQDOMXGLPQRJRODNHVKYDDQHGRVWDWNHGUXJLKOMXGLQHJROLVYRMH
YODVWLWH6YDNRRSUHGMHOMHQMHNRMHELRYLVLORRQDLPSUHGUDVXGDPDLOL
SRVHEQLPVNORQRVWLPDVLJXUQRVHQHELPRJORRGUDWL

%
 RUED]DVORERGXRYMHNDLQLMHQLWDGUXJRQHJRERUED]DRVORERHQMHRG
SUHGUDVXGD
*
 ODYQLVXX]URFLSUHGUDVXGDRSRQDDQMHQDYLNDLVNORQRVW
,
 PDOMXGLNRMLVXSUHJOXSLDNL]DSUHGUDVXGX.DNYDOLMHWRDORVQDHSRKDX
NRMRMMHODNHUD]ELWLDWRPQHJRSUHGUDVXGX
1
 DLVXVXGRYLSXQLSUHGUDVXGDMHULYLPRXGUXWYXNRMHSRLYDQD
VWXSRYLPDSULYDWQRJYODVQLWYDSURILWDLVLOH6WMHFDWLSRVMHGRYDWLLVWYDUDWL
SURILWVXVYHWDLQHRWXLYDSUDYDSRMHGLQFDXLQGXVWULMVNRPGUXWYXEH]
RE]LUDRGDNOHGRYODVQLWYRSRWMHH3LWDQMHMHPHXWLPNDNRLYMHWLEH]
VWMHFDQMDLNDNYRJSRVMHGRYDQMD
1
 LNDGQLMHNDVQRQDSXVWLWLSUHGUDVXGH
2
 VORERGLVHSUHGUDVXGDLSUD]QRYMHUMD
3
 UHGUDVXGDL]YLUHL]RVREQLKQHGRVWDWDNDWHNUXWRJRGJRMDDRGUDYDVHX
SUHWMHUDQRPSRWRYDQMXDXWRULWHWXLQHSULMDWHOMVWYDSUHPDVYLPDNRMLVX
GUXJDLMLLVODELMLSD]DWRLLGHDOQLNULYFL]DVYH
3
 UHGUDVXGDMHGLMHWHQH]QDQMD
3
 UHGUDVXGDMHXQDSULMHGGRQRHQVXGNRMLQDNRQVDVYLPVXSURWQLKLVNXVWDYD
QLVPRXVWDQMXL]PLMHQLWLRVRELWRHOMXGLNRMLVXELOLRGJDMDQLVWURJR
SUHWMHUDQRXYDDYDWLXJOHGQHRVREHLSULPDWLVYHWRVPDWUDMXQMLKRYLP
VWDYRYLPDLYUHGQRWDPD1HNULWLQRHVHRGQRVLWLSUHPDRVREDPDNRMH
LPDMXPR6YLMHWLPVHLQLGLYOMLLRSDVDQ=DWRVXQHWUSHOMLYLSUHPD
SRMHGLQFLPDLVNXSLQDPDNRMHVHQHSRQDDMXXVNODGXVSULKYDHQLP
SUDYLOLPDWHXJURDYDMXQMLKRYRVMHDM]DUHGLLVSUDYQRVW.UXWL]DWLUDODNLL
DXWRULWDUDQRGJRMXFMHSOMXMHYHUDQRXGMHWHWXXYMHUHQMHGDVXYDQLMHGLQR
PRLSRORDMWHGDVXUD]XPLXYMHUDYDQMHPDQMHYULMHGQLRGXSRWUHEHVLOH
7DNYDLQGLYLGXDVXPQMDVDVWUDKRPMHUMHQHVLJXUQDLLPDVXSURWQHSRJOHGH
]ERJVWUDKDRGND]QH3RVOMHGLFDMHGDWDNDYRYMHNQHUD]UMHDYDVXPQMHLQH
XNODQMDRSDVQRVW1DVWDMHWUDMDQRVMHDMQHVLJXUQRVWLWRVHRGUDYDNDR
QHWUSHOMLYRVWSUHPDVODELPD
3
 UHGUDVXGHVHXJODYDPDOMXGLMDYOMDMXNDRUHDNFLMHQDXQXWUDQMHLYDQMVNH
NRQIOLNWH
6
 XGMHPRJXHRERULWLDOLQHLSUHGUDVXGX
6
 YLOMXGLLPDMXVYRMXVODEXVWUDQXVYRMHSUHGUDVXGH
7
 NRYMHUXMHGDFUSLL]XGLFUSLSRYUHPHQRL]PXWQRJL]YRUDSUHGUDVXGH
8
 NRULMHQXSUHGUDVXGDVXQHVLJXUQRVWSRWLWHQRVWLVWUDKSUHGQHLP
UD]OLLWLP
9
 HLQDOMXGLPQRJRODNHVKYDDQHGRVWDWNHGUXJLKOMXGLQHJROLVYRMH
YODVWLWH6YDNRRSUHGMHOMHQMHNRMHELRYLVLORRQDLPSUHGUDVXGDPDLOL
SRVHEQLPVNORQRVWLPDVLJXUQRVHQHELPRJORRGUDWLp
 .RULVWQHOHLXRSRQDDQMXYHWXPDHQMXWUDGLFLMH
6
 KYDWLPRYHMHGQRPGDMHHPRFLRQDOQLNXOWWUDGLFLMHVDPRREOLNQDH
GXKRYQHOLMHQRVWL
7
 UDGLFLMDMHQDVLOQLQDVWDYDN]DYUHQHSULH7UDGLFLMDMHSRWSRUDQMPRL
UDVXLYDQMD
7
 UDGLFLMDMHSURLUHQMHL]ERUQRJSUDYD7UDGLFLMD]QDLJODVRYDWL]D
QDMQHSR]QDWLMXRGVYLKNODVDQDHSUHWNH7UDGLFLMDMHGHPRNUDFLMDPUWYLK
7
 UDGLFLMDMHVDXYDQLQDSUHGDNQDSUHGDNMHQDVWDYDNWUDGLFLMH
7
 UDGLFLMDQLMHXYDQMHSHSHODYHUDVSLULYDQMHSODPHQD
7
 UDGLFLMHVXNDRNDPHQRNRYUDWD
9
 HOLNDMHLNRQ]HUYDWLYQDPRWUDGLFLMHQDVYLPLGHRORNLPSRGUXMLPD
p
 'DQDVMHGYDGDMHQHWRUHDOLVWLQLMHQHJRXWRSLMD
o
 8WYDUHVXGDOHL]JRYRU]DQHNHRGQDMSUHLKWHPDOMXGVNLKUD]PLOMDQMD
p
 %H]XYMHWDLRJUDQLHQMDLVSRYLMHGDPSRX]GDQRVWXPLOMHQMXLGMHORYDQMX
GREUR]QDMXLGDSULWRPQHXELWLSRWHHQ]DEOXGDLSURWXUMHMD

 HVWRYLHNRULVWLLWDQMHGREURSLVDQLK]DEOXGDQHJRORHEH]OLQRL]UDHQLK
LVWLQD
1
 HPD]DEOXGDNRMHVXEH]RSDVQHEXGXLGDVYDND]DEOXGDQRVLXVHELRWURY
=DEOXGDELVHPRJODGHILQLUDWLNDRQHSRWSXQDLVWLQD,]DVYDNH]DEOXGHVWRML
RYMHN
 HGLQRVUHGVWYR]DL]EMHJDYDQMH]DEOXGHMH]QDQMH.DGQHPDNRQDQRJUHGD
QHPDGHILQLWLYQRJXNODQMDQMDVSR]QDWLK]DEOXGD
.
 RMDMHWUDJLQD]DEOXGDXPULMHWL]DQHNXVWYDUXPMHVWR]DQMXLYMHWL
0
 RGHUQDMH]DEOXGDGDRGJRMHPQHNRPGUXJRPHPRHPRGDWLRQRWRPL
QHPDPR
1
 DMHDLQDMRSDVQLMD]DEOXGDMHPLVOLWLGDXYLMHNMHGLQRPLSULPMHXMHPR
QHNHVWYDUL
1
 DVXSURWLVWLQLVWRML]DEOXGDNDRLOX]LMDXPDQDVXSURWUHDOQRVWQDOD]LVH
SULYLGNDRLOX]LMDUD]XPD
1
 LQDMWHH]DEOXGHQLVXX]DOXGQHRQHVYHVOXHSURLDYDQMXLVWLQH
2
 GVYLK]DPLVOLYLK]DEOXGDXYLMHNMHQDMODNHRERULWLLVWLQX
2
 QDMWNRMHX]DEOXGLXVWULQRP]DPMHQMXMHLVWLQXLVQDJXNRMHPXQHGRVWDMX
2
 QDMWNRPLVOLGDMHL]GLJQXWL]QDGVLWXDFLMHHVWRXVWYDUQRVWLVWRMLVDVWUDQH
2
 QRPHWNRHVWRXND]XMHQHSURPLOMHQRSRWRYDQMHSUHPDVWDULP]DNRQLPD
RELDMLPDLUHOLJLMDPDPRHPR]DKYDOLWLVYH]ORRYRJDVYLMHWD

p
 .RULVWQHOHLXRSRQDDQMXYHWXPDHQMXWUDGLFLMH
6
 KYDWLPRYHMHGQRPGDMHHPRFLRQDOQLNXOWWUDGLFLMHVDPRREOLNQDH
GXKRYQHOLMHQRVWL
7
 UDGLFLMDMHQDVLOQLQDVWDYDN]DYUHQHSULH7UDGLFLMDMHSRWSRUDQMPRL
UDVXLYDQMD
7
 UDGLFLMDMHSURLUHQMHL]ERUQRJSUDYD7UDGLFLMD]QDLJODVRYDWL]D
QDMQHSR]QDWLMXRGVYLKNODVDQDHSUHWNH7UDGLFLMDMHGHPRNUDFLMDPUWYLK
7
 UDGLFLMDMHVDXYDQLQDSUHGDNQDSUHGDNMHQDVWDYDNWUDGLFLMH
7
 UDGLFLMDQLMHXYDQMHSHSHODYHUDVSLULYDQMHSODPHQD
7
 UDGLFLMHVXNDRNDPHQRNRYUDWD
9
 HOLNDMHLNRQ]HUYDWLYQDPRWUDGLFLMHQDVYLPLGHRORNLPSRGUXMLPD
p
 'DQDVMHGYDGDMHQHWRUHDOLVWLQLMHQHJRXWRSLMD
o
 8WYDUHVXGDOHL]JRYRU]DQHNHRGQDMSUHLKWHPDOMXGVNLKUD]PLOMDQMD
p
 %H]XYMHWDLRJUDQLHQMDLVSRYLMHGDPSRX]GDQRVWXPLOMHQMXLGMHORYDQMX
GREUR]QDMXLGDSULWRPQHXELWLSRWHHQ]DEOXGDLSURWXUMHMD

 HVWRYLHNRULVWLLWDQMHGREURSLVDQLK]DEOXGDQHJRORHEH]OLQRL]UDHQLK
LVWLQD
1
 HPD]DEOXGDNRMHVXEH]RSDVQHEXGXLGDVYDND]DEOXGDQRVLXVHELRWURY
=DEOXGDELVHPRJODGHILQLUDWLNDRQHSRWSXQDLVWLQD,]DVYDNH]DEOXGHVWRML
RYMHN
 HGLQRVUHGVWYR]DL]EMHJDYDQMH]DEOXGHMH]QDQMH.DGQHPDNRQDQRJUHGD
QHPDGHILQLWLYQRJXNODQMDQMDVSR]QDWLK]DEOXGD
.
 RMDMHWUDJLQD]DEOXGDXPULMHWL]DQHNXVWYDUXPMHVWR]DQMXLYMHWL
0
 RGHUQDMH]DEOXGDGDRGJRMHPQHNRPGUXJRPHPRHPRGDWLRQRWRPL
QHPDPR
1
 DMHDLQDMRSDVQLMD]DEOXGDMHPLVOLWLGDXYLMHNMHGLQRPLSULPMHXMHPR
QHNHVWYDUL
1
 DVXSURWLVWLQLVWRML]DEOXGDNDRLOX]LMDXPDQDVXSURWUHDOQRVWQDOD]LVH
SULYLGNDRLOX]LMDUD]XPD
1
 LQDMWHH]DEOXGHQLVXX]DOXGQHRQHVYHVOXHSURLDYDQMXLVWLQH
2
 GVYLK]DPLVOLYLK]DEOXGDXYLMHNMHQDMODNHRERULWLLVWLQX
2
 QDMWNRMHX]DEOXGLXVWULQRP]DPMHQMXMHLVWLQXLVQDJXNRMHPXQHGRVWDMX
2
 QDMWNRPLVOLGDMHL]GLJQXWL]QDGVLWXDFLMHHVWRXVWYDUQRVWLVWRMLVDVWUDQH
2
 QRPHWNRHVWRXND]XMHQHSURPLOMHQRSRWRYDQMHSUHPDVWDULP]DNRQLPD
RELDMLPDLUHOLJLMDPDPRHPR]DKYDOLWLVYH]ORRYRJDVYLMHWD

p
 .RULVWQHOHLXRSRQDDQMXYHWXPDHQMXWUDGLFLMH
6
 KYDWLPRYHMHGQRPGDMHHPRFLRQDOQLNXOWWUDGLFLMHVDPRREOLNQDH
GXKRYQHOLMHQRVWL
7
 UDGLFLMDMHQDVLOQLQDVWDYDN]DYUHQHSULH7UDGLFLMDMHSRWSRUDQMPRL
UDVXLYDQMD
7
 UDGLFLMDMHSURLUHQMHL]ERUQRJSUDYD7UDGLFLMD]QDLJODVRYDWL]D
QDMQHSR]QDWLMXRGVYLKNODVDQDHSUHWNH7UDGLFLMDMHGHPRNUDFLMDPUWYLK
7
 UDGLFLMDMHVDXYDQLQDSUHGDNQDSUHGDNMHQDVWDYDNWUDGLFLMH
7
 UDGLFLMDQLMHXYDQMHSHSHODYHUDVSLULYDQMHSODPHQD
7
 UDGLFLMHVXNDRNDPHQRNRYUDWD
9
 HOLNDMHLNRQ]HUYDWLYQDPRWUDGLFLMHQDVYLPLGHRORNLPSRGUXMLPD
p
 'DQDVMHGYDGDMHQHWRUHDOLVWLQLMHQHJRXWRSLMD
o
 8WYDUHVXGDOHL]JRYRU]DQHNHRGQDMSUHLKWHPDOMXGVNLKUD]PLOMDQMD
p
 %H]XYMHWDLRJUDQLHQMDLVSRYLMHGDPSRX]GDQRVWXPLOMHQMXLGMHORYDQMX
GREUR]QDMXLGDSULWRPQHXELWLSRWHHQ]DEOXGDLSURWXUMHMD

 HVWRYLHNRULVWLLWDQMHGREURSLVDQLK]DEOXGDQHJRORHEH]OLQRL]UDHQLK
LVWLQD
1
 HPD]DEOXGDNRMHVXEH]RSDVQHEXGXLGDVYDND]DEOXGDQRVLXVHELRWURY
=DEOXGDELVHPRJODGHILQLUDWLNDRQHSRWSXQDLVWLQD,]DVYDNH]DEOXGHVWRML
RYMHN
 HGLQRVUHGVWYR]DL]EMHJDYDQMH]DEOXGHMH]QDQMH.DGQHPDNRQDQRJUHGD
QHPDGHILQLWLYQRJXNODQMDQMDVSR]QDWLK]DEOXGD
.
 RMDMHWUDJLQD]DEOXGDXPULMHWL]DQHNXVWYDUXPMHVWR]DQMXLYMHWL
0
 RGHUQDMH]DEOXGDGDRGJRMHPQHNRPGUXJRPHPRHPRGDWLRQRWRPL
QHPDPR
1
 DMHDLQDMRSDVQLMD]DEOXGDMHPLVOLWLGDXYLMHNMHGLQRPLSULPMHXMHPR
QHNHVWYDUL
1
 DVXSURWLVWLQLVWRML]DEOXGDNDRLOX]LMDXPDQDVXSURWUHDOQRVWQDOD]LVH
SULYLGNDRLOX]LMDUD]XPD
1
 LQDMWHH]DEOXGHQLVXX]DOXGQHRQHVYHVOXHSURLDYDQMXLVWLQH
2
 GVYLK]DPLVOLYLK]DEOXGDXYLMHNMHQDMODNHRERULWLLVWLQX
2
 QDMWNRMHX]DEOXGLXVWULQRP]DPMHQMXMHLVWLQXLVQDJXNRMHPXQHGRVWDMX
2
 QDMWNRPLVOLGDMHL]GLJQXWL]QDGVLWXDFLMHHVWRXVWYDUQRVWLVWRMLVDVWUDQH
2
 QRPHWNRHVWRXND]XMHQHSURPLOMHQRSRWRYDQMHSUHPDVWDULP]DNRQLPD
RELDMLPDLUHOLJLMDPDPRHPR]DKYDOLWLVYH]ORRYRJDVYLMHWDp
 .RULVWQHOHLXRSRQDDQMXYHWXPDHQMXWUDGLFLMH
6
 KYDWLPRYHMHGQRPGDMHHPRFLRQDOQLNXOWWUDGLFLMHVDPRREOLNQDH
GXKRYQHOLMHQRVWL
7
 UDGLFLMDMHQDVLOQLQDVWDYDN]DYUHQHSULH7UDGLFLMDMHSRWSRUDQMPRL
UDVXLYDQMD
7
 UDGLFLMDMHSURLUHQMHL]ERUQRJSUDYD7UDGLFLMD]QDLJODVRYDWL]D
QDMQHSR]QDWLMXRGVYLKNODVDQDHSUHWNH7UDGLFLMDMHGHPRNUDFLMDPUWYLK
7
 UDGLFLMDMHVDXYDQLQDSUHGDNQDSUHGDNMHQDVWDYDNWUDGLFLMH
7
 UDGLFLMDQLMHXYDQMHSHSHODYHUDVSLULYDQMHSODPHQD
7
 UDGLFLMHVXNDRNDPHQRNRYUDWD
9
 HOLNDMHLNRQ]HUYDWLYQDPRWUDGLFLMHQDVYLPLGHRORNLPSRGUXMLPD
p
 'DQDVMHGYDGDMHQHWRUHDOLVWLQLMHQHJRXWRSLMD
o
 8WYDUHVXGDOHL]JRYRU]DQHNHRGQDMSUHLKWHPDOMXGVNLKUD]PLOMDQMD
p
 %H]XYMHWDLRJUDQLHQMDLVSRYLMHGDPSRX]GDQRVWXPLOMHQMXLGMHORYDQMX
GREUR]QDMXLGDSULWRPQHXELWLSRWHHQ]DEOXGDLSURWXUMHMD

 HVWRYLHNRULVWLLWDQMHGREURSLVDQLK]DEOXGDQHJRORHEH]OLQRL]UDHQLK
LVWLQD
1
 HPD]DEOXGDNRMHVXEH]RSDVQHEXGXLGDVYDND]DEOXGDQRVLXVHELRWURY
=DEOXGDELVHPRJODGHILQLUDWLNDRQHSRWSXQDLVWLQD,]DVYDNH]DEOXGHVWRML
RYMHN
 HGLQRVUHGVWYR]DL]EMHJDYDQMH]DEOXGHMH]QDQMH.DGQHPDNRQDQRJUHGD
QHPDGHILQLWLYQRJXNODQMDQMDVSR]QDWLK]DEOXGD
.
 RMDMHWUDJLQD]DEOXGDXPULMHWL]DQHNXVWYDUXPMHVWR]DQMXLYMHWL
0
 RGHUQDMH]DEOXGDGDRGJRMHPQHNRPGUXJRPHPRHPRGDWLRQRWRPL
QHPDPR
1
 DMHDLQDMRSDVQLMD]DEOXGDMHPLVOLWLGDXYLMHNMHGLQRPLSULPMHXMHPR
QHNHVWYDUL
1
 DVXSURWLVWLQLVWRML]DEOXGDNDRLOX]LMDXPDQDVXSURWUHDOQRVWQDOD]LVH
SULYLGNDRLOX]LMDUD]XPD
1
 LQDMWHH]DEOXGHQLVXX]DOXGQHRQHVYHVOXHSURLDYDQMXLVWLQH
2
 GVYLK]DPLVOLYLK]DEOXGDXYLMHNMHQDMODNHRERULWLLVWLQX
2
 QDMWNRMHX]DEOXGLXVWULQRP]DPMHQMXMHLVWLQXLVQDJXNRMHPXQHGRVWDMX
2
 QDMWNRPLVOLGDMHL]GLJQXWL]QDGVLWXDFLMHHVWRXVWYDUQRVWLVWRMLVDVWUDQH
2
 QRPHWNRHVWRXND]XMHQHSURPLOMHQRSRWRYDQMHSUHPDVWDULP]DNRQLPD
RELDMLPDLUHOLJLMDPDPRHPR]DKYDOLWLVYH]ORRYRJDVYLMHWD3
 RVWRMLOLVMHQD]DEOXGH"
3
 RWRMHQHVWDORMHGQH]DEOXGHOMXGLXVNRURYLHQHVKYDDMXNDNRVHPRJORX
QMXYMHURYDWL

6
 YDQDMYLDGRVWLJQXDYUOLQHNDRLQDMYHD]ORGMHODVXLQGLYLGXDOQLWRMH
]DMHGQLFDYHDWRYLHLGHQDWHWXLQGLYLGXDOQRVWLSRPRXNRQ]HUYDWLYQRVWLL
SUHGUDVXGDDWLPHVHJXLMHGLQLL]YRUPRUDOQRJLGXKRYQRJQDSUHWND
]DMHGQLFH1DVWXSDPRUDOQRSURSDGDQMHGUXWYD

 RYMHNNRMLQHPDYUOLQDQHPRHGXJRSDWLWLQHPRHVHGXJRUDGRYDWL
0RUDODQRYMHNQDOD]L]DGRYROMVWYRXVYRMRMYUOLQL0XGUDFVPDWUDYUOLQX
MHGLQRPQDJUDGRP
'
 MHORYDWLDSVROXWQRL]YUOLQHQLMHXQDPDQLWDGUXJRQHJRSRGYRGVWYRP
UD]XPDGMHORYDWLLYMHWLLRGUDYDWLVYRMHELH
,
 ]VWYDUDODWYDL]UDVWDYUOLQDRVMHDMEULJHGDMHQHWNRLOLQHWRYDQR7DNYD
DNWLYQRVWRVLJXUDYDUD]YRMLNRQWLQXLWHWNXOWXUHLFLYLOL]DFLMH
.
 DGSODQLUDPRSRWRPVWYRPRUDPRLPDWLQDXPXGDYUOLQDQLMHQDVOMHGQD
.
 DGYODGDMXRSDNLLQH]QDOLFHRQGDQLMHXGRGDYUOLQDLGREURWDQLVXQD
FLMHQLMHUMHSUYLPU]HDGUXJLMHQHSR]QDMX
.
 DRWRMHYUOLQDVDPDVHELQDJUDGDWDNRMHSRURNVDPVHELND]QD

6
 WDUD]DEOXGDLPDYLHSULMDWHOMDQHJRQRYDLVWLQD
6
 YHRQRWRVHQD]LYDVWUDKRPSUHG]DEOXGRPSRND]XMHVHVYHYLHNDRVWUDK
SUHGLVWLQRP
7
 HPHOMQDMH]DEOXGDQDJORVWLWYUGRNRUQRVWQD]YDWLYUOLQDPD
9
 HOLNLVHEURMLVWLQDWHPHOMLRQD]DEOXGL
=
 DEOXGLYRGLVWUDKRGSRJUHNH

 RYMHNWROLNRSUHWUSLGDLYLX]DEOXGLNDNRVYHPRHSUHWUSMHWL
p
 *GMHQHPDGRND]DQHQDGRNQDXM]DNOHWYDPD
1
 HNXQLVHQLNDNR

p
 9UOLQRPL]QXXMHSUL]QDQMHGUXJLK
1
 HUD]PHLVHYUOLQRP
1
 LVLVOXDMQRGREDUYUOLQXWUHEDQDXLWL

295/,1$0$

YUOLQH

YUOLQH

295/,1$0$

p
 9UOLQRPL]QXXMHSUL]QDQMHGUXJLK
1
 HUD]PHLVHYUOLQRP
1
 LVLVOXDMQRGREDUYUOLQXWUHEDQDXLWL

6
 WDUD]DEOXGDLPDYLHSULMDWHOMDQHJRQRYDLVWLQD
6
 YHRQRWRVHQD]LYDVWUDKRPSUHG]DEOXGRPSRND]XMHVHVYHYLHNDRVWUDK
SUHGLVWLQRP
7
 HPHOMQDMH]DEOXGDQDJORVWLWYUGRNRUQRVWQD]YDWLYUOLQDPD
9
 HOLNLVHEURMLVWLQDWHPHOMLRQD]DEOXGL
=
 DEOXGLYRGLVWUDKRGSRJUHNH

 RYMHNWROLNRSUHWUSLGDLYLX]DEOXGLNDNRVYHPRHSUHWUSMHWL
p
 *GMHQHPDGRND]DQHQDGRNQDXM]DNOHWYDPD
1
 HNXQLVHQLNDNR

6
 YDQDMYLDGRVWLJQXDYUOLQHNDRLQDMYHD]ORGMHODVXLQGLYLGXDOQLWRMH
]DMHGQLFDYHDWRYLHLGHQDWHWXLQGLYLGXDOQRVWLSRPRXNRQ]HUYDWLYQRVWLL
SUHGUDVXGDDWLPHVHJXLMHGLQLL]YRUPRUDOQRJLGXKRYQRJQDSUHWND
]DMHGQLFH1DVWXSDPRUDOQRSURSDGDQMHGUXWYD

 RYMHNNRMLQHPDYUOLQDQHPRHGXJRSDWLWLQHPRHVHGXJRUDGRYDWL
0RUDODQRYMHNQDOD]L]DGRYROMVWYRXVYRMRMYUOLQL0XGUDFVPDWUDYUOLQX
MHGLQRPQDJUDGRP
'
 MHORYDWLDSVROXWQRL]YUOLQHQLMHXQDPDQLWDGUXJRQHJRSRGYRGVWYRP
UD]XPDGMHORYDWLLYMHWLLRGUDYDWLVYRMHELH
,
 ]VWYDUDODWYDL]UDVWDYUOLQDRVMHDMEULJHGDMHQHWNRLOLQHWRYDQR7DNYD
DNWLYQRVWRVLJXUDYDUD]YRMLNRQWLQXLWHWNXOWXUHLFLYLOL]DFLMH
.
 DGSODQLUDPRSRWRPVWYRPRUDPRLPDWLQDXPXGDYUOLQDQLMHQDVOMHGQD
.
 DGYODGDMXRSDNLLQH]QDOLFHRQGDQLMHXGRGDYUOLQDLGREURWDQLVXQD
FLMHQLMHUMHSUYLPU]HDGUXJLMHQHSR]QDMX
.
 DRWRMHYUOLQDVDPDVHELQDJUDGDWDNRMHSRURNVDPVHELND]QD

3
 RVWRMLOLVMHQD]DEOXGH"
3
 RWRMHQHVWDORMHGQH]DEOXGHOMXGLXVNRURYLHQHVKYDDMXNDNRVHPRJORX
QMXYMHURYDWL


3
 RVWRMLOLVMHQD]DEOXGH"
3
 RWRMHQHVWDORMHGQH]DEOXGHOMXGLXVNRURYLHQHVKYDDMXNDNRVHPRJORX
QMXYMHURYDWL

6
 YDQDMYLDGRVWLJQXDYUOLQHNDRLQDMYHD]ORGMHODVXLQGLYLGXDOQLWRMH
]DMHGQLFDYHDWRYLHLGHQDWHWXLQGLYLGXDOQRVWLSRPRXNRQ]HUYDWLYQRVWLL
SUHGUDVXGDDWLPHVHJXLMHGLQLL]YRUPRUDOQRJLGXKRYQRJQDSUHWND
]DMHGQLFH1DVWXSDPRUDOQRSURSDGDQMHGUXWYD

 RYMHNNRMLQHPDYUOLQDQHPRHGXJRSDWLWLQHPRHVHGXJRUDGRYDWL
0RUDODQRYMHNQDOD]L]DGRYROMVWYRXVYRMRMYUOLQL0XGUDFVPDWUDYUOLQX
MHGLQRPQDJUDGRP
'
 MHORYDWLDSVROXWQRL]YUOLQHQLMHXQDPDQLWDGUXJRQHJRSRGYRGVWYRP
UD]XPDGMHORYDWLLYMHWLLRGUDYDWLVYRMHELH
,
 ]VWYDUDODWYDL]UDVWDYUOLQDRVMHDMEULJHGDMHQHWNRLOLQHWRYDQR7DNYD
DNWLYQRVWRVLJXUDYDUD]YRMLNRQWLQXLWHWNXOWXUHLFLYLOL]DFLMH
.
 DGSODQLUDPRSRWRPVWYRPRUDPRLPDWLQDXPXGDYUOLQDQLMHQDVOMHGQD
.
 DGYODGDMXRSDNLLQH]QDOLFHRQGDQLMHXGRGDYUOLQDLGREURWDQLVXQD
FLMHQLMHUMHSUYLPU]HDGUXJLMHQHSR]QDMX
.
 DRWRMHYUOLQDVDPDVHELQDJUDGDWDNRMHSRURNVDPVHELND]QD

6
 WDUD]DEOXGDLPDYLHSULMDWHOMDQHJRQRYDLVWLQD
6
 YHRQRWRVHQD]LYDVWUDKRPSUHG]DEOXGRPSRND]XMHVHVYHYLHNDRVWUDK
SUHGLVWLQRP
7
 HPHOMQDMH]DEOXGDQDJORVWLWYUGRNRUQRVWQD]YDWLYUOLQDPD
9
 HOLNLVHEURMLVWLQDWHPHOMLRQD]DEOXGL
=
 DEOXGLYRGLVWUDKRGSRJUHNH

 RYMHNWROLNRSUHWUSLGDLYLX]DEOXGLNDNRVYHPRHSUHWUSMHWL
p
 *GMHQHPDGRND]DQHQDGRNQDXM]DNOHWYDPD
1
 HNXQLVHQLNDNR

p
 9UOLQRPL]QXXMHSUL]QDQMHGUXJLK
1
 HUD]PHLVHYUOLQRP
1
 LVLVOXDMQRGREDUYUOLQXWUHEDQDXLWL

295/,1$0$

YUOLQH

YUOLQH

295/,1$0$

p
 9UOLQRPL]QXXMHSUL]QDQMHGUXJLK
1
 HUD]PHLVHYUOLQRP
1
 LVLVOXDMQRGREDUYUOLQXWUHEDQDXLWL

6
 WDUD]DEOXGDLPDYLHSULMDWHOMDQHJRQRYDLVWLQD
6
 YHRQRWRVHQD]LYDVWUDKRPSUHG]DEOXGRPSRND]XMHVHVYHYLHNDRVWUDK
SUHGLVWLQRP
7
 HPHOMQDMH]DEOXGDQDJORVWLWYUGRNRUQRVWQD]YDWLYUOLQDPD
9
 HOLNLVHEURMLVWLQDWHPHOMLRQD]DEOXGL
=
 DEOXGLYRGLVWUDKRGSRJUHNH

 RYMHNWROLNRSUHWUSLGDLYLX]DEOXGLNDNRVYHPRHSUHWUSMHWL
p
 *GMHQHPDGRND]DQHQDGRNQDXM]DNOHWYDPD
1
 HNXQLVHQLNDNR

6
 YDQDMYLDGRVWLJQXDYUOLQHNDRLQDMYHD]ORGMHODVXLQGLYLGXDOQLWRMH
]DMHGQLFDYHDWRYLHLGHQDWHWXLQGLYLGXDOQRVWLSRPRXNRQ]HUYDWLYQRVWLL
SUHGUDVXGDDWLPHVHJXLMHGLQLL]YRUPRUDOQRJLGXKRYQRJQDSUHWND
]DMHGQLFH1DVWXSDPRUDOQRSURSDGDQMHGUXWYD

 RYMHNNRMLQHPDYUOLQDQHPRHGXJRSDWLWLQHPRHVHGXJRUDGRYDWL
0RUDODQRYMHNQDOD]L]DGRYROMVWYRXVYRMRMYUOLQL0XGUDFVPDWUDYUOLQX
MHGLQRPQDJUDGRP
'
 MHORYDWLDSVROXWQRL]YUOLQHQLMHXQDPDQLWDGUXJRQHJRSRGYRGVWYRP
UD]XPDGMHORYDWLLYMHWLLRGUDYDWLVYRMHELH
,
 ]VWYDUDODWYDL]UDVWDYUOLQDRVMHDMEULJHGDMHQHWNRLOLQHWRYDQR7DNYD
DNWLYQRVWRVLJXUDYDUD]YRMLNRQWLQXLWHWNXOWXUHLFLYLOL]DFLMH
.
 DGSODQLUDPRSRWRPVWYRPRUDPRLPDWLQDXPXGDYUOLQDQLMHQDVOMHGQD
.
 DGYODGDMXRSDNLLQH]QDOLFHRQGDQLMHXGRGDYUOLQDLGREURWDQLVXQD
FLMHQLMHUMHSUYLPU]HDGUXJLMHQHSR]QDMX
.
 DRWRMHYUOLQDVDPDVHELQDJUDGDWDNRMHSRURNVDPVHELND]QD

3
 RVWRMLOLVMHQD]DEOXGH"
3
 RWRMHQHVWDORMHGQH]DEOXGHOMXGLXVNRURYLHQHVKYDDMXNDNRVHPRJORX
QMXYMHURYDWL/
 MXGLPU]HQHWDNQXWXYUOLQX
0
 QRJHVXVHYUOLQHSRND]DOHRELQRPQHYROMNRX
0
 XGURVWXYLMHNYLHYULMHGLQHJRYUOLQD
1
 DMVLJXUQLMLMH]QDNGDMHQHWNRURHQVYHOLNLPYUOLQDPDDNRMHURHQEH]
RVMHDMD]DYLVWL
1
 DMYHHYUOLQHVHRGYDQRVW]DVUHXLSREMHGXQDGVXGELQRPDQHWUSOMHQMH
KUDEURVWLEH]XYMHWQXSRGORQRVWLSRNRUQRVW
1
 DHVXYUOLQHXJODYQRPVDPRSULNULYHQLSRURFL
1
 HPRHELWLVODYHJGMHQHPDYUOLQH
1
 HVWMHHVHYUOLQDERJDWVWYRPQHJRERJDWVWYRYUOLQRP
1
 HPDVSDVDEH]YUOLQHQLYUOLQHEH]UDGD
1
 LMHGDQSXWQLMHQHSULVWXSDDQYUOLQL
1
 LNDGVHQHVPLMH]DERUDYLWLGDMHGUXWYXGUDHDNRJD]DEDYOMDPRQHJRDNR
JDSRXDYDPR
1
 LWDQLMHOMXSNLMHRGYUOLQH
1
 LWNRQLMHEH]PDQH
3
 RGYRGVWYRPYUOLQHDX]SUDWQMXVUHH
3
 UYDMHYUOLQDELWLEH]PDQH
6
 DYUHQMHRYMHNQXQRRGYDDQDOLRGYDDQRYMHNQLMHQXQRVDYUHQ
7
 NRSRVMHGXMHYUOLQXQXQRUDVSRODHULMHLPDDOLWNRUDVSRODHULMHLPDQH
SRVMHGXMHQXQRYUOLQX
7
 ULQDMYHHYUOLQHVXQH]DYLGQRVWQHXVWUDLYRVWLVWUSOMHQMH2QDMWNRLK
SRVMHGXMHQDSUDYRPMHSXWXSUHPDPXGURVWL
9
 HOLNLRYMHNYDVVXGLSRYDLPYUOLQDPDDPDOLYDVRYMHNVXGLSRYDLP
PDQDPD
9
 UOLQDMHLGHQWLQDVXSRWUHERPRYMHNRYLKPRLDSRURNMHQHXVSMHKGDLK
XSRWULMHEL
9
 UOLQDMHPRUDOQDVQDJDXREDYOMDQMXVYRMHGXQRVWLNRMDQLNDGQHWUHED
SRVWDWLQDYLNRPYHGDXYLMHNVDVYLPQRYDLL]YRUQDSURL]OD]LL]QDLQD
PLOMHQMD
9
 UOLQDMHRGJRYRUQRVWSUHPDYODVWLWRPSRVWRMDQMX
9
 UOLQDMHRUXMHNRMHVHQHPRHRGX]HWL
9
 UOLQDMHUD]YLMDQMHVSHFLILQLKPRJXQRVWLVYDNRJRUJDQL]PD]DRYMHND
WRMHVWDQMHXNRMHPXMHRQQDMKXPDQLML
9
 UOLQDNRMXVWDOQRWUHEDXYDWLMHGYDGDMHLYULMHGQDGDMHXYDPR

/
 MXGLPU]HQHWDNQXWXYUOLQX
0
 QRJHVXVHYUOLQHSRND]DOHRELQRPQHYROMNRX
0
 XGURVWXYLMHNYLHYULMHGLQHJRYUOLQD
1
 DMVLJXUQLMLMH]QDNGDMHQHWNRURHQVYHOLNLPYUOLQDPDDNRMHURHQEH]
RVMHDMD]DYLVWL
1
 DMYHHYUOLQHVHRGYDQRVW]DVUHXLSREMHGXQDGVXGELQRPDQHWUSOMHQMH
KUDEURVWLEH]XYMHWQXSRGORQRVWLSRNRUQRVW
1
 DHVXYUOLQHXJODYQRPVDPRSULNULYHQLSRURFL
1
 HPRHELWLVODYHJGMHQHPDYUOLQH
1
 HVWMHHVHYUOLQDERJDWVWYRPQHJRERJDWVWYRYUOLQRP
1
 HPDVSDVDEH]YUOLQHQLYUOLQHEH]UDGD
1
 LMHGDQSXWQLMHQHSULVWXSDDQYUOLQL
1
 LNDGVHQHVPLMH]DERUDYLWLGDMHGUXWYXGUDHDNRJD]DEDYOMDPRQHJRDNR
JDSRXDYDPR
1
 LWDQLMHOMXSNLMHRGYUOLQH
1
 LWNRQLMHEH]PDQH
3
 RGYRGVWYRPYUOLQHDX]SUDWQMXVUHH
3
 UYDMHYUOLQDELWLEH]PDQH
6
 DYUHQMHRYMHNQXQRRGYDDQDOLRGYDDQRYMHNQLMHQXQRVDYUHQ
7
 NRSRVMHGXMHYUOLQXQXQRUDVSRODHULMHLPDDOLWNRUDVSRODHULMHLPDQH
SRVMHGXMHQXQRYUOLQX
7
 ULQDMYHHYUOLQHVXQH]DYLGQRVWQHXVWUDLYRVWLVWUSOMHQMH2QDMWNRLK
SRVMHGXMHQDSUDYRPMHSXWXSUHPDPXGURVWL
9
 HOLNLRYMHNYDVVXGLSRYDLPYUOLQDPDDPDOLYDVRYMHNVXGLSRYDLP
PDQDPD
9
 UOLQDMHLGHQWLQDVXSRWUHERPRYMHNRYLKPRLDSRURNMHQHXVSMHKGDLK
XSRWULMHEL
9
 UOLQDMHPRUDOQDVQDJDXREDYOMDQMXVYRMHGXQRVWLNRMDQLNDGQHWUHED
SRVWDWLQDYLNRPYHGDXYLMHNVDVYLPQRYDLL]YRUQDSURL]OD]LL]QDLQD
PLOMHQMD
9
 UOLQDMHRGJRYRUQRVWSUHPDYODVWLWRPSRVWRMDQMX
9
 UOLQDMHRUXMHNRMHVHQHPRHRGX]HWL
9
 UOLQDMHUD]YLMDQMHVSHFLILQLKPRJXQRVWLVYDNRJRUJDQL]PD]DRYMHND
WRMHVWDQMHXNRMHPXMHRQQDMKXPDQLML
9
 UOLQDNRMXVWDOQRWUHEDXYDWLMHGYDGDMHLYULMHGQDGDMHXYDPR

/
 MXGLPU]HQHWDNQXWXYUOLQX
0
 QRJHVXVHYUOLQHSRND]DOHRELQRPQHYROMNRX
0
 XGURVWXYLMHNYLHYULMHGLQHJRYUOLQD
1
 DMVLJXUQLMLMH]QDNGDMHQHWNRURHQVYHOLNLPYUOLQDPDDNRMHURHQEH]
RVMHDMD]DYLVWL
1
 DMYHHYUOLQHVHRGYDQRVW]DVUHXLSREMHGXQDGVXGELQRPDQHWUSOMHQMH
KUDEURVWLEH]XYMHWQXSRGORQRVWLSRNRUQRVW
1
 DHVXYUOLQHXJODYQRPVDPRSULNULYHQLSRURFL
1
 HPRHELWLVODYHJGMHQHPDYUOLQH
1
 HVWMHHVHYUOLQDERJDWVWYRPQHJRERJDWVWYRYUOLQRP
1
 HPDVSDVDEH]YUOLQHQLYUOLQHEH]UDGD
1
 LMHGDQSXWQLMHQHSULVWXSDDQYUOLQL
1
 LNDGVHQHVPLMH]DERUDYLWLGDMHGUXWYXGUDHDNRJD]DEDYOMDPRQHJRDNR
JDSRXDYDPR
1
 LWDQLMHOMXSNLMHRGYUOLQH
1
 LWNRQLMHEH]PDQH
3
 RGYRGVWYRPYUOLQHDX]SUDWQMXVUHH
3
 UYDMHYUOLQDELWLEH]PDQH
6
 DYUHQMHRYMHNQXQRRGYDDQDOLRGYDDQRYMHNQLMHQXQRVDYUHQ
7
 NRSRVMHGXMHYUOLQXQXQRUDVSRODHULMHLPDDOLWNRUDVSRODHULMHLPDQH
SRVMHGXMHQXQRYUOLQX
7
 ULQDMYHHYUOLQHVXQH]DYLGQRVWQHXVWUDLYRVWLVWUSOMHQMH2QDMWNRLK
SRVMHGXMHQDSUDYRPMHSXWXSUHPDPXGURVWL
9
 HOLNLRYMHNYDVVXGLSRYDLPYUOLQDPDDPDOLYDVRYMHNVXGLSRYDLP
PDQDPD
9
 UOLQDMHLGHQWLQDVXSRWUHERPRYMHNRYLKPRLDSRURNMHQHXVSMHKGDLK
XSRWULMHEL
9
 UOLQDMHPRUDOQDVQDJDXREDYOMDQMXVYRMHGXQRVWLNRMDQLNDGQHWUHED
SRVWDWLQDYLNRPYHGDXYLMHNVDVYLPQRYDLL]YRUQDSURL]OD]LL]QDLQD
PLOMHQMD
9
 UOLQDMHRGJRYRUQRVWSUHPDYODVWLWRPSRVWRMDQMX
9
 UOLQDMHRUXMHNRMHVHQHPRHRGX]HWL
9
 UOLQDMHUD]YLMDQMHVSHFLILQLKPRJXQRVWLVYDNRJRUJDQL]PD]DRYMHND
WRMHVWDQMHXNRMHPXMHRQQDMKXPDQLML
9
 UOLQDNRMXVWDOQRWUHEDXYDWLMHGYDGDMHLYULMHGQDGDMHXYDPR


/
 MXGLPU]HQHWDNQXWXYUOLQX
0
 QRJHVXVHYUOLQHSRND]DOHRELQRPQHYROMNRX
0
 XGURVWXYLMHNYLHYULMHGLQHJRYUOLQD
1
 DMVLJXUQLMLMH]QDNGDMHQHWNRURHQVYHOLNLPYUOLQDPDDNRMHURHQEH]
RVMHDMD]DYLVWL
1
 DMYHHYUOLQHVHRGYDQRVW]DVUHXLSREMHGXQDGVXGELQRPDQHWUSOMHQMH
KUDEURVWLEH]XYMHWQXSRGORQRVWLSRNRUQRVW
1
 DHVXYUOLQHXJODYQRPVDPRSULNULYHQLSRURFL
1
 HPRHELWLVODYHJGMHQHPDYUOLQH
1
 HVWMHHVHYUOLQDERJDWVWYRPQHJRERJDWVWYRYUOLQRP
1
 HPDVSDVDEH]YUOLQHQLYUOLQHEH]UDGD
1
 LMHGDQSXWQLMHQHSULVWXSDDQYUOLQL
1
 LNDGVHQHVPLMH]DERUDYLWLGDMHGUXWYXGUDHDNRJD]DEDYOMDPRQHJRDNR
JDSRXDYDPR
1
 LWDQLMHOMXSNLMHRGYUOLQH
1
 LWNRQLMHEH]PDQH
3
 RGYRGVWYRPYUOLQHDX]SUDWQMXVUHH
3
 UYDMHYUOLQDELWLEH]PDQH
6
 DYUHQMHRYMHNQXQRRGYDDQDOLRGYDDQRYMHNQLMHQXQRVDYUHQ
7
 NRSRVMHGXMHYUOLQXQXQRUDVSRODHULMHLPDDOLWNRUDVSRODHULMHLPDQH
SRVMHGXMHQXQRYUOLQX
7
 ULQDMYHHYUOLQHVXQH]DYLGQRVWQHXVWUDLYRVWLVWUSOMHQMH2QDMWNRLK
SRVMHGXMHQDSUDYRPMHSXWXSUHPDPXGURVWL
9
 HOLNLRYMHNYDVVXGLSRYDLPYUOLQDPDDPDOLYDVRYMHNVXGLSRYDLP
PDQDPD
9
 UOLQDMHLGHQWLQDVXSRWUHERPRYMHNRYLKPRLDSRURNMHQHXVSMHKGDLK
XSRWULMHEL
9
 UOLQDMHPRUDOQDVQDJDXREDYOMDQMXVYRMHGXQRVWLNRMDQLNDGQHWUHED
SRVWDWLQDYLNRPYHGDXYLMHNVDVYLPQRYDLL]YRUQDSURL]OD]LL]QDLQD
PLOMHQMD
9
 UOLQDMHRGJRYRUQRVWSUHPDYODVWLWRPSRVWRMDQMX
9
 UOLQDMHRUXMHNRMHVHQHPRHRGX]HWL
9
 UOLQDMHUD]YLMDQMHVSHFLILQLKPRJXQRVWLVYDNRJRUJDQL]PD]DRYMHND
WRMHVWDQMHXNRMHPXMHRQQDMKXPDQLML
9
 UOLQDNRMXVWDOQRWUHEDXYDWLMHGYDGDMHLYULMHGQDGDMHXYDPRp
 0LVPRVYL-HGQRDLSDNVYDWNRRGQDVMHMHGLQVWYHQRQHSRQRYOMLYRELH
3
 RMHGLQDFMHNDRSRMHGLQDFEH]QDDMDQ3RMHGLQDFLGUXWYRPRJXVH]DPLVOLWL
VDPRXX]DMDPQRPRGQRVX
6
 YDNLMHRYMHNMHGLQVWYHQRELHNR]PRV]DVHEH
8
 RYRPNROHNWLYLVWLNRPVYLMHWXLYMHWLWRMHYLHPRJXHLQGLYLGXDOLVWLNL
MHGLQLMHSUDYLOXNVX]NRMLMRSRVWRML
p
 ,QGLYLGXDOQRVWMHRQRWRPHRGYDMDRGVYLMHWDDOMXEDYRQRWRPHVQMLP
SRYH]XMHWRMHYHDLQGLYLGXDOQRVWWRMHYLHOMXEDYLSRWUHEQR

9
 UOLQDQLMHXNDMDQMX]ERJSRLQMHQLKSRJUHDNDYHXQMLKRYRP
L]EMHJDYDQMX
9
 UOLQDRPOLWDYLEH]SURWLYQLND
9
 UOLQDRSOHPHQMXMH
9
 UOLQDUDVWHXQHYROML
9
 UOLQDVHQHGD]DURELWL
9
 UOLQDWUDMH]DYMHQRVW
9
 UOLQD]DEUDQMXMHQLWDYQRVW
9
 UOLQLQLMHQLMHGDQSXWQHSURKRGDQ

 DVWGRVOMHGQRVWGXQRVWKXPDQRVWLQGLYLGXDOQRVWLQWHJULWHW
LVNXHQMHOMXED]QRVWOMXGVNRVW

p
 6MHWLVHVYRMHKXPDQRVWLL]DERUDYLVYHRVWDOR$NRWLWRXVSLMHRWYRUHQMH
SXWGRQRYRJUDMDXSURWLYQRPHNDVDPRRSHXPLUDQMH

p
 'RNVLLYLGRNMHGDKDXWHELQHGDMQLNRPXYODVWLQDGVRERP,QHGDWLVH
RNDOMDDVW

5
 DGQLNPRUDL]YULWLVYRMXGXQRVWSRVORGDYDFPRUDQDSUDYLWLLYLHRGWRJD
.
 DGQHNLPOMXGLPDLVND]XMHDVWEH]VWYDUQHRVQRYHVDPVHEHSRQL]XMH

3
 RMDPGXQRVWLVDGULSRMDPYROMH

5
 XNDVDPLORVQDRYMHNDXYLMHNWLRGX]LPDDVW

2
 VQRYQDMHGXQRVWSMHVQLND DWRYULMHGL]DVYHOMXGH GDSRPLUXMXQDURGHD
QHGDLKUD]GYDMDMX

p
 2VWDQLGRVOMHGDQSURVWRSROLQLML]GUDYHSDPHWL

p
 $NRSRVWRMLQHNDGXQRVWNRMDELELODGXQRVWDNWXDOL]LUDQHOLQRVWL
LVWLQVNRJVWYDUDRFDRQGDMHWRPLVLMDGDJRYRULXLPHXPDLGDEXGHEUDQLODF
XQLYHU]DOQLKYULMHGQRVWL]DNRMHVHVPDWUDGDYULMHGH]DVYHOMXGH

p
 $NRSRVWRMLQHNDGXQRVWNRMDELELODGXQRVWDNWXDOL]LUDQHOLQRVWL
LVWLQVNRJVWYDUDRFDRQGDMHWRPLVLMDGDJRYRULXLPHXPDLGDEXGHEUDQLODF
XQLYHU]DOQLKYULMHGQRVWL]DNRMHVHVPDWUDGDYULMHGH]DVYHOMXGH

p
 2VWDQLGRVOMHGDQSURVWRSROLQLML]GUDYHSDPHWL

2
 VQRYQDMHGXQRVWSMHVQLND DWRYULMHGL]DVYHOMXGH GDSRPLUXMXQDURGHD
QHGDLKUD]GYDMDMX

5
 XNDVDPLORVQDRYMHNDXYLMHNWLRGX]LPDDVW

3
 RMDPGXQRVWLVDGULSRMDPYROMH

.
 DGQHNLPOMXGLPDLVND]XMHDVWEH]VWYDUQHRVQRYHVDPVHEHSRQL]XMH

5
 DGQLNPRUDL]YULWLVYRMXGXQRVWSRVORGDYDFPRUDQDSUDYLWLLYLHRGWRJD

p
 'RNVLLYLGRNMHGDKDXWHELQHGDMQLNRPXYODVWLQDGVRERP,QHGDWLVH
RNDOMDDVW

p
 6MHWLVHVYRMHKXPDQRVWLL]DERUDYLVYHRVWDOR$NRWLWRXVSLMHRWYRUHQMH
SXWGRQRYRJUDMDXSURWLYQRPHNDVDPRRSHXPLUDQMH

 DVWGRVOMHGQRVWGXQRVWKXPDQRVWLQGLYLGXDOQRVWLQWHJULWHW
LVNXHQMHOMXED]QRVWOMXGVNRVW

8
 RYRPNROHNWLYLVWLNRPVYLMHWXLYMHWLWRMHYLHPRJXHLQGLYLGXDOLVWLNL
MHGLQLMHSUDYLOXNVX]NRMLMRSRVWRML
6
 YDNLMHRYMHNMHGLQVWYHQRELHNR]PRV]DVHEH
3
 RMHGLQDFMHNDRSRMHGLQDFEH]QDDMDQ3RMHGLQDFLGUXWYRPRJXVH]DPLVOLWL
VDPRXX]DMDPQRPRGQRVX
p
 0LVPRVYL-HGQRDLSDNVYDWNRRGQDVMHMHGLQVWYHQRQHSRQRYOMLYRELH

9
 UOLQDQLMHXNDMDQMX]ERJSRLQMHQLKSRJUHDNDYHXQMLKRYRP
L]EMHJDYDQMX
9
 UOLQDRPOLWDYLEH]SURWLYQLND
9
 UOLQDRSOHPHQMXMH
9
 UOLQDUDVWHXQHYROML
9
 UOLQDVHQHGD]DURELWL
9
 UOLQDWUDMH]DYMHQRVW
9
 UOLQD]DEUDQMXMHQLWDYQRVW
9
 UOLQLQLMHQLMHGDQSXWQHSURKRGDQ

p
 ,QGLYLGXDOQRVWMHRQRWRPHRGYDMDRGVYLMHWDDOMXEDYRQRWRPHVQMLP
SRYH]XMHWRMHYHDLQGLYLGXDOQRVWWRMHYLHOMXEDYLSRWUHEQR

p
 0LVPRVYL-HGQRDLSDNVYDWNRRGQDVMHMHGLQVWYHQRQHSRQRYOMLYRELH
3
 RMHGLQDFMHNDRSRMHGLQDFEH]QDDMDQ3RMHGLQDFLGUXWYRPRJXVH]DPLVOLWL
VDPRXX]DMDPQRPRGQRVX
6
 YDNLMHRYMHNMHGLQVWYHQRELHNR]PRV]DVHEH
8
 RYRPNROHNWLYLVWLNRPVYLMHWXLYMHWLWRMHYLHPRJXHLQGLYLGXDOLVWLNL
MHGLQLMHSUDYLOXNVX]NRMLMRSRVWRML
p
 ,QGLYLGXDOQRVWMHRQRWRPHRGYDMDRGVYLMHWDDOMXEDYRQRWRPHVQMLP
SRYH]XMHWRMHYHDLQGLYLGXDOQRVWWRMHYLHOMXEDYLSRWUHEQR

9
 UOLQDQLMHXNDMDQMX]ERJSRLQMHQLKSRJUHDNDYHXQMLKRYRP
L]EMHJDYDQMX
9
 UOLQDRPOLWDYLEH]SURWLYQLND
9
 UOLQDRSOHPHQMXMH
9
 UOLQDUDVWHXQHYROML
9
 UOLQDVHQHGD]DURELWL
9
 UOLQDWUDMH]DYMHQRVW
9
 UOLQD]DEUDQMXMHQLWDYQRVW
9
 UOLQLQLMHQLMHGDQSXWQHSURKRGDQ

 DVWGRVOMHGQRVWGXQRVWKXPDQRVWLQGLYLGXDOQRVWLQWHJULWHW
LVNXHQMHOMXED]QRVWOMXGVNRVW

p
 6MHWLVHVYRMHKXPDQRVWLL]DERUDYLVYHRVWDOR$NRWLWRXVSLMHRWYRUHQMH
SXWGRQRYRJUDMDXSURWLYQRPHNDVDPRRSHXPLUDQMH

p
 'RNVLLYLGRNMHGDKDXWHELQHGDMQLNRPXYODVWLQDGVRERP,QHGDWLVH
RNDOMDDVW

5
 DGQLNPRUDL]YULWLVYRMXGXQRVWSRVORGDYDFPRUDQDSUDYLWLLYLHRGWRJD
.
 DGQHNLPOMXGLPDLVND]XMHDVWEH]VWYDUQHRVQRYHVDPVHEHSRQL]XMH

3
 RMDPGXQRVWLVDGULSRMDPYROMH

5
 XNDVDPLORVQDRYMHNDXYLMHNWLRGX]LPDDVW

2
 VQRYQDMHGXQRVWSMHVQLND DWRYULMHGL]DVYHOMXGH GDSRPLUXMXQDURGHD
QHGDLKUD]GYDMDMX

p
 2VWDQLGRVOMHGDQSURVWRSROLQLML]GUDYHSDPHWL

p
 $NRSRVWRMLQHNDGXQRVWNRMDELELODGXQRVWDNWXDOL]LUDQHOLQRVWL
LVWLQVNRJVWYDUDRFDRQGDMHWRPLVLMDGDJRYRULXLPHXPDLGDEXGHEUDQLODF
XQLYHU]DOQLKYULMHGQRVWL]DNRMHVHVPDWUDGDYULMHGH]DVYHOMXGH

p
 $NRSRVWRMLQHNDGXQRVWNRMDELELODGXQRVWDNWXDOL]LUDQHOLQRVWL
LVWLQVNRJVWYDUDRFDRQGDMHWRPLVLMDGDJRYRULXLPHXPDLGDEXGHEUDQLODF
XQLYHU]DOQLKYULMHGQRVWL]DNRMHVHVPDWUDGDYULMHGH]DVYHOMXGH

p
 2VWDQLGRVOMHGDQSURVWRSROLQLML]GUDYHSDPHWL

2
 VQRYQDMHGXQRVWSMHVQLND DWRYULMHGL]DVYHOMXGH GDSRPLUXMXQDURGHD
QHGDLKUD]GYDMDMX

5
 XNDVDPLORVQDRYMHNDXYLMHNWLRGX]LPDDVW

3
 RMDPGXQRVWLVDGULSRMDPYROMH

.
 DGQHNLPOMXGLPDLVND]XMHDVWEH]VWYDUQHRVQRYHVDPVHEHSRQL]XMH

5
 DGQLNPRUDL]YULWLVYRMXGXQRVWSRVORGDYDFPRUDQDSUDYLWLLYLHRGWRJD

p
 'RNVLLYLGRNMHGDKDXWHELQHGDMQLNRPXYODVWLQDGVRERP,QHGDWLVH
RNDOMDDVW

p
 6MHWLVHVYRMHKXPDQRVWLL]DERUDYLVYHRVWDOR$NRWLWRXVSLMHRWYRUHQMH
SXWGRQRYRJUDMDXSURWLYQRPHNDVDPRRSHXPLUDQMH

 DVWGRVOMHGQRVWGXQRVWKXPDQRVWLQGLYLGXDOQRVWLQWHJULWHW
LVNXHQMHOMXED]QRVWOMXGVNRVW

8
 RYRPNROHNWLYLVWLNRPVYLMHWXLYMHWLWRMHYLHPRJXHLQGLYLGXDOLVWLNL
MHGLQLMHSUDYLOXNVX]NRMLMRSRVWRML
6
 YDNLMHRYMHNMHGLQVWYHQRELHNR]PRV]DVHEH
3
 RMHGLQDFMHNDRSRMHGLQDFEH]QDDMDQ3RMHGLQDFLGUXWYRPRJXVH]DPLVOLWL
VDPRXX]DMDPQRPRGQRVX
p
 0LVPRVYL-HGQRDLSDNVYDWNRRGQDVMHMHGLQVWYHQRQHSRQRYOMLYRELH9
 UOLQDQLMHXNDMDQMX]ERJSRLQMHQLKSRJUHDNDYHXQMLKRYRP
L]EMHJDYDQMX
9
 UOLQDRPOLWDYLEH]SURWLYQLND
9
 UOLQDRSOHPHQMXMH
9
 UOLQDUDVWHXQHYROML
9
 UOLQDVHQHGD]DURELWL
9
 UOLQDWUDMH]DYMHQRVW
9
 UOLQD]DEUDQMXMHQLWDYQRVW
9
 UOLQLQLMHQLMHGDQSXWQHSURKRGDQ

p
 ,QGLYLGXDOQRVWMHRQRWRPHRGYDMDRGVYLMHWDDOMXEDYRQRWRPHVQMLP
SRYH]XMHWRMHYHDLQGLYLGXDOQRVWWRMHYLHOMXEDYLSRWUHEQR,
 SDNMHSRHWDNQHHJDRGXYLMHNELRSULNODGDQ]DLVNXHQMHNDRPDORWR
GUXJR2QMHVDPSRVHELREHDQMHLXWMHKDSURWLYXVWDMDORVWLGDRQDQHPRUD
RVWDWL
p
 %ODHQRQDMWNRNDHQHWROMXED]QRWULSXWEODHQRQDMWNRWRSRQRYL
/
 MXED]QDULMHXYLMHNQDHSORGQRWOR
%
 RUED]DRQROMXGVNRQLNDGDQLMHX]DOXGQDLDNRL]JOHGDGDPXSREMHGDQLMH
VXHQD
8
 OMXGLPDMHRWXSMHODPRUDOQDVPLRQRVWGDUHDJLUDMXRQDNRNDNRELSR
LVWRPLMHGQRVWDYQRPQDJRQXWUHEDORUHDJLUDWLOMXGVNL
R
 EHDQMHRE]LURGULFDQMHRSUDWDQMHRSUH]RVMHDMPMHUH
o
 2EHDQMHMHSRWSXQRLVSODHQRREHDQMHP
p
 1DMYLHRE]LUDLPDRQDMNRMLJDQDMPDQMHWUHED
p
 1HRGULLVHRQRJWRMHGRVWXSQRLVWYDUQLKSRWUHED
7
 DMQDVUHWQRJLYRWDMHXRGULFDQMX
p
 *ULMHLWLMHOMXGVNLRSUDWDWLERDQVNL
,
 ]GUDWLLRSURVWLWLRQRWRQDPLQHQDLSULMDWHOMLWRHVWRNRWDYLHVQDJH
QHJRVYDNDERUEDVQHSRPLUOMLYLPQHSULMDWHOMLPD
2
 SUDWDPVYRMLPSULMDWHOMLPDNRMLRPHQLJRYRUHORHDOLQHSUDWDPRQLPD
NRMLPLWRSUHQRVH
2
 SUDWDPRVYHGRNYROLPR
2
 SUDWDQMHQLMHEXGDODWLQDVDPREXGDODQHPRHRSURVWLWL
2
 SURVWLWLL]DERUDYLWL]QDLEDFLWLNUR]SUR]RUGUDJRFMHQDLVNXVWYD
3
 UDWDMXLRYMHNVHX]GLHL]QDGRQLKNRMLJDYULMHDMX
3
 UDWDQMHMHSRQRYQRQDODHQMHRWXHQRJYODVQLWYD
6
 YHUD]XPMHWL]QDLRSURVWLWL
7
 NRVYRJEOLQMHJDRVXXMHPRHLSRJULMHLWL7NRPXRSURVWLQHJULMHL
QLNDGD2SURVWLWLVYLPDLVWRMHWDNRSRJUHQRNDRLQHRSURVWLWLQLNRPH
2
 SURVWLWL]QDLSRELMHGLWLVHEHLSURWLYQLND
p
 %XGLRSUH]DQLSULODNRM]DSRYLMHVWLLSULWHNRM
%
 XGLRSUH]DQSUHPDYODVWLPDLQHVHSULMD]QHGRNLPMHGREURDQHVWRMH
X]RYMHNDNDGMHXVWLVFL
%
 XGLRSUH]DQDOLDNRVLRSUH]DQSUHNRPMHUHL]JOHGDVWUDOMLY2GYLH
SRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWRGYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
p
 $NRVLXOMXGDQSUHNRPMHUHSRVWDMHGRVDGDQ

o
 2EHDQMHMHSRWSXQRLVSODHQRREHDQMHP
p
 1DMYLHRE]LUDLPDRQDMNRMLJDQDMPDQMHWUHED
p
 1HRGULLVHRQRJWRMHGRVWXSQRLVWYDUQLKSRWUHED
7
 DMQDVUHWQRJLYRWDMHXRGULFDQMX
p
 *ULMHLWLMHOMXGVNLRSUDWDWLERDQVNL
,
 ]GUDWLLRSURVWLWLRQRWRQDPLQHQDLSULMDWHOMLWRHVWRNRWDYLHVQDJH
QHJRVYDNDERUEDVQHSRPLUOMLYLPQHSULMDWHOMLPD
2
 SUDWDPVYRMLPSULMDWHOMLPDNRMLRPHQLJRYRUHORHDOLQHSUDWDPRQLPD
NRMLPLWRSUHQRVH
2
 SUDWDPRVYHGRNYROLPR
2
 SUDWDQMHQLMHEXGDODWLQDVDPREXGDODQHPRHRSURVWLWL
2
 SURVWLWLL]DERUDYLWL]QDLEDFLWLNUR]SUR]RUGUDJRFMHQDLVNXVWYD
3
 UDWDMXLRYMHNVHX]GLHL]QDGRQLKNRMLJDYULMHDMX
3
 UDWDQMHMHSRQRYQRQDODHQMHRWXHQRJYODVQLWYD
6
 YHUD]XPMHWL]QDLRSURVWLWL
7
 NRVYRJEOLQMHJDRVXXMHPRHLSRJULMHLWL7NRPXRSURVWLQHJULMHL
QLNDGD2SURVWLWLVYLPDLVWRMHWDNRSRJUHQRNDRLQHRSURVWLWLQLNRPH
2
 SURVWLWL]QDLSRELMHGLWLVHEHLSURWLYQLND
p
 %XGLRSUH]DQLSULODNRM]DSRYLMHVWLLSULWHNRM
%
 XGLRSUH]DQSUHPDYODVWLPDLQHVHSULMD]QHGRNLPMHGREURDQHVWRMH
X]RYMHNDNDGMHXVWLVFL
%
 XGLRSUH]DQDOLDNRVLRSUH]DQSUHNRPMHUHL]JOHGDVWUDOMLY2GYLH
SRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWRGYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
p
 $NRVLXOMXGDQSUHNRPMHUHSRVWDMHGRVDGDQ
R
 EHDQMHRE]LURGULFDQMHRSUDWDQMHRSUH]RVMHDMPMHUH
,
 SDNMHSRHWDNQHHJDRGXYLMHNELRSULNODGDQ]DLVNXHQMHNDRPDORWR
GUXJR2QMHVDPSRVHELREHDQMHLXWMHKDSURWLYXVWDMDORVWLGDRQDQHPRUD
RVWDWL
p
 %ODHQRQDMWNRNDHQHWROMXED]QRWULSXWEODHQRQDMWNRWRSRQRYL
/
 MXED]QDULMHXYLMHNQDHSORGQRWOR
%
 RUED]DRQROMXGVNRQLNDGDQLMHX]DOXGQDLDNRL]JOHGDGDPXSREMHGDQLMH
VXHQD
8
 OMXGLPDMHRWXSMHODPRUDOQDVPLRQRVWGDUHDJLUDMXRQDNRNDNRELSR
LVWRPLMHGQRVWDYQRPQDJRQXWUHEDORUHDJLUDWLOMXGVNL

