You are on page 1of 74
วิถีแหงความรูแจง ถาทานผูใดประสงคจะพิมพแจกเปนธรรมทาน โปรดพิมพไดโดยไมตองขออนุญาต หากพิมพเพื่อจําหนาย ขอสงวนสิทธิ์ คํานํา วิถีแหงความรูแจงถึงพระสั ทธรรมทางพระพุทธศาสนา ไดแ กการเจริญสติ นอกจากการเจริญสติแลว ไมมีหนทางแหงความรูแจงทางที่สอง การเจริญสติ หรือการทําความรูตัว เปนวิถีทางที่ตรงไปตรงมาที่สุด ที่จะพาเรา แหวกออกจากโลกของความปรุงแตง หรือความคิดนึกทั้งหลาย ซึ่งปดกั้นเราไวจากสัจ ธรรมที่แทจริง ทันทีที่เราแยกตนเองออกจากโลกของความคิดปรุงแตงได จิตของเราจะ มีคุณภาพที่จะมองเห็นปรมัตถธรรมที่กําลังปรากฏและเกิดดับ ไดแกจิตและเจตสิก อัน เปนฝายนามธรรมและรูปธรรมทั้งปวง เมื่อจิตรูแจงและปลอยวางปรมัตถธรรม ฝาย รูปธรรมและนามธรรมไดแลว เราก็จะบรรลุถึงสัจจะอันแทจริง ซึ่งอยูเหนือความปรุง แตงทั้งปวง การบรรลุถึงสัจจะที่จะเหนือความปรุงแตง จะกระทําไมไดดวยการปฏิบัติที่เปน ความปรุงแตง อาทิ การทําทาน การถือศีล และการทําสมาธิที่ถูกตอง (ไมตองกลาวถึง การทําทาน การถือศีล และการทําสมาธิที่ผิด คือเจือดวยโมหะและโลภะ) ตัวอยางเชน เมื่อเกิดความตระหนี่ก็ทําทานเพื่อลดความตระหนี่ เมื่อถูกราคะและโทสะครอบงําจิตใจ จนลนออกมาเปนการทําผิดทางกายและวาจา ก็ถือศีลเพื่อเปนกรอบกั้นการทําผิดทาง กายและวาจาไวกอน หรือเมื่อจิตฟุงซานก็ทําความสงบ เมื่อมีกามราคะก็พิจารณาอสุภะ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ แมจะเปนประโยชนมากและควรทํา แตก็เปรียบเหมือนกับการแก อาการของโรคเทานั้น ยังไมถึงขั้นการขจัดตนตอหรือสาเหตุของโรค การจะปฏิบัติจนจิตเขาใจถึงสภาพธรรมที่เหนือความปรุงแตง จะกระทําไดดวย การลืมตาตื่นออกจากโลกของความคิดฝนปรุงแตง แลวหันหนามาเผชิญกับปรมัตถ ธรรมที่กําลังปรากฏดวยจิตที่เปนกลาง พนจากความหลงยินดียินรายแมแตกับกิเลสบาป ธรรม ไมเพงจอง และไมเผลอเติมความคิดปรุงแตงลงในการรับรู นี้คือวิถีที่จะรีด กระแสความคิดปรุงแตงใหเรียวเล็กจนขาดลง เมื่อกระแสของความปรุงแตงขาดลง สภาพธรรมที่พนจากความปรุงแตงก็จะปรากฏออกมาเอง การทําความรูตัว เปนสิ่งที่เราไมคุนเคย เพราะเราคุนเคยแตกับความไมรูตัวแลว หลงอยูในโลกของความคิดฝน จึงจําเปนที่เราจะตองศึกษา ทําความเขาใจ แลวลงมือ ปฏิบัติอยางจริงใจ หนังสือเลมนี้ ไดนําเสนอขอเขียนบางสวนของอุบาสกนักปฏิบัติผูหนึ่งคือ นาย ปราโมทย สันตยากร / “สันตินันท” / “อุบาสกนิรนาม” ทั้ง 4 เรื่อง มีสาระเดียวกันคือ นํ า เสนอแนวทางการเจริ ญ สติ เพี ย งแต มี ค วามยากง า ยในการอธิ บ ายแตกต า งกั น นับตั้งแต (1) เรื่อง “แดเธอผูมาใหม : เรื่องเรียบงายและธรรมดาที่เรียกวาธรรมะ” จะ เปนการนําเสนอสําหรับผูที่ไมคุนเคยกับศัพททางพระพุทธศาสนา (2) เรื่อง “แนวทาง ปฏิบัติธรรมโดยสังเขป” เปนการขยายความใหลึกลง (3) เรื่อง “แนวทางปฏิบัติธรรม ของพระราชวุฒาจารย (หลวงปูดูลย อตุโล)” เปนการแจกแจงการปฏิบัติแบบหนึ่ง ของศิษยผูหนึ่ง ซึ่งไดรับการชี้แนะแกนคําสอนในเชิงปฏิบัติจากหลวงปูดูลย (ควรเขาใจ วา ศิษยทานอื่นก็อาจมีวิธีการปฏิบัติตามแกนคําสอนของหลวงปู แตกตางกันบางตาม จริตนิสัย) และ (4) เรื่อง “การดูจิต : ความหมาย วิธีการ และผลของการปฏิบัติ” เปน การอธิบายในเชิงวิชาการ เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันระหวางนักปริยัติกับนักปฏิบัติ ขอชาวพุทธจงรูจักวิถีแหงความรูแจง และมีสวนแหงความรูแจงตามรอยบาท ของพระศาสดาโดยทั่วถึงกันเทอญ (1 พฤศจิกายน 2544) “เราไมไดปฏิบัติเพื่อดับสังขารขันธ หรือเวทนาและสัญญาขันธ แตปฏิบัติเพื่อจะรูทันความเกิดดับของมัน ดวยจิตที่เปนกลาง ถาคิดจะดับมัน จิตจะเกิด ความรําคาญใจขึ้นมาเล็กๆแบบไมรูตัวครับ เรียกวากิเลสเกิดขึ้น แตเรารูไมทัน จิตจึงไปปฏิเสธสภาพธรรมที่กําลังปรากฏอยู” แดเธอผูมาใหม : เรื่องเรียบงายและธรรมดาที่เรียกวาธรรมะ โดยคุณ : สันตินันท ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ / ๑๔:๐๗:๒๙ น. เปนการยากที่เราจะเห็นไดวา ธรรมะเปนเรื่องเรียบงายและธรรมดาที่สุด เพราะ ภาพลักษณของศาสนา หรือของธรรมะที่เรารูจักนั้น ดูอยางไรก็ไมธรรมดาเลย เริ่ม ตั้งแตภาษาที่ใชเต็มไปดวยภาษาบาลี มีศัพทที่มีความหมายเฉพาะมากมาย แคทําความ เขาใจศัพทก็ยากนักหนาแลว พอรูศัพทแลวลงมือศึกษาตําราจริงๆ ก็พบความยากอีก คือธรรมะที่พระพุทธเจา ทรงสอนไวมีมากเหลือเกิน และตําราที่พระรุนหลังลงมาทานเขียนไวก็มีอีกมากมาย บางทานพอใจที่จะลงมือปฏิบัติ ก็มีปญหาอีกวา สํานักปฏิบัติมีมากมายทุกสํานัก บอกวาแนวทางของตน ถูกตรงที่สุดตามหลักมหาสติปฏฐาน บางทีก็ทับถมสํานักอื่น หนอยๆ วา สอนไมตรงทาง ความยากลําบากนี้พบกันทุกคนครับ ทําใหผมตองนั่งถามตนเองวา เปนไปได หรื อ ไม ที่ เ ราจะศึ ก ษาธรรมได อ ย า งง า ยๆ โดยไม ต อ งรู ศั พท บ าลี หรือ ไม ต อ งอ า น หนังสือ หรือเขาสํานักปฏิบัติใดๆ เลย *********************************** ความจริงธรรมะที่พระพุทธเจาสอนไวเปนเรื่องงาย ๆ ธรรมดาๆ ดังที่ผูไดฟง ธรรมจากพระโอษฐมักจะอุทานวา "แจมแจงนักพระเจาขา ธรรมที่ทรงแสดงเหมือนดัง เปดของคว่ําใหหงาย" ซึ่งก็ไมนาแปลกใจอะไรนักที่ผูฟงจะรูสึกเชนนั้น ก็เพราะผูฟง เอง เกิดมากับธรรม อยูกับธรรม จนตายไปกับธรรม เปนอยางนี้มาแตไหนแตไรแลว เพียงแตมองไมเห็นวา ธรรมไดแสดงตัวอยูที่ไหน เมื่อพระพุทธเจาทรงชี้แนะก็สามารถรู เห็นตามไดโดยงาย อีก ประการหนึ่ง พระผู มีพ ระภาคเจา ทรงถึง พร อมด ว ยความรอบรู สามารถ อธิบายธรรมอันยุงยากซับซอนใหยนยอเขาใจงาย สามารถขยายความธรรมอันยนยอให กวางขวางพอเหมาะแกผูฟง ทรงปราศจากอุปสรรคทางภาษา คือสามารถสื่อธรรมดวย ภาษาที่ผูฟงเขาใจไดงายๆ ไมเหมือนผูศึกษาและสอนธรรมจํานวนมากในรุนหลัง ที่ทําธรรมะซึ่งเปนเรื่อง ใกลตัวและแสนธรรมดา ใหกลายเปนเรื่องยุงยากซับซอนและไกลตัวเสียเหลือประมาณ จนเกินความจําเปนเพื่อความพนทุกข และสั่งสอนดวยภาษาที่ผูฟงไมสามารถเขาใจได โดยงาย *********************************** แทจริงแลว ธรรมเปนเรื่องใกลตัว ใกลจนถึงขนาดที่เรียกวา เปนเรื่องเกี่ยวกับ ตัวเราเอง และขอบเขตของธรรมะก็มีเพียงนิดเดียวคือ ทําอยางไรจึงจะไมเกิดความ ทุกข ถาจะศึกษาธรรมะ ก็ศึกษาลงไปเลยวา "ความทุกขอยูที่ไหน เกิดขึ้นไดอยางไร และดับไปไดอยางไร" และความสําเร็จของการศึกษาธรรมะ อยูที่ปฏิบัติจนเขาถึงความ พนทุกข ไมใชเพื่อความรอบรูรกสมอง หรือเพื่อความสามารถในการอธิบายแจกแจง ธรรมไดอยางวิจิตรพิสดาร แทจริงแลว ความทุกขของคนเราอยูในกายในจิตของตนนั่นเอง สนามศึกษา ธรรมะของเรา จึงอยูที่กายที่จิตนี้แหละ แทนที่เราจะเที่ยวเรียนรูออกไปภายนอก ก็ให เรายอนเขามาศึกษาอยูในกายในจิตของเรานี้แหละ วิธีการก็ไมมีอะไรมาก ขอเพียงให หัดสังเกตกายและจิตของเราเองใหดี เริ่มตนงายๆ จากการสังเกตรางกายกอนก็ได ขั้นแรก ทําใจใหสบายๆ อยาเครงเครียด อยาไปคิดวาเราจะปฏิบัติธรรม แตให คิดเพียงวา เราจะสังเกตดูรางกายของเราเองเทานั้น สังเกตแลวจะรูไดแคไหนก็ไม เปนไร เอาแควาจะเฝาสังเกตใหไดเทาที่ทําไดก็พอ เมื่อทําใจสบายๆ แลว ลองนึกถึงรางกายของเรา นึกถึงใหรูพรอมทั้งตัวเลยก็ได เหมือนเรากําลังดูหุนยนตอยูสักตัวหนึ่ง ที่มันเดินได เคลื่อนไหวได ขยับปากได กลืน อาหารอันเปนวัตถุเขาไปในรางกาย ขับถายกากอาหารออกจากรางกาย ถาเราเห็นหุนยนตที่ชื่อวาตัวเรา มันทําโนนทํานี่ไปเรื่อยๆ เราเปนคนดูเฉยๆ ถึง จุ ดหนึ่งก็จะเห็ นแจงประจัก ษ ใจเองว า ร างกายนี้ไม ใ ช ตั ว เรา มั นเป น วั ตถุ กอนหนึ่ ง เทานั้น มีความไมหยุดนิ่ง ไมคงที่ แมแตวัตถุที่ประกอบเปนเจาหุนตัวนี้ ก็ยังมีความ เปลี่ยนแปลงไหลเขาไหลออกอยูตลอดเวลา เชนหายใจเขาแลวก็หายใจออก กินอาหาร และน้ําแลวขับถายออก ไมใชสิ่งที่เปนกอนธาตุที่คงที่ถาวร ความยึดถือดวยความหลง ผิดวา กายเปนเราก็จะบรรเทาเบาบางลงได แลวก็จะเห็นอีกวา ยังมีธรรมชาติที่เปนผูรู รางกาย อาศัยอยูในรางกายนี้เอง เมื่อเห็นชัดแลววา กายนี้เปนแคกอนธาตุ ไมคงที่ ไมใชตัวเรา คราวนี้ก็ลองมา สังเกตสิ่งที่ซอนเรนอยูในรางกายนี้ตอไป เปนการเรียนรูเรื่องของเราเองใหละเอียด ยิ่งขึ้นไปอีก สิ่งที่แฝงอยูในรางกายที่เห็นไดงายๆ คือความรูสึกเปนสุขบาง เปนทุกขบาง เฉยๆ บาง เชนเมื่อเราเห็นหุนยนตตัวนี้เคลื่อนไหวไปมา ไมนานก็จะเห็นความเมื่อย ปวด ความหิวกระหาย หรือความทุกขอยางนั้นอยางนี้แทรกเขามาเปนระยะๆ พอความ ทุกขนั้นผานไปทีหนึ่ง ก็จะรูสึกสบายไปอีกชวงหนึ่ง(รูสึกเปนสุข) เชนกระหายน้ํา เกิด เปนความทุกขขึ้น พอไดดื่มน้ํา ความทุกขเพราะความกระหายน้ําก็ดับไป หรือนั่งนานๆ เกิดความปวดเมื่อย รูสึกเปนทุกข พอขยับตัวเสีย ก็หายปวดเมื่อย รูสึกวาทุกขหายไป (รูสึกเปนสุข) บางคราวมีความเจ็บไขไดปวย ก็จะรูความทุกขทางกายไดตอเนื่องยาวนานขึ้น เชนเกิดปวดฟนติดตอกันนานๆ เปนวันๆ ถาคอยสังเกตรูความทุกขที่เกิดขึ้นนั้น ก็จะ เห็นชัดวา ความปวดนั้นเปน สิ่งที่แทรกอยูกับเหงือกและฟน แตตัวเหงือกและฟน มัน ไมไดเจ็บปวดดวยเลย กายเหมือนหุนยนตที่ไมมีความเจ็บปวด เพียงแตมีความเจ็บปวด เปนอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงอยูในกาย เราก็จะรูชัดวา ความรูสึกสุข รูสึกทุกข หรือรูสึกเฉยๆ ไมใชรางกาย แตเปนสิ่ง อีกสิ่งหนึ่งที่แทรกอยูในรางกาย และที่สําคัญ เจาความรูสึกเหลานั้น ก็เปนสิ่งที่กําลังถูก รู ถูกดูอยูเชนเดียวกับรางกายนั้นเอง ถัดจากนั้น เรามาเรียนรูเรื่องราวของตัวเองใหละเอียดมากขึ้น คือคอยสังเกตใหดี วา เวลาที่เกิดความทุกขขึ้นนั้น จิตใจของเรามันจะเกิดความหงุดหงิดรําคาญใจตามมา ดวย เชนหิวขาวแลวจะโมโหงาย เหนื่อยก็โมโหงาย เจ็บไขก็โมโหงาย เกิดความใคร แลวไมไดรับการตอบสนองก็โมโหงาย ใหเราหัดรูใหเทาทันความโกรธที่เกิดขึ้น ใน เวลาที่เผชิญกับความทุกข ในทางกลับกัน เมื่อเราไดเห็นของสวยงาม ไดยินเสียงที่ถูกใจ ไดกลิ่นหอมถูกใจ ไดลิ้มรสที่อรอย ไดรับสิ่งสัมผัสรางกายที่นุมนวล มีอุณหภูมิพอเหมาะ ไมรอนหรือ หนาวเกินไป ไดคิดถึงสิ่งที่พอใจ เราจะเกิดความรักใครพึงพอใจในสิ่งที่ ไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ไดรส ไดสัมผัส และไดคิดนึกนั้น ก็ใหเรารูเทาทันความรักใครพอใจที่เกิดขึ้น นั้น พอเรารูจักความโกรธ หรือความรักใครพอใจแลว เราก็สามารถรูจักกับอารมณ อยางอื่นๆ ไดดวย เชนความลังเลสงสัย ความอาฆาตพยาบาท ความหดหูใจ ความอิจฉา ริษยา ความคิดลบหลูผูอื่น ความผองใสอิ่มเอิบของจิตใจ ความสงบในจิตใจ ฯลฯ เมื่อเราเรียนรูอารมณหรือความรูสึกเหลานี้มากขึ้นๆ เราก็จะเริ่มรูวา ความจริง แลว อารมณทุกอยางนั้นไมคงที่ เชนเมื่อโกรธ และเราก็รูอยูที่ความโกรธนั้น ก็จะเห็น ระดับของความโกรธเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา อยูไปๆ ความโกรธก็ดับไปเอง และไม วาความโกรธจะดับหรือไมก็ตาม ความโกรธก็เปนแคสิ่งที่ถูกรู ไมใชตัวเรา ไมมีเราอยู ในความโกรธ แมอารมณอื่นๆ ก็จะเห็นในลักษณะเดียวกับความโกรธนี้ดวย ถึงตอนนี้ เราจะรูชัดวา รางกายก็เปนแคหุนยนตตัวหนึ่ง ความรูสึกสุขทุกข และ อารมณทั้งหลาย ก็เปนสิ่งที่ถูกรู ไมใชตัวเรา เมื่อหัดสังเกตเรียนรูจิตใจตนเองมากขึ้น คราวนี้ก็จะเห็นการทํางานของจิตใจไดชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ จนรูความจริงวา ความทุกขเปน เพียงสิ่งที่มีเหตุทําใหเกิดขึ้นเปนคราวๆ เทานั้น เราจะพบพลังงานหรือแรงผลักดันบางอยางในจิตใจของเรา เชนพอเห็นผูหญิง สวยถูกใจ พอจิตใจเกิดความรูสึกรักใครพอใจแลว มันจะเกิดแรงผลักดันจิตใจของเรา ใหเคลื่อนออกไปยึ ดเกาะที่ผูหญิงคนนั้ น ทํ าใหเราลืม ดู ตัวเอง เห็ นแต ผูหญิงคนนั้ น เทานั้น (เรื่องจิตเคลื่อนไปไดนี่ ถาเปนคนที่เรียนตําราอาจจะงงๆ แตถาลงมือปฏิบัติจริง จะเห็นวา ความรับรูมันเคลื่อนไปไดจริงๆ ตรงกับที่พระพุทธเจาทานพูดเรื่องจิตเที่ยวไป ไดไกล ไมมีคลาดเคลื่อนแมแตคําเดียว) หรือเมื่อเราเกิดความสงสัยในธรรม วาเราควรปฏิบัติอยางไร ก็จะเห็นแรงผลักดัน ที่บังคับใหเราคิดหาคําตอบ จิตใจของเราเคลื่อนเขาไปอยูในโลกของความคิด ตอนนั้น เราลืมดูตัวเราเอง เจาหุนยนตนั้นก็ยังอยู แตเราลืมนึกถึงมันก็เหมือนกับวามันหายไปจาก โลก ความรูสึกตางๆ ในจิตใจเราเปนอยางไร เราก็ไมรู เพราะมัวแตคิดหาคําตอบใน เรื่องที่สงสัยอยูนั่นเอง หัดรูทันจิตใจตนเองมากเขา ไมนานก็จะทราบดวยตนเองวา ความทุกขเกิดขึ้นได อยางไร ความพนทุกขเกิดขึ้นไดอยางไร สภาพที่ไมทุกข เปนอยางไร สภาพจิตใจมัน จะพัฒนาของมันไปเองทุกอยาง ไมตองไปคิดเรื่องฌาน เรื่องญาณ หรือเรื่องมรรคผล นิพพานใดๆ ทั้งสิ้น ถึงตรงนี้ อาจจะพูดธรรมะไมไดสักคํา แปลศัพทบาลีไมไดสักตัว แตจิตใจพน จากความทุกข หรือมีความทุกข ก็ทุกขไมมากและไมนาน *********************************** ผมเขียนเรื่องนี้ขึ้นเปนของฝากสําหรับผูเริ่มสนใจจะศึกษาธรรมะ เพื่อบอกวา ธรรมะ เปนเรื่องธรรมดาๆ เปนเรื่องของตัวเราเอง และสามารถเรียนรูไดไมยากนักดวย ตนเอง อยาพากันทอถอยเสีย เมื่อไดยินคนอื่นพูดธรรมะแลวเราฟงเขาไมรูเรื่อง เราไม ตองรูอะไรเลยก็ได รูแควา ทําอยางไรเราจะไมทุกข ก็พอแลว เพราะนั่นคือใจความ ทั้งหมดของพระพุทธศาสนา ซึ่งจําเปนที่คนๆ หนึ่งควรจะเรียนรูไว แนวทางปฏิบัติธรรมโดยสังเขป โดยคุณ สันตินันท วัน ศุกร ที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๓ ๑๕:๔๑:๓๒ เพื่อนรวมทุกขจํานวนมาก ไปศึกษาการปฏิบัติธรรมกับผม และผมไดเห็นปญหา ที่ตามมาหลายอยาง เชนบางทานกลัววา พอไมไดอยูใกลผมแลว จะทําไมไดหรือทําไมถูก ถาเปนคน