You are on page 1of 30

MG1800W

Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Instruction manual
Instrukcja obsugi
Nvod na obsluhu
Hasznlati utasts
I
Manual de utilizare
uu1pyxuin s excnnya1aui
Pyxonopc1no no axcnnya1auuu

SI
HR
SRB-MNE
GB
PL
RO
SK
HU
UA
RUS
Aparat za mletje mesa
Maina za mljevenje mesa
Maina za mljevanje mesa
Meat grinder
Masina de tocat carne
Mncopyxa
Mamuua sa unenee ueca
Carne polizor
Mlynek na mso
Hsdarl
M'ncopyxy

2SI Navodila za uporabo ..................... 3
HR, BIH Upute za uporabu ......................... 6
SRB, MNE Uputstvo za upotrebu .................. 8
EN Instruction manual ...................... 11
PL Instrukcja obsugi ....................... 14
RO Instruciuni de utilizare ............... 17
SK Nvod na obsluhu ...................... 19
HU Hasznlati tmutat .................... 22
UA I ........... 25
RU .. 28

3
NAVODILA ZA UPORABO SI


Pomembno
Pred uporabo aparata natanno preberite ta
navodila za uporabo in jih shranite za
poznejo uporabo.
Raven hrupa: Lc <85 dB (A)
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci
in osebe z zmanjanimi fizinimi ali psihinimi
sposobnostmi in tudi ne osebe s
pomanjkljivimi izkunjami in znanjem, razen
e jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje
oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Preden aparat prikljuite na elektrino
omreje, preverite, ali na adapterju navedena
napetost ustreza napetosti lokalnega
elektrinega omreja.
Tega aparata nikoli ne priklapljajte na
asovno stikalo, da ne bi prilo do nevarnosti.
Aparata ne uporabljajte, e je pokodovan
vti, kabel ali kateri drugi deli.
Pokodovani omreni kabel zamenja podjetje
Gorenje, Gorenjev pooblaeni servis ali
ustrezno usposobljeno osebje.
Aparat hranite izven dosega otrok.
Aparata nikoli ne pustite delovati brez
nadzora.
Nikoli ne preseite maksimalnega asa
obratovanja 10 minut.
Aparat vedno izklopite s pritiskom gumba za
vklop/izklop.
Preden snamete katerega izmed delov,
aparat izklopite in ga izkljuite iz elektrinega
omreja.
Motorne enote nikoli ne potapljajte v vodo ali
katerokoli drugo tekoino ter je ne spirajte pod
pipo.
Med delovanjem aparata vanj nikoli ne vtikajte
sestavin s prsti ali predmetom (npr. lopatico).
V te namene uporabite potiskalo.
Z rezalno enoto ravnajte zelo previdno, e
posebej med njenim odstranjevanjem s
spiralaste gredi in med ienjem. Rezalni
robovi so zelo ostri!
Nikoli ne uporabljajte nastavkov ali delov
drugih proizvajalcev, ki jih ni posebej odobrilo
podjetje Gorenje. V nasprotnem primeru
boste razveljavili garancijo.
Pred prvo uporabo aparata skrbno oistite vse
dele, ki bodo prili v stik s hrano.
Kovinskih delov ne pomivajte v pomivalnem
stroju, saj bodo deli zaradi istil potemneli ali
oksidirali. Za ve informacij o ienju delov si
oglejte poglavje "ienje".
Aparat je namenjen izkljuno uporabi v
gospodinjstvu.
Aparata ne priklapljajte na zunanje asovno
stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da
ne povzroite nevarnosti.
Ta oprema je oznaena v skladu z evropsko
smernico 2002/96/EG o odpadni elektrini in
elektronski opremi (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Smernica
opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z
odpadno elektrino in elektronsko opremo, ki
veljajo v celotni Evropski Uniji.
Varnostni sistem
Aparat je opremljen z neponastavljivo in na tok
obutljivo stekleno varovalko, ki v primeru
okvare motorja prekine dovod elektrine
energije in s tem preprei pregrevanje naprave.
Sistem samodejno prekine napajanja aparata v
primeru pregretja.
e vaa naprava nenadoma neha delovati:
1. Izvlecite omreni vti iz vtinice.
2. Aparat pustite hladiti za 60 minut.
3. Prikljuite omreni vti nazaj v vtinico.
4. Pritisnite glavni gumb na vklop.
5. Pritisnite rdeo tipko , ki se nahaja na spodnji
strani aparat in pritisnite gumb za vklop1. Motorna enota
2. Gumb za vklop/izklop
3. Vzvratna funkcija
4. Gumb za loitev ohija od rezilne
enote
5. Ohije rezalne enote
6. Pladenj
7. Diski za mletje
9. Cev za klobase
8. Loevalnik


4
aparata.
e se vas termostat aktivira pogosto, potem
pokliite servisno enoto Gorenje.
Mletje mesa - napotki in opozorila
Rezilni robovi enote naj bodo usmerjeni
navzven.
Zareza ploe za mletje se mora prilegati
izboklini ohija rezilne enote.
Nikoli ne uporabljajte zamrznjenega mesa!
Aparata med uporabo ne preobremenjujte z
vnosom prevelikih koliin mesa v ohije
rezilne enote.
Nareite meso na 10 cm dolge in 2 cm debele
trakove.
Odstranite kosti, hrustanec in kite.
Pripravljeno meso poloite na pladenj.
Za vklop aparata potisnite stikalo za
vklop/izklop naprej.
S potiskalom neno potisnite meso v ohije
rezilne enote.
Za tatarski biftek zmeljite meso s ploo za
srednje grobo mletje.

Priprava klobas - napotki in
opozorila
Najprej vedno zmeljite meso.
Ena izmed zarez loevalnika se mora prilegati
izboklini ohija rezilne enote.
Ovoj za klobase 10 minut namakajte v
mlani vodi in ga nato mokrega navlecite na
cev za klobase. Ne prekrivajte lebiev za
izpust zraka na cevi.
Zmleto meso poloite na pladenj.
Za vklop aparata pritisnite gumb za
vklop/izklop.
S potiskalom zmleto meso neno
potisnite v ohije rezilne enote.
e se ovoj zatakne na cev, ga zmoite z
nekaj vode.

ienje - nasveti in opozorila
Ohije rezilne enote oistite tako, da v njej
zmeljete nekaj kosov kruha.
Aparat pred odstranitvijo nastavka ali
ienjem motorne enote vedno izkljuite iz
elektrinega omreja.
Odstranite potiskalo in pladenj.
Odvijte navojni obro in odstranite ploo za
mletje, rezilno enoto in spiralasto gred.
S pritiskom na gumb za loitev rezilne
enote in zasukom rezilne enote v desno
odstranite ohije rezilne enote.
Rezilno enoto in ploe za mletje namaite z
mastjo ali oljem, da ne bodo rjavele.
Kovinskih delov ne pomivajte v pomivalnem
stroju, saj bodo deli zaradi istil potemneli
ali oksidirali.
Pomo za shranjevanje dodatkov

OKOLJE
Aparata po preteku ivljenjske dobe ne zavrzite
skupaj z obiajnimi gospodinjskimi odpadki,
temve ga odloite na uradnem zbirnem mestu
za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi
okolja.


