You are on page 1of 5

‫קורס יועצי השקעות‪ -‬קורס מלא‬

‫פרופ' יאיר זימון‬ ‫ריכוז הקורס‪:‬‬


‫שני ‪ +‬חמישי ‪21:30-17:30‬‬ ‫ימים ושעות‪:‬‬
‫טרם נקבע‬ ‫תחילת קורס‪:‬‬
‫‪ 372‬ש"א‬ ‫משך הקורס‪:‬‬
‫‪₪ 9,500‬‬ ‫מחיר הקורס‪:‬‬
‫‪₪ 200‬‬ ‫דמי רישום‪:‬‬
‫עד ‪ 10‬שיקים חודשיים‪ ,‬כשהשיק הראשון לתאריך של שבוע לפני תחילת הקורס והשיק האחרון‬ ‫אופן התשלום‪:‬‬
‫לתאריך עד שבוע לפני סיום הקורס )יש לרשום את השיקים לפקודת מכון‪ -‬לנדר(‪,‬‬
‫או ‪ 15‬תשלומים באשראי ללא ריבית‬

‫נושאי הקורס‪:‬‬

‫כלכלה‬
‫‪ 72‬שעות‪ ,‬פעמיים בשבוע‬ ‫משך הקורס‪:‬‬

‫א‪ .‬יסודות הכלכלה מיקרו‬


‫תופעת המחסור ועקומת תמורה‪ ,‬התנהגות הצרכן והפירמה‪ ,‬עקומות ביקוש והיצע )חישוב גמישויות(‪ ,‬קביעת שיווי משקל‬
‫בתנאי תחרות‪ ,‬התערבות ממשלתית‪ ,‬תחרות בלתי משוכללת – מונופול‬
‫ב‪ .‬יסודות במקרו כלכלה‬
‫חשבונאות לאומית‪ ,‬קביעת התוצר במשק‪ ,‬מדיניות פיסקלית‪ ,‬שוק הכסף‪ ,‬מדיניות מוניטרית‪.‬‬
‫ג‪ .‬יסודות בכלכלה בינלאומית‬
‫מאזן התשלומים‪ ,‬יתרון יחסי‪ ,‬שוק מטבע חוץ‪ ,‬מדיניות שער חליפין‪.‬‬

‫___________________________________________________________________‬
‫רח' עם ועולמו ‪ , 8‬ת‪.‬ד‪ 34353 .‬ירושלים ‪ .91343‬טלפון‪0732-204-270 :‬‬
‫דוא"ל‪charedi@lander.ac.il :‬‬ ‫כתובתנו באינטרנט‪www.lander.ac.il :‬‬
‫חשבונאות‬
‫‪ 60‬שעות‪ ,‬פעמיים בשבוע‬ ‫משך הקורס‪:‬‬

‫א‪.‬עקרונות חשבונאיים מקובלים והשפעתם על הדיווח הכספי ‪:‬‬


‫עקרון העסק החי‪ ,‬עיקרון השמרנות‪ ,‬בסיס צבירה לעומת בסיס מזומנים‪ ,‬עיקרון העלות ההיסטורית‪ ,‬עיקרון הקבלת‬
‫הכנסות להוצאות‪ ,‬עיקרון הגילוי הנאות‪ ,‬עיקרון המהותיות‪ ,‬עיקרון העקביות ונתוני השוואה בדוחות הכספיים‬
‫ב‪.‬מבנה הדוחות הכספיים‬
‫‪.1‬המאזן‬
‫מבנה הקבוצות במאזן‪ ,‬מזומנים ושווי מזומנים‪ ,‬מלאי‪-‬שיטות הצגה‪ ,‬השקעות בניירות ערך‪ -‬שיטות הערכה‪ ,‬רכוש קבוע –‬
‫שיטות רישום והפחתה‪ ,‬רכוש אחר והוצאות נדחות – שיטות רישום והפחתה‪ ,‬התחייבויות – בסיס הצגה ודיווח‪ ,‬הפרשות‬
‫במאזן‪ ,‬הרכב ההון העצמי‪.‬‬
‫‪.2‬דוח רווח והפסד‬
‫בסיס ההכרה בהכנסה בדוחות הכספיים‪ ,‬מבנה הדוח‪ ,‬הצגת מסים על הכנסה – מסים שוטפים ומסים נדחים‪ ,‬הצגת רווחי‬
‫והפסדי הון‪ ,‬הוצאות מימון‪ ,‬פריטים יוצאים מהכלל‪ ,‬דוח על שינויים בהון העצמי – מבנה והרכב‪ ,‬דו"ח על תזרימי מזומנים‪.‬‬

