You are on page 1of 11

MATLAMAT STRATEGIK

1. MEMPUNYAI BARISAN PEMIMPIN PENGURUSAN PENDIDIKAN YANG BERINTEGRITI


2.MEMPUNYAI SUMBER MANUSIA YANG BERKUALITI DARI SEGI KEILMUAN, KEMAHIRAN DAN SAHSIAH
3. MELAHIRKAN INSAN BERKUALITI YANG DAPAT MEMENUHI KEPERLUAN GLOBAL
4. MENCAPAI PRESTASI CEMERLANG DALAM PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
5. MEMPUNYAI KEMUDAHAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
6. MEMPUNYAI SISTEM PENGURUSAN YANG CEKAP, BERKESAN DAN BERINOVASI
ANJAKAN PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)
1.Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
2.Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan
3.Melahirkan rakyat yang menghayati nilai
4.Mentransformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan
5.Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
6.Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
7.Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
8.Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian Kementerian
9.Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti, dan sektor swasta secara meluas
10.Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
11.Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung
BIL MATLAMAT STRATEGIK
1 Membina kertas konsep dan
kertas kerja
2 Membentuk Jawatankuasa dan
Mesyuarat Induk
3 Mesyuarat Pelaksanaan
4 Pembinaan jadual latihan
5 Mengurus Pakej
6 Pelaksanaan
7 Post-mortem
8 Pelaporan dan penilaian
1 Membina kertas konsep dan
kertas kerja
2 Membentuk Jawatankuasa dan
Mesyuarat Induk
3 Mesyuarat Pelaksanaan
4 Pembinaan jadual latihan
5 Mengurus Pakej
6 Pelaksanaan
7 Post-mortem
8 Pelaporan dan penilaian
1. Pemilihan ahli
kelab yang lebih
tersusun dan
seimbang
1. Pemilihan ahli kelab
yang berkelayakan.
2. Kursus kepimpinan
dan motivasi bagi
semua ahli kelab.
2 Mengukuhkan fungsi dan
bidang tugas murid di
dalam AJK Kelab melalui
program
coaching/mentoring.
Melahirkan pemimpin
murid yang disegani dan
mampu menguruskan
kelab tanpa terlalu
bergantung kepada guru
penasihat
1.Latih Tubi Intensif.
2. Perlawanan
persahabatan
1. Peningkatan
kemahiran atlit.
2. Pemantapan
kemahiran semua
jurulatih.
Melahirkan atlit bola
sepak yang berkualiti dan
berwibawa di peringkat
Daerah Pasir Gudang.
Mendapatkan kejuaraan
dalam Pertandingan Bola
Sepak MSSDGU Bawah 12
Tahun.
1
UNIT PENGURUSAN KO-KURIKULUM
RUMUSAN PERANCANGAN STRATEGIK
OBJEKTIF STRATEGI AKTIVITI HURAIAN AKTIVITI
TOV 2014 2015 2016
1
Melahirkan atlit bola sepak yang
berkualiti dan berwibawa di
peringkat zon dan daerah.
Naib johan
kumpulan
Naib johan
kumpulan
Pusingan
akhir
Johan
Mendapatkan jurulatih luar yang
bertauliah dan mengadakan
bengkel khas yang berkaitan
kelemahan murid.
2
Menarik minat pelajar bukan Melayu
dan pelajar cerdas untuk menghadiri
aktiviti kelab.
60% 70% 80% 95%
Mengumpul soalan berbentuk
penyelesaian masalah.
3
Menyediakan kemudahan dan
prasarana yang kondusif untuk
murid menjalankan aktiviti kelab.
Keadaan padang yang
kondusif.
Padang
SKTR3
Padang
SMK Tmn
Rinting 2
Padang
SMK Tmn
Rinting 2
Padang
SKTR3
Menyewa padang SMK TR 2
ataupun padang yang lebih
kondusif untuk m enjalankan
aktiviti kelab sekiranya padang
SKTR3 bertambah teruk.
% penglibatan pelajar.
Pencapain pasukan
bola sepak sekolah
BIL OBJEKTIF INISIATIF / STRATEGIK
PERANCANGAN STRATEGIK
BIDANG
ISU STRATEGIK
MATLAMAT STRATEGIK 3
KPI
PASUKAN BOLA SEPAK KURANG BERJAYA DALAM PERTANDINGAN ZON DAN DAERAH
KELAB BOLA SEPAK
MELAHIRKAN INSAN BERKUALITI YANG DAPAT MEMENUHI KEPERLUAN GLOBAL
SASARAN
TOV 2014 2015
1
Melahirkan pemimpin murid yang
disegani dan mampu menguruskan
kelab tanpa terlalu bergantung
kepada guru penasihat.
30% 55% 70%
2
Melakukan penambahbaikan
proses semasa pemilihan AJK Kelab
supaya pemimpin yang dilantik
adalah berwibawa dan lebih
bertanggungjawab.
30% 55% 70%
PERANCANGAN STRATEGIK
BIDANG KELAB BOLA SEPAK
ISU STRATEGIK
AJK KELAB KURANG BERFUNGSI DAN TIDAK MEMAINKAN PERANAN YANG SEPATUTNYA DALAM BIDANG TUGAS
MASING-MASING.
MATLAMAT STRATEGIK 2 MEMPUNYAI SUMBER MANUSIA YANG BERKUALITI DARI SEGI KEILMUAN, KEMAHIRAN DAN SAHSIAH
% AJK Kelab yang
dipilih murid yang
mampu menjalankan
tugas dengan baik
BIL OBJEKTIF KPI
SASARAN
% tahap pengurusan
AJK Kelab dalam
menguruskan aktiviti
kelab
2016
95%
Mendapatkan jurulatih luar
yang bertauliah dan
mengadakan bengkel khas yang
berkaitan kelemahan murid.
95%
Mengumpul soalan berbentuk
penyelesaian masalah.
PERANCANGAN STRATEGIK
KELAB BOLA SEPAK
AJK KELAB KURANG BERFUNGSI DAN TIDAK MEMAINKAN PERANAN YANG SEPATUTNYA DALAM BIDANG TUGAS
MASING-MASING.
MEMPUNYAI SUMBER MANUSIA YANG BERKUALITI DARI SEGI KEILMUAN, KEMAHIRAN DAN SAHSIAH
SASARAN
INISIATIF / STRATEGIK
:
:
TARIKH
JANGKA
TARIKH
LAKSANA
1.1 Coaching Tiada
4 kali
Jan
Kantin
SKTR3
Tahap
Kepimpinan yang
ditunjukkan ahli
yang terpilih
Fail bidang
tugasan AJK
Kelab
Guru penasihat
akan memberi Fail
Tugasan masing-
masing selama 1
minggu untuk
difahami
1.2 Mentoring Tiada
16 hari
Feb - Nov
4.00ptg -
4.20 ptg
Padang
SKTR3
Perjalanan program
yang telah
diamanahkan oleh
guru penasihat
Risalah
bermaklumat ,
modul serta
tayangan video
Guru penasihat
akan memantau
perjalanan
program secara
berterusan.
BIL AKTIVITI
INDIVIDU
BERTANGGUNGJAWAB
KOS / SUMBER
TEMPOH MASA
KPI OUTPUT CATATAN
1. Pengetua 2.
GPK 3. K.
Panitia 4. Guru
PJ
PELAN TINDAKAN
OBJEKTIF 2 Mengukuhkan fungsi dan bidang tugas murid di dalam AJK Kelab melalui program coaching/mentoring
STRATEGIK 2
Mengadakan program coaching/mentoring kepada AJK Kelab yang terpilih dan mereka akan menjadi mentor kepada ahli
yang lain.
1.Penyelaras program
2.Guru penasihat

1.Penyelaras program
2.Guru penasihat
3.10 orang AJK Kelab
:
:
TARIKH
JANGKA
TARIKH
LAKSANA
1.1 Latih Tubi Intensif Tiada
18 kali
setahun
Mac -
Oktober
Kehadiran para
pemain untuk
setiap sesi
latihan.
pencapaian
prestasi
individu.
80 orang ahli
kelab Tahun 3
hingga 6
1.2 Bengkel Bola Sepak
Modul:
RM6.00 x 40 murid
= RM240.00
Penceramah:
RM100 x 4 jam
= RM400.00
I hari /
Februari
2.00ptg -
6.00 ptg
Kantin
SKTR3 dan
padang
sekolah
Kehadiran para
atlit dalam
bengkel bola
sepak yang
dianjurkan
Kemahiran
pemain
bertambah
Penceramah
atau Jurulatih
bertauliah FAM
Kelas B
1.3
Karnival Bola Sepak
7 sebelah Antara
Rumah Sukan
Hadiah:
RM5.00 x 27 piala
= RM135.00
Minuman:
RM20.00 x 3 hari
= RM60.00
3 hari /
November
8.30 pg
10.30 pg
Padang
sekolah.
Kualiti permainan
pemain
Keboleh para
pemain
Pertandingan
antara kelas
Tahun 3, 4 dan
5 sahaja

KOS / SUMBER OUTPUT
INDIVIDU
BERTANGGUNGJAWAB
TEMPOH MASA
KPI
1. Pengetua
2. GPK
3. K. Panitia
4. Guru PJ
CATATAN
PELAN TINDAKAN
Mendapatkan jurulatih luar yang bertauliah dan mengadakan bengkel khas yang berkaitan kelemahan murid
Melahirkan atlit bola sepak yang berkualiti dan berwibawa di peringkat zon dan daerah.
BIL AKTIVITI
OBJEKTIF 1
STRATEGIK 1
1.Penyelaras program
2.Guru penasihat
3.Jurulatih
1.Penyelaras program
2.Guru penasihat
3.Jurulatih
1.Penyelaras
program
2.Guru penasihat
3.Guru rumah sukan
4.Setiausaha Sukan
Sekolah

