You are on page 1of 9

SİRKÜLER Ankara, 27.01.

2007
Sayı: 2007/003

KONU: 2007 YILINDA SSK MEVZUATI VE ÇEŞİTLİ VERGİ


KANUNLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

2007 yılında SSK Mezuatı ve Çeşitli Vergi Kanunlarında uygulanacak indirim, istisna, tarife
ve vergilendirme matrahları ile ilgili Maliye Bakanlığınca ve Bakanlar Kurulunca belirlenen
esaslar aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize;

Saygılarımla
N.Hidayet YILDIZ

I- SSK MEVZUATI

Ocak 2007 - 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli ssk tavan ve taban ücretleri yeniden
belirlenmiştir.

SİGORTA PRİMİNE ESAS TAVAN VE TABAN ÜCRETLERİ (Aylık)

TABAN 01.01.2007 den 562,50 YTL.


ÜCRET 01.07.2007 dan 585,00 YTL.
TAVAN 01.01.2007 den 3.656,25 YTL.
ÜCRET 01.07.2007 dan 3.802,50 YTL.

II- İŞ KANUNU

ASGARİ ÜCRET : (Özel Sektörde)

28 Aralık 2006 tarih ve 26390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2006/01 sayılı Asgari Ücret
Tespit Komisyonu Kararına göre 1 Ocak 2007 - 31 Aralık 2007 tarihleri arasında geçerli olan
tarım ve sanayi kesimi ayrımı olmaksızın asgari ücret yeniden belirlenmiştir.

01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasında :


16 Yaşını doldurmuş işçilerin (Alt Sınır)
BİR GÜNLÜK çalışma karşılığı asgari ücretleri 17,70 Y TL olarak,
BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari ücretleri 531,00 Y TL olarak,

16 Yaşını doldurmamış işçilerin (Alt Sınır)

BİR GÜNLÜK çalışma karşılığı asgari ücretleri 15,89YTL. olarak


BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari ücretleri. 476,70 YTL. olarak

01.01.2007-30.06.2007 tarihleri arasında :


16 Yaşını doldurmuş işçilerin (Alt Sınır)

BİR GÜNLÜK çalışma karşılığı asgari ücretleri 18,75 YTL olarak,


BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari ücretleri 562,50 YTL olarak,

16 Yaşını doldurmamış işçilerin (Alt Sınır)

BİR GÜNLÜK çalışma karşılığı asgari ücretleri 15,89 YTL. olarak


BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari ücretleri. 476,70 YTL. olarak

01.07.2007-31.12.2007 tarihleri arasında :


16 Yaşını doldurmuş işçilerin (Alt Sınır)

BİR GÜNLÜK çalışma karşılığı asgari ücretleri 19,50 Y TL olarak,


BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari ücretleri 585,00 Y TL olarak,

16 Yaşını doldurmamış işçilerin (Alt Sınır)

BİR GÜNLÜK çalışma karşılığı asgari ücretleri 16,38 YTL. olarak


BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari ücretleri. 491,40 YTL. olarak

tespit edilmiştir.
(Üst sınırlar ise 4857 Sayılı İş Kanununun 39. maddesine göre 16 yaşından büyükler için
belirlenen asgari ücretin 6,5 katı olacaktır.)

III-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ :

 Değerleri 10. maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan


evlatlıklarda dahil olmak üzere Füruğ ve Eşden her birine isabet eden miras
hisselerinin 2006 da 83.139,00 YTL. olan istisna miktarı, 01.01.2007 dan
itibaren 89.623,84 YTL.na çıkartılmıştır.
(Furuğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 2006 da
166.375,00 YTl.olan istisna miktarı 01.01.2007 dan itibaren 179.352,25
YTL.ye çıkarılmıştır.)
 İvazsız surette vaki intikallerdeki 2006 da 1.919,00 YTl.olan istisna
miktarı,01.01.2007 dan itibaren 2.068,68 YTL. ye çıkartılmıştır.
 Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan
ikramiyelerdeki 2006 da 1.919,00 YTl. olan istisna miktarı, 01.01.2007 den
itibaren 2.068,68 YTL.ye çıkartılmıştır.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ CETVELİ 01.01.2007 TARİHİNDEN


İTİBAREN UYGULANMAK ÜZERE AŞAĞIDAKİ GİBİ DEĞİŞMİŞTİR.