กรุงเทพก็ยังอุนใจวาจะพบผมไดอีกไมยากนัก แตคนตางประเทศหรือตางจังหวัด จะกังวลกันมากหนอย จึงอยากไดคูมือสําหรับการปฏิบัติอยางงายๆ แตเปนระบบ เพื่อความอุนใจวา จะใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไปไดเมื่อไมพบผม บางทานฟงแลวยังสับสน ไมเขาใจ หรือไปจําธรรมที่ผมตอบคนอื่นเอาไปปฏิบัติ บาง ซึ่งเปนคนละขั้นตอน หรือคนละจริต ผลก็ไมตางจากการเอายารักษาโรคของคน อื่นไปรับประทาน จึงอยากเห็นภาพรวมของการปฏิบัติธรรมทั้งหมดที่ผมแนะนํา เพื่อ จะคลี่คลายความสับสนตรงนี้ไดบาง ปญหาอีกประการหนึ่งที่ผมทราบก็คือ เพื่อนบางทานถกเถียงกันเรื่องการปฏิบัติ ธรรม โดยนําคําแนะนําของผมที่ไดยินมาตางกรรมตางวาระ ไปเปนขออางอิงโตแยงกัน ผมจึงเห็นวา สมควรสรุปใจความยอของการปฏิบัติธรรม ตามที่ผมไดแนะนําหมู เพื่อน เพื่อใหเห็นภาพรวมของการปฏิบัติอยางเปนระบบ ตั้งแตเบื้องตนเปนลําดับไป เพื่อแกปญหาดังที่กลาวมาแลวขางตนนั้น *********************************** ๑. การสรางความเขาใจขอบเขตของพระพุทธศาสนา เพื่อนที่มีพื้นฐานความเขาใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามานอย จะไดรับการปูพื้น ความเขาใจเสียกอนวา พระพุทธศาสนาไมใชยาแกสารพัดโรคครอบจักรวาล ไมใช เครื่องมืออยางเดียวในการดํารงชีวิตอยูในสังคม ดังนั้น ไมใชวาเปนนักเรียนก็เลิกเรียน เพื่อมาศึกษาพระพุทธศาสนา เพราะความรูทางโลกเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิต ในทางโลก ผูศึกษาพระพุทธศาสนาจําเปนตองรอบรูในศาสตรสาขาอื่นๆ ดวย และอยา เขาใจวา พระพุทธศาสนาเปนเรื่องอื่น นอกเหนือจากการเรียนรูเรื่องความทุกข และการ ปฏิบัติเพื่อความพนทุกข(ทางใจ) เทานั้น พระพุทธศาสนาไมไดมีไวเพื่อตอบปญหา เกี่ยวกับไสยศาสตร โชคลาง เจากรรมนายเวร ชาติโนนชาติหนา ผีสางเทวดา ฯลฯ ๒. เครื่องมือในการปฏิบัติธรรม ผูที่เขาใจแลววาพระพุทธศาสนาสอนเรื่องทุกขและการดับทุกข ก็จะไดรับการ แนะนําใหรูจักเครื่องมือสําหรับการปฏิบัติธรรม ไดแก สติ และ สัมปชัญญะ ผมมักจะพยายามแนะนําใหพวกเรา รูทัน สิ่งที่กําลังปรากฏกับจิต เชนความลังเล สงสัย ความอยาก ความกังวล ความสุข ความทุกข ฯลฯ เปนการหัดใหมี สติ ซึ่งเปน เครื่องมือรูอารมณที่กําลังปรากฏ และเฝากระตุนเตือนพวกเราใหทําความรูตัว ไมเผลอ ไมวาจะเผลอสงจิตไปทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย หรือใจ สวนมากก็จะเผลอกันทางตา กับ ทางใจคือหลงเขาไปอยูใน โลกของความคิด กับเผลอไปเพงจองอารมณ เอาสติจอแนนเขาไปที่อารมณที่กําลัง ปรากฏ การกระตุ น ความไม เ ผลอและไม เ ผลอเพ ง ก็ คื อ การพยายามให พ วกเรามี สัมปชัญญะ คือความรูตัวไวเสมอๆ ๓. การเจริญสติปฏฐาน เมื่อพวกเรามีเครื่องมือหรืออาวุธในการปฏิบัติธรรมแลว ขั้นตอนตอไปผมจะ แนะนําใหพวกเราเจริญสติปฏฐาน คือมีสติสัมปชัญญะระลึกรู กาย เวทนา จิต และ/หรือ ธรรม ตามความถนัดของแตละบุคคล เชนใหรูอิริยาบถ รูความเคลื่อนไหวระหวางการ เดินจงกรม รูลมหายใจเขาออก เบื้องตนถาจิตยังไมมีกําลัง ก็ใหรูไปอยางสมถะ คือเอา สติจดจอสบายๆ ลงในกายที่ถูกรูนั้น เมื่อจิตมีกําลังขึ้นแลวก็ใหเห็นวา อิริยาบถ ความ เคลื่อนไหวกาย หรือลมหายใจนั้น เปนเพียงสิ่งที่ถูกรู ถูกเห็น ไมใชจิต มีความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาปรากฏอยูตอหนาตอตานั่นเอง เมื่อทําไดอยางนั้นแลว จิตจะมีกําลังสติสัมปชัญญะมากขึ้นอีก หากนามธรรมใด ปรากฏกับจิตก็สามารถจะรูเทาทันได เชนเกิดความรูสึกสุข รูสึกทุกข เกิดกุศล อกุศล ตางๆ ก็ใหรูทันนามธรรมนั้น ในลักษณะสิ่งที่ถูกรู เชนเดียวกับการรูรูปนั่นเอง อนึ่ง คนไหนมีกําลังรูนามธรรมไดเลย ผมมักแนะใหรูนามธรรมไปเลย หรือผูไม ถนัดจะระลึกรูนามธรรม สมัครใจจะรูรูปธรรมอยางเดียว ก็ได เมื่อจิตรูรูปธรรม หรือนามธรรมอยางตอเนื่องแลว พอมีกําลังสติปญญามากขึ้น ก็จะเห็นวา เมื่อจิตไปรูรูปธรรมหรือนามธรรมตางๆ แลว จิตจะมีความยินดี ยินราย หรือ เปนกลางขึ้นมา ผมมักแนะนําหมูเพื่อนใหระลึกรูความยินดียินราย หรือความเปนกลาง นั้น เมื่อจิตรูความยินดียินรายแลว ก็จะเห็นความยินดียินรายนั้นเกิดดับ เชนเดียวกับ รูปธรรมและนามธรรมทั้งปวงนั้นเอง แลวจิตปลอยวางความยินดียินราย เขาไปสูความ เปนกลางของจิต ตอนแรกความเปนกลางๆ จะมีสั้นๆ แลวก็มีความยินดียินรายเกิดขึ้น อีก ตอมาชํานิชํานาญขึ้น จิตจะเปนกลางมากขึ้นตามลําดับ ก็ใหผูปฏิบัติรูอยูที่ความเปน กลางของจิต เมื่อจิตมีกําลังขึ้น ก็จะสามารถจําแนกขันธละเอียดตอไปจนเขาถึง ใจ ได ในขั้ น ที่ จิ ต เฝ า ระลึ ก รู ค วามเป น กลางนั้ น ป ญ ญาชนจะเกิ ด โรคประจํ า ตั ว ๒ ประการเปนสวนมาก คือ (๑) เกิดความเบื่อหนาย แลวเลิกปฏิบัติ หรือ (๒) เกิดความลังเลสงสัยวา จะตองทําอะไรตอไปอีกหรือไม แลวเลิกปฏิบัติ โดยการ รู หันมาคิดคนควาหาคําตอบดวยการ คิด เอา แทจริงเมื่อจิตเขาไปรูอยูที่ความเปนกลางแลว ก็ใหรูอยูอยางนั้น แลวจิตเขาจะ พัฒนาของเขาไปเองเมื่อกําลังของ สติ สมาธิ ปญญาสมบูรณเต็มที่ นี้เปนขอสรุปแนวทางการปฏิบัติธรรมโดยสังเขป ที่ขอฝากไวใหกับหมูเพื่อน เพื่อประกอบการพิจารณาปฏิบัติตอไป *********************************** ความเห็นที่ ๑๖ โดยคุณ สันตินันท วัน จันทร ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๓ ๐๙:๒๔:๑๔ (ตอ) จากแนวทางอันเดียวกันข างต น เมื่อแตล ะคนลงมือปฏิ บั ติธรรมจริงๆ กลั บ ปรากฏป ญ หาปลี ก ย อ ยแตกต า งกั น เป น จํ า นวนมาก ป ญ หาหลั ก ก็ ม าจาก การเจริ ญ สติสัมปชัญญะ ไมถูกตอง พวกเราจํานวนมากในขณะนี้ ยิ่งปฏิบัติ ยิ่งเกิดความคลาดเคลื่อน ยิ่งขยัน ยิ่ง พลาดไปไกล จุดที่พากันพลาดมากในชวงนี้ก็คือ แทนที่จะ รู ตามความเปนจริง พวก เรากลับไป สราง อารมณอันหนึ่งขึ้นมา แลวพากันเขาไปติดอยูในอารมณอันนั้น ความผิดพลาดนั้นเกิดจากบางคนรูสึกวาตนฟุงซานมากไป จึงเห็นวาจําเปนตอง ฝกสมถกรรมฐานเสียกอน แลวการฝกสมถกรรมฐานนั้นก็กระทําอยางผิดพลาดคือ แทนที่จะกระทําสัมมาสมาธิ กลับไปทํามิจฉาสมาธิอันไมประกอบดวยความรูตัว โดย การเพงเขาไปที่อารมณอันเดียว กลอมจิตใหเคลื่อน เคลิ้ม เขาไปเกาะอารมณอันเดียว แทนที่จะมีสติระลึกรูอารมณอันเดียวไปอยางสบายๆ โดยมีความรูตัวไมเผลอ ไมเพง จิตแคระลึกรูอารมณอันเดียวอยางสบายๆ เปนธรรมเอก เมื่อทํามิจฉาสมาธิ จิตเคลื่อน ไปเกาะอารมณที่สรางขึ้นมา พอหยุดการทําสมาธิ หันมาดูจิต หรือเจริญสติปฏฐาน ก็เอาจิตที่เกาะติดอารมณนั้นเองมาใชดูจิต ซึ่งจิตชนิดนี้ ใชเจริญสติปฏฐานไมไดจริง เพราะกระทั่งจิตติดอารมณอยูก็มองไมเห็นความจริงเสีย แลว สาเหตุของความผิดพลาดที่เปนกันมากอีกอยางหนึ่งก็คือ แทนที่จะรูอารมณไป ตามธรรมดา งายๆ สบายๆ พวกเราจํานวนมากกลัวจะเผลอกลัวจะหลงมากเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาที่พบกับผม หรือใกลจะพบกับผม จิตจะเกิดการตื่นตัวขึ้น เกิด อาการเกร็ง ระวังตัวแจ ไมผิดอะไรกับนักวิ่ง เวลาเขาเสนสตารท สาเหตุอีกประการหนึ่งก็คือ การปฏิบัติธรรมดวยความอยาก เชนอยากรูธรรม เห็นธรรมเร็วๆ อยากเปนคนเกง เปนดาวเดน อยากไดรับการยอมรับและคําชมเชยจาก หมูเพื่อน พออยากมาก ก็ตอง "เรงความเพียร" แตแทนที่จะเจริญสติสัมปชัญญะอยาง เปนธรรมชาติใหตอเนื่องตลอดเวลา อันเปนความหมายที่ถูกตองของการเรงความเพียร กลับกลายเปนการปฏิบัติดวยความหักหาญ เครงเครียด ดูผิวนอกเหมือนจะดี แตจิต ภายในไมมีความสงบสุขใดๆ เลย สาเหตุที่นึกไดในตอนนี้ทั้ง ๓ ประการนี้แหละ ทําให พวกเราจํานวนมาก หลงไปยึดอารมณอันหนึ่งไว แลวคิดวา สามารถรูจิตรูใจไดอยาง แจมชัด ตอนนี้บางคนพอจะแกไขไดบางแลว เมื่อเริ่มรูทันการที่จิตไปสรางภพของนัก ปฏิบัติขึ้นมา แทนที่จะรูสิ่งที่กําลังปรากฏตามความเปนจริง มีเรื่องขําๆ เรื่องหนึ่งคือนองคนหนึ่งจิตติดอารมณภายในอยู ผมก็แนะนําวา ใหดู ใหรูวากําลังติดอยู ถารูแลวจะไดกลับออกมาอยูขางนอก และแทนที่จะเพงเขาไปขางใน ใหพยายามรูตัวออกไปยังภายนอก ออกไปสัมผัสสิ่งแวดลอมใหดี จิตที่ติดอยูขางในจะ ไดหลุดออกมา นองคนนั้นฟงแลวกลุมใจมาก เพราะคิดวาผมสอนใหสงจิตออกนอก ยัง ดีวาสงสัยแลวถามผมเสียกอน ไมนําไปเลาถวายครูบาอาจารยวาผมสอนใหสงจิตออก นอก มิฉะนั้นถาทานพบผม ทานคงทุบผมตกกุฏิเลย ความจริง การที่หลงสรางอารมณออกมาอันหนึ่ง แลวตนเองเขาไปติดอยูภายใน นั้ น ก็เป น การสงจิต ออกนอกแลว คือออกไปนอกจาก รู ผมพยายามแก ก ารส งจิ ต ออกไปสรางภพโดยไมรูตัวให ไมไดปรารถนาจะใหหัดสงจิตออกนอกแตอยางใด ปญหาอีกอยางหนึ่งที่พวกเราสวนนอยเปนกัน ไดแกการหลงตามอาการของจิต เชนหลงในนิมิต แสง สี เสียง ตางๆ หรือหลงในการกระตุกของรางกาย ฯลฯ พอเกิด อาการขึ้น บางคนก็ยินดี บางคนก็ยินราย ตองคอยปลอบคอยแนะใหหันมาสังเกตรูความ ยิ นดี ยิ นร ายของจิ ต จนจิ ตเข าถึ งความเป นกลางเอง แทนการไปเพ งใส อาการต างๆ เหลานั้น และมีราคะ โทสะ หรือโมหะ ครอบงําโดยไมรูตัว การปฏิบัตินั้น ถาจะปองกันความผิ ดพลาด ก็ควรจับหลั กใหแม นๆ ว า "เรา ปฏิบัติเพื่อรูทันกิเลสตัณหา ที่คอยแตจะครอบงําจิตใจ ปฏิบัติไปจนจิตฉลาด พนจาก อํานาจของกิเลสตัณหา" ไมใชปฏิบัติเพื่อสิ่งอื่น หากปฏิบัติโดยแฝงสิ่งอื่นเขาไป เชน ความอยากรู อยากเห็น อยากเปน อยากได อยากเดน อยากดัง อยากหลุดพน โอกาส พลาดก็มีสูง เพราะจิตมักจะสรางบางสิ่งบางอยางขึ้นมา แทนที่จะรูทุกอยางตามความ เปนจริง แลวก็ควรสังเกตจิตใจตนเองไวบาง หากรูสึกวา จิตใจเกิดความหนักที่แตกตาง หรือแปลกแยกจากธรรมชาติแวดลอม ก็แสดงวาจิตไปหลงยึดอะไรเขาใหแลว เพราะ โดยธรรมชาติของสิ่งภายในภายนอกนั้น มันไมมีน้ําหนักอะไรเลย ที่มีน้ําหนักขึ้นมา ก็ เพราะเราไปแบกไปถือไวเทานั้นเอง ลองสังเกตดูตอนนี้ก็ไดครับ ลองทําใจใหสบายๆ สังเกตไปยังสิ่งแวดลอมภายนอก เชนอาคารบานเรือน โตะเกาอี้ ตนหมากรากไม จะ เห็นวา สิ่งภายนอกนั้นโปรง เบา ไมมีน้ําหนัก เพราะเราไมไดเขาไปแบกหามเอาไว สวนจิตใจของเรานั้น มองยอนเขามาจะเห็นวามันหนักมากบางนอยบาง ถายึดมากก็ หนักมาก ยึดนอยก็หนักนอย มันยังแปลกแยกออกจากธรรมชาติธรรมดา สิ่งที่แปลก แยกนั่นแหละครับ คือสวนเกินที่เราหลงสรางขึ้นมาโดยรูไมเทาทันมายาของกิเลส เมื่อรูแลว ก็สังเกตจิตตนเองตอไปวา มันยินดียินรายตอสิ่งที่แปลกปลอมเขามา นั้นหรือไม แลวก็รูเรื่อยไปจนจิตเปนกลางตออารมณทั้งปวง ธรรมชาติภายใน กับ ธรรมชาติภายนอกก็จะเสมอกัน คือไมมีน้ําหนักใหตองแบกหามตอไป พระศาสดาทรงสอนวา ขันธทั้ง ๕ เปนของหนัก บุคคลแบกของหนักพาไป เขา ยอมไมพบความสุขเลย คําสอนของพระองคนั้น คําไหนก็เปนคํานั้น ขันธเปนของหนัก จริงๆ สําหรับคนที่มีตาที่จะดูออกได แนวทางปฏิบัติธรรม (แนวทางปฏิบัติธรรมของ พระราชวุฒาจารย (หลวงปูดูลย อตุโล) วัดบูรพาราม จังหวัดสุรินทร เรียบเรียงโดย : อุบาสกนิรนาม) ๑. คําปรารภ หลวงปูดูลย อตุโล เปนศิษยรุนแรกสุดของทานพระอาจารยมั่น ภูรทิ ัตตเถร ภายหลังจากทานออกเดินธุดงคจนสิ้นธุระในสวนขององคทานแลว ทานไดไปประจําอยู ที่วัดบูรพาราม อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ตลอดมาจนถึงวันมรณภาพ หลวงปูเปนผู เครง ครัดในพระธรรมวินัย และไดแผบารมีธรรมอบรมสั่งสอนศิษยทั้งที่เปนบรรพชิต และคฤหัสถ ประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติธรรมเปนจํานวนมาก ซึ่งในความเปนจริง แลว หลักปฏิบัติที่ทานนํามาสั่งสอนนั้น ไมใชหลักธรรมของทาน หรือของทานอาจารย ของทาน แตเปนพระธรรมคําสอนอันพระผูมีพระภาคเจาประทานไวนั่นเอง ทาน เพียงแตเลือกเฟนกลั่นกรองนํามาสอน ใหถูกกับจริตนิสัยของศิษยแตละคนเทานั้น หลวงปูปรกติสอนเรื่องจิต จนบางคนเขาใจวา ทานสอนเฉพาะการดูจิตหรือการ พิจารณาจิต (จิตตานุปสสนาและธัมมานุปสสนา) แตในความเปนจริงแลว ทานสอนไว สารพัดรูปแบบ คือใครดูจิตไดทานก็สอนใหดูจิต แตหากใครไมสามารถดูจิตโดยตรงได ทานก็สอนใหพิจารณากาย (กายานุปสสนา และเวทนานุปสสนา) เชนเดียวกับที่ทาน พระอาจารยมั่นสอน และในความเปนจริงศิษยฝายบรรพชิตที่พิจารณากายนั้น ดูจะมี มากกวาผูพิจารณาจิตโดยตรงเสียอีก ๒. เหตุผลที่ทานเนนการศึกษาที่จิต หลวงปูพิจารณาเห็นวาธรรมทั้งหลายรวมลงไดในอริยสัจสี่ทั้งนั้น และอริยสัจสี่ นั้นสามารถรูเห็นและเขาใจได ดวยการศึกษาจิตของตนเอง เพราะทุกขนั้นเกิดมาจาก สมุทัยคือตัณหา (ความทะยานอยากของจิต) และความพนทุกขก็เกิดจากความสิ้นไปของ ตัณหา แมแตมรรคมีองคแปด ซึ่งยอลงเปนศีล สมาธิ และปญญานั้น ก็เปนเรื่องที่เกิด ขึ้นกับจิตทั้งสิ้น กลาวคือศีลไดแกความเปนปรกติธรรมดาของจิตที่ไมถูกสภาวะอันใด ครอบงํา สมาธิคือความตั้งมั่นของจิต และปญญาคือความรอบรูของจิต ทานจึงกลากลาว วา พระธรรมทั้งปวงนั้น สามารถเรียนรูไดทจี่ ิตของตนเอง ดวยเหตุนี้ ทานจึงให ความสําคัญเปนพิเศษกับการดูจิต ๓. วิธีดูจิต ๓.๑ การเตรียมความพรอมของจิต พระกรรมฐานสายทานพระอาจารยมั่น ภู ริทัตตเถร จะสอนตรงกันวา จิตที่จะเจริญวิปสสนาไดนั้น ตองมีสมาธิหรือความสงบตั้ง มั่นของจิตเปนฐานเสียกอน จิตจะไดไมถูกกิเลสครอบงํา จนไมสามารถเห็นสภาวธรรม ตามความเปนจริงได หลวงปูดูลยทานก็สอนในลักษณะเดียวกัน และทานมักจะใหเจริญ พุทธานุสติบริกรรม "พุทโธ" หรือควบดวยการทําอานาปานสติ คือการกําหนดลมหายใจ เขา บริกรรม "พุท" หายใจออกบริกรรม "โธ" เคล็ดลับของการทําความสงบ ในเวลาที่จะทําความสงบนั้น ทานใหทําความสงบ จริงๆ ไมตองคิดถึงเรื่องการเจริญปญญา และมีเคล็ดลับที่ชว ยใหจิตสงบงายคือ ใหรูคํา บริกรรมหรือกําหนดลมหายใจไปเรื่อยๆ ตามสบาย อยาอยากหรือจงใจจะใหจิตสงบ เพราะธรรมชาติของจิตนั้นจะไปบังคับใหสงบไมได ยิ่งพยายามใหสงบกลับจะยิ่ง ฟุงซานหนักเขาไปอีก เมื่อจิตสงบลงแลว จิตจะทิ้งคําบริกรรม ก็ไมตองนึกหาคําบริกรรมอีก แตใหรูอยู ตรงความรูสึกที่สงบนั้น จนกวาจิตจะถอนออกมาสูความเปนปรกติดวยตัวของมันเอง ๓.