:
:
:
:
:
BIL HURAIAN AKTIVITI KOS PELAKSANAAN
PENILAIAN
PROGRAM
TINDAKAN SUSULAN
LAMPIRAN
BERKENAAN
1 Membina kertas konsep dan
kertas kerja Tiada
2 Membentuk Jawatankuasa dan
Mesyuarat Induk Tiada
3 Mesyuarat Pelaksanaan Tiada
4 Mengumpul Bahan dan
Percetakan Tiada
5 Mengurus Pakej Tiada
6 Pelaksanaan Tiada
7 Post-mortem Tiada
8 Pelaporan dan penilaian Tiada
Melahirkan atlit bola sepak yang berkualiti dan berwibawa di peringkat zon dan daerah.
ANJAKAN PPPM
November
PELAN OPERASI
PELAN OPERASI M3 : 1 : 1
NAMA PROGRAM Latih Tubi Intensif
TARIKH DAN TEMPOH MASA
PELAKSANAAN
Mac
Mac
RASIONAL
10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Januari - Mac
Januari - Mac
Akhir Februari
Meningkatkan kemahiran pelajar
OBJEKTIF PROGRAM
Mac - Oktober
Oktober
:
:
:
:
:
BIL HURAIAN AKTIVITI KOS PELAKSANAAN
PENILAIAN
PROGRAM
TINDAKAN SUSULAN
LAMPIRAN
BERKENAAN
1 Membina kertas konsep dan
kertas kerja Tiada
2 Membentuk Jawatankuasa dan
Mesyuarat Induk Tiada
3 Mesyuarat Pelaksanaan Tiada
4 Mengumpul Bahan dan
Percetakan Tiada
5 Mengurus Pakej Tiada
6 Pelaksanaan Tiada
7 Post-mortem Tiada
8 Pelaporan dan penilaian Tiada
OBJEKTIF PROGRAM Melahirkan atlit bola sepak yang berkualiti dan berwibawa di peringkat zon dan daerah.
TARIKH DAN TEMPOH MASA
PELAKSANAAN
Januari - Mac
PELAN OPERASI
PELAN OPERASI M3 : 1 : 2
NAMA PROGRAM Bengkel Bola Sepak
RASIONAL Pendedahan ilmu baru berkaitan bola sepak
ANJAKAN PPPM 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Akhir Februari
Mac
Mac
Mac - Oktober
Januari - Mac
Oktober
November
:
:
:
:
:
BIL HURAIAN AKTIVITI KOS PELAKSANAAN
PENILAIAN
PROGRAM
TINDAKAN SUSULAN
LAMPIRAN
BERKENAAN
1 Membina kertas konsep dan
kertas kerja Tiada
2 Membentuk Jawatankuasa dan
Mesyuarat Induk Tiada
3 Mesyuarat Pelaksanaan Tiada
4 Mengumpul Bahan dan
Percetakan Tiada
5 Mengurus Pakej RM195.00
6 Pelaksanaan Tiada
7 Post-mortem Tiada
8 Pelaporan dan penilaian Tiada
PELAN OPERASI
PELAN OPERASI M3 : 1 : 3
NAMA PROGRAM Karnival Bola Sepak 7 Sebelah
RASIONAL Pendedahan kepada permainan sebenar
OBJEKTIF PROGRAM Melahirkan atlit bola sepak yang berkualiti dan berwibawa di peringkat zon dan daerah.
ANJAKAN PPPM 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
TARIKH DAN TEMPOH MASA
PELAKSANAAN
September
September
Oktober
Oktober
November
November
November
November
:
:
:
:
:
BIL HURAIAN AKTIVITI KOS PELAKSANAAN
PENILAIAN
PROGRAM
TINDAKAN SUSULAN
LAMPIRAN
BERKENAAN
1 Membina kertas konsep dan
kertas kerja Tiada
2 Membentuk Jawatankuasa dan
Mesyuarat Induk Tiada
3 Mesyuarat Pelaksanaan Tiada
4 Mengumpul Bahan dan
Percetakan Tiada
5 Mengurus Pakej RM195.00
6 Pelaksanaan Tiada
7 Post-mortem Tiada
8 Pelaporan dan penilaian Tiada
Oktober
Oktober
November
November
November
Melahirkan pemimpin yang berkebolehan dan mampu mampu mengurus.
ANJAKAN PPPM 10. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
TARIKH DAN TEMPOH MASA
PELAKSANAAN
September
September
NAMA PROGRAM COACHING
November
PELAN OPERASI
PELAN OPERASI M2 : 1 : 1
RASIONAL Mengukuhkan fungsi dan bidang tugas ahli kelab.
OBJEKTIF PROGRAM