,
 SDNMHSRHWDNQHHJDRGXYLMHNELRSULNODGDQ]DLVNXHQMHNDRPDORWR
GUXJR2QMHVDPSRVHELREHDQMHLXWMHKDSURWLYXVWDMDORVWLGDRQDQHPRUD
RVWDWL
p
 %ODHQRQDMWNRNDHQHWROMXED]QRWULSXWEODHQRQDMWNRWRSRQRYL
/
 MXED]QDULMHXYLMHNQDHSORGQRWOR
%
 RUED]DRQROMXGVNRQLNDGDQLMHX]DOXGQDLDNRL]JOHGDGDPXSREMHGDQLMH
VXHQD
8
 OMXGLPDMHRWXSMHODPRUDOQDVPLRQRVWGDUHDJLUDMXRQDNRNDNRELSR
LVWRPLMHGQRVWDYQRPQDJRQXWUHEDORUHDJLUDWLOMXGVNL
R
 EHDQMHRE]LURGULFDQMHRSUDWDQMHRSUH]RVMHDMPMHUH
o
 2EHDQMHMHSRWSXQRLVSODHQRREHDQMHP
p
 1DMYLHRE]LUDLPDRQDMNRMLJDQDMPDQMHWUHED
p
 1HRGULLVHRQRJWRMHGRVWXSQRLVWYDUQLKSRWUHED
7
 DMQDVUHWQRJLYRWDMHXRGULFDQMX
p
 *ULMHLWLMHOMXGVNLRSUDWDWLERDQVNL
,
 ]GUDWLLRSURVWLWLRQRWRQDPLQHQDLSULMDWHOMLWRHVWRNRWDYLHVQDJH
QHJRVYDNDERUEDVQHSRPLUOMLYLPQHSULMDWHOMLPD
2
 SUDWDPVYRMLPSULMDWHOMLPDNRMLRPHQLJRYRUHORHDOLQHSUDWDPRQLPD
NRMLPLWRSUHQRVH
2
 SUDWDPRVYHGRNYROLPR
2
 SUDWDQMHQLMHEXGDODWLQDVDPREXGDODQHPRHRSURVWLWL
2
 SURVWLWLL]DERUDYLWL]QDLEDFLWLNUR]SUR]RUGUDJRFMHQDLVNXVWYD
3
 UDWDMXLRYMHNVHX]GLHL]QDGRQLKNRMLJDYULMHDMX
3
 UDWDQMHMHSRQRYQRQDODHQMHRWXHQRJYODVQLWYD
6
 YHUD]XPMHWL]QDLRSURVWLWL
7
 NRVYRJEOLQMHJDRVXXMHPRHLSRJULMHLWL7NRPXRSURVWLQHJULMHL
QLNDGD2SURVWLWLVYLPDLVWRMHWDNRSRJUHQRNDRLQHRSURVWLWLQLNRPH
2
 SURVWLWL]QDLSRELMHGLWLVHEHLSURWLYQLND
p
 %XGLRSUH]DQLSULODNRM]DSRYLMHVWLLSULWHNRM
%
 XGLRSUH]DQSUHPDYODVWLPDLQHVHSULMD]QHGRNLPMHGREURDQHVWRMH
X]RYMHNDNDGMHXVWLVFL
%
 XGLRSUH]DQDOLDNRVLRSUH]DQSUHNRPMHUHL]JOHGDVWUDOMLY2GYLH
SRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWRGYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
p
 $NRVLXOMXGDQSUHNRPMHUHSRVWDMHGRVDGDQo
 2EHDQMHMHSRWSXQRLVSODHQRREHDQMHP
p
 1DMYLHRE]LUDLPDRQDMNRMLJDQDMPDQMHWUHED
p
 1HRGULLVHRQRJWRMHGRVWXSQRLVWYDUQLKSRWUHED
7
 DMQDVUHWQRJLYRWDMHXRGULFDQMX
p
 *ULMHLWLMHOMXGVNLRSUDWDWLERDQVNL
,
 ]GUDWLLRSURVWLWLRQRWRQDPLQHQDLSULMDWHOMLWRHVWRNRWDYLHVQDJH
QHJRVYDNDERUEDVQHSRPLUOMLYLPQHSULMDWHOMLPD
2
 SUDWDPVYRMLPSULMDWHOMLPDNRMLRPHQLJRYRUHORHDOLQHSUDWDPRQLPD
NRMLPLWRSUHQRVH
2
 SUDWDPRVYHGRNYROLPR
2
 SUDWDQMHQLMHEXGDODWLQDVDPREXGDODQHPRHRSURVWLWL
2
 SURVWLWLL]DERUDYLWL]QDLEDFLWLNUR]SUR]RUGUDJRFMHQDLVNXVWYD
3
 UDWDMXLRYMHNVHX]GLHL]QDGRQLKNRMLJDYULMHDMX
3
 UDWDQMHMHSRQRYQRQDODHQMHRWXHQRJYODVQLWYD
6
 YHUD]XPMHWL]QDLRSURVWLWL
7
 NRVYRJEOLQMHJDRVXXMHPRHLSRJULMHLWL7NRPXRSURVWLQHJULMHL
QLNDGD2SURVWLWLVYLPDLVWRMHWDNRSRJUHQRNDRLQHRSURVWLWLQLNRPH
2
 SURVWLWL]QDLSRELMHGLWLVHEHLSURWLYQLND
p
 %XGLRSUH]DQLSULODNRM]DSRYLMHVWLLSULWHNRM
%
 XGLRSUH]DQSUHPDYODVWLPDLQHVHSULMD]QHGRNLPMHGREURDQHVWRMH
X]RYMHNDNDGMHXVWLVFL
%
 XGLRSUH]DQDOLDNRVLRSUH]DQSUHNRPMHUHL]JOHGDVWUDOMLY2GYLH
SRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWRGYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
p
 $NRVLXOMXGDQSUHNRPMHUHSRVWDMHGRVDGDQ
R
 EHDQMHRE]LURGULFDQMHRSUDWDQMHRSUH]RVMHDMPMHUH
,
 SDNMHSRHWDNQHHJDRGXYLMHNELRSULNODGDQ]DLVNXHQMHNDRPDORWR
GUXJR2QMHVDPSRVHELREHDQMHLXWMHKDSURWLYXVWDMDORVWLGDRQDQHPRUD
RVWDWL
p
 %ODHQRQDMWNRNDHQHWROMXED]QRWULSXWEODHQRQDMWNRWRSRQRYL
/
 MXED]QDULMHXYLMHNQDHSORGQRWOR
%
 RUED]DRQROMXGVNRQLNDGDQLMHX]DOXGQDLDNRL]JOHGDGDPXSREMHGDQLMH
VXHQD
8
 OMXGLPDMHRWXSMHODPRUDOQDVPLRQRVWGDUHDJLUDMXRQDNRNDNRELSR
LVWRPLMHGQRVWDYQRPQDJRQXWUHEDORUHDJLUDWLOMXGVNL%
 XGLKUDEDUDOLDNRVLRGYDDQSUHNRPMHUHX]URNXMHQHUHG
%
 XGLNUDWDNDOLSD]LGDQHEXGHQHMDVDQ$NRHOLVD]QDWLPLVOLOLWYRM
VXUDGQLNMDVQR]DWUDLL]YMHWDMQDMHGQRMVWUDQLFL

p
 3R]LYDMVHQDSRWHQMHLSOHPHQLWRVWOMXGL
$
 NRSOHPHQLWRVWWUHEDELWLVDYUHQDPRUDVDGUDYDWLPDOXNROLLQX
ODNRXPQRVWL
3
 OHPHQLWRVWLVHXYLMHNGLYHDOLMHULMHWNRRSRQDDMXMHUMHSUHVNXSDYUOLQD
o
 3RSXVWOMLYRVWVWMHHSULMDWHOMHDLVWLQDPUQMX
p
 0DQMHXLYDPRXRQRPHWRVPRSRVWLJOLQHJRXRQRPHHPXVHQDGDPR
p
 3RWHQLVHOMXGL]LPLVPU]DYDMX
3
 RNYDUHQMDFLVHXYLMHNXGHNDGYLGHGDLSRWHQLPRJXELWLVSUHWQL

 WRJRGGDMHSRWHQLPDRGX]LPDQHSRWHQLPD
p
 'UDJRFMHQLMHMHGDYDVOMXGLXVYDNRGREDSRWXMXQHJRGDYDPVH
SRYUHPHQRGLYH
p
 1HUD]QRVLRQRWRWLMHSRYMHUHQR

%
 XGLXPMHUHQXSLX8YLQXMHLVWLQD8]QMHJDMHEROMHSLWLQHJRSRVORYH
YRGLWL

S
 OHPHQLWRVWSRSXVWOMLYRVWSRVWLJQXHSRWHQMHSRWRYDQMHSRYMHUHQMH
SUDWDQMHSULSUDYQRVWSULVWRMQRVWSUL]QDQMHSURVYMHHQRVW

%
 XGLXPMHUHQLXRQRPHWRMHVYLPDGRSXWHQR

6
 YDJGDMHSRJUHQRWRMHVXYLH

'
 YDSXWPMHULMHGQRPVLMHFL

6
 PMHURPWHGLLWURL

.
 ROLNRSXWDRODNRSUHOD]LPRSUHNRRVMHDMDGUXJLKXEH]RE]LUQRMHOML]D
LVWMHULYDQMHPSUDYGH

3
 UHYLHQHNRGL5DGLMHSUHYLHQHJRSUHPDOR

0
 MHUDXVYHPX"

2
 VRELQDMHPXGUDFDGDEXGHXPMHUHQLXRQRPHWRMHVYLPDGRSXWHQR

1
 HEXGLPXGDUXQHYULMHPH

1
 LWDRGYLH

1
 HVXVWHLVYRMHULMHLXSUDYRYULMHPH

1
 HVXVWHLVYRMHULMHLXSUDYRYULMHPH

1
 LWDRGYLH

1
 HEXGLPXGDUXQHYULMHPH

2
 VRELQDMHPXGUDFDGDEXGHXPMHUHQLXRQRPHWRMHVYLPDGRSXWHQR

0
 MHUDXVYHPX"

3
 UHYLHQHNRGL5DGLMHSUHYLHQHJRSUHPDOR

.
 ROLNRSXWDRODNRSUHOD]LPRSUHNRRVMHDMDGUXJLKXEH]RE]LUQRMHOML]D
LVWMHULYDQMHPSUDYGH

6
 PMHURPWHGLLWURL

'
 YDSXWPMHULMHGQRPVLMHFL

6
 YDJGDMHSRJUHQRWRMHVXYLH

%
 XGLXPMHUHQLXRQRPHWRMHVYLPDGRSXWHQR

S
 OHPHQLWRVWSRSXVWOMLYRVWSRVWLJQXHSRWHQMHSRWRYDQMHSRYMHUHQMH
SUDWDQMHSULSUDYQRVWSULVWRMQRVWSUL]QDQMHSURVYMHHQRVW

%
 XGLXPMHUHQXSLX8YLQXMHLVWLQD8]QMHJDMHEROMHSLWLQHJRSRVORYH
YRGLWL

p
 3R]LYDMVHQDSRWHQMHLSOHPHQLWRVWOMXGL
$
 NRSOHPHQLWRVWWUHEDELWLVDYUHQDPRUDVDGUDYDWLPDOXNROLLQX
ODNRXPQRVWL
3
 OHPHQLWRVWLVHXYLMHNGLYHDOLMHULMHWNRRSRQDDMXMHUMHSUHVNXSDYUOLQD
o
 3RSXVWOMLYRVWVWMHHSULMDWHOMHDLVWLQDPUQMX
p
 0DQMHXLYDPRXRQRPHWRVPRSRVWLJOLQHJRXRQRPHHPXVHQDGDPR
p
 3RWHQLVHOMXGL]LPLVPU]DYDMX
3
 RNYDUHQMDFLVHXYLMHNXGHNDGYLGHGDLSRWHQLPRJXELWLVSUHWQL

 WRJRGGDMHSRWHQLPDRGX]LPDQHSRWHQLPD
p
 'UDJRFMHQLMHMHGDYDVOMXGLXVYDNRGREDSRWXMXQHJRGDYDPVH
SRYUHPHQRGLYH
p
 1HUD]QRVLRQRWRWLMHSRYMHUHQR

%
 XGLKUDEDUDOLDNRVLRGYDDQSUHNRPMHUHX]URNXMHQHUHG
%
 XGLNUDWDNDOLSD]LGDQHEXGHQHMDVDQ$NRHOLVD]QDWLPLVOLOLWYRM
VXUDGQLNMDVQR]DWUDLL]YMHWDMQDMHGQRMVWUDQLFL


%
 XGLKUDEDUDOLDNRVLRGYDDQSUHNRPMHUHX]URNXMHQHUHG
%
 XGLNUDWDNDOLSD]LGDQHEXGHQHMDVDQ$NRHOLVD]QDWLPLVOLOLWYRM
VXUDGQLNMDVQR]DWUDLL]YMHWDMQDMHGQRMVWUDQLFL

p
 3R]LYDMVHQDSRWHQMHLSOHPHQLWRVWOMXGL
$
 NRSOHPHQLWRVWWUHEDELWLVDYUHQDPRUDVDGUDYDWLPDOXNROLLQX
ODNRXPQRVWL
3
 OHPHQLWRVWLVHXYLMHNGLYHDOLMHULMHWNRRSRQDDMXMHUMHSUHVNXSDYUOLQD
o
 3RSXVWOMLYRVWVWMHHSULMDWHOMHDLVWLQDPUQMX
p
 0DQMHXLYDPRXRQRPHWRVPRSRVWLJOLQHJRXRQRPHHPXVHQDGDPR
p
 3RWHQLVHOMXGL]LPLVPU]DYDMX
3
 RNYDUHQMDFLVHXYLMHNXGHNDGYLGHGDLSRWHQLPRJXELWLVSUHWQL

 WRJRGGDMHSRWHQLPDRGX]LPDQHSRWHQLPD
p
 'UDJRFMHQLMHMHGDYDVOMXGLXVYDNRGREDSRWXMXQHJRGDYDPVH
SRYUHPHQRGLYH
p
 1HUD]QRVLRQRWRWLMHSRYMHUHQR

%
 XGLXPMHUHQXSLX8YLQXMHLVWLQD8]QMHJDMHEROMHSLWLQHJRSRVORYH
YRGLWL

S
 OHPHQLWRVWSRSXVWOMLYRVWSRVWLJQXHSRWHQMHSRWRYDQMHSRYMHUHQMH
SUDWDQMHSULSUDYQRVWSULVWRMQRVWSUL]QDQMHSURVYMHHQRVW

%
 XGLXPMHUHQLXRQRPHWRMHVYLPDGRSXWHQR

6
 YDJGDMHSRJUHQRWRMHVXYLH

'
 YDSXWPMHULMHGQRPVLMHFL

6
 PMHURPWHGLLWURL

.
 ROLNRSXWDRODNRSUHOD]LPRSUHNRRVMHDMDGUXJLKXEH]RE]LUQRMHOML]D
LVWMHULYDQMHPSUDYGH

3
 UHYLHQHNRGL5DGLMHSUHYLHQHJRSUHPDOR

0
 MHUDXVYHPX"

2
 VRELQDMHPXGUDFDGDEXGHXPMHUHQLXRQRPHWRMHVYLPDGRSXWHQR

1
 HEXGLPXGDUXQHYULMHPH

1
 LWDRGYLH

1
 HVXVWHLVYRMHULMHLXSUDYRYULMHPH

1
 HVXVWHLVYRMHULMHLXSUDYRYULMHPH

1
 LWDRGYLH

1
 HEXGLPXGDUXQHYULMHPH

2
 VRELQDMHPXGUDFDGDEXGHXPMHUHQLXRQRPHWRMHVYLPDGRSXWHQR

0
 MHUDXVYHPX"

3
 UHYLHQHNRGL5DGLMHSUHYLHQHJRSUHPDOR

.
 ROLNRSXWDRODNRSUHOD]LPRSUHNRRVMHDMDGUXJLKXEH]RE]LUQRMHOML]D
LVWMHULYDQMHPSUDYGH

6
 PMHURPWHGLLWURL

'
 YDSXWPMHULMHGQRPVLMHFL

6
 YDJGDMHSRJUHQRWRMHVXYLH

%
 XGLXPMHUHQLXRQRPHWRMHVYLPDGRSXWHQR

S
 OHPHQLWRVWSRSXVWOMLYRVWSRVWLJQXHSRWHQMHSRWRYDQMHSRYMHUHQMH
SUDWDQMHSULSUDYQRVWSULVWRMQRVWSUL]QDQMHSURVYMHHQRVW

%
 XGLXPMHUHQXSLX8YLQXMHLVWLQD8]QMHJDMHEROMHSLWLQHJRSRVORYH
YRGLWL

p
 3R]LYDMVHQDSRWHQMHLSOHPHQLWRVWOMXGL
$
 NRSOHPHQLWRVWWUHEDELWLVDYUHQDPRUDVDGUDYDWLPDOXNROLLQX
ODNRXPQRVWL
3
 OHPHQLWRVWLVHXYLMHNGLYHDOLMHULMHWNRRSRQDDMXMHUMHSUHVNXSDYUOLQD
o
 3RSXVWOMLYRVWVWMHHSULMDWHOMHDLVWLQDPUQMX
p
 0DQMHXLYDPRXRQRPHWRVPRSRVWLJOLQHJRXRQRPHHPXVHQDGDPR
p
 3RWHQLVHOMXGL]LPLVPU]DYDMX
3
 RNYDUHQMDFLVHXYLMHNXGHNDGYLGHGDLSRWHQLPRJXELWLVSUHWQL

 WRJRGGDMHSRWHQLPDRGX]LPDQHSRWHQLPD
p
 'UDJRFMHQLMHMHGDYDVOMXGLXVYDNRGREDSRWXMXQHJRGDYDPVH
SRYUHPHQRGLYH
p
 1HUD]QRVLRQRWRWLMHSRYMHUHQR

%
 XGLKUDEDUDOLDNRVLRGYDDQSUHNRPMHUHX]URNXMHQHUHG
%
 XGLNUDWDNDOLSD]LGDQHEXGHQHMDVDQ$NRHOLVD]QDWLPLVOLOLWYRM
VXUDGQLNMDVQR]DWUDLL]YMHWDMQDMHGQRMVWUDQLFL1
 LMHPLDRWRVLPHSUHYDULRYHWRWRVDPWLSUHVWDODYMHURYDWL
2
 GYLHSRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWRGYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
3
 RYMHUHQMHGDMHKUDEURVWYMHUQRVWVQDJX
3
 RYMHUHQMHMHQDMOMHSLFYLMHWOMXEDYL
o
 -DVDPSURXLRVDPDVHEH

3
 RYMHUHQMHMHQDMYHHVDPRSRUWYRYDQMH3RYMHUHQMHMHRVMHDMGDELVPR
QHNRPRYMHNXPRJOLSRYMHURYDWLDNLRQGDNDGD]QDPRGDELVPRQD
QMHJRYXPMHVWXODJDOL

7
 NRHOLSURQDLSXWGRVDPRJDVHEHQHVPLMHGUXJHSLWDWL]DVPMHU

p
 3UDWDMDOLGUXJLPDSUDWDMVHELQLNDGD

 WRYLHOMXELVDPRJDVHEHWRVHELSRVWDMHYHLQHSULMDWHOM

p
 1DMVLJXUQLMLVLDNRVLQDVYHSULSUDYDQ

6
 DPRSRX]GDQMHL]YRUMHYMHUHXGUXJH

p
 2GVYLKSRURNDSULVWRMQRVWMHQDMVNXSOMDSUL]QDQMH

p
 0LVHLOLSUHYLHLOLSUHPDORX]GDMHPRXVDPHVHEH

3
 UL]QDQMHMHIRUPDOQRVWXNRMXQLWNRQHYMHUXMH

o
 7RQRMHGDQDXJOHGSRLQMHRGQDVVDPLKMHURQDMNRMLHOLGDJDGUXJL
SRWXMXWUHEDQDMSULMHVDPVHEHSRWRYDWL

0
 DNVLPDGDRYMHNXVYDNRGREDPRUDVDPPLVOLWLMHSURVYMHHQRVW
o
 $NRQHXMDVHELWNRHPL,DNRVDPMDVDPWRVDP,DNRQHVDGDD
NDGD"
p
 2QDMWNRQHGULGRVDPRJDVHEHJXELVHXSULPMHUXGUXJLK
2
 QDMWNRQHYODGDVDPLPVRERPQLMHVORERGDQ6DPRRQRWRVDPL
YMHUXMHPRYMHURYDWHQDPLGUXJL
6
 DPRNULWLNDMHGYRMEHQDNDRLVYHWRLQLPR1MH]LQDDUOHLXWRPHWR
QDPQDRNRRPRJXXMHGDVHX]GLJQHPRL]QDGYODVWLWLKPDQDWDNRGDLK
L]JRYRULPRWHLPWLPHRGX]PHPRVQDJXNRMDELQDVLQDHQDWMHUDODGDVH
SURPLMHQLPR
o
 1DMYHDMHSREMHGDSRELMHGLWLVDPDVHEH

o
 1DMYHDMHSREMHGDSRELMHGLWLVDPDVHEH
6
 DPRNULWLNDMHGYRMEHQDNDRLVYHWRLQLPR1MH]LQDDUOHLXWRPHWR
QDPQDRNRRPRJXXMHGDVHX]GLJQHPRL]QDGYODVWLWLKPDQDWDNRGDLK
L]JRYRULPRWHLPWLPHRGX]PHPRVQDJXNRMDELQDVLQDHQDWMHUDODGDVH
SURPLMHQLPR
2
 QDMWNRQHYODGDVDPLPVRERPQLMHVORERGDQ6DPRRQRWRVDPL
YMHUXMHPRYMHURYDWHQDPLGUXJL
p
 2QDMWNRQHGULGRVDPRJDVHEHJXELVHXSULPMHUXGUXJLK
o
 $NRQHXMDVHELWNRHPL,DNRVDPMDVDPWRVDP,DNRQHVDGDD
NDGD"
0
 DNVLPDGDRYMHNXVYDNRGREDPRUDVDPPLVOLWLMHSURVYMHHQRVW

o
 7RQRMHGDQDXJOHGSRLQMHRGQDVVDPLKMHURQDMNRMLHOLGDJDGUXJL
SRWXMXWUHEDQDMSULMHVDPVHEHSRWRYDWL

3
 UL]QDQMHMHIRUPDOQRVWXNRMXQLWNRQHYMHUXMH

p
 0LVHLOLSUHYLHLOLSUHPDORX]GDMHPRXVDPHVHEH

p
 2GVYLKSRURNDSULVWRMQRVWMHQDMVNXSOMDSUL]QDQMH

6
 DPRSRX]GDQMHL]YRUMHYMHUHXGUXJH

p
 1DMVLJXUQLMLVLDNRVLQDVYHSULSUDYDQ

 WRYLHOMXELVDPRJDVHEHWRVHELSRVWDMHYHLQHSULMDWHOM

p
 3UDWDMDOLGUXJLPDSUDWDMVHELQLNDGD

7
 NRHOLSURQDLSXWGRVDPRJDVHEHQHVPLMHGUXJHSLWDWL]DVPMHU

3
 RYMHUHQMHMHQDMYHHVDPRSRUWYRYDQMH3RYMHUHQMHMHRVMHDMGDELVPR
QHNRPRYMHNXPRJOLSRYMHURYDWLDNLRQGDNDGD]QDPRGDELVPRQD
QMHJRYXPMHVWXODJDOL

o
 -DVDPSURXLRVDPDVHEH

1
 LMHPLDRWRVLPHSUHYDULRYHWRWRVDPWLSUHVWDODYMHURYDWL
2
 GYLHSRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWRGYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
3
 RYMHUHQMHGDMHKUDEURVWYMHUQRVWVQDJX
3
 RYMHUHQMHMHQDMOMHSLFYLMHWOMXEDYL
1
 LMHPLDRWRVLPHSUHYDULRYHWRWRVDPWLSUHVWDODYMHURYDWL
2
 GYLHSRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWRGYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
3
 RYMHUHQMHGDMHKUDEURVWYMHUQRVWVQDJX
3
 RYMHUHQMHMHQDMOMHSLFYLMHWOMXEDYL
o
 -DVDPSURXLRVDPDVHEH

3
 RYMHUHQMHMHQDMYHHVDPRSRUWYRYDQMH3RYMHUHQMHMHRVMHDMGDELVPR
QHNRPRYMHNXPRJOLSRYMHURYDWLDNLRQGDNDGD]QDPRGDELVPRQD
QMHJRYXPMHVWXODJDOL

7
 NRHOLSURQDLSXWGRVDPRJDVHEHQHVPLMHGUXJHSLWDWL]DVPMHU

p
 3UDWDMDOLGUXJLPDSUDWDMVHELQLNDGD

 WRYLHOMXELVDPRJDVHEHWRVHELSRVWDMHYHLQHSULMDWHOM

p
 1DMVLJXUQLMLVLDNRVLQDVYHSULSUDYDQ

6
 DPRSRX]GDQMHL]YRUMHYMHUHXGUXJH

p
 2GVYLKSRURNDSULVWRMQRVWMHQDMVNXSOMDSUL]QDQMH

p
 0LVHLOLSUHYLHLOLSUHPDORX]GDMHPRXVDPHVHEH

3
 UL]QDQMHMHIRUPDOQRVWXNRMXQLWNRQHYMHUXMH

o
 7RQRMHGDQDXJOHGSRLQMHRGQDVVDPLKMHURQDMNRMLHOLGDJDGUXJL
SRWXMXWUHEDQDMSULMHVDPVHEHSRWRYDWL

0
 DNVLPDGDRYMHNXVYDNRGREDPRUDVDPPLVOLWLMHSURVYMHHQRVW
o
 $NRQHXMDVHELWNRHPL,DNRVDPMDVDPWRVDP,DNRQHVDGDD
NDGD"
p
 2QDMWNRQHGULGRVDPRJDVHEHJXELVHXSULPMHUXGUXJLK
2
 QDMWNRQHYODGDVDPLPVRERPQLMHVORERGDQ6DPRRQRWRVDPL
YMHUXMHPRYMHURYDWHQDPLGUXJL
6
 DPRNULWLNDMHGYRMEHQDNDRLVYHWRLQLPR1MH]LQDDUOHLXWRPHWR
QDPQDRNRRPRJXXMHGDVHX]GLJQHPRL]QDGYODVWLWLKPDQDWDNRGDLK
L]JRYRULPRWHLPWLPHRGX]PHPRVQDJXNRMDELQDVLQDHQDWMHUDODGDVH
SURPLMHQLPR
o
 1DMYHDMHSREMHGDSRELMHGLWLVDPDVHEH

o
 1DMYHDMHSREMHGDSRELMHGLWLVDPDVHEH
6
 DPRNULWLNDMHGYRMEHQDNDRLVYHWRLQLPR1MH]LQDDUOHLXWRPHWR
QDPQDRNRRPRJXXMHGDVHX]GLJQHPRL]QDGYODVWLWLKPDQDWDNRGDLK
L]JRYRULPRWHLPWLPHRGX]PHPRVQDJXNRMDELQDVLQDHQDWMHUDODGDVH
SURPLMHQLPR
2
 QDMWNRQHYODGDVDPLPVRERPQLMHVORERGDQ6DPRRQRWRVDPL
YMHUXMHPRYMHURYDWHQDPLGUXJL
p
 2QDMWNRQHGULGRVDPRJDVHEHJXELVHXSULPMHUXGUXJLK
o
 $NRQHXMDVHELWNRHPL,DNRVDPMDVDPWRVDP,DNRQHVDGDD
NDGD"
0
 DNVLPDGDRYMHNXVYDNRGREDPRUDVDPPLVOLWLMHSURVYMHHQRVW

o
 7RQRMHGDQDXJOHGSRLQMHRGQDVVDPLKMHURQDMNRMLHOLGDJDGUXJL
SRWXMXWUHEDQDMSULMHVDPVHEHSRWRYDWL

3
 UL]QDQMHMHIRUPDOQRVWXNRMXQLWNRQHYMHUXMH

p
 0LVHLOLSUHYLHLOLSUHPDORX]GDMHPRXVDPHVHEH

p
 2GVYLKSRURNDSULVWRMQRVWMHQDMVNXSOMDSUL]QDQMH

6
 DPRSRX]GDQMHL]YRUMHYMHUHXGUXJH

p
 1DMVLJXUQLMLVLDNRVLQDVYHSULSUDYDQ

 WRYLHOMXELVDPRJDVHEHWRVHELSRVWDMHYHLQHSULMDWHOM

p
 3UDWDMDOLGUXJLPDSUDWDMVHELQLNDGD

7
 NRHOLSURQDLSXWGRVDPRJDVHEHQHVPLMHGUXJHSLWDWL]DVPMHU

3
 RYMHUHQMHMHQDMYHHVDPRSRUWYRYDQMH3RYMHUHQMHMHRVMHDMGDELVPR
QHNRPRYMHNXPRJOLSRYMHURYDWLDNLRQGDNDGD]QDPRGDELVPRQD
QMHJRYXPMHVWXODJDOL

o
 -DVDPSURXLRVDPDVHEH

1
 LMHPLDRWRVLPHSUHYDULRYHWRWRVDPWLSUHVWDODYMHURYDWL
2
 GYLHSRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWRGYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
3
 RYMHUHQMHGDMHKUDEURVWYMHUQRVWVQDJX
3
 RYMHUHQMHMHQDMOMHSLFYLMHWOMXEDYL
V
 DPRELWQRVWVDPRNULWLNDVDPRSREMHLYDQMHVDPRSRWRYDQMH
VDPRSRX]GDQMHVDPRSURXDYDQMHVDPRUD]XPLMHYDQMHVDPRVSR]QDMD
VDPRVYLMHVWVDPRVYODGDYDQMHVDYMHVWVKYDDQMHVLJXUQRVWVNURPQRVW
VQDJDVROLGDUQRVWVSUHWQRVWXHQMHXVSRUHLYDQMHXYMHUDYDQMH
]DKYDOQRVW]UHORVW

o
 %H]SRWSXQRJVDPRUD]XPLMHYDQMDQLNDGDQHHPRQDXLWLLVWLQVNLUD]XPMHWL
GUXJH
p
 6SR]QDWLGUXJHMHPXGUR6SR]QDWLVHEHVDPDMHSURVYMHWOMHQMH
6
 YHWRQDPVHQHVYLDQDGUXJLPDPRHQDPSRPRLSULVDPRVSR]QDML
p
 RYMHNSRVMHGXMHVDPRVYLMHVWLVYLMHVWRVHELNDR]DVHEQRPELX
VSRVREQRVWSDPHQMDSURORVWLVSRVREQRVWSUHGRLYDQMDEXGXQRVWLL
QD]QDLYDQMHSUHGPHWDLSRVWXSNDVLPEROLPDRYMHNSUHGRXMHVPUWNDRVYRM
YODVWLWL]DYUHWDNLYRWDDOLVYHWRRYMHNLPDGDWH]DVYRMLYRW
6
 NURPQLPRJXELWLVDPRRQLOMXGLNRMLSRVMHGXMXGRYROMQRVDPRVYLMHVWL
p
 WRMHRVYDMDQMHQDMYLLKYUKXQDFDXSRUHHQMXVRYMHNRPNRMLMHXVSLR
SRELMHGLWLVDPRJVHEH"
p
 %XGLVDYMHVWDQ7YRMDMHVDYMHVWVMHGLWHPRUDOQLKSREXGD$NRWHXP
YDUDVDYMHVWWR PRGD QHLQL
o
 1HSODLQHOMXWLVHQHJRVKYDDM
1
 HPRMWHPHPROLP9DVSRJUHQRVKYDWLWLNDHPRXEODDYDMXHLP
SULPLMHWLPRGDMHGUXJLSRHRWRQRVKYDDWL
7
 NRPLVOLGDMHVYHVKYDWLRYLHQHILOR]RILUD7UXGLRVDPVHXVUGQRGDVH
OMXGVNRPGMHORYDQMXQHVPLMHPGDJDQHRSODNXMHPLGDJDQHSUH]LUHP
QHJRGDJDVKYDWLP
p
 1LWDRYMHNXQLMHVLJXUQR
6
 LJXUQRMHMHUMHQHPRJXH
7
 NRPRHVDVYLPVLJXUQRUHLGDHGRHNDWLMXWUR"
8
 VYDNRPVXLYRPELXGXERNRXVDHQHIL]LRORNHSRWUHEHVDVLJXUQRX
OMXEDYOMXL]DVDPRVWYDUHQMHP,]UD]LWLVYRMXRVREQRVWLXWYUGLWLVYRMYODVWLWL
UD]YRMPRJXVDPRRQLSRMHGLQFLNRMLVXSRGPLULOLVYHVYRMHSRWUHEH
p
 %XGLVNURPDQDOLXYDMVHVNURPQLK7LQHVOXWLVNDNYLPRQL
JDQXWOMLYLPSRQRVRPWHWRHVYRMHVODERVWL
,
 QDMVNURPQLMLRYMHNRVHELLPDEROMHPLOMHQMHQHJRQMHJRYQDMEROML
SULMDWHOM
0
 HXNRULVQLPYUOLQDPDSULVDPRPYUKXVWRMLVNURPQRVW
3
 RQHNDGMHQHVNURPQRQHJRYRULWLRVHEL

o
 %H]SRWSXQRJVDPRUD]XPLMHYDQMDQLNDGDQHHPRQDXLWLLVWLQVNLUD]XPMHWL
GUXJH
p
 6SR]QDWLGUXJHMHPXGUR6SR]QDWLVHEHVDPDMHSURVYMHWOMHQMH
6
 YHWRQDPVHQHVYLDQDGUXJLPDPRHQDPSRPRLSULVDPRVSR]QDML
p
 RYMHNSRVMHGXMHVDPRVYLMHVWLVYLMHVWRVHELNDR]DVHEQRPELX
VSRVREQRVWSDPHQMDSURORVWLVSRVREQRVWSUHGRLYDQMDEXGXQRVWLL
QD]QDLYDQMHSUHGPHWDLSRVWXSNDVLPEROLPDRYMHNSUHGRXMHVPUWNDRVYRM
YODVWLWL]DYUHWDNLYRWDDOLVYHWRRYMHNLPDGDWH]DVYRMLYRW
6
 NURPQLPRJXELWLVDPRRQLOMXGLNRMLSRVMHGXMXGRYROMQRVDPRVYLMHVWL
p
 WRMHRVYDMDQMHQDMYLLKYUKXQDFDXSRUHHQMXVRYMHNRPNRMLMHXVSLR
SRELMHGLWLVDPRJVHEH"
p
 %XGLVDYMHVWDQ7YRMDMHVDYMHVWVMHGLWHPRUDOQLKSREXGD$NRWHXP
YDUDVDYMHVWWR PRGD QHLQL
o
 1HSODLQHOMXWLVHQHJRVKYDDM
1
 HPRMWHPHPROLP9DVSRJUHQRVKYDWLWLNDHPRXEODDYDMXHLP
SULPLMHWLPRGDMHGUXJLSRHRWRQRVKYDDWL
7
 NRPLVOLGDMHVYHVKYDWLRYLHQHILOR]RILUD7UXGLRVDPVHXVUGQRGDVH
OMXGVNRPGMHORYDQMXQHVPLMHPGDJDQHRSODNXMHPLGDJDQHSUH]LUHP
QHJRGDJDVKYDWLP
p
 1LWDRYMHNXQLMHVLJXUQR
6
 LJXUQRMHMHUMHQHPRJXH
7
 NRPRHVDVYLPVLJXUQRUHLGDHGRHNDWLMXWUR"
8
 VYDNRPVXLYRPELXGXERNRXVDHQHIL]LRORNHSRWUHEHVDVLJXUQRX
OMXEDYOMXL]DVDPRVWYDUHQMHP,]UD]LWLVYRMXRVREQRVWLXWYUGLWLVYRMYODVWLWL
UD]YRMPRJXVDPRRQLSRMHGLQFLNRMLVXSRGPLULOLVYHVYRMHSRWUHEH
p
 %XGLVNURPDQDOLXYDMVHVNURPQLK7LQHVOXWLVNDNYLPRQL
JDQXWOMLYLPSRQRVRPWHWRHVYRMHVODERVWL
,
 QDMVNURPQLMLRYMHNRVHELLPDEROMHPLOMHQMHQHJRQMHJRYQDMEROML
SULMDWHOM
0
 HXNRULVQLPYUOLQDPDSULVDPRPYUKXVWRMLVNURPQRVW
3
 RQHNDGMHQHVNURPQRQHJRYRULWLRVHEL

V
 DPRELWQRVWVDPRNULWLNDVDPRSREMHLYDQMHVDPRSRWRYDQMH
VDPRSRX]GDQMHVDPRSURXDYDQMHVDPRUD]XPLMHYDQMHVDPRVSR]QDMD
VDPRVYLMHVWVDPRVYODGDYDQMHVDYMHVWVKYDDQMHVLJXUQRVWVNURPQRVW
VQDJDVROLGDUQRVWVSUHWQRVWXHQMHXVSRUHLYDQMHXYMHUDYDQMH
]DKYDOQRVW]UHORVW


V
 DPRELWQRVWVDPRNULWLNDVDPRSREMHLYDQMHVDPRSRWRYDQMH
VDPRSRX]GDQMHVDPRSURXDYDQMHVDPRUD]XPLMHYDQMHVDPRVSR]QDMD
VDPRVYLMHVWVDPRVYODGDYDQMHVDYMHVWVKYDDQMHVLJXUQRVWVNURPQRVW
VQDJDVROLGDUQRVWVSUHWQRVWXHQMHXVSRUHLYDQMHXYMHUDYDQMH
]DKYDOQRVW]UHORVW

o
 %H]SRWSXQRJVDPRUD]XPLMHYDQMDQLNDGDQHHPRQDXLWLLVWLQVNLUD]XPMHWL
GUXJH
p
 6SR]QDWLGUXJHMHPXGUR6SR]QDWLVHEHVDPDMHSURVYMHWOMHQMH
6
 YHWRQDPVHQHVYLDQDGUXJLPDPRHQDPSRPRLSULVDPRVSR]QDML
p
 RYMHNSRVMHGXMHVDPRVYLMHVWLVYLMHVWRVHELNDR]DVHEQRPELX
VSRVREQRVWSDPHQMDSURORVWLVSRVREQRVWSUHGRLYDQMDEXGXQRVWLL
QD]QDLYDQMHSUHGPHWDLSRVWXSNDVLPEROLPDRYMHNSUHGRXMHVPUWNDRVYRM
YODVWLWL]DYUHWDNLYRWDDOLVYHWRRYMHNLPDGDWH]DVYRMLYRW
6
 NURPQLPRJXELWLVDPRRQLOMXGLNRMLSRVMHGXMXGRYROMQRVDPRVYLMHVWL
p
 WRMHRVYDMDQMHQDMYLLKYUKXQDFDXSRUHHQMXVRYMHNRPNRMLMHXVSLR
SRELMHGLWLVDPRJVHEH"
p
 %XGLVDYMHVWDQ7YRMDMHVDYMHVWVMHGLWHPRUDOQLKSREXGD$NRWHXP
YDUDVDYMHVWWR PRGD QHLQL
o
 1HSODLQHOMXWLVHQHJRVKYDDM
1
 HPRMWHPHPROLP9DVSRJUHQRVKYDWLWLNDHPRXEODDYDMXHLP
SULPLMHWLPRGDMHGUXJLSRHRWRQRVKYDDWL
7
 NRPLVOLGDMHVYHVKYDWLRYLHQHILOR]RILUD7UXGLRVDPVHXVUGQRGDVH
OMXGVNRPGMHORYDQMXQHVPLMHPGDJDQHRSODNXMHPLGDJDQHSUH]LUHP
QHJRGDJDVKYDWLP
p
 1LWDRYMHNXQLMHVLJXUQR
6
 LJXUQRMHMHUMHQHPRJXH
7
 NRPRHVDVYLPVLJXUQRUHLGDHGRHNDWLMXWUR"
8
 VYDNRPVXLYRPELXGXERNRXVDHQHIL]LRORNHSRWUHEHVDVLJXUQRX
OMXEDYOMXL]DVDPRVWYDUHQMHP,]UD]LWLVYRMXRVREQRVWLXWYUGLWLVYRMYODVWLWL
UD]YRMPRJXVDPRRQLSRMHGLQFLNRMLVXSRGPLULOLVYHVYRMHSRWUHEH
p
 %XGLVNURPDQDOLXYDMVHVNURPQLK7LQHVOXWLVNDNYLPRQL
JDQXWOMLYLPSRQRVRPWHWRHVYRMHVODERVWL
,
 QDMVNURPQLMLRYMHNRVHELLPDEROMHPLOMHQMHQHJRQMHJRYQDMEROML
SULMDWHOM
0
 HXNRULVQLPYUOLQDPDSULVDPRPYUKXVWRMLVNURPQRVW
3
 RQHNDGMHQHVNURPQRQHJRYRULWLRVHEL

o
 %H]SRWSXQRJVDPRUD]XPLMHYDQMDQLNDGDQHHPRQDXLWLLVWLQVNLUD]XPMHWL
GUXJH
p
 6SR]QDWLGUXJHMHPXGUR6SR]QDWLVHEHVDPDMHSURVYMHWOMHQMH
6
 YHWRQDPVHQHVYLDQDGUXJLPDPRHQDPSRPRLSULVDPRVSR]QDML
p
 RYMHNSRVMHGXMHVDPRVYLMHVWLVYLMHVWRVHELNDR]DVHEQRPELX
VSRVREQRVWSDPHQMDSURORVWLVSRVREQRVWSUHGRLYDQMDEXGXQRVWLL
QD]QDLYDQMHSUHGPHWDLSRVWXSNDVLPEROLPDRYMHNSUHGRXMHVPUWNDRVYRM
YODVWLWL]DYUHWDNLYRWDDOLVYHWRRYMHNLPDGDWH]DVYRMLYRW
6
 NURPQLPRJXELWLVDPRRQLOMXGLNRMLSRVMHGXMXGRYROMQRVDPRVYLMHVWL
p
 WRMHRVYDMDQMHQDMYLLKYUKXQDFDXSRUHHQMXVRYMHNRPNRMLMHXVSLR
SRELMHGLWLVDPRJVHEH"
p
 %XGLVDYMHVWDQ7YRMDMHVDYMHVWVMHGLWHPRUDOQLKSREXGD$NRWHXP
YDUDVDYMHVWWR PRGD QHLQL
o
 1HSODLQHOMXWLVHQHJRVKYDDM
1
 HPRMWHPHPROLP9DVSRJUHQRVKYDWLWLNDHPRXEODDYDMXHLP
SULPLMHWLPRGDMHGUXJLSRHRWRQRVKYDDWL
7
 NRPLVOLGDMHVYHVKYDWLRYLHQHILOR]RILUD7UXGLRVDPVHXVUGQRGDVH
OMXGVNRPGMHORYDQMXQHVPLMHPGDJDQHRSODNXMHPLGDJDQHSUH]LUHP
QHJRGDJDVKYDWLP
p
 1LWDRYMHNXQLMHVLJXUQR
6
 LJXUQRMHMHUMHQHPRJXH
7
 NRPRHVDVYLPVLJXUQRUHLGDHGRHNDWLMXWUR"
8
 VYDNRPVXLYRPELXGXERNRXVDHQHIL]LRORNHSRWUHEHVDVLJXUQRX
OMXEDYOMXL]DVDPRVWYDUHQMHP,]UD]LWLVYRMXRVREQRVWLXWYUGLWLVYRMYODVWLWL
UD]YRMPRJXVDPRRQLSRMHGLQFLNRMLVXSRGPLULOLVYHVYRMHSRWUHEH
p
 %XGLVNURPDQDOLXYDMVHVNURPQLK7LQHVOXWLVNDNYLPRQL
JDQXWOMLYLPSRQRVRPWHWRHVYRMHVODERVWL
,
 QDMVNURPQLMLRYMHNRVHELLPDEROMHPLOMHQMHQHJRQMHJRYQDMEROML
SULMDWHOM
0
 HXNRULVQLPYUOLQDPDSULVDPRPYUKXVWRMLVNURPQRVW
3
 RQHNDGMHQHVNURPQRQHJRYRULWLRVHEL

V
 DPRELWQRVWVDPRNULWLNDVDPRSREMHLYDQMHVDPRSRWRYDQMH
VDPRSRX]GDQMHVDPRSURXDYDQMHVDPRUD]XPLMHYDQMHVDPRVSR]QDMD
VDPRVYLMHVWVDPRVYODGDYDQMHVDYMHVWVKYDDQMHVLJXUQRVWVNURPQRVW
VQDJDVROLGDUQRVWVSUHWQRVWXHQMHXVSRUHLYDQMHXYMHUDYDQMH
]DKYDOQRVW]UHORVW6
 DPRMHPDOLEURMOMXGLGRYROMQRVNURPDQNDNRELSRGQLRGDLKVHLVSUDYQR
SURFLMHQL
6
 NURPDQRYMHNPRHGRELWLVYHGRELWLDRKROLFDVYHL]JXELWLMHUVNURPQRVW
XYLMHNQDLOD]LQDYHOLNRGXQRVWDRKRORVWQD]DYLVW
6
 NURPDQMHXYLMHNYHGDUDXVUFXRKRORJDRYMHNDMH]DYLVWLJQMHY
6
 NURPQRVWMHRVRELQDNRMDSRWMHHRGVYLMHVWLRYODVWLWRMPRL
6
 NURPQRVWMHSRHWDNUD]XPD
6
 NURPQRVWMHYUOLQDPODNRQMD8RYMHNDQLMHQLWDNUKNLMHRGQMHJRYH
VNURPQRVWLLGREURQDPMHUQRVWL
6
 NURPQRVWOMXGHSRQHNDGGRYRGLGRYUKRYDQDNRMHLKGUVNRVWQLNDGDQHEL
X]GLJOD
6
 NURPQRVWQLMHSRGFMHQMLYDQMHQDVVDPLKYHSRWRYDQMHGUXJLK6NURPQD
RVREDMHSXQDSRWRYDQMD
6
 YLYHOLNLOMXGLVXVNURPQL
p
 %ODJRRQRPHWNRMHPDORMDLPHXVODELPD7RPMDHPSRPDJDWHVYL
VODELLGDEXGHMRMDL
1
 HWUXGLVHRNRRQRJWRMHL]QDGWYRMHVQDJHMHULRQRHPXVXWHXLOL
YHMHSUHJROHPR]DXPOMXGVNL6ODERVWMHVQDJHWRYMHUXMHMHGLQRXVQDJX
6
 YLMHVWRVQD]LSRYHDYDQDXVQDJX

 LYLLPDMXGRYROMQRVQDJHGDRGVLMHNXVYRMXVQDJH
p
 6ROLGDUQRVWMHVYMHVQDVSUHPQRVWRJUDQLDYDQMHPYODVWLWHVORERGHSURLULWL
VORERGXGUXJLKVROLGDUQRVWVHQHPRHQDUHLYDWLDOLMXMHSRWUHEQR
SUREXGLWLLPRWLYLUDWL
6
 YLOMXGLWUHEDMXSRPRL]DYLVHMHGQLRGGUXJLK/MXGVNDMHVROLGDUQRVWQXDQ
XYMHWGDVHELORNRMLSRMHGLQDFRVWYDUL
p
 9UKXQDFMHVSUHWQRVWLXWRPHGDMH]QDPRVDNULWL
p
 $NRQLWDQH]QDPRUDVYHPXYMHURYDWL
$
 NRHOLQHWRQDXLWLQLNDGDQLVLQH]DSRVOHQ
'
 DQDQMLGDQXHQLNMHMXHUDQMHJGDQD
1
 H]JRGQRMHNRGXHQMDWRVD]QDQMHPUDVWHLGDVNDNRMXLPDPRSUHG
JODYRP
1
 LVLVHQDXHQURGLR
2
 QDMWNRSUHVWDQHXLWLMHVWDUELRRQGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD2QDMWNR
QDVWDYLXLWLMHPODGELRRQGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD
2
 QLNRML]QDMXGREURMHGDVHVMHWHRQLNRMHQH]QDMXQHNDXH

2
 QLNRML]QDMXGREURMHGDVHVMHWHRQLNRMHQH]QDMXQHNDXH
6
 DPRMHPDOLEURMOMXGLGRYROMQRVNURPDQNDNRELSRGQLRGDLKVHLVSUDYQR
SURFLMHQL
6
 NURPDQRYMHNPRHGRELWLVYHGRELWLDRKROLFDVYHL]JXELWLMHUVNURPQRVW
XYLMHNQDLOD]LQDYHOLNRGXQRVWDRKRORVWQD]DYLVW
6
 NURPDQMHXYLMHNYHGDUDXVUFXRKRORJDRYMHNDMH]DYLVWLJQMHY
6
 NURPQRVWMHRVRELQDNRMDSRWMHHRGVYLMHVWLRYODVWLWRMPRL
6
 NURPQRVWMHSRHWDNUD]XPD
6
 NURPQRVWMHYUOLQDPODNRQMD8RYMHNDQLMHQLWDNUKNLMHRGQMHJRYH
VNURPQRVWLLGREURQDPMHUQRVWL
6
 NURPQRVWOMXGHSRQHNDGGRYRGLGRYUKRYDQDNRMHLKGUVNRVWQLNDGDQHEL
X]GLJOD
6
 NURPQRVWQLMHSRGFMHQMLYDQMHQDVVDPLKYHSRWRYDQMHGUXJLK6NURPQD
RVREDMHSXQDSRWRYDQMD
6
 YLYHOLNLOMXGLVXVNURPQL
p
 %ODJRRQRPHWNRMHPDORMDLPHXVODELPD7RPMDHPSRPDJDWHVYL
VODELLGDEXGHMRMDL
1
 HWUXGLVHRNRRQRJWRMHL]QDGWYRMHVQDJHMHULRQRHPXVXWHXLOL
YHMHSUHJROHPR]DXPOMXGVNL6ODERVWMHVQDJHWRYMHUXMHMHGLQRXVQDJX
6
 YLMHVWRVQD]LSRYHDYDQDXVQDJX

 LYLLPDMXGRYROMQRVQDJHGDRGVLMHNXVYRMXVQDJH
p
 6ROLGDUQRVWMHVYMHVQDVSUHPQRVWRJUDQLDYDQMHPYODVWLWHVORERGHSURLULWL
VORERGXGUXJLKVROLGDUQRVWVHQHPRHQDUHLYDWLDOLMXMHSRWUHEQR
SUREXGLWLLPRWLYLUDWL
6
 YLOMXGLWUHEDMXSRPRL]DYLVHMHGQLRGGUXJLK/MXGVNDMHVROLGDUQRVWQXDQ
XYMHWGDVHELORNRMLSRMHGLQDFRVWYDUL
p
 9UKXQDFMHVSUHWQRVWLXWRPHGDMH]QDPRVDNULWL
p
 $NRQLWDQH]QDPRUDVYHPXYMHURYDWL
$
 NRHOLQHWRQDXLWLQLNDGDQLVLQH]DSRVOHQ
'
 DQDQMLGDQXHQLNMHMXHUDQMHJGDQD
1
 H]JRGQRMHNRGXHQMDWRVD]QDQMHPUDVWHLGDVNDNRMXLPDPRSUHG
JODYRP
1
 LVLVHQDXHQURGLR
2
 QDMWNRSUHVWDQHXLWLMHVWDUELRRQGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD2QDMWNR
QDVWDYLXLWLMHPODGELRRQGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD

6
 DPRMHPDOLEURMOMXGLGRYROMQRVNURPDQNDNRELSRGQLRGDLKVHLVSUDYQR
SURFLMHQL
6
 NURPDQRYMHNPRHGRELWLVYHGRELWLDRKROLFDVYHL]JXELWLMHUVNURPQRVW
XYLMHNQDLOD]LQDYHOLNRGXQRVWDRKRORVWQD]DYLVW
6
 NURPDQMHXYLMHNYHGDUDXVUFXRKRORJDRYMHNDMH]DYLVWLJQMHY
6
 NURPQRVWMHRVRELQDNRMDSRWMHHRGVYLMHVWLRYODVWLWRMPRL
6
 NURPQRVWMHSRHWDNUD]XPD
6
 NURPQRVWMHYUOLQDPODNRQMD8RYMHNDQLMHQLWDNUKNLMHRGQMHJRYH
VNURPQRVWLLGREURQDPMHUQRVWL
6
 NURPQRVWOMXGHSRQHNDGGRYRGLGRYUKRYDQDNRMHLKGUVNRVWQLNDGDQHEL
X]GLJOD
6
 NURPQRVWQLMHSRGFMHQMLYDQMHQDVVDPLKYHSRWRYDQMHGUXJLK6NURPQD
RVREDMHSXQDSRWRYDQMD
6
 YLYHOLNLOMXGLVXVNURPQL
p
 %ODJRRQRPHWNRMHPDORMDLPHXVODELPD7RPMDHPSRPDJDWHVYL
VODELLGDEXGHMRMDL
1
 HWUXGLVHRNRRQRJWRMHL]QDGWYRMHVQDJHMHULRQRHPXVXWHXLOL
YHMHSUHJROHPR]DXPOMXGVNL6ODERVWMHVQDJHWRYMHUXMHMHGLQRXVQDJX
6
 YLMHVWRVQD]LSRYHDYDQDXVQDJX

 LYLLPDMXGRYROMQRVQDJHGDRGVLMHNXVYRMXVQDJH
p
 6ROLGDUQRVWMHVYMHVQDVSUHPQRVWRJUDQLDYDQMHPYODVWLWHVORERGHSURLULWL
VORERGXGUXJLKVROLGDUQRVWVHQHPRHQDUHLYDWLDOLMXMHSRWUHEQR
SUREXGLWLLPRWLYLUDWL
6
 YLOMXGLWUHEDMXSRPRL]DYLVHMHGQLRGGUXJLK/MXGVNDMHVROLGDUQRVWQXDQ
XYMHWGDVHELORNRMLSRMHGLQDFRVWYDUL
p
 9UKXQDFMHVSUHWQRVWLXWRPHGDMH]QDPRVDNULWL
p
 $NRQLWDQH]QDPRUDVYHPXYMHURYDWL
$
 NRHOLQHWRQDXLWLQLNDGDQLVLQH]DSRVOHQ
'
 DQDQMLGDQXHQLNMHMXHUDQMHJGDQD
1
 H]JRGQRMHNRGXHQMDWRVD]QDQMHPUDVWHLGDVNDNRMXLPDPRSUHG
JODYRP
1
 LVLVHQDXHQURGLR
2
 QDMWNRSUHVWDQHXLWLMHVWDUELRRQGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD2QDMWNR
QDVWDYLXLWLMHPODGELRRQGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD
2
 QLNRML]QDMXGREURMHGDVHVMHWHRQLNRMHQH]QDMXQHNDXH2
 QLNRML]QDMXGREURMHGDVHVMHWHRQLNRMHQH]QDMXQHNDXH
6
 DPRMHPDOLEURMOMXGLGRYROMQRVNURPDQNDNRELSRGQLRGDLKVHLVSUDYQR
SURFLMHQL
6
 NURPDQRYMHNPRHGRELWLVYHGRELWLDRKROLFDVYHL]JXELWLMHUVNURPQRVW
XYLMHNQDLOD]LQDYHOLNRGXQRVWDRKRORVWQD]DYLVW
6
 NURPDQMHXYLMHNYHGDUDXVUFXRKRORJDRYMHNDMH]DYLVWLJQMHY
6
 NURPQRVWMHRVRELQDNRMDSRWMHHRGVYLMHVWLRYODVWLWRMPRL
6
 NURPQRVWMHSRHWDNUD]XPD
6
 NURPQRVWMHYUOLQDPODNRQMD8RYMHNDQLMHQLWDNUKNLMHRGQMHJRYH
VNURPQRVWLLGREURQDPMHUQRVWL
6
 NURPQRVWOMXGHSRQHNDGGRYRGLGRYUKRYDQDNRMHLKGUVNRVWQLNDGDQHEL
X]GLJOD
6
 NURPQRVWQLMHSRGFMHQMLYDQMHQDVVDPLKYHSRWRYDQMHGUXJLK6NURPQD
RVREDMHSXQDSRWRYDQMD
6
 YLYHOLNLOMXGLVXVNURPQL
p
 %ODJRRQRPHWNRMHPDORMDLPHXVODELPD7RPMDHPSRPDJDWHVYL
VODELLGDEXGHMRMDL
1
 HWUXGLVHRNRRQRJWRMHL]QDGWYRMHVQDJHMHULRQRHPXVXWHXLOL
YHMHSUHJROHPR]DXPOMXGVNL6ODERVWMHVQDJHWRYMHUXMHMHGLQRXVQDJX
6
 YLMHVWRVQD]LSRYHDYDQDXVQDJX

 LYLLPDMXGRYROMQRVQDJHGDRGVLMHNXVYRMXVQDJH
p
 6ROLGDUQRVWMHVYMHVQDVSUHPQRVWRJUDQLDYDQMHPYODVWLWHVORERGHSURLULWL
VORERGXGUXJLKVROLGDUQRVWVHQHPRHQDUHLYDWLDOLMXMHSRWUHEQR
SUREXGLWLLPRWLYLUDWL
6
 YLOMXGLWUHEDMXSRPRL]DYLVHMHGQLRGGUXJLK/MXGVNDMHVROLGDUQRVWQXDQ
XYMHWGDVHELORNRMLSRMHGLQDFRVWYDUL
p
 9UKXQDFMHVSUHWQRVWLXWRPHGDMH]QDPRVDNULWL
p
 $NRQLWDQH]QDPRUDVYHPXYMHURYDWL
$
 NRHOLQHWRQDXLWLQLNDGDQLVLQH]DSRVOHQ
'
 DQDQMLGDQXHQLNMHMXHUDQMHJGDQD
1
 H]JRGQRMHNRGXHQMDWRVD]QDQMHPUDVWHLGDVNDNRMXLPDPRSUHG
JODYRP
1
 LVLVHQDXHQURGLR
2
 QDMWNRSUHVWDQHXLWLMHVWDUELRRQGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD2QDMWNR
QDVWDYLXLWLMHPODGELRRQGYDGHVHWLOLRVDPGHVHWJRGLQD3
 RHWDNVYDNRJXHQMDMHSURPDWUDQMHDFLOMMDVDQSRMDP

7
 UHEDXLWLGRNVLLY
7
 UHEDLYMHWLWDNRGDELVYDNLSURLYOMHQGDQL]JOHGDRQRY
7
 XDQHELWLDNREXGHVDP

7
 YRMVHRSWLPL]DPQHRVQLYDQDQLMHNDQMX]ODQHJRQDYHGURMYMHULGDGREUR
SUHYODGDYDLQDVQDQRMYROMLGDXYLMHNUDGLVGREULPUXNXSRGUXNX

7
 UHEDWDNRLYMHWLNDNRELPRJDRVDPVHEHSRWRYDWL

7
 YRMHVUFHQLMHNROMHQRGDELVHPRJORVDYLWL

7
 UHEDWRYLHRSUDWDWLDL]OLNX]DWRHODNRQDL

7
 YRMLPGREULPPLVOLPDWUHEDPDORULMHL

7
 UHEDVYLPOMXGLPDUHLGDVXGREULNDNRELVHWRJDVMHWLOL

8
 LQXOMXEDYLXGDYDQMXVHEHXLQXSURGLUDQMDXGUXJXRVREXSURQDOD]L
VHEHRWNULYDVHEHRWNULYDQDVRERMHRWNULYDRYMHND

7
 ROLNR]QDNROLNRXSDPHWLLPD

8
 LVWRMPMHULXNRMRMKRHSULPDWLPRUDGDYDWLHOLOLLWDYRVUFHGDM
LWDYLYRW

7
 RWR]QDMHNDSOMLFDWRWRQH]QDMHPRUH

8
 QHYROMLQHSODLQHJRWUDLOLMHN

7
 LRVWDMHPODGGRNMRPRHXLWLLSRGQLMHWLSULJRYRU

8
 QHYROMLVXWLSULMDWHOMLYHOLNDSRWSRUD

6
 YLOMXGLSRSULURGLWHH]QDQMX

8
 RQRWRYMHUXMHWRLSRVWRML

6
 YHVHPRHQDXLWLDNLYUOLQD

8
 VYHPXWRUDGLPMHUXVDXYDWL]QDM

3
 UDYDMHQDVWDYDRJUDQLHQDVDPRQDRQHNRML]DLVWDHOHQHWRQDXLWLRVWDOR
MHVDPRWMHUDQMHVWRNH

8
 VYRMLPWHQMDPDNDRLXVYRMLPRVMHDMLPDXYLMHNYLHFLMHQLGREURWXRG
VSRVREQRVWL

3
 RGXLGUXJH

7
 YRMNDUDNWHUMHWYRMDVXGELQD

7
 YRMSXWLGHXNUXJXLOLSRHOLSVLLOLSRVSLUDOLVDPRQHUDYQRMHUUDYQR
RLJOHGQRSULSDGDJHRPHWULMLQHSULURGLLOLLYRWX

7
 YRMSXWLGHXNUXJXLOLSRHOLSVLLOLSRVSLUDOLVDPRQHUDYQRMHUUDYQR
RLJOHGQRSULSDGDJHRPHWULMLQHSULURGLLOLLYRWX

7
 YRMNDUDNWHUMHWYRMDVXGELQD

7
 YRMVHRSWLPL]DPQHRVQLYDQDQLMHNDQMX]ODQHJRQDYHGURMYMHULGDGREUR
SUHYODGDYDLQDVQDQRMYROMLGDXYLMHNUDGLVGREULPUXNXSRGUXNX

7
 UHEDLYMHWLWDNRGDELVYDNLSURLYOMHQGDQL]JOHGDRQRY

7
 XDQHELWLDNREXGHVDP
7
 UHEDXLWLGRNVLLY

7
 YRMHVUFHQLMHNROMHQRGDELVHPRJORVDYLWL
7
 YRMLPGREULPPLVOLPDWUHEDPDORULMHL

7
 UHEDWDNRLYMHWLNDNRELPRJDRVDPVHEHSRWRYDWL

8
 LQXOMXEDYLXGDYDQMXVHEHXLQXSURGLUDQMDXGUXJXRVREXSURQDOD]L
VHEHRWNULYDVHEHRWNULYDQDVRERMHRWNULYDRYMHND

7
 UHEDVYLPOMXGLPDUHLGDVXGREULNDNRELVHWRJDVMHWLOL
6
 YHVHPRHQDXLWLDNLYUOLQD
3
 UDYDMHQDVWDYDRJUDQLHQDVDPRQDRQHNRML]DLVWDHOHQHWRQDXLWLRVWDOR
MHVDPRWMHUDQMHVWRNH
3
 RGXLGUXJH

8
 VYRMLPWHQMDPDNDRLXVYRMLPRVMHDMLPDXYLMHNYLHFLMHQLGREURWXRG
VSRVREQRVWL

6
 YLOMXGLSRSULURGLWHH]QDQMX

8
 VYHPXWRUDGLPMHUXVDXYDWL]QDM

7
 LRVWDMHPODGGRNMRPRHXLWLLSRGQLMHWLSULJRYRU

8
 RQRWRYMHUXMHWRLSRVWRML

7
 RWR]QDMHNDSOMLFDWRWRQH]QDMHPRUH

8
 QHYROMLVXWLSULMDWHOMLYHOLNDSRWSRUD

7
 ROLNR]QDNROLNRXSDPHWLLPD

8
 QHYROMLQHSODLQHJRWUDLOLMHN

7
 UHEDWRYLHRSUDWDWLDL]OLNX]DWRHODNRQDL

8
 LVWRMPMHULXNRMRMKRHSULPDWLPRUDGDYDWLHOLOLLWDYRVUFHGDM
LWDYLYRW

3
 RHWDNVYDNRJXHQMDMHSURPDWUDQMHDFLOMMDVDQSRMDP
3
 RHWDNVYDNRJXHQMDMHSURPDWUDQMHDFLOMMDVDQSRMDP

7
 UHEDXLWLGRNVLLY
7
 UHEDLYMHWLWDNRGDELVYDNLSURLYOMHQGDQL]JOHGDRQRY
7
 XDQHELWLDNREXGHVDP

7
 YRMVHRSWLPL]DPQHRVQLYDQDQLMHNDQMX]ODQHJRQDYHGURMYMHULGDGREUR
SUHYODGDYDLQDVQDQRMYROMLGDXYLMHNUDGLVGREULPUXNXSRGUXNX

7
 UHEDWDNRLYMHWLNDNRELPRJDRVDPVHEHSRWRYDWL

7
 YRMHVUFHQLMHNROMHQRGDELVHPRJORVDYLWL

7
 UHEDWRYLHRSUDWDWLDL]OLNX]DWRHODNRQDL

7
 YRMLPGREULPPLVOLPDWUHEDPDORULMHL

7
 UHEDVYLPOMXGLPDUHLGDVXGREULNDNRELVHWRJDVMHWLOL

8
 LQXOMXEDYLXGDYDQMXVHEHXLQXSURGLUDQMDXGUXJXRVREXSURQDOD]L
VHEHRWNULYDVHEHRWNULYDQDVRERMHRWNULYDRYMHND

7
 ROLNR]QDNROLNRXSDPHWLLPD

8
 LVWRMPMHULXNRMRMKRHSULPDWLPRUDGDYDWLHOLOLLWDYRVUFHGDM
LWDYLYRW

7
 RWR]QDMHNDSOMLFDWRWRQH]QDMHPRUH

8
 QHYROMLQHSODLQHJRWUDLOLMHN

7
 LRVWDMHPODGGRNMRPRHXLWLLSRGQLMHWLSULJRYRU

8
 QHYROMLVXWLSULMDWHOMLYHOLNDSRWSRUD

6
 YLOMXGLSRSULURGLWHH]QDQMX

8
 RQRWRYMHUXMHWRLSRVWRML

6
 YHVHPRHQDXLWLDNLYUOLQD

8
 VYHPXWRUDGLPMHUXVDXYDWL]QDM

3
 UDYDMHQDVWDYDRJUDQLHQDVDPRQDRQHNRML]DLVWDHOHQHWRQDXLWLRVWDOR
MHVDPRWMHUDQMHVWRNH

8
 VYRMLPWHQMDPDNDRLXVYRMLPRVMHDMLPDXYLMHNYLHFLMHQLGREURWXRG
VSRVREQRVWL

3
 RGXLGUXJH

7
 YRMNDUDNWHUMHWYRMDVXGELQD

7
 YRMSXWLGHXNUXJXLOLSRHOLSVLLOLSRVSLUDOLVDPRQHUDYQRMHUUDYQR
RLJOHGQRSULSDGDJHRPHWULMLQHSULURGLLOLLYRWX

7
 YRMSXWLGHXNUXJXLOLSRHOLSVLLOLSRVSLUDOLVDPRQHUDYQRMHUUDYQR
RLJOHGQRSULSDGDJHRPHWULMLQHSULURGLLOLLYRWX

7
 YRMNDUDNWHUMHWYRMDVXGELQD

7
 YRMVHRSWLPL]DPQHRVQLYDQDQLMHNDQMX]ODQHJRQDYHGURMYMHULGDGREUR
SUHYODGDYDLQDVQDQRMYROMLGDXYLMHNUDGLVGREULPUXNXSRGUXNX

7
 UHEDLYMHWLWDNRGDELVYDNLSURLYOMHQGDQL]JOHGDRQRY

7
 XDQHELWLDNREXGHVDP
7
 UHEDXLWLGRNVLLY

7
 YRMHVUFHQLMHNROMHQRGDELVHPRJORVDYLWL
7
 YRMLPGREULPPLVOLPDWUHEDPDORULMHL

7
 UHEDWDNRLYMHWLNDNRELPRJDRVDPVHEHSRWRYDWL

8
 LQXOMXEDYLXGDYDQMXVHEHXLQXSURGLUDQMDXGUXJXRVREXSURQDOD]L
VHEHRWNULYDVHEHRWNULYDQDVRERMHRWNULYDRYMHND

7
 UHEDVYLPOMXGLPDUHLGDVXGREULNDNRELVHWRJDVMHWLOL
6
 YHVHPRHQDXLWLDNLYUOLQD
3
 UDYDMHQDVWDYDRJUDQLHQDVDPRQDRQHNRML]DLVWDHOHQHWRQDXLWLRVWDOR
MHVDPRWMHUDQMHVWRNH
3
 RGXLGUXJH

8
 VYRMLPWHQMDPDNDRLXVYRMLPRVMHDMLPDXYLMHNYLHFLMHQLGREURWXRG
VSRVREQRVWL

6
 YLOMXGLSRSULURGLWHH]QDQMX

8
 VYHPXWRUDGLPMHUXVDXYDWL]QDM

7
 LRVWDMHPODGGRNMRPRHXLWLLSRGQLMHWLSULJRYRU

8
 RQRWRYMHUXMHWRLSRVWRML

7
 RWR]QDMHNDSOMLFDWRWRQH]QDMHPRUH

8
 QHYROMLVXWLSULMDWHOMLYHOLNDSRWSRUD

7
 ROLNR]QDNROLNRXSDPHWLLPD

8
 QHYROMLQHSODLQHJRWUDLOLMHN

7
 UHEDWRYLHRSUDWDWLDL]OLNX]DWRHODNRQDL

8
 LVWRMPMHULXNRMRMKRHSULPDWLPRUDGDYDWLHOLOLLWDYRVUFHGDM
LWDYLYRW

3
 RHWDNVYDNRJXHQMDMHSURPDWUDQMHDFLOMMDVDQSRMDP
8
 WHELMHMHGQDVLODNRMDWHMHQDSUDYLODRULMDHPXSULURGLDWRMHWYRM
XP8PWLMHVWYRULRXYVWYRLPDWXRVMHDQMH]DOMHSRWXLSRQRV
8
 WHELPRUDJRUMHWLRQRWRHOL]DSDOLWLXGUXJLPD
8
 WHELSRVWRMHYODVWLWDSUDYLOD
8
 LQLOLQHWR]DWRVLVLJXUDQGDHQDLLQDVYDLMHRGREUDYDQMH
QHNRPHVHWRQHHVYLGMHWL
8
 SR]QDMVYRMHGXHYQHVSRVREQRVWLVYRMHGRPHWH6KYDDQMHWYRMLK
PRJXQRVWLMHVWOLMHNSURWLYVNHSWLFL]PDLQHDNWLYQRVWL
8
 SUDYRRQDNRNDNRWYRMH]QDQMHUDVWHWDNRVHWYRMDYMHUDVPDQMXMH
8
 VSMHKXWYRMHPLYRWXQHRYLVLRWRPHGDGRELMHGREUHNDUWHQHJRR
WRPHGD]QDGREURRGLJUDWLVDVODELPNDUWDPD
8
 VXGLVHWRMHFLMHQDQDSUHWND
8
 WURLGRYROMQRYUHPHQD]DSURYMHUDYDQMHSRWUHEHLSRWUHEDHQHVWDWL
8
 YLMHNHVHUDGRYDWLQDYHHUDNRNRULVQRLVNRULVWLGDQ
8
 YLMHNQHWRQDHQD]DGQMHPPMHVWXQDNRMHPVLWUDLR
8
 YLMHNVXPQMDMXSRGUHHQRJDNRMLQLNDGQH]DPMHUDVYRP
SUHWSRVWDYOMHQRP
8
 YMHULOMXGHGDHEH]PQRJRWUXGDPRLLVSUDYLWLVYRMHJUHNH3RNDLLP
GDRQRWRRGQMLKWUDLQLMHWHNRNROLNRVHLQL
8
 LYDMGRNPRHWRWLNRULVWLJOHGDWLNDGDQHVPLMHXLYDWL"
9
 HVDPRPXQRSURELMDQMHNDYUKRYLPDGRYROMQRMHGDLVSXQLWYRMHVUFH
9
 MHUXM SRQHNDG LVNXVQRPH,VNXVWYRMHXLWHOMVYHJD
9
 MHUXMVHEL
9
 MHUXMDOLQHYMHUXMULMHLPDQLVYRMLPDQLWXLPDYMHUXMVDPRGMHOLPD
LVYRMLPDLWXLPD
9
 RGLUDXQDRHPXVHJRYRULDPDQMHRWRPHWNRJRYRUL
9
 RDRGNRMHJ]DWUDLSRPRQHHWRXRLWLDOLWLXSUROD]XGDMHVDYMHWH
NRMHQLVLWUDLR
9
 ROLOLLYRW"2QGDQHPRMWUDWLWLYULMHPHMHUMHRGQMHJDVDVWDYOMHQLYRW
9
 ROMDQLMHDSVWUDNWQDVQDJDNRMXWLSRVMHGXMHRGYRMHQRRGQMHQD
NDUDNWHUDYHMHQMH]LQL]UD]
9
 ROMDVDPRWYRMDWHYROMDLQLYHOLNLP
9
 UHPHQDVHPLMHQMDMXLWLVHPLMHQMDXQMLPD
=
 DGREURGMHORWUHEDYUHPHQD

