You are on page 1of 7

Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei


Departamentul pentru Invatamantul Primar si Prescolar
METODICA PEDAII EDUCATIEI P!ASTICE I"
I"#ATAMA"TU! PIMA SI PESCO!A
Profesor: Maria Cristea

Student:Cozma( Cumparatu) Mihaela
ANUL:III
Anul scolar:2!"2!!
!
#$MA N%& ! C%$A#I'I#A#$A&
C%$A#I'I#A#$A " definitii :
(ictionarul de peda)o)ie (!*+*) defineste creati,itatea ca fiind capacitatea de a produce - de a
realiza ce,a nou si de ,aloare pe .aza celor stiute- e/istente&
Al&%osca afirma:--creati,itatea este considerata ca fiind un proces care duce la un anumit produs
caracterizat prin ori)inalitate de societate&00
Maurice (e.esse( peda)o) francez) :00creati,itatea la copii este un concept important-dar
modest-a,and sensul posi.ilitatii de e/primare a copilului-realizarii unei lucrari in mod firesc si
spontan00
1oestler ,ede in creati,itate-- capaciatatea le)a dimensiuni pana atunci straine una de alta2
(ictionarul de psiholo)ie Larousse defineste creati,itatea ca o-- dispozitie de a crea -dispozitie
carea e/ista in stare potentiala la toti indi,izii de toate ,arstele&00
Maslo3 considera ca a fi creati, inseamna -- a"ti realiza chip autentic potentialul&--
Mac 1innon defineste creati,itatea ca-- un proces care se desfasoara in timp si care se
caracterizeaza prin ori)inalitatea si spirit de adaptare si )ri4a pentru o realizare concreta00&
5ean Pia)et afirma ca :--ima)inatia creatoare este unul si acelasi lucru cu
creati,itatea-interpretarile ima)inati,e ale creati,itatiipun in e,identa rolul asociatiilor si al com.inarilor
in ela.orarea noului&00
Paul Popescu 6Ne,eanu afirma:-- creati,itatea poate fi definita ca fiind o propretate )enerala a
sistemului psihic uman si a macrosistemelor socio" culturale&$a se rele,a ca e/entiala si definitorie
pentru e/istenta umana in toate etapele ei si su. toate formele ei&00
5& P& 7uilford- spunea creati,itatea este asociata in mod deose.it cu )andirea
di,er)enta-e/primata prin anumite trasaturi( fluiditatea -mo.ilitate-fle/i.ilitate)&
Ana Stoica in lucrarea Creati,itatea ele,ilor-defineste creati,itatea ca fiind --forma superioara de
manifestare comportamentala a personalitatii creatoare prin care produce- in etape -un .un cultural
ori)inal- cu ,aloarea pentru pro)resul social& Creatia reflecta ,aloarea .io 6psiho"socio 6culturale a
personalitatii ( ca niste conditii potentiale)-dar- in acelasi timp- ,alorifica aceste ,irtualitati- le pune in
miscare- le actualizeaza&
$ste .ine de su.liniat importanta creati,itatii deoarece aceasata este cea care )enereaza
pro)resul in arta-tehnica si stiinta& Ima)inatia si creati,itatea se coreleza semnificati,& $S#$
A($'A%A# CA NU #8#I IN(I'I9II IN#$LI7$N#I P8# :I C%$A#I'I&- creati,itatea se poatea
dez,olta in anumite conditii care tin de factori su.iecti,i si o.iecti,i -ca factori ai personalitatii&:actorii
su.iecti,i:
"factori intelectuali- carea au la .aza inteli)enta- )andirea creatoare;
"factori aptitudinali carea ctioneaza unele aci,itati (auz muzical -simt al culorilor& %itm- tale<nt
literal)
"factori nonintelectuali si nonaptitudinali( trasaturi de caracter -temperament)&
