You are on page 1of 14

DISLEKSIA

Definisi


Perkataan disleksia (dyslexia) adalah hasil gabungan dua perkataan Greek iaitu Dys yang
bermaksud kesukaran dan Lexis bermaksud perkataan atau dengan kata lain kesukaran menggunakan
perkataan. Istilah buta huruf jugadigunakan untuk kategori ini.

Seorang Profesor Berlin pada tahun 1887, merangkap seorang pakar perubatan dan
opthalmologist telah memperkenalkan perkataan Disleksia(Hammond dan Hugges,1996:3). Disleksia
ialah satu Disorder dalamkanak-kanak yang telah terima Pendidikan Biasa, tidak memperolehi kemahiran
Bahasa , bacaan, menulis dan ejaan yang setaraf intelek (World Federation Of Neurology, 1968).

Definisi operasional disleksia yang pertama dikeluarkan olehWorld Federsation of Neurology
(1968). Menurut definasi itu, disleksia ialah, Suatu kecelaruan pada kanak-kanak di
mana, meskipun mereka melalui pengalaman bilik darjahkonvensional, gagal menguasai kemahiran bahasa
seperti membaca, menulis dan mengeja selaras dengan kemampuan intelektual mereka.

Suatu masalah kognitif (Thomson, 1984).

Murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi
mempunyai kesukaran atau kelemahan yang tinggi dalamkemahiran mengeja, membaca dan menulis
(Kementerian Pelajaran Malaysia).

Apa Itu Disleksia?

Disleksia adalah satu masalah pembelajaran iaitu kesukaran mengenal huruf,membaca, menulis,
mendengar , mengira dan bercakap disebalik pengajaran yangcukup dan peluang budaya yang sempurna.
Sebenarnya masalah ini bukanlah satupenyakit dan ia tidak memerlukan ubat untuk mengubatinya,
sebaliknya denganprogram pendidikan yang sesuai masalah ini dapat dikurangkan. Disleksia juga
bukandisebabkan kecedasan yang lemah serta penglihatan tetapi seseorang disleksia tidakmengecam sesuatu
dalam keadaan terbalik. Ternyata sekali disleksia menghuraikansesuatu kelainan dalam otak

Siapa yang mengalami Disleksia?

Disleksia melibatkan orang dari pelbagai latar belakang tanpa mengira umur, jantinaatau bangsa. Disleksia
biasanya boleh diperturunkan daripada ibu bapa kepadakanak-kanak. Dianggarkan 4% hingga 7% daripada
populasi mengalami masalahdisleksia (Lishman : 2003)


Punca-punca Disleksia

Mengikut Mercer, 1997; Hammond dan Hughes, 1996 dan Spaafford dan Grosser,1996 antara punca-punca
disleksia ialah ;

Keturunan atau genetic- Kebanyakan kes, terdapat beberapa ahli keluarga yang mengalami masalah-masalah
yang sama. Kemungkinan punca ini boleh diwarisi yang membezakan adalah darjah keterukannya. Terdapat
kajian yangdijalankan telah membuktikan disleksia disebabkan oleh kromosom 15,1 dan 16 yang boleh
diperturunkan secara turun-temurun.

Biologi- Sejarah kanak-kanak disleksia biasanya adalah semasa dilahirkan tidakcukup bulan, kekurangan
oksigen semasa dilahirkan atau kelahiran yangamat sukar. Faktor-faktor ini menjadi punca kelambatan atau
ketidaksempurnaan perkembangan. Sebahagian daripada kerosakan otak yang menyebabkan kanak-kanak
ini mengalami masalah belajar dan kerosakan ini minimum.

Kematangan- Terdapat kanak-kanak yang lambat perkembangnya pada bahagian tertentu dalam sistem
saraf. Pada kebiasaannya kanak-kanak lelaki lambat matang daripada kanak-kanak perempuan. Kelewatan
kematangan pada kanak-kanak merupakan salah satu kemungkinan punca disleksia.

Masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak disleksia

Masalah utama yang dihadapi kanak-kanak disleksia kebanyakannya adalah dalam proses pembelajaran.
Permasalahan ini boleh dikelaskan kepada;

Kelemahan mengeja akan menyebabkan kebolehan untuk menyampaikanpengetahuan yang diperolehi
adalah terhad. Untuk tempoh jangka masa yangpanjang kelemahan dalam proses mengeja akan memberi
kesan terhadapkelemahan membaca. Timbulnya masalah ini adalah berpunca daripada masalah-masalah
awalan seperti terdapatnya kekeliruan dalam mengenal pasti huruf-huruf seperti;
mw ygj un mn ce pq hn bd

Terdapat juga kekeliruan dalam membunyikan huruf seperti
th fv

Membaca- Kesukaran ini menghadkan kebolehan kanak-kanak untuk mendapatkanmaklumat daripada
rujukan-rujukan yang berkaitan. Secara langsungianya akan membuat kanak-kanak merasa rendah diri dan
tidakberkeyakinan. Mereka cenderung menterbalikkan perkataan seperti;
Batutuba Gula - lagu

Selain itu mereka juga melakukan pembalikkan dalam ayat. Contohnyaseperti berikut;
pada masa yang sama dapa masa yang masa


Kekeliruan perkataan antara Bahasa Melayu dengan Bahasa Inggeris.
Jam jem cat cat


Menulis-Kanak-kanak ini juga mengalami kesukaran untuk memindahkanmaklumat ke atas kertas. Mereka
juga mengalami kesukaran untukmemegang pensel dan tidak dapat menulis mengikut garisan
yangdisediakan.

Kanak-kanak ini juga cenderung menulis perkataan yang pelik-pelik

Terdapat juga diantara mereka yang mengalami kesukaran untuk bertutur.Mereka juga kelihatan seperti
tidak mendengar atau mempedulikan. Hal iniberlaku disebabkan kelambatan dalam proses maklumat yang
diperolehi.Mereka juga tidak melakukan atau menyusun sesuatu mengikut susunan.


Nombor-Kanak-kanak ini juga menghadapi kesukaran dalam pembelajaran yangberkaitan dengan
matematik mental. Terdapat kekeliruan terhadaptanda dan simbol serta suka menterbalikkan nombor yang
sama.Contohnya seperti berikut;
3 - 5 - 8 9 6

Masalah fizikal, pengurusan diri dan sosial

Skop penglihatan yang terhad di mana keliru antara depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah serta
pengamatan yang lemah

Langkah-langkah membantu kanak-kanak disleksia

Membawa berjumpa dengan pakar pisikologi pembelajaran atau psikologiklinikal pada peringkat awal bagi
tujuan menanganinya

Membantu kanak-kanak memahami bahawa walaupun dia mungkin berbeza dalam banyak hal tetapi tetap
disayangi.

Menambah dan menggalakkan sebarang kemahiran istimewa bakat atau kebolehan semulajadi

Sentiasa sabar melayani karenah mereka yang mana biasanya kecewa dengan kegagalan yang berterusan.

Membacakan cerita untuk anak-anak serta menjadi ahli persatuan sokonganibu bapa

Memberikan bantuan dan latihan pembelajaran sebelum memasuki tadika

Mengamalkan suasana kasih sayang serta bersikap perihatin dalammengekalkan suasana harmoni

Membuat aktiviti berkeluarga serta memberi bimbingan dalam bidang akademik


Diskalkulia

Definisi

Diskalkulia berasal dari Greek dan Latin yang bermaksud menghitung buruk. Awalan dys berasal
dari bahasa Greek bermakna buruk.

Calculia berasal dariBahasa Latin calculare yang bererti menghitung. Manakala culculare kalkulus
yang yang bermaksud kerikil atau salah satu kaunter pada sempoa.

