Marek Wichrowski Zak ad Historii Medycyny i Filozofii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kluczowe systemy bioetycznoprawne
1. Etyki religijno-deontologiczne: zasada wi to ci/warto ci ycia cz owieka niewinnego; € 2. Etyki konsekwencjalne ± utylitaryzm: zasada jako ci ycia.
€

Zasady wi to ci ycia
1. Z. w. ycia ka dej istoty, która posiada nocyreceptory; € 2. Z. w. ycia cz owieka w ogóle; € 3. Z. w. ycia cz owieka niewinnego (Ojcowie Ko cio a, w. Augustyn); € Z. w. ycia cz owieka niewinnego zmodyfikowana (Pius XII, Jan XXIII, Jan Pawe II)
€

Zmodyfikowane pryncypium
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

1.Nie wolno w adnym wypadku dzia a lub zaniecha dzia ania z intencj odebrania ycia cz owiekowi. 2. mier cz owieka mo e by wy cznie przewidywan ale niechcian (nie obj t intencj ) konsekwencj czynu dopuszczalnego.

3.Dopuszczalne jest ± w ci le okre lonych warunkach ± wycofanie si z terapii podtrzymuj cej ycie lub/i zaprzestanie stosowania nadzwyczajnych rodków leczniczych. 4. ycie cz owieka jest równe, nienaruszalne i godne podtrzymywania. 5. ycie cz owieka jest bonum honestum.

Konsekwencje czynu X lub zaniechania X
€ €

1. Przewidywane i zamierzone (obj te intencj ) ± np. niwelowanie bólu ca o ciowego. 2. Przewidywane i niezamierzone/niechciane (nie obj te intencj ) ± np. mier pacjenta po wycofaniu si z terapii uporczywej. 3. Nieprzewidywane (chaos zdeterminowany).

€

Pryncypium jako ci ycia
€

1.Warto ycia ludzkiego jest funkcj okre lonych zmiennych. 2.Warto ciami tych zmiennych s cechy naturalne, które mog by orzekane z zdaniu ÄA jest B´, gdzie A oznacza ycie ludzkie, za B cech jaka mu przypisujemy. 3.Istniej empiryczne metody, pozwalaj ce rozstrzygn , czy konkretne ycie posiada t cech , czy nie. 4. ycie ludzkie nie ma warto ci bezwzgl dnej. 5. ycie cz owieka jest bonum utile.

€ € € € € € € € € € € € €

Perspektywa

Terapia uporczywa/ uporczywo terapeutyczna
€

Dzia anie, którego celem jest utrzymanie przy yciu nieuleczalnie chorego przy pomocy nadzwyczajnych lub zwyczajnych rodków leczniczych, ale wbrew jego najlepiej poj tym interesom, wbrew przekonaniom pacjenta, wbrew godno ci istoty ludzkiej, wbrew naturze.

Trudno
€

formalna

1ÄTerapia uporczywa´ (Äuporczywo terapeutyczna´) nale y do terminów o nieostrym zakresie; 2. Zbiór desygnatów -zakres terminu Äterapia uporczywa´ jest rozmyty.

€ €

Nieostry zakres terminu/niewyra na tre
ÄSprawa terminów nieostrych stanowi jeden z niepokoj cych problemów logicznych. Istniej przedmioty, co do których nigdy nie potrafimy rozstrzygn , czy podpadaj one czy nie podpadaj pod taki termin.´
Marian Prze cki, W sprawie terminów nieostrych, Studia Logica, VIII, 1958 r.

Metafora nieostro ci ± nie wiesz jak zdecydowa : 1, ?, mo e 0 ?

1

?

0

Terapia uporczywa

Brak pewno ci/zgody w Nie mamy do czynienia materii tego, czy dane z terapi uporczyw dzia anie jest terapi uporczyw czy ni nie jest (np. sztuczne od ywianie i nawadnianie)

Kryteria demarkacji ± kontekstualne!
1.Dzia anie - zaniechanie dzia ania; 2.Zwyczajne-nadzwyczajne rodki lecznicze

Klasyczny przypadek: Karen Ann Quinlan (1954 ± 1976 1985)
- respirator € - tracheostomia € - przetrwa y stan wegetatywny
€

T.Dangel, M.Wichrowski

Did doctors defy Pope John Paul II¶s wishes on treatment?
(European Journal of Palliative Care, 2007, 14 (5)

Wnioski
1. Brak ostro ci terminu Äterapia uporczywa´ wyklucza zgod na definicj projektuj c zakres. € 2. Spór o sens Äuporczywo ci terapeutycznej´ jest niekonkluzywny na gruncie etyki. € 3. Spór o sens Äuporczywo ci terapeutycznej´ jest w ograniczony sposób konkluzywny na gruncie prawa medycznego. € 4. Jedynym rozwi zaniem o ograniczonym zakresie skuteczno ci jest testamentowe dysponowanie ycie.
€

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful