You are on page 1of 31

K@K

iORcR€ss
I ofllliddlc-cartll
TEETH OF MORDOR
CONTENTS
1.0 INTRODUCTION......

CRDDITS
2,0 BACKCROUNI)
Sùl€s Edlbr: Pdù c F.nror.
coe.rÀd: D,vidMMinândErrisMditrschobe.
Covêrcrâpht$: Bèù tusbn.

4.0THE CARRISON.......
.......

kNis'DdidJohn$n.TÂppi.Læ.Reeinaspdtwmd'

5,0 ADVENTURES

ù.0 MASTERCÀRRISONÎÀBfE

lr.bdolrr nrs {drrdtuhd


2.0 BACKGBOUND onûhù.ûe svenrhkinsof coiùtr (rTA.1 92).rùny
orp'ojrdJ (MoÉmonnnd
updl tr! \'5t iMaktat ùthatÈà ttE {tarn) , ùEt oI ù|n| Lenmourho,
rc{Lrir8rorkùs rd EbuitdN{inr am (Mins
Dùlth. nt Marnhis at sharat ond )
p.dk dnt berlr !4 aJErt Litt(i
r<ta.|h pltut.rePld I(rT.A 19?51r)!ho.Êiùwncd!\ab
\ar où\t ttr ù httt phi^,tLùtrdd u",t,1 c,,!o,dh.tkt
ù. rit? itta rta.tNû, Nuùri,tm:
R\\rtd4pùtL rrr
h. lntu'u b tu |û|t oJ
nnEn?"r! 1tûh(t,I'h\oftrp" ùrtt, \1..a rnxûad!,d crtrb.{(s "Frf,sror) indNùdiN (
ûlh1r^,ùù"hvt. nir !tx! ttk.hru
11r0aht,t th. l!ùt tvu.àa, ^$ n \ û
|aù! |6| |he| \ k Lùil| ^ I]t Mut |'J
pùt 4 .Qto rt ù \ttù\ 4 se@r ',)l hitjish. tla h! laùd
r 4,Nrhtcaùt t tuikd
a1a n41 rtrt. rr<t J.t t,nû ta, ) tr. n,
^.aùr tat lakt itb
tt$. t ù.,.1t1, ùt d)t t ll \th I
st,1,-Jù.tt tttt \ t ! \ar tu | \inrù
ùM|Jr\in|l.\ \| j|l

^o's ttprùth aJrt ras ltoh) àfr,cti]l ù. Dr, I L.tt r.à


bhr o zolql tran? h1| th{!\a\a :b.t. *1,.tùa).aù

bk: thûr u h\r 4to45 h,k.r. î4'1' al a 'ktu a, i\k t' tltt
P'rrlulttùlMala
orr ù,JÎt rri hit' t)t6' thlr u.1

rh. ro $t)litr! udiin i.oir

Gqtimru|eby'hedddû993lrlhc

'trdonhrhcPFjtr'.sir
;*."d rh&-yi"s*8".-.p
i1i elrir brdins\. molhe ,he aPi

BJ|b40ùc,t!Ld|glndLi!MÙù'{}ùJd'Âd ,mànd"iL, rmarmrLôare]1

otciri,haicdbrf ur,ùcro$qof 'rr

b"sxmÈiù,hcu*u di, rhe^"*D

wa;rùær srin idi Î" voRmo

or,h.o;c Rns.b{ar. ûicÊrted


ii c

^ù.d d ih. qEli"m ùicrr E-rùd r,

iig(vhoqsinù.Pme$
d litrishing h" ù!ir qork in the Non[) ind KhanÙr (]ho \!!\ b
rcFai 'i Dolculdurs rordrlreæ) *.

Dlih.d brh'-,^ adh,û


*.'*d-tIfNùm "hh
3.0 THE FORTRESS 3.2 THELAYOUT

3.1 THEDESIGN D6r (Dl Ud$\ dhcN;c i.td, dù


nsûips NruûÙyùc

srid rnd op..arioml(ùnle$rhecompl


n. rndeed.
'heja$ed. torion. riDo an dooÂsfequippe
c.iud ùi35 jion ùcjrçs (4air. uirss orhùqisespecified)
H4d I /{,)b oFi
rir.plae or hearins dov€1F).frs.n

PiYr (P). Edh h* â wùodêrdool.â

cùrrd Posirion(G). A su&d k pone


cell (c). usuilly dosd by r b!ûêditu
(ai!ùrdof{der.nd

mrcci{dbykiLd[edhkcÙnArchi'
(s.-croùdyhsdcrintucspii-À)iid
Privarechimbenæmoawdlonù9.*rhbpcsd.s.overiisb

delnhsh Tedgs.rheÉ

tosoher(seleirhkins
orGôndôr,TA.4rrc2).ùodc!ûrd
ræ(osgilia.hnilrbeiis

del.ises,He€ftÛedanNysbo.ksb
3,2' CAECHOST,"FANG.FOFTFESS' d doi rù,d' ùir jàsgd

rrLrdriù,.ùù\dn.

