You are on page 1of 25

UNIVERSITATEA DIN BUCURE TI

FACULTATEA DE GEOGRAFIE
Monografia Comunei Sgeata,
Jude ul Buzu
Student:
Grupa:
Specializarea:Geora!ie
BUCURE TI"#$%&
CUPRINS
PARTEA NTI
Capitolul I- Date geografice generale 4
Capitolul II- Relieful 6
Capitolul III-Hidrografia 9
Capitolul IV- Clima 12
Capitolul V- Solurile 14
Capitolul VI-Vegetaia 16
Capitolul VII-auna 17
PARTEA A DOUA
Capitolul I- !opulaia 18
Capitolul II-"#ezrile 20
Capitolul III-$conomia 21
Capitolul IV- %ran&porturile 22
Capitolul V-Comerul 23
Capitolul VI-%uri&mul 24
Bi'liografie 25
2
Capitoll I- Date geografice generale
S'eata e(te o co)un' )are" a ezat' *n partea de c+)p a ,ude ului Buz'u" la o di(tan '
de %-". /) de ora ul Buz'u i #0 /) de ulti)ele cute ale dealurilor (u1carpatice a2+nd
coordonatele de: &34$05 latitudine N i #04365 lonitudine E7
E(te !or)at' din - (ate: Bani a" Beilic" Bordu ani" D+)1roca" G'2'ne ti" 8o2ili a i
S'eata" (atul de re edin '7 Toate (atele (unt a ezate *n lunul acelea i o(ele 9D:#$.;<" pe
)alul (t+n al r+ului Buz'u7
=n unele p'r i" apropierea de r+u a,une la ->? )" di(tan a )edie !iind de &$$ )7
D:#$.; lea' co)una (pre e(t de Ro1ea(ca i (pre nord@2e(t de Vadu Aa ii 9DN#<7
Acea(t' co)un' (e *n2ecineaz' cu ur)'toarele:
E@ Co)una Ro1ea(caB
V@Co)una Vadu@AaCiiB
S@ R+ul Buz'uB
N@ Co)una CocDirleanca7
%
!i"#1 Co)una S'eata *n cadrul ,ude ului 9 http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi
%C8%99ier:Sageata_jud_Buzau.png<
1
Dttp:EEFFF7co)una(aeata7roE" Ari)'ria S'eata" :ude ul Buz'u" acce(at la %$ )artie #$%&7
3
!i"#2 Co)una S'eata" crocDiu de Dart'
9https://www.google.com/maps/!".#$%!!%&'%&.$("!""8'&&&8m/data)*(m#*#e(<
4
Capitoll II- Relieful
!i"#3 :ude ul Buz'u > Dart' eora!ic' i de relie!
9http://harti.regionis.in+o/%$#(/judetul,-uzau,harta,geogra+ica,si,de,relie+E<
Co)una S'eata (e a!l' *n cadrul C+)piei Ro)+ne *n (u1di2iziunea Buz'u@C'l)'Gui7
C+)pia Ro)+n' (e prezint' ca o unitate eora!ic' 1ine caracterizat'7 Ur)area ace(tei
lucr'ri 2a c'uta (' de(prind' caracterele oriinale ale ace(tei (u1unitaGi Ci (' l')urea(c' dac' (u1
a(t!el de caractere (e a(cunde o 2iat' proprie *n trecut7
C+)pia *ncepe (' (e !or)eze *n cuaternar' Ci e(te alcatuit' din pietriCuri Ci ni(ip ad+nc"
din lut 9loe((< (pre (upra!aG'7
#
Vintil' 8iD'ile(cu a!ir)a c' de la c+)pia de (u1(idenG' 9co)una S'eata< (e trece prin
inter)ediul unor c+)puri de loe(( " tot !'r' tera(e "dar cu 2'i relati2 ad+nci Ci cu depre(iuni
rotunde ori )eandrate" la o zon' de c+)puri lari Ci plane " pre('rate doar de )o2ile ")ici
2
B'ciucu" L7"%6?$" .ude ele 0atriei.Buz1u.2onogra+ie " Editura Sport@Turi() "Bucure ti7
5
depre(iuni de (u!oziune *n loe(( cu (au !'r' lacuri ('rate" iar pe tera(e " doar cro2uri !oarte
nu)eroa(e7
.
