You are on page 1of 26

B GIO DC V O TO

I HC NNG
---------------------
NGUYN HUY QUN
NNG CAO CHT LNG TN HIU TI U THU
TRONG H THNG MIMO-LTE BNG K THUT
TIN M HA
Chuyn ngnh : K THUT IN T
M s : 60.52.70TM TT LUN VN THC S K THUT
Nng - Nm 2013


Cng trnh c hon thnh ti
I HC NNG
---------------------

Ngi hng dn khoa hc: PGS. TS PHM VN TUNPhn bin 1: TS. Bi Th Minh T
Phn bin 2: PGS.TS. L Tin Thng


Lun vn s c bo v trc Hi ng chm Lun
vn tt nghip thc s k thut hp ti Nng vo
ngy 02 thng 06 nm 2013
C th tm hiu lun vn ti:
- Trung tm Thng tin-Hc liu, i hc Nng.


1

M U
1. L do chn ti
Cc h thng khng dy th h tip theo c yu cu c cht
lng cao hn so vi mng di ng v tuyn hin hnh v phi cung
cp dch v d liu tc cao. ng thi, cc thit b di ng cm
tay phi nh v nh. Hn na, chng phi hot ng ng tin cy
trong cc loi mi trng khc nhau: th, ngoi v nng thn,
trong nh v ngoi tri. Ni cch khc, h thng th h tip theo phi
c cht lng tt hn v an ton hn, hiu qu v cng sut, ng
thi c trin khai trong cc mi trng a dng.
Vi mc tiu t hiu qu thng mi v hiu qu cng sut
i vi cc thit b di ng (MU) trong cc h thng truyn dn
khng dy thc y cc nghin cu v k thut tin m ha cho
truyn dn ng xung ca h thng (MIMO). iu ny c ngha l
p dng mt phng php x l tn hiu phc tp ti cc trm gc
(BS). thc hin tng cng tn hiu ti BS trong qu trnh truyn
dn ng xung, nhiu k thut tin m ha khc nhau c pht
trin vi mc ch duy tr tnh n gin v chi ph thp cho thit b di
ng.
K thut tin m ha tuyn tnh Correlation Rotation c
xut trong n ny l mt k thut tin m ha tuyn tnh n gin
c xut trong h thng MIMO s dng iu ch PSK. tng
chnh m k thut ny xut l s dng kin thc v nhiu tc
ng ln nhiu v hng li t n, do thu c li ch t nng
lng tn ti trong h thng nhng cha c khai thc. K thut
tin m ha Correlation Rotation hng n vic xoay thch nghi,
ch khng phi l thc hin gim nhiu v khng, do tn hiu ca
truyn dn nhiu ph hp vi tn hiu mong mun ti mi anten thu.
Bng cch thc hin nh vy, nhiu ICI lun lun tch cc v t s
SINR gi n thit b i ng MU c tng cng m khng cn
phi tng thm nng lng tn hiu cho mi ln pht ti trm gc
MIMO (BS).
T nhng vn nu trn ti chn ti Nng cao cht
lng tn hiu ti u thu trong h thng MIMO-LTE bng k
thut tin m ha .


2

2. Mc tiu nghin cu
Tm ra cc gii php k thut precoding hiu qu nhm nng
cao cht lng tn hiu ti u thu.
3. i tng v phm vi nghin cu
- Nghin cu cc k thut precoding khc nhau.
- Nguyn cu k thut precoding trong truyn dn ng
xung ca h thng LTE.
4. Phng php nghin cu
- Phn tch cc ti liu v thng tin lin quan n ti.
- Trao i, tho lun vi cc bn cng nhm nghin cu.
- Thc hin tnh ton m phng cc vn lin quan v nh
gi kt qu, xut, kin ngh. T a ra so snh cht lng tn
hiu ti u thu i vi tng k thut tin m ha khc nhau.
5. B cc ti
Ngoi cc phn M u, Kt lun v hng pht trin, Ti liu
tham kho, Ph lc, lun vn bao gm 3 chng sau:
Chng 1: Tng quan.
Chng 2: K thut tin m ha trong h thng MIMO-LTE.
Chng 3: M phng cc k thut tin m ha trong truyn
dn ng xung LTE.
6. Tng quan ti liu nghin cu
Ti liu nghin cu c tham kho l nhng bi bo khoa
hc, cc lun vn thc s t cc trng i hc ca cc quc gia khc
trn th gii, cng vi cc trang web tm hiu. Lun vn chc chn
khng trnh khi nhng sai st, rt mong nhn c s gp ca
Hi ng lun vn tr thnh mt cng trnh thc s c ch.3

CHNG 1
TNG QUAN
1.1. GII THIU CHNG
Trong chng ny, s gii thiu tng quan nhng kin thc
chung v cng ngh LTE, k thut OFDM v m hnh h thng
MIMO.
1.2. CNG NGH LTE
1.3. K THUT OFDM
1.4. C TNH KNH TRUYN CA K THUT OFDM
1.5. H THNG MIMO


