You are on page 1of 19

 220 V prin care trece un curent de 0,3 A dacă ea funcţionează timp de 15 minute.

W=P*t=U*I*cosj *t=
0.220*0.3*1*15/60=0.0165 kWh ☺

2. Un radiator electric având rezistenţa R=20 W este străbătut de un curent I=10 A şi funcţionează timp
de două ore şi 45 de minute. Câtă energie consumă?W=RI2t= 20*102*10-
3*(2+45/60)=2*2.75=5.5 kWh ☺

3. Să se determine pierderea de tensiune în volţi şi procente pentru o porţiune dintr-un conductor


având rezistenţa de 0,5 W, prin care trece un curent de 8A, tensiunea de alimentare
fiind de de 220 V.ΔU=r*I=0.5*8=4V ΔU[%]=100*4/220=1.82% ☺

4. Avem un transformator de forţă trifazat de putere Sn = 10 MVA; tensiunile nominale U1n = 20


kV şi U2n = 6,3 kV. Să se calculeze curentul nomimal primar.Sn= *U*I I=Sn/
*U=10000/(/ *20)=289A ☺

5. La temperatura mediului ambiant t1 = 150, rezistenţa unui bobinaj al unei maşini electrice este R1 =
40 Ω. După o funcţionare mai îndelungată, rezistenţa bobinajului creşte la valoarea R2 = 50
Ω . Să se calculeze temperatura t2 la care a ajuns bobinajul după funcţionare, ştiind că
bobinajul este făcut din cupru cu coeficient de temperatură α = 0,004. R2=R1[1+α*(t2-
t1)];t2=t1+(R2-R1)/(α*R1)t2=15+(50-40)/(0,004*40)=77,5 0 C ☺

6. Pe plăcuţa unui electromotor monofazat sunt trecute următoarele date: P = 2 kW, I = 5 A, cos
j = 0,8. Să se determine tensiunea la care lucrează acest
electromotor.P=U*I*cosj u=P/(I*cosj)=2000/(5*0.8)=500V ☺

7. Ce curent maxim se absoarbe printr-un branşament monofazat de 220 V de către o instalaţie


electrică dintr-o locuinţă în care sunt instalate : 5 lămpi de câte 100 W, un aparat TV
de 30 W şi un frigider de 100 W ? I = P/U = (5*100+30+100)/220 = 2,86 A ☺

8. Să se calculeze impedanţa şi defazajul între tensiune şi curent ale unei bobine cu rezistenţa
activă de 1,5 W şi cu o rectanţă de 2 W.

Z = = 2,5 W ☺

tgj=X/R = 2/1.5=1,33 arcrg(1,3)=53º ☺

9. Un electromotor trifazat de 1500 W (putere nominală) absoarbe un curent de 4,9 A la un factor


de putere cos j = 0,85. Să se determine tensiunea la care funcţionează
electromotorul. P= * U * I*cosjU=P/ * I*cosjU=1500/ * 4,9*cos(0,85)U=208 V ☺

10. Să se determine curenţii în reţeaua din figură, cunoscând: E1 = 48 V, E2 = 19 V, R1 = 2W, R2 =


3W, R3 = 4 W. Să se întocmească bilanţul energetic. Lipsa figura

11. Un conductor izolat , din aluminiu, având secţiunea de 6 mm2, strâns într-un colac, are o
rezistenţă electrică de 4 W şi r = 1/32 W mm2/m.Să se determine lungimea
conductorului din colac, fără a-l desfăşura şi măsura.R = r*L/SL =R*S/r = 4*6*32 =
768 m☺

12. Un abonat consumă energie electrică prin utilizarea unei plite electrice cu rezistenţa de 30 W ce
absoarbe un curent electric de 8 A şi a 4 becuri a câte 75 W, funcţionând toate timp de
o oră şi 15 minute.Să se determine energia electrică totală consumată de abonat în acest
interval de timp.
Prezistenta=R*I2=30*82=1920W

Pbecuri=4 * 75=300W

W=(Prezistenta+Pbecuri)*t=(1,920+0,3)*(1+15/60)=2,22*1,25=2,775 kWh☺

13. Printr-o linie electrică monofazată din aluminiu, având lungimea de 150 m, va trece un curent
neinductiv (cos j = 1) de 30 A, la tensiune de 220 V.Ce secţiune minimă trebuie să aibă
conductoarele liniei, pierderea de tensiune considerându-se de 3% (DU = 3x 220/100 =
6,6 V), iar r = 1/34 W mm2/m.

R =r*L/S L=2*llinie monofazatDU =R*IDU =I*r*L/S

S=I*r*L/DU S=30*(1/34)*2*150/6,6=40,1 mm2

Se alege sectiunea standardizata imediat superioara adica 50 mm2☺

14. Un circuit electric monofazat, în lungime de 40 m şi conductoare de aluminiu cu secţiunea S


=2,5 mm2, având U = 120 V, alimentează un receptor cu o rezistenţă neinductivă (cos
j = 1) de 5W ; se consideră r = 1/32 W mm2/m.Ce curent indică un ampermetru montat
în circuit? Rconductor = r*L/S = (1/32)* 40/2,5=40/(32*2,5) = 0,5 WU =
I*(Rreceptor+2*Rconductor) I= 120/( 5+2*0,5) = 20 A ☺

15. O linie electrică trifazată, având lungimea L = 100 m şi secţiunea S=25 mm2, alimentează un
electromotor de 15 kW, 3×380 V, cos j = 0,8, randamentul h = 0,9; se consideră r = 1/32
W mm2/m. Să se determine:a) curentul electric I n absorbit de electromotor;b)
pierderea de tensiune din linie până la electromotor;c) valoarea maximă a curentului
la care poate fi reglat releul termic al întrerupătorului automat al electromotorului,
ştiind că, conform normativelor, releul termic poate fi reglat la un curent cuprins între
(1,05 – 1,2) I n.

a) Pnominala motor=Pn=Putila la arborele masinii=h * Pelectrica absorbita=h*Pabs

Pabs=Pn/h= Un * In*cosjn

In=Pn/(h * Un * cosjn)=15/(0,9 *0,38*0,8) =31.65 A ☺

b) Facem ipoteza ca la bornele motorului alimentat prin linia trifazata de lungime L=100 m avem
tensiunea si curentul nominal. Utilizand curentul nominal calculat mai sus determinam
caderea de tensiune pe linie. DU = *In*r*(L/S)*cosjn= *31.65 *(1/32)*(100/25)*0,8=5,48
V☺

c) Imax=1,2 In=1,2*31,65=37,98 A ☺

16. O linie electrică monofazată, având conductoare de 6 mm2 din aluminiu, alimentează un
receptor cu o rezistenţă electrică interioară neinductivă (cos j = 1) R = 20 W, situat la
o distanţă de 192 m de tabloul de siguranţe. Tensiunea la tablou este de 220 V. Se
consideră r = 1/32 W mm2/m Să se determine:a) tensiunea la bornele
receptorului;b) energia electrică consumată numai de receptor în jumătate de
oră;c) energia electrică consumată (pierdută) în conductoarele liniei în acelaşi timp.
a) Rconductor linie monofazata=Rcond=2*r*L/s=2*(1/32)*192/6=2WI=U/
(Rcond+R)=220(2+20)=10 ADU = Rcond*I=2*10=20 VUborne receptor =Utablou-
DU=220-20=200V ☺

b) Wreceptor=Uborne*I*cos j *t=200*10*1*(30/60)=1000 Wh=1 kWh ☺

c) DWdisipata in conductoare prin efect Joule-Lentz=Rcond*I2*t= 2*102*(30/60)=100 Wh= 0.1


kWh ☺

17. Dintr-un post de transformare al unei fabrici se alimentează, printr-un circuit separat, un
reflector aflat la distanţă, care are o rezistenţă ohmică interioară de 50 W. Tensiunea la
plecarea circuitului din post este de 230 V, iar pierderea de tensiune din circuit până la
reflector este de 10%. Să se determine:a) consumul propriu lunar de energie al
reflectorului, care funţionează 10 ore/zi;b) energia electrică pierdută în conductoarele
liniei în aceeaşi perioadă de timp.

a) Uborne = U - DU = 230-23 = 207 VI = 207/50 = 4,14 AW


reflector=Uborne*I*nzile_luna*t=207*4.14*30*10=257094 Wh=257,094 kWh ☺

b) Wpierderi =DU*I*nzile_luna*t= 23*4,14*30*10 = 28 566 Wh = 28,566 kWh ☺

18. O linie electrică aeriană monofazată dintr-o fermă alimentează la capătul ei lămpi incandescente
la tensiunea de 220 V, însumând o putere de 3300 W. Lungimea liniei, având
conductoare din aluminiu, este de 200 m, iar secţiunea ei este de 16 mm2; r = 1/32 W
mm2/m. Să se calculeze:a) procentul de pierdere de tensiune pe linie;b) consumul
de energie electrică al lămpilor la o funcţionare de 30 de minute.

