You are on page 1of 4

PET GLAVNIH ISLAMSKIH DUŽNOSTI.

Dođite na namāz, Dođite na spas, Allah je najveći,


1. Očitovati pripadnosti Islamu (Kelime-i-šehadet) Nema boga osim Allaha
EŠHEDU EN LA ILAHE ILLALLAH, VE EŠHEDU NIJET (odluka da se klanja)
ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte _________________,
“Ja vjerujem i očitujem da nema drugog Boga edāen mustakbilel kibleti, Allāhu ekber.
osim Allaha i vjerujem i očitujem da je “Odlučih da klanjam, u ime Allaha, ____________
Muhammed Božiji rob i Božiji poslanik.” okrečući se prema Kibli. Allah je najveći.
2. klanjati propisane namaze (Salat), Umjesto gornje crte navedemo vrstu i ime namaza
3. postiti mjesec Ramazan (Savm), koji želimo klanjati, npr. za Sabah je sunnetil fedžri ili
4. davati propisani dio od imovine (Zekat) i fardil-fedžri, za Podne je suneti-z-zuhri, fardi-z-zuhri ili
5. izvršiti propisanu posjetu Ka’bi (Hadždž). sun-sunneti-z-zuhri, za Ikindiju je sunneti-l-‛asri ili fardil-‛
Uzvišeni Allah naredio je klanjanje farz-namaza, asri, za Akšam je fardi-l-magribi ili sunneti-l-magribi, za
a Muhammed a.s. je preporučio i klanjanje sunnet namaza. Jaciju je sunneti-l-`išāi, fardi-l-‘išāi, sun-sunneti-l-‘išāi ili
NEKOLIKO USLOVA ZA NAMAZ salāte-l-vitri
1. Da bude čisto tijelo, odjeća i mjesto gdje će se Namaz ima šest jednostavnih dijelova: 1. Tekbir, 2.
klanjati, 2. uzeti abdest ili, ako je potrebno, okupati Stajanje, 3. Učenje Kur’ana, 4. Pregibanje, 5. Spuštanje
se, 3. biti propisno i pristojno obučen, 4. na vrijeme lica na zemlju, 6. Sjedenje na svršetku namaza.
klanjati, 5. okrenuti se prema Kibli, 6. odlučiti koji Stajanje, učenje, pregibanje i spuštanje lica na
namaz ćemo klanjati (nijjet). zemlju čine jedan rekat.
ABDEST: EVO KAKO SE LAHKO KLANJA NAMAZ
Prije uzimanja abdesta proučimo NIJJET: Odlučih 1. Tekbir (Allahu ekber)
uzeti abdest da bih bio(la) čist za namaz i da Poslije nijeta dignemo ruke, dlanova okrenutih
bih se približio(la) Allahu dž. š. prema Kibli i izgovorimo: Allahu ekber. Muškarci dižu
1. Operemo šake (tri puta), 2. izaperemo usta (tri ruke u visini ušiju dodirujući palcima mehki dio uha.
puta, desnom rukom), 3. izaperemo nos (tri puta, Ženske dižu ruke u visini ramena. Prsti su ispruženi.
lijevom rukom), 4. umijemo lice, odakle je kosa nikla 2. i 3. Stajanje u namazu (Kijam) i učenje Kur’ana
do pod bradu i od uha do uha (tri puta), 5. operemo Stojimo mirno i skrušeno gledajući u mjesto gdje
desnu pa lijevu ruku do iza lakta (tri puta), 7. potaremo ćemo spustiti lice na sedždu i učimo Kur’an. Noge
mokrom rukom najmanje četvrtinu glave-mesh treba rastaviti jednu od druge (jedan pedalj), a ruke sastaviti desnu
(jedan put), 9. vanjskom stranom prsta potaremo vrat po lijevoj. Muškarci stavljaju ruke preko pasa, a ženske osobe ih
(jedan put) i 10. operemo prvo desnu pa lijevu nogu stavljaju na prsa. Stajanje u namazu zovemo kijam. Ko zbog bolesti
do iza članaka (tri puta). ili starosti ne može stojati, klanjat će sjedeći.
Abdest će biti pokvaren: ako obavimo malu ili * Na prvom rekatu u svih namaza uči se:
veliku nuždu, ako nam poteče krv ili procuri gnoj ili Subhaneke
žuta voda, ako zaspimo, ako povratimo ili ako pustimo “Subhāneke Allāhumme ve bi hamdike, va tebāre
vjetar. kesmuke, ve te’ālā džedduke, ve lā ilāhe gajruke.,
IKAMET (prouči se prije farza - samo muškarci) “Neka si slavljen, Bože! Neka Ti je svaka hvala!
