You are on page 1of 4

SİRKÜLER Ankara, 26.01.

2007
Sayı: 2007/002

KONU: 2007 VERGİ USUL KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

2007 yılında Vergi Usul Kanunu’nda uygulanacak indirim, istisna, tarife ve vergilendirme
matrahları ile ilgili Maliye Bakanlığınca ve Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar aşağıda
sunulmuştur.

Bilgilerinize;

Saygılarımla
N.Hidayet YILDIZ

I- VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2007 TARİHİNDEN GEÇERLİ


OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME MİKTARI:15,00 YTL.olmuştur.

DEFTER TUTMA HADLERİ :

1. Sınıf Tüccarlar:
2006 Yılı 2007 Yılı
Yıllık Alım Tutarı 96.000,00 YTl.aşanlar 100.000,00 YTl.aşanlar
Yıllık Satış Tutarı 130.000,00 YTl.aşanlar 140.000,00 YTl.aşanlar
Gari safi iş Hasılatı 52.000,00 YTl.aşanlar 56.000,00 YTl.aşanlar
Alım-Satım ve İş Hasılatının birlikte İş hasılatı x 5+SatışTutarının İş hasılatı x 5+SatışTutarının
yapılmasında 96.000,00 YTl.aşanlar. 100.000,00 YTl.aşanlar.

2006 Yılı 2007 Yılı


Fatura Kullanma Mecburiyeti (Md:326-GT.342 ) 520,00 Y Tl. 560,00 Y Tl.
Amortisman Mevzuunda Doğrudan Gider Yazma (Md:313 –
GT.354) 520,00 Y Tl. 560,00 Y Tl.
Karnelerin Muhtarlıkça Tasdikinde Alınacak Harç.
(Md:326 –GT.326) 1,50 YTl. 1,60 YTl.
Damga Vergi. de En az ceza Haddi (Md:343- GT.342) 6,00 YTl. 6,40 YTl.
(Bu miktarlara baliğ olmayan cezalar kesilmez)
Diğer Vergilerde En Az Ceza Haddi ( “ “ ) 12,90 YTl. 13,90 YTl.
(Bu miktarlara baliğ olmayan cezalar kesilmez)

USULSÜZLÜK CEZALARI:

1. Derece Usulsüzlükler 2006 Yılı 2007 Yılı


1 - Sermaye Şirketleri 70,00 YTl. 75,00 YTl.
2 – Sermaye Şirketleri Dışında Kalan: 1.Sınıf tüccarlar: -
Serbest Meslek Erbabları 46,00 YTl. 49,00 YTl.
3 – 2.Sınıf Tüccarlar 23,00 YTl. 24,00 YTl.
4-Yukarıdakiler dışında beyannameli G.V’ne tabi olanlar 11,80 YTl. 12,70 YTl.
5 – Kazancı Basit Usulde Tespit edilenler 6,00 YTl. 6,40 YTl.
6 – Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 2,90 YTl. 3,00 YTl.

2. Derece Usulsüzlükler 2006 Yılı 2007 Yılı


1 - Sermaye Şirketleri 40,00 YTl. 43,00 YTl.
2 – Sermaye Şirketleri Dışında Kalan: 1.Sınıf tüccarlar: -
Serbest Meslek Erbabları 23,00 YTl. 24,00 YTl.
3 – 2.Sınıf Tüccarlar 11,80 YTl. 12,70 YTl.
4-Yukarıdakiler dışında beyannameli G.V’ne tabi olanlar 6,00 YTl. 6,40 YTl.
5 – Kazancı Basit Usulde Tespit edilenler 2,90 YTl. 3,00 YTl.
6 – Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 1,60 YTL. 1,70 YTl.

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI :

2006 Yılı 2007 Yılı


Fatura-Gider Pusulası-Müstahsil Mkz.- 129 YTl.den az 139 YTl.den az
Ser.Meslek.Mkz. Verilmemesi-Alınmaması –gerçekle olmamak üzere olmamak üzere
farklı meblağlar yazılmasıhalinde, her birine ve her belgelere yazılması belgelere yazılması
belge için gereken mablağın gereken mablağın
% 10 nu % 10 nu
(Bir Takvim Yılında Her (Bir Takvim Yılında Her
Bir belge için 60.000,00 Bir belge için 64.000,00
YTL. Geçemiyecektir.) YTL. Geçemiyecektir.)
P.S.Fiş i- Öd.Kay.Cihaz Fişi - Giriş ve Yolcu Taşıma Her bir belge için 129 Her bir belge için 139
bileti - Sevk İrsaliyesi - Taşıma İrsaliyesi-Yolcu YTl. YTl.
Listesi - Günlük Müşteri Listesi ile M.B.ca düzenleme (Her bir belge nev’ine (Her bir belge nev’ine
zorululuğu getirilen belgelerin düzenlenmediğinin, ilişkin kesilecek ceza ilişkin kesilecek ceza
kullanılmadığının,bulundurulmadığının aslı ve toplamı her bir tespit toplamı her bir tespit için
örneğinin farklı olduğunun, gerçeğe aykırı için 6.000,00 YTL. 6.400,00 YTL.
düzenlendiğinin tespiti halinde; yi ve Bir Takvim yi ve Bir Takvim
Yılında kesilecek Yılında kesilecek miktarı
miktarı da 60 YTL.yi da 64.000 YTL.yi
Geçemez) Geçemez)
Tutulması ve günü gününe kaydı gerekli defterlerin,
bulundurulmaması,kayıt yapılmaması,yetkililere ibraz
edilmemesi-Levha bulundurma ve asma mecburiyetine 129,00 YTl. 139,00 YTl.
uyulmaması

