You are on page 1of 40

Jessica Cecilia Guerra Morales

Contenido
Contenido............................................................................................................................ 1
Mark Twain.......................................................................................................................... 2
Biografa ............................................................................................................................. 2
CONTENIDO DEL LIBRO................................................................................................... 3
Prefacio............................................................................................................................
Ca!t"#o I $ Naci%iento de# !rnci!e & de# %endigo..............................................................
Ca!t"#o II $ La infancia de To%...........................................................................................
Ca!t"#o III $ Enc"entro de To% & e# !rnci!e......................................................................'
Ca!t"#o I( $ Co%ien)an #o* !ro+#e%a* de# !rnci!e.........................................................11
,1- L. IND/MENT.RI. DE LO0 .0IL.DO0 EN EL 1O0PIT.L DE CRI0TO .................1
Ca!t"#o ( $ To% co%o "n !atricio....................................................................................1
,3- L. CONDEN. DEL D/2/E DE NOR3OL4 ...............................................................15
Ca!t"#o (I $ To% reci+e in*tr"ccione*..............................................................................16
Ca!t"#o (II $ La !ri%era co%ida regia de To%.................................................................23
Ca!t"#o (III $ La c"e*ti7n de# *e##o...................................................................................28
Ca!t"#o I9 $ E# e*!ect:c"#o de# ro...................................................................................2'
Ca!t"#o 9 $ La* !ena* de# !rnci!e...................................................................................26
,;-L. COP. DEL .MOR .................................................................................................. 3
Ca!t"#o 9I $ En e# .&"nta%iento.......................................................................................3
Pgina 1
Jessica Cecilia Guerra Morales
Mark Twain
0a%"e# Lang<orne C#e%en* =3#orida> condado de Monroe> Mi**o"ri> 3? de no@ie%+re de 1538 $
0tor%fie#d> N"e@a Aork> 21 de a+ri# de 161?B> %eCor conocido !or *" !*e"d7ni%o #iterario Mark
Twain> f"e "n <"%ori*ta & e*critor %"& !o!"#ar & fa%o*o de #o* E*tado* /nido*.
Biografa
Naci7 en #a di%in"ta a#dea de 3#orida> en Mi**o"ri> donde *"* !adre* <a+an e%igrado cerca de "n
!r7*!ero to *"&o> Do<n> !ro!ietario de "na tienda> "na granCa & "no* @einte e*c#a@o* negro*. . #o*
c"atro aEo*> *" fa%i#ia *e tra*#ad7 a#a cercano 1anni+a# =Mi**o"riB> !"erto f#"@ia# en e# Mi**i**i!!i>
& a## rea#i)7 *"* !ri%ero* e*t"dio*. M"c<o* de #o* rec"erdo* de *"* no@e#a* e*t:n in*!irado* en #a
<acienda de *" to & en e# !"e+#o de 1anni+a#.
.# %orir *" !adre> en 15'> *e @io i%!e#ido a tra+aCar !ara *o*tener #a fa%i#ia co%o a!rendi) en
i%!renta* & ##eg7 a *er ti!7grafoF &a en 1581 !"+#ica+a re#ato* de @iaCe* en e# !eri7dico de *"
<er%ano> "n ca+e)a #oca ##a%ado Orion> e# Do"rna# de M"*catine. Con e*te <er%ano e%!render:
otra* a@ent"ra* di@er*a* en +"*ca de dinero f:ci# tra* #a fir%a de# tratado G"ada#"!e$1ida#go en
155. Mientra*> tra+aCa en i%!renta* de 4eok"k> Iowa> N"e@a Aork> 3i#ade#fia & otra* ci"dade* &
%:* ade#ante e* !i#oto de "n +arco de @a!or> eH!eriencia I"e #e %arcar: !rof"nda%ente> *o#dado
de #a Confederaci7n> negocia en %adera* & e* %inero de !#ata *in *"erte en Ne@ada. En e*te
e*tado> a# I"e f"e en co%!aEa de *" <er%ano> I"e <a+a *ido no%+rado *ecretario de# go+ierno
federa# en ta# territorio> co%en)7 a tra+aCar co%o !eriodi*ta en 15;2 en e# Territoria# Enter!ri*e de
(irginia Cit& &> a# aEo *ig"iente> co%en)7 a fir%ar con e# *e"d7ni%o Mark Twain> I"e en e#
Mi**i**i!!i *ignifica do* +ra)a* de !rof"ndidad =e# ca#ado %ni%o nece*ario !ara #a +"ena
na@egaci7nB.
En 0an 3ranci*co tra+aC7 co%o !eriodi*ta en T<e Ca#ifornian> !ero f"e de*!edido tra* di*!"ta* con
*"* editore*> I"e *e nega+an a !"+#icar *"* artc"#o* %:* contro@ertido*. Entre e##o*> "no *o+re #a
di*cri%inaci7n <acia #o* c<ino* & otro *o+re #a +r"ta#idad !o#iciaca. Lo* tra+aCo* !eriod*tico* de
e*ta J!oca f"eron recogido* %:* tarde en Mark Twain of t<e Enter!ri*e =158'B. Tra* I"edar*e *in
tra+aCo & *in dinero> e*t"@o a !"nto de *"icidar*e. . !artir de 15; e%!e)7 a frec"entar a otro*
e*critore*> "no de e##o* .rte%"* Kard> <"%ori*ta ta%+iJn & conferenciante> I"e #e ani%7 & #e
en*eE7 e# negocio de #a* conferencia*. 0o!ort7 a d"ra* !ena* a 3ranci* Bret 1arte> con I"ien
co#a+or7 en a#g"no* !ro&ecto* & a# I"e ac"*7 de a+andonar a *" e*!o*a & *er "n *a+#i*ta
con*"%adoF *" re#ato La rana *a#tarina de# condado de Ca#a@era* =15;8B #e dio "na *L+ita
!o!"#aridad & fir%a e*e %i*%o aEo "n contrato con e# 0acra%ento /nion !ara e*cri+ir "na *erie de
carta* *o+re e# *er@icio de !a*aCero* de# reciJn ina"g"rado *er@icio de +arco* de @a!or entre 0an
3ranci*co & 1ono#"#LF a!arece &a !erfi#ado *" e*ti#o con "na ini%ita+#e & %orda) irona. 0"*
editore* =Ke++> B#i**B> e%!e)aron a engaEar#e *i*te%:tica e i%!"ne%ente *o+re #a* @enta* de *"*
o+ra*. En 15;' @iaC7 a E"ro!a & Tierra 0anta> a!ro@ec<ando !ara e*cri+ir *" #i+ro de @iaCe* Lo*
inocente* en e# eHtranCero =15;6B> donde eH!#ota <"%or*tica%ente & de for%a e!i*to#ar $*on carta*
!"+#icada* !ri%era%ente en !eri7dico* nortea%ericano*$ !or "n #ado> #a decadencia>
!retencio*idad & e# ari*tocrati*%o antide%ocr:tico e"ro!eo*> &> !or otro> e# !ro@inciani*%o !a#eto &
#a irre@erencia de #o* e*tado"niden*e* en contacto con E"ro!a. En 15'? *e ca*7 con O#i@ia
Langdon> e# gran a%or de *" @ida> a I"ien ##a%7 Li@&. O#i@ia era <iCa de "n ca!ita#i*ta !rogre*i*ta
I"e a&"d7 a e*ca!ar a %"c<o* e*c#a@o* co%o !arte de #a red de #i+eraci7n ##a%ada Tren
0"+terr:neo. .# !rinci!io O#i@ia no !re*t7 atenci7n a 0a%"e#> !ero tr:* "n aEo de carta* diaria*>
ter%in7 !or ena%orar*e de# e*critor. 0ig"e e*cri+iendo #i+ro* de @iaCe*> co%o . tra%! a+road
=155?B *o+re "na eHc"r*i7n a #o* .#!e* & #a 0e#@a Negra a#e%ana> & e# c#:*ico (ida en e#
Pgina 2
Jessica Cecilia Guerra Morales
Mi**i**i!!i =1553B> co%!"e*to con %ateria#e* !"+#icado* o redactado* anterior%ente & I"e centra
"n !eriodo de intro*!ecci7n *o+re *" infancia & C"@ent"d & en e# I"e fig"ran #o* %:* @a#io*o* #i+ro*
narrati@o* de# e*critorM La* a@ent"ra* de To% 0aw&er =15';B> La* a@ent"ra* de 1"ck#e+err& 3inn
=155B. /na in@er*i7n en "n n"e@o ti!o de #inoti!ia> #a #inoti!ia Paige> #e arr"in7 co%!#eta%ente en
e# !:nico de 1563> !ero #ogr7 *a#ir de #o* nL%ero* roCo* dando conferencia* !or todo E*tado*
/nido* & a#rededor de todo e# %"ndoM !"+#ic7 *o+re e*ta eH!eriencia e# #i+ro de @iaCe* 0ig"iendo
de# Ec"ador =156'B. Con@enci7 a# genera# Grant !ara I"e edita*e *"* %e%oria*. 0e #e %"ri7 *"
<iCa %a&or> 0"*&> de %eningiti*> Li@& *e I"eda in@:#ida & otro <iCo %"ere !or de*c"ido *"&o> co%o
do#oro*a%ente c"enta en *" ."to+iografa> inJdita en e*!aEo# & trad"cida reciente%ente =MadridM
E*!a*a> 2??B & e# e*critor *e *"%i7 en "n negro !e*i%i*%o & en "na te%i+#e %i*antro!a> de
for%a I"e inc#"*o J# %i*%o *e dio c"enta de I"e #o I"e e*cri+a !or entonce* era de%a*iado
%orda) e i%!"+#ica+#e !ara #o* !ar:%etro* de entonce* & deC7 in*tr"ccione* !ara I"e *e edita*e
tra* *" %"erteF <i)o "n agotador @iaCe con *" %"Cer !or 0"d:frica> Ca#c"ta> ."*tra#ia & N"e@a
Ne#anda dando conferencia* & *e I"edaron a @i@ir en N"e@a Aork. 0" %"Cer %"ri7 en 3#orencia en
16?. 0" <iCa Dean *L+ita%ente en 16?6F de e*te go#!e a!ena* *e rec"!er7 & %"ri7 c"atro %e*e*
de*!"J*> e# 21 de a+ri# de 161?> en 0tor%fie#d> N"e@a Aork. 07#o #e *o+re@i@i7 "na <iCa.
3"e reconocido %"ndia#%ente d"rante #o* L#ti%o* aEo* de *" @ida> & reci+i7> entre otro*> e#
doctorado 1onori* Ca"*a !or #a /ni@er*idad de OHford =Ing#aterraB> en 16?'.
CONTENIDO DEL LIBRO
Pgina 3
Jessica Cecilia Guerra Morales
Prefacio
(o& a !oner !or e*crito "n c"ento> ta# co%o %e #o cont7 "no I"e #o *a+a !or *" !adre> e# c"a# #o
*"!o anterior%ente !or *" !adreF e*te L#ti%o de ig"a# %anera #o <a+a *a+ido !or *" !adre... & a*
*"ce*i@a%ente> atr:* & %:* atr:*> %:* de tre*ciento* aEo*> en I"e #o* !adre* *e #o tran*%itan a
#o* <iCo* & a* #o i+an con*er@ando. P"ede *er <i*toria> !"ede *er *7#o #e&enda> tradici7n. P"ede
<a+er *"cedido> !"ede no <a+er *"cedidoM !ero !odra <a+er *"cedido. E* !o*i+#e I"e #o* docto* &
#o* er"dito* de antaEo #o cre&eranF e* !o*i+#e I"e *7#o a #o* indocto* & a #o* *enci##o* #e* g"*tara &
#a cre&eran.
Captulo I - Naciiento del prncipe ! del endigo
En #a antig"a ci"dad de Londre*> "n cierto da de otoEo de# *eg"ndo c"arto de# *ig#o 9(I> #e naci7
"n niEo a "na fa%i#ia !o+re> de a!e##ido Cant&> I"e no #o de*ea+a. E# %i*%o da otro niEo ing#J* #e
naci7 a "na fa%i#ia rica> de a!e##ido T"dor> I"e * #o de*ea+a. Toda Ing#aterra ta%+iJn #o de*ea+a.
Ing#aterra #o <a+a de*eado tanto tie%!o> & #o <a+a e*!erado> & <a+a rogado tanto a Dio* !ara
I"e #o en@iara> I"e> a<ora I"e <a+a ##egado> e# !"e+#o *e @o#@i7 ca*i #oco de a#egra. Mero*
conocido* *e a+ra)a+an & +e*a+an & ##ora+an. Todo e# %"ndo *e to%7 "n da de fie*taF
enc"%+rado* & <"%i#de*> rico* & !o+re*> fe*teCaron> +ai#aron> cantaron & *e <icieron %:* cordia#e*
d"rante da* & noc<e*. De da Londre* era "n e*!ect:c"#o digno de @er*e> con *"* a#egre*
+andera* ondeando en cada +a#c7n & en cada teCado & con @i*to*o* de*fi#e* !or #a* ca##e*. De
noc<e era de n"e@o otro e*!ect:c"#o> con *"* grande* fogata* en toda* #a* e*I"ina* & *"* gr"!o*
de !arrandi*ta* a#egre* a#+orotando en>torno de e##a*. En toda Ing#aterra no *e <a+#a+a *ino de#
n"e@o niEo> Ed"ardo T"dor> Prnci!e de Ga#e*> I"e dor%a arro!ado en *eda* & ra*o*> ignorante>
de todo e*te +"##icio> *in *a+er I"e #o *er@an & #o c"ida+an grande* #ore* & eHce#*a* da%a*> &> *in
i%!ortar#e> ade%:*. Pera no *e <a+#a+a de# otro niEo> To% Cant&> en@"e#to en andraCo*> eHce!to
entre #a fa%i#ia de %endigo* a I"iene* C"*to <a+a @enido a i%!ort"nar con *" !re*encia.
Captulo II - La infancia de To
0a#te%o* "no* c"anto* aEo*. Londre* tena %i# I"iniento* aEo* de edad> & era "na gran ci"dad...
!ara entonce*. Tena cien %i# <a+itante* a#g"no* !ien*an I"e e# do+#e.
La* ca##e* eran %"& ango*ta* & *in"o*a* & *"cia*> e*!ecia#%ente en #a !arte en I"e @i@a To%
Cant&> no #eCo* de# P"ente de Londre*. La* ca*a* eran de %adera> con e# *eg"ndo !i*o
!ro&ect:ndo*e *o+re e# !ri%ero> & e# tercero <incando *"* codo* %:* a##: de# *eg"ndo. C"anto
%:* a#ta* #a* ca*a* tanto %:* *e en*anc<a+an. Eran e*I"e#eto* de gr"e*a* @iga* entrecr")ada*>
con *7#ido* %ateria#e* inter%edio*> re@e*tido* de &e*o. La* @iga* e*ta+an !intada* de roCo> o de
a)"# o de negro> de ac"erdo a# g"*to de# d"eEo> & e*to !re*ta+a a #a* ca*a* "n a*!ecto %"&
!intore*co. La* @entana* eran c<ica*> con cri*ta#e* !eI"eEo* en for%a de dia%ante> & *e a+ran
<acia af"era> con +i*agra*> co%o !"erta*.
Pgina
Jessica Cecilia Guerra Morales
La ca*a en I"e @i@a e# !adre de To% *e a#)a+a en "n in%"ndo ca##eC7n *in *a#ida> ##a%ado Offa#
Co"rt> %a* a##: de P"dding Lane. Era !eI"eEa> de*tarta#ada & ca*i r"ino*a> !ero e*ta+a ate*tada
de fa%i#ia* %i*era+#e*. La tri+" de Cant& oc"!a+a "na <a+itaci7n en e# tercer !i*o. E# !adre & #a
%adre tenan "na e*!ecie de ca%a en "n rinc7n> !ero To%> *" a+"e#a & *"* do* <er%ana*> Bet &
Nan> eran #i+re*M tenan todo e# *"e#o !ara e##o* & !odan dor%ir donde I"i*ieran. 1a+a re*to* de
"na o do* %anta* & a#g"no* <ace* de !aCa @ieCa & *"cia> I"e no *e !odan ##a%ar con !ro!iedad
ca%a*> !"e* no e*ta+an aco%odado*> & a !"nta!iJ* *e #e* %anda+a a for%ar "n gran %ont7n> en
#a %aEana> & de e*e %ont7n *e <acan a!artiCo* !ara e# "*o noct"rno.
Bet & Nan> ge%e#a*> tenan I"ince aEo*. Eran niEa* de +"en cora)7n> *"cia*> <ara!ienta* & de
!rof"nda ignorancia. 0" %adre era co%o e##a*. Ma* e# !adre & #a a+"e#a eran "n !ar de de%onio*.
0e e%+orrac<a+an *ie%!re I"e !odan> #"ego *e !e#ea+an entre * o con c"a#I"iera I"e *e #e*
!"*iera de#anteF %a#decan & C"ra+an *ie%!re> e+rio* o *o+rio*. Do<n Cant& era #adr7n> & *" %adre
!ordio*era. 1icieron !ordio*ero* a #o* niEo*> %a* no #ograron <acer#o* #adrone*. Entre #a
de*graciada ra#ea !ero *in for%ar !arte de e##a I"e <a+ita+a #a ca*a> <a+a "n +"en *acerdote
@ieCo> a I"ien e# re& <a+a de"do *in ca*a ni <ogar con *7#o "na !en*i7n de "na* c"anta* %oneda*
de co+re> I"e aco*t"%+ra+a ##a%ar a #o* niEo* & en*eEar#e* *ecreta%ente e# +"en ca%ino. E#
!adre .ndrJ* ta%+iJn en*eE7 a To% "n !oco de #atn> & a #eer & e*cri+irF & <a+ra <ec<o otro tanto
con #a* niEa*> !ero J*ta* te%an #a* +"r#a* de *"* a%iga*> I"e no <a+ran *"frido en e##a* "na
ed"caci7n tan e*!ecia#.
Todo Offa# Co"rt era "na co#%ena ig"a# I"e #a ca*a de Cant&. La* +orrac<era*> #a* riEa* & #o*
a#+oroto* eran #o nor%a# cada noc<e> & ca*i toda #a noc<e. Lo* de*ca#a+ro* eran tan co%"ne*
co%o e# <a%+re en aI"e# #"gar. 0in e%+argo> e# !eI"eEo To% no era infe#i). Lo !a*a+a +a*tante
%a#> !ero no #o *a+a. Le !a*a+a entera%ente #o %i*%o I"e todo* #o* %"c<ac<o* de Offa# Co"rt> &
!or con*ig"iente *"!ona I"e aI"e##a @ida era #a @erdadera & c7%oda. C"ando !or #a* noc<e*
@o#@a a ca*a con #a* %ano* @aca*> *a+a I"e *" !adre #o %a#decira & go#!eara !ri%ero> & I"e
c"ando e# <"+iera ter%inado> #a dete*ta+#e a+"e#a #o <ara de n"e@o> %eCoradoF & I"e entrada #a
noc<e> *" fa%J#ica %adre *e de*#i)ara f"rti@a%ente <a*ta J# con c"a#I"ier %i*era+#e %endr"go de
corte)a I"e <"+iera !odido g"ardar#e> I"ed:ndo*e e##a %i*%a con <a%+re> a de*!ec<o de I"e
frec"ente%ente era *or!rendida en aI"e##a e*!ecie de traici7n & go#!eada !or *" %arido.
No. La @ida de To% tran*c"rra +a*tante +ien> e*!ecia#%ente en @erano. Mendiga+a *7#o #o
nece*ario !ara *a#@ar*e> !"e* #a* #e&e* contra #a %endicidad eran e*tricta*> & gra@e* #a* !ena*> &
re*er@a+a +"ena !arte de *" tie%!o !ara e*c"c<ar #o* encantadore* @ieCo* c"ento* & #e&enda* de#
+"en !adre .ndrJ* acerca de gigante* & <ada*> enano*> & genio*> & ca*ti##o* encantado* &
%agnfico* re&e* & !rnci!e*. L#en7*e#e #a ca+e)a de toda* e*ta* co*a* %ara@i##o*a*> & %:* de "na
noc<e> c"ando &aca en #a o*c"ridad> *o+re *" %e)I"ina & <edionda !aCa> can*ado> <a%+riento &
do#orido de "na !a#i)a> da+a rienda *"e#ta a #a i%aginaci7n & !ronto o#@ida+a *"* !ena* & do#ore*>
re!re*ent:ndo*e de#icio*a%ente #a e*!#Jndida @ida de "n %i%ado !rnci!e en "n !a#acio rea#. Con
e# tie%!o "n de*eo @ino a ca"ti@ar#o da & noc<eM @er a "n !rnci!e de @erdad> con *"* !ro!io* oCo*.
/na @e) #e* <a+#7 de e##o a *"* ca%arada* de Offa# Co"rtF !ero *e +"r#aron & e*carnecieron tan
de*!iada%ente> I"e de*!"J* de aI"e##o g"ard7> g"*to*a%ente !ara * *" *"eEo.
. %en"do #ea #o* @ieCo* #i+ro* de# *acerdote & #e <aca eH!#ic:r*e#o* & eH!#a&ar*e. Poco a !oco>
*"* *"eEo* & #ect"ra* o!eraron cierto* ca%+io* en J#. 0"* !er*ona* en*oEada* eran tan refinada*>
I"e J# e%!e)7 a #a%entar *"* andraCo* & *" *"ciedad> & a de*ear *er #i%!io & %eCor @e*tido. De
todo* %odo* *ig"i7 C"gando en e# #odo & di@irtiJndo*e con e##o> !ero en @e) de c<a!otear en e#
T:%e*i* *7#o !or di@er*i7n> e%!e)7 a encontrar "n n"e@o @a#or en J# !or e# #a@ado & #a #i%!ie)a
I"e #e !roc"ra+a.
Pgina 8
Jessica Cecilia Guerra Morales
To% encontra+a *ie%!re a#gLn *"ce*o en torno de# Ma&o de C<ea!*ide & en #a* feria*> & de
c"ando en c"ando> J# & e# re*to de Londre* tenan o!ort"nidad de !re*enciar "na !arada %i#itar
c"ando a#gLn fa%o*o infort"nado era ##e@ado !ri*ionero a #a Torre> !or tierra o en +ote. /n da de
@erano @io I"e%ar en #a !ira de 0%it<fie#d a #a !o+re .na .*kew & a tre* <o%+re*> & o&7 a "n eH$
o+i*!o !redicar#e* "n *er%7n> I"e no #e intere*7. 0> #a @ida de To% era @ariada> &> en conC"nto>
+a*tante agrada+#e.
Poco a !oco> #a* #ect"ra* & #o* *"eEo* de To% *o+re #a @ida !rinci!e*ca #e !rod"Ceron "n efecto tan
f"erte I"e e%!e)7 a <acer e# !rnci!e> incon*ciente%ente. 0" di*c"r*o & *"* %oda#e* *e @o#@ieron
*ing"#ar%ente cere%onio*o* & corte*ano*> !ara gran ad%iraci7n & di@er*i7n de *"* nti%o*. Pero
#a inf#"encia de To% entre aI"e##o* %"c<ac<o* e%!e)7 a crecer> a<ora> de da en da> & con e#
tie%!o @ino a *er %irado !or e##o* con "na e*!ecie de te%or re@erente> co%o a "n *er *"!erior.