Allāhu Ekber - 4 puta Blagoslovljeno je Tvoje ime, nedostižna je Tvoja
Ešhedu en lā ilāhe ill-Allāh - 2 puta Veličina (Tvoja Slava je Uzvišena)! Osim Tebe,
Ešhedu enne Muhammeden Resūlullāh - 2 puta drugog Boga nema”!
Hajje a’les-Salāh - 2 puta Euza i Bismilla
Hajje a’lel Felāh - 2 puta E`ūzu billāhi mine-š-šejtāni-r-radžīm
Kad kameti-s-salatu - 2 puta Bismillāhi-r-Rahmāni-r-Rahīm
Allāhu Ekber - 2 puta Molim Te, dragi Bože, sačuvaj me od prokletog
Lā ilāhe ill-Allāh - 1 put šejtana. U ime Boga, Sveopćeg Dobročinitelja,
Allah je najveći, Svjedočim da nema boga osim Milostivog.
Allaha, Svjedočim da je Muhammed Božji Poslanik, Sura El-Fatiha
Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm. El-hamdu lillāhi Rabbil se s ruku’a izgovaramo: “Semi’ Allahu limen hamideh”,
‘ālemīn. Er-Rahmānir-Rahīm. Māliki jevmid-dīn. Ijjake zatim malo zastanemo, stojeći uspravno, reknemo:
n’abudu ve ijjāke neste’īn. Ihdine-ssirāta-l-mustekīm. “Rabbena leke-l-hamd”, pa se, izgovarajući “Allahu ekber”,
Sirāta-llezīne en’amte ‘alejhim gajri-l-magdȗbi ‘alejhim spustimo na tle.
ve le-ddāllīn. (Amin!) 5. Sedžda: spuštanje lica na tle
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Hvala Prvo spustimo koljena, zatim dlanove, a onda,
Allahu, Gospodaru svjetova, Milostivom, Samilosnom, između dlanova, čelo i nos . Na sedždi izgovaramo:
Vladaru Sudnjeg dana. Samo Tebe “Subhane rabbijel-e’ala” tri puta. Izgovarajući tekbir
obožavamo i samo od Tebe pomoć molimo. Uputi dignemo glavu sa zemlje i nakratko sjedemo, a onda,
nas na pravi put, na put onih kojima si darovao na isti način, učinimo drugu sedždu. Sa sedžde se,
Svoje blagodati, a ne na put onih na koje si se govoreći “Allahu ekber”, dižemo na drugi rekat. Na
rasrdio i koji su zalutali. (Amin!) sedždi gledamo niz lice, dotičemo tlo nožnim prstima,
Sura po izboru (El-Ihlas, El-Kevser, El-Felek, i dr.) npr. koljenima, dlanovima, nosom i čelom.
Sura El-Ihlas 6. Sjedenje u namazu
Bismi-l-lahi-r-rahmani-r-rahim. Kul huvAllahu ehad. Poslije svakog drugog rekata i na završetku namaza
Allahus-Samed. lem-jelid, ve lem juled, ve lem jekullehu sjedimo. Sjedimo na koljenima. Muškarac sjedne,
kufuven ehad. ako može, na lijevu nogu, a desnu drži uspravljena
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci: On, stopala, povijenih prsta. Ženske osobe iskrenu noge
Allah, - jedan je. On je Neograničeni gospodar na desnu stranu. Ruke se drže na koljenima. Gleda
koga svako treba moliti za pomoć i milost. Nije se preda se, u ruke. Namaz od dva rekata ima samo
nikog rodio, niti je rođen. Njemu niko nije ravan. jedno sjedenje. Namazi od tri ili četiri rekata imaju po
* Na stajanju drugog rekata u svih namaza uči se: dva sjedenja: prvo sjedenje poslije drugog rekata i na
Bismila, Fatiha i Sura; završetku namaza.
* Na stajanju trećeg i četvrtog rekata farz-namaza Na prvom sjedenju učimo Ettehijjatu. Na posljednjem
uči se samo Bismila i Fatiha; sjedenju učimo Ettehijjatu, Salavate i Dovu, pa
* Na stajanju trećeg rekata ikindijskog i jacijskog predamo (izgovorimo) selam.
sunneta uči se: Subhaneke, Euza, Bismila, Fatiha Ettehijjatu.
i Sura, tj. kao i na stajanju prvog rekata; “Ettehijjātu lillāhi ves’salevātu vet-tajjibātu, Es-selāmu
* Na stajanju trećeg rekata podnevskog sunneta ‘alajke ejju-hennebijju ve Rahmetullāhi ve berekātuhū.
uči se: Bismila, Fatiha i Sura, tj. kao i na stajanju Es-Selāmu ‘alejnā ve ‘alā ‘ibādillāhis-sālihīn, Ešhedu en lā
drugog rekata; ilāhe ill-Allāh, ve ešhedu enne Muhammeden ‘abduhū ve
* Na stajanju četvrtog rekata svih sunneta uči se: Resūluh.”