:actorii o.iecti,i se refera la conditiile o.iecti,e ale ,ietii cu precadere la conditiile social 6
educati,e( familia-scoala-societatea)
Creati,itatea artistico" plastica presupune aptitudinea de adescoperi armonii cromatice- forme
e/presi,e-structuri compozitionale&
2
C&=&#a>lor descrie cate,a tipuri ale creati,itatii-,ala.ile si creati,itatea artistico"
plastica:creati,itatea e/presi,a- creati,itatea ino,atoare-creati,itatea emer)enta&
:actorii psiholo)ici implicati in procesul creati,itatii:
!& fle/i.ilitate
2& fluiditatea
?& ori)inalitatea
7&=alles este cel care a a sta.ilit cele patru faze ale procesului de creatie:
@ Prepararea sau pre)atirea
@ Incu.atia
@Iluminarea sau inspiratia
@ 'erificarea
Aloca4e in creati,itate:
B metodolo)ia utilizata: ri)iditate in )andire- aplicarea cu incapatanare unor al)oritmi-
a unor procedee stiute- clasice- diri)ismul e/cesi, al copilului;
B constran)erea scolarilor Cprescolarilor- de a imita scheme forme din natura sau din
plansele ilustrati,e care nu au contri.ute artistice( asa zisele--modele00);
B critica permanenta atunci cand tre.uie rezol,ata o pro.lema plastica de catre copii si
rezol,area lor nu corespunde cu--modelul mintal sau ,izual00 al cadrului didactic;
B critica primei idei puse in discutie .locheaza ,enirea altor idei-de aceea este
recomandata metoda didactica --.raimstormin)00 sau e,aluarea amanata;
Bneincrederea in fantezia scolaruluiCprescolarului si pretuirea e/a)erata a ratiunii
lo)ice;
B frica scolarilor Cprescolarilor de esec sla.este increderea in fortele proprii-de a incerca
sa faca com.inatii-asocieri intre culori-elemente de lin.a4 si de a a.orda noi tehnici de lucru;
Bteama de a nu )resi de a produce ilaritate in clasa-cand sunt e/puse lucrarile pentru a
fi e,aluateCanalizate;
Bsu.aprecierea si suprae,aluarea in e,aluarea lucrarilorfac sa apara indiferanta sau
tensiune&Laudele e/a)erate-calificati,e nemeritate-lipsa criteriilor de e,aluare ela.oratepentru fiecare
tema plastica inhi.a creati,itatea;
Bclimatul si am.ientul neprielnice desfasurarii unei acti,itati de creatie
plastica&Atitudinea autoritara-fi)ura o.osita-suparata- plictisita -,ocea aspra--stridenta aunt elemente
noci,e in acti,itatea didactica-si distructi,e in acti,itatea de educatie plastica&
Succesul pentru asi)urarea performantelor artistice consta in miti,area copiilor pentru creatie
plastica si implica o cunoastere a trasaturilor distincti,e ale personalitatii lor&Prin felul cum cadrul
didactic %$US$S#$ SA M8#I'$9$ C8PILUL-sa trezeasca in el interese-curiozitati artistice-creeaza
premisele de carea ,a depinde reusita acestuia in acti,itatea de arta si acti,itatea din toate domeniile&
#$MA N% &2
#$DNICI SI P%8C$($$ ($ LUC%U: acuarele- tempera si )uasa- )rafitul- creioanele
colorate-pastelul-ceracolorul-ceara-monotipia-amprenta si stampila- sa.lonul dactilopictura- te/tura
te/tila- frota4ul-lino)ra,ura-cola4ul si decola4ul-tan)ram-ori)ami-&
#ehni de o.tinere a unor forme spontane: tasimania- pictura pe sticla- pictura pe lemn-,itraliul-
fresca-mozaicul-modela4ul&
#$MA N% &? Metode didactice utilizate in predarea educatiei plastice&
?
IN P%AC#ICA M$#8(A CUP%IN($: procedeele utilizate in ,ederea atin)erii o.iecti,elor