5
Garancija in servis
Za informacije ali v primeru teav se obrnite na
Gorenjev center za pomo uporabnikom v vai
dravi (telefonsko tevilko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). e v vai
dravi taknega centra ni, se obrnite na
lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev
oddelek za male gospodinjske aparate.

Samo za osebno uporabo!

GORENJE
VAM ELI OBILO ZADOVOLJSTVA
PRI UPORABI VAEGA APARATA!

Pridrujemo si pravico do sprememb!6
UPUTE ZA UPORABU HR
Vano
Prije koritenja aparata paljivo proitajte
ove upute za uporabu i spremite ih za
budue potrebe.
Razina buke: Lc < 85 dB (A)
Ovaj aparat nije namijenjen osobama
(ukljuujui djecu) sa smanjenim fizikim ili
mentalnim sposobnostima niti osobama koje
nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako
im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost
dala doputenje ili ih uputila u koritenje
aparata. Malu djecu potrebno je nadzirati kako
se ne bi igrala s aparatom.
Prije prikljuivanja ureaja provjerite odgovara
li mreni napon naveden na aparatu naponu
lokalne mree.
Kako biste izbjegli potencijalno opasne
situacije, ovaj aparat nikada ne smije biti
spojen na bilo kakav prekida timera.
Ne koristite aparat ako su mreni kabel, utika
ili drugi dijelovi oteeni.
Ako se mreni kabel oteti, mora ga zamijeniti
tvrtka Gorenje, ovlateni Gorenje servisni
centar ili kvalificirana osoba kako bi se
izbjegle potencijalno opasne situacije.
Aparat drite izvan dohvata djece.
Aparat nikad ne smije raditi bez nadzora.
Nemojte nikada prekoraiti maksimalno
vrijeme rada od 10 minuta kod svake funkcije.
Uvijek iskljuite aparat pritiskom na gumb za
ukljuivanje/iskljuivanje.
Prije skidanja nastavaka iskljuite aparat i
izvucite kabel iz utinice.
Nemojte nikada uranjati jedinicu motora u
vodu ili neku drugu tekuinu i ne ispirite je pod
vodom.
Nikada prstima ili predmetima (primjerice,
lopaticom) ne gurajte sastojke u kuite
rezaa dok aparat radi. Za tu namjenu
koristite samo potiskiva.
Budite vrlo oprezni dok rukujete jedinicom za
rezanje, pogotovo dok je vadite iz spiralne
cijevi i tijekom ienja. Rubovi su vrlo otri!
Nikada ne koristite pribor ili dijelove drugih
proizvoaa ili dijelove koje tvrtka Gorenje nije
preporuila.Ako se takav pribor ili dijelovi
koriste, jamstvo e prestati vrijediti.
Prije prve uporabe aparata dobro operite
dijelove koji e dolaziti u kontakt s hranom.
Metalne dijelove nemojte prati u stroju za
pranje posua jer e potamniti i oksidirati zbog
deterdenata koji se koriste za stroj za pranje
posua. Pogledajte odjeljak ienje za upute
kako istiti razne dijelove.
Kako biste izbjegli opasne situacije, aparat
nikada nemojte spajati na vanjski prekida
kojim upravlja mjera vremena ili sustav
daljinskog upravljanja.
Aparat je namijenjen samo za kunu
uporabu.
Sigurnosni sustav
Ovaj aparat je opremljen fiksnim staklenim
osiguraem osjetljivim na struju koji prekida
napajanje strujom u sluaju zatajenja motora
kako bi se sprijeilo pregrijavanje aparata.
Sustav automatski smanjiti napajanje aparata u
sluaju pregrijavanja.
Ako va ureaj iznenada prestane raditi:
1. Izvui utika iz utinice.
2. Ostavljanje hlaen Aparati za 60 minuta.
3. Prikljuite glavni prkida natrag u utinicu.
4. Pritisnite gumb za iskljuivanje ureaja.
5. Pritisnite crveni gumb koji se nalazi na dnu
aparata i pritisnite prekida za ukljuivanje
ureaja.
Ako je Va termostat ukljuen esto, onda
nazvati slubu jedinica Gorenje.
1. Jedinica motora
2. Ukljueno / iskljuiti
3. Povratak
4. Gumb za otputanje
5. Kuite rezaa
6. Pladanj
7. Disk za mljevenje
8. Cjev za kobasice
9. Razdjelnik


7
Mljevenje mesa - savjeti i
upozorenja
Provjerite jesu li otri bridovi jedinice za
rezanje postavljeni prema van.
Provjerite nalijee li zarez na disku za
mljevenje na izboinu na kuitu rezaa.
Nikada ne koristite smrznuto meso!
Aparat tijekom upotrebe nemojte
preoptereivati gurajui previe mesa u
kuite rezaa.
Izreite meso na komade duljine 10 cm i
debljine 2 cm.
Izvadite kosti te to je vie mogue hrskavica i
tetiva.
Pripremljeno meso stavite na pladanj.
Za ukljuivanje aparata pritisnite gumb za
ukljuivanje/iskljuivanje.
Koristite potiskiva kako biste njeno potisnuli
meso u kuite rezaa.
Za tartarski biftek, sameljite meso dvaput
pomou srednjeg diska za mljevenje.


ienje - savjeti i upozorenja
Uklonite meso preostalo u kuitu rezaa
proputanjem komada kruha kroz aparat.
Uvijek izvucite mreni kabel iz utinice prije
odvajanja nastavaka ili ienja jedinice
motora.
Skinite potiskiva i pladanj.
Odvrnite privrsni navojni prsten, izvadite disk
za mljevenje, jedinicu za rezanje te spiralnu
cijev.
Skinite kuite rezaa pritiskom na gumb za
otputanje i okretanjem kuita rezaa
udesno.
Jedinicu za rezanje i diskove za mljevenje
treba blago premazati mau ili uljem kako bi
se sprijeila korozija.
Metalne dijelove nemojte prati u stroju za
pranje posua jer e potamniti i oksidirati zbog
deterdenata koji se koriste za stroj za pranje
posua.

Okolina
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalai oznauje, da se s tim
proizvodom ne smije postupiti kao s
otpadom iz domainstva. Umjesto toga treba
biti uruen prikladnim sabirnim tokama za
recikliranje elektronikih i elektrikih aparata.
Ispravnim odvoenjem ovog proizvoda sprijeit
ete potencijalne negativne posljedice na okoli
i zdravlje ljudi, koje bi inae mogli ugroziti
neodgovarajuim rukovanjem otpada ovog
proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da
kontaktirate Va lokalni gradski ured, uslugu za
odvoenje otpada iz domainstva ili trgovinu u
kojoj ste kupili proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u sluaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomo korisnicima u vaoj
dravi (telefonski broj nai ete u
meunarodnom garancijskom listu). Ako u
vaoj dravi nema takvog centra, obratite se
lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za
male kuanske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!
GORENJE
VAM ELI PUNO ZADOVOLJSTVA U RADU
S VAIM APARATOM!

Pridravamo pravo do promjena!