Hnh 1.18 - M hnh h thng MIMO vi Nt anten pht v Nr anten
thu

CHNG 2
4

K THUT TIN M HA TRONG H THNG MIMO
- LTE
2.1. GII THIU CHNG
Chng ny trnh by v h thng MIMO - OFDM v thc
hin phn tch l thuyt cc k thut tin m ha trong truyn dn
ng xung h thng MIMO -LTE.
2.2. H THNG MIMO-OFDM
2.3. K THUT TIN M HA ZERO FORCING
2.3.1. M hnh tng quan
Xt mt h thng tng quan vi N anten pht (Tx) v M anten
thu (Rx). V khng c x l tng cng tn hiu ti tng thit b di
ng ring l (MU), nn cu hnh h thng l khng phn bit khi c
phi hp cc anten thu vi nhau hay khng. Nh vy mt cch tng
qut, tn hiu nhn c ca tt c cc anten trong khong tn hiu
th i c th vit li thnh :
r
(i)
= H . x
(i)
+ w
(i)
(2.2)
y r
(i)
=[r
(i)
1
, r
(i)
2
,... r
(i)
M
]
T
l tn hiu thu c ti M anten
thu, c dng vector Mx1.
H l ma trn knh truyn vi h
m,n
l li knh truyn t anten
pht th n n anten thu th m, c kch thc MxN.
x
(i)
= [x
(i)
1
, x
(i)
2
,... x
(i)
N
]
T
l tn hiu c pht bi N anten pht,
c dng vector Nx1.
w(i) = [w
(i)
1
, w
(i)
2
,... w
(i)
M
]
T
l nhiu Gaussian trng (AWGN),
c dng vector Mx1.
Trong k thut tin m ha Zero Forcing, vector tn hiu c
truyn i c biu din nh sau :
x
(i)
= f. H*. (H. H*)
-1
. b
(i)
= f. T. b
(i)
(2.3)
y b
(i)
= [b
(i)
1
, b
(i)
2
,... b
(i)
N
]
T
l vector d liu trong khong
thi gian th i.
T = H*. (H. H*)
-1
l ma trn tin m ha v H* l ma trn
chuyn v Hermitian ca ma trn H.
f l h s t l nhm m bo rng E(||x(i)||) = 1, vi
] *) . [( / 1 f
1
= H H tr (2.4)
y tr[.] biu din cho hm tng cc thnh phn ng cho
ca ma trn.
5


Hnh 2.2 - S khi k thut tin m ha Zero Forcing
2.3.2. Knh truyn m hnh MIMO 2x2 vi tin m ha
Zero Forcing
Trong m hnh MIMO 22, hot ng ca hai anten pht c
th c biu din nh sau:
1. Gi s ban u c mt chui tn hiu cn truyn l (x1, x2,
x3, x4... xN).
2. i vi trng hp 1 anten pht, chng ta s gi x1 trong
khe thi gian th nht, x2 trong khe thi gian th hai, v x3 trong khe
thi gian th 3 v tip tc nh vy n xN.
3. Tuy nhin, khi c 2 anten pht, chng s c ghp thnh
mt nhm hai tn hiu. Trong khe thi gian u tin, x1 v x2 c
gi t anten th nht v anten th hai. Trong khe thi gian th hai,
x3 v x4 c gi t anten th nht v anten th hai, x5 v x6 c
gi trong cc khe thi gian th ba v tip tc nh vy.
4. Ch rng khi nhm hai tn hiu v gi chng trong mt khe
thi gian, chng ta ch cn N/2 khe thi gian hon tt vic truyn
ti, do tc d liu s tng gp i.
6


Hnh 2.3 - M hnh knh MIMO 2 anten pht v 2 anten thu.
Gi thit rng,
1. Cc knh truyn l fading phng.
2. Gi tr knh truyn ca mi anten pht l c lp vi gi tr
knh truyn ca cc anten pht khc.
3. i vi anten pht th i truyn n anten thu th j, mi tn
hiu pht c nhn vi mt s phc ngu nhin hj,i. V cc knh
ang c xem xt l mt knh Rayleigh.
4. Gi tr knh truyn gia mi anten pht v anten thu l c
lp v thay i ngu nhin theo thi gian.
5. Trn anten thu, nhiu w l hm mt xc sut Gauss vi
0 = v
2
0
2
N
= o .
6. H s knh truyn hj,i l xc nh c.
2.3.3. K thut tin m ha ZF trong h thng MIMO 2x2
By gi chng ta s tm hiu cng thc ton hc trong qu
trnh truyn dn, v nh hng ca nhiu do hai tn hiu gy ra ln
nhau. Trong khong thi gian u tin, tn hiu nhn c trn anten
thu th nht l,
7

| |
1
2
1
2 , 1 1 , 1 1 2 2 , 1 1 1 , 1 1
. . . r w
x
x
h h w x h x h +
(

= + + = . (2.5)
Tn hiu nhn c trn anten thu th hai l,
| |
2
2
1
2 , 2 1 , 2 2 2 2 , 2 1 1 , 2 2
. . . r w
x
x
h h w x h x h +
(

= + + =
. (2.6)
h
1,1
l knh t anten pht th nht n anten thu th nht.
h
1,2
l knh t anten pht th hai n anten thu th nht.
h
2,1
l knh t anten pht th nht n anten thu th hai.
h
2,2
l knh t anten pht th hai n anten thu th hai.
x
1
, x
2
l tn hiu c pht i.
w
1
, w
2
l nhiu ti anten thu th nht v th hai.
thun tin, phng trnh trn c th c biu din di
dng ma trn nh sau:

(

+
(

=
(

2
1
2
1
2 , 2 1 , 2
2 , 1 1 , 1
2
1
.
w
w
x
x
h h
h h
r
r
(2.7)
Tng ng, r = H. x + w. (2.8)
Gi s b
1
, b
2
l d liu cn pht ban u
tn hiu ti u thu r = b, trc khi c pht i, b c
thc hin tin m ha thnh tn hiu x. Hay x l tn hiu sau khi c
tin m ha ca b, vi x = T. b.
K thut tin m ha Zero Forcing p dng phng php sao
cho H . T = I. Do ta d dng c, T = H*.(H*.H)
-1
. Nh vy,
(

+
(

=
(

2
1
2
1
2 , 2 1 , 2
2 , 1 1 , 1
2
1
.
w
w
x
x
h h
h h
r
r

(

+
(

|
|
.
|

\
|
(

=

2
1
2
1
1
*
2 , 2 1 , 2
2 , 1 1 , 1
2 , 2 1 , 2
2 , 1 1 , 1
*
2 , 2 1 , 2
2 , 1 1 , 1
2 , 2 1 , 2
2 , 1 1 , 1
. . . .
w
w
b
b
h h
h h
h h
h h
h h
h h
h h
h h

(

+
(

=
(

+
(

=
2
1
2
1
2
1
2
1
.
1 0
0 1
w
w
b
b
w
w
b
b

Nh vy, vi k thut tin m ha Zero Forcing tn hiu thu
c loi b hon ton phn nhiu do cc tn hiu khc gy ra.
8

2.4. K THUT TIN M HA SELECTIVE CHANNEL
INVERSION
2.4.1. Gii thiu
Nh trnh by phn k thut tin m ha Zero Forcing th
kin thc v nhiu c s dng loi b chnh n, k thut tin
m ha Selective Channel Inversion xut tng s dng nhng
kin thc ny hng li t nhiu. tng ny xut nng cao
cht lng h thng thng qua vic khai thc mt phn ca nhiu
xuyn knh (ICI). C th phn tch cc ca nhiu ICI c gi li v
khai thc, trong khi phn tiu cc c loi b bng phng php
tin m ha. Bng cch , cht lng tn hiu chuyn n u thu
cc thit b di ng (MU) c tng cng m khng cn tng thm
nng lng tn hiu truyn ti trm gc MIMO (BS). Tuy nhin c
c li ch ny th dn n tng phc tp ca qu trnh s l ti
BS. Trong phn nay, mc tiu l hng n vic phn tch l thuyt
v nh gi k thut tin m ha SCI so vi k thut tin m ha ZF.
K thut tin m ha SCI xut, thay v s dng cc kin thc
v nhiu trong h thng MIMO trnh n, phng php ny s s
dng phn nhiu ICI tch cc tng cng tn hiu hu ch ti u
thu. C th, phng php ny xut mt s ci tin i vi k thut
tin m ha Zero Forcing cho cc h thng s dng iu ch PSK.
K thut mi ny s c trnh by mt cch hiu qu nht ti vng
c t s tn hiu trn nhiu (SNR) thp. tng c da trn khi
nim, i vi iu ch PSK, nhiu ICI c th c chia thnh hai loi
l tch cc v tiu cc. Bng cch la chn khn ngoan cc knh, mt
s lng nhiu ICI ng gp li cho tn hiu mong mun c
gi li ti u thu ca thit b di ng. Do , SINR nhn c tng
cng m khng cn tng cng sut pht cho mi tn hiu. Thc t
khi tng cng SINR cho mi tn hiu tc l ci thin SINR trung
bnh. Vi phn tch l thuyt sau y kt qu s minh ha cho tnh u
vit ca k thut tin m ha SCI so vi k thut tin m ha ZF.
2.4.2. c im ca nhiu xuyn knh
Trong phn ny chng ta s chng minh s tch bit gia nhiu
tch cc v nhiu tiu cc trong h thng MIMO. Xt ma trn
R=HH* l ma trn tng quan cho knh v c th c xem nh l
ma trn nhiu [11]. Do , k thut tin m ha Zero Forcing c th
c xem nh l mt loi k thut tin m ha gii tng quan,
9

y ma trn tng quan cho knh c o ngc gim cc
thnh phn ngoi ng cho ca R v khng v t c tn hiu
khng nhiu ti u thu. Tuy nhin, trong mt s trng hp, d liu
c nhiu l tch cc, do khng phi tt c cc thnh phn ngoi
ng cho ca R cn c gim v khng, v tn hiu thu c c
th hng li t chng.

