You are on page 1of 17

Ph lc: Phc v thit k chiu sng

Ph lc 1. Ngun sng v b n
1.1. Thng s k thut ca mt s loi n chiu sng thng dng
Quang

sut

thng

P (W)

F (lm)

100

1600

(lm/W)
16,0

150

2400

16,0

200

3520

17,6

300

5600

18,7

2800-

500

9900

19,8

3200

1000

24200

24,2

1500

36300

24,2

2000

48400

24,2

1350

67,5

40

3350

83,8

sut nh

ng H. Quang

sng

20

60

5200

86,7

compact H. Quang

Si t Halogen

Loi bng n

Hiu

Cng

15

900

60,0

20

1200

60,0

Nhit

mu th hin
T (K)

27006500

2700-

Metal Halide

CA NATRI

CA thy
ngn

Ch s

4000

23

1500

65,2

80

3700

46,3

125

6200

49,6

3900-

250

12700

50,8

4300

400

22000

55,0

70

5600

80,0

150

15000

100,0

250

28000

112,0

400

48000

120,0

1000

125000

125,0

70

5100

72,8

3000-

150

11000

73,3

6500

250
400

17000
30500

68,0
76,3

21002500

mu CRI

Tui th
TB (h)

100

2000

85

10000

85

10000

33-49

2500

25-65

8000

65-90

4000

1000

81000

81,0

2000

183000

91,5

1.2. Thng s cc n si t ca Cng ty in quang


Cng

in p

Quang thng

Quang thng

Tui th

sut

bng trong (lm)

bng m (lm)

(gi)

W
25
40
60
75
100
200

220
220
220
220
220
220

250
430
710
940
1380
3100

240
415
685
910
1340
3000

1000
1000
1000
1000
1000
1000

1.3. Thng s ca cc loi n v chn lu ca Cng ty Rng ng


a. n si t
Cng suet, W
25
40
60
75
100
200
300

in p, V
220
220
220
220
220
220
220

Quang thng, lm
220
350
630
940
1250
2920
4850

Tui th, gi
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

b. n hunh quang
Chng loi
FHF-32D/ T8
FHF-32W/ T8
SuperDeluxe
FLD-36D/ T8
SuperDeluxe
FLD-18D/ T8
SuperDeluxe
FLD-36W/ T8
SuperDeluxe
FLD-18W/ T8
FL -36D/ T8
FL -18D/ T8
FL -36W/ T8
FL -18W/ T8
c. Chn lu st t

Kch thc

W
32
32

mA
255
255

mm Lmm
26 1199
26 1199

Lm
2650
2750

Lm/ w
83
86

Gi
12000
12000

36

430

26

1199

3100

85

12000

18

370

26

589

1300

73

12000

36

430

26

1199

3200

86

12000

18

370

26

589

1400

78

12000

36
18
36
18

430
370
430
370

26
26
26
26

1199
589
1189
589

2550
1000
2650
1000

71
56
74
58

12000
12000
12000
12000

Quang thng Hiu qu

Tui th

Chng loi
IBH-A18-FL
IBH-A20-FL
IBH-A36-FL
IBH-40-FL
IBS-A20-FL
IBSA40-FL

Cng sut

Tn hao

Dng

cos

(W)
18
20
36
40
20
40

( W)
6,0
6,0
6,0
6,0
9,5
9,5

in (A)
0,37
0,37
0,43
0,43
0,37
0,43

0,3
0,32
0,45
0,51
0,52
0,52

Cng sut

Dng in

(W)
18
20
36
40
32

(A)
0,080
0.090
0,166
0,185
0,145

d. Chn lu in t
Chng loi
EBH-A18.1-FL
EBH-A20.1-FL
EBH-A36.1-FL
EBH-A36.1-FL
EBH-A32.1-FL

cos
0,98
0.98
0,98
0,98
0,98

S dng vi
n
T8x18W
T10x20W
T8x36W
T10x40W
T8x32W

e. n compc
Chng loi

P (W)