Pada awalnya, diskalkulia dikaitkan dengan pesakit-pesakit yang menghadapimasalah
mengira yang dikaitkan dengan kerosakan sebahagian otak akibatkemalangan atau serangan
strok. Penyelidikan terbaru mendapati bahawa diskalkulia juga boleh terjadi
semasa peringkat perkembangan seseorang kanak-kanak yang sihat. Ianya dikaitkan dengan
faktor genetik yang menyebabkan seseorang itumenghadapi kesukaran untuk memahami,
mengingati dan menggunakan nombor-nombor dalam kehidupan seharian. Diskalkulia boleh
berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira tahap IQ mereka dan penghidap biasanya
menghadapi masalah dalam menentukan masa, mengira jumlah harga barang, mengira wang
baki, mengukur jarak, suhu dan juga kelajuan.Dianggarkan 5% daripada populasi manusia
menghadapi masalah ini iaitu merekalemah dalam Matematik tetapi cemerlang dalam
bidang-bidang yang lain. MenurutBritish Dyslexia Association, diskalkulia dan disleksia
boleh berlaku secara serentakatau berasingan. Kajian mendapati hanya 40% penghidap
disleksia menghadapimasalah diskalkulia

Masalah diskalkulia boleh dikesan di peringkat awal usia dan langkah-langkah awalperlu
diambil untuk membantu mereka yang bermasalah. Kebanyakan sekolah adamempunyai
kaedah pembelajaran tersendiri untuk pelajar-pelajar yang mengalamimasalah pembelajaran
Matematik tetapi tidak cukup spesifik untuk kes-kesdiskalkulia. Kes-kes diskalkulia juga baru
kebelakangan ini dikenalpasti sebagai satuentiti tersendiri menyebabkan ramai penghidap
yang tidak dapat dikenalpasti lebihawal seterusnya lambat dibantu.Hasil penyelidikan di
Kolej Cambridge mendapati terdapat beberapa
faktor penyebab
kepada masalah ini:1. Faktor kognitif.2. Kelemahan dan kekurangan kaedah penyampaian
semasa pengajaran danpembelajaran pelajar yang bermasalah.3. Kekurangan kemahiran asas
untuk belajar matematik seperti tambah, tolak,darab dan bahagi.4. Kelewatan dalam
pengembangan Bahasa Matematik kosa kata, sintaksis dankemampuan penterjemahan
daripada Matematik kepada Bahasa Inggeris dansebaliknya.
Tanda-tanda diskalkulia
1. Kesukaran memahami tanda-tanda asas dalam matematik seperti +, -, x dan dan sering
berlaku kekeliruan dalam pengiraan
.2. Kesukaran memahami dan mengingati Carta Sifir.
3. Kesukaran untuk mencongak jawapan pengiraan matematik.
4. Kesukaran menggunakan kalkulator untuk mengira.
5. Sering menulis nombor-nombor secara terbalik seperti 63 menjadi 36 dan785 menjadi
875.6. Kesukaran untuk menganggar jarak masa dan sering lewat ke temujanji.
7. Kesukaran dalam memahami perubahan jadual seharian.
8. Kesukaran untuk bermain permainan yang melibatkan pengiraan dan seringkalah teruk
dalam permainan Poker.
9. Kesukaran untuk mengira mata dalam permainan seperti bola keranjang danbadminton.
10. Tidak mahir dalam merancang perbelanjaan seharian seperti membeli belahdi pasar dan
berurusan di bank.
11. Lambat dan sukar memahami konsep matematik, tata cara, formula danturutan nombor.
12. Kesukaran menganggarkan jarak sesuatu tempat.13. Boleh membawa kepada masalah
fobia kepada matematik dan alat-alatyang berkaitan dengannya.

Cara membantu diskalkulia
Pada amnya, tiada rawatan khusus untuk diskalkulia. Pebagai pilihan rawatan boleh dicuba
termasuk rawatan kejutan elektrik. Rawatan kaunseling sedikit sebanyak dapat membantu
tetapi setakat ini, tiada satupun yang terbukti berkesan.Walau bagaimanapun beberapa
langkah boleh diambil bagi membantu individu yangmengalami diskalkulia antaranya :
1. Memberi mereka keyakinan tentang harga diri yang tinggi kerana mereka juga boleh
berjaya seperti orang normal yang lain
2. Memberi pendedahan kepada mereka bahawa matematik adalah sebahagian daripada
kehidupan seharian mereka.
3. Membantu mereka dalam mengurus dan memproses maklumat yang berkaitandengan
kuantiti dan ruang.
4. Menggunakan bahan-bahan konkrit dalam pengajaran matematik.
5. Menggunakan bahan pengajaran dalam bentuk media elektronik sepertiCD-ROM
agar mereka lebih minat terhadap matematik.

