You are on page 1of 3

SİRKÜLER Ankara, 02.01.

2009
Sayı: 2009 / 003

KONU: 2009 YILINDA GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ


KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

2009 yılında Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında uygulanacak indirim,


istisna, tarife ve vergilendirme matrahları ile ilgili Maliye Bakanlığınca ve
Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslar aşağıda sunulmuştur.

Bilgilerinize;
Saygılarımla
N. Hidayet YILDIZ
Yeminli Mali Müşavir

GELİR VERGİSİ KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

I-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNA ( Konut Kira


Gelirleri)

MADDE : 21

Maddedeki uygulanan gayrimenkul sermaye iratları istinası ,


2008 yılında 2.400,00 TL.
2009 yılında 2.600,00 TL olarak uygulanacaktır.

II-MÜTEFERRİK İSTİSNA( Personele Verilen Yemek Bedeli)

MADDE : 23

Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan


menfaatlerde
uygulanan istisna miktarı
2008 ‘’ 9,00 TL.
2009 ‘’ 10,00 TL. ye çıkartılmıştır.
III-SAKATLIK İNDİRİMİ

MADDE : 31

Maddedeki Sakatlık indirimi 2009 yılı için aşağıdaki şekilde


değiştirilmiştir.

• Çalışma gücünün % 80 nini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı


1.derece sakat sayılmış ve indirim miktarı aylık ücret
üzerinden 670.00 TL olarak belirlenmiştir.

• Çalışma gücünün % 60 ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı


2.derece sakat sayılmış ve indirim miktarı aylık ücret
üzerinden 330.00 TL olarak belirlenmiştir.

• Çalışma gücünün % 40 ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı


3.derece sakat sayılmış ve indirim miktarı aylık ücret
üzerinden 160.00 TL olarak belirlenmiştir.

V- BASİT USULE TABİ OLMA ŞARTLARI

MADDE : 47
Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartlarındaki,Emsal Kira Bedeli veya Yıllık
kira bedeli;

• Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde 4.300.00 TL.na,


• Diğer yerlerde 3.000.00 TL.na,
çıkartılmıştır.

MADDE : 48
Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartlarındaki,
• Yıllık alım tutarı 60.000,00 TL.ye, yıllık satış tutarı
89.000,00 TL.ye,
• Garisafi iş hasılatı 30.000,00 TL’ ye
• İşlerin birlikte yapılmasında,yıllık satış tutarı ile iş hasılatı
toplamı 60.000,00 TL’ye çıkartılmıştır.

Bu miktarlar 123. madde gereğince her sene yeniden değerleme oranında


artırılacaktır. Artırılan miktarın %5 ne kadar olan kesirleri dikkate
alınmayacaktır.

V-DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARINDA İSTİSNA

MÜKERRER MADDE : 80
Bir takvim yılında elde edilen Değer Artışı Kazancının (Menkul kıymet ve
diğer sermaye araçlarının elden çıkartılmasından sağlananlar hariç 2009
yılı için 7.600,00 TL. lik kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

VI-TOPLAMA YAPILMAYAN HALLER


86. Maddedeki maktu had 2009 yılında 1.070,00 TL. ye çıkartılmıştır.

VII-VERGİ TARİFESİ 2008 YILI İÇİN DEĞİŞMİŞTİR

2008 YILINA AİT OLUP 2009 YILINDA BEYAN EDİLECEK GELİRLERE

UYGULANACAK TARİFE:

7.800.00 YTL. ya kadar % 15


19.800.00 YTL.nin 7.800.00 YTL.si için 1.170.00 YTL.,fazlası % 20
44.700.00 YTL.nin 19.800.00 YTl.si için 3.570.00 YTL.,fazlası % 27
44.700.00 YTL.den fazlasının 44.700.00 YTL. için 10.293.00YTL., % 35
fazlası

2009 YILINA AİT OLUP 2010 YILINDA BEYAN EDİLECEK GELİRLERE

UYGULANACAK TARİFE:

Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi
gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2009 takvim yılı gelirlerinin
vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

8.700,00 TL. ya kadar % 15


22.000.00 TL.nin 8.700.00 TL.si için 1.305,00 TL.,fazlası % 20
50.000,00 TL.nin 22.000,00 TL.si için 3.965,00 TL.,fazlası % 27
50.000.00 TL.den fazlasının 50.000,00 TL. için 11.525,00YTL., % 35
fazlası