8
UPUTSTVO ZA UPOTREBU SRB, MNE


1. Jedinica motora
2. Dugme za ukljuivanje
3. Povratak
4. Dugme za otvaranje
5. Kuite rezaa
6. Podloak
7. Ploa za mletje
8. Cev za klobasice
9. Separator
Vano
Pre upotrebe paljivo proitajte ovo
uputstvo i sauvajte ga za budue potrebe.
Jaina buke: Lc < 85 dB (A)
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od
strane osoba (ukljuujui i decu) sa
smanjenim fizikim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i
znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu
instrukcija za upotrebu aparata datih od
strane osobe koja odgovara za njihovu
bezbednost. Deca moraju da budu pod
nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
Pre ukljuivanja aparata proverite da li napon
naznaen na aparatu odgovara naponu
lokalne mree.
Da biste izbegli opasnu situaciju, ovaj aparat
nikad ne sme biti prikljuen na prekida
kontrolisan tajmerom.
Aparat ne upotrebljavajte ako su kabl, utika ili
drugi delovi oteeni.
Da bi se izbegao rizik, glavni kabl u sluaju
oteenja treba da zameni kompanija
Gorenje, tj. servisni centar ovlaen od strane
kompanije Gorenje ili osoba sa odgovarajuim
kvalifikacijama.
Aparat uvajte van domaaja dece.
Aparat nikada ne ostavljajte da radi bez
nadzora.
Aparat za bilo koju namenu nikada ne
upotrebljavajte due od 10 minuta.
Aparat uvek iskljuite pritiskom na dugme za
ukljuivanje/iskljuivanje.
Pre skidanja dodatnog pribora obavezno
iskljuite aparat i iskljuite ga iz napajanja.
Ne uranjajte jedinicu motora u vodu ili
neku drugu tenost, ne ispirajte je pod
slavinom.
Kada je aparat ukljuen, ne
upotrebljavajte predmete (npr. lopaticu) ili
prste da biste namirnice ubacili u cev za
punjenje. Za ovu namenu upotrebljavajte
iskljuivo potiskiva.
Budite izuzetno paljivi prilikom
rukovanja jedinicom rezaa, osobito kada
je vadite iz pune vodilice i prilikom ienja.
Ivice rezaa su veoma otre!
Nikada ne upotrebljavajte dodatke ili
delove drugih proizvoaa koji nisu
preporueni od strane kompanije Gorenje.
U sluaju upotrebe takvih delova, garancija
prestaje da vredi.
Pre prve upotrebe temeljito oistite
delove koji dolaze u kontakt sa
namirnicama.
Metalne delove ne perite u maini za
pranje sudova jer ti delovi mogu da
potamne ili oksidiraju od deterdenata za
mainsko pranje.Upute o ienju razliitih
delova potraite u poglavlju ienje.
Da se ne biste izlagali opasnosti, aparat
nikada ne prikljuujte na spoljni prekida
kontrolisan tajmerom niti na sistem sa
daljinskom kontrolom.
Aparat je namenjen iskljuivo upotrebi
u domainstvu.
Bezbednosni sistem
Aparat je opremljen osiguraem od stakla
osetljivog na elektrinu struju koji se ne moe
resetovati, a prekida protok struje u sluaju
kvara motora da bi se spreilo pregrevanje
aparata.
Sustav automatski smanjiti napajanje aparata u
sluaju pregrijavanja. Ako va ureaj iznenada
prestane raditi:
1. Izvui utika iz utinice.
2. Ostavljanje hlaen Aparati za 60 minuta.

9
3. Prikljuite glavni prkida natrag u utinicu.
4. Pritisnite gumb za iskljuivanje ureaja.
5. Pritisnite crveni gumb koji se nalazi na dnu
aparata i pritisnite prekida za ukljuivanje
ureaja.

Ako je Va termostat ukljuen esto, onda
nazvati slubu jedinica Gorenje.
Mlevenje mesa - saveti i
upozorenja
Proverite da li su otrice rezaa okrenute
prema spolja.
Proverite da li leb diska za mlevenje
ulazi u istureni deo na kuitu rezaa.
Nikada ne koristite zamrznuto meso!
Aparat prilikom upotrebe nemojte preopteretiti
tako da u kuite rezaa stavite previe mesa.
Isecite meso na trake duge 10 cm i
iroke 2 cm.
Uklonite to vie kosti, hrskavica i tetiva.
Pripremljeno meso stavite na podloak.
Aparat ukljuite pritiskom na dugme za
ukljuivanje/iskljuivanje. 5 Potiskivaem
lagano potisnite meso u kuite rezaa.
Za tartar biftek dva puta i zmelj ite
meso pomou srednj e finog diska za
mlevenje.

Pravljenje kobasica - saveti i
upozorenja
Uvek prvo sameljite meso.
Proverite da li jedan od lebova na separatoru
odgovara isturenom delu na kuitu rezaa.
Crevo kobasice ostavite da se 10 minuta
namae u mlakoj vodi. Zatim vlano crevo
stavite na cev za kobasice. Na cevi nemojte
blokirati otvore za vazduh.
Mleveno meso stavite na podloak.
Aparat ukljuite pritiskom na dugme za
ukljuivanje/iskljuivanje.
Mleveno meso lagano potisnite u kuite
rezaa pomou potiskivaa.
Ako se crevo zaglavi na cevi za kobasice,
pokvasite ga vodom.

ienje - saveti i upozorenja
Meso koje je ostalo u kuitu rezaa izvadite
tako da kroz kuite provedete pare
hleba.
Aparat uvek iskljuite pre skidanja dodataka ili
ienja jedinice motora.
Skinite potiskiva i podloak.
Odvrnite prsten sa navojem i skinite disk
za mlevenje,jedinicu rezaa i punu
vodilicu.
Kuite rezaa skinite pritiskom na dugme za
otvaranje i okrenite kuite rezaa na
desnu stranu .
Jedinicu rezaa i diskove za mlevenje
treba lagano premazati masti ili uljem da
ne bi zarali.
Metalne delove ne perite u maini za
pranje sudova jer ti delovi mogu da
potamne ili oksidiraju od deterdenata za
mainsko pranje.

10
Zaita okoline
Simbol na proizvodu ili na njegovoj
ambalai oznaava, da se sa tim
proizvodom ne sme postupati kao sa
otpadom iz domainstva. Umesto toga,
proizvod treba predati odgovarajuim sabirnim
centrima za reciklau elektronskih I elektrinih
aparata. Ispravnim odvoenjem ovog proizvoda
spreiete potencijalne negativne posledice na
ivotnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inae
mogli biti ugroeni neodgovarajuim
rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za
dobijanje detaljnih informacija o tretmanu,
odbacivanju I ponovnom korienju ovog
proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim
lokalnim ustanovama, slubom za sakupljanje
kunog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste
kupili ovaj proizvod.
Garancija i servis
Za informacije ili u sluaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomo korisnicima u vaoj
dravi (telefonski broj nai ete u
meunarodnom garantnom listu). Ako u vaoj
dravi nema takvog centra, obratite se
lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja
za male kuanske aparate.

Nije za komercialnu upotrebu!


