You are on page 1of 6

S,AYA SENTIASA BERSAMA

P'RESID'EN

MUhy.iddil1y,mSi[l" ahli politile.lrmofdim:lire. Tokoh mr~da se:p:ah'tnya men genal pal'll t. ge~ir politik, Belialll pernah diangg.ap cemer__ hmg ym'lgn1el~anjik~~ harapau dan p~ tb~.gai. kemungkinan. cAnak Jolaor ini d.iangg,ap P~!1Igg.an~i karismatik Musa Hiram. Belial! menatlglmnay,m pada tahuu ] 993 sebagai sebahagian daripada 'pasuka» tn1piau' )'::1ng beI'''~'ZL wasan,

Malangnya pada pemilihan kali inl, beliau kalah lenJ.k_Ap£lkllh bdi:am Offl!ng yti:i1g. perlu dirry.ahbmlkierana ~.1.engam'l~tan politik waag? Atauapakah beliau menjadi n'i,~fig.sm dari saw skim .. politik aran sebah~~g];;'Jn daripada konspirasi terancang?

Sejak itu, Mubyid(J,in mengambilsikapmendiam dil'i tet.~p] serelah didesak beberapa bali, beliml buatpertama kal ibersetuj u be:rcakap de:I,~gan media ~ keb~tul<1n keti ka kedudukannya dalam kabinet menjsdi tanda tanya pernerhan pol iti k,

Da I am wawan C (Ira eksklu ~i f dengnn warta .. !,' au M"i1!gg~um Mat,aysja, }lziz Lo;l1:~rk! iui beliau H:!Illll.paknya 'beuiik<)p terbuka 'J~~hlk menja wab segala I:t!c]uYmll yang di!.e~npark,:ul terhadapnya dari soalpolltik wang, kekecewa<mnya hiflgg..d.~hisu"usu yang knncmnya! menimbulkan kemarah .. u l<)kYflt Johor terhadapnya.

S;' So."l kekalilhem. TCm Sri daktJ11 jJ'(fm,iilri1m'l jawota» Nw;/) Pr,esld.rtn pad« Perhi:mplmmt Agung ltdu !.ltasllr m.enjcl(li pe!l"h(:JJial1.. Poda p{mda~W:jn'lcm Sr.fap(1Kahj,drtor yang nrernDaW(1 kekiJlalum itu?

M: A1Hara perkara )l9ng saya fikir berbangkit menyebabkan ill mernpengaruhi perwakilanwaku, J tu i;dah seal toharahan dan fitnah yang lPll'iebar luas tel:hadap saya.

'Iudahan-rnduhan y.n:ng tidakberasas yiling dibuat he~'hu~rl,lng dengan cam politik saya dan hal-hal yang berkaitan dengan kc::pimpillan sewaktu saya di joho~' S'.eb<!lgai.~~elile.ri Besar, jayamlLlt saya kepada orang-orang t.r1VfNO JGI.l'01' dan sehagninyO) ..

.Y[lllg boleh dikall:a.bm bampir semuanya tidak dapat ~ay.aJi~]asbn clan saya.jaw~b sewaktu sebelum pe'lr~uljh<"lil n.Li kernna. term] khal;.Uhu ada larangan berkempen yang ~lldS!pkm~ olen M:1!J:iiis Tertinggi (MT) UMN!H Say a aknr dengan .~a:r<lngfi~l.i '~;~L

Iru sebOlibJah <I1l1Jl" suk,aJ1' untuk saya jelaskan kepada semua perwakllsn di bahagian dan negcri dalam s.utu<l!si ketika firnah dilem p1u:kan seeara bertubi-rubi,

8.ly_1I yakin soal ill! sedikit sebanyak mC!1im[mJbn randa tanya da.l! mempengaruhiperwakilan.

Isu yang dibmlgkttk~~nme'mang1ah ~a:nYa!k. Antara lain yangmenyatakan saya tidal< !1fI~llj~lga kepelT~illgan ()Il$:~,g ~~[<l~"'u sewaktu saya di Johor, seal isu merarnpas hak miljk tanah-tauah Melayu dan ada juga yang me~]ya~8ikan saya telah melakukan kesllapan-kesilapaa sew.akt.l] mentadbir Jehor, sehingga say:i!J! t~d<~k menjaga .kepe!lJl~r'lg;;ln UfHI1:g-011:'111g MebYlli.