'ddhrtuntujdD$udçLhrhôrùm\

qri.h\ ir r !rr[ri'rlsl\rr !

\
(ù,h a L, El oa. tuabtN4u r)
canho]Lart I\o tt hùlJ rt@t )

Lftfl T.qô (CTOLNDFLDOR) hewallsars(t?)bùrhrb

;En$djæsno r.dùk pinmcre.'h

by'ùeMonûosyûb|

25.tiqe. MK liân

rr€r id rheorc sùiei ir Ghrt).


obeflêrhû*dùèsatsmd.Yen6Èm

whi* sriô itrb rheadjâed çdh.


27,Drr Stom. onceholdi'8 b!ûch o
*henùabft.mdrc.bÔ|ddrydion
.15.Cùlrdmn. Quin.n rnddù9 *â
3r Jubrûr()lrr.ê6 Quâd.6 rhis.rc

.0's|Ùdi.Thissldyisshdbyùe

41.filinc rmn/aunêN.
33. CotrlrorNich6. spyhùresii .ho6 hâlt.srirswhichan b€
cove'arby sbr shurm i .rùg â oubidewrls.

whÈhdideiib ù. djrù. {â s.
49.FniogCofldor. a rong.cmpryco

50-vrult aNssd byârmsù.tddoo


ksedoùbledoo6cao
44,S.erDùos. HardCr0)rôpick.dt viùlb holdarack
âd 'wo+l5 scinibru(alrion'ûâsicâli
sùpûiormaÈnrl!ùd rolgi.8). Thùe a
ÈnnsdeÂronh
5r,sittii3Roûm.Àga
nædedrorbsic
smirhing
5r. Ome. PriiÉrily ror ùe .ômmid.r oI ùis noor.
$,aùÙ@N.Îcrrhdsorihisfloo'rc
,13.Ârno.y. vhEhho
Tbk$oremom. dlh.tdy'E$yhik'heMomidhÙ
isveryHaldC2o)roPi.k Meni]moneic|6ivè|ydÙpylheuPPê

\
54,Solr*err
Thedoubrespinlp.ussh
55,HixùPri.i\ auaiss. rhesau

rohimA A$bL'Igiil(B?'EyeonheDekord ) 'd ôûr bd 'he


s6.ch'p+r Îs Lrrge.
v.uLred
cbamb€
!b!idôi.dby1hôGoidonan5
îrePnA

I all rimes(indudingrwo

61. conûor Ntch6 spybôhsii ùcs


5T,JunioromRn,Qmnùsrhsùmf srcopÈdbyjunior
vhicr'dù. i'b 6e 3djâædvars.
OmEs Quân.^. suMivid*bynNble p ririois
65.JùniDr
in'o 'berdjrcen.wlrrs
7r. Àùrytë. Qùete6

sAlÙnedinbjÙ4ebyD{aI 71,Llbrlry (Upp€rLcvel).


67.Sùib6' Qulnèn. s,nc s *66.

lck.d, very Hlrd G20)roûPcn,dd vâ


Doc.tord\o.clpaljomlforcs'Afe{
(iÛrqÙIl
cialæsRÔÛs
73, Sbir{tll. The lhns do m' lqrinL

Te.conlùlrrtRoon.Donimrcdby!

6!rcd.vryrrârtI ro)rd0i(r.rndrh
ù. LdrdofrrreTower(in
rbkù$. Kdssl\ !idc)
75.s{ErDoorErr.ùdyHddar)r

Trre'oùn is(wtrnsmPtuounr
d.coded

sr.Lordrtwed)c,rdêi 1 Islrdci

:-=:-

\l
û il '0"

I
s

!s
{
3.22NÀRCHOST,
"FIRETOWER"
. L.rd r Gùdùi Rôom
blzfrom.hgPlaùoul'de
d d.€pin a ikhc adiaft(