‫תזרימי מזומנים מפעילות רגילה‬ ‫‪.1‬‬


‫תזרימי מזומנים מפעילות השקעה‬ ‫‪.2‬‬
‫תזרימי מזומנים מפעילות מימון‬ ‫‪.3‬‬
‫דוחות כספיים מותאמים‬ ‫‪.4‬‬
‫דוחות כספיים מאוחדים‬ ‫‪.5‬‬
‫שיטת שוויון מאזני‬ ‫‪.6‬‬
‫ביאורים לדוחות הכספיים‬ ‫‪.7‬‬
‫אירועים לאחר תאריך המאזן ואופן ביטויים בדוחות‬ ‫‪.8‬‬
‫הרווח למניה ומשמעותו‬ ‫‪.9‬‬
‫דוחות כספים לתקופת ביניים‬ ‫‪.10‬‬
‫ניתוח דוחות כספיים‬ ‫‪.11‬‬

‫___________________________________________________________________‬
‫רח' עם ועולמו ‪ , 8‬ת‪.‬ד‪ 34353 .‬ירושלים ‪ .91343‬טלפון‪0732-204-270 :‬‬
‫דוא"ל‪charedi@lander.ac.il :‬‬ ‫כתובתנו באינטרנט‪www.lander.ac.il :‬‬
‫סטטיסטיקה ומימון‬
‫‪ 90‬שעות‪ ,‬פעמיים בשבוע‬ ‫משך הקורס‪:‬‬

‫א‪.‬סטטיסטיקה‬
‫סטטיסטיקה תיאורית‪ ,‬משתנה מקרי – תוחל ‪ ,‬שונות‪ ,‬התפלגות נורמלית‪ ,‬הבנת רגרסיה פשוטה‪,‬הסתברות‬
‫ב‪.‬חישובי מימון‬
‫חישובי ריבית‪ ,‬שיטת ערך נוכחי‪ ,‬שיטת שערוך תשואה פנימי‪ ,‬חישוב שיעורי תשואה וסטיית תקן‪ ,‬מודל‬
‫תוחלת שונות‪.‬‬
‫ג‪.‬עקרונות ניהול נכסים פיננסיים‬
‫שימוש במודל הדומיננטיות‪ ,‬עקום יעילות‪ ,‬שימוש במודל ‪.CAPM‬‬

‫קורס אתיקה מקצועית‬


‫‪ 30‬שעות‪ ,‬פעם בשבוע‬ ‫משך הקורס‪:‬‬

‫נושאי הקורס‪:‬‬
‫מושגי יסוד בדיני חברות‬ ‫•‬
‫מושגי יסוד בחוק השקעות משותפת‬ ‫•‬
‫חוק ני"ע‪ ,‬תיקי השקעות‬ ‫•‬
‫אתיקה ועבירות‬ ‫•‬

‫חוק הסדרת העיסוק‪.‬‬ ‫•‬

‫___________________________________________________________________‬
‫רח' עם ועולמו ‪ , 8‬ת‪.‬ד‪ 34353 .‬ירושלים ‪ .91343‬טלפון‪0732-204-270 :‬‬
‫דוא"ל‪charedi@lander.ac.il :‬‬ ‫כתובתנו באינטרנט‪www.lander.ac.il :‬‬
‫ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים‬
‫‪ 120‬שעות‪ ,‬פעמיים בשבוע‬ ‫משך הקורס‪:‬‬