a) Plampi=Uborne lampi*I I=Wlampi/Uborne lampi=3300/220=15A Rconductor linie


monofazata=Rcond=2*r*L/s=2*(1/32)*200/16=0.78 W

DU = Rcond*I=0.78*15=11.7 V ☺

b) Wlampi=Plampi*t=3300*(30/60)=1650Wh=1.65 kWh ☺

19. Un circuit electric este alimentat la plecarea din tablou, la tensiunea de 220 V. La capătul opus
este racordat un radiator având 3135 W. Pierderea de tensiune din circuit este de 5%.
Să se calculeze:a) rezistenţa electrică a circuitului conductoarelor (R1) şi separat a
radiatorului (R2).b) Consumul de energie electrică al radiatorului într-un interval de
10 minute.

a) Uborne = Utablou - DU = 220-0.05*220=220-11=209VI=Preceptor/Uborne=


3135/209=15ARconductor linie monofazata=Rcond=DU /I=11/15=0.73 W ☺

Rreceptor= Uborne/I=209/15=13.9 A ☺

b) W=Preceptor*t=3135*(10/60)=522.5 Wh=0.5225 kWh ☺

20. Într-un atelier se înlocuieşte un polizor cu un strung. Ştiind că circuitul care alimentează
polizorul are 4 conductoare izolate de aluminiu de 2,5 mm2, montate în tub, să se
verifice dacă prin acest circuit se poate alimenta strungul şi în caz contrar să se
redimensioneze circuitul. Se verifică căderea de tensiune şi densitatea de curent, în
regim normal şi la pornirea electromotorului strungului. Se cunosc: puterea
electromotorului strungului: 7 kW, tensiunea de alimentare 380/220 V, cos j = 0,8,
randamentul h = 0,9, curentul de pornire IP = 6 Inominal, lungimea circuitului 20 m, r
= 1/34 W mm2/m, pierderea de tensiune la pornirea electromotorului < 10% ,
densitatea admisibilă de curent pentru Al, în regim permanent δN=6 A/mm2, în regim
de pornire δp=20 A/mm2. Pnominala motor=Pn=Putila la arborele masinii=h *
Pelectrica absorbita=h*PabsPabs=Pn/h= * Un * In*cosjnIn=Pn/(h* * Un * cosjn)=7000/
(0.9* *380*0.8)=14.77AIpornire=6*In=6*1.77=88.62AIn conformitate cu normativul
I7/2000 anexa 6 rand 8 conductorul de Al de 2,5 mm ² poate fi utilizat pentru realizarea
circuitelor de forta trifazate din interiorul cladirilor -se verifica pierderile de tens.,
densit. de curent si se face calculul de incalzire:

a) Verificarea conductorului de alimentare din pdv al caderii maxim admisibile de tensiune si din
pdv al incalzirii maxime in regimul de functionare de durataa1) DU =
*In*r*(L/s)*cosjn= *14.77 *(1/34)*(20/2,5)*0,8=5.4VDU%=5.4*100/380=1.42 % <
DUmax adm bransamente alimentate din reteaua stradala jt=5% conductorul
indeplineste cerinta de cadere de tensiune maxim admisibila ☺

a2) In conformitate cu art 4.8 din I7/2002 Imax adm pentru 3 conductoare Al izolate cu PVC
montate in tub = 15AIabsorbit motor =14.77A<Imax adm =15A pe cale de consecinta
conductorul indeplineste cerinta de incalzire maxim admisibila ☺

b) Verificarea conductorului de alimentare din pdv al caderii maxim admisibile de tensiune si din
pdv al densitatii de curent maxim admisibile in regimul de pornire b1)
Ipornire=6*In DUpornire = 6*DUregim de funct de durata=6*5.4=32.4 VDUpornire
%=6*1.42=8.52% < 10% (val maxim admisibila conform enunt problema) conductorul
indeplineste cerinta de cadere de tensiune maxim admisibila in regim de pornire a
motorului ☺

b2) In conformitate cu art 5.1.17 din I7/2002 densitatea maxim admisibila pentru conductoarele de
aluminiu in regimul de pornire al motoarelor este de 20 A/mm2densitate curent
pornite=Ipornire/s=6*14.77/2.5=35.448A/mm2>20A/mm2 conductorul nu indeplineste
cerinta de sectiune maxim amisibila in regim de pornire ☺

o Pentru s=4mm2 avem densitatea de curent 22.155A/mm2>20A/mm2 nici aceasta sectiune nu


indeplineste cerinta de sectiune maxim amisibila in regim de pornireo Pentru s=6mm2 avem
2 2
densitatea de curent 14.77A/mm ,20A/mm indeplineste cerinta de sectiune maxim amisibila in regim
de pornire Se va impune sectiunea minima de 6mm2 pentru conductorul de alimentare a strungului

