You are on page 1of 7

‫כה,ו וְ לִ בְ נֵי הַ פּילַגְ שׁים חסר כתיב, שלא היתה אלא פלגש אחת רש"י‬ ‫ִ‬ ‫ִ‬

‫סנהדרין כא.‬ ‫יקח דוד עוד פלגשים ונשים בירושלים, למלויי שמונה עשר.‬ ‫מאי נשים ומאי פלגשים? - אמר רב יהודה אמר רב: נשים,‬ ‫בכתובה ובקידושין, פלגשים - בלא כתובה ובלא קידושין.‬ ‫אמר רב יהודה אמר רב: ארבע מאות ילדים היו לו לדוד, וכולן‬ ‫בני יפת תואר היו, ומגדלי בלוריות היו, וכולן יושבין בקרונות‬ ‫של זהב, ומהלכין בראשי גייסות היו, והם היו בעלי אגרופין של‬ ‫בית דוד.‬ ‫רמב"ם הלכות מלכים פרק ד הלכה ד‬ ‫וכן לוקח מכל גבול ישראל נשים ופלגשים, נשים בכתובה‬ ‫וקדושין, ופלגשים בלא כתובה ובלא קידושין אלא ביחוד‬ ‫בלבד קונה אותה ומותרת לו, אבל ההדיוט אסור בפילגש אלא‬ ‫באמה העבריה בלבד אחר ייעוד, ויש לו ]רשות[ לעשות‬ ‫הפילגשים שלוקח לארמונו טבחות ואופות ורקחות, שנאמר‬ ‫ואת בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאופות.‬

‫ על שם שהיתה כתובה לפניו אש שחורה‬‫רש"י שיר השירים פרק ה‬

‫שחורות כערב‬
‫על גבי אש לבנה‬

‫ר' פינחס בשם רבי שמעון בן לקיש התורה שנתן לו הקב"ה‬ ‫למשה נתנה לו אש לבנה חרותה באש שחורה היא אש‬ ‫מובללת באש חצובה מאש ונתונה מאש הדא הוא דכתיב‬ ‫מימינו אש דת למו‬
‫ ‬

‫תלמוד ירושלמי מסכת שקלים פרק ו ]דף מט טור ב[‬