8
 WHELMHMHGQDVLODNRMDWHMHQDSUDYLODRULMDHPXSULURGLDWRMHWYRM
XP8PWLMHVWYRULRXYVWYRLPDWXRVMHDQMH]DOMHSRWXLSRQRV
8
 WHELPRUDJRUMHWLRQRWRHOL]DSDOLWLXGUXJLPD
8
 WHELSRVWRMHYODVWLWDSUDYLOD
8
 LQLOLQHWR]DWRVLVLJXUDQGDHQDLLQDVYDLMHRGREUDYDQMH
QHNRPHVHWRQHHVYLGMHWL
8
 SR]QDMVYRMHGXHYQHVSRVREQRVWLVYRMHGRPHWH6KYDDQMHWYRMLK
PRJXQRVWLMHVWOLMHNSURWLYVNHSWLFL]PDLQHDNWLYQRVWL
8
 SUDYRRQDNRNDNRWYRMH]QDQMHUDVWHWDNRVHWYRMDYMHUDVPDQMXMH
8
 VSMHKXWYRMHPLYRWXQHRYLVLRWRPHGDGRELMHGREUHNDUWHQHJRR
WRPHGD]QDGREURRGLJUDWLVDVODELPNDUWDPD
8
 VXGLVHWRMHFLMHQDQDSUHWND
8
 WURLGRYROMQRYUHPHQD]DSURYMHUDYDQMHSRWUHEHLSRWUHEDHQHVWDWL
8
 YLMHNHVHUDGRYDWLQDYHHUDNRNRULVQRLVNRULVWLGDQ
8
 YLMHNQHWRQDHQD]DGQMHPPMHVWXQDNRMHPVLWUDLR
8
 YLMHNVXPQMDMXSRGUHHQRJDNRMLQLNDGQH]DPMHUDVYRP
SUHWSRVWDYOMHQRP
8
 YMHULOMXGHGDHEH]PQRJRWUXGDPRLLVSUDYLWLVYRMHJUHNH3RNDLLP
GDRQRWRRGQMLKWUDLQLMHWHNRNROLNRVHLQL
8
 LYDMGRNPRHWRWLNRULVWLJOHGDWLNDGDQHVPLMHXLYDWL"
9
 HVDPRPXQRSURELMDQMHNDYUKRYLPDGRYROMQRMHGDLVSXQLWYRMHVUFH
9
 MHUXM SRQHNDG LVNXVQRPH,VNXVWYRMHXLWHOMVYHJD
9
 MHUXMVHEL
9
 MHUXMDOLQHYMHUXMULMHLPDQLVYRMLPDQLWXLPDYMHUXMVDPRGMHOLPD
LVYRMLPDLWXLPD
9
 RGLUDXQDRHPXVHJRYRULDPDQMHRWRPHWNRJRYRUL
9
 RDRGNRMHJ]DWUDLSRPRQHHWRXRLWLDOLWLXSUROD]XGDMHVDYMHWH
NRMHQLVLWUDLR
9
 ROLOLLYRW"2QGDQHPRMWUDWLWLYULMHPHMHUMHRGQMHJDVDVWDYOMHQLYRW
9
 ROMDQLMHDSVWUDNWQDVQDJDNRMXWLSRVMHGXMHRGYRMHQRRGQMHQD
NDUDNWHUDYHMHQMH]LQL]UD]
9
 ROMDVDPRWYRMDWHYROMDLQLYHOLNLP
9
 UHPHQDVHPLMHQMDMXLWLVHPLMHQMDXQMLPD
=
 DGREURGMHORWUHEDYUHPHQD

8
 WHELMHMHGQDVLODNRMDWHMHQDSUDYLODRULMDHPXSULURGLDWRMHWYRM
XP8PWLMHVWYRULRXYVWYRLPDWXRVMHDQMH]DOMHSRWXLSRQRV
8
 WHELPRUDJRUMHWLRQRWRHOL]DSDOLWLXGUXJLPD
8
 WHELSRVWRMHYODVWLWDSUDYLOD
8
 LQLOLQHWR]DWRVLVLJXUDQGDHQDLLQDVYDLMHRGREUDYDQMH
QHNRPHVHWRQHHVYLGMHWL
8
 SR]QDMVYRMHGXHYQHVSRVREQRVWLVYRMHGRPHWH6KYDDQMHWYRMLK
PRJXQRVWLMHVWOLMHNSURWLYVNHSWLFL]PDLQHDNWLYQRVWL
8
 SUDYRRQDNRNDNRWYRMH]QDQMHUDVWHWDNRVHWYRMDYMHUDVPDQMXMH
8
 VSMHKXWYRMHPLYRWXQHRYLVLRWRPHGDGRELMHGREUHNDUWHQHJRR
WRPHGD]QDGREURRGLJUDWLVDVODELPNDUWDPD
8
 VXGLVHWRMHFLMHQDQDSUHWND
8
 WURLGRYROMQRYUHPHQD]DSURYMHUDYDQMHSRWUHEHLSRWUHEDHQHVWDWL
8
 YLMHNHVHUDGRYDWLQDYHHUDNRNRULVQRLVNRULVWLGDQ
8
 YLMHNQHWRQDHQD]DGQMHPPMHVWXQDNRMHPVLWUDLR
8
 YLMHNVXPQMDMXSRGUHHQRJDNRMLQLNDGQH]DPMHUDVYRP
SUHWSRVWDYOMHQRP
8
 YMHULOMXGHGDHEH]PQRJRWUXGDPRLLVSUDYLWLVYRMHJUHNH3RNDLLP
GDRQRWRRGQMLKWUDLQLMHWHNRNROLNRVHLQL
8
 LYDMGRNPRHWRWLNRULVWLJOHGDWLNDGDQHVPLMHXLYDWL"
9
 HVDPRPXQRSURELMDQMHNDYUKRYLPDGRYROMQRMHGDLVSXQLWYRMHVUFH
9
 MHUXM SRQHNDG LVNXVQRPH,VNXVWYRMHXLWHOMVYHJD
9
 MHUXMVHEL
9
 MHUXMDOLQHYMHUXMULMHLPDQLVYRMLPDQLWXLPDYMHUXMVDPRGMHOLPD
LVYRMLPDLWXLPD
9
 RGLUDXQDRHPXVHJRYRULDPDQMHRWRPHWNRJRYRUL
9
 RDRGNRMHJ]DWUDLSRPRQHHWRXRLWLDOLWLXSUROD]XGDMHVDYMHWH
NRMHQLVLWUDLR
9
 ROLOLLYRW"2QGDQHPRMWUDWLWLYULMHPHMHUMHRGQMHJDVDVWDYOMHQLYRW
9
 ROMDQLMHDSVWUDNWQDVQDJDNRMXWLSRVMHGXMHRGYRMHQRRGQMHQD
NDUDNWHUDYHMHQMH]LQL]UD]
9
 ROMDVDPRWYRMDWHYROMDLQLYHOLNLP
9
 UHPHQDVHPLMHQMDMXLWLVHPLMHQMDXQMLPD
=
 DGREURGMHORWUHEDYUHPHQD8
 WHELMHMHGQDVLODNRMDWHMHQDSUDYLODRULMDHPXSULURGLDWRMHWYRM
XP8PWLMHVWYRULRXYVWYRLPDWXRVMHDQMH]DOMHSRWXLSRQRV
8
 WHELPRUDJRUMHWLRQRWRHOL]DSDOLWLXGUXJLPD
8
 WHELSRVWRMHYODVWLWDSUDYLOD
8
 LQLOLQHWR]DWRVLVLJXUDQGDHQDLLQDVYDLMHRGREUDYDQMH
QHNRPHVHWRQHHVYLGMHWL
8
 SR]QDMVYRMHGXHYQHVSRVREQRVWLVYRMHGRPHWH6KYDDQMHWYRMLK
PRJXQRVWLMHVWOLMHNSURWLYVNHSWLFL]PDLQHDNWLYQRVWL
8
 SUDYRRQDNRNDNRWYRMH]QDQMHUDVWHWDNRVHWYRMDYMHUDVPDQMXMH
8
 VSMHKXWYRMHPLYRWXQHRYLVLRWRPHGDGRELMHGREUHNDUWHQHJRR
WRPHGD]QDGREURRGLJUDWLVDVODELPNDUWDPD
8
 VXGLVHWRMHFLMHQDQDSUHWND
8
 WURLGRYROMQRYUHPHQD]DSURYMHUDYDQMHSRWUHEHLSRWUHEDHQHVWDWL
8
 YLMHNHVHUDGRYDWLQDYHHUDNRNRULVQRLVNRULVWLGDQ
8
 YLMHNQHWRQDHQD]DGQMHPPMHVWXQDNRMHPVLWUDLR
8
 YLMHNVXPQMDMXSRGUHHQRJDNRMLQLNDGQH]DPMHUDVYRP
SUHWSRVWDYOMHQRP
8
 YMHULOMXGHGDHEH]PQRJRWUXGDPRLLVSUDYLWLVYRMHJUHNH3RNDLLP
GDRQRWRRGQMLKWUDLQLMHWHNRNROLNRVHLQL
8
 LYDMGRNPRHWRWLNRULVWLJOHGDWLNDGDQHVPLMHXLYDWL"
9
 HVDPRPXQRSURELMDQMHNDYUKRYLPDGRYROMQRMHGDLVSXQLWYRMHVUFH
9
 MHUXM SRQHNDG LVNXVQRPH,VNXVWYRMHXLWHOMVYHJD
9
 MHUXMVHEL
9
 MHUXMDOLQHYMHUXMULMHLPDQLVYRMLPDQLWXLPDYMHUXMVDPRGMHOLPD
LVYRMLPDLWXLPD
9
 RGLUDXQDRHPXVHJRYRULDPDQMHRWRPHWNRJRYRUL
9
 RDRGNRMHJ]DWUDLSRPRQHHWRXRLWLDOLWLXSUROD]XGDMHVDYMHWH
NRMHQLVLWUDLR
9
 ROLOLLYRW"2QGDQHPRMWUDWLWLYULMHPHMHUMHRGQMHJDVDVWDYOMHQLYRW
9
 ROMDQLMHDSVWUDNWQDVQDJDNRMXWLSRVMHGXMHRGYRMHQRRGQMHQD
NDUDNWHUDYHMHQMH]LQL]UD]
9
 ROMDVDPRWYRMDWHYROMDLQLYHOLNLP
9
 UHPHQDVHPLMHQMDMXLWLVHPLMHQMDXQMLPD
=
 DGREURGMHORWUHEDYUHPHQD=
 DSLVXMSLVDQDMHULMHWUDMQLMDRGSDPHQMD
p
 8HQMHMHNDRYHVODQMHX]VWUXMXLPRYMHNVWDQHELYDYUDHQ

p
 HVWRVHVDPR]DWRQHRGDMHPRMHGQRPMHGLQRPSRURNXWRLKLPDPRSXQR
3
 RPLOMHQMXVRFLMDOLVWDRVWYDULYDQMHGRELWLMHSRURN-DPHXWLPVPDWUDPGD
MHSRURNRVWYDULYDWLJXELWDN6DPRVXGYDL]YRUDOMXGVNLKSRURNDOLMHQRVWL
SUD]QRYMHUMHLVDPRVXGYDGREURLQLWHOMDUDGLXP

8
 HQMHMHVMHPH]QDQMDD]QDQMHVMHPHVUHH0XGULXHQDWXLPDEXGDOD
QDYODVWLWLPJUHNDPD

 RYMHNRVWDMHPODGVYHGRNMRPRHXLWLSULKYDDWLQRYHQDYLNHLSRGQLMHWL
SURWLYOMHQMH

 RYMHNWUHEDXLWL6DPRYRORYLWUHEDMX
8
 LQDWXLPXVSMHVLPDNDRLQDWXLPSRJUHNDPD
8
 L7LSRVMHGXMHVLVWHPHRUJDQL]LUDQRJ]QDQMDVSR]QDMDLYMHWLQD7L
VWYDUDYODVWLWXPUHXSRGXKYDWD8SDPWL]QDQRVWMHVXVWDYVSR]QDMD
/MXGVNRVH]QDQMHXGYRVWUXXMHVYDNLKSHWGRVHGDPJRGLQD
o
 1H VPLMHPRVHXVSRUHLYDWLVGUXJLPD
p
 2QDMNRMLWHQHPRHXYMHULWLQDVWRMLWH]DSDQMLWL
p
 +YDODPUWYLKPUWYDMHNDRGDLKQHPD
.
 DGDXLYDVODWNLSORGWUHEDRELVHVD]DKYDOQRXVMHWLWLLRQRJDWNRMH
]DVDGLRYRNX
/
 DNHMHYUDWLWLXYUHGXQHJRGREURLQVWYRMHUVH]DKYDOQRVWVPDWUDWHUHWRPD
RVYHWDNRULX
1
 DMEUH]DVWDULMHYD]DKYDOQRVW
1
 H]DKYDOQRVWMHSRPDQMNDQMHNXOWXUH
1
 H]DKYDOQRVWQHREHVKUDEUXMHGREURLQVWYRDOLVOXLNDRL]YRUHJRL]PX
=
 DKYDOQRVWMHODNDRGSHUD
=
 DKYDOQRVWMHXGQRYDWDELOMNDLPMHRYMHNHOLSULVLOLWLQDUDVWRQDVHVXL
=
 DQLWDQLVPRWDNR]DKYDOQLNDR]D]DKYDOQRVW
p
 =UHRMHRQDMNRMLVDPVHELYLHQHQDVMHGD

P
 DQHSRURFLDSVXUGEDQDOQRVWHNVKLELFLRQL]DPHWLNHWDIMDNDIUD]D
L]JRYRU

20$1$0$

20$1$0$

P
 DQHSRURFLDSVXUGEDQDOQRVWHNVKLELFLRQL]DPHWLNHWDIMDNDIUD]D
L]JRYRU

8
 HQMHMHVMHPH]QDQMDD]QDQMHVMHPHVUHH0XGULXHQDWXLPDEXGDOD
QDYODVWLWLPJUHNDPD

 RYMHNRVWDMHPODGVYHGRNMRPRHXLWLSULKYDDWLQRYHQDYLNHLSRGQLMHWL
SURWLYOMHQMH

 RYMHNWUHEDXLWL6DPRYRORYLWUHEDMX
8
 LQDWXLPXVSMHVLPDNDRLQDWXLPSRJUHNDPD
8
 L7LSRVMHGXMHVLVWHPHRUJDQL]LUDQRJ]QDQMDVSR]QDMDLYMHWLQD7L
VWYDUDYODVWLWXPUHXSRGXKYDWD8SDPWL]QDQRVWMHVXVWDYVSR]QDMD
/MXGVNRVH]QDQMHXGYRVWUXXMHVYDNLKSHWGRVHGDPJRGLQD
o
 1H VPLMHPRVHXVSRUHLYDWLVGUXJLPD
p
 2QDMNRMLWHQHPRHXYMHULWLQDVWRMLWH]DSDQMLWL
p
 +YDODPUWYLKPUWYDMHNDRGDLKQHPD
.
 DGDXLYDVODWNLSORGWUHEDRELVHVD]DKYDOQRXVMHWLWLLRQRJDWNRMH
]DVDGLRYRNX
/
 DNHMHYUDWLWLXYUHGXQHJRGREURLQVWYRMHUVH]DKYDOQRVWVPDWUDWHUHWRPD
RVYHWDNRULX
1
 DMEUH]DVWDULMHYD]DKYDOQRVW
1
 H]DKYDOQRVWMHSRPDQMNDQMHNXOWXUH
1
 H]DKYDOQRVWQHREHVKUDEUXMHGREURLQVWYRDOLVOXLNDRL]YRUHJRL]PX
=
 DKYDOQRVWMHODNDRGSHUD
=
 DKYDOQRVWMHXGQRYDWDELOMNDLPMHRYMHNHOLSULVLOLWLQDUDVWRQDVHVXL
=
 DQLWDQLVPRWDNR]DKYDOQLNDR]D]DKYDOQRVW
p
 =UHRMHRQDMNRMLVDPVHELYLHQHQDVMHGD

p
 HVWRVHVDPR]DWRQHRGDMHPRMHGQRPMHGLQRPSRURNXWRLKLPDPRSXQR
3
 RPLOMHQMXVRFLMDOLVWDRVWYDULYDQMHGRELWLMHSRURN-DPHXWLPVPDWUDPGD
MHSRURNRVWYDULYDWLJXELWDN6DPRVXGYDL]YRUDOMXGVNLKSRURNDOLMHQRVWL
SUD]QRYMHUMHLVDPRVXGYDGREURLQLWHOMDUDGLXP

=
 DSLVXMSLVDQDMHULMHWUDMQLMDRGSDPHQMD
p
 8HQMHMHNDRYHVODQMHX]VWUXMXLPRYMHNVWDQHELYDYUDHQ


=
 DSLVXMSLVDQDMHULMHWUDMQLMDRGSDPHQMD
p
 8HQMHMHNDRYHVODQMHX]VWUXMXLPRYMHNVWDQHELYDYUDHQ

p
 HVWRVHVDPR]DWRQHRGDMHPRMHGQRPMHGLQRPSRURNXWRLKLPDPRSXQR
3
 RPLOMHQMXVRFLMDOLVWDRVWYDULYDQMHGRELWLMHSRURN-DPHXWLPVPDWUDPGD
MHSRURNRVWYDULYDWLJXELWDN6DPRVXGYDL]YRUDOMXGVNLKSRURNDOLMHQRVWL
SUD]QRYMHUMHLVDPRVXGYDGREURLQLWHOMDUDGLXP

8
 HQMHMHVMHPH]QDQMDD]QDQMHVMHPHVUHH0XGULXHQDWXLPDEXGDOD
QDYODVWLWLPJUHNDPD

 RYMHNRVWDMHPODGVYHGRNMRPRHXLWLSULKYDDWLQRYHQDYLNHLSRGQLMHWL
SURWLYOMHQMH

 RYMHNWUHEDXLWL6DPRYRORYLWUHEDMX
8
 LQDWXLPXVSMHVLPDNDRLQDWXLPSRJUHNDPD
8
 L7LSRVMHGXMHVLVWHPHRUJDQL]LUDQRJ]QDQMDVSR]QDMDLYMHWLQD7L
VWYDUDYODVWLWXPUHXSRGXKYDWD8SDPWL]QDQRVWMHVXVWDYVSR]QDMD
/MXGVNRVH]QDQMHXGYRVWUXXMHVYDNLKSHWGRVHGDPJRGLQD
o
 1H VPLMHPRVHXVSRUHLYDWLVGUXJLPD
p
 2QDMNRMLWHQHPRHXYMHULWLQDVWRMLWH]DSDQMLWL
p
 +YDODPUWYLKPUWYDMHNDRGDLKQHPD
.
 DGDXLYDVODWNLSORGWUHEDRELVHVD]DKYDOQRXVMHWLWLLRQRJDWNRMH
]DVDGLRYRNX
/
 DNHMHYUDWLWLXYUHGXQHJRGREURLQVWYRMHUVH]DKYDOQRVWVPDWUDWHUHWRPD
RVYHWDNRULX
1
 DMEUH]DVWDULMHYD]DKYDOQRVW
1
 H]DKYDOQRVWMHSRPDQMNDQMHNXOWXUH
1
 H]DKYDOQRVWQHREHVKUDEUXMHGREURLQVWYRDOLVOXLNDRL]YRUHJRL]PX
=
 DKYDOQRVWMHODNDRGSHUD
=
 DKYDOQRVWMHXGQRYDWDELOMNDLPMHRYMHNHOLSULVLOLWLQDUDVWRQDVHVXL
=
 DQLWDQLVPRWDNR]DKYDOQLNDR]D]DKYDOQRVW
p
 =UHRMHRQDMNRMLVDPVHELYLHQHQDVMHGD

P
 DQHSRURFLDSVXUGEDQDOQRVWHNVKLELFLRQL]DPHWLNHWDIMDNDIUD]D
L]JRYRU

20$1$0$

20$1$0$

P
 DQHSRURFLDSVXUGEDQDOQRVWHNVKLELFLRQL]DPHWLNHWDIMDNDIUD]D
L]JRYRU

8
 HQMHMHVMHPH]QDQMDD]QDQMHVMHPHVUHH0XGULXHQDWXLPDEXGDOD
QDYODVWLWLPJUHNDPD

 RYMHNRVWDMHPODGVYHGRNMRPRHXLWLSULKYDDWLQRYHQDYLNHLSRGQLMHWL
SURWLYOMHQMH

 RYMHNWUHEDXLWL6DPRYRORYLWUHEDMX
8
 LQDWXLPXVSMHVLPDNDRLQDWXLPSRJUHNDPD
8
 L7LSRVMHGXMHVLVWHPHRUJDQL]LUDQRJ]QDQMDVSR]QDMDLYMHWLQD7L
VWYDUDYODVWLWXPUHXSRGXKYDWD8SDPWL]QDQRVWMHVXVWDYVSR]QDMD
/MXGVNRVH]QDQMHXGYRVWUXXMHVYDNLKSHWGRVHGDPJRGLQD
o
 1H VPLMHPRVHXVSRUHLYDWLVGUXJLPD
p
 2QDMNRMLWHQHPRHXYMHULWLQDVWRMLWH]DSDQMLWL
p
 +YDODPUWYLKPUWYDMHNDRGDLKQHPD
.
 DGDXLYDVODWNLSORGWUHEDRELVHVD]DKYDOQRXVMHWLWLLRQRJDWNRMH
]DVDGLRYRNX
/
 DNHMHYUDWLWLXYUHGXQHJRGREURLQVWYRMHUVH]DKYDOQRVWVPDWUDWHUHWRPD
RVYHWDNRULX
1
 DMEUH]DVWDULMHYD]DKYDOQRVW
1
 H]DKYDOQRVWMHSRPDQMNDQMHNXOWXUH
1
 H]DKYDOQRVWQHREHVKUDEUXMHGREURLQVWYRDOLVOXLNDRL]YRUHJRL]PX
=
 DKYDOQRVWMHODNDRGSHUD
=
 DKYDOQRVWMHXGQRYDWDELOMNDLPMHRYMHNHOLSULVLOLWLQDUDVWRQDVHVXL
=
 DQLWDQLVPRWDNR]DKYDOQLNDR]D]DKYDOQRVW
p
 =UHRMHRQDMNRMLVDPVHELYLHQHQDVMHGD

p
 HVWRVHVDPR]DWRQHRGDMHPRMHGQRPMHGLQRPSRURNXWRLKLPDPRSXQR
3
 RPLOMHQMXVRFLMDOLVWDRVWYDULYDQMHGRELWLMHSRURN-DPHXWLPVPDWUDPGD
MHSRURNRVWYDULYDWLJXELWDN6DPRVXGYDL]YRUDOMXGVNLKSRURNDOLMHQRVWL
SUD]QRYMHUMHLVDPRVXGYDGREURLQLWHOMDUDGLXP

=
 DSLVXMSLVDQDMHULMHWUDMQLMDRGSDPHQMD
p
 8HQMHMHNDRYHVODQMHX]VWUXMXLPRYMHNVWDQHELYDYUDHQ6
 ODERVWLWRLKLPDSRMHGLQDF]RYXVHSRURNRP6ODERVWLNRMHLPDMHGDQLWDYL
QDURG]RYXVHPHQWDOLWHWRP9UOLQDVHQHVDVWRMLXRGULFDQMXRGSRURNDYHX
WRPHGDLKQHHOL
=
 ORGRYRGLGRRVDNDHQMDRYMHNRYLKVQDJDSRURNMHQHRGJRYRUQRVWSUHPD
VHEL
o
 1HXOMHSDYDMQLNDGDVYRMHPDQHLQDHVHQHHRGQMLKQLNDGD
RVORERGLWL
6
 OXDMRQRJDNRMLWHMHXSR]RULRQDWYRMHPDQHNDRGDWLMHRWNULRQDMYHH
EODJR
$
 NR]DWYRULWHYUDWDVYLPPDQDPDLLVWLQDHRVWDWLQDSROMX
%
 ODJRVWDQMHQDMEROMHRWNULYDSRURNDQHYROMDQDMEROMHRWNULYDYUOLQX
.
 DGDQHELVPRVDPLLPDOLPDQHQHELQDPSULLQMDYDORWROLNR]DGRYROMVWYD
LVWHXRDYDWLNRGGUXJLK
0
 DQXWUHEDLOLXNORQLWLLOLSRGQRVLWL
1
 DMJRUHQLMHLPDWLPDQHDNQLERUEDSURWLYQLMHORD/RHMHVNULYDWLLK
1
 HPDQLMHGQHPDQHNRMDQHELLPDODSULYLGQHVOLQRVWLVQHNRPYUOLQRPL
NRMDWXVOLQRVWQHELLVNRULWDYD
5
 DGRSUL]QDMHPRPDOHPDQHNDNRELVPRRVWDYLOLGRMDPGDQHPDPRYHOLNLK
6
 NORQRVWGDSULDPRRVHELLGDQDHPDQHSULND]XMHPRQDQDLQNRMLQDPVH
LQLSRHOMQLPLQLMHGDQGLRQDHLVNUHQRVWL
6
 YDWNRYROLGDVHNRUHWXHPDQHDQHQMHJRYH
6
 YHOMXGVNHPDQHRNDMDYDLVWLQLWDOMXGVNRVW
6
 YRMHPDQHSUL]QDWLMHSRWHQR
0
 DQHVXVMHQHYUOLQD
o
 $SVXUGQLRYMHNPRHMHGLQRVYHLVFUSVWLLVHEHVDPRJD
p
 %DQDOQRVWMHVPUWXPMHWQRVWL0RGDJRUHRGWRJDWUDHQDRULJLQDOQRVW
p
 ,VWLQLWLVHHNVKLELFLRQL]DPVDVWRMLXSRND]LYDQMXRQRJDWRVHQHSRVMHGXMH
o
 1DSROHLQLQDLKSR]LWLYQLKRVRELQDQDOD]LVHHWLNHWDVDFLMHQRP1DQMRM
SLHVNRMLPVPRLKQHJDWLYLPDSODWLOL
p
 )MDNDMH]DUD]QD
p
 1DSRHWNXELMDHULMHQDNUDMXIUD]D)UD]DJXWDVYHRVLPVHEHVDPX
0
 HQWDOQD]DJDHQMDSUHGVWDYOMDMXNRQLFHVWYDUDODWYD1HNHL]ULDMH
QD]LYDPRXELWDQHIUD]H
x WRVHVYDWNRPRJDRVMHWLWL
x WRVXYHGUXJLL]PLVOLOL

6
 ODERVWLWRLKLPDSRMHGLQDF]RYXVHSRURNRP6ODERVWLNRMHLPDMHGDQLWDYL
QDURG]RYXVHPHQWDOLWHWRP9UOLQDVHQHVDVWRMLXRGULFDQMXRGSRURNDYHX
WRPHGDLKQHHOL
=
 ORGRYRGLGRRVDNDHQMDRYMHNRYLKVQDJDSRURNMHQHRGJRYRUQRVWSUHPD
VHEL
o
 1HXOMHSDYDMQLNDGDVYRMHPDQHLQDHVHQHHRGQMLKQLNDGD
RVORERGLWL
6
 OXDMRQRJDNRMLWHMHXSR]RULRQDWYRMHPDQHNDRGDWLMHRWNULRQDMYHH
EODJR
$
 NR]DWYRULWHYUDWDVYLPPDQDPDLLVWLQDHRVWDWLQDSROMX
%
 ODJRVWDQMHQDMEROMHRWNULYDSRURNDQHYROMDQDMEROMHRWNULYDYUOLQX
.
 DGDQHELVPRVDPLLPDOLPDQHQHELQDPSULLQMDYDORWROLNR]DGRYROMVWYD
LVWHXRDYDWLNRGGUXJLK
0
 DQXWUHEDLOLXNORQLWLLOLSRGQRVLWL
1
 DMJRUHQLMHLPDWLPDQHDNQLERUEDSURWLYQLMHORD/RHMHVNULYDWLLK
1
 HPDQLMHGQHPDQHNRMDQHELLPDODSULYLGQHVOLQRVWLVQHNRPYUOLQRPL
NRMDWXVOLQRVWQHELLVNRULWDYD
5
 DGRSUL]QDMHPRPDOHPDQHNDNRELVPRRVWDYLOLGRMDPGDQHPDPRYHOLNLK
6
 NORQRVWGDSULDPRRVHELLGDQDHPDQHSULND]XMHPRQDQDLQNRMLQDPVH
LQLSRHOMQLPLQLMHGDQGLRQDHLVNUHQRVWL
6
 YDWNRYROLGDVHNRUHWXHPDQHDQHQMHJRYH
6
 YHOMXGVNHPDQHRNDMDYDLVWLQLWDOMXGVNRVW
6
 YRMHPDQHSUL]QDWLMHSRWHQR
0
 DQHVXVMHQHYUOLQD
o
 $SVXUGQLRYMHNPRHMHGLQRVYHLVFUSVWLLVHEHVDPRJD
p
 %DQDOQRVWMHVPUWXPMHWQRVWL0RGDJRUHRGWRJDWUDHQDRULJLQDOQRVW
p
 ,VWLQLWLVHHNVKLELFLRQL]DPVDVWRMLXSRND]LYDQMXRQRJDWRVHQHSRVMHGXMH
o
 1DSROHLQLQDLKSR]LWLYQLKRVRELQDQDOD]LVHHWLNHWDVDFLMHQRP1DQMRM
SLHVNRMLPVPRLKQHJDWLYLPDSODWLOL
p
 )MDNDMH]DUD]QD
p
 1DSRHWNXELMDHULMHQDNUDMXIUD]D)UD]DJXWDVYHRVLPVHEHVDPX
0
 HQWDOQD]DJDHQMDSUHGVWDYOMDMXNRQLFHVWYDUDODWYD1HNHL]ULDMH
QD]LYDPRXELWDQHIUD]H
x WRVHVYDWNRPRJDRVMHWLWL
x WRVXYHGUXJLL]PLVOLOL

6
 ODERVWLWRLKLPDSRMHGLQDF]RYXVHSRURNRP6ODERVWLNRMHLPDMHGDQLWDYL
QDURG]RYXVHPHQWDOLWHWRP9UOLQDVHQHVDVWRMLXRGULFDQMXRGSRURNDYHX
WRPHGDLKQHHOL
=
 ORGRYRGLGRRVDNDHQMDRYMHNRYLKVQDJDSRURNMHQHRGJRYRUQRVWSUHPD
VHEL
o
 1HXOMHSDYDMQLNDGDVYRMHPDQHLQDHVHQHHRGQMLKQLNDGD
RVORERGLWL
6
 OXDMRQRJDNRMLWHMHXSR]RULRQDWYRMHPDQHNDRGDWLMHRWNULRQDMYHH
EODJR
$
 NR]DWYRULWHYUDWDVYLPPDQDPDLLVWLQDHRVWDWLQDSROMX
%
 ODJRVWDQMHQDMEROMHRWNULYDSRURNDQHYROMDQDMEROMHRWNULYDYUOLQX
.
 DGDQHELVPRVDPLLPDOLPDQHQHELQDPSULLQMDYDORWROLNR]DGRYROMVWYD
LVWHXRDYDWLNRGGUXJLK
0
 DQXWUHEDLOLXNORQLWLLOLSRGQRVLWL
1
 DMJRUHQLMHLPDWLPDQHDNQLERUEDSURWLYQLMHORD/RHMHVNULYDWLLK
1
 HPDQLMHGQHPDQHNRMDQHELLPDODSULYLGQHVOLQRVWLVQHNRPYUOLQRPL
NRMDWXVOLQRVWQHELLVNRULWDYD
5
 DGRSUL]QDMHPRPDOHPDQHNDNRELVPRRVWDYLOLGRMDPGDQHPDPRYHOLNLK
6
 NORQRVWGDSULDPRRVHELLGDQDHPDQHSULND]XMHPRQDQDLQNRMLQDPVH
LQLSRHOMQLPLQLMHGDQGLRQDHLVNUHQRVWL
6
 YDWNRYROLGDVHNRUHWXHPDQHDQHQMHJRYH
6
 YHOMXGVNHPDQHRNDMDYDLVWLQLWDOMXGVNRVW
6
 YRMHPDQHSUL]QDWLMHSRWHQR
0
 DQHVXVMHQHYUOLQD
o
 $SVXUGQLRYMHNPRHMHGLQRVYHLVFUSVWLLVHEHVDPRJD
p
 %DQDOQRVWMHVPUWXPMHWQRVWL0RGDJRUHRGWRJDWUDHQDRULJLQDOQRVW
p
 ,VWLQLWLVHHNVKLELFLRQL]DPVDVWRMLXSRND]LYDQMXRQRJDWRVHQHSRVMHGXMH
o
 1DSROHLQLQDLKSR]LWLYQLKRVRELQDQDOD]LVHHWLNHWDVDFLMHQRP1DQMRM
SLHVNRMLPVPRLKQHJDWLYLPDSODWLOL
p
 )MDNDMH]DUD]QD
p
 1DSRHWNXELMDHULMHQDNUDMXIUD]D)UD]DJXWDVYHRVLPVHEHVDPX
0
 HQWDOQD]DJDHQMDSUHGVWDYOMDMXNRQLFHVWYDUDODWYD1HNHL]ULDMH
QD]LYDPRXELWDQHIUD]H
x WRVHVYDWNRPRJDRVMHWLWL
x WRVXYHGUXJLL]PLVOLOL


6
 ODERVWLWRLKLPDSRMHGLQDF]RYXVHSRURNRP6ODERVWLNRMHLPDMHGDQLWDYL
QDURG]RYXVHPHQWDOLWHWRP9UOLQDVHQHVDVWRMLXRGULFDQMXRGSRURNDYHX
WRPHGDLKQHHOL
=
 ORGRYRGLGRRVDNDHQMDRYMHNRYLKVQDJDSRURNMHQHRGJRYRUQRVWSUHPD
VHEL
o
 1HXOMHSDYDMQLNDGDVYRMHPDQHLQDHVHQHHRGQMLKQLNDGD
RVORERGLWL
6
 OXDMRQRJDNRMLWHMHXSR]RULRQDWYRMHPDQHNDRGDWLMHRWNULRQDMYHH
EODJR
$
 NR]DWYRULWHYUDWDVYLPPDQDPDLLVWLQDHRVWDWLQDSROMX
%
 ODJRVWDQMHQDMEROMHRWNULYDSRURNDQHYROMDQDMEROMHRWNULYDYUOLQX
.
 DGDQHELVPRVDPLLPDOLPDQHQHELQDPSULLQMDYDORWROLNR]DGRYROMVWYD
LVWHXRDYDWLNRGGUXJLK
0
 DQXWUHEDLOLXNORQLWLLOLSRGQRVLWL
1
 DMJRUHQLMHLPDWLPDQHDNQLERUEDSURWLYQLMHORD/RHMHVNULYDWLLK
1
 HPDQLMHGQHPDQHNRMDQHELLPDODSULYLGQHVOLQRVWLVQHNRPYUOLQRPL
NRMDWXVOLQRVWQHELLVNRULWDYD
5
 DGRSUL]QDMHPRPDOHPDQHNDNRELVPRRVWDYLOLGRMDPGDQHPDPRYHOLNLK
6
 NORQRVWGDSULDPRRVHELLGDQDHPDQHSULND]XMHPRQDQDLQNRMLQDPVH
LQLSRHOMQLPLQLMHGDQGLRQDHLVNUHQRVWL
6
 YDWNRYROLGDVHNRUHWXHPDQHDQHQMHJRYH
6
 YHOMXGVNHPDQHRNDMDYDLVWLQLWDOMXGVNRVW
6
 YRMHPDQHSUL]QDWLMHSRWHQR
0
 DQHVXVMHQHYUOLQD
o
 $SVXUGQLRYMHNPRHMHGLQRVYHLVFUSVWLLVHEHVDPRJD
p
 %DQDOQRVWMHVPUWXPMHWQRVWL0RGDJRUHRGWRJDWUDHQDRULJLQDOQRVW
p
 ,VWLQLWLVHHNVKLELFLRQL]DPVDVWRMLXSRND]LYDQMXRQRJDWRVHQHSRVMHGXMH
o
 1DSROHLQLQDLKSR]LWLYQLKRVRELQDQDOD]LVHHWLNHWDVDFLMHQRP1DQMRM
SLHVNRMLPVPRLKQHJDWLYLPDSODWLOL
p
 )MDNDMH]DUD]QD
p
 1DSRHWNXELMDHULMHQDNUDMXIUD]D)UD]DJXWDVYHRVLPVHEHVDPX
0
 HQWDOQD]DJDHQMDSUHGVWDYOMDMXNRQLFHVWYDUDODWYD1HNHL]ULDMH
QD]LYDPRXELWDQHIUD]H
x WRVHVYDWNRPRJDRVMHWLWL
x WRVXYHGUXJLL]PLVOLOLx QHPRMILOR]RILUDWL
x WDNRVPRGRVDGDUDGLOLLWG
p
 %ROMHHWHRYMHNDXSR]QDWLSRQMHJRYLPL]JRYRULPDQHJRSRQMHJRYLP
JRYRULPD
,
 ]JRYRULVXJRULRGQHGRXPLFD1HKWMHWLQHWRMHUD]ORJDQHPRLMH
L]JRYRU
1
 HL]JRYDUDMVHDNRQLMHQHRSKRGQR

p
 1HMDGLNXMQDGELMHGRPVYLMHWDQHJRJD1DVWRMLXLQLWLEROMLP
p
 .ORQLVHNOHYHWH%XGLRQDMNRJDNOHYHXDOLQLNDGDNOHYHWQLN
*
 GMHVHNOHYHHWXQHPDOMXGVNRJGRVWRMDQVWYD
p
 .RPSURPLVMHUMHHQMH]DSURVMHQH
.
 RPSURPLVMHXPLMHHSRGLMHOLWLNRODWDNRGDVYDWNRPLVOLGDMHGRELR
QDMYHLNRPDG
.
 RPSURPLVVXMHGLQHGYLMHSRORYLQHNRMHQHGDMXMHGQXFMHOLQX0DWHPDWLNL
MHWRQHPRJXHDOLMHGHPRNUDWVNL3RORYLQRJNRPSURPLVDQHSULPDP

 RYMHNSOLYDQL]VWUXMXLOLSURWLYVWUXMHDDNRMRMVHSUHSXVWLRQGDVHRGOXLR
]DSDVLYQRVWLOLSUHXWQLNRQIRUPL]DP
o
 %LODELQDMYHDODNRPLVOHQRVW]DGXLWLVHDNRELVPRLKQDPMHUDYDOLYUDWLWL
p
 .ORQLVHODNRPRVWLRQDMHNRULMHQVYLK]DODQMRMQHGRVWDMHVYH
p
 .ORQLVHODNRYMHUQRVWLPDNDUMHRQDMHGLQDPDQDSRWHQRJVUFD
.ORQLVHRSWXLYDQMDSULMHQHJRWRLVWUDLSUYRSURPLVOLSDRQGDXNRUL
1
 DMSR]LWLYQLMLOMXGLVXLQDMODNRYMHUQLML
p
 .ORQLVHODVNDQMDWRYLHQHNRJYROLWRPXPDQMHWUHEDODVNDWL
/
 DNHMHOMXGHODVNRPQDWMHUDWLXYUOLQXQHJRLVWMHUDWLL]SRURND
/
 DVNDQMHMHSUDWLODFYHOLNHVUHHL]DYRHQMHODQRPSRKYDORP
/
 DVNDQMHMH]DYRHQMHODQRPSRKYDORP
/
 DVNDQMHQLMHQLWDGUXJRGRWUJRYLQDODL]DVQRYDQDVMHGQHVWUDQHQDNRULVWL
DVGUXJHVWUDQHQDWDWLQL
/
 DVNDYDFMHVMHQDEXGDOH
1
 LWDQDVYLMHWXQLMHWHHRGLVNUHQRVWLLQHPDODNHRGODVNDQMD
1
 RYRPGUXWYXQLVXSRWUHEQLVWYDUDRFLNRMLHPXODVNDWLYHRQLNRMLH
VYRMLPVWYDUDODWYRPGRSULQRVLWLQMHJRYRMDILUPDFLML

M
 DGLNRYDQMHNOHYHWDNRPSURPLVNRQIRUPL]DPODNRPLVOHQRVW
ODNRPRVWODNRYMHUQRVWODVNDQMHOLFHPMHUMHOLFHPMHUOXNDYRVWOXWDQMH

M
 DGLNRYDQMHNOHYHWDNRPSURPLVNRQIRUPL]DPODNRPLVOHQRVW
ODNRPRVWODNRYMHUQRVWODVNDQMHOLFHPMHUMHOLFHPMHUOXNDYRVWOXWDQMH

p
 1HMDGLNXMQDGELMHGRPVYLMHWDQHJRJD1DVWRMLXLQLWLEROMLP
p
 .ORQLVHNOHYHWH%XGLRQDMNRJDNOHYHXDOLQLNDGDNOHYHWQLN
*
 GMHVHNOHYHHWXQHPDOMXGVNRJGRVWRMDQVWYD
p
 .RPSURPLVMHUMHHQMH]DSURVMHQH
.
 RPSURPLVMHXPLMHHSRGLMHOLWLNRODWDNRGDVYDWNRPLVOLGDMHGRELR
QDMYHLNRPDG
.
 RPSURPLVVXMHGLQHGYLMHSRORYLQHNRMHQHGDMXMHGQXFMHOLQX0DWHPDWLNL
MHWRQHPRJXHDOLMHGHPRNUDWVNL3RORYLQRJNRPSURPLVDQHSULPDP

 RYMHNSOLYDQL]VWUXMXLOLSURWLYVWUXMHDDNRMRMVHSUHSXVWLRQGDVHRGOXLR
]DSDVLYQRVWLOLSUHXWQLNRQIRUPL]DP
o
 %LODELQDMYHDODNRPLVOHQRVW]DGXLWLVHDNRELVPRLKQDPMHUDYDOLYUDWLWL
p
 .ORQLVHODNRPRVWLRQDMHNRULMHQVYLK]DODQMRMQHGRVWDMHVYH
p
 .ORQLVHODNRYMHUQRVWLPDNDUMHRQDMHGLQDPDQDSRWHQRJVUFD
.ORQLVHRSWXLYDQMDSULMHQHJRWRLVWUDLSUYRSURPLVOLSDRQGDXNRUL
1
 DMSR]LWLYQLMLOMXGLVXLQDMODNRYMHUQLML
p
 .ORQLVHODVNDQMDWRYLHQHNRJYROLWRPXPDQMHWUHEDODVNDWL
/
 DNHMHOMXGHODVNRPQDWMHUDWLXYUOLQXQHJRLVWMHUDWLL]SRURND
/
 DVNDQMHMHSUDWLODFYHOLNHVUHHL]DYRHQMHODQRPSRKYDORP
/
 DVNDQMHMH]DYRHQMHODQRPSRKYDORP
/
 DVNDQMHQLMHQLWDGUXJRGRWUJRYLQDODL]DVQRYDQDVMHGQHVWUDQHQDNRULVWL
DVGUXJHVWUDQHQDWDWLQL
/
 DVNDYDFMHVMHQDEXGDOH
1
 LWDQDVYLMHWXQLMHWHHRGLVNUHQRVWLLQHPDODNHRGODVNDQMD
1
 RYRPGUXWYXQLVXSRWUHEQLVWYDUDRFLNRMLHPXODVNDWLYHRQLNRMLH
VYRMLPVWYDUDODWYRPGRSULQRVLWLQMHJRYRMDILUPDFLML

x QHPRMILOR]RILUDWL
x WDNRVPRGRVDGDUDGLOLLWG
p
 %ROMHHWHRYMHNDXSR]QDWLSRQMHJRYLPL]JRYRULPDQHJRSRQMHJRYLP
JRYRULPD
,
 ]JRYRULVXJRULRGQHGRXPLFD1HKWMHWLQHWRMHUD]ORJDQHPRLMH
L]JRYRU
1
 HL]JRYDUDMVHDNRQLMHQHRSKRGQR


x QHPRMILOR]RILUDWL
x WDNRVPRGRVDGDUDGLOLLWG
p
 %ROMHHWHRYMHNDXSR]QDWLSRQMHJRYLPL]JRYRULPDQHJRSRQMHJRYLP
JRYRULPD
,
 ]JRYRULVXJRULRGQHGRXPLFD1HKWMHWLQHWRMHUD]ORJDQHPRLMH
L]JRYRU
1
 HL]JRYDUDMVHDNRQLMHQHRSKRGQR

p
 1HMDGLNXMQDGELMHGRPVYLMHWDQHJRJD1DVWRMLXLQLWLEROMLP
p
 .ORQLVHNOHYHWH%XGLRQDMNRJDNOHYHXDOLQLNDGDNOHYHWQLN
*
 GMHVHNOHYHHWXQHPDOMXGVNRJGRVWRMDQVWYD
p
 .RPSURPLVMHUMHHQMH]DSURVMHQH
.
 RPSURPLVMHXPLMHHSRGLMHOLWLNRODWDNRGDVYDWNRPLVOLGDMHGRELR
QDMYHLNRPDG
.
 RPSURPLVVXMHGLQHGYLMHSRORYLQHNRMHQHGDMXMHGQXFMHOLQX0DWHPDWLNL
MHWRQHPRJXHDOLMHGHPRNUDWVNL3RORYLQRJNRPSURPLVDQHSULPDP

 RYMHNSOLYDQL]VWUXMXLOLSURWLYVWUXMHDDNRMRMVHSUHSXVWLRQGDVHRGOXLR
]DSDVLYQRVWLOLSUHXWQLNRQIRUPL]DP
o
 %LODELQDMYHDODNRPLVOHQRVW]DGXLWLVHDNRELVPRLKQDPMHUDYDOLYUDWLWL
p
 .ORQLVHODNRPRVWLRQDMHNRULMHQVYLK]DODQMRMQHGRVWDMHVYH
p
 .ORQLVHODNRYMHUQRVWLPDNDUMHRQDMHGLQDPDQDSRWHQRJVUFD
.ORQLVHRSWXLYDQMDSULMHQHJRWRLVWUDLSUYRSURPLVOLSDRQGDXNRUL
1
 DMSR]LWLYQLMLOMXGLVXLQDMODNRYMHUQLML
p
 .ORQLVHODVNDQMDWRYLHQHNRJYROLWRPXPDQMHWUHEDODVNDWL
/
 DNHMHOMXGHODVNRPQDWMHUDWLXYUOLQXQHJRLVWMHUDWLL]SRURND
/
 DVNDQMHMHSUDWLODFYHOLNHVUHHL]DYRHQMHODQRPSRKYDORP
/
 DVNDQMHMH]DYRHQMHODQRPSRKYDORP
/
 DVNDQMHQLMHQLWDGUXJRGRWUJRYLQDODL]DVQRYDQDVMHGQHVWUDQHQDNRULVWL
DVGUXJHVWUDQHQDWDWLQL
/
 DVNDYDFMHVMHQDEXGDOH
1
 LWDQDVYLMHWXQLMHWHHRGLVNUHQRVWLLQHPDODNHRGODVNDQMD
1
 RYRPGUXWYXQLVXSRWUHEQLVWYDUDRFLNRMLHPXODVNDWLYHRQLNRMLH
VYRMLPVWYDUDODWYRPGRSULQRVLWLQMHJRYRMDILUPDFLML

M
 DGLNRYDQMHNOHYHWDNRPSURPLVNRQIRUPL]DPODNRPLVOHQRVW
ODNRPRVWODNRYMHUQRVWODVNDQMHOLFHPMHUMHOLFHPMHUOXNDYRVWOXWDQMH

M
 DGLNRYDQMHNOHYHWDNRPSURPLVNRQIRUPL]DPODNRPLVOHQRVW
ODNRPRVWODNRYMHUQRVWODVNDQMHOLFHPMHUMHOLFHPMHUOXNDYRVWOXWDQMH

p
 1HMDGLNXMQDGELMHGRPVYLMHWDQHJRJD1DVWRMLXLQLWLEROMLP
p
 .ORQLVHNOHYHWH%XGLRQDMNRJDNOHYHXDOLQLNDGDNOHYHWQLN
*
 GMHVHNOHYHHWXQHPDOMXGVNRJGRVWRMDQVWYD
p
 .RPSURPLVMHUMHHQMH]DSURVMHQH
.
 RPSURPLVMHXPLMHHSRGLMHOLWLNRODWDNRGDVYDWNRPLVOLGDMHGRELR
QDMYHLNRPDG
.
 RPSURPLVVXMHGLQHGYLMHSRORYLQHNRMHQHGDMXMHGQXFMHOLQX0DWHPDWLNL
MHWRQHPRJXHDOLMHGHPRNUDWVNL3RORYLQRJNRPSURPLVDQHSULPDP

 RYMHNSOLYDQL]VWUXMXLOLSURWLYVWUXMHDDNRMRMVHSUHSXVWLRQGDVHRGOXLR
]DSDVLYQRVWLOLSUHXWQLNRQIRUPL]DP
o
 %LODELQDMYHDODNRPLVOHQRVW]DGXLWLVHDNRELVPRLKQDPMHUDYDOLYUDWLWL
p
 .ORQLVHODNRPRVWLRQDMHNRULMHQVYLK]DODQMRMQHGRVWDMHVYH
p
 .ORQLVHODNRYMHUQRVWLPDNDUMHRQDMHGLQDPDQDSRWHQRJVUFD
.ORQLVHRSWXLYDQMDSULMHQHJRWRLVWUDLSUYRSURPLVOLSDRQGDXNRUL
1
 DMSR]LWLYQLMLOMXGLVXLQDMODNRYMHUQLML
p
 .ORQLVHODVNDQMDWRYLHQHNRJYROLWRPXPDQMHWUHEDODVNDWL
/
 DNHMHOMXGHODVNRPQDWMHUDWLXYUOLQXQHJRLVWMHUDWLL]SRURND
/
 DVNDQMHMHSUDWLODFYHOLNHVUHHL]DYRHQMHODQRPSRKYDORP
/
 DVNDQMHMH]DYRHQMHODQRPSRKYDORP
/
 DVNDQMHQLMHQLWDGUXJRGRWUJRYLQDODL]DVQRYDQDVMHGQHVWUDQHQDNRULVWL
DVGUXJHVWUDQHQDWDWLQL
/
 DVNDYDFMHVMHQDEXGDOH
1
 LWDQDVYLMHWXQLMHWHHRGLVNUHQRVWLLQHPDODNHRGODVNDQMD
1
 RYRPGUXWYXQLVXSRWUHEQLVWYDUDRFLNRMLHPXODVNDWLYHRQLNRMLH
VYRMLPVWYDUDODWYRPGRSULQRVLWLQMHJRYRMDILUPDFLML

x QHPRMILOR]RILUDWL
x WDNRVPRGRVDGDUDGLOLLWG
p
 %ROMHHWHRYMHNDXSR]QDWLSRQMHJRYLPL]JRYRULPDQHJRSRQMHJRYLP
JRYRULPD
,
 ]JRYRULVXJRULRGQHGRXPLFD1HKWMHWLQHWRMHUD]ORJDQHPRLMH
L]JRYRU
1
 HL]JRYDUDMVHDNRQLMHQHRSKRGQR7
 NRYROLGDPXVHODVNDGRVWRMDQMHODVNDYFD
7
 NR]QDODVNDWL]QDLNOHYHWDWL
9
 ODGDULVHPRUDMXXYDWLODVNDYDFDNDRNXJH'DELVHOMXGLRGQMLKREUDQLOL
QHNDL]DEHUXXPQHOMXGHLRQGDLKRYODVWHGDLPVORERGQRJRYRUHLVWLQX
p
 /LFHPMHUMHMHSRWRYDQMHWRJDSRURNLVND]XMHYUOLQL
/
 LFHPMHUVWYRMHQDMWHLLQDMQDSRUQLMLRGVYLKSRURNDRYMHNPXVHQHPRH
RGDWLVDPRSRYUHPHQRNDRSULPMHULFHQHYMHULLOLSURGUOMLYRVWLWRMHVWDOQL
]DGDWDN1DMJRULLQDMRSDVQLMLOLFHPMHUQLMHRQDMNRMLJOXPLQHRPLOMHQXYUOLQX
YHRPLOMHQHSRURNH
2
 WPMHQROLFHPMHUVWYRMHXRSHQHJRYRULWLRVHEL

 WRQHXVSLMHWYRMLPSURWLYQLFLPDXVSMHWHRQLPDNRMLWLWDSDMXSRUDPHQX
p
 1DMOMHSDOXNDYRVWVRWRQHMHXYMHULWLQDVGDJDQHPD
o
 8OXWDQMXVYLVXYRGLL
P
 DORGXQRVWPDVNDPD]RKL]DPPL]DQWURSLMDPUQMD
p
 0DORGXQLPDLVYH]QDLQLWDRGYDQLPDLPDORPQRJR
0
 DORGXQRVWMHQDMYHDRSDVQRVW
p
 0DVNDMHMHGLQLGLROLFDNRMLRYMHNPRHVDPL]DEUDWL
6
 YLMHWVHVDVWRMLVDPRRGPDVNL
p
 .ORQLVHPD]RKL]PD=DPD]RKLVWXLNRSULYHVXSHUMH
p
 0L]DQWURSLMDMHSURGXHQRVDPRXERMVWYR
p
 $NRXVHELVDPRPYLGLVYDELDLVHEHVDPDXVYLPELLPDXLVWLQXQH
PRHQLNRJDPU]LWL
%
 RUEXMHVWYRULODSULURGDPUQMXMHL]PLVOLRRYMHN
'
 RYROMQRVDPLYLRGDELKYLGLRNDNRUD]OLNHPHXOMXGLPDUDDMXPUQMX
*
 DHQMHPUQMDLRGERMQRVWVXVDPRQDLQLREUDQHRGVWYDULNRMLPD
SRMHGLQDFQHVYMHVQRWHL
,
 VUGEDLPUQMDSRGLXXOMXGVNLPVUFLPDYHOLNHYDORYH
.
 DGDPUQMDSRVWDQHNXNDYLFDLGHPDVNLUDQDXGUXWYRLQD]LYDVHSUDYGD
0
 UQMDMHDNWLYQRQH]DGRYROMVWYRD]DYLVWSDVLYQRQHVPLMHPRVHVWRJD
XGLWLWR]DYLVWWDNREU]RSUHOD]LXPUQMX
0
 UQMDMHSURSDODOMXEDY
0
 UQMHL]DYLVWSURLUXMXSDNDR0UQMDMHPDMNDQHSUDYGH
1
 DMGLYOMDPUQMDQLNDGDQLMHWDNRUXQDNDRLYRWEH]PUQMH

0
 UQMHL]DYLVWSURLUXMXSDNDR0UQMDMHPDMNDQHSUDYGH
1
 DMGLYOMDPUQMDQLNDGDQLMHWDNRUXQDNDRLYRWEH]PUQMH
p
 0DORGXQLPDLVYH]QDLQLWDRGYDQLPDLPDORPQRJR
0
 DORGXQRVWMHQDMYHDRSDVQRVW
p
 0DVNDMHMHGLQLGLROLFDNRMLRYMHNPRHVDPL]DEUDWL
6
 YLMHWVHVDVWRMLVDPRRGPDVNL
p
 .ORQLVHPD]RKL]PD=DPD]RKLVWXLNRSULYHVXSHUMH
p
 0L]DQWURSLMDMHSURGXHQRVDPRXERMVWYR
p
 $NRXVHELVDPRPYLGLVYDELDLVHEHVDPDXVYLPELLPDXLVWLQXQH
PRHQLNRJDPU]LWL
%
 RUEXMHVWYRULODSULURGDPUQMXMHL]PLVOLRRYMHN
'
 RYROMQRVDPLYLRGDELKYLGLRNDNRUD]OLNHPHXOMXGLPDUDDMXPUQMX
*
 DHQMHPUQMDLRGERMQRVWVXVDPRQDLQLREUDQHRGVWYDULNRMLPD
SRMHGLQDFQHVYMHVQRWHL
,
 VUGEDLPUQMDSRGLXXOMXGVNLPVUFLPDYHOLNHYDORYH
.
 DGDPUQMDSRVWDQHNXNDYLFDLGHPDVNLUDQDXGUXWYRLQD]LYDVHSUDYGD
0
 UQMDMHDNWLYQRQH]DGRYROMVWYRD]DYLVWSDVLYQRQHVPLMHPRVHVWRJD
XGLWLWR]DYLVWWDNREU]RSUHOD]LXPUQMX
0
 UQMDMHSURSDODOMXEDY
P
 DORGXQRVWPDVNDPD]RKL]DPPL]DQWURSLMDPUQMD
7
 NRYROLGDPXVHODVNDGRVWRMDQMHODVNDYFD
7
 NR]QDODVNDWL]QDLNOHYHWDWL
9
 ODGDULVHPRUDMXXYDWLODVNDYDFDNDRNXJH'DELVHOMXGLRGQMLKREUDQLOL
QHNDL]DEHUXXPQHOMXGHLRQGDLKRYODVWHGDLPVORERGQRJRYRUHLVWLQX
p
 /LFHPMHUMHMHSRWRYDQMHWRJDSRURNLVND]XMHYUOLQL
/
 LFHPMHUVWYRMHQDMWHLLQDMQDSRUQLMLRGVYLKSRURNDRYMHNPXVHQHPRH
RGDWLVDPRSRYUHPHQRNDRSULPMHULFHQHYMHULLOLSURGUOMLYRVWLWRMHVWDOQL
]DGDWDN1DMJRULLQDMRSDVQLMLOLFHPMHUQLMHRQDMNRMLJOXPLQHRPLOMHQXYUOLQX
YHRPLOMHQHSRURNH
2
 WPMHQROLFHPMHUVWYRMHXRSHQHJRYRULWLRVHEL

 WRQHXVSLMHWYRMLPSURWLYQLFLPDXVSMHWHRQLPDNRMLWLWDSDMXSRUDPHQX
p
 1DMOMHSDOXNDYRVWVRWRQHMHXYMHULWLQDVGDJDQHPD
o
 8OXWDQMXVYLVXYRGLL

7
 NRYROLGDPXVHODVNDGRVWRMDQMHODVNDYFD
7
 NR]QDODVNDWL]QDLNOHYHWDWL
9
 ODGDULVHPRUDMXXYDWLODVNDYDFDNDRNXJH'DELVHOMXGLRGQMLKREUDQLOL
QHNDL]DEHUXXPQHOMXGHLRQGDLKRYODVWHGDLPVORERGQRJRYRUHLVWLQX
p
 /LFHPMHUMHMHSRWRYDQMHWRJDSRURNLVND]XMHYUOLQL
/
 LFHPMHUVWYRMHQDMWHLLQDMQDSRUQLMLRGVYLKSRURNDRYMHNPXVHQHPRH
RGDWLVDPRSRYUHPHQRNDRSULPMHULFHQHYMHULLOLSURGUOMLYRVWLWRMHVWDOQL
]DGDWDN1DMJRULLQDMRSDVQLMLOLFHPMHUQLMHRQDMNRMLJOXPLQHRPLOMHQXYUOLQX
YHRPLOMHQHSRURNH
2
 WPMHQROLFHPMHUVWYRMHXRSHQHJRYRULWLRVHEL

 WRQHXVSLMHWYRMLPSURWLYQLFLPDXVSMHWHRQLPDNRMLWLWDSDMXSRUDPHQX
p
 1DMOMHSDOXNDYRVWVRWRQHMHXYMHULWLQDVGDJDQHPD
o
 8OXWDQMXVYLVXYRGLL
P
 DORGXQRVWPDVNDPD]RKL]DPPL]DQWURSLMDPUQMD
p
 0DORGXQLPDLVYH]QDLQLWDRGYDQLPDLPDORPQRJR
0
 DORGXQRVWMHQDMYHDRSDVQRVW
p
 0DVNDMHMHGLQLGLROLFDNRMLRYMHNPRHVDPL]DEUDWL
6
 YLMHWVHVDVWRMLVDPRRGPDVNL
p
 .ORQLVHPD]RKL]PD=DPD]RKLVWXLNRSULYHVXSHUMH
p
 0L]DQWURSLMDMHSURGXHQRVDPRXERMVWYR
p
 $NRXVHELVDPRPYLGLVYDELDLVHEHVDPDXVYLPELLPDXLVWLQXQH
PRHQLNRJDPU]LWL
%
 RUEXMHVWYRULODSULURGDPUQMXMHL]PLVOLRRYMHN
'
 RYROMQRVDPLYLRGDELKYLGLRNDNRUD]OLNHPHXOMXGLPDUDDMXPUQMX
*
 DHQMHPUQMDLRGERMQRVWVXVDPRQDLQLREUDQHRGVWYDULNRMLPD
SRMHGLQDFQHVYMHVQRWHL
,
 VUGEDLPUQMDSRGLXXOMXGVNLPVUFLPDYHOLNHYDORYH
.
 DGDPUQMDSRVWDQHNXNDYLFDLGHPDVNLUDQDXGUXWYRLQD]LYDVHSUDYGD
0
 UQMDMHDNWLYQRQH]DGRYROMVWYRD]DYLVWSDVLYQRQHVPLMHPRVHVWRJD
XGLWLWR]DYLVWWDNREU]RSUHOD]LXPUQMX
0
 UQMDMHSURSDODOMXEDY
0
 UQMHL]DYLVWSURLUXMXSDNDR0UQMDMHPDMNDQHSUDYGH
1
 DMGLYOMDPUQMDQLNDGDQLMHWDNRUXQDNDRLYRWEH]PUQMH0
 UQMHL]DYLVWSURLUXMXSDNDR0UQMDMHPDMNDQHSUDYGH
1
 DMGLYOMDPUQMDQLNDGDQLMHWDNRUXQDNDRLYRWEH]PUQMH
p
 0DORGXQLPDLVYH]QDLQLWDRGYDQLPDLPDORPQRJR
0
 DORGXQRVWMHQDMYHDRSDVQRVW
p
 0DVNDMHMHGLQLGLROLFDNRMLRYMHNPRHVDPL]DEUDWL
6
 YLMHWVHVDVWRMLVDPRRGPDVNL
p
 .ORQLVHPD]RKL]PD=DPD]RKLVWXLNRSULYHVXSHUMH
p
 0L]DQWURSLMDMHSURGXHQRVDPRXERMVWYR
p
 $NRXVHELVDPRPYLGLVYDELDLVHEHVDPDXVYLPELLPDXLVWLQXQH
PRHQLNRJDPU]LWL
%
 RUEXMHVWYRULODSULURGDPUQMXMHL]PLVOLRRYMHN
'
 RYROMQRVDPLYLRGDELKYLGLRNDNRUD]OLNHPHXOMXGLPDUDDMXPUQMX
*
 DHQMHPUQMDLRGERMQRVWVXVDPRQDLQLREUDQHRGVWYDULNRMLPD
SRMHGLQDFQHVYMHVQRWHL
,
 VUGEDLPUQMDSRGLXXOMXGVNLPVUFLPDYHOLNHYDORYH
.
 DGDPUQMDSRVWDQHNXNDYLFDLGHPDVNLUDQDXGUXWYRLQD]LYDVHSUDYGD
0
 UQMDMHDNWLYQRQH]DGRYROMVWYRD]DYLVWSDVLYQRQHVPLMHPRVHVWRJD
XGLWLWR]DYLVWWDNREU]RSUHOD]LXPUQMX
0
 UQMDMHSURSDODOMXEDY
P
 DORGXQRVWPDVNDPD]RKL]DPPL]DQWURSLMDPUQMD
7
 NRYROLGDPXVHODVNDGRVWRMDQMHODVNDYFD
7
 NR]QDODVNDWL]QDLNOHYHWDWL
9
 ODGDULVHPRUDMXXYDWLODVNDYDFDNDRNXJH'DELVHOMXGLRGQMLKREUDQLOL
QHNDL]DEHUXXPQHOMXGHLRQGDLKRYODVWHGDLPVORERGQRJRYRUHLVWLQX
p
 /LFHPMHUMHMHSRWRYDQMHWRJDSRURNLVND]XMHYUOLQL
/
 LFHPMHUVWYRMHQDMWHLLQDMQDSRUQLMLRGVYLKSRURNDRYMHNPXVHQHPRH
RGDWLVDPRSRYUHPHQRNDRSULPMHULFHQHYMHULLOLSURGUOMLYRVWLWRMHVWDOQL
]DGDWDN1DMJRULLQDMRSDVQLMLOLFHPMHUQLMHRQDMNRMLJOXPLQHRPLOMHQXYUOLQX
YHRPLOMHQHSRURNH
2
 WPMHQROLFHPMHUVWYRMHXRSHQHJRYRULWLRVHEL

 WRQHXVSLMHWYRMLPSURWLYQLFLPDXVSMHWHRQLPDNRMLWLWDSDMXSRUDPHQX
p
 1DMOMHSDOXNDYRVWVRWRQHMHXYMHULWLQDVGDJDQHPD
o
 8OXWDQMXVYLVXYRGLL1
 DMRGYUDWQLMDRYMHNRYDRVRELQDMHVWVNORQRVWNDRRNUXWQRVWLVNORSQRVW
NRMX]UDLPUQMD1LMHPHXWLPGRND]DQRGDXRYMHNXSRVWRMLQDJRQ
XQLWDYDQMD
1
 DMHVYLMHWYHXPRUDQRGPUQMH
2
 KXJDVLPUQMX.DGDPU]LRGX]LPDVHELQHWRNDGDYROLSRVWDMH
ERJDWLML]DRQRWRYROL
2
 QLNRMLYDPSURSRYLMHGDMXPUQMXQHHYDVVSDVLWL
8
 PUQMLMHVWUDK

o
 .ORQLVHQDPHWDQMDGDQHEXGHRGEDHQLQHXGDOMXMVHGDQHEXGH
]DERUDYOMHQ
p
 0RJXRGROMHWLVYHPXRVLPQDSDVWL
p
 $KQDYLNDMHQH]JRGQDVWYDU2QDQDVYHHDNLX]QHWRRPU]QXWR
 HURYMHNMHVWYRUHQRGSURVWLKVWYDULDQDYLNXQD]LYDVYRMRPGDGLOMRP
.
 DGVHRVWDULQDYLNHSRVWDMXWLUDQL
.
 DNROLVXVPLMHQHWXHQDYLNH
1
 DSRQDDQMHXLYRWXYLHXWMHXQDYLNHQHJRQDHOD
1
 DYLNDMHQDVLOQLNLGUXJDQDUDY
1
 DYLNDMHVOXDYNDNRMDVHQDSRNRQXGD]DJRVSRGDUD
1
 DYLNDMHWLUDQLQ
1
 DYLNDMHXH6YDNLGDQSOHWHPRMHGQXQLWLQDNRQFXJDYLHQHPRHPR
UDVWUJDWL
1
 DYLNDNDRGDMHGUXJDSULURGD
1
 HUREXMQDYLNDPD
1
 LWDQLMHMDHRGQDYLNH
8
 MHGQRPQHSRNUHWQRPGUXWYXVWHHQHQDYLNHLQDURLWRRJUDQLHQMDWR
PXVHQDPHXL]YDQDRGOXXMXRVYHPX
9
 HOLNDMHPRQDYLNH

 LYRWMHVDPRVSOHWQDYLND
p
 .DNRQHOMXGVNHVQDJHUDVWXNDRWUDMQDRSDVQRVWNDNRREHDXMXRYMHND
NDNRXQLWDYDMXXQDPDVYHWRMHGREURLLVWRNDNRQDVRGYDMDMXRG
SOHPHQLWLKVSR]QDMD

Q
 DPHWOMLYRVWQDSDVWQDYLNHQHJRGRYDQMHQHPLORVUGQRVWQHSRYMHUHQMH
QHSURPLOMHQRVWQHUD]ERULWRVWQHUD]XPQRVWQHVWUSOMHQMH
QRQNRQIRUPL]DP

Q
 DPHWOMLYRVWQDSDVWQDYLNHQHJRGRYDQMHQHPLORVUGQRVWQHSRYMHUHQMH
QHSURPLOMHQRVWQHUD]ERULWRVWQHUD]XPQRVWQHVWUSOMHQMH
QRQNRQIRUPL]DP

o
 .ORQLVHQDPHWDQMDGDQHEXGHRGEDHQLQHXGDOMXMVHGDQHEXGH
]DERUDYOMHQ
p
 0RJXRGROMHWLVYHPXRVLPQDSDVWL
p
 $KQDYLNDMHQH]JRGQDVWYDU2QDQDVYHHDNLX]QHWRRPU]QXWR
 HURYMHNMHVWYRUHQRGSURVWLKVWYDULDQDYLNXQD]LYDVYRMRPGDGLOMRP
.
 DGVHRVWDULQDYLNHSRVWDMXWLUDQL
.
 DNROLVXVPLMHQHWXHQDYLNH
1
 DSRQDDQMHXLYRWXYLHXWMHXQDYLNHQHJRQDHOD
1
 DYLNDMHQDVLOQLNLGUXJDQDUDY
1
 DYLNDMHVOXDYNDNRMDVHQDSRNRQXGD]DJRVSRGDUD
1
 DYLNDMHWLUDQLQ
1
 DYLNDMHXH6YDNLGDQSOHWHPRMHGQXQLWLQDNRQFXJDYLHQHPRHPR
UDVWUJDWL
1
 DYLNDNDRGDMHGUXJDSULURGD
1
 HUREXMQDYLNDPD
1
 LWDQLMHMDHRGQDYLNH
8
 MHGQRPQHSRNUHWQRPGUXWYXVWHHQHQDYLNHLQDURLWRRJUDQLHQMDWR
PXVHQDPHXL]YDQDRGOXXMXRVYHPX
9
 HOLNDMHPRQDYLNH

 LYRWMHVDPRVSOHWQDYLND
p
 .DNRQHOMXGVNHVQDJHUDVWXNDRWUDMQDRSDVQRVWNDNRREHDXMXRYMHND
NDNRXQLWDYDMXXQDPDVYHWRMHGREURLLVWRNDNRQDVRGYDMDMXRG
SOHPHQLWLKVSR]QDMD

1
 DMRGYUDWQLMDRYMHNRYDRVRELQDMHVWVNORQRVWNDRRNUXWQRVWLVNORSQRVW
NRMX]UDLPUQMD1LMHPHXWLPGRND]DQRGDXRYMHNXSRVWRMLQDJRQ
XQLWDYDQMD
1
 DMHVYLMHWYHXPRUDQRGPUQMH
2
 KXJDVLPUQMX.DGDPU]LRGX]LPDVHELQHWRNDGDYROLSRVWDMH
ERJDWLML]DRQRWRYROL
2
 QLNRMLYDPSURSRYLMHGDMXPUQMXQHHYDVVSDVLWL
8
 PUQMLMHVWUDK


1
 DMRGYUDWQLMDRYMHNRYDRVRELQDMHVWVNORQRVWNDRRNUXWQRVWLVNORSQRVW
NRMX]UDLPUQMD1LMHPHXWLPGRND]DQRGDXRYMHNXSRVWRMLQDJRQ
XQLWDYDQMD
1
 DMHVYLMHWYHXPRUDQRGPUQMH
2
 KXJDVLPUQMX.DGDPU]LRGX]LPDVHELQHWRNDGDYROLSRVWDMH
ERJDWLML]DRQRWRYROL
2
 QLNRMLYDPSURSRYLMHGDMXPUQMXQHHYDVVSDVLWL
8
 PUQMLMHVWUDK

o
 .ORQLVHQDPHWDQMDGDQHEXGHRGEDHQLQHXGDOMXMVHGDQHEXGH
]DERUDYOMHQ
p
 0RJXRGROMHWLVYHPXRVLPQDSDVWL
p
 $KQDYLNDMHQH]JRGQDVWYDU2QDQDVYHHDNLX]QHWRRPU]QXWR
 HURYMHNMHVWYRUHQRGSURVWLKVWYDULDQDYLNXQD]LYDVYRMRPGDGLOMRP
.
 DGVHRVWDULQDYLNHSRVWDMXWLUDQL
.
 DNROLVXVPLMHQHWXHQDYLNH
1
 DSRQDDQMHXLYRWXYLHXWMHXQDYLNHQHJRQDHOD
1
 DYLNDMHQDVLOQLNLGUXJDQDUDY
1
 DYLNDMHVOXDYNDNRMDVHQDSRNRQXGD]DJRVSRGDUD
1
 DYLNDMHWLUDQLQ
1
 DYLNDMHXH6YDNLGDQSOHWHPRMHGQXQLWLQDNRQFXJDYLHQHPRHPR
UDVWUJDWL
1
 DYLNDNDRGDMHGUXJDSULURGD
1
 HUREXMQDYLNDPD
1
 LWDQLMHMDHRGQDYLNH
8
 MHGQRPQHSRNUHWQRPGUXWYXVWHHQHQDYLNHLQDURLWRRJUDQLHQMDWR
PXVHQDPHXL]YDQDRGOXXMXRVYHPX
9
 HOLNDMHPRQDYLNH

 LYRWMHVDPRVSOHWQDYLND
p
 .DNRQHOMXGVNHVQDJHUDVWXNDRWUDMQDRSDVQRVWNDNRREHDXMXRYMHND
NDNRXQLWDYDMXXQDPDVYHWRMHGREURLLVWRNDNRQDVRGYDMDMXRG
SOHPHQLWLKVSR]QDMD

Q
 DPHWOMLYRVWQDSDVWQDYLNHQHJRGRYDQMHQHPLORVUGQRVWQHSRYMHUHQMH
QHSURPLOMHQRVWQHUD]ERULWRVWQHUD]XPQRVWQHVWUSOMHQMH
QRQNRQIRUPL]DP

Q
 DPHWOMLYRVWQDSDVWQDYLNHQHJRGRYDQMHQHPLORVUGQRVWQHSRYMHUHQMH
QHSURPLOMHQRVWQHUD]ERULWRVWQHUD]XPQRVWQHVWUSOMHQMH
QRQNRQIRUPL]DP

o
 .ORQLVHQDPHWDQMDGDQHEXGHRGEDHQLQHXGDOMXMVHGDQHEXGH
]DERUDYOMHQ
p
 0RJXRGROMHWLVYHPXRVLPQDSDVWL
p
 $KQDYLNDMHQH]JRGQDVWYDU2QDQDVYHHDNLX]QHWRRPU]QXWR
 HURYMHNMHVWYRUHQRGSURVWLKVWYDULDQDYLNXQD]LYDVYRMRPGDGLOMRP
.
 DGVHRVWDULQDYLNHSRVWDMXWLUDQL
.
 DNROLVXVPLMHQHWXHQDYLNH
1
 DSRQDDQMHXLYRWXYLHXWMHXQDYLNHQHJRQDHOD
1
 DYLNDMHQDVLOQLNLGUXJDQDUDY
1
 DYLNDMHVOXDYNDNRMDVHQDSRNRQXGD]DJRVSRGDUD
1
 DYLNDMHWLUDQLQ
1
 DYLNDMHXH6YDNLGDQSOHWHPRMHGQXQLWLQDNRQFXJDYLHQHPRHPR
UDVWUJDWL
1
 DYLNDNDRGDMHGUXJDSULURGD
1
 HUREXMQDYLNDPD
1
 LWDQLMHMDHRGQDYLNH
8
 MHGQRPQHSRNUHWQRPGUXWYXVWHHQHQDYLNHLQDURLWRRJUDQLHQMDWR
PXVHQDPHXL]YDQDRGOXXMXRVYHPX
9
 HOLNDMHPRQDYLNH

 LYRWMHVDPRVSOHWQDYLND
p
 .DNRQHOMXGVNHVQDJHUDVWXNDRWUDMQDRSDVQRVWNDNRREHDXMXRYMHND
NDNRXQLWDYDMXXQDPDVYHWRMHGREURLLVWRNDNRQDVRGYDMDMXRG
SOHPHQLWLKVSR]QDMD

1
 DMRGYUDWQLMDRYMHNRYDRVRELQDMHVWVNORQRVWNDRRNUXWQRVWLVNORSQRVW
NRMX]UDLPUQMD1LMHPHXWLPGRND]DQRGDXRYMHNXSRVWRMLQDJRQ
XQLWDYDQMD
1
 DMHVYLMHWYHXPRUDQRGPUQMH
2
 KXJDVLPUQMX.DGDPU]LRGX]LPDVHELQHWRNDGDYROLSRVWDMH
ERJDWLML]DRQRWRYROL
2
 QLNRMLYDPSURSRYLMHGDMXPUQMXQHHYDVVSDVLWL
8
 PUQMLMHVWUDK1
 HJRGRYDQMHMHSUL]QDYDQMHEHVSRPRQRVWLQHPLORVUGQRVW
1
 HPLORVUGDQMHRYMHNSUHVORERGDQXULMHLPDWDMWHQHHSRWHGMHWLXGDUDFD
p
 1HSRYMHUHQMHVHQLNDGDQHMDYOMDSUHUDQRDOLHVWRSUHNDVQR
3
 UHYLHQHSRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWSUHYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
p
 1LWDQLMHWDNRRSDVQRNDRPLVDRL]X]HYQHSURPLOMHQRVWL
6
 ODEQHSULMDWHOMXWYUDYLJRULMHRGQDMMDHJL]YDQD
p
 /MXGVNDQHUD]ERULWRVWGRGXHQLMHSRUDVOD1RSRUD]QRMHSRUDVWDREURM
QHUD]ERULWLK
o
 1HUD]XPQRVWMHXQDMYHRMPMHULQHSREMHGLYDVLODQDNXJOL]HPDOMVNRM
p
 1HVWUSOMHQMHMHMHGLQDRVRELQDPODGRVWL]DLMLPJXELWNRPQHDOLPRX
VWDURVWL
1
 HVWUSOMHQMHMHVWUDK
o
 1RQNRQIRUPL]DPMHJXQDMXDRYLVQRVWRYODGDMXRMWH]L

p
 ,VNXVQLRSRUWXQLVWLSOLYDMXWDNRVULMHNRPGDNDVQLMHPRJXUHLGDLKMH
VWUXMDRGQLMHODRSWXLYDQMH
,
 NRGRNOLMHYDQMDPRUDVHRGOXLWL
2
 SDVQRMHRNOLMHYDQMHLVWDMDQMH
1
 HYDOMDSUHYLHRNOLMHYDWL
p
 %ROMHMHRNOLMHYDWLQHJRSRJULMHLWL
3
 RYULMHHQDRKRORVWPQRJRMHRSDVQLMDRGXJURHQRJLQWHUHVD
2
 QDMWNRVHX]RKROLRRWNULYDGDMRQLMHGRYROMQRUD]PLOMDR
2
 KRORVWPDOLKMHXWRPHWRQHSUHVWDQRJRYRUHRVHELDRKRORVWYHOLNLKMHX
WRPHWRRVHELQLNDGQHJRYRUH
2
 KRORVWGROD]LSULMHSDGD
2
 KRORJDHXQLWLWLQMHJRYSRQRV
1
 HEXGLRKROQLSUHGPDOLPDQLSUHGYHOLNLPD

R
 JRYDUDQMHRJUDQLHQRVWRKRORVWRNOLMHYDQMHRSRUWXQLVWRSWXLYDQMH
RVUHGQMRVWRVYHWDRYLVQRVW

p
 .ORQLVHRKRORVWLRQDSRQL]XMHRYMHNDLUDDVDPRVYDX

p
 .DNRQLNDGQLMHPRJDRXVSMHWLXRWPMHQXGUXWYXL]RVYHWHJDMHRJRYDUDR

o
 RYMHDQVWYRELLPDORQHRJUDQLHQHPRJXQRVWLNDGDELLPDORPRJXQRVW
GDRJUDQLLPRRJUDQLHQLK

o
 RYMHDQVWYRELLPDORQHRJUDQLHQHPRJXQRVWLNDGDELLPDORPRJXQRVW
GDRJUDQLLPRRJUDQLHQLK

p
 .DNRQLNDGQLMHPRJDRXVSMHWLXRWPMHQXGUXWYXL]RVYHWHJDMHRJRYDUDR

p
 .ORQLVHRKRORVWLRQDSRQL]XMHRYMHNDLUDDVDPRVYDX

R
 JRYDUDQMHRJUDQLHQRVWRKRORVWRNOLMHYDQMHRSRUWXQLVWRSWXLYDQMH
RVUHGQMRVWRVYHWDRYLVQRVW

1
 HEXGLRKROQLSUHGPDOLPDQLSUHGYHOLNLPD

1
 HJRGRYDQMHMHSUL]QDYDQMHEHVSRPRQRVWLQHPLORVUGQRVW
1
 HPLORVUGDQMHRYMHNSUHVORERGDQXULMHLPDWDMWHQHHSRWHGMHWLXGDUDFD
p
 1HSRYMHUHQMHVHQLNDGDQHMDYOMDSUHUDQRDOLHVWRSUHNDVQR
3
 UHYLHQHSRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWSUHYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
p
 1LWDQLMHWDNRRSDVQRNDRPLVDRL]X]HYQHSURPLOMHQRVWL
6
 ODEQHSULMDWHOMXWYUDYLJRULMHRGQDMMDHJL]YDQD
p
 /MXGVNDQHUD]ERULWRVWGRGXHQLMHSRUDVOD1RSRUD]QRMHSRUDVWDREURM
QHUD]ERULWLK
o
 1HUD]XPQRVWMHXQDMYHRMPMHULQHSREMHGLYDVLODQDNXJOL]HPDOMVNRM
p
 1HVWUSOMHQMHMHMHGLQDRVRELQDPODGRVWL]DLMLPJXELWNRPQHDOLPRX
VWDURVWL
1
 HVWUSOMHQMHMHVWUDK
o
 1RQNRQIRUPL]DPMHJXQDMXDRYLVQRVWRYODGDMXRMWH]L

2
 KRORVWGROD]LSULMHSDGD

2
 KRORJDHXQLWLWLQMHJRYSRQRV
2
 KRORVWPDOLKMHXWRPHWRQHSUHVWDQRJRYRUHRVHELDRKRORVWYHOLNLKMHX
WRPHWRRVHELQLNDGQHJRYRUH
2
 QDMWNRVHX]RKROLRRWNULYDGDMRQLMHGRYROMQRUD]PLOMDR
3
 RYULMHHQDRKRORVWPQRJRMHRSDVQLMDRGXJURHQRJLQWHUHVD
p
 %ROMHMHRNOLMHYDWLQHJRSRJULMHLWL
1
 HYDOMDSUHYLHRNOLMHYDWL
2
 SDVQRMHRNOLMHYDQMHLVWDMDQMH
,
 NRGRNOLMHYDQMDPRUDVHRGOXLWL
p
 ,VNXVQLRSRUWXQLVWLSOLYDMXWDNRVULMHNRPGDNDVQLMHPRJXUHLGDLKMH
VWUXMDRGQLMHODRSWXLYDQMH

1
 HJRGRYDQMHMHSUL]QDYDQMHEHVSRPRQRVWLQHPLORVUGQRVW
1
 HPLORVUGDQMHRYMHNSUHVORERGDQXULMHLPDWDMWHQHHSRWHGMHWLXGDUDFD
p
 1HSRYMHUHQMHVHQLNDGDQHMDYOMDSUHUDQRDOLHVWRSUHNDVQR
3
 UHYLHQHSRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWSUHYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
p
 1LWDQLMHWDNRRSDVQRNDRPLVDRL]X]HYQHSURPLOMHQRVWL
6
 ODEQHSULMDWHOMXWYUDYLJRULMHRGQDMMDHJL]YDQD
p
 /MXGVNDQHUD]ERULWRVWGRGXHQLMHSRUDVOD1RSRUD]QRMHSRUDVWDREURM
QHUD]ERULWLK
o
 1HUD]XPQRVWMHXQDMYHRMPMHULQHSREMHGLYDVLODQDNXJOL]HPDOMVNRM
p
 1HVWUSOMHQMHMHMHGLQDRVRELQDPODGRVWL]DLMLPJXELWNRPQHDOLPRX
VWDURVWL
1
 HVWUSOMHQMHMHVWUDK
o
 1RQNRQIRUPL]DPMHJXQDMXDRYLVQRVWRYODGDMXRMWH]L

p
 ,VNXVQLRSRUWXQLVWLSOLYDMXWDNRVULMHNRPGDNDVQLMHPRJXUHLGDLKMH
VWUXMDRGQLMHODRSWXLYDQMH
,
 NRGRNOLMHYDQMDPRUDVHRGOXLWL
2
 SDVQRMHRNOLMHYDQMHLVWDMDQMH
1
 HYDOMDSUHYLHRNOLMHYDWL
p
 %ROMHMHRNOLMHYDWLQHJRSRJULMHLWL
3
 RYULMHHQDRKRORVWPQRJRMHRSDVQLMDRGXJURHQRJLQWHUHVD
2
 QDMWNRVHX]RKROLRRWNULYDGDMRQLMHGRYROMQRUD]PLOMDR
2
 KRORVWPDOLKMHXWRPHWRQHSUHVWDQRJRYRUHRVHELDRKRORVWYHOLNLKMHX
WRPHWRRVHELQLNDGQHJRYRUH
2
 KRORVWGROD]LSULMHSDGD
2
 KRORJDHXQLWLWLQMHJRYSRQRV
1
 HEXGLRKROQLSUHGPDOLPDQLSUHGYHOLNLPD

R
 JRYDUDQMHRJUDQLHQRVWRKRORVWRNOLMHYDQMHRSRUWXQLVWRSWXLYDQMH
RVUHGQMRVWRVYHWDRYLVQRVW

p
 .ORQLVHRKRORVWLRQDSRQL]XMHRYMHNDLUDDVDPRVYDX

p
 .DNRQLNDGQLMHPRJDRXVSMHWLXRWPMHQXGUXWYXL]RVYHWHJDMHRJRYDUDR

o
 RYMHDQVWYRELLPDORQHRJUDQLHQHPRJXQRVWLNDGDELLPDORPRJXQRVW
GDRJUDQLLPRRJUDQLHQLK

o
 RYMHDQVWYRELLPDORQHRJUDQLHQHPRJXQRVWLNDGDELLPDORPRJXQRVW
GDRJUDQLLPRRJUDQLHQLK

p
 .DNRQLNDGQLMHPRJDRXVSMHWLXRWPMHQXGUXWYXL]RVYHWHJDMHRJRYDUDR

p
 .ORQLVHRKRORVWLRQDSRQL]XMHRYMHNDLUDDVDPRVYDX

R
 JRYDUDQMHRJUDQLHQRVWRKRORVWRNOLMHYDQMHRSRUWXQLVWRSWXLYDQMH
RVUHGQMRVWRVYHWDRYLVQRVW

1
 HEXGLRKROQLSUHGPDOLPDQLSUHGYHOLNLPD

1
 HJRGRYDQMHMHSUL]QDYDQMHEHVSRPRQRVWLQHPLORVUGQRVW
1
 HPLORVUGDQMHRYMHNSUHVORERGDQXULMHLPDWDMWHQHHSRWHGMHWLXGDUDFD
p
 1HSRYMHUHQMHVHQLNDGDQHMDYOMDSUHUDQRDOLHVWRSUHNDVQR
3
 UHYLHQHSRYMHUHQMDHVWRMHJOXSRVWSUHYLHQHSRYMHUHQMDXYLMHNMHQHVUHD
p
 1LWDQLMHWDNRRSDVQRNDRPLVDRL]X]HYQHSURPLOMHQRVWL
6
 ODEQHSULMDWHOMXWYUDYLJRULMHRGQDMMDHJL]YDQD
p
 /MXGVNDQHUD]ERULWRVWGRGXHQLMHSRUDVOD1RSRUD]QRMHSRUDVWDREURM
QHUD]ERULWLK
o
 1HUD]XPQRVWMHXQDMYHRMPMHULQHSREMHGLYDVLODQDNXJOL]HPDOMVNRM
p
 1HVWUSOMHQMHMHMHGLQDRVRELQDPODGRVWL]DLMLPJXELWNRPQHDOLPRX
VWDURVWL
1
 HVWUSOMHQMHMHVWUDK
o
 1RQNRQIRUPL]DPMHJXQDMXDRYLVQRVWRYODGDMXRMWH]L

2
 KRORVWGROD]LSULMHSDGD

2
 KRORJDHXQLWLWLQMHJRYSRQRV
2
 KRORVWPDOLKMHXWRPHWRQHSUHVWDQRJRYRUHRVHELDRKRORVWYHOLNLKMHX
WRPHWRRVHELQLNDGQHJRYRUH
2
 QDMWNRVHX]RKROLRRWNULYDGDMRQLMHGRYROMQRUD]PLOMDR
3
 RYULMHHQDRKRORVWPQRJRMHRSDVQLMDRGXJURHQRJLQWHUHVD
p
 %ROMHMHRNOLMHYDWLQHJRSRJULMHLWL
1
 HYDOMDSUHYLHRNOLMHYDWL
2
 SDVQRMHRNOLMHYDQMHLVWDMDQMH
,
 NRGRNOLMHYDQMDPRUDVHRGOXLWL
p
 ,VNXVQLRSRUWXQLVWLSOLYDMXWDNRVULMHNRPGDNDVQLMHPRJXUHLGDLKMH
VWUXMDRGQLMHODRSWXLYDQMH

.
 ORQLVHRSWXLYDQMDSULMHQHJRWRLVWUDLSUYRSURPLVOLSDRQGD
XNRUL
p
 0RGHUQRGREDR]QDXMHWULMXPINROHNWLYQHRVUHGQMRVWL
2
 VUHGQMLGXKRYLRELQRRVXXMXVYHRQRWRSUHOD]LQMLKRYGRPHW
p
 .ORQLVHRVYHWHRQDMHQHNDYUVWDGLYOMHSUDYGH

p
 2QDMWNRGDQDVVDPRSURPDWUDSRND]XMHQHOMXGVNXILOR]RILMXLOL
QHYMHURMDWQXVOMHSRX
9
 HLQDRVREDMHSDVLYQDMHUMHXSODHQDGDQHXJUR]LVYRMSRORDMRQDQLMHX
VWDQMXGDVHL]GLJQHL]QDGXVWDOMHQLKGUXWYHQLKRGQRVDMHUMHMRXYLMHN
RJUDQLHQDQMLKRYLPRNYLULPD2QDQHSR]QDMHVHEHQLWLQH]QD]DVYRMH
VNULYHQHPRJXQRVWL8]URFLWDNYRPRGQRVXSUHPDVHELVDPRPHQDOD]HVHX
]DRELODHQMXGUXWYHQLKQDJUDGDLSUL]QDQMDGUXWYHQLPSUHGUDVXGDPDL
GUXWYHQLPVWHUHRWLSLPD6WRJDPQRJLRGXVWDMXRGSXWDNDNWXDOL]DFLMLPLUH
VHVDVXGELQRPLGR]YROMDYDMXGDSURSDGDQMLKRYWDOHQWLGRPHWL
o
 2GQDMYHHJVPLVOD]DUHGGRSHGDQWHULMHMHVDPRMHGDQNRUDN
o
 7NRVWDOQRQDVWRMLUHLQHWRNRQDQRQHGRVSLMHYDGDOMHRGSOLWNRVWL

1
 HRVYHXMVH$NRVHRVYHXMH]DMHGQXSRGORVWSRLQMDHGUXJX

S
 DVLYQRVWSHGDQWHULMDSOLWNRVWSRGLQMDYDQMHSRGLODHQMHSRGORVW
SRKOHSDSROWURQSROXEXGQRVWSRQL]QRVWSRWLVNLYDQMHSUHEDFLYDQMHL
SULJRYDUDQMHSUHVHGDQSUHVWLSUHWYDUDQMHSUHYDUDSUH]LU
SULJRYDUDQMHSULMHNRUSULNULYDQMHSULPLWLYL]DPSULVOXNLYDQMH
SURVMHQRVW

1
 HRVYHXMVHRVYHWDMHQRYDQHSUDYGD$OLRGJRHQDSUDYGDLVWRWDNR
SRVWDMHQHSUDYGD

3
 XDLQDVPRJXQDXLWLWROHUDQFLML-RVHQLMHGDQSXDQLMHDOLRQD
QHSXDD

2
 VYHWDMHLSDNQDMVLJXUQLMLQDLQGDVHSRVWLJQHSUDYGD

3
 DPHWQRJDOXODNRQFHQWULUDEXGDOLRPRJXXMHGDVLQHWRVWUSDXXVWD

2
 VYHWDMHQHNDYUVWDGLYOMHSUDYGH

p
 .DGDMHGQRPVD]QDPRRHPXVYHRYLVLPRSUHVWDQHPRELWLNRPXQLNDWLYQL

2
 VYHWDMHVODVWNRMDPRGDWUDMHMHGDQGDQYHOLNRGXQRVWRVMHDMNRMHPVH
PRHUDGRYDWLYMHQR

2
 VYHWDMHXYLMHNSRVOMHGLFDVODERVWLGXHNRMDQHPRHSRGQLMHWLQHSUDYGX

2
 VYHWDMHVWURJDND]QDEH]SUHYHQWLYQHIXQNFLMH

2
 VYHWDMHVWURJDND]QDEH]SUHYHQWLYQHIXQNFLMH

2
 VYHWDMHXYLMHNSRVOMHGLFDVODERVWLGXHNRMDQHPRHSRGQLMHWLQHSUDYGX

2
 VYHWDMHVODVWNRMDPRGDWUDMHMHGDQGDQYHOLNRGXQRVWRVMHDMNRMHPVH
PRHUDGRYDWLYMHQR

p
 .DGDMHGQRPVD]QDPRRHPXVYHRYLVLPRSUHVWDQHPRELWLNRPXQLNDWLYQL

2
 VYHWDMHQHNDYUVWDGLYOMHSUDYGH

3
 DPHWQRJDOXODNRQFHQWULUDEXGDOLRPRJXXMHGDVLQHWRVWUSDXXVWD

2
 VYHWDMHLSDNQDMVLJXUQLMLQDLQGDVHSRVWLJQHSUDYGD

3
 XDLQDVPRJXQDXLWLWROHUDQFLML-RVHQLMHGDQSXDQLMHDOLRQD
QHSXDD

1
 HRVYHXMVHRVYHWDMHQRYDQHSUDYGD$OLRGJRHQDSUDYGDLVWRWDNR
SRVWDMHQHSUDYGD

S
 DVLYQRVWSHGDQWHULMDSOLWNRVWSRGLQMDYDQMHSRGLODHQMHSRGORVW
SRKOHSDSROWURQSROXEXGQRVWSRQL]QRVWSRWLVNLYDQMHSUHEDFLYDQMHL
SULJRYDUDQMHSUHVHGDQSUHVWLSUHWYDUDQMHSUHYDUDSUH]LU
SULJRYDUDQMHSULMHNRUSULNULYDQMHSULPLWLYL]DPSULVOXNLYDQMH
SURVMHQRVW

1
 HRVYHXMVH$NRVHRVYHXMH]DMHGQXSRGORVWSRLQMDHGUXJX

p
 2QDMWNRGDQDVVDPRSURPDWUDSRND]XMHQHOMXGVNXILOR]RILMXLOL
QHYMHURMDWQXVOMHSRX
9
 HLQDRVREDMHSDVLYQDMHUMHXSODHQDGDQHXJUR]LVYRMSRORDMRQDQLMHX
VWDQMXGDVHL]GLJQHL]QDGXVWDOMHQLKGUXWYHQLKRGQRVDMHUMHMRXYLMHN
RJUDQLHQDQMLKRYLPRNYLULPD2QDQHSR]QDMHVHEHQLWLQH]QD]DVYRMH
VNULYHQHPRJXQRVWL8]URFLWDNYRPRGQRVXSUHPDVHELVDPRPHQDOD]HVHX
]DRELODHQMXGUXWYHQLKQDJUDGDLSUL]QDQMDGUXWYHQLPSUHGUDVXGDPDL
GUXWYHQLPVWHUHRWLSLPD6WRJDPQRJLRGXVWDMXRGSXWDNDNWXDOL]DFLMLPLUH
VHVDVXGELQRPLGR]YROMDYDMXGDSURSDGDQMLKRYWDOHQWLGRPHWL
o
 2GQDMYHHJVPLVOD]DUHGGRSHGDQWHULMHMHVDPRMHGDQNRUDN
o
 7NRVWDOQRQDVWRMLUHLQHWRNRQDQRQHGRVSLMHYDGDOMHRGSOLWNRVWL

.
 ORQLVHRSWXLYDQMDSULMHQHJRWRLVWUDLSUYRSURPLVOLSDRQGD
XNRUL
p
 0RGHUQRGREDR]QDXMHWULMXPINROHNWLYQHRVUHGQMRVWL
2
 VUHGQMLGXKRYLRELQRRVXXMXVYHRQRWRSUHOD]LQMLKRYGRPHW
p
 .ORQLVHRVYHWHRQDMHQHNDYUVWDGLYOMHSUDYGH


.
 ORQLVHRSWXLYDQMDSULMHQHJRWRLVWUDLSUYRSURPLVOLSDRQGD
XNRUL
p
 0RGHUQRGREDR]QDXMHWULMXPINROHNWLYQHRVUHGQMRVWL
2
 VUHGQMLGXKRYLRELQRRVXXMXVYHRQRWRSUHOD]LQMLKRYGRPHW
p
 .ORQLVHRVYHWHRQDMHQHNDYUVWDGLYOMHSUDYGH

p
 2QDMWNRGDQDVVDPRSURPDWUDSRND]XMHQHOMXGVNXILOR]RILMXLOL
QHYMHURMDWQXVOMHSRX
9
 HLQDRVREDMHSDVLYQDMHUMHXSODHQDGDQHXJUR]LVYRMSRORDMRQDQLMHX
VWDQMXGDVHL]GLJQHL]QDGXVWDOMHQLKGUXWYHQLKRGQRVDMHUMHMRXYLMHN
RJUDQLHQDQMLKRYLPRNYLULPD2QDQHSR]QDMHVHEHQLWLQH]QD]DVYRMH
VNULYHQHPRJXQRVWL8]URFLWDNYRPRGQRVXSUHPDVHELVDPRPHQDOD]HVHX
]DRELODHQMXGUXWYHQLKQDJUDGDLSUL]QDQMDGUXWYHQLPSUHGUDVXGDPDL
GUXWYHQLPVWHUHRWLSLPD6WRJDPQRJLRGXVWDMXRGSXWDNDNWXDOL]DFLMLPLUH
VHVDVXGELQRPLGR]YROMDYDMXGDSURSDGDQMLKRYWDOHQWLGRPHWL
o
 2GQDMYHHJVPLVOD]DUHGGRSHGDQWHULMHMHVDPRMHGDQNRUDN
o
 7NRVWDOQRQDVWRMLUHLQHWRNRQDQRQHGRVSLMHYDGDOMHRGSOLWNRVWL

1
 HRVYHXMVH$NRVHRVYHXMH]DMHGQXSRGORVWSRLQMDHGUXJX

S
 DVLYQRVWSHGDQWHULMDSOLWNRVWSRGLQMDYDQMHSRGLODHQMHSRGORVW
SRKOHSDSROWURQSROXEXGQRVWSRQL]QRVWSRWLVNLYDQMHSUHEDFLYDQMHL
SULJRYDUDQMHSUHVHGDQSUHVWLSUHWYDUDQMHSUHYDUDSUH]LU
SULJRYDUDQMHSULMHNRUSULNULYDQMHSULPLWLYL]DPSULVOXNLYDQMH
SURVMHQRVW

1
 HRVYHXMVHRVYHWDMHQRYDQHSUDYGD$OLRGJRHQDSUDYGDLVWRWDNR
SRVWDMHQHSUDYGD

3
 XDLQDVPRJXQDXLWLWROHUDQFLML-RVHQLMHGDQSXDQLMHDOLRQD
QHSXDD

2
 VYHWDMHLSDNQDMVLJXUQLMLQDLQGDVHSRVWLJQHSUDYGD

3
 DPHWQRJDOXODNRQFHQWULUDEXGDOLRPRJXXMHGDVLQHWRVWUSDXXVWD

2
 VYHWDMHQHNDYUVWDGLYOMHSUDYGH

p
 .DGDMHGQRPVD]QDPRRHPXVYHRYLVLPRSUHVWDQHPRELWLNRPXQLNDWLYQL

2
 VYHWDMHVODVWNRMDPRGDWUDMHMHGDQGDQYHOLNRGXQRVWRVMHDMNRMHPVH
PRHUDGRYDWLYMHQR

2
 VYHWDMHXYLMHNSRVOMHGLFDVODERVWLGXHNRMDQHPRHSRGQLMHWLQHSUDYGX

2
 VYHWDMHVWURJDND]QDEH]SUHYHQWLYQHIXQNFLMH

2
 VYHWDMHVWURJDND]QDEH]SUHYHQWLYQHIXQNFLMH

2
 VYHWDMHXYLMHNSRVOMHGLFDVODERVWLGXHNRMDQHPRHSRGQLMHWLQHSUDYGX

2
 VYHWDMHVODVWNRMDPRGDWUDMHMHGDQGDQYHOLNRGXQRVWRVMHDMNRMHPVH
PRHUDGRYDWLYMHQR

p
 .DGDMHGQRPVD]QDPRRHPXVYHRYLVLPRSUHVWDQHPRELWLNRPXQLNDWLYQL

2
 VYHWDMHQHNDYUVWDGLYOMHSUDYGH

3
 DPHWQRJDOXODNRQFHQWULUDEXGDOLRPRJXXMHGDVLQHWRVWUSDXXVWD

2
 VYHWDMHLSDNQDMVLJXUQLMLQDLQGDVHSRVWLJQHSUDYGD

3
 XDLQDVPRJXQDXLWLWROHUDQFLML-RVHQLMHGDQSXDQLMHDOLRQD
QHSXDD

1
 HRVYHXMVHRVYHWDMHQRYDQHSUDYGD$OLRGJRHQDSUDYGDLVWRWDNR
SRVWDMHQHSUDYGD

S
 DVLYQRVWSHGDQWHULMDSOLWNRVWSRGLQMDYDQMHSRGLODHQMHSRGORVW
SRKOHSDSROWURQSROXEXGQRVWSRQL]QRVWSRWLVNLYDQMHSUHEDFLYDQMHL
SULJRYDUDQMHSUHVHGDQSUHVWLSUHWYDUDQMHSUHYDUDSUH]LU
SULJRYDUDQMHSULMHNRUSULNULYDQMHSULPLWLYL]DPSULVOXNLYDQMH
SURVMHQRVW

1
 HRVYHXMVH$NRVHRVYHXMH]DMHGQXSRGORVWSRLQMDHGUXJX

p
 2QDMWNRGDQDVVDPRSURPDWUDSRND]XMHQHOMXGVNXILOR]RILMXLOL
QHYMHURMDWQXVOMHSRX
9
 HLQDRVREDMHSDVLYQDMHUMHXSODHQDGDQHXJUR]LVYRMSRORDMRQDQLMHX
VWDQMXGDVHL]GLJQHL]QDGXVWDOMHQLKGUXWYHQLKRGQRVDMHUMHMRXYLMHN
RJUDQLHQDQMLKRYLPRNYLULPD2QDQHSR]QDMHVHEHQLWLQH]QD]DVYRMH
VNULYHQHPRJXQRVWL8]URFLWDNYRPRGQRVXSUHPDVHELVDPRPHQDOD]HVHX
]DRELODHQMXGUXWYHQLKQDJUDGDLSUL]QDQMDGUXWYHQLPSUHGUDVXGDPDL
GUXWYHQLPVWHUHRWLSLPD6WRJDPQRJLRGXVWDMXRGSXWDNDNWXDOL]DFLMLPLUH
VHVDVXGELQRPLGR]YROMDYDMXGDSURSDGDQMLKRYWDOHQWLGRPHWL
o
 2GQDMYHHJVPLVOD]DUHGGRSHGDQWHULMHMHVDPRMHGDQNRUDN
o
 7NRVWDOQRQDVWRMLUHLQHWRNRQDQRQHGRVSLMHYDGDOMHRGSOLWNRVWL

.
 ORQLVHRSWXLYDQMDSULMHQHJRWRLVWUDLSUYRSURPLVOLSDRQGD
XNRUL
p
 0RGHUQRGREDR]QDXMHWULMXPINROHNWLYQHRVUHGQMRVWL
2
 VUHGQMLGXKRYLRELQRRVXXMXVYHRQRWRSUHOD]LQMLKRYGRPHW
p
 .ORQLVHRVYHWHRQDMHQHNDYUVWDGLYOMHSUDYGHo
 .ORQLVHVXEPLVLYQRVWLSULNODQMDQMDLSRWLQMDYDQMD
p
 1HPRJXWLGDWLUHFHSW]DXVSMHKDOLWLPRJXUHLIRUPXOX]DQHXVSMHK
1DVWRMLVYDNRPHXJRGLWL
1
 HSRYLQXMVHVDVYDNLPYMHWURPLQHLGLSRVYDNRMVWD]L
p
 1HNDMHSURNOHWDQDGPRNRMDVHXSRWUHEOMDYD]DSRGODGMHOD=QDQRVWEH]
UD]XPDGYRVWUXNDMHOXGRVW
1
 HPRJXHMH]DPLVOLWLSRGORVW]DNRMXNUWDFQHELELRVSRVREDQ
6
 PMHUQRVWMHSUYDVWHSHQLFDGRSRGORVWL
p
 3RKOHSQRPHLXJUREXMHWLMHVQR
3
 RKOHSDLPLUX]DMDPQRVHLVNOMXXMX
3
 RKOHSDMHQDMYHHVLURPDWYRNDRWRMH]DGRYROMVWYRVRQLPWRLPD
QDMYHH]DGRYROMVWYR
3
 RKOHSDMHSRQRUEH]GQDLLGHMDRVORERHQMDNRMXGRELYDPRRGQMH]LQRJ
RVORERHQMDMHVWLOX]LMD
3
 RKOHSDMHSULURGQDLPHQWDOQDSRVOMHGLFDRULMHQWDFLMHQDLPDQMH3RKOHSQLN
PDWRELRVDGUDMQMHJRYHSRKOHSHQLNDGDQHHLPDWLGRYROMQRQLWLELWL
]DGRYROMDQ2QDQHPDWRNH]DVLHQMDMHUXQXWUDQMDSUD]QLQDGRVDGD
XVDPOMHQRVWLSRWLWHQRVWNRMHELWUHEDORSUHYODGDYDWLQHPRJXELWL
XNORQMHQH]DGRYROMDYDQMHPGRWLQHSRKOHSH
3
 RKOHSD]DQRYFHPQH]QD]DJUDQLFH
p
 1HPDWURQDEH]SROWURQD
p
 LWDQMH]DJOXSOMXMXLKWHNVWRYDLQLRYMHNDGDKRGDMXLVSDYDRQRJD
GHIRUPLUD9HLQDOMXGLMHSROXEXGQDLOLSROXXVSDYDQD
3
 LVPHQRVWQLMHEODJRGDWXNROLNROMXGLLWDMXPDWHULMDOHNRMLRVLURPDXMX
QMLKRYXVSRVREQRVWGRLYOMDYDQMDLPDWDQMD
p
 .ORQLVHSRQL]QRVWLRQDMHVPLFDOLFDRKRORVWL
,
 VWLQVNHMHSRQL]DQVDPRRQDMNRMLQHWHLGDVDPXWMHHQDVYRMXVXGELQXYH
MHSULKYDDRQDNYXNDNYDMHVW
1
 LWNRVHWDNRJUXERQHRGQRVLSUHPDSRGUHHQLPDNDRRQLNRMLVHSRQL]XMX
SUHGSUHWSRVWDYOMHQLPD
3
 RQL]QRVWMHVPLFDOLFDRKRORVWL
6
 SRVREQRVWREMHNWLYQRJPLOMHQMDMHXPHPRFLRQDOQRVWDQRYLWHL]DXPDMH
SRQL]QRVW
p
 3RWLVNLYDQMHVDGUDMDGRLYOMDMDLLVNXVWYDL]VYLMHVWLXSRGVYLMHVWLQH
JODYQLREUDPEHQLPHKDQL]DPOLQRVWL3ULWRPHLVWLQDSRMHGLQDFVHRVOREDD
WMHVNREHDOLVHQHVPDQMXMHQDSHWRVWXRUJDQL]PX

p
 3RKOHSQRPHLXJUREXMHWLMHVQR
3
 RKOHSDLPLUX]DMDPQRVHLVNOMXXMX
3
 RKOHSDMHQDMYHHVLURPDWYRNDRWRMH]DGRYROMVWYRVRQLPWRLPD
QDMYHH]DGRYROMVWYR
3
 RKOHSDMHSRQRUEH]GQDLLGHMDRVORERHQMDNRMXGRELYDPRRGQMH]LQRJ
RVORERHQMDMHVWLOX]LMD
3
 RKOHSDMHSULURGQDLPHQWDOQDSRVOMHGLFDRULMHQWDFLMHQDLPDQMH3RKOHSQLN
PDWRELRVDGUDMQMHJRYHSRKOHSHQLNDGDQHHLPDWLGRYROMQRQLWLELWL
]DGRYROMDQ2QDQHPDWRNH]DVLHQMDMHUXQXWUDQMDSUD]QLQDGRVDGD
XVDPOMHQRVWLSRWLWHQRVWNRMHELWUHEDORSUHYODGDYDWLQHPRJXELWL
XNORQMHQH]DGRYROMDYDQMHPGRWLQHSRKOHSH
3
 RKOHSD]DQRYFHPQH]QD]DJUDQLFH
p
 1HPDWURQDEH]SROWURQD
p
 LWDQMH]DJOXSOMXMXLKWHNVWRYDLQLRYMHNDGDKRGDMXLVSDYDRQRJD
GHIRUPLUD9HLQDOMXGLMHSROXEXGQDLOLSROXXVSDYDQD
3
 LVPHQRVWQLMHEODJRGDWXNROLNROMXGLLWDMXPDWHULMDOHNRMLRVLURPDXMX
QMLKRYXVSRVREQRVWGRLYOMDYDQMDLPDWDQMD
p
 .ORQLVHSRQL]QRVWLRQDMHVPLFDOLFDRKRORVWL
,
 VWLQVNHMHSRQL]DQVDPRRQDMNRMLQHWHLGDVDPXWMHHQDVYRMXVXGELQXYH
MHSULKYDDRQDNYXNDNYDMHVW
1
 LWNRVHWDNRJUXERQHRGQRVLSUHPDSRGUHHQLPDNDRRQLNRMLVHSRQL]XMX
SUHGSUHWSRVWDYOMHQLPD
3
 RQL]QRVWMHVPLFDOLFDRKRORVWL
6
 SRVREQRVWREMHNWLYQRJPLOMHQMDMHXPHPRFLRQDOQRVWDQRYLWHL]DXPDMH
SRQL]QRVW
p
 3RWLVNLYDQMHVDGUDMDGRLYOMDMDLLVNXVWYDL]VYLMHVWLXSRGVYLMHVWLQH
JODYQLREUDPEHQLPHKDQL]DPOLQRVWL3ULWRPHLVWLQDSRMHGLQDFVHRVOREDD
WMHVNREHDOLVHQHVPDQMXMHQDSHWRVWXRUJDQL]PX
o
 .ORQLVHVXEPLVLYQRVWLSULNODQMDQMDLSRWLQMDYDQMD
p
 1HPRJXWLGDWLUHFHSW]DXVSMHKDOLWLPRJXUHLIRUPXOX]DQHXVSMHK
1DVWRMLVYDNRPHXJRGLWL
1
 HSRYLQXMVHVDVYDNLPYMHWURPLQHLGLSRVYDNRMVWD]L
p
 1HNDMHSURNOHWDQDGPRNRMDVHXSRWUHEOMDYD]DSRGODGMHOD=QDQRVWEH]
UD]XPDGYRVWUXNDMHOXGRVW
1
 HPRJXHMH]DPLVOLWLSRGORVW]DNRMXNUWDFQHELELRVSRVREDQ
6
 PMHUQRVWMHSUYDVWHSHQLFDGRSRGORVWL

o
 .ORQLVHVXEPLVLYQRVWLSULNODQMDQMDLSRWLQMDYDQMD
p
 1HPRJXWLGDWLUHFHSW]DXVSMHKDOLWLPRJXUHLIRUPXOX]DQHXVSMHK
1DVWRMLVYDNRPHXJRGLWL
1
 HSRYLQXMVHVDVYDNLPYMHWURPLQHLGLSRVYDNRMVWD]L
p
 1HNDMHSURNOHWDQDGPRNRMDVHXSRWUHEOMDYD]DSRGODGMHOD=QDQRVWEH]
UD]XPDGYRVWUXNDMHOXGRVW
1
 HPRJXHMH]DPLVOLWLSRGORVW]DNRMXNUWDFQHELELRVSRVREDQ
6
 PMHUQRVWMHSUYDVWHSHQLFDGRSRGORVWL
p
 3RKOHSQRPHLXJUREXMHWLMHVQR
3
 RKOHSDLPLUX]DMDPQRVHLVNOMXXMX
3
 RKOHSDMHQDMYHHVLURPDWYRNDRWRMH]DGRYROMVWYRVRQLPWRLPD
QDMYHH]DGRYROMVWYR
3
 RKOHSDMHSRQRUEH]GQDLLGHMDRVORERHQMDNRMXGRELYDPRRGQMH]LQRJ
RVORERHQMDMHVWLOX]LMD
3
 RKOHSDMHSULURGQDLPHQWDOQDSRVOMHGLFDRULMHQWDFLMHQDLPDQMH3RKOHSQLN
PDWRELRVDGUDMQMHJRYHSRKOHSHQLNDGDQHHLPDWLGRYROMQRQLWLELWL
]DGRYROMDQ2QDQHPDWRNH]DVLHQMDMHUXQXWUDQMDSUD]QLQDGRVDGD
XVDPOMHQRVWLSRWLWHQRVWNRMHELWUHEDORSUHYODGDYDWLQHPRJXELWL
XNORQMHQH]DGRYROMDYDQMHPGRWLQHSRKOHSH
3
 RKOHSD]DQRYFHPQH]QD]DJUDQLFH
p
 1HPDWURQDEH]SROWURQD
p
 LWDQMH]DJOXSOMXMXLKWHNVWRYDLQLRYMHNDGDKRGDMXLVSDYDRQRJD
GHIRUPLUD9HLQDOMXGLMHSROXEXGQDLOLSROXXVSDYDQD
3
 LVPHQRVWQLMHEODJRGDWXNROLNROMXGLLWDMXPDWHULMDOHNRMLRVLURPDXMX
QMLKRYXVSRVREQRVWGRLYOMDYDQMDLPDWDQMD
p
 .ORQLVHSRQL]QRVWLRQDMHVPLFDOLFDRKRORVWL
,
 VWLQVNHMHSRQL]DQVDPRRQDMNRMLQHWHLGDVDPXWMHHQDVYRMXVXGELQXYH
MHSULKYDDRQDNYXNDNYDMHVW
1
 LWNRVHWDNRJUXERQHRGQRVLSUHPDSRGUHHQLPDNDRRQLNRMLVHSRQL]XMX
SUHGSUHWSRVWDYOMHQLPD
3
 RQL]QRVWMHVPLFDOLFDRKRORVWL
6
 SRVREQRVWREMHNWLYQRJPLOMHQMDMHXPHPRFLRQDOQRVWDQRYLWHL]DXPDMH
SRQL]QRVW
p
 3RWLVNLYDQMHVDGUDMDGRLYOMDMDLLVNXVWYDL]VYLMHVWLXSRGVYLMHVWLQH
JODYQLREUDPEHQLPHKDQL]DPOLQRVWL3ULWRPHLVWLQDSRMHGLQDFVHRVOREDD
WMHVNREHDOLVHQHVPDQMXMHQDSHWRVWXRUJDQL]PXp
 3RKOHSQRPHLXJUREXMHWLMHVQR
3
 RKOHSDLPLUX]DMDPQRVHLVNOMXXMX
3
 RKOHSDMHQDMYHHVLURPDWYRNDRWRMH]DGRYROMVWYRVRQLPWRLPD
QDMYHH]DGRYROMVWYR
3
 RKOHSDMHSRQRUEH]GQDLLGHMDRVORERHQMDNRMXGRELYDPRRGQMH]LQRJ
RVORERHQMDMHVWLOX]LMD
3
 RKOHSDMHSULURGQDLPHQWDOQDSRVOMHGLFDRULMHQWDFLMHQDLPDQMH3RKOHSQLN
PDWRELRVDGUDMQMHJRYHSRKOHSHQLNDGDQHHLPDWLGRYROMQRQLWLELWL
]DGRYROMDQ2QDQHPDWRNH]DVLHQMDMHUXQXWUDQMDSUD]QLQDGRVDGD
XVDPOMHQRVWLSRWLWHQRVWNRMHELWUHEDORSUHYODGDYDWLQHPRJXELWL
XNORQMHQH]DGRYROMDYDQMHPGRWLQHSRKOHSH
3
 RKOHSD]DQRYFHPQH]QD]DJUDQLFH
p
 1HPDWURQDEH]SROWURQD
p
 LWDQMH]DJOXSOMXMXLKWHNVWRYDLQLRYMHNDGDKRGDMXLVSDYDRQRJD
GHIRUPLUD9HLQDOMXGLMHSROXEXGQDLOLSROXXVSDYDQD
3
 LVPHQRVWQLMHEODJRGDWXNROLNROMXGLLWDMXPDWHULMDOHNRMLRVLURPDXMX
QMLKRYXVSRVREQRVWGRLYOMDYDQMDLPDWDQMD
p
 .ORQLVHSRQL]QRVWLRQDMHVPLFDOLFDRKRORVWL
,
 VWLQVNHMHSRQL]DQVDPRRQDMNRMLQHWHLGDVDPXWMHHQDVYRMXVXGELQXYH
MHSULKYDDRQDNYXNDNYDMHVW
1
 LWNRVHWDNRJUXERQHRGQRVLSUHPDSRGUHHQLPDNDRRQLNRMLVHSRQL]XMX
SUHGSUHWSRVWDYOMHQLPD
3
 RQL]QRVWMHVPLFDOLFDRKRORVWL
6
 SRVREQRVWREMHNWLYQRJPLOMHQMDMHXPHPRFLRQDOQRVWDQRYLWHL]DXPDMH
SRQL]QRVW
p
 3RWLVNLYDQMHVDGUDMDGRLYOMDMDLLVNXVWYDL]VYLMHVWLXSRGVYLMHVWLQH
JODYQLREUDPEHQLPHKDQL]DPOLQRVWL3ULWRPHLVWLQDSRMHGLQDFVHRVOREDD
WMHVNREHDOLVHQHVPDQMXMHQDSHWRVWXRUJDQL]PX
o
 .ORQLVHVXEPLVLYQRVWLSULNODQMDQMDLSRWLQMDYDQMD
p
 1HPRJXWLGDWLUHFHSW]DXVSMHKDOLWLPRJXUHLIRUPXOX]DQHXVSMHK
1DVWRMLVYDNRPHXJRGLWL
1
 HSRYLQXMVHVDVYDNLPYMHWURPLQHLGLSRVYDNRMVWD]L
p
 1HNDMHSURNOHWDQDGPRNRMDVHXSRWUHEOMDYD]DSRGODGMHOD=QDQRVWEH]
UD]XPDGYRVWUXNDMHOXGRVW
1
 HPRJXHMH]DPLVOLWLSRGORVW]DNRMXNUWDFQHELELRVSRVREDQ
6
 PMHUQRVWMHSUYDVWHSHQLFDGRSRGORVWLo
 3OHPHQLWRYMHNSUHEDFXMHVHELDSURVWDNSUHEDFXMHGUXJLPD

p
 0LVHWROLNRQDYLNDYDPRGDVHSUHWYDUDPRSUHGGUXJLPDGDVHQDSRNRQ
SUHWYDUDPRSUHGQDPDVDPLPD
p
 1HWUHEDPQRJRGRVMHWOMLYRVWLGDSUHYDULPRRYMHNDNRMLQDPYMHUXMH
p
 1HPDWRJRYMHNDNRMLELLPDRSUDYRSUH]LUDWLOMXGH
3
 UH]LUWRMHRVMHDMRSUH]QDPXNDUFDSUHPDSURWLYQLNXNRMLMHSUHYLH
PRDQGDELPXVHPRJORVXSURWVWDYLWLEH]RSDVQRVWL
3
 UH]LU]DVOXXMHVDPRRQDMWNR]QDEROMHDLQLJRUH
p
 1DMEROMHHLYMHWLDNRQHEXGHUDGLORRQRWRGUXJLPDSULJRYDUD
1
 DVWRMLXSXWLWLSULJRYRU]DRELOD]QLPSXWHP
1
 HNRULQLWDWRMHOMXGVNR6YHMHGREURDOLQHVYXJGMHDOLQHXYLMHNLQH
]DVYH
p
 ,PDSULMHNRUNRMLQLMH]JRGDQUD]XPQRJDMHSRQHNDGSUHXWMHWL

p
 HQMD]DSULPLWLYQRXMHEROHVWNXOWXUH

p
 1HWHLSUHVWLX6DPRVHPDOLOMXGLERUH]DSUHVWLYHOLNLJDLPDMX

'
 DQDQMHSULPLWLYQHJUXSHVXGDOHNRRGVYDNHVHELQRVWLLVWLHQLXMHGQRM
SULPLWLYQRMGUXELQLNRPHVHQHRVSRUDYDSULVWXSERJDWVWYLPDSULURGHQLWL
MHGDQSRMHGLQDFQHSRVMHGXMHWDERJDWVWYD3ULURGQDERJDWVWYDRNRMLPD
GUXEDRYLVL]DMHGQLNRVXYODVQLWYR
1
 DVLOMHMHELWQDRGOLNDSULPLWLYQLKRVRED
9
 HLQDOMXGLHPRFLRQDOQRMRLYLXNDPHQRPGREXXNOMXXMHYHLQXRQLK
NRMLVXQDYODVWL
o
 2QDMNRMLSULVOXNXMHWXHUD]JRYRUHQHXMHRVHELQLNDGQLWDGREUR
p
 -HGQRRGRELOMHMDXPQHSURVMHQRVWLMHVNORQRVWSULDQMXQHLVWLQLWLKVWYDUL
2
 GSURVMHQRVWQLMHGQDYHOLLQDQLMHVLJXUQD
3
 URVMHQLOMXGLPLVOHJRWRYLPPLVOLPDSDDNLRVMHDMXJRWRYLPRVMHDMLPD
3
 URVMHQLOMXGLQLWDQHPU]HNDRQDGPRGXKD
3
 URVMHQRVWXSUDYLOXRVXXMHVYHWRSUHOD]LQMH]LQHJUDQLFH
6
 YHYHOLNHVWYDULWUHEDMXSUHYRGLWHOMD]DPDVXSURVMHQRVWVHRGPDKVKYDD

o
 .ORQLVHDNRMHPRJXHSUHVHGDQDRQLEDO]DPLUDMXQDHOR

,
 QDMRWULMLSULMHNRUMHSRGQROMLYDNRRVMHWLPRGDELQDVRQDMNRMLNRULUDGLMH
KYDOLR

p
 2WNULYDWLSXQRRVHELPRHELWLLVUHGVWYRSULNULYDQMD

p
 2WNULYDWLSXQRRVHELPRHELWLLVUHGVWYRSULNULYDQMD

,
 QDMRWULMLSULMHNRUMHSRGQROMLYDNRRVMHWLPRGDELQDVRQDMNRMLNRULUDGLMH
KYDOLR
1
 HNRULQLWDWRMHOMXGVNR6YHMHGREURDOLQHVYXJGMHDOLQHXYLMHNLQH
]DVYH
1
 DVWRMLXSXWLWLSULJRYRU]DRELOD]QLPSXWHP
p
 1DMEROMHHLYMHWLDNRQHEXGHUDGLORRQRWRGUXJLPDSULJRYDUD
3
 UH]LU]DVOXXMHVDPRRQDMWNR]QDEROMHDLQLJRUH
3
 UH]LUWRMHRVMHDMRSUH]QDPXNDUFDSUHPDSURWLYQLNXNRMLMHSUHYLH
PRDQGDELPXVHPRJORVXSURWVWDYLWLEH]RSDVQRVWL
p
 1HPDWRJRYMHNDNRMLELLPDRSUDYRSUH]LUDWLOMXGH
p
 1HWUHEDPQRJRGRVMHWOMLYRVWLGDSUHYDULPRRYMHNDNRMLQDPYMHUXMH
p
 0LVHWROLNRQDYLNDYDPRGDVHSUHWYDUDPRSUHGGUXJLPDGDVHQDSRNRQ
SUHWYDUDPRSUHGQDPDVDPLPD
p
 1HWHLSUHVWLX6DPRVHPDOLOMXGLERUH]DSUHVWLYHOLNLJDLPDMX
o
 .ORQLVHDNRMHPRJXHSUHVHGDQDRQLEDO]DPLUDMXQDHOR

'
 DQDQMHSULPLWLYQHJUXSHVXGDOHNRRGVYDNHVHELQRVWLLVWLHQLXMHGQRM
SULPLWLYQRMGUXELQLNRPHVHQHRVSRUDYDSULVWXSERJDWVWYLPDSULURGHQLWL
MHGDQSRMHGLQDFQHSRVMHGXMHWDERJDWVWYD3ULURGQDERJDWVWYDRNRMLPD
GUXEDRYLVL]DMHGQLNRVXYODVQLWYR
1
 DVLOMHMHELWQDRGOLNDSULPLWLYQLKRVRED
9
 HLQDOMXGLHPRFLRQDOQRMRLYLXNDPHQRPGREXXNOMXXMHYHLQXRQLK
NRMLVXQDYODVWL
o
 2QDMNRMLSULVOXNXMHWXHUD]JRYRUHQHXMHRVHELQLNDGQLWDGREUR
p
 -HGQRRGRELOMHMDXPQHSURVMHQRVWLMHVNORQRVWSULDQMXQHLVWLQLWLKVWYDUL
2
 GSURVMHQRVWQLMHGQDYHOLLQDQLMHVLJXUQD
3
 URVMHQLOMXGLPLVOHJRWRYLPPLVOLPDSDDNLRVMHDMXJRWRYLPRVMHDMLPD
3
 URVMHQLOMXGLQLWDQHPU]HNDRQDGPRGXKD
3
 URVMHQRVWXSUDYLOXRVXXMHVYHWRSUHOD]LQMH]LQHJUDQLFH
6
 YHYHOLNHVWYDULWUHEDMXSUHYRGLWHOMD]DPDVXSURVMHQRVWVHRGPDKVKYDD

p
 ,PDSULMHNRUNRMLQLMH]JRGDQUD]XPQRJDMHSRQHNDGSUHXWMHWL

p
 HQMD]DSULPLWLYQRXMHEROHVWNXOWXUH

o
 3OHPHQLWRYMHNSUHEDFXMHVHELDSURVWDNSUHEDFXMHGUXJLPD
o
 3OHPHQLWRYMHNSUHEDFXMHVHELDSURVWDNSUHEDFXMHGUXJLPD

p
 0LVHWROLNRQDYLNDYDPRGDVHSUHWYDUDPRSUHGGUXJLPDGDVHQDSRNRQ
SUHWYDUDPRSUHGQDPDVDPLPD
p
 1HWUHEDPQRJRGRVMHWOMLYRVWLGDSUHYDULPRRYMHNDNRMLQDPYMHUXMH
p
 1HPDWRJRYMHNDNRMLELLPDRSUDYRSUH]LUDWLOMXGH
3
 UH]LUWRMHRVMHDMRSUH]QDPXNDUFDSUHPDSURWLYQLNXNRMLMHSUHYLH
PRDQGDELPXVHPRJORVXSURWVWDYLWLEH]RSDVQRVWL
3
 UH]LU]DVOXXMHVDPRRQDMWNR]QDEROMHDLQLJRUH
p
 1DMEROMHHLYMHWLDNRQHEXGHUDGLORRQRWRGUXJLPDSULJRYDUD
1
 DVWRMLXSXWLWLSULJRYRU]DRELOD]QLPSXWHP
1
 HNRULQLWDWRMHOMXGVNR6YHMHGREURDOLQHVYXJGMHDOLQHXYLMHNLQH
]DVYH
p
 ,PDSULMHNRUNRMLQLMH]JRGDQUD]XPQRJDMHSRQHNDGSUHXWMHWL

p
 HQMD]DSULPLWLYQRXMHEROHVWNXOWXUH

p
 1HWHLSUHVWLX6DPRVHPDOLOMXGLERUH]DSUHVWLYHOLNLJDLPDMX

'
 DQDQMHSULPLWLYQHJUXSHVXGDOHNRRGVYDNHVHELQRVWLLVWLHQLXMHGQRM
SULPLWLYQRMGUXELQLNRPHVHQHRVSRUDYDSULVWXSERJDWVWYLPDSULURGHQLWL
MHGDQSRMHGLQDFQHSRVMHGXMHWDERJDWVWYD3ULURGQDERJDWVWYDRNRMLPD
GUXEDRYLVL]DMHGQLNRVXYODVQLWYR
1
 DVLOMHMHELWQDRGOLNDSULPLWLYQLKRVRED
9
 HLQDOMXGLHPRFLRQDOQRMRLYLXNDPHQRPGREXXNOMXXMHYHLQXRQLK
NRMLVXQDYODVWL
o
 2QDMNRMLSULVOXNXMHWXHUD]JRYRUHQHXMHRVHELQLNDGQLWDGREUR
p
 -HGQRRGRELOMHMDXPQHSURVMHQRVWLMHVNORQRVWSULDQMXQHLVWLQLWLKVWYDUL
2
 GSURVMHQRVWQLMHGQDYHOLLQDQLMHVLJXUQD
3
 URVMHQLOMXGLPLVOHJRWRYLPPLVOLPDSDDNLRVMHDMXJRWRYLPRVMHDMLPD
3
 URVMHQLOMXGLQLWDQHPU]HNDRQDGPRGXKD
3
 URVMHQRVWXSUDYLOXRVXXMHVYHWRSUHOD]LQMH]LQHJUDQLFH
6
 YHYHOLNHVWYDULWUHEDMXSUHYRGLWHOMD]DPDVXSURVMHQRVWVHRGPDKVKYDD

o
 .ORQLVHDNRMHPRJXHSUHVHGDQDRQLEDO]DPLUDMXQDHOR

,
 QDMRWULMLSULMHNRUMHSRGQROMLYDNRRVMHWLPRGDELQDVRQDMNRMLNRULUDGLMH
KYDOLR

p
 2WNULYDWLSXQRRVHELPRHELWLLVUHGVWYRSULNULYDQMD

p
 2WNULYDWLSXQRRVHELPRHELWLLVUHGVWYRSULNULYDQMD

,
 QDMRWULMLSULMHNRUMHSRGQROMLYDNRRVMHWLPRGDELQDVRQDMNRMLNRULUDGLMH
KYDOLR
1
 HNRULQLWDWRMHOMXGVNR6YHMHGREURDOLQHVYXJGMHDOLQHXYLMHNLQH
]DVYH
1
 DVWRMLXSXWLWLSULJRYRU]DRELOD]QLPSXWHP
p
 1DMEROMHHLYMHWLDNRQHEXGHUDGLORRQRWRGUXJLPDSULJRYDUD
3
 UH]LU]DVOXXMHVDPRRQDMWNR]QDEROMHDLQLJRUH
3
 UH]LUWRMHRVMHDMRSUH]QDPXNDUFDSUHPDSURWLYQLNXNRMLMHSUHYLH
PRDQGDELPXVHPRJORVXSURWVWDYLWLEH]RSDVQRVWL
p
 1HPDWRJRYMHNDNRMLELLPDRSUDYRSUH]LUDWLOMXGH
p
 1HWUHEDPQRJRGRVMHWOMLYRVWLGDSUHYDULPRRYMHNDNRMLQDPYMHUXMH
p
 0LVHWROLNRQDYLNDYDPRGDVHSUHWYDUDPRSUHGGUXJLPDGDVHQDSRNRQ
SUHWYDUDPRSUHGQDPDVDPLPD
p
 1HWHLSUHVWLX6DPRVHPDOLOMXGLERUH]DSUHVWLYHOLNLJDLPDMX
o
 .ORQLVHDNRMHPRJXHSUHVHGDQDRQLEDO]DPLUDMXQDHOR

'
 DQDQMHSULPLWLYQHJUXSHVXGDOHNRRGVYDNHVHELQRVWLLVWLHQLXMHGQRM
SULPLWLYQRMGUXELQLNRPHVHQHRVSRUDYDSULVWXSERJDWVWYLPDSULURGHQLWL
MHGDQSRMHGLQDFQHSRVMHGXMHWDERJDWVWYD3ULURGQDERJDWVWYDRNRMLPD
GUXEDRYLVL]DMHGQLNRVXYODVQLWYR
1
 DVLOMHMHELWQDRGOLNDSULPLWLYQLKRVRED
9
 HLQDOMXGLHPRFLRQDOQRMRLYLXNDPHQRPGREXXNOMXXMHYHLQXRQLK
NRMLVXQDYODVWL
o
 2QDMNRMLSULVOXNXMHWXHUD]JRYRUHQHXMHRVHELQLNDGQLWDGREUR
p
 -HGQRRGRELOMHMDXPQHSURVMHQRVWLMHVNORQRVWSULDQMXQHLVWLQLWLKVWYDUL
2
 GSURVMHQRVWQLMHGQDYHOLLQDQLMHVLJXUQD
3
 URVMHQLOMXGLPLVOHJRWRYLPPLVOLPDSDDNLRVMHDMXJRWRYLPRVMHDMLPD
3
 URVMHQLOMXGLQLWDQHPU]HNDRQDGPRGXKD
3
 URVMHQRVWXSUDYLOXRVXXMHVYHWRSUHOD]LQMH]LQHJUDQLFH
6
 YHYHOLNHVWYDULWUHEDMXSUHYRGLWHOMD]DPDVXSURVMHQRVWVHRGPDKVKYDD

p
 ,PDSULMHNRUNRMLQLMH]JRGDQUD]XPQRJDMHSRQHNDGSUHXWMHWL

p
 HQMD]DSULPLWLYQRXMHEROHVWNXOWXUH

o
 3OHPHQLWRYMHNSUHEDFXMHVHELDSURVWDNSUHEDFXMHGUXJLPD
V
 DPRGRYROMQRVWVDPROMXEOMHVDPRRJUDQLHQMHVDPRVDDOMHQMH
VDPRXERMVWYRVDPRYROMDVLWQLDYRVWVQRERYL
p
 2QLNRMLVXGRYROMQLVDPLVHELQHRVMHWOMLYLVX]DSULMDWHOMVWYR
p
 6DPROMXEOMHMHQDMJRULVDYMHWQLN
6
 DPROMXEOMHMHQDMYHLRGVYLKODVNDYDFD6YHVWUDVWLVDVWDURXVHJDVHDOL
VDPROMXEOMHQHXPLUHQLNDGD
o
 6DPRRJUDQLDYDQMHLPDPD]RKLVWLNRRELOMHMH
p
 0LVHSRQHNDGVDDOLPRQDVDPHVHEH7RMHMHGLQDVDPLORVWNRMDQDP
L]JOHGDSULKYDWOMLYDRVMHDQMHNRMHYLPRGDQHVKYDDWHLNRMHYDP
L]JOHGDMXQHPXHYQR3DLSDNQDMVPLRQLMLPHXQDPDJDRVMHDMX$OLPL
PXHYQLPVWYDULPDQD]LYDPROXFLGQHLQHHOLPRVQDJXNRMDVHRGYDMDRG
SURQLFOMLYRVWL
7
 NRVHEHXLQLFUYRPQHPRHVHNDVQLMHDOLWLGDJDJD]H
p
 UWYRYDQMHLYRWDPRGDMHQDMODNDRGVYLKUWDYD
o
 WRMHRYMHNQDYLHPSRORDMXWRPXWUHEDMXYHHRJUDGHNRMHHXNURWLWL
VDPRYROMXQMHJRYRJELD
p
 3RVWRMHOMXGLNRMLHVDPRL]MHGQRJUD]ORJDXVYRMRMMXKLXYLMHNQDLGODNX
MHUNDGDVMHGHSUHGWDQMXURPWDNRGXJRYUWHJODYRPGRNLPMHGQDQHXSDGQH
XQXWUD
o
 *RVSRGDJOXSDQLLVQRERYLVYLRQLLPDMXVYRMHRGUHHQRPLOMHQMHR
QHHPXLPLVOHGDMHWDNRNDNRRQLPLVOHLUD]PLOMDMXLWRELGDNDNRWUHEDOR
GDEXGH]DVYHQDV
W
 DMQRYLWRVWWULYLMDOQRVWXOL]LFDXOMXGQRVW]DGXLYDQMH]DYDUDYDQMH
p
 .ORQLVHWDMQRYLWRVWL2WNULMVYRMXWDMQXMHGQRPRGWLVXH
p
 .ORQLVHWULYLMDOQLKUD]JRYRUDLWUDHYD
7
 ULYLMDOQRVWMHWDNRSULYODQD
p
 ,DNRQHYMHUXMHPRXXODJLYDQMDXOL]LFDQDVLSDNRVYDMD
p
 .ORQLVHODQHLSURYLGQHXOMXGQRVWLSUHPDVWUDQFLPD
,
 VWLQLWDVHXOMXGQRVWVDVWRMLXWRPHGDOMXGLMHGQLGUXJLPDEODJRQDNORQRL]OD]H
XVXVUHWLPQDPWRJDQHQHGRVWDMHRQDEH]QDSRUDGROD]LGRL]UDDMD
,
 VWLQLWDVQDJDMHQHXVSRUHGLYRWUDMQLMDRGVLOHLSUHSUHGHQRVWL$OLLVWLQLWD
VQDJDVD]ULMHYDXERUEL1DMXOMXGQLMLOMXGLVXXSUDYLOXQDMKODGQLMLL
QDMEH]RE]LUQLML
p
 3RQDDMVHNUR]VDPRUHDOL]DFLMXLVDPRLVSXQMHQMHSHUPLVLYQRQH]DEUDQMXM
LQHWUDLSRNRUQRVW

p
 .ORQLVHWDMQRYLWRVWL2WNULMVYRMXWDMQXMHGQRPRGWLVXH
p
 .ORQLVHWULYLMDOQLKUD]JRYRUDLWUDHYD
7
 ULYLMDOQRVWMHWDNRSULYODQD
p
 ,DNRQHYMHUXMHPRXXODJLYDQMDXOL]LFDQDVLSDNRVYDMD
p
 .ORQLVHODQHLSURYLGQHXOMXGQRVWLSUHPDVWUDQFLPD
,
 VWLQLWDVHXOMXGQRVWVDVWRMLXWRPHGDOMXGLMHGQLGUXJLPDEODJRQDNORQRL]OD]H
XVXVUHWLPQDPWRJDQHQHGRVWDMHRQDEH]QDSRUDGROD]LGRL]UDDMD
,
 VWLQLWDVQDJDMHQHXVSRUHGLYRWUDMQLMDRGVLOHLSUHSUHGHQRVWL$OLLVWLQLWD
VQDJDVD]ULMHYDXERUEL1DMXOMXGQLMLOMXGLVXXSUDYLOXQDMKODGQLMLL
QDMEH]RE]LUQLML
p
 3RQDDMVHNUR]VDPRUHDOL]DFLMXLVDPRLVSXQMHQMHSHUPLVLYQRQH]DEUDQMXM
LQHWUDLSRNRUQRVW
W
 DMQRYLWRVWWULYLMDOQRVWXOL]LFDXOMXGQRVW]DGXLYDQMH]DYDUDYDQMH
o
 *RVSRGDJOXSDQLLVQRERYLVYLRQLLPDMXVYRMHRGUHHQRPLOMHQMHR
QHHPXLPLVOHGDMHWDNRNDNRRQLPLVOHLUD]PLOMDMXLWRELGDNDNRWUHEDOR
GDEXGH]DVYHQDV
p
 3RVWRMHOMXGLNRMLHVDPRL]MHGQRJUD]ORJDXVYRMRMMXKLXYLMHNQDLGODNX
MHUNDGDVMHGHSUHGWDQMXURPWDNRGXJRYUWHJODYRPGRNLPMHGQDQHXSDGQH
XQXWUD
o
 WRMHRYMHNQDYLHPSRORDMXWRPXWUHEDMXYHHRJUDGHNRMHHXNURWLWL
VDPRYROMXQMHJRYRJELD
p
 UWYRYDQMHLYRWDPRGDMHQDMODNDRGVYLKUWDYD
7
 NRVHEHXLQLFUYRPQHPRHVHNDVQLMHDOLWLGDJDJD]H
p
 0LVHSRQHNDGVDDOLPRQDVDPHVHEH7RMHMHGLQDVDPLORVWNRMDQDP
L]JOHGDSULKYDWOMLYDRVMHDQMHNRMHYLPRGDQHVKYDDWHLNRMHYDP
L]JOHGDMXQHPXHYQR3DLSDNQDMVPLRQLMLPHXQDPDJDRVMHDMX$OLPL
PXHYQLPVWYDULPDQD]LYDPROXFLGQHLQHHOLPRVQDJXNRMDVHRGYDMDRG
SURQLFOMLYRVWL
o
 6DPRRJUDQLDYDQMHLPDPD]RKLVWLNRRELOMHMH
6
 DPROMXEOMHMHQDMYHLRGVYLKODVNDYDFD6YHVWUDVWLVDVWDURXVHJDVHDOL
VDPROMXEOMHQHXPLUHQLNDGD
p
 6DPROMXEOMHMHQDMJRULVDYMHWQLN
p
 2QLNRMLVXGRYROMQLVDPLVHELQHRVMHWOMLYLVX]DSULMDWHOMVWYR
V
 DPRGRYROMQRVWVDPROMXEOMHVDPRRJUDQLHQMHVDPRVDDOMHQMH
VDPRXERMVWYRVDPRYROMDVLWQLDYRVWVQRERYL

