You are on page 1of 18

* သဵတုိငးၾကာ့က N.L.

D လူငယးမ္ာ့ရဲ႕
ေထာငးတျငး့ေမ႔လုိ႔မရတဲ႔ကိုယးေတျ႔ ်ဖစးရပးမ္ာ့
ကိုချနး်မငး႔ထျနး့.*

်မတးေလ့ငဵု၈
ကိုချနး ပါတီကိုဘယးအခ္ိနးမြစတငးဝငးေရာကး
ခဲ႔တာပါလဲ.၈

1
ကိုချန.း .၈
၅၅အေရ့အခငး့ ်ဖစးေနခ္ိနးက က္ေနားက မုိ့ကုတးမြာပါ ၈ အဲဒီအခ္ိနးတုဵ့ ကပါဝငးခဲ႔တဲ႔
အ်ဖဴအစိမး့ဝတး ေက္ာငး့သာ့ေလ့ေတျ အေယာကး (ဿွ)ေလာကးက သပိတးတလုဵ့ကို
ေမြာကး်ပီ့ကိုငးလာတာကို ေတျ႔ခဲ႔တယး၈ သူတုိ႔ေတျ ေအား်ပီ့ဆႏၵ်ပေနတာကို
ေဘ့ကေနၾကညး႔ေန်ပီ့ ပိတိ်ဖစးခဲ႔တယး ..၈ စိတးထဲမြာ ဘာ်ဖစးမြနး့မသိဘူ့၈
စာသငးေနတာကိုရပး်ပီ့ သပိတးေမြာကးတဲ႔ အထဲကပ
ို ါဝငးခဲ႔တယး၈
မုိ့ကုတးသျာ့တာကေတာံ သူေ႒့်ဖစးခ္ငးလ႔ုိ သျာ့တာပါ၈
ေက္ာကးမ္ကးပညာရြငး်ဖစးခ္ငးလုိ႔ ပထမကေတာံ မုိ့ကုတးကိုသျာ့ခဲ႔တာပါ..၈
ေနာကးေတာံ သပိတးထဲပါခဲ႔တယးေလ..၈ မခဵခ္ငးစိတးနဲ႔ဘဲ
မုိ့ကုတးကေန မေကျ့၇ မႏၱေလ့၇ ်ပညး၇ ရနးကုနး၇ အဲဒီ်မိဳ႔ေတျကို ပါတး်ပီ့ေတာံ
က္ေနားေနထုိငးခဲံတဲံ ရျာ ကို်ပနးခဲ႔ပါတယး..၈ ရျာ်ပနးေရာကး်ပီ့ ရျာကသပိတးမြာသျာ့်ပီ့
ဥကၠဌေတျ သပိတးစခနး့က ေက္ာငး့သာ့ေတျကေတာံ က္ေနားစာသငးခဲ႔တဲ႔
ခေလ့ေတျဆုိေတာံ သျာ့ကူညီေပ့ခဲ႔ပါတယး..၈ အာဏာသိမး့တဲရ
ံ ကးမြာ
တေယာကးထျကးခပ
ဲံ ါဆုိလုိ႔ ဘယးသူမြ မထျကးေတာံ က္ေနား ထျကးသျာ့ခဲ႔ပါတယး..၈
အဲဒါနဲ႔စစးတပးနဲ႔ သျာ့ညိုတာေပါ႔..၈

အစကေတာ႔ က္ေနားက အေနာကးကေနကူညီတာပါ..၈ ေနာကးမြေရြ႕ကို ေရာကးခ္ငး့


မလြေရာကးခဲ႔ပါတယး၈ ေရြ႕ေရာကးေတာံ ေနာကး် ပနးဆုတးလုိ႔ မရေတာ႕ဘူ့ေလ၈ ဘဝက
အဲလုိ ်ဖစးသျာ့ခဲ႔တာပါဘဲ၈ ခုေတာံ သူေဌ့လဲမ်ဖစးေတာံဘူ့ ေက္ာကးမ္ကးပညာရြငးလဲ
မ်ဖစးေတာံဘူ့ေပါ႔.၈ အာဏာသိမး့်ပီ့ ပထမေတာခုိမလု႔ိ လုပးခဲ႔တာပါ၈ မိဘေတျက
အရမး့စုိ့ရိမး်ပီ့ေတာံ က္ေနားတုိ႔ ညီအကိ(ု ဿ)ေယာကးကို ဘုနး့ၾကီ့ဝတးခုိငး့တယးေလ..၈
အေမကလဲ မ္ကးရ
း ညးေတျက္ေပါ႔..၈ ရဟနး့ေတာံမခဵ်ဖစးခဲ႔ဘူ့ ကိုယးရငးၾကီ့ဘဲ
ဝတးလုိကးပါတယး..၈ ေရဒီယုိေတျကလဲ ကိုယးရငးဝတးနဲ႔ဆုိေတာံ နာ့ေထာငးလုိ႔
မရဘူ့ေပါ႔..၈ ခကးခကးးခခ
ဲ ဲ နာ့ေထာငးေတာံ ေ ဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးကေတာ႕
အဖျ႕ဲ ေထာငးေနတယး ေ်ပာတယးေပါ႔၈ ဘာအဖဲျ႔လဲေတာံ မသိဘူ့ဆုိ်ပီ့ စိတဝ
း ငးတစာ့နဲ႔
ေရဒီယုိကို နာ့ေထာငးရပါတယး၈ (VOA) အသဵပိုငး့ အစီစဥးကိုေပါ႔..၈