๒ การแยกจิตผูรูกับอารมณที่ถูกจิตรู เมื่อจิตรวมสงบทิ้งคําบริกรรมไปแลว ทานใหสังเกตอยูที่ความสงบนั้นเอง และสังเกตตอไปวา ความสงบนั้นเปนเพียงสิ่งที่ถูกรู เทานั้น จิตคือตัวผูรู ผูดูอยูนั้นมีอยูตางหาก สรุปก็คือ ทานสอนใหแยกจิตผูรูออกจาก อารมณที่ถูกรู บางคนไมสามารถทําความสงบดวยการบริกรรม หรือดวยกรรมฐานอื่นใด ก็อาจ ใชวิธีอื่นในการแยกผูรูกบั สิ่งที่ถูกรูได ตัวอยางเชน นึกถึงพุทโธ หรือบทสวดมนตบทใดก็ไดที่คุนเคย แลวก็เฝารูการสวดมนตที่ แจวๆ อยูในสมองตนเองไป จากนั้นจึงแยกวา บทสวดนั้นถูกรู ผูรู มีอยูตางหาก ตรงจุดนี้ มีอุบายยักยายอีกหลายอยาง เชนอาจจะสังเกตดูความคิดของตนเอง ซึ่งพูดแจวๆ อยูใน สมองก็ได แลวเห็นวา ความคิดนั้นถูกรู จิตผูรูมีอยูตางหาก หรือตามรูความเคลื่อนไหวของรางกายไปเรื่อยๆ หรือตามรูความรูสึกเปนสุข เปนทุกข หรือเฉยๆ ไปเรื่อยๆ หรือ ฯลฯ (สรุปวา รูอะไรก็ไดให ตอเนื่อง) และ สังเกตเห็นวาสิ่งนั้นเปนแคสิ่งที่ถูกรู จิตผูรูมีอยูตางหาก หรืออยางทานพระอาจารยเทสก เทสรังสี ศิษยอาวุโสอีกรูปหนึ่งของทานพระ อาจารยมั่น ทานสอนใหลองกลั้นลมหายใจดูชั่วขณะ แลวสังเกตดู ความรูสึกตรงที่นิ่งๆ วางๆ นั้น แลวทําสติรูอยูตรงนั้นเรื่อยๆ ไปเปนตน เมื่อแยกจิตผูรูกับอารมณที่ถูกรูได แลว ก็ใหเจริญสติสัมปชัญญะตอไป ๓.๓ การเจริญสติและสัมปชัญญะ ใหทําความรูตัวอยูกับจิตผูรู อยางสบาย ๆ ไม เพงจองหรือควานหา คนควาพิจารณาเขาไปที่จิตผูรู เพียงแครูอยูเฉยๆ เทานั้น ตอมาเมื่อ มีความคิดนึกปรุงแตงอื่นๆ เกิดขึ้น ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณชัดเจน เชน เดิมมีความนิ่งวางอยู ตอมาเกิดคิดถึงคนๆ หนึ่ง แลวเกิดความรูสึกรักหรือชังขึ้น ก็ให สังเกตรูความรักความชังนั้น และเห็นวา มันเปนสิ่งที่ถูกรูเทานั้น ตัวจิตผูรูมีอยูตางหาก ใหรูตัวไปเรื่อยๆ สิ่งใดเปนอารมณปรากฏขึ้นกับจิต ก็ใหมีสติรูอารมณที่กําลังปรากฏนั้น ในขณะเดียวกัน ก็ตองไมเผลอสงจิตเขาไปในอารมณนั้น ตรงที่จิตไมเผลอสงออกไป นั้นเอง คือความรูตัว หรือสัมปชัญญะ เรื่องสตินั้นเขาใจงาย เพราะหมายถึงตัวที่ไปรูเทาอารมณที่กําลังปรากฏ เชนคน อานหนังสือ สติจดจออยูกับหนังสือ จึงอานหนังสือไดรูเรื่อง คนขับรถ สติจดจอกับการ ขับรถก็ทําใหขับรถได ฉะนั้นโดยธรรมชาติแลว คนมีสติอยูเสมอเมื่อจิตตั้งใจรูอารมณ แตจะเปนสัมมาสติได ก็ตอเมื่อมีสัมปชัญญะคือ ความรูตัวไมเผลอควบคูไปดวย ความรูตัวไมเผลอนั้นเขาใจยากที่สุด เพราะถามใครเขาก็วาเขารูตัวทั้งนั้น ทั้งที่ ความจริงจิตยังมีความหลง (โมหะ) แฝงอยูเกือบตลอดเวลา สัมปชัญญะทีใ่ ชเจริญสติปฏ ฐาน จะตองเปน "อสัมโมหสัมปชัญญะ" เทานั้น ยกตัวอยาง เมื่อเราดูละครโทรทัศน ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง ใจรู คิดนึกตามเรื่อง ของละครไป ในขณะนั้นเรามีสติดูโทรทัศน แตไมอาจไมมีสัมปชัญญะ เพราะเราสงจิต หลงไปทางตา ทางหู และทางใจ เราลืมนึกถึงตัวเองที่นั่งดูโทรทัศนอยู อันนี้เรียกวาไมมี สัมปชัญญะหรือไมรูตัว บางคนเดินจงกรม กําหนดรูความเคลื่อนไหวของเทาซาย เทาขวา รูความ เคลื่อนไหวของกาย อันนั้นมีสติ แตอาจไมมีสัมปชัญญะถาสงจิตเผลอไปในเรื่องของเทา และรางกาย มัวแตจดจอที่เทาและรางกายที่กําลังเคลื่อนไหว จนเหมือนกับลืมตัวเอง เหมือนตัวเองหรือตัวจิตผูรูนั้นไมมีอยูในโลกเลยในขณะนั้น ความรูตัว หรื อ การไม ห ลงเผลอส งจิต ออกไปตามอารมณ ภ ายนอกนั้ นเองคื อ สัมปชัญญะ วิธีฝกใหไดสัมปชัญญะที่ดีที่สุดคือการทําสมถะกรรมฐาน เชนการบริกรรม พุทโธ จนจิตรวมเขาถึงฐานของมัน แลวรูอยูตรงฐานนั้นเรื่อยไป หากมีอารมณมาลอทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ก็ไมเผลอ หลงลืมฐานของตนสงจิตตามอารมณไปอยางไม รูตัว ๓.๔ ดูจิตแลวรูอารมณอะไรบาง การที่เราเฝารูจิตผูรูไปเรื่อยๆ อยางสบายๆ นั้น เราสามารถรูอารมณทุกชนิดที่ผานเขามาใหจิตรู แลวแตวา ในขณะนั้นอารมณตัวไหนจะ แรงและเดนชัดที่สุด ดังนั้น เราสามารถเจริญสติปฏฐานไดทั้ง ๔ ประเภท (ในทางตรง ขาม ถาแยกจิตผูรูกับอารมณที่ถูกรูออกจากกันไมได จะไมสามารถเจริญสติปฏฐานทุก ประเภทเชนกันที่ กลาววาสมถะเปนฐานของวิปสสนาหรือสมาธิเปนเหตุใกลใหเกิด ปญญาก็คือเรื่องตรงนี้เอง คือถาขาดสมถะที่ถูกตอง จิตจะตกเปนทาสอารมณ ถามีสมถะ ที่ถูก จิตจะมีสัมปชัญญะ รูตัว ไมเปนทาสของอารมณ จึงเห็นความเกิดดับของอารมณ ชัดเจนตามความเปนจริงได) กลาวคือ ๓.๔.๑ รูกาย เมื่อมีสัมผัสทางกาย เชนรูลมหายใจเขา ออก รูทางกายวามีอากาศ เย็นมากระทบกาย กายเกิดอาการหนาว สะทานขึ้น หรือเมื่อเดินกลางแดดรอนจัด กายอิด โรยมีเหงื่อไคล สกปรกชุมอยู หรือเมื่อเดินจงกรมเคลื่อนไหวไปมา ผูที่มีจิตผูรู จะเห็น กายสักแตวาเปนกลุมของธาตุมารวมกัน และเคลื่อนไหวไปมาไดเหมือนหุนยนตตัวหนึ่ง ไมเห็นวากายสวนใดจะเรียกตัวเองวากายเลย หรือเดินจงกรมจนเมื่อยขา ก็ไมเห็นวาขา จะบนอะไรไดเลย กายกับจิตมันแยกชัดเปนคนละสวนกันทีเดียว ผูปฏิบัติจะเห็นกาย เปนไตรลักษณชัดเจนมาก ๓.๔.๒ รูเวทนา บางครั้งในขณะที่รูจิตผูรูอยูนั้น เราจะรูเวทนา ทางกายบาง ทาง จิตบาง แลวแตตัวใดจะเดนชัดในขณะนั้น เชนในขณะที่เดินอยู เกิดเมื่อยขารุนแรง ถาเรา มีจิตผูรู เราจะเห็นชัดเลยวา ความเมื่อยไมใชขาที่เปนวัตถุธาตุ แตเปนอีกสิ่งหนึ่ง แฝงอยู ในวัตถุธาตุที่ประกอบกันขึ้นเปนขา หรืออยางนั่งอยูรอนๆ มีลมเย็นพัดมา รูสึกสบาย ความสบายนั้นเปนความรูสึกอีกตัวหนึ่ง ที่แทรกเขามา โดยที่กายไมไดสบายไปดวย หรืออยางเราปวดฟน ถาเรามีจิตผูรู จะเห็นชัดวา ความปวดไมใชฟน และไมใชจิตดวย แตเปนอีกสิ่งหนึ่ง (อีกขันธหนึ่ง) และความปวดนั้นเปลี่ยนระดับตลอด ไมไดปวดเทากัน ตลอดเวลา อันเปนการแสดงความเปนไตรลักษณของเวทนาขันธใหปรากฏ ในสวนของเวทนาทางจิตก็เห็นไดชัดมาก เชนเวลาปวดฟน มีเวทนาทางกายแลว บางครั้งจิตก็ปรุงแตงเวทนาทางจิตขึ้นมาดวย คือเกิดความรูสึกเปนทุกขใจขึ้นมา หรือใน เวลารับประทาน อาหารที่ชอบใจ แมรสยังไมทันสัมผัสลิ้น ความสุขทางใจก็เกิดขึ้นกอน แลว อยางนี้ก็มี การรูเวทนาขณะที่รูจิตผูรูอยูนั้น จะเห็นเวทนาเปนไตรลักษณชัดเจนมาก ๓.๔.๓ รูจิต จิตตานุปสสนานั้น ไมใชการเห็นจิตผูรู หรือจิตที่แทจริง แตเปนการ เห็นจิตสังขาร (ความคิดนึกปรุงแตง) ที่กําลังปรากฏ เชนเห็นชัดวา ขณะนั้นจิตมีความ โกรธเกิดขึ้น มีความใครเกิดขึ้น มีความหลงฟุงซานเกิดขึ้น ความความผองใสเบิกบาน เกิดขึ้น ฯลฯ แลวก็จะเห็นอีกวา ความปรุงแตงทั้งฝายชั่วและฝายดี ลวนเปนเพียงสิ่งที่ เกิดขึ้นแลวก็ดับไป มันไมใชจิต มันเปนแคอารมณที่ถูกรู ทั้งนี้การรูจิต (สังขาร) ในขณะ ที่รูตัวหรือรูจิตผูรูอยูนั้น จะเห็นจิตสังขารเปนไตรลักษณอยางชัดเจนมาก ๓.๔.๔ รูธรรม ถารูจติ ผูรูอยูนั้น หากสภาวธรรมอันใดปรากฏขึ้น ก็จะเห็น สภาวธรรมนั้นตามที่มันเปนจริง เชนขณะที่รูตัวอยู จิตคิดถึงคนที่รัก แลวจิตก็ทะยาน ออกไปเกาะความคิดนั้น คลุกคลีกับความคิดนั้น ผูปฏิบัติจะเห็นชัดวา จิตเกิดความยึดวา จิตเปนตัวตนของตนขึ้นมา เพราะความที่จิตหลงไปยึดอารมณนั้นเอง ความเปนตัวตน ความเปนกลุมกอน ความหนัก ไดเกิดขึ้นแทนความไมมีอะไรในตอนแรก และถารูทันวา จิตสงออกไปนําความทุกขมาให จิตจะปลอยอารมณนั้น กลับมาอยูกับรู ความเปนกลุม กอน ความหนัก ความแนน หรือทุกขก็จะสลายตัวไปเอง อันนี้คือการเห็นอริยสัจสี่ นั่นเอง คือเห็นวาถามีตัณหาคือความทะยานอยากไปตามอารมณ ความเปนตัวตนและ เปนทุกขจะเกิดขึ้น ถาไมมีความอยาก ทุกขก็ไมเกิด การรูสภาวธรรมในขณะที่รูตัว หรือรูจิตผูรูนั้น จะเห็นวา จิตเปนไตรลักษณ ชัดเจนทีเดียว เชนเห็นวาเปนของบังคับบัญชาไมได มันสงออกไปยึดอารมณ มันก็ไปเอง ถามันรูวาไปยึดแลวทุกข มันก็ไมไปเอง เราจะบังคับวา จงอยาไปไมไดเลย ตัวอยางการพิจารณาหรือการดูจิต ๑. นาย จ. กําลังซักผา ขณะนั้น สัญญาคือความจําภาพของสาวคนรักผุดขึ้นมา จิต ของเขาปรุงแตงราคะคือความรักใครผูกพันขึ้นมา ทั้งที่ไมไดเห็นสาวคนรักจริงๆ วิธีดูจิต นั้น ไมไดหมายความวาใหนาย จ. หันมาทําสติวามือกําลังขยี้ผาอยู แตนาย จ. จะตอง มองเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของตนเอง เมื่อเห็นกิเลสแลว ก็ไมใชเกลียดหรืออยากดับ กิเลส แตการเห็นกิเลส ดวยจิตที่เปนกลาง กิเลสมันจะดับไปเอง เมื่อกิเลสดับไป นาย จ. ก็ตองรูวา กิเลสดับไป เปนตน ๒. กรณีเดียวกับตัวอยางแรก ถานาย จ. เกิดราคะเพราะคิดถึงคนรัก บางครั้งกําลัง กิเลสที่แรงมากๆ แมนาย จ. จะรูวากิเลสเกิดขึ้น แตราคะนั้นอาจจะไมดับไป มิหนําซ้ํา จิตของนาย จ. ยังเคลื่อนออกจากฐานผูรูเขาไปเกาะกับภาพคนรัก หรือหลงเขาไปใน ความคิดเกี่ยวกับคนรัก ถึงขั้นนี้ก็ให นาย จ. รูวา จิตเคลื่อนออกไปรวมกับอารมณแลว ไมตองทําอะไร แครูเฉยๆ เทานั้น ๓. เมื่อจิตของนาย จ. มีราคะ หรือจิตของนาย จ. เคลื่อนเขาไปรวมกับอารมณ นาย จ. อาจจะสงสัยวา เอ..เราควรตองพิจารณาอสุภกรรมฐาน ชวยจิตหรือไม เพื่อใหพน อํานาจดึงดูดของราคะ เรื่องอยางนี้ในกรณีที่ผูปฏิบัติพิจารณากาย อาจจะใชการพิจารณา อสุภกรรมฐานมาเปนเครื่องแกกิเลสก็ได แตนักดูจิตจะไมใชความคิดเขาไปชวยจิต เขา จะทําแครูทันสภาพจิตของตนอยูตลอดเวลาเทานั้น เพราะจริงๆ แลว จิตจะเปลี่ยนสภาพ อยูตลอดเวลา ถาตั้งใจสังเกตดู เชนกําลังราคะจะแรงขึ้นบาง ออนลงบาง ความคิด เกี่ยวกับ คนรักจะปรากฏขึ้นบาง และดับไปบาง การเคลื่อนของจิตก็อาจเคลื่อนถลํา เขา ไปในอารมณบาง แลวถอยออกมาอยูกับรูบาง มันแสดงไตรลักษณอยูตลอดเวลา ๔. เมื่อนาย จ. รูทันจิตเรื่อยๆ ไปโดยไมไดใชความคิดเขาไปชวยจิต นาย จ.ซึ่ง เปนปญญาชน เคยชินกับการแกปญหาดวยการคิด อาจเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาวา เอ.. ถาเราเฝารูจิตไปเฉยๆ เราจะเกิดปญญาไดอยางไร เราจะกลายเปนคนโงสมองฝอหรือ เปลา ก็ใหนาย จ. รูวาความลังเลสงสัยเกิดขึ้นแลว ไมตองคิดหาคําตอบ แคเห็นวาความ สงสัยเกิดขึ้นก็พอ ที่สุดมันจะดับไปเองเหมือนอารมณตัวอื่นๆ นั่นเอง แทที่จริง การที่จิตเปนกลางรูอารมณนั้น จิตเห็นไตรลักษณอยูตลอดเวลา และจะ เห็นอริยสัจ ๔ ไปในตัวดวยนั้น เปนปญญาขั้นสุดยอดอยูแลวที่จะปลดเปลื้องจิตจาก ความทุกข ทั้งนี้ปญญาอันเกิดจากการใชความคิด (จินตมยปญญา) ซึ่งเปนวิธีการเรียนรู เกาๆ ที่ปญญาชนอยางนาย จ. เคยชิน ไมสามารถนําผูปฏิบัติออกจากทุกขได แตปญญาที่ เกิดจากการภาวนา (ภาวนามยปญญา) คือการเจริญสติสัมปชัญญะนั้น นําผูปฏิบัติออก จากทุกขได และมันเปนปญญาคนละชนิดกัน ๕. เมื่อนาย จ. ซักผาไปนานๆ แขนของนาย จ. ก็ปวด มือก็ลา นาย จ. รับรู ทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้น แลวสังเกตเห็นวา ความจริงรางกายของนาย จ. ไมไดปวด เมื่อยเลย แตความปวดเมื่อย เปนอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงอยูในกาย จิตผูรูก็เปนอีกสวนหนึ่ง มัน สงบสบายอยูไดในขณะที่ทุกขทางกายเกิดขึ้น อันนี้ก็เปนการเห็นความจริงเกี่ยวกับขันธ ที่แยกออกจากกันเปนสวนๆ เมื่อมองดูแตละสวน ไมเห็นมีสวนใดเลยที่เรียกวา "นาย จ." นี่ก็เปนสภาพอีกอันหนึ่งที่ผูดูจิตจะรูเห็นไดไมยาก ๓.๕ การดูจิตจะพลิกไปมาระหวางสมถะกับวิปสสนาได การดูจิตก็ดีหรือการ พิจารณากายก็ดี จิตสามารถพลิกกลับไปมาระหวางการเจริญสมถกรรมฐานและวิปสนา กรรมฐานได ในทางตําราทั่วๆ ไป มักจะแยกสมถะกับวิปสสนาดวยอารมณกรรมฐาน คือถา ใครทํากรรมฐาน ๔๐ เชนอนุสติ ๑๐ ถือวาทําสมถะ ถาเจริญสติปฏฐานคือรูกาย เวทนา จิต หรือธรรม ถือวาเจริญวิปสสนา หรือถารูอารมณที่เปนสมมติบัญญัติถือวาทําสมถะ แตถารูอารมณปรมัตถก็ถอื วาทําวิปสสนา แตในแงของนักปฏิบัติแลวไมใชเพียงเทานั้น การจําแนกสมถะกับวิปสสนานั้น สามารถจําแนกดวยอาการดําเนินของจิตไดดวย คือถาขณะใด จิตมีสติรูอารมณอันเดียว โดยตอเนื่อง อันนั้นเปนการทําสมถะ และเมื่อทําไปจนจิตจับอารมณนั้นเอง โดยไมตอง บังคับควบคุม หรือไมตองตั้งใจแลว จิตเกาะเขากับอารมณอันเดียว เกิดความสุขความ สงบ อันนั้นเปนฌานอันเปนผลของการทําสมถะ เมื่อใดที่ผูปฏิบัติมีสติรูอารมณที่กําลังปรากฏ ในขณะเดียวกันก็มีสัมปชัญญะคือ ความรูตัว หรืออีกนัยหนึ่ง ผูรูกับสิ่งที่ถูกรูแ ยกออกจากกันแลว ตามเห็นความเกิดดับของ อารมณปรมัตถ อันนั้นเปนการทําวิปสสนา และเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตจะไมจงใจรูอารมณและ ไมจงใจประคองผูรู แตสามารถเจริญสติและสัมปชัญญะไดเอง อันนั้นจิตเดินวิปสสนา เองโดยอัตโนมัติ อันเปนวิปสสนาแทที่จิตทําของเขาเอง เปรียบเทียบคนที่ทําสมถะ เหมือนคนที่ตกลงในกระแสน้ํา วายอยูในน้ํา ยอมเห็น สิ่งตางๆ ไมชัดเจน ในขณะที่ผูทําวิปสสนา เหมือนคนที่นั่งบนฝงน้ํา แลวมองดูสายน้ําที่ ไหลผานเฉพาะหนาไป ยอมเห็นชัดวา มีอะไรลอยมากับน้ําบาง ทั้งของสะอาดสวยงาม และของสกปรก ดวยเหตุนี้ จึงเปนบทเฉลยที่วา ทําไม จึงตองหัดแยกจิตผูรู ออกจากอารมณที่ถูกรู กอนที่จะดูจิตหรือพิจารณากายอยางหนึ่งอยางใด ตัวอยางเชน หากพิจารณาอัฐิหรือกระดูก โดยใหสมาธิเพงรูรูปรางของกระดูก วา เปนแทงยาวๆ กลมๆ อันนั้นเปนการเพง เปนกสิณดิน หากเพงดูวากระดูกมีสีขาว อันนั้น ก็เปนกสิณสี ซึ่งการเพงจนจิตสงบเกาะอยูกับรูปกระดูกก็ดี สีกระดูกก็ดี เปนการทํา สมถะ แมการคิดวากระดูกเปนเพียงธาตุขันธหรือเปนอสุภะ ก็ยังเปนการทําสมถะ เพราะเปนการคิดๆ เอา