OPareca *a+er tanto> & *a+a <acer & decir tanta* co*a* %ara@i##o*a*> & ade%:* era tan !rof"ndo &
tan *a+ioP
La* o+*er@acione* de To% & #o* acto* de To% eran re!ortado* !or #o* niEo* a *"* %a&ore*> &
J*to* ta%+iJn e%!e)aron a <a+#ar de To% Cant& & a con*iderar#o co%o "na criat"ra eHtraordinaria
& de grande* dote*. Gente %ad"ra #e ##e@a+a *"* d"da* a To% !ara I"e *e #a* *o#"cionara> & a
%en"do I"eda+a !a*%ada ante e# ingenio & #a *a+id"ra de *"* deci*ione*. De <ec<o *e torn7 "n
@erdadero <Jroe !ara todo* c"anto* #e conocan> eHce!to !ara *" !ro!ia fa%i#iaF J*ta> en rea#idad>
no @ea nada en J#.
Poco de*!"J*> !ri@ada%ente To% organi)7 "na corte rea#. Q# era e# !rnci!eF *"* %:* cercano*
ca%arada* eran g"arda*> c<a%+e#ane*> e*c"dero*> #ore*> da%a* de #a corte & fa%i#ia rea#. . diario
e# !rnci!e fingido era reci+ido con e#a+orado* cere%onia#e* co!iado* !or To% de *"* #ect"ra*
no@e#e*ca*F a diario> #o* gra@e* *"ce*o* de# i%aginario reino *e di*c"tan en e# con*eCo rea#> & a
diario 0" fingida .#te)a !ro%"#ga+a decreto* !ara *"* i%aginario* eCJrcito*> ar%ada* & @irre&e*.
De*!"J* de #o c"a# *eg"ira ade#ante con *"* andraCo* & %endigara "no* c"anto* ardite*> co%era
*" !o+re corte)a> reci+ira *"* aco*t"%+rada* go#!i)a* e in*"#to* & #"ego *e tendera en *" !"Eado
de *"cia !aCa> & rean"dara en *"* *"eEo* *"* @ana* grande)a*.
A a"n *" de*eo de @er "na *o#a @e) a "n !rnci!e de carne & <"e*o creca en J# da con da>
*e%ana con *e%ana> <a*ta I"e !or fin a+*or+i7 todo* *"* de%:* de*eo* & ##eg7 a *er #a !a*i7n
Lnica de *" @ida.
Cierto da de enero> en *" <a+it"a# recorrido de !ordio*ero> @aga+a de*a#entado !or e# *itio I"e
rodea Mincing Lane> & Litt#e Ea*t C<ea!> <ora tra* <ora> de*ca#)o & con fro> %irando #o*
e*ca!arate* de #o* figone* & an<e#ando #a* for%ida+#e* e%!anada* de cerdo & otro* in@ento*
#eta#e* a< eH<i+ido*> !orI"e> !ara J#> toda* aI"e##a* eran go#o*ina* digna* de :nge#e*> a C")gar
!or *" o#or> &a I"e n"nca <a+a tenido #a +"ena *"erte de co%er a#g"na. Caa "na fra ##o@i)na> #a
at%7*fera e*ta+a *o%+ra> era "n da %e#anc7#ico. Por #a noc<e ##eg7 To% a *" ca*a tan %oCado>
rendido & <a%+riento> I"e *" !adre & *" a+"e#a no !"dieron o+*er@ar *" de*a%!aro *in *entir*e
con%o@ido* Ra *" e*ti#oRF de a< I"e #e dieran "na +ofetada de "na @e) & #o %andaran a #a ca%a.
Largo rato #e %ant"@ieron de*!ierto e# do#or & e# <a%+re> & #a* +#a*fe%ia* & go#!e* I"e contin"a+an
en e# edificioF %a* a# fin *"* !en*a%iento* f#otaron <acia #eCana* tierra* i%aginaria*> & *e d"r%i7 en
co%!aEa de enCo&ado* & #"*tro*o* !rnci!e* I"e @i@an en grande* !a#acio* & tenan criado*
)a#a%ero* ante e##o* o @o#ando !ara eCec"tar *"* 7rdene*. L"ego> co%o de co*t"%+re> *oE7 I"e J#
%i*%o era !rnci!e. D"rante toda #a noc<e #a* g#oria* de *" regio e*tado +ri##aron *o+re J#. 0e
%o@a entre grande* *eEore* & da%a*> en "na at%7*fera de #")> a*!irando !erf"%e*> e*c"c<ando
de#icio*a %L*ica & re*!ondiendo a #a* re@erente* corte*a* de #a re*!#andeciente %"c<ed"%+re
Pgina ;
Jessica Cecilia Guerra Morales
I"e *e *e!ara+a !ara a+rir#e !a*o> aI" con "na *onri*a & a##: con "n %o@i%iento de *"
!rinci!e*ca ca+e)a. A c"ando de*!ert7 !or #a %aEana & conte%!#7 #a %i*eria I"e #e rodea+a> *"
*"eEo *"rti7 *" efecto <a+it"a#M <a+a inten*ificado %i# @ece* #a *ordide) de *" a%+iente. De*!"J*
@ino #a a%arg"ra> e# do#or & #a* #:gri%a*.
Captulo III - Encuentro de To ! el prncipe
To% *e #e@ant7 <a%+riento> & <a%+riento @ag7> !ero con e# !en*a%iento oc"!ado en #a* *o%+ra*
e*!#endoro*a* de *"* *"eEo* noct"rno*. .nd"@o aI" & a##: !or #a ci"dad> ca*i *in *a+er a d7nde
i+a o #o I"e *"ceda a *" a#rededor. La gente #o atro!e##a+a & a#g"no* #o inC"ria+an> !ero todo e##o
era indiferente !ara e# %edita+"ndo %"c<ac<o. De !ronto *e encontr7 en Te%!#e Bar> #o %:* #eCo*
de *" ca*a I"e <a+a ##egado n"nca en aI"e##a direcci7n. DetL@o*e a ref#eHionar "n %o%ento & en
*eg"ida @o#@i7 a *"* i%aginacione* & atra@e*7 #a* %"ra##a* de Londre*. E# 0trand <a+a ce*ado de
*er ca%ino rea# en aI"e# entonce* & *e con*idera+a co%o ca##e> a"nI"e de con*tr"cci7n de*ig"a#>
!"e* *i +ien <a+a "na <i#era +a*tante co%!acta de ca*a* a "n #ado> a# otra *7#o *e @ean "no*
c"anto* edificio* grande* de*!erdigado*M !a#acio* de rico* no+#e* con a%!#io* & <er%o*o*
!arI"e* I"e *e eHtendan <a*ta e# roF !arI"e* I"e a<ora e*t:n encaConado* !or <orrenda* finca*
de #adri##o & !iedra.
To% de*c"+ri7 C<aring (i##age & de*can*7 ante #a <er%o*a cr") con*tr"ida a## !or "n af#igido re&
de antaEoF #"ego de*cendi7 !or "n ca%ino <er%o*o & tranI"i#o> %:* a##: de# %agnfico !a#acio de#
gran cardena#> <acia otro !a#acio %"c<o %:* grande & %aCe*t"o*oM e# de Ke*t%in*ter. To% %ira+a
a)orado #a gran %o#e de %a%!o*tera> #a* eHten*a* a#a*> #o* a%ena)adore* +a*tione* & torreci##a*>
#a gran entrada de !iedra con *"* @erCa* dorada* & *" %agnfico arreo de co#o*a#e* #eone* de
granito> & #o* otro* *igno* & e%+#e%a* de #a rea#e)a ing#e*a. SI+a a *ati*facer> a#> fin> e# an<e#o de
*" a#%aT .I" e*ta+a> en efecto> e# !a#acio de "n re&. SNo !odra *er I"e @iera a "n !rnci!e Ra "n
!rnci!e de carne & <"e*oR *i #o I"era e# cie#oT
. cada #ado de #a dorada @erCa *e #e@anta+a "na e*tat"a @i@iente> e* decir> "n centine#a erg"ido>
i%!onente e in%7@i#> c"+ierto de !ie* a ca+e)a con +r"Eida ar%ad"ra de acero. . re*!et"o*a
di*tancia e*ta+an %"c<o* <o%+re* de# ca%!o & de #a ci"dad> e*!erando c"a#I"ier de*te##o de
rea#e)a I"e !"diera ofrecer*e. Magnfico* carr"aCe*> con !rinci!a#*i%a* !er*ona* dentro> & no
%eno* e*!#Jndido* #aca&o* f"era> ##ega+an & !artan !or otra* *o+er+ia* !"erta* I"e da+an !a*o
a# rea# recinto. E# !o+re !eI"eEo To%> c"+ierto de andraCo*> *e acerc7 con e# cora)7n !a#!itante &
%a&ore* e*!eran)a* e%!e)a+a a e*c"rrir*e #enta & ca"ta%ente !or de#ante de #o* centine#a*>
c"ando de !ronto di@i*7> R a tra@J* de #a* dorada* @erCa*> "n e*!ect:c"#o I"e ca*i #o <i)o gritar de
a#egra. Dentro *e <a##a+a "n a!"e*to %"c<ac<o> c"rtido & %oreno !or #o* eCercicio* & C"ego* a#
aire #i+re> c"&a ro!a era toda de *eda & ra*o> re*!#andeciente de Co&a*. .# cinto traa e*!ada & daga
ornada* de !iedra* !recio*a*> en #o* !ie* fino* )a!ato* de tacone* roCo* & en #a ca+e)a "na airo*a
gorra car%e* con !#"%a* *"Ceta* !or "n cinti##o grande & re#"ciente. Cerca e*ta+an @ario*
ca+a##ero* de e#egante* traCe*> *eg"ra%ente *"* criado*. OO<P> era "n !rnci!e R"n !rnci!e> O"n
!rnci!e de @erdad> "n !rnci!e @i@ienteR> *in *o%+ra de d"daP O.# fin <a+a re*!ondido e# cie#o a
#a* !rece* de# cora)7n de# niEo %endigoP
E# a#iento *e #e ace#era+a & entrecorta+a de ent"*ia*%o> & *e #e agranda+an #o* oCo* de !a*%o &
de#eite.
Pgina '
Jessica Cecilia Guerra Morales
Todo en *" %ente a+ri7 !a*o a# in*tante a "n de*eo> e# de acercar*e a# !rnci!e & ec<ar#e "na
%irada #arga & de@oradora. .nte* de dar*e c"enta &a e*ta+a con #a cara !egada a #a* +arra* de #a
@erCa. .# %o%ento> "no de #o* *o#dado* #o arranc7 @io#enta%ente de a## & #o %and7 dando @"e#ta*
contra #a %"c<ed"%+re de ca%!e*ino* +oI"ia+ierto* & de #ondinen*e* ocio*a*. E# *o#dado diCoM
ROC"idado con #o* %oda#e*> tL> !ordio*eri##oP
La %"#tit"d> *e +"r#7 & ro%!i7 en carcaCada*F %a* e# Co@en !rnci!e *a#t7 <acia #a @erCa> con e#
ro*tro encendido> *"* oCo* f"#g"rando de indignaci7n> & eHc#a%7M
ROC7%o o*a* tratar a* a "n !o+re c<icoP OC7%o o*a* tratar a* a"n a# %:* <"%i#de @a*a##o de# re&
%i !adreP O.+re #a* @erCa* & dJCa#e entrarP
De+erai* de <a+er @i*to entonce* a aI"e##a @e#eido*a %"c<ed"%+re arrancar*e e# *o%+rero de #a
ca+e)a. La de+erai* de <a+er odo a!#a"dir & gritarM UO(i@a e# Prnci!e de Ga#e*PU
Lo* *o#dado* !re*entaron ar%a* con *"* a#a+arda*> a+rieron #a* @erCa* & @o#@ieron a !re*entar
ar%a* c"ando e# !eI"eEo Prnci!e de #a Po+re)a entr7 con *"* andraCo* ond"#ando> a e*trec<ar #a
%ano de# Prnci!e de #a .+"ndancia I#i%itada.
Ed"ardo T"dor diCoM
RParJce*ete can*ado & <a%+riento. Te <an tratado inC"*ta%ente. (en con%igo.
Media docena de circ"n*tante* *e a+a#an)aron a Rno *J I"JV...> R*in d"da a interferir. Ma* f"eron
a!artado* %ediante regio ade%:n> & *e I"edaron c#a@ado* in%7@i#e* donde e*ta+an> co%o otra*
tanta* e*tat"a*. Ed"ardo *e ##e@7 a To% a "na rica e*tancia en e# !a#acio> I"e ##a%a+a *" ga+inete.
. *" %andato traCeron "na co#aci7n co%o To% no <a+a encontrado Ca%:*> *a#@o en #o* #i+ro*. E#
!rnci!e> con de#icade)a & %anera* !rinci!e*ca*> de*!idi7 a #o* criado* !ara I"e *" <"%i#de
<"J*!ed no *e *intiera co<i+ido con *" !re*encia criticonaF #"ego *e *ent7 cerca de To% a <acer
!reg"nta* %ientra* aI"J# co%aM
RSC":# e* t" no%+re> %"c<ac<oT To% Cant&> !ara *er@iro*> *eEor.
RRaro e*. SD7nde @i@e*T
REn #a ci"dad> *eEor> !ara *er@iro*. En Offa# Co"rt> %:* a##: de P"dding Lane.
ROEn Offa# Co"rtP Raro e* ta%+iJn e*te otro. STiene* !adre*T
RPadre* tengo> *eEor> & "na a+"e#a> ade%:*> a #a I"e I"iero !oco> Dio* %e !erdone *i e* ofen*a
decir#o> ta%+iJn <er%ana* ge%e#a*> Nan & Bet.
RDe %anera I"e t" a+"e#a no e* %"& +ondado*a contigo.
RNi con nadie> !ara I"e *ea *er@ida ("e*tra Merced. Tiene "n cora)7n !er@er*o & %aI"ina
*ie%!re #a %a#dad.
RSTe %a#trataT
R1a& @ece* I"e detiene #a %ano> e*tando dor%ida o @encida !or #a +e+idaF !ero en c"anto tiene
c#aro e# C"icio %e #o co%!en*a> con +"ena* !a#i)a*.
Pgina 5
Jessica Cecilia Guerra Morales
/na fiera %irada a*o%7 a #o* oCo* de# !rinci!ito> & eHc#a%7M
ROC7%oP SPa#i)a*T
RPor cierto I"e *> *i o* !#ace> *eEor.
ROPa#i)a*P A tL tan fr:gi# & !eI"eEo. E*c"c<aM a# caer #a noc<e t" a+"e#a entrar: a #a Torre. E# re&>
%i !adre...
REn @erdad> *eEor> o#@id:i* *" +aCa condici7n. La Torre e* *7#o !ara #o* grande*.
RCierto. No <a+a !en*ado en e*o. Con*iderarJ *" ca*tigo. SE* +"eno t" !adre !ara contigoT
RNo %:* I"e #a a+"e#a Cant&> *eEor.
RTa# @e) #o* !adre* *ean !arecido*. E# %o no tiene d"#ce te%!era%ento. Go#!ea con %ano
!e*ada !ero con%igo *e refrena. . decir @erdad> no *ie%!re %e !erdona *" #eng"a. SC7%o te
trata t" %adreT
RE##a e* +"ena> *eEor> & no %e ca"*a a%arg"ra* ni *"fri%iento* de ning"na c#a*e. En e*o Nan &
Bet *on co%o e##a.
S2"J edad tienenT
R2"ince aEo*> I"e o* !#a)ca> *eEor.
RLad& I*a+e#> %i <er%ana> tiene catorce> & #ad& D"ana Gre&> %i !ri%a> e* de %i %i*%a edad> &
genti# & gracio*a> ade%:*> !ero %i <er%ana #ad& Mara> con *" *e%+#ante tri*te &... O&eM SPro<+en
t"* <er%ana* a *"* criada* I"e *onran !ara I"e no de*tr"&a *"* a#%a* e# !ecadoT
RSE##a*T OO<P SCreJi* I"e e##a* tienen criada*T
E# !eI"eEo !rnci!e conte%!#7 a# !eI"eEo %endigo con gra@edad "n %o%entoF #"ego diCoM
RSPor I"J noT S2"iJn #a* a&"da a de*@e*tir*e !or #a noc<eT S2"iJn #a* @i*te c"ando *e #e@antanT
RNadie> *eEor. S2"erra* I"e *e I"itaran *" @e*tido & d"r%ieran *in J#> co%o #o* ani%a#e*T
RS0" @e*tidoT S07#o tienen "noT
ROO<P> +"en *eEor> SI"J <aran con %:*T En @erdad no tienen do* c"er!o* cada "na.
RE*a e* "na idea c"rio*a & %ara@i##o*a. Perd7na%e> no <e tenido intenci7n de rer%e. Pero t"*
+"ena* Nan & Bet tendr:n *in tardar ro!a* & *ir@iente*> & a<ora %i*%o. Mi %a&ordo%o c"idar: de
e##o. No> no %e #o agrade)ca*F no e* nada. 1a+#a* +ienF con gracia nat"ra#. SEre* in*tr"idoT
RNo *J *i #o *o& o no> *eEor. E# +"en *acerdote I"e *e ##a%a !adre .ndrJ*> %e en*eE7>
+ondado*a%ente> en *"* #i+ro*.
RS0a+e* e# #atnT
RE*ca*a%ente> *eEor.
Pgina 6
Jessica Cecilia Guerra Morales
R.!rJnde#o> %"c<ac<oM *7#o e* difci# a# !rinci!io. E# griego e* %:* difci#> !ero ni J*ta* ni otra*
#eng"a* *on difci#e*> creo> !ara #ad& I*a+e# & !ara %i !ri%a. OTendra* I"e or#o a e*ta* da%i*e#a*P
Pero c"Jnta%e de t" Offa# Co"rt. SE* agrada+#e t" @ida a##T
REn @erdad> *> *eEor> *a#@o c"ando "no tiene <a%+re. 1a& ttere* & %ono* ROo<> I"J criat"ra* tan
tra@iera* & I"J ga##arda* @an @e*tida*PR> & <a& co%edia* en I"e #o* co%ediante* gritan & !e#ean
<a*ta caer %"erto* todo*F e* tan agrada+#e de @er> & c"e*ta *7#o "na +#anca a"nI"e e* %"& difci#
con*eg"ir #a +#anca.
RC"Jnta%e %:*.
RNo*otro*> #o* %"c<ac<o* de Offa# Co"rt> #"c<a%o* "no* con otro* con "n garrote> a# %odo de
a!rendice*> *eEor.
Lo* oCo* de# !rnci!e cente##earon. DiCoM
R. fe %a> e*to no %e de*agradara. C"Jnta%e %:*.
RD"ga%o* carrera*> *eEor> !ara @er I"iJn de no*otro* *er: e# %:* @e#o).
RTa%+iJn e*to %e g"*tara. 0ig"e.
REn @erano> *eEor> @adea%o* & nada%o* en #o* cana#e* & en e# ro> & cada "no c<a!")a a *"
@ecino> & #o *a#!ica de ag"a> & *e *"%erge> & grita> & *e re@"e#ca> &...
R(a#dra e# reino de %i !adre di*fr"tar#o a"nI"e f"era "na @e). Te r"ego I"e !ro*iga*.
RDan)a%o* & canta%o* en torno a# %a&o en C<ea!*ideF C"ga%o* en #a arena> cada "no c"+riendo
a *" @ecinoF a @ece* <ace%o* !a*te#e* de +arro Ra<> e# <er%o*o +arro> no tiene !ar en e# %"ndo
!ara di@ertir*eRF no* re@o#ca%o* !ri%oro*a%ente en e# *eEor> con !erd7n de ("e*tra Merced.
ROO<P> te r"ego I"e no diga* %:*. OE* %ara@i##o*oP 0i !"diera @e*tir ro!a co%o #a t"&a> de*n"dar
%i* !ie* & go)ar en e# +arro "na @e) tan *o#o> *in nadie I"e %e cen*"re & %e #o !ro<+a> %e
!arece I"e ren"nciara a #a corona.
RA *i &o !"diera @e*tir%e "na @e)> d"#ce *eEor> co%o @o* @ai* @e*tidoF tan *7#o "na @e)...
RO.<P STe g"*taraT P"e* a* *er:. 2"tate t"* andraCo* & !onte e*ta* ga#a*> %"c<ac<o. E* "na
dic<a +re@e> !ero no !or e##o %eno* @i@a. Lo <are%o* %ientra* !oda%o* & no* @o#@ere%o* a
ca%+iar ante* de I"e a#g"ien @enga a %o#e*ta%o*.
Poco* %in"to* %:* tarde> e# !eI"eEo Prnci!e de Ga#e* e*ta+a ata@iado con #o* conf"*o* andraCo*
de To%> & e# !eI"eEo Prnci!e de #a Indigencia e*ta+a ata@iado con e# @i*to*o !#"%aCe de #a
rea#e)a. Lo* do* f"eron <acia "n e*!eCo & *e !araron "no C"nto a# otro> &> O<ete aI"> "n %i#agroM no
!areca I"e *e <"+iera <ec<o ca%+io a#g"noP 0e %iraron %"t"a%ente Rcon a*o%+ro> #"ego a#
e*!eCo> #"ego otra @e) "no a# otro. Por fin> e# !er!#eCo !rinci!i##o diCoM
RS2"J dice* a e*toT
RO.<> ("e*tra Merced> no %e !id:i* I"e o* conte*teP No e* con@eniente I"e "no de %i condici7n
#o diga.
Pgina 1?
Jessica Cecilia Guerra Morales
REntonce* #o dirJ &o. Tiene* e# %i*%o !e#o> #o* %i*%o* oCo*> #a %i*%a @o) & !orte> #a %i*%a fig"ra
& e*tat"ra> e# %i*%o ro*tro & continente I"e &o. 0i *a#iJra%o* de*n"do* !L+#ica%ente> no <a+ra
nadie I"e !"diera decir I"iJn era* tL & I"iJn e# Prnci!e de Ga#e*. A a<ora I"e e*to& @e*tido co%o
tL e*ta+a* @e*tido> %e !arece I"e !odra *entir ca*i #o I"e *enti*te c"ando e*e +r"ta# *o#dado...
E*!era Sno e* "n go#!e #o I"e tiene* en #a %anoT
R0> !ero e* co*a #igera> & ("e*tra Merced *a+e %"& +ien I"e e# !o+re *o#dado...
RO0i#encioP 1a *ido a#go @ergon)o*o .& cr"e# ReHc#a%7 e# !eI"eEo !rnci!e go#!eando con *" !ie
de*n"doR. 0i e# re&... ONo de* "n !a*o <a*ta I"e &o @"e#@aP OE* "na ordenP
En "n in*tante agarr7 & g"ard7 "n o+Ceto de i%!ortancia naciona# I"e e*ta+a *o+re #a %e*a> &
atra@e*7 #a !"erta> @o#ando !or #o* Cardine* de# !a#acio> con *"* andraCo* tre%o#ando> con e# ro*tro
encendido & #o* oCo* f"#g"rante*M Tan !ronto ##eg7 a #a @erCa> a*i7 #o* +arrote* e intent7 *ac"dir#o*
gritandoM
RO.+ridP ODe*atrancad #a* @erCa*P
E# *o#dado I"e <a+a %a#tratado a To% o+edeci7 !ronta%enteF c"ando e# !rnci!e *e !reci!it7 a
tra@J* de #a !"erta> %edio *ofocado de regia ira> e# *o#dado #e a*e*t7 "na *onora +ofetada en #a
oreCa> I"e #o %and7 rodando a# ca%ino.
