You are on page 1of 10

SİRKÜLER Ankara,

03.01.2008
Sayı: 2008/002

KONU : 2008 YILINDA ÇEŞİTLİ VERGİ KANUNLARINDAKİ


DEĞİŞİKLİKLER

2008 yılında Çeşitli Vergi Kanunlarında uygulanacak indirim, istisna, tarife


ve vergilendirme matrahları ile ilgili Maliye Bakanlığınca ve Bakanlar
Kurulunca belirlenen esaslar aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize;

Saygılarımla
N. Hidayet YILDIZ
Yeminli Mali Müşavir

I- İŞ KANUNU

ASGARİ ÜCRET : (Özel Sektörde)

29 Aralık 2007 tarih ve 26741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/01


sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararına göre 1 Ocak 2008 - 31 Aralık
2008 tarihleri arasında geçerli olan tarım ve sanayi kesimi ayrımı
olmaksızın asgari ücret yeniden belirlenmiştir.

01.01.2008-30.06.2008 tarihleri arasında :


16 Yaşını doldurmuş işçilerin (Alt Sınır)

BİR GÜNLÜK çalışma karşılığı asgari 20,28 YTL olarak,


ücretleri
BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari 608,04 YTL olarak,
ücretleri

16 Yaşını doldurmamış işçilerin (Alt Sınır)


BİR GÜNLÜK çalışma karşılığı asgari 17,18 YTL. olarak
ücretleri
BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari 515,40 YTL. olarak
ücretleri.

01.07.2008-31.12.2008 tarihleri arasında :


16 Yaşını doldurmuş işçilerin (Alt Sınır)

BİR GÜNLÜK çalışma karşılığı asgari 21,29 Y TL olarak,


ücretleri
BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari 638,70 Y TL olarak,
ücretleri

16 Yaşını doldurmamış işçilerin (Alt Sınır)

BİR GÜNLÜK çalışma karşılığı asgari 18,02 YTL. olarak


ücretleri
BİR AYLIK çalışma karşılığı asgari 540,60 YTL. olarak
ücretleri.

tespit edilmiştir.

II-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ :

 Değerleri 10. maddeye göre belirlenen menkul ve gayrimenkul


mallardan evlatlıklarda dahil olmak üzere Füruğ ve Eşden her
birine isabet eden miras hisselerinin 2007 de 89.623,84 YTL.
olan istisna miktarı, 01.01.2008 den itibaren 96.075,00
YTL.na çıkartılmıştır.
(Furuğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin
2007 de 179.352,25 YTl.olan istisna miktarı 01.01.2008 den
itibaren 192.265,00 YTL.ye çıkarılmıştır.)
 İvazsız surette vaki intikallerdeki 2007 de 2.068,68 YTl.olan
istisna miktarı,01.01.2008 den itibaren 2.216,00 YTL. ye
çıkartılmıştır.
 Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde
kazanılan ikramiyelerdeki 2006 de 2.068,68 YTL olan istisna
miktarı, 01.01.2008 den itibaren 2.216,00 YTL.ye
çıkartılmıştır.
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ CETVELİ 01.01.2008
TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANMAK ÜZERE AŞAĞIDAKİ GİBİ
DEĞİŞMİŞTİR.

M A T R A H____________ Veraseten İvazsız


İntikal İntik.
İlk 150.000.00 YTL. İçin %1 % 10
Sonra Gelen 320.000,00 YTL. için %3 % 15
Sonra Gelen 680.000,00 YTL.için %5 % 20
Sonra Gelen 1.380.000,00 YTL.için %7 %25
Matrahın 2.530.000,00 YTL.yi aşan bölümü % 10 %30
için

III- DAMGA VERGİSİ KANUNU


( 1 ) SAYILI TABLO AŞAĞIDAKİ GİBİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.

(5281 Sayılı Kanununla Damga Pulu Ve Harç Pulu 01.01.2005 den İtibaren
Kaldırılmıştır )

I AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR


A Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar.
1 Mukavelenameler, Taahhütnameler ve Temliknameler Binde 7,5
2 Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira Binde 1,5
bedeli üzerinden)
3 Kefalet, Teminat ve Rehin Senetleri Binde 7,5
4 Tahkimnameler ve Sulhnameler Binde 7,5
5 Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk Binde 1,5
edenler dahil)
B Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar.
1 Tahkimnameler 22,20YTL
.
2 Sulhnameler 22,20
YTL.
3 Turizm işletmeleri ile Seyahat Acentelerinin aralarında 126,80YT
düzenledikleri Kontenjan Sözleşmeleri (Belli Parayı ihtiva L.
edenler dahil.)
II KARARLAR VE MAZBATALAR
1 Meclislerde resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili
olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve
kararlarla hakem kararları:
a Belli Parayı İhtiva Edenler. Binde 7,5
b Belli Parayı İhtiva Etmeyenler. 22,70
YTL.
2 İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve
kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale Binde 4,5
kararları (Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine
tabi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu
karara ilişkin vergi red ve iade olunur.)
III TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR
1. Ticari ve Mütedavil Senetler.
a Emtia Senetleri
aa Makbuz Senedi (Resepise) 8,10 YTL.
.
ab Rehin Senedi (Varant) 4,90 YTL.
.
ac İyda Senedi 1,00 YTL.
.
ad Taşıma Senedi 0,50 YTL.
.
b Konşimentolar 4,90 YTL.
c Deniz Ödüncü senedi Binde 7,5
d İpotekli borç senedi, irat senedi Binde 7,5
2. Ticari belgeler.
a. Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri 8,10 YTL.
b. Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve
İşletme Hesabı
Özetleri.
ba Bilançolar 17,50
. YTL.
bb Gelir tabloları 8,60 YTL.
.
bc İşletme hesabı özetleri 8,60 YTL.
.
c. Barnameler 1,00 YTL.
d. Tasdikli manifesto nüshaları 3,60 YTL.
e. Ordinolar 0,50 YTL.
f. Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları 3,60 YTL.
IV MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR.
1. Makbuzlar
a. Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet
alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)
nedeniyle kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve
belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu Binde 7,5
ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına,kişiler adına
açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir
ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar
b. Maaş,ücret,gündelik ,huzur hakkı,aidat,ihtisas
zammı,ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcirah,
tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet
karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu Binde 6
paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya
açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve
havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi
temin eden kağıtlar.
c. Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu
mahiyetteki senetler Binde 6
d. İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen
paralar için düzenlenen makbuzlar Binde 6
2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası
vergiye tabidir.)
a. Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin
gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste 0,50 YTL.
beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için
b. Vergi Beyannameleri
ba Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri 22,70
. YTL.
bb Kurumlar Vergisi Beyannameleri 30,30
. YTL.
bc Katma Değer Vergisi Beyannameleri 15,10
. YTL.
bd Muhtasar Beyannameler 15,10
. YTL.
be Diğer Vergi Beyannameleri (Damga Vergisi 15,10
. Beyannameleri hariç) YTL.
c. Gümrük İdarelerine verilen beyannameler 30,30
YTL.
d. Belediye ve il özel idarelerine verilen 11,20
beyannameler YTL.
e. Sosyal Güvenlik Kurumlarına verilen sigorta prim 11,20
bildirgeleri YTL.
3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 YTL.den fazla maktu
ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz 0,50 YTL.
edilecek özet, suret ve tercümeleri

Her bir kağıt için hesaplanacak vergi tutarı tablodaki sınırlamalar saklı kalmak üzere,
2008 yılı için 1.015.093,00 YTL.den fazla olamaz.

IV- MOTORLU TAŞITLARDAN ALINACAK VERGİLER YENİDEN


DÜZENLENDİ

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’da yer alan tarifeler 26 Aralık
2007 tarih ve 26738 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29 Seri Nolu MTV
Genel Tebliği ile aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, Kaptıkaçtı, Arazi Taşıtları Ve Benzerleri İle Motosikletler


Aşağıdaki (I) Sayılı Tarifeye Göre Vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)


Motor Silindir Hacmi (cm3)
1 – 3 yaş 4 – 6 yaş 7 – 11 yaş 12 – 15 yaş 16 ve yukarı
yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı 351,00 245,00 139,00 105,00 40,00
1301 - 1600 cm3 e kadar 561,00 421,00 245,00 174,00 68,00
1601 - 1800 cm3 e kadar 986,00 773,00 456,00 279,00 110,00
1801 - 2000 cm3 e kadar 1.550,00 1.197,00 704,00 421,00 168,00
2001 - 2500 cm3 e kadar 2.326,00 1.691,00 1.056,00 633,00 252,00
2501 - 3000 cm3 e kadar 3.242,00 2.820,00 1.763,00 950,00 351,00
3001 - 3500 cm3 e kadar 4.937,00 4.442,00 2.677,00 1.338,00 493,00
3501 - 4000 cm3 e kadar 7.759,00 6.701,00 3.949,00 1.763,00 704,00
4001 cm3 ve yukarısı 12.697,00 9.522,00 5.641,00 2.538,00 986,00
2-Motosikletler
100 - 250 cm3 e kadar 68,00 54,00 40,00 26,00 12,00
251 - 650 cm3 e kadar 139,00 105,00 68,00 40,00 26,00
651 - 1200 cm3 e kadar 351,00 210,00 105,00 68,00 40,00
1201 cm3 ve yukarısı 845,00 561,00 351,00 279,00 139,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi


(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre
vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
Azami Toplam Ağırlık 1 – 6 yaş 7 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş
1) Minibüs 421,00 279,00 139,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı 561,00 351,00 210,00


1901 cm3 ve yukarısı 845,00 561,00 351,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar 1.056,00 633,00 279,00
26 - 35 kişiye kadar 1.268,00 1.056,00 421,00
36 - 45 kişiye kadar 1.409,00 1.197,00 561,00
46 kişi ve yukarısı 1.691,00 1.409,00 845,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar 379,00 252,00 125,00
1.501 - 3.500 kg’a kadar 760,00 442,00 252,00
3.501 - 5.000 kg’a kadar 1.141,00 950,00 379,00
5.001 - 10.000 kg’a kadar 1.268,00 1.077,00 507,00
10.001 - 20.000 kg’a kadar 1.521,00 1.268,00 760,00
20.001 kg ve yukarısı 1.902,00 1.521,00 886,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi


Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre
vergilendirilecektir.

(III) SAYILI TARİFE

Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık
Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG) Vergi Tutarı ( YTL )

1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 15 yaş 16 ve yukarı yaş


Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler
10 - 20 BG’ne kadar 21,15 14,09 7,04 2,79
21 - 50 BG’ne kadar 28,20 21,15 12,68 5,61
51 - 100 BG’ne kadar 35,26 28,20 16,91 7,04
101 - 150 BG’ne kadar 42,31 35,26 21,15 9,86
151 BG ve yukarısı 63,48 49,37 28,20 14,09

(III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları,
bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle
hesaplanacaktır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi


Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye
göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (YTL)
Ağırlığı 1 – 3 yaş 4 – 5 yaş 6 – 10 yaş 11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar 7.053,00 5.641,00 4.231,00 3.384,00
1.151 - 1.800 kg.’a kadar 10.581,00 8.464,00 6.348,00 5.078,00
1.801 - 3.000 kg.’a kadar 14.108,00 11.286,00 8.464,00 6.771,00
3.001 - 5.000 kg.’a kadar 17.636,00 14.108,00 10.581,00 8.464,00
5.001 - 10.000 kg.’a kadar 21.163,00 16.930,00 12.697,00 10.157,00
10.001 - 20.000 kg.’a kadar 24.691,00 19.752,00 14.813,00 11.849,00
20.001 kg. ve yukarısı 28.218,00 22.574,00 16.930,00 13.544,00

V- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

1/1/2008 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan


binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil
edilecektir.

1 - Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi


Konutlara ait Çevre Temizlik Vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak
suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 18 YKr, diğer
belediyelerde 15 YKr olarak hesaplanacaktır.

