You are on page 1of 1

"Sociable.

tr"

Peter Harkins taraf�ndan link payla��m siteleri �zerinde yaz�lar�n�z� rahat�a
payla�man�z
i�in yap�lm� bir eklentidir. T�rk�esi www.kolaj.org taraf�ndan yap�lm�t�r. En son
de�i�iklikler Oyyla Tak�m� taraf�ndan eklenmi�tir.

Kurulum:

"sociable-tr.zip" dosyas�ndan ��kard���n�z "sociable" dosyas�n� blogunuzun eklenti
dizinine g�nderiyoruz. (content/plugin). Daha sonra y�netici panelinden
"Eklentiler" sayfas�na gidip "Sociable" eklentisini aktif hale getiriyoruz.

Eklentimizi aktif hale getirdikten sonra s�ra kullanmaya geldi.

Y�netici panelinden "Tercihler" ba�l��� alt�nda bulunan "Sociable" men�s�ne gidip
ayarlar�m�z� se�iyoruz.

E�er ikonlar�n g�sterilece�i yeri kendiniz se�mek istiyorsan�z, teman�zda
kullanmak �zere a�a��daki kodlar� yerle�tirin.

b�t�n aktif siteler g�r�ns�n:

<?php print sociable_html(); ?>

Se�ilmi� siteler g�r�ns�n:

<?php print sociable_html(Array(�Oyyla�, �del.icio.us�)); ?>

Eklentinin Resmi Sitesi: http://push.cx/sociable

T�rk�e �eviri: http://www.kolaj.org/2007/06/06/turkce-sociable-eklentisi/