Hona de in!luenG' a co)unei (e eItinde a(upra unui teritoriu care din punct de 2edere
(tructural eoloic aparGine a2an!o(ei Ci Alat!or)ei 8oe(ice7Hona co)unei S'eata aparGine
)oeGianului i e(te alc'tuit' dintr@o alternanG' de ni(ipuri Ci )arne"la care (e adau' uneori Ci
re(ii7
&
GDeorDe Du)itre(cu a!ir)' c' zona c+)piilor core(punde" *n cea )ai )are parte "
unitaGii de plat!or)' cu (trate )eandrate tectonic7DeCi 2ariate ca tipuri enetice " ele au ca
ele)ent co)un o nota eneral' de )onotonie prin )area eItindere a (upra!eGelor pe care le
ocup' dar Ci prin a(pectul litoloiei7 A(t!el" loe((urile (au depozitele loe((oidale " ce prezint'
ro(i)i 2aria1ile " acoper' total (au par ial di!eritele (u1unitaGi ale c+)piei re(pecti2e ta1ular' i
c+)pia de laci(7
3
Hona de c+)pie *n care (e a!l' co)una S'eata are altitudini de &$@%$$ ) i e(te
acoperit' de (edi)ent )oi7
C+)pia Buz'u@C'l)' ui e(te (ituat' *n eItre)itatea (ud@e(tic' a c+)piei Siret@Buz'u i
con(tituie o unitate 1ine indi2idualizat' din punct de 2edere enetic i al caracteri(ticilor )or!o@
(tructurale7
!i"#4 C+)pia Ro)+n' (u1di2iziuni
9http://www.oocities.org/dmarioara/camprom.htm<
3
8iD'ile(cu" V7" %600" 3ealurile i c4mpiile 5om4niei. Studiu de geogra+ie a relie+ului " Editura
tii i!ic' din Bucure ti7
4
8'ne(cu" L7" %666" 6ra ul Buz1u i zona sa de in+luen 1: studiu geogra+ic' Editura Uni2er(it' ii din
Bucure ti7
3
Du)itre(cu" GD7" %6#0" 6rasul Buzau . Studiu monogra+ic" Editura Uni2er(it' ii "Bucure ti7
6
Con!or) eora!ilor Ao(ea Gr7 i Ielenicz 87" c+)pia Buz'u@C'l)' ui are a(pectul unei
lunci co)une " ce (e dez2olt' *ntre cele doua r+uri7 =ncep+nd de la T'1'r' ti " dar )ai ale( din
dreptul Cili1iei"nu (e )ai poate !ace o di(tin ie neta *ntre al1ia Buz'ului i cea a C'l)' uiului:
e(te un (e( *ntin( " uneori cu an uri" cu rinduri i cu )artori de eroziune pe(te care" Buz'ul * i
tri)ite apele de 2iitur' c'tre C'l)' ui" !or)+nd a a nu)itele JBuzoieleK7
0
Co)una S'eata (e *ntinde de@a lunul Luncii Buz'ului care (e de(!' oara !rec2ent pe
a)1ele )aluri ale r+ului" *ntre altitudini de %%3 ) 9Verne(ti< i &3@3$ )9 S'eata<7=ntre Verne ti
i S'eata ea (e pune *n e2iden ' !a ' de unit' ile li)itro!e prin pante a1rupte cu di!eren e de
ni2el de .@%$ )7 =n cadrul ei (e di!eren iaz' # etape:
a< Treapta (uperioar' cu *n'l i)i de #@. ) i di)en(iuni )ari " )ai ale( pe (t+na r+ului
p+n' la Sl'nic7
1< Treapta in!erioar': (ituat' la $"3 @ %"3 ) acea(ta apare ca o !+ ie )ai *nu(t' ce nu
dep' e te" *n eneral" ?$$ de ) l' i)e7
=n cadrul ei " Buz'ul are o al1ia lar'" )eandrat' i puternic de(pletit' ca ur)are a
!aptului c' r+ul aduce *n ace(t loc un 2olu) i)portant de )ateriale ro(iere pe care le depune pe
)'(ur' ce panta (e reduce7
=n a2al de S'eata" treapta *nalt' a luncii" 1ine conturat' *n a)onte" trece *n ni2elul
c+)pului7 =n cadrul ei pot !i recon(tituite al1iile 2ecDi ale Buz'ului7 =n (cDi)1 treapta ,oa('"
apare )ai eItin('"atin+nd l' i)i cuprin(e *ntre %"3 @ . /)7 =nal i)ea ace(tei lunci atine $"3 i
# )7 E(te" *n eneral" acoperit' cu p+lcuri de padure i prezint' nu)eroa(e (ectoare cu eIce( de
u)iditate7
6
Ao(ea" Gr7" Ielenicz"87" %6-%" .ude ul Buz1u " Editura Acade)iei Repu1licii Sociali(te
Ro)+nia"Bucure ti .
