You are on page 1of 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày… tháng… năm 2009

Kính gửi: CHI NHÁNH MOBIFONE HÀ NỘI
ĐỊA CHỈ: 124 NGUYẾN CHÍ THANH - ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

Công ty chúng tôi đã thực hiện hoành thành công việc vệ sinh lau chùi bể nước và khử
trùng tại cửa hàng chi nhánh Mobifone Hà Nội – 124 Nguyễn Chí Thanh

Kèm theo các chứng từ sau:

STT Nội dung thanh toán ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Vệ sinh lau chùi + khử Khoán 1 2000.000 2000.000
trùng bể nước
Cộng 2000.000
Thuế (VAT 10%) 200.000
Tổng cộng 2.200.000

Vậy kính đề nghị quý cơ quan thanh toán cho Công ty chúng tôi theo tài khoản:

Công ty TNHH Thương Mại và Xây Dựng Sunvis Việt Nam

Số tài khoản: 10410000026862 tại ngân hang TMCP Nam Việt – chi nhánh Hà Nội.

Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại: 04 66639316

Đại diện bên A Đại diện bên B