You are on page 1of 104

சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫صفة حجة النبي صلى اهلل عليه وسلمم‬


‫باللغة التاميلي ة‬
‫جمع وترتيبب‬
‫محمد ابراهيم كلندر لبيي‬

நபி வழியில் நம் ஹஜ்


தொதொதொகுப்பு
K.L.M. இப்றாறாஹீம் மதனி

Co-Operative Office for Call & Guidance,


Sanayiya, Phase 1,
P.O. Box: 32628, Jeddah 21438
Tel.: 6369549, Fax: 6365051

1
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

உள்ளேளே!
1. முன்னுரைரை 4

2. உம்ராராச் செசெய்யும் முறைறை 7

3. ஹஜ் செசெய்யும் முறைறை 18

4. இஹ்ராராம் அணிந்தவர் 36
தவிர்க்க வேவேண்டியவைவைகள்

5. ஆண்கள் மீது மாமாத்திரம் 37


விலக்கப்பட்டவைவைகள்

6. பெபெண்கள் மீது மாமாத்திரம் 37


விலக்கப்பட்டவைவைகள்

7. ஹஜ்ஜுஜுடைடைய அர்காகானுகள் 38

8. ஹஜ்ஜுஜுடைடைய வாவாஜிபுகள் 38

9. ஹாஹாஜிகளுக்கு நிகழும் தவறுகள் 40

10. இஹ்ராராமில் நிகழும் தவறுகள் 40

11. தவாவாஃப் செசெய்யும் போபோபோது நிகழும் 41


தவறுகள்

2
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

12. ஸஃயி செசெய்யும் போபோபோது நிகழும் 45


தவறுகள்

13. அரஃபாபாவில் நிகழும் தவறுகள் 47

14. முஸ்தலிபாபாவில் நிகழும் தவறுகள் 49

15. கல்லெலெறியும்போபோபோது நிகழும் தவறுகள் 50

16. தவாவாஃபுல் வதாதா செசெய்யும் போபோபோது 52


நிகழும் தவறுகள்

17. மஸ்ஜிதுன் நபிவிக்குச் செசெல்லும் 53


போபோபோது நிகழும் தவறுகள்

18. குர்ஆனிலிருந்து தேதேர்ந்தெதெடுக்கப்பட்ட 57


பிராரார்த்தனைனைகள்

19. ஹதீதிலிருந்து தேதேர்ந்தெதெடுக்கப்பட்ட 72


பிராரார்த்தனைனைகள்

3
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

பிஸ்மில்லாலாஹிர்ரஹ்மாமானிர்ரஹீம்

முன்னுரைரை
மதிப்பிற்குரிய அல்லாலாஹ்வின்
விருந்தினர்களேளே!

அஸ்ஸலாலாமு அலைலைக்கும் வரஹ்மதுல்லாலாஹி


வபரகாகாத்துஹுஹு

எல்லாலாப்புகழும் ஏக வல்லவனானாகிய
அல்லாலாஹ் ஒருவனுக்கேகே! அவனுடைடைய
அன்பும் அருளும் உலகத்தாதாருக்கு
அருட்கொகொகொடைடையாயாக அனுப்பப்பட்ட நம்
உயிரிலும் மேமேலாலான அல்லாலாஹ்வின் தூதர்
முஹம்மது ஸல்லல்லாலாஹுஹு அலைலைஹி
வஸல்லம் அவர்களின் மீதும் அவர்களின்
குடும்பத்தாதார், தோதோதோழர்கள், அவர்களைளைப் பின்
தொதொதொடந்த தாதாபியீன்கள், நல்லடியாயார்கள்
அனைனைவர் மீதும் என்றெறென்றும் நிலவட்டுமாமாக!

''ஏற்றுக் கொகொகொள்ளப்பட்ட ஹஜ்ஜின் கூலி


சுவர்க்கத்தைதைத் தவிர வேவேறில்லைலை'' என நபி
(ஸல்) அவர்கள் கூறினானார்கள். இன்ஷாஷா
அல்லாலாஹ் அத்தகைகைய பாபாக்கியவாவான்களாளாக

