You are on page 1of 3

NIEUWSBRIEF 5, NOVEMBER 2009

NIEUWSBRIEF 5

Tweede outreach: Kimberley


15 oktober gingen we echt mijn hart geraakt. kaans. Ik had de mo- liefde als ze die niet
op weg naar Kimber- Ik kan niet beschrijven gelijkheid om met hen om zich heen zien?
ley. We verbleven in hoe het was, dit moet te praten en voor hen
Het was moeilijk deze
Heratopark, een towns- je zelf meemaken. te bidden. Zo onbe-
plek en deze kids los
hip in Kimberley. Geen Toch wil ik iets met schrijfelijk mooi!
te laten. Het heeft een
electriciteit, geen stro- jullie delen. Een jon- De eerste zondag wa-
onbeschrijfelijke in-
mend water en geen gen van 11 jaar vraagt ren er 150 kids en was
druk achtergelaten.
douche en 40 graden. me mijn lege fles fris- er menselijk gezien
We sliepen in tenten drank. Waarom? Dan niet genoeg eten. Na
naast de kerk (= een kan hij van het statie- gebed bleek er zelfs Helpen?
grote tent)die gerund geld een kaars kopen, eten over te zijn! De
wordt door Ewald en zodat zijn moeder van- tweede zondag waren Wil je dit werk onder-
Anrie, een echtpaar avond wat licht in het er zelfs 215 kids! Zo steunen? Stort dan wat
die hun flat verkocht huis heeft. Ik loop met mooi om te zien hoe geld op de rekening van
Ewald en Anrie Steyn:
hebben om in het hem mee en het is on- deze kids vol overgave
township te gaan wo- beschrijfelijk hoe blij voor God zingen in de Rekeningnr: 0000153451
nen, onder de mensen. hij met zijn kaars is! situatie waarin ze le- Branch: City Centre,
Overal om ons heen Op dinsdag en vrijdag ven. Daar kunnen wij Bultfontein
waren kinderen. We komt er een mobiele wat van leren. De Branchcode: 500902
hebben praktisch werk kliniek om gratis hulp tweede zondag ben ik Bank: Absa
gedaan: weg aange- te verlenen. Samen met 15 kids tussen de 3
legd, long drop (= wc) met Marie-Elen, ook en 5 jaar erop uit ge-
gegraven, moestuintje iemand van the A-team gaan, de township in,
aangelegd en in een bid ik voor de mensen. de mensen bezoeken
natuurgebied afval op- Ze vertellen ons hun en vragen of we voor
gehaald. Daarnaast kwaaltjes, maar vooral ze kunnen bidden.
hebben we werk met hun problemen: geen Ook weer in het Afri-
de kinderen gedaan: ik geld, geen baan, kaans. Zo indrukwek-
mocht een middag drankproblemen, erg kend om die kleine
voor de kids organise- ziek, oma’s die voor kids te zien bidden
ren: toppie! 110 kin- hun kleinkinderen zor- voor dronken mannen,
dergezichtjes vol aan- gen, omdat moeder is zwangere vrouwen en
dacht als ik het verhaal overleden en vader is moeders die niet we-
van David en Goliath verdwenen. Het is dan ten hoe ze hun kinde-
vertel. Zo mooi om die mooi om deze mensen ren eten kunnen ge- Zondag: lunch voor de
kinderen even weer bij God te kunnen ven. Kerst staat voor hele kerk
kind te zien zijn in een brengen en hen te ver- de deur en hier willen
wereld waarin ze ge- tellen dat God hen ziet de kids geen speel-
confronteerd worden en om hen geeft. Wat goed, maar hopen ze
met HIV, dronken ou- handig is, is dat ik Afri- op een set nieuwe kle-
ders en de dood. Ik kaans spreek. Ik ben ren. Hoe anders is
heb erg veel indruk- het niet verleerd en kerst voor hen dan het
ken opgedaan deze sommige vrouwen is voor ons? En wat we-
outreach en het heeft spreken alleen Afri- ten deze kinderen van
Derde outreach: Botswana
2 november: op weg dig. De leraressen sport laat Kings deze
naar Botswana. We weten niet of de kids kinderen weer stralen