DISGRAFIA
Disgrafia adalah ketidakmampuan dalam menulis, terlepas darikemampuan untuk
membaca. Orang dengan disgrafia sering berjuang denganmenulis bentuk surat atau tertulis
dalam ruang yang didefinisikan. Hal ini juga bisa disertai dengan gangguan motorik halus.

Disgrafia bersal dari bahasa Yunani berarti kesulitan khusus yang membuat anak sulit
untuk menulis atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk suatu tulisan dan
menyusun huruf-huruf. Penyebab disgrafia disebabkan karena faktor neurologis,yaitu faktor
gangguan pada otak kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan menulisnya.

Kelainan neurologis ini menghambat kemampuan menulis yang meliputi hambatan secara
fisik, seperti tidak dapat memegang pensil dengan mantap ataupun tulisan tangannya buruk.
Anak dengan gangguan disgrafia sebetulnya mengalami kesulitan dalam
mengharmonisasikan ingatan dengan penguasaan gerak ototnya secara otomatis saat menulis
huruf dan angka.
Kesulitan dalam menulis biasanya menjadi problem utama dalam rangkaian gangguan
belajar, terutama pada anak yang berada di tingkat SD. Kesulitan dalam menulis seringkali
juga disalahpersepsikan sebagai kebodohan oleh orang tua dan guru. Akibatnya, anak yang
bersangkutan frustrasi karena pada dasarnya ia ingin sekali mengekspresikan dan
mentransfer pikiran dan pengetahuan yang sudah didapat ke dalam bentuk tulisan. Hanya
saja ia memiliki hambatan.
Sebagai langkah awal dalam menghadapinya, orang tua harus paham bahwa disgrafia
bukan disebabkan tingkat intelegensi yang rendah, kemalasan, asal-asalan menulis, dan tidak
mau belajar. Gangguan ini juga bukan akibat kurangnya perhatian orang tua dan guru
terhadap si anak, ataupun keterlambatan proses visual motoriknya
Sebuah penelitian di Amerika melaporkan, kasus kesulitan belajar yang terkait
ketidakmampuan menulis (disgrafia) lebih banyak ditemui pada anak laki-laki. Berkebalikan
dengan kesulitan membaca seperti disleksia yang telah banyak diteliti, penelitian tentang
kesulitan menulis masih sangat minim, sehingga angka kasusnya juga tidak jelas. Pada
penelitian terbaru yang melibatkan lebih dari 5700 anak, diketahui bahwa sekitar 7-15
persen dari jumlah tersebut mengalami gangguan baca-tulis semasa duduk di bangku sekolah.
Persentase ini bervariasi, tergantung kriteria yang dipakai untuk mendiagnosis masalah ini.
Anak laki-laki kecenderungannya 2-3 kali lebih berisiko terdiagnosis ketidakmampuan
membaca dibanding anak wanita, apa pun jenis kriteria diagnosis yang dipakai.
Tanda dan gejala Disgrafia
Gejala disgrafia biasanya anak mengalami kesulitan dalam menulis bahkan tidak dapat
menulis dengan baik padahal untuk anak seusia nya sudah mampu untuk menulis menulis
dengan baik.Tanda ini juga dapat terlihat dengan cara anak untuk menulis,biasanya anak juga
sangat sulit untuk memahami suatu pertanyaan karena lemahnya dalam pemahamannya.
Tanda lain adalah biasanya si anak dalam menulis mereka mencampur antara huruf besar
dengan huruf kecil dan posisi menulis mereka juga tidak konsisten.

Tanda dan gejala Disgrafia:
Terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya;
Saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur;
Ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional;
Anak tampak harus berusaha keras saat mengomunikasikan suatu ide, pengetahuan,
atau pemahamannya lewat tulisan;
Sulit memegang bolpoin maupun pensil dengan mantap caranya memegang alat
tulis sering kali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas;
Berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis, atau malah terlalu memerhatikan
tangan yang dipakai untuk menulis;
Cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional;
dan
Tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang
sudah ada.