RTo%a e*o R#e diCoR> tL> !ordio*ero> !or #o I"e %e gana*te de 0" .#te)a.
La t"r+a r"gi7 de ri*a. E# !rnci!e *e #e@anto de# #odo & *e a+a#an)7 a# centine#a> gritandoM
R0o& e# Prnci!e de Ga#e*> %i !er*ona e* *agrada. 0er:* co#gado !or !oner t" %ano *o+re %.
E# *o#dado !re*ent7 ar%a* con #a a#a+arda & diCo +"r#ona%enteM
R0a#"do a ("e*tra gracio*a .#te)a. A co#JricoM OL:rgate> +a*"ra de%enteP
Entonce* #a regociCada t"r+a rode7 a# !o+re !rinci!ito & #o e%!"C7 ca%ino a+aCo> aco*:ndo#oR &
gritandoM UOPa*o a 0" .#te)a Rea#P> O!a*o a# Prnci!e de Ga#e*PU
Captulo I" - Coien#an lo$ pro%lea$ del prncipe
De*!"J* de <ora* de con*tante aco*o & !er*ec"ci7n> e# !eI"eEo !rnci!e f"e a# fin a+andonado
!or #a c<"*%a & I"ed7 *o#o. Mientra* <a+a !odido +ra%ar contra e# !o!"#ac<o> & a%ena)ar#o
regia%ente> & !roferir %andato* I"e eran %ateria de ri*a f"e %"& entretenido !ero c"ando #a fatiga
#o o+#ig7 fina#%ente a# *i#encio> &a no #e* *ir@i7 a *"* ator%entadore*> I"e +"*caron di@er*i7n en
otra !arte. .<ora %ir7 a *" a#rededor> %a* no !"do reconocer e# #"gar. E*ta+a en #a ci"dad de
Londre*M e*o era todo #o I"e *a+a. 0e !"*o en %arc<a> a #a @ent"ra> & a# !oco rato #a* ca*a* *e
e*trec<aron & #o* tran*eLnte* f"eron %eno* frec"ente*. BaE7 *"* !ie* en*angrentado* en e#
arro&o I"e corra entonce* adonde <o& e*t: #a ca##e 3arringtonF de*can*7 +re@e* %o%ento*>
contin"7 *" ca%ino & !ronto ##eg7 a "n gran e*!acio a+ierto con *7#o "na* c"anta* ca*a* di*!er*a*
& "na ig#e*ia %ara@i##o*a. Reconoci7 e*ta ig#e*ia. 1a+a anda%io* !or doI"ier> & enCa%+re* de
o+rero*> !orI"e e*ta+a *iendo *o%etida a e#a+orada* re!aracione*. E# !rnci!e *e ani%7 de
in%ediato> *inti7 I"e *"* !ro+#e%a* toca+an a *" fin. 0e diCoM UE* #a antig"a ig#e*ia de #o* frai#e*
franci*cano*> I"e e# re& %i !adre I"it7 a #o* frai#e* & <a donado co%o a*i#o !er!et"o de niEo*
Pgina 11
Jessica Cecilia Guerra Morales
!o+re* & de*a%!arado*> re+a"ti)ada con e# no%+re de Ig#e*ia de Cri*to. De +"en grado *er@ir:n a#
<iCo de aI"e# I"e tan genero*o <a *ido !ara e##o*> tanto %:* c"anto I"e e*e <iCo e* tan !o+re & tan
a+andonado co%o c"a#I"iera I"e *e a%!are aI" <o& & *ie%!re.
Pronto e*t"@o en %edio de "na %"#tit"d de niEo* I"e corran> *a#ta+an> C"ga+an a #a !e#ota & a
*a#tar ca+ri##a* o I"e *e di@ertan de otro %odo> & %"& r"ido*a%ente. Todo* @e*tan ig"a# & a #a
%oda I"e en aI"e##o* tie%!o* !re@a#eca entre #o* criado* & #o* a!rendice* ,1-> e* decir> I"e cada
"no ##e@a+a en #a coroni##a "na gorra negra !#ana> co%o de# ta%aEo de "n !#ato> I"e no *er@a !ara
!roteger*e> !or *"* e*ca*a* di%en*ione*> ni ta%!oco de adorno. Por de+aCo de e##a raa e# !e#o>
*in ra&a> <a*ta e# %edio de #a frente & +ien recortado a #o redondoF "n a#)ac"e##o de c#JrigoF "na
toga a)"# ceEida I"e caa <a*ta #a* rodi##a* o %:* a+aCoF %anga* #arga*F anc<o cint"r7n roCoF
%edia* de co#or a%ari##o *"+ido con #a #iga arri+a de #a* rodi##a*F )a!ato* +aCo* con grande*
<e+i##a* de %eta#. Era "n traCe a*a) feo.
Lo* niEo* deCaron *"* C"ego* & *e agr"!aron en torno a# !rnci!e> I"e diCo con ingJnita dignidadM
RB"eno* niEo*> decid a @"e*tro *eEor I"e Ed"ardo> e# Prnci!e de Ga#e*> de*ea <a+#ar con J#.
.nte e*to> *e a#)7 "n enor%e gritero> & "n c<ico gro*ero diCoM
RSPor @ent"ra ere* tL %en*aCero de 0" Gracia> %endigoT
E# ro*tro de# !rnci!e *e *onroC7 de ira & *" :gi# %ano *e dirigi7 @e#o) a #a cadera> !ero no <a+a
nada a##. 0e de*at7 "na te%!e*tad de ri*a* & "n %"c<ac<o diCoM
RS.d@erti*tei*T 0e fig"r7 I"e tena "na e*!ada.
R2"i): *ea e# %i*%o !rnci!e.
E*ta *a#ida traCo %:* ri*a* E# !o+re Ed"ardo *e irg"i7 a#ti@a%ente & diCoM
R0o& e# !rnci!e & %a# o* *ienta a @o*otro*> I"e @i@* de #a +ondad de %i !adre> tratar%e a*.
E*to #o di*fr"taron %"c<o> *egLn #o te*tificaron #a* ri*a*. E# Co@en I"e <a+a <a+#ado e# !ri%ero
grit7 a *"* co%!aEero*M
ROBa*ta> cerdo*> e*c#a@o*> !en*ioni*ta* de# regio !adre de 0" GraciaP> Sd7nde e*t:n @"e*tro*
%oda#e*T ODe rodi##a*> todo* @o*otro*> & <aced re@erencia a *" regio !orte & a *"* rea#e* andraCo*P
Con r"ido*a a#egra ca&eron de rodi##a* co%o "no *o#o e <icieron a *" !re*a +"r#7n <o%enaCe. E#
!rnci!e !ate7 a# %"c<ac<o %a* !r7Hi%o & diCo fiera%enteM
ROTo%a e*o> %ientra* ##ega #a %aEana & te #e@anto "na <orcaP
O.<> !ero e*to no era &a "na +ro%a> e*to i+a !a*ando de di@er*i7nP Ce*aron a# in*tante #a* ri*a*> &
to%7 *" #"gar #a f"ria. /na docena grit7M
RUOCoged#eP O.# a+re@adero de #o* ca+a##o*P O.# a+re@adero de #o* ca+a##o*P SD7nde e*t:n #o*
!erro*T OE<> Le7nP OE<> Co#%i##o*PU
0ig"i7 #"ego a#go I"e Ing#aterra no <a+a @i*to Ca%a*M #a *agrada !er*ona de# <eredero de# trono
a+ofeteada !or %ano* !#e+e&a* & atacada & %ordida !or !erro*.
Pgina 12
Jessica Cecilia Guerra Morales
E*e da c"ando cerr7 #a noc<e> e# !rnci!e *e encontr7 %etido en #a !arte %:* edificada de #a
ci"dad. 0" c"er!o e*ta+a go#!eado> *"* %ano* *angra+an & *"* andraCo* e*ta+an *"cio* de #odo.
(ag7 %:* & %:*> cada @e) %:* at"rdido> & tan can*ado & dJ+i# I"e a!ena* !oda #e@antar #o* !ie*.
1a+a ce*ado de <acer c"a#I"ier !reg"nta> !"e*to I"e *7#o #e gana+an in*"#to* en #"gar de
infor%aci7n. Contin"a+a diciendo entre diente*M UOffa# Co"rt> J*e e* e# no%+re. 0i tan *7#o !"diera
encontrar#o ante* de I"e %i f"er)a *e agote !or co%!#eto & %e derr"%+e> e*tarJ *a#@ado> !orI"e
*" gente %e ##e@ar: a# !a#acio & !ro+ara I"e no *o& de #o* *"&o*> *ino e# @erdadero !rnci!eF &
tendrJ de n"e@o #o I"e e* %o.U A de c"ando en c"ando *" %ente recorda+a e# trato I"e #e <a+an
dado #o* gro*ero* %"c<ac<o* de# 1o*!ita# de Cri*to> & decaM UC"ando *ea re&> no *7#o tendr:n
!an & a#+erg"e> *ino en*eEan)a con #i+ro*> !orI"e #a +arriga ##ena @a#e !oco c"ando %"eren de
<a%+re #a %ente & e# cora)7n. G"ardarJ e*to %"& +ien en %i %e%oriaM I"e #a #ecci7n de e*te da
no *e !ierda & !or e##o *"fra %i !"e+#oF !orI"e e# a!render *"a@i)a e# cora)7n & !re*ta genti#e)a &
caridad.U ,2-
Co%en)aron a !ar!adear #a* #"ce*> e%!e)7 a ##o@er> *e a#)7 e# @iento & cerr7 #a noc<e cr"da &
te%!e*t"o*a. E# !rnci!e *in <ogar> e# de*a%!arado <eredero de# trono de Ing#aterra> *ig"i7
ade#ante> <"ndiJndo*e en #o !rof"ndo de "n #a+erinto de ca##eCone* e*c":#ido* en I"e *e a!iEa+an
#a* <acinada* co#%ena* de !o+re)a & %i*eria.
De !ronto "n enor%e r"fi:n +orrac<o #o agarr7 de# c"e##o & #e diCoM
ROOtra @e) en #a ca##e a e*ta* <ora* de #a noc<e & no trae* ni "na +#anca a ca*a> #o a*eg"roP O0i a*
e*> & no te ro%!o todo* #o* <"e*o* de t" f#aco c"er!o> entonce* no *o& Do<n Cant&> *ino a#gLn
otroP
E# !rnci!e *e retorci7 !ara #i+rar*e> *ac"di7 e# <o%+ro incon*ciente%ente & diCo de in%ediatoM
RO.<P SEre* *" !adreT SDe @era*T 2"iera e# cie#o I"e *ea a*> !"e* entonce* ir:* !or J# & %e
de@o#@er:*.
RS0" !adreT No *J I"J I"iere* decir. Lo I"e * *J e* I"e *o& t" !adre> co%o no tardar:* en @er#o.
ROO<P ONo te +"r#e*> no te %ofe*> no te de%ore*P E*to& <erido> no !"edo re*i*tir %:*. L#J@a%e a#
re& %i !adre & J# te <ar: rico co%o no <a* !odido *oEar Ca%:*. CrJe%e> crJe%eM no digo %entira>
*ino #a @erdad !"ra. Retira t" %ano & *:#@a%e. 0o& rea#%ente e# Prnci!e de Ga#e*.
E# <o%+re #o %ir7> e*t"!efacto> #"ego %ene7 #a ca+e)a & ref"nf"E7M
ROE*t: #oco de re%ate co%o c"a#I"ier f"#ano de# %anico%ioP RLo agarr7 de n"e@o !or e# c"e##o> &
diCo con "na gro*era carcaCada & "n C"ra%entoRM Pero #oco o no #oco> &o & t" a+"e#a Cant&
encontrare%o* %"& !ronto d7nde e*t: #o %:* +#ando de t"* <"e*o*> o no *o& <o%+re @erdadero.
Con e*to arra*tr7 a# enf"recido & forceCeante !rnci!e> I"e no deCa+a de re*i*tir*e> & de*a!areci7
!or "na ca##eC"e#a> *eg"ido !or "n t"r+"#ento & regociCado enCa%+re de *a+andiCa* <"%ana*.
Pgina 13
Jessica Cecilia Guerra Morales
&'( L) IND*MENT)RI) DE LO+ )+IL)DO+ EN EL ,O+PIT)L DE
CRI+TO
0e trata+a en rea#idad de "n traCe co!iado de# I"e "*a+an #a* <a+itante* de# Londre* de aI"e##a
J!oca> c"ando "n #argo ga+:n a)"# era #a @e*ti%enta corriente de #o* a!rendice* & de #o* criado*> &
*e "*a+an !or #o genera# %edia* a%ari##a*. E# ga+:n *e aC"*ta+a a# c"er!o> !ero tena %anga*
<o#gada*> & +aCo todo e##o *e ##e@a+a "n c<a#eco *in %anga*> de co#or a%ari##oF & #a cint"ra *e
de#inea+a con "n cint"r7n de c"ero roCo. E# c<a#eco *e cerra+a con "n a#)ac"e##o> & #a ind"%entaria
*e co%!#eta+a con "na gorra !#ana> de# ta%aEo de "n !#ato de !o*tre. Ti%+*> C"rio*idade* de
Londre*.
,2- 0egLn !arece> e# 1o*!ita# de Cri*to no f"e f"ndado origina#%ente co%o e*c"e#a
F *" fina#idad era #a de re*catar a #o* niEo* de #a* ca##e*> dar#e* tec<o> a#i%entaci7n> @e*tido>
etc. Ti%+*> C"rio*idade* de Londre*.
Captulo " - To coo un patricio
To% Cant&> *o#o en e# ga+inete de# !rnci!e> <i)o +"en "*o de #a oca*i7n. (o#@i:*e de e*te & de#
otro #ado ante e# gran e*!eCo> ad%irando *"* ga#a*F. #"ego dio "no* !a*o* i%itando e# !orte a#ti@o
de# !rnci!e & *in deCar de o+*er@ar #o* re*"#tado* en e# e*!eCo. 0ac7 de*!"J* #a <er%o*a e*!ada &
*e inc#in7> +e*ando #a <oCa & cr"):ndo#a *o+re e# !ec<o> co%o <a+a @i*to <acer a "n ca+a##ero
no+#e> !or @a de *a#"do a# #"garteniente de #a Torre> cinco o *ei* *e%ana* atr:*> a# !oner en *"*
%ano* a #o* grande* #ore* de Norfo#k & de 0"rre&> en ca#idad de !ri*ionero*. D"g7 To% con #a daga
enga*tada en Co&a* I"e !enda de *" caderaF eHa%in7 e# @a#io*o & +e##o decorado de# a!o*entoF
!ro+7 cada "na de #a* *"nt"o*a* *i##a*> & !en*7 c":n org"##o*o *e *entira *i e# re+aEo de Offa#
Co"rt !"diera a*o%ar*e & @er#o en e*ta grande)a. Preg"nt7*e *i creeran e# %ara@i##o*o *"ce*o
I"e #e* contara a# @o#@er a ca*a> o *i %enearan #a ca+e)a diciendo I"e *" de*%edida i%aginaci7n
<a+a !or fin tra*tornado *" ra)7n.
.# ca+o de %edia <ora *e #e oc"rri7 de !ronto I"e e# !rnci!e ##e@a+a %"c<o tie%!o a"*ente> & a#
in*tante co%en)7 a *entir*e *o#o. Pronto *e dio a e*c"c<ar an<e#o*o & ce*7 de entretener*e con
#a* !recio*a* co*a* I"e #o rodea+an. 0e inco%od7> #"ego *e *inti7 de*a)onado e inI"ieto. 0i
a!areciera a#g"ien & #o *or!rendiera con #a* ro!a* de# !rnci!e> *in I"e J*te *e <a##ara !re*entJ
!ara dar eH!#icacione*> Sno #o a<orcaran !ri%ero> !ara a@erig"ar de*!"J* #o oc"rridoT 1a+a odo
decir I"e #o* grande* eran %"& e*tricto* con #a* co*a* !eI"eEa*. 0"* te%ore* f"eron creciendo
%:* & %:*F a# fin a+ri7 te%+#ando #a !"erta de #a antec:%ara> re*"e#to a <"ir en +"*ca de# !rnci!e>
&> con J#> de !rotecci7n & #i+ertad. 0ei* %agnfico* ca+a##ero* de *er@icio & do* C7@ene* !aCe* de
e#e@ada condici7n> @e*tido* co%o %ari!o*a*> *e !"*ieron en !ie a# !"nto & #e <icieran grande*
re@erencia*. E# niEo retrocedi7 @e#o)%ente & cerr7 #a !"erta diciJndo*eM
ROO<P 0e +"r#an de %. .<ora ir:n a contar#o. SPor I"J <a+rJ @enido aI" a I"e %e I"iten #a @idaT
E%!e)7 a !a*ear de "n #ado a otro> ##eno de te%ore* inn"%+ra+#e*> e*c"c<ando & *o+re*a#t:ndo*e
con e# %:* #e@e r"ido. De !ronto *e a+ri7 #a !"erta & "n !aCe @e*tido de *eda an"nci7M
RLad& D"ana Gre&.
Pgina 1
Jessica Cecilia Guerra Morales
Cerr7*e #a !"erta & "na encantadora Co@en rica%ente @e*tida *e ##eg7 a J# corriendo> !ero *e
det"@o de *L+ita & diCo con af#icci7nM
RS2"J te aI"eCa> %i *eEorT
. To% ca*i #e fa#t7 e# a#iento> !ero #o rec"!er7 !ara tarta%"dearM
RO.<P Ten !iedad de %. No *o& t" *eEor> *ino e# !o+re To% Cant&> de Offa# Co"rt. R"egote I"e %e
deCe* @er a# !rnci!e> I"e J# de +"ena gana %e de@o#@er: %i* andraCo* & %e deCar: *a#ir *in daEo.
OO<P Ten !iedad de % & *:#@a%e.
.# decir e*to e*ta+a e# niEo de rodi##a*> *"!#icando tanto con #o* oCo* & #a* %ano* #e@antada* co%o
con *"* !a#a+ra*. La donce##a !areca <orrori)ada> & eHc#a%7M
ROO<> %i *eEorP SDe rodi##a*T SA ante %T
Dic<o e*to> <"&7 te%ero*a> & To%> rendido !or #a de*e*!eraci7n> *e deC7 caer a# *"e#o
+a#+"ceandoM
RONo <a& a"Hi#io> no <a& e*!eran)aP O.<ora @endr:n & %e !render:nP
Mientra* !er%aneca a##> !ara#i)ado de terror> !or e# !a#acio circ"#a+an e*!anto*a* noticia*. E#
*"*"rro R!orI"e era *ie%!re *"*"rroR @o#7 de #aca&o en #aca&o> de ca+a##era en da%a> !or #o*
eHten*o* corredore*> de !i*o en !i*o> de *a#7n en *a#7nM UOE# !rnci!e *e <a @"e#to #ocoP OE# !rnci!e
*e <a @"e#to #ocoPU M"& !ronto cada *a#a> cada @e*t+"#o de %:r%o# @io gr"!o* de enga#anado*
ca+a##ero* & da%a*> & otro* gr"!o* de gente de %enor a#c"rnia> !ero ta%+iJn de*#"%+rante> R
c<ar#ando a %edia @o)> & todo* con %"e*tra* de !e*ar. Pronto a!areci7 !or entre e##o* "n
!o%!o*o oficia#> <aciendo e*ta *o#e%ne !roc#a%aci7nM
ROEn no%+re de# re&P UNadie !re*te odo* a e*a fa#*a & necia ca#"%nia> *o !ena de %"erte> ni <a+#e
de #a %i*%a ni #a di@"#g"eP OEn no%+re de# re&PU.
Lo* c"c<ic<eo* ce*aron tan a# !"nto co%o *i #o* %"r%"radore* <"+ieran en%"decido.
No tard7 en correr "n %"r%"##o genera# !or #o* !a*i##o*M UOE# !rnci!eP OMirad> @iene e# !rnci!ePU
E# !o+re To% a@an)7 #enta%ente entre #o* gr"!o* de !er*onaCe* I"e #o *a#"da+an> tratando de
conte*tar#e* & %irando <"%i#de%ente e# eHtraEo c"adro con a*o%+rado* & !atJtico* oCo*. Lo
f#anI"ea+an do* no+#e* I"e #o <acan a!o&ar*e en e##o* & a* afir%a+an *"* !a*o*. En !o* de#
niEo @enan #o* %Jdico* de #a corte & a#g"no* criado*.
Pronto *e encontr7 en "na *"nt"o*a e*tancia de# !a#acio> c"&a !"erta *e cerr7 tra* J#. Rode:+an#e
#o* I"e #o aco%!aEa+an. .nte J#> a !oca di*tancia> *e <a##a+a reco*tado "n <o%+re %"& a#to &>
%"& gr"e*o> de cara anc<a & a+otagada & de *e@era eH!re*i7n. Tena #a gran ca+e)a %"& cano*a>
& #a* +ar+a*> I"e co%o "n %arco #e cerca+an e# ro*tro> eran gri*e* ta%+iJn. 0"* ro!a* eran de
rico* gJnero*> !ero &a deteriorada* & "n tanto rada* a trec<o*. /na de *"* <inc<ada* !ierna*
re!o*a+a *o+re "n a#%o<ad7n & e*ta+a en@"e#ta en @enda*. Rein7 e# *i#encio> & no <"+o ca+e)a
I"e no *e inc#inara re@erente> eHce!to #a de aI"e# <o%+re. E*te in@:#ido de ro*tro tranI"i#o era e#
terri+#e EnriI"e (III> I"e diCo> *"a@i)ando #a eH!re*i7n a# co%en)ar a <a+#arM
RSC7%o @a> %i#ord Ed"ardo> !rnci!e %oT STe <a* !ro!"e*to engaEar%e a %> e# +"en re& t"
!adre I"e tanto te I"iere & tan +ien te trata> con "na tri*te +ro%aT
Pgina 18
Jessica Cecilia Guerra Morales
E# !o+re To% e*c"c<7 e# !rinci!io de e*a* !a#a+ra* #o %eCor I"e #e !er%iti7 *" %ente t"r+ada>
!ero c"ando !erci+ieron *"* odo* #a* !a#a+ra* Ue# +"en re&U> *" *e%+#ante !a#ideci7 & *"* rodi##a*
dieron en e# *"e#o> co%o *i #e <"+ieran <ec<o <incar*e a @i@a f"er)a. .#)ando #a* %ano* eHc#a%7M
RSEre* tL e# re&T OEntonce* e*to& !erdidoP
E*ta* !a#a+ra* !arecieron at"rdir a# %onarca> c"&o* oCo* @agaron de ro*tro en ro*tro *in o+Ceto
a#g"no> & *e I"edaron c#a@ado* en e# niEo I"e tena de#ante. Por fin diCo con tono de !rof"ndo
de*encantoM
RO.&P Crea &o e# r"%or de*!ro!orcionado a #a @erdad> !ero %e te%o I"e no e* a*. RA eH<a#ando
"n !rof"ndo *"*!iro !ro*ig"i7 con d"#ce> @o)RM (en a t" !adre> niEo. No te enc"entra* +ien.