Ads by Google
ConstructExpo Antreprenor
Vino intre 3 si 7 martie la Romexpo Intra pe Site pt Lista Expozantilor
www.ConstructExpo-Antreprenor.ro
Scapa de kilograme prin
Curatirea colonului si eliminarea toxinelor din organism!
DrNatura.ro
PSS - Electroalimentare
UPS-uri; Stabilizatoare, Redresoare Invertoare, Grupuri electrogene
www.upss.ro
Scari electroizolate
pentru electricieni si cablori direct de la producator
www.rarisgrup.ro

Etichete ANRE, autorizare electricieni, CDD, cleme pt legaturi electrice, electrotehnica,


montaj gresit, probleme, raspunsuri, surub dinamometric de plsatic, surub dinamometric
metalic

Acest articol a fost scris pe 11/03/2008 la 16:30 şi este înscris în autorizare electricieni. Poti urmari orice
raspuns la aceste articole prin intretinere RSS 2.0. You can leave a response, or trackback from your own
site.

64 Răspunsuri la “Raspunsuri la primele 20 de probleme din tematica


de examen”

1. VOICU FLOREA spune:


12/03/2008 la 19:22

Felicitari pentru aceasta realizare, multumiri si colaboratorilor. Sunt informatii


pentru cei care vor sa conoasca, pentru cei care vor sa mai invete si nu in ultimul
rind pentru cei pasionati. Cum spunea si cineva pe forum, “Nu e nevoie sa sti, este
nevoie sa sti unde sa cauti”. In ceea ce ma priveste, sunt intersat si de examanul
de autorizare care urmeaza, cat si de articolele de specialitate, chiar si discutiile de
pe forum.Mult succes in continuare si multa putere de munca.Cu stima Voicu

2. tuti2005 spune:
16/03/2008 la 17:27

salut cristi!
pina la problema 22 le am si neu rezolvarea la probleme.
m-ar fi interesat si pe mine manualul acela al electricienilor instalatori,de unde se
poate procura.
eu dau examenul vineri pe 28 ,iar dupa aceea am sa postez pe blog impresii si
subiectul pentru discutii.
sa auzim de bine!

3. stoianconstantin spune:
16/03/2008 la 18:33
Salut tuti2005(!),

Sa vad ce pot sa fac. S-ar putea sa-ti trimit ceva pe email in seara asta! Astept
opiniile tale despre examen.
Succes natural!

4. Gabi spune:
17/03/2008 la 23:53

Salut tuturor in primul rind ” ORGANIZATORULUI ” si pe urma celorlalti .


Raspunsurile la probleme sint :
1-23 din Manualul pentru autorizarea electricienilor .. identice
24 ,26 ,28 ,31 ,32 ,33 ,35 , din “Probleme de statii si retele electrice” de
Alexandru Curelaru … aproximativ identice .
Am mai gasit ceva asemanator 27 ,28 , 29 , 34 in “Retele electrice probleme ” de
Gh. Iacobescu si altii .
Eu am examenul pe 19.03 si acum ingras PORCU’ dar sint citeva probleme care
ma chinui sa le fac gen 25 , 38 pe care deocamdata nu le-am rezolvat . sper sa nu-
mi cada . Totusi daca are cineva raspunsul multumesc anticipat !!!! am sa incerc
sa scanez rasunsurile la rezolvari si sa le trimit autorului acestui blog

5. stoianconstantin spune:
18/03/2008 la 05:59

Salut Gabi,

Astept scanarile promise!


Succes la examen!

6. Liana spune:
18/03/2008 la 08:22

Aveti idee de unde se pot procura cartile salvatoare cu problemele 24-35,


respectiv Retele electrice de Iacobescu si probleme de statii si retele electrice de
Curelaru?
Va multumesc anticipat!

7. stoianconstantin spune:
18/03/2008 la 10:27

Salut Liana
De la OD din zona pt copiere. Sunt editii vechi. Eu cred ca le am dar poate
degeaba. Cel mult sa le studiez. Nu cred ca am timp de mai mult!

