You are on page 1of 7

Codis de comportament – Espais de no violència

Novembre 2008
A.H.L. Tucans

L’ESPORT EDUCA

Codis de comportament
Espais de no violència
Codis de comportament – Espais de no violència
Novembre 2008
A.H.L. Tucans

JUGADORS

 Juga segons les regles.


 Mai discuteixis amb un àrbitre. Si
estàs en desacord, tens el teu PARES
capità, entrenador o delegat per
dirigir-se a l’àrbitre durant un  Recorda que els nens fan esport per
descans o després de la competició. a la seva pròpia satisfacció, no per a
 Controla el teu temperament. Els la teva.
abusos verbals a l’àrbitre, agredir a  Anima als nens a participar, no els
altres jugadors, distreure forcis.
deliberadament o provocar a un
 Centrat en els esforços i el
oponent són comportaments no
rendiment del teu fill en lloc de en si
acceptables ni permesos a cap
guanya o perd.
esport.
 Anima als nens a jugar d’acord amb
 Treballa dur tant per tu com pel teu
les regles i a resoldre els desacords
equip. L’actuació del teu equip es
sense recórrer a la violència.
beneficiarà i tu també,
 Mai ridiculitzis o cridis a un nen per
 Sigues un bon esportista. Aplaudeix
haver comès una errada o per haver
el bon joc, tant si és fet pel teu equip
perdut.
com per l’equip contrari.
 Recorda que els nens aprenen millor
 Tracta a tots els participants com a
amb l’exemple. Aprecia les bones
tu t’agradaria ser tractat. No intimidis
actuacions i el joc hàbil de tots els
ni facis trampes.
participants.
 Coopera amb el teu entrenador,
 Recolza tots els esforços destinats a
amb els teus companys i amb els
eliminar els abusos, tant verbals
teus adversaris. Sense ells no hi
com físics, de totes les activitats
hauria competició.
esportives.
 Gaudeix per tu mateix, no només
 Respecta les decisions dels àrbitres
per agradar als teus pares i
i ensenya als nens a fer el mateix.
entrenador.
 Mostra agraïment als entrenadors,
 Respecta els drets, la dignitat i els
àrbitres i administradors. Sense ells,
valors de tots els participants sense
els nens no podrien participar.
distinció de gènere, capacitat,
cultura o religió.  Respecta els drets, la dignitat i els
valors de tots els participants sense
distinció de gènere, capacitat,
cultura o religió.

2
Codis de comportament – Espais de no violència
Novembre 2008
A.H.L. Tucans

desenvolupament de les habilitats


dels jugadors.
 Respecta els drets, la dignitat i els
valors de cada participant sense
distinció del seu gènere, capacitat,
cultura o religió.

ENTRENADORS

 Recorda que els participants ho fan


per plaer, i guanyar és només una PROFESSORS
part de la diversió.
 Mai ridiculitzis o cridis a un jugador  Anima als jugadors a
per haver comés un error o no desenvolupar habilitats bàsiques
arribar el primer. en diferents esports i descarta la
 Sigues raonable en les teves sobre especialització en un sol
peticions pel que fa a la dedicació, esport o posició de joc.
energia i entusiasme dels jugadors.  Crea oportunitats per a ensenyar
 Actua segons les regles i l’esperit el comportament adequat a
esportiu i ensenya als jugadors a fer l’esport així com les habilitats
el mateix. bàsiques.
 Assegura’t de que el temps que els  Dóna prioritat a les activitats
jugadors dediquen amb tu sigui lliures, adaptant les habilitats
positiu. Tots mereixen la mateixa dels esports d’alta competició a
atenció i oportunitats. nens de primària.
 Evita exagerar el temps de  Prepara als joves per a
dedicació als jugadors amb més competicions dintre de l’escola i
talent. Els “normals” necessiten i entre escoles.
mereixen igual dedicació.  Fes conscients als joves dels
 Assegura els equipaments i facilita beneficis positius de la
la seguretat segons l’edat i les participació en activitats
habilitats dels jugadors. esportives.
 Respecta a tots els implicats. Això  Posa’t al dia amb les pràctiques
inclou als adversaris, altres d’entrenament i els principis del
entrenadors, àrbitres, medis de desenvolupament i el creixement
comunicació, pares i espectadors. físics. Llegeix i utilitza els últims
Anima als jugadors a fer el mateix. recursos d’entrenament i
 Mostra preocupació pels jugadors ensenyament per a l’esport
malalts i/o lesionats. Segueix els junior.
consells dels especialistes sobre  Ajuda als joves a entendre les
quan el jugador pot tornar a entrenar diferències entre la competició
i/o competir. junior que ells practiquen i la
 Obté resultats apropiats i posa’t al professional.
dia amb les últimes pràctiques  Ajuda als joves a entendre que
d’entrenament i els principis de és la seva responsabilitat jugar
creixement i desenvolupament dels segons les normes.
joves.  Dóna a tots igualtat
 Cap contacte físic és apropiat ni d’oportunitats per a participar en
necessari en aquesta situació per al l’organització, entrenaments i
arbitratge així com en el joc.