2
ေနာကးကရ
ို ငးဝတးနဲ႔ဘဲ ရနးကုနးကိုတကးခဲ႔တယး.၈ လမး့မြာလဲ ခကးခဲစျာ နဲ႔
သျာ့ခဲ႔ရပါတယး၈ စစးေဆ့မႈေတျ အမ္ာ့ၾကီ့့ထဲနဲ႔ ရနးကုနးေရာကးခဲ႔တယးေလ..၈
ေဒါပုဵု်မိဳနယး လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ဦ့်မေမာငးေၾကာငး႔ဘဲ
အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပးကို ေရာကးခဲ႔ပါတယး..၈ ေအာကးတုိဘာလ (ှ၁)ရကးေန႔မြာ
အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျ႔ဲခ္ဳပးကို စတငးဝငးေရာကးခဲ႔ပါတယး..၈ လူငယးအ်ဖစးနဲ႔ေပါ႔..၈
ပါလာတဲ႔ပိုကးဆဵေလ့နဲ႔ အဲဒီေခတးက စုေဆာငး့ေရ့ေခတး ဆုိေတာ႕႔
စုေဆာငး့ေရ့လကးမြတးကို ဝယးခဲ႔ပါတယး၈ ရျာ်ပနး်ပီ့အိမးမြာ ဆုိငး့ဘုတးေထာငး၇
လကးဘကးရညးတုိကး်ပီ့ ဆုိငး့ဘုတးတငးပျဲေလ့ လုပးခဲံပါတယး ..၈ သထုဵ်မိဳ႕ေပၚမြာလဲ
ဆုိငး့ဘုတးကရြိေတာ႕ ်ပသနာေတားေတားေလ့ ၾကီ့ခဲ႔ပါတယး၈ ေ နာကးညိုညႏ
ို ြဳိငး့ႏြဳိငး့
လုပးေတာံမအ
ြ ဆငးေ်ပခဲ႔တာပါဘဲ၈

်မတးေလ့ငဵု၈
ပါတီမြာဘာဝနးေတျယူခဲ႔ပါသလဲ..၈

ကိုချန၈း
သထုဵ်မိဳ႔နယးအလုပးမြဳေဆာငးအဖျ႔က
ဲ ို ဖျဲစညး့ေတာံ အလုပးမႈေဆာငးအဖျရ
ဲ႔ ဲ႕
အတျငး့ေရ့မႈ့အေနနဲ႔ ညီလာခဵလုပးေတာံ တာဝနးေပ့ခဵရပါတယး..၈
တာဝနးေပ့ခဵရ်ပီ့ေတာံ လူငယးအေနနဲ႔ တာဝနးက သိပးၾကီ့ၾကိ့မာ့မရြိေသ့ဘူ့၈
လူငယးအေနနဲ႔ ် ခာ့နာ့တာကေတာံ (ှ၆၅၆)ဇျနးလမြာ လုပးတဲ႔ ်ပညးနယး နဲတ
႔ ုိငး့ေပါငး့စုဵ
အဖျဲ႔ခ္ဳပးလူငယး အစညး့အေဝ့ပျဲကို တကးချငး႔ရခဲ႔ပါတယး ..၈
လူငယးသကးတမး့မြာ အဲလုိေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးနြငး႔ ဦ့တငးဦ့တုိ႔နြငး႔
ပါဝငး်ပီ့လုပးခဲ႔တဲ႔ ်ပညးနယး နြငး႔ တုိငး့အစညး့အေဝ့က အဲဒါပထမဆုဵ့ပါဘဲ၈
တၾကိမးဘဲရြိခဲ႔ဘူ့ပါတယး၈ မျနး်ပညးနယးလုပးငနး့အဖျဲ႔မြ တာဝနးေပ့တာ ခဵရပါတယး၈

်မတးေလ့ငဵ.ု .၈

3
ှ၆၆ွေရျ့ေကာကးပျဲမြာ ဘယး်မိဳ႕နယးကေန ဝငး်ပိဳငးခဲ႔ပါလဲ.၈ ယြဥး်ပိဳငးခဲ႔တဲ႔
ပါတီေတျကိုလဲ ေ်ပာ်ပ ေပ့ေစခ္ငးပါတယး၈ ေနာကးရာခုိငးနႈနး့ ဘယးေလာကးနဲ႔
အနုိငးရခဲံပါလဲ၈

