You are on page 1of 2

Thứ tự: Đánh từ số 9 trở về nhỏ.

Đặc tính: Cờ bắt đầu chạy từ con nhỏ nhất đến con lớn, cụ thể turn 2 Nhất bắt đầu bỏ chạy, và các turn sau
lần lượt là Nhị > Tam > Tứ ...
Thống kê chỉ số:
 HP boss: 16k
 HP cờ: 5k~6k
 Dame Leo: 2 turn ~ 4.500 dame
 Dame Âu già: 2 turn ~ 2.800 dame (skill Vạn Mã), 2 turn ~ 3.200 dame (skill Hổ Khiếu...)
 Dame Lo: 2 turn ~ 1.300 dame(skill dực hạc), 2 turn ~ 2.600 dame (skill Thương Khung...), 2 turn ~
3.100 dame (skill Mãnh Hổ Phệ) không tính turn gồng Vân Thể của Lo.
 Dame Sao: 2 turn ~ 1.200 dame (skill Đoạt mệnh...), 2turn ~ 2.000 dame(skill Vong Linh Tác Mệnh)
 Dame pet: đánh thường tổng dame trong 2 turn ~ 4.100 dame, đánh skill (tính dame mà boss phải
chịu khi sử dụng AOE) ~ 6.000 dame.
Cách bắt đầu từng trận:
1. Trận lấy số 9:
 Turn 1:
• Sao Câu hồn Nhất
• Leo Phong Lôi Thất Tinh Trảm vào boss
• Lo gồng Vân Thể
• Hoa Hậu đánh thường vào boss hoặc buff (ko gây dame nhiều và rất dễ miss
nên ở trên ko tính dame)
• Âu già Hổ Khiếu Thương Khung vào boss
• Toàn bộ pet sử dụng skill 1 mt hoặc đánh thường vào boss.
 Turn 2:
• Sao Vong Linh Tác Mệnh vào boss
• Lo Mãnh Hổ Phệ vào boss
• Hoa hậu buff
• Âu già tiếp tục Hổ Khiếu vào boss
• Toàn bộ pet sử dụng như turn 1
Chú ý: trong 2 turn phải kill dc boss và đặc biệt trong turn 1 phải khóa được Nhất
vì nếu ko khi kết thúc turn 2 Nhất sẽ bỏ chạy và phải đánh lại (đừng lo, mấy con
cờ dễ khóa lắm)
2. Trận lấy số 8:
• Sao Câu Hồn Nhị (cái này cho chắc kèo thui, ko thì cứ bem boss)
• Tất cả tập trung 1 mt vào boss (skill boss trong 2 turn, để cuối turn 2 cờ Nhất
sẽ bỏ chạy và ta còn lại con số 8 dễ thương. ^^
3. Trận lấy số 7:
 Turn 1:
• Sao Vong Linh boss
• Leo Phong Lôi Thất Tinh Trảm vào boss
• Lo gồng Vân Thể
• Hoa Hậu đánh thường vào boss hoặc buff (ko gây dame nhiều và rất dễ miss
nên ở trên ko tính dame)
• Âu già Hổ Khiếu Thương Khung vào Nhị
• Pet sử dụng skill 1 mt vào Nhị (Côn Châu – Ty Phong) hoặc đánh thường vào
boss.
 Turn 2:
• Sao Vong Linh Tác Mệnh vào boss
• Lo Mãnh Hổ Phệ vào boss
• Hoa hậu buff
• Âu già tiếp tục Hổ Khiếu vào Nhị
• Toàn bộ pet sử dụng như turn 1
Chú ý: Trong 2 turn phải kill được Nhị hoặc trong 2 turn boss ko chết mà chết vào
turn 3.
4. Trận lấy số 6:
 Turn 1:
• Sao Vong Linh boss
• Leo Phong Lôi Thất Tinh Trảm vào Tam
• Lo gồng Vân Thể
• Hoa Hậu đánh thường vào boss hoặc buff (ko gây dame nhiều và rất dễ miss
nên ở trên ko tính dame)
• Âu già Hổ Khiếu Thương Khung vào Nhị
• Pet đánh thường vào boss.
 Turn 2:
• Sao Vong Linh Tác Mệnh vào boss
• Lo Mãnh Hổ Phệ vào Tam
• Hoa hậu buff
• Âu già tiếp tục Hổ Khiếu vào Nhị
• Toàn bộ pet sử dụng như turn 1