Gangguan Belajar (Learning Disorder) adalah suatu gangguan neurologis yang mempengaruhi
kemampuan untuk menerima, memproses, menganalisis atau menyimpan informasi. Anak
dengan Gangguan Belajar mungkin mempunyai tingkat intelegensia yang sama atau bahkan
lebih tinggi dibandingkan dengan teman sebayanya, tetapi seringberjuang untuk belajar
secepat orang di sekitar mereka. Masalah yang terkait dengan kesehatan mental dan
gangguan belajar yaitu kesulitan dalam membaca, menulis, mengeja, mengingat, penalaran,
serta keterampilan motorik dan masalah dalam matematika.
Pengertian gangguan belajar secara bahasa adalah masalah yang dapat mempengaruhi
kemampuan otak dalam menerima, memproses, menganalisis dan menyimpan informasi.
Sedangkan pengertian yang diberikan oleh National Joint Committee for Learning
Disabilities (NJCLD) mengenai gangguan belajar adalah suatu kumpulan dengan bermacam-
macam gangguan yang mengakibatkan kesulitan dalam mendengar, berbicara, menulis,
menganalisis, dan memecahkan persoalan.
Gangguan belajar termasuk klasifikasi beberapa gangguan fungsi di mana seseorang memiliki
kesulitan belajar dengan cara yang khas, biasanya disebabkan oleh faktor yang tidak
diketahui. Istilah Ketidakmampuan belajar dan gangguan belajar sering digunakan secara
bergantian, keduanya berbeda. Ketidakmampuan belajar adalah ketika seseorang memiliki
masalah belajar yang signifikan di bidang akademis. Masalah-masalah ini, bagaimanapun,
tidak cukup untuk menjamin diagnosis resmi. Gangguan belajar, di sisi lain, adalah diagnosis
klinis resmi, dimana individu memenuhi kriteria tertentu, sebagaimana ditentukan oleh
seorang profesional (psikolog, dokter anak, dll) Perbedaannya adalah dalam tingkat,
frekuensi, dan intensitas gejala yang dilaporkan dan masalah, dan dengan demikian keduanya
tidak boleh bingung.
Faktor yang tidak diketahui adalah gangguan yang mempengaruhi kemampuan otak untuk
menerima dan memproses informasi. Gangguan ini bisa membuat masalah bagi seseorang
untuk belajar dengan cepat atau dalam cara yang sama seperti seseorang yang tidak
terpengaruh oleh ketidakmampuan belajar. Orang dengan ketidakmampuan belajar
mengalami kesulitan melakukan jenis tertentu keterampilan atau menyelesaikan tugas jika
dibiarkan mencari hal-hal dengan sendirinya atau jika diajarkan dengan cara konvensional.
Beberapa bentuk ketidakmampuan belajar tidak dapat disembuhkan. [Rujukan?] Namun,
dengan tepat kognitif / akademik intervensi, ternyata dapat diatasi [rujukan?] Individu
dengan ketidakmampuan belajar dapat menghadapi tantangan unik yang sering meresap
selama kehidupan.. Tergantung pada jenis dan tingkat keparahan kecacatan, intervensi dapat
digunakan untuk membantu individu mempelajari strategi yang akan mendorong kesuksesan
di masa mendatang. Beberapa intervensi bisa sangat sederhana, sementara yang lain yang
rumit dan kompleks. Guru dan orang tua akan menjadi bagian dari intervensi dalam hal
bagaimana mereka membantu individu dalam berhasil menyelesaikan tugas yang berbeda.
Psikolog sekolah cukup sering membantu untuk merancang intervensi, dan
mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi dengan guru dan orang tua. Dukungan sosial
meningkatkan pembelajaran bagi siswa dengan ketidakmampuan belajar.
Hal ini tidak berarti anak memiliki tingkat kecerdasan yang rendah. Untuk mengetahui
apakah anak sedang mengalami kesulitan dalam belajar bisa dilihat dari waktu yang
dibutuhkan dalam memahami suatu persoalan di buku. Dan untuk mengetahui seberapa