7
Capitoll III-Hidrografia
7pele curg1toare
Relie!ul" condi iile cli)atice" (tructura eoloic' i litoloic' i > *n ulti)ul ti)p" din ce
*n ce )ai )ult > o)ul in!luen eaz' rei)ul Didrora!ic at+t de (upra!a '" c+t i cel (u1teran7
Hona de c+)pie deGine cantitaGi )ari de ape (u1terane *n p+nze )ai roa(e (pre zona de
contact cu Su1carpaGii7Din punct de 2edere al )ineraliz'rii"ace(tea (e *ncadreaz' *n tipul
DidrocDi)ic 1icar1onatat" cu o )ineralizare total' de $"03$ rE/7
Arincipala ap' cur'toare e(te r+ul Buz'u7 Supra!aGa 1azinului ('u e(te de 33$3 /)L"
luni)ea de .#3 /) cu un de1it )ediu de #3"# )E(ec la (taGia BaniGa7Iz2or' te de pe partea
e(tic' a 8un ilor Ciuca 7
-
7
B'ciucu" L7" %6?$" .ude ele 0atriei.Buz1u.2onogra+ie " Editura Sport@Turi() "Bucure ti7
8
!i"#5 R+ul Buz'u
Con!or) eora!ului Geore V+l(an "un punct de 2edere ni)erit (pre a o1(er2a intrarea
Buz'ului *n c+)pie " (e a!l' *n *)pre,uri)ile con!luenGei (ale cu NiCco2ul7Spre 2e(t (e *nalG' un
Cir de coline"de(tul de )+ncate de ape"cu 2+r!urile *ncununate de p'duri !ru)oa(e "cu coa(te
acoperite de r'dini 2ii "*ntre care (e 2'd al1ind c'(uGele *)praCtiate ale (atelor nu)eroa(e7
Ace(te coline "aproape eale la *nalGi)e "(unt do)inate de coa)a calcaroa(' a I(triGei" care
atine"cDiar *n )arinea c+)piei -3. )7Spre e(t di)potri2' un po2or+C !oarte lin co1oar' "!'r'
nici un (e)n de tranziGie"din 2+r!urile cele )ai *ndep'rtate (pre o c+)pie *nalt' care do)in'
printr@o r+p' lunca Buz'ului7 Aproape nici un )'nucDi de copaci Ci nici un (at pe tot ace(t
po2+rniC a c'rui uni!or)itate e(te ui)itoare7 =n r+pa care )'rineCte r+ul (e 2'd de departe !'Ciile
paralele care (unt un caracter eoloic al C+)piei R+)nicului7
?
=n co)una S'eata (e a!l' (taGia Didro)etric' BaniGa7 ACadar"con!or) lui 87Ielenicz i
Gr7Ao(ea" de1itul )ediu )ultianual *n 1azinul Buz'u la (taGia BaniGa e(te de #3"# )ME(ec Ci o
eta,are pe 2ertical'7
6
8
V+l(an" G7" %6-%" 6pere alese" Editura NtiiGi!ic'" BucureCti7
9
Ao(ea Gr7" Ielenicz 87" %6-%" .ude8ul Buz1u" Editura Acade)iei" BucureCti"
9
Scurerea )edie lunar' prezint' o 2ariaGie )ai )are *nrei(tr+nd )ai !idel in!luenGa
!actorilor locali7 Ae(te c+)pie"Buz'ul *nrei(treaz' 2ariaGii (i)ilare ale (curerii )edii "ace(tea
!iind )ult in!luenGate de rei)ul Didroloic al (curerii *n lunile de 2ar' 9auu(t< i *nceputul
toa)nei 9(epte)1rie@octo)1rie<" c+nd precipaGiile (unt redu(e7
Scurerea )edie (ezonier' e(te relati2 di!erit'7Ari)'2ara are loc (curerea cea )ai
ridicat' " ea reprezent+nd aproIi)ati2 3$O din totalul (cureri anuale7 Valorile )ai (c'zute (unt
