You are on page 1of 1

TRNG I HC LC HNG

TT QHDN & HTSV

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh Phc
Bin Ha, ngy ... thng ... nm 2012

THANG IM ANH GIA BO CO THC TP TT NGHIP


STT
1
2

Hinh thc chung v trinh bay bo co: 1,5 im


Hnh thc chung theo mu
Hnh thc b tr cun bo co theo th t nh mu
Tng quan v n v thc tp (gii thiu v n v thc tp): 2,5 im
Lch s hnh thnh v pht trin ca n v
c im hot ng sn xut kinh doanh ti n v thc tp
S t chc
Cc quy nh chung trong lao ng ca C quan/n v v b phn,
cng on ni sinh vin tham gia lm vic
Ni dung thc tp: 3 im
Quy trnh thc tp
Cng vic tm hiu c v thc t
Hc hi v vit bo co nghip v chuyn mn ti n v v chuyn
ngnh ca mnh. (phn lin h thc t m rng)
T nh gi v nhn xt thc tp: 3 im
Nhn thc ca sinh vin sau thi gian thc tp
Mi quan h gia c nhn, ng nghip,
Hc hi t cc quy nh ni thc tp
nh gi mi lin h gia l thuyt v thc tin

Ni nhn:
Gio vin hng dn bit thc hin

Lnh o Khoa theo di


Cc thnh vin thuc trung tm bit trin khai.
Ph bin sinh vin ton trng trn Website

Lu TT QHDN&HTSV

Thang im
1 im
0,5 im
0,5 im
0,5 im
0,5 im
1 im

1 im
1 im
1 im

0,5 im
0,5 im
1 im
1 im

HIU TRNG