besar kemampuan otak anak dalam mengalahkan kesulitan belajarnya bisa dilihat dari hasil
tes IQnya.
Anak-anak dengan Learning Disorder yang tidak di terapi, akan mempengaruhi kepercayaan
diri mereka. Mereka berusaha lebih daripada teman-teman mereka, tetapi tidak
mendapatkan pujian atau reward dari guru atau orang tua. Demikian pula, Learning
Disorderyang tidak di terapi dapat menyebabkan penderitaan psikologis yang besar untuk
orang dewasa.
Penanganan La
Mengidentifikasi masalah disgrafia, terdiri dari: masalah penggunaan huruf kapital,
ketidakkonsistenan bentuk huruf, alur yang tidak stabil (tulisan naik turun) dan
ukuran dan bentuk huruf tidak konsisten.
Menentukan ZPD pada masing-masing masalah tersebut. ZPD untuk kesalahan
penggunaan huruf kapital. ZPD untuk ketidakkonsistenan bentuk huruf. ZPD untuk
ketidakkonsistenan ukuran huruf. ZPD untuk ketidakstabilan alur tulisan.
Merancang program pelatihan dengan teknik scaffolding. Teknik scaffolding dalam
pelatihan ini meliputi tahapan sebagai berikut.
1. Memberikan tugas menulis kalimat yang didiktekan orang tua/guru.
2. Bersama-sama dengan siswa mengidentifikasi kesalahan tulisan mereka.
3. Menjelaskan mengenai pelatihan dan ZPD masing-masing permasalahan.
4. Menjelaskan kriteria penulisan yang benar dan meminta anak menyatakan kembali
kriteria tersebut.
5. Memberikan latihan menulis dengan orang tua/guru memberikan bantuan.
6. Mengevaluasi hasil pekerjaan siswa bersama-sama dengan anak.
7. Memberikan latihan menulis dengan mengurangi bantuan terbatas pada kesalahan
yang banyak dilakukan anak.
8. Mengevaluasi hasil pekerjaan bersama-sama dengan anak.
9. Memberikan latihan menulis tanpa bantuan orang tua/guru.
10. Mengevaluasi pekerjaan anak.
Pahami potensi dan kondisi anak Terutama bagi orang tua dalam menghadapi hal ini
hendaknya orang tua mampu memahami potensi anak dann kemampuannya,jangan
kita beranggapan anak yang mengalami masalah ini lalu langsung memvonis bahwa si
anak bodoh atau malas.Tapi orang tua harus mampu membangkitkan kemampuan dan
semangat si anak agar tidak kalah dengan teman-temannya.Orang tua tetap
mensupport dan membimbingya dan terus melatih kemampuan menulisnya.
Menggunakan alat elektronik Cara lain yang dapat dilakukan oleh orang tua adalah
memberikan alat bantu elektronik kepada anak seperti Komputer ,lapto,atau
notebook.Dengan menggunakan alat-alat tersebut si anak akan lebih mudah
memahami kesalahan-kesalahannya dalam melakukan latihan menulis.
Melatih menulis anak Cara yang lain yang lebih baik adalah melatih anak untuk terus
menulis secara bertahap dan usahakan agar anak tidak bosan dengan kegiatan
tersebut.Adapun cara agar anak tidak mudah bosan untuk menulis adalah usahakan
anak untuk menulis sesuatu yang dia sukai seperti menulis apa hal yang paling dia
suka,hal yang sering dia lihat dan lainya
DISPRAKSIA
Orang sering kali salah mempersepsikan dan mengartikan ketika menemui anak-anak
yang sukar berbicara atau mengeja umumnya dianggap sebagai disleksia padahal mungkin
dapat saja yang terjadi adalah sebenarnya anak tersebut mengidap dispraksia. Dispraksia pada
umumnya masih terasa asing di telinga orang Indonesia, namun bukan tidak mungkin kasus
dispraksia juga terjadi pada anak-anak di Indonesia.
Sekitar 10 % anak-anak di Inggris mengalami dispraksia dan 2 % diantaranya
mengalami dispraksia yang parah. Menurut penelitian ada satu diantara 30 anak dalam 1
kelas yang mengalami dispraksia. Dispraksia sering kali dikelirukan sebagai disleksia yaitu :
kesukaran untuk membaca, menulis atau mengeja dan sering kali diikuti dengan masalah lain