Hnh 2.4 - Cc vng nhiu tch cc trong gin tn hiu BPSK v
QPSK. [9]
Ban u xem xt nhiu gia cc knh trong mt h thng
MIMO. Nhiu ICI t tn hiu b
k
(i)
n tn hiu b
u
(i)
l kt qu t thnh
phn

=
=
N
n
k n n u k u
h h
1
, , ,
* .
ca ma trn R ti khong thi gian tn hiu th
i c biu din nh sau :
. b ICI
k u,
(i)
k
(i)
k u,
=
(2.9)

Hnh 2.4 biu din gin tn hiu cho iu ch BPSK v
QPSK. Vng ti biu th khu vc c nhiu tch cc. Mt cch tng
qut nhiu tch cc l nhiu ICI ng gp mt phn nng lng cho
tn hiu mong mun. Mt cch thc t hn, nhiu tch cc l nhiu
ICI m tn hiu thu c tng khong cch so vi im ngng
quyt nh. Biu din ton hc ca quy lut ny l khc nhau i vi
cc gin tn hiu iu ch PSK khc nhau.
a. c tnh nhiu ICI cho iu ch BPSK
Ta c i vi iu ch BPSK tn hiu mong mun
} 1 , 1 { b
(i)
u
+ e , do nhiu ICI l tch cc khi n cng du vi tn
10

hiu mong mun bu(i) biu th bng phn ti ca gin tn hiu
trong hnh 2.4.a.

(i) ( ) (i) (i)
u , u k ,
b . b .b . 0
i
u k u k
ICI = >
(2.10)
Do , nh gi nhiu gia cc tn hiu ti khong thi gian
pht tn hiu th i, ma trn G cn c thnh lp.
G
(i)
= diag(b
(i)
) R diag(b
(i)
)

(
(
(
(
(

=
M M, M, 2
) (
2
) (
M M, 1
) (
1
) (
M
M 2,
) (
M
) (
2 2, 2 2, 1
) (
1
) (
2
M 1,
) (
M
) (
1 1, 2
) (
2
) (
1 1, 1
p b b p b b
b b b b
b b b b

i i i i
i i i i
i i i i
(2.11)
Gi thit rng ||b
m
(i)
||
2
= 1. R rng l mi phn t ca matrix
G
(i)
l phn biu thc bn tri ca (2.10) v n biu hin cho nhiu
ICI. Do , thng qua ma trn G
(i)
m nhiu ICI c th c nh gi
l tiu cc hay tch cc. Tiu chun (2.10) c th vit li thnh
0
) (
,
>
i
k u
G (2.12)
T trn r rng t mi thnh phn trong G(i) c th xc nh
nhiu ICI l tch cc hay tiu cc. Do o SINR nhn c c th vit
li thnh :

n
N +
=
2
e destructiv
2
ve constructi
e
|| ICI ||
|| ICI || + S
SINR (2.13)

y S l nng lng tn hiu v Nn l nhiu. R rng, bng
cch gi li nhiu tch cc v loi b nhiu tiu cc, do gi tr
SINR cao hn c th c gi n u thu MU.
b. c tnh nhiu ICI cho iu ch QPSK
i vi iu ch QPSK tn hiu mong mun
} 2 / i) 1 ( { b
(i)
u
e . Do , nhiu ICI tng khong cch t tn hiu
thu c n cc im ngng c phn thc v phn o l phn nhiu
tch cc, nh m t trong phn ti ca gin tn hiu QPSK hnh
2.4.b
11

0
(i)
IMAG
G & 0
(i)
REAL
G > > (2.14)
y

(i) (i) (i)
REAL
G Re{diag(b )} Re {R diag(b )} = ,

(i) (i) (i)
IMAG
G Im{diag(b )} Im {R diag(b )} = (2.15)
2.4.3. Tiu chun hnh thnh ma trn tng quan cho
tch cc
Vic xy dng ma trn R
c
l rt quan trng, lin quan n vic
tng cng cht lng tn hiu. y s trnh by ngn ngn v tiu
chun xy dng ma trn R
c
trong h thng MIMO. Tiu chun di
y c p dng cho iu ch QPSK trong hu ht cc m phng.
Tiu chun SCI : tt c cc thnh phn tiu cc trong G
(i)
c
thit lp bng khng trong R
c
. iu ny c th c biu din nh
sau:
Cho u = 1 n M
Cho k = 1 n M, vi iu kin k u
Nu ( [G
(i)
REAL
]
u, k
<0 hoc [G
(i)
IMAG
]
u, k
<0 )
Th R
c
u,k
= 0
Ngc li R
c
u,k
= p
u,k

Vi tiu chun ny, tt c nhiu ICI tiu cc c loi b trong
khi ICI tch cc c gi li.
2.4.4. Xy dng ma trn tin m ha SCI
Nhng phn tch trn c th c khai thc trong k thut tin
m ha SCI, c biu din thc t nh hnh 2.5. S dng thng tin
trng thi knh (CSI) v gi tr ca tn hiu c truyn i, c sn ti
cc BS ng xung, nhiu i vi mi tn hiu nhn c c th
c c tnh trc khi truyn i cung cp cho ma trn G
(i)
. Bng
cch kim tra ma trn G
(i)
cc thnh phn ca ma trn tng quan
cho knh R c loi b. Do , mt matrix tng quan cho knh
tch cc R
c
c th c to ra bng cch cha cc thnh phn ca R
v cha nhiu tch cc thng qua vic kim tra ma trn G
(i)
mi
thi im pht d liu.
Ta c ma trn tin m T = H* . R
-1
i vi k thut tin m ha
Zero Forcing, vi k thut tin m ha Selective Channel Inversion
T
c
= H*.R
-1
.R
c
.
12

2.4.5. M hnh k thut tin m ha Selective Channel
Inversion
y b
(i)
= [b
(i)
1
, b
(i)
2
,... b
(i)
N
]
T
l vector d liu trong khong
thi gian th i.
Tn hiu pht sau khi c tin m ha c dng :
x
(i)
= f
c
. H*. (H. H*)
-1
. R
c
. b
(i)
(2.16)
x
(i)
= [x
(i)
1
, x
(i)
2
,... x
(i)
N
]
T
l tn hiu c pht bi N anten pht,
c dng vector Nx1.