ကိုချန…
း ၈
ှ၆၅၆နြစးကုနးပိုငး့မြာ ်ပညးသူ႔လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး အေရျ့ခဵခဲ႔ရတယး၈
ဘာ်ဖစးလုိ႔လႊတးေတား ကိုယးစာ့လြယး အေရျ့ခဵ်ခငး့တာလဲဆုိေတာံ အဲဒီေခတးတုဵ့
ကလ့ငယးေတျဆုိေတာံ ်ဖဴစငးခ္ငးတယး၈ အာဏာရႈ့လုိ႔ အေခၚမခဵေစခ္ငးဘူ့ေလ၈
ဒါေပမဲ႔ ငါတုိ႔ကို တုက
ိ းတျနး့ခဲ႔တာ ဘာလဲဆုိေတာံ ကိုယးနယးရဲ႕ ကဵၾကမၼာကို
ကုိယးလကးထဲမြာ ထာ့ခ္ငးတာ၈ က္ေနားတုိ႔နယးရဲ႕ ကဵၾကမၼာ
က္ေနားတုိ႔ လကးထဲမြာ ထာ့ခ္ငးတာပါဘဲ၈ ခငးဗ္ာ့ကို ေနာကးကေန ဝုိငး့လုပးေပ့မယး
ခငးဗ္ာဝငး်ပိဳငးပါဆုိ်ပီ့သထုဵ်မိဳ႔နယးကေနဝုိငး့ေထာကးခဵခဲ႔ၾကတာပါ၈ေနာကးက္ေနားတုိ႔နယး
က ပအုလ
ိ းံ မ္ာ့တယးေလ၈ ကိုဝငး့လြဳိငးတုိ႔ကို တငးထျတးဦ့တုိ႔ ကဗဟုိကေန်ပီ့ေတာံ
လႊတးေတားထဲမြာ လူငယးေတျ ပါတယးေလ၈ သူတုိ႔ကို ဗဟုိကေန ခ္ေပ့်ပီ့
ေရျ့ခုိငး့ခဲ႔တယး၈ က္ေနားက္ေတာံ ကိုယးံ်မိဳ႔နယးကေန ပါဝငးေရျ့ခ္ယးဘုိ႔ကို
တငးေ်မြာကးတာပါ၈ အဲဒါနဲဘ
႔ ဲ(ှ၆၆ွ)ေရျ့ေကာကးပျဲ ပါဝငးခပ
ဲံ ါတယး၈
သထဵုဵ်မိဳ႔နယးမဲဆႏၵနယး ကိုယးစာ့လြယးအမြတ(း ှ)နဲ႔ ေရျျ့ခ္ယးခဲ႔ပါတယး၈ (၂)ဖ႔ျဲနဲ႔

4
ယြဥး်ပိဳငးခဲ႔ပါတယး ၈ (တ စ ည ဦ့ေစာေမာငးလ့ ) ရယး (ဒီ်ငိမး့ ကိုသနး့ထျနး့ ) ရယး
(ဒီမုိကေရစီပါတီချနဝ
း ငး့လြိဳငး)ရယး (ပအမဘချနတ
း ငးေရႊ) ရယး (၄၃%)အနုိငးရခဲ႔တယး..၈

်မတးေလ့ငဵ.ု .၈
ှ၆၆ွေရျ့ေကာကးပျဲ အနုိငးရ်ပီ့ေတာ႕ ကိုချနး ပါတီမြာဆကးလုပးေသ့လာ့ ?၈ ဘာေတျ
ဆကးလုပးခဲ႔ပါသလဲ?၈

ကိုချန.း .၈
ဗဟုိလူငယးမြာ ကို်မငး႔စုိ့တု၇ိ႔ ကိုဝငး့လြဳိငးတုိ႔ကို ဖမး့်ပီ့ေတာ႔(NLD)
ဗဟုိကလူငယးေတျကို ဖမး့သျာ့်ပီ့ ဗဟုိလူငယးက မရြိေတာံဘူ့၈ အဲဒီအခ္ိနးမြာ
မျနး်ပညးနယးကလူငယးတာဝနးခဵ ကို်မငး႔ေဝယခု (ဒိနး့မတးနုိငးင)ဵ တုိ႔
ေအာငးေလ့ႏျယးတုိ႔ကေန်ပီ့ လူငယးေတျေပါ႔ က္ေနားတုိ႔ကို လာေဆျ့ေႏျ့တယး၈
ဗဟုိလူငယးကို တာဝနးယူခဲ႔စဥးက နီ့စပးသလုိ တာဝနးယူခတ
ဲံ ာ မဟုတးဘူ့၈ က္ေနားတုိ႔
မျနး်ပညးနယးက လူငယးေတျကေန်ပီ့ေတာ႕က္ေနားတုိ႔သျာ့်ပီ့ တာဝနးယူဘုိ႔ကို
တုိကးတျနး့လုိ႔ လုပးခဲ႔ပါတယး၈ အမြနးဆုိရငး ကို်မငး႔ေဝတု႔က
ိ ်ပညးနယးတာဝနး်ဖစးလုိ႔
သူတုိ႔ကလုပးရမြာပါ၈ ခငးဗ္ာ့က လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ်ဖစးတအ
ံဲ တျကးေၾကာငး႔

5
ခငးဗ္ာ့သျာ့လုပးသငး႔တယး..၈ ဆုိလုိ႔သျာ့်ပီ့ တာဝနးယူခဲ႔ပါတယး..၈
မျနး်ပညးနယးကိုယးစာ့ေပါ႔ ဒါေၾကာငး႔လဲ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ လုပးနင
ုိ းခပ
ဲံ ါတယး၈

