You are on page 1of 86

Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo 1

at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay


_____________________________________________________________________________________

Abstrak

Ang pamagat ng pananaliksik na ito ay “Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral

sa Kolehiyo at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay.“ Ito ay tumtalakay sa kahalagahan ng

pagtulog, sanhi at epekto ng hindi sapat na pagtulog, at mga estratehiya upang mas mapabuti ang

pagtulog. Ang pangunahing layunin ng pananaliksik na ito ay maipaalam sa mga mag-aaral ang

epekto at sanhi ng hindi sapat na pagtulog at mabigyan ng mga mungkahing solusyon ang

suliraning ito. Ang mga metodolohiyang ginamit upang makapangalap ng datos ay pagsasaliksik

sa mga libro at artikulo mula sa Internet, pagsasarbey sa mga mag-aaral sa kolehiyo, at

pakikipanyam sa mga awtoridad sa larangang ito. Mahalaga ang pananaliskik na ito sa mga mag-

aaral sa kolehiyo, propesor, magulang, at pati na rin sa bayan na siguradong magbebenepisyo

mula sa pag-aaral na ito. Saklaw na pag-aaral na ito ang pagtalakay sa sa mga nabanggit na paksa

ukol sa hindi sapat na pagtulog at ang mga respondents sa pagsasarbey ay limitado lamang sa

mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Agham ng Pamantasang De La Salle- Dasmariñas na nasa unang

taon. Ang pananaliksik na ito ay sinimulan noong Pebrero 12, 2009 at natapos noong Marso 8,

2009.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo 2
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Introduksyon

Panimula

“Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.”

---Benjamin Franklin

Ang buhay kolehiyo ay mapanghamon. Nandyan ang mga mahahabang pagsusulit at

maiimpluwensyang kaibigan. Ayon pa nga sa www.education-portal.com:“College can be a

tremendously stressful time.” Ang buhay kolehiyo ay hindi biro. Sa pagpasok sa unibersidad ay

siguradong mararamdaman ang kakaibang hamong dala nito.

Isa sa mga kahaharapin sa buhay kolehiyo ay ang mabigat na gawaing pang-akademiko at

ito ay pinatitbayan ni Dave Berry sa kanyang artikulo na may pamagat na The First-Year

College Experience. Ayon dito: “The first thing you'll notice is the workload. It will be heavier

and more intense than you ever experienced before. The major challenges of college work are

the large volume of reading, the short deadlines, and the writing, writing, writing.” Bukod dito

ay nandyan din ang peer pressure, problemang pinansyal, at marami pang iba. Sa kolehiyo ay

hinuhubog ang mga kakayahan at isipan ng mga estudyante upang maihanda sa mas

mapanghamong kinabukasan. Sabi nga ni Robert Ingersoll, “Colleges are places where pebbles

are polished…”
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo 3
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Gaya nang nabanggit, mapanghamon ang buhay kolehiyo at kaakibat nito ang hindi sapat

na pagtulog. Ayon sa pag-aaral ng National Sleep Foundation, animnapu’t talong porsiyento ng

mga mag-aaral sa kolehiyo ay hindi nagkakaroon nang sapat na tulog (Chounet, 2004). Batay

nga sa aming pagsasarbey, 41.02% ng mga mag-aaral ay natutulog na lamang ng 5 hanggang 7

oras sa tuwing sila’y abala. Para sa mga mag-aaral sa kolehiyo, hindi na bago ang mga gabing

walang tulog.

Sa pagunawa sa sitwasyong ito ay mas mainam na mainitndihan ang pagtulog. Ang

pagtulog ay isa sa mahalaga at likas na gawain na kinakailangan ng tao sa kaniyang araw-araw

na pamumuhay. Ayon sa Wikipedia, ang pagtulog ay isang natural na estado ng pagpapahinga ng

katawan na nagaganap sa mga hayop [kasama doon ang tao].

Habang tumatanda ang isang tao, bumaba ang oras na ginugol nito sa pagtulog

(Roffwarg, Muzio, & Dement, 1996). Ang isang pangkaraniwang matanda ay nangangailangan

ng pito hanggang walong oras na tulog ayon sa www.virtualmedicalcentre.com at ayon kay

Weber (2009): “Current research shows that the brain is still developing into the early 20s and

that teens should get 9¼ hours of sleep each night. This is the time when the brain processes

what you’ve learned during the day and when it refreshes itself for the next day’s learning and

activities.” Sa kabila nito sinabi naman ni Bekman (2006) na ang bawat tao ay naiiba sa

kinakailangang oras ng pagtulog. Halimbawa, sila Thomas Edison, Martha Stewart at Jay Leno

ay nagsabing nakakatulog lamang sila ng hindi hihigit sa limang oras sa gabi samantalang sila

Albert Einstein at Calvin Coolidge ay nagsabing kailangang makatulog sila ng sampung oras o

higit pa.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo 4
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Sa kasalukuyang panahon, lumiliit ang oras na iginugugol ng mga mag-aaral sa pagtulog.

Noong 2002, natutulog na lamang ng 6 hanggang 6.9 oras ang mga mag-aaral sa kolehiyo kung

ihahambing sa 7 hanggang 7.5 oras na pagtulog ng mga estudyante sa kolehiyo noong mga taong

1980. Ito ay ayon sa pag-aaral sa mga estudyante ng Kansas State University (Caprini, Ruff,

Casey & McGrath, 2003).

Ang hindi pagkamit ng nararapat na bilang oras ng tulog ay tinatawag na sleep

deprivation. Ayon kay Horton (2004): “…sleep deprivation is an issue that deserves more

attention.” Malaki ang epekto ng kakulangan ng tulog sa buhay ng mga mag-aaral. Mapurol na

memorya, maikling pasensya at mahinang pangangatawan ay ilan lamang sa mga naidudulot ng

hindi pagkakaroon ng hindi sapat na tulog. Dahil dito ay nasasakripisyo ang mainam na

pagkatuto ng mga estudyante. Ayon kina Kelly, Kelly & Clanton (2001):

“Previous research indicated that short sleepers (those who typically sleep 6 or fewer

hours out of every 24) report more symptoms of psychological maladjustment than do long

sleepers (those who sleep more than 9 hours). The presence of psychological maladjustment

symptoms have been found to negatively affect academic performance. Hence, it was

hypothesized that short sleepers would report lower grade-point averages than those classified

as long sleepers. A college student sample's self-reported typical sleep length and grade-point

averages were explored. It was found that short sleepers reported significantly lower overall

grade-point averages than did long sleepers….”


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo 5
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Samantala, sinuportahan naman ito ng National College Health Association. Ayon sa

kanilang nakalipas na pag-aaral, 25 porsiyento ng suliranin sa pag-aaral ay isinisisi sa hindi sapat

na pagtulog. Dahil sa kakulangan sa tulog, bumababa ang grado ng mga mag-aaral.

Bukod sa lubos na epekto ng hindi sapat na pagtulog sa academic performance ng mga

mag-aaral, marami pa itong epekto lalo na sa kalusugan—nakakaapekto ito sa mental, pisikal, at

emosyonal na aspekto ng tao.

Sa isang banda, bagama’t alam ng nakararaming mag-aaral ang dahilan ng kanilang

pagkapuyat, hindi pa rin naiiwasan ang ganitong pangyayari. Sa katunayan, maraming

mapagkukuhanan ng mga epektibong solusyon at payo upang malutas ang suliraning ito.

Ang pagtulog ay mahalaga sa buhay ng tao lalo na sa mga mag-aaral na lubos na

kailangan ito. Sa kasanayan ng mga mag-aaral na magpuyat ay nasasakripisyo ang kanilang pag-

aaral at maaring mauwi ang ganitong pamumuhay sa mga mas malalang sakit na lubos na

pagsisihan. Ayon nga kay Douce na nabanggit ni Evans (2005): "A lot of college students see

sleep as an issue of will (power) and they can survive without it."

Isang malaking suliranin ang hindi pagkakaroon nang sapat na tulog ng mga mag-aaral sa

kolehiyo at hindi ito dapat ipagwalang-bahala. Dahil sa mga naidudulot nito sa buhay ng mga

mag-aaral ay nararapt itong bigyang pansin at lunasan.

“Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.”

---Benjamin Franklin
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo 6
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Layunin ng Pananaliksik

Sa kasalukuyang panahon ay tumataas ang bilang ng mga kabataang hindi nagkakamit

nang sapat na tulog. Nakikita na rin sa mga mag-aaral ang mga naidudulot nito sa kanilang

isipan, emosyon, at kalusugan. Sa mga pahayag na ito inayon ng mga risertser ang layunin ng

pananaliksik.

Ang pangkalahatang layunin ng panananliksik na ito ay mailahad sa mga mambabasa ang

mga impormasyong may kinalaman sa pagtulog. Nilalayon ng mga mananaliksik na magkaroon

ang mambabasa ng mas malalim na pagkaunawa sa proseso at kahalagahan ng pagtulog.

Ang pananaliksik din na ito ay naglalayong maipakita ang kasalukuyang sitwasyon ng

hindi pagkakaroon nang sapat na tulog ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Nais ng panananaliksik na

ito na mamulat ang mga mag-aaral sa mga sanhi at epekto ng suliraning ito.

Gaya ng anumang pananaliksik, ang malalim na pagdulog ng pananaliksik na ito ukol sa

hindi sapat na pagtulog ay may layuning makaambag sa ikauunlad ng bayan sa pamamgitan ng

pagtulong sa mga kabataan, ang pag-asa ng bayan ayon kay Dr. Jose Rizal. Nais ng pananaliksik

na ito na maging mas mainam ang pag-aaral ng mga estudyante nang sa gayon ay maging mas

epektibo at produktibong mga mamayan ng Pilipinas sa mga susunod na panahon.

Ang pananaliksik na ito ay may apat na pangunahing layunin.

1. Lumalim ang pagkakaunawa ng mga mambabasa sa pagtulog at kahalgahan nito.

2. Malaman ng mga mag-aaral ang mga dahilan o sanhi ng pagkapuyat.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo 7
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

3. Magkaroon ng kamalayan ang mga mag-aaral sa mga naidudulot ng hindi sapat na

pagtulog.

4. Mailahad sa mga mag-aaral ang mga maaaring gawin upang maiwasan ang hindi

sapat na pagtulog nang sa gayon ay mailapat sa tunay na buhay.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo 8
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Paglalahad ng Suliranin

Ayon sa www.collegenews.org: “Sleep deprivation has become one of the major threats

to first year student’ successful adjustment to college life according to the head of Illinois

Wesleyan University’s Counseling Service.”

Ang pangunahing suliranin ng pananaliksik na ito ay ang epekto ng hindi sapat na

pagtulog ng mga mag-aaral sa kolehiyo. Ang mga epektong ito ay may kaugnayan sa mental,

pisikal, at emosyonal na aspekto ng mga mag-aaral na lubos na nakakahadlang sa mainam na

pagkatuto.

Upang masagot ang suliraning ito ay kinailangang pag-aralan ng mga mananaliksik ang

mga bagay na nakapaligid sa nasabing suliranin. Kasama sa mga tatalakayin ang mga pagtulog at

kahalagan nito, sanhi ng hindi sapat na pagtulog, at ang mabisang solusyon at rekomendasyon

ukol dito.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo 9
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Metodolohiya

Upang makapangalap ng marami at mapagkakatiwalaang impormasyon ay gumamit ang

mga mananaliskik ng iba’t-ibang metodolohiya. Ang mga metodolohiyang ginamit sa

pananaliksik na ito upang masagot ang pangunahing suliranin ay pagbabasa ng mga libro,

magasin, periodiko, at artikulo mula sa Aklatang Emilio Aguinaldo at Internet, pagpagsasarbey,

at pakikipanayam.

Ginalugad ng mga mananaliksik ang Aklatang Emilio Aguinaldo at nakahanap ang mga

ito ng mga libro partikular na ang tungkol sa sikolohiya na may kinalaman sa pagtulog.

Nakatagpo din ang mga mananaliksik ng mga artikulo mula sa mga magasin at periodiko na

nagsasaad ng mga susuing impormasyon ukol sa sanhi at epekto ng hindi sapat na pagtulog. Sa

kadahilang kakaunti lamang ang mga libro, magsain, at iba pang babasahin ang nakalimbag sa

akaltan na nagsasaad ng sanhi at epekto ng hindi sapat na pagtulog ay minabuti ng mga

mananaliksik na sumangguni sa Internet. Ginamit ng mga manananaliksik ang Internet bilang

hanguan ng mga makabagong impormasyon at riserts ukol sa mga sanhi at epekto ng hindi sapat
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
10
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
na pagtulog. Sa kabuuan ay inunawa, pinili at pinagsama ng mga mananaliksik ang mga nakalap

na datos mula sa akaltan at Internet upang mabuo ang riserts na ito.

Isa pa sa mga metodolohiyang ginamit ang pagsasarbey. Dahil ang riserts na ito ay

nakaangkla sa pag-aaral ng epekto ng hindi sapat na pagtulog sa mga mag-aaral ng Kolehiyo ng

Agham na nasa unang taon ay kinailangan ng mga manananliksik na magsagawa ng sarbey sa

mga estudyanteng ito upang makapangalap ng aktwal na impormasyon. Isinagawa ito sa mga

mag-aaral ng apat na piling kurso sa Kolehiyo ng Agham na may sapat na bilang upang

makakuha ng overvyu sa kanilang pamumuhay.

Upang maging makatibayan ang pananaliksik ay kumonsulta ang mga mananaliksik sa

ilang awtoridad ng Pamantasang De La Salle Dasmariñas na eksperto sa larangagn ito. Ang

dalawang taong nakapanayam ng mga mananaliksik ay sina Mrs. Virginia Sanfilip, isang

propesor sa sikolohiya, at si Dr. Josefina Madrid, ang guidance counselor ng mga mag-aaral ng

nasa unang taon sa Kolehiyo ng Agham. Nagpadala ng liham ang mga mananalisik sa mga

nasabing awtoridad upang huming ng permiso. Sa pakikipanayam ng mga mananaliksik,

humingi ang mga ito ng ilang obserbasyon, pananaw, at paniniwala ukol sa hindi sapat na

pagtulog ng mga mag-aaral lalo na sa mga mag-aaral na nasa unang taon. Ang ilan sa kanilang

mga pahayag ay ginamit upang mabigyan ng suporta ang pananaliksik.