Con a&"da aCena *e !"*o. To% en !ie & *e acerc7 <"%i#de & te%+#oro*o a #a MaCe*tad de
Ing#aterra. E# re&> cogi7 entre *"* %ano* e# ro*tro a*"*tado & #o conte%!#7 "n rato> con a<nco &
a%oro*a%ente> co%o +"*cando en J# a#gLn agrada+#e *igno de I"e #e @o#@a #a ra)7nF de*!"J*
e*trec<7 #a ri)ada ca+e)a contra *" !ec<o & #a acarici7 tierna%ente. Por fin diCoM
RSConoce* a t" !adre> niEoT No ro%!a* %i @ieCo cora)7n. Di I"e %e conoce*. SMe conoce* o noT
R0. TL ere* %i @enera+#e *eEor e# re&> I"e Dio* g"arde.
RCierto> cierto. E*o e*t: +ien. TranI"i#)ate> no tie%+#e* a*. Nadie aI" te <ara daEo. .I" no <a&
nadie I"e no te a%e. .<ora e*t:* %eCor. 1a !a*ado #a !e*adi##a> Sno e* a*T A a<ora *a+e*
ta%+iJn I"iJn ere* tL. Sno e* a*T SNo @o#@er:* a ##a%arte de otro %odo> co%o dicen I"e <a*
<ec<o !oco <aT
RR"ego a T" Gracia I"e %e crea. No <e dic<o *ino #a @erdad> %"& @enera+#e *eEor> !orI"e *o& e#
%:* <"%i#de de t"* *L+dito*> !"e* nac %endigo & e*to& aI" !or "na tri*te de*gracia & !or
accidente> a"nI"e en e##o no ##e@o c"#!a. O0o& %"& Co@en !ara %orir & tL !"ede* *a#@ar%e con "na
!a#a+ritaP OO<P> Odi#a> *eEorP
RSMorirT No <a+#e* a*> d"#ce !rnci!e. OPa)> !a) a t" a!enado cora)7nP TL no %orir:*.
To% @o#@i7 a caer de rodi##a* con "n grito de a#egra.
RPre%ie Dio* t" +ondad> Oo<> re& %oP> & te g"arde %"c<o tie%!o !ara +ien de t" reino.
PoniJndo*e en !ie de "n *a#to @o#@i7 e# C"+i#o*o ro*tro a #o* do* #ore* I"e #o aco%!aEa+an &
eHc#a%7M
RSLo <a+Ji* odoT No @o& a %orir. E# re& #o <a dic<o.
Nadie *e %o@i7> *a#@o I"e todo* *e inc#inaron con gra@e re*!etoF !ero nadie <a+#7. Q# @aci#7> "n
tanto conf"*oF *e @o#@i7 t%ida%ente a# re& diciJndo#eM
RSP"edo ir%e &aT
RSIrteT 0eg"ra%ente> *i #o de*ea*. Pero S!or I"J no te I"eda* aLn "n !ocoT SD7nde @a* a irT
To% +aC7 #o* !:r!ado* & re*!ondi7 <"%i#de%enteM
Pgina 1;
Jessica Cecilia Guerra Morales
RPor @ent"ra <e co%!rendido %a#F !ero %e <e credo #i+re & a* %e di*!ona a +"*car e# t"g"rio
donde nac & %e ed"I"J entre %i*eria*> !ero I"e co+iCa a %i %adre & a %i* <er%ana*> & !or e##o
e* <ogar !ara %> a# !a*o I"e e*ta !o%!a & e*to* e*!#endore* a I"e no e*to& aco*t"%+rado...
OO<> *eEor> ten #a %erced de deCar%e !artirP
E# re& !er%aneci7 *i#encio*o & %edita+"ndo "n %o%ento> & *" ro*tro denot7 do#or & de*a*o*iego
creciente*.> Por fin diCo con a#go de e*!eran)a en *" @o)M
RTa# @e) e*tJ #oco *7#o en c"anto a e*e !"nto & tiene intacto* #o* *e*o* en #o tocante a otro*
a*"nto*. O2"iera Dio* I"e a* *eaP 1are%o* #a !r"e+a.
1i)o de*!"J* "na !reg"nta a To% en #atn & To% #e re*!ondi7 de*%a&ada%ente en #a %i*%a
#eng"a. E# re& e*ta+a encantado> & #o de%o*tr7. Lo* #ore* & #o* %Jdico* %o*traron ta%+iJn *"
contento. E# re& diCoM
RNo f"e *egLn *" in*tr"cci7n & *" ta#ento> !ero de%"e*tra I"e *" %ente e*t: *7#o enfer%a> no
<erida fata#%ente. S2"J te !arece a ti> *eEorT
E# %Jdico a#"dido <i)o "na gran re@erencia & re!#ic7M
RMi !ro!ia con@icci7n> re& & *eEor %o> e* I"e <a* adi@inado #a @erdad.
E*ta* !a#a+ra* !arecieron agradar a# %onarca> !or !roceder de tan notoria a"toridad> & #o ##e@aron
a !ro*eg"ir %"& ani%adoM
R3iCao* +ien a<ora. (o& a eHa%inar#e %:*.
Le <i)o a To% "na !reg"nta en francJ*. To% e*t"@o ca##ado "n %o%ento> t"r+ado a# @er tanta*
%irada* fiCa* en J#> & a# fin diCo t%ida%enteM
RNo tengo conoci%iento de e*a #eng"a> 0" MaCe*tad.
E# re& ca&o de e*!a#da* en e# di@:n. Lo* criado* corrieron a atender#o> !ero #o* a!art7 & diCoM
RDeCad%e. E*to no e* %:* I"e "na de+i#idad *in i%!ortancia. OLe@antad%eP .*F e* *"ficiente. (en
aI"> niEo. .!o&a t" !o+re ca+e)a !ert"+ada *o+re e# cora)7n de t" !adre> & *o*iJgate. Pronto
e*tar:* +ien. E*ta no e* %:* I"e "n de*@aro !a*aCero. No te%a*> I"e !ronto e*tar:* +ien.
(o#@i7*e #"ego a #o* circ"n*tante*> ca%+i7 *" genti# actit"d & en *"* oCo* e%!e)aron a +ri##ar
re#:%!ago* de %a# agWero. DiCoM
ROE*c"c<ad todo*P E*te <iCo %o e*t: #oco> !ero no e* inc"ra+#e. E# eHce*i@o e*t"dio #o <a can*ado>
& ta# @e) e# eHce*i@o encierro. O.di7* a #o* #i+ro* & a #o* %ae*tro*P> c"idad todo* de e##o. Di@ertid#e
con C"ego*> recread#e *ana%ente> !ara I"e rec"!ere #a *a#"d. RIrg"i7*e %:* aLn> & !ro*ig"i7
enJrgica%enteRM E*t: #oco> !ero e* %i <iCo & e# <eredero de Ing#aterra> &> O#oco o c"erdo> reinar:P A
e*c"c<ad %:* aLn & !roc#a%ad#oM e# I"e <a+#e de e*ta *" de*te%!#an)a> atenta contra #a !a) & e#
orden de e*to* reino* & *er: condenado a ga#era*. Dad%e de +e+er> I"e %e a+ra*o. E*te !e*ar
*oca@a %i* f"er)a*... Ba*taF ##e@ao* #a co!a. 0o*tened%e. .*F e*t: +ien. SLoco> dec*T ."nI"e
f"era %i# @ece* #oco> e* aLn e# Prnci!e de Ga#e*> & &o e# re& #o confir%arJ. E*ta %i*%a %aEana
*er: in*ta#ado en *" dignidad de !rnci!e en for%a c"%!#ida. Dad a# in*tante #a* 7rdene*
o!ort"na*> %i#ord 1ertford.
/no de #o* no+#e* *e arrodi##7 ante e# regio di@:n & diCoM
Pgina 1'
Jessica Cecilia Guerra Morales
RE# re& *" MaCe*tad *a+e I"e e# gran %ari*ca# <ereditario de Ing#aterra *e enc"entra !ri*ionero en
#a Torre. No *era +"eno I"e "n !ri*ionero...
ROBa*taP No ofenda* %i* odo* con e*e no%+re odiado. S1a de @i@ir *ie%!re e*e <o%+reT S0e
<an de !oner tra+a* a %i @o#"ntadT S1a de @er*e e# !rnci!e !ri@ado de *" dignidad de ta# !orI"e>
O@i@e Dio*P> no <a& en e# reino "n conde %ari*ca# #i%!io de infa%e traici7n !ara in@e*tir#o de *"*
<onore*T ONo> !or #a g#oria de Dio*P Ordenad a %i Par#a%ento I"e ante* de I"e *a#ga de n"e@o e#
*o# %e traiga #a ca+e)a de Norfo#k> !"e* de #o contrario %e re*!onder:n de e##o #a*ti%o*a%ente. ,3-
RLa @o#"ntad de# re& e* #e& RdiCo #ord 1eaford> &> #e@ant:ndo*e @o#@i7 a *" !"e*to.
Poco a !oco *e +orr7 #a c7#era de# ro*tro de# @ieCo %onarca> I"e diCoM
RDa%e "n +e*o> %i !rnci!e. (a%o*> SI"J te%e*T SNo *o& t" a%ante !adreT
REre* +"eno !ara %> I"e *o& indigno de e##o> Oo< grande & !odero*o *eEorP En @erdad #o *J.
Pero...> !ero... %e d"e#e !en*ar en e# I"e @a a %orir &...
RO.<P E*o e* digno de ti> e* digno de ti. (eo I"e t" cora)7n *ig"e *iendo e# %i*%o> a"nI"e t"
%ente <a&a *"frido daEo> !orI"e f"i*te *ie%!re de +ondado*o* *enti%iento*. Pero e*e d"I"e *e
a#)a entre t"* <onore* & tLF !ondrJ en *" #"gar a otro I"e no c"+ra de infa%ia *" e#e@ado cargo.
Con*"J#ate> !rnci!e %oF no t"r+e* t" !o+re ca+e)a con e*te a*"nto.
RSPero no *o& &o e# I"e !reci!ita *" %"erte> *eEorT OC"anto tie%!o no !odra @i@ir *i no f"era !or
%P
RNo !ien*e* en J#> !rnci!e> I"e no #o %erece. Da%e otro +e*o & @e a t"* C"ego* & t"* di@er*ione*>
!orI"e %i do#encia %e acongoCa. E*to& fatigado & de*eo re!o*ar. (e con t" to 1ertford & t"
*JI"ito> & @"e#@e otra @e) c"ando %i c"er!o <a&a de*can*ado.
To%> con e# cora)7n !e*aro*o> f"e retiradoF #a L#ti%a fra*e f"e "n go#!e de %"erte !ara #a
e*!eran)a I"e <a+a acariciado de @er*e #i+re. /na @e) %:* o&7 e# )"%+ido de #a* @oce* I"e
eHc#a%a+anM UOE# !rnci!eP OE# !rnci!e @ienePU
M:* & %:* deca&7 *" @a#or a %edida I"e a@an)a+a entre #a* re#"ciente* <i#era* de re@erente*
corte*ano*F !orI"e *e dio c"enta de I"e era en rea#idad "n ca"ti@o> & de I"e !oda !er%anecer
!ara *ie%!re encerrado en e*ta dorada Ca"#a> !rnci!e a+andonado & *in a%igo*> *a#@o I"e Dio*
en *" %i*ericordia *e a!iadara de J# & #o deCara #i+re.
A dondeI"iera I"e *e @o#@ie*e #e !areca @er f#otando en e# aire #a cercenada ca+e)a & J# conocido
ro*tro de# gran d"I"e de Norfo#k> c"&o* oCo* *e c#a@a+an en J# ##eno* de re!roc<e*.
0"* @ieCo* *"eEo* <a+an *ido tan agrada+#e*> O& era tan te%i+#e e*ta rea#idadP
&-( L) CONDEN) DEL D*.*E DE NOR/OL0
E# re& i+a acerc:ndo*e &a a *" finF & con te%or de I"e Norfo#k e*ca!a*e de *"* %ano*> en@i7 "na
notificaci7n a #a C:%ara de #o* Co%"ne*> en #a c"a# #e* %anife*ta+a *" de*eo de I"e *e
a!re*"ra*e e# decreto> a#egando I"e Norfo#k go)a+a de #a dignidad de conde$%ari*ca#> & *e <aca
Pgina 15
Jessica Cecilia Guerra Morales
nece*ario no%+rar a otro I"e !"die*e de*e%!eEar ta# cargo en #a cere%onia de #a !roc#a%aci7n
de *" <iCo co%o Prnci!e de Ga#e*. 1"%e> @o#. III> !. 3?'
Captulo "I - To reci%e in$truccione$
To% f"e cond"cido a# !rinci!a# a!o*ento de "n *"nt"o*o a!arta%iento & #o <icieron *entar> co*a
I"e re!"gna+a <acer> !"e* *e @ea rodeado de ca+a##ero* anciano* & de <o%+re* de e#e@ada
condici7n. Rog7#e* I"e *e *entaran ta%+iJn> !ero *7#o *e inc#inaron agradeciJndo#o o %"r%"raron
#a* gracia*> & !er%anecieron en !ie. To% <a+ra in*i*tido> !ero *" UtoU e# conde de 1ertford
*"*"rr7 a *" odoM
RTe #o r"ego> no in*i*ta*> %i *eEor. No e* correcto I"e *e *ienten en t" !re*encia.
.n"nciaron a #ord 0t> Do<n> I"ien> de*!"J* de <acer !#eite*a a To%> diCoM
R(engo !or %andato de# re& !ara "n a*"nto I"e eHige *ecreto. S2"iere 0" .#te)a Rea# dignar*e
de*!edir a #o* !re*ente*> eHce!to a %i#ord e# conde de 1erdordT
O+*er@ando I"e To% no !areca *a+er c7%o !roceder> 1ertford #e *"*"rr7 I"e <iciera "na *eEa
con #a %ano & no *e %o#e*tara en <a+#ar a %eno* I"e a* #o de*eara. C"ando *e retiraron #o*
ca+a##ero* de *er@icio> diCo #ord 0t. Do<nM
ROrdena 0" MaCe*tad I"e> !or gra@e* & !odero*a* ra)one* de E*tado> 0" Gracia e# !rnci!e oc"#te
*" enfer%edad !or todo* #o* %edio* I"e e*tJn a *" a#cance> <a*ta I"e !a*e & 0" Gracia @"e#@a a
e*tar co%o e*ta+a ante*F e* decir> I"e no de+er: negar a nadie I"e e* e# @erdadero !rnci!e &
<eredero de #a grande)a de Ing#aterra> I"e de+er: con*er@ar *" dignidad de !rnci!e & reci+ir> *in
!a#a+ra ni *igno de !rote*ta> #a re@erencia & o+*er@ancia I"e *e #e de+en !or acertada & aEeCa
co*t"%+reF I"e de+er: deCar de de <a+#ar#e a ning"no de e*e naci%iento & @ida de +aCa condici7n
I"e *" enfer%edad <a creado !n #a* %a#*ana* i%aginacione* de "na fanta*a o+*e*ionadaF I"e
<a+r: de !roc"rar con di#igencia traer de n"e@o a *" %e%oria #o* ro*tro I"e *o#a conocer> &
c"ando no #o con*iga de+er: g"ardar *i#encio> *in re@e#ar con ge*to* de *or!re*a> " otra* *eEa#e*>
I"e #o* <a o#@idadoF I"e en #a* cere%onia* de E*tado> c"ando I"iera I"e *e *ienta !er!#eCo en
c"anto a #o I"e de+e <acer & #a* !a#a+ra* I"e de+e decir> no <a+r: de %o*trar #a %enor inI"iet"d
a #o* e*!ectadore* c"rio*o*> *ino !edir con*eCo en ta# %ateria a #ord 1ertford> o a *" <"%i#de
*er@idor> I"e tene%o* %andato de# re& de !onerno* a *" *er@icio atento* a *" ##a%ado> <a*ta I"e
J*ta orden *e an"#e. E*to dice 0" MaCe*tad e# re&> I"e en@a *"* *a#"do* a 0" .#te)a Rea# & r"ega
I"e Dio* I"iera en *" %i*ericordia *anar a ("e*tra .#te)a !ronta%ente & con*er@ar#e a<ora &
*ie%!re en *" +endita !rotecci7n.
Lord 0t. Do<n <i)o "na re@erencia & *e a!art7 a "n #ado. To% re!#ic7 con re*ignaci7nM
RE# re& #o <a dic<o. Nadie !"ede de*o+eder e# %andato de# re& ni aco%odar#o a *" g"*to> c"ando
#e enoCe> con artera* e@a*i@a*. E# re& *er: o+edecido.
Lord 1ertford diCoM
RTocante a #a orden de 0" MaCe*tad e# re& en #o I"e concierne a #o* #i+ro* & otra* co*a* *eria*> !or
@ent"ra agradara a ("e*tra .#te)a oc"!ar @"e*tro tie%!o en !#:cido* entreteni%iento*> !ara no
##egar fatigado a# +anI"ete & re*entir*e de e##o.
Pgina 16
Jessica Cecilia Guerra Morales
La cara de To% %o*tr7 *or!re*a inI"i*iti@a> & *e *onroC7 a# @er I"e #o* oCo* dJ #ord 0t. Do<n *e
c#a@a+an !e*aro*o* en J#. 0" 0eEora diCoM
RTe f#aI"ea aLn #a %e%oria & <a* de%o*trado *or!re*aF !ero no te a!"re*> !orI"e e*to no
!er*i*tir:> *ino I"e de*a!arecer: confor%e t" do#encia %eCore. Mi#ord de 1ertford te <a+#a de #a
fie*ta de #a ci"dad> a #a c"a# 0" MaCe*tad e# re& !ro%eti7 <ace "no* do* %e*e* I"e a*i*tira T"
.#te)a. SLo rec"erda* a<oraT
RMe d"e#e confe*ar I"e *e %e f"e de #a %e%oria Rconte*t7 To% con @o) @aci#ante> & *onroC7*e de
n"e@o.
En e*te !"nto an"nciaron a #ad& I*a+e# & a #ad& D"ana Gre&. .%+o* #ore* *e cr")aron *ignificati@a*
%irada*> & 1ertford *e dirigi7 @e#o)%ente <acia #a !"erta. C"ando #a* donce##a* !a*aron !or
de#ante de J# diCo en @o) +aCaM
RO* r"ego> *eEora*> I"e no dJi* %"e*tra* de o+*er@ar *"* rare)a* ni %o*trJi* *or!re*a c"ando #e
fa#te #a %e%oriaF o* do#er: notar c7%o *e t"r+a con c"a#I"ier fr"*#era.
Entretanto #ord 0t. Do<n e*ta+a diciendo a# odo de To%M
V0"!#cote> *eEor> I"e con*er@e* con*tante%ente en #a %e%oria e# de*eo de 0" MaCe*tad.
Rec"erda c"anto !"eda* & finge recordar todo #o de%:*. 2"J no *e !ercaten de c7%o <a*
ca%+iado t" %odo nor%a# anterior> !"e* *a+e* c":n tierna%ente te tienen en *" cora)7n t"*
antig"a* co%!aEera* de C"ego* & c":nto !e*ar <a+ra* de ca"*ar#e*. S2"iere*> *eEor> I"e %e
I"ede &o> & t" to ta%+iJnT
EH!re*7 To% *" a*enti%iento con "n ade%:n & %"r%"rando "na !a#a+ra> !orI"e i+a a!rendiendo
&a> & *" ingen"o> cora)7n e*ta+a re*"e#to a *a#ir #o %:* airo*o I"e !"diera> confor%e a# %andato
de# re&.
. !e*ar de #a* %"c<a* !reca"cione*> #a con@er*aci7n entre #o* C7@ene* f"e a @ece* "n tanto
e%+ara)o*a. M:* de "na @e)> en @erdad> To% *e @io a !"nto de rendir*e> & de confe*ar*e inca!a)
de re!re*entar e# terri+#e !a!e#F !ero e# tacto de #a !rince*a I*a+e# #o *a#@7> o "na !a#a+ra de "no "
otro de #o* @igi#ante* #ore*> *o#tada a# !arecer !or ca*"a#idad> t"@o e# %i*%o fe#i) efecto. /na @e) #a
!eI"eEa #ad& D"ana *e @o#@i7 <acia To% & #o deC7 *in a#iento con e*ta !reg"ntaM
RS1a* !re*entado <o& t"* re*!eto* a 0" MaCe*tad #a reina> %i *eEorT
(aci#7 To%> *e @ea de*a)onado> e i+a a +a#+"cir a#go a# a)ar> c"ando #ord 0t. Do<n to%7 #a !a#a+ra
& re*!ondi7 !or J#> con e# *"e#to de*e%+ara)7 de "n corte*ano aco*t"%+rado a afrontar
*it"acione* de#icada* & a e*tar a# !"nto !ara e##a*M
R0> !or cierto> *eEora> & 0" MaCe*tad #a reina #e <a ani%ado %"c<o en #o tocante a# e*tado de 0"
MaCe*tad> Sno e* a*> %i *eEorT
Ba#+"ci7 To% "na* !a#a+ra* I"e *e inter!retaron co%o a*enti%iento> !ero *inti7 I"e e*ta+a
entrando en terreno !e#igro*o. Poco de*!"J* *e %encion7 I"e To% no i+a a e*t"diar %:* !or
entonce*> a #o c"a# eHc#a%7 #a !eI"eEa Lad&M
ROE* #:*ti%a> e* #:*ti%aP 1aca* %agnfico* !rogre*o*. Pero *Lfre#o con !aciencia> !orI"e e*to no
d"rar: %"c<o. Pronto go)ar:* de #a %i*%a in*tr"cci7n I"e t" !adre> & t" #eng"a do%inar: tanta*
#eng"a* co%o #a *"&a> %i +"en !rnci!e.
Pgina 2?
Jessica Cecilia Guerra Morales
ROMi !adreP ReHc#a%7 To%> f"era de g"ardia en e*e %o%entoR. . fe %a I"e no e* ca!a) de
<a+#ar #a *"&a !ara I"e #e entiendan *ino #o* cerdo* I"e *e re@"e#can en #a* !oci#ga*F & en c"anto
a in*tr"cci7n de otro gJnero...
.#)7 #a @i*ta & @io "na *o#e%ne ad@ertencia en #o* oCo* de %i#ord> 0t. Do<n. E*to #e <i)o detener*e>
*onroCar*e & contin"ar> a!agado & tri*teM
RO.<P Me !er*ig"e de n"e@o #a enfer%edad & %i %ente de*@ara. No <e I"erido %o*trar
irre@erencia !ara con 0" MaCe*tad e# re&.
RLo *a+e%o*> *eEor RdiCo #a !rince*a I*a+e#> to%ando entre a%+a* %ano* #a de *" U<er%anoU>
re*!et"o*a%ente> !ero acariciadora%enteR. No te !reoc"!e* !or e*o. La fa#ta no e* t"&a> *ino de
t" de*te%!#an)a.