V
 DPRGRYROMQRVWVDPROMXEOMHVDPRRJUDQLHQMHVDPRVDDOMHQMH
VDPRXERMVWYRVDPRYROMDVLWQLDYRVWVQRERYL
p
 2QLNRMLVXGRYROMQLVDPLVHELQHRVMHWOMLYLVX]DSULMDWHOMVWYR
p
 6DPROMXEOMHMHQDMJRULVDYMHWQLN
6
 DPROMXEOMHMHQDMYHLRGVYLKODVNDYDFD6YHVWUDVWLVDVWDURXVHJDVHDOL
VDPROMXEOMHQHXPLUHQLNDGD
o
 6DPRRJUDQLDYDQMHLPDPD]RKLVWLNRRELOMHMH
p
 0LVHSRQHNDGVDDOLPRQDVDPHVHEH7RMHMHGLQDVDPLORVWNRMDQDP
L]JOHGDSULKYDWOMLYDRVMHDQMHNRMHYLPRGDQHVKYDDWHLNRMHYDP
L]JOHGDMXQHPXHYQR3DLSDNQDMVPLRQLMLPHXQDPDJDRVMHDMX$OLPL
PXHYQLPVWYDULPDQD]LYDPROXFLGQHLQHHOLPRVQDJXNRMDVHRGYDMDRG
SURQLFOMLYRVWL
7
 NRVHEHXLQLFUYRPQHPRHVHNDVQLMHDOLWLGDJDJD]H
p
 UWYRYDQMHLYRWDPRGDMHQDMODNDRGVYLKUWDYD
o
 WRMHRYMHNQDYLHPSRORDMXWRPXWUHEDMXYHHRJUDGHNRMHHXNURWLWL
VDPRYROMXQMHJRYRJELD
p
 3RVWRMHOMXGLNRMLHVDPRL]MHGQRJUD]ORJDXVYRMRMMXKLXYLMHNQDLGODNX
MHUNDGDVMHGHSUHGWDQMXURPWDNRGXJRYUWHJODYRPGRNLPMHGQDQHXSDGQH
XQXWUD
o
 *RVSRGDJOXSDQLLVQRERYLVYLRQLLPDMXVYRMHRGUHHQRPLOMHQMHR
QHHPXLPLVOHGDMHWDNRNDNRRQLPLVOHLUD]PLOMDMXLWRELGDNDNRWUHEDOR
GDEXGH]DVYHQDV
W
 DMQRYLWRVWWULYLMDOQRVWXOL]LFDXOMXGQRVW]DGXLYDQMH]DYDUDYDQMH
p
 .ORQLVHWDMQRYLWRVWL2WNULMVYRMXWDMQXMHGQRPRGWLVXH
p
 .ORQLVHWULYLMDOQLKUD]JRYRUDLWUDHYD
7
 ULYLMDOQRVWMHWDNRSULYODQD
p
 ,DNRQHYMHUXMHPRXXODJLYDQMDXOL]LFDQDVLSDNRVYDMD
p
 .ORQLVHODQHLSURYLGQHXOMXGQRVWLSUHPDVWUDQFLPD
,
 VWLQLWDVHXOMXGQRVWVDVWRMLXWRPHGDOMXGLMHGQLGUXJLPDEODJRQDNORQRL]OD]H
XVXVUHWLPQDPWRJDQHQHGRVWDMHRQDEH]QDSRUDGROD]LGRL]UDDMD
,
 VWLQLWDVQDJDMHQHXVSRUHGLYRWUDMQLMDRGVLOHLSUHSUHGHQRVWL$OLLVWLQLWD
VQDJDVD]ULMHYDXERUEL1DMXOMXGQLMLOMXGLVXXSUDYLOXQDMKODGQLMLL
QDMEH]RE]LUQLML
p
 3RQDDMVHNUR]VDPRUHDOL]DFLMXLVDPRLVSXQMHQMHSHUPLVLYQRQH]DEUDQMXM
LQHWUDLSRNRUQRVWp
 .ORQLVHWDMQRYLWRVWL2WNULMVYRMXWDMQXMHGQRPRGWLVXH
p
 .ORQLVHWULYLMDOQLKUD]JRYRUDLWUDHYD
7
 ULYLMDOQRVWMHWDNRSULYODQD
p
 ,DNRQHYMHUXMHPRXXODJLYDQMDXOL]LFDQDVLSDNRVYDMD
p
 .ORQLVHODQHLSURYLGQHXOMXGQRVWLSUHPDVWUDQFLPD
,
 VWLQLWDVHXOMXGQRVWVDVWRMLXWRPHGDOMXGLMHGQLGUXJLPDEODJRQDNORQRL]OD]H
XVXVUHWLPQDPWRJDQHQHGRVWDMHRQDEH]QDSRUDGROD]LGRL]UDDMD
,
 VWLQLWDVQDJDMHQHXVSRUHGLYRWUDMQLMDRGVLOHLSUHSUHGHQRVWL$OLLVWLQLWD
VQDJDVD]ULMHYDXERUEL1DMXOMXGQLMLOMXGLVXXSUDYLOXQDMKODGQLMLL
QDMEH]RE]LUQLML
p
 3RQDDMVHNUR]VDPRUHDOL]DFLMXLVDPRLVSXQMHQMHSHUPLVLYQRQH]DEUDQMXM
LQHWUDLSRNRUQRVW
W
 DMQRYLWRVWWULYLMDOQRVWXOL]LFDXOMXGQRVW]DGXLYDQMH]DYDUDYDQMH
o
 *RVSRGDJOXSDQLLVQRERYLVYLRQLLPDMXVYRMHRGUHHQRPLOMHQMHR
QHHPXLPLVOHGDMHWDNRNDNRRQLPLVOHLUD]PLOMDMXLWRELGDNDNRWUHEDOR
GDEXGH]DVYHQDV
p
 3RVWRMHOMXGLNRMLHVDPRL]MHGQRJUD]ORJDXVYRMRMMXKLXYLMHNQDLGODNX
MHUNDGDVMHGHSUHGWDQMXURPWDNRGXJRYUWHJODYRPGRNLPMHGQDQHXSDGQH
XQXWUD
o
 WRMHRYMHNQDYLHPSRORDMXWRPXWUHEDMXYHHRJUDGHNRMHHXNURWLWL
VDPRYROMXQMHJRYRJELD
p
 UWYRYDQMHLYRWDPRGDMHQDMODNDRGVYLKUWDYD
7
 NRVHEHXLQLFUYRPQHPRHVHNDVQLMHDOLWLGDJDJD]H
p
 0LVHSRQHNDGVDDOLPRQDVDPHVHEH7RMHMHGLQDVDPLORVWNRMDQDP
L]JOHGDSULKYDWOMLYDRVMHDQMHNRMHYLPRGDQHVKYDDWHLNRMHYDP
L]JOHGDMXQHPXHYQR3DLSDNQDMVPLRQLMLPHXQDPDJDRVMHDMX$OLPL
PXHYQLPVWYDULPDQD]LYDPROXFLGQHLQHHOLPRVQDJXNRMDVHRGYDMDRG
SURQLFOMLYRVWL
o
 6DPRRJUDQLDYDQMHLPDPD]RKLVWLNRRELOMHMH
6
 DPROMXEOMHMHQDMYHLRGVYLKODVNDYDFD6YHVWUDVWLVDVWDURXVHJDVHDOL
VDPROMXEOMHQHXPLUHQLNDGD
p
 6DPROMXEOMHMHQDMJRULVDYMHWQLN
p
 2QLNRMLVXGRYROMQLVDPLVHELQHRVMHWOMLYLVX]DSULMDWHOMVWYR
V
 DPRGRYROMQRVWVDPROMXEOMHVDPRRJUDQLHQMHVDPRVDDOMHQMH
VDPRXERMVWYRVDPRYROMDVLWQLDYRVWVQRERYLp
 1H]DGXXMVH'XQLNMHVOXJDYMHURYQLNX
o
 2SDVQRMH]DYDUDYDWLGUXJHHVWRQDNUDMXLVSDGQHGDVPR]DYDUDOLVDPL
VHEH

p
 1H]DGXXMVH'XQLNMHVOXJDYMHURYQLNX
o
 2SDVQRMH]DYDUDYDWLGUXJHHVWRQDNUDMXLVSDGQHGDVPR]DYDUDOLVDPL
VHEH
p
 1H]DGXXMVH'XQLNMHVOXJDYMHURYQLNX
o
 2SDVQRMH]DYDUDYDWLGUXJHHVWRQDNUDMXLVSDGQHGDVPR]DYDUDOLVDPL
VHEH

p
 1H]DGXXMVH'XQLNMHVOXJDYMHURYQLNX
o
 2SDVQRMH]DYDUDYDWLGUXJHHVWRQDNUDMXLVSDGQHGDVPR]DYDUDOLVDPL
VHEH
 =1$1267,
2

=QDQRVWMHRUJDQL]LUDQR]QDQMHDSRVOMHGQMLFLOM
]QDQRVWLMHLVWLQD

=QDQRVWMHRUJDQL]LUDQR]QDQMHDSRVOMHGQMLFLOM
]QDQRVWLMHLVWLQD
 =1$1267,
2
 =1$1267,
2

=QDQRVWMHRUJDQL]LUDQR]QDQMHDSRVOMHGQMLFLOM
]QDQRVWLMHLVWLQD

=QDQRVWMHRUJDQL]LUDQR]QDQMHDSRVOMHGQMLFLOM
]QDQRVWLMHLVWLQD
 =1$1267,
2
2
 ),/2=2),-,,36,+2/2*,-,

Y
 UHGQRWHYULMHGQRVQLVXVWDYLREMHNWLYQRVWRGJRYRUQRVW

p
 'XKRYQHYUHGQRWHSRVWRMHLYDHLRQGDDNRLKQLWNRQHSUL]QDMHQH
SRWYUXMHLOLDNLQH]DPLOMD
,
 PDWLYULMHGQRVWLQMXXPMHWLSRND]DWL]QDLLPDWLGYRVWUXNXYULMHGQRVWWRVH
QHYLGLWRMHNDRGDJDLQHPD
.
 DNRELVHWXHYULMHGQRVWLVSUHPQRLVORERGQRSULKYDWLOHLSUL]QDYDOHWUHED
LPDWLYODVWLWH
1
 DMYLHYUHGQRWHFLMHQLPRWHNWDGDNDGDLKL]JXELPR
2
 EMHNWLYQRDVWMHPLOMHQMHGUXJLKRQDRMYULMHGQRVWLDVXEMHNWLYQRQDD
ERMD]DQRGWRJPLOMHQMD
2
 QLPLVWLQVNLYULMHGQLPXOMXGVNRPSRJRQXQHVPDWUDPGUDYXYH
VWYDUDODNLLQGLYLGXXPNRMLRVMHDRVREXRQDVDPDVWYDUDRQRSOHPHQLWRL
X]YLHQR
2
 SWRDYDQMHPGUDJRJNDPHQMDSRYHDYDVHQMLKRYDFLMHQDDOLQHL
YULMHGQRVW
3
 UHSR]QDWLLVWLQVNXYULMHGQRVWGUXJLK]QDLL]UHLVYRMXYODVWLWXMHUVDPR
GRVWRMQLXGRVWRMDYD
5
 D]OLNXMHPRSHWUD]LQDYUHGQRWD
x SRMHGLQDQDVHOIRULHQWHGYDOXHVVWDQGDUGSRWURQMHLERJDHQMH
x GUXWYHQDVRFLHW\RULHQWHGYDOXHV
x QDFLRQDOQDQDWLRQRULHQWHGYDOXHVERUEHQRVWKHURMVNLNRGHNV
x RSHOMXGVNDPDQNLQGRULHQWHGYDOXHVL
x HNRORNDHQYLURQPHQWRULHQWHGYDOXHV
6
 YHYHOLNHVWYDULPRHPRVSR]QDWLVDPRVRGUHHQHXGDOMHQRVWL7NRVHEUGX
SULEOLDYDVSRYHDORPSULPLMHWLWHVDPR]UQDSLMHVNDLLQVHNWH

 WRVMDMLQHPDYODVWLWHVYMHWORVWL8MHGQRPVYLMHWXJGMHMHVYHGDQRDQLWD
QLMHREMDQMHQRSORGQRVWQHNHYULMHGQRVWLSRMDPMHOLHQVPLVOD
8
 RGUHHQRMVWDURVQRMGRELSRVWDMHQXQRSUHLVSLWLYDQMHYULMHGQRVWLQR
SRWUHEQDMHSRVHEQDGXKRYQDVORERGD]DRVORERHQMHRGSUL]QDWRJ
8
 VYDNRPVHQDOD]LQHWRVNXSRFMHQRWRQHPDQLWNRGUXJL
9
 ULMHGQRVWRYMHNDRGUHXMHVHSUHPDQMHJRYRMVORERGLSUHPDRQRMNRMX
LPDLSUHPDRQRMNRMXGDMHGUXJLPD
p
 9ULMHGQRVQLVXGRYLQDVWXSDMXVDPRWDPRJGMH]QDQRVWSUHVWDMH
p
 HQMD]DREMHNWLYQRXMHVWDQMHXNRMHPVHRYMHNXQL]XMHGRVOXJH

p
 'XKRYQHYUHGQRWHSRVWRMHLYDHLRQGDDNRLKQLWNRQHSUL]QDMHQH
SRWYUXMHLOLDNLQH]DPLOMD
,
 PDWLYULMHGQRVWLQMXXPMHWLSRND]DWL]QDLLPDWLGYRVWUXNXYULMHGQRVWWRVH
QHYLGLWRMHNDRGDJDLQHPD
.
 DNRELVHWXHYULMHGQRVWLVSUHPQRLVORERGQRSULKYDWLOHLSUL]QDYDOHWUHED
LPDWLYODVWLWH
1
 DMYLHYUHGQRWHFLMHQLPRWHNWDGDNDGDLKL]JXELPR
2
 EMHNWLYQRDVWMHPLOMHQMHGUXJLKRQDRMYULMHGQRVWLDVXEMHNWLYQRQDD
ERMD]DQRGWRJPLOMHQMD
2
 QLPLVWLQVNLYULMHGQLPXOMXGVNRPSRJRQXQHVPDWUDPGUDYXYH
VWYDUDODNLLQGLYLGXXPNRMLRVMHDRVREXRQDVDPDVWYDUDRQRSOHPHQLWRL
X]YLHQR
2
 SWRDYDQMHPGUDJRJNDPHQMDSRYHDYDVHQMLKRYDFLMHQDDOLQHL
YULMHGQRVW
3
 UHSR]QDWLLVWLQVNXYULMHGQRVWGUXJLK]QDLL]UHLVYRMXYODVWLWXMHUVDPR
GRVWRMQLXGRVWRMDYD
5
 D]OLNXMHPRSHWUD]LQDYUHGQRWD
x SRMHGLQDQDVHOIRULHQWHGYDOXHVVWDQGDUGSRWURQMHLERJDHQMH
x GUXWYHQDVRFLHW\RULHQWHGYDOXHV
x QDFLRQDOQDQDWLRQRULHQWHGYDOXHVERUEHQRVWKHURMVNLNRGHNV
x RSHOMXGVNDPDQNLQGRULHQWHGYDOXHVL
x HNRORNDHQYLURQPHQWRULHQWHGYDOXHV
6
 YHYHOLNHVWYDULPRHPRVSR]QDWLVDPRVRGUHHQHXGDOMHQRVWL7NRVHEUGX
SULEOLDYDVSRYHDORPSULPLMHWLWHVDPR]UQDSLMHVNDLLQVHNWH

 WRVMDMLQHPDYODVWLWHVYMHWORVWL8MHGQRPVYLMHWXJGMHMHVYHGDQRDQLWD
QLMHREMDQMHQRSORGQRVWQHNHYULMHGQRVWLSRMDPMHOLHQVPLVOD
8
 RGUHHQRMVWDURVQRMGRELSRVWDMHQXQRSUHLVSLWLYDQMHYULMHGQRVWLQR
SRWUHEQDMHSRVHEQDGXKRYQDVORERGD]DRVORERHQMHRGSUL]QDWRJ
8
 VYDNRPVHQDOD]LQHWRVNXSRFMHQRWRQHPDQLWNRGUXJL
9
 ULMHGQRVWRYMHNDRGUHXMHVHSUHPDQMHJRYRMVORERGLSUHPDRQRMNRMX
LPDLSUHPDRQRMNRMXGDMHGUXJLPD
p
 9ULMHGQRVQLVXGRYLQDVWXSDMXVDPRWDPRJGMH]QDQRVWSUHVWDMH
p
 HQMD]DREMHNWLYQRXMHVWDQMHXNRMHPVHRYMHNXQL]XMHGRVOXJH

Y
 UHGQRWHYULMHGQRVQLVXVWDYLREMHNWLYQRVWRGJRYRUQRVW

2
 ),/2=2),-,,36,+2/2*,-,
2
 ),/2=2),-,,36,+2/2*,-,

Y
 UHGQRWHYULMHGQRVQLVXVWDYLREMHNWLYQRVWRGJRYRUQRVW

p
 'XKRYQHYUHGQRWHSRVWRMHLYDHLRQGDDNRLKQLWNRQHSUL]QDMHQH
SRWYUXMHLOLDNLQH]DPLOMD
,
 PDWLYULMHGQRVWLQMXXPMHWLSRND]DWL]QDLLPDWLGYRVWUXNXYULMHGQRVWWRVH
QHYLGLWRMHNDRGDJDLQHPD
.
 DNRELVHWXHYULMHGQRVWLVSUHPQRLVORERGQRSULKYDWLOHLSUL]QDYDOHWUHED
LPDWLYODVWLWH
1
 DMYLHYUHGQRWHFLMHQLPRWHNWDGDNDGDLKL]JXELPR
2
 EMHNWLYQRDVWMHPLOMHQMHGUXJLKRQDRMYULMHGQRVWLDVXEMHNWLYQRQDD
ERMD]DQRGWRJPLOMHQMD
2
 QLPLVWLQVNLYULMHGQLPXOMXGVNRPSRJRQXQHVPDWUDPGUDYXYH
VWYDUDODNLLQGLYLGXXPNRMLRVMHDRVREXRQDVDPDVWYDUDRQRSOHPHQLWRL
X]YLHQR
2
 SWRDYDQMHPGUDJRJNDPHQMDSRYHDYDVHQMLKRYDFLMHQDDOLQHL
YULMHGQRVW
3
 UHSR]QDWLLVWLQVNXYULMHGQRVWGUXJLK]QDLL]UHLVYRMXYODVWLWXMHUVDPR
GRVWRMQLXGRVWRMDYD
5
 D]OLNXMHPRSHWUD]LQDYUHGQRWD
x SRMHGLQDQDVHOIRULHQWHGYDOXHVVWDQGDUGSRWURQMHLERJDHQMH
x GUXWYHQDVRFLHW\RULHQWHGYDOXHV
x QDFLRQDOQDQDWLRQRULHQWHGYDOXHVERUEHQRVWKHURMVNLNRGHNV
x RSHOMXGVNDPDQNLQGRULHQWHGYDOXHVL
x HNRORNDHQYLURQPHQWRULHQWHGYDOXHV
6
 YHYHOLNHVWYDULPRHPRVSR]QDWLVDPRVRGUHHQHXGDOMHQRVWL7NRVHEUGX
SULEOLDYDVSRYHDORPSULPLMHWLWHVDPR]UQDSLMHVNDLLQVHNWH

 WRVMDMLQHPDYODVWLWHVYMHWORVWL8MHGQRPVYLMHWXJGMHMHVYHGDQRDQLWD
QLMHREMDQMHQRSORGQRVWQHNHYULMHGQRVWLSRMDPMHOLHQVPLVOD
8
 RGUHHQRMVWDURVQRMGRELSRVWDMHQXQRSUHLVSLWLYDQMHYULMHGQRVWLQR
SRWUHEQDMHSRVHEQDGXKRYQDVORERGD]DRVORERHQMHRGSUL]QDWRJ
8
 VYDNRPVHQDOD]LQHWRVNXSRFMHQRWRQHPDQLWNRGUXJL
9
 ULMHGQRVWRYMHNDRGUHXMHVHSUHPDQMHJRYRMVORERGLSUHPDRQRMNRMX
LPDLSUHPDRQRMNRMXGDMHGUXJLPD
p
 9ULMHGQRVQLVXGRYLQDVWXSDMXVDPRWDPRJGMH]QDQRVWSUHVWDMH
p
 HQMD]DREMHNWLYQRXMHVWDQMHXNRMHPVHRYMHNXQL]XMHGRVOXJH

p
 'XKRYQHYUHGQRWHSRVWRMHLYDHLRQGDDNRLKQLWNRQHSUL]QDMHQH
SRWYUXMHLOLDNLQH]DPLOMD
,
 PDWLYULMHGQRVWLQMXXPMHWLSRND]DWL]QDLLPDWLGYRVWUXNXYULMHGQRVWWRVH
QHYLGLWRMHNDRGDJDLQHPD
.
 DNRELVHWXHYULMHGQRVWLVSUHPQRLVORERGQRSULKYDWLOHLSUL]QDYDOHWUHED
LPDWLYODVWLWH
1
 DMYLHYUHGQRWHFLMHQLPRWHNWDGDNDGDLKL]JXELPR
2
 EMHNWLYQRDVWMHPLOMHQMHGUXJLKRQDRMYULMHGQRVWLDVXEMHNWLYQRQDD
ERMD]DQRGWRJPLOMHQMD
2
 QLPLVWLQVNLYULMHGQLPXOMXGVNRPSRJRQXQHVPDWUDPGUDYXYH
VWYDUDODNLLQGLYLGXXPNRMLRVMHDRVREXRQDVDPDVWYDUDRQRSOHPHQLWRL
X]YLHQR
2
 SWRDYDQMHPGUDJRJNDPHQMDSRYHDYDVHQMLKRYDFLMHQDDOLQHL
YULMHGQRVW
3
 UHSR]QDWLLVWLQVNXYULMHGQRVWGUXJLK]QDLL]UHLVYRMXYODVWLWXMHUVDPR
GRVWRMQLXGRVWRMDYD
5
 D]OLNXMHPRSHWUD]LQDYUHGQRWD
x SRMHGLQDQDVHOIRULHQWHGYDOXHVVWDQGDUGSRWURQMHLERJDHQMH
x GUXWYHQDVRFLHW\RULHQWHGYDOXHV
x QDFLRQDOQDQDWLRQRULHQWHGYDOXHVERUEHQRVWKHURMVNLNRGHNV
x RSHOMXGVNDPDQNLQGRULHQWHGYDOXHVL
x HNRORNDHQYLURQPHQWRULHQWHGYDOXHV
6
 YHYHOLNHVWYDULPRHPRVSR]QDWLVDPRVRGUHHQHXGDOMHQRVWL7NRVHEUGX
SULEOLDYDVSRYHDORPSULPLMHWLWHVDPR]UQDSLMHVNDLLQVHNWH

 WRVMDMLQHPDYODVWLWHVYMHWORVWL8MHGQRPVYLMHWXJGMHMHVYHGDQRDQLWD
QLMHREMDQMHQRSORGQRVWQHNHYULMHGQRVWLSRMDPMHOLHQVPLVOD
8
 RGUHHQRMVWDURVQRMGRELSRVWDMHQXQRSUHLVSLWLYDQMHYULMHGQRVWLQR
SRWUHEQDMHSRVHEQDGXKRYQDVORERGD]DRVORERHQMHRGSUL]QDWRJ
8
 VYDNRPVHQDOD]LQHWRVNXSRFMHQRWRQHPDQLWNRGUXJL
9
 ULMHGQRVWRYMHNDRGUHXMHVHSUHPDQMHJRYRMVORERGLSUHPDRQRMNRMX
LPDLSUHPDRQRMNRMXGDMHGUXJLPD
p
 9ULMHGQRVQLVXGRYLQDVWXSDMXVDPRWDPRJGMH]QDQRVWSUHVWDMH
p
 HQMD]DREMHNWLYQRXMHVWDQMHXNRMHPVHRYMHNXQL]XMHGRVOXJH

Y
 UHGQRWHYULMHGQRVQLVXVWDYLREMHNWLYQRVWRGJRYRUQRVW

2
 ),/2=2),-,,36,+2/2*,-,
2
 EMHNWLYQRVWMHRQRWRHOLPRGDGUXJLOMXGLSUDNWLFLUDMXXRGQRVXQDGUXJH
OMXGH
p
 %XGLRGJRYRUDQ6DPRWLPRUDELWLYROMDQLVSRVREDQSULPLWL
RGJRYRUQRVWGD]DUDXMH]DVYRMLYRWNDRL]DLYRWRQLKNRMLRWHELRYLVH
=ERJWRJDMHL]QLPQR]QDDMQRGDRVWYDUXMHVYRMXVDPRELWQRVWGDVL
GMHODWDQDQHRYLVDQRGUXWYHQRMPLORVWLQMLNRMDWHGHJUDGLUDLRVLURPDXMH
NDROLQRVW7LPRHQDQLMHWL]ORGUXJLPDQHVDPRVYRMRPDNWLYQRXQHJRL
QHDNWLYQRXLXREDVLVOXDMDRGJRYRUDQ
&
 LMHQDYHOLLQHMHRGJRYRUQRVW

 RYMHNMHRGJRYRUDQ]DRQRWRRQMHVW

 RYMHNMHVDPRRQGDSRVYHPDRGJRYRUDQ]DVYRMHLQHDNRLKMHSRLQLR
SXQRPVORERGRPYROMH

 RYMHNPRHQDQLMHWL]ORGUXJLPDQHVDPRVYRMRPDNWLYQRXQHJRL
QHDNWLYQRXLXREDMHVOXDMDRGJRYRUDQ
 H]JUDIRUPLUDQMDRVREQRVWLMHVWRGJDMDQMHVPLVOD]DRGJRYRUQRVW
1
 LNDNYDVLODNRMDQDGLOD]LRYMHNDQHPRHPXSRVWDYOMDWLPRUDOQL]DKWMHY
RYMHNRGJRYRUDVHEL]DRVWYDUHQMHLOLJXEOMHQMHVYRJLYRWD
2
 GJRYRUQRVWMHGREURYROMDQLQRQDMHRGJRYRUQDSRWUHEHL]UDHQHLOL
QHL]UDHQHGUXJRJOMXGVNRJELD2QDMWNRYROLRVMHDVHRGJRYRUQLP]D
GUXJHNDRL]DVHEH8OMXEDYLPHXRGUDVOLPRVREDPDRQDVHSUHWHLWR
RGQRVLQDSVLKLNHSRWUHEHGUXJHRVREH
D
 NWLYQRVWDSVROXWLDXWRQRPQRVW
o
 RYMHNXVHQHPRJXSRYMHULWLDSVROXWL
o
 RYMHNQLMHSRVUHGQLNL]PHXSURORVWLLVDGDQMHJSRQDDQMDRQMH
VUHGLWHL]NRMHJSRQDDQMHHPDQLUD]UDL2QLQLFLUDLVWYDUD.DHPRGDMH
RQDXWRQRPDQDWRVHWLH]QDQRVWLRSRQDDQMX]QDLGDMHXGHVDQ
D
 OLMHQDFLMDXGXHQMHGRMPRYLGXDLVNUHQRVWLVNXVWYRL]QHQDHQMHMD
p
 .ORQLVHWMHVNREHQHPDVHHJDERMDWL
2
 VORERGLVHGXKRYQHSDUDOL]HRSVHVLMHRWXHQRVWLQHODJRGHLRVMHDMD
EHVSRPRQRVWLGHOX]LMDLEROHVQLKLGHMDNRMHVXRWSRUQHQDVYHLQMHQLFHNRMH
JRYRUHSURWLYQMLK
p
 1DGNRQIHVLRQDOQLGLRGXHQD]LYDPRXG1LWDQDVQHRPHWDYLHGD
EXGHPRSULURGQLRGQDVWRMDQMDGDWDNRL]JOHGDPR
p
 XHQMHMHPDMND]QDQMD
 HGQDRGDULLYRWDMHGDVHVYHQHVPDWUDVDPRSRVHELUD]XPOMLYLPYHGD
MHRYMHNVSUHPDQLQDGDOMHVHXGLWL

p
 .ORQLVHWMHVNREHQHPDVHHJDERMDWL
2
 VORERGLVHGXKRYQHSDUDOL]HRSVHVLMHRWXHQRVWLQHODJRGHLRVMHDMD
EHVSRPRQRVWLGHOX]LMDLEROHVQLKLGHMDNRMHVXRWSRUQHQDVYHLQMHQLFHNRMH
JRYRUHSURWLYQMLK
p
 1DGNRQIHVLRQDOQLGLRGXHQD]LYDPRXG1LWDQDVQHRPHWDYLHGD
EXGHPRSULURGQLRGQDVWRMDQMDGDWDNRL]JOHGDPR
p
 XHQMHMHPDMND]QDQMD
 HGQDRGDULLYRWDMHGDVHVYHQHVPDWUDVDPRSRVHELUD]XPOMLYLPYHGD
MHRYMHNVSUHPDQLQDGDOMHVHXGLWL
D
 OLMHQDFLMDXGXHQMHGRMPRYLGXDLVNUHQRVWLVNXVWYRL]QHQDHQMHMD
o
 RYMHNXVHQHPRJXSRYMHULWLDSVROXWL
o
 RYMHNQLMHSRVUHGQLNL]PHXSURORVWLLVDGDQMHJSRQDDQMDRQMH
VUHGLWHL]NRMHJSRQDDQMHHPDQLUD]UDL2QLQLFLUDLVWYDUD.DHPRGDMH
RQDXWRQRPDQDWRVHWLH]QDQRVWLRSRQDDQMX]QDLGDMHXGHVDQ
D
 NWLYQRVWDSVROXWLDXWRQRPQRVW
2
 EMHNWLYQRVWMHRQRWRHOLPRGDGUXJLOMXGLSUDNWLFLUDMXXRGQRVXQDGUXJH
OMXGH
p
 %XGLRGJRYRUDQ6DPRWLPRUDELWLYROMDQLVSRVREDQSULPLWL
RGJRYRUQRVWGD]DUDXMH]DVYRMLYRWNDRL]DLYRWRQLKNRMLRWHELRYLVH
=ERJWRJDMHL]QLPQR]QDDMQRGDRVWYDUXMHVYRMXVDPRELWQRVWGDVL
GMHODWDQDQHRYLVDQRGUXWYHQRMPLORVWLQMLNRMDWHGHJUDGLUDLRVLURPDXMH
NDROLQRVW7LPRHQDQLMHWL]ORGUXJLPDQHVDPRVYRMRPDNWLYQRXQHJRL
QHDNWLYQRXLXREDVLVOXDMDRGJRYRUDQ
&
 LMHQDYHOLLQHMHRGJRYRUQRVW

 RYMHNMHRGJRYRUDQ]DRQRWRRQMHVW

 RYMHNMHVDPRRQGDSRVYHPDRGJRYRUDQ]DVYRMHLQHDNRLKMHSRLQLR
SXQRPVORERGRPYROMH

 RYMHNPRHQDQLMHWL]ORGUXJLPDQHVDPRVYRMRPDNWLYQRXQHJRL
QHDNWLYQRXLXREDMHVOXDMDRGJRYRUDQ
 H]JUDIRUPLUDQMDRVREQRVWLMHVWRGJDMDQMHVPLVOD]DRGJRYRUQRVW
1
 LNDNYDVLODNRMDQDGLOD]LRYMHNDQHPRHPXSRVWDYOMDWLPRUDOQL]DKWMHY
RYMHNRGJRYRUDVHEL]DRVWYDUHQMHLOLJXEOMHQMHVYRJLYRWD
2
 GJRYRUQRVWMHGREURYROMDQLQRQDMHRGJRYRUQDSRWUHEHL]UDHQHLOL
QHL]UDHQHGUXJRJOMXGVNRJELD2QDMWNRYROLRVMHDVHRGJRYRUQLP]D
GUXJHNDRL]DVHEH8OMXEDYLPHXRGUDVOLPRVREDPDRQDVHSUHWHLWR
RGQRVLQDSVLKLNHSRWUHEHGUXJHRVREH

2
 EMHNWLYQRVWMHRQRWRHOLPRGDGUXJLOMXGLSUDNWLFLUDMXXRGQRVXQDGUXJH
OMXGH
p
 %XGLRGJRYRUDQ6DPRWLPRUDELWLYROMDQLVSRVREDQSULPLWL
RGJRYRUQRVWGD]DUDXMH]DVYRMLYRWNDRL]DLYRWRQLKNRMLRWHELRYLVH
=ERJWRJDMHL]QLPQR]QDDMQRGDRVWYDUXMHVYRMXVDPRELWQRVWGDVL
GMHODWDQDQHRYLVDQRGUXWYHQRMPLORVWLQMLNRMDWHGHJUDGLUDLRVLURPDXMH
NDROLQRVW7LPRHQDQLMHWL]ORGUXJLPDQHVDPRVYRMRPDNWLYQRXQHJRL
QHDNWLYQRXLXREDVLVOXDMDRGJRYRUDQ
&
 LMHQDYHOLLQHMHRGJRYRUQRVW

 RYMHNMHRGJRYRUDQ]DRQRWRRQMHVW

 RYMHNMHVDPRRQGDSRVYHPDRGJRYRUDQ]DVYRMHLQHDNRLKMHSRLQLR
SXQRPVORERGRPYROMH

 RYMHNPRHQDQLMHWL]ORGUXJLPDQHVDPRVYRMRPDNWLYQRXQHJRL
QHDNWLYQRXLXREDMHVOXDMDRGJRYRUDQ
 H]JUDIRUPLUDQMDRVREQRVWLMHVWRGJDMDQMHVPLVOD]DRGJRYRUQRVW
1
 LNDNYDVLODNRMDQDGLOD]LRYMHNDQHPRHPXSRVWDYOMDWLPRUDOQL]DKWMHY
RYMHNRGJRYRUDVHEL]DRVWYDUHQMHLOLJXEOMHQMHVYRJLYRWD
2
 GJRYRUQRVWMHGREURYROMDQLQRQDMHRGJRYRUQDSRWUHEHL]UDHQHLOL
QHL]UDHQHGUXJRJOMXGVNRJELD2QDMWNRYROLRVMHDVHRGJRYRUQLP]D
GUXJHNDRL]DVHEH8OMXEDYLPHXRGUDVOLPRVREDPDRQDVHSUHWHLWR
RGQRVLQDSVLKLNHSRWUHEHGUXJHRVREH
D
 NWLYQRVWDSVROXWLDXWRQRPQRVW
o
 RYMHNXVHQHPRJXSRYMHULWLDSVROXWL
o
 RYMHNQLMHSRVUHGQLNL]PHXSURORVWLLVDGDQMHJSRQDDQMDRQMH
VUHGLWHL]NRMHJSRQDDQMHHPDQLUD]UDL2QLQLFLUDLVWYDUD.DHPRGDMH
RQDXWRQRPDQDWRVHWLH]QDQRVWLRSRQDDQMX]QDLGDMHXGHVDQ
D
 OLMHQDFLMDXGXHQMHGRMPRYLGXDLVNUHQRVWLVNXVWYRL]QHQDHQMHMD
p
 .ORQLVHWMHVNREHQHPDVHHJDERMDWL
2
 VORERGLVHGXKRYQHSDUDOL]HRSVHVLMHRWXHQRVWLQHODJRGHLRVMHDMD
EHVSRPRQRVWLGHOX]LMDLEROHVQLKLGHMDNRMHVXRWSRUQHQDVYHLQMHQLFHNRMH
JRYRUHSURWLYQMLK
p
 1DGNRQIHVLRQDOQLGLRGXHQD]LYDPRXG1LWDQDVQHRPHWDYLHGD
EXGHPRSULURGQLRGQDVWRMDQMDGDWDNRL]JOHGDPR
p
 XHQMHMHPDMND]QDQMD
 HGQDRGDULLYRWDMHGDVHVYHQHVPDWUDVDPRSRVHELUD]XPOMLYLPYHGD
MHRYMHNVSUHPDQLQDGDOMHVHXGLWLp
 .ORQLVHWMHVNREHQHPDVHHJDERMDWL
2
 VORERGLVHGXKRYQHSDUDOL]HRSVHVLMHRWXHQRVWLQHODJRGHLRVMHDMD
EHVSRPRQRVWLGHOX]LMDLEROHVQLKLGHMDNRMHVXRWSRUQHQDVYHLQMHQLFHNRMH
JRYRUHSURWLYQMLK
p
 1DGNRQIHVLRQDOQLGLRGXHQD]LYDPRXG1LWDQDVQHRPHWDYLHGD
EXGHPRSULURGQLRGQDVWRMDQMDGDWDNRL]JOHGDPR
p
 XHQMHMHPDMND]QDQMD
 HGQDRGDULLYRWDMHGDVHVYHQHVPDWUDVDPRSRVHELUD]XPOMLYLPYHGD
MHRYMHNVSUHPDQLQDGDOMHVHXGLWL
D
 OLMHQDFLMDXGXHQMHGRMPRYLGXDLVNUHQRVWLVNXVWYRL]QHQDHQMHMD
o
 RYMHNXVHQHPRJXSRYMHULWLDSVROXWL
o
 RYMHNQLMHSRVUHGQLNL]PHXSURORVWLLVDGDQMHJSRQDDQMDRQMH
VUHGLWHL]NRMHJSRQDDQMHHPDQLUD]UDL2QLQLFLUDLVWYDUD.DHPRGDMH
RQDXWRQRPDQDWRVHWLH]QDQRVWLRSRQDDQMX]QDLGDMHXGHVDQ
D
 NWLYQRVWDSVROXWLDXWRQRPQRVW
2
 EMHNWLYQRVWMHRQRWRHOLPRGDGUXJLOMXGLSUDNWLFLUDMXXRGQRVXQDGUXJH
OMXGH
p
 %XGLRGJRYRUDQ6DPRWLPRUDELWLYROMDQLVSRVREDQSULPLWL
RGJRYRUQRVWGD]DUDXMH]DVYRMLYRWNDRL]DLYRWRQLKNRMLRWHELRYLVH
=ERJWRJDMHL]QLPQR]QDDMQRGDRVWYDUXMHVYRMXVDPRELWQRVWGDVL
GMHODWDQDQHRYLVDQRGUXWYHQRMPLORVWLQMLNRMDWHGHJUDGLUDLRVLURPDXMH
NDROLQRVW7LPRHQDQLMHWL]ORGUXJLPDQHVDPRVYRMRPDNWLYQRXQHJRL
QHDNWLYQRXLXREDVLVOXDMDRGJRYRUDQ
&
 LMHQDYHOLLQHMHRGJRYRUQRVW

 RYMHNMHRGJRYRUDQ]DRQRWRRQMHVW

 RYMHNMHVDPRRQGDSRVYHPDRGJRYRUDQ]DVYRMHLQHDNRLKMHSRLQLR
SXQRPVORERGRPYROMH

 RYMHNPRHQDQLMHWL]ORGUXJLPDQHVDPRVYRMRPDNWLYQRXQHJRL
QHDNWLYQRXLXREDMHVOXDMDRGJRYRUDQ
 H]JUDIRUPLUDQMDRVREQRVWLMHVWRGJDMDQMHVPLVOD]DRGJRYRUQRVW
1
 LNDNYDVLODNRMDQDGLOD]LRYMHNDQHPRHPXSRVWDYOMDWLPRUDOQL]DKWMHY
RYMHNRGJRYRUDVHEL]DRVWYDUHQMHLOLJXEOMHQMHVYRJLYRWD
2
 GJRYRUQRVWMHGREURYROMDQLQRQDMHRGJRYRUQDSRWUHEHL]UDHQHLOL
QHL]UDHQHGUXJRJOMXGVNRJELD2QDMWNRYROLRVMHDVHRGJRYRUQLP]D
GUXJHNDRL]DVHEH8OMXEDYLPHXRGUDVOLPRVREDPDRQDVHSUHWHLWR
RGQRVLQDSVLKLNHSRWUHEHGUXJHRVREHp
 1LWNRVHQHWUXGLWROLNRVNXSLWLQRYHGRMPRYHNDRRQDMWNRQH]QDREUDGLWL
VWDUH
p
 $NRHOLWHVD]QDWLQHWRDSVROXWQRPRUDWHVHRVORERGLWLWLMHODL
SRJOHGDWLXSUDYXUHDOQRVWGXH
$
 NWLYQRVWGXHMHGLQRMHPRJXDWXXVOXDMXNDGDSRVWRMLXQXWDUQMDVORERGD
LQH]DYLVQRVW

 RYMHNRYDGXDQLMHRGLVWRJVWDNODSULMHMHVOLQDXGRWYRUQRPRJOHGDOX
SXQRPSUHGUDVXGDLSUHYDUDRYMHNRYRWLMHORXWMHHQDQMHJRYGXKDIL]LNR
LGUXWYHQRSRVWRMDQMHQDQMHJRYRGXKRYQRVWDQMH
'
 DELREMDVQLOLSRGULMHWORSVLKHXHQMDFLVXGRVDGL]PLOMDOLERJRYH
LQVWLQNWHNR]PLNHSVLKHDPLVPRSRGULMHWORRYMHNDVYHOLQDSXNH
PDWHULMDOQHELRORNHWHPHOMH3RNXDWHPRYDPWRREMDVQLWLQDSULPMHUX
VWUDKDLJODGL*ODGMHVLJQDOQLPHKDQL]DPVPDQMHQMDREUDPEHQLKUH]HUYLX
RUJDQL]PXWMSRHWQHXJURHQRVWLHJ]LVWHQFLMH0QRJRSXWDMHWDNRMHGLQND
MHGYDXVSMHODSUHLYMHWLGRDYLGRKUDQHX]DGQMLWUHQ7DMGRMDPVNRUH
SURSDVWLRVWDYLRMHVYLPEXGXLPQDUDWDMLPDRLOMDNQDWDODPXVXNRMLVH
LVND]XMHNDRDQNVLR]QRVWWMHVNRED6DGDYHGDELVHGRLYMHOHSRSUDWQH
SRMDYHVPDQMHQMDJOXNR]HWMJODGLGUKWDQMHVNXSOMDQMHLLUHQMH]MHQLFD
MHHQMHGODNHLWGQLMHQXQRGDVHUD]LQDJOXNR]HVPDQML'RYROMQDMHLVDPD
SRPLVDRGDELHJ]LVWHQFLMDPRJODELWLXJURHQDSDGDVHPDQLIHVWLUDMXLVWH
SRMDYHNRMHYLHQHR]QDDYDMXVDPRJODGQHJRLVWUDK'DNOHMHGQDSRVYH
IL]LNDUHDNFLMDSUHODMHXSRGUXMHSVLKLNLKSRMDYD%DWDMRGQRVJODGLL
VWUDKDRGQRVQRSRGXGDUQRVWQMLKRYDL]UDDYDQMDSRPRJDRQDPMHX
SURQDODHQMXRGQRVDL]PHXIL]LNLKLSVLKLNLKSRMDYD7UHEDORMHVLLX
VDPRSRGULMHWORRYMHNDGRRQHWRNHJGMHMHRERMHELORMHGLQVWYHQDELRORND
UHDNFLMD
'
 DOLQDVSRVWRMDQMHVYLMHVWLRVOREDDRGQDLKWUDJDQMDLXVPMHUDYDN
]DGRYROMHQMXOMXGVNRJGXKD"
'
 XKVHELVWYDUDWLMHOR
'
 XDWYRMDLWRPRHXGYRMH
'
 XLWUHEDNDWNDGGDWLLJUH 1HYDOMDXYLMHNELWLR]ELOMDQ
,
 DNRMHLVDPDULMHSVLKRORJLMDNRYDQLFDRGJUNHULMHLGXDL]QDQRVW
GDNOH]QDQRVWRGXL ULMHGXDMHSULMHVYHJDUHOLJLMVNLLVSHNXODWLYQR
ILOR]RIVNLSRMDPLNDRWDNDYMHQDSXWHQLPVHSVLKRORJLMDSRHODUD]YLMDWL
NDR]QDQRVWXWHPHOMHQDQDLVNXVWYHQLPPHWRGDPD
,
 PDWLGXKDMHHVWRLVWRWRLQHPDWLSDUD
.
 DNRELVHQDSUDYLOHYHOLNHVWYDULGXKPRUDELWLLURNLRSXWHQ
.
 ROLNRMHVDPRSRWUHEQRGXKDGDRYMHNQLNDGDQHLVSDGQHVPLMHDQ
/
 MXGHEH]GXKDQHPRHPRRGXHYLWLDOLLKPRHPRIDQDWL]LUDWL

p
 1LWNRVHQHWUXGLWROLNRVNXSLWLQRYHGRMPRYHNDRRQDMWNRQH]QDREUDGLWL
VWDUH
p
 $NRHOLWHVD]QDWLQHWRDSVROXWQRPRUDWHVHRVORERGLWLWLMHODL
SRJOHGDWLXSUDYXUHDOQRVWGXH
$
 NWLYQRVWGXHMHGLQRMHPRJXDWXXVOXDMXNDGDSRVWRMLXQXWDUQMDVORERGD
LQH]DYLVQRVW

 RYMHNRYDGXDQLMHRGLVWRJVWDNODSULMHMHVOLQDXGRWYRUQRPRJOHGDOX
SXQRPSUHGUDVXGDLSUHYDUDRYMHNRYRWLMHORXWMHHQDQMHJRYGXKDIL]LNR
LGUXWYHQRSRVWRMDQMHQDQMHJRYRGXKRYQRVWDQMH
'
 DELREMDVQLOLSRGULMHWORSVLKHXHQMDFLVXGRVDGL]PLOMDOLERJRYH
LQVWLQNWHNR]PLNHSVLKHDPLVPRSRGULMHWORRYMHNDVYHOLQDSXNH
PDWHULMDOQHELRORNHWHPHOMH3RNXDWHPRYDPWRREMDVQLWLQDSULPMHUX
VWUDKDLJODGL*ODGMHVLJQDOQLPHKDQL]DPVPDQMHQMDREUDPEHQLKUH]HUYLX
RUJDQL]PXWMSRHWQHXJURHQRVWLHJ]LVWHQFLMH0QRJRSXWDMHWDNRMHGLQND
MHGYDXVSMHODSUHLYMHWLGRDYLGRKUDQHX]DGQMLWUHQ7DMGRMDPVNRUH
SURSDVWLRVWDYLRMHVYLPEXGXLPQDUDWDMLPDRLOMDNQDWDODPXVXNRMLVH
LVND]XMHNDRDQNVLR]QRVWWMHVNRED6DGDYHGDELVHGRLYMHOHSRSUDWQH
SRMDYHVPDQMHQMDJOXNR]HWMJODGLGUKWDQMHVNXSOMDQMHLLUHQMH]MHQLFD
MHHQMHGODNHLWGQLMHQXQRGDVHUD]LQDJOXNR]HVPDQML'RYROMQDMHLVDPD
SRPLVDRGDELHJ]LVWHQFLMDPRJODELWLXJURHQDSDGDVHPDQLIHVWLUDMXLVWH
SRMDYHNRMHYLHQHR]QDDYDMXVDPRJODGQHJRLVWUDK'DNOHMHGQDSRVYH
IL]LNDUHDNFLMDSUHODMHXSRGUXMHSVLKLNLKSRMDYD%DWDMRGQRVJODGLL
VWUDKDRGQRVQRSRGXGDUQRVWQMLKRYDL]UDDYDQMDSRPRJDRQDPMHX
SURQDODHQMXRGQRVDL]PHXIL]LNLKLSVLKLNLKSRMDYD7UHEDORMHVLLX
VDPRSRGULMHWORRYMHNDGRRQHWRNHJGMHMHRERMHELORMHGLQVWYHQDELRORND
UHDNFLMD
'
 DOLQDVSRVWRMDQMHVYLMHVWLRVOREDDRGQDLKWUDJDQMDLXVPMHUDYDN
]DGRYROMHQMXOMXGVNRJGXKD"
'
 XKVHELVWYDUDWLMHOR
'
 XDWYRMDLWRPRHXGYRMH
'
 XLWUHEDNDWNDGGDWLLJUH 1HYDOMDXYLMHNELWLR]ELOMDQ
,
 DNRMHLVDPDULMHSVLKRORJLMDNRYDQLFDRGJUNHULMHLGXDL]QDQRVW
GDNOH]QDQRVWRGXL ULMHGXDMHSULMHVYHJDUHOLJLMVNLLVSHNXODWLYQR
ILOR]RIVNLSRMDPLNDRWDNDYMHQDSXWHQLPVHSVLKRORJLMDSRHODUD]YLMDWL
NDR]QDQRVWXWHPHOMHQDQDLVNXVWYHQLPPHWRGDPD
,
 PDWLGXKDMHHVWRLVWRWRLQHPDWLSDUD
.
 DNRELVHQDSUDYLOHYHOLNHVWYDULGXKPRUDELWLLURNLRSXWHQ
.
 ROLNRMHVDPRSRWUHEQRGXKDGDRYMHNQLNDGDQHLVSDGQHVPLMHDQ
/
 MXGHEH]GXKDQHPRHPRRGXHYLWLDOLLKPRHPRIDQDWL]LUDWL


p
 1LWNRVHQHWUXGLWROLNRVNXSLWLQRYHGRMPRYHNDRRQDMWNRQH]QDREUDGLWL
VWDUH
p
 $NRHOLWHVD]QDWLQHWRDSVROXWQRPRUDWHVHRVORERGLWLWLMHODL
SRJOHGDWLXSUDYXUHDOQRVWGXH
$
 NWLYQRVWGXHMHGLQRMHPRJXDWXXVOXDMXNDGDSRVWRMLXQXWDUQMDVORERGD
LQH]DYLVQRVW

 RYMHNRYDGXDQLMHRGLVWRJVWDNODSULMHMHVOLQDXGRWYRUQRPRJOHGDOX
SXQRPSUHGUDVXGDLSUHYDUDRYMHNRYRWLMHORXWMHHQDQMHJRYGXKDIL]LNR
LGUXWYHQRSRVWRMDQMHQDQMHJRYRGXKRYQRVWDQMH
'
 DELREMDVQLOLSRGULMHWORSVLKHXHQMDFLVXGRVDGL]PLOMDOLERJRYH
LQVWLQNWHNR]PLNHSVLKHDPLVPRSRGULMHWORRYMHNDVYHOLQDSXNH
PDWHULMDOQHELRORNHWHPHOMH3RNXDWHPRYDPWRREMDVQLWLQDSULPMHUX
VWUDKDLJODGL*ODGMHVLJQDOQLPHKDQL]DPVPDQMHQMDREUDPEHQLKUH]HUYLX
RUJDQL]PXWMSRHWQHXJURHQRVWLHJ]LVWHQFLMH0QRJRSXWDMHWDNRMHGLQND
MHGYDXVSMHODSUHLYMHWLGRDYLGRKUDQHX]DGQMLWUHQ7DMGRMDPVNRUH
SURSDVWLRVWDYLRMHVYLPEXGXLPQDUDWDMLPDRLOMDNQDWDODPXVXNRMLVH
LVND]XMHNDRDQNVLR]QRVWWMHVNRED6DGDYHGDELVHGRLYMHOHSRSUDWQH
SRMDYHVPDQMHQMDJOXNR]HWMJODGLGUKWDQMHVNXSOMDQMHLLUHQMH]MHQLFD
MHHQMHGODNHLWGQLMHQXQRGDVHUD]LQDJOXNR]HVPDQML'RYROMQDMHLVDPD
SRPLVDRGDELHJ]LVWHQFLMDPRJODELWLXJURHQDSDGDVHPDQLIHVWLUDMXLVWH
SRMDYHNRMHYLHQHR]QDDYDMXVDPRJODGQHJRLVWUDK'DNOHMHGQDSRVYH
IL]LNDUHDNFLMDSUHODMHXSRGUXMHSVLKLNLKSRMDYD%DWDMRGQRVJODGLL
VWUDKDRGQRVQRSRGXGDUQRVWQMLKRYDL]UDDYDQMDSRPRJDRQDPMHX
SURQDODHQMXRGQRVDL]PHXIL]LNLKLSVLKLNLKSRMDYD7UHEDORMHVLLX
VDPRSRGULMHWORRYMHNDGRRQHWRNHJGMHMHRERMHELORMHGLQVWYHQDELRORND
UHDNFLMD
'
 DOLQDVSRVWRMDQMHVYLMHVWLRVOREDDRGQDLKWUDJDQMDLXVPMHUDYDN
]DGRYROMHQMXOMXGVNRJGXKD"
'
 XKVHELVWYDUDWLMHOR
'
 XDWYRMDLWRPRHXGYRMH
'
 XLWUHEDNDWNDGGDWLLJUH 1HYDOMDXYLMHNELWLR]ELOMDQ
,
 DNRMHLVDPDULMHSVLKRORJLMDNRYDQLFDRGJUNHULMHLGXDL]QDQRVW
GDNOH]QDQRVWRGXL ULMHGXDMHSULMHVYHJDUHOLJLMVNLLVSHNXODWLYQR
ILOR]RIVNLSRMDPLNDRWDNDYMHQDSXWHQLPVHSVLKRORJLMDSRHODUD]YLMDWL
NDR]QDQRVWXWHPHOMHQDQDLVNXVWYHQLPPHWRGDPD
,
 PDWLGXKDMHHVWRLVWRWRLQHPDWLSDUD
.
 DNRELVHQDSUDYLOHYHOLNHVWYDULGXKPRUDELWLLURNLRSXWHQ
.
 ROLNRMHVDPRSRWUHEQRGXKDGDRYMHNQLNDGDQHLVSDGQHVPLMHDQ
/
 MXGHEH]GXKDQHPRHPRRGXHYLWLDOLLKPRHPRIDQDWL]LUDWL

p
 1LWNRVHQHWUXGLWROLNRVNXSLWLQRYHGRMPRYHNDRRQDMWNRQH]QDREUDGLWL
VWDUH
p
 $NRHOLWHVD]QDWLQHWRDSVROXWQRPRUDWHVHRVORERGLWLWLMHODL
SRJOHGDWLXSUDYXUHDOQRVWGXH
$
 NWLYQRVWGXHMHGLQRMHPRJXDWXXVOXDMXNDGDSRVWRMLXQXWDUQMDVORERGD
LQH]DYLVQRVW

 RYMHNRYDGXDQLMHRGLVWRJVWDNODSULMHMHVOLQDXGRWYRUQRPRJOHGDOX
SXQRPSUHGUDVXGDLSUHYDUDRYMHNRYRWLMHORXWMHHQDQMHJRYGXKDIL]LNR
LGUXWYHQRSRVWRMDQMHQDQMHJRYRGXKRYQRVWDQMH
'
 DELREMDVQLOLSRGULMHWORSVLKHXHQMDFLVXGRVDGL]PLOMDOLERJRYH
LQVWLQNWHNR]PLNHSVLKHDPLVPRSRGULMHWORRYMHNDVYHOLQDSXNH
PDWHULMDOQHELRORNHWHPHOMH3RNXDWHPRYDPWRREMDVQLWLQDSULPMHUX
VWUDKDLJODGL*ODGMHVLJQDOQLPHKDQL]DPVPDQMHQMDREUDPEHQLKUH]HUYLX
RUJDQL]PXWMSRHWQHXJURHQRVWLHJ]LVWHQFLMH0QRJRSXWDMHWDNRMHGLQND
MHGYDXVSMHODSUHLYMHWLGRDYLGRKUDQHX]DGQMLWUHQ7DMGRMDPVNRUH
SURSDVWLRVWDYLRMHVYLPEXGXLPQDUDWDMLPDRLOMDNQDWDODPXVXNRMLVH
LVND]XMHNDRDQNVLR]QRVWWMHVNRED6DGDYHGDELVHGRLYMHOHSRSUDWQH
SRMDYHVPDQMHQMDJOXNR]HWMJODGLGUKWDQMHVNXSOMDQMHLLUHQMH]MHQLFD
MHHQMHGODNHLWGQLMHQXQRGDVHUD]LQDJOXNR]HVPDQML'RYROMQDMHLVDPD
SRPLVDRGDELHJ]LVWHQFLMDPRJODELWLXJURHQDSDGDVHPDQLIHVWLUDMXLVWH
SRMDYHNRMHYLHQHR]QDDYDMXVDPRJODGQHJRLVWUDK'DNOHMHGQDSRVYH
IL]LNDUHDNFLMDSUHODMHXSRGUXMHSVLKLNLKSRMDYD%DWDMRGQRVJODGLL
VWUDKDRGQRVQRSRGXGDUQRVWQMLKRYDL]UDDYDQMDSRPRJDRQDPMHX
SURQDODHQMXRGQRVDL]PHXIL]LNLKLSVLKLNLKSRMDYD7UHEDORMHVLLX
VDPRSRGULMHWORRYMHNDGRRQHWRNHJGMHMHRERMHELORMHGLQVWYHQDELRORND
UHDNFLMD
'
 DOLQDVSRVWRMDQMHVYLMHVWLRVOREDDRGQDLKWUDJDQMDLXVPMHUDYDN
]DGRYROMHQMXOMXGVNRJGXKD"
'
 XKVHELVWYDUDWLMHOR
'
 XDWYRMDLWRPRHXGYRMH
'
 XLWUHEDNDWNDGGDWLLJUH 1HYDOMDXYLMHNELWLR]ELOMDQ
,
 DNRMHLVDPDULMHSVLKRORJLMDNRYDQLFDRGJUNHULMHLGXDL]QDQRVW
GDNOH]QDQRVWRGXL ULMHGXDMHSULMHVYHJDUHOLJLMVNLLVSHNXODWLYQR
ILOR]RIVNLSRMDPLNDRWDNDYMHQDSXWHQLPVHSVLKRORJLMDSRHODUD]YLMDWL
NDR]QDQRVWXWHPHOMHQDQDLVNXVWYHQLPPHWRGDPD
,
 PDWLGXKDMHHVWRLVWRWRLQHPDWLSDUD
.
 DNRELVHQDSUDYLOHYHOLNHVWYDULGXKPRUDELWLLURNLRSXWHQ
.
 ROLNRMHVDPRSRWUHEQRGXKDGDRYMHNQLNDGDQHLVSDGQHVPLMHDQ
/
 MXGHEH]GXKDQHPRHPRRGXHYLWLDOLLKPRHPRIDQDWL]LUDWL/
 MXGVNDMHGXDQHGRVHQD
1
 DSODQXHNVSHULPHQWDOQLK]QDQRVWLRLWRVHQHPRH]DKWLMHYDWLGRND]R
SRVWRMDQMXGXH
1
 H]QDLUD]YHVHOLWLGXX]QDLSURGDWLMH
2
 GXRPRMDEHVPUWQRPLYRWXWLQHWHLYHSROMHPRJXHJWLLVFUSL
2
 QLNRMLVHQDGDMXULMHLWLSUREOHPQHXURIL]LRORJLMHGXKDVXNDROMXGLQD
SRGQRMXSODQLQH2QLVWRMHQDLVWLQLNRMLVXQDSUDYLOLQDSRGQRMXLJOHGDMX
QDSODQLQXQDNRMXVHHOHSRSHWL$OLYUKMHVNULYHQXYMHQLPREODFLPDL
PQRJLYMHUXMXGDQHPRHELWLQLNDGDRVYRMHQ6LJXUQRMHDNRGRHGDNDGD
HRYMHNSRVWLLSRWSXQRUD]XPLMHYDQMHVYRJYODVWLWRJPR]JDLGXKDGDH
WRELWLQMHJRYQDMYHLXVSMHKQMHJRYRNRQDQRGRVWLJQXH
2
 YRMHVWUDQRSRJUHQLPRGHUQLQDXNPLMHQMDWLOMXGVNXGXXNDNRELMXVH
SULODJRGLORXYMHWLPDXPMHVWRPLMHQMDWLXYMHWHNDNRELLKVHSULODJRGLOR
OMXGVNRMGXL
3
 RGVYLMHVWLPDGYDOLFDXQMRMMHVQDJDNRMDPRHQDHWLQDXSDPHWDOLRQD
MHLL]YRUVWYDUDODNLKPLVOL
3
 UDYDVQDQDL]GUDYDSVLKDPRHVKYDWLWLYHOLNHLPDOHVWYDUL
'
 XKMHQHGRKYDWQLHQWLWHWDQMHJRYRGMHORYDQMHQLMHVDVYLPRJUDQLHQRQD
SRGUXMHXPR]JX
3
 URNOHWVWYRORLKSULOLNDMHGDLGXDSRVWDQHORD
3
 URSULXPSUHGVWDYOMD]DPMHQX]DUDQLMHHVWRXSRWUHEOMDYDQL]UD]GXDLOLVWLO
LYRWDDQMLPHVHR]QDDYDVYHIXQNFLMHYODVWLWRJMDXVYDMDQMHRGUHHQLK
FLOMHYDNRMLPDSRMHGLQDFWHLLNRMLXVPMHUDYDMXQMHJRYGDOMQMLLYRWQLWRN
3
 URXDYDQMHVQRYDMHMDVQRSRND]DORGDSRGVYLMHVWPLVOLXVOLNDPDDQHX
DSVWUDNWQLPLGHMDPD=DWRQMHQRUMHHQMHLPDHVWRREOLNGXHYQHVOLNH
.ROLNR]QDPRRRGQRVLPDWLMHODLGXKD"WRWLMHORJXELGXDGRELYD
(QHUJLMDVWUDVWLSRNUHHLGXX
6
 DVYDNRPYHOLNRPPLVOLNRMXQDXLRVOREDDSRMHGDQGRWDGXVHELMHGDQ
VSXWDQLGXK
6
 UHWQDMHVDPRGXDNRMDYROL
6
 YDNLNRPDGLOMXGVNHGXHVSRPHQLNMHSRYLMHVWLQDURGDXNRMHPVHRYD
GXDURGLOD
7
 LMHODEH]SVLKHVXNDRNLSRYLQDMDYQRPWUJX
7
 LMHORLGXDQLVXGYLMHVXSVWDQFHYHMHGQD2QHLQHRYMHNDNRMLVDPVHEH
XSR]QDMHQDUD]OLLWQDLQ7LMHORMHSUHYRGLWHOMGXHXYLGOMLYR7NRPLVOLGD
MHQHWNRYLHWRQHPRHSRVWDWL7NRRGOMXGL]QDRYMHNRYHWDMQHRVLP
RYMHMHJDGXKDNRMLMHXQMHPX"

/
 MXGVNDMHGXDQHGRVHQD
1
 DSODQXHNVSHULPHQWDOQLK]QDQRVWLRLWRVHQHPRH]DKWLMHYDWLGRND]R
SRVWRMDQMXGXH
1
 H]QDLUD]YHVHOLWLGXX]QDLSURGDWLMH
2
 GXRPRMDEHVPUWQRPLYRWXWLQHWHLYHSROMHPRJXHJWLLVFUSL
2
 QLNRMLVHQDGDMXULMHLWLSUREOHPQHXURIL]LRORJLMHGXKDVXNDROMXGLQD
SRGQRMXSODQLQH2QLVWRMHQDLVWLQLNRMLVXQDSUDYLOLQDSRGQRMXLJOHGDMX
QDSODQLQXQDNRMXVHHOHSRSHWL$OLYUKMHVNULYHQXYMHQLPREODFLPDL
PQRJLYMHUXMXGDQHPRHELWLQLNDGDRVYRMHQ6LJXUQRMHDNRGRHGDNDGD
HRYMHNSRVWLLSRWSXQRUD]XPLMHYDQMHVYRJYODVWLWRJPR]JDLGXKDGDH
WRELWLQMHJRYQDMYHLXVSMHKQMHJRYRNRQDQRGRVWLJQXH
2
 YRMHVWUDQRSRJUHQLPRGHUQLQDXNPLMHQMDWLOMXGVNXGXXNDNRELMXVH
SULODJRGLORXYMHWLPDXPMHVWRPLMHQMDWLXYMHWHNDNRELLKVHSULODJRGLOR
OMXGVNRMGXL
3
 RGVYLMHVWLPDGYDOLFDXQMRMMHVQDJDNRMDPRHQDHWLQDXSDPHWDOLRQD
MHLL]YRUVWYDUDODNLKPLVOL
3
 UDYDVQDQDL]GUDYDSVLKDPRHVKYDWLWLYHOLNHLPDOHVWYDUL
'
 XKMHQHGRKYDWQLHQWLWHWDQMHJRYRGMHORYDQMHQLMHVDVYLPRJUDQLHQRQD
SRGUXMHXPR]JX
3
 URNOHWVWYRORLKSULOLNDMHGDLGXDSRVWDQHORD
3
 URSULXPSUHGVWDYOMD]DPMHQX]DUDQLMHHVWRXSRWUHEOMDYDQL]UD]GXDLOLVWLO
LYRWDDQMLPHVHR]QDDYDVYHIXQNFLMHYODVWLWRJMDXVYDMDQMHRGUHHQLK
FLOMHYDNRMLPDSRMHGLQDFWHLLNRMLXVPMHUDYDMXQMHJRYGDOMQMLLYRWQLWRN
3
 URXDYDQMHVQRYDMHMDVQRSRND]DORGDSRGVYLMHVWPLVOLXVOLNDPDDQHX
DSVWUDNWQLPLGHMDPD=DWRQMHQRUMHHQMHLPDHVWRREOLNGXHYQHVOLNH
.ROLNR]QDPRRRGQRVLPDWLMHODLGXKD"WRWLMHORJXELGXDGRELYD
(QHUJLMDVWUDVWLSRNUHHLGXX
6
 DVYDNRPYHOLNRPPLVOLNRMXQDXLRVOREDDSRMHGDQGRWDGXVHELMHGDQ
VSXWDQLGXK
6
 UHWQDMHVDPRGXDNRMDYROL
6
 YDNLNRPDGLOMXGVNHGXHVSRPHQLNMHSRYLMHVWLQDURGDXNRMHPVHRYD
GXDURGLOD
7
 LMHODEH]SVLKHVXNDRNLSRYLQDMDYQRPWUJX
7
 LMHORLGXDQLVXGYLMHVXSVWDQFHYHMHGQD2QHLQHRYMHNDNRMLVDPVHEH
XSR]QDMHQDUD]OLLWQDLQ7LMHORMHSUHYRGLWHOMGXHXYLGOMLYR7NRPLVOLGD
MHQHWNRYLHWRQHPRHSRVWDWL7NRRGOMXGL]QDRYMHNRYHWDMQHRVLP
RYMHMHJDGXKDNRMLMHXQMHPX"

