You are on page 1of 20

PENGURUSAN KOKURIKULUM

SUKAN DAN PERMAINAN


A. SWOT / SWOC
Kekuatan ( S ) Kelemahan ( W )
1. Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan
berpengalaman serta barisan guru yang bermotivasi tinggi,
komited dan efisyen.
2. Mempunyai pelajar yang berpotensi dalam bidang Kokurikulum
dan Ko-akademik.
3. Tela men!apai kejayaan dalam bidang Kokurikulum seingga
ke peringkat antarabangsa.
". Pen!apaian Ko-akademik seperti Pidato, Pantun, Perbaasan,
Kui#, $oral %peaking seingga ke peringkat negeri.
1. %ebilangan guru kurang kemairan melati pelajar dalam
sukan dan permainan.
2. &amai pelajar tidak berminat menyertai aktiviti Kokurikulum.
3. Peralatan dan kemudaan prasarana sukan tidak men!ukupi.
Peluan ( O ) Ca!a"an / An#aman ( T )
1. P'() sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu dari
segi moral dan ke*angan.
2. +akil rakyat ka*asan, komited dan memberi sokongan ke
ara kemajuan sukan dan permainan.
3. 'bu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan dorongan
kepada anak-anak dalam semua penyertaan dan
pertandingan.
1. ,da ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan anak-anak
mereka aktif dalam Kokurikulum.
2. Pengaru gejala sosial di luar ka*asan sekola.
3. +ujud peluang pekerjaan tidak sepenu masa di pusat-pusat
iburan dan gerai-gerai menjual makanan.
$. PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU% MATLAMAT% O$&EKTI'% KPI DAN SASARAN
ISU STRATEGIK
MATLAMAT
STRATEGIK
O$&EKTI' KPI TO( )**+
SASARAN
)**,
INISIATI' /
STRATEGI
1. Kekurangan
kemudaan
prasarana -
peralatan
dalam sukan
dan permainan
1. Melengkap-
kan
kemudaan
prasarana dan
peralatan
sukan bagi
tujuan aktiviti
kokurikulum.
1. Memberi
peluang
kepada semua
pelajar
menggunakan
peralatan
semasa aktiviti
dijalankan
1. .isba
kemudaan
prasarana dan
peralatan dan
pelajar
seimbang
2/ 0
kemudaan
prasarana dan
peralatan sedia
ada
/1 0
kemudaan
prasarana dan
peralatan dapat
disediakan
1. Memoon
peruntukan
daripada 2P..
2. Membeli peralatan
yang baru.
3.Penyelenggaraan
yang berjadual
2. Kebanyakan
guru penasiat
sukan dan
permainan
kurang
kemairan
2. Meningkatkan
kemairan
guru penasiat
dalam sukan
dan permainan
2. Menambakan
kemairan
guru dalam
bidang sukan
dan permainan
utama di
sekola.
2. (ilangan guru
yang
berkemairan
dalam bidang
sukan dan
permainan
meningkat
1/ 0 guru
mair dalam
permainan dan
sukan yang
terdapat di
sekola.
2/ 0 guru
mair dalam
permainan dan
sukan yang
terdapat di
sekola.
1. Menggunakan
jurulati bertaulia.
2. Mengantar guru
berkursus anjuran
badan-badan yang
diiktiraf.
ISU STRATEGIK
MATLAMAT
STRATEGIK
O$&EKTI' KPI TO( )**+
SASARAN
)**,
INISIATI' /
STRATEGI
3. Pelajar
kurang
berminat dan
melibatkan diri
untuk
menyertai
aktiviti sukan
dan
permainan
dalam
kegiatan
kokurikulum
3. Meningkatkan
minat dan
penglibatan
pelajar dalam
aktiviti sukan
dan permainan
3. Memastikan
penglibatan
pelajar se!ara
menyeluru
dalam aktiviti
sukan dan
permainan.
3. Penglibatan
pelajar sebanyak
310 dalam
setiap
perjumpaan
mingguan/1 0 Pelajar
berminat dan
terlibat untuk
menyertai
aktiviti sukan
dan permainan.
31 0 Pelajar
berminat dan
terlibat dalam
penyertaan
aktiviti
sukan dan
permainan.