Hnh 2.5 - K thut tin m ha SCI trong ng xung ca truyn
dn MIMO. [9]
R rng rng T
c
= T R
c
bao gm ma trn tin m ha T kt
hp vi ma trn thch nghi R
c
. Hn na, ngoi s hnh thnh ca R
c
,
cc hot ng tin m ha vn l tuyn tnh, lm cho n d dng
c p dng. R rng t nhng yu t trn, h s t l cho ma trn
tin m ha mi ny l

R H H R tr
c c
c
] . *) . .( * [ / 1 f
1
= (2.17)

N m bo rng E(||x(i)||) = 1. Khng ging nh k thut tin
m ha Zero Forcing, k thut tin m ha SCI thc hin trung bnh
cng sut pht thng qua h s t l f
c
(2.17). Tn hiu nhn c ca
k thut tin m ha SCI ti u thu :
13

r
(i )
= f
c
R
c
b
(i)
+ w
(i)
(2.18)
y r
(i)
=[r
(i)
1
, r
(i)
2
,... r
(i)
M
]
T
l tn hiu thu c ti M anten
thu, c dng vector Mx1.
w
(i)
= [w
(i)
1
, w
(i)
2
,... w
(i)
M
]
T
l nhiu Gaussian trng (AWGN), c
dng vector Mx1.
y, tn hiu mong mun, thng qua R
c
, c thay i bi
nhiu ICI tch cc thng qua kim tra cc thnh phn ca ma trn
G
(i)
. Vi k thut tin m ha ZF, nhiu ICI tch cc trong h thng
b lng ph, cng nh tt c cc nhiu ICI b loi b. Vi k thut tin
m ha SCI, tn hiu nhn c c t s SINR cao hn v cung cp
tn hiu thu tin cy hn k thut ZF.
n gin v d dng gii thch, gi s ma trn knh l ma
trn vung, vi N = M. phn bit gia nhiu tch cc v nhiu
tiu cc, tn hiu nhn c ca anten thu th u c th vit li
phng trnh (2.18) nh sau :
) (
,
1
) (
,
1
) (
,
) ( ) (
w . b . . b . . b . r
i
u d u
A
d
i
d c c u
A
c
i
c c u u
i
u c
i
u
p f p f p f
d c
+
=
+
=
+

= (2.19)
y A
c
, A
d
l s lng anten gy nhiu, tng ng to ra
nhiu ICI tch cc v tiu cc i vi tn hiu mong mun. R rng
rng phng trnh (2.19) cho ta thy phn th nht l tn hiu mong
mun, phn th hai v phn th ba tng ng l nhiu tch cc v
tiu cc. H s A
c
, A
d
trong (2.19) lin quan n dng tin m ha
c s dng v s lng thnh phn nhiu trong R cn c loi b.
Trong trng hp tin m ha Zero Forcing A
c
= 0, A
d
= 0,
trong khi i vi k thut tin m ha SCI, phn nhiu ICI tch cc
c gi li, A
c
0, v phn nhiu ICI tiu cc c gim v khng,
A
d
=0.
2.5. K THUT TIN M HA TUYN TNH
CORRELATION ROTATION
2.5.1. Gii thiu
K thut tin m ha tuyn tnh Correlation Rotation l mt k
thut tin m ha tuyn tnh n gin c xut trong h thng
MIMO s dng iu ch PSK. K thut ny da trn thc t l nhiu
gia cc tuyn khng gian trong h thng MIMO c th l tch cc
v c th ng gp vo cng sut ca tn hiu hu ch ci thin
cht lng ti u thu tn hiu. Trong ng xung ca h thng
14