U (V)

Mu sc

CFD-2U7D
CFD-2U7W
CFD-2U9D
CFD-2U9W
CFD-2U11D
CFD-2U11W
CFD-3U13D
CFD-3U13W
CFD-3U15D
CFD-3U15W
CFD-3U18D
CFD-3U18W
CFD-3U20D
CFD-3U20W

7
7
9
9
11
11
13
13
15
15
18
18
20
20

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220

DAYLIGH
WARM LIGH
DAYLIGH
WARMLIGH
DAYLIGH
WARMLIGH
DAYLIGH
WARMLIGH
DAYLIGH
WARMLIGH
DAYLIGH
WARMLIGH
DAYLIGH
WARMLIGH

Dng in

Quang thng

mA
55
55
60
60
75
75
95
95
105
105
110
110
150
150

lm
310
330
420
440
560
580
700
720
830
860
1000
1050
1150
1200

1.4. Cp, hiu sut v IP ca mt s b n cng nghip


Kiu phn x ca b n
n pha st trng men trng khng c tm ngn
n pha st trng men trng c tm ngn
n pha bng tn ph mai, bng n P 125 W
n pha tng cng bng tn ph mai 125P400W
n pha m rng bng tn ph mai 125P400W
Mng n mu sa
Mng n c chp nha sng
Mng n c tm ngn gia

Cp
E
D
D
D
D
H
E
D

Hiu sut
0,71
0,54
0,70
0,76
0,71
0,48
0,53
0,53

IP
30
30
20
20
20
40
40
20

Mng n c tm ngn mu sa
Mng nhm m hiu sut cao
Mng nhm m c tm ngn 20x20x20
Hp n c mt phn x
Hp n mt phn x lng knh
Hp n tm ngn m nhm 30x30
Hp n kn
Hp n tm ngn dng trn mu sa
Hp n tm ngn mu sa

D
D
C
E
D
D
C
E
C

0,47
0,65
0,43
0,52
0,58
0,53
0,32
0,42
0,32

20
40
20
30
30
20
65
20
20

Ph lc 2. Chiu sng ni tht


2.1. Sut ph ti chiu sng p0 (W/m2) trong cc x nghip cng nghip
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

p0, W/m2

i tng c chiu sng


Phn xng c kh v hn
Phn xng rn dp v nhit luyn
Phn xng ch bin g
Phn xng c
Phn xng ni hi
Trm bm v trm kh nn
Trm axetylen (nh my)
Trm axt (nh my)
Cc trm bin p v trm bin i
Gara t
Trm cu ho
Ca hng v kho vt liu
Kho vt liu d chy
Cc ng hm cp nhit
Phng th nghim trung tm ca nh my
Phng lm vic
Phng iu khin nh my
Cc to nh sinh hot
t ai trng ca x nghip, ng i
Trung tm iu khin nh my in v trm bin p

13-16
15
14
12-15
8-10
10-15
20
10
12-15
10-15
10
10
16
16
20
15
20
10
0,15-0,22
25-30

2.2. Tiu chun ri ti thiu ca chiu sng trong nh (TCVN 7114: 2002)
Loi phng, cng vic hoc hot ng
Cc khu vc chung trong cng trnh
Li i li, hnh lang
Cu thang, thang my
Phng o khoc ngoi, nh v sinh
Nh kho v bung kho
Nh xng lp rp
Cng vic th, lp rp my nng
Cng vic va, lp rp u my,thn xe c
Cng vic chnh xc, lp rp my vn phng v
in t
Cng vic rt chnh xc, lp rp dng c
Cc cng vic ho cht