90.t rd $sntingRoor

4ere rcpair.aidao!mbe'of
inorje
oll'eâeaiorhh.hmbù(gieircilAôm

92, Obsrvlro.y. ITis sinsle.lilge mn h8 hùse.op.rii-È

ùipodsm'hùadiù{sÈfr ùdinei Îi
n$d rô â p.rk. sô 'hê wùdowsæ

yedsalditsâbâidmmeirbyd'eao

L.vfl.orr(U\D.rcRoLxn)

ryju{ûùnr.Mn5 usd

d imn pamrsvi'h j.gged

whichiid. ùb ùc adFæn {ùs.


wrcmw Dw,i isÈdmicrnyin rsidenæhùe (orraÈr.vhenbr
abcia k Mirs Môigur)diônùnsù
a, L€at.rosDorClndnhnor a br

Mnè. r no/e4}tr{ Dô-Âs


rd Ly.ù'h
{â hrsrRhd upb ù. rnæejun b.
ju$ behind'he 'rrrcÉ. rs sdùsG s
morc'o aùckner\ ft
asjhy). À[afoq!fiRd i.omir ùe rol

rk!\Rrt lik?6 a tmtl1tnakd.dtvdnh'rN: Eæh


rodtrc.kita tuà6,@'dl)ùereol:IouR qrùa"t a1d irudiùi)dwir.w.mr
d:hoa\ùnrc.JoQ)

totu uïtt ùt afhrN. bt.trs al lor


thrnal4u @a;!ùt ,t.u,Int spnùaIà it \ iti/.ùrt dba,1. feiihùs(rheHori..is!
4e.oinlhrirrbidûtrv.rûE[smf )

5rar {
r. Bûdic Sp€arMrrr.Ll-eaded

ropAs rhrôughntr( R*tu (,id {r\ ps9 s châitrdltr! or dke


wtærisablero.anao,nsd6.l/
ù,,.r
j0rorh{rrambet.
blpasrbêwrdrr(irrrsif rheylrcharLrryr

(ndlerdbyDqauproninemjlesaqar)Atryorewirrrrrr.eL{d
difâd G\pùrdryù mrris.noiÈ) m eryHa'n(r0)toddær
n!sùewdrhùs shûùd ândEit€melyHard(.r0)bdùâd,!

bmki(lnenrly)andrheyvill.!irlrrnei

rO irjt th. cM stuùràrv #at .a4 |


îr.PriaroJadod'd{ù 'oemploy'hesærlpe|Ào'']'Rs4l',
th arlh tL! eu.thÆ ùtlnitl u4rt ttu 16 dtn iùthP,1

|rAawiLLo.n\ow^.aidmighlL.yloric
NU|ha!| L4.l Ôk \ Ù4d( {ù|d )
Nù.hontLtrt rna tcûhJ L2 d)

LvaTlo(ckMD!LouR)

carchoi, rhey bold someof rhe Dog-rn


13.C!r6, HugeÊinfm€d nù pâiclr witbjâssediit ækinc

ùcwâLtEd6(f?)bùnlch

lhich dide iob 'he adjaed va[s.

r.tHuttt 2a)bopervl
13.Drr sbres. Unfoms andæcoùùeo
3. B*ncks. Dùns rre hæ i ùamp€dquaneR.
35.Fi'inFH!|l.AnunusurIconcepl:lh

r. adjaed b 'hesars i!

Nhicbdideiib 'bcdjmù M\
Hrd ( :0)ropkk
Lô.krhcp,ûrj*lurcry. rrrelær isEiùemely
37'GÙa.dpct'EnÈ€dby!scdd

13.Glsr Rooni.Irrareais
rorguss
r0.Liedmmr'aù*hB. riw hr

I. Lieur.nr nt' au rnpn. sâft ês *r0. aI dooahive ro.ksùich de y4 n", / t-?01roop.l


39.SpiBISr,h. a1lh\ relet.rhe\rl
!s or 'hedjâ.ed rcois
4.r.offlmr'am{sç sr dn{6 frdù ùa d(ù him.
{3. or'cùr Ousnùs.rùft.hunuo
r.Iidividsrdepingæs 5s.Firi4 Hârr.In rhishpîo$ r.v.r (dd rr{] rbovè.groFd)

El do6 proed â plir of

which iide inb tu djæe Mrs


sz,omas'aùad!6, rha. human
o
57.Qùrd€G m. skiÈd f.i vhoopàa'
Nat to,t L.,.t se & Llr t s?\.t

L.vrr. Sr L.vrr.SrvA

11.adjâc 'o ùesr5 ir


6r. Coûd Nich6,spybohsin 6ôs
obFrerhosatrbesdcsridêYenfi Eon
conùoiù. ôp.iing ôfrheponcultisæwe
w6ichdideinh 'h. adiran wdk

63.Birdr@eù5auùca. si:'rinùs
Tr.crnemn.sèrÈrsrmmsrabks.
64.omas'.auùrs Fù'hespeNisononri\Èvd\Blrisoi.