Poate dna Floarea Florescu face un gest nobil, poate altcineva cine stie…!

8. Hamid spune:
22/03/2008 la 17:14

cartile scanate
Retele electrice de Gh. Iacobescu ed. 1977 si in
Probleme de statii si retele electrice de Al. Curelaru ed.1979.
se gasesc pe adresele :
http://www.filebox.ro/download.php?key=82e00d14c4bac5932a1bf0e363c81afe
http://www.filebox.ro/download.php?key=5aeaa3677480c575d7f713ad09dae028

Succes !

Mar 21, 8:51 AM

9. ion spune:
22/03/2008 la 17:15

ma intereseaza si pe mine cartea ins electrice

10. stoianconstantin spune:


22/03/2008 la 18:42

Salut Ion,

I-am trimis emailul tau lui Tuti2005 care te-ar putea ajuta!
Succes!

11. Liana spune:


24/03/2008 la 09:20

Multumesc mult de tot pentru cartile scanate…


O zi buna si succes tuturor!

12. Hamid spune:


26/03/2008 la 19:27

Ziua buna ,
Manualul pentru autorizarea electricienilor instalatori- ed. 1995;
se gaseste scanat la adreasa:
http://www.filebox.ro/download.php?key=e82f5187f0dd10c714d0dcd30a6a4f4a

Succes !

13. stoianconstantin spune:


26/03/2008 la 19:28

Salut Hamid,

Multumesc!

SGC

14. Anonim spune:


26/03/2008 la 20:10

Hamid spune:

martie 26, 2008 la 7:27 pm


Ziua buna ,

Manualul pentru autorizarea electricienilor instalatori- ed. 1995;


se gaseste scanat la adreasa:
http://www.filebox.ro/download.php?key=e82f5187f0dd10c714d0dcd30a6a4f4a

Succes !

15. Hamid spune:


26/03/2008 la 20:10

Ziua buna ,

Manualul pentru autorizarea electricienilor instalatori- ed. 1995;


se gaseste scanat la adreasa:
http://www.filebox.ro/download.php?key=e82f5187f0dd10c714d0dcd30a6a4f4a

Succes !

16. Satran Dan spune:


27/03/2008 la 11:42

Buna ziua,
M-ar interesa si pe mine niste posibile subiecte rezolvate pentru gradul IA si IB
deoarece este primu; examen sustinut de mine pt ANRE.
Va multumesc

17. stoianconstantin spune:


27/03/2008 la 17:57

Salut Dan,

In primul rand listeaza-ti din tematica normativele si legislatia care se pretinde pt


gradul I. Apoi din raspunsurile pt gragul II alege intrebarile care corespund
tematicii.
De la probleme sunt cele mai simple si probabil si de la electrotehnica sunt
intrebarice cele mai simple (oricum sunt cele cu un singur raspuns). Problemele si
electrotehnica aparent nu sunt grupate pe grade de autorizare.
Succes!

18. sandor spune:


30/03/2008 la 20:11

salutari…
intrebarea mea este daca problemele rezolvate postate mai sus (primele 20) sunt
suficiente pentru gradul IIA?

19. stoianconstantin spune:


31/03/2008 la 10:48

Salut Sandor,
Nu stiu! Judeca singur si mergi pe mana ta!
Succes!
SGC

20. Liana spune:


31/03/2008 la 12:14

Salutari,
A sustinut cineva examen pentru gradul III ca sa ne spuna cam ce probleme s-au
dat?
Multumiri…

21. stoianconstantin spune:


31/03/2008 la 12:18
Salut Liana,
Iti recomand sa consulti articolul Opinii proaspete … si sa formulezi acolo
solicitarea sunt sanse mai mari sa primesti raspuns!
Succes!
SGC

22. vrinceanu doru costel spune:


06/04/2008 la 11:22

buna ziua as dori sa se faca publica urmatoare etapa de autorizare electricieni in


zona moldovei deoarece nu am stiut de examenul de la iasi si as dori ca anul
acesta sa susutin si eu un examen de autorizare.

23. stoianconstantin spune:


06/04/2008 la 11:30

Salut Doru,
Este de asteptat sa se publice prin iunie-iulie pe site http://www.anre.ro programul
sesiunii de autorizare: toamna 2008. Fati obiceiul sa consulti periodic site ANRE
si totul va fi OK!
Succes!