RGenti# con*o#adora ere*> d"#ce *eEora RdiCo To% agradecidoR> & %i cora)7n %e %"e@e a darte
gracia* !or e##o> *i %e #o !er%ite*
/na @e) #a ato#ondrada #ad& D"ana #e di*!ar7 a To% "na *enci##a fra*e en griego. La !er*!icacia de
#ad& I*a+e# @io> en #a *erena i%!a*i+i#idad de #a frente de To%> I"e #a f#ec<a no <a+a dado en e#
+#anco> !or #o c"a# *o#t7 tranI"i#a%ente "na reta<#a de eHce#ente griego re#ati@a a To% & en
*eg"ida de*@i7 #a con@er*aci7n a otro* a*"nto*.
En conC"nto tran*c"rri7 e# tie%!o agrada+#e%ente> & ca*i *"a@e%ente. Lo* e*co##o* & arrecife*
f"eron cada @e) %eno* frec"ente*> & To% *e *inti7 %:* & %:* a *"* anc<a* a# @er> I"e todo*
e*ta+an a%oro*a%ente inc#inado* a a&"dar#o & a !a*ar !or a#to *"* eI"i@ocacione*. C"ando *a#i7
a #a con@er*aci7n I"e #a* da%ita* <a+ran de aco%!aEar#e !or #a noc<e a# +anI"ete de# a#ca#de
%a&or> e# cora)7n #e dio "n *a#to de con*"e#o & de a#egra> !orI"e *inti7 I"e &a no *e <a##ara *in
a%igo* entre aI"e##a %"c<ed"%+re de eHtraEo*> %ientra* I"e> "na <ora ante*> #a idea de I"e e##a*
f"eran con J# #e <a+ra ca"*ado "n terror in*o!orta+#e.
Lo* :nge#e* g"ardiane* de To%> #o* do* #ore*> <a+an e*tado %eno* c7%odo* en #a entre@i*ta I"e
#a* otra* !arte*. Pareca#e* entera%ente I"e cond"can "n enor%e na@o !or "n cana# !e#igro*oF
e*ta+an a#erta con*tante%ente & encontraron I"e *" cargo no era #"ego de niEo*. Por tanto>
c"ando a# fin #a @i*ita de #a* da%a* toca+a a *" tJr%ino & an"nciaron a #ord G"i#ford D"d#e&> no
*7#o !en*aron I"e *" carga <a+a *ido *"ficiente%ente gra@o*a> *ino ta%+iJn I"e e##o* %i*%o* no
*e <a##a+an en e# %eCor e*tado !ara <acer retroceder a# na@o & e%!render de n"e@o "n @iaCe ##eno
de an*iedad. .*> !"e*> re*!et"o*a%ente acon*eCaron a To% I"e *e eHc"*ara> #o c"a# <i)o de
+"ena gana> a"nI"e <a+ra !odido o+*er@ar*e "na #e@e *o%+ra de de*encanto en e# *e%+#ante de
%i#ad& D"ana c"ando o&7 I"e *e nega+a #a entrada a# e*!#Jndido %o)a#+ete.
1"+o "na !a"*a> "na e*!ecie de *i#encio de e*!era> I"e To% no !"do co%!renderM Mir7 a #ord
1ertford> & J*te #e <i)o "n *igno> !ero e# niEo no #o entendi7 ta%!oco. I*a+e# ac"di7 !ronta%ente
en *" *ocorro> con *" <a+it"a# *o#t"ra. 1i)o "na re@erencia & diCoM
RSTene%o* #icencia de 0" Gracia e# !rnci!e> %i <er%ano> !ara retirarno*T
R("e*tra* 0eEora* Rconte*t7 To%R> !"eden o+tener de % #o I"e g"*ten *in %:* I"e !edir#oF
!ero !referira daro* c"a#I"ier otra co*a I"e e*t"@iera en %i !oder ante* I"e #icencia !ara
!ri@ar%e de #a #") & #a +endici7n de @"e*tra !re*encia. Dio* o* g"e & *ea con @o*otra*.
.# decir e*to *onri7 !or dentro> !en*andoM RNo en @ano <e @i@ido *7#o entre !rnci!e* en %i*
#ect"ra* & <e adie*trado %i #eng"a en *"* !"#ida* & gracio*a* !a#a+ra*.
Pgina 21
Jessica Cecilia Guerra Morales
C"ando *a#ieron #a* i#"*tre* donce##a*> To% *e @o#@i7 fatigado a *"* g"ardiane* & diCoM
RSTendrJi* @"e*tra*> *eEora* #a +ondad de dar%e #icencia !ara retirar%e a "n rinc7n a
de*can*arT
Lord 1ertford diCoM
R. ("e*tra .#te)a #e toca %andarno* & a no*otro* o+edecer. Nece*ario e* en @erdad I"e to%e*
a#gLn re!o*o> &a I"e !ronto de+e* e%!render e# @iaCe a #a ci"dad.
Toc7 "na> ca%!ani##a & *e !re*ent7 "n !aCe> a I"ien *e dio orden de *o#icitar #a !re*encia de *ir
Ki##ia% 1er+ert. E*te ca+a##ero *e !re*ent7 a# in*tante & cond"Co a To% a "n a!o*ento interior>
donde e# !ri%er %o@i%iento de# niEo f"e a#can)ar "na co!a de ag"aF !ero #a to%7 "n *er@idor
@e*tido de *eda & tercio!e#o> I"e <incando "na rodi##a *e #a ofreci7 en "na +andeCa de oro.
0ent7*e de*!"J* e# fatigado ca"ti@o & *e di*!"*o a I"itar*e #a* )a!ati##a*> de*!"J* de !edir
t%ida%ente !er%i*o con #a %iradaF %a* otro oficio*o criada> ta%+iJn ata@iado de *eda &
tercio!e#o> *e arrodi##7 & #e a<orr7 e# tra+aCo. Do* o tre* e*f"er)o* %:* <i)o e# niEo !or *er@ir*e a *i
%i*%oF %a*> co%o *ie%!re *e #e antici!aron @i@a%ente> aca+7 !or ceder con "n *"*!iro de
re*ignaci7n & diciendo entre diente*M UMara@i##a%e I"e no *e e%!eEen ta%+iJn en re*!irar !or %iU
En c<ine#a* & en@"e#to en *"nt"o*a +ata *e tendi7 !or fin a re!o*ar> !ero no a dor%ir> !orI"e *"
ca+e)a e*ta+a de%a*iado ##ena de !en*a%iento* & #a e*tancia de%a*iado ##ena de gente. No !oda
de*ec<ar #o* !ri%ero*> a* I"e !er%anecieronF no *a+a ta%!oco #o +a*tante !ara de*!edir a #o*
*eg"ndo*> a* I"e ta%+iJn *e I"edaron> con gran !e*ar de# !rnci!e & de e##o*.
La !artida de To% <a+a deCado *o#o* a *"* do* no+#e* g"ardiane*. Per%anecieron "n rato
%edita+"ndo*> & %eneando %"c<o #a ca+e)a & !a*eando !or #a e*tancia. Entonce* diCo #ord 0t.
Do<nM
R3ranca%ente> SI"J !ien*a*T 3ranca%ente> !"e*> e*to #a @ida de# re& toca a *" finF %i *o+rino
e*t: #oco> #oco a*cender: a# trono> & #oco *eg"ir:. Dio* !roteCa. a Ing#aterra> I"e #o <a+r: %ene*ter.
R.* #o !arece> cierta%ente> !ero ...> Sno tiene* +arr"nto* de *i... *i...T
Tit"+e7 e# !er*onaCe & aca+7 !or detener*e. 0in d"da *inti7 I"e e*ta+a en terreno de#icado. Lord
1ertford *e> !ar7 ante J#> %ir7#e a #a cara con *ereno* & franco* oCo* & diCoM
RPro*ig"e. Nadie *ino &o te o&e. SBarr"nto* re*!ecto a I"JT
RMe re!"gna !oner en !a#a+ra* #o I"e e*t: en %i %ente> *iendo tL co%o ere* tan cercano a J# en
#a *angre> %i#ord. Ma*> *o#icitando t" !erd7n *i te ofendo> Sno te !arece raro I"e #a #oc"ra !"eda
ca%+iar tanto *" !orte & *"* %oda#e*T 0" !orte & *"* !a#a+ra* *on aLn #o* de "n !rinci!e> !ero
difieren en co*a* in*ignificante* de #a* I"e aco*t"%+ra+a e# !rnci!e anterior%ente. SNo te !arece
eHtraEo I"e #a #oc"ra <a&a +orrado de *" %e%oria #a* %i*%a* faccione* de *" !adre> #a*
co*t"%+re* & #a* o+*er@ancia* I"e *e #e de+en !or #o* I"e #e rodean> & I"e> deC:ndo#e e# #atn> #e
<a&a I"itado e# griego & e# francJ*T Mi#ord> no te ofenda*> !ero #i+era %i %ente de e*ta inI"iet"d &
reci+e %i agradeci%iento. No *e %e I"ita de #a ca+e)a *" afir%aci7n de I"e no era e# !rnci!e &...
RCa##a> %i#ord> !rofiere* traici7n. S1a*> o#@idado e# %andato de# re&T Rec"erda I"e tan *7#o
e*c"c<arte %e <ago co%!#ice de t" de#ito.
Pa#ideci7 0t. Do<n & *e a!re*"r7 a aEadirM
Pgina 22
Jessica Cecilia Guerra Morales
R1e fa#tado> #o confie*o. No %e <aga* traici7n. 2"e t" corte*a %e conceda e*a %erced & no
@o#@erJ ni a !en*ar#o ni a <a+#ar %:* de e*o. No te %"e*tre* d"ro con%igo> *eEor> o e*to& !erdido.
RBa*ta> %i#ord. 0i no fa#ta* de n"e@o> aI" o ante otro*> *er: co%o *i no <"+iera* <a+#ado. Ma* no
de+e* a#+ergar rece#o*M e* e# <iCo de %i <er%ana. SNo %e *on fa%i#iare* de*de *" c"na *" @o)> *"
cara> *" fig"raT La #oc"ra !"ede !ro@ocar e*a* co*a* tan rara* I"e tL @e* en J# & %:* aLn. SNo
rec"erda* c7%o e# @ieCo +ar7n Mar#e&> a# @o#@er*e #oco> o#@id7 *" !ro!ia !er*ona#idad de *e*enta
aEo* !ara creer I"e era #a de otroT SNo rec"erda* I"e !retenda *er e# <iCo de Mara Magda#ena &
tener #a ca+e)a <ec<a de @idrio e*!aEo#T . fe %a I"e no *"fra I"e nadie #a tocara> !or te%or a
I"e "na %ano ato#ondrada !"diera ro%!er#a. TranI"i#i)a t"* +arr"nto*> %i +"en *eEor. E* e#
%i*%o !rnci!e> #o cono)co +ien> & !ronto *er: e# re&. Te con@endr: tener e*to en %ente & !en*ar
en e##o %:* I"e en #o otro.
De*!"J* de "n rato %:* de con@er*aci7n> en #a c"a# #ord 0t. Do<n en%end7 *" &erro #o %eCor I"e
!"do con re!etida* !rote*ta* de I"e *" fe era &a arraigada & no !oda *er otra @e) a*a#tada !or #a
d"da> #ord 1ertford re#e@7 a *" co%!aEero de c"*todia & *o#o *e *ent7 a @igi#ar & ag"ardar. No
tard7 en *"%ir*e en #a %editaci7n> &> e@idente%ente> c"anto %:* !en*a+a %:* !er!#eCo *e *enta.
. !oco e%!e)7 a dar !a*eo* & a <a+#ar entre diente*M
ROO<P De+e *er e# !rnci!e. S1a+r: a#g"ien en e# reino ca!a) de *o*tener I"e !"ede <a+er do*
!er*ona*> no *iendo de #a %i*%a *angre & naci%iento> tan eHtraordinaria%ente ig"a#e*T A a"nI"e
a* f"era> %i#agro %:* eHtraEo *era aLn I"e #a ca*"a#idad !"*iera a "na de e##a* en #"gar de #a
otra. No. E* #oc"ra> #oc"ra> #oc"ra.
.# ca+o de "n rato *e diCoM
RPorI"e *i f"era "n i%!o*tor I"e *e diera !rnci!e> e*o *era %"& nat"ra#F e*o *era ra)ona+#eF
!ero S<a <a+ido Ca%:* i%!o*tor a#g"no I"e> a# *er ##a%ado !rnci!e !or e# re&> !rnci!e !or #a
corte> !rnci!e !or todo*> negara *" dignidad & *"!#icara contra *" eHa#taci7nT No. OPor e# a#%a de
0an Dorge> noP E* e# @erdadero !rnci!e> I"e *e <a @"e#to #oco.
Captulo "II - La priera coida regia de To
Poco de*!"J* de #a "na de #a tarde> To% *e *o%eti7 re*ignado a #a !r"e+a de I"e #e @i*tieran !ara
co%er. 1a##7*e c"+ierto de ro!a* tan fina* co%o ante*> !ero todo di*tinto> todo ca%+iado> de*de #a
go#i##a <a*ta #a* %edia*. 3"e cond"cido con %"c<a !o%!a a "n a!o*ento e*!acio*o & adornado>
donde e*ta+a &a #a %e*a !"e*ta !ara "na !er*ona. E# *er@icio era todo de oro %aci)o> e%+e##ecido
con di+"Co* I"e #o <acan ca*i de @a#or inca#c"#a+#e> !"e*to I"e eran o+ra de Ben@en"to. La
e*tancia *e <a##a+a %edio ##ena de no+#e* *er@idore*. /n ca!e##:n +endiCo #a %e*a> & To% *e
di*!ona a e%!e)ar> !orI"e e# <a%+re en J# era org:nica> c"ando f"e interr"%!ido !or %i#ord e#
conde de Berke#e&> e# c"a# #e !rendi7 "na *er@i##eta a# c"e##o> !orI"e e# e#e@ado cargo de %a*te#ero
de# Prnci!e de Ga#e* era <ereditario en #a fa%i#ia de aI"e# no+#e. Pre*ente e*ta+a e# co!ero de
To%> & *e antici!7 a toda* *"* tentati@a* de *er@ir*e @ino. Ta%+iJn *e <a##a+a !re*ente e# catador
de 0" .#te)a e# Prnci!e de Ga#e*> #i*to !ara !ro+ar> en c"anto *e #e !idiera> c"a#I"ier !#ati##o
*o*!ec<o*o> corriendo e# rie*go de en@enenar*e. En aI"e##a J!oca no era &a *ino "n a!Jndice
decorati@o> & rara @e) *e @ea ##a%ado a eCercitar *" f"nci7nF !ero tie%!o* <"+o> no %"c<a*
generacione* atr:*> en I"e e# oficio de catador tena *"* !e#igro* & no era "n <onor %"& de*ea+#e.
Parece raro I"e no "ti#i)a*en "n !erro o "n @i##ano> !ero toda* #a* co*a* de #a rea#e)a *on
Pgina 23
Jessica Cecilia Guerra Morales
eHtraEa*. .## e*ta+a %i#ord DX.rc&> !ri%er !aCe de c:%ara> !ara <acer *a+e Dio* I"JF !ero a##
e*ta+a & e*o +a*ta. E# #ord !ri%er de*!en*ero *e <a##a+a ta%+iJn !re*ente & *e %antena detr:*
de #a *i##a de To%> @igi#ando #a cere%onia> a #a* 7rdene* de# #ord gran %a&ordo%o & e# #ord cocinero
Cefe> I"e e*ta+an cerca. .de%:* de J*to* conta+a To% con tre*ciento* oc<enta & c"atro criada*F
!ero> !or *"!"e*to> no e*ta+an todo* e##o* en e# a!o*ento> ni #a c"arta !arte> ni To% tena noticia*
de I"e eHi*tieran.
Todo* #o* !re*ente* <a+an *ido +ien ad@ertido* a *" tie%!o de recordar I"e e# !rnci!e <a+a
!erdido te%!ora#%ente #a ra)7n & de tener c"idado de no %o*trar *or!re*a ante *"* de*@aro*.
E*to* Ude*@aro*U !ronto *e eH<i+ieron ante e##o*> !ero *7#o eHcitaron *" co%!a*i7n & *" !e*ar> no
*"* +"r#a*. Era !ara e##o* "na gran af#icci7n @er a# a%ado !rnci!e en tan #a*ti%o*o e*tado.
E# !o+re To% co%a ca*i *ie%!re con #o* dedo*> !ero nadie *onri7 !or e*to ni !areci7 dar*e
c"enta. In*!eccion7 *" *er@i##eta con c"rio*idad & !rof"ndo interJ*> !orI"e era "na !ie)a de
<er%o*o & de#icad*i%o gJnero> & diCo ingen"a%enteM
RL#J@ate#a> te #o r"ego> !ara I"e no #a %anc<e !or di*tracci7n.
E# %ante#ero <ereditario *e #a ##e@7 con re@erente actit"d & *in "na *o#a !a#a+ra o !rote*ta de
ning"na *"erte.
EHa%in7 To% con interJ* #o* na+o* & #a #ec<"ga & !reg"nt7 I"J eran & *i eran !ara co%er> !orI"e
a!ena* reciente%ente *e <a+an e%!e)ado a c"#ti@ar en Ing#aterra> en @e) de i%!ortar#o* de
1o#anda co%o #"Co. ,- 0e conte*to a *" !reg"nta con gra@e re*!eto> & *in %anife*tar *or!re*a.
C"ando <"+o ter%inado e# !o*tre> *e ##en7 #o* +o#*i##o* de n"ece*> !ero nadie !areci7 re!arar en
e##o> ni !ert"r+ar*e !or e##o. Ma* a# %o%ento f"e J# I"ien *e !ert"r+7 & *e %o*tr7 conf"*o> !orI"e
era aI"J# e# Lnico *er@icio I"e #e <a+an !er%itido rea#i)ar con *"* !ro!ian %ano* d"rante #a
co%ida> & no d"d7 de I"e <a+a <ec<o a#go i%!ro!io e indigno de "n !rnci!e. En aI"e# in*tante
e%!e)aron a te%+#ar#e #o* %L*c"#o* de #a nari)> & e# eHtre%o de e*te 7rgano a #e@antar*e &
contraer*e. Pro*ig"i7 e*ta *it"aci7n> & To% e%!e)7 a dar %"e*tra* de creciente de*a)7n. Mir7
*"!#icante> !ri%ero a "no & de*!"J* a# otro de #o* #ore* I"e #e rodea+an & #a* #:gri%a* @inieron a
*"* oCo*. .@an)aron con #a an*iedad !intada en *"* ro*tro* & #e rogaron #o* enterara de *" a!"ro.
To% diCo con @erdadera ang"*tiaM
R0o#icito @"e*tra ind"#gencia> !ero #a nari) %e !ica %"c<o. SC":# e* e# "*o & #a co*t"%+re en e*te
ca*oT Conte*tad !ronto> o* #o r"ego> !orI"e> a!ena* !"edo *o!ortar#o !oco %:*.
Nadie *onri7F todo* *e I"edaron a+*o#"ta%ente !er!#eCo* & *e %iraron "no* a otro* con gran
af#icci7n> !idiJndo*e con*eCo. OMiradP> e*to era "n ato##adero> & no <a+a nada en #a <i*toria ing#e*a
I"e diCera c7%o *a#ir de J#. No *e <a##a+a !re*ente e# %ae*tro de cere%onia*F no <a+a nadie I"e
*e *intiera *eg"ro !ara a@ent"rar*e en aI"e# ineH!#orado %ar ni !ara arrie*gar*e a intentar re*o#@er
e*te *o#e%ne !ro+#e%a. OCie#o*P No <a+a ra*cador <ereditario. Entretanto> #a* #agri%a* <a+an
de*+ordado *" diI"e & e%!e)aron a rodar !or #a* %eCi##a* de To%. La co%e)7n en *" nari) !eda
a#i@io con %:* "rgencia I"e n"nca. 3ina#%ente> #a nat"ea#e)a derri+7 #a* +arrera* de #a etiI"etaM
To% e#e@7 en *" interior "na !#egaria de !erd7n !or *i o+ra+a %a#> & traCo con*"e#o a #o* af#igido*
cora)one* de *"* corte*ano* ra*c:ndo*e #a nari) !or * %i*%o.
Ter%inada *" co%ida> *e acerc7 "n #ord & #e !re*ent7 "n reci!iente de oro> anc<o & !#ano> ##eno de
fragante ag"a de ro*a*> !ara I"e *e #i%!iara#a +oca & #o* dedo*F &> a *" #ado> %i#ord e# %a*te#ero
<ereditario !er%aneca de !ie con "na *er@i##eta. To% conte%!#7 e# reci!iente> !er!#eCo !or "n
Pgina 2
Jessica Cecilia Guerra Morales
%o%ento> #"ego #o ##e@7 a *"* #a+io* & +e+i7 "n *or+o gra@e%ente. En *eg"ida *e #a de@o#@i7 a#
#ord & diCoM
RNo> no %e g"*ta> %i#ordM *" *a+or e* agrada+#e> !ero #e fa#ta f"er)a.
E*ta n"e@a eHcentricidad de #a !ert"r+ada %ente de# !rnci!e deC7 do#orido* #o* cora)one* de
c"anto* #e rodea+an> !ero e# tri*te e*!ect:c"#o no %o@i7 a nadie a ri*a.
La !r7Hi%a incon*ciente tor!e)a de To% f"e #e@antar*e & deCar #a %e*a C"*to c"ando e# ca!e##:n
to%7 *" #"gar detr:* de *" *i##a> &> e#e@ada* #a* %ano* & cerrado* #o* oCo* *e di*!ona a co%en)ar
#a acci7n de gracia*. 0in e%+argo> nadie !areci7 a!erci+ir*e de I"e e# !rnci!e <a+a <ec<o a#go
in*7#ito.
. !etici7n *"&a> n"e*tro a%ig"ito f"e a<ora cond"cido a *" ga+inete !artic"#ar> & #o deCaron *o#o &
#i+rado a *" @o#"ntad.
Pendiente* de ganc<o* en e# fri*o de %adera e*ta+an #a* di@er*a* !ie)a* de> "na +ri##ante
ar%ad"ra de acero> c"+ierta toda de +e##o* di+"Co* eHI"i*ita%ente incr"*tado* en oro. E*ta %arcia#
!ano!#ia !erteneca a# @erdadero !rnci!e> rega#o reciente de #a *eEora Parr> #a reina. To% *e !"*o
#a* gre+e*> #o* g"ante#ete*> e# &e#%o e%!enac<ado & otra* !ie)a* ta#e* I"e !"diera re@e*tir*e *in
a&"da> & !or "n %o%ento !en*7 !edir#a !ara co%!#etar e# a*"nto> !ero !en*7 en #a* n"ece* I"e
<a+a trado de #a %e*a> & en e#> !#acer I"e *era co%Jr*e#a* *in nadie I"e #e %ira*e & *in grande*
<ereditario* I"e #e %o#e*ta*en con *"* *er@icio* inde*ea+#e*F a* I"e @o#@i7 #a* #inda* co*a*> a *"*
di@er*o* #"gare* & !ronto e*t"@o ca*cando n"ece*> *intiJndo*e ca*i dic<o*a !or !ri%era @e)>
de*de I"e Dio*> en ca*tigo de *"* !ecado*> #o <a+a <ec<o !rinci!e. C"ando de*a!arecieron #a*
n"ece*> dio con "no* incitante* #i+ro* en "n ar%ario> entre e##o* "no *o+re #a etiI"eta de #a corte
ing#e*a. .I"e##o era "n te*oro. 0e tendi7 en "n *"nt"o*o di@:n & !rocedi7 a in*tr"ir*e con
@erdadero af:n. DeCJ%o*#o a## !or a<ora.
