You are on page 1of 3

‫هنيئا لمن إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر ‪....‬وإذا أذنب استغفر‪..‬وإذا غضب حلم‪...

‬وإذا حكم‬ ‫‪‬‬


‫عدل ‪.........‬‬
‫كم مرة سالت فأعطاك‪ ..‬كم مرة طلبت فحباك‪ ..‬كم مرة عثرت فأقالك ‪ ..‬كم مرة أعسرت فيسر‬ ‫‪‬‬
‫عليك ‪ ..‬كم مرة دعوته أجابك ‪..‬‬
‫ذكر ال يرضى الرحمن ‪..‬ويسعد النسان ‪..‬ويسيء الشيطان ‪..‬ويذهب الحزان ‪..‬ويمل الميزان ‪..‬‬ ‫‪‬‬
‫سلمت من الصمم والبكم والعمى والبرص ونجوت من الجنون والجذام ‪ ..‬وعوفيت من السل‬ ‫‪‬‬
‫والسرطان ‪..‬فهل شكرت الرحمن ؟؟‬
‫من الذي يجيب المضطر إذا دعاه ‪..‬وينقذ الغريق إذا ناداه ويكشف الكرب عن من قال ياال ؟؟‬ ‫‪‬‬
‫إنه ال ‪..‬‬
‫‪‬‬

‫‪w,a,dya ;dwd,d fufkys l, úg Tyq wm flfrys ;Dma;shg‬‬


‫‪m;a fjhs Tyq tfia jq úg ñksid i;='gg m;afjhs 'Ihs;dka‬‬
‫‪fldamhg m;afjhs' ¥la fõokd bj;aù hhs wmf.a l=i,a‬‬
‫‪'wêlfjhs‬‬
‫سنهالي‬
iEu wjia:djlu ;uka yg Nd.Hhla
,WodjqKq l
,túg ia;=;s lr ;ukaj mrSÌdjg Ndckh jQ l
,th bjid ord.kshs' mdmSl%shdjla bgql
'jydu mõiudj whšhs
'fldamhg m;ajQl< th ueXmj;ajd .kshs
'úksYaph idOrKj bgqlrhs

wkka; jdrhla Tfnka weh¥úg Tn


ud yg ,nd¥kafkah' lSmj;djlau
Tnf.ka wehÿ úg Tn Tnf.a
'wdYs¾jdohka ud fj; my, l,y
ud lsmj;djlau mdmSl%shdjkays ksr;ù miqj
iudj b,a,Q l, Tn iudj ¥kafkah uu lSmj;djlau
wmyiq;djhkaf.ka fmˆKq l, Tn
tAjd ',sys,a lf,ah' lsmj;djlau Tnf.ka
'weh¥ úg Tn thg úiÿï ,ndÿkafkah

w,a,dya ;dwd,d udj wkaO f.dˆ ìysß iy yfï


lnr oeófuka j<lajd .;af;ah
tf,iu udj udkisl iy l=Iag frda.j,skao '
'j<lajd .;af;ah
.tf,iu ms<sld jeks ksoka.; frda
ug we;s fkdlf,ah
@kuq;a wm foúhka yg ia;=;s l,do
ljryqo ;ud úm;lg m;aù m%d¾:kd
l, úg ms<s;=re ,ndfokafka
.s,syqKq;ek;a;d thska
uqojd.kafkao wm yg lror meñKs
l< th
bj;a lrkafka ljryqo
Tyq w,a,dyqh'