3
Codis de comportament – Espais de no violència
Novembre 2008
A.H.L. Tucans

 Recolza l’aplicació de la política jugadors i medis de comunicació, i


esportiva del Consell Català de anima’ls a seguir-lo.
l’Esport, dels ajuntaments i de  Recorda que tu has de donar
les federacions esportives. exemple. El teu comportament i
 Respecta els drets, la dignitat i comentaris han de ser positius i de
els valors de tots els participants recolzament.
sense distinció del seu gènere,  Recolza l’aplicació de la
capacitat, cultura o religió. política esportiva del Consell Català
de l’Esport, dels ajuntaments i de les
federacions esportives.
 Deixa clar que és
inacceptable abusar dels joves i que
DIRECTIUS d’això resultarà una acció
disciplinària.
 Implica als joves en la  Respecta els drets, la
planificació, lideratge, avaluació i dignitat i els valors de cada
presa de decisions relacionades participant sense distinció del seu
amb l’activitat. gènere, capacitat, cultura o religió.
 Dóna a tots els joves les
mateixes oportunitats per a
participar.
 Crea vies per a que els joves ÀRBITRES
participin en l’esport no només com
jugadors sinó també com  Adapta les normes i reglaments als
entrenadors, àrbitres, diferents nivells i necessitats dels
organitzadors… joves.
 Assegura que les normes,  Anima a tots els participants.
l’equipament, la duració dels jocs i  Sigues coherent, objectiu i educat
els horaris són adequats a cada quan prenguis decisions.
edat, habilitats i nivell de maduresa  Condemna el comportament
dels jugadors. antiesportiu i promou el respecte
 Proporciona una supervisió i entre tots.
ensenyança de qualitat per als  Emfatitza l’esperit esportiu més que
jugadors. les errades.
 Recorda que els joves  Anima i promou els canvis de
participen per satisfacció i benefici normes que puguin fer el joc més
propis. No exageris les agradable.
recompenses.
 Sigues tu mateix un bon esportista.
 Ajuda als entrenadors i als Les accions diuen més que les
àrbitres a mantenir un paraules.
desenvolupament de les habilitats i
 Posa’t al dia en les últimes
el comportament adequats i ajuda a
tendències de l’arbitratge i en els
millorar les normes d’entrenament i
principis del creixement i
arbitratge.
desenvolupament dels joves.
 Assegura que tots estan
 Recorda que tu has de donar
implicats en l’èmfasi d’un joc net,
exemple. El teu comportament i
més que en el de guanyar a tota
comentaris han de ser positius i de
costa.
recolzament.
 Facilita un full amb el codi de
 Considera la seguretat i el benestar
comportament als espectadors,
dels participants per sobre de tot.
àrbitres, pares, entrenadors,

4
Codis de comportament – Espais de no violència
Novembre 2008
A.H.L. Tucans

 Dóna a tots els joves un tracte just  Dóna el mateix temps i espai a la
sense distinció del seu gènere, informació sobre esports de nens i
capacitat, cultura o religió. nenes.
 Familiaritza’t amb la política
esportiva del Consell Català de
l’Esport, dels ajuntaments i de les
federacions esportives.
 Respecta els drets, la dignitat i els
valors de tots els joves sense
distinció del seu gènere, capacitat,
cultura o religió.