MIMO nhiu ICI c th c d on v xc nh trc khi truyn.
Tri vi thc t l nhng hiu bit v nhiu c s dng loi b
n, tng chnh y l s dng kin thc ny tc ng ln
nhiu v hng li t n, do thu c li ch t nng lng tn
ti trong h thng nhng cha c khai thc. K thut tin m ha
c xut hng n vic xoay thch nghi, ch khng phi l thc
hin gim v khng, do tn hiu ca truyn dn nhiu ph hp vi
tn hiu mong mun ti mi anten thu. Bng cch thc hin nh vy,
nhiu ICI lun lun tch cc v t s SINR gi n thit b i ng
MU c tng cng m khng cn phi tng thm nng lng tn
hiu cho mi ln pht ti trm gc MIMO (BS). Phn ny hng ti
vic phn tch l thuyt v nh gi k thut tin m ha CR so vi
cc k thut tin m ha khc.
Trong phn trc, k thut SCI c xut, y k thut
tin m ha ny c p dng loi b nhiu tiu cc, trong khi
nhiu tch cc c cho php truyn i n my thu tng cng
cng sut. Kt qu l, tn hiu thu c ca k thut tin m ha SCI
tt hn so vi k thut tin m ha ZF khi truyn cng cng sut i
vi tn hiu d liu. Vi k thut tin m ha CR, mt ci tin k
thut c xut, y nhiu s b tc ng bng cch xoay
tng quan gia cc tn hiu nhiu trong cc h thng MIMO. S
khc bit i vi k thut tin m ha SCI l, khi nhiu l tiu cc,
thay v gim v khng, k thut tin m ha CR x l xoay gc
tng quan ti trm pht, do kt qu tn hiu tng quan s cha
cc nhiu tch cc. Ni cch khc, mc ch cc k thut ny l xoay
tng quan to ra nhiu tch cc ch khng phi loi tr nhiu.
Bng cch gi li bin v xoay mt gc tng quan gia cc knh
MIMO, nhiu cui cng s l tch cc cho ton b nhiu ICI v tt
c cc thi im pht. V vy, li t nng lng ca nhiu ICI l
ln nht v hiu sut s c ci thin.
2.5.2. Xy dng ma trn tin m ha CR
K thut tin m ha CR, thay v quy cc thnh phn to ra
nhiu tiu cc trong R v khng, n s dng kin thc ca d liu v
mi tng quan cho xoay nhiu ICI lm cho n tr thnh
nhiu tch cc. Mt v d n gin cho iu ch QPSK c m t
trong hnh 2.6. Khng mt tnh tng qut, cc tn hiu mong mun
15

c chn 2 / i) 1 ( b
(i)
u
+ e v gi s c hai tn hiu gy nhiu
b
k
(i)
, b
v
(i)
, nhiu ICI c biu din tng ng bng mi tn t mu
xanh v mu trong hnh 2.6. Cc gc pha lin quan ca nhiu ICI
i vi cc tn hiu mong mun c biu din tng ng l
k,u
,

v,u
. i vi gin QPSK, trc thc v trc o cng l ngng
quyt nh. R rng l c hai tn hiu gy nhiu ICI u l tiu cc,
tuy nhin phn b sung ca n vi tn hiu mong mun s dch
chuyn tn hiu nhn c gn hn vi ngng quyt nh QPSK.
K thut tin m ha CR hng n iu chnh gc ca tn hiu pht
v tng ng xoay gc tng quan gia chng, nh vy tn hiu
thu c sau khi tin m ha ph hp vi tn hiu mong mun. Nhiu
ICI mong mun c biu din bi cc mi tn lin mu v mu
xanh trong hnh 2.6.

Hnh 2.6 - Nguyn l ca k thut tin m ha CR vi iu ch
QPSK c biu din bng gin vector. [8]

Gc pha
u k ,
c th c biu din nh sau :
| |
) . conj(
) . (
,
,
) (
) (
,
) ( ) (
,
u k
u k
i
k i
u u k
i
k
i
u u k
b
b b b


= Z Z = (2.20)

16

Trong (2.20),
) ( ), ( x conj x Z
v |x| biu din cho gc, lin hp
v ln ca s phc x v gi thit | bk(i)| = 1,

k
e
{ 1, K }. Ma
trn pha tng quan biu din di dng :


(
(
(
(

= u
M M, M,2 M,1
M 2, 2,2 2,1
M 1, 1,2 1,1


(2.21)
Cc thnh phn tng quan hiu chnh pha mong mun c
biu din di dng ma trn sau :

(
(
(
(

= u =
M M, , M,2 2 , M,1 1 ,
M 2, , 2 2,2 2 , 2 2,1 1 , 2
M 1, , 1 1,2 2 , 1 1,1 1 , 1


M M M M
M
M
R R

(2.22)
y ) ( l php nhn ma trn tng thnh phn. T phng
trnh (2.20) ta c 1 | |
,
=
u k
v do bin ca thnh phn tng
quan sau khi xoay vn khng thay i. By gi mi thnh phn trong

R to ra nhiu ICI tch cc, tng cng cho tn hiu mong mun.
Da trn chuyn ng xoay ca cc thnh phn tng quan cho,
mong mun rng tng quan cho gia cc tn hiu c thay i
thnh
u k u k u k , , ,

= v khng 0
,
=

u k
nh l trng hp k
thut tin m ha Zero Forcing.
2.5.3 M hnh k thut
Vector tn hiu pht
) ( ) ( 1 ) (
. . . . *) . .( * .
i i i
b T f b R H H H f x


= =

(2.23)
y b
(i)
=[b
(i)
1
, b
(i)
2
,... b
(i)
N
]
T
l vector d liu trong khong
thi gian th i, c kch thc N1.
H l ma trn knh truyn c kch thc MxN.
17

H* l ma trn chuyn v Hermitian ca H.