/
 MXGVNDMHGXDQHGRVHQD
1
 DSODQXHNVSHULPHQWDOQLK]QDQRVWLRLWRVHQHPRH]DKWLMHYDWLGRND]R
SRVWRMDQMXGXH
1
 H]QDLUD]YHVHOLWLGXX]QDLSURGDWLMH
2
 GXRPRMDEHVPUWQRPLYRWXWLQHWHLYHSROMHPRJXHJWLLVFUSL
2
 QLNRMLVHQDGDMXULMHLWLSUREOHPQHXURIL]LRORJLMHGXKDVXNDROMXGLQD
SRGQRMXSODQLQH2QLVWRMHQDLVWLQLNRMLVXQDSUDYLOLQDSRGQRMXLJOHGDMX
QDSODQLQXQDNRMXVHHOHSRSHWL$OLYUKMHVNULYHQXYMHQLPREODFLPDL
PQRJLYMHUXMXGDQHPRHELWLQLNDGDRVYRMHQ6LJXUQRMHDNRGRHGDNDGD
HRYMHNSRVWLLSRWSXQRUD]XPLMHYDQMHVYRJYODVWLWRJPR]JDLGXKDGDH
WRELWLQMHJRYQDMYHLXVSMHKQMHJRYRNRQDQRGRVWLJQXH
2
 YRMHVWUDQRSRJUHQLPRGHUQLQDXNPLMHQMDWLOMXGVNXGXXNDNRELMXVH
SULODJRGLORXYMHWLPDXPMHVWRPLMHQMDWLXYMHWHNDNRELLKVHSULODJRGLOR
OMXGVNRMGXL
3
 RGVYLMHVWLPDGYDOLFDXQMRMMHVQDJDNRMDPRHQDHWLQDXSDPHWDOLRQD
MHLL]YRUVWYDUDODNLKPLVOL
3
 UDYDVQDQDL]GUDYDSVLKDPRHVKYDWLWLYHOLNHLPDOHVWYDUL
'
 XKMHQHGRKYDWQLHQWLWHWDQMHJRYRGMHORYDQMHQLMHVDVYLPRJUDQLHQRQD
SRGUXMHXPR]JX
3
 URNOHWVWYRORLKSULOLNDMHGDLGXDSRVWDQHORD
3
 URSULXPSUHGVWDYOMD]DPMHQX]DUDQLMHHVWRXSRWUHEOMDYDQL]UD]GXDLOLVWLO
LYRWDDQMLPHVHR]QDDYDVYHIXQNFLMHYODVWLWRJMDXVYDMDQMHRGUHHQLK
FLOMHYDNRMLPDSRMHGLQDFWHLLNRMLXVPMHUDYDMXQMHJRYGDOMQMLLYRWQLWRN
3
 URXDYDQMHVQRYDMHMDVQRSRND]DORGDSRGVYLMHVWPLVOLXVOLNDPDDQHX
DSVWUDNWQLPLGHMDPD=DWRQMHQRUMHHQMHLPDHVWRREOLNGXHYQHVOLNH
.ROLNR]QDPRRRGQRVLPDWLMHODLGXKD"WRWLMHORJXELGXDGRELYD
(QHUJLMDVWUDVWLSRNUHHLGXX
6
 DVYDNRPYHOLNRPPLVOLNRMXQDXLRVOREDDSRMHGDQGRWDGXVHELMHGDQ
VSXWDQLGXK
6
 UHWQDMHVDPRGXDNRMDYROL
6
 YDNLNRPDGLOMXGVNHGXHVSRPHQLNMHSRYLMHVWLQDURGDXNRMHPVHRYD
GXDURGLOD
7
 LMHODEH]SVLKHVXNDRNLSRYLQDMDYQRPWUJX
7
 LMHORLGXDQLVXGYLMHVXSVWDQFHYHMHGQD2QHLQHRYMHNDNRMLVDPVHEH
XSR]QDMHQDUD]OLLWQDLQ7LMHORMHSUHYRGLWHOMGXHXYLGOMLYR7NRPLVOLGD
MHQHWNRYLHWRQHPRHSRVWDWL7NRRGOMXGL]QDRYMHNRYHWDMQHRVLP
RYMHMHJDGXKDNRMLMHXQMHPX"/
 MXGVNDMHGXDQHGRVHQD
1
 DSODQXHNVSHULPHQWDOQLK]QDQRVWLRLWRVHQHPRH]DKWLMHYDWLGRND]R
SRVWRMDQMXGXH
1
 H]QDLUD]YHVHOLWLGXX]QDLSURGDWLMH
2
 GXRPRMDEHVPUWQRPLYRWXWLQHWHLYHSROMHPRJXHJWLLVFUSL
2
 QLNRMLVHQDGDMXULMHLWLSUREOHPQHXURIL]LRORJLMHGXKDVXNDROMXGLQD
SRGQRMXSODQLQH2QLVWRMHQDLVWLQLNRMLVXQDSUDYLOLQDSRGQRMXLJOHGDMX
QDSODQLQXQDNRMXVHHOHSRSHWL$OLYUKMHVNULYHQXYMHQLPREODFLPDL
PQRJLYMHUXMXGDQHPRHELWLQLNDGDRVYRMHQ6LJXUQRMHDNRGRHGDNDGD
HRYMHNSRVWLLSRWSXQRUD]XPLMHYDQMHVYRJYODVWLWRJPR]JDLGXKDGDH
WRELWLQMHJRYQDMYHLXVSMHKQMHJRYRNRQDQRGRVWLJQXH
2
 YRMHVWUDQRSRJUHQLPRGHUQLQDXNPLMHQMDWLOMXGVNXGXXNDNRELMXVH
SULODJRGLORXYMHWLPDXPMHVWRPLMHQMDWLXYMHWHNDNRELLKVHSULODJRGLOR
OMXGVNRMGXL
3
 RGVYLMHVWLPDGYDOLFDXQMRMMHVQDJDNRMDPRHQDHWLQDXSDPHWDOLRQD
MHLL]YRUVWYDUDODNLKPLVOL
3
 UDYDVQDQDL]GUDYDSVLKDPRHVKYDWLWLYHOLNHLPDOHVWYDUL
'
 XKMHQHGRKYDWQLHQWLWHWDQMHJRYRGMHORYDQMHQLMHVDVYLPRJUDQLHQRQD
SRGUXMHXPR]JX
3
 URNOHWVWYRORLKSULOLNDMHGDLGXDSRVWDQHORD
3
 URSULXPSUHGVWDYOMD]DPMHQX]DUDQLMHHVWRXSRWUHEOMDYDQL]UD]GXDLOLVWLO
LYRWDDQMLPHVHR]QDDYDVYHIXQNFLMHYODVWLWRJMDXVYDMDQMHRGUHHQLK
FLOMHYDNRMLPDSRMHGLQDFWHLLNRMLXVPMHUDYDMXQMHJRYGDOMQMLLYRWQLWRN
3
 URXDYDQMHVQRYDMHMDVQRSRND]DORGDSRGVYLMHVWPLVOLXVOLNDPDDQHX
DSVWUDNWQLPLGHMDPD=DWRQMHQRUMHHQMHLPDHVWRREOLNGXHYQHVOLNH
.ROLNR]QDPRRRGQRVLPDWLMHODLGXKD"WRWLMHORJXELGXDGRELYD
(QHUJLMDVWUDVWLSRNUHHLGXX
6
 DVYDNRPYHOLNRPPLVOLNRMXQDXLRVOREDDSRMHGDQGRWDGXVHELMHGDQ
VSXWDQLGXK
6
 UHWQDMHVDPRGXDNRMDYROL
6
 YDNLNRPDGLOMXGVNHGXHVSRPHQLNMHSRYLMHVWLQDURGDXNRMHPVHRYD
GXDURGLOD
7
 LMHODEH]SVLKHVXNDRNLSRYLQDMDYQRPWUJX
7
 LMHORLGXDQLVXGYLMHVXSVWDQFHYHMHGQD2QHLQHRYMHNDNRMLVDPVHEH
XSR]QDMHQDUD]OLLWQDLQ7LMHORMHSUHYRGLWHOMGXHXYLGOMLYR7NRPLVOLGD
MHQHWNRYLHWRQHPRHSRVWDWL7NRRGOMXGL]QDRYMHNRYHWDMQHRVLP
RYMHMHJDGXKDNRMLMHXQMHPX"9
 HOLNHGXHWLKRSDWH

 LYRWLGXDQHSRMDYOMXMXVHXDWRPVNRMIL]LFLLQHPRJXVHL]YHVWLQLL]
MHGQRJSULURGQRJ]DNRQD
p
 $NRGUXJRQHSUHRVWDMHEXGLLVNUHQ

8
 JUXSL-DLH]DYD]ERJWHQMHSULSDGDQMDJRPLOL$NRVDPSRSXWRVWDOLK
DNRQHPDRVMHDMDLOLPLVOLSRNRMLPDVHUD]OLNXMHPRGRVWDOLKDNRXVNODGLP
RELDMHRGLMHORLGHMHVJUXSRPMDVDPVSDHQVSDHQRG]DVWUDXMXHJ
GRLYOMDMDVDPRH'DSURX]URHWDMNRQIRUPL]DPGLNWDWRUVNLVLVWHPLVH

p
 8WHELVXVNXSOMHQDWROLNDLVNXVWYDVNLQLYHRGXH7NRGDQDVVDVYLP
VLJXUQRQLMHQHXURWLDU"3URQDLLYRWQLL]YRULVYRMXLQGLYLGXDOQRVWVDPR
VUHGLWHVYRMHOLQRVWL.DRVYMHVQDOLQRVWWLVLVDPRYROMQLLVMHDNL]
NROHNWLYQHSVLKH

7
 UDLRVDPVDPRVYRMHYODVWLWR-D

p
 3UL]QDMPRGDVPRVSUHPQLQDVYDNRL]QHQDHQMHVDPRWRQDV
VYDNRGQHYQHVWYDULL]QHQDGHSRSXWNDWDVWURID

6
 DVRERP]DSRHWLDOLNRGVHEHQH]DYULWLNRGVHEHSRHWLDOLQHLPDWLVHEH
]DFLOM

 WRVHYLHEXGHRGULFDRVYRMHJDWRHYHDLLVWLQLWLMDELWLWYRMDOMXEDY

3
 UYLUD]JRYRU]QDLL]DLL]QDHJ-DLSRNXFDWLQDYUDWDQDHJ7L

8
 QDMUDQLMHPGMHWLQMVWYXQMHJRYRMDVHVODERUD]YLORGLMHWHVHMRXYLMHN
RVMHDLVWRYMHWQRVPDMNRPLQHPDRGYRMHQRVWLGRNMHVPDMNRP1MHJRY
RVMHDMXVDPOMHQRVWLXNODQMDIL]LNDQD]RQRVWPDMNH

3
 LWDQMHMHGDOLPLRVREQRSRVWRMLPR

 DMHVUHGLWHQDHJNRRUGLQDWQRJVXVWDYD7UHEDELWLR]QDHQQLWLFRP

1
 DHVWYDUQRSRVWRMDQMHQHRGUHXMHQLWNR

 HGLQLUD]ORJ]DWRVHXYLMHNPLVOLQDYODVWLWR-DMHVWWRWRVQDLP-DPRUDPR
LYMHWLSXQRGXHQHJRVELORNLPGUXJLP

/
 DNHMHSURELWLVHGR0DUVDQHJRGRVDPRJDVHEH1DMEROMLSXWGRVHEHWRMH
QDGPDLWLVH

 HGQDRGQDMRGDEUDQLMLKXYUHGDMHUHLPLDPLVOLWLMD

/
 DNRMHUHLRVYUQLVHQDVHEH1RWRLXLQLWLMHYHWHHMHUMHSURVWRU
VNXHQ

.
 DNRMHWRODNRUHLSURQDLVDPRJDVHEH$NDNRVHSUHSODLPRNDGDVHWR
GRLVWDLGRJRGL

.
 RGPQRJLKOMXGLMHEH]REUD]OXNYHLWRNDGDNDXMD

.
 RGPQRJLKOMXGLMHEH]REUD]OXNYHLWRNDGDNDXMD

.
 DNRMHWRODNRUHLSURQDLVDPRJDVHEH$NDNRVHSUHSODLPRNDGDVHWR
GRLVWDLGRJRGL

/
 DNRMHUHLRVYUQLVHQDVHEH1RWRLXLQLWLMHYHWHHMHUMHSURVWRU
VNXHQ

 HGQDRGQDMRGDEUDQLMLKXYUHGDMHUHLPLDPLVOLWLMD

/
 DNHMHSURELWLVHGR0DUVDQHJRGRVDPRJDVHEH1DMEROMLSXWGRVHEHWRMH
QDGPDLWLVH

 HGLQLUD]ORJ]DWRVHXYLMHNPLVOLQDYODVWLWR-DMHVWWRWRVQDLP-DPRUDPR
LYMHWLSXQRGXHQHJRVELORNLPGUXJLP

1
 DHVWYDUQRSRVWRMDQMHQHRGUHXMHQLWNR

 DMHVUHGLWHQDHJNRRUGLQDWQRJVXVWDYD7UHEDELWLR]QDHQQLWLFRP

3
 LWDQMHMHGDOLPLRVREQRSRVWRMLPR

8
 QDMUDQLMHPGMHWLQMVWYXQMHJRYRMDVHVODERUD]YLORGLMHWHVHMRXYLMHN
RVMHDLVWRYMHWQRVPDMNRPLQHPDRGYRMHQRVWLGRNMHVPDMNRP1MHJRY
RVMHDMXVDPOMHQRVWLXNODQMDIL]LNDQD]RQRVWPDMNH

3
 UYLUD]JRYRU]QDLL]DLL]QDHJ-DLSRNXFDWLQDYUDWDQDHJ7L

 WRVHYLHEXGHRGULFDRVYRMHJDWRHYHDLLVWLQLWLMDELWLWYRMDOMXEDY

6
 DVRERP]DSRHWLDOLNRGVHEHQH]DYULWLNRGVHEHSRHWLDOLQHLPDWLVHEH
]DFLOM

p
 3UL]QDMPRGDVPRVSUHPQLQDVYDNRL]QHQDHQMHVDPRWRQDV
VYDNRGQHYQHVWYDULL]QHQDGHSRSXWNDWDVWURID

7
 UDLRVDPVDPRVYRMHYODVWLWR-D

p
 8WHELVXVNXSOMHQDWROLNDLVNXVWYDVNLQLYHRGXH7NRGDQDVVDVYLP
VLJXUQRQLMHQHXURWLDU"3URQDLLYRWQLL]YRULVYRMXLQGLYLGXDOQRVWVDPR
VUHGLWHVYRMHOLQRVWL.DRVYMHVQDOLQRVWWLVLVDPRYROMQLLVMHDNL]
NROHNWLYQHSVLKH

8
 JUXSL-DLH]DYD]ERJWHQMHSULSDGDQMDJRPLOL$NRVDPSRSXWRVWDOLK
DNRQHPDRVMHDMDLOLPLVOLSRNRMLPDVHUD]OLNXMHPRGRVWDOLKDNRXVNODGLP
RELDMHRGLMHORLGHMHVJUXSRPMDVDPVSDHQVSDHQRG]DVWUDXMXHJ
GRLYOMDMDVDPRH'DSURX]URHWDMNRQIRUPL]DPGLNWDWRUVNLVLVWHPLVH

9
 HOLNHGXHWLKRSDWH

 LYRWLGXDQHSRMDYOMXMXVHXDWRPVNRMIL]LFLLQHPRJXVHL]YHVWLQLL]
MHGQRJSULURGQRJ]DNRQD
p
 $NRGUXJRQHSUHRVWDMHEXGLLVNUHQ


9
 HOLNHGXHWLKRSDWH

 LYRWLGXDQHSRMDYOMXMXVHXDWRPVNRMIL]LFLLQHPRJXVHL]YHVWLQLL]
MHGQRJSULURGQRJ]DNRQD
p
 $NRGUXJRQHSUHRVWDMHEXGLLVNUHQ

8
 JUXSL-DLH]DYD]ERJWHQMHSULSDGDQMDJRPLOL$NRVDPSRSXWRVWDOLK
DNRQHPDRVMHDMDLOLPLVOLSRNRMLPDVHUD]OLNXMHPRGRVWDOLKDNRXVNODGLP
RELDMHRGLMHORLGHMHVJUXSRPMDVDPVSDHQVSDHQRG]DVWUDXMXHJ
GRLYOMDMDVDPRH'DSURX]URHWDMNRQIRUPL]DPGLNWDWRUVNLVLVWHPLVH

p
 8WHELVXVNXSOMHQDWROLNDLVNXVWYDVNLQLYHRGXH7NRGDQDVVDVYLP
VLJXUQRQLMHQHXURWLDU"3URQDLLYRWQLL]YRULVYRMXLQGLYLGXDOQRVWVDPR
VUHGLWHVYRMHOLQRVWL.DRVYMHVQDOLQRVWWLVLVDPRYROMQLLVMHDNL]
NROHNWLYQHSVLKH

7
 UDLRVDPVDPRVYRMHYODVWLWR-D

p
 3UL]QDMPRGDVPRVSUHPQLQDVYDNRL]QHQDHQMHVDPRWRQDV
VYDNRGQHYQHVWYDULL]QHQDGHSRSXWNDWDVWURID

6
 DVRERP]DSRHWLDOLNRGVHEHQH]DYULWLNRGVHEHSRHWLDOLQHLPDWLVHEH
]DFLOM

 WRVHYLHEXGHRGULFDRVYRMHJDWRHYHDLLVWLQLWLMDELWLWYRMDOMXEDY

3
 UYLUD]JRYRU]QDLL]DLL]QDHJ-DLSRNXFDWLQDYUDWDQDHJ7L

8
 QDMUDQLMHPGMHWLQMVWYXQMHJRYRMDVHVODERUD]YLORGLMHWHVHMRXYLMHN
RVMHDLVWRYMHWQRVPDMNRPLQHPDRGYRMHQRVWLGRNMHVPDMNRP1MHJRY
RVMHDMXVDPOMHQRVWLXNODQMDIL]LNDQD]RQRVWPDMNH

3
 LWDQMHMHGDOLPLRVREQRSRVWRMLPR

 DMHVUHGLWHQDHJNRRUGLQDWQRJVXVWDYD7UHEDELWLR]QDHQQLWLFRP

1
 DHVWYDUQRSRVWRMDQMHQHRGUHXMHQLWNR

 HGLQLUD]ORJ]DWRVHXYLMHNPLVOLQDYODVWLWR-DMHVWWRWRVQDLP-DPRUDPR
LYMHWLSXQRGXHQHJRVELORNLPGUXJLP

/
 DNHMHSURELWLVHGR0DUVDQHJRGRVDPRJDVHEH1DMEROMLSXWGRVHEHWRMH
QDGPDLWLVH

 HGQDRGQDMRGDEUDQLMLKXYUHGDMHUHLPLDPLVOLWLMD

/
 DNRMHUHLRVYUQLVHQDVHEH1RWRLXLQLWLMHYHWHHMHUMHSURVWRU
VNXHQ

.
 DNRMHWRODNRUHLSURQDLVDPRJDVHEH$NDNRVHSUHSODLPRNDGDVHWR
GRLVWDLGRJRGL

.
 RGPQRJLKOMXGLMHEH]REUD]OXNYHLWRNDGDNDXMD

.
 RGPQRJLKOMXGLMHEH]REUD]OXNYHLWRNDGDNDXMD

.
 DNRMHWRODNRUHLSURQDLVDPRJDVHEH$NDNRVHSUHSODLPRNDGDVHWR
GRLVWDLGRJRGL

/
 DNRMHUHLRVYUQLVHQDVHEH1RWRLXLQLWLMHYHWHHMHUMHSURVWRU
VNXHQ

 HGQDRGQDMRGDEUDQLMLKXYUHGDMHUHLPLDPLVOLWLMD

/
 DNHMHSURELWLVHGR0DUVDQHJRGRVDPRJDVHEH1DMEROMLSXWGRVHEHWRMH
QDGPDLWLVH

 HGLQLUD]ORJ]DWRVHXYLMHNPLVOLQDYODVWLWR-DMHVWWRWRVQDLP-DPRUDPR
LYMHWLSXQRGXHQHJRVELORNLPGUXJLP

1
 DHVWYDUQRSRVWRMDQMHQHRGUHXMHQLWNR

 DMHVUHGLWHQDHJNRRUGLQDWQRJVXVWDYD7UHEDELWLR]QDHQQLWLFRP

3
 LWDQMHMHGDOLPLRVREQRSRVWRMLPR

8
 QDMUDQLMHPGMHWLQMVWYXQMHJRYRMDVHVODERUD]YLORGLMHWHVHMRXYLMHN
RVMHDLVWRYMHWQRVPDMNRPLQHPDRGYRMHQRVWLGRNMHVPDMNRP1MHJRY
RVMHDMXVDPOMHQRVWLXNODQMDIL]LNDQD]RQRVWPDMNH

3
 UYLUD]JRYRU]QDLL]DLL]QDHJ-DLSRNXFDWLQDYUDWDQDHJ7L

 WRVHYLHEXGHRGULFDRVYRMHJDWRHYHDLLVWLQLWLMDELWLWYRMDOMXEDY

6
 DVRERP]DSRHWLDOLNRGVHEHQH]DYULWLNRGVHEHSRHWLDOLQHLPDWLVHEH
]DFLOM

p
 3UL]QDMPRGDVPRVSUHPQLQDVYDNRL]QHQDHQMHVDPRWRQDV
VYDNRGQHYQHVWYDULL]QHQDGHSRSXWNDWDVWURID

7
 UDLRVDPVDPRVYRMHYODVWLWR-D

p
 8WHELVXVNXSOMHQDWROLNDLVNXVWYDVNLQLYHRGXH7NRGDQDVVDVYLP
VLJXUQRQLMHQHXURWLDU"3URQDLLYRWQLL]YRULVYRMXLQGLYLGXDOQRVWVDPR
VUHGLWHVYRMHOLQRVWL.DRVYMHVQDOLQRVWWLVLVDPRYROMQLLVMHDNL]
NROHNWLYQHSVLKH

8
 JUXSL-DLH]DYD]ERJWHQMHSULSDGDQMDJRPLOL$NRVDPSRSXWRVWDOLK
DNRQHPDRVMHDMDLOLPLVOLSRNRMLPDVHUD]OLNXMHPRGRVWDOLKDNRXVNODGLP
RELDMHRGLMHORLGHMHVJUXSRPMDVDPVSDHQVSDHQRG]DVWUDXMXHJ
GRLYOMDMDVDPRH'DSURX]URHWDMNRQIRUPL]DPGLNWDWRUVNLVLVWHPLVH

9
 HOLNHGXHWLKRSDWH

 LYRWLGXDQHSRMDYOMXMXVHXDWRPVNRMIL]LFLLQHPRJXVHL]YHVWLQLL]
MHGQRJSULURGQRJ]DNRQD
p
 $NRGUXJRQHSUHRVWDMHEXGLLVNUHQNRULVWH]DVWUDLYDQMHPLWHURURPDGHPRNUDWVNH]HPOMHVXJHVWLMRPL
SURSDJDQGRP
9
 UHEDQMDWXLKQD]OREQLKRLMXQDMYLHVXQDPVPHWDOD]DRLWRYDQMHQDHJD
SUDYRJD-DNRMHLQLQDXXQXWUDQMXVORERGX%ROMHOLVXQDVLQGLVNUHWQL
SRJOHGLVYLKRQLKNRMLVXVDUDGR]QDORXLGUVNRX]XULOLSLOMLOLXQDX
GXXQHGR]YROMDYDMXLMRMQLMHGQRJDQHRSDHQDQHSURPRWUHQDQHSURXHQD
SRNUHWD6DSLQMDODQDVMHXYLMHNWDLQGLVNUHWQDNRQWUROD
W
 MHVNREDREYH]H
p
 /MXGLVXWMHVNREQLEH]SULQFLSDLOLYMHUHLRVMHDMXGDQHPDMXFLOMDRVLP
MHGQRJGDLGXQDSULMHG
p
 2EYH]HQDVWDMXWDNRGDVHQDYULMHPHQHNDHQH
D
 PELYDOHQWQRVWLOLSRGYRMHQRVWEODJRQDNORQRVWDVWRKOHSOMHHQMD
p
 LWDYVHQDLYRWNUHHL]PHXRQRJDWRKRHPRLRQRJDWRPRUDPR
'
 YLMHSRWSXQRVXSURWQHVWYDULYROLPRSRGMHGQDNRQDYLNXLQRYR
3
 DUDGRNVMHOMXGVNRJSRVWRMDQMDGDRYMHNLVWRGREQRWHL]DEOLVNRXL
QH]DYLVQRXSRVHEQRX
8
 RYMHNXMHWUDMDQVXNREL]PHXVWUDVWYHQRJ]DQRVDLKODGQRJUD]XPD
p
 8QHSULMDWHOMVNRMVHDWPRVIHULPRHLYMHWLQHGRVWDWDNEODJRQDNORQRVWLMH
JRUH
p
 DVWRKOHSOMHMHPQRJHOMXGHSULVLOLORGDEXGXQHLVNUHQL

 HVWLWRYMHNWHNQDNRQFXPLVOLQDVHEH
1
 LMHVYHDVQRWRMHGRSXWHQR
6
 ODYRKOHSDQMHRYMHNXYLMHNUDY
p
 *GMHMHHQMDWXVYHFYDWHJGMHMHSRVMHGWXVYHOHLXSUDLQL
.
 ROLNRJRGRYMHNH]QH]DGDOMLQRPXYLMHNPXVHSRGQRVJXUQHRQR
QDMEOLH
1
 DNRQFXMHELWQRVDPRWRVPRXLQLOLLNDNRVPRLYMHOLDQH]DLPVPR
H]QXOL
6
 YLRQLNRMLQHSULURGQR]DQHLPH]QXHVWRL]JXEHLRQRWRSRVMHGXMX
7
 DNROLNRLPDVWYDUL]DNRMLPDQHH]QHP
F
 MHOLQDGLMDOHNWLNDILOR]RILMDORJLND]QDQRVWVOXDM
p
 &MHOLQDQDGLOD]LSXNL]EURMGLMHORYD8]HWH]DMHGQRVWYDULSRSULPDMX
VYRMVWYDNRMDSRMHGLQDQRQHPRUDMXLPDWL

p
 &MHOLQDQDGLOD]LSXNL]EURMGLMHORYD8]HWH]DMHGQRVWYDULSRSULPDMX
VYRMVWYDNRMDSRMHGLQDQRQHPRUDMXLPDWL
F
 MHOLQDGLMDOHNWLNDILOR]RILMDORJLND]QDQRVWVOXDM
p
 LWDYVHQDLYRWNUHHL]PHXRQRJDWRKRHPRLRQRJDWRPRUDPR
'
 YLMHSRWSXQRVXSURWQHVWYDULYROLPRSRGMHGQDNRQDYLNXLQRYR
3
 DUDGRNVMHOMXGVNRJSRVWRMDQMDGDRYMHNLVWRGREQRWHL]DEOLVNRXL
QH]DYLVQRXSRVHEQRX
8
 RYMHNXMHWUDMDQVXNREL]PHXVWUDVWYHQRJ]DQRVDLKODGQRJUD]XPD
p
 8QHSULMDWHOMVNRMVHDWPRVIHULPRHLYMHWLQHGRVWDWDNEODJRQDNORQRVWLMH
JRUH
p
 DVWRKOHSOMHMHPQRJHOMXGHSULVLOLORGDEXGXQHLVNUHQL

 HVWLWRYMHNWHNQDNRQFXPLVOLQDVHEH
1
 LMHVYHDVQRWRMHGRSXWHQR
6
 ODYRKOHSDQMHRYMHNXYLMHNUDY
p
 *GMHMHHQMDWXVYHFYDWHJGMHMHSRVMHGWXVYHOHLXSUDLQL
.
 ROLNRJRGRYMHNH]QH]DGDOMLQRPXYLMHNPXVHSRGQRVJXUQHRQR
QDMEOLH
1
 DNRQFXMHELWQRVDPRWRVPRXLQLOLLNDNRVPRLYMHOLDQH]DLPVPR
H]QXOL
6
 YLRQLNRMLQHSULURGQR]DQHLPH]QXHVWRL]JXEHLRQRWRSRVMHGXMX
7
 DNROLNRLPDVWYDUL]DNRMLPDQHH]QHP
D
 PELYDOHQWQRVWLOLSRGYRMHQRVWEODJRQDNORQRVWDVWRKOHSOMHHQMD
p
 /MXGLVXWMHVNREQLEH]SULQFLSDLOLYMHUHLRVMHDMXGDQHPDMXFLOMDRVLP
MHGQRJGDLGXQDSULMHG
p
 2EYH]HQDVWDMXWDNRGDVHQDYULMHPHQHNDHQH
W
 MHVNREDREYH]H
9
 UHEDQMDWXLKQD]OREQLKRLMXQDMYLHVXQDPVPHWDOD]DRLWRYDQMHQDHJD
SUDYRJD-DNRMHLQLQDXXQXWUDQMXVORERGX%ROMHOLVXQDVLQGLVNUHWQL
SRJOHGLVYLKRQLKNRMLVXVDUDGR]QDORXLGUVNRX]XULOLSLOMLOLXQDX
GXXQHGR]YROMDYDMXLMRMQLMHGQRJDQHRSDHQDQHSURPRWUHQDQHSURXHQD
SRNUHWD6DSLQMDODQDVMHXYLMHNWDLQGLVNUHWQDNRQWUROD
NRULVWH]DVWUDLYDQMHPLWHURURPDGHPRNUDWVNH]HPOMHVXJHVWLMRPL
SURSDJDQGRP

NRULVWH]DVWUDLYDQMHPLWHURURPDGHPRNUDWVNH]HPOMHVXJHVWLMRPL
SURSDJDQGRP
9
 UHEDQMDWXLKQD]OREQLKRLMXQDMYLHVXQDPVPHWDOD]DRLWRYDQMHQDHJD
SUDYRJD-DNRMHLQLQDXXQXWUDQMXVORERGX%ROMHOLVXQDVLQGLVNUHWQL
SRJOHGLVYLKRQLKNRMLVXVDUDGR]QDORXLGUVNRX]XULOLSLOMLOLXQDX
GXXQHGR]YROMDYDMXLMRMQLMHGQRJDQHRSDHQDQHSURPRWUHQDQHSURXHQD
SRNUHWD6DSLQMDODQDVMHXYLMHNWDLQGLVNUHWQDNRQWUROD
W
 MHVNREDREYH]H
p
 /MXGLVXWMHVNREQLEH]SULQFLSDLOLYMHUHLRVMHDMXGDQHPDMXFLOMDRVLP
MHGQRJGDLGXQDSULMHG
p
 2EYH]HQDVWDMXWDNRGDVHQDYULMHPHQHNDHQH
D
 PELYDOHQWQRVWLOLSRGYRMHQRVWEODJRQDNORQRVWDVWRKOHSOMHHQMD
p
 LWDYVHQDLYRWNUHHL]PHXRQRJDWRKRHPRLRQRJDWRPRUDPR
'
 YLMHSRWSXQRVXSURWQHVWYDULYROLPRSRGMHGQDNRQDYLNXLQRYR
3
 DUDGRNVMHOMXGVNRJSRVWRMDQMDGDRYMHNLVWRGREQRWHL]DEOLVNRXL
QH]DYLVQRXSRVHEQRX
8
 RYMHNXMHWUDMDQVXNREL]PHXVWUDVWYHQRJ]DQRVDLKODGQRJUD]XPD
p
 8QHSULMDWHOMVNRMVHDWPRVIHULPRHLYMHWLQHGRVWDWDNEODJRQDNORQRVWLMH
JRUH
p
 DVWRKOHSOMHMHPQRJHOMXGHSULVLOLORGDEXGXQHLVNUHQL

 HVWLWRYMHNWHNQDNRQFXPLVOLQDVHEH
1
 LMHVYHDVQRWRMHGRSXWHQR
6
 ODYRKOHSDQMHRYMHNXYLMHNUDY
p
 *GMHMHHQMDWXVYHFYDWHJGMHMHSRVMHGWXVYHOHLXSUDLQL
.
 ROLNRJRGRYMHNH]QH]DGDOMLQRPXYLMHNPXVHSRGQRVJXUQHRQR
QDMEOLH
1
 DNRQFXMHELWQRVDPRWRVPRXLQLOLLNDNRVPRLYMHOLDQH]DLPVPR
H]QXOL
6
 YLRQLNRMLQHSULURGQR]DQHLPH]QXHVWRL]JXEHLRQRWRSRVMHGXMX
7
 DNROLNRLPDVWYDUL]DNRMLPDQHH]QHP
F
 MHOLQDGLMDOHNWLNDILOR]RILMDORJLND]QDQRVWVOXDM
p
 &MHOLQDQDGLOD]LSXNL]EURMGLMHORYD8]HWH]DMHGQRVWYDULSRSULPDMX
VYRMVWYDNRMDSRMHGLQDQRQHPRUDMXLPDWL

p
 &MHOLQDQDGLOD]LSXNL]EURMGLMHORYD8]HWH]DMHGQRVWYDULSRSULPDMX
VYRMVWYDNRMDSRMHGLQDQRQHPRUDMXLPDWL
F
 MHOLQDGLMDOHNWLNDILOR]RILMDORJLND]QDQRVWVOXDM
p
 LWDYVHQDLYRWNUHHL]PHXRQRJDWRKRHPRLRQRJDWRPRUDPR
'
 YLMHSRWSXQRVXSURWQHVWYDULYROLPRSRGMHGQDNRQDYLNXLQRYR
3
 DUDGRNVMHOMXGVNRJSRVWRMDQMDGDRYMHNLVWRGREQRWHL]DEOLVNRXL
QH]DYLVQRXSRVHEQRX
8
 RYMHNXMHWUDMDQVXNREL]PHXVWUDVWYHQRJ]DQRVDLKODGQRJUD]XPD
p
 8QHSULMDWHOMVNRMVHDWPRVIHULPRHLYMHWLQHGRVWDWDNEODJRQDNORQRVWLMH
JRUH
p
 DVWRKOHSOMHMHPQRJHOMXGHSULVLOLORGDEXGXQHLVNUHQL

 HVWLWRYMHNWHNQDNRQFXPLVOLQDVHEH
1
 LMHVYHDVQRWRMHGRSXWHQR
6
 ODYRKOHSDQMHRYMHNXYLMHNUDY
p
 *GMHMHHQMDWXVYHFYDWHJGMHMHSRVMHGWXVYHOHLXSUDLQL
.
 ROLNRJRGRYMHNH]QH]DGDOMLQRPXYLMHNPXVHSRGQRVJXUQHRQR
QDMEOLH
1
 DNRQFXMHELWQRVDPRWRVPRXLQLOLLNDNRVPRLYMHOLDQH]DLPVPR
H]QXOL
6
 YLRQLNRMLQHSULURGQR]DQHLPH]QXHVWRL]JXEHLRQRWRSRVMHGXMX
7
 DNROLNRLPDVWYDUL]DNRMLPDQHH]QHP
D
 PELYDOHQWQRVWLOLSRGYRMHQRVWEODJRQDNORQRVWDVWRKOHSOMHHQMD
p
 /MXGLVXWMHVNREQLEH]SULQFLSDLOLYMHUHLRVMHDMXGDQHPDMXFLOMDRVLP
MHGQRJGDLGXQDSULMHG
p
 2EYH]HQDVWDMXWDNRGDVHQDYULMHPHQHNDHQH
W
 MHVNREDREYH]H
9
 UHEDQMDWXLKQD]OREQLKRLMXQDMYLHVXQDPVPHWDOD]DRLWRYDQMHQDHJD
SUDYRJD-DNRMHLQLQDXXQXWUDQMXVORERGX%ROMHOLVXQDVLQGLVNUHWQL
SRJOHGLVYLKRQLKNRMLVXVDUDGR]QDORXLGUVNRX]XULOLSLOMLOLXQDX
GXXQHGR]YROMDYDMXLMRMQLMHGQRJDQHRSDHQDQHSURPRWUHQDQHSURXHQD
SRNUHWD6DSLQMDODQDVMHXYLMHNWDLQGLVNUHWQDNRQWUROD
NRULVWH]DVWUDLYDQMHPLWHURURPDGHPRNUDWVNH]HPOMHVXJHVWLMRPL
SURSDJDQGRP

o
 'LMDOHNWLNDMHXPLMHH LOLWULN GDVHX]GYLMHVWUDQHL]PLVOLVWYDUNRMXLPD
p
 )LOR]RILMDSUXDPRJXQRVWGDVHGUXLVDPVDVRERP.DGELVOXDRPDVX
QHELSRVWDRILOR]RI
)
 LOR]RILUDMWR]QDLGDOMXEL]QDQMH

,
 ]YRUILOR]RILMHOHLXGLYOMHQMXXGYRMELXVYLMHVWLRL]JXEOMHQRVWL8VYDNRP

'
 DELELRGRVWRMDQSRWRYDQMDILOR]RIWUHEDSURSRYLMHGDWLSULPMHURP

+
 UDEURVW]DLVWLQXYMHUDXPR'XKDMHVXSUYLXYMHWLILOR]RILMH

'
 DOLMHNUR]LWDYXSRYLMHVWQDHYUVWHPHX]QDPHQLWLPILOR]RILPDELOR
YLHRQLKNRMLVXELOLSURJDQMDQL]ERJVYRMLKLGHMDLOLRQLKNRMLVXLYMHOL
PLUQR"LQLVHGDMHRQRSUYREOLHLVWLQL,XUD]YLMHQLPGUXWYLPDGDQDVLPD
PQRJRVOXDMHYDSURJRQDLSUHVLMHQDLQWHOHNWXDOFHNRMLQLVXSRYROMLHOLWQLP
DXWRULWDUQLPVQDJDPDGUXWYD

*
 ODYQDMHVWYDUQDVWDMXHILOR]RILMHRWNULYDQMHSULURGH

)
 LOR]RILVXVYLMHWVDPRUD]OLLWRWXPDLOLELWQRMHPHXWLPGDJDVH
SURPLMHQL

)
 LOR]RILUDWL]QDLVXPQMDWL

)
 LOR]RIL]DUD]OLNXRGXYULMHHQRJPLOMHQMDQLVXYDWURJDVFLNRMLJDVHJRUXH
SUREOHPHYHVDPLSRGPHXSRDUH

)
 LOR]RILMD]QDLELWLQDSXWX1MHQDVXSLWDQMDELWQLMDRGQMHQLKRGJRYRUDD
VYDNLVHRGJRYRUSRQRYRSUHWYDUDXQRYRSLWDQMH

)
 LOR]RILMDEH]HWLNHMHEHVPLVDR)LOR]RIVNDHWLNDQHPRHELWLGUXJDLMDQHJR
XQLYHU]DOQD3RVYRMHPSODPHQXILOR]RILMDMHVURHQDVXPMHWQRX0RGD
HILOR]RILMDLVDVYLPXWRQXWLXYHOLNXEXGXXXPMHWQRVWPRGDHL]LJDUD
SODQXWLQRYLVYMHWRYLGDQDVVDXYDMPRVYHPRVWRYH

)
 LOR]RILMD]DKWMHYDGUXJDLMHPLOMHQMHPLOMHQMHNRMHPHXVSR]QDML
LVWRYUHPHQRSRGVMHDNRMHPHEXGLNRMHPHGRYRGLNVHELVDPRPNRMHPH
SUHREUDDYD

)
 LOR]RILMDMHRYMHNVDPNRMLSRVWDMHSUREOHPRPVDPVHELLWUDLUD]ORJHL
RVQRYHVYRJELWND

)
 LOR]RILMDVHMDYOMDXHQMHPGLYOMHQMHPXGLYOMHQMHP,]GLYOMHQMDSURL]OD]L
SLWDQMHLVSR]QDMD

)
 LOR]RILMDMHLVWUDLYDQMH2QDQLMHSURL]YRGLQGLYLGXDOQRJVWYDUDQMDQHJR
UH]XOWDWUDGDSRMHGLQDQLKLVWUDLYDQMDJHQHUDFLMDPLVOLODFD)LOR]RILMDMH
QDMYLLREOLNDSVROXWQRJGXKD

)
 LOR]RILMDQLMH VDPR XULMHLPDYHXGMHOLPD

)
 LOR]RILMDQLMH VDPR XULMHLPDYHXGMHOLPD

)
 LOR]RILMDMHLVWUDLYDQMH2QDQLMHSURL]YRGLQGLYLGXDOQRJVWYDUDQMDQHJR
UH]XOWDWUDGDSRMHGLQDQLKLVWUDLYDQMDJHQHUDFLMDPLVOLODFD)LOR]RILMDMH
QDMYLLREOLNDSVROXWQRJGXKD

)
 LOR]RILMDVHMDYOMDXHQMHPGLYOMHQMHPXGLYOMHQMHP,]GLYOMHQMDSURL]OD]L
SLWDQMHLVSR]QDMD

)
 LOR]RILMDMHRYMHNVDPNRMLSRVWDMHSUREOHPRPVDPVHELLWUDLUD]ORJHL
RVQRYHVYRJELWND

)
 LOR]RILMD]DKWMHYDGUXJDLMHPLOMHQMHPLOMHQMHNRMHPHXVSR]QDML
LVWRYUHPHQRSRGVMHDNRMHPHEXGLNRMHPHGRYRGLNVHELVDPRPNRMHPH
SUHREUDDYD

)
 LOR]RILMDEH]HWLNHMHEHVPLVDR)LOR]RIVNDHWLNDQHPRHELWLGUXJDLMDQHJR
XQLYHU]DOQD3RVYRMHPSODPHQXILOR]RILMDMHVURHQDVXPMHWQRX0RGD
HILOR]RILMDLVDVYLPXWRQXWLXYHOLNXEXGXXXPMHWQRVWPRGDHL]LJDUD
SODQXWLQRYLVYMHWRYLGDQDVVDXYDMPRVYHPRVWRYH

)
 LOR]RILMD]QDLELWLQDSXWX1MHQDVXSLWDQMDELWQLMDRGQMHQLKRGJRYRUDD
VYDNLVHRGJRYRUSRQRYRSUHWYDUDXQRYRSLWDQMH

)
 LOR]RIL]DUD]OLNXRGXYULMHHQRJPLOMHQMDQLVXYDWURJDVFLNRMLJDVHJRUXH
SUREOHPHYHVDPLSRGPHXSRDUH

)
 LOR]RILUDWL]QDLVXPQMDWL

)
 LOR]RILVXVYLMHWVDPRUD]OLLWRWXPDLOLELWQRMHPHXWLPGDJDVH
SURPLMHQL

*
 ODYQDMHVWYDUQDVWDMXHILOR]RILMHRWNULYDQMHSULURGH

'
 DOLMHNUR]LWDYXSRYLMHVWQDHYUVWHPHX]QDPHQLWLPILOR]RILPDELOR
YLHRQLKNRMLVXELOLSURJDQMDQL]ERJVYRMLKLGHMDLOLRQLKNRMLVXLYMHOL
PLUQR"LQLVHGDMHRQRSUYREOLHLVWLQL,XUD]YLMHQLPGUXWYLPDGDQDVLPD
PQRJRVOXDMHYDSURJRQDLSUHVLMHQDLQWHOHNWXDOFHNRMLQLVXSRYROMLHOLWQLP
DXWRULWDUQLPVQDJDPDGUXWYD

+
 UDEURVW]DLVWLQXYMHUDXPR'XKDMHVXSUYLXYMHWLILOR]RILMH

'
 DELELRGRVWRMDQSRWRYDQMDILOR]RIWUHEDSURSRYLMHGDWLSULPMHURP

,
 ]YRUILOR]RILMHOHLXGLYOMHQMXXGYRMELXVYLMHVWLRL]JXEOMHQRVWL8VYDNRP

o
 'LMDOHNWLNDMHXPLMHH LOLWULN GDVHX]GYLMHVWUDQHL]PLVOLVWYDUNRMXLPD
p
 )LOR]RILMDSUXDPRJXQRVWGDVHGUXLVDPVDVRERP.DGELVOXDRPDVX
QHELSRVWDRILOR]RI
)
 LOR]RILUDMWR]QDLGDOMXEL]QDQMH


o
 'LMDOHNWLNDMHXPLMHH LOLWULN GDVHX]GYLMHVWUDQHL]PLVOLVWYDUNRMXLPD
p
 )LOR]RILMDSUXDPRJXQRVWGDVHGUXLVDPVDVRERP.DGELVOXDRPDVX
QHELSRVWDRILOR]RI
)
 LOR]RILUDMWR]QDLGDOMXEL]QDQMH

,
 ]YRUILOR]RILMHOHLXGLYOMHQMXXGYRMELXVYLMHVWLRL]JXEOMHQRVWL8VYDNRP

'
 DELELRGRVWRMDQSRWRYDQMDILOR]RIWUHEDSURSRYLMHGDWLSULPMHURP

+
 UDEURVW]DLVWLQXYMHUDXPR'XKDMHVXSUYLXYMHWLILOR]RILMH

'
 DOLMHNUR]LWDYXSRYLMHVWQDHYUVWHPHX]QDPHQLWLPILOR]RILPDELOR
YLHRQLKNRMLVXELOLSURJDQMDQL]ERJVYRMLKLGHMDLOLRQLKNRMLVXLYMHOL
PLUQR"LQLVHGDMHRQRSUYREOLHLVWLQL,XUD]YLMHQLPGUXWYLPDGDQDVLPD
PQRJRVOXDMHYDSURJRQDLSUHVLMHQDLQWHOHNWXDOFHNRMLQLVXSRYROMLHOLWQLP
DXWRULWDUQLPVQDJDPDGUXWYD

*
 ODYQDMHVWYDUQDVWDMXHILOR]RILMHRWNULYDQMHSULURGH

)
 LOR]RILVXVYLMHWVDPRUD]OLLWRWXPDLOLELWQRMHPHXWLPGDJDVH
SURPLMHQL

)
 LOR]RILUDWL]QDLVXPQMDWL

)
 LOR]RIL]DUD]OLNXRGXYULMHHQRJPLOMHQMDQLVXYDWURJDVFLNRMLJDVHJRUXH
SUREOHPHYHVDPLSRGPHXSRDUH

)
 LOR]RILMD]QDLELWLQDSXWX1MHQDVXSLWDQMDELWQLMDRGQMHQLKRGJRYRUDD
VYDNLVHRGJRYRUSRQRYRSUHWYDUDXQRYRSLWDQMH

)
 LOR]RILMDEH]HWLNHMHEHVPLVDR)LOR]RIVNDHWLNDQHPRHELWLGUXJDLMDQHJR
XQLYHU]DOQD3RVYRMHPSODPHQXILOR]RILMDMHVURHQDVXPMHWQRX0RGD
HILOR]RILMDLVDVYLPXWRQXWLXYHOLNXEXGXXXPMHWQRVWPRGDHL]LJDUD
SODQXWLQRYLVYMHWRYLGDQDVVDXYDMPRVYHPRVWRYH

)
 LOR]RILMD]DKWMHYDGUXJDLMHPLOMHQMHPLOMHQMHNRMHPHXVSR]QDML
LVWRYUHPHQRSRGVMHDNRMHPHEXGLNRMHPHGRYRGLNVHELVDPRPNRMHPH
SUHREUDDYD

)
 LOR]RILMDMHRYMHNVDPNRMLSRVWDMHSUREOHPRPVDPVHELLWUDLUD]ORJHL
RVQRYHVYRJELWND

)
 LOR]RILMDVHMDYOMDXHQMHPGLYOMHQMHPXGLYOMHQMHP,]GLYOMHQMDSURL]OD]L
SLWDQMHLVSR]QDMD

)
 LOR]RILMDMHLVWUDLYDQMH2QDQLMHSURL]YRGLQGLYLGXDOQRJVWYDUDQMDQHJR
UH]XOWDWUDGDSRMHGLQDQLKLVWUDLYDQMDJHQHUDFLMDPLVOLODFD)LOR]RILMDMH
QDMYLLREOLNDSVROXWQRJGXKD

)
 LOR]RILMDQLMH VDPR XULMHLPDYHXGMHOLPD

)
 LOR]RILMDQLMH VDPR XULMHLPDYHXGMHOLPD

)
 LOR]RILMDMHLVWUDLYDQMH2QDQLMHSURL]YRGLQGLYLGXDOQRJVWYDUDQMDQHJR
UH]XOWDWUDGDSRMHGLQDQLKLVWUDLYDQMDJHQHUDFLMDPLVOLODFD)LOR]RILMDMH
QDMYLLREOLNDSVROXWQRJGXKD

)
 LOR]RILMDVHMDYOMDXHQMHPGLYOMHQMHPXGLYOMHQMHP,]GLYOMHQMDSURL]OD]L
SLWDQMHLVSR]QDMD

)
 LOR]RILMDMHRYMHNVDPNRMLSRVWDMHSUREOHPRPVDPVHELLWUDLUD]ORJHL
RVQRYHVYRJELWND

)
 LOR]RILMD]DKWMHYDGUXJDLMHPLOMHQMHPLOMHQMHNRMHPHXVSR]QDML
LVWRYUHPHQRSRGVMHDNRMHPHEXGLNRMHPHGRYRGLNVHELVDPRPNRMHPH
SUHREUDDYD

)
 LOR]RILMDEH]HWLNHMHEHVPLVDR)LOR]RIVNDHWLNDQHPRHELWLGUXJDLMDQHJR
XQLYHU]DOQD3RVYRMHPSODPHQXILOR]RILMDMHVURHQDVXPMHWQRX0RGD
HILOR]RILMDLVDVYLPXWRQXWLXYHOLNXEXGXXXPMHWQRVWPRGDHL]LJDUD
SODQXWLQRYLVYMHWRYLGDQDVVDXYDMPRVYHPRVWRYH

)
 LOR]RILMD]QDLELWLQDSXWX1MHQDVXSLWDQMDELWQLMDRGQMHQLKRGJRYRUDD
VYDNLVHRGJRYRUSRQRYRSUHWYDUDXQRYRSLWDQMH

)
 LOR]RIL]DUD]OLNXRGXYULMHHQRJPLOMHQMDQLVXYDWURJDVFLNRMLJDVHJRUXH
SUREOHPHYHVDPLSRGPHXSRDUH

)
 LOR]RILUDWL]QDLVXPQMDWL

)
 LOR]RILVXVYLMHWVDPRUD]OLLWRWXPDLOLELWQRMHPHXWLPGDJDVH
SURPLMHQL

*
 ODYQDMHVWYDUQDVWDMXHILOR]RILMHRWNULYDQMHSULURGH

'
 DOLMHNUR]LWDYXSRYLMHVWQDHYUVWHPHX]QDPHQLWLPILOR]RILPDELOR
YLHRQLKNRMLVXELOLSURJDQMDQL]ERJVYRMLKLGHMDLOLRQLKNRMLVXLYMHOL
PLUQR"LQLVHGDMHRQRSUYREOLHLVWLQL,XUD]YLMHQLPGUXWYLPDGDQDVLPD
PQRJRVOXDMHYDSURJRQDLSUHVLMHQDLQWHOHNWXDOFHNRMLQLVXSRYROMLHOLWQLP
DXWRULWDUQLPVQDJDPDGUXWYD

+
 UDEURVW]DLVWLQXYMHUDXPR'XKDMHVXSUYLXYMHWLILOR]RILMH

'
 DELELRGRVWRMDQSRWRYDQMDILOR]RIWUHEDSURSRYLMHGDWLSULPMHURP

,
 ]YRUILOR]RILMHOHLXGLYOMHQMXXGYRMELXVYLMHVWLRL]JXEOMHQRVWL8VYDNRP

o
 'LMDOHNWLNDMHXPLMHH LOLWULN GDVHX]GYLMHVWUDQHL]PLVOLVWYDUNRMXLPD
p
 )LOR]RILMDSUXDPRJXQRVWGDVHGUXLVDPVDVRERP.DGELVOXDRPDVX
QHELSRVWDRILOR]RI
)
 LOR]RILUDMWR]QDLGDOMXEL]QDQMHVOXDMXRQR]DSRLQMHSRWUHVHQRXWRVSRSDGDRYMHNDLXYLMHNL]
]EXQMHQRVWLWUDLL]OD]XNDNYXFLOMX
 HGQDRGMHGLQRVPLVDRQLKILOR]RIVNLKSR]LFLMDMHUHYROW2QMHYMHLWR
VXRDYDQMHRYMHNDLQMHJRYHYODVWLWHWDPH2QVWDYOMDSRQRYQRVYLMHWX
SLWDQMHXVYDNRPRGQMHJRYLKWUHQXWDND
.
 RULMHQILOR]RILMHQDVWXSDWDPRJGMHVHOMXGLEXGH)LOR]RILMDGDQDVWRMH
SLVPREXGXQRVWLNRMDVHGXHQDUXEXEH]GDQD
/
 MXGLLYHVDPRXVQXMHGLQRILOR]RIQDVWRMLGDEXGHEXGDQ
0
 RJXVDVYLPSRX]GDQRUHLGDMHQDDSROLWLNDHNRQRPLMDQDD
SROLWRORJLMDVRFLRORJLMDLILOR]RILMDDQWLWHKQLNLRULMHQWLUDQD,]UHGRYDSROLW
HNRQRPLVWDSROLWRORJDVRFLRORJDLILOR]RIDPLQHPDPRQLMHGDQUDGNRMLEL
SRNXDRDQDOL]LUDWLVWXSDQMQDHJUD]YRMDVJOHGLWDSURL]YRGQLKVQDJDRG
UDWDQDRYDPR7LPHVHQLWNRQHEDYL1DMYDQLMHGUXWYHQHSURPMHQH
GRQRHQHVXEH]LNDNYRJLVWUDLYDQMDNROLNRMHGUXWYHQLUD]YRMUH]XOWDW
UD]YRMDSURL]YRGQLKVQDJDDNROLNRUH]XOWDWQDLKSROLWLNLKLGHMQLKLGUXJLK
RSUHGMHOMHQMD
1
 HPRHELWLSRWHQHILOR]RILMHQHPRHELWLDNQLSRWHQH]QDQRVWLEH]
KXPDQRVWL

=
 D3ODWRQDMHILOR]RILMDELODX]VYXQMHQXGXELQXWHNSOHPHQLWDLJUD
9
 MHURYDWLXILOR]RILMX]QDLQHGR]YROLWLVWUDKXGDQDELORNRMLQDLQ]DJXL
VSRVREQRVWPLOMHQMD
9
 MHULMHVDPRVYHWRLVWLQLWRILOR]RILMLMHVDPRLVWLQLWRVYHWR
9
 HLQDVWDMDOLWDLSLWDQMDNRMDVXELOLQDSLVDQRILOR]RIVNLPVWYDULPDQLVX
ODQDQHJREHVPLVOHQD,]DWRQLMHXGQRYDWRWRQDMGXEOMLSUREOHPL]DSUDYR
QLVXQLNDNYLSUREOHPL
7
 NRVXRQGDLVWLQLWLILOR]RIL"2QLNRMLYROHVYMHWORLVWLQH
7
 NRMHX]QDQRVWLWUDLRRVQRYXVYRJLYRWDYRGVWYR]DVYRMHSRVWXSNHVDP
ELWDNPRUDRVHUD]RDUDWL7UHEDORMHSURQDLSXWSRYUDWNDNILOR]RILML
6
 YDNDMHILOR]RILMDSUDNWLQDDNLRQDWRVHLVSRHWNDLQLGDMH
QDMNRQWHPSODWLYQLMD
3
 XNLSDUWLMVNLFLOMHYLWDNRVLORYLWRSRNUHXPQRJDSHUDWRERQMLKILOR]RID
'DNOHQDPMHUDDQHXYLG]YLMH]GHVXYRGLOMHWLKJDODPGLMDDOLLVWLQDMH
MDPDQRSRVOMHGQMDVWYDUQDNRMXVHSULWRPPLVOL
3
 ULURGDLVORERGDVXVWRHULILOR]RILMH

3
 RHWDNLNUDMVYDNHILOR]RILMHMHVWVORERGD

3
 UDYDILOR]RILMDMHVYMHWORVWXPD

3
 UDYDILOR]RILMDMHVYMHWORVWXPD

3
 RHWDNLNUDMVYDNHILOR]RILMHMHVWVORERGD

3
 ULURGDLVORERGDVXVWRHULILOR]RILMH

1
 HPRHELWLSRWHQHILOR]RILMHQHPRHELWLDNQLSRWHQH]QDQRVWLEH]
KXPDQRVWL

3
 XNLSDUWLMVNLFLOMHYLWDNRVLORYLWRSRNUHXPQRJDSHUDWRERQMLKILOR]RID
'DNOHQDPMHUDDQHXYLG]YLMH]GHVXYRGLOMHWLKJDODPGLMDDOLLVWLQDMH
MDPDQRSRVOMHGQMDVWYDUQDNRMXVHSULWRPPLVOL
6
 YDNDMHILOR]RILMDSUDNWLQDDNLRQDWRVHLVSRHWNDLQLGDMH
QDMNRQWHPSODWLYQLMD
7
 NRMHX]QDQRVWLWUDLRRVQRYXVYRJLYRWDYRGVWYR]DVYRMHSRVWXSNHVDP
ELWDNPRUDRVHUD]RDUDWL7UHEDORMHSURQDLSXWSRYUDWNDNILOR]RILML
7
 NRVXRQGDLVWLQLWLILOR]RIL"2QLNRMLYROHVYMHWORLVWLQH
9
 HLQDVWDMDOLWDLSLWDQMDNRMDVXELOLQDSLVDQRILOR]RIVNLPVWYDULPDQLVX
ODQDQHJREHVPLVOHQD,]DWRQLMHXGQRYDWRWRQDMGXEOMLSUREOHPL]DSUDYR
QLVXQLNDNYLSUREOHPL
9
 MHULMHVDPRVYHWRLVWLQLWRILOR]RILMLMHVDPRLVWLQLWRVYHWR
9
 MHURYDWLXILOR]RILMX]QDLQHGR]YROLWLVWUDKXGDQDELORNRMLQDLQ]DJXL
VSRVREQRVWPLOMHQMD
=
 D3ODWRQDMHILOR]RILMDELODX]VYXQMHQXGXELQXWHNSOHPHQLWDLJUD

0
 RJXVDVYLPSRX]GDQRUHLGDMHQDDSROLWLNDHNRQRPLMDQDD
SROLWRORJLMDVRFLRORJLMDLILOR]RILMDDQWLWHKQLNLRULMHQWLUDQD,]UHGRYDSROLW
HNRQRPLVWDSROLWRORJDVRFLRORJDLILOR]RIDPLQHPDPRQLMHGDQUDGNRMLEL
SRNXDRDQDOL]LUDWLVWXSDQMQDHJUD]YRMDVJOHGLWDSURL]YRGQLKVQDJDRG
UDWDQDRYDPR7LPHVHQLWNRQHEDYL1DMYDQLMHGUXWYHQHSURPMHQH
GRQRHQHVXEH]LNDNYRJLVWUDLYDQMDNROLNRMHGUXWYHQLUD]YRMUH]XOWDW
UD]YRMDSURL]YRGQLKVQDJDDNROLNRUH]XOWDWQDLKSROLWLNLKLGHMQLKLGUXJLK
RSUHGMHOMHQMD
/
 MXGLLYHVDPRXVQXMHGLQRILOR]RIQDVWRMLGDEXGHEXGDQ
.
 RULMHQILOR]RILMHQDVWXSDWDPRJGMHVHOMXGLEXGH)LOR]RILMDGDQDVWRMH
SLVPREXGXQRVWLNRMDVHGXHQDUXEXEH]GDQD
 HGQDRGMHGLQRVPLVDRQLKILOR]RIVNLKSR]LFLMDMHUHYROW2QMHYMHLWR
VXRDYDQMHRYMHNDLQMHJRYHYODVWLWHWDPH2QVWDYOMDSRQRYQRVYLMHWX
SLWDQMHXVYDNRPRGQMHJRYLKWUHQXWDND
VOXDMXRQR]DSRLQMHSRWUHVHQRXWRVSRSDGDRYMHNDLXYLMHNL]
]EXQMHQRVWLWUDLL]OD]XNDNYXFLOMX

VOXDMXRQR]DSRLQMHSRWUHVHQRXWRVSRSDGDRYMHNDLXYLMHNL]
]EXQMHQRVWLWUDLL]OD]XNDNYXFLOMX
 HGQDRGMHGLQRVPLVDRQLKILOR]RIVNLKSR]LFLMDMHUHYROW2QMHYMHLWR
VXRDYDQMHRYMHNDLQMHJRYHYODVWLWHWDPH2QVWDYOMDSRQRYQRVYLMHWX
SLWDQMHXVYDNRPRGQMHJRYLKWUHQXWDND
.
 RULMHQILOR]RILMHQDVWXSDWDPRJGMHVHOMXGLEXGH)LOR]RILMDGDQDVWRMH
SLVPREXGXQRVWLNRMDVHGXHQDUXEXEH]GDQD
/
 MXGLLYHVDPRXVQXMHGLQRILOR]RIQDVWRMLGDEXGHEXGDQ
0
 RJXVDVYLPSRX]GDQRUHLGDMHQDDSROLWLNDHNRQRPLMDQDD
SROLWRORJLMDVRFLRORJLMDLILOR]RILMDDQWLWHKQLNLRULMHQWLUDQD,]UHGRYDSROLW
HNRQRPLVWDSROLWRORJDVRFLRORJDLILOR]RIDPLQHPDPRQLMHGDQUDGNRMLEL
SRNXDRDQDOL]LUDWLVWXSDQMQDHJUD]YRMDVJOHGLWDSURL]YRGQLKVQDJDRG
UDWDQDRYDPR7LPHVHQLWNRQHEDYL1DMYDQLMHGUXWYHQHSURPMHQH
GRQRHQHVXEH]LNDNYRJLVWUDLYDQMDNROLNRMHGUXWYHQLUD]YRMUH]XOWDW
UD]YRMDSURL]YRGQLKVQDJDDNROLNRUH]XOWDWQDLKSROLWLNLKLGHMQLKLGUXJLK
RSUHGMHOMHQMD
1
 HPRHELWLSRWHQHILOR]RILMHQHPRHELWLDNQLSRWHQH]QDQRVWLEH]
KXPDQRVWL

=
 D3ODWRQDMHILOR]RILMDELODX]VYXQMHQXGXELQXWHNSOHPHQLWDLJUD
9
 MHURYDWLXILOR]RILMX]QDLQHGR]YROLWLVWUDKXGDQDELORNRMLQDLQ]DJXL
VSRVREQRVWPLOMHQMD
9
 MHULMHVDPRVYHWRLVWLQLWRILOR]RILMLMHVDPRLVWLQLWRVYHWR
9
 HLQDVWDMDOLWDLSLWDQMDNRMDVXELOLQDSLVDQRILOR]RIVNLPVWYDULPDQLVX
ODQDQHJREHVPLVOHQD,]DWRQLMHXGQRYDWRWRQDMGXEOMLSUREOHPL]DSUDYR
QLVXQLNDNYLSUREOHPL
7
 NRVXRQGDLVWLQLWLILOR]RIL"2QLNRMLYROHVYMHWORLVWLQH
7
 NRMHX]QDQRVWLWUDLRRVQRYXVYRJLYRWDYRGVWYR]DVYRMHSRVWXSNHVDP
ELWDNPRUDRVHUD]RDUDWL7UHEDORMHSURQDLSXWSRYUDWNDNILOR]RILML
6
 YDNDMHILOR]RILMDSUDNWLQDDNLRQDWRVHLVSRHWNDLQLGDMH
QDMNRQWHPSODWLYQLMD
3
 XNLSDUWLMVNLFLOMHYLWDNRVLORYLWRSRNUHXPQRJDSHUDWRERQMLKILOR]RID
'DNOHQDPMHUDDQHXYLG]YLMH]GHVXYRGLOMHWLKJDODPGLMDDOLLVWLQDMH
MDPDQRSRVOMHGQMDVWYDUQDNRMXVHSULWRPPLVOL
3
 ULURGDLVORERGDVXVWRHULILOR]RILMH

3
 RHWDNLNUDMVYDNHILOR]RILMHMHVWVORERGD

3
 UDYDILOR]RILMDMHVYMHWORVWXPD

3
 UDYDILOR]RILMDMHVYMHWORVWXPD

3
 RHWDNLNUDMVYDNHILOR]RILMHMHVWVORERGD

3
 ULURGDLVORERGDVXVWRHULILOR]RILMH

1
 HPRHELWLSRWHQHILOR]RILMHQHPRHELWLDNQLSRWHQH]QDQRVWLEH]
KXPDQRVWL

3
 XNLSDUWLMVNLFLOMHYLWDNRVLORYLWRSRNUHXPQRJDSHUDWRERQMLKILOR]RID
'DNOHQDPMHUDDQHXYLG]YLMH]GHVXYRGLOMHWLKJDODPGLMDDOLLVWLQDMH
MDPDQRSRVOMHGQMDVWYDUQDNRMXVHSULWRPPLVOL
6
 YDNDMHILOR]RILMDSUDNWLQDDNLRQDWRVHLVSRHWNDLQLGDMH
QDMNRQWHPSODWLYQLMD
7
 NRMHX]QDQRVWLWUDLRRVQRYXVYRJLYRWDYRGVWYR]DVYRMHSRVWXSNHVDP
ELWDNPRUDRVHUD]RDUDWL7UHEDORMHSURQDLSXWSRYUDWNDNILOR]RILML
7
 NRVXRQGDLVWLQLWLILOR]RIL"2QLNRMLYROHVYMHWORLVWLQH
9
 HLQDVWDMDOLWDLSLWDQMDNRMDVXELOLQDSLVDQRILOR]RIVNLPVWYDULPDQLVX
ODQDQHJREHVPLVOHQD,]DWRQLMHXGQRYDWRWRQDMGXEOMLSUREOHPL]DSUDYR
QLVXQLNDNYLSUREOHPL
9
 MHULMHVDPRVYHWRLVWLQLWRILOR]RILMLMHVDPRLVWLQLWRVYHWR
9
 MHURYDWLXILOR]RILMX]QDLQHGR]YROLWLVWUDKXGDQDELORNRMLQDLQ]DJXL
VSRVREQRVWPLOMHQMD
=
 D3ODWRQDMHILOR]RILMDELODX]VYXQMHQXGXELQXWHNSOHPHQLWDLJUD0
 RJXVDVYLPSRX]GDQRUHLGDMHQDDSROLWLNDHNRQRPLMDQDD
SROLWRORJLMDVRFLRORJLMDLILOR]RILMDDQWLWHKQLNLRULMHQWLUDQD,]UHGRYDSROLW
HNRQRPLVWDSROLWRORJDVRFLRORJDLILOR]RIDPLQHPDPRQLMHGDQUDGNRMLEL
SRNXDRDQDOL]LUDWLVWXSDQMQDHJUD]YRMDVJOHGLWDSURL]YRGQLKVQDJDRG
UDWDQDRYDPR7LPHVHQLWNRQHEDYL1DMYDQLMHGUXWYHQHSURPMHQH
GRQRHQHVXEH]LNDNYRJLVWUDLYDQMDNROLNRMHGUXWYHQLUD]YRMUH]XOWDW
UD]YRMDSURL]YRGQLKVQDJDDNROLNRUH]XOWDWQDLKSROLWLNLKLGHMQLKLGUXJLK
RSUHGMHOMHQMD
/
 MXGLLYHVDPRXVQXMHGLQRILOR]RIQDVWRMLGDEXGHEXGDQ
.
 RULMHQILOR]RILMHQDVWXSDWDPRJGMHVHOMXGLEXGH)LOR]RILMDGDQDVWRMH
SLVPREXGXQRVWLNRMDVHGXHQDUXEXEH]GDQD
 HGQDRGMHGLQRVPLVDRQLKILOR]RIVNLKSR]LFLMDMHUHYROW2QMHYMHLWR
VXRDYDQMHRYMHNDLQMHJRYHYODVWLWHWDPH2QVWDYOMDSRQRYQRVYLMHWX
SLWDQMHXVYDNRPRGQMHJRYLKWUHQXWDND
VOXDMXRQR]DSRLQMHSRWUHVHQRXWRVSRSDGDRYMHNDLXYLMHNL]
]EXQMHQRVWLWUDLL]OD]XNDNYXFLOMX=
 DGDDMHILOR]RILMHGDSRQHVQHLPWDNRMHGQRVWDYQLPGDVHQHLQL
YULMHGQLPXVWYUGLWLD]DYULWDNRSDUDGRNVDOQLPGDWRQLWNRQHHSRYMHURYDWL

3
 VLKRORJLMDHSURJXWDWLILOR]RILMX
p
 /RJLQRUD]PLOMDQMHMHX]RUDNSRWSXQHILNFLMH
3
 ULPLMHWLRVDPGDOMXGHQDURLWRGUDLORJLND6SUDPORJLNHVYLVXDOHUJLQL
'RGDMPRWRPHQHNLOMXGLGRELYDMX]ERJORJLNHDOHUJLMXSRWLMHOXLSRRGLMHOX
'DNDNRWUHEDRVWDWLORJLDQMHUELORNDNRELORORJLNDQLNDGDQLMHELOD
QHSRX]GDQYRGL
8
 YLMHNMHODNRELWLORJLDQ$OLMHJRWRYRQHPRJXHELWLORJLDQGRNUDMD
o
 1LMHSRWUHEQDQLNDNYD]QDQRVWLILOR]RILMDGDEL]QDRWRWUHEDXLQLWLGD
EXGHSRWHQLGREDUWRYLHDNPXGDULNUHSRVWDQ
.
 XGLNDPRMHEROMH]QDWLRVYDNRMVWYDULSRQHWRQHJRRMHGQRMVYH
.
 RULMHQMH]QDQRVWLMHJRUNRSORGRYLVXVODWNL
/
 HJLWLPDFLMD]QDQRVWLYH]DQDMHX]OHJLWLPDFLMX]DNRQRGDYFD
/
 MXEDYSUHPD]QDQMXVURGQDMHPXGURVWL
/
 XNDYLOMXGLSUH]LUX]QDQRVWSULSURVWLMRMVHGLYHDPXGULVHQMRPHNRULVWH
0
 LVOLGDVHMHGLQLFLOM]QDQRVWLVDVWRMLXWRPHGDRODNDWHNRXOMXGVNRJ
LYRWD
1
 HPDLURNDSXWDNRMLYRGLX]QDQRVWLVDPRRQLLPDMXL]JOHGDGDHVH
SRSHWLQDQMHQHVYLMHWOHYLVRYHNRMLVHQHSODHXPRUDSULYHUDQMXQMHQLP
VWUPLPVWD]DPD
1
 LMHGQD]QDQRVWQLMHLPXQDQD]DUDHQRVWSROLWLNRPLQDNYDUHQMHRGVWUDQH
PRL
1
 LNDGDQLMH]QDQRVWELODWDNR]DYLVQDNDRXGREDW]YGHPRNUDFLMH
2
 SHMHSR]QDWRGDMHWHPHOMVYDNRJGUXWYD]QDQMHDRQRVHVWLHVYXJGMH
RGRELWHOMLGRREUD]RYDQMDDLQDNRQWRJD=DGDWDNMHVYDNHSDLQDH
GUXWYHQH]DMHGQLFHGDVWYRULWDNYHXLQNRYLWHPHKDQL]PHNRMHHSURPLFDWL
LQLFLMDWLYXLXSUHJQXWLNUHDWLYQHVQDJHQDVYLPUD]LQDPDSRVHELFHX
REUD]RYQLPLQVWLWXFLMDPD
3
 UDYLLYDOMDQLFLOM]QDQRVWLQLMHQLWDGUXJRQHJRGDVHOMXGVNLLYRWRSVNUEL
QRYLPL]XPLPDLGREULPD
3
 ULURGQD]QDQRVWEH]UHOLJLMHMHVSRUDDUHOLJLMDMHEH]SULURGQLK]QDQRVWL
VOLMHSD3ULURGQX]QDQRVWRYMHNWUHED]DVSR]QDYDQMHDYMHUX]DGMHORYDQMH
5
 RJHUVVPDWUDGDSRVWRMHWULYUVWH]QDQMDLOLVSR]QDMDVXEMHNWLYQR]QDQMHLOL
VXEMHNWLYQHVSR]QDMHREMHNWLYQR]QDQMHLLQWHUSHUVRQDOQR]QDQMH
6
 YD]QDQRVWNDRLVKRGLWHLPDVXPQMXSURWLYNRMHVHGLHYMHUD