,- No f"e *ino a fine* de e*te reinado =EnriI"e (IIIB> c"ando c"a#I"ier ti!o de en*a#ada> &a
f"e*e de )ana<oria*> na+o* " otra @ariedad de #eg"%+re* de e*e gJnero> *e !rod"Co en Ing#aterra.
La* !oca* #eg"%+re* I"e *e "*aron ante* de aI"e# !eriodo eran i%!ortada* de 1o#anda &
3#ande*. La reina Cata#ina> c"ando de*ea+a "na en*a#ada con aI"e##o* e#e%ento*> *e @ea
o+#igada a en@iar "n correo a e*o* #"gare* !ara !oder o+tener#a*. 1"%e> 1i*toria de Ing#aterra> @o#.
III> !. 31.
Captulo "III - La cue$ti1n del $ello
Cerca de #a* cinco EnriI"e (III de*!ert7 de "na *ie*ta !oco refre*cante & *e diCo entre diente*M
ROMa#o* *"eEo*> %a#o* *"eEo*P Mi fin e*t: cercanaM a* #o dicen e*to* !re*agio*> & %i dJ+i# !"#*o #o
confir%a. R/n f"#gor !er@er*o ardi7 en *"* oCo*> & %"r%"r7RM 0in e%+argo> no <e de %orir *ino
<a*ta I"e J# @a&a !or de#ante.
0"* *er@idore* !erci+ieron I"e e*ta+a de*!ierto> & "no de e##o* #e !reg"nt7 *" de*eo re*!ecto a#
#ord canci##er> I"e e*!era+a f"era.
Pgina 28
Jessica Cecilia Guerra Morales
RO2"e entre> I"e entreP ReHc#a%7 e# re& con !re*te)a.
E# #ord canci##er entr7 & *e arrodi##7 ante e# #ec<o de# re&> diciendoM
R1e dado orden> &> confor%e a# %andato de# re&> #o* !are* de# reino> ata@iado*> *e enc"entran
a<ora en e# tri+"na# de #a C:%ara> donde> <a+iendo confir%ado #a *entencia a# d"I"e de Norfo#k>
e*!eran <"%i#de%ente #o I"e !#eg"e a 0" MaCe*tad I"e *e <aga en e*te a*"nto.
E# ro*tro de# re& *e i#"%in7 de fero) CL+i#o. DiCoM
RLe@antad%e. En !er*ona @o& a !re*entar%e ante %i Par#a%ento> & con %i !ro!ia %ano *e##arJ e#
decreto I"e %e #i+ra de...
Le fa##7 #a @o)F "na !a#ide) cenicienta +orr7 e# co#or de *"* %eCi##a*> & #o* *er@idore* #e reco*taron
*o+re *"* a#%o<ada*> & a!re*"rada%ente #o a*i*tieron con tonificante*. . !oco> diCo ##eno de !e*arM
RO.<> c":nto <e e*!erado e*ta d"#ce <oraP> & <e I"e ##ega de%a*iado tarde> & %e @eo !ri@ado de
e*ta oca*i7n tan codiciada. O!ero a!re*"rao*> a!re*"rao*P> I"e otro* <agan e*te fe#i) oficio> &a I"e
a % *e %e niega. Do& %i gran *e##o en co%*i7nM e#ige tL #o* #ore* I"e <an de co%!oner#a> & andad
a @"e*tro tra+aCo. O.!re*LrateP .nte* I"e *a#ga e# *o# & *e !onga de n"e@o> tr:e%e *" ca+e)a !ara
I"e &o #a @ea.
RConfor%e a# %andato de# re&> a* *e <ar:. S2"err: ("e*tra MaCe*tad ordenar> I"e e# *e##o %e *ea
de@"e#to> de %anera I"e !"eda ##e@ar ade#ante e# negocioT
ROE# *e##oPS2"iJn g"arda e# *e##o *ino tLT
R("e*tra MaCe*tad> <ace do* da* I"e %e #o I"ita*tei*> diciendo I"e no <a+ra de "ti#i)ar*e *ino
<a*ta I"e @"e*tra !ro!ia rea# %ano #o "*ara *o+re e# decreto de# d"I"e de Norfo#k.
R0> en @erdad a* #o <iceM Lo rec"erdo. S2"J <ice de J#T..M E*to& %"& dJ+i#... En e*to* da* #a
%e%oria %e e* traidora tan frec"ente%ente... E* eHtraEo> eHtraEo...
E# re& co%en)7 a %a*c"##ar inartic"#ada%ente> %eneando de tie%!o en tie%!o *" cano*a ca+e)a
dJ+i#%ente> & tratando de recordar #o I"e <a+a <ec<o de# *e##o. Por fin> %i#ord 1ertford *e a@ent"r7
a arrodi##ar*e & a ofrecer infor%aci7nM
R0eEor> *i %e !er%it* #a o*ada> @ario* de #o* !re*ente* rec"erdan co%o &o c7%o !"*i*tei* e#
gran *e##o en %ano* de 0" .#te)a e# Prnci!e de Ga#e* !ara I"e #o g"arda*e <a*ta e# da I"e...
OCierto> ciert*i%oP Rinterr"%!i7 e# re&R. (e !or J#. O(e e# tie%!o @"e#aP
Lord 1ertford @o#7 <acia To%> !ero @o#@i7 ante e# re& ante* de %"c<o rato> t"r+ado & con #a* %ano*
@aca*. 0e eH!re*7 de e*ta *"erteM
RD"J#e%e> %i *eEor e# re&> *er !ortador de tan gra@e* & af#icti@a* n"e@a*> !ero e* @o#"ntad de Dio*
I"e e# !rnci!e !er%ane)ca tra*tornado> & no rec"erda <a+er reci+ido e# *e##o. .* <e @enido a#
!"nto a decro*#o> cre&endo I"e *era !erder "n tie%!o !recio*o> & ade%:* en @ano> I"e a#g"no
intentara regY*trar #a #arga *erie de c:%ara* & *a#one* I"e !ertenecen a 0" .#te)a Rea#...
/n gr"Eido de# re& interr"%!i7 a# #ord en e*te !"nto. .# ca+o de "n rato diCo 0" MaCe*tad> con
acento de !rof"nda tri*te)aM
Pgina 2;
Jessica Cecilia Guerra Morales
RNo #o %o#e*tJi* %:*> !o+re niEo. La %ano de Dio* *e <a !o*ado con f"er)a *o+re J#> & %i
cora)7n *e de*<ace en a%oro*a co%!a*i7n> & en !e*ar de no !oder ##e@ar *" carga *o+re %i*
!ro!io* @ieCo* <o%+ro* cargado* de do#or> & traer#e #a !a).
Cerr7 *"* oCo*> co%en)7 a %"*itar & !ronto ca##7. . !oco @o#@i7 a a+rir#o* & %ir7 @aga%ente en
torno> <a*ta I"e *" %irada de*can*7 en e# arrodi##ado #ord canci##er. In*tant:nea%ente *" ro*tro *e
encendi7 de iraM
RS2"JT OTL aI" toda@aP Por #a g#oria de Dio*> *i no @a* en *eg"ida a #o de e*e traidor> t" %itra
<o#gar: %aEana !or fa#ta de ca+e)a I"e adornar.
E# te%+#oro*o canci##er re*!ondi7M
ROI%!#oro e# !erd7n de ("e*tra MaCe*tadP 07#o e*!era+a !or e# *e##o.
RS1a* !erdido e# C"icio> <o%+reT E# *e##o !eI"eEo> I"e antaEo *o#a &o ##e@ar con%igo de @iaCe>
e*t: en %i te*oro. A> !"e*to I"e e# gran *e##o <a de*a!arecido> Sno +a*tar:T S1a* !erdido e#
C"icioT O(eteP A e*c"c<aM no @"e#@a* aI" <a*ta I"e %e traiga* *" ca+e)a.
E# !o+re canci##er no tard7 en retirar*e de e*ta !e#igro*a @ecindadF ni !erdi7 tie%!o #a co%i*i7n en
dar e# a*en*o rea# a #a o+ra de# e*c#a@i)ado Par#a%ento> & de*ignado e# da *ig"iente !ara #a
deca!itaci7n de# !ri%er !ar de Ing#aterra> e# de*afort"nado d"I"e de Norfo#k. ,8-
&2( PEN) DE M*ERTE P)R) NOR/OL0
La C:%ara de #o* Pare*> *in interrogar a# !ri*ionero> *in !roce*o o e@idencia> decreto #a !ena de
%"erte en *" contra & #a !a*7 a #a C:%ara de #o* Co%"ne*.... E*to* *er@i#e* re!re*entante* de#
!"e+#o o+edecieron #a* indicacione* de *" re&F & J*te> <a+iendo fir%ado e# a*enti%iento rea# de#
doc"%ento !re*entada a #a gran co%i*i7n> dio 7rdene* !ara I"e Norfo#k f"e*e eCec"tado en #a
%aEana de# 26 de enero =e# da> *ig"ienteB.
Captulo I3 - El e$pect4culo del ro
. #a* n"e@e de #a noc<e toda #a eHten*a ri+era frente a# !a#acio f"#g"ra+a de #"ce*. E# ro %i*%o>
<a*ta donde a#can)a+a #a @i*ta en direcci7n a #a ci"dad> e*ta+a tan e*!e*a%ente c"+ierto de +ote*
& +arca* de recreo> todo* or#ado* con #interna* de co#ore* & *"a@e%ente agitado* !or #a* onda*>
I"e !areca "n re#"ciente e i#i%itado Cardn de f#ore* ani%ada* a *"a@e %o@i%iento !or @iento*
e*ti@a#e*. La gran e*ca#inata de !e#daEo* de !iedra I"e cond"ca a #a ori##a> #o +a*tante e*!acio*a
!ara dar ca+ida a# eCJrcito de "n !rnci!e a#e%:n> era "n c"adro digno de @er*e> con *"* fi#a* de
a#a+ardero* rea#e* en !"#ida* ar%ad"ra* & *"* tro!a* de ata@iado* *er@idore*> re@o#oteando de
arri+a a+aCo> & de ac: !ara a##:> con #a !ri*a de #o* !re!arati@o*.
De !ronto *e dio "na orden & de in%ediato toda criat"ra @i@iente *e e*f"%7 de #o* e*ca#one*.
.<ora e# aire e*ta+a cargado con e# *i#encio de# *"*!en*o & #a eH!ectaci7n. 1a*ta donde a#can)a+a
Pgina 2'
Jessica Cecilia Guerra Morales
#a @i*ta> !oda @er*e a %i#e* de !er*ona* en #o* +ote*> I"e *e #e@anta+an & *e !rotegan #o* oCo*
de# +ri##o de #a* #inte%a* & #a* antorc<a*> & %ira+an <acia e# !a#acio.
/na fi#a de c"arenta o cinc"enta +arca* rea#e* *e dirigi7 <acia #o* e*ca#one*. E*ta+an ornada* de
rico* dorado*> & *"* a#ti@a* !roa* & !o!a* e*ta+an #a+orio*a%ente ta##ada*. .#g"na* de e##a* i+an
decorada* con +andera* & ga##ardete*> otra*> con +rocado* & ta!ice* de .rr:* con e*c"do* de
ar%a* +ordado*F otra* con +andera* de *eda I"e tenan inn"%era+#e* ca%!ani##a* de !#ata
!endiente* de e##a* I"e #an)a+an "na ##"@ia de a#egre %L*ica cada @e) I"e #a* agita+a #a +ri*aF
otra*> de %:* a#ta* !reten*ione*> !"e*to I"e !ertenecan a #o* no+#e* de *er@icio %:* cercano a#
!rnci!e> tenan #o* co*tado* !intore*ca%ente g"ardado* con e*c"do* *"nt"o*a%ente +#a*onado*
de ar%a* & e%+#e%a*. Cada +arca rea# i+a re%o#cada !or "n !atac<e. .de%:* de #o* re%ero*>
J*to* ##e@a+an "no* c"anto* <o%+re* de ar%a* de re#"ciente* &e#%o* & !eto*> & "na co%!aEa de
%L*ico*.
La @ang"ardia de #a e*!erada !roce*i7n <i)o *" a!arici7n en #a !"erta !rinci!a#M "na tro!a de
a#a+ardero*. I+an @e*tido* con ca#)a* de #i*ta* negra* & #eonada*> gorra* de tercio!e#o adornada*
a #o* #ado* con ra*a* de !#ata> & C"+one* de !aEo a)"# & %orado> +ordado* !or de#ante & !or detr:*
con #a* tre* !#"%a*> e# +#a*7n de# !rnci!e> teCida* en oro. La* a*ta* de #a* a#a+arda* e*ta+an
c"+ierta* de tercio!e#o car%e*> *"Ceto con c#a@o* dorado* & adornada* con +or#a* de oro.
De*fi#ando a derec<a e i)I"ierda> for%a+an do* #arga* <i#era* I"e *e eHtendan de*de #a !"erta
!rinci!a# de# !a#acio <a*ta #a ori##a de# ag"a. De*!"J* *e de*!#eg7 "n gr"e*o !aEo o ta!i) ra&ado> &
"no* *er@idore*> ata@iado* con #a* #i+rea* de oro & car%e* de# !rnci!e> #o tendieron entre #o*
a#a+ardero*. 1ec<o e*to> re*on7 dentro "n f#oreo de tro%!eta*. Lo* %L*ico* de# ro co%en)aran
"n ani%ado !re#"dio & do* "Ciere* con @ara* +#anca* *a#ieron !or #a !"erta con #ento & %aCe*t"o*o
!a*o. I+an *eg"ido* !or "n oficia# I"e ##e@a+a #a %a)a %"nici!a#> tra* e# c"a# @ena otro con #a
E*!ada de #a Ci"dadF #"ego @ario* a#g"aci#e* de #a g"arnici7n de #a ci"dad> con "nifor%e de ga#a> &
con di@i*a* en #a* %anga*. (ena #"ego e# re& de ar%a* de #a Darretera> con *" ta+ardoF #o *eg"an
@ario* ca+a##ero* de# BaEo> cada "no con "na cinta +#anca en #a %angaF #"ego *"* e*c"dero*F
de*!"J* #o* C"ece*> con *"* toga* e*car#ata* & *"* cofia*F #"ego e# #ord gran canci##er de Ing#aterra>
con *" toga e*car#ata> a+ierta !or de#ante &> or#ada de !ie# +#anca con %anc<a* negra*F #"ego "na
co%i*i7n de regidore* con *"* ca!a* e*car#ata> & #"ego #o* !rinci!a#e* de #a* diferente* co%!aEa*
c@ica* en traCe de cere%onia. De*!"J* @enan doce ca+a##ero* france*e*> con e*!#Jndido*
ata@o*> con*i*tente* en C"+one* de da%a*co +#anco #i*tado de oro> ca!a* corta* de tercio!e#o
car%e*> forrada* de tafet:n @io#eta & ca#)a* co#or carne> & co%en)aron a de*cender !or #a
e*ca#inata. Eran e# *JI"ito de# e%+aCador francJ*> e i+an *eg"ido* !or doce ca+a##ero* de# *JI"ito
de# e%+aCador e*!aEo#> @e*tido* de tercio!e#o negro *in ningLn adorno. En !o* de J*to* @enan
@ario* i%!ortante* no+#e* ing#e*e* con *"* *er@idore*.
0inti7*e dentro f#oreo de tro%!eta*> & e# to de# !rnci!e> e# f"t"ro gran d"I"e de 0o%er*et> *a#i7 de
#a @erCa> ata@iado con "n C"+7n de +rocado negro & "na ca!a de ra*o car%e* con f#ore* de oro> &
ri+eteada con redeci##a* de !#ata. (o#@i7*e> *e I"it7 #a gorra adornada con !#"%a*> inc#in7 *"
c"er!o en !rof"nda re@erencia & e%!e)o a retroceder de e*!a#da*> *a#"dando a cada e*ca#7n.
0ig"i7 !ro#ongado *on de tro%!eta* & #a !roc#a%aci7nM UOPa*o a# a#to & !odero*o *eEor Ed"ardo
Prnci!e de Ga#e*PU En #o a#to de #o* %"ro* de !a#acio !rorr"%!i7 en e*trJ!ito atronador "na #arga
<i#era de roCa* #eng"a* de f"egoF #a gente a!iEada en e# ro e*ta##7 en !otente r"gido de +ien@enida>
& To% Cant&> ca"*a & <Jroe de todo aI"e##o> a!areci7 a #a @i*ta> e inc#in7 #e@e%ente *" !rinci!e*ca
ca+e)aM
I+a %agnfica%ente @e*tido con "n C"*ti##o de ra*o +#anco> con !ec<era de ti*L !Lr!"ra> *a#!icado
de dia%ante* & ri+eteado de ar%iEo. 0o+re e*to ##e@a+a "na ca!a de +rocado +#anco con #a corona
Pgina 25
Jessica Cecilia Guerra Morales
de tre* !#"%a*> forrada de ra*o a)"#> adornada con !er#a* & !iedra* !recio*a* & *"Ceta con "n
+roc<e de +ri##ante*. De *" c"e##o !enda #a orden de #a Darretera & @aria* condecoracione* rea#e*
de !a*e* eHtranCero*> & cada @e) I"e #e da+a #a #")> #a* Co&a* re*!#andecan con de*#"%+rante*
de*te##o*. OO<> To% Cant&> nacido en "n co+erti)o> ed"cado en #o* arro&o* de Londre*>
fa%i#iari)ado con #o* andraCo* & #a *"ciedad & #a %i*eriaP> OI"J e*!ect:c"#o e* J*teP
Captulo 3 - La$ pena$ del prncipe
DeCa%o* a Do<n Cant& arra*trando a# @erdadero !rnci!e <acia Offa# Co"rt> con "na r"ido*a &
regociCada t"r+a !i*:ndo#e #o* ta#one*. En e##a *7#o <"+o "na !er*ona I"e +rind7 "na !a#a+ra
rogando !or e# ca"ti@o> & no #e <icieron ca*oM tan grande era e# t"%"#to I"e a!ena* inc#"*o *e o&7.
Contin"7 e# !rnci!e #"c<ando !or *" #i+ertad & !rote*tando contra e# trata%iento I"e *"fra> <a*ta
I"e Do<n Cant& !erdi7 #a !oca !aciencia I"e #e I"eda+a & con re!entino f"ror #e@ant7 *" garrote
de ro+#e *o+re #a ca+e)a de# !rnci!e. E# Lnico defen*or de# c<ico *a#t7 !ara detener e# +ra)o de#
<o%+re> & e# go#!e dio en *" !ro!ia %"Eeca. Cant& r"gi7M
RS2"iere* entro%eterteT OP"e* ten t" reco%!en*aP
0" garrote *e e*tre##7 en #a ca+e)a de# %ediador. 0e o&7 "n ge%ido> "na for%a o!aca *e <"ndi7 en
tierra entre #o* !ie* de #a %"c<ed"%+re> & "n %o%ento de*!"J* &aca *o#a en #a o*c"ridad. La
t"r+a contin"7> *in I"e *" di@er*i7n f"era !ert"r+ada !or e*te e!i*odio.
. !oco e# !rnci!e *e encontr7 en #a %orada de Do<n Cant&> con #a !"erta cerrada a #o*
entre%etido*. . #a @aga #") de "na @e#a de *e+o> encaCada en "na +ote##a> de*c"+ri7 #o* ra*go*
!rinci!a#e* de# re!"gnante t"g"rio> & ta%+iJn #o* de *"* oc"!ante*M Do* de*greEada* %"c<ac<a* &
"na %"Cer de edad %ad"ra en c"c#i##a* contra #a !ared en "n rinc7n> con e# a*!ecto de ani%a#e*
<a+it"ado* a #o* %a#o* trato* & en e*e %o%ento e*!er:ndo#o* & te%iJndo#o*. De otro rinc7n *a#i7
"na +r"Ca *eca> con e# !e#o cano*o re@"e#to & !er@er*o* oCo*. Do<n Cant& #e diCo a J*taM
RE*!era> tene%o* +"ena %oCiganga. No #a e*tro!ee* <a*ta I"e #a <a&a* di*fr"tadoF de*!"J*> I"e
*ea t" %ano tan !e*ada co%o I"iera*. .cJrcate> ra!a)F a<ora re!ite t"* tontera*> *i no *e te <an
o#@idado. Di t" no%+re. S2"iJn ere*T
La ofendida *angre *"+i7 "na @e) %:* a #a* %eCi##a* de# !eI"eEo !rnci!e> & J*te #an)7 "na %irada
fir%e e indignada a# ro*tro de# <o%+re & diCoM
RMa#a crian)a e* en "no co%o tL %andar%e <a+#ar. Te digo a<ora> co%o te <e dic<o ante*> *o&
Ed"ardo> Prnci!e de Ga#e*> & ningLn otro.
La *or!re*a a!a+"##ante de e*ta conte*taci7n c#a@7 #o* !ie* de #a @ieCa a# *"e#o & #a deC7 ca*i *in
a#iento. Mir7 a# !rnci!e con e*tL!ido a*o%+ro> #o I"e di@irti7 tanto a# +andido de *" <iCo I"e #o <i)o
re@entar en "n r"gido de ri*a. Ma* e# efecto f"e di*tinto en #a %adre & en #a* <er%ano* de To%
Cant&. 0" te%or a #o* daEo* cor!ora#e* dio !a*o a "na !reoc"!aci7n de di*tinta e*!ecie. 0e
ade#antaron con #o* ro*tro* af#igido* & de*a#entado*> eHc#a%andoM
ROO<> !o+re To%> !o+re niEoP La %adre ca&7 de rodi##a* ante e# !rnci!e> !"*o *"* %ano* *o+re #o*
<o%+ro* de# niEo & entre #a* #:gri%a* I"e a*o%a+an a *"* oCo* %ir7 an*io*a%ente *" ro*tro.
L"ego diCoM
Pgina 26
Jessica Cecilia Guerra Morales
ROO<> %i !o+re niEoP O3ina#%ente t"* necia* #ect"ra* <an tenido *" efecto & te <an tra*tornado e#
C"icioP O.&P SPor I"J te aferra+a* a e##a* c"ando tanto te !re@ena &o en contraT O1a* de*garrado
e# cora)7n de t" %adreP
E# !rnci!e #a %ir7 & diCo d"#ce%enteM
RT" <iCo e*t: +ien & no <a !erdido e# C"icio> +"ena %"Cer. Con*"J#ate. L#J@a%e a# !a#acio donde *e
<a##a> & e# re&> %i !adre> te #o de@o#@er: in%ediata%ente.