T l ma trn tin
m ha CR.
Vi

R H H H T
1
*) . .( *

= .

f l h s t l nhm m bo rng E(||x(i)||) = 1, vi


R H H R tr ] . *) . .( * [ / 1 f
1


= (2.24)

Hnh 2.7 - S khi k thut tin m ha CR. [8]
x
(i)
= [x
(i)
1
, x
(i)
2
,... x
(i)
N
]
T
l tn hiu c pht bi N anten pht,
c dng vector Nx1.
Vector tn hiu thu c:
r
(i)
= H. x
(i)
+ w
(i)
=

f .

R .b
(i)
+ w
(i)
(2.25)
y r
(i)
=[r
(i)
1
, r
(i)
2
,... r
(i)
M
]
T
l tn hiu thu c ti M anten
thu, c dng vector Mx1.
w
(i)
= [w
(i)
1
, w
(i)
2
,... w
(i)
M
]
T
l nhiu Gaussian trng (AWGN), `
Cc bc x l ti trm pht:
1. Xy dng ma trn tng quan cho R = H H *.
2. Tnh cc gc pha
u k ,
tng quang da trn cc d liu bng
cch s dng phng trnh (2.20).
3. Thnh lp ma trn u v tnh ton u = R R

bng php
nhn ma trn tng thnh phn.

18

4. Thnh lp ma trn tin m ha CR :

R . (H.H*) . * H
-1
= T
5. Cn chnh cng sut pht trung bnh bng

f
Ch rng, t phng trnh (2.20) ta c 1
,
=
u u
cho cc
thnh phn trn ng cho ca ma trn u. Do , ma trn

R s
cha cc thnh phn ng cho ca ma trn R,
2
1
, ,
| |

=
=
N
k
k u u u
h . Lin quan n chc nng ca cc k thut tin
m ha CR, r rng t (2.23) ta c

R . T T = vn tn ti ma trn
tin m ha T kt hp vi ma trn thay i tn hiu

R . Hn na, r
rng l hot ng tin m ha vn l tuyn tnh, do n d dng
c p dng. N cng cho thy t phc tp hn so vi k thut tin
m ha SCI. lm sng t li ch v mt SINR ca phng php
ny, chng ta hy phn tch tn hiu nhn c. Vi k thut tin m
ha CR, vector tn hiu nhn c l :
+ =
) ( ) ( (i)
. . r
i i
w b R f(i) (i) (i)
, ,
, 1
(i)
u
b b r
u u k u k
N
u k k
k u
w f f + + =

= =


(2.26)
y gi s rng 1
,
=
u u
, thnh phn nhiu ICI c th c
vit li thnh :
| |
) ( ). b ( . b
b b ICI
,
,
, , , u k,
(i) (i)
(i) (i)
u k
u k u u
u k k u k u k k
conj conj


= =
= | | . | b | . b
,
(i) (i)
u k k u


u k u u k u k k , , , u k,
. b b ICI
(i) (i)
= = (2.27)
T phng trnh (2.27), ta c

u k u k u , , u k,
. b ICI
(i)
= = v
) (
,
i
u u k
b ICI Z = Z (2.28)
19

Phng trnh (2.27), (2.28) biu din bn cht ca k thut tin
m ha CR, kt qu l cc thnh phn nhiu c ln bng ln
ca h s tng quan cho
u k ,
v gc pha ph hp vi gc pha ca
tn hiu mong mun
(i)
b
u
. y tn hiu thu c c th vit li nh
sau :
(i) (i) (i) (i) (i)
.b 1 b b r
, 1
, , ,
, 1
(i)
u u u
N
u k k
u k u u k u k
N
u k k
k u
w f w f f +
|
|
.
|

\
|
+ = + + =

= = = =


(2.29)
T phng trnh trn, tn hiu mong mun, thng qua

R ,
c tng cng bi ton b ln ca nhiu ICI. H s hn ch

f
trong (2.29) gim nng lng ng gp ca nhiu ICI v ni chung
nh hn hn f cho k thut tin m ha ZF trong (2.4). Vi k thut
ZF v SCI nhiu ICI trong h thng b lng ph, v d nh ton b
nhiu ICI tiu cc b loi b. R rng, tn hiu nhn c trong
(2.29) c SINR cao hn v cung cp tn cy ti u thu hn ZF v
SCI.


20

CHNG 3
M PHNG CC K THUT TIN M HA TRONG
TRUYN DN NG XUNG LTE
3.1. GII THIU CHNG
Trong chng trc, chng ta phn tch nhng u im ca
k thut tin m ha Correlation Rotation so vi cc k thut tin m
ha Zero Forcing v Selective Channel Inversion trong vic nng cao
cht lng tn hiu ti u thu ca thit b di ng. Qua chng 3,
chng ta s chng minh r hn nhng u im ni tri ca k thut
tin m ha Correlation Rotation thng qua vic m phng truyn
dn ng xung ca h thng MIMO b nh hng bi fading. T
y, ta s kim chng li tnh chnh xc v mt l thuyt bng vic s
dng Matlab so snh ng c tnh BER, v thng lng trung
bnh gia cc k thut tin m ha :
K thut tin m ha ZF
K thut tin m ha SCI
K thut tin m ha CR
Knh truyn c s dng m phng l knh truyn b nh
hng bi Fading Rayleigh. vic m phng bt phc tp, ta gi
nh rng thng tin trng thi knh truyn c bit chnh xc ti
my thu (hoc b c lng knh ti my thu hot ng rt chnh
xc).
3.2. QUY TRNH M PHNG V TIU CHUN NH GI
H THNG
3.3. LU THUT TON CA H THNG
3.4. M PHNG V PHN TCH KT QU