3
 VLKRORJLMDHSURJXWDWLILOR]RILMX
p
 /RJLQRUD]PLOMDQMHMHX]RUDNSRWSXQHILNFLMH
3
 ULPLMHWLRVDPGDOMXGHQDURLWRGUDLORJLND6SUDPORJLNHVYLVXDOHUJLQL
'RGDMPRWRPHQHNLOMXGLGRELYDMX]ERJORJLNHDOHUJLMXSRWLMHOXLSRRGLMHOX
'DNDNRWUHEDRVWDWLORJLDQMHUELORNDNRELORORJLNDQLNDGDQLMHELOD
QHSRX]GDQYRGL
8
 YLMHNMHODNRELWLORJLDQ$OLMHJRWRYRQHPRJXHELWLORJLDQGRNUDMD
o
 1LMHSRWUHEQDQLNDNYD]QDQRVWLILOR]RILMDGDEL]QDRWRWUHEDXLQLWLGD
EXGHSRWHQLGREDUWRYLHDNPXGDULNUHSRVWDQ
.
 XGLNDPRMHEROMH]QDWLRVYDNRMVWYDULSRQHWRQHJRRMHGQRMVYH
.
 RULMHQMH]QDQRVWLMHJRUNRSORGRYLVXVODWNL
/
 HJLWLPDFLMD]QDQRVWLYH]DQDMHX]OHJLWLPDFLMX]DNRQRGDYFD
/
 MXEDYSUHPD]QDQMXVURGQDMHPXGURVWL
/
 XNDYLOMXGLSUH]LUX]QDQRVWSULSURVWLMRMVHGLYHDPXGULVHQMRPHNRULVWH
0
 LVOLGDVHMHGLQLFLOM]QDQRVWLVDVWRMLXWRPHGDRODNDWHNRXOMXGVNRJ
LYRWD
1
 HPDLURNDSXWDNRMLYRGLX]QDQRVWLVDPRRQLLPDMXL]JOHGDGDHVH
SRSHWLQDQMHQHVYLMHWOHYLVRYHNRMLVHQHSODHXPRUDSULYHUDQMXQMHQLP
VWUPLPVWD]DPD
1
 LMHGQD]QDQRVWQLMHLPXQDQD]DUDHQRVWSROLWLNRPLQDNYDUHQMHRGVWUDQH
PRL
1
 LNDGDQLMH]QDQRVWELODWDNR]DYLVQDNDRXGREDW]YGHPRNUDFLMH
2
 SHMHSR]QDWRGDMHWHPHOMVYDNRJGUXWYD]QDQMHDRQRVHVWLHVYXJGMH
RGRELWHOMLGRREUD]RYDQMDDLQDNRQWRJD=DGDWDNMHVYDNHSDLQDH
GUXWYHQH]DMHGQLFHGDVWYRULWDNYHXLQNRYLWHPHKDQL]PHNRMHHSURPLFDWL
LQLFLMDWLYXLXSUHJQXWLNUHDWLYQHVQDJHQDVYLPUD]LQDPDSRVHELFHX
REUD]RYQLPLQVWLWXFLMDPD
3
 UDYLLYDOMDQLFLOM]QDQRVWLQLMHQLWDGUXJRQHJRGDVHOMXGVNLLYRWRSVNUEL
QRYLPL]XPLPDLGREULPD
3
 ULURGQD]QDQRVWEH]UHOLJLMHMHVSRUDDUHOLJLMDMHEH]SULURGQLK]QDQRVWL
VOLMHSD3ULURGQX]QDQRVWRYMHNWUHED]DVSR]QDYDQMHDYMHUX]DGMHORYDQMH
5
 RJHUVVPDWUDGDSRVWRMHWULYUVWH]QDQMDLOLVSR]QDMDVXEMHNWLYQR]QDQMHLOL
VXEMHNWLYQHVSR]QDMHREMHNWLYQR]QDQMHLLQWHUSHUVRQDOQR]QDQMH
6
 YD]QDQRVWNDRLVKRGLWHLPDVXPQMXSURWLYNRMHVHGLHYMHUD

=
 DGDDMHILOR]RILMHGDSRQHVQHLPWDNRMHGQRVWDYQLPGDVHQHLQL
YULMHGQLPXVWYUGLWLD]DYULWDNRSDUDGRNVDOQLPGDWRQLWNRQHHSRYMHURYDWL


=
 DGDDMHILOR]RILMHGDSRQHVQHLPWDNRMHGQRVWDYQLPGDVHQHLQL
YULMHGQLPXVWYUGLWLD]DYULWDNRSDUDGRNVDOQLPGDWRQLWNRQHHSRYMHURYDWL

3
 VLKRORJLMDHSURJXWDWLILOR]RILMX
p
 /RJLQRUD]PLOMDQMHMHX]RUDNSRWSXQHILNFLMH
3
 ULPLMHWLRVDPGDOMXGHQDURLWRGUDLORJLND6SUDPORJLNHVYLVXDOHUJLQL
'RGDMPRWRPHQHNLOMXGLGRELYDMX]ERJORJLNHDOHUJLMXSRWLMHOXLSRRGLMHOX
'DNDNRWUHEDRVWDWLORJLDQMHUELORNDNRELORORJLNDQLNDGDQLMHELOD
QHSRX]GDQYRGL
8
 YLMHNMHODNRELWLORJLDQ$OLMHJRWRYRQHPRJXHELWLORJLDQGRNUDMD
o
 1LMHSRWUHEQDQLNDNYD]QDQRVWLILOR]RILMDGDEL]QDRWRWUHEDXLQLWLGD
EXGHSRWHQLGREDUWRYLHDNPXGDULNUHSRVWDQ
.
 XGLNDPRMHEROMH]QDWLRVYDNRMVWYDULSRQHWRQHJRRMHGQRMVYH
.
 RULMHQMH]QDQRVWLMHJRUNRSORGRYLVXVODWNL
/
 HJLWLPDFLMD]QDQRVWLYH]DQDMHX]OHJLWLPDFLMX]DNRQRGDYFD
/
 MXEDYSUHPD]QDQMXVURGQDMHPXGURVWL
/
 XNDYLOMXGLSUH]LUX]QDQRVWSULSURVWLMRMVHGLYHDPXGULVHQMRPHNRULVWH
0
 LVOLGDVHMHGLQLFLOM]QDQRVWLVDVWRMLXWRPHGDRODNDWHNRXOMXGVNRJ
LYRWD
1
 HPDLURNDSXWDNRMLYRGLX]QDQRVWLVDPRRQLLPDMXL]JOHGDGDHVH
SRSHWLQDQMHQHVYLMHWOHYLVRYHNRMLVHQHSODHXPRUDSULYHUDQMXQMHQLP
VWUPLPVWD]DPD
1
 LMHGQD]QDQRVWQLMHLPXQDQD]DUDHQRVWSROLWLNRPLQDNYDUHQMHRGVWUDQH
PRL
1
 LNDGDQLMH]QDQRVWELODWDNR]DYLVQDNDRXGREDW]YGHPRNUDFLMH
2
 SHMHSR]QDWRGDMHWHPHOMVYDNRJGUXWYD]QDQMHDRQRVHVWLHVYXJGMH
RGRELWHOMLGRREUD]RYDQMDDLQDNRQWRJD=DGDWDNMHVYDNHSDLQDH
GUXWYHQH]DMHGQLFHGDVWYRULWDNYHXLQNRYLWHPHKDQL]PHNRMHHSURPLFDWL
LQLFLMDWLYXLXSUHJQXWLNUHDWLYQHVQDJHQDVYLPUD]LQDPDSRVHELFHX
REUD]RYQLPLQVWLWXFLMDPD
3
 UDYLLYDOMDQLFLOM]QDQRVWLQLMHQLWDGUXJRQHJRGDVHOMXGVNLLYRWRSVNUEL
QRYLPL]XPLPDLGREULPD
3
 ULURGQD]QDQRVWEH]UHOLJLMHMHVSRUDDUHOLJLMDMHEH]SULURGQLK]QDQRVWL
VOLMHSD3ULURGQX]QDQRVWRYMHNWUHED]DVSR]QDYDQMHDYMHUX]DGMHORYDQMH
5
 RJHUVVPDWUDGDSRVWRMHWULYUVWH]QDQMDLOLVSR]QDMDVXEMHNWLYQR]QDQMHLOL
VXEMHNWLYQHVSR]QDMHREMHNWLYQR]QDQMHLLQWHUSHUVRQDOQR]QDQMH
6
 YD]QDQRVWNDRLVKRGLWHLPDVXPQMXSURWLYNRMHVHGLHYMHUD

3
 VLKRORJLMDHSURJXWDWLILOR]RILMX
p
 /RJLQRUD]PLOMDQMHMHX]RUDNSRWSXQHILNFLMH
3
 ULPLMHWLRVDPGDOMXGHQDURLWRGUDLORJLND6SUDPORJLNHVYLVXDOHUJLQL
'RGDMPRWRPHQHNLOMXGLGRELYDMX]ERJORJLNHDOHUJLMXSRWLMHOXLSRRGLMHOX
'DNDNRWUHEDRVWDWLORJLDQMHUELORNDNRELORORJLNDQLNDGDQLMHELOD
QHSRX]GDQYRGL
8
 YLMHNMHODNRELWLORJLDQ$OLMHJRWRYRQHPRJXHELWLORJLDQGRNUDMD
o
 1LMHSRWUHEQDQLNDNYD]QDQRVWLILOR]RILMDGDEL]QDRWRWUHEDXLQLWLGD
EXGHSRWHQLGREDUWRYLHDNPXGDULNUHSRVWDQ
.
 XGLNDPRMHEROMH]QDWLRVYDNRMVWYDULSRQHWRQHJRRMHGQRMVYH
.
 RULMHQMH]QDQRVWLMHJRUNRSORGRYLVXVODWNL
/
 HJLWLPDFLMD]QDQRVWLYH]DQDMHX]OHJLWLPDFLMX]DNRQRGDYFD
/
 MXEDYSUHPD]QDQMXVURGQDMHPXGURVWL
/
 XNDYLOMXGLSUH]LUX]QDQRVWSULSURVWLMRMVHGLYHDPXGULVHQMRPHNRULVWH
0
 LVOLGDVHMHGLQLFLOM]QDQRVWLVDVWRMLXWRPHGDRODNDWHNRXOMXGVNRJ
LYRWD
1
 HPDLURNDSXWDNRMLYRGLX]QDQRVWLVDPRRQLLPDMXL]JOHGDGDHVH
SRSHWLQDQMHQHVYLMHWOHYLVRYHNRMLVHQHSODHXPRUDSULYHUDQMXQMHQLP
VWUPLPVWD]DPD
1
 LMHGQD]QDQRVWQLMHLPXQDQD]DUDHQRVWSROLWLNRPLQDNYDUHQMHRGVWUDQH
PRL
1
 LNDGDQLMH]QDQRVWELODWDNR]DYLVQDNDRXGREDW]YGHPRNUDFLMH
2
 SHMHSR]QDWRGDMHWHPHOMVYDNRJGUXWYD]QDQMHDRQRVHVWLHVYXJGMH
RGRELWHOMLGRREUD]RYDQMDDLQDNRQWRJD=DGDWDNMHVYDNHSDLQDH
GUXWYHQH]DMHGQLFHGDVWYRULWDNYHXLQNRYLWHPHKDQL]PHNRMHHSURPLFDWL
LQLFLMDWLYXLXSUHJQXWLNUHDWLYQHVQDJHQDVYLPUD]LQDPDSRVHELFHX
REUD]RYQLPLQVWLWXFLMDPD
3
 UDYLLYDOMDQLFLOM]QDQRVWLQLMHQLWDGUXJRQHJRGDVHOMXGVNLLYRWRSVNUEL
QRYLPL]XPLPDLGREULPD
3
 ULURGQD]QDQRVWEH]UHOLJLMHMHVSRUDDUHOLJLMDMHEH]SULURGQLK]QDQRVWL
VOLMHSD3ULURGQX]QDQRVWRYMHNWUHED]DVSR]QDYDQMHDYMHUX]DGMHORYDQMH
5
 RJHUVVPDWUDGDSRVWRMHWULYUVWH]QDQMDLOLVSR]QDMDVXEMHNWLYQR]QDQMHLOL
VXEMHNWLYQHVSR]QDMHREMHNWLYQR]QDQMHLLQWHUSHUVRQDOQR]QDQMH
6
 YD]QDQRVWNDRLVKRGLWHLPDVXPQMXSURWLYNRMHVHGLHYMHUD

=
 DGDDMHILOR]RILMHGDSRQHVQHLPWDNRMHGQRVWDYQLPGDVHQHLQL
YULMHGQLPXVWYUGLWLD]DYULWDNRSDUDGRNVDOQLPGDWRQLWNRQHHSRYMHURYDWL WRMHXVWYDUL]QDQRVW"%DYOMHQMH]QDQRVWLQDOLNMHVDVWDYOMDQMXPR]DLND
WUXGXNRMLPVHVODJDQMHPPDOLKNDPHQLDQDNUDMXGRELYDMHGQDYHOLNDL
VYHREXKYDWQDVOLND
9
 HOLNDWUDJHGLMD]QDQRVWLSRELMDQMHOLMHSHKLSRWH]HWXQRPLQMHQLFRP
9
 LGHLWXNUYQLNXXORJX]QDQRVWLPQRJLVXXVWUREDFLOLNOHWYXQDPRGHUQX
DWRPLVWLNX,RVXXMXLGDQDVSUHUDQR]QDQRVWQHSRNDSDPROLPRGDLQDX
QDMYHXX]GDQLFXMHGQXRGSRVOMHGQMLKQDGD"6WROMHLPDQDVLOMDL
SUD]QRYMHUMDELODMH]QDQRVWVYMHWLRQLNSURJUHVD9LGMHOLVPRKXOMHLOXDNHQD
]HQLWXYODVWLNULYRWYRUHQXLVWLQXSUHGVXGRPQDMX]YLHQLMHLGHMHXPRYDUL
PDNLMDYHOL]PD.DGPRGXKDWUQHLYRWSDGQHQDQLHUD]LQH5DGNRMLQDV
MHSRGLJDRGRRVYDMDDVYHPLUDGRQLRMHVDVRERPL'DPRNORYPD$NREL
VHPQRJLPDGDQDVSRYUDWDNXNDPHQRGREDLLQLRSUDYRPLGLORPHYROXFLMD
QHLGHQDWUDNH8WRMLGHMQRMSRUHPHWQMLLVXWRQXGLHVHVXYUHPHQD
]QDQVWYHQDPLVDRSRSXWOXRQRH6YHWHSUHGUDVXGHWUHEDUDVNULWLGDELVPR
]DNRUDLOLVYLMHWOLPPDJLVWUDODPDEXGXQRVWL
=
 QDQRVWEH]VDYMHVWLLNXOWXUHMHUD]YDOLQDGXH
=
 QDQRVWMHNDSHWDQDSUDNVDYRMQLFLWRJRGSRVWRML]DVOXXMHLGDVHXSR]QD
=
 QDQRVWMHRUJDQL]LUDQR]QDQMHDSRVOMHGQMLFLOM]QDQRVWLMHLVWLQD
=
 QDQRVWMHSROHPLQDDOLNDGDXOD]LXQHNXLJUXXQHNXWUNXLQDGPHWDQMH
RQDSRVWDMHJXELVYRMVPLVDR
=
 QDQRVWMHSRSLVVYLKLVWLQD
=
 QDQRVWMHVDPRL]REOLHQDVOLNDLVWLQH
=
 QDQRVWMHVDPRMHGQDSRORYLFD9MHURYDQMHMHGUXJD
=
 QDQRVWQHPDGRPRYLQH
=
 QDQRVWQLMHQLWDGUXJRQHJRVOLNDLVWLQH
=
 QDQRVWSRLQMHRQNUDMLQMHQLFD1LWNRQHH]DPMHULWLNHPLDULPDWRYRGX
UDVWYDUDMXXQMH]LQHHOHPHQWHPDGDRQLQLVXQLQDMPDQMHVOLQLYRGL
=
 QDQRVWSRWLHL]WUDJDQMD]DLVWLQRP
=
 QDQRVWVDPD]DVHEHQHPRHULMHLWLSULMHSRUQDSLWDQMDVXYUHPHQH
FLYLOL]DFLMHSRVHEQRMHSUREOHPHKXPDQRJVDGUDMDOMXGVNRJLYOMHQMD
=
 QDQRVWVOXLVDPRWRPHGDQDPSUHGRLNDNRMHJROHPRQDHQH]QDQMH
=
 QDQRVWGREURVKYDHQDLVFMHOMXMHRYMHNDRGQMHJRYDSRQRVDMHUPX
SRND]XMHJUDQLFH
=
 QDQRVWNDNRVHLQLQLMHSR]LYVDPRQHNLPDQHNHOLMHSHRULJLQDOQHL
VYMHHPLVOLQDOD]HVHXPQRJLPD7UHEDVHVDPRVMHWLWLNROLNRVX]D]QDQRVW
GDOLODLFL=QDQRVWMHRWYRUHQDLOLELWUHEDODELWL]DVYHNULWLNHRQDNDRWR

=
 QDQRVWNDNRVHLQLQLMHSR]LYVDPRQHNLPDQHNHOLMHSHRULJLQDOQHL
VYMHHPLVOLQDOD]HVHXPQRJLPD7UHEDVHVDPRVMHWLWLNROLNRVX]D]QDQRVW
GDOLODLFL=QDQRVWMHRWYRUHQDLOLELWUHEDODELWL]DVYHNULWLNHRQDNDRWR
=
 QDQRVWGREURVKYDHQDLVFMHOMXMHRYMHNDRGQMHJRYDSRQRVDMHUPX
SRND]XMHJUDQLFH
=
 QDQRVWVOXLVDPRWRPHGDQDPSUHGRLNDNRMHJROHPRQDHQH]QDQMH
=
 QDQRVWVDPD]DVHEHQHPRHULMHLWLSULMHSRUQDSLWDQMDVXYUHPHQH
FLYLOL]DFLMHSRVHEQRMHSUREOHPHKXPDQRJVDGUDMDOMXGVNRJLYOMHQMD
=
 QDQRVWSRWLHL]WUDJDQMD]DLVWLQRP
=
 QDQRVWSRLQMHRQNUDMLQMHQLFD1LWNRQHH]DPMHULWLNHPLDULPDWRYRGX
UDVWYDUDMXXQMH]LQHHOHPHQWHPDGDRQLQLVXQLQDMPDQMHVOLQLYRGL
=
 QDQRVWQLMHQLWDGUXJRQHJRVOLNDLVWLQH
=
 QDQRVWQHPDGRPRYLQH

 WRMHXVWYDUL]QDQRVW"%DYOMHQMH]QDQRVWLQDOLNMHVDVWDYOMDQMXPR]DLND
WUXGXNRMLPVHVODJDQMHPPDOLKNDPHQLDQDNUDMXGRELYDMHGQDYHOLNDL
VYHREXKYDWQDVOLND
9
 HOLNDWUDJHGLMD]QDQRVWLSRELMDQMHOLMHSHKLSRWH]HWXQRPLQMHQLFRP
9
 LGHLWXNUYQLNXXORJX]QDQRVWLPQRJLVXXVWUREDFLOLNOHWYXQDPRGHUQX
DWRPLVWLNX,RVXXMXLGDQDVSUHUDQR]QDQRVWQHSRNDSDPROLPRGDLQDX
QDMYHXX]GDQLFXMHGQXRGSRVOMHGQMLKQDGD"6WROMHLPDQDVLOMDL
SUD]QRYMHUMDELODMH]QDQRVWVYMHWLRQLNSURJUHVD9LGMHOLVPRKXOMHLOXDNHQD
]HQLWXYODVWLNULYRWYRUHQXLVWLQXSUHGVXGRPQDMX]YLHQLMHLGHMHXPRYDUL
PDNLMDYHOL]PD.DGPRGXKDWUQHLYRWSDGQHQDQLHUD]LQH5DGNRMLQDV
MHSRGLJDRGRRVYDMDDVYHPLUDGRQLRMHVDVRERPL'DPRNORYPD$NREL
VHPQRJLPDGDQDVSRYUDWDNXNDPHQRGREDLLQLRSUDYRPLGLORPHYROXFLMD
QHLGHQDWUDNH8WRMLGHMQRMSRUHPHWQMLLVXWRQXGLHVHVXYUHPHQD
]QDQVWYHQDPLVDRSRSXWOXRQRH6YHWHSUHGUDVXGHWUHEDUDVNULWLGDELVPR
]DNRUDLOLVYLMHWOLPPDJLVWUDODPDEXGXQRVWL
=
 QDQRVWEH]VDYMHVWLLNXOWXUHMHUD]YDOLQDGXH
=
 QDQRVWMHNDSHWDQDSUDNVDYRMQLFLWRJRGSRVWRML]DVOXXMHLGDVHXSR]QD
=
 QDQRVWMHRUJDQL]LUDQR]QDQMHDSRVOMHGQMLFLOM]QDQRVWLMHLVWLQD
=
 QDQRVWMHSROHPLQDDOLNDGDXOD]LXQHNXLJUXXQHNXWUNXLQDGPHWDQMH
RQDSRVWDMHJXELVYRMVPLVDR
=
 QDQRVWMHSRSLVVYLKLVWLQD
=
 QDQRVWMHVDPRL]REOLHQDVOLNDLVWLQH
=
 QDQRVWMHVDPRMHGQDSRORYLFD9MHURYDQMHMHGUXJD

 WRMHXVWYDUL]QDQRVW"%DYOMHQMH]QDQRVWLQDOLNMHVDVWDYOMDQMXPR]DLND
WUXGXNRMLPVHVODJDQMHPPDOLKNDPHQLDQDNUDMXGRELYDMHGQDYHOLNDL
VYHREXKYDWQDVOLND
9
 HOLNDWUDJHGLMD]QDQRVWLSRELMDQMHOLMHSHKLSRWH]HWXQRPLQMHQLFRP
9
 LGHLWXNUYQLNXXORJX]QDQRVWLPQRJLVXXVWUREDFLOLNOHWYXQDPRGHUQX
DWRPLVWLNX,RVXXMXLGDQDVSUHUDQR]QDQRVWQHSRNDSDPROLPRGDLQDX
QDMYHXX]GDQLFXMHGQXRGSRVOMHGQMLKQDGD"6WROMHLPDQDVLOMDL
SUD]QRYMHUMDELODMH]QDQRVWVYMHWLRQLNSURJUHVD9LGMHOLVPRKXOMHLOXDNHQD
]HQLWXYODVWLNULYRWYRUHQXLVWLQXSUHGVXGRPQDMX]YLHQLMHLGHMHXPRYDUL
PDNLMDYHOL]PD.DGPRGXKDWUQHLYRWSDGQHQDQLHUD]LQH5DGNRMLQDV
MHSRGLJDRGRRVYDMDDVYHPLUDGRQLRMHVDVRERPL'DPRNORYPD$NREL
VHPQRJLPDGDQDVSRYUDWDNXNDPHQRGREDLLQLRSUDYRPLGLORPHYROXFLMD
QHLGHQDWUDNH8WRMLGHMQRMSRUHPHWQMLLVXWRQXGLHVHVXYUHPHQD
]QDQVWYHQDPLVDRSRSXWOXRQRH6YHWHSUHGUDVXGHWUHEDUDVNULWLGDELVPR
]DNRUDLOLVYLMHWOLPPDJLVWUDODPDEXGXQRVWL
=
 QDQRVWEH]VDYMHVWLLNXOWXUHMHUD]YDOLQDGXH
=
 QDQRVWMHNDSHWDQDSUDNVDYRMQLFLWRJRGSRVWRML]DVOXXMHLGDVHXSR]QD
=
 QDQRVWMHRUJDQL]LUDQR]QDQMHDSRVOMHGQMLFLOM]QDQRVWLMHLVWLQD
=
 QDQRVWMHSROHPLQDDOLNDGDXOD]LXQHNXLJUXXQHNXWUNXLQDGPHWDQMH
RQDSRVWDMHJXELVYRMVPLVDR
=
 QDQRVWMHSRSLVVYLKLVWLQD
=
 QDQRVWMHVDPRL]REOLHQDVOLNDLVWLQH
=
 QDQRVWMHVDPRMHGQDSRORYLFD9MHURYDQMHMHGUXJD
=
 QDQRVWQHPDGRPRYLQH
=
 QDQRVWQLMHQLWDGUXJRQHJRVOLNDLVWLQH
=
 QDQRVWSRLQMHRQNUDMLQMHQLFD1LWNRQHH]DPMHULWLNHPLDULPDWRYRGX
UDVWYDUDMXXQMH]LQHHOHPHQWHPDGDRQLQLVXQLQDMPDQMHVOLQLYRGL
=
 QDQRVWSRWLHL]WUDJDQMD]DLVWLQRP
=
 QDQRVWVDPD]DVHEHQHPRHULMHLWLSULMHSRUQDSLWDQMDVXYUHPHQH
FLYLOL]DFLMHSRVHEQRMHSUREOHPHKXPDQRJVDGUDMDOMXGVNRJLYOMHQMD
=
 QDQRVWVOXLVDPRWRPHGDQDPSUHGRLNDNRMHJROHPRQDHQH]QDQMH
=
 QDQRVWGREURVKYDHQDLVFMHOMXMHRYMHNDRGQMHJRYDSRQRVDMHUPX
SRND]XMHJUDQLFH
=
 QDQRVWNDNRVHLQLQLMHSR]LYVDPRQHNLPDQHNHOLMHSHRULJLQDOQHL
VYMHHPLVOLQDOD]HVHXPQRJLPD7UHEDVHVDPRVMHWLWLNROLNRVX]D]QDQRVW
GDOLODLFL=QDQRVWMHRWYRUHQDLOLELWUHEDODELWL]DVYHNULWLNHRQDNDRWR=
 QDQRVWNDNRVHLQLQLMHSR]LYVDPRQHNLPDQHNHOLMHSHRULJLQDOQHL
VYMHHPLVOLQDOD]HVHXPQRJLPD7UHEDVHVDPRVMHWLWLNROLNRVX]D]QDQRVW
GDOLODLFL=QDQRVWMHRWYRUHQDLOLELWUHEDODELWL]DVYHNULWLNHRQDNDRWR
=
 QDQRVWGREURVKYDHQDLVFMHOMXMHRYMHNDRGQMHJRYDSRQRVDMHUPX
SRND]XMHJUDQLFH
=
 QDQRVWVOXLVDPRWRPHGDQDPSUHGRLNDNRMHJROHPRQDHQH]QDQMH
=
 QDQRVWVDPD]DVHEHQHPRHULMHLWLSULMHSRUQDSLWDQMDVXYUHPHQH
FLYLOL]DFLMHSRVHEQRMHSUREOHPHKXPDQRJVDGUDMDOMXGVNRJLYOMHQMD
=
 QDQRVWSRWLHL]WUDJDQMD]DLVWLQRP
=
 QDQRVWSRLQMHRQNUDMLQMHQLFD1LWNRQHH]DPMHULWLNHPLDULPDWRYRGX
UDVWYDUDMXXQMH]LQHHOHPHQWHPDGDRQLQLVXQLQDMPDQMHVOLQLYRGL
=
 QDQRVWQLMHQLWDGUXJRQHJRVOLNDLVWLQH
=
 QDQRVWQHPDGRPRYLQH

 WRMHXVWYDUL]QDQRVW"%DYOMHQMH]QDQRVWLQDOLNMHVDVWDYOMDQMXPR]DLND
WUXGXNRMLPVHVODJDQMHPPDOLKNDPHQLDQDNUDMXGRELYDMHGQDYHOLNDL
VYHREXKYDWQDVOLND
9
 HOLNDWUDJHGLMD]QDQRVWLSRELMDQMHOLMHSHKLSRWH]HWXQRPLQMHQLFRP
9
 LGHLWXNUYQLNXXORJX]QDQRVWLPQRJLVXXVWUREDFLOLNOHWYXQDPRGHUQX
DWRPLVWLNX,RVXXMXLGDQDVSUHUDQR]QDQRVWQHSRNDSDPROLPRGDLQDX
QDMYHXX]GDQLFXMHGQXRGSRVOMHGQMLKQDGD"6WROMHLPDQDVLOMDL
SUD]QRYMHUMDELODMH]QDQRVWVYMHWLRQLNSURJUHVD9LGMHOLVPRKXOMHLOXDNHQD
]HQLWXYODVWLNULYRWYRUHQXLVWLQXSUHGVXGRPQDMX]YLHQLMHLGHMHXPRYDUL
PDNLMDYHOL]PD.DGPRGXKDWUQHLYRWSDGQHQDQLHUD]LQH5DGNRMLQDV
MHSRGLJDRGRRVYDMDDVYHPLUDGRQLRMHVDVRERPL'DPRNORYPD$NREL
VHPQRJLPDGDQDVSRYUDWDNXNDPHQRGREDLLQLRSUDYRPLGLORPHYROXFLMD
QHLGHQDWUDNH8WRMLGHMQRMSRUHPHWQMLLVXWRQXGLHVHVXYUHPHQD
]QDQVWYHQDPLVDRSRSXWOXRQRH6YHWHSUHGUDVXGHWUHEDUDVNULWLGDELVPR
]DNRUDLOLVYLMHWOLPPDJLVWUDODPDEXGXQRVWL
=
 QDQRVWEH]VDYMHVWLLNXOWXUHMHUD]YDOLQDGXH
=
 QDQRVWMHNDSHWDQDSUDNVDYRMQLFLWRJRGSRVWRML]DVOXXMHLGDVHXSR]QD
=
 QDQRVWMHRUJDQL]LUDQR]QDQMHDSRVOMHGQMLFLOM]QDQRVWLMHLVWLQD
=
 QDQRVWMHSROHPLQDDOLNDGDXOD]LXQHNXLJUXXQHNXWUNXLQDGPHWDQMH
RQDSRVWDMHJXELVYRMVPLVDR
=
 QDQRVWMHSRSLVVYLKLVWLQD
=
 QDQRVWMHVDPRL]REOLHQDVOLNDLVWLQH
=
 QDQRVWMHVDPRMHGQDSRORYLFD9MHURYDQMHMHGUXJDMHSR]QDWRSRLYDQDLQMHQLFDPDNRMHQHULMHWNRGROD]HL]RULJLQDOQLKL
QHVSXWDQLKL]YRUDRQDPRUDNDWNDGD]DURQLWLXILNFLMXREXKYDWLWLUXEQD
SRGUXMDNDRLXPMHWQRVWLREUDWQR

p
 ,]UD]LVYRMHVSRVREQRVWLERJDWVWYRVYRMHSULURGQHQDGDUHQRVWLNRMHJ
LPDQHQWQRLPDVYDNROMXGVNRELH%XGLOXFLGDQ7DNDYRYMHNQLMHLVSUHG
VYRJYUHPHQDQHJRMHSURVMHDQRYMHNL]DQMHJD

=
 QDQRVWLMHSRWUHEQDVXUDGQMDXNRMRMVH]QDQMHMHGQRJDRERJDXMHRWNULLPD
GUXJRJD=QDQRVWLVHVDPHGYRMDNRXQLWDYDMXLULQRPXNRMXXOD]HL
GXELQRPXNRMXXUDQMDMX

9
 MHUXMHPGDVYDNLRYMHNSUHGVWDYOMDRYMHDQVWYR9MHUXMHPXXVDYULYRVW
RYMHNDRYDXVDYULYRVW]QDLGDRYMHNPRHGRNXLWLVYRMFLOMQRWRQH
]QDLGDJDPRUDGRKYDWLWL

=
 QDQVWYHQDNXOWXUDSUHOD]LLVDPHSROLWLNHJUDQLFHUD]QLKQDURGDLXVSUNRV
VYLP]DSUHNDPDGDSDHDNLJUDQLFHWDMQLNRMHNDWNDGDSRVWDYOMDMXYODGHL
YRMQHYODVWL=QDQVWYHQLVYLMHWXLVWLQXSULGRQRVLMHGLQVWYXOMXGVNHRELWHOML
=
 QDQVWYHQDVOLNDVYLMHWDMHRJUDQLHQDVOLNDVYLMHWD
=
 QDQVWYHQDVXGRVWLJQXDQDWDNRYLVRNRPVWXSQMXGDVHSRPRXQMLK
RYMHDQVWYRPRHXVUHLWLLOLXQLWLWL
=
 QDQVWYHQLNQLNDGQLWDQHGRND]XMH2QVDPRSRNXDYDXWYUGLWLLQMHQLFH

 RYMHN QL MHVYMHVWDQVYRMLKVNULYHQLKSRWHQFLMDOD8SUDYRQDWHPHOMXRQRJD
WRMHWLSLQROMXGVNRRYMHNRVWDMHXVSMHORDOLPRQVWUXR]QRLRPHWDMXH
VWYRUHQMH

o
 6OXDMMHQXQRVWNRMDQDVMHL]QHQDGLOD

 RYMHNQHPDJUDQLFHNRMXQHPRHSULMHL

G
 REURWDGRPHWLGUXWYRGXQRVW

 RYMHNPRUDELWLMDNRVSRVREDQNDNRELSULPLMHWLRNROLNRPDORPRH

p
 RYMHNSRVWDMHEROMLDNRVH]QDLVNUHQRGLYLWLGREURWL

 RYMHNMHXVYRMRMELWLUDFLRQDOQRELHGDNOHUD]XPQRPXGUREH]RE]LUD
QDWRWRMHRYMHDQVWYRLPDORQDVYRMHPGUXJRPUD]YRMQRPSXWXXVSRQHL
SDGRYHUHQHVDQVXLGHNDGHQFLMX2QQHVDPRGDSRVWRMLQHJRMHLVYMHVWDQ
VYRJDSRVWRMDQMDLQDVWRMLGDVYRMHSRVWRMDQMHL]PLMHQLGDRVWDYOMDWUDJRYH

'
 REDURYMHNMHQDMERJDWLMLLQDMVUHWQLML'REDURYMHNXYLMHNRVWDMHSRHWQLN

p
 RYMHNMHELHQHL]PMHUQLKPRJXQRVWLLQHL]PMHUQHSURPMHQMLYRVWLL
SODVWLQRVWL

 WRMHJRUDVLWXDFLMDWRVHEROMHGRND]XMHGREDURYMHN

 WRMHJRUDVLWXDFLMDWRVHEROMHGRND]XMHGREDURYMHN

p
 RYMHNMHELHQHL]PMHUQLKPRJXQRVWLLQHL]PMHUQHSURPMHQMLYRVWLL
SODVWLQRVWL

'
 REDURYMHNMHQDMERJDWLMLLQDMVUHWQLML'REDURYMHNXYLMHNRVWDMHSRHWQLN

 RYMHNMHXVYRMRMELWLUDFLRQDOQRELHGDNOHUD]XPQRPXGUREH]RE]LUD
QDWRWRMHRYMHDQVWYRLPDORQDVYRMHPGUXJRPUD]YRMQRPSXWXXVSRQHL
SDGRYHUHQHVDQVXLGHNDGHQFLMX2QQHVDPRGDSRVWRMLQHJRMHLVYMHVWDQ
VYRJDSRVWRMDQMDLQDVWRMLGDVYRMHSRVWRMDQMHL]PLMHQLGDRVWDYOMDWUDJRYH

p
 RYMHNSRVWDMHEROMLDNRVH]QDLVNUHQRGLYLWLGREURWL

 RYMHNPRUDELWLMDNRVSRVREDQNDNRELSULPLMHWLRNROLNRPDORPRH

G
 REURWDGRPHWLGUXWYRGXQRVW

 RYMHNQHPDJUDQLFHNRMXQHPRHSULMHL

o
 6OXDMMHQXQRVWNRMDQDVMHL]QHQDGLOD

 RYMHN QL MHVYMHVWDQVYRMLKVNULYHQLKSRWHQFLMDOD8SUDYRQDWHPHOMXRQRJD
WRMHWLSLQROMXGVNRRYMHNRVWDMHXVSMHORDOLPRQVWUXR]QRLRPHWDMXH
VWYRUHQMH

=
 QDQVWYHQDNXOWXUDSUHOD]LLVDPHSROLWLNHJUDQLFHUD]QLKQDURGDLXVSUNRV
VYLP]DSUHNDPDGDSDHDNLJUDQLFHWDMQLNRMHNDWNDGDSRVWDYOMDMXYODGHL
YRMQHYODVWL=QDQVWYHQLVYLMHWXLVWLQXSULGRQRVLMHGLQVWYXOMXGVNHRELWHOML
=
 QDQVWYHQDVOLNDVYLMHWDMHRJUDQLHQDVOLNDVYLMHWD
=
 QDQVWYHQDVXGRVWLJQXDQDWDNRYLVRNRPVWXSQMXGDVHSRPRXQMLK
RYMHDQVWYRPRHXVUHLWLLOLXQLWLWL
=
 QDQVWYHQLNQLNDGQLWDQHGRND]XMH2QVDPRSRNXDYDXWYUGLWLLQMHQLFH

9
 MHUXMHPGDVYDNLRYMHNSUHGVWDYOMDRYMHDQVWYR9MHUXMHPXXVDYULYRVW
RYMHNDRYDXVDYULYRVW]QDLGDRYMHNPRHGRNXLWLVYRMFLOMQRWRQH
]QDLGDJDPRUDGRKYDWLWL

=
 QDQRVWLMHSRWUHEQDVXUDGQMDXNRMRMVH]QDQMHMHGQRJDRERJDXMHRWNULLPD
GUXJRJD=QDQRVWLVHVDPHGYRMDNRXQLWDYDMXLULQRPXNRMXXOD]HL
GXELQRPXNRMXXUDQMDMX

p
 ,]UD]LVYRMHVSRVREQRVWLERJDWVWYRVYRMHSULURGQHQDGDUHQRVWLNRMHJ
LPDQHQWQRLPDVYDNROMXGVNRELH%XGLOXFLGDQ7DNDYRYMHNQLMHLVSUHG
VYRJYUHPHQDQHJRMHSURVMHDQRYMHNL]DQMHJD

MHSR]QDWRSRLYDQDLQMHQLFDPDNRMHQHULMHWNRGROD]HL]RULJLQDOQLKL
QHVSXWDQLKL]YRUDRQDPRUDNDWNDGD]DURQLWLXILNFLMXREXKYDWLWLUXEQD
SRGUXMDNDRLXPMHWQRVWLREUDWQR


MHSR]QDWRSRLYDQDLQMHQLFDPDNRMHQHULMHWNRGROD]HL]RULJLQDOQLKL
QHVSXWDQLKL]YRUDRQDPRUDNDWNDGD]DURQLWLXILNFLMXREXKYDWLWLUXEQD
SRGUXMDNDRLXPMHWQRVWLREUDWQR

p
 ,]UD]LVYRMHVSRVREQRVWLERJDWVWYRVYRMHSULURGQHQDGDUHQRVWLNRMHJ
LPDQHQWQRLPDVYDNROMXGVNRELH%XGLOXFLGDQ7DNDYRYMHNQLMHLVSUHG
VYRJYUHPHQDQHJRMHSURVMHDQRYMHNL]DQMHJD

=
 QDQRVWLMHSRWUHEQDVXUDGQMDXNRMRMVH]QDQMHMHGQRJDRERJDXMHRWNULLPD
GUXJRJD=QDQRVWLVHVDPHGYRMDNRXQLWDYDMXLULQRPXNRMXXOD]HL
GXELQRPXNRMXXUDQMDMX

9
 MHUXMHPGDVYDNLRYMHNSUHGVWDYOMDRYMHDQVWYR9MHUXMHPXXVDYULYRVW
RYMHNDRYDXVDYULYRVW]QDLGDRYMHNPRHGRNXLWLVYRMFLOMQRWRQH
]QDLGDJDPRUDGRKYDWLWL

=
 QDQVWYHQDNXOWXUDSUHOD]LLVDPHSROLWLNHJUDQLFHUD]QLKQDURGDLXVSUNRV
VYLP]DSUHNDPDGDSDHDNLJUDQLFHWDMQLNRMHNDWNDGDSRVWDYOMDMXYODGHL
YRMQHYODVWL=QDQVWYHQLVYLMHWXLVWLQXSULGRQRVLMHGLQVWYXOMXGVNHRELWHOML
=
 QDQVWYHQDVOLNDVYLMHWDMHRJUDQLHQDVOLNDVYLMHWD
=
 QDQVWYHQDVXGRVWLJQXDQDWDNRYLVRNRPVWXSQMXGDVHSRPRXQMLK
RYMHDQVWYRPRHXVUHLWLLOLXQLWLWL
=
 QDQVWYHQLNQLNDGQLWDQHGRND]XMH2QVDPRSRNXDYDXWYUGLWLLQMHQLFH

 RYMHN QL MHVYMHVWDQVYRMLKVNULYHQLKSRWHQFLMDOD8SUDYRQDWHPHOMXRQRJD
WRMHWLSLQROMXGVNRRYMHNRVWDMHXVSMHORDOLPRQVWUXR]QRLRPHWDMXH
VWYRUHQMH

o
 6OXDMMHQXQRVWNRMDQDVMHL]QHQDGLOD

 RYMHNQHPDJUDQLFHNRMXQHPRHSULMHL

G
 REURWDGRPHWLGUXWYRGXQRVW

 RYMHNPRUDELWLMDNRVSRVREDQNDNRELSULPLMHWLRNROLNRPDORPRH

p
 RYMHNSRVWDMHEROMLDNRVH]QDLVNUHQRGLYLWLGREURWL

 RYMHNMHXVYRMRMELWLUDFLRQDOQRELHGDNOHUD]XPQRPXGUREH]RE]LUD
QDWRWRMHRYMHDQVWYRLPDORQDVYRMHPGUXJRPUD]YRMQRPSXWXXVSRQHL
SDGRYHUHQHVDQVXLGHNDGHQFLMX2QQHVDPRGDSRVWRMLQHJRMHLVYMHVWDQ
VYRJDSRVWRMDQMDLQDVWRMLGDVYRMHSRVWRMDQMHL]PLMHQLGDRVWDYOMDWUDJRYH

'
 REDURYMHNMHQDMERJDWLMLLQDMVUHWQLML'REDURYMHNXYLMHNRVWDMHSRHWQLN

p
 RYMHNMHELHQHL]PMHUQLKPRJXQRVWLLQHL]PMHUQHSURPMHQMLYRVWLL
SODVWLQRVWL

 WRMHJRUDVLWXDFLMDWRVHEROMHGRND]XMHGREDURYMHN

 WRMHJRUDVLWXDFLMDWRVHEROMHGRND]XMHGREDURYMHN

p
 RYMHNMHELHQHL]PMHUQLKPRJXQRVWLLQHL]PMHUQHSURPMHQMLYRVWLL
SODVWLQRVWL

'
 REDURYMHNMHQDMERJDWLMLLQDMVUHWQLML'REDURYMHNXYLMHNRVWDMHSRHWQLN

 RYMHNMHXVYRMRMELWLUDFLRQDOQRELHGDNOHUD]XPQRPXGUREH]RE]LUD
QDWRWRMHRYMHDQVWYRLPDORQDVYRMHPGUXJRPUD]YRMQRPSXWXXVSRQHL
SDGRYHUHQHVDQVXLGHNDGHQFLMX2QQHVDPRGDSRVWRMLQHJRMHLVYMHVWDQ
VYRJDSRVWRMDQMDLQDVWRMLGDVYRMHSRVWRMDQMHL]PLMHQLGDRVWDYOMDWUDJRYH

p
 RYMHNSRVWDMHEROMLDNRVH]QDLVNUHQRGLYLWLGREURWL

 RYMHNPRUDELWLMDNRVSRVREDQNDNRELSULPLMHWLRNROLNRPDORPRH

G
 REURWDGRPHWLGUXWYRGXQRVW

 RYMHNQHPDJUDQLFHNRMXQHPRHSULMHL

o
 6OXDMMHQXQRVWNRMDQDVMHL]QHQDGLOD

 RYMHN QL MHVYMHVWDQVYRMLKVNULYHQLKSRWHQFLMDOD8SUDYRQDWHPHOMXRQRJD
WRMHWLSLQROMXGVNRRYMHNRVWDMHXVSMHORDOLPRQVWUXR]QRLRPHWDMXH
VWYRUHQMH

=
 QDQVWYHQDNXOWXUDSUHOD]LLVDPHSROLWLNHJUDQLFHUD]QLKQDURGDLXVSUNRV
VYLP]DSUHNDPDGDSDHDNLJUDQLFHWDMQLNRMHNDWNDGDSRVWDYOMDMXYODGHL
YRMQHYODVWL=QDQVWYHQLVYLMHWXLVWLQXSULGRQRVLMHGLQVWYXOMXGVNHRELWHOML
=
 QDQVWYHQDVOLNDVYLMHWDMHRJUDQLHQDVOLNDVYLMHWD
=
 QDQVWYHQDVXGRVWLJQXDQDWDNRYLVRNRPVWXSQMXGDVHSRPRXQMLK
RYMHDQVWYRPRHXVUHLWLLOLXQLWLWL
=
 QDQVWYHQLNQLNDGQLWDQHGRND]XMH2QVDPRSRNXDYDXWYUGLWLLQMHQLFH

9
 MHUXMHPGDVYDNLRYMHNSUHGVWDYOMDRYMHDQVWYR9MHUXMHPXXVDYULYRVW
RYMHNDRYDXVDYULYRVW]QDLGDRYMHNPRHGRNXLWLVYRMFLOMQRWRQH
]QDLGDJDPRUDGRKYDWLWL

=
 QDQRVWLMHSRWUHEQDVXUDGQMDXNRMRMVH]QDQMHMHGQRJDRERJDXMHRWNULLPD
GUXJRJD=QDQRVWLVHVDPHGYRMDNRXQLWDYDMXLULQRPXNRMXXOD]HL
GXELQRPXNRMXXUDQMDMX

p
 ,]UD]LVYRMHVSRVREQRVWLERJDWVWYRVYRMHSULURGQHQDGDUHQRVWLNRMHJ
LPDQHQWQRLPDVYDNROMXGVNRELH%XGLOXFLGDQ7DNDYRYMHNQLMHLVSUHG
VYRJYUHPHQDQHJRMHSURVMHDQRYMHNL]DQMHJD

MHSR]QDWRSRLYDQDLQMHQLFDPDNRMHQHULMHWNRGROD]HL]RULJLQDOQLKL
QHVSXWDQLKL]YRUDRQDPRUDNDWNDGD]DURQLWLXILNFLMXREXKYDWLWLUXEQD
SRGUXMDNDRLXPMHWQRVWLREUDWQR.
 ROLNRPRHWROLNRVHXVXGL
1
 HNDWHQH]DEULQMDYDWRVYLMHWQH]QD]DWYRMHVSRVREQRVWLDOLPRHELWL
]DEULQXWDNRLKQHPD
3
 RNDLOMXGLPDGDYMHUXMHXQMLKRYHVSRVREQRVWL2QLHSRNXDWL
RSUDYGDWLWYRMHSRYMHUHQMH
3
 RQHNDSULPLWLYQDRNROLFDXLYDXWRPHGDXQLWDYDWYRMHUDGQH
VSRVREQRVWLLOLGDLKSULPMHQMXMHQLQDNDNYHLOLQLWDYQHLOLQHGRVWRMQH
VYUKH2SUH]QRVWPDELODLSUHWMHUDQDXYLMHN]DYUHXMHSDQMXMHU
SUHWMHUDQDVPLRQRVWPRHQDQLMHWLYLHWHWHQHJRSUHWMHUDQRSUH]
.
 DRRVQRYQLXYMHW]DVWYDUDODNLUD]YRMSRMHGLQFDSRWUHEDQMHSUHGXYMHWQD
UHODFLMLNDUDNWHUQDRVRELQDWDOHQW
0
 DORSRPDHDNRVHQHWNRURGLVSULURHQLPVSRVREQRVWLPD]D]QDQRVW
QHJGMHJGMHQHPDPRJXQRVWLRGJRYDUDMXHJNRORYDQMD
0
 LXYLMHNSUHXVNRSRYODLPRJUDQLFHVYRMHVSRVREQRVWL
1
 DMLVWDNQXWLMLWDOHQWLJXEHVHXQHUDGX
1
 HNDVYDWNRXSR]QDVYRMHGXHYQHVSRVREQRVWL
1
 HNDWHQH]DEULQMDYDWRVYLMHWQH]QD]DWYRMHVSRVREQRVWLDOLPRHELWL
]DEULQXWDNRLKQHPD
2
 VODQMDWLVHQDWDOHQW]QDLQHPDWLPDWH
5
 D]QLWDOHQWLGXKDVYRMVWYDWHPSHUDPHQWQLGDURYLVUHHQLVXGREULEH]
RJUDQLHQMDQHJRVXRYLVQLXSUDYRRWRPHSUDWLOLLKGREUDYROMD
6
 SRVREQRVWMHVWHSHQLFDNRMDQDVYRGLXYLHVIHUHDOLVQMRPVHQHGRGLUXMH
QHER=DWRVXSRWUHEQDNULODYROMHDWRSURQDLXVHEL
6
 SRVREQRVWQDGDUHQRVWLPRJXQRVWQHPRJXVHMHGQRVWDYQRREMDVQLWLLOL
PMHULWL.DHPRGDLYRELHLPDVSRVREQRVWVDPRNDGDUDGLQHWRWRX
SRHWNXQLMH]QDORUDGLWLDNDVQLMHWRQDXL3RWHQFLMDOVHRWNULYDPQRJRWHH
LWHHVHRFMHQMXMHQHJROLOLVSRVREQRVWL
6
 YDNLMHWDOHQWLPDRXVHELSRQHWROXGLOD
6
 YDNLSXWVHUDVWXLPNDGDXPUHWDOHQWLUDQRYMHNMHUNDRWDNDYMHSRWUHEQLML
QD]HPOMLQHJRQDQHEX6YLMHWMHSXQXSRWUHEOMLYLKOMXGLDOLRVNXGLMHYD
WDNYLPDNRMLELXSRWUHEOMLYDRYMHNDVWDYLOLQDSUDYRPMHVWR
7
 DOHQWPQRJLKOMXGLLQLVHPDQMLPQHJRWRMHVWMHUMHVHEHVWDYOMDRSUHG
SUHYHOLNH]DGDWNH
7
 DOHQWRG]UQDSLMHVNDPRHQDSUDYLWLSODQLQXQHVSRVREQRVWRGSODQLQH]UQR
SLMHVND7DOHQWUDGLJHQLMVWYDUD
7
 DOHQWVHGDNDNRQHQDVOMHXMH

3
 RNDLOMXGLPDGDYMHUXMHXQMLKRYHVSRVREQRVWL2QLHSRNXDWL
RSUDYGDWLWYRMHSRYMHUHQMH
3
 RQHNDSULPLWLYQDRNROLFDXLYDXWRPHGDXQLWDYDWYRMHUDGQH
VSRVREQRVWLLOLGDLKSULPMHQMXMHQLQDNDNYHLOLQLWDYQHLOLQHGRVWRMQH
VYUKH2SUH]QRVWPDELODLSUHWMHUDQDXYLMHN]DYUHXMHSDQMXMHU
SUHWMHUDQDVPLRQRVWPRHQDQLMHWLYLHWHWHQHJRSUHWMHUDQRSUH]
.
 DRRVQRYQLXYMHW]DVWYDUDODNLUD]YRMSRMHGLQFDSRWUHEDQMHSUHGXYMHWQD
UHODFLMLNDUDNWHUQDRVRELQDWDOHQW
0
 DORSRPDHDNRVHQHWNRURGLVSULURHQLPVSRVREQRVWLPD]D]QDQRVW
QHJGMHJGMHQHPDPRJXQRVWLRGJRYDUDMXHJNRORYDQMD
0
 LXYLMHNSUHXVNRSRYODLPRJUDQLFHVYRMHVSRVREQRVWL
1
 DMLVWDNQXWLMLWDOHQWLJXEHVHXQHUDGX
1
 HNDVYDWNRXSR]QDVYRMHGXHYQHVSRVREQRVWL
1
 HNDWHQH]DEULQMDYDWRVYLMHWQH]QD]DWYRMHVSRVREQRVWLDOLPRHELWL
]DEULQXWDNRLKQHPD
2
 VODQMDWLVHQDWDOHQW]QDLQHPDWLPDWH
5
 D]QLWDOHQWLGXKDVYRMVWYDWHPSHUDPHQWQLGDURYLVUHHQLVXGREULEH]
RJUDQLHQMDQHJRVXRYLVQLXSUDYRRWRPHSUDWLOLLKGREUDYROMD
6
 SRVREQRVWMHVWHSHQLFDNRMDQDVYRGLXYLHVIHUHDOLVQMRPVHQHGRGLUXMH
QHER=DWRVXSRWUHEQDNULODYROMHDWRSURQDLXVHEL
6
 SRVREQRVWQDGDUHQRVWLPRJXQRVWQHPRJXVHMHGQRVWDYQRREMDVQLWLLOL
PMHULWL.DHPRGDLYRELHLPDVSRVREQRVWVDPRNDGDUDGLQHWRWRX
SRHWNXQLMH]QDORUDGLWLDNDVQLMHWRQDXL3RWHQFLMDOVHRWNULYDPQRJRWHH
LWHHVHRFMHQMXMHQHJROLOLVSRVREQRVWL
6
 YDNLMHWDOHQWLPDRXVHELSRQHWROXGLOD
6
 YDNLSXWVHUDVWXLPNDGDXPUHWDOHQWLUDQRYMHNMHUNDRWDNDYMHSRWUHEQLML
QD]HPOMLQHJRQDQHEX6YLMHWMHSXQXSRWUHEOMLYLKOMXGLDOLRVNXGLMHYD
WDNYLPDNRMLELXSRWUHEOMLYDRYMHNDVWDYLOLQDSUDYRPMHVWR
7
 DOHQWPQRJLKOMXGLLQLVHPDQMLPQHJRWRMHVWMHUMHVHEHVWDYOMDRSUHG
SUHYHOLNH]DGDWNH
7
 DOHQWRG]UQDSLMHVNDPRHQDSUDYLWLSODQLQXQHVSRVREQRVWRGSODQLQH]UQR
SLMHVND7DOHQWUDGLJHQLMVWYDUD
7
 DOHQWVHGDNDNRQHQDVOMHXMH
1
 HNDWHQH]DEULQMDYDWRVYLMHWQH]QD]DWYRMHVSRVREQRVWLDOLPRHELWL
]DEULQXWDNRLKQHPD
.
 ROLNRPRHWROLNRVHXVXGL

.
 ROLNRPRHWROLNRVHXVXGL
1
 HNDWHQH]DEULQMDYDWRVYLMHWQH]QD]DWYRMHVSRVREQRVWLDOLPRHELWL
]DEULQXWDNRLKQHPD
3
 RNDLOMXGLPDGDYMHUXMHXQMLKRYHVSRVREQRVWL2QLHSRNXDWL
RSUDYGDWLWYRMHSRYMHUHQMH
3
 RQHNDSULPLWLYQDRNROLFDXLYDXWRPHGDXQLWDYDWYRMHUDGQH
VSRVREQRVWLLOLGDLKSULPMHQMXMHQLQDNDNYHLOLQLWDYQHLOLQHGRVWRMQH
VYUKH2SUH]QRVWPDELODLSUHWMHUDQDXYLMHN]DYUHXMHSDQMXMHU
SUHWMHUDQDVPLRQRVWPRHQDQLMHWLYLHWHWHQHJRSUHWMHUDQRSUH]
.
 DRRVQRYQLXYMHW]DVWYDUDODNLUD]YRMSRMHGLQFDSRWUHEDQMHSUHGXYMHWQD
UHODFLMLNDUDNWHUQDRVRELQDWDOHQW
0
 DORSRPDHDNRVHQHWNRURGLVSULURHQLPVSRVREQRVWLPD]D]QDQRVW
QHJGMHJGMHQHPDPRJXQRVWLRGJRYDUDMXHJNRORYDQMD
0
 LXYLMHNSUHXVNRSRYODLPRJUDQLFHVYRMHVSRVREQRVWL
1
 DMLVWDNQXWLMLWDOHQWLJXEHVHXQHUDGX
1
 HNDVYDWNRXSR]QDVYRMHGXHYQHVSRVREQRVWL
1
 HNDWHQH]DEULQMDYDWRVYLMHWQH]QD]DWYRMHVSRVREQRVWLDOLPRHELWL
]DEULQXWDNRLKQHPD
2
 VODQMDWLVHQDWDOHQW]QDLQHPDWLPDWH
5
 D]QLWDOHQWLGXKDVYRMVWYDWHPSHUDPHQWQLGDURYLVUHHQLVXGREULEH]
RJUDQLHQMDQHJRVXRYLVQLXSUDYRRWRPHSUDWLOLLKGREUDYROMD
6
 SRVREQRVWMHVWHSHQLFDNRMDQDVYRGLXYLHVIHUHDOLVQMRPVHQHGRGLUXMH
QHER=DWRVXSRWUHEQDNULODYROMHDWRSURQDLXVHEL
6
 SRVREQRVWQDGDUHQRVWLPRJXQRVWQHPRJXVHMHGQRVWDYQRREMDVQLWLLOL
PMHULWL.DHPRGDLYRELHLPDVSRVREQRVWVDPRNDGDUDGLQHWRWRX
SRHWNXQLMH]QDORUDGLWLDNDVQLMHWRQDXL3RWHQFLMDOVHRWNULYDPQRJRWHH
LWHHVHRFMHQMXMHQHJROLOLVSRVREQRVWL
6
 YDNLMHWDOHQWLPDRXVHELSRQHWROXGLOD
6
 YDNLSXWVHUDVWXLPNDGDXPUHWDOHQWLUDQRYMHNMHUNDRWDNDYMHSRWUHEQLML
QD]HPOMLQHJRQDQHEX6YLMHWMHSXQXSRWUHEOMLYLKOMXGLDOLRVNXGLMHYD
WDNYLPDNRMLELXSRWUHEOMLYDRYMHNDVWDYLOLQDSUDYRPMHVWR
7
 DOHQWPQRJLKOMXGLLQLVHPDQMLPQHJRWRMHVWMHUMHVHEHVWDYOMDRSUHG
SUHYHOLNH]DGDWNH
7
 DOHQWRG]UQDSLMHVNDPRHQDSUDYLWLSODQLQXQHVSRVREQRVWRGSODQLQH]UQR
SLMHVND7DOHQWUDGLJHQLMVWYDUD
7
 DOHQWVHGDNDNRQHQDVOMHXMH

3
 RNDLOMXGLPDGDYMHUXMHXQMLKRYHVSRVREQRVWL2QLHSRNXDWL
RSUDYGDWLWYRMHSRYMHUHQMH
3
 RQHNDSULPLWLYQDRNROLFDXLYDXWRPHGDXQLWDYDWYRMHUDGQH
VSRVREQRVWLLOLGDLKSULPMHQMXMHQLQDNDNYHLOLQLWDYQHLOLQHGRVWRMQH
VYUKH2SUH]QRVWPDELODLSUHWMHUDQDXYLMHN]DYUHXMHSDQMXMHU
SUHWMHUDQDVPLRQRVWPRHQDQLMHWLYLHWHWHQHJRSUHWMHUDQRSUH]
.
 DRRVQRYQLXYMHW]DVWYDUDODNLUD]YRMSRMHGLQFDSRWUHEDQMHSUHGXYMHWQD
UHODFLMLNDUDNWHUQDRVRELQDWDOHQW
0
 DORSRPDHDNRVHQHWNRURGLVSULURHQLPVSRVREQRVWLPD]D]QDQRVW
QHJGMHJGMHQHPDPRJXQRVWLRGJRYDUDMXHJNRORYDQMD
0
 LXYLMHNSUHXVNRSRYODLPRJUDQLFHVYRMHVSRVREQRVWL
1
 DMLVWDNQXWLMLWDOHQWLJXEHVHXQHUDGX
1
 HNDVYDWNRXSR]QDVYRMHGXHYQHVSRVREQRVWL
1
 HNDWHQH]DEULQMDYDWRVYLMHWQH]QD]DWYRMHVSRVREQRVWLDOLPRHELWL
]DEULQXWDNRLKQHPD
2
 VODQMDWLVHQDWDOHQW]QDLQHPDWLPDWH
5
 D]QLWDOHQWLGXKDVYRMVWYDWHPSHUDPHQWQLGDURYLVUHHQLVXGREULEH]
RJUDQLHQMDQHJRVXRYLVQLXSUDYRRWRPHSUDWLOLLKGREUDYROMD
6
 SRVREQRVWMHVWHSHQLFDNRMDQDVYRGLXYLHVIHUHDOLVQMRPVHQHGRGLUXMH
QHER=DWRVXSRWUHEQDNULODYROMHDWRSURQDLXVHEL
6
 SRVREQRVWQDGDUHQRVWLPRJXQRVWQHPRJXVHMHGQRVWDYQRREMDVQLWLLOL
PMHULWL.DHPRGDLYRELHLPDVSRVREQRVWVDPRNDGDUDGLQHWRWRX
SRHWNXQLMH]QDORUDGLWLDNDVQLMHWRQDXL3RWHQFLMDOVHRWNULYDPQRJRWHH
LWHHVHRFMHQMXMHQHJROLOLVSRVREQRVWL
6
 YDNLMHWDOHQWLPDRXVHELSRQHWROXGLOD
6
 YDNLSXWVHUDVWXLPNDGDXPUHWDOHQWLUDQRYMHNMHUNDRWDNDYMHSRWUHEQLML
QD]HPOMLQHJRQDQHEX6YLMHWMHSXQXSRWUHEOMLYLKOMXGLDOLRVNXGLMHYD
WDNYLPDNRMLELXSRWUHEOMLYDRYMHNDVWDYLOLQDSUDYRPMHVWR
7
 DOHQWPQRJLKOMXGLLQLVHPDQMLPQHJRWRMHVWMHUMHVHEHVWDYOMDRSUHG
SUHYHOLNH]DGDWNH
7
 DOHQWRG]UQDSLMHVNDPRHQDSUDYLWLSODQLQXQHVSRVREQRVWRGSODQLQH]UQR
SLMHVND7DOHQWUDGLJHQLMVWYDUD
7
 DOHQWVHGDNDNRQHQDVOMHXMH
1
 HNDWHQH]DEULQMDYDWRVYLMHWQH]QD]DWYRMHVSRVREQRVWLDOLPRHELWL
]DEULQXWDNRLKQHPD
.
 ROLNRPRHWROLNRVHXVXGL

7
 DOHQWLQHXOD]HVDPLSRVHELNUR]RWYRUHQHYUDWDNXOWXUH8NXVQLMHNRULMHQ
QHJRSORGNXOWXUH
7
 DOHQWLVXJHQLMLNRMLVHRSORXMXL]YDQDDJHQLMLWDOHQWLNRMLSORGRYHQRVHX
VHEL
7
 NRVHSUHYLHEDYLPDOLPVWYDULPDRELQRSRVWDMHQHVSRVREDQ]DYHOLNH
=
 DVSRVREQRVWSRVWRMLVDPRMHGDQGRND]GMHOR
=
 DVWYDUDODWYRQLVXSRWUHEQLQLNDNYLSRVHEQLWDOHQWLLOLSRVHEQHVSRVREQRVWL
7
 DOHQWMHWNRYLHPRHQHJRWR]QD
p
 1HVSRVREQRVWVHLULXNRQFHQWULQLPNUXJRYLPD7NRMHNRGQDVXNORQLR
QHVSRVREQHDXQDSULMHGLRVSRVREQH1HVSRVREQLVXVWDYQRXELMDMXVYDNX
XQXWDUQMXLYDQMVNXLQLFLMDWLYX2VOREDDQMHLQLFLMDWLYHMHGDQMHRGRQLK
SUREOHPDRNRMLPDVYLL]ERUQLSURJUDPLQHUDGRJRYRUH
6
 YHWRQLMHVSRVREQROHEGLQDSRYULQL
p
 'XQRVWMHVYDNRJRYMHNDLL]DYHOLNLPLWHNLPFLOMHYLPDGDVHGRVWLJQH
GRVWRMQDVYUKDLOLEDUHPGROLDQVWDY,ELWLRYMHNMHGXQRVW

p
 $NRVH]DPLMHQLOLFHXEDVQLEDVQDSULDRWHEL
%
 XGLVSRVREDQL]PLMHQLWLLXWMHFDWLQDVLOHXQXWDULL]YDQVHEH
.
 DUDNWHUQHNRJRYMHNDXSR]QDWHWHNNDGWLSRVWDQHSUHWSRVWDYOMHQL
%
 H]YHOLNRJNDUDNWHUDQHPDQLYHOLNRJRYMHNDDNQLYHOLNRJXPMHWQLNDQL
YHOLNRJRYMHNDRGDNFLMHPRJXELWLMHGLQRXSOMLLGROL]DQLWDYQXJRPLOX
NRMHYULMHPHUXLVYH]DMHGQR

H
 J]LVWHQFLMDLOX]LMDLPLGLVWUDLYDQMHNRQWUROD

N
 DUDNWHUOLQRVWQDGDREYH]HRHNLYDQMHRPLOMHQRVWRVMHDML

p
 RYMHNMHELHXNRMHJHJ]LVWHQFLMDSUHWKRGLHVHQFLML

 RYMHNMHHJ]LVWHQFLMDVORERGH

 RYMHNMHGLQLHJ]LVWLUD
o
 RYMHNRYLQEH]PLVOLRVWDMHQDUD]LQLDXWRPDWL]PD=DNRQLQDL]UDDYD
VHXPLVOL-HOLRYMHNVDPRDXWRPDWVLOX]LMRPVYRMHOLQRVWL"-HOLRYMHN
]DGDYLRVYRMXSRVOMHGQMXLOX]LMXRVUHL"
o
 RYMHNQDYRGQRRGUHXMHVYRMLPLG$]DSUDYRMHREUDWQRLPLGYODGD
GDQHNDHPRWLUDQL]LUDYHLQXOMXGL
p
 RYMHNSURGLUHNUR]SRYULQXGRVXWLQHLOLELWLVWYDULLSURFHVDSULHPXMH
QXDQRVMHDMX]EXHQRVWLL]DRNXSOMHQRVWLDQHLQGLIHUHQWQRVWL
$
 NRMHRYMHNXXVSMHORGDVYODGDSULURGQHVLOHGDQDVWUHEDL]ERULWLNRQWUROX
QDGVYRMLPGMHORP6YHWRELYDPRJXHELWHRNXDQR

p
 RYMHNMHELHXNRMHJHJ]LVWHQFLMDSUHWKRGLHVHQFLML

 RYMHNMHHJ]LVWHQFLMDVORERGH

 RYMHNMHGLQLHJ]LVWLUD
o
 RYMHNRYLQEH]PLVOLRVWDMHQDUD]LQLDXWRPDWL]PD=DNRQLQDL]UDDYD
VHXPLVOL-HOLRYMHNVDPRDXWRPDWVLOX]LMRPVYRMHOLQRVWL"-HOLRYMHN
]DGDYLRVYRMXSRVOMHGQMXLOX]LMXRVUHL"
o
 RYMHNQDYRGQRRGUHXMHVYRMLPLG$]DSUDYRMHREUDWQRLPLGYODGD
GDQHNDHPRWLUDQL]LUDYHLQXOMXGL
p
 RYMHNSURGLUHNUR]SRYULQXGRVXWLQHLOLELWLVWYDULLSURFHVDSULHPXMH
QXDQRVMHDMX]EXHQRVWLL]DRNXSOMHQRVWLDQHLQGLIHUHQWQRVWL
$
 NRMHRYMHNXXVSMHORGDVYODGDSULURGQHVLOHGDQDVWUHEDL]ERULWLNRQWUROX
QDGVYRMLPGMHORP6YHWRELYDPRJXHELWHRNXDQR

N
 DUDNWHUOLQRVWQDGDREYH]HRHNLYDQMHRPLOMHQRVWRVMHDML

H
 J]LVWHQFLMDLOX]LMDLPLGLVWUDLYDQMHNRQWUROD

p
 $NRVH]DPLMHQLOLFHXEDVQLEDVQDSULDRWHEL
%
 XGLVSRVREDQL]PLMHQLWLLXWMHFDWLQDVLOHXQXWDULL]YDQVHEH
.
 DUDNWHUQHNRJRYMHNDXSR]QDWHWHNNDGWLSRVWDQHSUHWSRVWDYOMHQL
%
 H]YHOLNRJNDUDNWHUDQHPDQLYHOLNRJRYMHNDDNQLYHOLNRJXPMHWQLNDQL
YHOLNRJRYMHNDRGDNFLMHPRJXELWLMHGLQRXSOMLLGROL]DQLWDYQXJRPLOX
NRMHYULMHPHUXLVYH]DMHGQR

7
 DOHQWLQHXOD]HVDPLSRVHELNUR]RWYRUHQHYUDWDNXOWXUH8NXVQLMHNRULMHQ
QHJRSORGNXOWXUH
7
 DOHQWLVXJHQLMLNRMLVHRSORXMXL]YDQDDJHQLMLWDOHQWLNRMLSORGRYHQRVHX
VHEL
7
 NRVHSUHYLHEDYLPDOLPVWYDULPDRELQRSRVWDMHQHVSRVREDQ]DYHOLNH
=
 DVSRVREQRVWSRVWRMLVDPRMHGDQGRND]GMHOR
=
 DVWYDUDODWYRQLVXSRWUHEQLQLNDNYLSRVHEQLWDOHQWLLOLSRVHEQHVSRVREQRVWL
7
 DOHQWMHWNRYLHPRHQHJRWR]QD
p
 1HVSRVREQRVWVHLULXNRQFHQWULQLPNUXJRYLPD7NRMHNRGQDVXNORQLR
QHVSRVREQHDXQDSULMHGLRVSRVREQH1HVSRVREQLVXVWDYQRXELMDMXVYDNX
XQXWDUQMXLYDQMVNXLQLFLMDWLYX2VOREDDQMHLQLFLMDWLYHMHGDQMHRGRQLK
SUREOHPDRNRMLPDVYLL]ERUQLSURJUDPLQHUDGRJRYRUH
6
 YHWRQLMHVSRVREQROHEGLQDSRYULQL
p
 'XQRVWMHVYDNRJRYMHNDLL]DYHOLNLPLWHNLPFLOMHYLPDGDVHGRVWLJQH
GRVWRMQDVYUKDLOLEDUHPGROLDQVWDY,ELWLRYMHNMHGXQRVW


7
 DOHQWLQHXOD]HVDPLSRVHELNUR]RWYRUHQHYUDWDNXOWXUH8NXVQLMHNRULMHQ
QHJRSORGNXOWXUH
7
 DOHQWLVXJHQLMLNRMLVHRSORXMXL]YDQDDJHQLMLWDOHQWLNRMLSORGRYHQRVHX
VHEL
7
 NRVHSUHYLHEDYLPDOLPVWYDULPDRELQRSRVWDMHQHVSRVREDQ]DYHOLNH
=
 DVSRVREQRVWSRVWRMLVDPRMHGDQGRND]GMHOR
=
 DVWYDUDODWYRQLVXSRWUHEQLQLNDNYLSRVHEQLWDOHQWLLOLSRVHEQHVSRVREQRVWL
7
 DOHQWMHWNRYLHPRHQHJRWR]QD
p
 1HVSRVREQRVWVHLULXNRQFHQWULQLPNUXJRYLPD7NRMHNRGQDVXNORQLR
QHVSRVREQHDXQDSULMHGLRVSRVREQH1HVSRVREQLVXVWDYQRXELMDMXVYDNX
XQXWDUQMXLYDQMVNXLQLFLMDWLYX2VOREDDQMHLQLFLMDWLYHMHGDQMHRGRQLK
SUREOHPDRNRMLPDVYLL]ERUQLSURJUDPLQHUDGRJRYRUH
6
 YHWRQLMHVSRVREQROHEGLQDSRYULQL
p
 'XQRVWMHVYDNRJRYMHNDLL]DYHOLNLPLWHNLPFLOMHYLPDGDVHGRVWLJQH
GRVWRMQDVYUKDLOLEDUHPGROLDQVWDY,ELWLRYMHNMHGXQRVW

p
 $NRVH]DPLMHQLOLFHXEDVQLEDVQDSULDRWHEL
%
 XGLVSRVREDQL]PLMHQLWLLXWMHFDWLQDVLOHXQXWDULL]YDQVHEH
.
 DUDNWHUQHNRJRYMHNDXSR]QDWHWHNNDGWLSRVWDQHSUHWSRVWDYOMHQL
%
 H]YHOLNRJNDUDNWHUDQHPDQLYHOLNRJRYMHNDDNQLYHOLNRJXPMHWQLNDQL
YHOLNRJRYMHNDRGDNFLMHPRJXELWLMHGLQRXSOMLLGROL]DQLWDYQXJRPLOX
NRMHYULMHPHUXLVYH]DMHGQR

H
 J]LVWHQFLMDLOX]LMDLPLGLVWUDLYDQMHNRQWUROD

N
 DUDNWHUOLQRVWQDGDREYH]HRHNLYDQMHRPLOMHQRVWRVMHDML

p
 RYMHNMHELHXNRMHJHJ]LVWHQFLMDSUHWKRGLHVHQFLML

 RYMHNMHHJ]LVWHQFLMDVORERGH

 RYMHNMHGLQLHJ]LVWLUD
o
 RYMHNRYLQEH]PLVOLRVWDMHQDUD]LQLDXWRPDWL]PD=DNRQLQDL]UDDYD
VHXPLVOL-HOLRYMHNVDPRDXWRPDWVLOX]LMRPVYRMHOLQRVWL"-HOLRYMHN
]DGDYLRVYRMXSRVOMHGQMXLOX]LMXRVUHL"
o
 RYMHNQDYRGQRRGUHXMHVYRMLPLG$]DSUDYRMHREUDWQRLPLGYODGD
GDQHNDHPRWLUDQL]LUDYHLQXOMXGL
p
 RYMHNSURGLUHNUR]SRYULQXGRVXWLQHLOLELWLVWYDULLSURFHVDSULHPXMH
QXDQRVMHDMX]EXHQRVWLL]DRNXSOMHQRVWLDQHLQGLIHUHQWQRVWL
$
 NRMHRYMHNXXVSMHORGDVYODGDSULURGQHVLOHGDQDVWUHEDL]ERULWLNRQWUROX
QDGVYRMLPGMHORP6YHWRELYDPRJXHELWHRNXDQR

p
 RYMHNMHELHXNRMHJHJ]LVWHQFLMDSUHWKRGLHVHQFLML

 RYMHNMHHJ]LVWHQFLMDVORERGH

 RYMHNMHGLQLHJ]LVWLUD
o
 RYMHNRYLQEH]PLVOLRVWDMHQDUD]LQLDXWRPDWL]PD=DNRQLQDL]UDDYD
VHXPLVOL-HOLRYMHNVDPRDXWRPDWVLOX]LMRPVYRMHOLQRVWL"-HOLRYMHN
]DGDYLRVYRMXSRVOMHGQMXLOX]LMXRVUHL"
o
 RYMHNQDYRGQRRGUHXMHVYRMLPLG$]DSUDYRMHREUDWQRLPLGYODGD
GDQHNDHPRWLUDQL]LUDYHLQXOMXGL
p
 RYMHNSURGLUHNUR]SRYULQXGRVXWLQHLOLELWLVWYDULLSURFHVDSULHPXMH
QXDQRVMHDMX]EXHQRVWLL]DRNXSOMHQRVWLDQHLQGLIHUHQWQRVWL
$
 NRMHRYMHNXXVSMHORGDVYODGDSULURGQHVLOHGDQDVWUHEDL]ERULWLNRQWUROX
QDGVYRMLPGMHORP6YHWRELYDPRJXHELWHRNXDQR

N
 DUDNWHUOLQRVWQDGDREYH]HRHNLYDQMHRPLOMHQRVWRVMHDML

H
 J]LVWHQFLMDLOX]LMDLPLGLVWUDLYDQMHNRQWUROD

p
 $NRVH]DPLMHQLOLFHXEDVQLEDVQDSULDRWHEL
%
 XGLVSRVREDQL]PLMHQLWLLXWMHFDWLQDVLOHXQXWDULL]YDQVHEH
.
 DUDNWHUQHNRJRYMHNDXSR]QDWHWHNNDGWLSRVWDQHSUHWSRVWDYOMHQL
%
 H]YHOLNRJNDUDNWHUDQHPDQLYHOLNRJRYMHNDDNQLYHOLNRJXPMHWQLNDQL
YHOLNRJRYMHNDRGDNFLMHPRJXELWLMHGLQRXSOMLLGROL]DQLWDYQXJRPLOX
NRMHYULMHPHUXLVYH]DMHGQR

7
 DOHQWLQHXOD]HVDPLSRVHELNUR]RWYRUHQHYUDWDNXOWXUH8NXVQLMHNRULMHQ
QHJRSORGNXOWXUH
7
 DOHQWLVXJHQLMLNRMLVHRSORXMXL]YDQDDJHQLMLWDOHQWLNRMLSORGRYHQRVHX
VHEL
7
 NRVHSUHYLHEDYLPDOLPVWYDULPDRELQRSRVWDMHQHVSRVREDQ]DYHOLNH
=
 DVSRVREQRVWSRVWRMLVDPRMHGDQGRND]GMHOR
=
 DVWYDUDODWYRQLVXSRWUHEQLQLNDNYLSRVHEQLWDOHQWLLOLSRVHEQHVSRVREQRVWL
7
 DOHQWMHWNRYLHPRHQHJRWR]QD
p
 1HVSRVREQRVWVHLULXNRQFHQWULQLPNUXJRYLPD7NRMHNRGQDVXNORQLR
QHVSRVREQHDXQDSULMHGLRVSRVREQH1HVSRVREQLVXVWDYQRXELMDMXVYDNX
XQXWDUQMXLYDQMVNXLQLFLMDWLYX2VOREDDQMHLQLFLMDWLYHMHGDQMHRGRQLK
SUREOHPDRNRMLPDVYLL]ERUQLSURJUDPLQHUDGRJRYRUH
6
 YHWRQLMHVSRVREQROHEGLQDSRYULQL
p
 'XQRVWMHVYDNRJRYMHNDLL]DYHOLNLPLWHNLPFLOMHYLPDGDVHGRVWLJQH
GRVWRMQDVYUKDLOLEDUHPGROLDQVWDY,ELWLRYMHNMHGXQRVW'
 REDUNDUDNWHUYULMHGLYLHQHJRQDMOMHSHOLFH
.
 DNRVHLQLOMXGLNRMLVXVPLRQLLNDUDNWHUQLGUXJLPDVXXYLMHNQHXJRGQL
.
 DUDNWHURYMHNDMHQMHJRYDVXGELQD
.
 DUDNWHUIRUPLUDQL]GRJDDMDLXWMHFDMD
.
 DUDNWHUOMXGLQDMEROMHVHRGUDDYDXRQRPHHPXVHVPLMX
/
 MXGLRGNDUDNWHUDHVWRVXSULNUDHQL
1
 LWDQLMHWHHLQLWDQH]DKWLMHYDYLHNDUDNWHUDQHJRQDLVHXRWYRUHQRM
VXSURWQRVWLVDVYRMLPYUHPHQRPLJODVQRUHL1H
3
 RQHNDVLWQLFDRWNULYDYLHRNDUDNWHUXRVREHQHJRYHOLNRGMHOR
3
 RVWRMHOMXGLNRMHVHVPDWUDNDUDNWHUQLPDVDPR]DWRWRVXSUHNRPRWQL
SURPLMHQLWLVYRMDVKYDDQMD
3
 RVWRMHYLVRNLSRORDMLNRMLVHODNHSRVWLXSRJQXWLKOHD
5
 DGLNDOQDDVNH]D]QDLXYLMHNLVYXGDVDPRVODERVWNDUDNWHUD
6
 QDJDNDUDNWHUDHVWRQLMHQLWDGUXJRQHJRVODERVWRVMHDMD
6
 WDEODXPLUXXVSUDYQR
7
 DNRVPRVHQDYLNOLVNULYDWLRGGUXJLKGDVHQDNRQFXVNULYDPRRGVDPLK
VHEH
8
 QXWDUQMLJODVPRUDSRVWDWLGU]DNGDELVPRJDVOLMHGLOL
9
 HOLNDNULYQMDRYMHNDVDVWRMLVHXWRPHGDVHXVYDNRPWUHQXWNXPRH
RNUHQXWLDGDRQWRLSDNQHLQL
%
 XGXLGDMHOLQRVWL]YDQUHGQRYDQD]DLYRW]DMHGQLFHVYHHVHRQRWR
RPHWDQMHQUD]YLWDNRVMHDWLNDRRSDVQRVW%H]XYMHWQRXYDQMHWDMQHMHGQRMH
RGQDMSR]QDWLMLKSULPLWLYQLKVUHGVWDYD

 XGQRMHJRVSRGLQHVNDNRPDORSUDYHLQWHOHNWXDOQHVXSHULRUQRVWLOMXGL
PRJXSRVWDWLVODYQHOLQRVWLXMDYQRPLYRWX
%
 LWLMHEURGLPDWLMHVLGUR
3
 RGYRMHQDOLQRVW1LWNRL1LWD
p
 %LWQRMHQDXLWLVHQDGDQMX
'
 RNGLHPQDGDPVH
1
 DGDMHVSRUL]PHXLYRWQHUDGRVWLLLVNXVWDYD1DGDMHVWDUDYDUDOLFD
1
 DGDMHVWYDUDODNRQDHOROMXGVNLKVWYDULDQHVWUDK
1
 DMYHLVXOMXGLRQLNRMLGUXJLPDPRJXGDWLQDGX6YLVHOMXGLYDUDMXX
VYRMLPQDGDPDREPDQMXMXXVYRMLPRHNLYDQMLPD

1
 DMYHLVXOMXGLRQLNRMLGUXJLPDPRJXGDWLQDGX6YLVHOMXGLYDUDMXX
VYRMLPQDGDPDREPDQMXMXXVYRMLPRHNLYDQMLPD
1
 DGDMHVWYDUDODNRQDHOROMXGVNLKVWYDULDQHVWUDK
1
 DGDMHVSRUL]PHXLYRWQHUDGRVWLLLVNXVWDYD1DGDMHVWDUDYDUDOLFD
'
 RNGLHPQDGDPVH
p
 %LWQRMHQDXLWLVHQDGDQMX
3
 RGYRMHQDOLQRVW1LWNRL1LWD
%
 LWLMHEURGLPDWLMHVLGUR

 XGQRMHJRVSRGLQHVNDNRPDORSUDYHLQWHOHNWXDOQHVXSHULRUQRVWLOMXGL
PRJXSRVWDWLVODYQHOLQRVWLXMDYQRPLYRWX
%
 XGXLGDMHOLQRVWL]YDQUHGQRYDQD]DLYRW]DMHGQLFHVYHHVHRQRWR
RPHWDQMHQUD]YLWDNRVMHDWLNDRRSDVQRVW%H]XYMHWQRXYDQMHWDMQHMHGQRMH
RGQDMSR]QDWLMLKSULPLWLYQLKVUHGVWDYD
9
 HOLNDNULYQMDRYMHNDVDVWRMLVHXWRPHGDVHXVYDNRPWUHQXWNXPRH
RNUHQXWLDGDRQWRLSDNQHLQL
8
 QXWDUQMLJODVPRUDSRVWDWLGU]DNGDELVPRJDVOLMHGLOL
7
 DNRVPRVHQDYLNOLVNULYDWLRGGUXJLKGDVHQDNRQFXVNULYDPRRGVDPLK
VHEH
6
 WDEODXPLUXXVSUDYQR
6
 QDJDNDUDNWHUDHVWRQLMHQLWDGUXJRQHJRVODERVWRVMHDMD
5
 DGLNDOQDDVNH]D]QDLXYLMHNLVYXGDVDPRVODERVWNDUDNWHUD
3
 RVWRMHYLVRNLSRORDMLNRMLVHODNHSRVWLXSRJQXWLKOHD
'
 REDUNDUDNWHUYULMHGLYLHQHJRQDMOMHSHOLFH
.
 DNRVHLQLOMXGLNRMLVXVPLRQLLNDUDNWHUQLGUXJLPDVXXYLMHNQHXJRGQL
.
 DUDNWHURYMHNDMHQMHJRYDVXGELQD
.
 DUDNWHUIRUPLUDQL]GRJDDMDLXWMHFDMD
.
 DUDNWHUOMXGLQDMEROMHVHRGUDDYDXRQRPHHPXVHVPLMX
/
 MXGLRGNDUDNWHUDHVWRVXSULNUDHQL
1
 LWDQLMHWHHLQLWDQH]DKWLMHYDYLHNDUDNWHUDQHJRQDLVHXRWYRUHQRM
VXSURWQRVWLVDVYRMLPYUHPHQRPLJODVQRUHL1H
3
 RQHNDVLWQLFDRWNULYDYLHRNDUDNWHUXRVREHQHJRYHOLNRGMHOR
3
 RVWRMHOMXGLNRMHVHVPDWUDNDUDNWHUQLPDVDPR]DWRWRVXSUHNRPRWQL
SURPLMHQLWLVYRMDVKYDDQMD

'
 REDUNDUDNWHUYULMHGLYLHQHJRQDMOMHSHOLFH
.
 DNRVHLQLOMXGLNRMLVXVPLRQLLNDUDNWHUQLGUXJLPDVXXYLMHNQHXJRGQL
.
 DUDNWHURYMHNDMHQMHJRYDVXGELQD
.
 DUDNWHUIRUPLUDQL]GRJDDMDLXWMHFDMD
.
 DUDNWHUOMXGLQDMEROMHVHRGUDDYDXRQRPHHPXVHVPLMX
/
 MXGLRGNDUDNWHUDHVWRVXSULNUDHQL
1
 LWDQLMHWHHLQLWDQH]DKWLMHYDYLHNDUDNWHUDQHJRQDLVHXRWYRUHQRM
VXSURWQRVWLVDVYRMLPYUHPHQRPLJODVQRUHL1H
3
 RQHNDVLWQLFDRWNULYDYLHRNDUDNWHUXRVREHQHJRYHOLNRGMHOR
3
 RVWRMHOMXGLNRMHVHVPDWUDNDUDNWHUQLPDVDPR]DWRWRVXSUHNRPRWQL
SURPLMHQLWLVYRMDVKYDDQMD
3
 RVWRMHYLVRNLSRORDMLNRMLVHODNHSRVWLXSRJQXWLKOHD
5
 DGLNDOQDDVNH]D]QDLXYLMHNLVYXGDVDPRVODERVWNDUDNWHUD
6
 QDJDNDUDNWHUDHVWRQLMHQLWDGUXJRQHJRVODERVWRVMHDMD
6
 WDEODXPLUXXVSUDYQR
7
 DNRVPRVHQDYLNOLVNULYDWLRGGUXJLKGDVHQDNRQFXVNULYDPRRGVDPLK
VHEH
8
 QXWDUQMLJODVPRUDSRVWDWLGU]DNGDELVPRJDVOLMHGLOL
9
 HOLNDNULYQMDRYMHNDVDVWRMLVHXWRPHGDVHXVYDNRPWUHQXWNXPRH
RNUHQXWLDGDRQWRLSDNQHLQL
%
 XGXLGDMHOLQRVWL]YDQUHGQRYDQD]DLYRW]DMHGQLFHVYHHVHRQRWR
RPHWDQMHQUD]YLWDNRVMHDWLNDRRSDVQRVW%H]XYMHWQRXYDQMHWDMQHMHGQRMH
RGQDMSR]QDWLMLKSULPLWLYQLKVUHGVWDYD

 XGQRMHJRVSRGLQHVNDNRPDORSUDYHLQWHOHNWXDOQHVXSHULRUQRVWLOMXGL
PRJXSRVWDWLVODYQHOLQRVWLXMDYQRPLYRWX
%
 LWLMHEURGLPDWLMHVLGUR
3
 RGYRMHQDOLQRVW1LWNRL1LWD
p
 %LWQRMHQDXLWLVHQDGDQMX
'
 RNGLHPQDGDPVH
1
 DGDMHVSRUL]PHXLYRWQHUDGRVWLLLVNXVWDYD1DGDMHVWDUDYDUDOLFD
1
 DGDMHVWYDUDODNRQDHOROMXGVNLKVWYDULDQHVWUDK
1
 DMYHLVXOMXGLRQLNRMLGUXJLPDPRJXGDWLQDGX6YLVHOMXGLYDUDMXX
VYRMLPQDGDPDREPDQMXMXXVYRMLPRHNLYDQMLPD1
 DMYHLVXOMXGLRQLNRMLGUXJLPDPRJXGDWLQDGX6YLVHOMXGLYDUDMXX
VYRMLPQDGDPDREPDQMXMXXVYRMLPRHNLYDQMLPD
1
 DGDMHVWYDUDODNRQDHOROMXGVNLKVWYDULDQHVWUDK
1
 DGDMHVSRUL]PHXLYRWQHUDGRVWLLLVNXVWDYD1DGDMHVWDUDYDUDOLFD
'
 RNGLHPQDGDPVH
p
 %LWQRMHQDXLWLVHQDGDQMX
3
 RGYRMHQDOLQRVW1LWNRL1LWD
%
 LWLMHEURGLPDWLMHVLGUR

 XGQRMHJRVSRGLQHVNDNRPDORSUDYHLQWHOHNWXDOQHVXSHULRUQRVWLOMXGL
PRJXSRVWDWLVODYQHOLQRVWLXMDYQRPLYRWX
%
 XGXLGDMHOLQRVWL]YDQUHGQRYDQD]DLYRW]DMHGQLFHVYHHVHRQRWR
RPHWDQMHQUD]YLWDNRVMHDWLNDRRSDVQRVW%H]XYMHWQRXYDQMHWDMQHMHGQRMH
RGQDMSR]QDWLMLKSULPLWLYQLKVUHGVWDYD
9
 HOLNDNULYQMDRYMHNDVDVWRMLVHXWRPHGDVHXVYDNRPWUHQXWNXPRH
RNUHQXWLDGDRQWRLSDNQHLQL
8
 QXWDUQMLJODVPRUDSRVWDWLGU]DNGDELVPRJDVOLMHGLOL
7
 DNRVPRVHQDYLNOLVNULYDWLRGGUXJLKGDVHQDNRQFXVNULYDPRRGVDPLK
VHEH
6
 WDEODXPLUXXVSUDYQR
6
 QDJDNDUDNWHUDHVWRQLMHQLWDGUXJRQHJRVODERVWRVMHDMD
5
 DGLNDOQDDVNH]D]QDLXYLMHNLVYXGDVDPRVODERVWNDUDNWHUD
3
 RVWRMHYLVRNLSRORDMLNRMLVHODNHSRVWLXSRJQXWLKOHD
'
 REDUNDUDNWHUYULMHGLYLHQHJRQDMOMHSHOLFH
.
 DNRVHLQLOMXGLNRMLVXVPLRQLLNDUDNWHUQLGUXJLPDVXXYLMHNQHXJRGQL
.
 DUDNWHURYMHNDMHQMHJRYDVXGELQD
.
 DUDNWHUIRUPLUDQL]GRJDDMDLXWMHFDMD
.
 DUDNWHUOMXGLQDMEROMHVHRGUDDYDXRQRPHHPXVHVPLMX
/
 MXGLRGNDUDNWHUDHVWRVXSULNUDHQL
1
 LWDQLMHWHHLQLWDQH]DKWLMHYDYLHNDUDNWHUDQHJRQDLVHXRWYRUHQRM
VXSURWQRVWLVDVYRMLPYUHPHQRPLJODVQRUHL1H
3
 RQHNDVLWQLFDRWNULYDYLHRNDUDNWHUXRVREHQHJRYHOLNRGMHOR
3
 RVWRMHOMXGLNRMHVHVPDWUDNDUDNWHUQLPDVDPR]DWRWRVXSUHNRPRWQL
SURPLMHQLWLVYRMDVKYDDQMD RYMHNMHYLHRGVYLKGUXJLKVWYRUHQMDXVPMHUHQQDQDGX-HOLPRGHUQL
RYMHNL]JXELRQDGXGDXWMHHQDUD]YRMGRJDDMD"
p
 $NRVYDNRPHVOXLQLNRPHQLVLREYH]DQ

9
 HOLNHVXHPRFLMHRGXYLMHNELOHVPUWRQRVQH

o
 7UDLQDMEROMHRHNXMQDMJRUHDSULPLWRGRELMHXYDMVHRQRJDNRML
QHPDWRL]JXELWL
p
 0QRJLPLVOHGDVXRPLOMHQLQROMXGLVXVH]DSUDYRVDPRSULYLNQXOLQDQMLK
p
 RYMHNSRQHNDGPLVOLDRVMHDXYLMHNXYVWYDPRJXELWL]DGRYROMVWYR
QH]DGRYROMVWYRX]EXHQMHVPLUHQMHQDSHWRVWRSXWHQRVW(PRFLMHGROD]HRG
ODWLQVNRJHPRYHUHSRNUHWDQMHPRWLY

3
 XWNRYMHNRYXUD]XPXYRGLSUHNRQMHJRYDVUFD
x KHGRQL]DP HPRFLMDXJRGHRGQRVQRQHXJRGHRGQDSHWRVWLGR
SRSXWDQMD 
x LQGLIHUHQFLMX QH]DX]LPDQMHSULYUHPHQRJVWDMDOLWD 
/
 DNRMHUHLGDXYVWYHQDVWDQMDVODERJLQWHQ]LWHWDDGXHJWUDMDQMDQD]LYDPR
UDVSRORHQMDDNUDWNRWUDMQDXYVWYDMDNRJLQWHQ]LWHWDDIHNWLPDGDSRG
RVMHDMLPDSRGUD]XPLMHYDPR

1
 DMWHHMHYODGDWLXVWLPDNRMDVHWU]DMXRGRVMHDMD

x DIHNWH VQDQDLNUDWNDHPRFLRQDOQDVWDQMD 

/
 LVWDSULPDUQLKXYVWDYDVDVWRMLVHSRPLOMHQMXQHNLKSVLKRORJDVDPRRG
HWLULXYVWYDUDGRVWLDORVWLVUGEHLVWUDKD

x VWUDVWL MDNDLGXJDHPRFLRQDOQDVWDQMD 

.
 DGDMHRYMHNSRGGRMPRPVYRMLKRVMHDMDGRL]UDDMDGROD]LQMHJRYR
SUDYROLFH

x UDVSRORHQMD NRMDLPDMXNUDHLOLGXHWUDMDQMH 

,
 PDPRSUHPDORJULPDVD]DL]UDDYDQMHRVMHDMD

x NRPSOHNVL HPRFLRQDOQRVQDQRRERMHQHPLVOLLGHMHXVSRPHQHNRMH
GXHYUHPHQDQHJDWLYQRXWMHXQDLWDYXDNWLYQRVWLQGLYLGXXPD GXEOML
]QDDMLIXQNFLRQLUDQMHQDHSVLKHMRXYLMHNL]PLHVSR]QDML

$
 NRQHWRQHRVMHDWHQHHWHWRQLXORYLWL

$
 NRQHWRQHRVMHDWHQHHWHWRQLXORYLWL

x NRPSOHNVL HPRFLRQDOQRVQDQRRERMHQHPLVOLLGHMHXVSRPHQHNRMH
GXHYUHPHQDQHJDWLYQRXWMHXQDLWDYXDNWLYQRVWLQGLYLGXXPD GXEOML
]QDDMLIXQNFLRQLUDQMHQDHSVLKHMRXYLMHNL]PLHVSR]QDML

,
 PDPRSUHPDORJULPDVD]DL]UDDYDQMHRVMHDMD

x UDVSRORHQMD NRMDLPDMXNUDHLOLGXHWUDMDQMH 

.
 DGDMHRYMHNSRGGRMPRPVYRMLKRVMHDMDGRL]UDDMDGROD]LQMHJRYR
SUDYROLFH

x VWUDVWL MDNDLGXJDHPRFLRQDOQDVWDQMD 

/
 LVWDSULPDUQLKXYVWDYDVDVWRMLVHSRPLOMHQMXQHNLKSVLKRORJDVDPRRG
HWLULXYVWYDUDGRVWLDORVWLVUGEHLVWUDKD

x DIHNWH VQDQDLNUDWNDHPRFLRQDOQDVWDQMD 

1
 DMWHHMHYODGDWLXVWLPDNRMDVHWU]DMXRGRVMHDMD

x KHGRQL]DP HPRFLMDXJRGHRGQRVQRQHXJRGHRGQDSHWRVWLGR
SRSXWDQMD 

2
 VMHDMLPRJXELWLMHGQDNRNRQYHQFLRQDOQLNDRLNDUDNWHULVLWXDFLMHLOL]DSOHWL
UDGQMH

x LQGLIHUHQFLMX QH]DX]LPDQMHSULYUHPHQRJVWDMDOLWD 

3
 ODWRQMHSUHGORLRGDVHHPRFLMHPRJXRLVWLWLVDPLORXLJUR]RPX
XPMHWQRVWLWHMHVSRPHQXRPRJXQRVWGDELWRELOROMHNRYLWR

/
 DNRMHUHLGDXYVWYHQDVWDQMDVODERJLQWHQ]LWHWDDGXHJWUDMDQMDQD]LYDPR
UDVSRORHQMDDNUDWNRWUDMQDXYVWYDMDNRJLQWHQ]LWHWDDIHNWLPDGDSRG
RVMHDMLPDSRGUD]XPLMHYDPR

3
 XWNRYMHNRYXUD]XPXYRGLSUHNRQMHJRYDVUFD

o
 7UDLQDMEROMHRHNXMQDMJRUHDSULPLWRGRELMHXYDMVHRQRJDNRML
QHPDWRL]JXELWL
p
 0QRJLPLVOHGDVXRPLOMHQLQROMXGLVXVH]DSUDYRVDPRSULYLNQXOLQDQMLK
p
 RYMHNSRQHNDGPLVOLDRVMHDXYLMHNXYVWYDPRJXELWL]DGRYROMVWYR
QH]DGRYROMVWYRX]EXHQMHVPLUHQMHQDSHWRVWRSXWHQRVW(PRFLMHGROD]HRG
ODWLQVNRJHPRYHUHSRNUHWDQMHPRWLY

9
 HOLNHVXHPRFLMHRGXYLMHNELOHVPUWRQRVQH

p
 $NRVYDNRPHVOXLQLNRPHQLVLREYH]DQ

2
 VMHDMLPRJXELWLMHGQDNRNRQYHQFLRQDOQLNDRLNDUDNWHULVLWXDFLMHLOL]DSOHWL
UDGQMH
3
 ODWRQMHSUHGORLRGDVHHPRFLMHPRJXRLVWLWLVDPLORXLJUR]RPX
XPMHWQRVWLWHMHVSRPHQXRPRJXQRVWGDELWRELOROMHNRYLWR

 RYMHNMHYLHRGVYLKGUXJLKVWYRUHQMDXVPMHUHQQDQDGX-HOLPRGHUQL
RYMHNL]JXELRQDGXGDXWMHHQDUD]YRMGRJDDMD"
 RYMHNMHYLHRGVYLKGUXJLKVWYRUHQMDXVPMHUHQQDQDGX-HOLPRGHUQL
RYMHNL]JXELRQDGXGDXWMHHQDUD]YRMGRJDDMD"
p
 $NRVYDNRPHVOXLQLNRPHQLVLREYH]DQ

9
 HOLNHVXHPRFLMHRGXYLMHNELOHVPUWRQRVQH

o
 7UDLQDMEROMHRHNXMQDMJRUHDSULPLWRGRELMHXYDMVHRQRJDNRML
QHPDWRL]JXELWL
p
 0QRJLPLVOHGDVXRPLOMHQLQROMXGLVXVH]DSUDYRVDPRSULYLNQXOLQDQMLK
p
 RYMHNSRQHNDGPLVOLDRVMHDXYLMHNXYVWYDPRJXELWL]DGRYROMVWYR
QH]DGRYROMVWYRX]EXHQMHVPLUHQMHQDSHWRVWRSXWHQRVW(PRFLMHGROD]HRG
ODWLQVNRJHPRYHUHSRNUHWDQMHPRWLY

3
 XWNRYMHNRYXUD]XPXYRGLSUHNRQMHJRYDVUFD
x KHGRQL]DP HPRFLMDXJRGHRGQRVQRQHXJRGHRGQDSHWRVWLGR
SRSXWDQMD 
x LQGLIHUHQFLMX QH]DX]LPDQMHSULYUHPHQRJVWDMDOLWD 
/
 DNRMHUHLGDXYVWYHQDVWDQMDVODERJLQWHQ]LWHWDDGXHJWUDMDQMDQD]LYDPR
UDVSRORHQMDDNUDWNRWUDMQDXYVWYDMDNRJLQWHQ]LWHWDDIHNWLPDGDSRG
RVMHDMLPDSRGUD]XPLMHYDPR

1
 DMWHHMHYODGDWLXVWLPDNRMDVHWU]DMXRGRVMHDMD

x DIHNWH VQDQDLNUDWNDHPRFLRQDOQDVWDQMD 

/
 LVWDSULPDUQLKXYVWDYDVDVWRMLVHSRPLOMHQMXQHNLKSVLKRORJDVDPRRG
HWLULXYVWYDUDGRVWLDORVWLVUGEHLVWUDKD

x VWUDVWL MDNDLGXJDHPRFLRQDOQDVWDQMD 

.
 DGDMHRYMHNSRGGRMPRPVYRMLKRVMHDMDGRL]UDDMDGROD]LQMHJRYR
SUDYROLFH

x UDVSRORHQMD NRMDLPDMXNUDHLOLGXHWUDMDQMH 

,
 PDPRSUHPDORJULPDVD]DL]UDDYDQMHRVMHDMD

x NRPSOHNVL HPRFLRQDOQRVQDQRRERMHQHPLVOLLGHMHXVSRPHQHNRMH
GXHYUHPHQDQHJDWLYQRXWMHXQDLWDYXDNWLYQRVWLQGLYLGXXPD GXEOML
]QDDMLIXQNFLRQLUDQMHQDHSVLKHMRXYLMHNL]PLHVSR]QDML

$
 NRQHWRQHRVMHDWHQHHWHWRQLXORYLWL

$
 NRQHWRQHRVMHDWHQHHWHWRQLXORYLWL

x NRPSOHNVL HPRFLRQDOQRVQDQRRERMHQHPLVOLLGHMHXVSRPHQHNRMH
GXHYUHPHQDQHJDWLYQRXWMHXQDLWDYXDNWLYQRVWLQGLYLGXXPD GXEOML
]QDDMLIXQNFLRQLUDQMHQDHSVLKHMRXYLMHNL]PLHVSR]QDML

,
 PDPRSUHPDORJULPDVD]DL]UDDYDQMHRVMHDMD

x UDVSRORHQMD NRMDLPDMXNUDHLOLGXHWUDMDQMH 

.
 DGDMHRYMHNSRGGRMPRPVYRMLKRVMHDMDGRL]UDDMDGROD]LQMHJRYR
SUDYROLFH

x VWUDVWL MDNDLGXJDHPRFLRQDOQDVWDQMD 

/
 LVWDSULPDUQLKXYVWDYDVDVWRMLVHSRPLOMHQMXQHNLKSVLKRORJDVDPRRG
HWLULXYVWYDUDGRVWLDORVWLVUGEHLVWUDKD

x DIHNWH VQDQDLNUDWNDHPRFLRQDOQDVWDQMD 

1
 DMWHHMHYODGDWLXVWLPDNRMDVHWU]DMXRGRVMHDMD

x KHGRQL]DP HPRFLMDXJRGHRGQRVQRQHXJRGHRGQDSHWRVWLGR
SRSXWDQMD 

2
 VMHDMLPRJXELWLMHGQDNRNRQYHQFLRQDOQLNDRLNDUDNWHULVLWXDFLMHLOL]DSOHWL
UDGQMH

x LQGLIHUHQFLMX QH]DX]LPDQMHSULYUHPHQRJVWDMDOLWD 

3
 ODWRQMHSUHGORLRGDVHHPRFLMHPRJXRLVWLWLVDPLORXLJUR]RPX
XPMHWQRVWLWHMHVSRPHQXRPRJXQRVWGDELWRELOROMHNRYLWR

/
 DNRMHUHLGDXYVWYHQDVWDQMDVODERJLQWHQ]LWHWDDGXHJWUDMDQMDQD]LYDPR
UDVSRORHQMDDNUDWNRWUDMQDXYVWYDMDNRJLQWHQ]LWHWDDIHNWLPDGDSRG
RVMHDMLPDSRGUD]XPLMHYDPR

3
 XWNRYMHNRYXUD]XPXYRGLSUHNRQMHJRYDVUFD

o
 7UDLQDMEROMHRHNXMQDMJRUHDSULPLWRGRELMHXYDMVHRQRJDNRML
QHPDWRL]JXELWL
p
 0QRJLPLVOHGDVXRPLOMHQLQROMXGLVXVH]DSUDYRVDPRSULYLNQXOLQDQMLK
p
 RYMHNSRQHNDGPLVOLDRVMHDXYLMHNXYVWYDPRJXELWL]DGRYROMVWYR
QH]DGRYROMVWYRX]EXHQMHVPLUHQMHQDSHWRVWRSXWHQRVW(PRFLMHGROD]HRG
ODWLQVNRJHPRYHUHSRNUHWDQMHPRWLY

9
 HOLNHVXHPRFLMHRGXYLMHNELOHVPUWRQRVQH

p
 $NRVYDNRPHVOXLQLNRPHQLVLREYH]DQ

2
 VMHDMLPRJXELWLMHGQDNRNRQYHQFLRQDOQLNDRLNDUDNWHULVLWXDFLMHLOL]DSOHWL
UDGQMH
3
 ODWRQMHSUHGORLRGDVHHPRFLMHPRJXRLVWLWLVDPLORXLJUR]RPX
XPMHWQRVWLWHMHVSRPHQXRPRJXQRVWGDELWRELOROMHNRYLWR

 RYMHNMHYLHRGVYLKGUXJLKVWYRUHQMDXVPMHUHQQDQDGX-HOLPRGHUQL
RYMHNL]JXELRQDGXGDXWMHHQDUD]YRMGRJDDMD"
P
 LORVUHQHVODJDQMHRVMHDMPDQMHYULMHGQRVWLRWXHQRVW
o
 0LORVUHMHEROHVWGXH
p
 1HVODJDQMHMHLQVWUXPHQWLQWHOHNWXDOQHHYROXFLMH
6
 YHGRNQHVODJDQMHQLMH]DEUDQMHQRXYLMHNHVHQDLQHWNRWNRHGRYHVWLX
VXPQMXLGHMHNRMHYODGDMXQMHJRYLPVXYUHPHQLFLPDLNRMLHVWDYLWLQRYH
LGHMHQDUDVSUDYXLSURSDJDQGX
o
 0UQMDLRVMHDMPDQMHYULMHGQRVWLXGMHWLQMVWYXPRJXXWMHFDWLQDSRQDDQMH
RGUDVORJRYMHNDXNDVQLMHPLYRWX7DNDYRYMHNMHXQHSUHVWDQRP
NRQIOLNWXVDVYRMRPRNROLQRP
o
 1HSRVWRMLQLWDWDNRRNUXWQRNDRRWXHQRVWRQLKNRMLVHSR]QDMX
S
 RWUHEHQDSUHGRYDQMHQDYLNHQHKXPDQRVWQHXVSMHK
p
 $NRWLQLWNRQHNRULVWL]DWRSRVWRMLUD]ORJ1DMYLHGRELYDRGRQRJWR
QDMPDQMHWUHED%ROHVWQDLKGDQDQMLKJUDGRYDLQDVHOMDMHDORVWDQ
UH]XOWDWQDHJSURSXVWDGDRVQRYQHOMXGVNHSRWUHEHVWDYLPRL]QDG
HNRQRPVNLKLLQGXVWULMVNLK]DKWMHYD
%
 XGLRWSRUDQQDLVNXHQMDDOLQHRGODL]DGRYROMHQMHVYRMLKSRWUHED
.RMLK"
'
 DQDVVHVPDWUDGDELRRNRGHYHGHVHWSRVWR]DVWRMDXSURL]YRGQMLPRJOL
ULMHLWLVDPLUDGQLFLNRMLWRQHLQH]ERJQHGRYROMQHPRWLYLUDQRVWL5D]ORJ]D
WRQDOD]LVHXVWDMDOLWXXSUDYQLKVWUXNWXUD
'
 RJDDVHGDRQLNRMLH]QX]DEHVNRULVQLPLWUDHVDPRRQRWRMHVXYLQR
RELQRQHSRVWLJQXQLRQRWRLPMHSRWUHEQR
,
 ]RVWDQDNVWYDUQHLPDWHULMDOQHLPRUDOQHNYDOLILNDFLMHVX]ELMDSRMHGLQDQX
VWYDUDODWYRLLQYHQFLMX
/
 MXGVNHVXSRWUHEHSULPDUQRELRORNHDVRFLMDOQHVHNXQGDUQHSRWUHEH
1
 DMGXEOMDMHRYMHNRYDSRWUHEDGDSUHYODGDVYRMXRGYRMHQRVWGDQDSXVWL
]DWYRUVYRMHRVDPOMHQRVWL$SVROXWQLQHXVSMHKGDVHSRVWLJQHWDMFLOMGRYRGL
GROXGLOD
2
 VQRYQHOMXGVNHSRWUHEHL]YRGHVHQDRVQRYXSURXDYDQMDOMXGVNLKLGHDOD
SULMHVYHJDUHOLJLR]QLKLUHYROXFLRQDUQLKLNRQNUHWL]LUDRLKNDRSRWUHEH]D
SULSDGQRXLOLXGUXLYDQMHPSUHPRHQMHLOLVWYDUDODWYRPXNRULMHQMHQRVW
LOLEUDWVWYRPLGHQWLWHWRPLOLLQGLYLGXDOQRVWLRULMHQWDFLMRPLOLUD]XPQRVWL$OL
RWNULWLFUWHNDUDNWHUDNDRWRVXQDUFLVRLGQRVWVDGL]DPVYHPRSRGORQRVW
RWXHQMHLQGLIHUHQWQRVWQHVYMHVQDSUHYDUDYODVWLWRJLQWHJULWHWDLOX]RUQD
SULURGDYODVWLWRJVKYDDQMDVWYDUQRVWLRWNULWLVYHWRXVDPRPVHELX
GUXWYHQRPWNLYXXYRDPDNRMHVOLMHGLPRWRMHGUXWYHQLGLQDPLW

2
 VQRYQHOMXGVNHSRWUHEHL]YRGHVHQDRVQRYXSURXDYDQMDOMXGVNLKLGHDOD
SULMHVYHJDUHOLJLR]QLKLUHYROXFLRQDUQLKLNRQNUHWL]LUDRLKNDRSRWUHEH]D
SULSDGQRXLOLXGUXLYDQMHPSUHPRHQMHLOLVWYDUDODWYRPXNRULMHQMHQRVW
LOLEUDWVWYRPLGHQWLWHWRPLOLLQGLYLGXDOQRVWLRULMHQWDFLMRPLOLUD]XPQRVWL$OL
RWNULWLFUWHNDUDNWHUDNDRWRVXQDUFLVRLGQRVWVDGL]DPVYHPRSRGORQRVW
RWXHQMHLQGLIHUHQWQRVWQHVYMHVQDSUHYDUDYODVWLWRJLQWHJULWHWDLOX]RUQD
SULURGDYODVWLWRJVKYDDQMDVWYDUQRVWLRWNULWLVYHWRXVDPRPVHELX
GUXWYHQRPWNLYXXYRDPDNRMHVOLMHGLPRWRMHGUXWYHQLGLQDPLW
1
 DMGXEOMDMHRYMHNRYDSRWUHEDGDSUHYODGDVYRMXRGYRMHQRVWGDQDSXVWL
]DWYRUVYRMHRVDPOMHQRVWL$SVROXWQLQHXVSMHKGDVHSRVWLJQHWDMFLOMGRYRGL
GROXGLOD
/
 MXGVNHVXSRWUHEHSULPDUQRELRORNHDVRFLMDOQHVHNXQGDUQHSRWUHEH
,
 ]RVWDQDNVWYDUQHLPDWHULMDOQHLPRUDOQHNYDOLILNDFLMHVX]ELMDSRMHGLQDQX
VWYDUDODWYRLLQYHQFLMX
'
 RJDDVHGDRQLNRMLH]QX]DEHVNRULVQLPLWUDHVDPRRQRWRMHVXYLQR
RELQRQHSRVWLJQXQLRQRWRLPMHSRWUHEQR
'
 DQDVVHVPDWUDGDELRRNRGHYHGHVHWSRVWR]DVWRMDXSURL]YRGQMLPRJOL
ULMHLWLVDPLUDGQLFLNRMLWRQHLQH]ERJQHGRYROMQHPRWLYLUDQRVWL5D]ORJ]D
WRQDOD]LVHXVWDMDOLWXXSUDYQLKVWUXNWXUD
%
 XGLRWSRUDQQDLVNXHQMDDOLQHRGODL]DGRYROMHQMHVYRMLKSRWUHED
.RMLK"
S
 RWUHEHQDSUHGRYDQMHQDYLNHQHKXPDQRVWQHXVSMHK
p
 $NRWLQLWNRQHNRULVWL]DWRSRVWRMLUD]ORJ1DMYLHGRELYDRGRQRJWR
QDMPDQMHWUHED%ROHVWQDLKGDQDQMLKJUDGRYDLQDVHOMDMHDORVWDQ
UH]XOWDWQDHJSURSXVWDGDRVQRYQHOMXGVNHSRWUHEHVWDYLPRL]QDG
HNRQRPVNLKLLQGXVWULMVNLK]DKWMHYD
6
 YHGRNQHVODJDQMHQLMH]DEUDQMHQRXYLMHNHVHQDLQHWNRWNRHGRYHVWLX
VXPQMXLGHMHNRMHYODGDMXQMHJRYLPVXYUHPHQLFLPDLNRMLHVWDYLWLQRYH
LGHMHQDUDVSUDYXLSURSDJDQGX
o
 0UQMDLRVMHDMPDQMHYULMHGQRVWLXGMHWLQMVWYXPRJXXWMHFDWLQDSRQDDQMH
RGUDVORJRYMHNDXNDVQLMHPLYRWX7DNDYRYMHNMHXQHSUHVWDQRP
NRQIOLNWXVDVYRMRPRNROLQRP
o
 1HSRVWRMLQLWDWDNRRNUXWQRNDRRWXHQRVWRQLKNRMLVHSR]QDMX
p
 1HVODJDQMHMHLQVWUXPHQWLQWHOHNWXDOQHHYROXFLMH
o
 0LORVUHMHEROHVWGXH
P
 LORVUHQHVODJDQMHRVMHDMPDQMHYULMHGQRVWLRWXHQRVW

P
 LORVUHQHVODJDQMHRVMHDMPDQMHYULMHGQRVWLRWXHQRVW
o
 0LORVUHMHEROHVWGXH
p
 1HVODJDQMHMHLQVWUXPHQWLQWHOHNWXDOQHHYROXFLMH
6
 YHGRNQHVODJDQMHQLMH]DEUDQMHQRXYLMHNHVHQDLQHWNRWNRHGRYHVWLX
VXPQMXLGHMHNRMHYODGDMXQMHJRYLPVXYUHPHQLFLPDLNRMLHVWDYLWLQRYH
LGHMHQDUDVSUDYXLSURSDJDQGX
o
 0UQMDLRVMHDMPDQMHYULMHGQRVWLXGMHWLQMVWYXPRJXXWMHFDWLQDSRQDDQMH
RGUDVORJRYMHNDXNDVQLMHPLYRWX7DNDYRYMHNMHXQHSUHVWDQRP
NRQIOLNWXVDVYRMRPRNROLQRP
o
 1HSRVWRMLQLWDWDNRRNUXWQRNDRRWXHQRVWRQLKNRMLVHSR]QDMX
S
 RWUHEHQDSUHGRYDQMHQDYLNHQHKXPDQRVWQHXVSMHK
p
 $NRWLQLWNRQHNRULVWL]DWRSRVWRMLUD]ORJ1DMYLHGRELYDRGRQRJWR
QDMPDQMHWUHED%ROHVWQDLKGDQDQMLKJUDGRYDLQDVHOMDMHDORVWDQ
UH]XOWDWQDHJSURSXVWDGDRVQRYQHOMXGVNHSRWUHEHVWDYLPRL]QDG
HNRQRPVNLKLLQGXVWULMVNLK]DKWMHYD
%
 XGLRWSRUDQQDLVNXHQMDDOLQHRGODL]DGRYROMHQMHVYRMLKSRWUHED
.RMLK"
'
 DQDVVHVPDWUDGDELRRNRGHYHGHVHWSRVWR]DVWRMDXSURL]YRGQMLPRJOL
ULMHLWLVDPLUDGQLFLNRMLWRQHLQH]ERJQHGRYROMQHPRWLYLUDQRVWL5D]ORJ]D
WRQDOD]LVHXVWDMDOLWXXSUDYQLKVWUXNWXUD
'
 RJDDVHGDRQLNRMLH]QX]DEHVNRULVQLPLWUDHVDPRRQRWRMHVXYLQR
RELQRQHSRVWLJQXQLRQRWRLPMHSRWUHEQR
,
 ]RVWDQDNVWYDUQHLPDWHULMDOQHLPRUDOQHNYDOLILNDFLMHVX]ELMDSRMHGLQDQX
VWYDUDODWYRLLQYHQFLMX
/
 MXGVNHVXSRWUHEHSULPDUQRELRORNHDVRFLMDOQHVHNXQGDUQHSRWUHEH
1
 DMGXEOMDMHRYMHNRYDSRWUHEDGDSUHYODGDVYRMXRGYRMHQRVWGDQDSXVWL
]DWYRUVYRMHRVDPOMHQRVWL$SVROXWQLQHXVSMHKGDVHSRVWLJQHWDMFLOMGRYRGL
GROXGLOD
2
 VQRYQHOMXGVNHSRWUHEHL]YRGHVHQDRVQRYXSURXDYDQMDOMXGVNLKLGHDOD
SULMHVYHJDUHOLJLR]QLKLUHYROXFLRQDUQLKLNRQNUHWL]LUDRLKNDRSRWUHEH]D
SULSDGQRXLOLXGUXLYDQMHPSUHPRHQMHLOLVWYDUDODWYRPXNRULMHQMHQRVW
LOLEUDWVWYRPLGHQWLWHWRPLOLLQGLYLGXDOQRVWLRULMHQWDFLMRPLOLUD]XPQRVWL$OL
RWNULWLFUWHNDUDNWHUDNDRWRVXQDUFLVRLGQRVWVDGL]DPVYHPRSRGORQRVW
RWXHQMHLQGLIHUHQWQRVWQHVYMHVQDSUHYDUDYODVWLWRJLQWHJULWHWDLOX]RUQD
SULURGDYODVWLWRJVKYDDQMDVWYDUQRVWLRWNULWLVYHWRXVDPRPVHELX
GUXWYHQRPWNLYXXYRDPDNRMHVOLMHGLPRWRMHGUXWYHQLGLQDPLW

2
 VQRYQHOMXGVNHSRWUHEHL]YRGHVHQDRVQRYXSURXDYDQMDOMXGVNLKLGHDOD
SULMHVYHJDUHOLJLR]QLKLUHYROXFLRQDUQLKLNRQNUHWL]LUDRLKNDRSRWUHEH]D
SULSDGQRXLOLXGUXLYDQMHPSUHPRHQMHLOLVWYDUDODWYRPXNRULMHQMHQRVW
LOLEUDWVWYRPLGHQWLWHWRPLOLLQGLYLGXDOQRVWLRULMHQWDFLMRPLOLUD]XPQRVWL$OL
RWNULWLFUWHNDUDNWHUDNDRWRVXQDUFLVRLGQRVWVDGL]DPVYHPRSRGORQRVW
RWXHQMHLQGLIHUHQWQRVWQHVYMHVQDSUHYDUDYODVWLWRJLQWHJULWHWDLOX]RUQD
SULURGDYODVWLWRJVKYDDQMDVWYDUQRVWLRWNULWLVYHWRXVDPRPVHELX
GUXWYHQRPWNLYXXYRDPDNRMHVOLMHGLPRWRMHGUXWYHQLGLQDPLW
1
 DMGXEOMDMHRYMHNRYDSRWUHEDGDSUHYODGDVYRMXRGYRMHQRVWGDQDSXVWL
]DWYRUVYRMHRVDPOMHQRVWL$SVROXWQLQHXVSMHKGDVHSRVWLJQHWDMFLOMGRYRGL
GROXGLOD
/
 MXGVNHVXSRWUHEHSULPDUQRELRORNHDVRFLMDOQHVHNXQGDUQHSRWUHEH
,
 ]RVWDQDNVWYDUQHLPDWHULMDOQHLPRUDOQHNYDOLILNDFLMHVX]ELMDSRMHGLQDQX
VWYDUDODWYRLLQYHQFLMX
'
 RJDDVHGDRQLNRMLH]QX]DEHVNRULVQLPLWUDHVDPRRQRWRMHVXYLQR
RELQRQHSRVWLJQXQLRQRWRLPMHSRWUHEQR
'
 DQDVVHVPDWUDGDELRRNRGHYHGHVHWSRVWR]DVWRMDXSURL]YRGQMLPRJOL
ULMHLWLVDPLUDGQLFLNRMLWRQHLQH]ERJQHGRYROMQHPRWLYLUDQRVWL5D]ORJ]D
WRQDOD]LVHXVWDMDOLWXXSUDYQLKVWUXNWXUD
%
 XGLRWSRUDQQDLVNXHQMDDOLQHRGODL]DGRYROMHQMHVYRMLKSRWUHED
.RMLK"
S
 RWUHEHQDSUHGRYDQMHQDYLNHQHKXPDQRVWQHXVSMHK
p
 $NRWLQLWNRQHNRULVWL]DWRSRVWRMLUD]ORJ1DMYLHGRELYDRGRQRJWR
QDMPDQMHWUHED%ROHVWQDLKGDQDQMLKJUDGRYDLQDVHOMDMHDORVWDQ
UH]XOWDWQDHJSURSXVWDGDRVQRYQHOMXGVNHSRWUHEHVWDYLPRL]QDG
HNRQRPVNLKLLQGXVWULMVNLK]DKWMHYD
6
 YHGRNQHVODJDQMHQLMH]DEUDQMHQRXYLMHNHVHQDLQHWNRWNRHGRYHVWLX
VXPQMXLGHMHNRMHYODGDMXQMHJRYLPVXYUHPHQLFLPDLNRMLHVWDYLWLQRYH
LGHMHQDUDVSUDYXLSURSDJDQGX
o
 0UQMDLRVMHDMPDQMHYULMHGQRVWLXGMHWLQMVWYXPRJXXWMHFDWLQDSRQDDQMH
RGUDVORJRYMHNDXNDVQLMHPLYRWX7DNDYRYMHNMHXQHSUHVWDQRP
NRQIOLNWXVDVYRMRPRNROLQRP
o
 1HSRVWRMLQLWDWDNRRNUXWQRNDRRWXHQRVWRQLKNRMLVHSR]QDMX
p
 1HVODJDQMHMHLQVWUXPHQWLQWHOHNWXDOQHHYROXFLMH
o
 0LORVUHMHEROHVWGXH
P
 LORVUHQHVODJDQMHRVMHDMPDQMHYULMHGQRVWLRWXHQRVW

3
 RVWRMLGYDQDHVWIL]LRORNLKLOLYLVFHURJHQLKLGYDGHVHWLRVDPSVLKRJHQLK
SRWUHED1MLKRYDPHXVREQDQD]RQRVWLOLRGVXVWYRRGUHXMXUD]OLNHPHX
OLQRVWLPDSRMHGLQDFD
6
 YDNDOLQRVWQDVWRMLGRYHVWLRUJDQL]DPXVWDQMHSRWSXQHQHQDSHWRVWL

R
 ERDYDQMHREUDQDRGJRYRUQRVWRGPRURGQRVLRNROLQDRSDVQRVW
RULJLQDOQRVW
o
 RYMHNQHPRHSRVWRMDWLDGDQHWRQHRERDYD
o
 RYMHNVHQHEUDQLRG]ODVDPRPDHP
o
 %LWLRYMHN]QDLLPDWLRVMHDM]DRGJRYRUQRVWVUDPLWLVHNRGSUL]RUD
ELMHGHLDNRRLWRQLMHVXNULYDF]DQMXELWLSRQRVDQQDXVSMHKGUXJRYD
GRSULQLMHWLVYRMNDPHQVYLMHVWLVXGMHORYDWLNRGL]JUDGQMHVYLMHWD
o
 RYMHNVHQLJGMHQHXPRULWDNRNDRXSRWUD]L]DRGPRURPRYMHNWHL]D
SRVORPNDNRELLPDRSUDYRRGPDUDWLVH
o
 =DRYMHNDSRVWRMLVDPRMHGQDMHGLQDUDVNRDWRMHUDVNROMXGVNLKRGQRVD
o
 RYMHNUD]YLMDJROHPXPRNDNRELSURPLMHQLRYODVWLWXRNROLQX8QDWR
WRPHSRVWRMLGREDUUD]ORJGDVHLVNOMXHSURPLMHQHQDWHPHOMXRYMHNRYD
L]ERUD8VYRMRMXPMHWQRMRNROLQLLGUXWYXGDQDQMLFLYLOL]LUDQLRYMHNQLMH
XYLMHNGRUDVDR3ULURGXMHWROLNRL]PLMHQLRGDPXRQDQHSUXDVDPR
EODJRGDWLDXGUXWYXNRMHMHVDPL]JUDGLRRVMHDVHXVDPOMHQLNRP
o
 RYMHNXVYDNLGDQSULMHWLSRJLEDRRGRYMHND
o
 RYMHNVHUDDNDRRULJLQDODXPLUHNDRNRSLMD
o
 RYMHN QL MHPMHUDVYLKVWYDUL1LWDRGYLH


 WRJRGEXGHWHLPDOLPDQMHSRWUHEDELWLHWHVORERGQLML
7
 HNNDGDRYMHNXWDLJODGLHPRHNUHQXWLXSRWUDJX]DVUHRP
=
 DNRQMHPRDQDOLSRWUHEDMHMRPRQLMD
o
 RYMHNQDMODNHQDSUHGXMHDNRNRGGUXJLKRVWDYLGRMDPGDMH]DQMLK
NRULVQRSRPRLPX
o
 'DELRYMHNPRJDRQHWRQDXLWLSRWUHEQRMHGDVHRGXDYDRG
QDXHQRJD
o
 RYMHNNRMLVHEDYLQHKXPDQLPVWYDULPDLVDPSRVWDMHQHKXPDQ
o
 6DGDMHRYMHNRQDMNRMLGRLYOMDYDQHXVSMHKMHUQHPRHLLXNRUDNV
YODVWLWRPFLYLOL]DFLMRP6DPMHRYMHNQHVDYUHQDVWYDUPRUDQDLGUXJRJD
GDELELRVUHWDQ

 WRJRGEXGHWHLPDOLPDQMHSRWUHEDELWLHWHVORERGQLML
7
 HNNDGDRYMHNXWDLJODGLHPRHNUHQXWLXSRWUDJX]DVUHRP
=
 DNRQMHPRDQDOLSRWUHEDMHMRPRQLMD
o
 RYMHNQDMODNHQDSUHGXMHDNRNRGGUXJLKRVWDYLGRMDPGDMH]DQMLK
NRULVQRSRPRLPX
o
 'DELRYMHNPRJDRQHWRQDXLWLSRWUHEQRMHGDVHRGXDYDRG
QDXHQRJD
o
 RYMHNNRMLVHEDYLQHKXPDQLPVWYDULPDLVDPSRVWDMHQHKXPDQ
o
 6DGDMHRYMHNRQDMNRMLGRLYOMDYDQHXVSMHKMHUQHPRHLLXNRUDNV
YODVWLWRPFLYLOL]DFLMRP6DPMHRYMHNQHVDYUHQDVWYDUPRUDQDLGUXJRJD
GDELELRVUHWDQ

R
 ERDYDQMHREUDQDRGJRYRUQRVWRGPRURGQRVLRNROLQDRSDVQRVW
RULJLQDOQRVW
o
 RYMHNQHPRHSRVWRMDWLDGDQHWRQHRERDYD
o
 RYMHNVHQHEUDQLRG]ODVDPRPDHP
o
 %LWLRYMHN]QDLLPDWLRVMHDM]DRGJRYRUQRVWVUDPLWLVHNRGSUL]RUD
ELMHGHLDNRRLWRQLMHVXNULYDF]DQMXELWLSRQRVDQQDXVSMHKGUXJRYD
GRSULQLMHWLVYRMNDPHQVYLMHVWLVXGMHORYDWLNRGL]JUDGQMHVYLMHWD
o
 RYMHNVHQLJGMHQHXPRULWDNRNDRXSRWUD]L]DRGPRURPRYMHNWHL]D
SRVORPNDNRELLPDRSUDYRRGPDUDWLVH
o
 =DRYMHNDSRVWRMLVDPRMHGQDMHGLQDUDVNRDWRMHUDVNROMXGVNLKRGQRVD
o
 RYMHNUD]YLMDJROHPXPRNDNRELSURPLMHQLRYODVWLWXRNROLQX8QDWR
WRPHSRVWRMLGREDUUD]ORJGDVHLVNOMXHSURPLMHQHQDWHPHOMXRYMHNRYD
L]ERUD8VYRMRMXPMHWQRMRNROLQLLGUXWYXGDQDQMLFLYLOL]LUDQLRYMHNQLMH
XYLMHNGRUDVDR3ULURGXMHWROLNRL]PLMHQLRGDPXRQDQHSUXDVDPR
EODJRGDWLDXGUXWYXNRMHMHVDPL]JUDGLRRVMHDVHXVDPOMHQLNRP
o
 RYMHNXVYDNLGDQSULMHWLSRJLEDRRGRYMHND
o
 RYMHNVHUDDNDRRULJLQDODXPLUHNDRNRSLMD
o
 RYMHN QL MHPMHUDVYLKVWYDUL1LWDRGYLH


3
 RVWRMLGYDQDHVWIL]LRORNLKLOLYLVFHURJHQLKLGYDGHVHWLRVDPSVLKRJHQLK
SRWUHED1MLKRYDPHXVREQDQD]RQRVWLOLRGVXVWYRRGUHXMXUD]OLNHPHX
OLQRVWLPDSRMHGLQDFD
6
 YDNDOLQRVWQDVWRMLGRYHVWLRUJDQL]DPXVWDQMHSRWSXQHQHQDSHWRVWL


3
 RVWRMLGYDQDHVWIL]LRORNLKLOLYLVFHURJHQLKLGYDGHVHWLRVDPSVLKRJHQLK
SRWUHED1MLKRYDPHXVREQDQD]RQRVWLOLRGVXVWYRRGUHXMXUD]OLNHPHX
OLQRVWLPDSRMHGLQDFD
6
 YDNDOLQRVWQDVWRMLGRYHVWLRUJDQL]DPXVWDQMHSRWSXQHQHQDSHWRVWL

R
 ERDYDQMHREUDQDRGJRYRUQRVWRGPRURGQRVLRNROLQDRSDVQRVW
RULJLQDOQRVW
o
 RYMHNQHPRHSRVWRMDWLDGDQHWRQHRERDYD
o
 RYMHNVHQHEUDQLRG]ODVDPRPDHP
o
 %LWLRYMHN]QDLLPDWLRVMHDM]DRGJRYRUQRVWVUDPLWLVHNRGSUL]RUD
ELMHGHLDNRRLWRQLMHVXNULYDF]DQMXELWLSRQRVDQQDXVSMHKGUXJRYD
GRSULQLMHWLVYRMNDPHQVYLMHVWLVXGMHORYDWLNRGL]JUDGQMHVYLMHWD
o
 RYMHNVHQLJGMHQHXPRULWDNRNDRXSRWUD]L]DRGPRURPRYMHNWHL]D
SRVORPNDNRELLPDRSUDYRRGPDUDWLVH
o
 =DRYMHNDSRVWRMLVDPRMHGQDMHGLQDUDVNRDWRMHUDVNROMXGVNLKRGQRVD
o
 RYMHNUD]YLMDJROHPXPRNDNRELSURPLMHQLRYODVWLWXRNROLQX8QDWR
WRPHSRVWRMLGREDUUD]ORJGDVHLVNOMXHSURPLMHQHQDWHPHOMXRYMHNRYD
L]ERUD8VYRMRMXPMHWQRMRNROLQLLGUXWYXGDQDQMLFLYLOL]LUDQLRYMHNQLMH
XYLMHNGRUDVDR3ULURGXMHWROLNRL]PLMHQLRGDPXRQDQHSUXDVDPR
EODJRGDWLDXGUXWYXNRMHMHVDPL]JUDGLRRVMHDVHXVDPOMHQLNRP
o
 RYMHNXVYDNLGDQSULMHWLSRJLEDRRGRYMHND
o
 RYMHNVHUDDNDRRULJLQDODXPLUHNDRNRSLMD
o
 RYMHN QL MHPMHUDVYLKVWYDUL1LWDRGYLH


 WRJRGEXGHWHLPDOLPDQMHSRWUHEDELWLHWHVORERGQLML
7
 HNNDGDRYMHNXWDLJODGLHPRHNUHQXWLXSRWUDJX]DVUHRP
=
 DNRQMHPRDQDOLSRWUHEDMHMRPRQLMD
o
 RYMHNQDMODNHQDSUHGXMHDNRNRGGUXJLKRVWDYLGRMDPGDMH]DQMLK
NRULVQRSRPRLPX
o
 'DELRYMHNPRJDRQHWRQDXLWLSRWUHEQRMHGDVHRGXDYDRG
QDXHQRJD
o
 RYMHNNRMLVHEDYLQHKXPDQLPVWYDULPDLVDPSRVWDMHQHKXPDQ
o
 6DGDMHRYMHNRQDMNRMLGRLYOMDYDQHXVSMHKMHUQHPRHLLXNRUDNV
YODVWLWRPFLYLOL]DFLMRP6DPMHRYMHNQHVDYUHQDVWYDUPRUDQDLGUXJRJD
GDELELRVUHWDQ

 WRJRGEXGHWHLPDOLPDQMHSRWUHEDELWLHWHVORERGQLML
7
 HNNDGDRYMHNXWDLJODGLHPRHNUHQXWLXSRWUDJX]DVUHRP
=
 DNRQMHPRDQDOLSRWUHEDMHMRPRQLMD
o
 RYMHNQDMODNHQDSUHGXMHDNRNRGGUXJLKRVWDYLGRMDPGDMH]DQMLK
NRULVQRSRPRLPX
o
 'DELRYMHNPRJDRQHWRQDXLWLSRWUHEQRMHGDVHRGXDYDRG
QDXHQRJD
o
 RYMHNNRMLVHEDYLQHKXPDQLPVWYDULPDLVDPSRVWDMHQHKXPDQ
o
 6DGDMHRYMHNRQDMNRMLGRLYOMDYDQHXVSMHKMHUQHPRHLLXNRUDNV
YODVWLWRPFLYLOL]DFLMRP6DPMHRYMHNQHVDYUHQDVWYDUPRUDQDLGUXJRJD
GDELELRVUHWDQ

R
 ERDYDQMHREUDQDRGJRYRUQRVWRGPRURGQRVLRNROLQDRSDVQRVW
RULJLQDOQRVW
o
 RYMHNQHPRHSRVWRMDWLDGDQHWRQHRERDYD
o
 RYMHNVHQHEUDQLRG]ODVDPRPDHP
o
 %LWLRYMHN]QDLLPDWLRVMHDM]DRGJRYRUQRVWVUDPLWLVHNRGSUL]RUD
ELMHGHLDNRRLWRQLMHVXNULYDF]DQMXELWLSRQRVDQQDXVSMHKGUXJRYD
GRSULQLMHWLVYRMNDPHQVYLMHVWLVXGMHORYDWLNRGL]JUDGQMHVYLMHWD
o
 RYMHNVHQLJGMHQHXPRULWDNRNDRXSRWUD]L]DRGPRURPRYMHNWHL]D
SRVORPNDNRELLPDRSUDYRRGPDUDWLVH
o
 =DRYMHNDSRVWRMLVDPRMHGQDMHGLQDUDVNRDWRMHUDVNROMXGVNLKRGQRVD
o
 RYMHNUD]YLMDJROHPXPRNDNRELSURPLMHQLRYODVWLWXRNROLQX8QDWR
WRPHSRVWRMLGREDUUD]ORJGDVHLVNOMXHSURPLMHQHQDWHPHOMXRYMHNRYD
L]ERUD8VYRMRMXPMHWQRMRNROLQLLGUXWYXGDQDQMLFLYLOL]LUDQLRYMHNQLMH
XYLMHNGRUDVDR3ULURGXMHWROLNRL]PLMHQLRGDPXRQDQHSUXDVDPR
EODJRGDWLDXGUXWYXNRMHMHVDPL]JUDGLRRVMHDVHXVDPOMHQLNRP
o
 RYMHNXVYDNLGDQSULMHWLSRJLEDRRGRYMHND
o
 RYMHNVHUDDNDRRULJLQDODXPLUHNDRNRSLMD
o
 RYMHN QL MHPMHUDVYLKVWYDUL1LWDRGYLH


3
 RVWRMLGYDQDHVWIL]LRORNLKLOLYLVFHURJHQLKLGYDGHVHWLRVDPSVLKRJHQLK
SRWUHED1MLKRYDPHXVREQDQD]RQRVWLOLRGVXVWYRRGUHXMXUD]OLNHPHX
OLQRVWLPDSRMHGLQDFD
6
 YDNDOLQRVWQDVWRMLGRYHVWLRUJDQL]DPXVWDQMHSRWSXQHQHQDSHWRVWLS
 DGSDPHQMHSODSRQLDYDQMHSRURFLSR]RUQRVWSUDNVDSRWRPFL
SUHFLSUHFMHQMLYDQMHSUHYDUDSULJRYDUDQMHSULMHWQMHSUL]QDQMD
SUREOHPSURPLOMDQMHSURPMHQH
o
 RYMHNVHQDMVWUDQLMHUXLNDGVHL]QXWUDUXL
o
 .DGRYMHNQHELWDNRWUDMQRJXELRSDPHQMHXYLMHNEL]QDRWRWUHED
UDGLWL$NRQLSRHPXDRQRSRVMHDQMXQDEDWLQH
o
 %LWLRYMHNMHJODYQDVWYDU$WR]QDLELWLYUVWLMDVDQLYHGDUGDYHGDU
XQDWRVYHPXMHUSODNDQMHMHRGUD]VODERVWL
o
 RYMHHVMHWLVHGDVLUDYDQRQRPHSUHGNRMLPVHSRQL]XMHQHSRQL]XMVH
o
 RYMHNHOLGDJDVHVDXYDSRVOMHGLFDQMHJRYLKSRURNDDOLQHLQMLKVDPLK
o
 3URPDWUDMQHNRJRYMHNDGRYROMQRSR]RUQRL]QDWHRQMHPXYLHQHJRRQ
VDP
o
 1DLHSRWRPFLELWLVYHRYMHMLDPDWHULVDVSRQWDQLP]DQRVRPX
RWNULYDQMXEHVNUDMQRJVYLMHWDRNRVHEHLXVHEL
p
 $NRVHQLNDGQHRVYUQHQDVYRMHSUHWNHQHHVHUDGRYDWLVYRMLP
SRWRPFLPD
1
 RSRWRVDPUHNDRGDQDPSUHFLWUHEDMXVOXLWLNDRX]RUQHNDNDRSUYL
L]X]HWDNYULMHGLGDQHPRUDPRLPLWLUDWLQMLKRYHJUHNH
o
 RYMHNMHELHSUDNVH
o
 RYMHNSUHFMHQMXMHVHEH
o
 RYMHNQLNDGDQHYDUDMXGUXJLRQVHYDUDVDP
o
 'REDUQDLQGDVHQHWRQDSUDYLEH]UD]PLOMDQMDLEH]LMHGQHULMHL
SULJRYRUDMHDNRWRRYMHNXLQLVDP
o
 RYMHNVHERMLVDPRSULMHWQMLVJRWRYLPLQMHQLFDPDEU]RL]OD]LQDNUDM
o
 RYMHNDLWDYLYRWPXLJODG]DSUL]QDQMHP.DNRELRYMHNXGUXWYXELR
SUL]QDWLQLVYHNDNRELL]JOHGDORNDRGDMHYHSUL]QDW
o
 'RNLPDRYMHNDLPDLSUREOHPD
o
 RYMHNNRMLSXQRUD]PLOMDXVWDQMXMHLYMHWLXYLHHSRKD
p
 RYMHNVHPRUDQHSUHVWDQRPLMHQMDWLREQDYOMDWLSRPODLYDWLGDQHEL
RNRULR

 RYMHNQHSUHNLGQRSRVWDMHLOLVHPLMHQMDXQHWRGUXJRRQQLNDGDQLMHLVWL
2
 GYLHVHEU]RPLMHQMDPRGDELVPRVHXSR]QDOL
2
 GOXLVHMHGQRP]DVNRNXQHSR]QDWR%XGLVNORQSURPMHQDPDRSWLPLVWLNL
RULMHQWLUDQDOLQDRVQRYLNULWLQRVWLEH]SUHFMHQMLYDQMDSUHXYHOLDYDQMD
XOMHSDYDQMDLLVNULYOMDYDQMD
.
 DGLVWUDXMHQHSR]QDWRQH]QDWRHQDL1HNDVHVWRJDYHHRQDM
WNRQHHOLYMHQRLVWUDLYDWL

o
 RYMHNVHQDMVWUDQLMHUXLNDGVHL]QXWUDUXL
o
 .DGRYMHNQHELWDNRWUDMQRJXELRSDPHQMHXYLMHNEL]QDRWRWUHED
UDGLWL$NRQLSRHPXDRQRSRVMHDQMXQDEDWLQH
o
 %LWLRYMHNMHJODYQDVWYDU$WR]QDLELWLYUVWLMDVDQLYHGDUGDYHGDU
XQDWRVYHPXMHUSODNDQMHMHRGUD]VODERVWL
o
 RYMHHVMHWLVHGDVLUDYDQRQRPHSUHGNRMLPVHSRQL]XMHQHSRQL]XMVH
o
 RYMHNHOLGDJDVHVDXYDSRVOMHGLFDQMHJRYLKSRURNDDOLQHLQMLKVDPLK
o
 3URPDWUDMQHNRJRYMHNDGRYROMQRSR]RUQRL]QDWHRQMHPXYLHQHJRRQ