instructi, educati,e propuse de pro)ramele scolare (o.iecti,ele cadru si cele de referinta) -precum si
scopurile sau o.iecti,ele operationale propuse urmarite in cadrul fiecarei acti,itati&
Metode utilizate in cadrul disciplinei educatiei plastice si anume:
metoda e/ercitiului;
metoda e/ercitiului"4oc;
metoda demonstratiei;
metoda e/plicatiei
metoda con,ersatiei;
Alte metode didactice:
metoda .rainstormin);
metoda sinectica;
pro.lematizarea;
in,atarea prin descoperire;
M$#8(A A%AINS#8%MIN7: sau furtuna in creier- efer,escenta creierului- e,aluare amanata - asalt
de idei- este o metoda de stimularea a ceati,itatii ce consta in enuntarea spontana a cat mai multe idei
pentru solutionarea unei pro.leme intr"o atmosfera lipsita de critica $
Brainstormingul este o metodE a discuFiei Gn )rup (iniFiatE de A& 8s.orn"!*H?) cu funcFia de a Gnlesni
cEutarea Ii )Esirea celei mai adec,ate solu%ii a unei pro.leme prin implicarea tuturor mem.rilor
)rupului- o.iecti,ul fiind de a )enera Ii cule)e cJt mai multe idei de la toFi participanFii- fErE critici sau
opinii&
eguli pentru desfEIurarea unei IedinFe de .rainstormin):
" 8datE pro.lema lansatE Gn discuFia unui )rup- participanFii sunt Gncura4aFi sE"Ii e/prime spontan ideile
care le ,in Gn minte- oricJt de a.surde- nerealiste par ele Gn acel moment&
" $ste inadmisi.il ca discuFia sE ai.E loc imediat pentru a e,ita inhi.area sau .loca4ul intelectual al
participanFilor&
"NimEnui nu Gi este permis sE critice ideea altcui,a&
"#re.uie ascultate cu atenFie toate ideile participanFilor- fiecare putJnd continua ideile )enerate de alFi
mem.ri ai )rupului&
"#oate ideile sunt scrise pe ta.lE sau pe o foaie flip"chart- astfel GncJt tot )rupul sE le poata ,edea&
" $,aluarea Ii selecFia ideilor emise Ii a soluFiilor propuse se face de cEtre profesor sau GmpreunE cu
participanFii- mai tJrziu (peste o zi- peste douE zile)- de aici Ii denumirea de Kmetoda e,aluErii
amJnate2 & AceastE perioadE poate fi e/tinsE sau se poate repeta pJnE cJnd se a4un)e la promo,area unor
idei interesante Ii la )Esirea celei mai .une soluFii&
Ln concluzie- pentru aceasta este o.li)atorie respectarea a patru re)uli o.li)atorii:
M
!& $,aluarea ne)ati,E Ii poziti,E a ideilor este interzisE& Autocenzura este suprimatE&
2& Ideile cele mai .izare sunt primite cu entuziasm&
?& Cantitatea este pri,ile)iatE Gn raport cu calitatea&
M& Asocierea de idei ,a fi practicatE sistematic Ii fErE limite: fiecare propunere a cui,a poate fi de,oltatE
de ceilalFi&
A,anta4ele metodei .rainstormin):
Permite o.Finerea rapidE Ii uIoarE a ideilor noi Ii a soluFiilor posi.ile;
Costuri reduse necesare aplicNrii metodei;
Aplica.ilitate lar)E- Gn toate domeniile;
(ez,oltE a.ilitatea de a lucra Gn echipE &
(eza,anta4ele Ii limitele .rainstormin)"ului:
Nu suplineIte cercetarea de duratE- clasicE;
(epinde de calitEFile liderului de a anima Ii diri4a discuFia;
8ferE doar soluFii posi.ile nu Ii realizarea efecti,E;
Uneori poate fi prea o.ositor sau solicitant pentru unii participanFi
Arainstormin)ul este o metodE folositE mai puFin Gn lecFiile o.iInuite Ii mai mult Gn cadrul lec%iilor de
sinte&' cu caracter aplicati,- Gn acti,itEFile de cerc etc&