verblijven in de als ze 6 zijn wel naar en hen weten dat ze
hoofdstad: Gaboro- een basisschool zul- waardevol en speci-
ne. Ik slaap bij een len gaan. Ouders, aal zijn! Mooi werk!
hartelijke familie vaak alleen een tie-
Als ik deze outreach
met 2 zoons van 13 nermoeder, kijken
vergelijk met die in
jaar. Dit gezin komt niet naar de kids om,
Kimberley zie ik dat
uit Zimbabwe, zoals omdat ze teveel zor-
de problematiek het-
veel mensen hier in gen om zichzelf heb-
zelfde is, maar dat de
Botswana, omdat de ben. Zorgwekkend..
hoop van de kinderen
werkgelegenheid Ook helpen we elke
heel verschillend is.
hier veel beter is dag in een ander
De kinderen in Kim-
dan in Zimbabwe deel van Gaborone
berley straalden een
vanwege de politie- met het eten geven
bepaalde liefde uit.
ke onrust die daar is. aan wezen. De kin-
Ze weten dat God van
In Botswana bezoe- dergezichtjes heb-
hen houdt en zien de
ken we een aantal ben me hier geraakt.
liefde in het werk dat
projecten. We gaan Ze stralen zoveel
Ewald en Anrie voor
elke ochtend naar zorg en verdriet uit!
hen doen. De wezen
preprimary school in Geen hoop.. Sommi-
in Botswana zien er zo
een kleine township. ge kinderen kunnen
hopeloos uit, zonder
Het werk dat de nog maar net lopen Dankpunten:
troost, zonder plezier
mensen hier doen is en leven op straat in
in hun leven. En hoe - De ervaring in Kimberley
allemaal vrijwillig. de hoop dat mensen
blij deze kids zijn als - De samenwerking in het
Ze willen de kinde- naar hen omzien. Een
je ze even een knuffel team
ren voorbereiden op ander project is de
geeft, dat doet ze zo - Veiligheid tijdens het reizen
de basisschool en sportsministry. Elke
goed. Een luxe leven
christelijke princi- woensdag gaat de - De vakantie van 20 decem-
betekent niet per de-
pes meegeven. Het organisatie Kings ber tot 3 januari
finitie een gelukkig
is zorgwekkend om naar een speciale
leven.
te zien hoe de alco- basisschool voor kin-
Bidpunten:
holproblemen van deren met een licha- Je kunt een huis heb-
de ouders de herse- melijke of verstande- ben, maar geen thuis - De eenheid in de groep
nen aantast van deze lijke beperking. De- en je kunt een thuis - Ik ben erg moe de laatste
kleine kids. Veel ze kinderen krijgen hebben, maar geen weken, dus energie en rust
hebben moeite met hier in Botswana vaak huis. Wie is er geluk- om mijn werk te doen.
leren en hebben te weinig erkenning. kiger?
veel extra hulp no- Door middel van - Goede voorbereiding op de
lange outreach: East Londen,
George en Kaapstad
Programma tot januari 2010 - Een goede vakantie waar ik
Vanaf zondag 15 no- 19 december aan. dan niet meer the A- er even helemaal uit kan zijn.
vember gaan we op Daar zullen we 2 we- team, maar the trai-
een lange reis. We ken vakantie hebben!! ningteam. Het team zal
trekken langs de kust Berthilde en Mirjam, 2 dan uitgebreid worden
naar het westen, naar vriendinnen zullen me met 40 andere men-
Kaapstad. Eerst ver- op komen zoeken. We sen. COLOFON:
blijven we 2 weken in gaan van Kaapstad Contactpersoon:
Bedankt voor al jullie
East Londen,daarna naar Pretoria reizen. 4 Mark Koudijzer
meeleven, kaartjes,
trekken we door naar januari ben ik weer Valeriaan 18
telefoontjes en gebed!
George, waar we ook terug in Pretoria, voor
Het bemoedigt en 2811 RJ Reeuwijk
2 weken blijven en een laatste outreach en
sterkt me enorm! koudijzer@planet.nl
vervolgens naar Kaap- dan begint in februari
stad, daar komen we de training. We zijn 0182-395680

Related Interests