*nrei(trate toa)na 9(u1 %.".O<7Vara (curerea (e )enGine oarecu) ridicat' 9#3 O<7
Rei)ul DidrocDi)ic al r+urilor 1uzoiene e(te deter)inat" *n principal" de (tructura
eoloic' Ci de cli)at7 ArezenGa re(iilor" )arnelor" arilelor" ni(ipurilor"loe((urilor" a 1enzilor
de (are Ci ip( deter)in' apariGia "*n apele r+urilor "a anu)itor ('ruri (olu1ile Ci a unor (u(pen(ii
)inerale7 =n perioadele (ecetoa(e (e *nrei(treaz' o creCtere a )ineraliz'rii apelor" iar *n cele
ploaioa(e precipitaGiile produc o eroziune puternic' a (olului" !apt ce a in!luenGat neati2e
calitatea apei7 De a(e)enea" (e con(tat' o creCtere a )ineraliz'rii apelor " iar *n zona de c+)pie
)ineralizarea atine 0?$@% %0$ )El 9din care cloruri .3$@.-$ )E<7
%$
9acurile
Dup' enez'" a(pect analizat *n detaliu *n (tudiul lui Gr7Ao(ea i 87Ielenicz *n co)una
S'eata eIi(t' lacul arti!icial Co teiu" !or)at ca ur)are a unor 1ara,e de retenGie (au a)ena,'ri
(peciale7
10
Ao(ea" Gr7" Ielenicz" 87" %6-%" .ude ul Buz1u :2onogra+ie <" Editura Acade)iei Repu1licii Sociali(te
Ro)+nia"Bucure ti7
10
=n prezent" ace(ta e(te proprietate pri2at'" !iind utilizat pentru pi(cicultur'7
!i"#6 Lacul Co teiu
11
Capitoll I$- Clima
AcGiunea con,uat' a !actorilor radiati2i" dina)ici i !izico@eora!ici enereaz' *n
reiunea ,udeGului Buz'u condiGii cli)atice care (e particularizeaz' at+t !aG' de reiunile
deluroa(e din(pre N@V " c+t Ci !aG' de reiunea de c+)pie S@E7
%%
:udeGul Buz'u (e *ncadreaz' *n zona de cli)at te)perat continental " caracteri(tic' pentru
*ntreaa Gar'7
Cli)atul de c+)pie (e caracterizeaz' printr@o repartiGie relati2 uni!or)'" *n (upra!aG'"a
ele)entelor cli)atice7 Te)peraturile )edii anuale Ci cele ale anoti)purilor de pri)a2ar' " 2ar'
Ci toa)n' (unt )ai )ari dec+t *n reiunea de deal Ci )unte7
AotenGialul radiati2 " propriu (ectorului de c+)pie *n care e(te pla(ata co)una S'eata "
!ace ca te)peratura )edie anual' (' (e ci!reze la %$"3PC7
Rei)ul anual al te)peraturilor )edii lunare indic' o creCtere din luna ianuarie " luna cea
)ai rece 9 @#"&P C< "p+n' *n iulie cea )ai cald' 9##"3PC< Ci o (c'dere ne*ncetat' din iulie p+n' *n
ianuarie7 Cele )ai )ari creCteri de te)peratur' de la o lun' la alta (e *nrei(treaz' *ntre )artie Ci
aprilie deoarece *n acea(ta din ur)' au loc (cDi)1'ri i)portante *n rei)ul circulaGiei
at)o(!erice" iar inten(itatea radiaGiei lo1ale creCte (u1(tanGial7
=n a doua ,u)'tate a anului " cele )ai i)portante de(creCteri ale te)peraturii aerului (unt
con(tatate *ntre lunile octo)1rie i noie)1rie 90"3 PC<" *ntruc+t (pre (!+rCitul toa)nei (poreCte