ဗဟုိလူငယး်ဖစးခလ
ံဲ ုိ႔လဲ ဒီေလာကးထိ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ ်မငးနုိငးခတ
ဲံ ယးေလ.၈
ကိုယးနယးေလာကးေတာံ ကိုသိနုိငးတာေပါ႔ တစုဵလုဵ့ကိုသိဘုိ႔ေတာံ ခကးတာေပါ႔၈
ဗဟုိလူငယးကို တာဝနးယူခဲ႔တယး၈ ေနာကး(ှ၆၆၀)မြာ အမ္ိဳ့သာ့ညီလာခဵ ေပၚလာေတာ႔
အမ္ိဳ့သာ့ညီလာခဵကို တကးချငး႔ရတယး၈ အဲတ
ံ ုဵ့က လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးတုိငး့ကို
တကးချငး႔မေပ့ဘူ့..၈ (၀)ခ္ိဳ့တခ္ိဳ့ဘဲ တကးချငး႔ေပ့တယး၈ ဖိတးတာလဲ
(၀)ခ္ိဳ့တခ္ိဳ့ဘဲဖိတးတယ၈း ကိုယး်ပညးနယး အလုိကးေပါ႔ ်ပနးေရျ့ရတာေပါ႔၈
်ပနးေရျ့ေတာံ မျနး်ပညးနယးက လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယ(း ၀)ေယာကး က္နးတယး၈
က္နးတာကေတာံ အဖမး့ခဵရတာေတျ ေသတာေတျေပါ႔ေနား..၈တကးေရာကးခင
ျ း႔
ေလ့ေယာကးရတယး၈ အဲံဒီ (၁)ေယာကးကေတာံ ဗိုလးမြဴ့ၾကီ့လျနး့တငးရယး၈
ေဒၚတငးေစာဦ့ရယး၈ ဦ့ေမာငးေမာငးၾကီ့ရယး၈ ေနာကးက္ေနားရယး၈ မျနး်ပညးနယး
လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ကိုယးစာ့်ပဳ အမ္ိဳ့သာ့ဒီမုိကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး
ကိုယးစာ့်ပဳတကးခဲ႔ပါတယး၈ (ှ၆၆၂)မြာ ညီလာခဵကေန ထျကးလာခဲပ
ံ ါတယး၈
စာတငး်ပီ့ထျကးလာခဲပ
ံ ါတယး၈ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ေရ့ ်ဖစးဘုိ႔ကို ညီလာခဵအ်ပငးကေန
ေစာငး႔ေနတယး၈ ညိလာခဵထဲမြာ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ေရ့ မ်ဖစးနုိငးေတာံဘူ့၈
ညီလာခဵအ်ပငးမြာ ေတျ႔ဆုဵေဆျ့ေႏျ့ေရ့ လုပးမယး
ဆုိ်ပီ့ ထျကးလာခဲ႔ၾကတာပါ၈ ကိုယးစာ့လြယ(း ၅၃)ေယာကးက စာတငးခဲ႔်ပီ့ အ်ပငးကေန
ေစာငး႔ခဲ႔ပါတယး၈ ဦ့ေအာငးေရႊအပါအဝငးေပါ႔ (ှ၆၆၂)နုိဝငးဘာ(ဿ၅)ရကးမြာ
ထျကးလာခဲတ
႔ ာပါ၈ ်ပညးနယးနဲ႔ တုိငး့က လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေတျ ရနးကုနးကို
တကးလာခဲၾံ ကပါတယး၈

်ပီ့ရငးရနးကုနးတုိငး့က လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေတျရြိမယး၈ ေ နာကးနယးေတျက


လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး ေတျရနးကုနးမြာရြိမယး၈ ဘာ်ဖစးလုိ႔လဲဆုိေတာံ
(၀)ခ္ိဳ့(ှ)ခ္ိဳ့ဘဲ ညီလာခဵ တကးချငး႔ရြိတာကို လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး အာ့လုဵ့ပါတဲ႔
အစညး့အေဝ့ၾကီ့တခုကိုေခၚဘု.ိ႔ . နဲ႔ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေတျ အာ့လုဵ့ပါတဲ႔

6
အစညး့အေဝ့ၾကီ့ကိုလုပးဖုိ႔ ှ၆၆၂ဒီဇငးဘာလမြာ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး ေနအိမးမြာ
အစညး့အေဝ့ကို လုပးခဲ႔တယး.၈ လႊတးေတားေခၚယူဘုိ႔ အစညး့အေဝ့ၾကီ့ကုိ လုပးဘုိ႔ကို
မေအာငး်မငးခဲ႔ပါဘူ့..၈ က္ေနားတုိ႔ဂႏၵီမြာလဲ အချငး႔အလမး့ဆုဵ့ရြဵဳ့ခဲ႔
တယး၈ ေနာကး(ှ၆၆၂)ဒီဇငးဘာမြာလဲ ဆုဵ့ရြုဵ့ခဲ႔တယး..၈ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေတျ
အစုဵရြိခဲ႔ပါ လြ္ကးနဲ႔ မလုပးနုိငးခဲ႔ပါဘူ့၈ လႊတးေတားအစညး့အေဝ့ကို မေဆျ့ေႏျ့ခဲ႔ရဘူ့၈
(ှ၆၆၃)ေမမြာ (၃)နြစးေ်မာကး ေရျ့ေကာကးပျဲ မြာ လုပးပါမယးလုိ႔ လုပးေတာ႔
န.ဝ.တ.ဘကးက ်ပငးဆငးခ္ိနး ရရြိသျာ့တယး၈ လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယးေတျကို
အာ့လုဵ့ဖမး့လုိကးတာေပါ႔..၈ က္ေနားသ
ံ ေဘာ အရဆုိရငး (ှ၆၆၂) ဒီဇငးဘာလမြာသာ
ကိုယးစာ့လြယးေတျနဲ႔ ေဆျ့ေႏျ့ခဲ႔ရငး ေတားေတား ေကာငး့မြာဘဲလ႔ုိ ထငးခမ
ဲ႔ ပ
ိ ါတယး၈

်မတးေလ့ငဵ…
ု ၈
ကိုချနးနုိငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ တေယာကးေနား..၈ ဘာအမြဳနဲ႔ ေထာငးခ္ခဲ႔တာလဲ..၈
ေနာကးတခုကေတာံ ဘယးႏြနြစးခ္ခဲ႔တာလဲ..၈ ေ်ပာ်ပေပ့ပါေနား၈