แตหากรูกระดูก โดยมีจิตผูรูตั้งมั่นอยูตางหาก แลวคิดพิจารณาไปในแงที่กระดูก เปนไตรลักษณ อันนั้นเปนการเจริญวิปสสนาขั้นตน และในระหวางที่พิจารณากายอยาง เปนวิปสสนานั้น บางครั้งจิตก็เขาไปจับอยูกับกายสวนใดสวนหนึ่ง นิ่งพักอยูเปนสมถะ แลวคอยกลับออกมาพิจารณากายตอก็มี แตถาจิตไมเขาพักเอง แลวกลับตะลุยพิจารณากาย จนจิตฟุงซาน ผูปฏิบัติจะตองยอนกลับไปทําสมถะใหม เพื่อใหจิตมีกําลังและแยกตัว ออกจากอารมณเสียกอน การดูจิตก็เปนไดทั้งสองอยาง คือถาเพงความวางเปลาของจิต หรือเพงสิ่งใดสิ่ง หนึ่งในจิต อันนั้นเปนสมถะ หากรูอารมณปรมัตถที่เกิดดับไป โดยจิตผูรูอยูตางหาก อัน นั้นเปนการทําวิปสสนา และตามธรรมดาแลว เมื่อผูปฏิบัติดูจิตอยูอยางเปนวิปสสนานั้น บางครั้งจิตก็เขาพักในสมถะ ดวยการจับนิ่ง เขากับอารมณอันเดียว ผูปฏิบัติควรจําแนกไดวา ขณะนั้นจิตของตนทําสมถะ หรือเดินวิปสสนา มิฉะนั้น อาจหลงผิดทําสมถะ แลวคิดวากําลังทําวิปสสนาอยู ผูปฏิบัติที่ครูบาอาจารยขาดญาณ ทัศนะ ไมรวู าระจิตของศิษย อาจหลงผิดไดงายโดยไมมีใครแกไขให เชนเดินจงกรม กําหนดยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ ฯลฯ แลวจิตไหลลงไปอยูในเทา หรือหลงคิดแต เรื่องยก ยาง เหยียบ ไมมีสัมปชัญญะคือความรูตัวของจิต อันนั้นเปนการทําสมถะอยาง เดียวเทานั้น อันตรายอีกอยางหนึ่งของการที่แยกไมออกระหวางการทําสมถะ กับวิปสสนาก็ คือ การเกิดวิปสสนูปกิเลส คือในระหวางที่ทําวิปสสนาอยูนั้น บางครั้งจิตพลิกกลับไปสู ภูมิของสมถะ แลวเกิดความรูความเห็นหรืออาการบางอยาง ทําใหหลงผิดวาตนบรรลุ ธรรมชั้นสูงแลว เชนเกิดอาการที่สติรูอารมณชัดกริบดวยจิตที่แข็งกระดาง (แทนที่จะรู ดวยจิตที่ออนโยน วองไว ควรแกการทําวิปสสนา) หรือเกิดความรูความเห็นผิด เชนแยก ไมออกระหวางสมมุติสัจจะ กับปรมัตถสัจจะ หลงผิดวา พระพุทธเจาก็ไมมี พอแมก็ไมมี ทุกอยางวางเปลา หมด เปนการปฏิเสธสมมุติบัญญัติคิดวามันไมมี ทั้งที่สมมุติเขาก็มีของ เขาอยู แตมีอยางเปนสมมุติ เปนตน การที่ดูจิตแลวจิตพลิกกลับไปมาระหวางสมถะและวิปสสนาไดนั้น ทําใหผู ปฏิบัติบางคนไดฌานโดยอัตโนมัติ ทั้งที่ไมตองหัดเขาฌาน ๓.๖ การปลอยวางอารมณหยาบเขาถึงความวาง เมื่อดูจิตชํานาญเขา อารมณใด กระทบจิต อารมณนั้นก็ดับไป เหมือนแมลงเมาบินเขากองไฟ เริ่มตน ผูปฏิบัติจะรูเห็น แตอารมณหยาบ เชนโกรธแรงๆ จึงจะดูออก แตเมื่อปฏิบัติมากเขา แมความขัดใจ เล็กนอย หรือความพอใจเล็กนอยเกิดขึ้นกับจิต ก็สามารถรูเห็นไดอยางชัดเจน เชน ในขณะที่รอนๆ มีลมเย็นโชยกระทบผิวกายนิดเดียว จิตก็เกิดยินดีมีราคะขึ้นแลว หรือ ปวดปสสาวะ พอเริ่มถายปสสาวะจิตก็ยินดีเสียแลว หรือกําลังหิวขาว พอเห็นเขายก อาหารมาวางตอหนา จิตก็ยินดีเสียแลว เปนตน เมื่อรูอารมณละเอียดแลว โอกาสที่อารมณหยาบจะเกิดก็ยากขึ้น เพราะอารมณ หยาบนั้นงอกงามขึ้นไปจากอารมณละเอียดนั่นเอง อนึ่ง หลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือ ใหรูอารมณเฉยๆ อยาไป พยายามละอารมณนั้นเด็ดขาด จะเดินทางผิดทันที เพราะอารมณทั้งปวงนั้น เปนตัวขันธ เปนตัวทุกข ผูปฏิบัติมหี นาที่รูเทานั้น อยาอยาก (มีตัณหา) ที่จะไปละมันเขา จะผิด หลักการเกี่ยวกับกิจของอริยสัจ พระพุทธเจาทรงสอนวา "ทุกขใหรู สมุทัยใหละ" เพราะ ยิ่งพยายามละ ก็จะยิ่งหลงผิดมากขึ้น ตัวอยางเชนเห็นความโกรธเกิดขึ้นในจิต ทานใหรู เฉยๆ บางครั้งผูปฏิบัติพยายามหาทางดับความโกรธนั้น แลวความโกรธก็ดับไดจริงๆ เหมือนกัน นักปฏิบัติจะหลงผิดวา ตนเองเกงดับกิเลสได และเห็นวา จิตเปนอัตตา กิเลส เปนอัตตา ทั้งที่ความจริงนั้น กิเลสมันดับเพราะหมดเหตุของมันตางหาก เชนเราถูกคนดา เราใครครวญเกี่ยวกับเรื่องที่เขาดา ความโกรธก็เกิดและแรงขึ้นเรื่อยๆ พอเราคิดเรื่องจะ ดับความโกรธ เราละเหตุของความโกรธเสียแลวคือไมไดคิดเรื่องวาเขาดา มัวแตคิดจะ ดับความโกรธ ความโกรธหมดเหตุมันก็ดับไปเอง แตผูปฏิบัติหลงผิดวา ตนดับความ โกรธได แลวเมื่อไปเจอกิเลสอื่น ก็จะวุนวายอยูกับความพยายามจะดับมันอีก เรียกวาหา งานใหจิตทําวุนวายอยูตลอดเวลา การที่ผูปฏิบัติรูอารมณเร็วขึ้น ชัดเจนขึ้นตามลําดับนั้น อารมณก็จะ ยิ่งละเอียดเขา ไปอีกตามลําดับเชนกัน แตทั้งนี้ตองเขาใจวา จิตก็ดี อารมณก็ดี สติสัมปชัญญะหรือสมาธิก็ ดี เปนของที่อยูในอํานาจไตรลักษณเหมือนกัน ดังนั้น เมื่อจิตละเอียดแลว ชวงหนึ่งมันก็จะ หยาบอีก อยาตกใจเพราะนั่นมันเปนธรรมดา ใหตั้งหนาปฏิบัติไปเรื่อยๆ มันจะกลับดี และดีขึ้นไปตามลําดับ เมื่ออารมณละเอียดถึงที่สุด จิตจะปรากฏเหมือนวา จิตวางไปหมด ถึงจุดนี้ผู ปฏิบัติอาจหลงผิดวาตนสิ้นกิเลสแลว ความจริงความวางนั้นก็คือ อารมณอีกอันหนึ่ง เพียงแตละเอียดถึงที่สุดเทานั้นเอง ทุกวันนี้มีผูประกาศเรื่องใหดํารงชีวิตดวยจิตวาง ทั้งที่เขาไมรูจักจิตวางเลย และ ไมรูวาจิตวางนั้นยังหาสาระแกนสารเอาเปนที่พึ่งอะไรไมได เพราะมันก็ยังตกอยูใต อํานาจของไตรลักษณนั่นเอง และที่สําคัญก็คือ คนที่คิดเรื่องจิตวางและพยายามทําใหจิต วางนั้น จิตยังหางจากความวางมากมายนัก เพราะแมจิตที่มีอารมณหยาบก็ยังไมเขาใจ แมแตนอย ๓.๗ การปลอยวางความวาง เขาถึงธรรมที่แทจริง เมื่อปฏิบัติเขาถึงขั้นที่ละเอียด เชนนั้นแลว หลักที่จะปฏิบัติตอไปยังคงเหมือนเดิม คือรูหรือดูจิตตอไป ไมตองสงสัย ไม ตองคิดคนวิพากษวิจารณวาทําอยางไรจะปลอยวางความวางนั้นได เพราะแคเริ่มคิดนิด เดียว จิตก็จะหลงทางเขาสูความวุนวายสับสนอีกแลว ผูปฏิบัติจะตองรูอยางเดียวเทานั้น การรูโดยไมคิดนั้นเอง คือการเจริญวิปสสนาที่แทจริง และละเอียดที่สุด ควร ทราบวาจิตจะหลุดพนไดนั้น จิตเขาจะตองหลุดพนเองเพราะเขาเห็นความจริง การคิด ใครครวญดวยสัญญาอารมณ มันเปนเพียงความรูขั้นสัญญาของตัวผูปฏิบัติ แตความรูจริง ของจิตนั้น จิตเขาตองเรียนรูเอง ผูปฏิบัติ เพียงแตทําสิ่งที่เอื้อตอการที่จิตจะเรียนรูเทานั้น คืออยาไปรบกวนจิตใหวุนวายขึ้นมาอีก มีสติ มีสมั ปชัญญะ รูแ ตไมคิดคนควาใด ๆ ใน ที่สุด จิตจะเกิดความเขาใจขึ้นมาเองวา จิตวางนั้นเองไมใชสาระแกนสาร ตราบใดทีย่ ัง เห็นวาจิตเปนตัวเรา หรือเปนของเราที่จะตองชวยใหจิตหลุดพน ตราบนั้นตัณหาหรือ สมุทัย ก็จะสรางภพของจิตวางขึ้นมาร่ําไป ขอย้ําวาในขั้นนี้ จิตจะดําเนินวิปสสนาเอง ไมใชผูปฏิบัติจงใจกระทํา ดังนั้นจึง กลาวไดวา ไมมีใครเลยที่จงใจหรือตั้งใจบรรลุมรรคผลนิพพานได มีแตจิตเขาปฏิวัติ ตนเองไปเทานั้น ๓.๘ การรูธ รรมในขั้นของพระโสดาบัน และการปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตมรรค เมื่อจิตทรงตัวรูแตไมคิดอะไรนั้น บางครั้งจะมีสิ่งบางสิ่งผุดขึ้นมา สูภูมิรูของจิต แตจิตไม สําคัญมั่นหมายวานั่นคืออะไร เพียงแตรูเฉยๆ ถึงความ เกิดดับนั้นเทานั้น ในขั้นนี้เปน การเดินวิปสสนาในขั้นละเอียดที่สุด ถึงจุดหนึ่งจิตจะกาวกระโดดตอไปเอง ซึ่งจะขอไม กลาวถึงขั้นตอนอยางละเอียด เพราะผูอานอาจคิดตามแลวปรุงแตงอาการนั้นขึ้นมาได การเขาสูมรรคผลนั้น "รู" มีอยูตลอด แตไมคิดและไมสําคัญ มั่นหมายในสังขาร ละเอียดที่ผุดขึ้น บางอาจารยจะสอนผิดๆ วา ในเวลาบรรลุมรรคผล จิตดับความรับรูหาย เงียบไปเลย โดยเขาใจผิดในคําวา "นิพพานัง ปรมัง สุญญัง" สูญอยางนั้นเปนการสูญหาย แบบอุทเฉททิฏฐิ สภาพของมรรคผลไมไดเปนเชนนั้น การที่จิตดับความรับรูนั้น เปนภพ ชนิดหนึ่งเรียกวา "อสัญญี" หรือที่คนโบราณเรียกวาพรหมลูกฟกเทานั้นเอง เมื่อจิตถอยออกจากอริยมรรคและอริยผลที่เกิดขึ้นแลว ผูปฏิบตั ิจะรูชัดวา ธรรม เปนอยางนี้ สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งนั้นตองดับไป ธรรมชาติบางอยางมีอยู แตก็ไมมีความเปน ตัวตนสักอณูเดียว นี้เปนการรูธรรมในขั้นของพระโสดาบัน คือไมเห็นวาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แมแตตัวจิตเองเปนตัวเรา แตความยึดถือในความเปนเรายังมีอยู เพราะขั้นความเห็นกับ ความยึดนั้นมันคนละขั้นกัน เมื่อบรรลุถึงสิ่งที่บัญญัติวา "พระโสดาบัน" แลว ผูปฏิบัติยังคงปฏิบัติอยางเดิม นั้นเอง แตตัวจิตผูรูจะยิ่งเดนดวงขึ้นตามลําดับ จนเมื่อบรรลุพระอนาคามีแลว จิตผูรูจะ เดนดวงเต็มที่ เพราะพนจากอํานาจของกาม การที่จิตรูอยูกับจิตเชนนั้น แสดงถึงกําลัง สมาธิอันเต็มเปยม เพราะสิ่งที่เปนอันตรายตอสมาธิคือกามไดถูกลางออกจากจิตหมด แลว ผูปฏิบตั ิในขั้นนี้หากตายลง จึงไปสูพรหมโลกโดยสวนเดียว ไมสามารถกลับมาเกิด ในภพมนุษยไดอีกแลว นักปฏิบัติจํานวนมากที่ไมมีครูบาอาจารยชี้แนะ จะคิดวาเมื่อถึงขั้นที่จิตผูรูหมด จดผองใสแลวนั้น ไมมีทางไปตอแลว แตหลวงปูดูลย อตุโล กลับสอนตอไปอีกวา "พบ ผูรูใหทําลายผูรู พบจิตใหทําลายจิต" จุดนี้ไมใชการเลนสํานวนโวหารที่จะนํามาพูดกันเลนๆ ได ความจริงก็คือการ สอนวา ยังจะตองปลอยวางความยึดมั่นจิตอีกชั้นหนึ่ง มันละเอียดเสียจนผูที่ไมละเอียด พอ ไมรูวามีอะไรจะตองปลอยวางอีก เพราะความจริงตัวจิตผูรูนั้น ยังเปนของที่อยูใน อํานาจของไตรลักษณ บางครั้งยังมีอาการหมองลงนิดๆ พอใหสังเกตเห็นความเปนไตร ลักษณของมัน แตผูปฏิบัติที่ไดรับการอบรมเรื่องจิตมาดีแลว จะเห็นความยึดมั่นนั้น แลว ไมตองทําอะไรเลย แครทู ันเทานั้น จิตจะประคองตัวอยูที่รู ไมคิดคนควาอะไร มันเงียบ สนิทจริงๆ ถึงจุดหนึ่ง จิตจะปลอยวางความยึดถือจิต จิตจะเปนอิสระเปดโลงไปหมด ไม กลับเขาเกาะเกี่ยวกับอารมณใดๆ ที่จะพาไปกอเกิดไดอีก ๔. บทสรุปคําสอนของหลวงปูดูลย อตุโล ๔.๑ ธรรมเรียนรูไ ดที่จิต ๔.๒ ใหบริกรรมเพื่อรวมอารมณใหเปนหนึ่ง สังเกตดูวา ใคร เปนผู บริกรรม "พุทโธ" ๔.๓ ทําความเขาใจในอารมณความคิดนึก สังเกตกิเลสที่กําลังปรากฏใหออก ๔.๔ อยาสงจิตออกนอก อยาใหจิตคิดสงไปภายนอก (เผลอ) ใหสังเกตความหวั่นไหว หรือปฏิกิริยาของจิตตออารมณที่รับเขามาทางอายตนะทั้ง ๖ ๔.๕ จงทําญาณใหเห็นจิต เหมือนดั่งตาเห็นรูป คือรูทันพฤติของจิต ๔.๖ รู เพราะคิดเทาไหรก็ไมรู ตองหยุดคิดถึงจะรู แตก็ตองอาศัยคิด คืออยาไปหาม ความคิด ๔.๗ แยกรูปถอด (ความปรุงแตง) ก็ถึงความวาง แยกความวาง ถึงมหาสุญตา ๔.๘ สรุปอริยสัจแหงจิต จิตสงออกนอก เปนสมุทัย (ฉะนั้น อยาสงจิตออกนอก) ผลอันเกิดจากจิตสงออกนอก เปนทุกข จิตเห็นจิตอยางแจมแจง เปนมรรค ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอยางแจมแจง เปนนิโรธ “ที่จริงเราปฏิบัติไมใชเพื่อเอาความรู แตปฏิบัติเพื่อความพนทุกขของจิต โดย จิต มีปญญา ไมไปยึดอารมณทกี่ ําลังปรากฏ ไมใชโดย เรา มีความรู” การดูจิต : ความหมาย วิธีการ และผลของการปฏิบัติ โดยคุณ ปราโมทย วัน ศุกร ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๓ ๐๙:๓๓:๐๐ กระทูนี้ผมเขียนไวในลานธรรม เพื่อสรางความเขาใจระหวางนักปริยัติกับนัก ปฏิบัติ แตนํามาโพสตเก็บไวที่นี้ดวยเพราะสมาชิกของวิมุตติบางสวน ไมไดเขาไปอาน กระทูในลานธรรม *********************************** เพื่ อ นใหม ที่ เ ข า มาสู ล านธรรมมั ก จะมี คํ า ถามเสมอว า การดู จิ ต คื อ อะไร ทํ า อยางไร ดูแลวมีผลอยางไร คําตอบที่ไดรับจากหลายๆ ทาน คอนขางแยกเปนสวนๆ วันนี้ผมขอโอกาสเลาถึงการดูจิตในภาพรวมสักครั้งนะครับ ความหมายของการดูจิต คําวา การดูจิต เปนคําที่นักปฏิบัติกลุมหนึ่งบัญญัติขึ้น เพื่อใชสื่อความหมาย กันเองภายในกลุม หมายถึงการเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน (ทุกบรรพ) จิตตา นุปสสนาสติปฏฐาน (ทุกบรรพ) รวมถึงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (บางอยางที่เปนฝาย นามธรรม) กลาวอยางยอก็คือ การเจริญวิปสสนาดวยอารมณฝายนามธรรม ไดแกการรู จิตและเจตสิกนั่นเอง วิธีการเจริญวิปสสนา (ดูจิต) การเจริญวิปสสนาทุกประเภท รวมทั้งการดูจิตไมมีอะไรมาก เพียงแตใหผูปฏิบัติ "รูสภาวธรรมที่กําลังปรากฏตามความเปนจริง ดวยจิตที่เปนกลางเทานั้น" แตจะรูได ถูกตองก็ตอง (๑) มีจิตที่มีคุณภาพ และ (๒) มีอารมณกรรมฐานที่ถูกตอง เทานั้น ซึ่งจิต ที่ มี คุ ณ ภาพสํ า หรั บ การทํ า สติ ป ฏ ฐานหรื อ วิ ป ส สนา ได แ ก จิ ต ที่ มี ส ติ (สั ม มาสติ ) สัมปชัญญะ (สัมมาทิฏฐิ) และสัมมาสมาธิ สวนอารมณกรรมฐานที่ถูกตองคืออารมณที่ มีตัวจริงที่สามารถแสดงไตรลักษณได หรือที่นักปฏิบัติมักจะเรียกวาสภาวะและนัก ปริยัติเรียกวาอารมณปรมัตถ เมื่อจะลงมือปฏิบัติ ก็ให (๑) มีสติเฝารูใหทัน (มีสัมมาสติ) (๒) ถึงอารมณหรือสภาวธรรมที่กําลังปรากฏ (มีอารมณปรมัตถ) (๓) ดวยจิตที่ตั้งมั่น ไมเผลอสงสายไปที่อื่น และไมเพงจองบังคับจิต (มี สัมมาสมาธิ) แลว (๔) จิตจะรูสภาวธรรมทั้งปวงตามความเปนจริง (มีสัมปชัญญะ/สัมมาทิฏฐิ) การมีสติเฝารูใหทัน หมายถึงสิ่งใดเกิดขึ้น ตั้งอยู หรือดับไป ก็ใหรูเทาทัน เชน ขณะนั้นรูสึกมีความสุข ก็ใหรูวามีความสุข เมื่อความสุขดับไป ก็ใหรูวาความสุขดับไป มีความโกรธก็รูวามีความโกรธ เมื่อความโกรธดับไปก็รูวาความโกรธดับไป เมื่อจิตมี ความทะยานอยากอันเปนแรงผลักดัน ใหออกยึดอารมณทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ให รูวามีแรงทะยานอยาก เปนตน อารมณหรือสภาวธรรมที่กําลังปรากฏ ตองเปนอารมณของจริง ไมใชของสมมุติ โดยผูปฏิบัติจะตองจําแนกใหออกวา อันใดเปนของจริง หรือปรมัตถธรรม อันใดเปน ของสมมุติ หรือบัญญัติธรรม เชนเมื่อจิตมีความสุข ก็ตองมีสติรูตรงเขาไปที่ความรูสึกสุขจริงๆ เมื่อจิตมีความ โกรธ ก็ตองรูตรงเขาไปที่สภาวะของความโกรธจริงๆ เมื่อมีความลังเลสงสัย ก็ตองรูตรง เขาไปที่สภาวะของความลังเลสงสัยจริงๆ ฯลฯ และเมื่อหัดรูมากเขาจะพบวา นามธรรม จํานวนมากผุดขึ้นที่อก หรือหทยวัตถุ แตผูปฏิบัติไมตองเที่ยวควานหาหทยวัตถุหาก กิเลสเกิดที่ไหน