M A T R A H____________ Veraseten İntikal İvazsız İntik.


İlk 140.000.00 YTL. İçin %1 % 10
Sonra Gelen 3000.000,00 YTL. için %3 % 15
Sonra Gelen 640.000,00 YTL.için %5 % 20
Sonra Gelen 1.290.000,00 YTL.için %7 %25
Matrahın 2.370.000,00 YTL.yi aşan bölümü için % 10 %30

IV- DAMGA VERGİSİ KANUNU


( 1 ) SAYILI TABLO AŞAĞIDAKİ GİBİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

(5281 Sayılı Kanununla Damga Pulu Ve Harç Pulu 01.01.2005 den İtibaren Kaldırılmıştır )

I AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR


A Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar.
1 Mukavelenameler, Taahhütnameler ve Temliknameler Binde 7,5
2 Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1,5
3 Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri Binde 7,5
4 Tahkimnameler ve Sulhnameler Binde 7,5
5 Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,5
B Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar.
1 Tahkimnameler 21,20 YTL.
2 Sulhnameler 21,20 YTL.
3 Turizm işletmeleri ile Seyahat Acentelerinin aralarında düzenledikleri 118,30YTL.
Kontenjan Sözleşmeleri (Belli Parayı ihtiva edenler dahil.)
II KARARLAR VE MAZBATALAR
1 Meclislerde resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak
Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:
a Belli Parayı İhtiva Edenler. Binde 7,5
b Belli Parayı İhtiva Etmeyenler. 21,20 YTL.
2 İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili
organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Maliye Bakanlığının veya Binde 4,5
Sayıştayın vizesine tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu
karara ilişkin vergi red ve iade olunur.)
III TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR
1. Ticari ve Mütedavil Senetler.
a Emtia Senetleri
aa. Makbuz Senedi (Resepise) 7,60 YTL.
ab. Rehin Senedi (Varant) 4,60 YTL.
ac. İyda Senedi 1,00 YTL.
ad.Taşıma Senedi 0,50 YTL.
b Konşimentolar 4,60 YTL.
c Deniz Ödüncü senedi Binde 7,5
d İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 7,5
2. Ticari belgeler.
a. Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri 7,60 YTL.
b. Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve İşletme Hesabı
Özetleri.
ba. Bilançolar 16,40 YTL.
bb Gelir tabloları 8,10 YTL.
.
bc. İşletme hesabı özetleri 8,10 YTL.
c. Barnameler 1,00 YTL.
d. Tasdikli manifesto nüshaları 3,40 YTL.
e. Ordinolar 0,50 YTL.
f. Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 3,40 YTL.
IV MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR.
1. Makbuzlar
a. Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin
ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından
resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra
senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına,kişiler adına Binde 7,5
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine
tediyesini temin eden kağıtlar
b. Maaş,ücret,gündelik ,huzur hakkı,aidat,ihtisas zammı,ikramiye, yemek ve
mesken bedeli, harcirah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun
hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paraların
nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara Binde 6
nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli
veya tediyeyi temin eden kağıtlar.
c. Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki
senetler Binde 6
d. İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için
düzenlenen makbuzlar Binde 6
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir.)
a. Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için
postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi 0,50 YTL.
maddesi için
b. Vergi Beyannameleri
ba. Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 21,20 YTL.
bb Kurumlar Vergisi Beyannameleri 28,30 YTL.
.
bc. Katma Değer Vergisi Beyannameleri 14,10 YTL.
bd Muhtasar Beyannameler 14,10 YTL.
.
be. Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi Beyannameleri hariç) 14,10 YTL.
c. Gümrük İdarelerine verilen beyannameler 28,30 YTL.
d. Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler 10,15 YTL.
e. Sosyal Güvenlik Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri 10,15 YTL.
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 YTL.den fazla maktu ve nispi
vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve 0,50 YTL.
tercümeleri

Her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı tablodaki sınırlamalar saklı kalmak üzere, 2007 yılı için 946.912,50
YTL.den fazla olamaz.