4
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

நீங்களும் ஆகப்போபோபோகின்றவர்கள், ஹஜ்ஜுஜு


ஏற்றுக்கொகொகொள்ளப்படுவதற்கு இரண்டு
நிபந்தனைனைகளைளை பரிபூரணப்படுத்தியேயே ஆக
வேவேண்டும். முதலாலாவது இக்லாலாஸ்
(அல்லாலாஹ்விற்காகாக ஹஜ்ஜைஜை நிறைறைவேவேற்றுவது)
இரண்டாடாவது நபி(ஸல்) அவர்கள் செசெய்ததைதைப்
போபோபோன்றேறே ஹஜ்ஜைஜை நிறைறைவேவேற்றுவது.
ஹஜ்ஜைஜைப்பற்றிய சரியாயான தெதெளிவு
இல்லாலாததினானால் இன்று பல ஹாஹாஜிகள் ஹஜ்
கிரியையைகளைளை தவறாறான முறைறையில்
செசெய்கின்றாறார்கள். நபி(ஸல்) அவர்கள் செசெய்த
ஹஜ்ஜைஜை சுருங்கச் சொசொசொல்லி
விளங்கவைவைப்பதினானால் இத்தவறுகளைளை
நீக்கலாலாம் என்ற நன்னோனோனோக்கோகோகோடு இச்சிறு
புத்தகம் வெவெளியிடப்பட்டுள்ளது.

என்னிடமிருந்து உங்களின் ஹஜ்


கடமைமைகளைளை எடுத்துக் கொகொகொள்ளுங்கள்
சிலநேநேரம், இந்த வருடத்திற்கு பின் நாநான்
உங்களைளை பாபார்க்காகாமல் இருக்கலாலாம் என நபி
(ஸல்) அவர்கள் கூறினானார்கள். (சுனனுல்
குப்ராரா லில்பைபைஹகி) ஆகவேவே, இதைதைப்படித்து
நபி(ஸல்) அவர்கள் செசெய்த ஹஜ்ஜைஜைப்
போபோபோன்றேறே நீங்களும் செசெய்யுங்கள். அல்லாலாஹ்

5
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

நமது ஹஜ்ஜைஜை ஏற்று ''அன்று பிறந்த


பாபாலகனைனை'' போபோபோன்றும் ஏற்றுக்கொகொகொள்ளப்பட்ட
ஹஜ்ஜின் கூலியாயாகிய சுவர்க்கத்தைதைப்
பெபெற்றவர்களாளாகவும் நம் தாதாயகம் திரும்ப
வாவாய்ப்பளிப்பாபானானாக!

குறிப்பு: ஹாஹாஜிகளுக்கு நிகழும் தவறுகளும்


குர்ஆன் ஹதீதிலிருந்து தேதேர்ந்தெதெடுக்கப்பட்ட
பிராரார்த்தனைனைகளும் இத்தொதொதொடரில்
இணைணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

K.L.M. இப்றாறாஹீம் மதனி

ஜித்தாதா 1.11.1430ஹி (20.10.2009)

————————

6
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

நபி வழியில் நம் ஹஜ்


உம்ராராச் செசெய்யும் முறைறை
உம்ராரா செசெய்வதற்கு முன் குளித்து
நறுமணம் பூசிக்கொகொகொண்டு இஹ்ராராம் உடைடையையை
அணிந்த பின் ''லப்பைபைக்க அல்லாலாஹுஹும்ம
உம்ரத்தன்'' என்று உரிய எல்லைலையிலிருந்து
(மீக்காகாத்திலிருந்து) நிய்யத்து வைவைத்துக்
கொகொகொண்டு மக்காகாவிற்குப் புறப்பட வேவேண்டும்.
(இலங்கைகை இந்தியாயாவிலிருந்து வருபவர்களின்
எல்லைலை யலம்லம்) இஹ்ராராம் அணியும்
எல்லைலைக்குள் வசிப்பவர்கள் அவர்கள்
வசிக்கும் இடத்திலிருந்தேதே இஹ்ராராம் உடைடை
அணிந்து நிய்யத்து வைவைத்துக் கொகொகொள்ள
வேவேண்டும். இஹ்ராராம் உடைடை என்பது
ஆண்களுக்கு இரண்டு தைதைக்கப்படாடாத
துணிகளைளை அணிவதாதாகும். ஒரு துணியையை
உடுத்திக்கொகொகொண்டு மற்ற துணியாயால் தன்
மேமேனியையை போபோபோர்த்திக் கொகொகொள்வதாதாகும்.
ஆண்களின் இஹ்ராராம் துணி வெவெள்ளைளை
நிறமாமாக இருப்பது சிறந்ததாதாகும். பெபெண்களுக்கு
தனி இஹ்ராராம் உடைடை கிடைடையாயாது. அவர்கள்
தங்களுடைடைய அங்கங்கள் மறைறையும் அளவிற்கு

7
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

இஸ்லாலாம் அனுமதித்த எந்த ஆடைடையையையும்


அணிந்து கொகொகொள்ளலாலாம். மக்காகா செசெல்லும்
வரைரை தல்பியாயா சொசொசொல்லிக் கொகொகொண்டு செசெல்வது
சுன்னத்தாதாகும்.