Semnanya pasti dengan secara mudah bcleh membarag~ i~l"'l1 sendmen-sentimen yang negatl f terhlllDaJp

sa)!!I, sungguhpun h"mya tidak berasas. Ap,1("h b~gii,a tunal dibuat da l;!l I'll bentuk surat- surat layang.

Saya merasa amat sukar untuk menghadapi 11.811 iui, seclab-oleh ada suatu gerakan beS~lri;J1nlUk memmhulkan masalah besar kepada saya. Merekamungktn telah mengatur strategi dan meranc ang gerakan seeara lei iti, f\lHam fokcsnya ialah .u.l.l.Uk~ne~.emallbnkeyaki.mm. pen.vaHhm dan ahli-ahli UMNO Johor kh uausnya, terhadap say a-

Conrohnya du a calon Naib Presiden dari Johor tentn menanbalkan persoalan besar dan gambaran umum ialah udak rerdapat permuafakatan dan perpaduan di kalangon pemimpin dan BI.hi~~.-Hhli VMNO JQlio1'. Sekaligusie men:h[l[klslk.eyaldn:rn~ ahli-ahli llMNO unruk mengawal perwakilan walaupun sa.jia judi Peugerusi Badan Perhubungan urvrno Negeri,

Se~hmgkan dari se~i maklumat yang relah :";fLy~l pcrolehi sebelum Perhmrputtart Agung, pada umumnya ramai perwakllan berpCrl.dil~:rnt harapan untuk ketlga-tlg,a penymul~mlg: ~ldalah baik, SaY~l sendni dapat membaca bahawab:::cludukaili S~lya tidakI~~h sebmuk seh,~g .. [mana YBing berlaku sebenarnya,

Sebin itu, ini rIlllflg ki n ditimbnl kan oleh sesetenguh pl hak yang st:!~gaJa memainkan iSH pertlhh<li1 kepunpiaan.

Perkarami rancak diperbual dan dibinc<lngb'llli.

Sudah tentuFiyaf'ohls pe:l-vllfikUan ini i,dan soal haJis~~n rnanakab yang aka!] dibentuk untuk menyokong kepimpi nan yang ada

Dalam kead •. I~ii yang S<l]lJ1[;i!l. kltajuga fahamadausaba yang dibangk ~tbit]l oleh baL1y,~k pihek tentflng 'p(:rremiJ!mgclI1' dan kOllOJ:1.nya perbezaan aruara

k.cpiJl1lp~ll;:lin Dato Seri Dr, Mahathir Mohamacl dam Da~o' Seri Anwa:I' ]l)fahim,

Pe rbezaan-perbezaan y ~l!lg di bangk itkan dan ad a jugm cerita yang: monon menyatakan kC~~~llw:kjnalli Dato' S~T~. A u wai't~kau~:l).e]l1;;[lbilrPJ't5iden, ke]"~rHlke(ILld~l~ k,.nuilya begitu kuknh. Dalam hal begJllli tirnbul ranggnpan "l~P~Lk'lh dia erang Mahathir dansiapakahorang Anwar. \\alaUplJIl buk~!)1 perkara yang meuenjol tempi saY'1 kira mempeugaruhi 'cord. pemilihau,

. .K~d8,U ia d isebarkan bc;gi~~ mini !¥~1Ika lentil ada pih~k Yfln~ merasa Mmb.fmg kalau-kalau berlaku pertandingan, siapakah YMg mernihak kepsda sesiapa,

Saya sei8!ma inl chtJ),gg,lp seb~glli orang Anwar, KoflUlmY<1· aWl). sebab mereka berpendapa; saya llgak 1'~P"Li dan dalam bebcrapa ketika dianggo)"p pen:rolong kuat Anwar, Wal'LU~Jl.Hl S3y.~~ telah menyarakan secara ikhlas kepada b<lnyak f,~kan))j mpiuan rermasuk Pres i den sendiri ~e~lt<ling s,~bp dan peudirian saya y~mg jelas !:entang seal m I retapr ada ~if: rbezaan JM mempen i kai k 1I.n ~!UJ Ian'!;!! kesetiaan say;)! (kepada Presiden). -