!rec2enGa ad2ecGiilor reci din N i NE i (l'1eCte inten(itatea7 Di!erenGele )ai a)ple din lunile
de iarn' (e eIplic' prin contra(tele ter)ice )ult )ai )ari dintre )a(ele de aer care (e (ucced pe
dea(upra Buz'ului *n (e)e(trul rece7
Deo(e1it de util' e(te" de a(e)enea" Ci cunoaCterea nu)'rului )ediu al zilelor cu
te)peraturi caracteri(tice7 A(t!el" la S'eata (e *nrei(treaz' " *n )edie" #?"# zile de iarn' 9T
)aI Q$PC<" %$&"3 zile cu RRR 9T)in Q$PC<" %$?"0 zile de 2ar' 9T)aI S#3PC< Ci .?"3 zile
tropicale 9T)aI S.$PC<7
=nDeGul e(te un !eno)en )eteoroloic care intere(eaz' *n )are )'(ur' nu nu)ai
aricultura ci Ci )ulte alte do)enii de acti2itate precu) con(trucGiile Ci tran(porturile7
Gr7 Ao(ea (i 87 Ielenicz in!or)eaz' c' u)iditatea relati2' are i)portanG' *n relarea
proce(elor e2apotran(piraGiei Ci *n !or)area norilor Ci a ceGii7Datele )edii arat' c' 2aloarea cea
)ai )are parte a u)ezelii relati2e (e *nrei(treaz' *n luna ianuarie" datorit' condiGiilor
at)o(!erice (peci!ice 9 de eIe)plu *n c+)pie ?&O<7 Cea )ai (cazut' u)ezeal' apare *n iulie
%%
8'ne(cu"L" %666" 6ra ul Buz1u i zona sa de in+luen 1:studiu geograp+ic " Editura Uni2er(it' ii din
Bucure ti7
12
930O *n c+)pie<" ca ur)are a creCterii te)peraturilor aerului7 =n (ezoanele de tranziGie" u)ezeala
relati2' *nrei(treaz' 2alori inter)ediare 9%$ > #$ O<7
Tot Gr7 Ao(ea i 87 Ielenicz (pun c' ne1ulozitatea cea )ai cre(cut'" *n ,udeGul Buz'u" (e
*nrei(treaz' *n lunile de iarn' Ci pri)'2ar'" c+nd radul de acoperire e(te de 0@-7 Sezonul de
2ar' Ci *nceputul toa)nei (e caracterzeaz' printr@un ti)p (enin 9."3@3"3<7Nu)'rul de zile cu cer
acoperit creCte din zona de )unte c'tre cea de c+)pie7
%#

Rei)ul precipitaGiilor" (u1 a(pectul cantitaGilor anuale" 2ariaz' *ntre &$$@3$$ ))79*n
co)una S'eata<7 Se)e(trul cel )ai ploio( e(te aprilie@(epte)1rie7 =n (e)e(trul rece cantitatea
de precipitaGii cazut' e(te )ai redu('" deoarece circulaGia eneral' at)o(!eric' e(te (u1 rei)
anticiclonal" proce(ele de con2ec ie ter)ic' !iind )ult di)inuate7
12
Ao(ea" Gr7" Ielenicz" 87" %6-%" .ude ul Buz1u :2onogra+ie <" Editura Acade)iei Repu1licii Sociali(te
Ro)+nia"Bucure ti7
13
Capitoll $- Solurile
Ae raza co)unei noa(tre" (e di(tine un areal *n care p+nza !reatic' (e (itueaz' *n zona
acritc'" la ad+nci)i de 3 @ %$ ) Ci deci nu in!lenGeaz' rei)ul Didric al (olului7
=n ace(t caz rei)ul Didric al (olului e(te puternic in!luenGat conduc+nd la apariGia unor
l'co2iCti Ci (e)iloc'2iCti" cu) (unt cele din arealul St+lpu@GDer'(eni (au pe (t+na Buz'ului
*ntre S'eata > Vadu@AaCii Ci 8'r'cineni7
%.