Sa kabuuan ay naniniwala ang mga mananaliksik na ang mga nabanggit na metodolohiya

ay sapat upang mainam na masagot ang mga suliranin.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
11
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Kahalagahan ng Pag-aaral

Sa riserts na ito ay lubos na bibigyang pansin ang epekto ng hindi sapat na pagtulog. At

dahil dito, tiyak na magiging mahalaga ang pananaliksik sapagkat ito ang isa sa mga suliraning

kinahaharap ng maraming tao lalo na ang mga mag-aaral sa kolehiyo.

Ang riserts na ito ay mahalaga sa mga mag-aaral sa kolehiyo, magulang ng mga mag-

aaral sa kolehiyo, propesor sa kolehiyo, at sa bayan.

Ang pananaliksik na ito ay makabuluhan sapagkat nais nitong mapabuti ang buhay ng

mga mag-aaral sa kolehiyo. Ito ay kapupulutan ng mga mag-aaral ng mga susing impormasyon

upang kanilang malaman ang pagtulog at kahalagahan nito at ang sanhi, epekto at solusyon ng

hindi sapat na pagtulog. Higit sa lahat, ito ay may katuturan sa mga mag-aaral sapagkat maaring

maging hakbang ang pag-aaral na ito upang mabago ang kanilang pamumuhay ukol sa hindi

sapat na pagtulog.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
12
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Bukod sa mga mag-aaral, magiging mahalaga din ang pananaliksik na ito sa mga

magulang ng mga mag-aaral at sa mga propesor sa kolehiyo. Dito ay kanilang malalalaman ang

karanasan at sitwasyon ng mga mag-aaral nang sa gayon ay mainitndihan nila ang mga kinikilos

nito at matulungan ang mga ito upang malutas ang kanilang suliranin. Samkatwid, magsisilbing

ugnayan ang pananaliksik na ito sa pagitan ng mga magulang at propesor at mga mag-aaral.

Panghuli, mahalaga ang pananaliksik sa bayan sapagkat maaring maging instrumento ito

tungo sa pag-unlad. Sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kabataan, natutulungan na rin ng

pananaliksik na ito ang bayan sapagkat sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose

Rizal, “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.”

Gaya nang anumang pananaliksik, makabuluhan ang pananaliksik na ito dahil sa mga

pangkaunlarang hatid nito. Naniniwala ang mga mananaliksik na mayroong maiaambag sa

lipunang ginagalawan ang pananaliksik na ito.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
13
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Sa pananaliksik ng mga riserster ay minabuting limitahan ang saklaw ng pag-aaral.

Bagama’t nangangahulugan ang limitasyon ng hangganan ng maraming impormasyon na

maaring isama upang mapaunlad nang lubos ang napiling pag-aralan ay ginawa ito upang

maging mas realistik at mas komprehensibo ang pagtalakay sa mga paksang may kaugnayan sa

pananaliksik.

Sakop ng pag-aaral na ilahad at ipaliwanang ang pagtulog. Saklaw din nito na ipagbigay

alam sa mga mag-aaral sa kolehiyo ang sanhi at epekto ng hindi sapat na pagtulog at ang mga

solusyon sa suliraning ito.

Isa sa mga metodolohiyang ginamit sa pananaliksik ay ang pagsasabey. Ang mga

respondents ng sarbey ay limitado. Ito ay kinabibilangan lamang ng mga mag-aaral na nasa


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
14
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
unang taon ng Kolehiyo ng Agham ng Pamantasang De La Salle- Dasmariñas at ang kanilang

kabuuang bilang ay tatlumpu’t siyam.

Ang pananaliksik na ito ay limitado sapagkat nakapokus ito sa mga mag-aaral sa

kolehiyo. Tinitignan lamang ng pananalisk na ito ang mga maaring sanhi at epekto ng hindi sapat

na pagtulog sa mga mag-aaral sa kolehiyo at hindi sa lahat ng uri ng tao.

Bagamat limitado ang pananaliksik ay sisikapin nitong mailahad at maipaliwanang nang

buong husay ang mga nabanggit na paksang tatalakayin.

Kasaysayan ng Pag-aaral

Ang kasaysayan ng pagtulog ay mauungkat mula sa panahon na ang mga Griyego at taga-

Egipto ang naghahari sa mundo. Ang Griyegong pilosopo na si Aristotle ang una sa mga

nagbigay ng siyentipikong teorya ukol sa pagtulog noong 350 B.C. Ganito ang kanyang teorya:

"a person awakes from sleep when digestion is complete". Bagama’t hindi totoo ang kanyang

teorya, umani pa rin ito ng parangal. Ang interes sa pag-aaral sa pagtulog ay nawala nang 2,000

taon ngunit makalipas ang panahong ito, kinagiliwan ito bilang bahagi ng pag-aaral ng kilos ng

tao.

Noong 1729, nadiskubre ng isang Pranses na astronomer ang biological rhythms sa

pamamagitan ng pag-aaral sa mga bituin samantalang natuklasan naman ni Jean-Jacques

d'Ortous de Mairan ang circadian rhythms sa halaman sa pamamagitan ng paggawa ng


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
15
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
eksperimento. Sa pagtulog, pareho itong mahalaga at sa katunayan mamamatay ang tao kung

wala ang mga ito.

Noong 1913 si Henri Pieron, isang Pranses na siyentipiko, ay nagsulat ng aklat na may

pamagat na Le probleme physiologique du sommeil. Ito ang libro na nagsilibing simula ng

pananaliksik sa pagtulog.

Si Dr. Nathaniel Kleitman ay kinikilalang Father of American sleep research. Nagsimula

siyang mananaliksik sa Chicago noong mga taong 1920.

Itong mga nakalipas na panahon ay mas lumawak ang pagkaunawa at mas lumalim ang

nais ng taong lubos na maintindihan ang pagtulog. Halimbawa, noong mga taong 1940,

natuklasan ni Walter Hess ang kahalagahan ng thalamus sa pagtulog samantalang nagsagawa

naman ng eksperimento si Gustav Kramer at Klaus Hoffman ukol sa biological clock noong mga

taong 1950. Bukod sa mga ito, mas lumalim pa ang pagkakaintindi ng tao sa pagtulog nang

malaman nito ang iba’t-ibang antas ng pagtulog. Natuklasan ni Dr. Nathaniel Kleitman kasama

ang kanyang estudyante na si Dr. Eugene Aserinsky ang REM sleep o rapid eye movement sleep

samantalang nalaman naman ni Michel Jouvet ang telencephalic sleep (slow wave sleep) at

rhombencephalic sleep (paradoxical sleep) noong mga taong 1960.

Noong 1959, si Peter Tripp, isang DJ sa New York, ay nagtala ng record sa hindi

pagtulog. Nanatili siyang gising sa loob ng dalawandaan at isang oras na katumbas ng halos

walong araw. Sa pagmamasid sa kanya ng mga manananliksik at eksperto sa tulog, kanilang

napag-alaman na nagkakaroon si Tripp ng hallucinations. Nakakita si Tripp ng mga pusa at daga


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
16
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
na sa kanyang isip lamang nabubuhay. Bukod doon ay naging mapaghinala siya sa mga

mananaliksik na animo’y gusto siyang saktan. Pagkatapos niyang matulog ng labing-tatlong

oras, nag-iba ang kanyang personalidad ayon sa kanyang pamilya at mga kaibigan.

Nakipaghiwalay siya ng apat na beses sa kanyang mga asawa at namatay siya dahil sa stroke.

Sa kasalukuyan ay isa sa mga nakakapukaw ng interes ng mga siyentipiko ang pag-aaral

sa pagtulog. Marami ngayong institusyon ang nagsasagawa ng mga pananaliksik ukol sa

pagtulog lalo na hindi sapat na pagtulog nang sa gayon ay mas lubusang maunawaan ng tao ang

prosesong ito. Ayon nga kay Robert Stickgold na nabanggit ni Gentner (2007): “We are living in

the middle of history’s greatest experiment in sleep deprivation and we are all part of that

experiment…”

Diskusyon

Pagtulog at Kahalagahan Nito

Lahat ng tao ay kailangang matulog. Ang pagtulog ay isa sa natural na gawain na

kinakailangan ng tao sa kaniyang araw-araw na pamumuhay. Ayon sa Microsoft ® Encarta ®

2007, ang pagtulog ay isang natural na estado ng pagpapahinga na kinakikitaan ng mahinang

paggalaw ng katawan at kahinaan ng pakiramdam sa kapaligiran at ayon kay Santrock (2003),

ginugugol ng tao ang isang-katlo ng kanyang buhay sa pagtulog.

Upang mainitndihan nang lubusan ang pagtulog, mahalagang maunwaan ang circadian

rhythm. Ayon kay Feldman (2008), ang circadian rhythm ay ang biyolohikal na proseso na
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
17
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
nangyayari nang regular sa loob ng dalawmpu’t apat na oras. Nanggaling ang salitang circadian

sa salitang Latin na circa na ang ibig sabihin ay “sa loob,” at dies na ang ibig sabihin ay “araw.”

Halimabawa, ang temperatura sa katawan ay tumataas at bumababa ng 3° Fahrenheit sa loob ng

dalawampu’t apat na oras. Nakaayon sa circadian rhythm ang paggising at pagtulog ng tao.

Ayon kay Feldman (2008), ang suprachiasmatic nucleus ang nagkokontrol sa circadian

rhythm. Ito ay sinangayunan ni Santrock (2003) na nagsabing natuklasan ng mga pag-aaral na

ang pagbabago mula sa araw patungong gabi ay binanbantayan ng suprachiasmatic nucleus

(SCN), isang maliit na istruktura sa utak na umaayon sa liwanag na tinatanggap ng retina ng

mata (Zisapel, 2001).

Mayroong iba’t-ibang yugto ang pagtulog. Sa pamamagitan ng electroencephalogram

(EEG) na kinakabit sa ulo at anit, nasusukat ang mga electrical discharges na sumisimbulo sa

iba-ibang antas ng pagtulog. Mayroong limang yugto ang pagtulog. Ang unang apat ay tinuturing

na non-rapid eye movement sleep (NREM) samantalang ang panghuli ay tinatawag na rapid eye

movement sleep (REM). Ang isang pangkaraniwang tao ay dumadaan sa limang estadong ito.

Ang isang kumpletong sikulo na naglalaman ng lahat ng yugto ay tumatagal ng siyamnapu

hanggang isangdaan at sampung minuto.

1. Unang yugto- Ito ang paglipat ng tao mula sa gising na antas patungo sa tulog na

antas na tumatagal lamang ng ilang minuto. Dito ay isinasara ang mata at bumabagal

ang paggalaw ng mga kalamnan. Sa antas na ito ay maari ring makaramdam ng


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
18
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
hypnic myoclonia o ang pakiramdam ng pagkahulog. Sa estadong ito ay naglalabas

ng mabibilis at low-amplitude na brain waves ang utak na tinatawag na theta waves.

Ginugugol sa yugtong ito ang hindi hihigit sa tatlumpung porsiyento ng pagtulog.

2. Ikalawang yugto- Ito ay estado ng pagtulog na mas malalim kaysa sa nanunang

estado. Naglalabas ang utak ng mas mabagal at mas regular na mga brain waves na

tinatawag ding theta waves na may panaka-nakang sleep spindles o ang pagtaas sa

frequency ng mga waves. Habang tumatagal ang yugtong ito, mas nagiging malalim

ang tulog. Tinuturing itong light sleep. Ginuguol sa yugtong ito ang limampung

porsiyento ng pagtulog.

3. Ikatlong yugto- Sa estadong ito, mas mabagal ang mga brain waves kaysa sa mga

naunang estado. Tinatawg itong delta waves. Sa yugtong ito ay hindi gumagalaw ang

mga mata at kalamnan at tinuturing itong deep sleep sapagkat mahirap gisingin ang

mga taong nasa ganitong yugto ng pagtulog. Gaya nang sa ikalawang yugto,

ginugugol din sa yugtong ito ang hindi hihigit sa tatlumpung porsiyento ng pagtulog.

4. Ikaapat na yugto- Ito ang panghuling estado ng NREM kung saan mas mabagal at

mas regular ang mga brain waves na tinatawg ding delta waves. Gaya ng ikatlong
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
19
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
yugto, hindi gumagalaw ang mga mata at kalamnan. Tinuturing din itong deep sleep.

Sa yugtong ito ay pinakamalalim. Gaya nang sa una at ikatlong yugto, ginugugol din

dito ang hindi hihigit sa tatlumpung porsiyento ng pagtulog.

5. REM sleep- Sa estadong ito nagaganap ang panaginip. Dito ay bumibilis ang tibok ng

puso, tumataas ang presyon ng dugo at bumibilis ang paghinga. Ito rin ay kakikitaan

ng mabilis na paggalaw ng mata na tila ay nanonood ng pelikula kaya ito’y tinatawag

na rapid eye movement sleep. Ginugugol dito ang dalawmpung porsiyento ng

pagtulog.

Gaya nang nabanggit, lahat ng tao ay kinakailangang matulog. Sa kabila nito, wala pa rin

ang nakakatuklas at nakakaalam ng eksaktong layunin ng pagtulog. Ngunit ayon sa Microsoft ®

Encarta ® 2007: “While the exact purpose of sleep remains a mystery, sleep researchers have

made enormous strides in understanding how sleep occurs in humans…”

Ayon sa mga mananaliksik na gumagamit ng evolutionary perspective, ang mga ninuno

ng tao ay natutulog upang magipon ng enerhiya sa gabi kung saan mahirap humanap ng pagkain.