SewakhL suasana pelnilillm~ bertarnbah rancak maka adil pihak yangmenyajakan hahlrw'~ sekirany; •. berlaku peralihan kepimpinan dan AI1!wm ambil alihkonon __ Ulya saynlah orang yang akan eJitempa[hn bersama-sama beliau, Hal hli t:enHJ tidak SdC~1~ awn di~lll,ggap satu habngal'! bagi:~ih~k.pihilk tertenru, kO~lnrinY'l.saYfl! ketepikan Dr. MilhOithu dan pMr.l' alasan iw. saya seharusnya tid[~k disokong,

Say~ merasa sedihatas f8!nggapan itu kerana bag] sayil! kesetiaan i~;JJ)"L kepada kc~pi llil.pi nan Dr: Mahathi ~ tidak perlu dipersoalknn. S!IY~l telah bUktikarl d~j:i. s"egi sejarah

~ejakda'i[~Wfi~ sayil d ~ J ohm dalam menghadapi po;::!.bagai ]ualangJUl, cabaran dan Krb;i.s" Saya senuasa bersama Pre:;,klen.

Mal.aliii,gny a w al aupun sndah dltegaskan oleh p'1)It;~~k.

pUl'npimUl parti dan iI<J'al' seria yang biasa di.sebutbm oleh limbalan Presklen kepada Presiden pada Perhimpunan Agung, haluri masih dibangkidwn. Mahu tidak nmhll ahliahli parti mcmb~<lit pelb,lgai tafsiran. Sarna ada benar atau tid;<lK. sava dil.~bdkan sebagai orang fA nW'RI.',

Sa ya kal ah tetapi sara menerima hail kekal a1.1 Qil ii'lL

S: l::ii,.gaimal'la ~iengon '~ldl~hC/n lJfdMWa 1(m Sri m~t'lg(N11alkan poWlk wang semas« pemimwn ~

M; M ungkin saudara mendapat khabar rentang :>~1)"~ kononava menvediakan SHI.U kfilJTWllg \-','allg mengandungi RM20 j~ta RtJ;ll;'RM30juta kononnya umuk dingih~a.g~h'k.aL'l kepadu pelwilkilall p .. ada saat-saat <\~:t1Jil',.

Sampm ada juga yang menyarakansetisp perwakilanakan dibe:I'ukmt S$.I 0,.000 sebagai membcl i undi dJ[j ~ pad a perwnkilan kononnya.

Demlk~a~lj~lga p<I!d<ll hari terakhir khu5llSllylli::t1a~,~m ~ebinggfJll,ew~lt sub lIb sebelum pembu~Hlgan undi, Saya telah pun mendapat banyak maklumst daripada nlkUl;!('" rakan YHng membantu sara tentang adanya pjhal\-pil~llk y~ng cub~menjatuhk,m nama baik saya de.~g<m befllSSJha men::lpeng:ann.~!i perW;;iLkilaliI s,~!npai ke lewat p~.gi ..

·s ayajuga d]m.i1t:lmr~kan se~etcngah.~rw<likil <In !;urlg dikejutknn jam :3 dnn 4 pagi s-upaya ~1,U'UL1 he .~ob! Jk?~ nOnllya mereka akan di,tg~l;hn duitoleh on.mg-o[",ng~"'ll~:i> Ramai y~mg lrtCI\yamp<'!ikml maklumat kepiflda~:r~a bahSlWo;'L mereka terpengaru h tusu 11 be lobi tel1Lpi ,,:vablg~$"'1

tidal dIlitn"j!'ll1L. Ada pih~~ pula mer:ry,nt<il.k1m saya hanva membehagikan k¢p~Kia orang-orengterreeru sahaja d~n orang lain tidak dilaY<l:l1. Jadi hal-hal seperti ini te~~h plln menimbldkan SUa:'>!UiOlL Y'lngmemba~gkitkan kemarahan para pefwakila.n terhadap say a,

StlI)"lingin menyatakan walau apa pun yang disebutkan .meng~mri. aHUllan politik w[lng terhadap mflrl!"i"" Jil]lILHI calcn, termasuk saya sendiri, sebenarnya akan mudah terjawab sekarang iaitu selepas Perhi;npunan selesai,

K~ ta tahu keputusan telah pua dibuat o~~h [Jerw<lku.~an. s:iaf)<'lkah sebenamya j',o.ng mengSlnwlkampo~itik wang?