Cla(a )oli(olurilor cuprinde (oluri caracteri(tice co)unei noa(tre" dez2oltate pe loe(( Ci
depozite loe((oidale 7A+nza !reatic' (e (itueaz' de reul' la 3@%$ )" necontri1uind la ali)entarea
capilar@a(cendent' a pro!ilului de (ol" ceea ce !ace ca *n perioada de 2eetaGie 9iulie@auu(t<
ace(te (oluri (' ai1' ne2oie de ap'7
Cernozio)urile tipice ocup' areale *n(e)nate pe (t+na r+ului Buz'u *n zona localitaGii
8'racineni" de unde (e continu' *n a2al p+n' la S'eata7 Arin propriet'Gile lor (unt !olo(ite cu
1une rezultate *n aricultur' 9cereale"plante de nutreG<7
Cla(a (olurilor nee2oluante" de(!undate Ci
truncDiate cuprinde (oluri cele )ai recente *n care
proce(ul de (olidi!icare(e a!la *n cur( de
de(!'Curare7=n co)una S'eata (olurile alu2iale
(unt )ai e2oluate" )ai roa(e Ci continuu
co)parati2 cu tipul precedent" co)par+nd tera(ele
de .@3 ) Ci 0@? ) ale Buz'ului7 Ele (unt !olo(ite
pentru culturi de c+)p Ci datorit' a1(enGei
!eno)enului de inunda1ilitate pentru a)pla(area
unor Co(ele paralele cu al1ia )inor'7
!i"#7 Aro!il de (ol
13
8'ne(cu" L7" %666" 6ra ul Buz1u i zona sa de in+luen 1: studiu geogra+ic " Editura Uni2er(it' ii din
Bucure ti7
14
!i"#8 Tarta cla(elor de (ol din ,ude ul Buz'u
9http://opengis.uni-uc.ro/inde;.php<=iew)detail>id)#9%>option)com_joomgaller?>@temid)&"<
15
Capitoll $I-Vegetaia
VeetaGia a (u!erit puternice )odic'ri antropice prin de!riC'ri Ci (uprap'Cunat7
=n zona co)unei S'eata" 2eetaGia e(te !or)at' din z'2oaie" aniniCuri i (tep'7
Speci!ic ace(tei 2eetaGii de z'2oaie Ci aniniCuri" e(te (alcia" plopul Ci aninul7 Dar aici"*n
ur)a inundaGiilor din %6-3" ori a de!riC'rilor pentru plantaGii )ari" (@au di(tru( (upra!eGe *ntin(e
de z'2oaie cu arini7Speci!ic zonei S'eata )ai (unt i plantaGile de (alc+)7
Stepa e(te reprezentat' de plante ier1oa(e7Dintre ier1oa(e )enGion') ra)ineele 9p'iCul"
colilia< Ci dicotiledonatele 9)'turile" )'z'ricDea<7=n luncile Buz'ului plantele ier1oa(e au ca
principali reprezentaGi pirul Ci tre(tia de c+)p7
%&
VeetaGia ier1acee e(te reprezentat' de pa,iCtile (ecundare in(talate *n ur)a de!riC'rilor
)a(i2e" care (@au !acut de@a lunul ti)pului7
Ae raza co)unei S'eata 2eetaGia pa,iCtilor e(te 2ariat' Ci 1oat' *n (pecii Iero!ile Ci
)ezoIero!ile cu pronunGat caracter (tepic7
Co)poziGia !lori(tic' a (u!erit )ari tran(!or)'ri *n ti)p " ca ur)are a derad'rilor de
teren i (uprap'Cunat7
Tot aici (@au dez2oltat z'2oaie !or)ate din ul)i" plopi" ('lcii Ci c'tin'7 Ar1orele de c'tina
roCie Ci al1'" ocup' terenurile cele )ai ,oa(e7
Local apar Ci tu!ariCuri cu ele)ente Dalo!ile7
Capitoll $II-auna
14
B'ciucu" L7" %6?$" :ude ele Aatriei7Buz'u78onora!ie" Editura Sport@Turi() "Bucure ti7
16
Fauna e(te )ult ('r'cit' !aG' de cea din trecut7Ace(t !apt (e datoreaz' inter2enGiei
antropice *ndelunate" care prin de!riC'ri" de(Geleniri" )ecanizare Ci cDi)izarea ariculturii a
a!ectat puternic eco(i(te)ele7
%3
Ae raza co)unei S'eata !auna cuprinde ele)ente din eta,ul !oia(elor 9iepurele de ca)p"
c'prioara< dar )ai ale( ele)entele !auni(tice de (tep' " ca pop+nd'ul"Coarecele de ca)p C7a7
Se adau' (pecii de p'('ri adaptate tran(!or)'rii pa,iCtilor pri)ordiale *n terenuri
culti2ate 9prepeliGa"raurul<7
Capitoll I- !opulaia
%3
8ane(cu" L7" %666" Ora ul Buz'u i zona (a de in!luen ': (tudiu eora!ic" Editura Uni2er(it' ii din
Bucure ti7
17
Con!or) recen(')+ntului e!ectuat *n #$%%" popula ia co)unei S'eata (e ridic' la &76&6
de locuitori" *n (c'dere !a ' de recen(')+ntul anterior din #$$#" c+nd (e *nrei(tra(er'
37&?. de locuitori7
%0
8a,oritatea locuitorilor (unt ro)+ni 960".#O<7 Aentru ."30O din popula ie"
apartenen a etnic' nu e(te cuno(cut'7
%-
Din punct de 2edere con!e(ional" )a,oritatea locuitorilor
(unt ortodoc i 960"&&O<7 Aentru ."3&O din popula ie" nu e(te cuno(cut' apartenen a
con!e(ional'7
%?
