Santo Santo! Santo! Santo! Panginoong Diyos! Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan Mo! Osana! Osana!

Osana sa kaitaasan! Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! Pinagpala ang naparirito Sa ngalang ng Panginoon Osana! Osana! Osana sa kaitaasan! Osana! Osana! Osana sa kaitaasan!