Bismila, Fatiha i Sura, tj. kao i na stajanju drugog Naša poštovanja, sve počasti, naši namazi i sva
rekata; dobra djela pripadaju samo Allahu! Neka su
* Na stajanju trećeg rekata u vitr-namaza uči se: Božija milost i blagoslov Tebi, o Božiji Vjesniče!
Bismila, Fatiha i Sura, a zatim se dignu ruke kao Neka je Božiji mir i spas nama i svim Njegovim
kod početnog tekbira izgovarajući “Allahu ekber”, dobrim robovima! Vjerujem i izjavljujem da ima
te se ruke stave na određeno mjesto i prouči samo Jedan Bog-AIlah i da je Muhammed Božiji
se Kunut-dova. Ko ne zna Kunut-dovu može rob i Božiji poslanik.
proučiti: Salavati
“Allahumme rabbena atina fi-d-dunja haseneten ve “Allāhumme salli ‘alā Muhammedin ve ‘alā āli
fil-ahireti haseneten vekina azabe-n-nar.” Muhammedin, kemā salejte ‘alā Ibrāhīme ve ‘alā āli
4. Ruku’: pregibanje u namazu. Ibrāhīme, inneke hamīdun medžīd. Allāhumme bārik ‘alā
Pregibanje preko polovine tijela zove se ruku’. Muhammedin ve ‘alā āli Muhammedin, kemā bārekte ‘alā
Rukama se odupremo o koljena, glavu izravnamo s Ibrāhīme ve ‘alā āli Ibrāhīme, inneke hamīdun medžīd.
leđima i gledamo u nožne prste. Vršeći ruku’, izgovaramo: Bože, ukaži svoju milost Muhammedu i rodu
“Subhane rabbije-l-azim”, tri puta. Uspravljajući Muhammedovu, kao što Si je ukazao Ibrahimu i
rodu Ibrahimovu. Zaista Si Ti hvaljen i slavljen. glasno zaplače, bez potrebe iskašljava i slično.
Bože, podijeli Svoj blagoslov Muhammedu i rodu KRATKE SURE KOJE SE BRZO UČE
Muhammedovu, kao što Si podijelio blagoslov Sura El-Kevser
Ibrahimu i rodu Ibrahimovu. Zaista Si Ti hvaljen Bismi-l-lahi-r-rahmani-r-rahim.
i slavljen! Inna eatajna kel-kevser, fe-salli li-Rabbike venhar, inne
Dova šani-eke huvei-ebter.
Rabbenā ātinā fid-dunijā haseneten ve fil āhireti U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Mi smo Ti
haseneten vekinā azāben-nār. Rabbenag-firlī ve li dali svako dobro. Pa zato se klanjai svome
vālidejje ve lil mu’minīne jevme jekūmul hisāb. Gospodaru i kolji kurban. Zaista onaj ko tobe
Gospodaru naš, daj nam dobro na ovom i na mrzi biće uništen i ostat će bez spomena.
drugom svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. Sura El-Felek
Gospodaru naš, oprosti meni, mojim roditeljima i Bismi-l-lahi-r-rahmani-r-rahim. “Kul euzu bi rabbilfelek.
svim muslimanima i muslimankama na Sudnjem Min šerri ma halek. Ve min šerri gasikin iza
danu. vekab. Ve min šerrin-ncffasati fil-ukad. Ve min šerri
Namaz završavamo predajom selama okrenuvši hasidin iza hased.”
glavu na desnu stranu gledajući u rame pa isto tako U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci
na lijevu stranu, svaki put izgovarajući: (Muhammede): Tražim zaštitu kod Gospodara
“Esselamu alejkum ve rahmetullah.” zore, od zla Njegovh stvorenja, od zla mračne noći
Neka je na vas spas i milost Božija! kada paofie (prekrije dansfc svjetlo), od zla onih
Pošto predamo selam, proučimo: koji u uzlove pušu (smišljaju da zlo ljudima čine)
“Allahumme ente-s-selamu ve minkes-selam. Tebarekte i od zla zavidnika kada zavist pokaže.
ja zel-dželali vel-ikram.” Sura En-Nas
Bože, Ti si izvor spasa i od Tebe je svakome spas! Bismillāhir-Rahmānir-Rahīm. Kul-e‘ȗzu birabbi-nnās.