GORENJE
VAM ELI MNOGO ZADOVOLJSTVA U
RADU S VAIM APARATOM!
Pridravamo pravo do promen11
INSTRUCTION MANUAL EN


1. Motor unit
2. On button
3. Reverse
4. Release button
5. Cutter housing
6. Feeding tray
7. Grinding disc
8. Sausage horn
9. Separator
Important
Read these instructions for use carefully
before using the appliance and save them
for future reference.
Noise level: Lc <85 dB(A)
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do
not play with the appliance.
Check if the voltage indicated on the
appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance.
In order to avoid a hazardous situation,
this appliance must never be connected to a
timer switch.
Do not use the appliance if the mains cord,
the plug or other parts are damaged.
If the mains cord is damaged, it must be
replaced by Gorenje, a service centre
authorized by Gorenje or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
Keep the appliance out of the reach of
children.
Never let the appliance run unattended.
Never exceed the maximum operating time of
10 minutes at all applications.
Always switch the appliance off by
pressing the on/off button.
Switch the appliance off and unplug it before
detaching any accessory.
Never immerse the motor unit in water or
any other liquid, nor rinse it under the tap.
Never use your fingers or an object (e.g.
a spatula) to push ingredients into the
cutter housing while the appliance is
running. Only the pusher is to be used for this
purpose.
Be very careful when handling the cutter
unit, especially when removing it from the
worm shaft and during cleaning. The cutting
edges are very sharp!
Never use any accessories or parts from
other manufacturers or that have not been
specifically advised by Gorenje, d.d.. Your
guarantee will become invalid if such
accessories or parts have been used.
Thoroughly clean the parts that will come into
contact with food before you use the
appliance for the first time.
Do not clean the metal parts in the
dishwasher, as dishwasher detergents will
cause these parts to darken or oxidize. See
the Cleaning section for instructions on how
to clean the various parts.
This appliance is meant for household use
only.
Never connect this appliance to an external
timer switch or remote control system in order
to avoid a hazardous situation.
This appliance is marked according to the
European directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
This guideline is the frame of a European-wide
validity of return and recycling on Waste
Electrical and Electronic Equipment.
Safety system
This appliance is equipped with a non-
resettable, current-sensitive glass fuse that cuts
off the power supply in case of motor failure to
prevent overheating of the appliance.
This system will automatically cut off the power
supply to the appliance in case of overheating.
If your appliance suddenly stops running:
1. Pull the mains plug out of the socket.
2. Let the appliance cool down for 60

12
minutes
3. Put the mains plug in the socket.
4. Press the switch button to turn off the
appliance.
5. Press the circuit breaker button at the
bottom of the appliance to turn on the
appliance.

Please contact you dealer of an authorized
service center if the thermostat system is
activated too often.
Mincing meat - tips and warnings
Make sure the cutting edges of the cutter unit
are pointing outwards.
Make sure the notch of the grinding disc
fits onto the projection of the cutter housing.
Never use frozen meat!
Do not overload the appliance during use by
pushing too much meat into the cutter
housing.
Cut the meat into 10cm-long, 2cm-thick strips.
Remove bones, gristles and sinews as much
as possible.
Put the prepared meat on the feeding tray.
Press the on/off button to switch the appliance
on.
Use the pusher to gently push the meat into
the cutter housing.
For steak tartare, mince the meat with the
medium grinding disc twice.

Making sausages - tips and
warnings
Always mince the meat first.
Let the sausage skin soak in lukewarm water
for 10 minutes. Then slide the wet skin onto
the sausage horn. Do not block the air
outlet grooves of the horn.
Put the minced meat of the feeding tray.
Press ON/ OFF button to switch the appliance
on.
If the skin gets stuck on the sausage horn,
wet it with some later.

Cleaning - tips and warnings
Remove any meat left in the cutter housing by
passing pieces of bread through it.
Always switch off and unplug the appliance
before removing accessories or cleaning the
motor unit.
Remove the pusher and the feeding tray.
Unscrew the screw ring and remove the
grinding disc, the cutter unit and the worm
shaft.
Remove the cutter housing by pressing the
release button and by turning the cutter
housing to the right (see the Disassembly
section,
The cutter unit and grinding discs should be
lightly brushed with fat or oil to prevent
rusting.
Do not clean the metal parts in the
dishwasher, as dishwasher detergents will
cause these parts to darken or oxidize.


13
Environment
Do not throw away the appliance with the
normal household waste at the end of its life,
but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve
the environment.
Guarantee & service
If you need information or if you have a
problem, please contact the Gorenje Customer
Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If
there is no Customer Care Centre in your
country, go to your local Gorenje dealer or
contact the Service department of Gorenje
domestic appliances.

For personal use only!


GORENJE
WISHES YOU A LOT OF
PLEASURE WHEN USING YOUR
APPLIANCE

We reserve the right to any modifications!
14
INSTRUKCJA OBSUGI PL

1. Silnik
2. Przecznik zasilania
3. Funkcja cofania
4. Przycisk do zdejmowania obudowy z
jednostki tncej
5. Obudowa jednostki tncej
6. Taca
7. Tarcze do mielenia
8. Kocwka do kiebasy
9. Separator
Wane
Przed pierwszym uyciem urzdzenia zapoznaj
si dokadnie z jego instrukcj obsugi i
zachowaj j na wypadek koniecznoci uycia w
przyszoci.
Poziom haasu: Lc < 85 dB (A)
Urzdzenie nie jest przeznaczone do uytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnociami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysowymi, a take nieposiadajce wiedzy
lub dowiadczenia w uytkowaniu tego typu
urzdze, chyba e bd one nadzorowane
lub zostan poinstruowane na temat
korzystania z tego urzdzenia przez
opiekuna. Nie pozwalaj dzieciom bawi si
urzdzeniem.
Przed podczeniem urzdzenia upewnij si,
czy napicie podane na urzdzeniu jest
zgodne z napiciem w sieci elektrycznej.
W celu uniknicia niebezpiecznych sytuacji
urzdzenia tego nie naley podcza do
wcznika czasowego.
Nie uywaj urzdzenia, jeli przewd
sieciowy, wtyczka lub inne czci s
uszkodzone.
Ze wzgldw bezpieczestwa oddaj
uszkodzony przewd sieciowy do wymiany do
autoryzowanego centrum serwisowego firmy
Gorenje lub odpowiednio wykwalifikowanej
osobie.
Przechowuj urzdzenie w miejscu
niedostpnym dla dzieci.
Nigdy nie pozostawiaj wczonego urzdzenia
bez nadzoru.
Nigdy nie przekraczaj maksymalnego czasu
pracy urzdzenia 10 minut w przypadku
wszystkich zastosowa.
Zawsze wczaj i wyczaj urzdzenie,
naciskajc wycznik.
Wycz urzdzenie i wyjmij wtyczk z
gniazdka elektrycznego przed zdejmowaniem
jakiejkolwiek czci.
Nigdy nie zanurzaj czci silnikowej
urzdzenia w wodzie ani innym pynie. Nie
opukuj jej pod biec wod.
Gdy urzdzenie jest wczone, nigdy nie
wpychaj produktw do moduu tncego
palcami lub innymi przedmiotami (np.
opatk).W tym celu uywaj wycznie
popychacza.
Zachowaj szczegln ostrono przy
dotykaniu elementu tncego, zwaszcza przy
wyjmowaniu go z wau limakowego i
podczas czyszczenia. Ostrza s bardzo ostre!
Nigdy nie uywaj akcesoriw ani czci
zamiennych innych producentw ani takich,
ktre nie s zalecane przez firm Gorenje. W
przypadku uycia takich akcesoriw lub
czci, gwarancja traci wano.
Przed pierwszym uyciem dokadnie umyj
wszystkie czci urzdzenia stykajce si z
ywnoci.
Nie myj metalowych czci w zmywarce,
poniewa detergenty stosowane w
zmywarkach spowoduj przyciemnienie lub
utlenienie tych czci. Instrukcje na temat
sposobu czyszczenia rnych czci znajduj
si w czci Czyszczenie
Urzdzenie jest przeznaczone wycznie do
uytku domowego.
W celu uniknicia niebezpiecznych sytuacji
nie podczaj tego urzdzenia do
zewntrznego
wcznika czasowego lub ukadu zdalnego
sterowania.
Urzdzenie to oznaczono zgodnie z
europejsk wytyczn 2002/96/EG o zuytych
urzdzeniach elektrycznych i elektronicznych
(waste electrical and electronic equipment -
WEEE).