24. vrinceanu doru costel spune:


06/04/2008 la 13:48

va multumesc pt. raspuns dar in perioada mai-iunie va rog imi puteti spune in ce
zone ale tariii as putea sa sustin examenul sau unde m-as putea interesa. va
multumesc.

25. stoianconstantin spune:


06/04/2008 la 15:43

Salut Doru-Costel,

ANRE intai face inscrierile si functie de cum se polarizeaza solicitantii hotaraste


care sunt centrele de examinare. Deocamdata nu se cunosc aceste centre de
examinare.
Inca odata accentuez necesitatea de a accesa periodic site http://www.anre.ro pt ca
se pare ca ANRE comunica cu “piata” aproape in exclusivitate prin pagina sa de
web!
SGC
26. Nika norbert spune:
11/04/2008 la 07:53

Ma poate ajuta cineva cu rezolvarile la problemele 24-38?


Am examenul maine.
Multumiri anticipate

27. stoianconstantin spune:


11/04/2008 la 12:51

Salut Norbert,
Citeste toate comentariile la acest articol si poate gasesi o cale de acces la
rezolvarile pe care le cauti!!

28. Nika norbert spune:


11/04/2008 la 16:37

Multumesc.Am vazut culegerile de probleme respective,idea era dac le are cineva


ca eu sa nu mai trebuiesca sa caut prin acestea.am examenul maine.
Oricum idea acestui site,blog este excelenta!!!

29. Ovidiu spune:


29/04/2008 la 20:00

Este foarte bun acest site. Chiar vă mulţumesc pentru cărţi. Manualul de
autorizare a electricienilor se găseşte de vânzare şi pe siteul ICEMENERG.
Trebuie să dau un telefon, poate mai este disponibil.

30. Catalin spune:


03/05/2008 la 14:14

Sal All!!!!!!!!!!!!!! dar in primul rand D-lui Stoian!!!!!!!


Am o intrebare:
A reusit cineva sa rezolve toate problemele(1-38)?
Aviza amatorilor!!!!!!!!
Problemele din cartea “Probleme de statii si retele electrice-Alexandru Curelaru”
contin cateva greseli de “dactilografiere”..sa zic asa…si de aceea(e o parere
oricum) cred ca trebuie verificate si nu copiate ca atare din carte……(ex.
problema 32 din lista..punctul C…..reactanta relativa a generatorului 1000 MVA
…la pct. c)…nu e 0,44 ci 1,44.
Dar rezultatul-0.94 reactanta de calcul e obtinut in ipoteza unei reactante relative
a generatorului de 0,44)
La problema 27 din lista…….
Pierderile in postul trafo(2xtrafo)(de magnetizare)conform cartii=0,2 (Mvar)
paerea mea….2×0,2=0,4(Mvar)
La fel si puterea absorbita Sb, pe desen e dat 12-8j iar in calcul Sb=10-j8
In alta ordine de idei…..si la celelalte probleme trebuie aplicate formulele
respective(in opinia mea) adica sa se vada de unde iese rezultatul respectiv…..
Si sa le invatam ca “papagalii”-nu prea e indicat, ca oricum nu ajuta in continuare
si mai mult…sunt prea multe date sa le putem retine…..
Eu am aceasta carte de ceva timp(coincidenta) si incerc sa ma lamuresc de mult
cu toate lucrurile astea…..
Succes All………

31. Adina spune:


16/05/2008 la 18:39

Buna ziua,
In primul rand multumim pentru blog.
Incerc saptamana viitoare sa trimit toate cele 38 de probleme redactate in word,
asa cum le-am interpretat eu - bineninteles inspirandu-ma din cele 3 carti…sper sa
fie utile…

32. stoianconstantin spune:


17/05/2008 la 17:55

Salut Adina,
Asta da promisiune.
Sunt convins ca vor fi bine venite si bine primite de candidati la examenele de
autorizare. Stiu ca este multa munca, chiar si numai cea de tehnoredactare si de
asemenea sunt convins ca pentu un astfel de demers trebuie in prealabil sa fii
foarte bine pregatit.
Felicitari si succes la examen!
SGC

33. costel spune:


01/06/2008 la 18:49

am o intrebare ,ptr gr1 care sunt problemele care se dau de la 1si 21….?in sala de
examen poti sa folosesti calculatorul de buzunar?

34. stoianconstantin spune:


01/06/2008 la 19:25

Salut Costel,
Probabil ca sunt cele mai simple. Pana acum lumea nu s-a plans de dificultati.
Invata si tu cat mai multe!
Cred ca se va putea utiliza calculatorul in sala. N-ar fi firesc sa fie altfel. Poate
totusi iti raspunde si cineva care a fost de curand la examen.
Succes!