Biliogra(ie)
Cristea-Maria-Metodica predarii educatiei plastice in in,atamantul primar si prescolar -$ditura
Corint-2*
Are.an-Sil,ia-7on)ea-$lena-%uiu-7eo)eta-:ul)a- Mihaela- Metode interacti,a de )rup"metodic O de
metode si 2 aplicatii practice pentru in,atamantul prescolar- $dituraAr,es-Aucuresti-2*&
H
Propunator : Cozma(Cumparatu)Mihaela
Clasa :a II a
8AI$C#UL: $ducatie plastica
#$MA PLAS#ICA: Punctul ca element al lim.a4ului plastic 6(actilopictura
SUAI$C#UL: --Camp cu flori00
#IPUL L$C#I$I: :ormare de priceperi si deprinderi
SC8PU%I:
S!:ormarea priceperilor si deprinderilor de a utilize punctul ca element de lim.a4 plastic intr"o
compozitie;
S2 (ez,oltarea ima)inatiei creatoare;
S? $ducarea ,ointei-a spiritului de ordine si disciplina;

8AI$C#I'$ 8P$%A#I8NAL$: Pe parcursul si la sfarsitul lectiei- ele,ii ,or fi capa.ili:
8!: sa denumeasca ceea ce pot construi cu a4utorul unor puncte:
82: sa traseze puncte respectand su.iectul propus;
8?: sa realizeze armonia cromatica cu a4utorul culorilor semnificati,e pentru acest su.iect;
8M: sa or)anizeze spatial de lucru intr"o compozitie plastica - unitara si echili.rata;
8H: sa e,alueze si sa autoe,alueze lucrarile pe .aza criteriilor de e,aluare&
C%I#$%II ($ $'ALUA%$:
%ealizarea temei plastice si a su.iectului
(i,ersitatea si semnificatia culorilor utilizate;
$/presi,itatea punctului plastic;
Creati,itatea- ori)inalitate;
:inalizarea lucrarii;
M$#8($ SI P%8C$($$ (I(AC#IC$:
e/plicatia-e/ercitiul- demonstratia -con,ersatia&
MA#$%IAL (I(AC#IC:
planese demonstrati,e -.loc de desen- pensule- acuarele-
Ai.lio)rafie
Stan- Lucian; Stan- Ileana; Aotezatu- $lisa.eta- K$ducaFie plasticE 6 )hid metodic 6 clasele I"I'2-
$d& Aramis- AucureIti- 2?
Ilioaia-M- PMetodica predarii desenului la clasele I"I'2- $(P- Aucuresti- !*+!
O
8A&8P& Sec,ente didactice
continut esentializat
Acti,itatea de predare"in,atare
(Metode didactice-continuturi detaliate- e,aluare)
8!-82
8!-82
8!
8!-82-8?
1.Moment organizatoric (20)
" deprinderi de ordine si disciplina ;
" materiale necesare picturii;
2.Captarea atentiei(?0)
Le fredonez un fra)ment dintr"un cantec
de prima,ara;
3.Reactualizarea cunostintelor( M0"H0 )
" punctul plastic
"reprezentari ale punctului plastic;
"relatii utilizate in reprezentarea
punctului plastic;
culori utilizate: culori calde- culori reci-
nuante&
" modalitati de compunere a spatiului ;

M& Anuntarea temei plastice si a
subiectului (20)&

5.Dirijarea invatarii si stimularea
imaginatiei creatoare (H0"O0)
"se e/plica ele,ilor su.iectul:
( Camp cu flori si se da tema
plastica si sarcina de lucru&
da t
Metode didactice: instructa4ul ,er.al -con,ersatia-
" asi)urarea unui climat optim pentru necesar&
" pre)atirea materialelor necesare picturii
Metode didactice: con,ersatia- e/plicatia
Continuturi: un cantecel
Copiii ,or asculta cantecelul :
P 'ine -,ine prima,ara 2
Se asterne"n toata tara-
:loricele pe campii
Dai sa le adunam copii&00
Metode didactice: e/plicatia- - con,ersatia-
analiza
Cum se o.tine punctul plasticQ
" prin atin)erea unei suprafete cu un instrument de
lucru &(dactilopictura 6realizarea punctului cu
a4utorul de)etului)
Ce poate su)era punctul plasticQ
"flori pe camp-:lorile unui copaci-.oa.e de
stru)uri -stele pe cer-
Care sunt culorile caldeQ"rosu-)al.en-oran4&
Care sunt culorile reciQ 6al.astru- ,iolet-,erde&
Cum se o.tin nuanteleQ7R8S)al.en"oran4
%R'IS%8SU"'I8LAC$U;
AR'iSAl.astru",iolaceu;AR'$S al.astru 6
,erzui; 'eR7S ,erde ")al.ui
Cum or)anizam punctele plastice pentru a o.tine
e/presi,itatea unei lucrari:
Utilizand relatiile : mare 6mic-a)lomerat" aerat-
aproape( cald) departe(rece)etc&
Cum ale)em culorile potri,ite pentru olucrareQ
" in functie de su.iectul lucrariiQ
$,aluare frontala- formati,a&

#$MA PLAS#ICA:Punctul plastic&
SUAI$C#UL : Camp cu flori&
Metode didactice: o.ser,atia- con,ersatia-
e/plicatia- demonstratia
$le,ii asculta fra)mentul din cantecul :
--'ine-,ine prima,araT00 cu atentie&
Si se porneste o discutie despre florile care
impodo.esc campurile cu frumuesetea de
culori -copacii cu ramuri de flori pline -soarele
care straluceste ,esel si ne incalzeste cu razele
lui &
In timp ce le e/plic si le descriu campul cu
flori ele,ii o.ser,a plansele demonstrati,e
prezentate cu aspecte diferite ale anotimpului de
prima,ara& 'om acoperi suprafata foii de desen
cu o culoarea ,erde care reprezinta campul iar
apoi florile - cu a4utorul punctului plastic realizat
prin tehnica dactilopicturii utilizand diferite
culori& si nuante&
+