1. Mengadakan
anugera *arna
pada 4ari 5
kepada pelajar
yang aktif.
2. Mengadakan
la*atan ke
%ekola %ukan.
3. Meningkatkan
kesedaran pelajar
tentang
kepentingan
aktiviti sukan dan
permainan ke
'PT,
C. PELAN TAKTIKAL -
STRATEGI - . Melenka/kan kemu0ahan /"a1a"ana 0an /e"alatan 1ukan !a2 tu3uan akt242t2 k5ku"2kulum
$2l. P"5"am / P"53ek
PIPP Tanun
&a6a!
Tem/5h /
7a"2
K51 / Sum!e" Out/ut KPI Pelan K5nt2en12
1.
Membuat kertas
kerja - memoon
peruntukan
daripada 2P.
Teras " - )PK
Kokurikulum
- Penyelaras
2an - ,pril &M 6,111.11
2P.
)elanggang tela
dinaiktaraf.
(ilangan
peralatan
permainan tela
bertamba.
.isba
kemudaan
asas dan
peralatan
sukan dan
pelajar
seimbang.
(aikpuli peralatan -
kemudaan sedia ada
2.
Penyelenggaraan
berjadual
Teras " - )PK
Kokurikulum
- Penyelaras
2an, Ma!,
Mei, 7gos
dan 7kt
&M ",111.11
2P. - %ekola
Tiada peralatan
yang rosak
.isba
kemudaan
asas dan
peralatan
sukan dan
pelajar
seimbang.
,ktiviti gotong-royong
pada ari %abtu.
PELAN TAKTIKAL )
STRATEGI ) . Men2nkatkan kemah2"an u"u /ena12hat 0alam 1ukan 0an /e"ma2nan
$2l. P"5"am / P"53ek PIPP
Tanun
&a6a!
Tem/5h /
7a"2
K51 /
Sum!e"
Out/ut KPI
Pelan
K5nt2en12
1. Kursus Kejurulatian ,sas Teras 2 - )PK
Kokurikulum
- Penyelaras
%ekali
setaun
8 9eb :
- &M 611. 11
- %ekola
Peningkatan
kemairan guru
dalam sukan
dan permainan
tertentu.
(ilangan guru
yang
berkemairan
dalam sukan
dan permainan
bertamba
Klinik
Kejurulatian
peringkat
dalaman
2. 2emputan 2urulati
(ertaulia
Teras 2 - )PK
Kokurikulum
- Penyelaras
,*al taun
8 2an :
- &M 611.11
- %ekola
Penambaan
pengetauan
dan kemairan
asas dalam
kalangan guru.
(ilangan guru
yang
berkemairan
dalam sukan
dan permainan
bertamba
Kursus
peringkat
dalaman
PELAN TAKTIKAL 8
STRATEGI 8 . Men2nkatkan m2nat 0an /enl2!atan /ela3a" 0alam akt242t2 1ukan 0an /e"ma2nan
$2l. P"5"am / P"53ek
PIPP
Tanun
&a6a!
Tem/5h /
7a"2
K51 /
Sum!e"
Out/ut KPI
Pelan
K5nt2en12
1. $emerlang
Kokurikulum
Teras 1 )PK
Kokurikulum
Penyelaras,
)uru
Penasiat
2an ; 7kt - &M 2111.11
- Tabung
Kokurikulu
m
- P'()
Penglibatan
menyeluru
pelajar dalam
sukan dan
permainan
Penglibatan
pelajar
sebanyak 310
dalam setiap
perjumpaan
mingguan
Pemantauan
(uku <aporan
,ktiviti
2. Pertandingan
persaabatan sukan
dan permainan
dengan sekola-
sekola
berampiran
Teras 1 )PK
Kokurikulum
Penyelaras,
)uru
bertanggung-
ja*ab
2un ; 7kt - &M 311.11
- Tabung
Kokurikulum
Meningkatkan
kerjasama
dan
persaabatan
Penglibatan
pelajar
sebanyak 310
dalam setiap
perjumpaan
mingguan
,ktiviti
dijalankan di
antara
tingkatan
peringkat
dalaman
3. Mengadakan
la*atan sandaran
ke %ekola %ukan
Teras " )PK
Kokurikulum
Penyelaras,
)uru
bertanggung-
ja*ab
2un, 7ktober - &M 1111.11
- P'() =
'bu bapa
Pelajar lebi
memaami
ala tuju
sukan negara.