Den(itatea populaGiei *n li)itele co)unei e(te de &?7& locuitoriE/)#7
%0
Recen(')+ntul Aopula iei i al Locuin elor #$$# @ popula ia unit' ilor ad)ini(trati2e pe etnii " acce(at
la 0 )ai #$%&7
%-
Rezultatele !inale ale Recen(')+ntului din #$%%: UAa-8. 0opula ia sta-il1 dup1 etnie B jude e'
municipii' ora e' comune K" In(titutul Na ional de Stati(tic' din Ro)+nia" acce(at la 3 )ai #$%&7
%?
Rezultatele !inale ale Recen(')+ntului din #$%%: UAa-#(. 0opula ia sta-il1 dup1 religie B jude e'
municipii' ora e' comune K"In(titutul Na ional de Stati(tic' din Ro)+nia" acce(at la 3 )ai #$%&7
18
EIi(t' un )oti2 inri,or'tor: *)1'tr+nirea populGiei"un de!icit de)ora!ic accelerat"cauzat
nu nu)ai de nu)arul )ic al naCterilor"ci Ci de plec'rile )a(i2e ale tineretului"care nu dep'CeCte
(atul ci Ci Gara7
19
Capitoll II-"#ezrile
Localitatea S'eata e(te o co)un' rural' *n pla(a C+)pului" !or)at' din (atele
G'2aneCti" BaniGa" Beilic"D+)1roca Ci BorduCani7
Con!or) lui Laz'r B'ciucu "co)una S'eata e(te o aCezare rural' cu !uncGiuni
predo)inant aricole7E(te o aCezare *n care (e culti2a cereleale Ci (e cre(c ani)alele7
%6
Ari)ele docu)ente ate(tate de(pre (atele din co)una S'eata Ci G'2'neCti 2or1e(c
de(pre o dez2oltare a ace(tor aCez'ri co)un' cu a celor din pla(a C+)pului" !'r' a a2ea ni)ic
(pectaculo(7
Co)una S'eata are o )are 2ecDi)e" cele dint+i (ate ate(tate (unt Beilicul Ci S'eata7=n
ti)pul r'z1oiului dintre ruCi Ci turci 9%?$0@%?%#<" S'eata a !o(t de )ai )ulte ori de2a(tat'7 =n
%?$6" dup' ce eneralul Laneron a pri)it de la cele1rul conducator )ilitar Boration" ordinal
(' re!ac' Ci (' con(olideze unele linii *nt'rite " cele )ai )ulte a)pla(ate *n Beilic" (at *n care
parte a co)anda)entului (upre)e a (taGionat )ai )ulte luni"aici !iind punctul de conducere a
operaGiunilor7
Co)una S'eata era alc'tuit' din (atele S'eata de :o(@Jc'tun cu &&$ de locuitori Ci ?3
de ca(eK Ci S'eata de Su( Jc'tun al co)unei de reCedinG' " cu &0$ de locuitori Ci 6$ de ca(eK7
S'eata de :o( )ai purta Ci denu)irea de Hi(ulea(ca" iar cea de Su( era cuno(cut' Ci ca
Badat"cel )ai pro1a1il dupa nu)ele unui cele1ru )oCier r+)nicean" care a2ea un ca(tel cu o
arDitectura intere(ant'"ruinele lui )ai p'(tr+ndu@(e Ci a(t'zi *n (atul Haplazi" de pe treritoriul
co)unei Gre1'nu7
#$
Co)un' de (ine (t't'toare p+n' *n anii %6? " c+nd ad)ini(traGia co)uni(t' a di(pu( o
re!or)'" localitatea G'2'neCti era la !el de renu)it' precu) S'eata7Ba(il Iorule(cu
)enGioneaz' *n al ('u DicGionar c' era o co)un' rural'" (ituat' *n pla(a C+)pului" pe )alul (t+n
al Buz'ului" la o d(tanG' de #&"3 /)7 Li)itele (e *ntindeau pe ur)atorul per)etru:la nord"
dru)ul !ierului Ci dru)ul Co(teiului" p+na la Dotarul cu ,udeGul R+)nicB la E(t" lacul Co(teiului"
p+n' la al1ia r+ului Buz'uB la Sud al1ia r+ului Buz'u" p+n' la p'durea RoCia Ci la 2e(t" *ncep+nd
din p'durea RoCia p+n' la dru)ul !ierului7
19