7
ေထာငးေတျေ်ပာငး့ခဲ႔ရရငးလဲ သိပါရေစ..၈

ကိုချန…
း .၈

က္ေနားေထာငးက္တာကေတာ႕ က္ေနားအ်မငးေပါ႔ အ်မဲတမး့န.အ.ဖက (NLD)


ကိုအခ္ိနးဆျဲမယး၈ ေနာကးဖ္ကးဆီ့မယး..၈ န.အ.ဖ ရဲ႔တုိကးကျကးကေတာ႔ လူထုက
(NLD)ကိုမဲေပ့ထာ့တယး၈ (NLD)ကိုနညး့မ္ိဳ့စုဵနဲ႔ ဖ္ကးဆီ့မြာဘဲ၈ အဓိက
က္ေနားကိုဖမး့တာကေတာ႔ ဂ္ငး့ရြပးစာေစာငးနဲ႔ ေခါငး့စဥးတပးပါတယး..၈
က္ေနားကိုေထာငးခ္တယး..၈ ဂ္ငး့ရြပးစာေစာငးကို လကးဝယးထာ့ရြိမြဳ၈
ဂ္ငး့ရြပးစာေစာငးဟာ နုိငးငဵေရ့အရ အနးတုမြဳ်ဖစးတယး၈ ဒီလုိစာေစာငးမ္ိဳ့ကို
က္ေနားလကးဝယးမြာ ရြိတာကို သကးဆုိငးရာ အာဏာပိုငးေတျကို သတငး့မေပ့လုိ႔
ဆုိ်ပီ့ေ်ပာပါတယး..၈

က္ေနားက လႊတးေတားကိုယးစာ့လြယး လဲ်ဖစးတယး..၈ ညီလာခဵတကးခဲ႔တယး


လူတေယာကး်ဖစးတယး..၈ ဂ္ငး့ရြပးစာေစာငးကို ရခဲ႔တာေတာ႔အမြနးဘဲ ်ပနးလညး
်ဖနး႔ေဝတာကေတာ႔ မရြိပါဘူ့၈ သတငး့ပို႔ရနးရြိတာကို သတငး့မပို႔လုိ႔ ဆုိ်ပီ့ေထာငး (၄)

8
နြစးခ္ခဲ႔ပါတယး၈ တကယးတုိကးကျကးကေတာံ (NLD)ကိုဖ္ကးဆီ့တာဘဲ၈
ေနာကးေခါငး့ေဆာငး်ဖစးတဲ႔ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးကိုလဲ ဖမး့ထာ့တယး၈
ေနာကးလုိကးေတျကိုလညး့ နညး့မ္ိဳ့စုဵသုဵ့်ပီ့ နြိပးကျပးတယး၈ က္ေနားတုိ႔ကို
မေက္နပးတာကေတာံ ညီလာခဵက ထျကးလာတယး.၈ ညီလာခဵက
ထျကးလုိ႔ေထာငးခ္လုိ႔မရဘူ့၈

ေနာကးတခု ကရငးနြစးသစးကူ့ပျ၇ဲ ခရစးစမတးမတုိငးခငးမြာ ကရငးနြစးသစးကူ့ပျဲကို


ကရငးေခါငး့ေဆာငးေတျ ကေခၚ်ပီ့ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးကပ
ို ါ ဖိတးခဲ႔တယး၈
က္ေနားဖိတးေပ့တယး၈ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးက လကးခဵတယး..၈
ညကုလ
ိ ဲေရာကးေရာ က္ေနားကိုဖမး့ခဲ႔တယး..၈ အဓိကေတာံ တုိငး့ရငး့သာ့ေတျနဲ႔
ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး ပူ့ေပါငး့မြာကို န.အ.ဖ ကမလုိလာ့ဘူ့၈ ဒါေၾကာငးံ
ကရငးနြစးသစးကူ့ပျဲကို ေပ့မတကးနုိငးဘူ့၈ (ဿွ.ှဿ.ှ၆၆၂) မြာဖမး့်ပီ့ (ဿ.ှ.ှ၆၆၃)
မြ်ပနးလႊတးတယး၈ က္ေနားနဲ႔ (NLD) တငးထဋ
ျ ဥ
း ီ့(ကိုယးစာ့လြယး) နဲအ
႔ တူ
ကရငးတုိငး့ရငး့သာ့ မနး့ေဌ့ရြိနးနဲ႔ ေစာတငးဝငး့(နနး့ခငးေထျ့်မငး႔အကိ)ု တို႔ကို
မနကးလာခဲ႔ပါ၈ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးက တကးပါမယးလုိ႔ ေ်ပာခဲ႔ပါတယး၈
ညထဲကက္ေနားတုိ႔ကို ဖမး့ခဲ႔ပါတယး၈ ှွမုိငးကုနး့က ရနးကန
ု တ
း ုိငး့စစးဌာနခ္ဳပးမြာ
ထာ့တယး၈

ကၽျနးေတား အဖမး့ခဵရတဲံ ်ဖစးစဥးေတျကေတာံ………

o (ှ၆၆၃) ခုႏြစးတျငး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးေနအိမး ွငး့အတျငး့