15
Wytyczna ta okrela ramy obowizujcego w
caej Unii Europejskiej odbioru i wtrnego
wykorzystania starych urzdze.
System bezpieczestwa
Urzdzenie to jest wyposaone w jednorazowy,
szklany bezpiecznik, ktry odcina dopyw prdu
w przypadku uszkodzenia silnika, w celu
zapobieenia przegrzaniu urzdzenia.
System ten automatycznie odcite zasilanie do
urzdzenia w przypadku przegrzania.
Jeli urzdzenie przestanie nagle uruchomione:
1. Wycign wtyczk zasilania z gniazdka.
2. Niech urzdzenie ostygnie do 60 minut
3. W wtyczk zasilania do gniazda.
4. Nacinij przycisk, aby przeczy si
wyczy urzdzenie.
5. Nacinij przycisk wycznika Z w dolnej
czci urzdzenia, aby wczy urzdzenie.

Prosimy o kontakt z Tob dealerem
autoryzowanym centrum serwisowym, gdy
system jest wczony termostat zbyt czsto.
Mielenie misa wskazwki i
ostrzeenia
Sprawd, czy ostrza elementu tncego
zwrcone s na zewntrz.
Sprawd, czy w nacicie tarczy mielcej
wsunite s wystpy moduu tncego.
Nigdy nie uywa zamroonego misa!
Nie przeadowa urzdzenia przez wpychanie
zbyt duej iloci misa do moduu tncego.
Potnij miso na paski o dugoci 10 cm i
gruboci 2 cm.
Usu koci, chrzstki i cigna, na ile jest to
moliwe.
Po przygotowane miso na tacy podajcej.
Nacinij wycznik, aby wczy urzdzenie.
Uywaj popychacza, aby delikatnie wpycha
miso do moduu tncego.
Aby przygotowa befsztyk tatarski, dwukrotnie
zmiel miso, uywajc tarczy rednio
mielcej.


Robienie kiebas wskazwki i
ostrzeenia
Zawsze najpierw zmiel miso.
Sprawd, czy w jednym z naci separatora
wsunity jest wystp obudowy tncej.
Namocz flak w letniej wodzie przez 10 minut.
Nastpnie na mokry flak na nasadk
masarsk do kiebas. Nie blokuj rowkw
ujcia powietrza znajdujcych si na nasadce.
Po zmielone miso na tacy podajcej.
Nacinij wycznik, aby wczy urzdzenie.
Za pomoc popychacza delikatnie wpychaj
zmielone miso do moduu tncego.
Jeli flak przyklei si do nasadki masarskiej,
zwil j wod.16
Czyszczenie wskazwki i
ostrzeenia
Usu pozostaoci misa z moduu tncego,
przepuszczajc przez niego kawaki chleba.
Zawsze przed odczaniem akcesoriw lub
czyszczeniem czci silnikowej wycz
urzdzenie i wyjmij wtyczk z gniazdka
elektrycznego.
Wyjmij popychacz i tac podajc.
Odkr mocujcy i wyjmij z maszynki tarcz
mielc, element tncy i wa limakowy.
Zdejmij modu tncy: nacinij przycisk
zwalniajcy i obr modu tncy w prawo.
Modu tncy i tarcze mielce naley lekko
przetrze tuszczem lub olejem, aby zapobiec
ich rdzewieniu.
Nie myj metalowych czci w zmywarce,
poniewa detergenty stosowane w
zmywarkach spowoduj przyciemnienie lub
utlenienie tych czci.


rodowisko
Urzdzenia po upywie okresu
eksploatacyjnego nie naley usun wraz ze
zwykymi odpadami komunalnymi, lecz odda
na urzdowo okrelone skadowisko do
recyklingu. Postpujc w ten sposb,
przyczyniaj si Pastwo do zachowania
czystego rodowiska.
Gwarancja i serwis naprawczy
W celu uzyskania informacji lub w razie
problemw z urzdzeniem, zwrci si do
centrum pomocy uytkownikom Gorenja w
danym pastwie (numer telefonu znajduje si
na midzynarodowej karcie gwarancyjnej).
Jeeli w danym kraju nie ma takiego centrum,
naley zwrci si do lokalnego sprzedawcy
Gorenja lub Dziau maych urzdze AGD.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!


GORENJE YCZY PASTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UYTKOWANIA URZDZENIA

17
MANUAL DE UTILIZARE RO1. Unitatea motorului
2. Butonul de pornire
3. Revers
4. Butonul de desprindere
5 Tavi pentru accesorii
6. Horn pentru alimentare
7. Accesoriu pentru tocat/mcinat
8. Accesoriu pentru crnai
9. Separator
Important
Citii aceste instruciuni de utilizare cu
atenie nainte de a folosi aparatul i
pstrai-le pentru consultare ulterioar.
nainte de a conecta aparatul, verificai dac
tensiunea indicat pe aparat corespunde
tensiunii de alimentare locale.
Nivel de zgomot: Lc < 85 dB (A)
Acest aparat nu trebuie utilizat de ctre
persoane (inclusiv copii) care au capaciti
fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt
lipsite de experien i cunotine, cu excepia
cazului n care sunt supravegheai sau instruii
cu privire la utilizarea aparatului de ctre o
persoan responsabil pentru sigurana lor.
Copiii trebuie supravegheai pentru a nu se
juca cu aparatul.
Pentru a evita orice accident, acest aparat nu
trebuie conectat la un ntreruptor comandat
de un ceas electronic.
Nu folosii aparatul dac techerul, cablul de
alimentare sau alte componente sunt
deteriorate.
n cazul n care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie nlocuit de Gorenje,
de un centru de service autorizat de Gorenje
sau de personal calificat n domeniu pentru a
evita orice accident.
Nu lsai aparatul la ndemna copiilor.
Nu lsai aparatul s funcioneze
nesupravegheat.
Nu depii timpul maxim de funcionare de
10 minute pentru toate dispozitivele.
Oprii aparatul apsnd butonul Pornit/Oprit.
Oprii aparatul i scoatei-l din priz nainte de
a demonta vreun accesoriu.
Nu introducei blocul motor n ap sau n alt
lichid i nici nu-l cltii sub jet de ap.
Nu mpingei ingredientele n carcasa cuitului
cu degetele sau cu un obiect (cum ar fi o
spatul) n timp ce aparatul funcioneaz. n
acest scop se utilizeaz numai mpingtorul.
Avei mare grij cnd mnuii cuitul, mai ales
cnd l scoatei de pe axul melcului i l
curai. Marginile acestuia sunt foarte
ascuite!
Nu folosii accesorii sau componente de la ali
productori sau care nu au fost recomandate
de Gorenje. n caz contrar, garania nu va mai
fi valabil.
Curai foarte bine componentele care vin n
contact cu alimentele nainte de a utiliza
aparatul pentru prima oar.
Nu curai componentele metalice n maina
de splat vase, deoarece detergenii speciali
vor provoca nnegrirea sau oxidarea acestora.
Pentru instruciuni despre modul de curare a
diferitelor componente, consultai seciunea
Curare.
Acest aparat este destinat exclusiv uzului
casnic.
Nu conectai niciodat acest aparat la un ceas
electronic extern sau un sistem de comand
de la distan pentru a evita situaiile
periculoase.
Acest aparat este marcat corespunztor
directivei europene 2002/9/CE n privina
aparatelor electrice i electronice vechi (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare
napoi, valabil n ntreaga UE, i valorificarea
aparatelor vechi.
Sistem de securitate
Acest sistem va tia sursa de alimentare la aparat
n caz de supranclzire.
n cazul n care aparatul se oprete brusc n
execuie:
1. Trage conectai la reea din priz.
2. S aparatului rceasc timp de 60 de minute
3. Pune la reea plug n priz.
4. Apsai pe buton pentru a comuta a opri

