You are on page 1of 2

Facultatea de Automatica, Calculatoare,

Inginerie Electrica si Electronica


ORAR - Semestrul II - Anul universitar 2013-2014
http://www.aciee.ugal.ro/

ANUL II - INGINERIA SISTEMELOR


Z
I
U
A

L
U
N
I

M
A
R

MODUL

ORA

08:00 - 09:50

Automatica i Inf. Aplicat


2221
a
b
c
MET (L) Y502
B. Codre

ATP (L) G407


V. Jascanu

II

10:00 - 11:50

III

12:00 - 13:50

Baze de Date (BD) (C)


D02 conf. C. Tudorie

IV

14:00 - 15:50

Msurri Electrice i Traductoare (MET) (C)


D02 .l. B. Codre

16:00 - 17:50

VI

18:00 - 19:50

08:00 - 09:50

II

10:00 - 11:50

III

12:00 - 13:50

IV

14:00 - 15:50

16:00 - 17:50

VI

18:00 - 19:50

ATP (L) G407


V. Jascanu

SAC (L) Y505


C. Anghel
SAC (L) Y505
C. Anghel

ATP (L) G407


V. Jascanu

BSA (L) Y501


Serbencu

BSA (S) Y405 prof. V Mnzu


RC (L) G409
C. Niculita
BSA (L) Y501
Serbencu

MET (L) Y502


B. Codre

BSA (L) Y501


Serbencu

M
I
E
R
C
U
R
I

J
O
I

V
I
N
E
R
I

08:00 - 09:50

II

10:00 - 11:50

III

12:00 - 13:50

IV

14:00 - 15:50

16:00 - 17:50

RC (L) G408
C. Niculita

VI

18:00 - 19:50

SAC (L) Y505


C. Anghel

08:00 - 09:50

Structura i Arhitectura Calculatoarelor (SAC) (C)


D02 conf. F. Anghel

II

10:00 - 11:50

Reele de Calculatoare (RC) (C)


D02 .l. M. Crciun

III

12:00 - 13:50

IV

14:00 - 15:50

16:00 - 17:50

VI

18:00 - 19:50

08:00 - 09:50

II

10:00 - 11:50

BD (L) G407
D. Munteanu

III

12:00 - 13:50

MET (L) Y502


B. Codre

IV

14:00 - 15:50

16:00 - 17:50

VI

18:00 - 19:50

Ed. Fizica (S) Stadion as. Mocanu


Bazele Sistemelor Automate (BSA) (C)
Y405 prof. V Mnzu

RC (L) G408
C. Niculita

L. Engleza (S) Y405 as. I. Neagu


BD (L) G409
D. Munteanu
BD (L) G409
D. Munteanu

Algoritmi i Tehnici de Programare (ATP) (C)


D11 .l. N. Jcanu

Responsabil: Codre Bogdan (Y502)