‫ َلَلَّب َّبَّبْي َكَكْي َالَال َكْيْيِرِرَشَش َك َلَكَكَل‬، ‫َلَّبَّبْيْيَكَك َاَا ل َّمُهُهَّلَّل َّم َلَل َّب َكَكْيْيَّبَّب‬ •
‫ َّنَّنِإِإ اْلْلَدَدْمْمَحَح اَوَو ِّنِّنل ِّنَةَةَمَمْعْع َكَلَل َكَوَوا َكَكْلْلُمُمْلْل‬، ‫َلَّبَّبب َكَكْيْي‬
‫َك‬ ‫َك َل َكَك‬ ‫ْيِرِرَشَشَالَال ْي َك‬
தமிழில்: லைலைப்பைபைக் அல்லாலாஹுஹும்ம
லைலைப்பைபைக் லப்பைபைக்க லாலா ஷரீக்க லக்க
லப்பைபைக் இன்னல் ஹம்த வன்னிஃமத லக
வல் முல்க் லாலா ஷரீக்க லக்.
ஹரத்திற்குள் நுழைழைவதற்கு முன்
தல்பியாயாவைவை நிறுத்திக் கொகொகொண்டு வலது காகாலைலை
முன் வைவைத்து பின் வரும் துஆவைவை ஓத
வேவேண்டும்.

‫َّصَالَالُةُة َوَوال َالَّسَّس َالُمُم َعَع َلَل ى ُسَرَر ُسِلِلْوْو ا ِهللِهلل‬ ‫ِبِبْسِمِمْس ا ِهللِهلل َوَوال َّص‬ •
.‫َك‬ ‫َب ِتِتِمِمْحْحَرَر َكَك‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل إْف َتَتْفْف ْحْح ْيِلِل ْي َأ َوَوْبْبْبَأ ا َب‬
8
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

தமிழில்: பிஸ்மில்லாலாஹ் வஸ்ஸலாலாத்து


வஸ்ஸலாலாமு அலாலா ரசூலில்லாலாஹ்
அல்லாலாஹுஹும்மஃப்தஹ்லி அப்வாவாப ரஹ்மத்திக.
ஹரத்திற்குள் நுழைழைந்ததும் முதலில்
தவாவாஃபைபை ஆரம்பிக்க வேவேண்டும். தவாவாஃப்
என்பது கஃபத்துல்லாலாவைவை ஏழு முறைறை
பரிபூரணமாமாகச் சுற்றி வருவதற்கு
சொசொசொல்லப்படும். தவாவாஃபுக்கு ஒழு
அவசியமாமாகும். தவாவாஃபைபை ஆரம்பிப்பதற்கு
முன் ஆண்கள் தங்களின் வலது தோதோதோள்
புயத்தைதை திறந்துவிட வேவேண்டும். அதாதாவது
மேமேனியையை போபோபோர்த்தியிருக்கும் துணியின்
நடுப்பகுதியையை வலது கக்கத்தின் கீழ் வைவைத்துக்
கொகொகொண்டு அத்துணியின் ஓரத்தைதை இடது
தோதோதோள் மீது போபோபோடுவதாதாகும். அதன் பின்
உம்ராராவிற்குரிய தவாவாஃபைபை
நிறைறைவேவேற்றுகின்றேறேன் என்ற நிய்யத்தோதோதோடு
ஹஜருல் அஸ்வத் கல் பொபொபொருத்தப்பட்டிருக்கும்
மூலைலையிலிருந்து உம்ராராவின் தவாவாஃபைபை
ஆரம்பிக்க வேவேண்டும். தவாவாஃபைபை
ஆரம்பிக்கும் போபோபோது நாநான்கு முறைறைகளில்
ஒன்றைறைக் கொகொகொண்டு ஆரம்பிக்கலாலாம்.
1. முடியுமாமாக இருந்தாதால் ஹஜருல்

9
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

அஸ்வத் கல்லைலை முத்தமிடுவது.