MITJANS DE COMUNICACIÓ

 Proporciona cobertura a les


competicions de joves i als esports
no competitius tant com als esports ESPECTADORS
d’adults.
 Sigues conscient de les diferències
 Recorda que els joves participen en
entre l’esport d’adults, el l’esport per a la seva pròpia
professional i l’amateur.
satisfacció i benefici, no per al teu.
 No destaquis els incidents aïllats de
 Aplaudeix les bones actuacions i
comportament esportiu inapropiat.
l’esforç de tots els participants i
 Centra’t en el joc just i l’esforç equips. Felicita a tots per les seves
honest dels jugadors. actuacions independentment del
 No adjudiquis expectatives injustes resultat del joc.
a joves jugadors. Ells no són  Respecta les decisions dels àrbitres
professionals en miniatura. i ensenya als joves a fer el mateix.
 Descriu i informa sobre els  Mai ridiculitzis o renyis a un jugador
problemes de la participació dels per haver comés una errada. Els
joves en les organitzacions comentaris positius són motivadors.
esportives.  Condemna l’ús de la violència en
 Centra’t en les habilitats dels qualsevol de les seves formes, tant
jugadors i no en els seus defectes. si és per part dels espectadors,
 Evita reforçar els estereotips sobre entrenadors, àrbitres o jugadors.
la participació dels nens o les nenes  Mostra respecte per tots els
en esports concrets. oponents del teu equip. Sense ells el
joc no seria possible.

5
Codis de comportament – Espais de no violència
Novembre 2008
A.H.L. Tucans

 Anima als jugadors a seguir les


normes i a acceptar les decisions
dels àrbitres.
 No utilitzis llenguatge malsonant,
insultis o assetgis als jugadors,
entrenadors o àrbitres.
 Respecta els drets, la dignitat i els
valors de tots els joves sense
distinció del seu gènere, capacitat,
cultura o religió.

UN TRACTE JUST PER ALS JOVES CATALANS

Els catalans estan justificadament orgullosos del lloc que l’esport ocupa en les seves
vides. Però el que és igualment important és la manera en la que l’ esport es desenvolupa i la
forma en la que els seus esportistes es comporten.

Desgraciadament, algunes persones han deixat de viure els tradicionals valors de l’esport.
Pitjor encara, els joves poden estar influenciats per això i mantenir-ho durant la resta de la seva
vida esportiva.

Aquests codis de comportament senyalen una sèrie de principis en els que els joves, pares,
entrenadors, professors, organitzadors, àrbitres, mitjans de comunicació i espectadors haurien
de basar la seva participació esportiva. Si adoptem aquests codis, assegurarem que els joves
desenvolupin bons valors esportius i tinguin una satisfactòria experiència a l’esport, i això els
animarà a continuar involucrats al llarg de la seva vida.

ELS CODIS DE COMPORTAMENT


La gent jove involucrada a l’esport té dret a participar en un entorn segur i propici. Els catalans
estan bojos per l’esport. Adoren als esportistes però això pot, al mateix temps, crear situacions
desagradables. Excés de zel per part dels pares, espectadors bulliciosos, jugadors que opinen i
colèrics entrenadors. Tots ells haurien de recordar el comportament adequat a l’esport amateur.

L’Associació d’Hoquei Línia Tucans ha desenvolupat els Codis de Comportament per a


recordar i animar a tots els catalans involucrats a l’esport amateur que han de recolzar i nodrir a
tots els nostres joves jugadors.

Els Codis de Comportament proporcionen les bases per a un joc just i animen a divertir-se, a
fer amics i a aconseguir entorns segurs. Esperem que tots ho facin seu i ho adoptin.

Bibliografia

6
Codis de comportament – Espais de no violència
Novembre 2008
A.H.L. Tucans

Text extret de Codis de Comportament. Comissió d’Esports Australiana. Traduït i adaptat per
A.H.L. Tucans (Novembre 2008)