Cc mc ri

Gii hn

lm vic

chi lo

50 - 100 - 150
100 -150 - 200
100 - 150 - 200
100 -150 - 200

D-E
C-D
C-D
D-E

200 -300 - 500


300 - 500 - 750
500 -750 - 1000

C-D
B-C
A -B

1000-1500-2000

A- B

Cc qu trnh t ng
My mc sn xut khi cn can thip
Khu vc chung thuc gian my
Phng kim nghim, phng th nghim
Bo ch dc phm
OTK
So mu
Sn xut cao su
Cng nghip may mc
Phn xng may
B phn OTK
Cng on l
Cng nghip in
Sn xut cp
Lp rp mng in thoi
Lp t dy qun
Lp rp my thu thanh v thu hnh

50 -100 - 150
100 - 150 - 200
200 300 - 500
300 500 - 750
300 500 - 750
500 750 - 1000
750 -1000 - 1500
300 500 - 750

D- E
C- D
C- D
C- D
C-D
A-B
A-B
C-D

500 750 - 1000


750 1000 -

A-B
A-B

1500
350 500 - 750

A-B

200 300 - 500


300 - 300 - 750
500 - 750 - 1000
750
- 1000

B-C
B-C
A-B
A-B

-1500
Lp rp cc b phn siu chnh xc,linh kin in 1000t
Cng nghip thc phm
Cc vng lm vic chung
Cc qu trnh t ng
Trang im bng tay, OTK
Cng nghip thu tinh gm s
L nu thu tinh
Phng trn, to thnh gm, khun c, l nung
Hon thin,v ln men, trng men
V mu, trang tr
Mi knh,thu knh v thu tinh pha l, cng
vic chnh xc
Cng nghip gang thp
My mc sn xut khng yu cu lm bng tay
Ch lm vic thng xuyn trn my sn xut
Sn iu khin v OTK
Cng nghip da
Vng lm vic chung
Dp, ct,may,sn xut giy
Phn loi, so snh, kim tra cht lng

1500-

A-B

2000
200 - 300 - 500
150 - 200 - 300
300 - 500 - 750

C-D
D-E
AB

100 - 150 - 200


200 - 500 - 500
300 - 500 - 750
500 -750 - 1000
750 - 1000 -1500

D-E
C-D
B-C
A-B
A-B

50 100 - 150
100 150 -200
300 500 - 750

BC
AB
A-B

200 300 - 500


500 750 - 1000
750

1000

BC
A-B
A-B

-1500
Xng ch to v lp rp my
Cng vic khng c nh
Lm vic th, bng my, hn
Lm bng my, c my t ng
Cng vic chnh xc, bng my, my chnh xc, th

150 200 - 300


200 300 - 500
300 500 - 750
500 -750 -1000

nghim my
Cng vic rt chnh xc, o c v kim tra cc chi 500 750 - 1000

D-E
C-D
B-C
A-B
A-B

tit chnh xc v phc tp


Sn v phun mu
Nhng v phun sn kh
Sn thng thng, phun hon thin
Sn tinh, phun sn v hon thin

200 300 - 500


500 750 - 1000
750

1000

D-E
C-E
A-B

-1500
Cng nghip giy
Lm giy v ba
Lm t ng
OTK, phn loi
In n v ng sch
Phng my in
Phng bin son, c th
Th chnh xc,sa li, khc axit
Ch bn mu v in
Khc thp v ng
ng sch
Xn sch, dp ni
Cng nghip dt
D bng, chi (ci), ko si
Xe si, cun, nh ng, chi, nhum
u si , dt
May, g nt ch, OTK
Phn xng mc v x nghip g
Xng ca
Lm trn bn mc
So, chn g
Hon thin, OTK
Vn phng, cng s
Cc phng chung, nh my, vi tnh
Phng k hoch chuyn su
Phng ho
Phng hp
Bnh vin
Cc khu vc
- Chiu sng chung
- Phng khm
- Phng hi chn, chn on
- Trc m
Cc phng khm
- Chiu sng chung
- Khm khu tr
iu tr tch cc
- Phng bnh
- Ni quan st
- Ni lm vic ca y t trc
Phng phu thut
- Chiu sng chung
- Chiu sng ti ch