V- REESKONT VE AVANS FAİZ ORANLARI : (2007 Yılı için)

Alacak ve Borç Senetlerinin değerlendirilmesinde Merkez Bankasınca tespit edilen oranlar


aşağıdaki gibidir.

a) Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde


uygulanacak iskonto oranı (Yıllık) % 27
b) Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı (Yıllık) % 29

VI- MOTORLU TAŞITLARDAN ALINACAK VERGİLER YENİDEN DÜZENLENDİ


A- GENEL TARİFELER

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’da yer alan tarifeler 20 Aralık 2006 tarih ve 26382 Sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 28 Seri Nolu MTV Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları Ve Benzerleri İle Motosikletler Aşağıdaki (I) Sayılı Tarifeye Göre
Vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE


Motor Silindir Hacmi (cm3) Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
1 –3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 328,00 229,00 130,00 98,00 38,00
1301 – 1600 cm3 e kadar 524,00 393,00 229,00 163,00 64,00
1601 - 1800 cm3 e kadar 920,00 722,00 426,00 261,00 103,00
1801 – 2000 cm3 e kadar 1.446,00 1.117,00 657,00 393,00 157,00
2001 – 2500 cm3 e kadar 2.170,00 1.578,00 986,00 591,00 236,00
2501 – 3000 cm3 e kadar 3.025,00 2.631,00 1.645,00 887,00 328,00
3001 – 3500 cm3 e kadar 4.606,00 4.144,00 2.498,00 1.249,00 460,00
3501 - 4000 cm3 e kadar 7.238,00 6.251,00 3.684,00 1.645,00 657,00
4001 cm3 ve yukarısı 11.845,00 8.883 5.263,00 2.368,00 920,00
2) Motosikletler
100 - 250 cm3’e kadar 64,00 51,00 38,00 25,00 12,00
3
251 - 650 cm ’e kadar 130,00 98,00 64,00 38,00 25,00
3
651 - 1200 cm ’e kadar 328,00 196,00 98,00 64,00 38,00
3
1201 cm ve yukarısı 789,00 524,00 328,00 261,00 130,00
(I) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait vergi tutarlarının Türkiye Sigorta
ve Reasürans Birliği tarafından her yılın Ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması
halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarlarını, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi
tutarı olarak belirlenecektir. Buna ilişkin ayrıntı bu denetim notunun (XIII/B) bölümünde yer almaktadır.

Minibüs, Panel Van, Motorlu Karavanlar, Otobüs Ve Benzerleri, Kamyonet, Kamyon, Çekici Ve Benzerleri Aşağıdaki Iı Sayılı Tarifeye Göre
Vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
Yeri /Azami Toplam Ağırlık 1 – 6 yaş 7 - 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 393,00 261,00 130,00
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı 524,00 328,00 196,00
3
1901 cm ve yukarısı 789,00 524,00 328,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 986,00 591,00 261,00
26-35 kişiye kadar 1.183,00 986,00 393,00
36-45 kişiye kadar 1.315,00 1.117,00 524,00
46 kişi ve yukarısı 1.578,00 1.315,00 789,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 354,00 236,00 117,00
1.501-3.500 kg’a kadar 709,00 413,00 236,00
3.501-5.000 kg’a kadar 1.065,00 887,00 354,00
5.001-10.000 kg’a kadar 1.183,00 1.005,00 473,00
10.001-20.000 kg’a kadar 1.419,00 1.183,00 709,00
20.001 kg ve yukarısı 1.775,00 1.419,00 827,00

Yat Kotra Ve Her türlü Özel Tekneler Aşağıdaki III Sayılı Tarifeye Göre Vergilendirilir

III) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı
Motor Gücü (BG) ( YTL )
1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
10 – 20 BG’ne kadar 19,73 13,15 6,57 2,61
21 – 50 BG’ne kadar 26,31 19,73 11,83 5,24
51 – 100 BG’ne kadar 32,90 26,31 15,78 6,57
101 – 150 BG’ne kadar 39,47 32,90 19,73 9,20
151 BG ve yukarısı 59,22 46,06 26,31 13,15