seperti ketrampilan pengorganisasian yang buruk. Dispraksia mungkin juga dianggap dengan
ADD (Attention Deficit Disorder), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
atauDiscalculia yaitu : kesukaran untuk menangkap konsep-konsep dalam matematika.
Padahal sebenarnya, dispraksia mencakup masalah yang lebih luas dan bervariasi.
1. Pengertian Dispraksia
Dispraksia berasal dari kata Dys yang artinya tidak mudah atau sulit dan praxis
yang artinya bertindak, melakukan. Nama lain Dispraksia adalah Development Co-
ordination Disorder (DCD),Perceptuo-Motor Dysfunction, dan Motor Learning Disability.
Pada jaman dulu lebih dikenal dengan nama Clumsy Child Syndrome. Menurut penelitian,
gangguan ini kadang diturunkan dalam keluarga dan gejalanya tumpang tindih dengan
gangguan lain yang mirip misalnya disleksia.
Menurut penelitian secara medis, dispraksia adalah gangguan atau ketidakmatangan
anak dalam mengorganisir gerakan akibat kurang mampunya otak memproses informasi
sehingga pesan-pesan tidak secara penuh atau benar ditransmisikan. Dispraksia
mempengaruhi perencanaan apa-apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya.
Hal ini menyebabkan timbulnya kesulitan dalam berpikir, merencanakan dan melakukan
tugas-tugas motorik atau sensori.
Menurut Belinda Hill, speech pathologist di Australian Dyspraxia Support Group and
Resource Centre Inc. di New South Wales, dispraksia bukanlah gangguan yang terjadi pada
otot dan gangguan kecerdasan walaupun akibatnya mempengaruhi kemampuan berbahasa
dan pengucapan. Masalah dispraksia terjadi ketika otak mencoba memerintahkan untuk
melaksanakan apa yang mesti dilakukan, namun kemudian sinyal perintah otak itu diacak
sehingga otot tidak dapat membaca sinyal tersebut. Keluarga yang hidup dengan anak
dispraksia sering kali biasanya tidak menyadari kondisi anak dengan segera. Hal ini
menyebabkan anak dispraksia mempunyai kepercayaan diri yang rendah akibat gangguan
yang dideritanya dan kekurangtahuan keluarga. Anak dispraksia juga rawan terhadap
gangguan depresi serta mempunyai kesulitan dalam emosi dan perilaku.
Gejala-gejala Dispraksia
Pada bayi
Dispraksia sering ditandai dengan sedikit atau tidak adanya ocehan. Ketika mulai
belajar bicara, huruf konsonan yang diucapkannya sangat sedikit.
Pada anak usia 3 5 tahun (usia pra sekolah)
- Aktivitas motorik yang sangat tinggi termasuk mengayun-ayunkan kaki dan
menghentak-hentakan kaki ketika duduk, bertepuk tangan atau menari.
- Tangan mengembang ketika berlari.
- Kesukaran mengayuh pedal sepeda roda tiga atau mainan serupa.
- Ketrampilan motorik halus yang jelek, misal sukar memegang pensil atau menggunakan
gunting.
- Kurang melakukan permainan yang imajinatif.
- Mengalami kesulitan berbahasa yang terus menerus.
- Respon terbatas pada instruksi lisan apa saja.
- Terlambat berguling, merangkak, berjalan.
- Sukar menyesuaikan diri saat beralih ke makanan padat.
- Sukar melangkah, memanjat, menyusun puzzle, mempelajari ketrampilan baru secara
insting dan lambat mengembangkan kata-kata.
- Sulit berbicara dengan jelas dan kesulitan menggerakkan mata sehingga lebih suka
menggerakkan kepalanya daripada menggerakkan matanya.
Pada anak yang lebih besar (usia sekolah)
- Kesulitan dalam berkata-kata maupun mengekspresikan diri.
- Sebagian anak dispraksia terlalu sensitif terhadap sentuhan.
- Sukar mengingat instruksi dan menyalin tulisan dari papan tulis.
- Tidak dapat menangkap konsep seperti : di bawah, di atas, di dalam atau di luar.
- Mengalami kesukaran dalam memakai baju, menalikan sepatu dan menggunakan garpu