35. Alexandru spune:


07/06/2008 la 20:45

Sunt interesat in procurarea cartii “Probleme de statii si retele electrice” de Al.


Curelaru ed.1979

36. Romeo spune:


08/06/2008 la 03:51

Cartea “Probleme de statii si retele electrice de Al. Curelaru ed.1979.” nu mai este
disponibila pentru download-are la adresa data de dl. Hamid
“http://www.filebox.ro/download.php?
key=82e00d14c4bac5932a1bf0e363c81afe”.
De ce oare? Este o alternativa de obtinere a acestei carti pe net?

Cu respect,
Romeo

37. stoianconstantin spune:


08/06/2008 la 04:05

Salut Romeo,

Nu stiu. O sa caut si eu!


Avem o promisiune de la Adina. Vezi mesajul ei mai sus. Pana acum mi-a trimis
primele 23 de probleme. Le are facute in ciorna si pe celelalte. Sa vedem daca
reuseste sa le puna in format electronic!

38. Romeo spune:


08/06/2008 la 09:21

Multumesc! Din nou!

39. Florin spune:


12/06/2008 la 08:07
Am o rugaminte pentru cei care au descarcat cartile lui Hamid, sa le posteze din
nou. Manualul pentru autorizarea electricienilor instalatori- ed. 1995, Retele
electrice de Gh. Iacobescu ed. 1977, Probleme de statii si retele electrice de Al.
Curelaru ed.1979. Multumesc anticipat!

40. Oli spune:


12/06/2008 la 11:25

Nu toate raspunsurile sunt O.K. Ex.9


Mai mult nu am citit inca

41. stoianconstantin spune:


12/06/2008 la 17:40

Salut Oli,
Se prea poate. Da tu varianta corecta! Cred ca descoperirea unei erori este un
excelent prilej de dezbatere!

42. mirela spune:


07/07/2008 la 11:24

a reusit cineva sa salveze Probleme de Curelaru, scanate? din pacate pe site-ul


indicat de Hamid, aceasta carte nu mai este disponibila

cu multumiri,
mirela

N.B. pentru dl STOIAN toata admiratia si multumirea pentru aceasta “baza de


date” la indemana noastra, a tuturor celor interesati. multe dintre materialele
publicate mi-au fost de mare ajutor. succes pe mai departe!

43. Cristi B spune:


22/07/2008 la 08:08

Buna Ziua!

Ce s-a intamplat cu acel document cu problemele rezolvate? S-a postat ceva si am


trecut eu cu vederea?

Multumesc!

44. Adi spune:


24/07/2008 la 09:01
Buna ziua!!
Daca are cineva catea scanata “Probleme de statii si retele electrice de Al.
Curelaru ed.1979″ il rog sa mi-o trimita si mie la adresa de mail :
anddy_leu@yahoo.com

Va multumesc anticipat!!!

45. Catalin spune:


05/08/2008 la 16:31

Stie cineva ce probleme s-au dat la extrasesiunea “Muntenia” din 31.07.2008


pentru gradele III si IV?
Multumesc anticipat!!!!

46. Marius spune:


08/08/2008 la 12:46

Buna ziua,

Daca are cineva cartile scanate de Hamid il rog sa m-i le trimite si mie la
codreanu_marius@yahoo.com

Va multumesc!

47. Ivona spune:


20/08/2008 la 12:59

Buna ziua! Ar fi utila o culegere cu subiectele de examen, teorie si probleme si


rezolvarile acestora, din toate sesiunile si extrasesiunile organizate incepand cu
primavara 2005. Daca cineva dispune de subiecte si rezolvari il rog sa mi le
trimita si mie pe adresa i_peanca@yahoo.com.
Subscriu si eu la rugamintea lui Adi, privind cartea scanata “Probleme de statii si
retele electrice de Al. Curelaru ed.1979″
Va multumesc!

48. Baciu Nicolae spune:


12/09/2008 la 09:05

Buna ziua,
Va rog sa-mi spuneti daca gasesc raspunsurile corecte pentru intrebarile din
chestionarul grila.
Multumesc
49. Baciu Nicolae spune:
12/09/2008 la 09:07

Am uitat sa mentionez. ma pregatesc pentru autorizare II B sesiunea toamna. daca


ma puteti ajuta cu sfaturi despre ce anume sa pregatesc.