Slly;)! fiku tidaklah wrdiar untuk sesiapa membuat tudnhan kepada sesiapa. lnl sebagai menghad,lpi reillll~tD kersna dalam apa keadaan sekalipun Y,8Jng mengetafmi halcikat sebenar ten.lang pengamal politik wang ialah perwi.l.~.ilml sendiri,

. r3.iarJilh sa.y a serahkan kepada AH.ah terhadap segala tuduhan ini .. B.~Lgi saya, Sfl!ya mematuhi ha&r1U kepimpinan untukrnembaeteras polirikwang, Saya sedar ia~~dalll~l isu lu~m~ yang 111mJ1l kit a U1llga:~) ~ d,t~Hnn usah a helldakm(:.~i.guk~]~mhh~) perjlumg$Ul parri dan k h~ semestinya tidal: dipe.t1I,gm·~.h~ faktor-faktor i ain selain semJl'Ig<1lT un tuk bel] nang.

_ Maka tentulah dalam SGSI.1 hegini. sfII)'a (:ub~~ menge~ak kanperbuatan. perbuaran yang dianggap bertetillang~~l seperti <lmalml pohtik wang,

Sayakira pihak yang talhu seperti Presiden tennmya mempnnyai banyak sumber maklumat yang dikumpul terutama bilO'l.I~lfJ.lfangan itu disebut berulang kali,

Seal siapa yang mcrigimml po] iti k wang semcrn,.ng-

5.: Tan Sri me.1'lycbur di peringkata ~"1Aat Mdi bagaiAm;t ada grand de sign Ulltuk mem1*rmh karl.e r fJiJ,Wik Trm Sn' ?

M: ]n~ S~LY~ kurang pasti. T~tar~kotla~ d~lih:a~ dari segi.kepl.Hm~:n rmdi y:aln.g diperolehi, sayu sendiri meruedma. bli;llliyak pandangaa darlpada pihak-pihak yang hah<111. bagaimana cor a };:: pembahagian lMCH di kalangan c:a~O'HJJ~O]] yang bertanding pada pemilihan lalu,

Ada yang berpendapas bahawa kek£llahan saya antara lain yang berpunca daripada grand designplhak terI:eiI]~U )'OiOg ~~ell(l<lk menyekat saya, Oleh sebab itu, seharusnya snatu hUilgkah yang agak hesar dhbuat untuk menyekat kemarann say a dalam jawatan N~~ib Presiden,

Di sam:ping iru, walaupun selepas -!5.:iy~ ka~.ah,s~ra rasa ]!i)~sih terdapat gef~kan untuk men~mbullk.an masalah kepada saya hiarpun saya menerima hakikat kekalahan kerana ini merupakan proses demokrasl dalam UMNO.

Terapi ada seseteag a h pihak yang mcnganggap saya masih Iagi duduk di kerL1.s~.Me:nteri, Selagi karier politik sllya belum tamatmereka merasakan saya nUl,sih lagi boieh menesbar,

Oleh sebeb .itlJ,~sah~ Jib'lmt secara OenCl'IJlS <In nntuk melemahkau sokongan terhadap saya daomenimbulkan tornahan khususnyadi uegeri Johor sendiri Sllp~lya dengan cam begiru akan meoyulitkill.lperj~~laillan politik :my~. ~~nu~k If'I:l1:lS,11 de:l)~m.