က္ငး့ပမညးံ ေရျ့ေကာကးပျဲ ၃ႏြစးေ်မာကးအခမး့အနာ့အတျကး စညး့႐ုဵ့ေရ့
ေကားမတီတျငး တျဲဘကးအတျငး့ေရ့မႉ့အ်ဖစး တာ ွနးေပ့အပးခဵခဲံရသညး၈
9
ေမလ (ဿွ) ရကးေန႔တျငး “ဂ္ငး့႐ြပ”း စာအုပးလကးွယးထာ့႐ြိမႈႏြငးံ
အထိမး့ခဵရၿပီ့ ေထာငးဒဏး (၄ )ႏြစးခ္မြတးခဵခဲံရသညး၈

o (ဿွွှ) ခုႏြစး ေအာကးတုိဘာ (ှ၂) မြ ႏိုငး ွဘၤာ (၁) ရကးေန႔အထိ


ကေလ့အက္ဥး့ေထာငး၉ ႏိုငးငဵေရ့ေတာငး့ဆိုခ္ကး (၂) ခ္ကးကို (ဿှ)
ရကးၾကာ အစာငတးခဵ ဆႏၵ် ပေတာငး့ဆိုတိုကးပျဲ ွငးခဲံပါသညး၈ (ဿွွဿ)
ခုႏြစး ေမလ (ှ၃) ရကးေန႔တျငး ေက္ာငး့သာ့ေခါငး့ေဆာငး
ကိုသကးွငး့ေအာငး အပါအ ွငး ႏိုငးငဵေရ့အက္ဥး့သာ့ (ှ၀) ဦ့ႏြငးံအတူ
ဒုတိယအႀကိမး ထပးမဵ၊ အစာငတးခဵဆႏၵ်ပခံဲပါသညး၈ (၃) ရကးခနး႔
ေသာကးေရ ်ဖတးေတာကး်ခငး့ခဵခဲံရပါသညး၈ ။ေနာကး ကၽျနးေတာံအာ့
ဘူ့သီ့ေတာငးေထာငးသို႔ ေ်ပာငး့ေ႐ႊ႕ခဵခဲံရပါသညး၈

o (ဿွွ၀) ခုႏြစး ၾသဂုတးလ ှ ရကးေန႔တျငး လျတးေ်မာကးလာၿပီ့ေနာကး


အမ္ဳိ့သာ့ ဒီမိုကေရစီအဖျဲ႔ခ္ဳပး မျနး်ပညးနယး စညး့႐ုဵ့ေရ့ေကားမတီ
အဖျွ
ဲ႔ ငး၇ ဌာနခ္ဳပး ႐ဵု့အဖျဲ႔ႏြငးံ အငးနးအယးဒီႏြငးံ တိုငး့ရငး့သာ့မ္ာ့ႏြငးံ
စီအာရးပီပီအတျငး့ ဆကးသျယး ေဆာငးရျကးသညးံ တာွနးမ္ာ့ကို (ဿွွ၄)
ခုႏြစးအထိ ်ပနးလညး ထမး့ေဆာငးခဲံပါသညး၈

်မတးေလ့ငဵ.ု .၈
ကိုချနးအေနနဲ႔ အနးတီကိုဘယးလုိ်မငးပါသလဲ..၈ ေနာကးအနးတီကို ကိုချနးေလ့စာ့မြဳ...၈
ယုဵၾကညးမြဳ.... ေတျကိုေ်ပာ်ပေပ့ပါအုဵ့ရြင.း ..၈

ကိုချနး်မငးံထျနး့..၈
၅၅ေတားလြနးေရ့နဲ႔ ပါတးသကးရငး ကမၻာမြာ ်ဖစးခတ
ဲ႔ ဲံ ေတားလြနးေရ့ေတျက

10
ေခါငး့ေဆာငးေတျ ေပၚလာတယး၈ ေခါငး့ေဆာငးေတျ ခ္မြတးတဲ႔ဝါဒေတျ ေပၚလာတယး၈

အဲဒီဝါဒေတျကို အေကာငးအထညးေဖားတဲ႔ ပါတီေတျ ေပၚလာတယး၈ ်ပီ့ရငး


ေတားလြနးေရ့ေတျ်ဖစးတယး..၈ (၅၅)မြာေ်ပာမယးဆုိရငး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး
သညးပငးလ္ြငး (၅၅၅၅)လုဵ့က ေမျ့ထုတးေပ့လုိကးတာပါ၈ (၅၅၅၅)်ဖစး်ပီ့ေတာံမြ
ေပၚလာတဲ႔ ေခါငး့ေဆာငးတေယာကးပါ၈ ေတားလြနးေရ့်ဖစးေနတုဵ့က သူက
ေတားလြနး့ေရ့ေရြ႕မြာမရြိဘူ့၈ အယူအဆေတျကေတာံ အမ္ာ့ၾကီ့ေပါ႔၈ (၅၅၅၅)လုဵ့
ေတားလြနး့ေရ့ၾကီ့က ေပါကးကျဲသျာ့တယး၈ ေခါငး့ေဆာငးေတျ အေ်ပ့လုိကးတယး.၈
အေနာကးကေန လုိကးရငး့နဲ႔ အေရြ႕ေရာကးတာ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး..၈ ်ပီ့ေတာံ
မငး့ကိုနုိငးေပါ႔..၈