200 300 - 500


150 200 - 300
300 - 500 - 750

C- D
DE
A-B

300 - 500 - 750


500 - 750 - 1000
750 - 1000 -

C-D
A-B
A-B

1500
1000-1500-2000
1500-2000-3000
300-500-750
500- 750-1000

A-B
A-B
A-B
A-B

200-300-500
300-500-750
500-750-1000
750-1000-1500

D-E
C-D
A-B
A-B

150-200-300
200-300-500
300-500-750
500-750-1000

D-E
C-D
B-C
A-B

300-500-750
500-750-1000
500-750-1000
300-500-1000

A-B
A-B
A-B
A-B

50-100-150
200-300-500
150-200-300
3 - 5 - 10

A-B
A-B
A-B
A-B

300-500-750
750-1000-1500

A-B
A-B

30 - 50 - 100
200-300-500
200-300-500

A-B
A-B
A-B

500-750-1000
5000-10000-

A-B
A-B

100000
Phu thut t thi
- Chiu sng chung
- Chiu sng ti ch
Phng t vn
- Chiu sng chung
- Chiu sng ti ch
Cc ca hng
Chiu sng chung cc ca hng
- Cc trung tm bun bn ln
- Cc ca hng nh
Siu th
Trng hc
Lp hc
- Chiu sng chung
- Trn mt bn
- Phng hi tho
Ging ng
- Chiu sng chung
- Trn mt bn
- Phng trng by
- Phng th nghim
- Phng trng by ngh thut
- Xng thc nghim
- i snh

500-750-1000
500-750-1000

A-B
A-B

300-750-1000
500-750-1000

A-B
A-B

500 - 750
500 -750
300 - 500
500 - 750

B-C
B-C
B-C
B-C

300-500-700
300 -500-750
300-500-750

A-B
A-B
A-B

300-500-750
500-750-1000
500 -750 -1000
300-500-750
300-500-750
300-500-750
150-200-300

AB
A-B
AB
AB
B-C
B-C
C-D

Loi A: cht lng rt cao, hot ng th gic chnh xc rt cao.


Loi B: cht lng cao, cng vic c yu cu th gic cao.
Loi C: cht lng trung bnh, cng vic c yu cu th gic bnh thng.
Loi D: cht lng thp, cng vic c yu cu th gic v mc tp trung thp.
Loi E: cht lng rt thp, cc phng lm vic ngi lao ng khng lm vic ti mt v
tr nht nh v cng vic c yu cu th gic thp.
Trong tiu chun quy nh 3 mc ri:
Gi tr ri cao nht c th p dng trong cc tnh hung sau:
- Khi phn x hoc tng phn ca i tng quan st rt thp.
- Khi nhng sai st trong thc hin nhim v s gy tn tht ln.
- Khi thc hin cng vic th gic c yu cu nghim ngt.
- Khi chnh xc hoc nng sut cao l rt quan trng.
- Khi th lc ca ngi lao ng yu cu phi tng ri.
Gi tr thp c th c p dng trong cc tnh hung sau:
- Khi phn x hoc tng phn cao.
- Khi tc hoc chnh xc khng quan trng.
- Khi lm vic khng thng xuyn.

ri l yu cu u tin ca chiu sng ni tht tuy nhin khi la chn ri cn ch


n mt s vn sau y:
- c im s dng v c im khng gian c chiu sng.
- ln ca cc chi tit cn nhn theo yu cu cng vic chnh trong hot ng ca ngi s dng (cng vic i hi chnh xc hay thng thng).
- Yu t tui tc: ni chung th lc gim dn theo tui tc, do cn phi xt n
yu t ny cho cc i tng khc nhau.
- S thch ng ca mt khi chuyn t cc mc ri ca cc khu vc ni tht khc
nhau, trnh tnh trng thay i t ngt buc mt phi iu tit lin tc.
- Tnh cht linh hot ca chiu sng: cn xem xt kh nng thay i mc chiu sng
ph hp theo thi gian trong ngy, theo ma v iu kin thi tit c th iu
chnh nh sng ph hp nhm tit kim c in nng.