18
aparatul.
5. Apsai pe butonul de disjunctor Z n partea de
jos a aparatului pentru a porni de pe aparat.

V rugm s v contactai distribuitorul de un
centru de service autorizat n cazul n care
termostatul de sistem este activat de prea multe
ori.
Prepararea crnailor - sugestii i
avertismente
Tocai ntotdeauna carnea nainte.
Fixai o cresttur a separatorului n spaiul
corespunztor de pe carcasa cuitului.
Punei membrana pentru crnai n ap
cldu timp de 10 minute.Apoi culisai
membrana umed pe plnia pentru crnai.
Nu blocai canelurile de ieire a aerului din
plnie.
Punei carnea tocat n tava de alimentare.
Apsai butonul Pornit/Oprit pentru a porni
aparatul.
mpingei uor carnea tocat n carcasa
cuitului cu ajutorul mpingtorului.
Dac membrana rmne lipit de plnie,
umezii-o cu puin ap.

Prepararea pastelor - sugestii i
avertismente
Tiai aluatul de paste n buci late de aprox. 3 cm.
Fixai cresttura discului pentru tagliatelle sau
spaghete n spaiul corespunztor de pe
carcasa cuitului.
Punei o bucat de aluat n tava de
alimentare.
Apsai butonul Pornit/Oprit pentru a porni
aparatul.
mpingei uor aluatul n carcasa cuitului cu
ajutorul mpingtorului.
Pastele trebuie preparate n ap clocotit cu
sare imediat dup ce sunt fcute pentru a se
evita lipirea lor.
Utilizai acul din plastic furnizat pentru

nlocuirea
Pentru a nlocui un mecanism defect:
Scoatei axul melcului de pe carcasa cuitului.
Slbii urubul mecanismului cu ajutorul unei
urubelnie.
Scoatei mecanismul de pe axul melcului.
Fixai noul mecanism pe axul melcului i
strngei urubul.

Mediul nconjurtor
Nu aruncai aparatul mpreun cu deeurile
casnice atunci cnd nu mai este utilizabil, ci
nmnai-l la un punct oficial de colectare
pentru reciclare. Astfel ajutai la conservarea
mediului.
Garanie & service
Dac avei nevoie de informaii sau avei o
problem, contactai Centrul Relaii Clieni
Gorenje din ara dumneavoastr (vei gsi
numrul de telefon n broura de garanie
tradus n mai multe limbi). Dac nu exist
niciun Centru de Relaii Clieni n ara
dumneavoastr, mergei la dealer-ul local
Gorenje sau contactai Departamentul de
Service al Aparatelor Domestice Gorenje.
Numai pentru uz personal!

GORENJE
V DORETE S FOLOSII PRODUSELE
NOASTRE CU MULT PLCERE
Ne rezervm dreptul oricror modificri

19
NVOD NA OBSLUHU SK

Dleit
Pred pouitm zariadenia si pozorne
pretajte tento nvod a odlote si ho na
neskorie pouitie.
Deklarovan hodnota emisie hluku je <85
dB(A) re 1pw
Zariadenie nepouvajte, ak s zstrka,
sieov kbel alebo in siastky pokoden.
Toto zariadenie nesm pouva osoby
(vrtane det), ktor maj obmedzen telesn,
zmyslov alebo mentlne schopnosti alebo
ktor nemaj dostatok sksenost a znalost,
pokia nie s pod dozoromalebo im nebolo
vysvetlen pouvanie tohto zariadenia
osobou zodpovednou za ich bezpenos. Deti
musia by pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadenm.
Pred pripojenm zariadenia do siete
skontrolujte, i shlas naptie, uveden na
zariaden a naptie v miestnom
rozvodeelektrickej energie.
Aby ste predili nebezpenm situcim,
nesmiete zariadeniepripoji do siete
prostrednctvom asovho spnaa.
Zariadenie nepouvajte, ak je kbel, zstrka
alebo in aszariadenia pokoden.
Ak je pokoden sieov kbel,mus ho
vymeni kvalifikovanpersonl spolonosti
Gorenje alebo servisnho
centraautorizovanho spolonosou Gorenje,
alebo podobne kvalifikovanosoba, aby sa
predilo nebezpenm situcim.
Zariadenie odkladajte mimo dosahu det.
Zariadenie nikdy nenechajte pracova bez
dozoru.
Pri celkovom pouit nikdy neprekrote
maximlny prevdzkovas 10 mint.
Zariadenie vdy vypnite stlaenm vypnaa.
Pred odpojenm akhokovek prsluenstva
vypnite zariadenie aodpojte ho zo siete.
Pohonn jednotku nikdy neponrajte do vody
ani inej kvapaliny,ani ju neoplachujte pod
tecou vodou.
Pokm je zariadenie v innosti, nikdy
nepouvajte prsty ani iadnepredmety (napr.
vareku) na zatlaenie surovn cez
dvkovaciutrubicu do ndoby. Na tento el
smiete poui jedine piest.
Pri narban s reznou jednotkou bute vemi
opatrn, hlavnevtedy, ke ju demontujete zo
zvitovho hriadea a poas istenia.Rezn
hrany s vemi ostr!
Nepouvajte prsluenstvo inho vrobcu ne
Gorenje, aniprsluenstvo, ktor spolonos
Gorenje vslovne neodporuila.Aktakto
siastky alebo prsluenstvo pouijete,
zruka na vae
zariadenie strat platnos.
Pred prvm pouitm zariadenia dkladne
oistite vetkysiastky, ktor prdu do styku s
potravinami.
Kovov asti neumvajte v umvake na riad,
pretoe istiaciprostriedok spsob, e tieto
siastky stmavn alebo zoxiduj.Intrukcie o
isten jednotlivch ast zariadenia s
uveden v
kapitole istenie
Toto zariadenie je uren len na pouitie v
domcnosti.
Aby nedolo k nebezpenm situcim, nikdy
nepripjajte zariadenie k externmu
asovmu spnau ani diakovmu
ovldaciemu systmu.