Samantala, ang ibang mananaliksik naman ay nagsasabi na ang utak ay nakapagpapahinga sa

REM sleep. Sa pagkakataong ito ay nabibgyan ng pagkakataon na maisaayos ng mga neurons

ang kanilang mga sarili. Sa isang banda, ayon naman sa isang haypotesis, sa pagsapit ng REM
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
20
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
sleep, tumitigil ang paglabas ng neurotransmitters na tinatawag na monamines. Dahil dito,

nabibigyan ng pagkakataon na magpahinga ang receptor cells at maging mas sensitibo sa gising

na diwa. Sa kabila nitong lahat, ayon kay Feldman (2008): “Still, these explanations remain

speculative.” Ngunit ayon muli kay Feldman (2008): “But—and this is an important but—a lack

of sleep can make us feel ugly, slow our reaction time, and lower our performance on academic

an physical tasks. In addition, we put ourselves, and others, at risk when we carry out routine

activities such as driving, when we’re very sleepy.” Bagama’t hindi nanatili pa ring misteryo ang

layunin ng pagtulog ng tao, malinaw na ang hindi sapat na pagtulog ay maraming masamang

naidudulot.

Ang pagtulog ay tunay na isang mahalagang prosesong kailangan ng tao sa normal na

pamumuhay. Dahil dito, maraming istruktura at proseso sa katawan tulad ng circadian rhythm at

suprachiasmatic nucleus ang nagkokontrol upang maisagawa nang maayos ang pagtulog. Hindi

man alam ang ispisipikong layunin sa pagtulog ay tiyak na marami ang nangyayari sa taong

hindi nakakatulog nang sapat.

Mga Sanhi ng Hindi Sapat na Pagtulog

Pagtulog ang isa sa animo’y pinaka-simpleng gawain ng tao. Isa ito sa mga hindi

nakakapagod at ito’y nakapagbabalik ng sigla at dating lakas ng isang taong pagod na pagod.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
21
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Ngunit ayon kay Wozniak (2000), “Sleep isn't just a form of rest! Sleep plays a critical

physiological function, and is indispensable for your intellectual development!...”

Ayon sa www.sleepdeprivation.com, dalawpung porsiyento ng mga mag-aaral sa

kolehiyo ang hindi nagkakamit ng sapat na tulog at mayroon sleeping disorders. Sinangayunan

ito ni James B. Maas at sinabing ang mga mag-aaral sa kolehiyo ang isa sa mga taong hindi

nagkakaroon ng sapat na tulog. Ganito ang sinasabi ng www.brown.edu ukol sa hindi sapat na

pagtulog ng mga mag-aaral sa kolehiyo: “According to a 2001 study, only 11% of college

students have good sleep quality, and 73% have occasional sleep problems. This same study

found that 18% of college men and 30% of college women reported suffering from insomnia

within the past 3 months, and over half reported feeling sleepy during the morning.”

Maraming dahilan kung bakit hindi nagkakamit ng sapat na tulog ang mga mag-aaral sa

kolehiyo. Kasama diyan ang iba’t-ibang salik tulad ng stress at akademikong gawain.

Ang pangunahing itinuturong sanhi ng hindi sapat na pagtulog ay ang mga gawain. Sa

isinagawang sarbey ng mga mananaliksik, napagalaman na 61.82% sa mga respondents ang

sumagot na ang mga gawain ang dahilan ng kanilang pagkapuyat. Samantala, nanguna naman sa

sa sarbey ang pagkokompyuter bilang pangunahing pinagkakaabalahang gawain. Ito ay naging

sagot ng 43.08% ng mga respondents. Ang kalakahing porsiyentong ito ay tumugma sa aming

panayam kay Gng. Sanfilip na nagsabing laptop ang kanyang naoobserbahang pangunahing

pinagkakaabalahan ng mga kabataan. Ayon pa sa kanya, umuubos ng oras ng mga mag-aaral ang

mga PC games, chatting, at Friendster. Ngunit sa isang banda, kanya rin namang sinabi na
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
22
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
maaring nagririserts ang mga mag-aaral kaya ito gumagamit ng kompyuter. Bukod dito,

binanggit niya rin ang pag-aaral, pamilya, kaibigan, pagsali at pangangasiwa sa mga

organisasyon, at paglalaro ng mga larong pampalakasan bilang mga pinagkakaabalahan ng mga

mag-aaral. Pinagtibayan naman ito ng National Sleep Foundation sa kanilang pahayag: “The

National Sleep Foundation reports the biggest reasons why students do not sleep is because of

work, class, athletics, social activities, family and studying.” Sa kahit anumang

pinagkakaabalahan ng mga mag-aaral ay umuubos ito ng kanilang oras na nagiging sanhi upang

maging mas kaunti ang oras na kanilang igugugol sa pagtulog.

Isa pa sa mga dahilan ng hindi pagkakaroon ng sapat na pagtulog ay ang stress. Ayon kay

Dr. Michael Hanek na binaggit ni Gest (2003), nakakatulog nang hindi sapat ang tao dahil sa

mga life stressors. Ito ay nararanasan ng mga mag-aaral na hindi na halos makatulog dahil sa

mga gawain tulad ng mga proyekto, takdang-gawain, at kung anu-ano pa. Maari ring magmula

ang stress sa mga problema sa iba’t-ibang tao. Sa kasalukuyan, maraming kabataan ang

nakararanas ng peer pressure samantalang ang iba naman ay nagkakaroon ng problema sa

kanilang kasintahan na parehong nagiging sanhi ng stress. Ang stress ay nagdudulot ng sobrang

pag-iisip at pag-aalala na nagiging hadlang upang mapanatag ang isipan na kailangan sa

pagtulog.

Maari ring maging dahilan sa hindi sapat na pagtulog ang mga sleep disorders at iba pang

sakit. Ayon kay Richard Lemons na binanggit ni Castle (2005), dalawampu hanggang
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
23
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
tatlumpung porsiyento ng mga mag-aaral sa kolehiyo ay may sakit sa pagtulog. Popular na sa

mga sleep disorder na ito ang paghilik, sleepwalking, sleeptalking, bangungot, night terrors,

narcolepsy, sleep apnea, restless legs syndrome (RLS) at insomnia. Sa mga nabanggit, ang

restless legs syndrome (RLS) at insomnia ang pagtutuunan ng pansin sapagkat ito ang nagiging

hadlang sa pagtulog.

Ang restless legs syndrome (RLS) ay isang kondisyon kung saan ang mga hita ay hindi

nagiging komportable kung hindi ito igagalaw. Upang maibsan ang nararamdaman, ang mga

nakararanas ng ganitong kondisyon ay kadalasang bumabangon mula sa higaan at naglalakad-

lakad. Sa isang banda, ang kanilang lunas ang nagiging dahilan upang hindi magkamit ng sapat

na tulog. Sa paglalakad ay naaalis ang kanilang antok na nagbubunga ng kakulangan sa pagtulog.

Ang insomnia ay isang sleep disorder kung saan ang taong apektado ay maaring hindi

makatulog, nagigising kung gabi o kalagitnaan ng gabi o kaya naman ay nagigising nang sobrang

maaga. Ayon kay Gest (2003), ang insomnia ay maaring magmula sa paiba-ibang iskedyul ng

mgaa mag-aaral tuwing gabi. Ito ay madalas naoobserbahan sa mga taong payat, stressed at

malulungkutin.

Bukod sa insomnia ay may mga iba pang sakit na nagbubunga ng hindi sapat na pagtulog

katulad ng sakit sa utak, schizophrenia, sakit sa baga, sakit sa bato, sakit sa atay, sakit sa

digestive system, cancer, mga impeksyon, traumatic conditions. Sa mga sakit na ito ay hindi

komportable ang pakiramdam ng tao na nagiging dahilan ng kahirapan sa pagtulog. Madalas, ang
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
24
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
mga taong nakararanas ng ganito ay nananatiling gising dahil sa mga komplikasyon ng kanilang

karamdaman.

Hindi lang sakit ang maaaring maging sanhi ng hindi pagkakaroon ng sapat na tulog.

Maaaring ang medikasyon ang nagiging hadlang sa mainam na pagtulog ng mga mag-aaral.

May mga gamot na tinatawag na stimulants na nakakaapekto sa nervous system. Ang mga

stimulants ay isang uri ng droga na nakakapagpagising sa diwa at nagdudulot ng kalistuhan ng

utak. Ito rin ay nakakasira sa body rhythm na nagdudulot ng kahirapan sa pagtulog. Kasama sa

mga may stimulants ay ang mga gamot na pampapayat, sigarilyo (nicotine), alak, at pagkain at

mga inuming may halong caffeine tulad ng kape. Kasama din doon ang cancer chemotherapeutic

agents, thyroid preparations, anticonsulvants, anti depressants at oral contraceptives. (Pascual,

2002).

Sa kabilang banda, karaniwan namang gamitin ng mga hindi makatulog ang mga

sleeping pills bilang panlunas sa problema. Sa kabila nito, tumututol ang mga eksperto at

sinasabi nilang hindi mainam na solusyon ang pag-inom ng sleeping pills dahil panandalian

lamang ang epekto at gamit nito. Kung nasimulan na ang paggamit nito ay masama rin kung

ito’y mahihinto sa paggamit dahil magdudulot ito ng drug withdrawal insomnia na maaring

maging sanhi ng bangungot at hallucinations. Matagal rin bago mawala ang drug withdrawal

insomnia kahit pa ito ay matagal nang naitigil.

Ang hindi sapat na pagtulog ay maaring magmula sa iba’t-ibang salik. Maaring ito’y

panalabas na impluwensya gaya ng mga tambak na gawain at paglilibang o panloob na


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
25
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
impluwensya gaya ng mga sakit at gamot na iniinom. Sa paglutas ng suliraning ito ay

mahalagang malaman at maunawaan ang sanhing nabanggit nang sa gayon ito’y maiwasan o

masolusyonan.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
26
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Mga Epekto ng Hindi Sapat na Pagtulog

Ayon sa American Psychological Association: “Lack of sufficient sleep—a rampant

problem among teens—appears to put adolescents at risk for cognitive and emotional

difficulties, poor school performance, accidents and psychopathology, research suggests.”

Maraming salik ang nagdudulot upang hindi magkamit ang mga mag-aaral ng hindi sapat

na tulog at nagdudulot ang mga ito ng napakaraming bagay na nakakaapekto sa mental,

emosyonal, at pisikal na aspekto ng mga estudyante. Ang mga epektong ito ay nagbibigay sa

mga mag-aaral ng limitasyon upang gawin ang mga bagay na dapat gawin at maabot ang mga

bagay na nais marating. Ayon nga kay Connie Horton (2004), direktor ng Illinois Wesleyan

Service: “More and more we are seeing the effects of students who simply do not get the sleep

that they need. It’s pervasive…”

Mapurol na memorya, kawalan ng konsentrasyon at mahinang academic performance ay

ilan lamang sa mga mabibigat na suliranin ng mga estudyente sa kolehiyo dahil sa hindi sapat na

pagtulog. Sa sitwasyong ito, ang utak ang pinupuntirya ng hindi sapat na pagtulog. Ayon kay

Gentner (2007): “The BBC reported that missing out on sleep might cause the brain to stop

producing new cells.” Malaki ang ginagamapanang bahagi ng pagtulog dahil ito ang panahon

kung kailan nabibigyan ang mga neurons sa utak ng pagkakataon na ayusin ang kanilang mga

sarili matapos ang isang nakakapagod na araw.

Isa sa mga nagsaliksik patungkol sa relasyon ng pagtulog sa mental na aspekto ng tao ay

nabanggit ni Callais (2007), “A 2000 study by the University of California in San Diego School
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
27
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

of Medicine and the Veterans Affairs Healthcare System in San Diego monitored activity in the

brains of sleep-deprived subjects performing simple verbal learning tasks.” Samantala,

napatunayan na mayroong epekto ang pagtulog sa mental na aspekto. Ito ay pinahayag ng

www.targetwoman.com: “The ability to control speech, problem solving and accessing memory

is all controlled by the frontal cortex and if there is not enough rest, these abilities are affected.”

At ayon kay Dr. Denise Amschler na binaggit ni Gentner (2007): “You need sleep for your brain

more than anything, because your brain uses more than 20 percent of the fuel your body burns

in a day.” Samakatwid, kung hindi nakapagpapahinga ang ating utak, hindi ito gumagana nang

pinakamainam na nagbubunga ng mga komplikasyon.

Ayon sa sarbey na isinagawa ng mga mananaliksik, ang kawalan ng konsentrasyon ang

nangunang epekto ng hindi sapat na pagtulog. Ito ay nagkamit ng 27.06% ng kabuuang sinagot

ng mga mag-aaral. Ayon kay Parashar (2009):

Lack of sleep also makes a person lose concentration.One feels dizzy and gets distracted

to other things very easily.It becomes difficult to sit still and concentrate on your subject for a

long time.Students who suffer from lack of sleep would want to run away from study

classes.They will find themselves unable to attend lectures,and even if they do, they will not be

able to grasp much in the class.

Ang kawalan ng konsentrasyon ang nagiging resulta ng pakikipag-agawan ng antok sa

gising na diwa. Sa halip na maging alerto sa mga ginagawa, ang mag-aaral ay lalo lamang

nawawala sa sarili at kung minsan pa nga ay nagbibigay daan ito sa sobrang pag-aalala o iyong
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
28
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
tinatawag na panic.

Sa kadahilang naapektuahan ang mental na aspekto sa hindi sapat na pagtulog ay

naaapektuhan din ang academic performance ng mga mag-aaral. Ayon sa isang pag-aaral na

nabanggit sa Psychology (2005), ang pagsisimula ng klase ng sobrang aga ay nagiging sanhi

upang bumaba ang academic performance ng mga kabataaan na nasa edad 16-18. Sa pag-aaral ni

Mary Carskadon, mas malaki ang posibilidad na maging antukin ang kabataan na nasa edad 16-

18 sa araw kumpara sa kabataang nasa edad 13-15 hindi dahil sa mas marami silang ginagawa at

inaasikaso kundi dahil nagkakaroon ng pagbabago sa mga melatonin, isang uri ng hormone na

nagkokontrol sa pagtulog. Dahil dito, nagbabago at umuurong ang oras ng pagtulog ng mga mag-

aaral sa kolehiyo. Bilang solusyon sa biyolohikal na salik na ito, mula sa 7:15 ng umaga ay

iniurong ang oras ng pagsisimula ng klase sa 8:40, at bilang resulta ay naging kapansin-pansin

ang pagbuti ng academic performance ng mga mag-aaral at ang pagiging mas aktibo ng mga ito

sa klase (Santrock, 2005).