2 - İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik


Vergisi
İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi,
büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde
aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak


Olan Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre


temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.
Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)
Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 1.700 1.390 1.060 850 700
2. Grup 1.070 840 630 500 420
3. Grup 700 560 420 350 270
4. Grup 350 270 210 170 139
5. Grup 210 170 117 107 85
6. Grup 107 85 60 49 36
7. Grup 36 30 21 18 15

2. 2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik


Vergisi

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci


fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer
belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları % 25 artırılarak
uygulanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan
çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır.

Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (YTL)


Grupları 1. Derece 2. Derece 3. Derece 4. Derece 5. Derece
1. Grup 2.125 1.737 1.325 1.062 875
2. Grup 1.337 1.050 787 625 525
3. Grup 875 700 525 437 337
4. Grup 437 337 262 212 173
5. Grup 262 212 146 133 106
6. Grup 133 106 75 61 45
7. Grup 45 37 26 22 18

3 - İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci


fıkrasında, "Bakanlar Kurulu; beşinci fıkradaki tarifede yer alan bina
gruplarını belirlemeye ve bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında
yer alan tutarları yöreler, belediyelerin nüfusları ve bina grupları itibarıyla
ayrı ayrı dörtte birine kadar indirmeye veya yarısına kadar artırmaya
yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinin onikinci fıkrası


ile 2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci
maddesine göre, söz konusu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında
yer alan tutarlar; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç
olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu
5000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.

VI- EMLAK VERGİSİ

Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, vergi


değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl,
bir önceki yıla ait vergi değerinin Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca
aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde
artırılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir. Aynı maddenin üçüncü
fıkrasında da, 33 üncü maddede yer alan vergi değerini tadil eden
sebeplerle (8 numaralı fıkra hariç) mükellefiyet tesisi gereken hallerde,
Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu maddesinin (b) fıkrasına göre
takdir komisyonlarınca belirlenen arsa ve arazi metrekare birim
değerlerinin, takdir işleminin yapıldığı yılı takip eden ikinci yılın başından
başlamak suretiyle her yıl, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre aynı yıl
için tespit edilmiş bulunan yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde
artırılması suretiyle dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı, 2007 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranını,


363 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 7,2 (yedi virgül sekiz)
olarak tespit ve ilan edilmiş bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre, mükelleflerin 2008 yılı bina, arsa ve arazi vergi değerleri,
2007 yılı vergi değerlerinin % 3,6 (üç virgül dokuz) oranında artırılması
suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Diğer taraftan, mükellefiyeti 2008 yılında başlayan mükelleflerin,


mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak
vergi değerinin hesabında, Vergi Usul Kanununun mükerrer 49 uncu
maddesinin (b) fıkrası uyarınca takdir komisyonu tarafından 2006 yılında
takdir edilen asgari ölçüde arsa veya arazi metrekare birim değerleri %
3,6 (üç virgül altı) oranında artırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

ÖRNEK- Mükellef (A) 2007 yılında Gaziantep ili, Şahinbey Belediyesi sınırları
içinde 1000 m2 büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak
vergisi bildirimini adı geçen Belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu sokak
için takdir komisyonunca 2005 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa
metrekare birim değeri 75 YTL’dir.

2006 yılına ait yeniden değerleme oranı % 7,8 olarak, 2007 yılına ait yeniden
değerleme oranı ise % 7,2 olarak tespit edilmiş bulunduğuna göre,
mükellefiyeti 2008 yılında başlayan mükellefin, 2007 yılında satın aldığı
arsanın 2008 yılı arazi (arsa) vergisine esas vergi değeri aşağıda belirtildiği
şekilde hesaplanacaktır.

Takdir komisyonunca takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri
: 75,00 YTL

2006 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 7,8/2 =)


: % 3,9

Arsanın 2006 yılı yeniden değerleme oranının yarısı


nispetinde artırılmış asgari ölçüde metrekare birim değeri
[75,00+(75,00x % 3,9)=] : 77,93 YTL

2007 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (%7,2/2 =) : %


3,6

2008 yılı vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare


birim değeri [77,93+(77,93x%3,6) =] : 80,74 YTL

Arsanın 2008 yılı vergi değeri (80,74x1000 =) : 80.740,00 YTL