50. Lucian spune:


12/09/2008 la 10:54

Buna
Si eu as avea nevoie de teoria si problemele rezolvate de la exam de toamna 2008
pt gr 2 a+b va rog sa imi scrieti pe damian_lucian@acicluj.com

51. Sorin spune:


30/09/2008 la 18:17

Am si eu nevoie de ajutorul dvs. Am doua probleme pe care nu stiu sa le rezolv,


mai exact 25 si 30. Orice idee sau indicatie e binevenita. Va multumesc anticipat!

52. Gaby spune:


06/10/2008 la 15:26

Am si eu nevoie de ajutorul dvs, daca puteti sa ma ajutati si pe mine cu


raspunsurile la intrebarile de la nr.21 pana la 27. Ma pregatesc pentru autorizare II
A si II B sesiunea toamna si nu reusesc sa le dau de cap. Multumesc anticipat.

53. stoianconstantin spune:


06/10/2008 la 17:40

Salut Gaby,

Dupa parerea mea (strict subiectiva) cred ca zona 21-27 este rezervata gradelor III
si IV
Oricum eu nu le am Vezi coentarii anterioare care indica doua culegeri de
probleme rezolvate din care s-a inspirat ANRE!
Succes!

54. Daniel spune:


18/10/2008 la 10:01
Salut.
Adi sau Ivona, trimiteti-mi si mie va rog “Probleme de statii si retele electrice de
Al. Curelaru ed.1979″ pe adresa ionescu_v_daniel@yahoo.com . Va multumesc

55. Daniel spune:


19/10/2008 la 04:47

Buna ziua. Domnu Stoian, parca prin mai Adina a zis ca trimite cele 38 probleme
rezolvate. Le-a mai trimis?

56. Alina B spune:


20/10/2008 la 17:22

Im poate trimite si mie cineva rezolvarile problemelor de la 24-38 la adresa


alinutza_222000@yahoo.com mentionez ca am examen miercuri 22.10.
Muntumesc anticipat

57. stoianconstantin spune:


20/10/2008 la 19:20

Salut Daniel,

Pana acum nu a trimis Adina probemele. Poate daca vede interpelarea ta trece la
fapte!
Vedeti intre primele comentarii sunt indicate doua carti unde s-ar gasi rezolvate
problemele!

58. Radu spune:


23/10/2008 la 10:38

care ma poate ajuata cu prblema nr 4 si prblema nr 10. complete, va rog am maine


examen, si nu le agasesc in nici un fel in manualul de autorizare. Poate imi da
cineva rezolvarile direct, sau ma poate indruma spre pagina unde se afla.

adresa mea se mail este raduleanovici81@yahoo.com

Va multumesc anticipat

59. Cristi P spune:


27/10/2008 la 14:45

As avea o rugaminte referitor la cartea Probleme de statii si retele electrice de Al.


Curelaru ed.1979, cine a reusit sa o downloadeze si poate sa-mi trimita la
cugirean@yahoo.com. As fi interesat si de formatul electronic al problemelor
daca s-a finalizat.
Multumesc anticipat

60. H.P spune:


27/10/2008 la 15:13

Pr 8
in loc de cos e tangenta !!!

61. stoianconstantin spune:


28/10/2008 la 20:20

Salut HP,

Da. Ma corectat. Felicitari pt vigilenta si multumesc!

SGC

62. DanP spune:


19/11/2008 la 09:28

Un update util
http://em.ucv.ro/elee/ro/realisations/CircuitsElectriques/SistemasTrifasicos/Sistem
asTrifasicos.htm

63. mack spune:


07/02/2009 la 07:01

Buna dimineata d-le Stoian


Recent am descoperit blogul dumnevoastra
Imi este deosebit de util pentru examen grIII/2009
Felicitari!!!

64. stoianconstantin spune:


07/02/2009 la 09:04

Salut Mack,
Ok, succes la examen! Daca constati ceva scapari te rog sa mi le smnalezi pentru
a le corecta. Dupa examen ma astept sa iti impartasesti impresiile pe pagina
dedicata acestui scop. In acest mod poti la randul tau sa fii util altor colegi.
As fi incantat ca atunci cand vei avea timp sa contribui cu unul sau mai multe
articole la dezvoltarea blogului. Nu trebuie sa fie subiecte “savante” ci lucruri
simple din activitatea curenta care pot contribui la imbunatatirea performantelor
noastre ca truditori in domeniul electric.