Tebe veličamo i hvalimo, Gospodaru veličine i Meliki-nnās. Ilāhi-nnās. Min šerri-l-vesvāsi-l-hannās.
plemenitosti! Ellezī juvesvisu fī sudȗri-nnās. Mine-l-džinneti ve-nnās.
Dok ovo učimo, potiremo se dlanovima po licu. U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog. Reci
Kad potpuno završimo namaz, lijepo je proučiti (Muharrmede): Tražim zaštitu kod Gospodara
ZIKR: Salavat, Ajetul-kursijju, tespih i učiniti dovu. Tespih se sadrži ljudi, Vladara ljudi, Boga ljudi, od zla smutljivca
od učenja: SubhanAllah (33 puta), Elhamdulillah (33 puta) i Allahu (šejtana-zavodnika) koji napada pa se povlači,
Ekber (33 puta). koji napada na srce i razum ljudi, od vrste džina i
PROPUŠTENI NAMAZI ljudi.
Ako čovjeku prođe farz-namaz, dužan ga je naklanjati DŽUMA-NAMAZ
čim prije. Naklanjavanje se vrši isto kao i redovno Džuma namaz je sedmični namaz koji su
klanjanje, a u nijjetu se kaže koji se farz namaz naklanjava Muslimani (muškarci) obavezni klanjati petkom u
i ovako se zanijjeti: podnevsko vrijeme umjesto podne namaza. Džumu
Ja odlučih naklanjati, u ime Allaha, sabahski farz-namaz koji namaz mogu klanjati i žene, ali nisu obavezne.
mi je prošao. Džuma namaz ima 16 rekata i to: 4 rekata sunneta
AKO POGRIJEŠIMO U NAMAZU (SEHVI SEDŽDA) (sunnetil-dzumuati), 2 rekata farza (fardil-džumuati),
Kad čovjek pogriješi u namazu (izostavi Fatihu, 4 rekata sun-sunneta (sun-sunnetil džumuati), OVO
Suru ili prvo sjedenje), treba da izvrši dvije sedžde, IZBACITI[[[[[[[[[[[uz to
što zovemo sehvi sedždom. Sehvi sedža se čini na se obično još klanja i]]]]]]]]]] 4 rekata ahiriz-zuhri (ahiriz-zuhri),
ovaj način: Poslije predaje selama na desnu stranu 2 rekata sunnetil-vakti (sunnetil-vakti)
učine se dvije sedžde, a onda se ponovo prouči Ettehijjatu, 1. Sunnet od četiri rekata klanja isto kao i podnevski
Salavati i Dova, pa se preda selam. sunneti zanijeti se ovako:
ŠTA KVARI NAMAZ Nevejtu en usallije lillahi teala salate sunnetil džumuati
Namaz se pokvari: ako se izgubi abdest (pusti edaen mustakbilel kibleti. Allahu ekber
vjetar), ako se u namazu progovori, nasmije, jaukne, 2. Mujezzin uči drugi ezan a Imam uzlazi na minber
i drži hutbu (predavanje).
3. Po završetku hutbe Mujezzin prouči ikamet i
pristupa se klanjanju farza koji se klanja kao i sabahski
farz u džematu. Zanijeti se ovako:
Nevejtu en usallije lillahi teala salate fardil džumuati
edaen mustakbilel kibleti iktedejtu bi hazel imami.
Allahu ekber
4. Poslije farza klanjamo, svako za sebe, četiri
rakata sun-sunneta koji se klanja isto kao i podnevski
sunneti i zanijeti se ovako:
Nevejtu en usallije lillahi teala salate sun-sunnetil
džumuati edaen mustakbilel kibleti Allahu ekber
5. Nakon sun-sunneta klanjaju se četitri rekata
ahiriz-zuhri koji se klanja isto kao i podnevski farz a
zanijeti se ovako:
Nevejtu en usallije lillahi teala salate ahiriz-zuhri edaen
mustakbilel kibleti. Allahu ekber
6. Na kraju klanjamo jos dva rekata sunnetil-vakti
koji se klanjaju isto kao i podnevski sun-sunneti a
zanijete se ovako:
Nevejtu en usallije lillahi teala salate sunnetil-vakti
edaen mustakbilel kibleti. Allahu ekber