You are on page 1of 4

H×nh 5.8.

L−u ®å thuËt to¸n ®iÒu khiÓn thang m¸y


START

Më cöa

Cöa ch¹m no
CB më hÕt?

yes

Dõng 5s

no
HÕt trÔ 5s ?

yes
§ãng cöa
nhanh?
yes

yes Cã qu¸ t¶i ?


Sensor t¸c ®éng?

no

§ãng cöa

Cöa ch¹m no
CB ®ãng hÕt?

yes

Dõng ®éng c¬

end

H×nh 5.9. L−u ®å thuËt to¸n ®iÒu khiÓn cöa thang m¸y
5.6.2. B¶ng Symbol
Data
TT Symbol Address Comment
type
1 ins I0.0 Bool Chän chÕ ®é Auto
2 1ls I0.1 Bool Hép giíi h¹n d−íi
3 2ls I0.2 Bool Hép giíi h¹n trªn
4 pr I0.3 Bool TÝn hiÖu m¹ch ®iÖn chÝnh
5 dr I0.4 Bool TÝn hiÖu an toµn cöa
6 lv I0.5 Bool TÝn hiÖu ®Õm tÇng
7 dz I0.6 Bool TÝn hiÖu b»ng tÇng
8 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn thang ®i lªn trªn
U_cpu I0.7 Bool
CPU
9 TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn thang ®i xuèng
D_cpu I4.0 Bool
trªn CPU
10 open I4.1 Bool TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn më cöa
11 close I4.2 Bool TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn cöa ®ãng sím
12 ol I4.3 Bool Giíi h¹n cöa më hÕt
13 cl I4.4 Bool Giíi h¹n cöa ®ãng hÕt
14 1u I4.5 Bool TÝn hiÖu gäi lªn ë tÇng 1
15 2u I4.6 Bool TÝn hiÖu gäi lªn ë tÇng 2
16 2d I4.7 Bool TÝn hiÖu gäi xuèng ë tÇng 2
17 3u I12.0 Bool TÝn hiÖu gäi lªn ë tÇng 3
18 3d I12.1 Bool TÝn hiÖu gäi xuèng ë tÇng 3
19 4d I12.2 Bool TÝn hiÖu gäi xuèng ë tÇng 4
20 1t I12.3 Bool TÝn hiÖu chän tÇng 1
21 2t I12.4 Bool TÝn hiÖu chän tÇng 2
22 3t I12.5 Bool TÝn hiÖu chän tÇng 3
23 4t I12.6 Bool TÝn hiÖu chän tÇng 4
24 Xu Q0.0 Bool R¬le ®iÒu khiÓn §C cabin quay thuËn
25 Xd Q0.1 Bool R¬le ®iÒu khiÓn §C cabin quay ng−îc
26 Rh Q0.2 Bool R¬le tèc ®é cao
27 Rl Q0.3 Bool R¬le tèc ®é thÊp
28 Bell Q0.4 Bool R¬le chu«ng
29 Do Q0.5 Bool TÝn hiÖu më cöa
30 Dc Q0.6 Bool TÝn hiÖu ®ãng cöa
31 Up Q0.7 Bool HiÓn thÞ chiÒu ®i lªn
32 Down Q4.0 Bool HiÓn thÞ chiÒu ®i xuèng
33 Ud Q4.1 Bool Thang ch¹y chÕ ®é UD
34 1 Q4.2 Bool HiÓn thÞ tÇng 1
35 2 Q4.3 Bool HiÓn thÞ tÇng 2
36 3 Q4.4 Bool HiÓn thÞ tÇng 3
37 4 Q4.5 Bool HiÓn thÞ tÇng 4
38 1ui Q4.6 Bool §Ìn nhí chiÒu lªn ë tÇng 1
39 2ui Q4.7 Bool §Ìn nhí chiÒu lªn ë tÇng 2
40 2di Q12.0 Bool §Ìn nhí chiÒu xuèng ë tÇng 2
41 3ui Q12.1 Bool §Ìn nhí chiÒu lªn ë tÇng 3
42 3di Q12.2 Bool §Ìn nhí chiÒu xuèng ë tÇng 3
43 4di Q12.3 Bool §Ìn nhí chiÒu xuèng ë tÇng 4
44 1ti Q12.4 Bool §Ìn nhí chän tÇng 1
45 2ti Q12.5 Bool §Ìn nhí chän tÇng 2
46 3ti Q12.6 Bool §Ìn nhí chän tÇng 3
47 4ti Q12.7 Bool §Ìn nhí chän tÇng 4