Isa pa sa mga epekto ng hindi sapat na pagtulog ay ang mahinang pangangatawan. Ayon

kay Gng. Sanfilip, humihina at bumabagal ang nervous system ng mga mag-aaral na hindi

nakakatulog nang sapat. Dahil dito mabilis na nadadapuan ang mga mag-aaral ng sakit. Ngunit

bukod pa dito, ang kakulangan sa pagtulog ay maaaring magdulot ng diabetes, obesity at sakit sa

pag-iisip.

Ayon kay Bekman (2006): “It should be noted that a recent research study conducted by

Boston University School of Medicine found that study participants that reported sleeping less
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
29
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
than 6 hours or more than 9 hours a day had an increased incidence of diabetes, compared to

those who slept 7-8 hours.” Ang diabetes ay isang sakit sa dugo dulot ng hindi maayos na

paglabas ng insulin mula sa pancreas. Ang insulin ay ginagamit ng mga cells upang makuha ang

glucose na pinagmumulan ng kinakailangang enerhiya ng katawan. Malubha ang diabetes lalo na

kapag umabot ito sa baitang ng Type 2 Diabetes dahil habang buhay na itong papasanin.

Ipinapakita ni Callais (2007) ang kaugnayan ng hindi sapat na pagtulog at diabetes, “A 1999

study by the University of Chicago Medical Center showed that sleep deprivation affects the

human body's ability to metabolize glucose, which can lead to early-stage Type 2 Diabetes.” At

ayon pa rin sa riserts ng University of Chicago Medical Center, ang tatlong araw na pagkakaroon

ng hindi maayos na pagtulog ay nagbibigay ng malaking tyansa upang magkaroon ng hindi sapat

na produksyon ng insulin na kailangan upang mapababa ang glucose content sa katawan. Sa

kadahilanang ito ay tumataas ang dulot na panganib na magkaroon ng Type 2 Diabetes ang mga

kabataang hindi nagkakamit ng sapat na tulog. Ilan sa mga sintomas ng diabetes ay ang

palagiang pakauhaw, madalas na pag-ihi, malabong paningin, pagkaramdam ng matinding gutom

o mas matinding pagkapagod kaysa sa dati at biglaang pagbaba ng timbang.

Isa sa mga itinuturong dahilan ng pagtaas ng timbang ng isang tao ay ang malaking

kakulangan sa tulog. Nahahadlangan ng kakulangan sa tulog ang hormones sa katawan na siyang

nagsasaayos ng glucose at nangangasiwa sa appetite o gana sa pagkain. Ayon sa www.sleep-

deprivation.com, “While leptin is a hormone that affects our feelings of fullness and satisfaction

after a meal, ghrelin is the hormone that stimulates our appetites. When you suffer from sleep

deprivation, your body’s levels of leptin fall while ghrelin levels increase. This means that you
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
30
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
end up feeling hungrier without really feeling satisfied by what you eat, causing you to eat more

and, consequently, gain weight.” Samantala, ayon kay Peters, M.D. (2009):

…Laboratory studies tend to support the data from all these population studies. As early

as 1999, Spiegel examined sleep restriction and the effect on metabolism by sleep restricting

subjects to 4 hours per night for one week. This led to impaired glucose tolerance (a marker of

insulin resistance…) and changes in hormones related to weight gain and hypertension. The

changes were reversible with normal sleep times.

In 2004, Spiegel examined the effect of sleep restriction on hormones related to hunger

and appetite. It was found that sleep restriction reduced the hormone leptin, which suppresses

appetite, by 18%. It also increased the hormone ghrelin, which increases appetite, by 28%. For

comparison, 3 days of underfeeding by 900 calories per day causes leptin to decrease by 22%.

Moreover, subjects showed subjectively increased appetite for calorie-dense foods with high

carbohydrate content….

At ayon sa pag-aaral nila Xiaoli Chen, May A. Beydoun at Youfa Wang ng Johns

Hopkins Bloomberg School of Public Health, ang bawat oras na naidaragdag sa pagtulog ng

isang tao ay nagpapababa ng 9% na tyansa upang maiwasan ang obesity at ang taong hindi

nagkakaroon ng hindi sapat na pagtulog ay mayroong 92% posibilidad upang maging obese.

Bukod sa diabetes at obesity, ang ilang sakit sa pag-iisip ay maari ding magbunga dahil

sa hindi sapat na pagtulog. Halimbawa nito ay ang psychosis at ang bipolar disorder. Ang
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
31
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
psychosis ay isang sakit na nagdudulot sa isang tao upang magkaroon ng pagbabago sa pagkatao

at mawala ang kakayahang matukoy ang relidad mula sa imahinasyon. Sa sitwasyong ito ay higit

na tumataas ang stress hormones na maaaring magpababa sa produksyon ng mga bagong cells.

Ang produksyong ito ay dahil sa palagiang metabolic activities habang gising. Ito ay sumisira sa

brain cells kaya naman nawawalan ng kakayahan ang mga itong ayusin ang kanilang sarili. Ang

sakit na ito ay hindi panghabang buhay at nagtatagal lamang sa loob ng ilang lingo. Samantala,

ang bipolar disorder ay ang pagkakarooon ng matinding pagbabago sa pag-uugali ng tao o yung

tinatawag na mood alternations. Ito ay dahil sa epekto ng kakulangan sa tulog sa isip at emosyon

ng tao. Ang pagiging bugnutin ay ang pagiging sobrang sensitibo sa mga stimulus sa mga tao at

paligid. Sa pagkakataong ito ay walang kontrol ang isang tao sa kanyang nararamdaman.

Makikita rin sa taong ito ang biglang pagbulalas ng emosyon dahil sa kawalan ng kontrol dito.

Maaring masaya ito ngayon at mayamaya ay tatahimik at bigla na lamang magagalit nang

walang sapat na dahilan. Ngunit sa kabila nito ay mayroong mga taong naging matagumpay sa

kanilang buhay. Ilan sa kanila ay sina Theodore Roosevelt, Emily Dickinson, at Sir Isaac

Newton.

Hindi lamang ang kalusugan at academic performance ng mga mag-aaral ang

naapektuhan ng kakulangan sa pagtulog kundi maging ang pakikisama sa ibang tao at ang

pagtingin sa sarili. Ayon sa www.sleep.lovetoknow.com: “As sleep deprivation builds up, daily

responsibilities can start to seem overwhelming. When your productivity suffers due to sleep

deprivation, daily tasks at work and at home start to pile up. These amounting responsibilities

and unresolved issues can lead to a sense of hopelessness and despair. When this reaches a
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
32
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
critical point, depression sets in.” Ang major depressive disorder ay ang pagkakaroon ng

mababang tiwala sa sarili, kawalan ng interes sa mga gawain na para sa isang normal na tao ay

nakalilibang, at ang pagiging matamlayin. Karaniwan ng nagiging sanhi nito ay problema at ang

labis na pag-iisip, at kung minsan pa ay nagreresulta ito ng pagpapakamatay ng dahil na rin sa

labis na depresyon.

Ang hindi sapat na pagtulog ay nakapagdudulot ng maraming sakit na hindi aakalaing

magbubunga dahil dito at ang mga sakit na ito ay nagiging hadlang sa mga mag-aaral na maabot

ang kanilang mga potensyal. Kasama dito ang Alzheimer’s disease, schizophrenia, at

hypertension. Ayon nga kay Horton (2004): “…They have heard about other more prominently

mentioned concerns like alcohol abuse and depression associated with college life, but sleep

deprivation is an issue that deserves more attention.”


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
33
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Mga Istratehiya Upang mas Mapabuti ang Pagtulog sa Gabi

Sa paglutas sa problema ng hindi sapat na pagtulog ay mahalagang malaman na ang

pagbabago sa pamumuhay ang susi sa kalutasan ng suliraning ito. Nangangahulugan lamang ito

na ang pagbabago ay magmumula sa sarili. Pinagtibay ito ni Richard Lemons sa kanyang

pahayag na nabanggit ni Castle (2005) na dapat ay baguhin ng mga mag-aaral sa kolehiyo ang

kanilang pamumuhay kung gusto nilang maging malusog. Sa sandaling mapagdesisyunan ng

isang mag-aaral na nais niyang malagpasan ang suliraning ito, siguradong unti-unting

mararamdaman ang pagbabago.

Sa dami ng naglalabasang solusyon ukol sa hindi sapat na pagtulog ay minabuting ibatay

ng mga mananaliksik ang solusyon ayon sa rekomendasyon ni James Maas (1998) na isang

eksperto sa pagtulog. Eto ang ilan sa maaring gawin upang magkamit ang mga mag-aaral ng

isang maayos at mahimbing na tulog.

1. Bawasan ang stress.

Ang stress ang isa sa mga dahilan kung bakit nahihirapang makatulog ang isang tao lalo

na ang mga estudyante. Ayon sa www.education-portal.com: “College student stress levels have
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
34
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
been rising steadily since 1985.” Ang karaniwang mga taong nakakaranas ng stress ay iyong

mga taong nagtatrabaho nang labis at mga nakakaranas ng depresyon at sobrang problema sa

pamilya, sa mga gawain, at iba pang may kaugnayan sa pang araw-araw na pamumuhay.

Kadalasang nangyayari ito sa mga panahong maraming problema, maraming ginagawa, at

maraming bumabagabag sa isipan.

Ayon kay Chris Woolston (2006), ang stress ay talagang nakaka-apekto sa pagtulog.

Dagdag pa dito, ayon sa kanyang artikulo, kapag ang isang tao ay stressed, ang utak ay

naglalabas ng adrenaline at iba pang hormones na nagbibgay ng kaalertuhan sa buong katawan.

Ito rin ay nagpapabilis ng pintig ng puso at nagpapataas ng presyon ng dugo.

Maaring mabawasan ang stress kung marunong mag-ayos ng oras o magkaroon ng time

management. Mainam na magkaroon ng time table para maisaayos ang mga gawain sa araw-

araw. Ngunit kung sadyang hindi maiwasan ang stress ay huwag dalhin sa kama ang problema.

Makapagdudulot lamang ito ng labis na pag-aalala at makapagpapabagabag lamang ng isipan na

magiging hadlang sa pagtulog. Ayon nga sa www.education-portal.com, “...Learning how to

identify sources of stress and developing strategies for dealing with college-specific problems

can make a life lot easier.”

2. Mag-ehersisyo araw-araw ngunit huwag itong gawin bago ang oras ng pagtulog.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
35
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Ehersisyo ang isa sa mga pinakaminam na solusyon sa pagtulog nang mahimbing. Sa

katunayan, ayon sa www.sleep-deprivation.com, ang ehersisyo ang pangunahing inirerekomenda

ng mga doktor sa mga mag-aaral sa kolehiyo na hindi nagkakamit ng sapat na pagtulog. Dahil sa

ehersisyo, mas mapapanatiling maayos ang pangangatawan.

Ayon kay Pascual (2002), ang pag-eehersisyo ng dalawmpung minuto sa isang araw ay

mainam upang makatulog nang mahimbing. Inirerekomenda na mag-ehersisyo tatlong oras bago

matulog. Mapatataas nito ang temperatura ng katawan at makalipas ang ilang oras ay unti-unting

bababa ang temperatura ng katawan na magiging mainam upang mahimbing na tulog. At ayon

kay Davis (2003), ang simpleng stretching ay makakatulong sa pagtulog.

Pinagtibayan naman ni Tworoger (2003) ang kabuthihang dulot ng pag-eehesisyo sa

pagsasabing naapektuahan ng pag-eehersisyo ang mga hormones at circadian rhythm na

parehong mahalagang salik sa pagtulog.

Ayon kay Richard Rosenberg, PhD, direktor ng agham at pananaliksik sa American

Academy of Sleep Medicine: "...any exercise is better than no exercise. Certainly, exercise and

improved fitness level are part of good sleep hygiene."

3. Magkaroon ng time management.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
36
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Tulad nang nabanggit sa unang suhestyon, mainam na magkaroon ng maayos na time

table. Kadalasan, ang pagkakaroon ng hindi wastong time management ang nagiging dahilan ng

hindi sapat na pagtulog lalo na kung maraming ginagawa partikular na ang mga estudyante na

natatamabakan ng mga gawaing pampaaralan, gawaing bahay, at kung anu-ano pa.

Ayon sa artikulo ni Pascual (2002), iwasang dalhin ang mga problema sa pagtulog.

Halimbawa na lang ng mga problema ay iyong mga gawaing hindi pa natatapos. Kung maari ay

iwasang isipin ang mga ito kung matutulog na.

Ayon kay Mrs. Virginia Sanfilip, “Students must learn how to manage time.” at ang payo

naman ni Maria Pascucci, presidente at nagtatag ng Campus Calm, “Take control over your time

right now and be calmer and happier for the rest of your life. You deserve it!”

4. Kumain nang tama.

Ang sobrang pagkain lalo na pagsapit ng gabi ay isa sa mga dahilan ng hindi mainam na

pagtulog.

Ayon kay De Pano (2004), ang sobrang pagkain sa gabi ay nagreresulta sa pagkakaroon

ng hindi komportableng pakiramdam kapag nakahiga sa kama. Ayon pa din kay De Pano (2004),

maari ring makaranas ng heartburn o ang backflow ng mga kinain galing sa bituka patungo sa

esophagus ang mga taong kumakain nang hindi tama sa gabi.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
37
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Ayon kay Pascual (2002), bago matulog ay dapat kaunti na lamang ang kainin tulad ng

mga pagkaing sagana sa carbohydrates dahil ito ay naguudyok ng serotonin, isang sedating

neurotransmitter sa utak. Maari rin namang uminom ng maligamgam na gatas limampu

hanngang dalawampung minuto bago matulog. Ang gatas ay mayroong amino acid tryptophan

na kailangan sa pagpoproseso ng serotonin.