2.3. H s phn x ca mt s vt liu ph tng


STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Vt liu
Bc nh bng
Thch cao trng
Sn trng
Gng trng bc
Giy trng
Men s
ng thanh nh bng
Nhm nh bng
Hp kim thic
ng nh bng
Giy crm vng
Thp nh bng
Vng nh bng
ng nh bng
Giy vng
Giy hng
Giy xanh da tri
Giy nu m
Giy xanh c ban
Giy en
Giy mu scla m
Vi en

2.4.- H s d tr ca n do Hng MAZDA sn xut.

H s phn x %
92
90
75-90
75-85
80
70-80
70-75
67
60-80
60-70
62
60
50-55
40-50
40
36
25
13
12
5
4
1,2

Bi
mi

Bo dng

trng

Bng n

Bng n

Bng NATRI

Bng
NATRI

IODUA

nung sng

hunh quang

cao p

h p

kim loi

Thng

HaloGen

TFP

HFP

Com-

Bng

Pacte

trn

MAC

SATINA

SIO

MAIH

MTIL

Tt

1,15

1,05

1,25

1,20

1,25

1,20

1,15

1,20

1,20

1,25

1,30

Khng tt

1,72

1,57

1,87

1,80

1,87

1,80

1,72

1,80

1,80

1,87

1,95

Trung

Tt

1,25

1,15

1,35

1,30

1,35

1,30

1,25

1,30

1,30

1,35

1,40

bnh

Khng tt

1,87

1,70

2,0

1,95

2,0

1,95

1,87

1,95

1,95

2,0

2,1

Tt

1,35

1,25

1,45

1,40

1,45

1,40

1,35

1,40

1,40

1,45

1,50

Khng tt

2,0

1,83

2,17

2,10

2,17

2,10

2,10

2,10

2,10

2,17

2,25

Nhiu

2.5.- H s li dng quang thng (theo %)

Ph lc 3. Chiu sng bn ngoi


3.1. Tiu chun ri nhng khu vc lm vic ngoi tri
Cp
cng
vic
I

Tnh cht cng vic

ri nh nht
Emin, lx

Nhng cng vic i hi chnh xc cao, cn phn bit s khc nhau


gia cc chi tit khi t s gia kch thc nh nht ca cc chi tit
vi khong cch vt ti mt ngi quan st nh hn 0,005

30

II

III

IV
V

Nhng cng vic chnh xc, cn phn bit s khc nhau gia cc chi tit
khi t s gia kch thc nh nht ca cc chi tit vi khong cch
vt ti mt ngi quan st trong phm vi 0,005 0,02
Nhng cng vic t chnh xc v th s, khi t s gia kch thc nh
nht ca cc chi tit vi khong cch vt ti mt ngi quan st
trong phm vi 0,02 0,05
Nhng cng vic c kh, my mc, khng i hi phi phn bit s khc
nhau gia cc chi tit trong qu trnh sn xut
Nhng cng vic ch yu cu phn bit s khc nhau gia cc vt ln
gn ngi cng nhn hoc nhng cng vic ch cn quan st chung trn
b mt lm vic m khng cn phn bit cc chi tit trn b mt

20

10
5
2

3.2. Tiu chun ri trong phm vi x nghip


TT
1

Khu vc c chiu sng


ng i li, vn chuyn chnh
a) S lng ngi i li v vn chuyn nhiu
b) S lng ngi i li v vn chuyn trung bnh
- Cc ng i li v vn chuyn khc
- Cu thang, nh cu i li
ng ranh gii bo v thuc khu vc x nghip, kho tng

