You are on page 1of 7

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII COMERCIALE CU RASPUNDERE LIMITATA


__________________
Subsemnatul _________, cetatean roman, nascut in ______________ la data
de _____________, fiul lui ________ si _____________, domiciliat in
_________________________ , legitimat cu C.I. seria ______nr.___________,
eliberata de ___________ la data de _________, CNP __________________,
A convenit sa incheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea unei societati
cu raspundere limitata, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.!"!##$, ale tuturor
prevederilor legale in vigoare aplicabile societatilor comerciale, precum si ale
prevederilor prezentului Act constitutiv.
CAPITOLUL I FORMA,DENUMIREA,SEDIUL,DURATA,OBIECTUL DE ACTIVITATE
1.FORMA JURIDICA A SOCIETATII
!.!.Societatea este persoana %uridical romana constituita in forma societatii cu
raspundere limitata.
!.&.In cazul in care asociatul unic va hotari transformarea formei %uridice a
societatii, aceasta transformare va determina in mod obligatoriu modificarea pct.!.!. de
mai sus, precum si indeplinirea formalitatilor de autorizare, publicitate, inmatriculare si
inregistrare, impuse de lege pentru infiintarea societatii.
2.DENUMIREA SOCIETATII
&.!.'enumirea societatii este ( _______________ ( S)L, in conformitate cu
dovada privind disponibilitatea firmei nr.__________ din data de ____________.
&.&.In toate actele,publicatiile,facturile si orice alte documente eman*nd de la
societate,denumirea societatii va fi urmata de initialele S)L, sediul, numarul de
inmatriculare in )egistrul Comertului si codul fiscal.
3.SEDIUL SOCIETATII
.!.Sediul societatii este in Loc_________________
.&.Societatea isi va putea schimba sediul si va putea infiinta sucursale, filiale,
puncte de lucru,birouri,reprezentante,agentii oriunde in )om*nia sau in strainatate
numai in urma hotar*rii asociatului unic, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
1
..'etinerea spatiilor necesare desfasurarii activitatii societatii se va face in
oricare dintre formele ingaduite de lege + contract de inchiriere, contract de comodat,
contract de asociere, act de vinzare,cumparare, donatie si altele.
4.DURATA SOCIETATII
-.!.'urata de functionare a societatii este nelimintata, cu incepere de la data
inmatricularii in )egistrul Comertului.
-..'urata de functionare a societatii poate fi prelungita in conditiile legii, pe baza
hotar*rii asociatului unic.
5.OBIECTUL DE ACTIVITATE
..!.Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economina
nationala,CA/N obiectul de activitate al societatii este +
Dom!"#$ %&"!'"%($ ) ('*"+"*(* , ____________________
A'*"+"*(*( %&"!'"%($(, Co) C(! , ___________________-
..&.Societatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati precum +
___________________________________________________
...Aceste activitati se vor realiza impreuna sau separate, in oricare dintre
domeniile aratate, societatea urm*nd a desfasura toate acele activitati cone0e
necesare realizarii obiectului de activitate propus, in conformitate cu reglementarile
legale e0istente.
..-.Societatea isi va putea realize obiectul de activitate at*t in )om*nia, c*t si in
strainatate,precum si in zone libere, in lei sau in valuta, in orice conditii, cu respectarea
dispozitiilor legislatiei in vigoare.
....Societatea va putea participa, in calitate de actionar sau asociat, la alte
societati comerciale, in conditiile legislatiei in vigoare.
..1.Societatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect
de obiectul sau sau isi va putea largi, modifica si adapta obiectul de activitate, in
conditiile prevazute de prezentul act constitutive si cu respectarea legislatiei in vigoare.
CAPITOLUL II.CAPITALUL SOCIAL
/.CAPITALUL SOCIAL
1.!.Asociatul unic a hotar*t ca societatea sa aiba un capital social in valoare de
____________.
2
1.&. Capitalul social se divide in _____ parti sociale, in valoare de !$ ron fiecare
si apartin asociatului unic in totalitatea lor.
1. 2!3 4a%orarea capitalului social se hotaraste de asociatul unic si se face din +
aporturile de capital ale eventualilor asociati noi5
diferentele favorabile din reevaluarea patrimoniului social5
rezervele legale5
beneficii5
alte surse prevazute de lege.
1.- Cheltuielile aferente ma%orarii capitalului social prin cooptarea de noi asociati
se suporta, integral, de acestia.
1.. )educerea capitalului social se hotaraste de asociatul unic in limitele
prevazute de lege.
1.1 6bligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic
raspunzand numai pana la concurenta capitalului social subscris.
1.7 Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de creante sau de alte obligatii
personale ale asociatilor.
C A P I T O L U L III FUNCTIONAREA SOCIETATII
Art.7. Asociatul unic are drepturile si obligatiile adunarii generale , dupa cum
urmeaza+
intocmeste bilantul contabil si stabileste beneficiul net 5
aproba structura organizatorica a societatii si numarul de posturi 5
decide cu privire la modificarea actului constitutiv 5
decide cu privire la ma%orarea capitalului sau reducerea acestuia fara a cobori
sub limita legala 5
aproba destinatia profitului 5
aproba sau modifica dupa caz programul de activitate al societatii si
bugetul de venituri si cheltuieli 5
decide contractarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii5
hotaraste infiintarea de filiale , sucursale si agentii 5
aproba organigrama societatii,regulamentul de organizare si functionare cat si
regulamentul de ordine interioara 5
poate desemna un administrator neasociat si cenzori , a caror activitate o
analizeaza si aproba , acordand descarcarea de gestiune sau revocarea
acestora 5
3
decide dizolvarea si lichidarea societatii , fuziunea cu alte societati sau divizarea
acesteia .
Art.8. 'eciziile luate de asociatul unic sunt consemnate intr,un registru unic sub
semnatura sa .