Tento spotrebi je oznaen v slade s
eurpskou smernicou 2002/96/EG o nakladan
s pouitmi elektrickmi a elektronickmi
zariadeniami (waste electrical and electronic
equipment - WEEE). Tto smernica stanov
jednotn eurpsky (EU) rmec pre sptn
odber a recyklovanie pouitch zariaden.
1. Jednotka motora
2. Tlaidlo zapnutia
3. Sptn chod
4. Uvoovacie tlaidlo
5. Telo mlyneka
6. Podvacia miska
7. Disky na mletie
8. Nstavec na klobsy,
9. Oddeova


20
Bezpenostn systm
Toto zariadenie je vybaven sklenenou
poistkou, ktor preru dodvku prdu v
prpade zlyhania motora, aby sa zabrnilo
prehriatiu zariadenia. Zariadenie je tie
vybaven mechanickou ochranou.
Tento systm bude automaticky odrezan
napjanie zariadenia v prpade prehriatia.
Ak vae zariadenie naraz zastav chod:
1. Vytiahnite sieov zstrku zo zsuvky.
2. Nechajte spotrebi vychladn po dobu 60
mint
3. Vlote sieov zstrku do zsuvky.
4. Stlate tlaidlo pre prepnanie vypnutie
spotrebia.
5. Stlate tlaidlo Z isti v spodnej asti
spotrebia na zapnutie zariadenia.

Prosm Vs kontaktova predajcu
autorizovanho servisnho strediska v prpade,
e termostat systm je aktivovan a prli
asto.
Mletie msa - tipy a varovania
Rezn jednotku vlote tak, aby jej rezn hrany
smerovali von.
Postarajte sa, aby do drky disku zapadol
vstupok na vntornej strane tela mlyneka.
Nikdy nepouvajte mrazen mso!
Zariadenie poas pouvania nepreaujte
tlaenm privekho mnostva msa do tela
mlyneka.
Mso nakrjajte na psy hrbky 2 cm a dky
10 cm.
Odstrte kosti, a o najviac chrupaviek a
liach.
Pripraven mso vlote do hrdla mlyneka.
Stlate vypna, aby ste zariadenie zapli.
Na jemn zatlaenie msa do tela mlyneka
pouite piest.
Pri prprave tatarskho bifteku zomete mso
dvakrt pomocou nstavca na stredne hrub
mletie.


Vroba klobs - tipy a varovania
Mso vdy najskr pomelte.
Uistite sa, aby jeden zo zrezov oddeovaa
zapadal do vstupku na tele mlyneka.
Nechajte revo klobsy 10 mint nasiaknu vo
vlanej vode. potom nasute mokr revo na
trubicu pre klobsy.
Pomlet mso vlote do hrdla mlyneka.
Stlate vypna, aby ste zariadenie zapli.
Na jemn zatlaenie pomletho msa do tela
mlyneka pouite piest.
Ak sa revo prilep na nstavec, navlhite ho
vodou.

istenie - tipy a varovania
Pretlaenm kskov chleba cez telo mlyneka
odstrte akkovek zvyky msa.
Pred odpojenm prsluenstva alebo pred
istenm pohonnej jednotky vdy zariadenie
vypnite a odpojte zo siete.
Vyberte piest a demontujte hrdlo mlyneka.
Odmontujte krok so zvitom a vyberte disk
na mletie, n a zvitovkov hriade.

21
Stlate uvoovacie tlaidlo a otote doprava
uvonite puzdro noa.
Rezn jednotka a mlecie disky sa musia
jemne namaza masou alebo olejom, aby sa
zabrnilo hrdzaveniu.
Kovov asti neistite v umvake na riad,
pretoe istiaci prostriedok spsob, e tieto
siastky stmavn alebo zoxiduj.

ivotn prostredie
Nevyhadzujte spotrebi po ukonen ivotnosti
s benm domcim odpadom, ale odovzdajte
ho v oficilnej miestnej zberni na recyklciu.
Tmto konanm pomete chrni ivotn
prostredie.
Zruka & servis
Ak potrebujete informcie, alebo ak mte
problm, sa spojte so strediskom pre
starostlivos o zkaznkov Gorenje vo vaej
krajine (slo telefnu njdete na zrunom
liste). Ak sa vo vaej krajine nenachdza
stredisko pre starostlivos o zkaznkov,
navtvte miestneho predajcu Gorenje, alebo
sa spojte servisn oddelenie spolonosti
Gorenje domce spotrebie.

Len pre pouitie v domcnosti!

GORENJE YCZY PASTWU
WIELE SATYSFAKCJI PODCZAS
UYTKOWANIA URZDZENIA

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

22
HASZNLATI UTASTS HU
Fontos!
A kszlk els hasznlata eltt
figyelmesen olvassa el a hasznlati
tmutatt. rizze meg az tmutatt ksbbi
hasznlatra.
Zajkibocsts: Lc < 85 dB(A)
Ha a hlzati kbel meghibsodott, a
kockzatok elkerlse rdekben Gorenje
szakszervizben, vagy hivatalos
szakszervizben ki kell cserlni. A kszlk
mkdtetsben jratlan szemlyek,
gyerekek, nem beszmthat szemlyek
felgyelet nlkl soha ne hasznljk a
kszlket. Vigyzzon, hogy a gyerekek ne
jtszanak a kszlkkel. Mkds kzben
soha ne hagyja a kszlket felgyelet nlkl.
A kszlk csatlakoztatsa eltt ellenrizze,
hogy a rajta feltntetett feszltsg egyezik-e a
helyi hlzati feszltsggel.
A veszlyes helyzetek elkerlse rdekben,
a kszlket ne csatlakoztassa
idztkapcsolra.
Ne hasznlja a kszlket, ha a hlzati
kbel, a csatlakoz dug vagy egyb
alkatrsz meghibsodott.
Ha a hlzati vezetk meghibsodott, a
kockzatok elkerlse rdekben Gorenje
szakszervizben, vagy hivatalos
szakszervizben ki kell cserlni.
Tartsa a kszlket biztonsgos tvolsgban
gyermekektl.
Ne mkdtesse a kszlket felgyelet
nlkl.
Ne zemeltesse a kszlket meglls nlkl
10 percnl hosszabb ideig.
A kszlket mindig a be-/ki kapcsol gomb
megnyomsval kapcsolja ki.
Tartozk eltvoltsa eltt mindig kapcsolja ki
s ramtalantsa a kszlket.
Ne mertse a motoregysget vzbe vagy ms
folyadkba, s ne bltse le folyvz alatt.
Ne hasznlja az ujjait vagy ms trgyat (pl.
kenlaptot) a hozzvalk teladagol csbe
tltshez, a kszlk mkdse kzben. E
clra csak a nyomrudat hasznlja.
Bnjon vatosan a vgegysggel,
klnsen, amikor a csigamenetrl tvoltja el,
illetve tisztts kzben.A vgksek nagyon
lesek!
Ne hasznljon semmilyen tartozkot vagy
alkatrszt, ami ms gyrttl szrmazik, vagy
amelyet a Gorenje nem hagyott jv. Ha ilyen
tartozkokat vagy alkatrszeket hasznl,
garancija rvnyt veszti.
A kszlk els hasznlata eltt alaposan
tiszttsa meg azokat a rszeket, amelyek az
tellel rintkezni fognak.
Ne tiszttsa a fm rszeket mosogatgpben,
mert a mosogatgp tiszttszereitl ezek a
rszek megsttedhetnek s
oxidldhatnak.A klnbz alkatrszek s
tartozkok tiszttsrl a Tisztts cm
szakaszban olvashat bvebben.
A kszlket csak hztartsi hasznlatra
terveztk.
A veszlyes helyzetek elkerlse rdekben
a kszlket ne csatlakoztassa kls
idztkapcsolra, vagy tvvezrlrendszerre.