และดับลงที่ไหน ก็รูที่นั้นก็แลวกันครับ ถาเอาสติไปตั้งจอดูผิดที่เกิด ก็ จะไม เ ห็ น ของจริ ง เช น เอาสติ ไ ปจ อ อยู เ หนื อ สะดื อ สองนิ้ ว จะไม เ ห็ น กิ เ ลสอะไร นอกจากเห็นนิมิต เปนตน และการมีสติรูของจริง ก็ไมใชการคิดถามตนเอง หรือคะเนเอาวา ตอนนี้สุขหรือ ทุกข โกรธหรือไมโกรธ สงสัยหรือไมสงสัย อยากหรือไมอยาก ตรงจุดนี้สําคัญมากนะ ครับ ที่จะตองรูสภาวธรรม หรือปรมัตถธรรมใหได เพราะมันคือ พยานหรือแบบเรียนที่ จิตจะไดเรียนรู ถึงความเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไปของมันจริงๆ ไมใชแคคิดๆ เอาวามัน เปนอยางนั้นอยางนี้ เมื่อมีสติรูสภาวธรรมหรือปรมัตถธรรมที่กําลังปรากฏแลว ผูปฏิบัติจะตองมีจิตที่ รูตัว ตั้งมั่น ไมเผลอไปตามความคิดซึ่งจะเกิดตามหลังการรูสภาวธรรม เชนเมื่อเกิด สภาวะบางอยางขึ้นในจิต อันนี้เปน ปรมัตถธรรม ถัดจากนั้นก็จะเกิดสมมุติบัญญัติวา นี้ เรียกวาราคะ สมมุติตรงนี้หามไมได เพราะจิตเขามีธรรมชาติเปนนักจําและนักคิด ผู ปฏิบัติจึงไมตองไปหามหรือปฏิเสธสมมุติบัญญัติ เพียงรูใหทัน อยาไดเผลอหรือหลง เพลินไปตามความคิดนึกปรุงแตงนั้น หรือแมแตการหลงไปคิดนึกเรื่องอื่นๆ ดวย แลว ใหเฝารูสภาวะ (ที่สมมุติเรียกวาราคะนั้น) ตอไป ในฐานะผูสังเกตการณ จึงจะเห็นไตร ลักษณของสภาวะอันนั้นได ในทางกลับกัน ผูปฏิบัติที่ไปรูสภาวะที่กําลังปรากฏ จะตองไมเพงใสสภาวะนั้น ดวย เพราะถาเพงจิตจะกระดางและเจริญปญญาไมได แตจิตจะ "จํา และจับ" สภาวะอัน นั้นมาเปนอารมณนิ่งๆ แทนการรูสภาวะจริงๆ พึงใหจิตเปนเพียงผูสังเกตการณ เหมือน คนดูละคร ที่ไมโดดเขาไปเลนละครเสียเอง สภาพที่จิตทรงตัวตั้งมั่น นุมนวล ออนโยน ควรแกการงาน โดยไมเผลอและไมเพงนี้แหละ คือสัมมาสมาธิ เปนสภาพที่จิตพรอมที่ จะเจริญปญญาอยางแทจริง คือเมื่อจิตมีสติ รูอารมณปรมัตถ ดวยความตั้งมั่น ไมเผลอและไมเพง จิตจะได เรียนรูความจริงของปรมัตถธรรมอันนั้นๆ ๔ ประการ คือ (๑) รูสภาวะของมันที่ปรากฏขึ้น ตั้งอยู และดับไป (รูตัวสภาวะ) (๒)รูวาเมื่อสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นแลว มันมีบทบาทและหนาที่อยางไร (รูบทบาทของ สภาวะ) (๓) รูวาถามันแสดงบทบาทของมันแลวจะเกิดอะไรขึ้น (รูผลของสภาวะ) และเมื่อ ชํานาญมากเขา เห็นสภาวะอันนั้นบอยครั้งเขา ก็จะ (๔) รูวา เพราะสิง่ ใดเกิดขึ้นแลว จึงกระตุน ใหสภาวะอันนั้นเกิดตามมา (รูเหตุใกลของ สภาวะ) การที่จิตเปนผูสังเกตการณและเรียนรู หรือวิจัยธรรม (ธรรมวิจัย) อันนี้ เองคือการเจริญปญญาของจิต หรือสัมปชัญญะ หรือสัมมาทิฏฐิ ตัวอยางเชนในขณะที่มองไปเห็นภาพๆ หนึ่งปรากฏตรงหนา จิตเกิดจําไดหมาย รูวา นั่นเปนภาพสาวงาม แลวสภาวธรรมบางอยางก็เกิดขึ้นในจิต (ซึ่งเมื่อบัญญัติทีหลังก็ เรียก วา ราคะ) การรูสภาวะที่แปลกปลอมขึ้นในจิตนั่นแหละคือการรูตัวสภาวะของมัน แลวก็รูวามันมีบทบาทหรืออิทธิพลดึงดูด ใหจิตหลงเพลินพอใจไปกับภาพที่เห็นนั้น ผล ก็คือ จิตถูกราคะครอบงํา ใหคิด ใหทํา ใหอยาก ไปตามอํานาจบงการของราคะ และ เมื่อรูทันราคะมากเขา ก็จะรูวา การเห็นภาพที่สวยงามเป นเหตุใกลใ หเกิดราคะ จึ ง จําเปนจะตองคอยเฝาระวังสังเกต ขณะที่ตากระทบรูปใหมากขึ้น เปนตน ในสวนตัวสภาวะของราคะเอง เมื่อผูปฏิบัติมีสติรูอยูนั้น มันจะแสดงความไม เที่ยงใหเห็นทันที คือระดับความเขมของราคะจะไมคงที่ มันตั้งอยูไมนาน เมื่อหมดกําลัง เพราะเราไมไดหาเหตุใหมมาเพิ่มใหมัน (ยอนไปมองสาว) มันก็ดับไป แสดงถึงความ เปนทุกขของมัน และมันจะเกิดขึ้นก็ตาม ตั้งอยูก็ตาม ดับไปก็ตาม ลวนเปนไปตามเหตุ ปจจัยกําหนด ไมใชตามที่เราอยากจะใหเปน นอกจากนี้ มันยังเปนเพียงสิ่งที่ถูกรู ไมใช ตัวเรา เหลานี้ลวนแสดงความเปนอนัตตาของสภาวะราคะทั้งสิ้น ผลของการดูจิต และขอสรุป จิตที่อบรมปญญามากเขาๆ ถึงจุดหนึ่งก็จะรูแจงเห็นจริงวา ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไมวา จิต เจตสิก กระทั่งรูป ลวนแตเกิดขึ้นแลวดับไปทั้งสิ้น ถาจิตเขาไปอยาก เขาไปยึด จิต จะตองเปนทุกข ปญญาเชนนี้แหละ จะทําใหจิตคลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูลง ความทุกขก็จะเบาบางลงจากจิต เพราะจิตฉลาด ไมไปสายแสหาความทุกขมาใสตัวเอง (แตลําพังคิดๆ เอา ในเรื่องความไมมีตัวกูของกู ยอมไมสามารถดับ ความเห็นและความ ยึด วาจิตเปนตัวกูของกูได จะทําไดก็แค "กู ไมใชตัวกูของกู" คือจิตยังยึดอยู สวนการที่ จะลดละไดจริง ตองเจริญสติปฏฐานจริงๆ เทานั้นครับ) สรุปแลว การดูจิตที่ชาวลานธรรมพูดถึงกันนั้น ไมใชการดูจิตจริงๆ เพราะจิตนั้น แหละ คือผูรู ผูดู ผูยึดถือ อารมณ แตการดูจิตหมายถึงการเจริญวิปสสนา โดยเริ่มตนจาก การรูนามธรรม ซึ่งเมื่อชํานิชํานาญแลว ก็จะรูครบสติปฏฐานทั้งสี่นั่นเอง ดังนั้น ถาไม ชอบคําวา ดูจิต ซึ่งนักปฏิบัติสวนหนึ่งชอบใชคํานี้เพราะรูเรื่องกันเอง จะใชคําวา การ เจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน + การเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน + การเจริญธัม มานุปสสนาสติปฏฐาน ก็ไดครับ แตการที่นักปฏิบัติบางสวนชอบพูดถึงคําวา "การดูจิต" ก็มีประโยชนอยู เหมือนกัน คือเปนการเนนใหทราบวา จิตใจนั้นเปนใหญ เปนประธานในธรรมทั้งปวง และเปนการกระตุนเตือนใหหมั่นสังเกตพฤติกรรมของจิตเมื่อมันไปรูอารมณเขา เพราะ ถารูจิตชัด ก็จะรูรูปชัด รูเวทนาชัด รูกิเลสตัณหาชัดไปดวย เนื่องจากจิตจะตั้งมั่น และ เปนกลางตออารมณทั้งปวง ในทางกลับ กัน ถาจิ ตไม มีคุณภาพ คือไมมี สัมมาสมาธิ สัมมาสติ และสัมมาทิฏฐิ แมจะพยายามไปรูปรมัตถ ก็ไมสามารถจะรูปรมัตถตัวจริงได นอกจากจะเปนเพียงการคิดถึงปรมัตถเทานั้น ถาเขาใจจิตใจตนเองใหกระจางชัดแลว การเจริญสติปฏฐานก็จะทําไดงาย ถาไม เขาใจจิตใจตนเอง ก็อาจจะเกิดความหลงผิดไดหลายอยางในระหวางการปฏิบัติ เชน หลงเพงโดยไมรูวาเพง อันเปนการหลงทําสมถะแลวคิดวากําลังทําวิปสสนาอยู พอเกิด นิมิตตางๆ ก็เลยหลงวาเกิดวิปสสนาญาณ หรือหลงเผลอไปตามอารมณ โดยไมรูวากําลัง เผลอ หรือหลงยินดียินรายไปตามอารมณ หรือหลงคิดนึกปรุงแตงอันเปนเรื่องสมมุติ บัญญัติ แลวคิดวากําลังรูปรมัตถหรือสภาวะที่กําลังปรากฏ เปนตน ถาเขาใจจิตตนเอง ไดดีพอประมาณ ก็จะไมเกิดความหลงผิดเหลานี้ขึ้น ขอดีที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการดูจิตก็คือ การดูจิตเปนวิปสสนาชนิดเดียวที่ ทําไดทั้ง ๓ โลก คือในกาม (สุคติ) ภูมิ รูปภูมิ (สวนมาก) และอรูปภูมิ แมแตในเนว สัญญานาสัญญายตนภูมิ อันเปนภวัคคภูมิหรือสุดยอดภูมิของอรูปภูมิ พระอริยบุคคลที่ ไปเกิ ด ในภู มิ นี้ ก็ ต อ งอาศั ย การดู จิ ต นี้ เ อง เป น เครื่ อ งเจริ ญ วิ ป ส สนาต อ ไปได จ นถึ ง นิพพาน อันที่จริงสิ่งที่เรียกวาการดูจิตนั้น แมจะเริ่มจากการรูนามธรรมก็จริง แตเมื่อลง มื อ ทํ า ไปสั ก ระยะหนึ่ ง ก็ จ ะสามารถเจริ ญ สติ ป ฏ ฐานได ทั้ ง ๔ อย า ง โดยจิ ต จะมี สติสัมปชัญญะตอเนื่องอยูในชีวิตประจําวันนี่เอง เพียงกาวเดินกาวเดียวก็เกิดการเจริญ สติปฏฐานไดตั้งหลายอยางแลวคือ เมื่อเทากระทบพื้น ก็จะรูรูป ไดแกธาตุดินคือความแข็งภายในกาย (รูปภายใน) และธาตุดินคือความแข็งของพื้นที่เทาเหยียบลงไป (รูปภายนอก) อันนี้ก็คือการเจริญกา ยานุปสสนาสติปฏฐานแลว และรูถึงความเย็น ความรอนคือธาตุไฟของพื้นที่เทาเหยียบ ลงไป เปนตน ขณะที่เหยียบพื้นนั้น ถาสติรูเขาไปที่ความรูสึกอันเกิดจากการที่เทากระทบพื้น เชนความเจ็บเทา ความสบายเทา ก็คือการเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานแลว ขณะที่เหยียบพื้นนั้น ถาพื้นขรุขระ เจ็บเทา ก็สังเกตเห็นความขัดใจ ไมชอบใจ หรือถาเหยียบไปบนพรมนุมๆ สบายๆ เทา ก็สังเกตเห็นความพอใจ อันนี้ก็เปนการเจริญ จิตตานุปสสนาสติปฏฐานแลว ขณะที่เหยียบนั้น ถารูตัวทั่วพรอมอยู ก็จะเห็นกายเปนสวนหนึ่ง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนแตละสวนๆ หรือรูถึงความทะยานอยากของจิตที่สงหลงเขาไปที่ เทา หรือรูอาการสงสายของจิต ตามแรงผลักของตัณหาคือความอยาก แลวหนีไปเที่ยว ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ หรือรูถึงความเปนตัวกูของกูที่เกิดขึ้นในจิต หรือรูถึงนิวรณที่ กําลังปรากฏขึ้น แตยังไมพัฒนาไปเปนกิเลสเขามาครอบงําจิต หรือรูชัดถึงความมีสติ มี สัมปชัญญะ มีความเพีย ร มีปติ มีความสงบระงับ ฯลฯ สิ่งเหลานี้ลวนแตเปน ธั ม มา นุปสสนาสติปฏฐาน ทั้งสิ้น ที่เล ามายืดยาวนี้ เพื่อนใหมที่ไมเคยลงมือเจริญ สติสัม ปชัญ ญะจริ งๆ มาก อน อาจจะเขาใจยากสักหนอยครับ ดังนั้น ถาอานแลวเกิดความสงสัยมากขึ้น ก็ลองยอนมารู เขาไปที่ ความรูสึกสงสัยในจิต เลยทีเดียว ก็จะทราบไดวา ความสงสัยมันมีสภาวะของ มันอยู (ไมใชไปรูเรื่องที่สงสัยนะครับ แตใหรูสภาวะหรือปรมัตถธรรมของความสงสัย ) เมื่อรูแลวก็จะเห็นวา เมื่อความสงสัยเกิดขึ้น มันจะยั่วจิตใหคิดหาคําตอบ แลวลืมที่จะรู เขาไปที่สภาวะความสงสัยนั้น เอาแตหลงคิดหาเหตุหาผลฟุงซานไปเลย พอรูทันมาก เขาๆ ก็จะเขาใจไดวาความสงสัยนั้นมันตามหลังความคิดมา เปนการรูเทาทันถึงเหตุใกล หรือสาเหตุที่ยั่วยุใหเกิดความสงสัยนั่นเอง เมื่อรูที่ สภาวะของความสงสัย ก็จะเห็นสภาวะนั้นไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มันเกิดขึ้นเพราะความคิด พอรูโดยไมคิด มันก็ดับไปเอง หัดรูอยูในจิตใจตนเองอยางนี้ก็ไดครับ แลวตอไปก็จะทําสติปฏฐาน ๔ ไดใน ที่ สุ ด เพราะจะสามารถจํ า แนกได ชัด ว า อะไรเป น จิ ต อะไรเป น อารมณ อะไรเป น อารมณ ข องจริ ง และอะไรเป น เพี ย งความคิ ด นึ ก ปรุ ง แต ง หรื อ สมมุ ติ บั ญ ญั ติ ที่ แปลกปลอมเข ามา รวมทั้งจําแนกไดดวยว า อั นใดเป น รู ป อั นใดเปน จิ ต อันใดเป น เจตสิก ขอย้ําแถมทายอีกนิดหนึ่งนะครับวา การดูจิต ไมใชวิธีการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุด เสมอไป เพราะในความเปนจริง ไมมีวิธีการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในโลก มีแต "วิธีปฏิบัติ ที่เหมาะสมที่สุด เฉพาะของแตละบุคคล” เทานั้น ดังนั้น ถาถนัดจะเจริญสติปฏฐาน อยางใดกอน ก็ทําไปเถิดครับ ถาทําถูกแลว ในที่สุดก็จะทําสติปฏฐานหมวดอื่นๆ ไดดวย *********************************** ขออนุญาตฝากขอความจากลานธรรมไวดวยครับ *********************************** ความคิดเห็นที่ ๓๗ : (สันตินันท) ที่คุณสุภะตั้งประเด็นเรื่องปรมัตถนั้น ขอเรียนสั้นๆ วา พระพุทธเจาทรงสอน ธรรมโดยสมมุติแกผูควรฟงธรรมโดยสมมุติ ทรงสอนปรมัตถแกผูควรฟงปรมัตถ เพื่อ ประโยชนของผูฟงเปนหลัก ไมใชเพื่ออวดวาพระองครอบรู พระอริยสาวกชั้นตนๆ ไมเคยฟงเรื่องปรมัตถเลยก็มี แตก็รูธรรมได อันนี้ผมเห็น วา (ขอย้ําวาเปนความเห็นนะครับ) เพราะคุณภาพในการฟงของทานดี เชนพระพุทธเจา ทรงสอนวา ความแกเปนทุกข ความเจ็บเปนทุกข ความตายเปนทุกข จิตที่อบรมมาดีแลว ไดรับธรรมอยางนี้ ก็ทราบวา ความแกเปนทุกข ฯลฯ ไมไปติดอยูแควา "คนแกเปนทุกข" คือทานสามารถมองทะลุสมมุติบัญญัติเขาถึงสภาวะของความแกไดเลย อยางไรก็ตามในมหาสติปฏฐานนั้น ทานสอนทั้งโดยสมมุติและปรมัตถ ที่สอน โดยสมมุติก็เพราะทรงสอนธรรมตนทางของการปฏิบัติกอน คือสอนใหปรับจิตใหมี คุณภาพดวยการรูอารมณอยางเปนวิหารธรรม มีตปธรรม มีสัมปชัญญะ มีสติ นําความ ยินดียินรายในโลกออกจากจิต ผูใดปรับจิตใหมีคุณภาพแลวก็ยอมสามารถ (๑) เห็นอารมณปรมัตถโดยความเปนปรมัตถ และ (๒) เห็นสมมุติโดยความเปนสมมุติ สวนทานที่อินทรียแกกลาแลว ก็จะกาวกระโดดไปเรียนรูเรื่องปรมัตถทีเดียว ลองสังเกตเถิดครับวา ธรรมที่พระองคแสดงแมในขั้นสมมุติ บางทีก็แฝงปรมัตถ อยางนึกไมถึง อยางเชนลองอานอริยสัจจ ๔ ดูเถิดครับ เชนทรงสอนวาเกิด แก เจ็บ ตาย พลัดพรากจากของรัก พบสิ่งที่ไมรัก เปนทุกข แตลงทายทานก็มักจะขมวดวา "วาโดยยอ อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนทุกข" และถาสังเกตธรรมที่ทานทรงสอนผูที่จะบรรลุพระ อรหันตจริงๆ จะเปนธรรมขั้นปรมัตถ เชนพระสารีบุตรไดฟงเรื่องเวทนา พระพาหิยะ ฟงเรื่องรูปกระทบตาฯลฯ พระมหากัสสปะและพระอานนท สําเร็จดวยกายคตาสติ (กายคตาสติสูตร มีเนื้อหาอันเดียวกับกายานุปสสนาสติปฏฐานนะครับ อันนี้จะไมตรง กับวิสุทธิมรรค ที่จัดกายคตาสติเปนสมถะเทานั้น) อยางไรก็ตาม ไมมีหลักฐานชั้นพระไตรปฎกวา พระองคเคยทรงสอนวา จะตอง รูอารมณปรมัตถจึงเห็นไตรลักษณ คําวาปรมัตถ ๔๐๐ กวาแหงในพระไตรปฎก เกือบ ทั้งหมดอยูในกถาวัตถุซึ่งแตงขึ้นหลังพุทธกาลราว ๒๓๐ ปเศษ ที่ผมเรียนอยางนี้ เพราะ เห็นวาเราตองซื่อตรงตอการศึกษา แมผมจะเชื่อโดยสวนตัวเรื่องวิปสสนาตองรูอารมณ ปรมัตถ ก็ตองยอมรับวาพระพุทธเจาไมไดทรงสอนไว แตผมพบวา ถาดําเนินจิตให ถูกตองจะเห็นปรมัตถ แลวพระองคทรงสอนถึงการดําเนินจิตที่ถูกตองไว ซึ่งเพียงพอ แลว หากทรงสอนเรื่องปรมัตถมากเกินไป พระศาสนาคงไมตั้งมั่นลงไดแนๆ เพราะหา คนฟงรูเรื่องและเขาใจ และปฏิบัติไดยากเต็มที เรื่องจิตผูรูนั้น ขอเรียนวาจะไมใชการสรางมโนภาพ เพราะการสรางมโนภาพ เอาไปเจริ ญวิปสสนาไมไดครับ แต ไม วาเราจะชอบคําว าจิตผูรู หรือไม ถาเราเจริ ญ สติสัมปชัญญะจริงๆ ก็จะรูจักจิตชนิดหนึ่ง ซึ่งตั้งมั่น เปนกลาง รูอารมณดวยความมี สติสัมปชัญญะ อันนี้เปนธรรมชาติที่มีอยูจริงครับ แตนักปฏิบัติไปบัญญัติเรียกกันเองวา จิตผูรู เมื่อจิตเปนของจริง เหมือนที่เจตสิกและรูปเปนของจริง มันจึงไมใชมโนภาพ แต ถาใครไปสรางมโนภาพของจิตผูรู ไมไดรูเองดวยปญญา อันนั้นผิดครับ แลวก็ไมใชการสรางสิ่งหนึ่งขึ้นกอน แลวปลอยวางความยึดมั่นทีหลัง เพราะจะ รูจักจิตผูรูหรือไม ปุถุชนทุกคนยอมเห็นวาจิตเปนเราทั้งนั้น และผูที่ไมใชพระอรหันต ก็ ยอมยึดวา จิตเปนเรา จะรูตัวหรือไม ก็เปนอยางนี้แหละครับ เรื่องจิตสงออกนอก ไมเกี่ยวกับการรูอ ารมณภายนอกและภายใน เปนคนละเรื่อง กันเลยครับ เพราะเราตองรูอารมณตามความเปนจริง คือตามที่วิญญาณหยั่งลงรูลงไป ทางใด คําวาจิตสงออกนอกเปนคําบัญญัติของนักปฏิบัติบางกลุมที่สอนวา เมื่อรู อารมณแลว อยางหลง อยาเผลอ อยาขาดสติคิดนึกปรุงแตงตามอารมณไป สําหรับที่คุณรูปนามหนึ่งถามนั้น ผมมีความหมายดังที่คุณวิชชากรุณากลาวไว ครับ คือพระอริยบุคคล ๗ ประเภท เวนแตพระโสดาปตติมรรค หากไปปฏิสนธิในเนว สัญญานาสัญญายตนภูมิ ก็ไปดูจิตตอไดที่นั่น เพราะจิตที่อบรมสติสัมปชัญญะไวดีแลว มันทํางานไดโดยอัตโนมัติครับ พอรูอารมณอันใด มันก็เจริญปญญาตรงนั้นเลย เรื่องนี้ เดิมผมไมกลาพูดหรอกครับ คิดวาเปนความรูที่แปลกเกินไป แตไปเห็นในตําราเรื่องภูมิ จตุกกะและปฏิสนธิจตุกกะ สอดคลองกัน ก็เลยกลานํามาเขียนไว… อริยสัจจแหงจิตของหลวงปูดูลย อตุโล "จิตที่สงออกนอก เปนสมุทัย ผลอันเกิดจากจิตที่สงออกนอก เปนทุกข จิตเห็นจิตอยางแจมแจง เปนมรรค ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอยางแจมแจง เปนนิโรธ" อนึ่ง ตามสภาพที่แทจริงของจิต ยอมสงออกนอกเพื่อรับอารมณนั้นๆ โดยธรรมชาติของมันเอง ก็แตวา ถาจิตสงออกนอกไดรับอารมณแลว จิตเกิดหวั่นไหวหรือเกิดกระเพื่อมไปตามอารมณนั้นเปนสมุทัย ผลอันเกิดจากจิตหวั่นไหวหรือกระเพื่อมไปตามอารมณนั้นๆ เปนทุกข ถาจิตที่สงออกนอกไดรับอารมณแลว แตไมหวั่นไหว หรือไมกระเพื่อมไปตามอารมณนั้นๆ มีสติอยูอยางสมบูรณ เปนมรรค ผลอันเกิดจากจิตไมหวั่นไหว หรือไมกระเพื่อม เพราะมีสติอยูอยางสมบูรณ เปนนิโรธ พระอริยเจาทั้งหลายมีจิตไมสงออกนอก จิตไมหวั่นไหว จิตไมกระเพื่อม เปนวิหารธรรม จบอริยสัจจ 4        ! ""# $%$ &  ' ( )(* +, )-./+ 0(123 ."0 " (4) 56 ( 01(26. (23723 ! ""# $%8  .   ! - 0 6*".+ 3 ". #$ % : (<) )"&1 ), () 6  (*56 +( ( ) /  " &1 + 5 > ", 6 &1/ , ?. &1 (%) *(6 ?./35/( /",(A 6*".2 5  51"&1/  "'5 &. #$'# #% : " " (<) " () " 5 - &1 ( )  . (.  )*#$ : 6 > )" )6*".+ 3. B C&? (DEE &(A "E5 "5 "5"-.",5 " (DEE ,(A "" ),(A 5 6*". 5"'1 5 - *(6 (5 - 6* ) F0 (" 6>"6,) 35 ( G/( /5 1) &1(&6*". (( ) 2 52 5 +. # ' ,- % - "1&/" ( H) /F? ( I) 6">& ("4 ( B) 5(A ( 8) .. # /0# 1 % : 5  5( /", J 5 >F1( & 51" /+ ( 65 "&("4/+ C 5"1&/"6"5 " * 25 " &5"& ( -.666 + H &1") )" ",5 2. 3 % : (?&1 ?6(1")" /+ (A "5, (A "6*". + ,36(A KD 5 " 4. #1 /)5 #6 0% - /F?6("4(A -.(D*) , -15 5 + (4) 55 & /F?, 5 &1 " &/F?, 5 7. - '58 0% : /& "L-1F?556 (A ((A 5& "L-.) &1 (6"GF1 & + "(5 - ) &1 ' (64M) 9. /0# /%% : (<) (A *, (D*) 5 5 )") () &1&1""& 5)( ( ) )-. C& (%) 5 + 5  ? ($) 64M ,5 , &1,? (H) )) &"/ 6 + & (I) &* 0 &1 (B) "" )? &* 0  .   ! <.< 010*6?C (A C5.6*5)(DE 6 1 % ' ' 0  #$ :';% <. ):/ )# '  #$ -  %5#  01 "5, +(A "6*".6J 66>, " *  + * 6*"."0, 5,"'F1&16*"."/+ 0 + 01 1 + 0, *6 "' 5' O1 + "' ( ' * 6" 33  J 1 5"'1 &* ( 5 (" (A &1, " " + 5& &2  6 1 )* ,  <. 6*60"6 + (A 0F0&56 /  "  + + 2 "'1* ( & 6 0. 6 ) E55 3 >  *" *F0 P&P 5 * ' ' -:  <% )#  <.% 010*6?C  , *3 6(A F0&5 + 5 ,  6*".G/(A 35 5010*6?C 6 + 65)(DE 6*". 2 5 6 +)" 5*6*". &1)"?(4) 500 6*".+ 3  ' !0#= ' #$' ' 0 #$ ' ):%*#)* )'-> * * ?$ 5 #6 - -- :) <.$ ) & (" 010*6?C 2&"" ( 35 56*". (1 ' +5 " (A "3 01?)" , -1 +"'1 "&(A  " 6( 3 E ( 0   & + , )& &   6* ". 5  66010*6?6 "'1 ' 2 5&"" & ". #$ % .< 010*6?C 6*". &/"G/+&1 &* ""6*".6 0" "" 6 J ( "& .<.< #' 6*".6 (60" "" & "6*". "6*".,  > )6 E5/" J 6*"6 /" /+ " + / 56E510) 6*"6 " /+ )" 3 5" 10) 6*".  5.656>5& & 6>, 5(& ) 5" 5 5 ) 5) 53' & 5" 5 , 5 ," P&P 6)  * 0 "& )(Q (A )) + 6* &166*  ">& 6*". "'1"6*".6> 5 , 66*"6 )6& 1/"(A * 5  & 6*"."' 56 " / "565,"'10) 5" /+ 6)5& & , &"'/"(A * , "/+ "'/"(A 6*". .<. #/)#=? 6*".3 + ,36*"., 6 (6,J "' " 5 (A & "L-16 (6(A ("5,&1(*56 + &) 6 6 + & 6 5& ( + 5 + "16 *"'& "L-1 (A 6*".3 " 6  6*"& "L-1 +1 ' 3 /+ &E5& , 3 + +/6) 0 +" .<. #$' -)? 6*".3 +(A 6*".6" /+ " ) &1 5.6 + & 6)15& & 5  '  "  " (4) 50 1 ' 6*".3 + 2 O01E52 ,3-., KQ ? G/1 '  )'58'- '##$ ' "5" "(5 - ) &1/ (*(6 5 - 6">& "&), ( &1-.6 + && 51" 6*"./  6 + & /+ 6 6 "5(C""&1/ -. 51 6*". 5"& )165   F0 5 )") &1* 2 5  (4) 565" (DEE5'6, 1 ) +1?))-. 515 +  2 51 "L"5 ( (A F?, 1 )01  6 6/F? + +)6 1"  , (4) 55 ( 01565 +   + (A 60/6C (& F &1 *"& .<.% # ) $ ) $ # $ 6* ".3 + (A 6*".6&/"G/+ 6* 6  ,6*".3 +6 + /10 "" 5" 01" "0 6*"6 (A E6,J "' " " "6*"& "L-1"'(A 6E(D "M (A (**3 "' " " "6*".015 - "' ,3(DEE6/6* 01 ' 5)(A *&15)(A 6*". "6* "'/? , 1 )01 015(DEE," "&1/ 5/1(A 6*". 5/0,61 5 +  -.F " (A 65 + "&1/ 5"& ) /  , 5 56(A 5 )") 5E(D "M 5 ( (DEE")/6* 6 /1 ' 6*" . ) $ 5 # )/ #$   # / 0 ) % 5 :#>'58#$ <-) )' / # ##$% '#0: /# ##$% )*%5 ,3" +5 +(A 6*".)(A *) "5(A 6*".& J &6 056*"." 6*". 6 + (DEE") , ?.(A 6*".& "'(A , . '  )0'##$ /' % #$0'# ) '#'58)6)#  % : -'  #$5/ #$%/ )#>'58))*%5<)-< )- /<  5 #6 - -- )6)# #>'58) 1 1 / /?):' ' ?. ( (A 6*".(33-&133 ) 1(& / , ?. ( & ' &1  &53 '58#$ -% @ #$ 6>, "(5 - -*(6 )61, ( (A *&1(C"6*". (2 52 5 5/  + "6> 6,( /F0/"F0)6 1 *&1 &" 6*". 51(&&1 )O( (35), J /+ (A 5 5 5 " &1 ' /F1 00 + 6*".0150" >" """&&1 ?.  "E5(D4M (A 6 616>, / ? & + &1,, "& +& 5"'1&"&1/ ,  J 65 ((A &> )J / + (&/ , 6*"."&15 , 6* . 6*".6010*6?6 , *(4) 50, 0 ( ") $ , &1 33 6*".& 01 ' 6( & "L-1(A 6 (A #$(/)#=?) (A 55 51& 6*".( ?./( /",), " )2&"6 6 &1  )O6* " .  ( , J /+ "  # ' 6", 35 (D * ) (A 6 &"&  >(A 5" ( 5 "-.(A J ( 2 , F06 "6*". 5, 6*". 5+ ?.&1 ?., " /+  &1 //0 6*".+ 3 )-.)) &. #$'# #% .< > ))*&&1 5.6 (& "/" %  #1 '##$ 3 "(A *&5""'6*". "'&5')(Q"'6*". "(A 51& 55"'6*". " & "'6*". " &5 "'6*". 5( , "' + 1/"(A * . > )(4) 51 ' &/"G/+/+ (  #- #1 '##$ 01"6>, 55 + 6> "6 + 6 + 01,  (A *&1 0 "6*".6 +( (C"" 5"' 5 + "1 "1 5* ), 5 6 + . > ) .&10) ) $) /'58-)#$<-) )' 1"  ?."'(A 6*".5& && 50133  ?.(A 6*". "& ) ( " +, +(A 6*".)(A *) /" *6 "1, ",(A * ", ",0 6*". &" + 6, "(A 6*". 5,6)5& & " +5"&& "'1"15* , 5(* ?., /+ (A F1, 5)" )6*".5 (" + %  )$ ;;  %   5 :/ 0'58 #'  #$  01 6>, " " )O( (A " 6*"./+  &" " + 65,5 +" 01 6*".""( &1 *, ( 5& ", " ?., )5 ( 6+ * /"" (A 6*".G+>G 6 ")+ & (.  )*#$ %.< 6)&6*"." "1  (A ""616>, )6*"." /+  G/"' 1 " ("" )33  . 2 O01 6*". (A ( /", ,35 5 5 (A 5 5*, " 5 - 61 "61 *&1 &" 6*".6"16)",5 "(A ( (A > E "  01 0*6? 16 C' - '58 '* ' '* / #1 ) (, 5F?5(A 65 (56* "' # - /0# 3 #1 /)5 #6 - '58 (, )6 + 5 / 5G/ 5" " ) ?&1 64M (DEE 56 "1&1 , 3 + + "'015", " ,010*6?C C/"L 2 G )G ") (A 5*&6 5 (56* & 6> " )" "5 , " / "'5  50R5" ( J 2 (C"5 /1 "&1, + 55 (A 6 + +010*6?6  "E5( /", + &16 61 > ()*6?S 01 5 - &164M ( ' ") 5&  , 2&" 6 + +>2&""' /( /",  %. 0") ) " ) 6"E5( /",6  )6*". 01 > 6 6(4) 50 )6*". ""E . B )&"'"C/"L(4) 5, C& ? &1(DEE 6  +"5 3 " 56>,, /+ (" "E " "LC& "6>? &1"E(DEE 3 6"+"&5 &13 "+"&5 %.% 6 ")>0'E * -  6 + & (A 60 10*6? 6" 01. "'6)>0'E)"" 615 (,?5(A  01.) 3 6)>0'E6 0135(A 01 )356 C&))&135 )3566>? FEE $ + 30& (" , 0 2&" )353 01356(A 2 ) -T5"'61(DEE) 5 5*, 01. / 65 01 *55 20?E-, 0135 & + "& )65 , 0135 * 6 &165 "E? *(D 5(D4M , )0 01. 6)>0'E01), 5'(UV 01. 5  01. 56 )>0'E01)2 6E5 01."'65  3 " 6 + +01")>0'E )6 + & (A "( )0+ M 65,01., 0> )" 6 E5  5 3 0101.KW"&1012? &1013001 20?E-, 01356(A 01 & /6'061&101 00&1 01 *&G/(A 6 " 0 ( 0120?E- (A 5 %.$ "6> 6 + & 6 +6 C& ? &1"E(DEE)1 )  "+"&5"? 05 >*, "*C&)" & 6 + &1) "-6> 5"& )0&" ((A "*C&"'  5 3 %.$.< # 1  "6>2 (1") 5(DEE"'(A "0"0 "&,  "/+ 3 6> ( O64M "' " 6>6 & "' " " , 355 ( "' " 1 &6 + ' 1 )&*& 00 01"6>6 + 6> ( 2&F 6>6 + ,  ) "&" +J (A 5 %.$. # !/ " 5(DEE">" )(A "6C&1C& )>0'E05(& 005() 3 & ")>0'E 56" 5,"J 16>, "&))& C&"'0"0 "& 3 " 1"/+ " > E   " 01C&  &"01 C& (A 5 %.$. # 1  " (1") 5(DEE 6>? 5"'  ) *) & +&5 " O64M ' "/+ J > 2 1&11 3 6>?&" &)&+ 5 " 55J " ) /  ' " 0 0 "(A )  (A " ) "  ' 5J & &F," ) & + &1) 1/"5(A 55(A 6) ))*, , >  (A 5 %.$.% # ' ,5F,, " (1") (DEE 64M"'1"  0& , "E(DEE " 3 6> " "1 "M " )(D "M "'(A "61 &6>?& ">& E(DEE 3 )6 *,3 0- 5. )*& 5 5  5* P&P , (A 5& "L-. ""16> & + (A 0"6>"M (A (0)5 ) +6 61" ) "& )" Y*ZG , ?6 "' )6 0- 5& "L-. 1 55"& ) 0"0 /+ "' 6 + +01%- /)#=?$): ' % % --5 )#=$;)03  5 /  - /-  -): ) () ) 0 '>%- /)#=?$5F,, % &1)6 6 61E(DEE "( "& ) 0 0 ( *EE56 ( 01 6)" E(D "M 5,3( (A -. 5"& ) "& 6+( & ( (A 6& , "(4) 5? (A 5 %.H "6> 6"+"&5"? 5(A "6> 6"+"&5"E56 "5 5(DEE, -166> + 3 %.H.< # 1  5(DEE">" )5,5 6 +" 6> 1 6> &1 & 6> "(A ""16> C 6?6(1") (DEE 6>&5    "'6>5 1 6>&5,33 )") "'51&/"* )") + ( "6>6 /(A KW""E5  " 56> )*E > 2&F1&12 1 6 + "' "+"&, J 5"E5 %.H. # )#= !/ C&)*6?S " " 5">" )65 5 "5 ">" )65,5 C&3 6" 6 C& " /+ 2 52 5 "& 261" /+ "'5261" /+ 261)>5  C& < "'" /+ 5'))-. 015 [ 6>, 2&F1" /+ &56 6> C& &1 2 52 5 (A 5 %.H. # 1  ? 5 + 5(A .(1") / . B + ?, 010*6?C /5(1") . J 3 55&1(DEE">" ) ?6 5(DEE (A ?6, * & J "' 5 (123 .5"E5 015 5 + , "", &1 5 5 + C&&1(DEE"' " , ))-. %.H.% # ' ,5F,, "E(DEE6" )-.6* 1"&, "" )"E55 ( , +1"&O01"E(DEE, + 5 " "C/"L( 5 6? G/30*6?1(A "(4) 5"' 6 6+  , & "" + 0+ M 010*6?C ) O1 + "&(A )& 6?C J 6 + 6 5 (A 30*6?"' %.I # ' ,!/  5F,, G0 / ): ' ,-% #- !/ /5F,, '#0:' 3 , "?)6 "&/F"L*( / (6& &""010*6?01 "LC&> "  010*6?6 , 6 E56 "5 "LC&> " 6 6>&6>C&6 , )*6?S))-. 6 + )&* & 00  "5 1&/"F?6">& ("4 J , -1 + 1" ?2 52 5 51" 5 + &51&/"F?6">& ("42  & (6"G 65"'(DEE6& "L-1(&1 / (A 5& "L-.(&1 &1 "16 . % (DEE & +" ""E5 56 ?6 ++ + 1"& "(4) 556 0 6*". 15E . B "' &(A "E 5"C& ?&1(DEE"' & , /6* # ' ,-):/ # ' ,%- # / $ 4 +. # ' ,- % $.< 6 "&& " 6*"., 6 C 1010*6?C  6*".( / ?./", (A 5 5*, " "(5 - ) / (*(6 )&1 + 6,(F0)01, ", +6 (A * &1) ) 5,(  + + 6>, " 6*".6,G+>G /+ "3 + / " "6*".( / ?./",6(A 6*".2 5 & " ' ( / ?./ ", (A 6 (A 6*".&1 ,35 5 5 6) )  5(&/ ", 51 " / &1 + 6,2 52 5 6*".6,01 " / &1 + "'1 ( 51(A 1" ?. 0""" ?. (A "6*". &1/ 5* 6 00 + "16>&" 6*"./ 5;; 5F,, 6>& (A ( / ?./", (A 5 5* 6*".& (,  $. "6>(DEE , " /+ + 0"3 61 ?""J " (<) " )6 (1)"-. " &1"YD &1 () " ) ,E, + J G/?"6 + +,3 > )" 3" J 5"6> , & "?6010*6?C >(A 5C " 2 "?" /05 " ?" ( ) "KZ "5("4"-.(&1 5(A 6 + +01 " )YD6 , 0> " "', 0 6 + 1 &1  ,3  "' 56 + +, )+5 5C/"L & "?> 010*6? " &1"YD & >) ,E0, / 6" KZ "5("4"-.(&1 "55 (" $. " " "YD &1" (A ? J 60" "" & , 6 +/1 ("&/" # ' ,- " " KZ "5("4"-.(&1 2 # /0# ( H) 03 ( I) #1 /) 5 #6 ( B) - '58 ( 8) .. # /0# 1 % H.< *L.2 6 (1&/"5F*) ?$( 05, B) & 5?35 3 , -1 +    "'6) , -1 +* 6*". OJ "'6) , -1 + " 2&F 2"? &  Y*ZG " C 6? 1 ) P&P "'6) 5 *L.* (1" (<) *L. "/'/ 5F*) ?$ 01 5 &" ) (A  &" ) 6 ( ( ' 6 + & &"&,6">& ("4, (D*) 5 &1 () *L. "  ?$' / ):  /@  6 6 1 ' 5 ) - $ ?$ G/ (A ( 05, I) "& ) ' 5-.) EE 5 (A KD 5 3     6 +6&( " ?5*5 "6    ">& 2&F2"? & 6 +6& 55 "6">& 2&F2"? & 6 + +01  ' ( 5.-. F?66(" ) 5* " +, +5 G/(A -.) EE 5 6  ' 6 + "16 0" "(4) 5"' " /" / # ' ,- #> # ; -'58 ; - :' %5 5 )-$ ?$#1 /)5 #6'585F*) ?$ - )#'# ' @ # ' ,- # /0# ): '583 % 0 '!=' )):;- %5 ?$ #' #/)*   " " **@ 0: / ?$# I ; #>%  #-)#   + 1"& / & " L-1 5 6 1" " E (D  G/ (A 5 6  5 ? &1(DEE 6 "(4) 5)6 "-  H. ")3+F1 "5 " 6"5(A  + (A "" 01055 ' & ( (A + + "'1, 6 6 5 "0 " /F1"6 "5" (G/& 5" "5 -  " &164M ' 6 + &) "'1,/F16"5 " " F1 0& 6> E " H..< % ;%  ('@/// -)) H..<.< F1 (A 65" )F1  " & &5 ,& KD "&  (A F1"(& 5,, &0& 0& (5-.65 " &+ &1" "16 0& (, 2&" KD &1 5 "5 5 3 5 ' ()&" >  (A ( E/3 & "' &0& 5& +&5   "',& Y*ZG (J 2 )"'6)/6 5)"' 3  1 (A 5 H..<. F16"& &5 + (A F16&" 5  " ) ("2&" 6 +&5,5 , -1 + 5,1* 6*". 1 3 "' 1 "& '/ ' '@/ -): ' %  # ' - / %)' H..<. -1, 6& &" 5 ">& & -1 + &1 ) ( &11" F15 /+ 6 66 6 + 0">& & "' " "6"5& H.. % ; H...< F1  " )F1 , -16 + 6 ">& (A  5&5 &" )&6&  # '58# - )'#- 5 #6# ?$- J - )'58 ?