atau pisau.
- Keseimbangan badan yang buruk, sulit belajar naik sepeda.
- Kemampuan membaca yang rendah dan buruk dalam menulis.
- Sebagian anak dispraksia mengalami articulatory dyspraxiayang menyebabkan mereka
mengalami kesulitan dalam berbicara dan mengeja.
2. Pengertian Developmental Verbal Dyspraxia (DVD)
Developmental Verbal Dyspraxia (DVD) adalah suatu kondisi bicara yang dihasilkan
dari ketidakmatangan pada bagian otak yang mngurusi tentang bicara. Anak mengalami
kesulitan dalam membuat bunyi suara yang konsisten karena daerah bicaranya tidak dapat
mengirim pesan-pesan yang konsisten pada perangkat bicara. Dalam hal ini adalah lidah,
bibir, laring, dan sebagainya.
Developmental Verbal Dyspraxia (DVD) juga dikenal sebagai :Apraxia of Speech,
Developmental Apraxia of Speech, Apraxia, Dyspraxia, dan Developmental Articulatory
Dyspraxia. Label-label yang berbeda ini dapat menimbulkan kebingungan tetapi memiliki
arti kondisi bicara yang sama.
Gejala-gejala DVD
- Ketrampilan menerima bahasa yang normal atau di bawah rata-rata tapi terjadi penundaan
ketrampilan mengekspresikan bahasa.
Contoh : Anak-anak mengerti atau memahami lebih baik daripada saat dia berbicara.
- Pada beberapa tahun pertama terjadi perkembangan bicara yang sangat lambat.
- Adanya regresi dalam berbicara, seperti contoh : kata-kata yang sudah dipelajari menjadi
hilang.
- Terjadinya kemajuan dalam berbicara pada saat dia mendapatkan usia yang lebih tua.
- Secara keseluruhan terjadi ketidakkonsistenan bunyi-bunyi bicara pada permulaan tahun-
tahun pertama, seperti contoh : setiap kali anak diminta untuk berbicara suatu kata, dia
melakukannya dengan cara yang berbeda (adanya penekanan pada kata
ataupronounced yang berbeda).
- Bunyi atau suara tercetak dalam polanya sendiri dan tidak berhubungan sama sekali dengan
perkembangan bicara yang normal dimana anak-anak yang lain mengalaminya.
- Kekonsistenan bunyi bicara terjadi secara bertahap.
3. Global Dyspraxia
Ada pula anak-anak yang menderita global dyspraxia dimana gejala-gejalanya adalah :
- Pada saat bayi mengalami hipotonia yaitu dimana perkembangan sel-sel yang terlambat.
- Mempunyai kontrol yang sangat lambat.
- Mempunyai refleks menghisap yang sangat lemah seperti pada saat baru lahir, hal ini
mungkin mengindikasikan kesulitan pada saat menyusui.
- Kemampuan untuk duduk yang sangat lambat.
- Kemampuan berjalan yang sangat lambat.
- General Clumsiness pada gross motor skills.
4. Terapi untuk Anak Dispraksia
Sebagai suatu sistem pendidikan untuk anak-anak dengan gangguan
motorik, Conductive Education mengajarkan bagaimana untuk break down kemampuan
dan ketrampilan yang mereka coba untuk ditampilkan. Dengan keberhasilan, keyakinan, dan
kepercayaan diri yang meningkat, mereka dapat melatihnya dalam kehidupan sehari-hari.
Anak dispraksia kurang efektif jika dimasukkan dalam kelas khusus untuk anak-anak
yang mengalami kesulitan belajar. Yang dibutuhkan oleh anak-anak dispraksia adalah terapi
satu lawan satu yaitu suatu terapi dimana satu orang anak dispraksia ditangani oleh satu
orang fisioterapis atau speech pathologist. Mereka butuh penanganan dan dukungan
profesional secara teratur termasuk juga dukungan dari pendidikan yang dijalani.
Anak dispraksia biasanya dapat disembuhkan tergantung dari tingkat keparahannya.
Ada kemungkinan kambuh beberapa kali tapi tingkat kesukaran dalam koordinasi gerakan
akan semakin menurun. Anak juga bisa sembuh sendiri namun lebih lambat dan tidak
seefisien jika ditangani oleh terapis.