Hnh 3.5 - K thut Precoding trong truyn dn ng xung
LTE [2]
21

3.4.1. M phng nh gi BER ca cc k thut tin m
ha trong h thng MIMO s dng iu ch BPSK

.
Hnh 3.6 - th so snh BER trong m hnh MIMO 4x4.
Nhn xt:
- T th ta nhn thy k thut tin m ha SCI ci thin r
rt t l li bit BER so vi k thut tin m ha Zero Forcing trong
m hnh MIMO 4x4 vi iu ch BPSK.
- K thut tin m ha CR cng cho t l BER nhnh hn k
thut tin m ha SCI vi cng mc cng sut pht tn hiu.

22

3.4.2. M phng nh gi SER ca cc k thut tin m
ha trong h thng MIMO s dng iu ch QPSK.


Hnh 3.7 - th so snh SER trong m hnh MIMO 4x4 vi iu
ch QPSK
Nhn xt:
- Khi iu ch bc cao hn c s dng (QPSK so vi
BPSK), li ca k thut tin m ha CR c nng cao so vi cc
k thut tin m ha khc. Trong hnh 3.7 biu din hiu sut ca k
thut tin m ha CR v k thut tin m ha ZF v SCI vi N = M =
4 v iu ch QPSK.
- C th thy rng li ca k thut tin m ha SCI so vi
k thut tin m ha ZF b gim mnh. Nguyn nhn l k thut tin
m ha SCI da trn nhiu ICI tch cc. R rng theo hnh 2.4, khi
bc ca k thut iu ch tng th xc sut ca nhiu ICI tch cc s
gim. iu ny l mt hn ch ca k thut tin m ha SCI, v khi
s dng iu ch PSK bc cao nhiu nhiu ICI tiu cc s b loi b.
23

- Ngc li, i vi k thut tin m ha CR, hn ch trn
c x l v nhiu ICI c tc ng tr thnh tch cc v do
n lun lun cung cp nng lng hu ch. Do , k thut tin m
ha CR tip tc nng cao cht lng tn hiu ngay c i vi trng
hp tng bc ca k thut iu ch. Da vo hnh 3.7 ti SER = 10-2
li SNR ti trm pht l 4 dB i vi k thut tin m ha CR so
vi k thut tin m ha SCI v ZF.


Hnh 3.8 - th so snh SER trong m hnh MIMO 8x8 vi iu
ch QPSK
Nhn xt :
- Hnh 3.8 cho thy kt qu SER khi tng s lng anten N =
M = 8 vi iu ch QPSK. K thut tin m ha CR c li SNR
tng khong 7 dB so vi k thut tin m ha ZF. iu ny l do
thc t rng khi phn tp khng gian tng cc thnh phn nhiu ICI
tr thnh tiu cc nhiu hn i vi k thut tin m ha ZF v SCI
nhng tr thnh tch cc vi k thut tin m ha CR.
- K thut tin m ha CR c li SNR tng khong 5 dB so
vi k thut tin m ha SCI. Nguyn nhn do k thut SCI khng
th x l c phn nhiu tiu cc ICI cn li.
24

KT LUN V HNG PHT TRIN TI
Vi yu cu h thng khng dy ngy cng nng cao v cht
lng v tin cy. ng thi thit b di ng phi gn, nh v t
hiu qu nng lng. n gii thiu k thut tin m ha
Correlation Rotation vi nhng u im tt hn so vi cc k thut
tin m ha trc y trong vic nng cao cht lng tn hiu ti u
thu. Qua phn tch l thuyt v m phng, k thut tin m ha CR
cho thy li v cng sut tng ng k. Kt qu ny xut pht
t ci tin k thut ca k thut tin m ha CR. Thay v loi b
nhiu ICI nh cc k thut tin m ha khc, k thut tin m ha
Correlation Rotation khai thc nhiu ICI trong h thng MIMO
thu c nng lng hu ch t nhiu v ng gp vo tn hiu mong
mun. y lun tn ti nng lng hu ch trong nhiu v khi c
khai thc, nng lng ny c th nng cao tin cy ca cc b thu
trong thit b di ng m khng cn tng thm cng sut pht ti trm
gc.
Do thi gian thc hin c hn nn lun vn ch mi kho st
cc k thut tin m ha s dng iu ch BPSK v QPSK. V vy
hng pht trin tip theo ca ti l tip tc thc hin m phng
vi iu ch 8PSK, ng thi tm thut ton cho phng php iu
ch QAM. Ngoi ra n mi ch thc hin so snh k thut tin m
ha Correlation Rotation vi cc k thut tin m ha tuyn tnh Zero
Forcing v Selective Channel Inversion. V vy, trong tng lai, nu
c iu kin, lun vn s nghin cu su hn v cc k thut tin m
ha tuyn tnh v cc k thut tin m ha phi tuyn tnh khc nh
DPC.