Art.#. /0ercitiul financiar al societatii incepe la ! ianuarie si se incheie la !
decembrie al fiecarui an .
Primul e0ercitiu incepe de la data inmatricularii societatii in )egistrul
Comertului .
Art.!$. 9ilantul si contul de profit si pierderi se intocmesc in conditiile legii.
In cazul in care se constata o micsorare a capitalului social , acesta trebuie
reintregit din beneficiile inregistrate.

'in beneficiile societatii se va prelua .: pentru formarea fondului de rezerva
pana cand acesta va atinge cel putin a cincea parte din capitalul social.
Art.!!. Asociatul unic nu figureaza si nu poate figura ca asociat unic intr,o alta
societate cu raspundere limitata .
CAPITOLUL IV . CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII
Art.!& 2!3 Administratorul societatii, avand calitatea de presedinte,director
general, este asociatul unic, _________, cetatean roman, nascut in ______________ la
data de _____________, fiul lui ________ si _____________, domiciliat in
_________________________ , legitimat cu C.I. seria ______nr.___________,
eliberata de ___________ la data de _________, CNP __________________,pe o
peroada neimitata " sau de _____ani, caruia ii revin si obligatiile prevazute de lege
pentru aceasta calitate.
2&3 Administratorul societatii va avea puteri depline si le va e0ercita in mod
e0clusiv.
Art.! Administratorul intocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli al
societatii si il aproba.
Art.!- Societatea isi va deschide conturi in lei si in devize convertibile la
sucursala 2filiala3 unei banci autorizate din localitatea in care isi are sediul si are drept
de dispozitie asupra lor prin persoanele desemnate de asociatul unic, acesta urmand a
depune specimene de semnaturi la banca cu care lucreaza societatea si a semna
documentele bancare.
Art.!. /videnta contabila, bilantul contabil si contul de profit si pierderi se tine si,
respectiv, se intocmeste conform normelor legale.
4
Art.!1 ;estiunea societatii va fi controlata de asociatul unic sau de cenzori
2e0perti contabili3 desemnati de acesta.
CAPITOLUL IV . REPARTI0AREA BENEFICIILOR SI PIERDERILOR
Art.!7 Asociatului unic ii revin toate beneficiile societatii si suporta pierderile
acesteia.
Art.!8 Stabilirea profitului net se va face in conformitate cu dispozitiile legale, iar
repartizarea si plata dividendelor se va face in cursul anului sau la incheierea
e0ercitiului economico,financiar, potrivit hotararii asociatului unic.
C A P I T O L U L V MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
Art.!#. Actul constitutiv poate fi modificat de asociatul unic numai cu respectarea
conditiilor de forma si publicitate prevazute de lege pentru constituirea societatii .
Art.&$. Societatea fiind constituita cu minimum de capital admis , nu isi poate