# '58#   ) '58 % (56 + + "">(A 5 3 5 0" "6> "'5 (5 65 ) H... "(4) 5> " ,"E5 2 > E " "5/"5"&1,5  "(A *F1 6 (A 6*". (A 55 (A ( " (A "6>(D 6"E5 "E(D 15 F?6">& ("45(A ,3" /F? + J 01 (**3 ( (\] -J , *  '>@ K 6I3 5J 3  " + 655 +6 0" +5&5"'"" (" ,  5 505&"'E (& (A 5 " 0- ,3(D 6 &(Q6". 6 G/(A CL. *2( / &(Q F6 525  "# ? # '583#>' # ?$ ('58 ) # ? - ( ?-) /# ? # '58 -'58) $ #>'# # -*  ('58 ) ';#) -' 56*)- 0-0-' 0%# # 56*)- " "" + &00*? M 2"'  +> C ' '  -): 5F ' '  E &1 &(Q &. 5*2&"' C ' % #>%  0 E G/"'5" )01( 5?61)* *6 00E- (A (D E-)+5 + 5(& " H... -1, 6  & " 5  "> & 5 + "5 + , -1 + 1 ) ( &11" F15 /+ 6 66 6 + 0 ">& "'" "6"5& H.. % ;# -): 56*)- H.. .< "5 +6" 1 5 "(4) 5")&1 1(4) 5?"'5)5 +6(4) 5 01 ((& ""(4) 5" (A "" "16>" 6 +6"(4) 5 + 56>1 """( 6("4 (5J 5?35 ? 3 " )5" F05 "'&5/+ 6 + "*" " "'/" 6 + F16(A ?35 + & 501 , & ""E5 /5 +6(4) 5  " & 5.6 "'6 + "&15, 6 61-.6("4O01 ()J 5?35? H.. . (4) 5? "(4) 5 ") ),5 &1 0R5"5) 3 ",35 F0, ,5 &6 (scan) , F0 + 0 1 " "5" (  & 6 ">& ("4/+ & +(A 0& 01(A "(4) 5 ( 5 - "1(4) 5? &164M ' "(4) 5?156> + + 0, "" ? H.. . (4) 5? "(4) 5)6 6 ,3( "(A -."M " "6"G0R5"5?35" 3 1& ,"' ()* 1" , 1& ""' (">  1"& 6 &16) ""16> & + (A "6>1 5",3"(A * 5 "(4) 5" 0 b ("66 5,"0R5" 6"2  "E 5 &1 6 5 - &164M6">& )>5 " 0R5" "&/+  "'(A 0& 6""(1" / H.. .%  / ' ' ,-   * ?$** ' % 1 '58--): % '/ %  - # 3 5 ' ("'(() + "5" (4" 5("'6 " -1 +, ), "' (& 3  "' 5*" +  &"(& )"'6 "5 6 &1(& )01 >(A "' 1 (& )0  6*"6 (" "'  OJ " &5 "'  &5" "*C& "*C&, "' (&"' (A 5 H.. .$ "'5 " "(4) 5 , (D*) -. (5?35? "' 55", , )+5 15 +6(4) 5" "' 3 5 Y*ZG ""'6>)" 551 , &+&5 &1, /+ , -. , / ()J 1(A -.1 "' "16 ">)""'  5,))&/1&/"(& (&5, (5?35? "3 + / 1""60*) " " "& (A  1 P&P &'*:-1 # I #>% /0 )L %5 # **% -): % -%5 H.. .H -1, 65 +6(4) 5 &" 5 ">& 5 +6 -1 + " 5 +61 ) ( &11" F15 /+ 6 66 6 + 0">& 5 +6 "'" "6"5& H..% % ;#1  H..%.< ,3""> "5/"0-/-.(A ( 5(A "1&/" ( ") (D*) -. (5?35? "(4) 5> "  """> 01 " >0 "" )""> ( ""> (D*) -. / "5""16> ""> "0-  + 0 -.&/))"56"6 6 3 "  2"?  P&P " )" ,3" ()+5 >(A > ))6 65)"" 50/6)1 * " (4) 50 + "5)"  01 ,3(D ) )6 "0- ">" )G+>& ("3 + / G/"' ,3"3 " 3 5 ' (5?35& "',0- (G+>& (" "( +(A 0 ,3 5. )*& 5 5  P&P" 0- "(A ( (A " (A # # 1  #1 /'58# # 1 - /)# ?$ '585F*) 0)% ;# * M- ; - H..%. 6> 5 , 01 5(c#"(& /0#% &1 01F??)05 -  % '//'58/)#=? 6 +)" - # 1 3 % 1 '58'-#/'# 50"3 + & 3) ((&>5 ""> 6 +6""> ,31&/" 5(A ","16>)6" "" > )"2&F5 &1 64M""> "E(D 6 +6" "> +  G/1(A (D ( & " /""> ""1 ,35&  (A 5*,"&, 5" 5"5F? J "E5 (D4 M 5 " 6(A 5*, 5 >F?(  >&(A 5*,"&, 5 " /+ H..%. -1, 6 ">  & " 5  "> & ,">  -1 + ""> 1 ) ( &11" F15 /+ 6 66 6 + 0 ">& "> "'" "6"5& H..$ % ;' H..$.< ,3"0 5 "(4) 5> "3)0 5 6 3)6>101"E(D  "' "02 6 5,5 6 "0(A F16) "",&1"5 +6(4) 5 0 /"(4) 5"', (4) 5 &" "5 +6(4) 5 ">",,   " + /0 (A 55-.6 + & (A &, &5 &1) 5, 3 " (4"5) 5-.561(A ) ,0( & 1 /"6 +(& " ) 5& "L-. " 5F1)6 6 "&(A ' 6 +(5",5 5& "L-. " 56 + 66 ) ,0 3 & ( &3" ) + E(DEE5 ( ) 0 "&, "'0, 0"& + ) ( (01 5* )) "'" > E  )"& 6*" + ) 0-.& "' &055+-.6& &/" (F, "'(A "0 " 5(A "50(*56& , 5, 5  /"0 + ,* " ( "'6>, 5)(A "6>1 ? 3 " 5 " ,3 ?G/>(A > )"6>(D H..$. ?6> "" )"0 "& &" + 5 /+ &0, 5, 6 + +  0  1/" ' 5 + 6 + 015 6*  + , " "2&F1 , -1 + ' 5 + "1(A "' 6) 6 /"1* 6*"."' 6) 51(A "*C& "*C&"' 6) 5& (6 "' 6) &16) O01  5 6) " 6 5 ? , (4) 5>F1"0 ,  &6E 5-.6(A (? ? "', "56 ,5 , & (0(  +  6 5 O1 + 1(A " &6>1 6 +6 ">& 6>(D ( H..$. -1, 60 &" 5 ">& 0 -1 + "0 1 ) ( &11" F15 /+ 6 66 6 + 0">& 0 "'" " 6"5& "'5> )655 1" + 0 "0"' &" 5 "6 5"&"0 "' &* """3, -.01"0 "  &* ""'5C *)" ", &"(4) 53 5 & ( -. 3 & (, 6 & "01 )&2 52 5 &6 & ( & 5"'1" "6"5/+ "65"&/*)""0 6 +6 ",3*) 5 , (4) 5 (5 & ""(D "( 5(A "'01(4) 5 > "5 "0 6) 5 /+ &1 &* """0 (A )J (U / >(A 5 *),30"(DE O01 G/ & ""> E*)""0"' # '5/ ?$"-. 65 06 +5"' &* """0 & H..H % ; H..H.< ,3" 01" "'(A "" /6 " (4 ) 5 >  "3)6> " (A " "& 6> /+   1(4) 5 ? 3 " )"0 05# '  ?$)';)/ - 0 ?$ ):% # '58# /# ?$'  *' /*' /: / ':/ -) ' -# -* "&(A "(4) 5 2&F1 5" 10& 0& , )* " G/G 6?1/+ , G/ 6 &+ 6"'> E + (4) 5  , (4) 5& G/ &+"', + (4) 5  " 5 + "(4) 5)6 1*("-.3"(c 6(?1& ( 1 ? 13 5, G/ 6 / & )/5 2 ' H..H. -1, 6 5 ) &" 5 ">& 5 -1 + " 1 ) ( &11" F15 /+ 6 66 6 + 0">&  "'" "6"5& H..I % ; % H..I.< ,3,11  + "(4) 5 , 6 ,  + 11 15 6 06 +5 5 +5(&/0+ 6 6 3 +   ""66 01"6 + ,1&" /&  ) J ", & + (A (015 - &164M& J H..I. "F0655 /+ "2&" KD 6 + +  , E15 O01"5, & )KD 6"KD "& F1F165 5 "KD 55 5 061 )-.6 +(6"16)65 " &+ " &1, -.& "'061" (4"5) 5-. + 5?35 &1" + "' 66 (4"5) & + (A  3 + ,15-., 5 ?$5 #6 #> ?$): #- '585F*) <% /%5#)* ?$): /  -)) % ; -)):-) ' )'58 #  0#%5)*# ):# H..I. -1, 6, &" 5 ">& , -1 + ,1 ) ( &11" F15 /+ 6 66 6 + 0">& , "' " "6"5& H. *(& ?   # #-  # )#  )#= -'( H.H) ?):' / %5  /@) 01 ""16>, J 6" ""5("5 (A ""16> > 5 - &164M  &1 (A (c " + , "1&/"-.G/& 66* )):%   1 #- ? @ ?):'## #-< )-< )- 5 "(4) 5> "6 61 YD> "" )"E5 " 1&/" 5"' (4?611&/"F?6">& ("4 (5?35 01  5 )*E 6>)*E6>6 (" 6.5 + 5 + " (  *&" 150 b 6." 3 150(DEE, *&" )C 6? 0 ?, *&" )1 6 + +01 6) #' ,- %/ )/1  $):/ ##/ 0:/ /#) H.% F16"51" ""+"&5&1 ? "& H.%.< "5 >F?5J > 3 >F1 " 2&F 2"? & (U5 * P&P > F1 & + ("4/+ "'1" 566  '01(1 "L.3 " & F?, "* "'5,3&  (3 /" 5 >F1 + >& /" 5 H.%. #- )  ;3  #- 0: 56 ?5& "L-15 + 65   & & (5-.6("4666 + H (5 " &+ " ,) )1 ) Y Y) (5-. ))5 ,3)  1& (, "C 2 * & ' "1 " "' 0&1 61 )-. "" , OG/6 &)&+5 *  5 05 &1 G 55 6" -.2  (6"G -.  00"L66> 2 &>26". >& 56 ?" /+ " ",?356 5("5 ? 6 "-.)>  /- !/)/ - )  -)' "'5 "5,  ?J "'KW"K ) 2 , )+5 , 5 +, "LC&F "" "LC& $ &1C& B (A 5 " + /NO#N - !/ 3 # NO#  ) % ## - /0# ?$) ' < -' ?$):'58% #>%% )#'/ 3 ""> & , "">  1 " "">  1& ""> & 6 &1 ""> >)" (A 5 , ,"> -. + )J  5 +," " /5 +56"61 > (  6 H.%..< "2 1 2&F16" 51"   )) " &)&+) " 55J ) +(A 6O? H.%.. ", -16"> -. + (4) 555 5 J 5 56+-."M '@/ ( "' ) "5" "'-."' ) "5)# -."' ) 6 + +?355)*&6 ( "Y*ZG & (5 -. + ) -. +) 2 66 /5 -. " 05& " -. + "', 6 ? + , &  (4) 5"'16 5,6 (5 -.5J ) -#># /-): ) <% %*) )* ) #):'  ?$5 #6 -#> )<)# % ' %5 #G //%/- ?$):%5 ##/  # #1  ( -) ? / 6 I ) '58 ' # 1  # /0#  )( )# ) '58'  # 1 5F #>#/ % H.$ "1> "F1", 3 "'"&  # ' ,  $ 4  "& H.$.< 5(A 565 + (A 5 5 " 5-. , J )> 56)  H.$. 5(A 56 "" -."16)66, ) -11&/"F?6">& ("45(A 6 6 H.$. 565 + (A ?1(A 565 G/5 + (A 5 ) 6I ) 5;),, (3 6" 2 (3 EE1) 55 5 + 51& &5-. "-.)>&1 5  5 "' F?5(A    3  ' " ) ( &1  '   . + / "&    ?(A 5*,"&, " (DEE H.$.% 565 ? (DEE) 6"5 ) )#)55 &1&, )  ) #) )-&1) ;))-. H.$.$ "0"0E5 + (A "* 6. (A "(c " + )("*C&6 +( &1(A "6>, "*C&?6 + &E/+ +)  H.H , ""E + 6) #-# # ' , %## 1 ' , 1 '#*J -* 56 + +  , 5 6* (A 6 (A 3 2 (A 01-''58 '-# '#)*%5/? #)*- )):' 1 % ''  J % % -1 '#*J % 5*,"&66>, 5" )"'" >F1 ?15J "&1 > (5>5 F1 ,3>3&1& "L-155> 6 + ) F? , " /+ 5/1&/"66 '  ))) ) &"*C&"'12"" &5&> )  2"" , 6* H.I "KW", 5 "&1 >F? "&1 > "16> " -. , /6" " 5 G/) "M 6 + &6 " , * + ""',3(A )+5 , " F? 3 "& , "60*) " 6> 1, " " "6> 1, "& ") % ")"0*62? " 6 &1"5 5 (A 5 0 5 0 "5 ( ) * - F0" -. "M & + &' "  01* - F0"6 5"5 " , &6 5"5 " G/  ", * +0 "(4) 5 "6> 0"05 -.&1 5 ("6>" M 2 5 5 *-F0"-."M 6&5"5" "'3 H.I.< # /  "& ,&" &)&+ 5"',3  "0 5 ) " )& ,"'(A "6>"M " ' " ,2 5(A 5 ""'(A "E(D "M "" &1 " ,&5 & ( "' & (0& ,"' (A *"' (A 6*"."' OJ "' " "*C&"'&1" "*C&"' & +(A " F?, KQ ? (A 5 6, " 5, "E(D "M " 55 ( H.I. # * "60*)&" &)&+ 5"',3  "0 5 ) " )6"'(A "6>"M " ' " 2 5(A 5 ""'(A "E(D "M "" &1 "60*)&5 & ( "' & (06"' (A *"' (A 6*"."' OJ "' " "*C&"'&1" "*C&"' & +(A " F?, KQ ? (A 5 6, " 5, "E(D "M " 55 ( H.I. # 1 )# '# " "&" &)&+ 5"',3  "0 5 ) " )6 "6 "'(A "6>" M " ' " 2 5(A 5 ""'(A "E(D "M " " &1 " &5 & ( "' & (0"' (A *"' (A 6*"."' OJ "' " "*C&"' &1" "*C&"' & + (A " F?, KQ ? (A 5 6, " 5, " E(D "M " 55 ( H.I.% # 1 )# ' /% "5&" &)&+ 5"', 3  "0 5 ) " )"'(A "6>"M " ' " & 2 5(A 5 ""'(A "E(D "M "" &1 "& &5 & ( "' & (0"' (A *"' (A 6*"."' OJ "' " "*C&"' &1" "*C&"' & +(A " F?, KQ ? (A 5 6, " 5, " E(D "M " 55 ( H.I.$ # * # < ")"&" &)&+ 5"',3  ")" 5 ) " )>)""'(A "6>"M ")"& ' "   2 5(A 5 ""'(A "E(D "M "" &1 ")"&5 & ( "' & (0"' (A *"' (A 6*"."' OJ "' " "*C&"' &1" "*C&"' & +(A " F?, KQ ? (A 5 6, " 5, " E(D "M " 55 (  -. " M "' 6 ) * - F0" &1&6 " /+ 3 " )-.6"&(A 5 +  H.B , H. "&/F16 ,3 (& , +1 "&/ $ -'58-  (A 35) "3 + / ", -1 +"5&  . ? "& 3 H.B.< - % #- '58 #! /- ; 5 #* 5F,, (, ?) 5--$) /'#0:'<% -;)#;  1 '#0: () #) + H.B.<.< -1, 5"*C& -1 +  5 H.B.<. -1, 5*,3">& ""(DEE 3 " + 6&16*". "*C& +  "L* "*C& -1 +  5 H.B.<. -1,  0  /  , 6 16> ,  5 " /+ -1 + 0& "& 01- ): #% % % ' H.B. - '58'- # "16>-. , , 6>,, -.6 + ,3& 5 +6 "> 0 P&P ( H.) 3 # ):'58 # % :1 )# * 'K* /'*# * %   '- 1  -)? /6IJ ):: H.B. - -5 #*<3? ?'-# F?6" " )56 .?6 > "55 " H.B. .< ", J " /+ 01"-.5 -1, (4) 5&" " +> "/+ , , 50&'" (6 + +/ +> "65 &)/") ?356 + & ) 0& "& 5 + ,356"5 H.B. .H < / ( - ) 51(A 56 2 * & ' "1 (4) 5&" /"'"1  0& "& 5 + ,356"5 H.B. .I  ##  (#) ),,- ) 5(A 560 > )"E(D "( )> -., J (5 -." /+ "'3 &1 -.  &1(A 6*" .6" -. -. 5 -. )>5 )) +"' ,3  " ) 5 "5")> -. 5 + ,356"5 H.B. .B / / (5 ,,- ) 515( ( && -1, /"O G/G " 0& "&d 5 + ,3 56"5 H.B. .8 G- (;#- ) 516> 6-.GJ 5J 6> 6" ""-. "5 6> 6 (GJ 5J 500. 6"G-. > "& 5 + ,356"5 H.B.% - '58-5 #*) 5;),, / 5F,, / 5F,, $ / < E(D 2 3 16>1 (1E5) 01 (0 ,F?5(A ) 16> (15(D*) -.5(A ) &11E5 /"5  & &5-., J ( > 2 1 6 +- 5F,, /' /)#=?3 #1 /)5 #6'58 ?$ 5F # I ): & "L-1 6 (A 6*". (A 55, / "5-F?OJ 2 5F,, 61,& "L-1F? + "' ,35 61E(D 6 2. 3 % I.< "E5"6*". ( /", 0  ' ( / ",(A 5 5 5 &1, 6* 1" "(&/ ( /", (A " 6*". '  + "E56"5151&/"/F1( ,3" 00 -.) EE 5 (A 6 KD /+ 6 + + 5" /( & "L-1(A 5& "L-."' (A -.) EE 5 01 ,3"F1( &1 ,3" ' & "L-1( + I. 5 ( /", + &1F?65151&/" &1(DEE156> ,& "L-1F1 + " "5(DEE&6,3, "( "' 5 " &+ " &1,? J + "&-) 5 ): %-  # /: # / % I. "(6> 6*"J 6 + I. .< (6 5 + " ) " "& ( 3 E 3 '" " & (& " 61& +> F 5 "  E- P&P 5, > ( 6 )>  + 65 ' "'6 + &C EE> (*55 /" "> " "&* +" E 3 e E- /(A (5 6 5 I. . (6  (6 ""& (6 &+ (6  " 3  ?5* Y ' - ?5*  -' &1?5*& 5/- I. . (6 ,> ""(6 5 " &+ &1" " (6( $ (16> ) ) 65 " &+ &1" " )(&1 **( 0C ("& "&10 (A 5 I.% 6 , "" (> " (< () 5 I. . & " & (<) 5" $ 3 3 * 6*". *)" >  2&F1 261 2 1 (U5 C 6? 1 (DEE P&P () 5 ?356-. B8 << ( ) 00 &1 (%) ) EE 5 ? 6(A KD G/ 5 ( ) ,/(A 5 16 -. " &" &6* I.$ 1"&J # ' ,-- /0# ?$5 )-$G0'58-) -) ; - % ;%5 0#' '(*),,)- ) 3 ,"&" Y 6 6"  &1-.( 5. >0 J (A *5) EE 5 (4) 5 6/ 6"16)" ,3 (,3 Y(A  Y "& Y " (A 5 "" + >(A 56) -.3 , 66, 3 1) % (   15 , ,3 5 " (A 5 I.H "(4) 5( (A -.( 5. & 1  '  5. )*& 5 5 & 01-.( 5.6,3, "E(D 5(" ) G/ ,3 5. )*& 5 5  ) 5. )*& 5 5  & 5" "" ") EE 5"&*( (A 5. )*& 5 5 6 ++ I.I , 6(4) 5(1 ' " " )F?66)") I.I.< 5-.6 +6(A ( 5.&1) EE 5 11&" / , 5"  + -1, 51&/"-.( 5."'6 -1, 5-. ) EE 5"'6 01501 5.6 "'-.6 + 3 ,3O01-.( 5.  I.I. , "E(D + (4) 515 "51&/"( , " "' &5 2 1&"E5(D4M )0, " "' &1 >(A 5( E5(D4M , )6*" "(4) 506>5(D4M 6*" M /6*")0 ""1 && 1" Y*ZG 01 ) , "(4) 5  6 + +010*6?6 , ", " 6 , 6 5, 5 &1 ?, ? , () 6 ) 56(A "*C&&1"*C&) &1?0 )    , ( )  + & "' 1 , ( 6 +   + (A " C/"L ( (? )"*5  (A "1) "C/"L6&+> " 5 3 ' ( ( ( ( ,35 "'1( 6 + ,35 &1 ' 56 &" )56/"5 (A 6&1) )  "'1 56 + 6&1) )  I.I. , )+5 (4) 55,1&/"F? /, (A 5( ?) (" "' 5):-)L #0:'58- )-< )-/ @ 56*)-'/# ?$% % "-.("466, 5"'3 6 6 + 2 511&/" ( "& 24M 001 ? -. " 6 5 ? (5?356&1-1 >G+>(4) 5 1 0) *) )*- 'K ?$ ?$0% % ' -'#>'58)-- '58*) )*' - #% % 4. #1 /)5 #6 0% B.< "51&/"F?6 + & + & "> E - 3  5 #1 /)5 #6'585F*)' ): % ;- 0/ /  /:1 %50 ) % 0 6 + +010*6?C  "6>(123 ., (D*) (A > E 601C 6  , F 66" 555 ( /) !!" #! !