11
ဒီလုိေ်ပာရမယး..(၅၅၅၅)လုဵ့စ်ဖစးတဲ႔ ်မငးကျငး့ကို ်ပနးၾကညး႔မယး ဆုိရငး
ေခါငး့ေဆာငးမရြိဘူ့၈ ဒုိ႔တုိငး့်ပညးမြာ ေခါငး့ေဆာငးမရြိဘူ့၈ ေတားလြနးေရ့
ေပါကးကျဲေန်ပီ့ အဲဒီေတားလြနးေရ့ကို ဦ့ေဆာငးမဲ႔လူမရြိဘူ့..၈ အဲဒီအခ္ိနးမြာ
ေတားလြနးေရ့ကိုစတငးလာအခါမြာ ေက္ာငး့သာ့လူငယးေတျက ဘာကိုစတငး
ကိုငးလာလဲဆုိရငး..၈ ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ပုဵကို ကိုငးလာၾကတယး..၈ တုိ႔တုိငး့်ပညးမြာ
သကးရြိထငးရြာ့ မရြိေပမယး႔တကယးံ နုိငးငဵေရ့အရ သကးရြိထငးရြာ့ရြိတာ
ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ဘဲ၈ ဒါေၾကာငး႔ ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ ဓာတးပုဵ
ကိုကိုငး်ပီ့ဆႏၵ်ပၾကတာ ေတျ႔ရတယး၈ ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ကို ေမ္ြားလငး႔မြဳ
နဲ႔အတူ ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ရဲ႕ သာ့သမီ့ေတျကို ေမ္ြားလငး႔မိတယး..၈

အဲဒီအခ္ိနးမြာ တတုိငး့်ပညးလုဵ့မြာ စာေတျလုိကးကပးတာကေတာံ


ေအာငးဆနး့ဦ့လာေတာံမယး..၈ တုိ႔တုိငး့်ပညးကို ဘယးလုိကယးတငးမယး..၈
စစးသေဘာၤေတျနဲ႔ လာမြာအစသ်ဖငး႔ေပါ႔.. ေ်ပာေနၾကတာေလ..၈ ေအာငးဆနး့ဦ့ကို

12
မကယးလဲ ေမ္ြားလငး႔ေနၾကေပါ႔..၈ လူထုက ဦ့ေအာငးဆနး့ဦ့ ကိုေမ္ြားလငး႔ေပမယး႔လ႔ုိ
လူထုေရြ႔ကို တကယးေရာကးလာတာက ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး ်ဖစးေနတယး.. ၈
ၾသဂုတးလ(ဿ၃)ရကးေန႔ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး လူထုေရြ႕ကို
တကယးထျကးတာပါဘဲ..၈ ထျကးလာ်ပီ ဆုိတာနဲ႔ သူကဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့သမီ့
ဆုိတဲ႔အရြိနးအဝါကို အမြီနုိငးငဵေရ့ကို ေ်ပာနုိငးတယး..၈ အဲဒါအဓိကအခ္ကး
ဗိုလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ သမီ့်ဖစးတုိငး့ နုိငးငဵေရ့အရ အာ့ကို့ရမယး
မဆုိနဲ႔သူတုိ႔ေမာငးနမ
ြ (ဿ) ေယာကးမြာ ဦ့ေအာငးဆနး့ဦ့က ဒီလုိမလုပးနုိငးဘူ့..၈

ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးက ေရႊတဂ
ိ အ
ုဵ ေနာကးမဒ
ု မ
း ြာ ေ်ပာတဲ႔မိနး႔ချနး့က
ဘာေတျေ်ပာလဲဆုိရငး ်မနးမာ်ပညးရ႕ဲ ႏုင
ိ းငဵေရ့်ပသနာေတျကို နုိငးငဵေရ့နညး့နဲ႔
်ငိမး့ခ္မး့စျာ ေ်ဖရြငး့သျာ့မယး၈ ်မနးမာ်ပညးမြာ အဲဒီစကာ့လုဵ့စ်ပီ့ ေ်ပာတာသူဘဲေနား..၈
အဲဒီအခ္ိနးမြာရြိတဲ႔ လူထုေရာ တုိငး့ရငး့သာ့ေတျေရာ အာ့လုဵ့လကးခဵတယး၈

13
အဲဒစ
ီ ကာ့ကို ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့ သမီ့တဦ့အ
ု ေနနဲ႔

လကးခဵခဲ႔တာမဟုတးဘူ့..၈ သူေ်ပာခဲ႔တဲ႔ မိနး႔ချနး့နဲ႔ နုိငးငဵေရ့လမး့ေၾကာငး့ကို


လကးခဵခဲ႔ၾကတယး..၈ အဲဒ
ံ ါေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ ထူ့်ခာ့ခ္ကး..၈

က္ေနားတုိ႔ေတျဆုိရငး ဗုဵ့က္င့းနဲ႔ၾကီ့လာတာ က္ေနာံ အိမးေအာကးမြာ ဗုဵ့က္ငး့ရြိတယး..၈


က္ေနားတုိ႔က က္ေနားတုိ႔ တုိငး့်ပညး ကိုနုိငးငဵေရ့အရ ်ငိမး့ခ္မး့စျာ ေ်ဖရြင့းမယးဆုိတာ
ကို သိပးသေဘာက္တယး..၈ ယေန႔ထိ တုိငးေအာငး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးဟာ
်မနးမာ်ပညးရဲ႕ ်ပသနာေတျကို ်ငိမး့ခ္မး့စျာ ေ်ဖရြငး့နုိငးတယး..၈ သူကိုယးတုိငး
ၾကိဳ့စာ့ေဆာငးရျကးေနတယး၈ က္ေနားတုိငး့်ပညးရဲ႕ ်ပသနာကေတာံ ဒီမုိကေရစီအေရ့နဲ႔
တုိငး့ရငး့သာ့ ေပၚထျနး့ေရ့်ပသနာ၈ ဒီ်ပသနာကို ေဖားေဆာငးေပ့တဲ႔ေနရာမြာ