Mt bng c
chiu sng

ri
nh nht,
lx

Mt ng
Mt ng
Mt ng
Mt bc thang i li
Mt tng ro

3
1
0,5
2
0,3

3.3. Phn cp v tiu chun chiu sng ng ph (CIE)

Cp
chiu
sng

D
E

Loi ng

Va h

chi
trung
bnh, Ltb,
cd/m2

ng u
chung

ng u
dc

Uo =

U1 =

L min
Ltb

L min
L max

Ch s
chi lo
G ti
thiu

ng quc l

ng cao tc

0,4

0,7

sng

0,4

0,7

ng nh ( hnh tia )

ti

1 n 2

ng thnh ph hoc
ng nh

sng

0,4

0,7

ng c ngi i b

ti

0,4

0,7

sng

0,4

0,7

sng

ti

0,5

0,5

ng ln ( ng ci )

ng ph chnh
Ph bun bn
ng ph i li trong
tiu khu ( ng vng )

4
5

Ph lc 4. Mng in chiu sng


Bng 4.2 Cp h p hai li ng cch in PVC do CADIVI ch to
Tit din
mm2

ng knh
dy dn mm

ng knh
tng th mm

Ph ti
dng in
(A)

1,0

1,20

9,00

15

18,10

1,5

1,50

9,60

21

12,10

2,0

1,80

10,20

24

9,43

2,5

2,01

10,62

27

7,41

3,5

2,40

11,40

34

5,30

4,0

2,55

12.10

37

4,61

5,5

3,00

13,40

44

3,40

6,0

3,12

14,40

48

3,08

8,0

3,60

15,00

55

2,31

10,0

4,05

16,80

65

1,83

11,0

4,20

17,10

67

1,71

14,0

4,80

18,90

77

1,33

16,0

5,10

19,40

83

1,15

22,0

6,00

21,80

102

0,84

25,0

6,42

22,64

111

0.727

30,0

6,90

23,60

121

0,635

35,0

7,56

25,52

132

0,524

38,0

7,70

26,40

141

0,497

50,0

9,00

29,00

164

0,387

60,0

10,00

31,20

187

0,309

70,0

10,70

33,00

201

0.268

80,0

11,50

35,20

222

0,234

95,0

12,00

37,60

242

0,193

100,0

13,00

38,40

255

0,184

120,0

14,00

41,00

284

0,153

in tr 200C
/km

Bng 4.3 Cp h p bn li ng do CADIVI ch to


Tit din
mm2

ng knh
dy dn mm

ng knh
tng th mm

Ph ti
dng in
A

in tr
200C
/km

1,0
1,5
2,0
2,5
1,5
4,0
5,5
6,0
8,0
10,0
11,0
14,0
16,0
22,0
25,0
30,0
35,0
38,0
50,0
60,0
70,0
80,0
95,0
100,0
120,0
125.0
150,0

1,20
1,50
1,80
2,01
2,40
2,55
3,00
3,12
3,60
4,05
4,20
4,80
5,10
6,00
6,42
6,90
7,56
7,80
9,00
10,00
10,70
11,50
12,60
13,00
14,00
14,50
16,10

10,16
10,88
11,61
12,12
13,06
14,00
15,57
16,34
17,79
19,75
21,12
22,25
22,96
25,81
26,82
28,18
30,26
31,52
43,62
37,23
39,41
42,02
45,08
46,24
49,34
51,03
55,09

14
17
20
22
27
30
35
38
44
49
52
62
68
82
88
97
108
113
132
150
163
177
198
206
228
236
270

18,10
12,10
9,43
7,41
5,30
4,61
3,40
3,08
2,31
1,83
1,71
1,33
1,15
0,84
0,727
0,635
0,524
0,497
0,387
0,309
0,268
0,234
0,193
0,184
0,153
0,147
0,124