Uçak Ve helikopterler Aşağıdaki IV Sayılı Tarifeye Göre Vergilendirilir

(IV) SAYILI TARİFE


Taşıt Cinsi ve Azami Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (Y TL)
Kalkış Ağırlığı 1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 6.580,00 5.263,00 3.947,00 3.157,00
1.151 – 1.800 kg.’a kadar 9.871,00 7.896,00 5.922,00 4.737,00
1.801 – 3.000 kg.’a kadar 13.161,00 10.528,00 7.896,00 6.317,00
3.001 – 5.000 kg.’a kadar 16.452,00 13.161,00 9.871,00 7.896,00
5.001 – 10.000 kg.’a kadar 19.742,00 15.793,00 11.845,00 9.475,00
10.001 – 20.000 kg.’a kadar 23.033,00 18.426,00 13.819,00 11.054,00
20.001 kg. ve yukarısı 26.323,00 21.058,00 15.793,00 12.635,00

VII- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

1/1/2007 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre
temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp
başına büyükşehir belediyelerinde 17 YKr, diğer belediyelerde 14 YKr olarak
hesaplanacaktır.

2 - İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehir
belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre
uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Olan Çevre Temizlik


Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi


tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)


Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 1.600 1.300 990 800 660
2. Grup 1.000 790 590 490 400
3. Grup 660 530 400 330 260
4. Grup 330 260 200 160 130
5. Grup 200 160 110 100 80
6. Grup 100 80 58 46 34
7. Grup 34 29 20 17 14

2. 2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre,


büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre
temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak uygulanacaktır. Buna göre büyükşehir
belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)


Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.000 1.625 1.237 1.000 825
2. Grup 1.250 987 737 612 500
3. Grup 825 662 500 412 325
4. Grup 412 325 250 200 162
5. Grup 250 200 137 125 100
6. Grup 125 100 72 57 42
7. Grup 42 36 25 21 17

3 - İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrasında, "Bakanlar


Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina gruplarını belirlemeye ve bu maddenin
dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina
grupları itibarıyla ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya
yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrası ile


2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesine göre, söz konusu maddenin
dördüncü ve beşinci fıkralarında yer alan tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde
bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu
5000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

VIII- EMLAK VERGİSİ

Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi değerinin,


mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıla ait vergi
değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden
değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Aynı
maddenin üçüncü fıkrasında da, 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden
sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde, Vergi Usul
Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre takdir komisyonlarınca
belirlenen arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden
ikinci yılın başından başlamak suretiyle her yıl, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl
için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle
dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı, 2006 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranını, 363 Sıra No’lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 7,8 (yedi virgül sekiz) olarak tespit ve ilan edilmiş
bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre, mükelleflerin 2007 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri, 2006 yılı vergi
değerlerinin % 3,9 (üç virgül dokuz) oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Diğer taraftan, mükellefiyeti 2007 yılında başlayan mükelleflerin, mükellefiyetleri ile ilgili
bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında, Vergi Usul
Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrası uyarınca takdir komisyonu tarafından
2005 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa veya arazi metrekare birim değerleri % 3,9
(üç virgül dokuz) oranında artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

ÖRNEK- Mükellef (A) 2006 yılında Konya İli, Akşehir İlçesi Belediye Sınırları içinde 1000
m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini ilgili
belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2005 yılında takdir
edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 70 YTL dır. 2006 yılına ait yeniden
değerleme oranı 363 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 7,8 (yedi virgül
sekiz) olarak tespit ve ilan edilmiş bulunduğuna göre, mükellefiyeti 2007 yılında başlayan bu
mükellefin, 2006 yılında satın aldığı arsanın 2007 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri
aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Takdir komisyonunca takdir edilen metrekare birim değeri : 70,00 YTL

2006 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 7,8/2=) : % 3,9

2007 yılı emlak vergisi değerine esas metrekare birim değeri


[70+(70 x % 3,9)=] : 72,73 YTL

Arsanın 2007 yılı vergi değeri (72,73 x 1000=) : 72.730,00 YTL