5. Tumigil sa paninigarilyo

Ang paninigarilyo ay nakakasama sa katawan at malaki ang epekto nito sa pagtulog.

Nakakasama ito sa kalusugan dahil na rin sa nilalaman nitong nicotine.

Ang nicotine ay isang stimulant kagaya ng caffeine na ang epekto ay panatilihing gising

ang diwa ng tao. Pinanatili nitong alerto ang utak ng tao na nagiging dahilan ng kahirapan sa

pagtulog. Nagiging hadlang din sa sapat na pagtulog ang paninigarilyo dahil sa paghahanap ng

katawan ng nicotine. Nadedebelop ang pagkahumaling o adiksyon sa nicotine na nagreresulta sa

pagiging hindi mapakali ng katawan. Ang sitwasyong ito ang nagiging sanhi ng kahirapan sa

pagtulog. Samakatwid, ang isang taong naninigarilyo ay hindi nakakatulog nang mahimbing

sapagkat naghahanap ang kanyang katawan ng nicotine.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
38
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Samaktwid, hindi makakabuti ang paninigarilyo. Makakasama lamang ito sa kalusugan at

makahahadlang din ito sa mainam na pagtulog.

6. Bawasan ang pag-inom ng mga produktong may caffeine.

Coke at kape ang kadalasang inumin na mayroong caffeine. Mayroon din ito sa mga

tsokolate at cocoa. Ayon kay De Pano (2004), ang caffeine ay nakikita din sa mga pampapayat

na mga gamot o iyong mga diet pills. Ang caffeine ay nakakaapekto sa pagtulog dahil tulad ng

nicotine, ang caffeine ay isang stimulant na ang epekto ay panatilihing gising ang isang tao.

Nagiging sagabal ang caffeine sa kalidad ng tulog sa pamamagitan ng pagsira sa body

rhythm na nagbubunga ng kahirapan sa pagtulog at pananatiling tulog. Ang caffeine ay isang

brain stimulant na ang epekto ay gawing alerto ang utak. Inirerekomenda na dapat anim na oras

bago matulog ay huwag nang uminom ng mga produktong may caffeine dahil maaaring

makaramdam ng pagkirot sa ulo.

Ayon kay Pascual (2002), dapat iwasan ang paggamit ng sobra sa mga central nervous

stimulants (CNS) tulad ng caffeine, nicotine, alak at iba pang droga at kung hindi ito maiiwasan

inirerekomenda ni Scott (2007) na limitahan ang pag-inom ng kape sa dalawang tasa sa isang

araw at huwag nang uminom pagkatapos ng tanghalian.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
39
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
7. Iwasan ang pag-inom ng alak lalo na kapag malapit na ang oras ng pagtulog.

Ang alak, tulad ng nicotine at caffeine, ay nakakasama at nakakasagabal sa pagtulog. Sa

katunayan, ang pag-inom ng alak ay nakakatulong upang mabilis na makatulog. Karamihan ng

mga may insomnia ay umiinom ng whisky o wine dahil sa nasabing epekto ng alak. Ngunit ang

pag-inom nito nang maramihan ay hindi nakakatulong bagkus nagreresulta lamang ito sa hindi

magandang kalidad ng pagtulog.

Ang pag-inom ng produktong may alcohol ay nakakaapekto sa sleeping pattern ng isang

tao. Ayon sa www.sleepdex.org, “Studies show that a moderate dose of alcohol consumed as

much as 6 hours before bedtime can increase wakefulness during the second half of sleep.” At

ayon pa nga sa www.webmd.com, “It prevents you from getting the deep sleep and REM

sleep you need because alcohol keeps you in the lighter stages of sleep.” Bukod dito ay

nagdudulot din ito ng nakakapagod na pakiramdam paggising kinabukasan. Dahil isang central

nervous stimulant ang alcohol, magkatulad ang epekto nito sa epekto ng nicotine at caffeine sa

katawan.

8. Maligo nang maligamgam na tubig bago matulog.

Ang pagligo bago matulog ay isang magandang gawain upang mabawasan ang stress o

pagod. Mainam din ito upang mapahinga ang mga kasu-kasuan.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
40
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Ayon sa www.ehow.com, ang pagligo partikular na ang bubble bath tatlumpung minuto

bago matulog ay nakakabuti sa katawan. Sa paggawa nito ay nakapagpapahinga ang mga

kalamnan at ang buong katawan. Samantala, inirerekomenda naman ni Pascual (2002) na

mainam ang pagligo sa maligamgam na tubig dalawampung minuto bago matulog dahil ito’y

nakakabuti sa blood circulation. Ang pagkakaroon ng maayos at magandang daloy ng dugo ay

nagpapadali ng pagkaantok na magreresulta sa isang mahimbing at malalim na pagtulog. Dagdag

pa dito, ang tunog ng dumadaloy na tubig ay nakakapagpahinahon ng mga ugat na nagiging

resulta ng pagkakaroon ng magandang daloy ng dugo.

9. Panatilihing maaliwalas ang kwarto.

Ang pagkakaroon ng maayos na kwarto ay nakakatulong sa pagkakaroon ng mahimbing

na pagtulog. Ang pagkakaroon ng nakaririnding radyo at nakabukas na telebisyon sa kwarto ay

ilan lamang sa mga sagabal sa pagtulog. Ang pagkakaroon ng mga ito ay isa sa mga kadahilanan

ng hindi sapat na pagtulog.

Mayroong mungkahi si James B. Maas, isang eksperto sa pagtulog, ukol sa bagay na ito:

There are three things a bedroom should be in order to promote good sleep—quiet, dark

and cool.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
41
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
1. Quiet

Fans or other white noise generators near the bed can help mute sleep distractions. A

cheaper alternative is to set the tuner of your FM radio between any two stations. The

pseudo white noise you'll hear will do wonders to mask unwanted sounds.

2. Light Level

Use room darkening shades or dark fabrics to reduce the amount light leaking into the

room. Eyeshades may also do the trick.

3. Temperature

65° F is the ideal temperature for sleeping. A warm room or too many blankets can

interrupt your sleep.

Para kay Pascual (2002), ang mga lumps o bukol, pati na rin ang mga spring na

nagsisilabasan sa kama ay isa din sa mga dahilan kung bakit naaapektuhan ang pagtulog.

Mainam na tignan muna kung maayos ang kama para sa mas mahimbing na pagtulog.

Bagama’t mukhang maliit ang salik na ito sa pagtulog ay malaki ang maitutulong nito

upang magkamit ng sapat na tulog.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
42
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
10. Alisin ang mga bumabagabag sa isipan bago matulog.

Iwasang dalhin sa pagtulog ang mga bumabagabag na problema sa isipan. Ayon sa

artikulo ni Pascual (2007), ang pagdadala ng mga problema sa bahay at paaralan sa kama ay

nakaka-apekto sa pagtulog.

Mainam na magtakda ng kalahating oras na palugit upang mag-isip ng mga posibleng

solusyon sa mga problema at kasabay nito ang pagsasaayos ng mga gagawin kinabukasan.

Makakatulong din ang paglilinaw ng isipan bago matulog. Nangangahulugan ito na dapat ay

alisin na ang mga bagay na nangyari sa buong araw. Dagdag pa sa mga ito, makakatulong din

ang pag-iwas na gumawa ng mabibigat na gawaing bahay bago matulog at ang pagpapahinga ng

ulo hanggang paa sa pamamagitan ng pag-alala ng mga magagandang bagay. Sa huling

suhestyong nabanggit ay iwasan din naman ang sobrang pag-iisip dahil maari na itong maging

hadlang sa pagtulog.

Sa pangkalahatan ay iwasan ang pag-iisip ng anumang bagay bago matulog sapagkat

maidudulot lamang ito na maging aktibo ang isipan na hadlang sa pagtulog.

11. Bago matulog, magkaroon ng relaxing na aktibidad tulad ng pakikinig sa mga kantang

nakakapagpahinahon.

Ang pakikinig sa mga tugtuging nakakapagpahinahon ay nakakatulong sa pagtulog ng

mahimbing. Ayon kay Pascual (2002), isa sa mga relaxing na gawain ay ang pakikinig ng mga

kantang mababagal at soft ang rhythm. Maari ring makatulong sa mahimbing na pagtulog ang

paglalakad, pagbabasa ng libro, at paggawa ng sulat.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
43
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Sa musika, ang rhythmic drumming ay nakakagawa ng isang hypnotic effect na nakaka-

antok samantalang ang vibraphone naman ay nakakabawas ng stress kapag pinapakinggan.

Bukod dito ay nakakatulong din ang breathing exercise upang makatulog sapagkat napapagaan

nito ang pakiramdam at nakakabawas sa stress.

Ang bawat tao ay may kaniya-kaniyang paraan upang makapagpahinga at makatulog

ngunit kadalasan ay nagtatagal ang mga relaxing na aktibidad na ito hanggang sampung minuto.

12. Pahalagahan ang pagtulog

Ang pagtulog ang isa sa pinakamahalagang gawain ng tao. Dahil sa mga mahahalaga at

kailangang prosesong nangyayari tuwing natutulog ay nararapat na ito’y lubos na pahalagahan.

Sa pagtulog nakakabawi ang isang tao sa kanyang pagkapagod. Ayon kay Santrock

(2003), kailangan matulog ng isang tao upang gumana o maging maganda ang performance niya

sa pisikal at mental na aspekto. Ang mga magagandang resulta na makukuha sa pagtulog ay ang

pagkakaroon ng maayos na pangangatawan at alertong isipan.

Nakakatulong din ang pagtulog upang gumana ang memorya nang tama. Ang pagtulog ay

panahon upang makapagaphinga ang mga neurons at ayusin ang mga nasirang bahagi nito. Ang

pagkakaroon din ng sapat na tulog ay nagbibigay sa katawan ng sapat na enerhiya sa araw-araw.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
44
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Ayon pa nga sa panayam kay Dr. Josefina Madrid, dapat pahalagahan ang pagtulog

sapagkat ito ang panahon kung saan nangyayari ang mahahalagang proseso tulad ng pagdebelop

ng katawan at pagtalas ng isipan.

13. Kung kinakailangan, humingi ng tulong o payo sa health service sa paaralan.

Ang paghingi ng tulong o payo sa mga nakakaalam o eksperto sa sleeping problems ay

nakakatulong upang mas maunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Mainam na

magtanong kung paano mapapanatili ang pagkakaroon ng mahimbing na pagtulog—hindi sa

lahat ng oras ay dapat makinig sa mga naririnig. Mas mainam at mabuti pa rin ang komunsulta

muna sa mga doktor na eksperto sa pagtulog. At kung sa mga eksperto hihingi ng payo,

siguradong subok na at mapagkakatiwalaan pa.

Sa kabuuana ay tanging pagbabago sa pamumuhay ng mga mag-aarala ang susi upang

malutas ang suliraning ito.

Konklusyon
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
45
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Ang pagtulog ay napakahalaga sa buhay ng tao. Bilang bahagi ng pang-araw-araw na

gawain, ang pagtulog ay hindi maaring ipagwalang bahala. Bagama’t marami na ang nakapagtala

ng rekord sa hindi pagtulog ng maraming araw tulad ni Peter Tripp na hindi natulog nang

dalawandaan at isang araw, hindi ito magandang halimbawa na dapat sundan.

Ang hindi pagkakaroon ng sapat na tulog ay maaring magmula sa iba’t-ibang salik. Para

sa mga mag-aaral, ang mga gawain ang pangunahing itinuturong sanhi ng problemang ito.

Napatunayan na karamihan sa mga pinagkakaabalahan ng mga mag-aaral sa araw-araw ang siya

ring nagiging sanhi upang hindi magkamit ang mga ito ng sapat na tulog. Bukod dito ay marami

pang dahilan gaya ng stress, mga gamot, sakit, at iba pa.

Walang naidudulot na mabuti sa kalusugan ang kakulangan sa pagtulog. Nakakasama ito

sa pisikal, mental, at sosyal na aspekto ng buhay. Higit pa dito, nakakahadlang ang mga ito sa

pag-abot ng mga mag-aaral sa kanilang mga pangarap. Dahil sa mga epekto ng kakulangan sa

tulog ay lubos na nahahadlangan ang mga mag-aaral sa kanilang mga nais gawin.

Sa kasalukuyang panahon, abot kamay ang solusyon sa suliraning ito. Marami ang

mapagkukunan ng impormasyon upang masugpo ang problemang ito ngunit sa kabila ng lahat,

ang tanging susi ay pagbabago sa pamumuhay ng mga mag-aaral.

Sa pananaliksik na ito ay nalaman ng mga mananaliksik na ang pagtulog ay higit pa sa

pagpapahinga ng katawan bagkus ito’y isang estado kung saan ang maraming mahahalagang

proseso ang nagaganap na kailangan ng tao sa araw-araw na pamumuhay. Kapag nagpatuloy ang
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
46
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
mga mag-aaral sa pagtulog nang hindi sapat ay siguradong maraming epekto ang kanilang

madadama na lubos na pagsisihan.

Rekomendasyon
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
47
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Sa pananaliksik na ito ay maraming natuklasan ang mga risertser. Maraming obserbasyon

ang mga ito na lubos na nagpalawak sa kanilang kaalaman. Ngunit dahil sa saklaw at limitasyon

ng pag-aaral, mayroon pang ilang pangkaunalaran na maaring maisakatuparan ng mga hinaharap

na mananaliksik. At dahil dito, inuudyok ng mga risertser na ipagpatuloy ang kasalukuyang

pananaliksik. Eto ang ilang obserbasyon at rekomendasyon ng mga mananliksik para sa mga

susunod na mga mananaliksik ukol sa pag-aaral na ito.

1. Magsagawa rin ng kaparehong pananaliksik ngunit mas palawakin ang sakop nito.

Palawakin pa ang mga respondente upang maging mas tiyak ang resulta ng sarbey.