$% %&'('"# )" #! #* &'('+ # % &',-"# )" &' /012 ")" )"&'('+ # % 012 + # % 0!!",- ##)# #!")!", /3 - !!" /%145 / 163 ,*7#1 - %($! 1+1&+, /)*" ,!1"#48! +, # 1 #! 9 -1/+ 44:98 1&,*5# / +# # )#1( /*"+ 98&+# 1+!!"98 +8#+#/ ! 1+ #1+4!( /" )""!6 /)" # 98 *%'145 ; B. >( 6">& ("4, (D*)  + B..< 5 + 5(A (6">& ("4, 5F*) J 3 (6">& * (6">& & (A 5 B.. + 55"13 + 3 / 60 ) ( J J (A 5F*))--5 " )(D*) ,3 6">& ("4, (D*) J 6 + +01? 5-. 0 +&1 , -165-. , // 1 5 5 3 -16( + 5" & ( , / , -1 + 51&( " (A 2 &53 Y*ZG 1 & $ 6&/" 1&/" (5) & ( & , -161&/" "f & (& , -1 + &1 ) (& (A 5 2"? 0 $ 6& /" 1&/" ">& 2"? 2"?1 )&, 6 66 +"',3 ,32"?0 +& +0 /" 2"? " + "' , 2"?0 & "3 +& 5 (A (D*) -162"? +"' -1 +">& ,62"?0 "' "01 / 0 /" 2"?0 ( "' 15 ( 0 " " + "'" & (&1  "'(A " &, (D*) 6 6 01 ( / 5& B. - ?$%/ ' ): / @ 56*)-#> # /0# ?$#1 /)5 #65F*)(1 )* 5) 5F*))--(1 )* )   ?$'58-% J ' #/) % '>%- /)#=?$ 5 3 5 ' "&* /"', + 56 (A 01 + (A (D*) -.6 "(-. 5 EE" >(  (A ( " 5" 3), (A 1/+ 3), + (A -., 6 ,(? -.) 6(4) 5 (6 F13),6">& ("4 + ,3 "& ) ( 0-( " (A (4"& + +0&11 01( ""&(A 5 (& 1(A -.(D*) 6 ">& 5 +&1 ) (,  (A 5 B.% "&, -.(D*) ) " ) 3 + 3 0*6?  , 5 " 3 + "5 , , 65  "'5 5010*6?6 "'60-& 6*"3 +6 ?2( , 1 2( &1" & )6 (A " 3 + &C (<) 6"> )*&(Z () "> ?" ( ) "> + ?61 " ) + &1 (%) 0-/&(123 .6)*& + 1 ) (4) 55 "&",3? , ""&16C1 , 6 "'5 6 "'5 66> "' 56> * , E5"'E5 * , 5,3?, "6> "',3? * , ,3 0- 55"'5,3 ,3E5 2  "6>), ,3 0-5 6 5 B.$ "5(1" /"' 1 C5F*)E ): % % 0): ;)< : :  # ) : - 0 # /0# 5#1 /)5 #6- -- ?-: # ')*%5J J G0# ):'58'/ ):1 % #'## % % 7. - '58 0% 8.< H )6 +*6>, 56 "5 + F0  I (A "6>,"" )F?G/(A 6" B (A "3+"5F? 6(A (D*) -.  +(A 6F?6(A (D*) -. & - /0 #  3 ): - '58   - - #1 /) '58  < () % ' %5 )5// #G ?$ ( 1> E, 8. : 8. ) (") % ' %55 -- %5 ?$'/ ): ( 1> E, 8.%) / (&) - /)#=? ?$ 5 ):- - 1  ' ( 1> E, 8.$) 8. # ) 5/ ?$ (4) 5> "3) (&( (A -. "M , 5"5 ("F1("5 6> E (1" (<) "0 ?$ , 3& &1 () # *G ' ):- /' ?$, "/+ "& 8..< ( 4 ) 5 >  "0  -. , 3 & 3 0 & 3J 2  515F1 33 + 6 61& , 3 0, "&"' 35"& + ( 3 )  "&1 $ 6 15 0"& 3 5"& ) ' 5, -1 + "2&F1 "(4) 5?)> , & $ 6 + 5 5& & ("" (" &) +& 51 5& & ("-. + 55"' ">& 0 -. ) 6" )-.3 6 &16 (A "6> -( 3g G/(A "6>"M ,3(D "M 6 16> (A 5 8.. ( 4) 5)6 )G 0 + 5 &1 -., /+ 3 1& ,"'""16)&5 +51(" (&" & (5" & & /6 2 "> M & &J M "6> 1" , + 5 &J + (A 5 ""16> "&(A & , "" 5 " )-. G/"'?"E "M 0, 5)" )-."M (4) 5 ?"3 +& 5"' "" (U5 5 (A &""E"M 5(4) 5 " & 5 " (DEE E- 01 /"5 ">& E(D (A 5 8. # #G3 "E(D + 6>0, " (DEE  F?(  6>0, "  *  5(4) 5 ""& ) 5" + F?&"' "06"G(*5 F? (A (D*) -. + , * , ) ,  ?"5J 8. .< ' #!/ #> / 3 0)5Y*ZG "'0 )"0*62?) )"Y*ZG ) 0, Y*ZG 0)5"1"'0 0-*F1) 0)5261"'055) 0)5(A 6*"."' 0&16*". + ?"5J ) P&P ""16> & +" " & 5* 3 8. .<.< 01" '  " > , &1 3 )(6 +( 00) ' "*C&?/0&1 # ' ,5F ):'/ ):# /* 5/# ' ,#!/ / -'58):# 1 -@@'';) 0- 3 //)#=?): ?$/;) '58#/ % ; )#)0 '#/)0 )6 5> 01C & & 3  5(D4M 5 ? *(D 5(D4M -)0 &,01C 6 , &1&1 -. /, "E5666 +"&1"&1F? 1  8. .<. 01 6) #-#)$%## % ;# / 0)6*"./0&16*". (A ""16>6 &" )5,6 "*"& 6*". 8. .<. 01 , & ""E(D 6, F?5 5(A  ?6 + & ,3 5. )*& 5 5  &1) )5, "  &5/(& &0 6*". "(& 8. .<.% 01* " )"6>1 "(4) 5? "6>)6 + 1, * (1-5""* 6>1), 5,) " ' 5J (A *"&1 F,) /(A 6 "" " , "(4) 5 + 00)? , (A C/"5) /0&1? + 8. . ' #!/ #> )#= )L 0: 2  0 b ,  5 & 51 &* 0 , " / 0101 5. " 6 5, &C " 6 C 13 + 0& " 01-#> #!/'-##> '58) )::  5 5 /*) )**),; % % '   ';:/- # -0 5/  0 )- //'  % ) % ;/' 1 - % ''% 1 -'58#$'58% 1 -'58)--  1 *) )*% 8.% # 5 -- "1( 55(A + ""15 (&-.( & 5 (&56 (-.(  5 "(4) 5") &1 1(4) 5? "15 ")5/-@ " /1  (  ( &"' 5 " (&5"'3 8.%.< # - (4) 5 ")6 +  1(4) 5? "' "1 5 " (&5, 5 ("F1("5 2 "6>5,  )> (A 6E(D "'0(A "&1, " ( (&5,, 5 ("F1("5& 1 ' 5,  51 5  G/ '>-%5 ' %- /)#=?$ % -#/)* 0# -)-' * % ' /%'5/5/ /% %- /)#=?$J '/ / &1 ' 5 (A 5 5 5  ""64M/ &1(4) 5 )&*2 (D55& 8.%. # 1 - "(4) 5)6 )."& (4) 5 (/6* & 51""&&1" ?. "'*5 &6  "5  -  /5  -  0:  (A "0& )) (&6"(4) 5 2 > /010*6?6 5 6"(4) 5 ", ( /", 5,(A ( &1(& , ( &  &1 5//""&&1" ?., 6* ",6>5, " 6* "' (A 0 "6> 5 , 3  (" E 5 1)   1 & ( "E EE5 1) G/(A 0"6>"M 6 + * -0#)* 5/<5  ): J 1 ),@ * / )-$/#> ):-)/5 - 3 '5/ /- 3):)' 6 5""& 01(DEE ' , (  / , ( &1"&5 - )361" " 5/("& 24M 001 &1? -., J "' 2 5&"-. J (O01 5" ?. + ,3 , ?. 56 +6 ?.  &1 "& )65& ?.(A " (A 5.)*&5 5 8.%. # /:- "(4) 5)6 0&16+5 ?"5J 3 (<) # ' 5 ""& "2 &16+ ,5 6 61"( 2 ' (& ,(A "& )5 )" )( 6  /"(* 5 "0-. -( 3g (A "6>"M  "0( + 0 /6* 1 5*5g g 6 % (1")" ) , 51 0&" EE 55F ) EE& 5"' )&, -1 + &5"'6 6"" (A 0 &"YD"  )*&6KW""M  +5 "2&" F "& 1 ' 2&"(&"(A 5 5  " 01 ' , "' 5> E , J &, " )6 5 >'(A 01 5.& 01 "&, J " /+ & 5 ,3F1 &* 0 J 01'583   # '58-)--5 -0: (A ""& 3 "0( 55 5/, -. 2 506 + //" "&01 50 5 "> "5 (& "" +F1( ""(A  5F, "6>, "&/(&&1 ) , -165 & ) " )-.F " , 6">& ""0& & "&1">)* " ("5 &6 " "&16+5 6> "? / " () # ' #)-'  /-/)-)#$#%55 -  0: /' %5 #)*  ): <%    - '/ ? + 6>  & 3 (") # #1 ?$ -'#)%  -' ' &1 () # 56*)- )#< 3  5 " 6 + 6 + &1 &J " / * )6 /" )" " ("565 " "')(Q6" 5)6 51 &)" ( F "0#$G05 #6 - /"5 &* 0 &015 &* " (F " 51 F " ))") ' 2&"F "(&"(A 5 5 5 ' 55 1/" F, "&&15  F, -%5/* 3 #' ): 6 (4) 5 +)6 5 "1(*55/+ &" )55 + 8.%.% #  ' 5 3 # " "  , " 506 +1 &00""? /500(16?F0" ) + ?"5J 3 8.%.%.< # ; ? F?6">& " + 3 261"'0 261  >6*"., 26126L" + + (A 5 8.%.%. # '(A 55F? + 01 3 /+ 00, ) )6/" )5 &5 &> (, 5 &/"G/, -1 + -. + 5(A ")) 6312" , +> 5 5" +>& 5 5" +> "' 8.%.%. # ' ? **5 )* / " ""  *-? + + 3 6 C& 255 ((1 1 61 5 1 " 1 C 6? 5 1 (U5 (D 6? ? *)" (DEE P&P &1150*-? & + , 00&1 *&" )*- J " /1E5    ' ( ) 6I) )#' ,-%/ ? NQ ):/ '#0:%< "* 0)5J 2 &1&"E5 "'  65)0 6 "& 5 "6"") "6 ""(U"' ( /* 6  8.$ - 3 //)#=? 5 ):- - 1  ' " 5(A 55" )> 010*6? ,35F16 1  556. 5 " )> 010*6? "& 8.$.< 3 - /0# ( 65 (1&/" + 5F155> , 6010*6?C 3 5& "L-1(A 1&/" ,3""> (DEE (D E-(A 5 ,3"(&"J 6" &16*".(A /"6*". ,3(?(A "&J  (A 5 8.$. /)#=?5F,, "51&/"F? "5 51" " 5 &1)") -"?/+ 3 -1 &1-.( 15 5& "L-. , /, 5 ' 3 ( (A 6*".&1(A ?5*, ' &1  6&1") ) , ' 2 O01 ?, KQ"*C&15 )6 665 " /+ 8.H '-@/- 3 - '58 #>' ' 1 '58-  '58 3 '/ ): % ;-# )5/ * 3 '/ ): 6 + +5 6 &1 % )6 +"' "& & % )#3 - '58 ;; 1 '#-)? )'58'-#$ #1 /  % ' % -)? /#$% <# '#0:%# 8.I #  ' %5 #G# 3 #'# /@)# 0: 3 "&Y*ZG " /+ &(4) 50&1"& + ")" "Y*ZG J"  Y*ZG "'1 ) ( (01")" ( ) + (A 5 5Y*ZG ) (4) 5"'1" > E "&(A 6) ))* ((A 55) 5 +(A 5 5 6 5,3)((A 55) (4) 53> E, "0 )"""& & "'0"0 ", " 1 55"""" 6 + 2"6' '# #'- '-)* ):#>)* #/ '58 ' )* ):%- ;*' ' NO# "5F " '#/ 8.B 2 ? (**3 & "*C&5" 6)5& & "*C&5" /+ " 3 " ,&6&1 J 1(A 3 2J ( > 2 1) /" 1&/" 6 ">& ,& -1,& + 5(A "*C& 5-16- )&1,& ) ( 2 52 5 + 5(A "*C&)& (6 66" 5/ "*C&1 ) ( 5/ / "*C&1, &1 56"&1 ( " * "&6G &/", 5, 5* + &1  ' 0 '# % -/#'/ ' ? -* * ?$):% #'// - #$#>% -%5 / ) # ) '- )#>'# # '- )#>)* 6 6*".6 + "'0&) * E5"' ) & ""E5  > 5 /0&" ((A "*C&" , 0)5 0" 5 0 ) &"' &> E/ 5 "5&1 &5 +3 2 /& +1 , 6? " " " &/ 5 "6> 1 & ( 6 &&" #  1 % ## %5- /?J :/ '58 @/ 1 ),' 8.8 # ): #* M* * ?$0 3 ' # ")# " '58 3  ?$#1 /)5 #6- '58  <% '- -/ # )* ): - 3 (<) % '-  1 003 ( ?$) ):J " +( + 3 +J 6>" + & + 5*,"& + (A 6 (A 6*". ,35 5 &16">& +"'(A "" &1 () % '-   -5 8. -)? "1, ", *&10 "6*". '*:/)-)? #> ;; 2 O01 () % #$  ( + 6 (A 6*". ,35 "5(A ) 52&" /" "1, ", +5*&10 6*". &1 (") %  )  " + 6*".&1 * " -.60& 0& 0,) ") )") ),) &1 " &"&""16)-.) 1"F0 "35 &1 "6*"./+ ( "(4) 5 "1, / 5 /", 5 &* 0 / 56 ? ( 2 " +  + (*5KQ  (*EEF  55"& *2 G/" "333 " )(*5KQ 3 (*EEF "* &&" *2 ) 5 -'/ :%5S*) )* M5 ! #-)- ( ) % <5S#):, ?)@ 56*)-%% 5 )#=$0 )'58 - -5 #6 '-> * * ?$ - -- % 8.<< # C)# E ):'#' 5F,, G/ &1 ) (<) 5(DEE6 * 25 " &5"& ( -.F "" )"0) )" ) ),5 () 5(DEE66  6" /+ ""16)-.6 66 + H &16> E"' ( ) 5(DEE,(A -.6 +((A 3 3 *"'3 6*"."'3 "'3 3 "'3 5"' " -. /&"& 3 -." / (A "&5-.6 +( /" " 5 #6 #> %5 %  ' 5F,, ( *("E-)66 (*56*"(A 3 8.< ' 5 ! #   ?$- ?$(5 )-$) / 5 ! #  -- - #>  ?$/-%- - '58 , 6* (DEE"'1")" "6*". " 6, ?. )+5 1" 6 C) $% ;' ' % ;) $ % -)' ) $ # #) $E + (DEE)+5 (A F?012 )   5 ( 5 ( " "' 1" (D E E '  C'  - '# -) ?    # 5'#/ <@6I)(# ? ?$)  -'#-)? 0# ? ?$ ' ): #$ '#0: ' -% '#-)? ' ): -  * -)'E (DEE + "& +1 *- ' 5 6)1 )""&5 - (A * (A "1 0 6*"."&61&  4 /  + " ( "*--. 5?))-.65 5 +  2 5 "L +(A F?01 5( 5 (" 6.")/6* &J "'1 6*". , O )0& 6 , 10) ' C-):''58 ; -)0 G0)-# -1  %- /)#=?$ ' '580 !)J % %'/E )6 6C 6?"&1 ' 65 )6 6?"&1 ' (A 6*".5 &1)6 6(DEE"&1 ' (A 555 K)*/)-#>/) - ; -' / -' '58##$/J % ;'!= ' 0#/ )#= - ' #  # $   : ' 1  )  -) ?  # /<) - < ) - / K)*/) 0G0 /)#=?'58 *)- 5 ! ##'//5 ! # ) $  #-)-/ 5 -  #>5 #6'-> * * ?$ - - - ):' : #$ <  /-* M#)* '58 / #) 56)*6?S(A ?356 (C"5 5 (& "L-.  )5&165 + 5"' (A 65", "&*?65" ) 00 G/(A ?6)*6?S (C"5 5 (& "L-.  )5&165 + 3 " 5 00 (A -.65 (2 )(A 00 &10 " " ) 8.< 3 C)# E )'# #5F,, '  '58 5 '# '58#/ - 5 @/' 0 /) 5 /0#$% ) 1 * ! 5 #  -8 *+ ,",-)" 1 6'(#1*04 12& #1*0 1 6'<=4 12& #<= 1 6'(4 12& #( 1 6'8)44 12& #8)4 ," / (#+# # ,",- ," / (#+# # ,7"/ +# # ,7"* +# # ,* #7"( /& "! #$% T (*+&8  1"# (' />) 9. /0# /%%  " > ", 51&/"F?6">& ("4 5(A " &"  "(4) 506 +1(123 .1 , " (4) 56"&>)"" +  3, ?  # ' ,- 5 -5F6I '58'!=)! $ '!=0  ' ) :'58 ' 1 %5  * M% /%@/' > * 3 2 ) * 3 2 ' /* 3 2 5U #> (A 5 5 ""E5(123 ., ) 01 01C 6(16 >3+ 1 & 5 ( + -8?( /*"+ 1 6' () "&'" (( +8# () '')&&:6' # 1* & 8@A +# )#!!"98& 8@A- +& )"& : 55 1 6'*)"7 +8# (B) )' "*:6' # 1* & 8@A +# )#!!"98& 8@A- +*)"7 1 6'(+&  +8# () +:6' # 1* & 8@A +# )#!!"98& 8@A- +(+&  1 6'C" +8# () ""':6' # 1* & 8@A +# )#!!"98& 8@A- +C" 1 6'& & +8# (D) ,-.&(/":6' # 1* & 8@A +# )#!!"98& 8@A- +& & 1 6'+ 8 5@( & +8# () ''*'0:6' # 1* & 8@A +# )#!!"98& 8@A- ++ 8 5@( & 1 6'( ! +8# (E) *'&&'(/":6' # 1* & 8@A +# )#!!"98& 8@A- +( ! (& &8  1"# (' B/E) )(&1" "& 5&"6>)() , 5 (3 EE1 66 "" /+ "&6 + & &1/0LF "& >, " ""16> 6" 6 &16, 6 +", " 6*".  5, 5,&1616>)(&1""& 5& )( 2"616>"*C&" "J /  / &1255 ((1 +(A 6? (A ?6 6> , (A 6  5 " &+ "&1, 6 "16)( "& 24M 001( 6")&1? -.& " >1 )( "*C&"'1)>5 ) , 5 (3 EE1 &1&1""& 5)(& " >1 6.2 52 56  /"51&/"F?5 " &+ "&1,"16)-. + "'"E(D "M 65 (56* & 0 " 5 -. 5"'/(A ("5? C& G/56(A ("5 +*-) 5 , ((1F ) 51& "L-1 5 &1)") ?2 52 5 G/ "0)5 + 16) (A *, (D*) (A  /C&&, * 2F 6 0. &1/ 00 015(A ("56, (*5 &6 + "50 (*5 5-. 00 G/ (*5  , " &, (4) 5)6 /), 1 )g G/, *, (D*) &1&, + /"> , 0 2&"  " / 00 , 35 + ) "( 5(A & 5" ) 15( 6 + & 01 ' 1" F1 006 ,3)2&"J 6(A ") 6*".5" * 006 + ' 6 +6*".&1* 6 + &13 6 + )&1&1 6 +F, &1F " 1" " 006&5  + 61 "61(4?6*".  * E55 (51/(A "&5( 6 &3 , ( (<) , ?35 5. )*& 5 5  5(?&1 ? () (? &1 ?& "L-1(A 5& "L-. 6 (A 6*". (A 55 , ) ) , ( ) (?&1 ? 5*(D , " (( (5 5* &1 5* ) "' ) (%) / , (?&1 ?1 >6*"., &1 ($) (DEE")/6* "'1 5 )/ # $ +"6*". &16>,  . C'  )0'##$ ' % #$0'# )E 6*"." )*6 C " " ) ) " ( 6+ * 5 C' #$ 0/ ) '  )*% '/ )0<  :' E +(A 6* 6*". / 00  &1 ? + 5 - *(& 5(A "&5  .& 51""12 O )0& ( &* 0 2 (4) 5 ,1, (A (3 + 0 ?. $ "' (1 "L. 2? 00  1 (A * (&6"(4) 5 ?, 6010*6?C (D*) 6  % ;   1 5 - (#!/) '# 5 - (#!/) 1 ):'58%5' '; (- 1 '58 '*:-1 )** ) 1 ' ,- ) 5 -():#!//#!/) # 5 -():#!//#!/) 1 ):'58 ( )-)- ' 0 #$:';(< / ) ).01(Q6 + &G/(A 0. 3 &(Q &. 5*2& &(Q6". 6 &00*? M 2 &1 &(Q* . *2 (A 5 6 "' " ,  E5 )6 " ,> &(Q F6 551  &(Q 6  "1  ( *) ##>'; ? ##>VWG  1 ),# 56*)- # ' ,-;-5 1 ) '# #>-' - ) #>-) - 1 #>-1  - ' ' -' ):  ' ' -' ):  ' " "' C > 0. "& +(A 6(4) 55& ( ! ""# $%8) *)0# '/ )66 X C'  )0'##$ ' % #$0'# )...E )66 X C' #$ 0/ ) '  )*% '/ )0 < //E