B'ciucu" L7" %6?$" :ude ele Aatriei7Buz'u78onora!ie" Editura Sport@Turi() "Bucure ti
20
Andreica " V7" #$%$" =n c'utarea unei noi Can(e@S'eata"Editura EdirapD" Buz'u7
20
Capitoll III-$conomia
=n principal *n co)una S'eata predo)in' aricultura Ci creCterea ani)alelor7Supra!aGa
co)unei *n(u)eaz' %$7#$& Da" din care ?76?. Da (upra!aGa aricol'" repartizat' a(t!el:?7.-- Da
teren ara1il" &%? Da p'Cune" %$ Da li2ezi" %-? Da !ond !ore(tier" %7$?3 Da alte (upra!eGe7
Alantele culti2ate (unt (peci!ice zonei de c+)pie:r+u" poru)1" !loarea@(oarelui" rapiG'7
Oa)enii au *nceput (' culti2e i leu)e pentru co)erG :pepeni" ceap'" roCii C7a7
Fiecare o(podar (e ocup' cu creCterea ani)alelor7Ani)alele care (unt cre(cute la ca(ele
oa)enilor (unt:1o2inele" porcinele i p'('rile do)e(tice 9aini" raGe " +Cte C7a<7
21
Capitoll I$- %ran&porturile
Arin co)una S'eata trece dru)ul ,udeGean D:#$.; 7 Acea(t dru) lea' co)una (pre
e(t de Ro1ea(ca i (pre nord@2e(t de Vadu Aa ii 9DN#<7
!i"#9 Co)una S'eata Dart' rutiera
9https://www.google.ro/maps/!".$9C#"!%'%C.9%C#(&!'#%z%
Capitoll $-Comerul
22
Co)una S'eata are un co)erG de(tul de dez2oltat al plantelor cerealiere Ci al leu)elor7
Sunt )ulte per(oane care culti2a Da *ntrei de leu)e"re(pecti2 cereale Ci !ac co)erG7
Capitoll $I-%uri&mul
23
Fiind o zona de c+)pie co)una S'eata nu e(te dez2oltat' din punct de 2edere turi(tic7
Sinurul o1iecti2 din co)una S'eata inclu( *n li(ta )onu)entelor i(torice din ,ude ul
Buz'u de intere( local e(te 1i(erica US!+ntul NicolaeK din (atul G'2'ne ti" *)preun' cu
clopotni a i zidul ei de incint'" an(a)1lul dat+nd din (ecolul al VIV@lea i !iind cla(i!icat ca
)onu)ent de arDitectur'7
!i"#10 Bi(erica US!+ntul NicolaeK din (atul G'2'ne ti
Bi'liografie(
24
Andreica" V7" #$%$" Dn c1utarea unei noi Eanse,S1geata" Editura EdirapD" Buz'u7
B'ciucu"L7" %6?$" .ude8ele 0atriei.Buz1u.2onogra+ie"Editura Sport@Turi()"BucureCti7
Du)itre(cu" GD7" %6#0" 6raEul Buz1u.Studiu monogra+ic" Editura Uni2er(itaGii"BucureCti7
8'ne(cu"L7" %666" 6raEul Buz1u i zona sa de in+luen8a :studiu geogra+ic" Editura
Uni2er(itaGii din BucureCti7
8iD'ile(cu" V7" %600" 3ealurile Ei c4mpiile 5om4niei.Studiu de geogra+ie a relie+ului"
Editura CtiinGi!ica din BucureCti7
Ao(ea" Gr""Ielenicz" 87" %6-%" .ude8ul Buz1u" Editura Acade)iei Repu1licii Sociali(te
Ro)+nia" BucureCti7
V+l(an" G7" %6-%" 6pere alese" Editura NtiiGi!ica" BucureCti7
http://en.unesco.org/
http://harti.regionis.in+o/%$#(/judetul,-uzau,harta,geogra+ica,si,de,relie+E
http://opengis.unibuc.ro/index.php?
view=detail&id=192&option=com_joomgaller&!temid="#
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Sageata_jud_Buzau.png
http://www.comunasageata.ro/" Ari)'ria S'eata" :ude ul Buz'u" acce(at la %$ )artie
#$%&7
http://www.oocities.org/dmarioara/camprom.htm
http://www.recensamantromania.ro/rezultate,%/
https://www.google.com/maps/!".#$%!!%&'%&.$("!""8'&&&8m/data)*(m#*#e(
25