I I

S .. Bagtdm(1lw lim' Sri melilurr masa depan politi!.; sele.1MS ku/ah jaM1:UN1 Naib Pt"(!;\'idell dan firick pula rllla/tn',k sebagai Ahii Nfl: Ada nte1ihm iui .wf'Jagal 'i!!,'Y(JraJ

1

tidal. rasmi' J,;[11),(})',(;1 Tan Sri mdetak jmll'tttan Menteri Kabine: dan benarkat: TI1I'1 Sri ada m(;!flemui H!I'fl(.m(J Mentl'ri nU~/:I'lbillca1'[gkan soal ini?

M: Terrlapar pandangan SIJP'.~yfl 5ay~1 melepaskan jawaran Menteri aras dalih saya tidal htgi dapar kcp~rcr.yaarl d~.r~l~da FM.

Kini, ada anggal)an bahawa say a I.i.d<'lk lag! mempuIly;'t~ kewibawaan disebabkan olen kekfll,lhan p<'l£la pemilihanIalu. S;:l,Y<"1 cuma hendak menyatakan bahawa $i;:bagai <;CfmMlig abli pol iti k saya sedarnasit, saya d utei'litublU oleh ahi~ii.-ald:u UMNO dan sudah tentunya oleh Allah" Terapi s;!1Iy~J masih yakln bahawa masih terdapar ramai a.hJi UMNO sendiri mengetahui hakikat sejarnh perju~UW~i~ poltrik saya. Mereka ril~maJutmil)Cn[aL1.g derik-detik geuting yang terpaksa ~~'Wfll.I.f1.JUL untuk me~U"'~~t kepenrlngan p~1il1J)i n~n, urang-ot1lll1,~ Me~ayu, ah li-ahli UMNO ~ktlll;l<lsyarakat sejak sayn diberihn kepercayaan oleh parti dan K.er':~.f1arJ termasuk d~ Johor dan di sini,

Kepurusan d<lr.ip.ad.)·I)i'O~CS pemilihan yang baru la~u ini, sebcnarnya ba.;=j saya bukan saw jawapan y.-mg mutlak daripada ~liJJli~<"lb I i. UM NO keseluruhannya terhadap kepi Inpi n;'!]l saya,

Namun sama ada pernilihan yang dihuat oleh perwakilan i[~1 menggambarkanperaseaa dan cita-cita fSel~il'uh ahH liMNO, itu ~~"'yi. kiraadalah persoalan lain,

Saya mempunyai priusip polirik yarlg kuat ba.b~Lwa H~lI,:lJ1 sayamenjadi ahli UMNO ndalah unruk O-eljuang. Sayajugu f);}h<:'lm saya perlu menghadap! berbagal cabaran, laluan bukanleh IUlJdllh., Saya [nga faham dnlaru politik k jitarnengh;i'LdO:lpibel'brngni -bagai risi ko.

SQ~~ kewibawaan saya numgk in menurun, j nu real i ~i

politik yang saya hawste:dmH.. '. ... ,.

Saya y,~kin h~lhaw~ saya masih mempunyai ~m.llyak

sahalJm dalasn po~ili:kyang rncmnhmn~j,iw~ raga SHY"", Saya behnn keseDn~llg<m dalam menghadapi zaman nllenc~b~~r :S.BKaw.JIlg i ni .. S,lIya me~~e[im~ kekalahan saya sebagaimana :y angrue.1 ah saya sebutk an da lam ucapan Perhi mpunan !\.g~lIlg UMNO Y,fll1g lepasiaim secant jkb1ns dan tcrbuka keranll 8~~ya memegang kBpada. kepl,ltus.m dan wkilir. Kila tidak dapatlari d£l!rip~tda hi~kika! segal<i-g~lallya ditel1tukan okh AUab, Sebagni o.wng politi.k, tentulah kita seharusnya bersedia untul; hadapi ap,,l .~a~l<lj<l bai k kekalahan ~~nnplm kemenangan.

