You are on page 1of 13

ERASMUS

PROGRAMMA

Mūžizglītības
programmā
2007. – 2013.
2009.gada 10.februāris
1
Darbības periods:
2007.gada janvāris – 2013.gada decembris

Dalībvalstis:
o 27 ES valstis
o Norvēģija, Islande, Lihtenšteina
o Turcija
o (Rietumbalkānu valstis)*
o (Šveices konfederācija)*

*- tiek plānotas

2
Erasmus programmas mērķi

o Dot ieguldījumu Kopīgas Eiropas


augstākās izglītības telpas
izveidošanā
o Palielināt augstākās izglītības
ieguldījumu inovāciju procesā

3
Erasmus Universitātes Harta (EUC) –
caurlaide dalībai Erasmus programmā

 Vidzemes augstkolai ir piešķirta


paplašinātā Erasmus Universitātes
Harta, kas dot tiesības piedalīties
Erasmus programmā visā periodā
2007. – 2013. g.
 Tiek apstiprināti pamatnosacījumi
darbības principiem

4
5
Erasmus aktivitātes
Studentu mobilitāte

1. Studentiem studijas partneraugstskolā


2. Studentiem prakses periods iestādēs un
uzņēmumos
3. Erasmus intensīvie valodu kursi EILC

Vidējā stipendija mēnesī studijām un praksēm:


600 - 1090 EUR

Studentu pieteikšanās notiek Starptautiskās sadarbības daļā,


atlase - ViA fakultātēs.

6
Studentu mobilitāte - studijas
3-12 mēneši
Vismaz 2.studiju gads
Starpaugstskolu līgumi
Visu ārzemju augstskolā apgūto kursu atzīšana
Trīspusējs studiju līgums (Learning agreement)
Atzīmju lapas
Nav jāmaksā studiju maksa apmaiņas augstskolā

7
Studentu mobilitāte - prakse
 3-12 mēneši
 Līgums starp studentu, mājas augstskolu
un uzņēmumu
 Prakse kā daļa no studijām ViA
 Trīspusējs līgums par prakses programmu
 Drīkst piedalīties arī 1.kursu studenti

Studijas var kombinēt ar praksi (piem., 2


mēneši prakse, 1studijas)

8
EILC

Erasmus intensīvie valodu kursi


pirms rudens un pavasara semestra:

 Kursu ilgums 4 – 8 nedēļas


 Vismaz 60 kontaktstundas
 Visu dalībvalstu valodas, izņemot angļu,
vācu, franču un spāņu valodas
 Kursu dalībnieki ir Erasmus studenti, docētāji

9
Plašāka informācija

ViA iekštīkls – box.va.lv /


sadaļa: “Iespējas
ārzemēs”

10
11
ViA Starptautiskās sadarbības daļa,
Cēsu iela 4, 2.stāvs,
epasts:international@va.lv
Tel. 64250853 Mob.26603377

12
Pieteikšanās Erasmus studijām
Termiņš:
2009.gada 16.februāris

Pieteikuma anketa:
iekštīklā, sadaļā “Iespējas ārzemēs”

Jāsūta:
international@va.lv
13