Muhasebe standartlarına-Tek Düzen Hesap Planına ve


Mali Tablolara ilişkin Usul ve Esaslar ile Muhasebeye
yönelik bilgisayar proğramlarının üretilmesine ilişkin 2.900,00 YTl. 3.000,00 YTl.
kural ve standartlara uyulmaması.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel
kişilerce vergi numarası kullanılmadan işlem 150,00 YTl. 160,00 YTl.
yapanlara, Her Bir İşlem için.
Belge Basımı ile ilgili bildirim görevini yapmayan 460,00 YTl. 490,00 YTl.
Matbaa İşletmecilerine.
4358 sayılı kanun uyarınca Vergi Kimlik Numarası
kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan
yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen 600,00 YTl. 640,00 YTl.
standartlarda ve zamanında yerine getirmeyenlere
127/d madde gereği Maliye Bakanlığı’nın Özel İşaretli
Görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi 460,00 YTl. 490,00 YTl.
adına.
BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256, 257 VE MÜK.257. MADDE
HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZA:

VUK.86,148,149,256 ve 257.maddelerde yer


alan zorunluluklar ile Mük.227. madde ile
getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu
idere ve müesseselerinde bilgi verme görevini
yerine getirmeyen yöneticiler dahil.) 2006 Yılı 2007 Yılı
1.Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek Erbabı 1.290,00 YTl. 1.390,00 YTl.
2.Sınıf Tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile 600,00 YTl. 640,00 YTl.
kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında
Yukarıdakiler dışında kalanlar hakkında 290,00 YTl. 300,00 YTl.

TAHSİLAT VE TEDİYELERİN BANKA YOLUYLA YAPILMASI


MECBURİYETİNDE LİMİT : 8.000,00 YTL.

II- 2006 YILINDA 7/A MALİYET HESAPLARINI KULLANMAK


MECBURİYETİNDE OLAN MÜKELLEFLER :

(Muh.Sistemi Uygulama Genel Tebliği


No.10 RG.19.12.2000)
Maliye Bakanlığı’nca 2001 yılı için değiştirilmiş olan hadler, 2007 yılı için değiştirilmemiş
olduğundan, 10 No.lu Genel Tebliğ gereğince 2006 yılı için uygulanan rakamlar, aynı yıl için
belirlenmiş bulunan yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu durumda 2006
Takvim yılı;
AKTİF TOPLAMI 1.200.000,00YTl. sı veya
NET SATIŞLAR TOPLAMI 2.500.000,00 YTl.sını aşan,

Üretim ve Hizmet işletmeleri, 2006 yılında 7/A Maliyet hesaplarını kullanmak mecburiyetinde olacaklardır.

Bu hadlerin altında kalan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden üretim ve hizmet


işletmeleri dışındaki işletmeler 2007 yılında da 7/B maliyet hesaplarını kullanabileceklerdir.

III- 2007 YILINDA BEYAN EDİLECEK 2006 YILI BEYANLARI İÇİN EK MALİ
TABLOLARI DÜZENLEMEK VE BEYANLARINA EKLEMEK
MECBURİYETİNDE OLAN MÜKELLEFLER:

Maliye Bakanlığı’nca 2001 yılı için değiştirilmiş olan hadler, 2005 yılı için değiştirilmemiş
olduğundan, 10 No.lu Genel Tebliğ gereğince 2006 yılı için uygulanan rakamlar, aynı yıl için
belirlenmiş bulunan yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu durumda
2006 Takvim yılı;

AKTİF TOPLAMI 7.300.000,00 YTl. sı veya


NET SATIŞLAR TOPLAMI 16.500.000,00 YTl.sını aşan,
Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, temel mali tablolarla (Bilanço ve Gelir Tablosu)
birlikte, ek mali tablolardan Satışların Maliyeti Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kar Dağıtım
Tablolarını da düzenlemek mecburiyetindedirler.

Düzenlemek mecburiyetinde bulundukları bu tablolardan; Temel Mali Tablolar olan


BİLANÇO ve GELİR TABLOSU ile ek mali tablolardan KAR DAĞITIM TABLOSUNU,
BEYAYANNAMELERİNE EKLEMEK MECBURİYETİNDEDİRLER.
Bu hadler sonraki yıllarda Maliye Bakanlığı’nca belirlenmediği sürece, her sene yeniden
değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. Bu durumda 50 YTL den daha düşük tutarlar
dikkate alınmayacak, 50 YTL dan fazla tutarlar ise, 100 YTLye çıkartılacaktır.