diminua capitalul .
Art.&!. Societatea isi poate ma%ora capitalul social in conditiile legii , in cazul in
care aceasta se efectueaza prin aporturi in natura , valoarea acestora se stabileste prin
e0pertiza de specialitate .
Art.&& Asociatul unic este indreptatit sa transmita parte din capitalul social unor
alte persoane care vor dobandi calitatea de asociati prin aderare la societate conform
legii .
Art. & 'e asemenea , asociatul unic poate sa transmita integral societatea
constituita unor terte persoane .
C A P I T O L U L VI DI0OLVAREA SOCIETATII
Art.&-. 'izolvarea societatii se produce in urmatoarele situatii +
, imposibilitatea realizarii obiectului societatii 5
, falimentul 5
, reducerea capitalui social sub minimum legal , daca asociatul nu decide
completarea lui 5
Art.&.. 'izolvarea societatii trebuie inscrisa in )egistrul Comertului si publicata
in 4onitorul 6ficial , efectele fata de terti producandu,se numai dupa $ zile de la
aceasta publicare .
5
CAPITOLUL VII FU0IUNEA SOCIETATII
Art.&1. Societatea poate fuziona cu alte societati cu e0ceptia prevazuta in art.!!
din actul constitutiv.
In caz de fuziune trebuie indeplinite toate formalitatile indeplinite de lege pentru
constituirea societatii.
Art.&7. 'aca societatea inceteaza sa e0iste prin fuziune se va depune o
declaratie spre a fi inscrisa in )egistrul Comertului despre modul in care se va stinge
pasivul societatii .
C A P I T O L U L VIII LIC1IDAREA SOCIETATII
Art.&8. 'upa efectuarea lichidarii , asociatul unic are obligatia sa ceara radierea
societatii din )egistrul Comertului .
Art.&#. )egistrele societatii vor fi pastrate timp de . ani .
Art.$. In cazul in care asociatul unic va fi in imposibilitatea de a efectua
lichidarea , urmeaza sa desemneze un lichidator caruia ii revin obligatiile prevazute in
statut precum si in dispozitiile legale.
CAPITOLUL I2 . DISPO0ITII FINALE
Art.! Incadrarea salariatilor se face pe baza de contract de munca cu
respectarea prevederilor Codului 4uncii si a regimului de asigurari sociale.
Art.& Prevederile prezentului act constitutiv se intregesc, de drept, cu dispozitiile
legale privitoare la societatile comerciale.
Art. Cheltuielile efectuate de asociatul unic pentru constituirea societatii vor fi
inregistrate in evidenta contabila si se vor reflecta in bilantul contabil aferent primului an
de activitate.
Art.- /ventualele modificari ale prezentului act constitutiv, se vor efectua prin
acte aditionale, cu respectarea dispozitiilor legale.
Art.. Subsemnatul, asociat unic fondator am adoptat si semnat prezentul act
constitutiv, redactat astazi, __________ in e0emplare din care unul pentru a fi depus
la )egistrul Comertului si doua pentru asociatul unic fondator.

6

A3o'"(* U!"' Fo!)(*o&,
_______________________
7