14
ဒီမုိကေရစီအေရ့နဲ ႔လူထုယုဵၾကညးတဲ႔လူလဲ ်ဖစးရမယး၈ ထုိနညး့တူဘဲ တုိငး့ရငးသာ့ေတျ
လကးခဵယုဵၾကညးမြဳ ကိုရတဲ႔လူလဲ ်ဖစးရမယး၈ ဗုိလးခ္ဳပးေအာငးဆနး့်ပီ့ရငး
တုိငး့ရငး့သာ့ေတျ ယုဵၾကညးမြဳရြိတာ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးရယး
ဦ့တငးဦ့ရယးဘဲရြိတယး၈

က္နးတဲ႔လူေတျအဲေလာကး ယဵၾု ကညးမြဳကိုမရဘူ့၈ ်ပညးတျငး့မြာ


CRPPေခါငး့ေဆာငးေတျရြိမယး၈ ဦ့ေအ့သာေအာငး၇ ဦ့ပူက္ငးရြငး့ထနး၇ ဦ့နုိငးေငျသိနး့၇
ဦ့ေထာငးခုိထနး့တုိ႔ ဦ့ချနးထျနး့ဦ့တုိ႔ အပါအဝငး ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးအေပၚမြာ
ယုဵၾကညးမြဳအ်ပညး႔ရြိတယး၈ ကိုယး႔တုိငး့်ပညးရဲ႕ ်ပသနာကို ေ်ဖရြငး့နုိငးဘုိ႔
အချငး႔အလမး့ေတျ ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညး အတျကး်ဖစးလာတယး၈
ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးကို ေ်ပာေနတာက လူပုဂၢဳိလးေရ့ စညး့ကပးမြဳနဲ႔
ေ်ပာေနတာမဟုတးဘူ့၈ က္ေနားတုိ႔သူအေပၚမြာ ထာ့တဲ႔တနးဘုိ့၇ သူအေပၚမြာထာ့တဲ႔
ယုဵၾကညးမြဳေတျကို ေ်ပာတာ်ဖစးတယး၈ ေနာကးေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးက
15
တေခတးတေယာကး ထျနး့ေတာကး ထျကးေပၚလာတဲ႔ ပုဂၢိဳလး်ဖစးတယး၈
ေဒၚေအာငးဆနး့စုၾကညးရဲ႕ အငးအာ့ကို က္ေနားတုိ႔ေတျက အမြနးတကယး
လုိအပးဘုိ႔လုိတယး၈ က္ေနားတ႔ေ
ုိ တျဘဲ လုိတာမဟုတးသလုိ န.အ.ဖ.ကလဲ
လုိအပးပါတယး..၈

်မတးေလ့ငဵ…
ု .၈

ကိုချနးယခုလကးရြိဘယးမြာတာဝနးေတျယူထာ့ပါသလဲ..၈

ကိခ
ု ျန၈း ်ပညးေထာငးစု ်မနးမာႏုိငးငဵအမ္ိဳ့သာ့ညႊနး႔ေပါငး့အစုိ့ရ (NCGUB)
(အလုပးသမာ့ဝနးၾကီ့) တာဝနးကိုယူထာ့ပါတယး..၈ ်မနးမာနုိငးငအ
ဵ မ္ိဳ့သာ့မ္ာ့ေကာငးစီ
(NCUB) အတျငး့ေရ့မြဴ့အဖျဲ႔ဝငး..၈ ေနာကးတခုကေတာ႕ပအုလ
ိ႔ ည
း ီလာခဵ က္ငး့ပေရ့
ေကားမရြငးဥကၠဌ ပါ..၈

်မတးေလ့ငဵ…
ု …၈

ကိုချနး က္မ်မတးေလ့ငုဵကို ဘာမ္ာ့ေ်ပာခ္ငး ပါေသ့လဲ..၈

16
ကိုချန.း .၈

က္ေနားကေတာံ ဒီထကးစကာ့ေတျ ေ်ပာခ္ငးပါတယး..၈ ေနာကး က္ေနားတုိ႔


တုိငး့ရငး့သာ့ေတျနဲ႔ ပါတးသကး်ပီ့ေတာံ ေ်ပာပါအုဵ့မယး၈ ်မတးေလ့ငုဵဘေလာ႔က
ေန်ပီ့ေတာံ.၈ က္ေနားတုိ႔ေတျ ဆကးလကး်ပီ့ေတာံ ကိုယးနုိငးတဲ႔ဝနးကို ထမး့ေဆာငးရငး့နဲ႔
တကးညီလကးညီနဲ႔ ဝုိငး့ဝနး့ ေဖားေဆာငးသျာ့ေစခ္ငးတယး..၈ ေနာကးကိုက္ေနားလဲ
ေတျ႔ၾကဵဳခဲတ
ံ ဲ႔ အေတျ႔အၾကဵဳေတျကို စာေရ့ပါအုဵ့မယး..၈ ်ပီ့ရငး်မတးေလ့ငုဵ ဘေလာံကေန
တဆငး႔်ပနးလညး မြ္ေဝေပ့ၾကတာေပါ႔ဗ္ာ..၈ ေလ့စာ့ပါတယး..၈ ်မတးေလ့ငုဵလဲ
ဒီထကးဆကးလုပးနုိငးပါေစဗ္ာ..၈

17
က္မ်မတးေလ့ငုဵကို ေ်ဖၾကာ့ေပ့တဲ႔ ကိုချနး်မငး႔ထျနး့ကိုလဲ ေက့္ဇူ့အထူ့
တငးရြိပါတယးလ.ုိ႔ .၈

်မတးေလ့ငဵ…
ု ….

http://myatlayngon.blogspot.com/

18