Bagi ~ay~. ini semoa amanat, Kfll;aupull saya kalah.

saya akan berusaha menjadi peng,tlml ya.i1Ig terbaik dan menyokong segala ~angk~&~ yang dibuat oleh kepimpinan untl!l.lr.cm,elil]an.~ perpaduan dankeharmonian i!a]alH par(1, menemskm\petju~u'lganmemelilnaJ'a nasib 0J'Wllg Me!a· yu, ag:flma Islam dan negara,

Saya J~~g:al:ah<ll1lwa.laupml seseoraog itu rewas dOllam pennlihan, itu tidak bermakna bemkhim~{i1pel]u~!ngilln politik,

Im sebab :\aya ingin teruskan (penyenaan dalam polirikj, Dalam <lpa saha]a b)Ji~~s,id, saya boleh member] kh~dim,at bimVUllll5;e:kecil":kocHllya,

Dell'! j klan sewaktu sayatidak ell] aunk me:l~j adi aMi MT olehPresidcn, saya. berpendapat itulah hak Pl'Cs~den II ntuk mem~ ~ ~ h sesiapa sahaja, yan.g beliau fikir perl LI dipiliharas sebab-sebab yemg kita semua maklum,

.Kita tidak harus raerupertikaikan apa-apa keputusan y<l~.lg: dibunt 0 lch bel n ,m d~Ul seharusuya juga i a membangkitkan kesedaran dan keinsafeu ~mpa]!1~ S:lyfl tidak seha-

ms;nya kecewa.

Ada pjhE~k yangmungkln menyarankan oleh 'lebah :say.1l! telahpun kalah .claripo')d,t Jawa~~~l Naih Presiden dan kemudian Lid.tlk dHf\oJik sebagai ahli M'1, saya wajar meng~l[\durk~ln did darlpada jawaran Mellte:r.iHdia dm~ Sukan,

S~y a dapot hlhmn b';'Lhia wa pendfl!pat i nl mungk in bukanlah sam perkara Iuar biasa namon saya mernpunyai asas Y~!IIJ.g sendiilil unmkterus meulegmlgjawatan ini,

Kalan kit<~maS.ih l ng1lt~lcaU'!l!:npemltJUr P.rcsklen pads Perhimpunan yang ~ep<ls ;;;eWlah calon y.~ngln1ena.ng dan kOib]] dikel:~hILl'i, Presiden meillyawka~~ bah~.wfli ~ehi"'m&nya. tidak .ada sesiapa daripada mana-mana a:lIl!gg{ltR dalam Kerajaan berhemi atau menarik did mernbawa hati dmrl sebagainya, Mesej im jelas,

MellgenOlii penemnan dengan PM itu mC::IliHlng benar, Sdrepas say<l tewas, S11}'<1 telah mengambil kesempatan berjumpa PM U~1Luk meJ1fJ~~rtte nasi hat (Ian pandangan beliau reutang 11'111511 depan saya baik dari segi karier politik mshupun dalarn kedudukan K.en~j.mn_

Dalampertemuan tersebut, PM telnh men varakan bahawa beliau mahukan saYfl ~!e~.l[IS m(:llja.lal]b~l tl~gas ~ebagai Memerl eli KemenrerianBelia dan Sukan,

Bcliau herkata bahawu you can ,rake my worcljf)r it, yml Slay, :Be]iau menyebutkan lagi bahawa ~'.JeB~!u bukanlah Offill,gnY11.yllng R0Wenat:lg"W{~i.lal1g hendak menghukum ses~omng calQn seperti saya hanya kesana latah dalarn pemillhan. Jadi berpegang kepada keyakinan itu, S8;ya

menjalankan tugas saya di ~jui seperri biasa, -

Narnull sayatahu bahawa kedudukan s.aya di shl,j pun ialah atas kehen dak PM dan saya serahkan scgab.-

1(1

gaianya kepflda 'bell au ~LMukITler!cntukarmya. _

. Kehadlran ~aya dalam kabinet sebenarnya tld~k menILg~~aiaug u!lwkPM rltl!ernbu,~[ apr<l:-apa!.Je~''Lm,!;sOlJ] malahan penlbalhan f),tiLli~ romb~kall kerana saya faham bahawa ini ~~c1alal:l h'lk mutlakbeliau &ehflgni.PM-

Saya.tentULlya: akan akur apa sanaja kt:;piLIllli1m y8ing d~bllat seki ronya berlaku apa-spa rombakan kerana saya tslmbah~wa :S~{y8! lidaklah iluiispem:,~bl.e..

(UtriSaJt Ma lays fa , 22 ,DlsemVtH 1996)

11