RSE# re& t" !adreT OO<> <iCo %oP No diga* e*a* !a#a+ra*> I"e !"eden traerte #a %"erte> & #a r"ina
!ara todo* #o* I"e e*t:n cerca de ti. 0ac"de e*e <orri+#e *"eEo. Reco+ra t" !o+re %e%oria
errante. Mra%e. SNo *o& &o t" %adre> #a I"e te <a dado e# *er & tanto te <a a%adoT
E# !rnci!e %o@i7 #a ca+e)a & diCo !e*aro*oM
RDio* *a+e I"e %e d"e#e af#igir t" cora)7n>> !era @erdadera%ente n"nca <e @i*to t" cara ante*.
La %"Cer ca&7 *entada a# *"e#o> &> c"+riJndo*e #o* oCo* con #a* %ano*> a+ri7 !a*o a de*garradore*
*o##o)o* & #a%ento*M
RO2"e *iga e# e*!ect:c"#oP Rgrit7 Cant&R. OE<> NanP OE<> BetP OMo)"e#a* *in %oda#e*P SE*t:i* en
!ie en !re*encia de# !rnci!eT ODe rodi##a*> <e) de %endiga*> & <aced#e re@erenciaP
Contin"7 e*to con "na gro*era carcaCada. La* %"c<ac<a* e%!e)aron a *"!#icar t%ida%ente !or
*" <er%ano> & Nan diCoM
RDJCa#o I"e *e ac"e*te> !adreF I"e de*can*e> & e# *"eEo c"rar: *" #oc"ra. 1a)#o> te #o r"ego.
RO1a)#o> !adreP RdiCo BetRF e*t: %:* can*ado I"e de ordinario. MaEana @o#@er: a *er J# %i*%o> &
%endigar: con di#igencia> & no @o#@er: a ca*a con #a* %ano* @aca*.
E*ta o+*er@aci7n a!ag7 #a Co@ia#idad de# !adre> & #e record7 e# negocio. (o#@i7*e enoCado a#
!rnci!e> & diCoM
RMaEana tene%o* I"e !agar do* !eniI"e* a# d"eEo de e*te ag"Cero> do* !eniI"e*> ad@iJrte#o>
todo e*te dinero !or %edio aEo de renta> de #o contrario *a#dre%o* f"era de aI". M"e*tra #o I"e
<a* re"nido* %endigando.
E# !rnci!e conte*t7M
RNo %e ofenda* con t"* *7rdido* a*"nto*. Te @"e#@o a decir I"e *o& e# <iCo de# re&.
/n recio go#!e> de #a anc<a !a#%a de Cant& en e# <o%+ro de# niEo #o %and7 ta%+a#e:ndo*e a #o*
+ra)o* de #a +"ena %"Cer de Cant&> I"ien #o e*trec<7 contra *" *eno> & #o defendi7 de "na @io#enta
##"@ia de !"Eeta)o* & +ofetada*> inter!oniendo *" !ro!ia !er*ona. La* a*"*tada* %"c<ac<a* *e
retiraron a *" rinc7n> !ero #a a+"e#a a@an)7 %"& *o#cita !ara a*i*tir a *" <iCo. E# !rnci!e *e *e!ar7
de #a *eEora Cant& eHc#a%andoM
RNo <a* de !adecer tL !or %i ca"*a> *eEora. DeCa I"e e*o* cerdo* <agan #o I"e I"ieran con%igo
*o#o.
Pgina 3?
Jessica Cecilia Guerra Morales
E*ta* !a#a+ra* enco#eri)aron a #o* cerdo* a ta# grado I"e !"*ieron %ano* a #a o+ra *in !Jrdida de
tie%!o. Entre a%+o* a!a#earon @igoro*a%ente a# niEo> & #"ego dieron "na go#!i)a a #a* niEa* & a
*" %adre !or <a+er %o*trado co%!a*i7n de #a @cti%a.
O.<ora RdiCo Cant&R> a #a ca%a todo*P La di@er*i7n %e <a fatigado.
.!ag7*e #a @e#a & *e aco*t7 #a fa%i#ia. En c"anto #o* ronI"ido* de# Cefe de #a ca*a & de *" %adre
%o*traron I"e e*ta+an dor%ido*> #a* %"c<ac<a* *e de*#i)aron adonde &aca e# !rnci!e & #o
re*g"ardaron tierna%ente de# fro con !aCa & andraCo*F & *" %adre ta%+iJn *e de*#i)7 <acia J#> & #e
a#i*7 e# !e#o> & ##or7 *o+re J#> %ientra* *"*"rra+a en *"* odo* entrecortada* !a#a+ra* de con*"e#o
& co%!a*i7n. 1a+a g"ardado ade%:* "n +ocado !ara I"e #o co%iera> %a* #o* do#ore* de# niEo #e
<a+an I"itado todo a!etito> !or #o %eno* de %endr"go* negro* e in*!ido*. E*ta+a con%o@ido !or
#a +ra@a & co*to*a defen*a I"e <a+a <ec<a de J#> & !or *" con%i*eraci7n> & #e dio #a* gracia* con
!a#a+ra* %"& no+#e* & !rinci!e*ca* & #e rog7 I"e *e f"era a dor%ir & trata*e de o#@idar *"* !ena*.
A aEadi7 I"e e# re&> *" !adre> no deCara *in reco%!en*a *" #ea# +ene@o#encia & de@oci7n. E*te
retorno a *" U#oc"raU de*garr7 de n"e@o e# cora)7n de e##a> I"e #o @o#@i7 a e*trec<ar "na & otra @e)
contra *" !ec<o> & #"ego *e @o#@i7 a *" ca%a> a<ogada en #:gri%a*.
Mientra* &aca !en*ando & #a%ent:ndo*e e%!e)7 a de*#i)ar*e en *" %ente #a idea de I"e en
aI"e# niEo <a+a a#go indefini+#e de I"e careca To% Cant&> #oco o c"erdo. No !odia de*cri+ir#o> no
!oda decir eHacta%ente I"J era> &> *in e%+argo> *" ag"do in*tinto %aterna# !areca detectar#o &
!erci+ir#o. SA *i e# niEo no f"era> de*!"J* de todo> rea#%ente *" <iCoT OO<> a+*"rdoP Ca*i *onri7
ante e*ta idea> a !e*ar de *"* !e*are* & de *"* !ro+#e%a*. 0in e%+argo> era "na idea I"e no
ceda> *ino I"e !er*i*ta en do%inar#a. La !er*eg"a> #a <o*tiga+a> *e aferra+a a e##a> & *e nega+a
a *er de*ec<ada o ignorada. Por fin> !erci+i7 I"e no <a+ra *o*iego !ara e##a <a*ta I"e idea*e "na
!r"e+a I"e de%o*trara c#ara%ente & *in d"da *i aI"e# %"c<ac<o era *" <iCo o no> & a*
de*@anecer e*ta* fatigo*a* & ator%entadora* d"da*. O.<> *P> J*te era *enci##a%ente e# %eCor
ca%ino !ara *a#ir de# !ro+#e%a> a* I"e !"*o *" %ente a tra+aCar de in%ediato !ara "rdir #a !r"e+a.
Pero era %"c<o %:* f:ci# !ro!onJr*e#o I"e con*eg"ir#o.
Dio @"e#ta* en *" ca+e)a "na tra* otra a !ro%etedora* !r"e+a* !ero *e @io o+#igada a de*ec<ar#a*
toda*M ning"na de e##a* era co%!#eta%ente *eg"ra> a+*o#"ta%ente !erfectaF & "na i%!erfecta no
!oda *ati*facer#a. E@idente%ente> *e ro%!a #a ca+e)a en @anoF era ca*i *eg"ro I"e tendra I"e
deCar e# a*"nto. Mientra* !a*a+a !or *" %ente e*te de!ri%ente !en*a%iento> *" odo ca!t7 #a
re*!iraci7n reg"#ar de# niEo> & *"!o I"e *e <a+a dor%ido. A %ientra* e*c"c<a+a #a re*!iraci7n
aco%!a*ada> f"e interr"%!ida !or "n #e@e grito de *o+re*a#to> co%o e# I"e *e e%ite en "n *"eEo
!ert"r+ado.
E*te *"ce*o ca*"a# #a ar%7 in*tant:nea%ente de "n !#an I"e @a#a %:* I"e toda* *"*
%aI"inacione* co%+inada*. .# !"nto *e !"*o fe+ri#%ente> !ero *i#encio*a%ente> a tra+aCar> a
encender de n"e@o *" @e#a> diciJndo*eM U0i entonce* #o <"+iera @i*to #o <a+ra *a+ido. De*de aI"e#
da> c"ando era !eI"eEo> en I"e #a !7#@ora e*ta##7 en *" cara> no <a *ido *o+re*a#tado de !ronto>
ni de *"* *"eEo* ni de *"* !en*a%iento*> *in ##e@ar*e #a* %ano* a #o* oCo*> co%o #o <i)o aI"e# da>
& no co%o #o <aran otro*> con #a* !a#%a* <acia dentro> *ino *ie%!re con #a* !a#%a* <acia f"era.
Lo <e @i*to cien @ece*> & no <a @ariado n"nca ni fa##ado n"nca. O0> !ronto #o *a+rJ> a<oraPU
Para e*to *e <a+a e*c"rrido <aca e# niEo dor%ido con #a @e#a ta!ada con #a %ano.
C"idado*a%ente> con ca"te#a> *e inc#in7 *o+re J#> ca*i *in re*!irar> en *" re!ri%ida eHcitaci7n> & de
!ronto #e acerc7 #a #") a #a cara & go#!e7 e# *"e#o con #o* n"di##o* C"nto a# odo de# niEo. Lo* oCo* de
Pgina 31
Jessica Cecilia Guerra Morales
J*te *e a+rieron a*o%+rado*> & dirigi7 "na %irada !er!#eCa en torno> !ero no <i)o ningLn
%o@i%iento e*!ecia# con *"* %ano*.
La !o+re> %"Cer f"e <erida *in co%!a*i7n !or #a *or!re*a & e# do#or> !ero con*ig"i7 oc"#tar *"*
e%ocione* & ca#%ar a# niEo <a*ta dor%ir#o de n"e@o. L"ego *e de*#i)7 a!arte & <a+#7 con*igo
%i*%a> #a*ti%o*a%ente> *o+re e# de*a*tro*o re*"#tado de *" eH!eri%ento.
Trata+a de creer I"e #a #oc"ra de *" To% <a+a de*a!arecido *" <a+it"a# ade%:n> !ero no !oda
con*eg"ir#o.
RNo R*e diCoRF *"* %ano* no e*t:n #oca*> no !odran <a+er o#@idado en tan !oco tie%!o "n <:+ito
tan @ieCo. OO<> e* "n tri*te da !ara %P
No o+*tante> #a e*!eran)a era a<ora tan !ertina) co%o ante* #o <a+a *ido #a d"daF no !oda
ace!tar e# @eredicto de #a !r"e+a. Tena I"e intentar#o de n"e@o Re# fraca*a de+e <a+er *ido *7#o
"n accidenteR. .* de*!ert7 a# niEo "na *eg"nda & "na tercera @e)> a inter@a#o*> con e# %i*%o
re*"#tado I"e arroC7 #a !ri%era !r"e+aF #"ego *e arra*tr7 <a*ta> *" ca%a & *e d"r%i7 ang"*tiada>
diciendoM
ROPero no !"edo ren"nciar a J#> o<> no> no !"edo> no !"edoF de+e *er %i <iCoP
1a+iendo ce*ado #a* interr"!cione* de #a !o+re %adre> & <a+iendo !erdido grad"a#%ente #o*
do#ore* de# !rnci!e *" !oder de !ert"r+ar#o> !or fin #a eHtre%a fatiga cerr7 *"* oCo* en "n *"eEo
!rof"ndo & re!arador. Tran*c"rri7 <ora tra* <ora> & *ig"i7 d"r%iendo co%o "n +endito. .* !a*aron
c"atro o cinco <ora*. Entonce* *" *o!or e%!e)7 a a#igerar*e. De !ronto> entre de*!ierto &
dor%ido> +a#+"ce7M
RO0ir Ki##ia%P
A a# ca+o de "n %o%entoM
RO1o#a> *ir Ki##ia% 1er+ertP (en ac: & e*c"c<a e# *"eEo %:* raro I"e... O0ir Ki##ia%P SE*c"c<a*T
O(a&aP 1e *oEado I"e %e con@erta en %endigo> &... O1o#aP OG"ardia*P O0ir Ki##ia%P OC7%oP SNo
<a& aI" ningLn a&"da de c:%araT O.<P... . fe %a I"e...
RS2"J te aI"eCaT R!reg"nt7 "n *"*"rro C"nto : J#R. S. I"iJn ##a%a*T
R. *ir Ki##ia% 1er+ert. S2"iJn ere* tLT
RSAoT S2"iJn <a+ra de *er *ino t" <er%ana NanT O.<> To%P 0e %e <a+a o#@idado. E*t:* toda@a
#oco. OPodrJ niEoP E*t:* toda@a #oco. O2"e no <"+iera de*!ertado de n"e@o !ara @er#oP Pero te
r"ego I"e contro#e* t" #eng"a> *i no> no* %atar:n a todo* a go#!e*.
E# a*"*tado !rnci!e *e incor!or7 !arcia#%ente de "n *a#to> !ero "n fi#o*o rec"erdo de *"*
do#orido* %ie%+ro* #o <i)o @o#@er en * & *e <"ndi7 de n"e@o en #a *"cia !aCa con "n ge%ido & #a
eHc#a%aci7nM
RO.& de %P OEntonce* no era "n *"eEoP
En "n %o%ento toda #a gra@e !ena & #a %i*eria I"e e# *"eEo <a+a de*terrado ca&eron de n"e@a
*o+re J#> & co%!rendi7 I"e &a no era "n !rnci!e %i%ado en "n !a#acio> con #o* adoradore* oCo*
de "na naci7n en J#> *ino "n %endigo> "n !aria> @e*tido de <ara!o*> !ri*ionero en "n antro digno
*o#o de ani%a#e* & @i@iendo con %endigo* & #adrone*.
Pgina 32
Jessica Cecilia Guerra Morales
En %edio de *" do#or co+r7 conciencia de a#egre* r"ido & @oce*> en a!ariencia *7#o> a "na o do*
%an)ana* de di*tancia. .# %o%ento *e *intieron @ario* go#!e* a #a !"ertaF Do<n Cant& ce*7 de
roncar & diCoM
RS2"iJn ##a%aT S2"J I"iera*T /na @o) conte*t7M
RS0a+e*> *o+re I"iJn <a* deCado caer t" garroteT
RNo. Ni #o *J ni %e i%!orta.
RP"ede I"e !ronto ca%+ie* de o!ini7n> & *i I"iere* *a#@ar t" c"e##o> *7#o <"&endo> !"ede*
*a#@arte. En e*te %o%ento e# <o%+re e*t: entregando e# e*!rit". OE* e# c"ra> e# !adre .ndrJ*P
RODio* *antoP ReHc#a%7 Cant&. De*!ert7 a *" fa%i#ia & ordeno :*!era%enteRM O.rri+a todo* &
<"&a%o*> o I"edao* aI" a %orirP
.!ena* cinco %in"to* %:* tarde #a fa%i#ia Cant& e*ta+a en #a ca##e> & <"&endo !ara *a#@ar #a @ida.
Do<n Cant& a*a a# !rnci!e !or #a %"Eeca & #o <aca correr !or e# o*c"ro ca%ino <aciJndo#e en @o)
+aCa e*ta ad@ertenciaM
ROC"idado con t" #eng"a> #oco in*en*ato> & no diga* n"e*tro no%+reP Ao to%arJ "n no%+re n"e@o>
de in%ediato> !ara engaEar e# o#fato de #o* !erro* de #a #e&. OC"idado con t" #eng"a> te #o ordenoP
Gr"E7 e*ta* !a#a+ra* a# re*to de #a fa%i#iaM
R0i !or ca*"a#idad no* *e!ara%o*> I"e cada c"a# @a&a a# P"ente de Londre*F e# I"e ##eg"e <a*ta
#a L#ti%a tienda de ro!a de# P"ente> I"e e*!ere a## a #o* de%:*> #"ego todo* C"nto* <"ire%o* a
0o"t<wark.
En e*e %o%ento #a !artida *a#i7 de re!ente de #a o*c"ridad a #a #")> & no *7#o a #a #")> *ino a#
centro de "na %"#tit"d de gente* I"e canta+an> +ai#a+an & @ocifera+an a!iEada* en e# frente de#
ro. 1a+a "na <i#era de fogata* I"e *e eHtenda !or a%+o* #ado* de# T:%e*i* <a*ta donde
a#can)a+a #a @i*ta. E# P"ente de Londre* e*ta+a i#"%inado> #o %i*%o I"e e# P"ente de 0o"t<wark.
Todo e# ro +ri##a+a con #o* f"#gore* & e# #"*tre de #a* #"ce* de co#ore*F & con*tante* e*ta##ido* de
f"ego* artificia#e* ##ena+an #o* cie#o* con "na intrincada %e)c#a de e*!#endore* & de "na e*!e*a
##"@ia de c<i*!a* de*#"%+rante* I"e ca*i con@ertan #a noc<e en daF !or doI"iera> <a+a gr"!o* de
C"erg"i*ta*F todo Londre* !areca e*tar a##.
Do<n Cant& #an)7 "n f"rio*o C"ra%ento & orden7 #a retirada> !ero era de%a*iado tarde. Q# & *" tri+"
f"eron de@orado* !or aI"e##a a+igarrada co#%ena <"%ana e irre%edia+#e%ente *e!arado* "no* de
otro* en "n in*tante. No e*ta%o* con*iderando a# !rnci!e !arte de #a tri+"F Cant& *eg"a
reteniJndo#o con e# !"Eo. E# cora)7n de# !rnci!e #ati7 ace#erado !or #a e*!eran)a de e*ca!ar*e.
/n fornido +arI"ero> +a*tante eHcitado !or e# #icor> f"e e%!"Cado r"da%ente !or Cant& en *"
e*f"er)o !or a+rir*e !a*o a tra@J* de #a %"#tit"dF !"*o *" enor%e %ano en e# <o%+ro de Cant& &
diCoM
RSD7nde tan de !ri*a> a%igoT SCorro%!e* t" a#%a con a*"nto* *7rdido* c"ando todo* #o*
<o%+re* #ea#e* & fie#e* e*t:n de fie*taT
RMi* a*"nto* *on %o*F no te conciernen Rre*!ondi7 Cant& :*!era%enteR. 2"ita #a %ano & dJCa%e
!a*ar.
Pgina 33
Jessica Cecilia Guerra Morales
RP"e* J*a e* t" ndo#e> no !a*ar:* <a*ta I"e <a&a* +e+ido a #a *a#"d de# Prnci!e de Ga#e*F &o te
#o %ando RdiCo e# +arI"ero cerr:ndo#e re*"e#ta%ente e# !a*o.
RODa%e #a co!a> !"e*> & a!re*Lrate> a!re*LrateP
Para entonce* *e <a+a de*!ertado e# interJ* de otro* C"erg"i*ta*> I"e eHc#a%aronM
ROLa co!a> #a co!aP 1aced I"e e# +ri+7n %a#geni"do +e+a en #a co!a> *i no> #o ec<are%o* de !a*to
a #o* !ece*.
TraCeron "na enor%e co!aF e# +arI"ero> a*iJndo#a !or "na de *"* a*a* & con *" otra %ano
*o*teniendo e# eHtre%o de "na *er@i##eta i%aginariaF *e #o !re*ent7 a Cant& de %anera c"%!#ida &
tradiciona# E*te t"@o I"e a*ir e# a*a contraria con "na de *"* %ano* & I"itar #a ta!a con #a otra>
confor%e a #a antig"a co*t"%+re> ,;- #o c"a# deC7 "n *eg"ndo #a* %ano* #i+re* a# !rnci!e> de*de
#"ego. No !erdi7 e# tie%!o> *ino I"e *e *"%ergi7 entre e# +o*I"e de !ierna* I"e #o rodea+a &
de*a!areci7. /n %o%ento de*!"J* no <a+ra *ido %a* difci# de <a##ar> +aCo aI"e# agitado %ar de
@ida> *i *"* o#eada* <"+ieran *ido #a* de# .t#:ntico & e# niEo "na %oneda !erdida.
Pronto *e dio c"enta de e*to> & a# in*tante *e oc"!7 de *"* !ro!io* a*"nto*> *in acordar*e %:* de
Do<n Cant&. 0e dio c"enta ta%+iJn de otra co*a> a *a+er> I"e "n fingido Prnci!e de Ga#e* e*ta+a
*iendo fe*teCado !or #a ci"dad> en *" #"gar. 3:ci#%ente co#igi7 I"e e# niEo %endigo> To% Cant&> *e
<a+a a!ro@ec<ado de#i+erada%ente de aI"e##a e*t"!enda o!ort"nidad & *e <a+a con@ertido en
"*"r!ador.
Por con*ig"iente> no !oda *eg"ir %:* I"e "n r"%+oM encontrar e# ca%ino <acia e# .&"nta%iento>
dar*e a conocer & den"nciar a# i%!o*tor. Ta%+iJn re*o#@i7 I"e a To% *e #e de+era conceder "n
tie%!o ra)ona+#e !ara #a !re!araci7n de *" :ni%a> & de*!"J* *er co#gado> arra*trado &
de*c"arti)ado> confor%e a #a #e& & e# "*o de #a J!oca> en ca*o* de a#ta traici7n.
&5(L) COP) DEL )MOR
La co!a de# a%or> & #a* c"rio*a* cere%onia* I"e *e o+*er@a+an a# +e+er de e##a> *on anteriore* a
#a <i*toria de Ing#aterra. Parece I"e todo e##o e* i%!ortaci7n dane*a. 1a*ta donde !"eda *a+er*e>
#a co!a de# a%or *ie%!re *e <a +e+ido en #o* +anI"ete* ing#e*e*. La tradici7n no* re#ata #a
cere%onia de e*ta %aneraM en #o* tie%!o* !ri%iti@o*> *e tena gran c"idado de I"e #a* do* %ano*
de a%+o* +e+edore* e*t"@ie*en oc"!ada*F %ientra* e# *"!#icante !eda e# a%or & #a fide#idad a #a
a%ada> e##a a!ro@ec<a+a #a o!ort"nidad !ara c#a@ar#e "n !"Ea#.
Captulo 3I - En el )!untaiento
La fa#La rea#> *eg"ida de *" e*!#Jndida f#oti##a> *e enca%in7 %aCe*t"o*a%ente !or e# T:%e*i* a+aCo
entre #a %araEa de +ote* i#"%inado*. E# aire e*ta+a cargado de %L*icaF & #a* ori##a* de# ro
tre%o#ando !or #a a#egra de #a* ##a%arada*F #a #eCana ci"dad *e tenda en e# *"a@e re*!#andor
#"%ino*o de *"* inconta+#e* <og"era* in@i*i+#e*F !or enci%a de e##a *e e#e@a+an a# cie#o %"c<a*
e*+e#ta* e*!ira#e*> incr"*tada* de #"ce* cente##eante*> I"e en *" #eCana !arecan enCo&ada* #an)a*
Pgina 3
Jessica Cecilia Guerra Morales
arroCada* a #o a#to. . %edida I"e na@ega+a #a f#oti##a> era *a#"dada de*de #a* %:rgene* con "n
contin"o c#a%or de @i@a* e ince*ante* cente##a* & tr"eno* de #a arti##era.