‫א‪.‬הכרת הנכסים הפיננסיים והמסים עליהם‬


‫קרנות נאמנות‪ ,‬ניירות ערך‪ ,‬קופות גמל‪ ,‬תוכניות חיסכון‪ ,‬מכשירים פיננסיים נגזרים‪ ,‬ניירות ערך של‬
‫חברות הרשומות בישראל ונסחרות בחו"ל‪.‬‬
‫ב‪ .‬רישום למסחר ושיטות מסחר‬
‫רישום ניירות ערך למסחר ושיטות מסחר‪ ,‬שיטות מסחר בבורסה‪ ,‬מדדי המשתנים והמעו"ף‪ ,‬שיטות‬
‫מסחר של בורסות בעולם בהם נסחרים ני"ע ישראלים‪.‬‬
‫ג‪ .‬השלכות להשקעה בניירות ערך‬
‫גורמים המשפיעים על תשואות‪ ,‬גורמים המשפיעים על ניתוח ניירות ערך‪ ,‬שינויים מבניים‪.‬‬
‫ד‪ .‬חלוקות ותיאום שערים‬
‫דיבידנד‪ ,‬מניות הטבה‪ ,‬זכויות‪ ,‬הערכת חבילה בהנפקה‪,‬‬
‫ה‪ .‬הערכת חברות‪ ,‬הערך הנכסי‪ ,‬ערך‬
‫השוק‪ ,‬המכפיל‪ ,‬היוון תזרימי מזומנים‪ ,‬הערכת סיכונים‪:‬סיכון תפעולי‪ ,‬פיננסי ועסקי‪ ,‬סליקה בבורסה‪.‬‬
‫ו‪ .‬סליקה‬
‫חברות רישומים‪ ,‬יפויי כוח )‪.( proxy‬‬
‫ז‪ .‬ניתוח ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה‬
‫סוגי אגרות חוב ממשלתיות ודרכי הנפקתן‪ ,‬אגרות חוב שאינן ממשלתיות‪ ,‬השוק הבינלאומי של אגרות חוב‪.‬‬
‫ח‪ .‬המבנה העתי של שערי הרבית‬
‫עקום התשואה‪ ,‬תיאוריית הציפיות‪ ,‬תיאוריית פרמיית הנזילות‪ ,‬התיאוריה של פילוח השווקים‪.‬‬
‫ט‪ .‬הערכת אגרות חוב‬
‫קריטריונים להערכת אגרות חוב‪ ,‬מדידת סיכון )שיטת הרייטינג(‪ ,‬ניתוח אג"ח להמרה‪ ,‬משך חיים‬
‫ממוצע‪.‬‬
‫י‪ .‬המכשירים הפיננסיים‬
‫הכרת המכשירים הפיננסיים השונים )אופציות‪ ,‬חוזים עתידיים‪ ,‬מט"ח‪ ,‬נכסים‪ ,‬מק"מ עתידי וכו'(‪,‬‬
‫נהלי העבודה במכשירים פיננסיים בישראל‪.‬‬
‫יא‪ .‬אסטרטגיות השקעה‬
‫האסטרטגיה והתאמתה לתנאי השוק‪ ,‬אסטרטגיות עירומות‪ ,‬אסטרטגיות קומבינציה‪ -‬אוכף ושוקת‬

‫___________________________________________________________________‬
‫רח' עם ועולמו ‪ , 8‬ת‪.‬ד‪ 34353 .‬ירושלים ‪ .91343‬טלפון‪0732-204-270 :‬‬
‫דוא"ל‪charedi@lander.ac.il :‬‬ ‫כתובתנו באינטרנט‪www.lander.ac.il :‬‬
‫אסטרטגיות מרווח ופרפר‪ ,‬כימות סיכונים‪ ,‬גידור סיכונים )‪.(hedging‬‬
‫יב‪ .‬תמחור אופציות‬
‫המודל הנאיבי‪ ,‬המודל הבינומי‪ ,‬המודל של ‪ ,B&S‬רגישות מחיר באופציה לשינוי בפרמטרים‪ ,‬הערכת‬
‫כתבי אופציה‪.‬‬
‫יג‪ .‬מערכת הביטחונות של הבורסה וניהולה‬

‫נושאי הקורס לניהול תיקים‪:‬‬


‫אפיקי השקעה סולידיים‬ ‫•‬
‫אפיקי השקעה ספקולנטיים‬ ‫•‬
‫יחסים בין האפיקים השונים‬ ‫•‬
‫סיכוי לעומת סיכון‬ ‫•‬
‫חשיפות ופיזורי השקעה‬ ‫•‬
‫הגנות וגידורים‬ ‫•‬
‫התמודדות בתנאי שוק משתנים‪.‬‬ ‫•‬

‫___________________________________________________________________‬
‫רח' עם ועולמו ‪ , 8‬ת‪.‬ד‪ 34353 .‬ירושלים ‪ .91343‬טלפון‪0732-204-270 :‬‬
‫דוא"ל‪charedi@lander.ac.il :‬‬ ‫כתובתנו באינטרנט‪www.lander.ac.il :‬‬