Penglibatan
pelajar
sebanyak 310
dalam setiap
perjumpaan
mingguan
<a*atan ke
Pusat
Kokurikulum
Melaka
PELAN OPERASI
Pelan 7perasi 1 > Melengkapkan kemudaan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum.
.ama Projek > Membuat Kertas Kerja - Memoon Peruntukkan daripada 2P.
&asional > Meningkatkan Kualiti Kemudaan ?an <atian Permainan
7bjektif > i. Mempunyai kemudaan prasarana yang lengkap

ii. Melairkan murid berpotensi dalam Kokurikulum
Tarik = Tempo > 2anuari ; Ma!
Pelaksanaan
Kumpulan %asaran > )PK Kokurikulum , Penyelaras , %etiausaa %ukan
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
1. 1.1 Mesyuarat Kokurikulum
1.2 Menyenaraikan kemudaan prasarana dan peralatan
mengikut keperluan
1.3 ,nggaran kos yang diperlukan
1." Perbin!angan dengan pentadbir sekola untuk
menaiktaraf prasarana dan mengenalpasti
kekurangan peralatan mengikut keutamaan dan
kemampuan ke*angan
- Pentadbir
- %etiausaa %ukan
- )uru Permainan
2 minggu
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
2. Penyediaan Kertas Kerja
2.1 &asional
2.2 Matlamat
2.3 7bjektif
2." Kos
2./ Pelaksanaan
2.6 Kesimpulan
%etiausaa %ukan 2 minggu
3. Penyemakan Kertas Kerja )PK Kokurikulum 1 ari
". %urat Ke 2abatan Pelajaran Melaka Pengetua
)Pk Kokurikulum
1 ari
/. Tindakan %usulan - Pengetua
- %etiausaa %ukan
2 minggu
selepas surat
diantar
PELAN OPERASI
Pelan 7perasi 1 > Melengkapkan kemudaan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum

.ama Projek 2 > Penyelenggaraan (erjadual
&asional > Peralatan ?apat ?igunakan %epanjang Masa
7bjektif > i. Pelajar dapat menggunakan kemudaan dan peralatan dalam aktiviti yang diadakan.

ii. Kemudaan dan peralatan sentiasa dalam keadaan baik.
Tarik = Tempo > 2anuari - 2ulai
Pelaksanaan
Kumpulan %asaran > %emua Pelajar @ang (erpotensi
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
1. Mesyuarat 2a*atankuasa kokurikulum
Penetapan tarik-tarik penting
Taklimat kepada guru-guru
Penasiat
(in!ang aktiviti, kos dan sumber.
- )PK Kokurikulum
- Penyelaras
- )uru-guru Penasiat
1 ari
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
2. %urat-menyurat >
- Tarik-tarik
- %urat makluman kepada guru sukan dan
permainan
- )PK Kokurikulum
- Penyelaras
1 ari
3. 2adual Penyelenggaraan )uru Penasiat = ,2K 3 ari
" Pelaksanaan - )uru Penasiat
- Penyelaras
2anuari - 2ulai
/. Pemantauan = <aporan
- %ekurang-kurang penyelanggaran sekali
setiap bulan
- )PK Kokurikulum
- Penyelaras
- )uru Penasiat
%epanjang taun
.
PELAN OPERASI
Pelan 7perasi 2 > Meningkatkan kemairan guru penasiat dalam sukan dan permainan.
.ama Projek 1 > Kursus Kejurulatian ,sas
&asional > Melaksanakan Tugas Ke ara <ebi (erkesan.
7bjektif > i. Menamba bilangan guru bertaulia dalam sukan dan permainan.
ii. Menamba bilangan pelajar yang aktif melibatkan diri dalam sukan dan permainan.