Ez a kszlk az elhasznlt villamossgi s
elektronikai kszlkekrl szl 2002/96/EK
irnyelvnek megfelel jellst kapott.
Ez az irnyelv a mr nem hasznlt kszlkek
visszavtelnek s hasznostsnak EU-szerte
rvnyes kereteit hatrozza meg.
1. Motoregysg
2. Bekapcsolgomb
3. Ellenttes irny darlsi md
4. Kiold gomb
5. Vghz
6. Adagoltlca
7. Kzepes finomsg darl trcsa
8. Kzepes kolbsztlt
9. Sztvlaszt


23
Biztonsgi rendszer
A kszlk egy vegtestes olvadbiztostkkal
van felszerelve, amely a motor meghibsodsa
esetn megszaktja az ramelltst, hogy
magakadlyozza a kszlk tlmelegedst.
Ez a rendszer automatikusan megszaktja az
ramelltst a kszlk tlmelegedse esetn.
Ha a kszlk hirtelen lell
1. Hzza ki a hlzati csatlakozt ki az
aljzatbl.
2. Hagyja a kszlket 60 percig hlni.
3. Dugja a hlzati csatlakozt az aljzatba.
4. Nyomja meg a kszlk kikapcsol gombjt.
5. A kszlk ismtelt bekapcsolshoz
nyomja meg a kszlk aljn tallhat
ramellts megszakt gombot.

Amennyiben a termosztt rendszert tl gyakran
kell aktivlni, krjk, forduljon
viszonteladjhoz vagy a terletileg illetkes
szervizkzponthoz.
Hsdarls - tletek s
figyelmeztetsek
gyeljen arra, hogy a vgks vglei kifel
mutassanak.
Vigyzzon arra, hogy az rltrcsa rovtki
illeszkedjenek a vghz nylvnyaihoz.
Ne darljon fagyott hst!
Hasznlat alatt ne terhelje tl a kszlket tl
sok hst prselve a vghzba.
Vgja a hst 10 x 2 cm-es cskokra.
Tvoltsa el a csontokat, porcokat s inakat,
amennyire csak lehetsges.
Helyezze az elksztett hst az
adagoltlcra.
A be-/kikapcsol gomb megnyomsval
kapcsolja be a kszlket.
A nyomrd segtsgvel nyomja a hst
finoman a vghzba.
Vagdalt hshoz (bifsztek) kzepes
darltrcsval ktszer darlja le a hst.


Kolbsz ksztse - tletek s
figyelmeztetsek
A hst elszr mindig darlja le.
Gyzdjn meg arrl, hogy a sztvlaszt
egyik rovtkja pontosan illeszkedik a
vghz nylvnyaihoz.
ztassa a belett langyos vzben 10 percig,
majd hzza r a nedves belet a
kolbsztltre. gyeljen r, hogy ne zrja el a
cs lgkienged nylsait.
Helyezze a ledarlt hst az adagoltlcra.
A be-/kikapcsol gomb megnyomsval
kapcsolja be a kszlket.
A ledarlt hst a nyomrd segtsgvel
nyomja finoman a vghzba.
Ha a br megakad a kolbsztltn, kevs
vzzel nedvestse meg.


24
Tisztts - tancsok s
figyelmeztetsek
Kenyr tpasszrozsval tvoltsa el a
vghzban maradt hst.
Mindig kapcsolja ki a kszlket, ha
tartozkot kvn levenni vagy tiszttani akarja
a motoregysget.
Vegye ki a nyomrudat s az adagoltlct.
Csavarja le a csavarmenetes gyrt s vegye
ki a darltrcst, a vgkst s a
csigatengelyt.
A kiold gomb megnyomsval s a vghz
jobbra fordtsval szerelje le a vghzat a
kszlkrl.
A vgegysget s darltrcskat a
rozsdsods elkerlse rdekben kicsit
kenje t zsrral vagy olajjal.
A fm alkatrszeket ne tiszttsa
mosogatgpben, mert a mosogatgp
tiszttszerei sttedst vagy oxidcit
okozhatnak.


Krnyezetvdelem
A feleslegess vlt kszlk szelektv
hulladkknt kezelend. Krjk,
hivatalos jrahasznost gyjthelyen
adja le, gy hozzjrul a krnyezet
vdelmhez.
Jtlls s szerviz
Ha informcira van szksge, forduljon az
adott orszg Gorenje vevszolglathoz (a
telefonszmot megtallja a vilgszerte
rvnyes garancialevlen). Ha orszgban
nem mkdik vevszolglat, forduljon a
Gorenje helyi szakzlethez vagy a Gorenje
hztartsi kisgpek s szpsgpolsi
termkek zletgnak vevszolglathoz.
Csak szemlyes hasznlatra!
A GORENJE
SOK RMT KVN A
KSZLK HASZNLATHOZ

A mdosts jogt fenntartjuk!


25
I UA


1.
2. . / .
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.


,
,
.
: Lc < 85 (A)

( )
,

, ,

,
. ,
.
.
,
, ,
,
.

.
,
,
.
,
,
Gorenje
.
.

.

(10 ) -
.

./..
- ,
'
.


.


(,
), .
.
,
,
. !

,
, Gorenje.
.

,
.

,

.
.
.

..


2002/96/EC

(WEEE)..

26


, .

.

.
:
1. .
2. 60 ,
.
3. .
4. ./.,
.
5. ,
.


,

..
,

.

'!

,
' .
' 10
2 .
, ,
.
'
.
./.,
.

'
.
' -
',

.'.
,

.

10 .
.
,
.
.
./.,
.

.
,
.27'.
.
'
,
.
.
,
, .
,

(.
.


.

,

.
.

.
.Gorenje (

).
,

Gorenje ,
Gorenje.
!
GORENJE


-
!

28
RU
1.
2. /
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

.
: < 85 (A)

(
) ,

,
, ,

,
.
,
!

, ,
, .


.
,
,
.
,
.

.

.

(10 )
.

./..

,
.


,
(, )
.
.


,
. !


.

.

,
.

,

.

.

.


.


2002/96/EC

(WEEE).29


.,

,
.


.
:
1.
;
2. 60
;
3.
;
4. ,
;
5.
,
.


,

.


,
.
,

.

!

,
.
10
2 .
, ,
.

.
./.,
.

.
-,

..

10 .

.
.

.
./., .

,
.

,
.

,

30

.

.

, .
,

(. )


, .

,

.

.

.
.
(

).
,
Gorenje

Gorenje Domestic Appliances..
!

!


CHO1

GORENJE
,

!


!

1111001