Maaring itaas ang bilang ng mga respondents, kumuha ng respondents mula sa ibang

taon, kumuha ng mga respondents mula sa ibang kolehiyo o kaya ay kumuha ng mga

respondents mula sa ibang pamantasan upang mas higit na makakuha ng mas tiyak na

estatistika ukol sa hindi sapat na pagtulog ng mga mag-aaral sa kolehiyo.

2. Tuklasin pa ang ibang salik at epekto ukol sa hindi sapat na pagtulog. Subukang

makipanayam sa mga mag-aaral at sumangguni din sa mga organisasyon at institusyon na

nagsasaliksik sa pagtulog at buhay kolehiyo tulad ng National Sleep Foundation at

National College Health Association.

3. Magsagawa ng eksperimento sa mga estudyante upang maging mas tiyak ang resulta ng

pag-aaral. Sa mga metodolohiya ay tunay na mas mainam ang mga resulta na makukuha

mula sa eksperimneto kaysa sa sarbey. At dahil diyan, iminumungkahi ng mga


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
48
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
mananaliksik na magsaliksik ang mga susunod na risertser ukol sa mga ekspemimentong

maaring maisagawa at kung maari ay sumangguni rin sa mga organisasyon at

institusyong kilalang nagsasagawa ng mga eksperimento ukol sa hindi sapat na pagtulog.

Sa kabuuan, lubos na inirerekomenda ng mga mananaliksik na paunlarin pa ang

pananaliksik sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw ng pag-aaral at paggawa sa mga

nabanggit na rekomendasyon.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
49
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

BIBLIOGRAFI

A history of sleep and dreaming (n.d.). Nakuha noong Pebrero 28, 2009, mula sa

http://www.world-of-lucid-dreaming.com/history-of-sleep.html

Alcohol and sleep in those without alcoholism (n.d.). Nakuha noong Pebrero 28, 2009, mula sa

http://www.sleepdex.org/alcohol1.htm

Atkinson, R.L. et al. (1993). Introduction to psychology eleventh edition. United States of

America: Harcourt Brace College Publishers.

Bekman, S. (2006). How many hours do you need to sleep?.Nakuha noong Pebrero 25, 2009,

mula sa

http://stason.org/articles/wellbeing/sleep/how_many_hours_do_you_need_to_sleep.h

tml

Berge, K. (2008). Sleep apnea and caffeine: Any connection?. Nakuha noong Pebrero 28, 2009,

mula sa http://www.mayoclinic.com/health/sleep-apnea/AN01907/rss=2

Bishoujo (2008). Sleep easy. Nakuha noong Pebrero 28, 2009, mula sa

http://www.trap17.com/index.php/sleep-easy_t56744.html

Brues, M. & Meyers, S. (2008). Sleep do’s & dont’s:"Sleep Hygiene" solutions for better sleep.

Makuha noong Pebrero 28, 2009, mula sa

http://www.soundsleepsolutions.com/mbreus1/articlesNresources/articles/theTopics/adult

s/dosNdonts/view
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
50
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Caprini S., Ruff J., Casey, E., McGrath, C. (2003). College sleep. Nakuha noong Pebrero 15,

2009, mula sa http://jrscience.wcp.muohio.edu/nsfall03/FinalArticles/CollegeSleep.html

Christophi, M. (2008). All you need to know about insomnia causes and insomnia cure. Nakuha

noong Pebrero 28, 20009, mula sa http://knol.google.com/k/menelaos-christophi/all-you-

need-to-know-about-insomnia/2vgpdzme7ljbj/6#

Common sleep problems in college students (n.d). Nakuha noong Pebrero 21, 2009, mula sa

http://www.sju.edu/healthinfo/pages/sleep.htm

De Pano, M. (2004 June). Can’t sleep at night? Good Housekeeping. 7, 56.

Dreams are made of this. (2009, October 29). The Economist, 377, 81.

Evans, B. (2005). Lack of sleep leads students down hazy path. Nakuha noong Pebrero 25, 2009,

mula sa

http://media.www.thelantern.com/media/storage/paper333/news/2005/01/14/Campus

/Lack-Of.Sleep.Leads.Students.Down.Hazy.Path-833220-page2.shtml

Feldman, R.S. (2008). Understanding psychology eighth edition. Philippines: The McGraw-Hill

Companies, Inc.

Floro, M.A.F. (1996 July). Awakening tips to overcome insomnia. Heraldo Filipino. 11, 12.

How to get a good night's sleep without taking pills (n.d.). Nakuha noong Pebrero 28, 2009, mula

sa http://www.ehow.com/how_2183850_good-nights-sleep-taking-pills.html?

ref=fuel&utm_source=yahoo&utm_medium=ssp&utm_campaign=yssp_art
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
51
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Insomia (n.d.). Nakuha noong Pebrero 28, 2009, mula sa

http://www.hci.utah.edu/patientdocs/hci/drug_side_effects/insomnia.html

Kelly, W. et al. (2001). The relationship between sleep length and grade-point average among

college students. Nakuha noong Pebrero 21, 2009, mula sa

http://www.articlearchives.com/science-technology/behavior-cognition-sleep/766495-

1.html

Lack of sleep alters hormones, metabolism, simulates effects of aging (1999, October 25).

Nakuha noong Pebrero 21, 2009, mula sa

http://www.sciencedaily.com/releases/1999/10/991025075844.htm

McGrath, C. et al. (2003).College sleep. Nakuha noong Pebrero 21, 2009, mula sa

http://jrscience.wcp.muohio.edu/nsfall03/FinalArticles/CollegeSleep.html

Monis, R.M.G. (2003 August). An insomniac’s tale. Chic, 604, 17.

Myers, D.G. (1989) Psychology second edition. New York: Worth Publishers, Inc.

Night eating syndrome (n.d.). Makuha noong Pebrero 28, 2009, mula sa

http://en.wikipedia.org/wiki/Night_eating_syndrome

Nissl, J. (2006). Good sleep habits. Nakuha noong Pebrero 28, 2009, mula sa

http://www.aolhealth.com/conditions/good-sleep-habits

Ornstein, R & Carstensen L. (1991). Psychology “the study of human experience” third edition.

United States of America: Harcourt Brace Jovanovich Publishers.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
52
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Pascual R.V. (2002, February 13). Beating insomnia. Woman Today. 18, 24.

Relaxing music? Sound aids (n.d.). Nakuha noong Pebrero 28, 2009, mula sa

http://www.soundsleeping.com/

Santrock ,J.W. (2003). Psychology seventh edition. United States of America: The McGraw-Hill

Companies Inc

Sdorow, L.M. (1995). Psychology third edition. United States of America: Wm. C. Brown

Communications, Inc.

Sleep (n.d.). Nakuha noong Pebrero 15, 2009, mula sa http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep

Sleep quotes and sayings. (n.d.). Nakuha noong Pebrero 15, 2009, mula sa

http://www.coolnsmart.com/sleep_quotes/

Smoking and the connection with sleep problems (n.d.). Nakuha noong Pebrero 28, 2009, mula sa

http://www.insomniacs.co.uk/SmokingAndSleep.html

Stages of sleep (n.d).Nakuha noong Pebrero 25, 2009, mula sa

http://www.sleepdex.org/stages.htm

The top ten things to help you sleep well every night. (1997). Nakuha noong Pebrero 28, 2009,

mula sa http://www.topten.org/public/BF/BF40.html

Tips for a goodnight sleep (n.d.). Nakuha noong Pebrero 28, 2009, mula sa

http://www.simmons.com/sleeptips.cfm
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
53
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Woolston, C. (2006). How stress disrupts sleep. Nakuha noong Pebrero 28, 2009, mula sa

http://www.yourhealthconnection.com/topic/stresssleep

Zee, P. C. & Zammit G. K. (2008). Sleep expert advice. Nakuha noong Pebrero 28, 2009, mula

sa http://www.shuteye.com/sleep-tools/sleep-expert-advice.aspx

Apendiks A
Sarbey para sa mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Agham

Sarbey para sa mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Agham


ukol sa hindi sapat na pagtulog

Pangalan: ___________________________________
Kurso/ Taon/ Seksyon: _________________________

Magandang araw sa iyo kapwa ko mag-aaral! Bilang bahagi ng aming pananaliksik ukol
sa hindi sapat na pagtulog ng mga mag-aaral na nasa unang taon sa Kolehiyo ng Agham, nais
naming hingin ang inyong kooperasyon na matapat na sagutan ang sarbey na ito. Inihanda ang
sarbey na ito upang malaman ang karanasan ng mga mag-aaral ukol sa hindi sapat na pagtulog.
Ang inyong kooperasyon at katapatan ay lubos na makapagpapaunlad sa aming panananliksik.
Maraming salamat!

I. Panuto: Lagyan ng tsek ang iyong sagot. Maaring magtsek ng higit sa isa.

1. Sa halip na ako’y natutulog, ako ay:


__Nag-aaral
__Abala sa mga organisasyon
__Nasa labas, kasama ang mga kaibigan
__Kasama ang kasintahan (nakikipag-date, atbp.)
__Gumagamit ng kompyuter (nakikipag-chat, naglalaro ng online games,
atbp.)
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
54
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
2. Hindi ako nakakatulog ng sapat dahil:
__sa stress
__mayroon akong sakit (insomnia, atbp.)
__mayroon akong iniinom na gamot na nakakaapekto sa aking pagtulog
__marami akong ginagawa (pang-akademikong gawain, atbp.)

3. Ayon sa aking karansan, ang mga epekto ng hindi pagkakaroon ng sapat na tulog
ay:
__mapurol na memorya
__maikling pasensya

__kawalan ng konsentrasyon sa mga bagay


__mahinang pangangatawan
__mahinang academic performance
__mabilis na pagkalungkot

4. Kapag hindi ako abala, natutulog ako sa gabi tuwing:


__7:00 n.g.- 9:00 n.g. __9:00 n.g.-11:00 n.g. __11:00 n.g.- mas gabi pa __wala sa mga nabanggit: ______

5. Kapag hindi ako abala, natutulog ako sa gabi ng______oras.


__5-7 __7-9 __9-higit pa __wala sa mga nabanggit: ______

6. Kapag ako’y abala, natutulog ako sa gabi tuwing:

__7:00 n.g.- 9:00 n.g. __9:00 n.g.-11:00 n.g. __11:00 n.g.- mas gabi pa __wala sa mga nabanggit: ______

7. Kapag ako’y abala, natutulog ako sa gabi ng______oras.


__5-7 __7-9 __9-higit pa __wala sa mga nabanggit: ______

Maraming Salamat!!!
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
55
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Apendiks B
Mga Sulat para sa Panayam

Pamantasang De La Salle-Dasmariñas
Kolehiyo ng Malayang Sining
Kagawaran ng Filipino at Panitikan

Gng. Virginia Sanfilip:

Pagbati sa pangalan ni San Juan Bautista De La Salle!

Bilang bahagi ng aming isinasagawang pananaliksik tungkol sa epekto


ng hindi sapat na pagtulog ng mga mag-aaral sa kolehiyo, nais po naming
hingin ang iyong panahon upang kayo ay aming makapanayam. Ito po ang
aming mga hinandang katanungan:

1. Anu-ano ang mga pinagkakaabalahan ng mga mag-aaral?


2. Anu-ano ang mga sanhi ng hindi sapat na pagtulog sa mga mag-
aaral?
3. Anu-ano ang mga epekto ng hindi sapat na pagtulog sa mga mag-
aaral?
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
56
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Para sa tamang dokumentasyon at paggamit ng inyong mga salita
bilang awtoridad ay hinihingi po naming ang inyong pahintulot upang
mairekord sa recorder at videocam o camera ang interbyu.

Ang inyong permiso upang aming makapanayam ay labis naming


ikagagalak. Maraming pong salamat.

Lubos na gumagalang,
John
Jefferson V. Besa

Pamantasang De La Salle-Dasmariñas
Kolehiyo ng Malayang Sining
Kagawaran ng Filipino at Panitikan

Dr. Josefina Madrid:

Pagbati sa pangalan ni San Juan Bautista De La Salle!

Bilang bahagi ng aming isinasagawang pananaliksik tungkol sa epekto


ng hindi sapat na pagtulog ng mga mag-aaral sa kolehiyo, nais po naming
hingin ang iyong panahon upang kayo ay aming makapanayam. Ito po ang
aming mga hinandang katanungan:

1. Anu-ano ang mga pinagkakaabalahan ng mga mag-aaral?


2. Anu-ano ang mga sanhi ng hindi sapat na pagtulog sa mga mag-
aaral?
3. Anu-ano ang mga epekto ng hindi sapat na pagtulog sa mga mag-
aaral?

Para sa tamang dokumentasyon at paggamit ng inyong mga salita


bilang awtoridad ay hinihingi po naming ang inyong pahintulot upang
mairekord sa recorder at videocam o camera ang interbyu.

Ang inyong permiso upang aming makapanayam ay labis naming


ikagagalak. Maraming pong salamat.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
57
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Lubos na gumagalang,
John
Jefferson V. Besa

Apendiks C

Mga Panayam

Ang mga susunond na pahayag ay transkripsyon ng panayam ng mga mananaliskik kay

Dr. Joesfina Madrid, ang guidance counsellor ng mga mag-aaral ng Kolehiyo ng Agham at Gng.

Virginia Sanfilip. Ang dayalogo ay sinulat nang buo ngunit ang mga bahaging mahalaga lamang

sa pananaliksik ang isinama.

Panayam kay Dr. Madrid:

Dr. Madrid: so mag-aaral in general ah i see so sa mga mag-aaral na ito ay nasa developmental

stage pa lang nang young adolescence so may paniniwala ako na ang pagpapahinga at pagtulog

ay mahalaga unang-una para sa kanilang paglaki physically at tsaka sa kanilang ibang kailangan

so marami ang mga pinagkaka-abalahan ng mga mag-aaral ah lalo na sa teknolohiya natin.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
58
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
John Jefferson Besa: Ma’am, anu-ano po muna ung mga positive na pinagkaka-abalahan?