Para To% Cant&> %edio enterrado en *"* a#%o<adone* de *eda> e*to* *onido* & e*te e*!ect:c"#o
eran "na %ara@i##a inefa+#e%ente *"+#i%e & a*o%+ro*a. Para *"* a%ig"ita*> I"e i+an a *" #ado> #a
!rince*a I*a+e# & #ad& D"ana Gre&> no eran nada.
L#egada a Dowgate> #a f#oti##a *"+i7 !or e# #%!ido Ka#+rook> c"&o ca"ce ##e@a a<ora do* *ig#o*
oc"#to a #a @i*ta +aCo terreno* edificado*> <acia B"ck#er*+"r&> deCando atr:* ca*a* & !a*ando +aCo
!"ente* ##eno* de C"erg"i*ta* & +ri##ante%ente i#"%inado*F !or fin @ino a detener*e en "na d:r*ena>
donde e*t: a<ora Barge Aard> en e# centro de #a antig"a ci"dad de Londre*. To% de*e%+arc7> & J#
& *" @i*to*o corteCo cr")aron C<ea!*ide> e <icieron "n corto !a*eo entre #a D"dera (ieCa & #a ca##e
Ba*ing<a##> <a*ta e# .&"nta%iento..
To% & *"* da%ita* f"eron reci+ido* con e# de+ido cere%onia# !or e# a#ca#de & #o* !rinci!a#e* de #a
ci"dad> con *"* cadena* de oro & *"* traCe* de ga#a e*car#ata> & f"eron cond"cido* +aCo "n rico
do*e# cere%onia# *it"ado en #o a#to de# gran *a#7n> !recedido* !or <era#do* <aciendo #a !roc#a%a> &
!or #a Ma)a & #a E*!ada de #a Ci"dad. Lo* #ore* & #a* da%a* I"e <a+an de a*i*tir a To% & a *"*
do* !eI"eEa* a%iga* to%aron *" #"gar detr:* de *"* *i##a* corre*!ondiente*.
En "na %e*a %:* +aCa to%aron a*iento #o* grande* de #a corte> con otro* <"J*!ede* de no+#e
condici7n> & #o* %agnate* de #a ci"dad. Lo* co%"ne* oc"!aron *"* #"gare* en %"#tit"d de %e*a*
en e# !i*o !rinci!a# de# *a#7n. De*de *" a@entaCado #"gar> #o* gigante* Gog & Magog> antig"o*
g"ardiane* de #a ci"dad> conte%!#a+an e# e*!ect:c"#o con oCo* fa%i#iari)ado* con J# de*de
tie%!o* in%e%oria#e*. 0e o&7 "n toI"e de c#arn & "na !roc#a%a> & "n de*!en*ero gordo a!areci7
!or #a !ared i)I"ierda> *eg"ido de *"* a&"dante*> I"e ##e@a+an con i%!re*ionante *o#e%nidad "n
regio *o#o%i##o de +"e&> <"%eante & di*!"e*to a *er trinc<ado.
De*!"J* de #a* oracione*> To%> &a in*tr"ido> *e #e@ant7 R& con J# todo* #o* a## !re*ente*R & +e+i7
de "na !ortento*a co!a con #a !rince*a I*a+e#F #a !a*7 #"ego a #ad& D"ana Gre& & de*!"J* circ"#7
!or toda #a a*a%+#ea. .* co%en)7 e# +anI"ete.
. %edianoc<e e# fe*tn e*ta+a en *" a!ogeo. L"ego @ino "no de e*o* !intore*co* e*!ect:c"#o*>
tan ad%irado* en aI"e##o* antig"o* tie%!o*. .Ln eHi*te "na de*cri!ci7n de J# en e# *ing"#ar e*ti#o
de "n croni*ta I"e #o !re*enci7
U1a+iJndo*e#e* <ec<o e*!acio> !ronto entraron "n +ar7n & "n conde> ata@iado* a #a t"rca con
#argo* %anto* *a#!icado* de oroF *o%+reron de tercio!e#o car%e*> con grande* @"e#ta* de oroF
ceEan do* e*!ada*> ##a%ada* ci%itarra*> !endiente* de grande* ta<a#e* de oro. (enan de*!"J*
toda@a otro +ar7n & otro conde> con #argo* ro!aCe* de ra*o a%ari##o con ra&a* de @a*o +#anco a#
tra@J*> & en cada #i*ta +#anca traan otra de ra*o car%e*> a #a "*an)a r"*a> con *o%+rero* de !ie#
+#anca con %anc<a* negra*F cada "no de e##o* ##e@a+a "n <ac<a !eI"eEa en #a %ano & +ota* con
!&ke* ,!"nta* de ca*i "n !ie de #argo-> @"e#ta* <acia arri+a. A de*!"J* de e##o* @ena "n ca+a##ero>
#"ego e# #ord gran a#%irante> & con J# cinco no+#e* con C"+one* de tercio!e#o car%e*> e*cotado*
!or detr:* & !or de#ante <a*ta e# e*tern7n> *"Ceto* !or e# !"Eo con cadena* de !#ataF & *o+re e*to>
ca!a* corta* de ra*o car%e* & en #a* ca+e)a* *o%+rero* a #a %anera de #o* dan)ante*> con
!#"%a de fai*:n. Q*to* i+an @e*tido* a #a "*an)a !r"*iana. Lo* <ac<ero*> I"e eran cerca de "n
centenar> i+an de ra*o car%e* & @erde> co%o %oro*> *"* cara* negra*. (ena de*!"J* "n
%o%%ar&e. L"ego #o* %ini*tri#e*> di*fra)ado*> +ai#aronF & #ore* & da%a* +ai#aron ta%+iJn tan
de*afinada%ente> I"e era "n !#acer conte%!#ar#o*.U
Pgina 38
Jessica Cecilia Guerra Morales
A %ientra* To%> en *" e#e@ado a*iento> o+*er@a+a e*ta Ude*atinadaU dan)a> a+*orto en *"
ad%iraci7n de #a de*#"%+radora %e)c#a de co#ore* ca#eido*c7!ico* I"e ofreca e# arre%o#inado
tor+e##ino de @i*to*a* fig"ra*> e# andraCo*o !ero @erdadero Prnci!e de Ga#e* !roc#a%a+a *"*
derec<o* & *"* agra@io*> den"nciando a# i%!o*tor & c#a%ando entrada Oa #a* !"erta* de#
.&"nta%ientoP La %"c<ed"%+re go)a+a eHtraordinaria%ente con e# e!i*odio & *e a+a#an)a+a
de*n"c:ndo*e !ara @er a# !eI"eEo a#+orotador. Pronto e%!e)aron a +"r#ar*e & a %ofar*e de J#
con e# !ro!7*ito de incitar#o a %:* & %a&or di@ertida f"ria. L:gri%a* de tri*te)a #e *a#taron a #o*
oCo* !ero *e cont"@o & ret7 a #a t"r+a regia%ente. 0ig"ieron otra* +"r#a*> n"e@a* %ofa* #o
!"n)aron> & eHc#a%7M
RO* @"e#@o a decir> <ato de !err"c<o* indecente*> I"e *o& e# Pr%ci!e de Ga#e*F & tan a+andonado
& *o#o co%o e*to&> *in nadie I"e diga "na !a#a+ra a %i fa@or o %e a&"de en %i nece*idad> a"n a*
no %e de*!oCarJi* de %i derec<o> I"e <e de %antener.
XBien Dark%anX* t<en> Bo"*e Mort and 4en> $ T<e +ien Co@e* +ing* awa*t> $ On C<ate* to trine +&
Ro%e Co@e* dine $ 3or <i* #ong #i+ at #a*t. $ BingXd o"t +ien Mort* and to"re> and to"re> $ Bing o"t of
t<e Ro%e @i#e +ine> $ .nd to"re t<e Co@e t<at c#o&Xd &o"r d"d*> $ /!on t<e C<ate* to trine.X $ $ =XT<e
Eng#i*< Rog"e.X London> 1;;8.B
0ig"ieron <a+#ando> & en e# c"r*o de #a con@er*aci7n a!areci7 I"e UD"an 1o++*U no era ni con
%"c<o n"e@o rec#"ta> *ino I"e en tie%!o* !a*ado* *e <a+a adie*trado en #a c"adri##a. Refiri7#e*
*" L#ti%a <a)aEa> & c"ando diCo I"e U!or accidenteU <a+a %atado a "n <o%+re> eH!re*aron todo*
*" a!ro+aci7n> & a# aEadir e# +e##aco I"e e# <o%+re era c"ra> f"e a!#a"dido !or todo* & con todo*
t"@o I"e +e+er. Conocido* antig"o* #e *a#"da+an con a#egra & #o* no@ato* *e *entan org"##o*o*
de e*trec<ar#e #a %ano. Preg"nt:ron#e !or I"J <a+a !er%anecido a!artado tanto* %e*e*> & J#
re*!ondi7
RLondre* e* %eCor I"e e# ca%!o & %:* *eg"ro de*de <ace "no* aEo*> !orI"e #a* #e&e* *on %"&
d"ra* & *e !onen en !r:ctica con todo rigor. 0i no %e <"+iera oc"rrido e*e accidente> %e <a+ra
I"edado. 1a+a re*"e#to no @o#@er a a@ent"rar%e !or #a ca%!iEa> !ero e# UaccidenteU <a dado a#
tra*te con todo.
Preg"nt7 c":nta* !er*ona* fig"ra+an en #a c"adri##a> & e# Cefe de e##a re*!ondi7M
R(einticinco en nL%ero* redondo*. Lo* %:* de e##o* e*t:n aI" !ero #o* otro* *e enca%inan <acia
e# e*te> d"rante e# in@ierno. No*otro* @a%o* a ir en *" *eg"i%iento c"ando a%ane)ca.
RNo @eo a Ken entre #o* <onrado* <o%+re* I"e %e rodean. SD7nde e*tar:T
ROPo+re %"c<ac<oP .<ora *e a#i%enta de a)"fre> & <arto irritante !or cierto !ara "n !a#adar tan
de#icado. Lo %ataron en "na re&erta a %ediado* de# @erano.
ROC":nto #o *ientoP Ken era <o%+re de ta#ento & @a#ero*o.
RCierto I"e #o era. Be**> #a negra> *" *ocorrida> e* de #o* n"e*tro* toda@a> !ero *e <a ido <acia e#
e*te. M"c<ac<a #i*ta & de cond"cta ordenada. Nadie #a <a @i*to +orrac<a %:* de c"atro da* !or
*e%ana.
RLa rec"erdo %"& +ien aLn. Era %"& e*tricta> digna de todo enco%io. 0" %adre f"e a#go %:* #i+re
& %eno* e*cr"!"#o*a. /na +r"Ca t"r+"#enta> fea & de %a# car:cter> !ero adornada !or "n ta#ento
%"& *"!erior a #o co%Ln.
Pgina 3;
Jessica Cecilia Guerra Morales
RPor #o %i*%o #a !erdi%o*. 0" don de I"iro%ancia & otro* gJnero* de adi@inaci7n #e granCearon a#
fin no%+re & fa%a de +r"Ca. La #e& #a a*7 @i@a a f"ego #ento. Me con%o@i7> & *ent co%o "na
e*!ecie de tern"ra> @er de I"J %anera tan genti# *e enfrent7 con *" *"erte> +#a*fe%ando &
@it"!erando a toda #a %"#tit"d I"e a+*orta #a conte%!#a<a> %ientra* #a* ##a%a* *"+an #a%iJndo#e
#a cara & #e c<a%"*ca+an #o* !e#o* & c<i*!orrotea+an a#rededor de *" ca+e)a cana....
SB#a*fe%ando <e dic<oT OAa #o creo I"e +#a*fe%andoP 0i %i# aEo* @i@iera*> no oira* +#a*fe%ia*
%:* en *" !"nto O.&P 0" arte %"ri7 con e##a. 2"edan a<ora i%itacione* inoc"a* & *er@i#e*> !ero no
+#a*fe%ia* de @era*.
E# Cefe *"*!ir7 & otro tanto <icieron *"* o&ente*. Por "n in*tante ca&7 "na #o*a de *i#encio *o+re
todo* #o* re"nido*> !orI"e a"n #o* !aria* tan end"recido* co%o aI"J##o* no *on a+*o#"ta%ente
negado* a# *enti%iento> *ino I"e eH!eri%entan "na *en*aci7n f"ga) de af#icci7n a grande*
inter@a#o* & en circ"n*tancia* !artic"#ar%ente fa@ora+#e*> @er+igracia> en ca*o* co%o aI"J#> en I"e
e# genio & e# arte *e f"eron *in deCar <eredero. 0in e%+argo> "n inter%ina+#e trago en ronda no
tard7 en re*ta"rar #o* :ni%o* de #o* !#aEidero*.
RSLe* <a ido %a# a otro* de n"e*tro* a%igo*T R!reg"nt7 1o++*.
R. a#g"no*> *. 0o+re todo a #o* reciJn ##egado*> ta#e* co%o %endigo* <a%+riento* & *in <ogar>
I"e @aga+an !or e# %"ndo !orI"e #e* I"itaron #a* tierra* !ara con@ertir#a* en de<e*a* !ara o@eCa*.
0e dedicaron a !edir #i%o*na & f"eron a)otado*> a%arr:ndo#o* a "na carreta> de*n"do* de #a
cint"ra arri+a> <a*ta %anar#e* #a *angre. L"ego @o#@ieron a %endigar> #o* a)otaron otra @e) & #e*
cortaron "na oreCa. Mendigaron !or tercera @e) RSI"J i+an a <acer #o* !o+re* dia+#o*T & f"eron
%arcado* en #a* %eCi##a* con <ierro candente & #"ego @endido* co%o e*c#a@o*. 0e e*ca!aron> #o*
!e*caron & #o* a<orcaron. La <i*toria ter%in7 !ronto. Otro* <an e*ca!ado> %eno* %a#. (enid aI">
Aoke#> B"rn* & 1odge....> en*eEad @"e*tro* adorno*.
.@an)aron #o* a#"dido*> *e I"itaron #o* <ara!o* & deCaron a# de*c"+ierto #a* e*!a#da*> cr")ada* de
antig"a* co*t"ra*
antaEo.........................................................3'
.rte%"*.........................................................2
Cant&...........................................................13
co*t"ra*.......................................................3'
e*c#a@o........................................................35
Gracia..........................................................1;
CL+i#o............................................................35
%endigar.....................................................35
%onarca......................................................1;
!rnci!e.......................................................13
regia%ente..................................................11
Rode:+an#e.................................................18
*ana%ente..................................................1'
*ang"inaria*................................................36
te%+#ando...................................................1
ti!7grafo........................................................2
deCada* !or e# #:tigo. /no *e #e@ant7 e# !e#o & en*eE7 en donde antaEo t"@o #a oreCa i)I"ierdaF otro
en*eE7 "na %arca en e# <o%+ro> #a #etra (> & "na oreCa %"ti#ada. E# tercero diCoM
RAo *o& Aoke#> & f"i en otro tie%!o "n #a+rador !r7*!ero> con "na e*!o*a a%ante & c<iI"i##o*F &
a<ora *o& a#go %"& di*tinto !or %i e*tado & !rofe*i7n. Mi %"Cer & %i* <iCo* %"rieron. Ta# @e) e*tJn
en e# cie#o> o ta# @e)... en e# otro *itio... Pero> ODio* *ea #oadoP> &a no tienen nada I"e @er con
Ing#arterra. Mi +"ena %adre> I"e era de cond"cta intac<a+#e> trat7 de ganar*e e# !an a*i*tiendo a
#o* enfer%o*> !ero "no de e##o* *e %"ri7 *in I"e e# %Jdico *"!iera de I"J> & !or #o tanto I"e%aron
a %i %adre !or +r"Ca> %ientra* %i* niEo* #o conte%!#aron> gi%iendo. OLe& de Ing#aterraP OLe@antad
e# @a*o & +e+a%o* todo* C"nto* a #a *a#"d de #a* %i*ericordio*a* #e&e* ing#e*a*> I"e #a #i+raron de#
infierno de Ing#aterraP OGracia*> ca%arada*> gracia* a todo*P Ao !ed #i%o*na de ca*a en ca*a con
%i %"Cer> ##e@ando a #o* fa%J#ico* niEo*F !ero co%o e* "n de#ito tener <a%+re en Ing#aterra> no*
Pgina 3'
Jessica Cecilia Guerra Morales
de*n"daron & no* ##e@aron !or tre* !"e+#o* d:ndono* a)ote*. OBe+a%o* todo* otra @e) !or #a*
!iado*a* #e&e* ing#e*a*> !orI"e *" #:tigo *e +e+i7 #a *angre de %i Mara> & a* ##eg7 %"& !ronto *"
+endita #i+ertadP .<ora d"er%e en #a +endita tierra> a *a#@o de todo daEoF & #o* niEo*... Lo* niEo*>
%ientra* #a #e& %e i+a a)otando de !"e+#o en !"e+#o> *e %"rieron de <a%+re. OBe+ed> %"c<ac<o*>
+e+ed> a"nI"e no *ea %:* I"e "na gota> !or #o* !o+re* niEo* I"e no <icieron n"nca daEo a
nadieP Ao @o#@ a %endigar en +"*ca de "n %endr"go> & %e !"*ieron en #a !icota & !erd "na
oreCa... Mirad> aI" e*t: #o I"e de e##a I"eda. (o#@ a !edir #i%o*na> &> !ara I"e no *e %e o#@ide>
aI" tenJi* #o I"e re*to de #a otra. (o#@ otra @e)> & %e @endieron co%o e*c#a@o. .I"> en #a %eCi##a>
de+aCo de e*ta %anc<a> *i %e #a@ara> !odrai* @er #a 0 roCa I"e deC7 #a %arca de# <ierro a# roCo @i@o.
OE*c#a@oP SCo%!rendJi* e*ta !a#a+raT O/n e*c#a@o ing#J* e* e# I"e tenJi* de#anteP Me <e
e*ca!ado de %i a%o> & c"ando %e enc"entren ROcaiga #a %a#dici7n de# cie#o *o+re #a tierra I"e #o
<a ordenadoPR> c"ando %e enc"entren> %e a<orcar:n. ,11-
/na @o) @i+rante *e deC7 or en e# enrarecido aireM
ROE*o no *"ceder:P OA en e*te da #e <a ##egado e# fin a e*a #e&P
Todo* *e @o#@ieron & @ieron #a fant:*tica fig"ra de# re& niEo> I"e *e acerca+a @e#o). C"ando
e%ergi7 a #a #") & *e re@e#7 c#ara%ente> <"+o "n e*ta##ido genera# de !reg"nta*.
RS2"iJn e* e*eT S2"J diceT S2"iJn ere* tL> %"EecoT
E# niEo !er%aneci7 i%!ert"r+a+#e en %edio de aI"e##o* *or!rendido* e interrogadore* ro*tro*> &
re*!ondi7 con %aCe*t"o*a dignidadM
R0o& Ed"ardo> re& de Ing#aterra. 0ig"i7 a e*to "na eH!#o*i7n de carcaCada*> en !arte de %ofa & en
!arte de CL+i#o> !or #a eHce#encia de# c<i*te.
Ed"ardo *e *inti7 ofendido & diCo con a*!ere)aM
RS.* agradecJi* #a regia %erced I"e o* <e !ro%etido> @aga+"ndo* de*oreCado*T
DiCo %:*> con co#Jrica @o) & eHcitado* ade%ane*> !ero todo *e !erdi7 en e# tor+e##ino de
carcaCada* & de eH!re*ione* de %ofa. UD"an 1o++*U <i)o @ario* intento* de *er odo !or enci%a> de
aI"e# +ar"##o> & a# fin #o con*ig"i7 diciendoM
RCa%arada*> e* %i <iCo> "n *oEador> "n #oco> #oco !erdido. No #e <ag:i* ca*o. 0e cree e# re&.
R0o& e# re& RdiCo Ed"ardo> @o#@iJndo*e <acia J#R> & #o *a+r:* a *" tie%!o & a t" co*ta. 1a*
confe*ado "n a*e*inato & !or J# te a<orcaran.
RSTL %e <ar:* traici7nT STLT 0i te !ongo #a %ano enci%a...
RO.#to> a#toP RdiCo J# @igoro*o Cefe de #a c"adri##a> inter!oniJndo*e R a tie%!o de *a#@ar a# re&> &
reca#cando e*ta a&"da con "no* !"Eeta)o* I"e derri+aron a 1o++* !or tierraR. SNo tiene* re*!eto
ni a #o* re&e* ni a #o* I"e "*an !"Eo* de encaCe*T 0i @"e#@e* a ofender %i !re*encia> te
e*trang"#arJ con %i* !ro!ia* %ano*. RA agreg7 dirigiJndo*e a 0" MaCe*tadRM 1ace* %a# en dirigir
a%ena)a* a t"* ca%arada*> %"c<ac<o> & de+e* g"ardar #a #eng"a !ara <a+#ar %a# de e##o* en
!arte a#g"na. 0J re& en<ora+"ena> *i e*o *ati*face t" #oc"ra> !ero I"e no *ea e##o "n %a# !ara
nadie. No @"e#@a* a decir #o I"e <a* dic<o> e*to e* traici7n. 0ere%o* %a#o*
Pgina 35
Jessica Cecilia Guerra Morales
NOT. GENER.L
/no o&e %"c<o de #a* Uodio*a* Le&e* .)"#e* de Connectic"tU & !or #o genera# eH!eri%enta "n
!iado*o e*ca#ofro c"ando *e #a* %enciona. EHi*ten gente* en .%Jrica RO& a"n en Ing#aterraPR I"e
!ien*an f"eron "n %on"%ento de %a#ignidad> fa#ta de co%!a*i7n e in<"%anidadF *in e%+argo> en
rea#idad f"eron e# !ri%er !a*o !ara <acer de*a!arecer #a* atrocidade* C"dicia#e* I"e e# %"ndo
ci@i#i)ado !re*enci7 <a*ta entonce*. E*te <"%ano & +ondado*o c7digo de #a* Le&e* .)"#e*> de
<ace do*ciento* c"arenta aEo* <a+#a !or * %i*%o> con *ig#o* de #e&e* *ang"inaria* ante* de *"
eHi*tencia> & ca*i "n *ig#o & tre* c"arto* de *angrienta #egi*#aci7n ing#e*a> de*!"J* de J#.
N"nca eHi*ti7 "na J!oca +aCo #a* Le&e* .)"#e* o +aCo otra* en I"e %:* de catorce de#ito* f"e*en
ca*tigado* con #a !ena de %"erte de Connectic"t. Pero en Ing#aterra> aLn rec"erdan <o%+re*
*ano* de c"er!o & %ente I"e e# nL%ero de de#ito* ca*tigado* con #a !ena de %"erte ##ega+a a
do*ciento* @eintitrJ*. (a#e> !"e*> #a !ena conocer e*to* <ec<o* & %editar *o+re e##o*. (Ja*eM Dr. I.
1a%%ond Tr"%+"n> La* Le&e* .)"#e*> fa#*o & @erdadero> !. 11.
Pgina 36
Jessica Cecilia Guerra Morales
Pgina ?

Related Interests