You are on page 1of 4

JUNSKO - JULSKI ISPITNI ROK

-Prijave za ispit (za sve termine i uz priloen index) predati od 9.6.


do 14.7.2014 godine i nakon ovog roka prijave se nee primati.
-Prijave za Komisijski ispit predati uz uplate u iznosu 30 KM na iro
raun Pravnog fakulteta: 161 02 00000 29 05 16
PREDMET TERMIN I TERMIN II
I god.
Dravno pravni razvitak BiH 26.6. 10h 12.7. 10h
Osnovi ekonomije I 11.6. 10h 27.6. 10h
Osnovi ekonomije II 13.6. 10h 1.7. 10h
Uvod u nauku o dravi i pravu 16.6. 9h 2.7. 9h
Uvod u pravo 18.6. 9h 4.7. 9h
Kriminologija 20.6. 15h 3.7. 15h
Rimsko pravo I 19.6. 10h 7.7. 10h
Rimsko pravo II 23.6. 10h 8.7. 10h
Komparativna pravna historija 24.6. 10h 9.7. 10h
Moderne pravne kodifikacije 25.6. 10h 10.7. 10h
Bosansko komparativno pravo 17.6. 10h 30.6. 10h
Latinski jezik 12.6. 10h 30.6. 9h
II god.
Ekonomska politika 13.6. 10h 27.6. 10h
Ekonomija evropske unije 19.6. 10h 5.7. 10h
Graansko pravo 24.6. 9h 8.7. 9h
Graansko pravo-opi dio 24.6. 9h 8.7. 9h
Nasljedno pravo 26.6. 9h 9.7. 9h
Stvarno pravo 27.6. 9h 10.7. 9h
Krivino pravo 20.6. 12h 3.7. 12h
Krivino pravo I 20.6. 12h 3.7. 12h
Krivino pravo II 21.6. 9h 4.7. 9h
Osnovi informatike 16.6. 11h 8.7. 10h
Ustavno pravo 17.6. 10h 1.7. 10h
Ustavno pravo I 17.6. 10h 1.7. 10h
Ustavno pravo II 18.6. 10h 2.7. 10h
Brano pravo 23.6. 10h 7.7. 10h
Porodino pravo 23.6. 10h 7.7. 10h
Roditeljsko i starateljsko pravo 16.6. 10h 30.6. 10h
Savremeni pravno-politiki sistemi-
Opi dio
14.6. 12h 28.6. 12h
Savremeni pravno-politiki
Sistemi- Posebni dio
28.6. 12h 12.7. 9h
III god.
Meunarodno krivino pravo 21.6. 9h 4.7. 9h
Meunarodno javno pravo I 16.6. 8h 30.6. 8h
Meunarodno javno pravo II 18.6. 8h 2.7. 8h
Nomotehnika 28.6. 12h 12.7. 9h
Obligaciono pravo 19.6. 9h 3.7. 9h
Obligaciono pravo-opi dio 19.6. 9h 3.7. 9h
Obligaciono pravo-posebni dio 20.6. 9h 4.7. 10h
Radno pravo sa socij.osiguranj. 23.6. 8h 7.7. 8h
Radno pravo 23.6. 8h 7.7. 8h
Socijalno pravo 25.6. 8h 9.7. 8h
Finansije i finansijsko pravo 13.6. 10h 10.7. 9h
Monetarne finansije i monetarno
pravo
13.6. 10h 10.7. 9h
Fiskalne finansije i fiskalno pravo 27.6. 9h 10.7. 9h
Pravo evropske unije 26.6. 9h 11.7. 9h
Krivino procesno pravo 17.6. 10h 1.7. 10h
Krivino procesno pravo I 17.6. 10h 1.7. 10h
Krivino procesno pravo II 24.6. 10h 8.7. 10h
IV god.
Graansko procesno pravo 24.6. 10h 8.7. 10h
Graansko parnino proc. pravo 24.6. 10h 8.7. 10h
Graansko vanparino i izvrno
pravo
27.6. 10h 12.7. 10h
Teorija prava 16.6. 10h 2.7. 10h
Pravo ljudskih prava 18.6. 10h 4.7. 10h
Privredno pravo 23.6. 9h 7.7. 9h
Pravo drutava 23.6. 9h 7.7. 9h
Trgovako pravo 26.6. 9h 10.7. 12h
Penologija 17.6. 10h 1.7. 10h
Upravno pravo 12.6. 10h 30.6. 10h
Upravno pravo I 12.6. 10h 30.6. 10h
Upravno pravo II 13.6. 10h 1.7. 10h
Meunarodno privatno pravo 19.6. 9h 3.7. 9h
Procesno meunarodno privatno
pravo
20.6. 9h 4.7. 10h
Politiki sistemi 14.6. 12h 28.6. 12h
Filozofija prava 19.9. 9h 7.7. 10h
Izborni pred. IV god.
Nauka o upravi
Kriminologija s penologijom 20.6. 15h 3.7. 15h
Pravo medija 17.6. 9h 3.7. 9h
Meunarodno trgovako pravo 26.6. 12h 11.7. 12h
Meunarodno humanitarno pravo 30.6. 8h 12.7. 8h
Graansko procesno pravo EU 25.6. 10h 9.7. 10h
Ustavno sudstvo 13.6. 10h 1.7. 10h
Izborni pred. II god.
Lokalna samouprava 18.6. 10h 2.7. 10h
Izborno pravo 18.6. 10h 2.7. 10h
Federalizam 18.6. 10h 2.7. 10h
Lina prava 26.6. 9h 9.7. 9h
Retorika i pravno komuniciranje 17.6. 10h 3.7. 10h
Prava djeteta 23.6. 10h 7.7. 10h
Izborni pred. III god
Pravo zajednikog trita 23.6. 12h 7.7. 12h
Razvoj pravne misli 24.6. 10h 9.7. 10h
Pravna medicina 12.6. 9h 26.6. 8h
Meunarodne organizacije 30.6. 8h 12.7. 8h
Diplomatsko i konzularno pravo 30.6. 8h 12.7. 8h
Civilno drutvo 14.6. 12h 5.7. 9h
Evropsko porodino pravo 16.6. 10h 30.6. 10h
Medicinsko pravo 26.6. 9h 9.7. 9h
Politike partije 14.6. 12h 5.7. 9h