Tarik = Tempo > 9ebruari ; ,pril 211A
Pelaksanaan
Kumpulan %asaran > )uru-guru Penasiat %ukan = Permainan
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
1. Mesyuarat 2a*atankuasa
Tetapkan tarik
Kertas kerja
<antik ,2K - Pemilian guru
,gian tugas
<ain-lain
- )PK Kokurikulum
- %etiausaa %ukan
- )uru Penasiat
B ari Kursus ,sas
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
2.
%urat-menyurat
2emputan jurulati
%etiausaa %ukan 2 bulan sebelum Pentadbir = M,9,
3.
Pengesaan keadiran jurulati %etiausaa %ukan 1 bulan sebelum M,9,
".
2adual Program ,2K 1 bulan sebelum
/.
Menyediakan sijil dan !enderamata ,2K 2 minggu sebelum
6.
Penyediaan tempat = peralatan ,2K 2 minggu sebelum
B.
Pelaksanaan ,2K
A.
Penilaian dan Pelaporan %etiausaa - Pentadbir 2 minggu selepas
PELAN OPERASI
Pelan 7perasi 2 > Meningkatkan Kemairan )uru Penasiat ?alam %ukan ?an Permainan.
.ama Projek 2 > 2emputan 2urulati (ertaulia.
&asional > )uru Kurang Kemairan ?alam Pengendalian ,ktiviti
7bjektif > i. Menamba kemairan guru dalam bidang sukan dan permainan
ii. )uru berkeyakinan dalam mengendalikan aktiviti sukan dan permainan.
Tarik = Tempo > 2anuari ; 2ulai
Pelaksanaan
Kumpulan %asaran > %emua guru penasiat sukan dan permainan
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
1. Mesyuarat 2a*atankuasa Kokurikulum (agi
Penetapan tarik-tarik penting
Taklimat kepada guru-guru
- Penasiat
- (in!ang aktiviti, kos dan sumber.
- )PK Kokurikulum
- Penyelaras
- )uru-guru Penasiat
1 ari
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
2. %urat-menyurat
- Tarik aktiviti
- %urat untuk jurulati jemputan dan tarik
perjumpaan.
- )PK Kokurikulum
- Penyelaras
1 ari
3. 2adual ,ktiviti )uru Penasiat = ,2K 3 ari
". 'nsentif kepada 2urulati luar. - )PK Kokurikulum
- Penyelaras
- )uru Penasiat
3 ari
/. Pelaksanaan aktiviti - )uru Penasiat
- Penyelaras
2anuari
6. Pemantauan = <aporan - )PK Kokurikulum
- Penyelaras
- )uru Penasiat
%etiap kali
program
.
PELAN OPERASI
Pelan 7perasi 3 > Meningkatkan Minat Pelajar ?alam %ukan ?an Permainan
.ama Projek 1 > $emerlang Kokurikulum
&asional > Cntuk Meningkatkan Minat Pelajar ?alam %ukan ?an Permainan
7bjektif > i. Meningkatkan penglibatan menyeluru pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan.
ii. Meningkatkan pen!apaian dalam sukan dan permainan peringkat sekola dan daera dan negeri.
Tarik = Tempo > 2anuari - 2ulai
Pelaksanaan
Kumpulan %asaran > %emua Pelajar @ang (erpotensi
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
1.
Mesyuarat 2a*atankuasa kokurikulum
Penetapan tarik-tarik penting
Taklimat kepada guru-guru
- Penasiat
- (in!ang aktiviti, kos dan sumber.
- )PK Kokurikulum
- Penyelaras
- )uru-guru Penasiat
1 ari
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
2. %urat-menyurat
- Tarik-tarik aktiviti kepada kelas.
- %urat makluman kepada ibu bapa.
- %urat untuk jurulati jemputan dan tarik-
tarik perjumpaan.
- )PK Kokurikulum
- Penyelaras
1 ari
3. Mesyuarat
- Perlantikan ,2K
- Peran!angan aktiviti ke!emerlangan
)uru Penasiat 1 ari
". 2adual ,ktiviti ke!emerlangan )uru Penasiat = ,2K 3 ari
/. 'nsentif kepada 2urulati luar. - )PK Kokurikulum,
- Penyelaras,
- )uru Penasiat
3 ari
6. Pelaksanaan aktiviti ke!emerlangan
kokurikum
- )uru Penasiat
- Penyelaras
2anuari - 2ulai
B. Pemantauan = <aporan. - )PK Kokurikulum
- Penyelaras
- )uru Penasiat
%etiap kali
program
PELAN OPERASI
Pelan 7perasi 3 > Meningkatkan Minat Pelajar ?alam ,ktiviti %ukan dan Permainan
.ama Projek 2 > Pertandingan Persaabatan %ukan ?an Permainan ?engan %ekola-%ekola (erampiran.