Dr. Madrid: Okay, sa positive, syempre sa teknolohiya so ahh sa pag-aaral so mahalaga sa kanila

ang manaliksik so nung araw sa amin talagang literally you know we have to kailangan naming

magbasa ng aklat so kailangan naming magpunta sa library ngunit ngayon dahil sa teknolohiya

mayroon ng computer so sa isang click lamang, marami na kayong makikitang mga information,

so isa yun so syempre yung kanilang mga what do you call that? .....lessons no! Lalo na ung mga

biology students naniniwala ako na masyado silang seryoso sa kanilang mga academic

performance so isa yun sa maaring dahilan kung bakit masyado silang busy. Ok. So...

John Jefferson Besa: Sa mga negative naman po ung mga pinakaka-abalahan.

Dr. Madrid: Sa mga negative, maaring isa rito ay yung ano bang tawag dun? Yung mga

computer games. Tapos too much texting sa mga girls so much malling or too much group

sessions so yan yung mga chismax (tumatawa) mga pinagkaka-abalahan ng mga estudyante.

John Jefferson Besa: Eh, Ma’am, pag first year Ma’am, ano po yung talagang pinagkaka-

abalahan kumpara sa ibang higher years. Ano po yung mga..?

Dr. Madrid: Sa first year parang nakikita ko kasi unang-una yung adjustment nila syempre sa

college so maaring yung nibang lesson nila ngayon lang nila na-encounter so they keep

themselves busy with ah dun sa subjects they have ah hindi tulad nung highschool pwedeng mag-
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
59
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
aral pwedeng hindi. Sa ngayon parang mas more serious because it’s a preparation for their

career.

John Jefferson Besa: Ma’am, follow-up ma’am. Totoo po bang mas nakaka- stress ang first year

kumpara sa ibang higher years?

Dr. Madrid: Sa first few months of adjustment. Talagang difficult kasi the environment, yung

exposure, tapos yung prof., ung friends syempre sa yung wala pa kayong kakilala ..ayon...ano

pa....follow- up question?..

John Jefferson Besa: Yung sa higher years, Ma’am mas less ang stress or hindi rin po?

Dr. Madrid: No, mas stress din sila tulad nung thesis, more difficult subjects, ganun… mas-

stressful.

John Jefferson Besa: Ma’am, mas nagiging strikto po ang teacher pag pataas ng pataas o hindi

naman po?

Dr. Madrid: Strikto in a sense na parang it could also help the students kasi parang gusto nilang

mas mas maging independent na they can manage on their own, tulad pag 1st year and 2nd year.

Kailangan talagang tutukan mo pa kasi parang nakakapanibago pero kung sanay ka na sabi nga

sa psychology, conditioning na tinatawag pag madevelop din nila yung kanilang mga skills...


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
60
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Dr. Madrid: Hindi pa pala, ganun kaya lang it’s how you perceive things kasi minsan pag sa isa

pag-aaral ang problema, sa sa isang tao naman mabigat ang dating niya so usually yun yung mga

causes of not sleeping.

John Jefferson Besa: E, yung mga sleeping disorders Ma’am pano po siya?

Dr. Madrid: Ahhmm...sleeping disorders, it’s something different eh..kasi it’s more on the

nervous system kasi minsan mayroong tinatawag na less sleep-up na talagang hindi ka makatulog

o may reason talaga na...

John Jefferson Besa: Pero po yung palagiang pagpupuyat pwede pong madevelop yun..may

nasasabi po kasing biological clock na nase-set.

Dr. Madrid: Hindi kasi sa psychology ang tawag dun conditioning like kung na-condition na

yung body mo na you wake-up that time parang automatic siya so parang alam na ng body mo na

kahit wala ka nang alarm clock, pag 5 o’clock na...

John Jefferson Besa: Pero possible din po na pag halimbawa nasasanay na 12 o’clock na hindi ka

na makatulog masanay ka na ganun na..?

Dr. Madrid: Pwede, masanay kaya kahit mahiga ka hindi ka makatulog di ba kasi parang sanay

na yung body mo na gising so usually ganun yung response ng physiological factors.

John Jefferson Besa: Yung mga gamut po ba Ma’am, nakaka-apekto sa tao?


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
61
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Dr. Madrid: Yun yung tinatawag na side effect. Kaya yung mga junk food kasi meron talaga ung

sa medicine you cannot sleep so it may be physically, emotionally.

Rodolfo Gerawa II: Ma’am pag hindi po makatulog, advisable po bang uminom ng pampatulog.?

Dr. Madrid: Usually it’s not advisable kasi parang may side effect siya. You could in a natural

way siguro yung yung iba.

...

Kristine Rose Brania: Ano po yung pong sobrang pagkakape po ba ay nakaka-apekto sa

pagtulog?

Dr. Madrid: Kasi coffee is ano e the coffee has caffeine kahit coke din naman e so one could be

one of the ingredients that cause you not to sleep parang to parang gising ka pero advisable

siguro if you if you are students and halimbawa you need to study and not to sleep earlier its

better that when you feel sleepy you have to sleep-off first kumbaga kahit gustong-gusto mo nang

ahh..matulog tapos pinipilit mong wag matulog hindi din ma-absorb ng mga neurons mo yung

nervous system kaya parang bali wala din so ano hindi ka nakarest hindi mo pa naalala ang mga

inaral mo.

John Jefferson Besa: Pero maganda po yung idlip-idlip sa mga hapon para makabawi sa

pagkapuyat?
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
62
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Dr. Madrid: Sabi nila kahit gaano daw hindi ka makakabawi kasi its ano disrupting na kaya yung

halimbawa ung mga nursing although syempre makaka-rest ka pero di ba pag hindi nag

complete sleep kasi minsan mayroong nagsabi diba I don’t know if you experienced this.

The...Ma’am nakatulog po ako pero feeling ko parang hindi ako nakatulog..di ba parang

ganun,..so its really not sleeping or you’re just dreaming...oh si Marian may tanong?

...

Dr. Madrid: Off kumbaga sa ilaw switch-off siya kasi kailangan rin ng body mo ng rest so

complete rest siguro parang like a cellphone, you have to charge-up for tomorrow’s new

activities again kailangan magpahinga. Its not a rest for fun but the rest for the body kasi nga

when your sleeping sabi nga nila yung body is sub-conscious na natutulog kayo kaya minsan

popular yung dream analysis kasi sabi nga nila when you’re sleeping and you dream so minsan

yung sub-conscious na mga thoughts mo lumalabas sa dream analysis…so un ung para sa akin.

Dr. Madrid: All night sleep, so siguro sa age nyo mga 8 to 10…8 to 10 hours of sleep so out of

24, so meron pang 16 hrs for other…may iba pang tanong

John Jefferson Besa: Yung sa mga epekto Ma’am sa mga sa halimbawa po, sa emotion o mga

pakikitungo po sa kapwa.

Dr. Madrid: Sa emotion siguro when you lack sleep, ano rin siguro parang di ka…pag kulang ka

sa tulog,sa emotion perhaps, halimbawa, you could be, you could be experiencing negative
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
63
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
emotion, you could be easily angered yung mga ganun, or you became impatient, yung kaunting

ano lang parang naiinis ka kaagad, or yung sa mga normal na situation, when you lack sleep,

hindi ka ganon. Diba?

John Jefferson Besa: Sa katawan Ma’am, ano po yong mga possible na future na sakit?

Halimbawa, Ma’am naipon yong hindi sapat na pagtulog?

Dr. Madrid: Naipon? Wala pa akong… (tumawa)

John Jefferson Besa: Parang ganun, Ma’am o parang nakasanayan na. Ano po ba yong posibleng

health risk na makukuha niya?

Dr. Madrid: E di syempre sa sarili mo yong diba minsan yun yung tinatawag nilang you think

you are awake but you are not kasi minsan meron kaya minsan kaya nagkakaroon ng accidents

it’s because halimbawa nagda-drive ka then you lack sleep, minsan kasi may moments na

halimbawa me pinapakinggan ka na music…

Dr. Madrid: Yung sinabi ko kanina, time management. So, if you have time management, you

know how to balance your time so yung ways, yung ways na hindi mo dapat gawin so iiwasan

mo yun. So, time waste, time wasters, if you make it, ahh, you make use of time, so at the end of

the day hindi mo na kailangang magpuyat kasi natapos mo lahat ng dapat mong gawin, tapos...


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
64
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Dr. Madrid: When you’re in groups, mas maraming output eh, kasi ano si marian magaling sa

English tapos si kwan magaling sa math… so you can share what.. so halimbawa ako magaling

sa math… so ako yong magtu-tutor or peer tutor… so you can ask me questions… so mas

madali…mas marami kayong output diba? Si kwan naman magaling sa bio sya naman ang

magiging guide, yung you don’t be…do not be selfish na gusto mo ikaw lang ang magaling, ikaw

lang ang bida so kung marami, sabi nga, more heads are better than one.

Rodolfo Gerawa II: Yes.

Dr. Madrid: And if you have a gift or a talent you should share with your, with your ,with

others… diba ano kaya? I hope I would be able to give positive tips with you students. Diba?

Ayon.

John Jefferson Besa: Thank you po Ma’am.

Dr. Madrid: O sige.

Panayam kay Gng. Sanfilip

Ma’am Sanfilip: A day syempre kahit papano naman maybe they’re studying and then other than

that could be their family and their friends and then we also have ahh....the requirements in
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
65
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
school that’s under studying already and then as I have observed ..laptop this gadgets so

ahh...students are now too occupied with this etong mga psp na ito and cellphone...

John Jefferson Besa: Ma’am ung mga positive naman po na pinagkaka-abalahan..

Ma’am Sanfilip: Yes, some are involve in organization also...and of course,,..they love sports

right?..basketball for men and...ano bang sa mga kababaihan?...volleyball and

badminton..okay..that’s it..

John Jefferson Besa: Ma’am. Yung pangalawa naman ma’am..sanhi po..ano po bang mga sanhi

ng hindi sapat na pagtulog?...

Ma’am Sanfilip: Sanhi ng hindi sapat...

John Jefferson Besa: Medyo meron din pong..

Ma’am Sanfilip: Oh, maybe because they’re syempre occupied with this activities ..so they off to

staying late at night right?...staying late at night para matapos ang mga games nila and yung mga

requirements sa school in all this laptop thing. Internet di ba?..Friendster..

John Jefferson Besa: E Ma’am yung mga sleeping disorder na nakaka-apekto sa pagtulog...

Ma’am Sanfilip: When we think sleeping disorder it means inability to sleep hindi na naman

disorder ito hijo ha...don’t label it as a disorder kasi when you say disorder it should last at least
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
66
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
3 to 6 months before it can be called a disorder...so sleepless nights palang ito because

after..ahhh...submitting all the requirements ahh,...after finishing all this school works..wala nang

sleepless nights natin its okay we will be able to move us to a normal sleeping we have had...

John Jefferson Besa: E yung mga insomnia?...

Ma’am Sanfilip: insomnia now, when we say insomnia that means inability to sleep so as i have

said earlier...students suffer insomnia because of the schedule they have..

John Jefferson Besa: Pero ma’am...

Ma’am Sanfilip: After they overcome but that’s ...yes!...that the students hindi na-overcome yan,

insomnia say, she had insomnia for say 2 weeks and then it lasts for 3 weeks and then hindi pa

naso –solve saka magiging insomnia un...yeah...

John Jefferson Besa: Biological clock parang..

Ma’am Sanfilip: Ah, ha, yes by the time 6 o’clock magdilim na our bodies bumibigay na gusto

an nyang mamahinga

John Jefferson Besa: Mga epekto maam sa katawan?

Ma’am Sanfilip: Hindi sapat na pgtulog? Ok not enough sleep would result to inability to

concentrate so you don’t know what to prioritize hindi ka makapagconcentrate sa pagaaral mo so

hindi mo alam kung ano uunahin mo sa mga project mo and assignments mo so tendency is you

cram. Nagkacramming tayo walang concentrantion and irritable you could also say that

magkakaroon talaga ng irritableness you lack sleep eh you will not be happy of course.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
67
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

John Jefferson Besa: Sa health Ma’am?

Ma’am Sanfilip: Mga common na sakit ba na pwedeng makuha sa pagpupuyat,mga sakit na

makukuha wala ako masyadong alam.

John Jefferson Besa: Pero mam ayon sa riserts namin meron sinabi diabetes daw?

Ma’am Sanfilip: Oh I dont know how am I going to relate that to diabetes, diba when you say

diabetes, execess secretion of glucose yan and sugar

John Jefferson Besa: How much po bang pag decrease ng immune system? Ma’am.

Ma’am Sanfilip: Of course, yes the immune system declines slowly so mas sipunin ubo lagnat

probably depending on his immune system again.

John Jefferson Besa: Naapektuhan pu ba ung pakikitungo nya sa kapwa

Ma’am Sanfilip: Well, of course, if you are to irritable to talk to anybody u don’t want to be

bothered by anybody, diba? Per that is for the mean time lang yun it depends yun sa person.

John Jefferson Besa: Ano po ung mga tips na mabibigay nyo para makatuklog ng mabuti ang

mga estudyante?

Ma’am Sanfilip: Ok so para makatulog sila ng mahimbing they must know how to manage their

ttime ang they should know what to prioritize. Studies or yung laptop nila playing game lang

naman just managing their time is enough.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
68
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Merlina Rose Panizales: Eh mam pano po samin ung iba po malayo pa po yung inuuwian,

uwiaan po namin 5;30 pero ung iba po samin nakakauwi na ng 7 Ma’am?

Ma’am Sanfilip: 2 hours of bihaye eh pag dating mu doon kaunting oras ka nalang mag bibiyahe

eh that we can do something about it we have to cope with it we have to make necessary

adjustments.

John Jefferson Besa: Thank you po, Ma’am


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
69
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Presentasyon ng Resulta ng Sarbey

Ang sarbey na ito ay ginawa upang makapangalap ng datos ukol sa hindi sapat pagtulog

ng mga mag-aaral sa Kolehiyo ng Agham na nasa unang taon. Ang sarbey ay binubuo ng pitong

katanungan na masusing binuo ng mga mananaliksik upang makakuha ng overvyu sa paaraan ng

pamumuhay ng mga estudyante sa aspekto ng pagtulog.