6z Jùnioro,ri.err Qùan€n. Privd.


\ peNnd clrÂmb.s,ùn
63.Rooi,H.ftæhouçd!iunb.ron mf c$ bcnâdeprjure byclosinso.

tur.ùiryM./r, / 0]loopenMrny

danl 1.20,iô dû.oycr.buriiside ir . b

r a 'ÉsmL \dr drggù. +10ando/s/uliàs ors


74,Garden.oic rlÉ tjdy or rh?Tow
*nouny ûverenwn.Howcv.r.sûc ni 76,SpiralSbn. Thh saisay 4di h.re.ad enùyrorher@mis

rnic hiddetr(very Had CD) rùiot


irisMediunG0) rheYde,2dosrotAl
(soæ*ild. tbeyonlyhei I hirt, 7 ThurlÂndoneHrtry
75.C'rdu.OmecÂrefullyrendd*iùf iov
ilhnowhôpe|c$lyovelgDwn

I
ffi,
L--________,,
Ndahaitl.,lNin e Itu Môtuaauntjal

3,23THE MOFANNON
GATE

s.riid*præks rhôynidôùpÈix.d

6.ririDgchsnb€r Tbismi'(andrbeid
n d s ôrfh c d m t n n . s . d b y * n , \
4.0 THE GARFISON 4.21DWAROF WAW
Ptol,sior: M4. Eùtu: ||a, u

nû! D\at , Kùe tv6:

RN sht; s-e6:a, e7:Enq.L\|aa.p, t00:as eô:cùô!:

h 1aa:Ptt00 Appcùo".e:191)

aD4)5,MÀstra.MAs,20.RD\e:a

|35.PsrÉ,:RMq146.
4.1 GONDOR'SGARRISON
s)1bd20:1|ùk65:1m.}]0:TnPB5a:Tù
À,tnùna:c,424: Dqus: 9rcn: tu 7s
..bùrn?ofDogs.insÀ

h ûdyqrs a 196i. rh. K prurô.H(

+5 SonelralemirhnrsNords(bûonry+:5).xrd
I rewhrre

SordieB:
srme!s rlresquadÈadùi e

4.2 MORDOB'SGARRISON
^di3vôôd{DdrLPflhcn

rdlju^.rôownbûady'*ôùôsxndwa
ÈkÈt$jgty.d{k'Ùjdvhilùid{guc

s{ord c vd daæer")
+2snisic
,5da${(Phrchi5
sh.dh.d ii' ô. biLi).
lieldef! hrnd nù up b Loods (.!
ùncoN ioùsaid/orproie). paryii,! b o$
\irh 50%ôrçicrdù\ùsurloB(incru

cé- ("annh,vù ) +25ôiclùbd Bni. Kirlirsboli

ddryùr5! Giâpprii-Ècriri.d {rik. (or sm. sv{iry) ltr


sdepdrcfolMo'dor
Ring lwôrdrPnsfsRiis)M.d.oi
in$rwirhpeûificdwood.irtr!ra(E$emq4ucibrnn)PP
ùntèsde(wnbù

Moqul.rnir€ fsorceryKnit ) +25daggdwhidi

ros0mii!nheRRrarutriune(. s.,RRrrilrrby9in*N
ùeEl\€sadDLlædainin'|rereLôyhrl 4l day9.shouLdrhe$dc&bùL!i.'
e.ùm$rtrrâilr sradli....nmdeÂdsile)orrheknire

Esrnæ lirr N 15rhÈ!d (ttEÀP). r


oNnh,hÊdÈrÛùûi.id

Hearins DwcueniGodhàn\duid\lhddnûdy
b h.rd bycâiriesG s.,Nolves,doss,rrckLrs.er
)mdhe

hg-mrnûr h ùy eivù rcsd. Dw mi m rc


(absolutLy)airmberordo,!Jylros
h

a RRver\us
rc.eiving ! ]9ù !|dk!k)
4.22MOUTHOF SAURON 4.23 KRÛSNAK
Lr:50 R6e: Rh.l' Nûûn6 fun kr!^ Li: m R@: Rlûk Nin.nôlù.P|qf^
Mub ^ka: Lùù{ùt it th?raçù at Eûad ù1r. Maù, ^ko: caPùi\ô! th! Moûnnor
RMstdt:st 7t:ar e1:EDe3:h.ee: RMstts:st et:at e6:En 13:ht ee:

MdlÉ5:M.|175|?sl,l75: Mdh6t:M4t6a.
PVt rs.
si6a : spMr: t 2a:siaûq :r'' Ie5: |/ea sil66:spMn$a:sIdJ]04:Tfuk7a:v.

un jfu LaI|?M|| a|
ltt1ùù aIBmd trn h.\6.ù hi RDbes- ( clo,L ol the Hùvcm ) B
noakJù tu hnû.tlhaatu!ût ù,o
atu ùltht ,4d alûû. thd ù | Mù.
faûhù$abtnhd ûen hr ||4 ù1Mr
aI sdnan: daùindidr.ù th4 to
narcà 4!r LpNttd* ^nt k ukrtt ttt?$ tu ôttht Dùk
lot u t ht, ùfr ç Me qanr ola tuu^! iIh, !a,ù,e h! crc'
à4 ri1:t[t irt1)?Ltd sI^.t:hlth.
ljo' rkhalth.nnaà ilsauu': otr h daredaræk(i.dudinglighbins)æars0
s{ord CSickÈor tlreHevenf) Drhnr rvôrdvrh

Robe5 f.croik orrheAbysl Br


nd clùed !ns Gr..4ânyh.rriisrnG)
cba..elin,!opei
dùurbù9turôdrup.i,ùNiisr[,ihm50 s!ôhirRR
rob.comeqùùsyandd
zzy(2sq, Th
dartrks(irclùdins

N{tda.e Cvoi.ôordeDûkToq.a)nitùir dbræk


lamml|dapab|€ofÂmp|ifying'hewqrefsrci.e.lllow.

gcms rr $iddl 'h. PdaM frôn û

chlDndnsopilndcLô{drn'\G\!c4anyhclligrii,
4.24THE HUMANGAAB|SON 4.25TIIE OFC AND TROLLGARRISON

.onmandioserch(i iic rùkD


nyari!bLy
urk hâi(Bs
_orc.n(
) rhe dler aid nniÊù bEed.
Uitx!i r:rE$Lùs
To'rliglb.trc[inlùencâlby.ù€\

Hishcaprairs0ùd r0r0of\): PhG

c"pr,ii! oeadr00o1()i cbli thtr

sDrdi.Bkdhdlerki'xdyedbh.kard Squad
L€adùstùd9olct: krhùr?
T'iÊèr ihùrd5 lredrrcr wirh i.er finJbn,ns), +5 shonsqod.
$on b! (or +5 com|die bov for .rc

cryjlw{roJif, sarcudi' Narcboikv


j!s\!E rcÂdædærùiLLy nms. rhiJ
$eyjâwsdo\ù3lmuidr(e$enriatLyrhc
\yhr)orof carctron)

prrÈroi'rrerrodtr.dbtr
k l.n,jori'y

4.26THE HOUNDSOF fHE MORANNON

4,27THE FLYINGAEASTS

cru{sr rir ùxjùj'r ôf ùc flyùg rro


5.0 ADVENTURES

5.1 ADVENTURES
BEFORET.A. 1640

rh sûù mFr *s' vÀ 6ô Kr i


UrDrRrnr DoùLoRDr Co:'Ro'.
rÉmGrtîiirlirs riiÈ h dknFbri

A (rclarively)
quierrimedurinsrhispù

dep:nsMordoliLloge|ber

nruod\hù'hù? iôr Èrr!ô d!y\ (rnÊ\ x


mrunherdotcomi.eûomrbeDeadMùshs). Ho{evû.oæ cùhùeyjùi b. x ralgebândorons ùr'rrrerdeep€r

ærivrryxrùerllonnnon?
aie!hhrba

Heclrrm\k,bcEùiôr!|r iieiôi'!.E

tintr\..J,t,)rkitt
norroylrrocrsraùù(Ther-s.!d ) rrv \fl)ir t nin.Jaat Qdn6 alau" P.

5.3 FOURTHAGE ADVÊNTURES

$juslrd by Duf ù5 ùnc b ù1ù!\1

5.2 ADVENTUBESAFTER T.A. 1640

.hejass<rree'rrof
'heur. r'v!\oi!!
6.0 MASTERGARRISON
TABLE

'911141',