You are on page 1of 3

SİRKÜLER Ankara,

03.01.2007
Sayı: 2008/003

KONU: 2008 VERGİ USUL KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

2008 yılında Vergi Usul Kanunu’nda uygulanacak indirim, istisna, tarife ve


vergilendirme matrahları ile ilgili Maliye Bakanlığınca ve Bakanlar
Kurulunca belirlenen esaslar aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize;

Saygılarımla
N. Hidayet YILDIZ
Yeminli Mali Müşavir

I- VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2008 TARİHİNDEN


GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

TAHAKKUKTAN VAZGEÇME MİKTARI: 16,00 YTL.olmuştur.

DEFTER TUTMA HADLERİ :

1. Sınıf Tüccarlar:
2007 Yılı 2008 Yılı
Yıllık Alım Tutarı 100.000,00 YTl.aşanlar 107.000,00 YTl.aşanlar
Yıllık Satış Tutarı 140.000,00 YTl.aşanlar 150.000,00 YTl.aşanlar
Gari safi iş Hasılatı 56.000,00 YTl.aşanlar 60.000,00 YTl.aşanlar
Alım-Satım ve İş İş hasılatı x İş hasılatı x
Hasılatının birlikte 5+SatışTutarının 5+SatışTutarının
yapılmasında 100.000,00 YTl.aşanlar. 100.000,00 YTl.aşanlar.

2007 Yılı 2008 Yılı


Fatura Kullanma Mecburiyeti (Md:326-GT.342 ) 560,00 Y Tl. 600,00 Y Tl.
Amortisman Mevzuunda Doğrudan Gider Yazma
(Md:313 – GT.354) 560,00 Y Tl. 600,00 Y Tl.
Karnelerin Muhtarlıkça Tasdikinde Alınacak
Harç. 1,60 YTl. 1,70 YTl.
(Md:326 –GT.326)
Damga Vergi. de En az ceza Haddi (Md:343- 6,40 YTl. 6,80 YTl.
GT.342)
(Bu miktarlara baliğ olmayan cezalar kesilmez)
Diğer Vergilerde En Az Ceza Haddi ( “ “ 13,90 YTl. 14,90 YTl.
)
(Bu miktarlara baliğ olmayan cezalar kesilmez)
USULSÜZLÜK CEZALARI:

1. Derece Usulsüzlükler 2007 Yılı 2008 Yılı


1 - Sermaye Şirketleri 75,00 YTl. 80,00 YTL
2 – Sermaye Şirketleri Dışında Kalan: 1.Sınıf tüccarlar: 50,00 YTL
- 49,00 YTl.
Serbest Meslek
Erbabları
3 – 2.Sınıf Tüccarlar 24,00 YTl. 25,00 YTL
4-Yukarıdakiler dışında beyannameli G.V’ne tabi 12,70 YTl. 13,00 YTL
olanlar
5 – Kazancı Basit Usulde Tespit edilenler 6,40 YTl. 6,80 YTL
6 – Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 3,00 YTl. 3,20 YTL

2. Derece Usulsüzlükler 2007 Yılı 2008 Yılı


1 - Sermaye Şirketleri 43,00 YTl. 46,00 YTL
2 – Sermaye Şirketleri Dışında Kalan: 1.Sınıf tüccarlar: 25,00 YTL
- 24,00 YTl.
Serbest Meslek
Erbabları
3 – 2.Sınıf Tüccarlar 12,70 YTl. 13,00 YTL
4-Yukarıdakiler dışında beyannameli G.V’ne tabi 6,40 YTl. 6,80 YTL
olanlar
5 – Kazancı Basit Usulde Tespit edilenler 3,00 YTl. 3,20 YTL
6 – Gelir Vergisinden Muaf Esnaf 1,70 YTl. 1,80 YTL

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI :

2007 Yılı 2008 Yılı


Fatura-Gider Pusulası-Müstahsil Mkz.- 139 YTl.den az 149 YTl.den az
Ser.Meslek.Mkz. Verilmemesi-Alınmaması – olmamak üzere olmamak üzere
gerçekle farklı meblağlar yazılmasıhalinde, belgelere yazılması belgelere yazılması
her birine ve her belge için gereken mablağın gereken mablağın
% 10 nu % 10 nu
(Bir Takvim Yılında (Bir Takvim Yılında
Her Bir belge için Her Bir belge için
64.000,00 YTL. 68.000,00 YTL.
Geçemiyecektir.) Geçemiyecektir.)
P.S.Fiş i- Öd.Kay.Cihaz Fişi - Giriş ve Yolcu Her bir belge için Her bir belge için
Taşıma bileti - Sevk İrsaliyesi - Taşıma 139 YTl. 149 YTl.
İrsaliyesi-Yolcu Listesi - Günlük Müşteri (Her bir belge (Her bir belge
Listesi ile M.B.ca düzenleme zorululuğu nev’ine ilişkin nev’ine ilişkin
getirilen belgelerin düzenlenmediğinin, kesilecek ceza kesilecek ceza
kullanılmadığının,bulundurulmadığının aslı toplamı her bir toplamı her bir
ve örneğinin farklı olduğunun, gerçeğe tespit için 6.400,00 tespit için 6.800,00
aykırı düzenlendiğinin tespiti halinde; YTL. YTL.
yi ve Bir Takvim yi ve Bir Takvim
Yılında kesilecek Yılında kesilecek
miktarı da 64.000 miktarı da 68.000
YTL.yi Geçemez) YTL.yi Geçemez)
Tutulması ve günü gününe kaydı gerekli
defterlerin, bulundurulmaması,kayıt
yapılmaması,yetkililere ibraz edilmemesi- 139,00 YTl. 149,00 YTl.
Levha bulundurma ve asma mecburiyetine
uyulmaması
Muhasebe standartlarına-Tek Düzen Hesap
Planına ve Mali Tablolara ilişkin Usul ve
Esaslar ile Muhasebeye yönelik bilgisayar 3.000,00 YTl. 3.200,00 YTl.
proğramlarının üretilmesine ilişkin kural ve
standartlara uyulmaması.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişilerce vergi numarası 160,00 YTl. 170,00 YTl.
kullanılmadan işlem yapanlara, Her Bir
İşlem için.
Belge Basımı ile ilgili bildirim görevini 490,00 YTl. 500,00 YTl.
yapmayan Matbaa İşletmecilerine.
4358 sayılı kanun uyarınca Vergi Kimlik
Numarası kullanma zorunluluğu getirilen
kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin 640,00 YTl. 680,00 YTl.
bildirimleri belirlenen standartlarda ve
zamanında yerine getirmeyenlere
127/d madde gereği Maliye Bakanlığı’nın
Özel İşaretli Görevlisinin ikazına rağmen 490,00 YTl. 500,00 YTl.
durmayan aracın sahibi adına.

BİLGİ VERMEKTEN ÇEKİNENLER İLE 256, 257 VE MÜK.257. MADDE


HÜKMÜNE UYMAYANLAR İÇİN CEZA:

VUK.86,148,149,256 ve
257.maddelerde yer alan
zorunluluklar ile Mük.227. madde ile
getirilen zorunluluklara uymayan
(Kamu idere ve müesseselerinde 2007 Yılı 2008 Yılı
bilgi verme görevini yerine
getirmeyen yöneticiler dahil.)
1.Sınıf Tüccarlar ile Serbest Meslek 1.390,00 YTl. 1.490,00 YTl.
Erbabı
2.Sınıf Tüccarlar, defter tutan 640,00 YTl. 680,00 YTl.
çiftçiler ile kazancı basit usulde
tespit edilenler hakkında
Yukarıdakiler dışında kalanlar 300,00 YTl. 320,00 YTl.
hakkında

TAHSİLAT VE TEDİYELERİN BANKA YOLUYLA YAPILMASI


MECBURİYETİNDE LİMİT : 8.000,00 YTL.