Ang mga pahayag na kailangang tugunan ng mga mag-aaral ay ang mga sumusunod:

1. Sa halip na ako’y natutulog, ako ay:


2. Hindi ako nakakatulog ng sapat dahil:
3. Ayon sa aking karansan, ang mga epekto ng hindi pagkakaroon ng sapat na tulog
ay:
4. Kapag hindi ako abala, natutulog ako sa gabi tuwing:
5. Kapag hindi ako abala, natutulog ako sa gabi ng______oras.
6. Kapag ako’y abala, natutulog ako sa gabi tuwing:
7. Kapag ako’y abala, natutulog ako sa gabi ng______oras.

Ang lahat ng katanungan ay mayroong pagpipilian at lalagyan ng tsek ng mga mag-aaral

ang kanilang nais na sagot.

Ang mga susunod na teybol ay nagpipresenta ng istatistiks ng nakalap na datos ng mga

mananaliksik. Pagkatapos ng bawat teybol ay mayroong maikling deskripsyon ukol sa mga

naging kasagutan ng mga mag-aaral. Para sa mga grafikal na representasyon ng mga teybol ay

sumangguni sa Mga Figura at Kapsyon.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
70
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Teybol 1

Ang teybol na ito ay nagpapakita ng istatistiks ng tugon ng mga mag-aaral sa pahayag na:

“Sa halip na ako’y natutulog, ako ay:”

_
Kategoria F X % Ranggo
1. Nag – aaral 25 0.3846 38.46 2nd
2. Abala sa mga organisasyon 3 0.0461 4.61 4th
3. Nasa labas, kasama ang mga 8 0.1231 12.31 3rd
kaibigan
4. Kasama ang kasintahan (nakikipag 1 0.0154 1.54 5th
– date)
5. Gumagamit ng Kompyuter 28 0.4308 43.08 1st
( nakikipag – chat, naglalaro ng
online games)
Kabuuan 65 1 100

Deskripsyon:

Sa Teybol 1, kapansin – pansin na karamihan sa mga mag – aaral ng Kolehiyo ng Agham

na nasa unang taon ng anumang kurso, ang kanilang napiling sagot sa tanong na “Sa Halip na

Ako’y Natutulog Ako ay,” ay “Gumagamit ng Kompyuter.” Maaring sil ay nakikipag-chat,

naglalaro ng online games at gumagawa ng proyekto. Ito ay mayroong kabuuang bilang na 28.

Pumapangalawa sa mga sagot ang “Nag – aaral” na may kabuuang bilang 25. Sumunod ang

sagot na “Nasa Labas, Kasama ang mga Kaibigan” na may kabuuang bilang na 8 at pangatlo sa

ranngo. Ang pang – apat na ranggo na may kabuuang bilang na 3 ay ang saogt na “Abala sa mga
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
71
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
Organisasyon”. At ang may pinakamababang bilang ay ang kasagutang “Kasama ang

Kasintahan” na may bilang na 1.

Teybol 2

Ang teybol na ito ay nagpapakita ng istatistiks ng tugon ng mga mag-aaral sa pahayag na:

“Hindi ako nakakatulog nang sapat dahil:”

_
Kategoria F X % Ranggo
1. sa stress 16 0.2909 29.09 2nd
2. mayroon akong sakit ( insomnia ) 4 0.0727 7.27 3rd
3. mayroon akong iniinom na gamot 1 0.0182 1.82 4th
na nakakaapekto sa aking pagtulog.
4. marami akong ginagawa ( pang – 34 0.6182 61.82 1st
akademikong Gawain, atbp.)
Kabuuan 55 1 100

Deskripsyon:

Sa Teybol 2, makikita ang mga dahilan kung bakit hindi nakakatulog nang sapat ang mga

mag–aaral na nasa unang taon ng anumang kurso ng Kolehiyo ng Agham. Ang nangunang sagot

ay “marami akong ginagawa” na may kabuuang bilang na 34 at 61.82%. Kasama sa mga

gawaing ito ang mga pang-akademikong gawain, at iba pa. Pumangalawang sagot ang “stress”

na may kabuuuang bilang na 16 at 29.09%. Sumunod ang sagot na “mayroon akong sakit” na

maaring insomia na may bilang na 14 at 7.27% at pangatlo sa ranngo. At ang pinakahuli ay ang
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
72
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
sagot na “mayroon akong iniimon na gamot na nakakaapekto sa aking pagtulog” na may

kabuuang bilang 1.

Teybol 3

Ang teybol na ito ay nagpapakita ng istatistiks ng tugon ng mga mag-aaral sa pahayag na:

“Ayon sa aking karanasan, ang mga epekto ng hindi pagkakaroon ng sapat na tulog ay:”

_
Kategoria F X % Ranggo
1. mapurol ang memorya 12 0.1412 14.12 4th
2. maikling pasensya 14 0.1647 16.47 2nd
3. kawalan ng konsentrasyon sa mga 23 0.2706 27.06 1st
bagay
4. mahinang pangangatawan 13 0.1529 15.29 3rd
5. mahinang academic performance 11 0.1294 12.94 5th
6. mabilis na pagkalungkot 12 0.1412 14.12 4th
Kabuuan 85 1 100

Deskripsyon:

Makikita, sa Teybol 3 ang mga naging karanasan ng mga mag-aaral dulot ng hindi

pagkakaroon nang sapat na tulog. Ang may pinakamataas na bilang ay “kawalan ng

konsentrasyon sa mga bagay” na may kabuuang bilang na 23. Sumunod ay pagkakaroon ng

“maikling pasensya” na may kabuuang bilang na 14. Nahahanay sa pangatlong ranggo ang

“mahinang pangangatawan” na may kabuuang bilang 13. Samantala, nahahati sa dalawa o

parehong pang-apat ang “mapurol na memorya” at “mabilis na pagkalungkot” na mayroong


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
73
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
kabuuang bilang na 12. Ang pinakanahuli sa mga sagot ay “mahinang academic performance.”

na may kabuuang bilang na 11.

Teybol 4

Ang teybol na ito ay nagpapakita ng istatistiks ng tugon ng mga mag-aaral sa pahayag

na:” Kapag hindi ako abala, natutulog ako sa gabi tuwing:”

_
Kategoria F X % Ranggo
1. 7:00 n.g – 9:00 n.g 9 0.2308 23.08 2nd
2. 9:00 n.g – 11:00 n.g 23 0.5897 58.97 1st
3. 11:00 n.g – mas gabi pa 7 0.1795 17.95 3rd

Wala sa mga nabanggit: 0


Kabuuan 39 1 100

Deskripsyon:

Sa Teybol 4, batay sa sarbey ng 39 na mag – aaral na nasa unang yugto ng Kolehiyo ng

Agham, 23 ang nagsabi na “9:00 hanggang 11:00 ng gabi” ang kanilang oras ng pagtulog tuwing

hindi sila abala. Samantala, mayroong 9 na mag – aaral ang sumagot ng natutulog sila ng “7:00

hanggang 9:00 ng gabi”. Huli sa talaan ay ang mga mag – aaral na natutulog ng “11:00 ng gabi

o mas gabi pa” na may kabuuang bilang na 7.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
74
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Teybol 5

Ang teybol na ito ay nagpapakita ng istatistiks ng tugon ng mga mag-aaral sa pahayag na:

“Kapag hindi ako abala, natutulog ako sa gabi ng ____ oras.”

_
Kategoria F X % Ranggo
1. 5 hanggang 7 na oras 7 0.1795 17.95 3rd
2. 7 hanggang 9 na oras 12 0.3077 30.77 2nd
3. 9 na oras o mas higit pa 20 0.5128 51.28 1st
Wala sa mga nabanggit: 0
Kabuuan 39 1 100

Deskripsyon:

Mapapansin sa Teybol 5 na higit na karamihan sa mga mag – aaral ng Kolehiyo ng

Agham na nasa unang yugto ay natutulog ng “9 na oras o mas higit pa” na may kabuuang bilang

na 20. Samantala, pumangalawa ang mga mag-aaral na nagsasabing sila’y natutulog ng “7

hanggang 9 na oras” na may kabuuang bilang na 12. At ang pinakahuli at pinakamababa sa

talaan ay bilang ng mga mag-aaral na nagsasabi “5 hanggang 7 oras” sila natutulog sa tuwing

hindi abala. Sila ay mayroong kabuuang bilang na 7.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
75
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Teybol 6

Ang teybol na ito ay nagpapakita ng istatistiks ng tugon ng mga mag-aaral sa pahayag na:

“Kapag ako’y abala, natutulog ako sa gabi tuwing:”

_
Kategoria F X % Ranggo
1. 7:00 n.g – 9:00 n.g 2 0.0512 5.13 3rd
2. 9:00 n.g – 11:00 n.g 6 0.1538 15.38 2nd
3. 11:00 n.g – mas gabi pa 31 0.7949 79.49 1st

Wala sa mga nabanggit: 0


Kabuuan 39 1 100

Deskripsyon:

Sa Teybol 6, makikita na pinakamataas ang bilang ng mga mag-aaral na sumagot ng

“11:00 ng gabi o mas higit pa” bilang oras ng kanilang pagtulog. Ito ay may kabuuang bilang na

31. Samatala, pumangalawa ang mga nagsasabi na “9:00 ng gabi hanggang 11:00 ng gabi” na
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
76
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
may kabuuang bilang 6 at pumangatlo at panghuli ang mga nagsabi na “7:00 ng gabi hanggang

9:00 ng gabi” na may kabuuang bilang na 2.

Teybol 7

Ang teybol na ito ay nagpapakita ng istatistiks ng tugon ng mga mag-aaral sa pahayag na:

“Kapag ako’y abala, natutulog ako sa gabi ng ____ oras.”

_
Kategoria F X % Ranggo
1. 5 hanggang 7 na oras 16 0.4102 41.02 1st
2. 7 hanggang 9 na oras 4 0.1025 10.25 4th
3. 9 na oras o mas higit pa 14 0.3590 35.90 2nd

Wala sa mga nabanggit: 5 0.1282 12.82 3rd


3 hanggang 4 na oras
Kabuuan 39 1 100

Deskripsyon:

Sa Teybol 7, makikita na karamihan sa mga mag-aaral na nasa unang taon ng anumang

kurso ng Kolehiyo ng Agham ay natutulog ng “5 hanggang 7 oras” sa tuwing abala. Ito ay may

kabuuang bilang na 16. Pumangalawa sa mga sagot ay “9 na oras o mas higit pa” na may
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
77
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________
kabuuang bilang 14. Pangatlo sa ranggo ay ang pagtulog ng “3 hanggang 4 na oras” na may

kabuuang bilang na 5. At ang pinakahuli na may kabuuang bilang na 4 ay “7 hanggang 9 na

oras.”

Mga Figura at ang mga Kapsyon sa Figura


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
78
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Figura 1. Mga brainwaves sa iba’t-ibang yugto ng pagtulog. Pinapakita dito ang kaibahan

sa amplitude at frequency ng mga brainwaves na nilalabas ng utak sa iba’t-ibang yugto ng

pagtulog.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
79
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Figura 2. Mungkahing bilang ng oras ng pagtulog ng tao sa iba’t-ibang taon. Bagama’t

ayon sa mga eksperto ay walang tiyak na tamang bilang ng oras ng pagtulog sa isang partikular

na tao, ipinipresinta dito ang rekomendasyon ng mga eksperto para sa pangkalahatang grupo ng

tao ayon sa edad.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
80
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Sa halip na ako'y natutulog, ako ay:


Bilang ng tsek

28
25

8
3 1

Figura 3. Bar graf na nagpapakita kung ano ang ginagawa ng mga mag-aaral sa kolehiyo

sa halip na natutulog.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
81
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Hindi ako nakakatulog nang sapat dahil


Bilang ng tsek

34

16

4
1

sa stress mayroon akong mayroon akong marami akong


sakit iniinom na gamot ginagawa
na nakakaapekto
sa aking pagtulog

Figura 4. Bar graf na nagpapakita ng mga dahilan kung bakit hindi nakakatulog nang

sapat ang mga mag-aaral.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
82
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Ayon sa aking karanasan, ang mga epekto ng hindi


pagkakaroon ng sapat na tulog ay:
Bilang ng tsek

23

12 14 13 12
11

Figura 5. Bar graf na nagpapakita ng mga epekto ng hindi sapat na pagtulog ng mga mag-

aaral ayon sa kanilang karanasan.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
83
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Kapag hindi ako abala, natutulog ako as gabi


tuwing:

17.95%
23.08%
7:00 n.g – 9:00 n.g
9:00 n.g – 11:00 n.g
11:00 n.g – mas gabi pa

58.97%

Figura 6. Pasirkulong graf na nagsasaad ng oras ng pagtulog ng mga mag-aaral tuwing

sila’y hindi abala.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
84
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Kapag hindi ako abala, natutulog ako sa gabi


ng__oras

17.95%

5 hanggang 7 na oas
7 hanggang 9 na oras
51.28% 9 na oras o mas higit pa
30.77%

Figura 7. Pasirkulong graf na nagsasaad ng bilang ng oras na iginugugol ng mga mag-

aaral sa pagtulog tuwing sila’y hindi abala.


Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
85
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Kapagako'yabala, natutulogako sagabi


tuwing:
5.13%

15.38%

7:00 n.g.-9:00 n.g.


9:00 n.g. -11:00 n.g.
11:00 n.g.-mas gabi pa

79.49%

Figura 8. Pasirkulong graf na nagsasaad ng oras ng pagtulog ng mga mag-aaral tuwing


sila’y abala.
Ang Hindi Sapat na Pagtulog ng mga Mag-aaral sa Kolehiyo
86
at ang Epekto nito sa Kanilang Buhay
_____________________________________________________________________________________

Kapag ako'y abala, natutulog ako sa gabi ng __oras

12.82%
5 hanggang 7 na oras

41.02% 7 hanggang 9 na oras

9 na oras o mas higit pa


35.90% Wala sa mga nabanggit: 3
hanggang 4 na oras

10.25%

Figura 9. Pasirkulong graf na nagsasaad ng bilang ng oras na ginugugol ng mga mag-


aaral sa pagtulog tuwing sila’y abala.