&asional > Pelajar Mendapat Pendedaan Kemairan %ukan ?an Permainan
7bjektif > i. Penglibatan pelajar dalam aktiviti sukan dan permainan akan meningkat.
ii. Pelajar akan mendapat pengalaman yang bermakna.
Tarik = Tempo > 2anuari - 2ulai
Pelaksanaan
Kumpulan %asaran > %emua Pelajar @ang (erpotensi
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
1. Mesyuarat 2a*atankuasa 8Kokurikulum
Penetapan tarik penting
Taklimat kepada guru-guru
- Penasiat
- (in!ang aktiviti, Kos dan sumber.
- )PK Kokurikulum
- Penyelaras
- )uru-guru Penasiat
1 ari
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
2. %urat-menyurat
- Tarik aktiviti kepada sekola berkenaan.
- %urat makluman kepada ibu bapa.
- %urat untuk sekola terlibat dan tarik
pertandingan.
- )PK Kokurikulum
- Penyelaras
1 ari
3. Mesyuarat Perlantikan ,2K
- Peran!angan aktiviti
- )PK Kokurikulum
- )uru Penasiat
1 ari
". 2adual ,ktiviti Pertandingan )uru Penasiat = ,2K 3 ari
/. 'nsentif kepada guru dan pelajar - )PK Kokurikulum
- Penyelaras
- )uru Penasiat
3 ari
6. Pelaksanaan pertandingan - )uru Penasiat
- Penyelaras 2anuari - 2ulai
B. Pemantauan = <aporan
- %ekurang-kurang satu pertandingan
dalam sebulan.
- )PK Kokurikulum
- Penyelaras
- )uru Penasiat
%etiap kali
program
.
PELAN OPERASI
Pelan 7perasi 3 > Meningkatkan Minat Pelajar ?alam ,ktiviti %ukan ?an Permainan
.ama Projek 3 > <a*atan %andaran Ke %ekola %ukan
&asional > Pelajar <ebi Memaami 4ala Tuju %ukan .egara
7bjektif > i. Pelajar mendapat pengetauan dan kerjaya dalam bidang sukan.
ii Pelajar lebi berkeyakinan terlibat dalam bidang sukan.
Tarik = Tempo > 2anuari - 2ulai
Pelaksanaan
Kumpulan %asaran > %emua Pelajar @ang (erpotensi
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
1.
Mesyuarat 2a*atankuasa Kokurikulum
Penetapan tarik penting
Taklimat kepada guru-guru
- Penasiat
- (in!ang aktiviti, kos dan sumber.
)PK Kokurikulum
Penyelaras
)uru-guru Penasiat
1 ari
$2l. PROSES KER&A TANGGUNG&AWA$ TEMPO7
STATUS / PELAN
KONTIGENSI
2. %urat-menyurat
- Tarik aktiviti kepada guru penasiat.
- %urat makluman kepada ibu bapa.
- %urat untuk sekola sukan - pusat
koku dan tarik la*atan.
)PK Kokurikulum
Penyelaras
1 ari
3. Mesyuarat
- Pelantikan ,2K
- Peran!angan aktiviti
)uru Penasiat
1 ari
". 2adual ,ktiviti la*atan )uru Penasiat = ,2K 3 ari
/. 'nsentif kepada sekola sukan- pusat
Kokurikulum
)PK Kokurikulum
Penyelaras
)uru Penasiat
1 ari
6. Pelaksanaan aktiviti la*atan )uru Penasiat
Penyelaras 2anuari - 2ulai
B. Pemantauan = <aporan
- %ekurang-kurang dua la*atan dalam
setaun.
)PK Kokurikulum
Penyelaras
)uru Penasiat
%etiap taun