You are on page 1of 4

SİRKÜLER Ankara,

03.01.2008
Sayı: 2008/004

KONU: 2008 YILINDA GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ


KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

2008 yılında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında uygulanacak indirim,


istisna, tarife ve vergilendirme matrahları ile ilgili Maliye Bakanlığınca ve
Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize;
Saygılarımla
N. Hidayet YILDIZ
Yeminli Mali Müşavir

GELİR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

I-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNA ( Konut Kira


Gelirleri)

MADDE : 21

Maddedeki, 2005 yılında 2.000,00 YTLolarak uygulanan gayrimenkul sermaye


iratları istinası ,
2006 yılında 2.200,00 YTL
2007 ‘’ 2.300,00 YTL
2008 yılında 2.400,00 YTL olarak uygulanacaktır.

II-MÜTEFERRİK İSTİSNA( Personele Verilen Yemek Bedeli)

MADDE : 23

Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan


menfaatlerde
2007 yılında 8,80 YTL olan istisna miktarı
2008 ‘’ 9,00 YTL ye çıkartılmıştır.
III-SAKATLIK İNDİRİMİ

MADDE : 31

Maddedeki Sakatlık indirimi 2008 yılı için aşağıdaki şekilde


değiştirilmiştir.
• Çalışma gücünün % 80 nini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı
1.derece sakat sayılmış ve indirim miktarı aylık ücret
üzerinden 600.00YTL olarak belirlenmiştir.
• Çalışma gücünün % 60 ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı
2.derece sakat sayılmış ve indirim miktarı aylık ücret
üzerinden 300.00 YTL olarak belirlenmiştir.
• Çalışma gücünün % 40 ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı
3.derece sakat sayılmış ve indirim miktarı aylık ücret
üzerinden 150.00 YTL olarak belirlenmiştir.

V- BASİT USULE TABİ OLMA ŞARTLARI

MADDE : 47
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarındaki,Emsal Kira Bedeli veya Yıllık
kira bedeli;

• Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde 3.900.00 YTL.na,


• Diğer yerlerde 2.700.00 YTL.na,
çıkartılmıştır.

MADDE : 48
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarındaki,
• Yıllık alım tutarı 56.000,00 YTL.ye, yıllık satış tutarı 80.000,00
YTL.ye,
• Garisafi iş hasılatı 27.000,00 YTL’ ye
• İşlerin birlikte yapılmasında,yıllık satış tutarı ile iş hasılatı
toplamı 56.000,00YTL’ye
çıkartılmıştır.

Bu miktarlar 123. madde gereğince her sene yeniden değerleme oranında


artırılacaktır. Artırılan miktarın %5 ne kadar olan kesirleri dikkate
alınmayacaktır.

V-DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINDA İSTİSNA

MÜKERRER MADDE : 80
Bir takvim yılında elde edilen Değer Artışı Kazancının (Menkul kıymet ve
diğer sermaye araçlarının elden çıkartılmasından sağlananlar hariç 2008
yılı için 6.800,00 YTl.lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

VI-TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER


86. Maddedeki 2007 yılındaki 900,00 YTL olan maktu had 2008 yılında
960,00 YTL. ye çıkartılmıştır.

VII-VERGİ TARİFESİ 2008 YILI İÇİN DEĞİŞMİŞTİR

2007 YILINA AİT OLUP 2008 YILINDA BEYAN EDİLECEK GELİRLERE

UYGULANACAK TARİFE:

7.500.00 YTl. ya kadar % 15


19.000.00YTl.nin 7.500.00 YTL.si için 1.125.00 YTL.,fazlası % 20
43.000.00 YTL.nin 19.000.00 YTl.si için 3.425.00 YTL.,fazlası % 27
43.000.00 YTL.den fazlasının 43.000.00 YTL. için 9.905.00YTL., % 35
fazlası

2008 YILINA AİT OLUP 2009 YILINDA BEYAN EDİLECEK GELİRLERE

UYGULANACAK TARİFE:

7.800.00 YTl. ya kadar % 15


19.800.00YTl.nin 7.800.00 YTL.si için 1.170.00 YTL.,fazlası % 20
44.700.00 YTL.nin 19.800.00 YTl.si için 3.570.00 YTL.,fazlası % 27
44.700.00 YTL.den fazlasının 44.700.00 YTL. için 10.293.00YTL., % 35
fazlası