You are on page 1of 2

‫המחלקה לרישוי ולפיקוח על יועצי השקעות ומנהלי תיקים‬

‫מס' טלפון‪ 02-6556553 :‬פקס‪02-6513169 :‬‬


‫כתובתנו באינטרנט‪www.isa.gov.il :‬‬

‫יולי ‪2006‬‬

‫הבהרה בדבר בקשות לתחילת התמחות ולפטורים מותנים בתקופת המעבר‪:‬‬


‫תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות‪ ,‬בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות )בקשה לרשיון‪ ,‬בחינות‪ ,‬התמחות‬
‫ואגרות(‪ ,‬התשנ"ז‪.1997-‬‬

‫הוראת המעבר בתקנות החדשות קובעת כי בתקופת המעבר )היינו מיום ה‪ 10 -‬לפברואר ‪ 2006‬עד‬
‫יום ה‪ 10 -‬למאי ‪ (2007‬ניתן לבקש פטור מבחינות על סמך תקנה ‪ 14‬בנוסחה הקודם ‪ ,‬היינו על‬
‫סמך קורסים אקדמאיים ספציפיים‪ ,‬ואולם הפטור שינתן הינו פטור המותנה בכך כי המבקש‬
‫יסיים את כל הליך הרישוי עד לסיום תקופת המעבר‪ ,‬כלומר עד ל ‪ 10‬למאי ‪.2007‬‬

‫לאור האמור‪ ,‬מי שאושרו לו פטורים מותנים מבחינות ויגיש בקשה‪ ,‬לתחילת התמחות בניהול‬
‫תיקים לאחר ה‪ 10 -‬לאוגוסט ‪ 2006‬ובייעוץ ובשיווק השקעות לאחר ה‪ 10 -‬לנובמבר ‪ ,2006‬לא יוכל‬
‫לסיים את הליך הרישוי עד לתום תקופת המעבר‪.‬‬
‫לפיכך אין כל טעם בהגשת בקשות לפטורים מבחינות על סמך התקנות בנוסחן הקודם‪ ,‬לאחר‬
‫מועדים אלו‪ ,‬מכוון שהפטורים הללו יבוטלו‪ ,‬בתום תקופת במעבר‪.‬‬

‫יוצאי דופן הם אלה אשר אושר להם פטור מותנה מבחינות היסוד ושיגישו בקשה חדשה לפטור‬
‫מבחינות היסוד על סמך תואר אקדמי ב– חשבונאות‪ ,‬כלכלה‪ ,‬מנהל עסקים‪ ,‬ביטוח או בנקאות‬
‫לפני תום תקופת המעבר ב‪ 10 -‬למאי ‪ ,2007‬או שיעברו את בחינות הרשות מהן קיבלו פטור‬
‫מותנה‪.‬‬

‫שאלות ותשובות להבהרה‪:‬‬


‫ש‪ .‬אושרו לי פטורים מותנים‪ ,‬מהו התאריך האחרון שבו אוכל להתחיל בהתמחות‪ ,‬בכדי לעמוד‬
‫בתנאים לקבלת רשיון ולמנוע את ביטולם של הפטורים המותנים?‬

‫ת‪ .‬בכדי לעמוד בכל התנאים לקבלת הרשיון בתקופת המעבר‪ ,‬המסתיימת ב‪ 10 -‬במאי ‪ ,2007‬יש‬
‫להתחיל בהתמחות לקבלת רשיון‪ ,‬לכל המאוחר‪:‬‬
‫‪ .1‬בניהול תיקים עד ל‪ 10 -‬באוגוסט ‪.2006‬‬
‫‪ .2‬בייעוץ או שיווק השקעות עד ל‪ 10 -‬בנובמבר ‪.2006‬‬
‫ש‪ .‬אני מעוניין ברשיון ניהול תיקים‪ ,‬קיבלתי פטורים מותנים על סמך קורסים מהאוניברסיטה מ‪-‬‬
‫‪ 5‬הבחינות של הרשות והתחלתי בהתמחות‪ ,‬אני אסיים את התואר בקיץ ‪ 2007‬ולא אספיק לסיים‬
‫את ההתמחות עד ל‪ 10 -‬למאי ‪ ,2007‬מה יקרה עם הפטורים שלי ומה לגבי ההתמחות?‬

‫ת‪ .‬באם לא תעמוד בתנאי הרשיון ביום ה‪ 10 -‬למאי ‪ 2007‬הפטורים המותנים יבוטלו‪ .‬על כן‪ ,‬יהיה‬
‫עליך להגיש בקשה חדשה לפטורים מבחינות היסוד עם סיום התואר ולעבור את הבחינות‬
‫המקצועיות של הרשות‪.‬‬
‫לעומת זאת תוכל להמשיך בהתמחות עד לסיומה‪.‬‬
‫יודגש כי למרות שסיימת התמחות לא תוכל לקבל רשיון ללא עמידה בבחינות הרשות או קבלת‬
‫פטור מהן‪.‬‬

‫ש‪ .‬אושרו לי פטורים מותנים מ‪ 3 -‬בחינות היסוד ואני בעיצומה של התמחות לרשיון בניהול‬
‫תיקים‪ ,‬אני אמור לסיים את ההתמחות לפני תום תקופת המעבר‪ ,‬אך אני לא בטוח שאוכל‬
‫להמשיך לעבוד במקום העבודה בו אני מתמחה‪ ,‬האם אני חייב למצוא מקום תעסוקה עד ל‪10 -‬‬
‫במאי ‪ 2007‬בכדי שהפטורים לא יבוטלו?‬

‫ת‪ .‬כן‪ ,‬אחד מתנאי הרשיון לניהול תיקים הוא עמידה בדרישות הביטוח‪ .‬ביטוח זה נעשה במסגרת‬
‫חברה לניהול תיקים או חברת ניהול קרנות נאמנות בלבד ועל‪-‬כן באם לא תועסק בחברה שכזו‪,‬‬
‫אינך עומד בתנאי הרשיון ולפיכך הפטורים המותנים יבוטלו‪.‬‬
‫האפשרות היחידה לכך שהפטורים לא יבוטלו‪ ,‬היא שתוציא רשיון בייעוץ או בשיווק השקעות‬
‫ותערוך ביטוח בהתאם לתקנות‪.‬‬

‫ש‪ .‬אם אני כבר יודע היום כי לא אספיק לסיים את ההתמחות עד לתאריך ה‪ 10 -‬במאי ‪ ,2007‬האם‬
‫אני רשאי עדיין להגיש בקשה לפטור על סמך קורסים?‬

‫ת‪ .‬אתה רשאי להגיש בקשה לפטורים המסתמכת על תקנה ‪ 14‬בנוסחה הקודם‪ ,‬אך חבל להשקיע‬
‫כסף על הגשת בקשה לפטורים שממילא יתבטלו עם תום תקופת המעבר‪.‬‬