2. அதற்கு முடியாயாவிட்டாடால் கைகையினானால்
ஹஜருல் அஸ்வத் கல்லைலை தொதொதொட்டு கைகையையை
முத்தமிடுவது.
3. அதற்கும் முடியாயாவிட்டாடால் ஹஜருல்
அஸ்வத் கல்லைலை தடிபோபோபோன்றதாதால் தொதொதொட்டு
அதைதை முத்தமிடுவது.
4. அதற்கும் முடியாயாவிட்டாடால் ஹஜருல்
அஸ்வத் கல்லுக்கு நேநேராராக நின்று தன் வலது
கைகையையை மட்டும் அதன்பக்கம் உயர்த்திக்காகாட்டி
'அல்லாலாஹுஹுஅக்பர்' என்று சொசொசொல்வது.
இம்முறைறையில் கைகையையை முத்தமிடக்கூடாடாது.
இந்நாநான்கில் முடியுமாமான ஒன்றைறைச்
செசெய்துவிட்டு தவாவாஃபைபை ஆரம்பிக்க
வேவேண்டும். ஹஜருல் அஸ்வத் கல்லைலை
முத்தமிட வேவேண்டுமெமென்பதற்காகாக மற்றவர்களைளை
இடித்துக் கொகொகொண்டு செசெல்வதைதை ஹாஹாஜிகள்
தவிர்த்துக்கொகொகொள்ள வேவேண்டும். ஹஜருல்
அஸ்வத் கல்லைலை முத்தமிடுவது சுன்னத்தாதாகும்.
மற்றவர்களுக்கு தொதொதொல்லைலை கொகொகொடுப்பது
ஹராராமாமாகும். ஹராராமாமான செசெயலைலைச் செசெய்து
சுன்னத்தைதை நிறைறைவேவேற்ற வேவேண்டுமாமா?
குறிப்பாபாக பெபெண்கள் இதைதை கவனத்தில்

10
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

கொகொகொள்ள வேவேண்டும்.
கஃபத்துல்லாலாவோவோவோடு சேசேர்ந்து ஓர்
அரைரைவட்டம் இருக்கின்றது அதைதையும் சேசேர்த்து
தவாவாஃப் செசெய்ய வேவேண்டும். காகாரணம்
அதுவும் கஃபத்துல்லாலாவின் எல்லைலைதாதான்.
ருக்னுல் யமாமானியையை (ஹஜருல் அஸ்வத் கல்
மூலைலைக்கு முன்னுள்ள மூலைலையையை) தொதொதொட
வாவாய்ப்புக் கிடைடைத்தாதால் தொதொதொட்டுக்கொகொகொள்ளலாலாம்.
அதைதை முத்தமிடுவதோதோதோ அல்லது தொதொதொட்டு
கைகையையை முத்தமிடுவதோதோதோ அல்லது தொதொதொட
வாவாய்ப்புக் கிடைடைக்காகாத நேநேரத்தில் அதன்
பக்கம் கைகையையை உயர்த்திக் காகாட்டி அல்லாலாஹுஹு
அக்பர் என்று கூறுவதோதோதோ நபிவழியல்ல.
முந்திய மூன்று சுற்றுக்களிலும் ''ரம்ல்'' செசெய்வது
சுன்னத்தாதாகும். ''ரம்ல்'' என்பது தனது இரு
தோதோதோள் புஜங்களைளையும் அசைசைத்துக் கொகொகொண்டு,
காகால் எட்டுக்களைளை கிட்ட வைவைத்து வேவேகமாமாக
நடப்பதற்குச் சொசொசொல்லப்படும். மற்ற நாநான்கு
சுற்றுக்களைளையும் சாசாதாதாரண நடைடையில் நடக்க
வேவேண்டும். ''ரம்ல்'' செசெய்வது ஆண்களுக்கு
மாமாத்திரம்தாதான் சுன்னத்தாதாகும்.
பெபெண்களுக்கல்ல.
ஒவ்வொவொவொரு சுற்றுக்களுக்கும் மத்தியில்

11
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

குறிப்பிட்ட துஆக்கள் எதுவும் இல்லைலை,


விரும்பிய துஆக்களைளைக் கேகேட்கலாலாம். தஸ்பீஹ்,
திக்ர் செசெய்தல், குர்ஆன் ஓதுதல், துஆ
செசெய்தல் போபோபோன்றவைவைகளைளை செசெய்து
கொகொகொள்ளலாலாம். ருக்னுல் யமாமானியிலிருந்து
ஹஜருல் அஸ்வத் கல்பொபொபொருத்தப்பட்டிருக்கும்
மூலைலை வரைரையுள்ள இடத்தில்

‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا آِتَنَنِت ا ِفِفي الُّدُّدْن َيَيْنْن ا ًةَنَنَسَسَحَح ًة ِفِفَوَو ي اآلِخِةِةَرَرِخ ًةًةَنَنَسَسَحَح‬ •
‫َوَوِقَنَنِق ا َعَعَذَذا َب‬
‫َب الَّنَّنا ِرِر‬
தமிழில்: 'ரப்பனானா ஆத்தினானா ஃபித்துன்யாயா
ஹஸனத்தன் வஃபில் ஆகிரத்தி ஹஸனத்தன்
வகினானா அதாதாபன்னானார்' என்ற துஆவைவை (அபூ
தாதாவூத், ஹாஹாகிம்) ஓதுவது சுன்னத்தாதாகும்.
ஒவ்வொவொவொரு சுற்றைறை ஆரம்பிக்கும் போபோபோதும்
ஹஜருல் அஸ்வத் கல்லுக்கு நேநேராராக
வரும்போபோபோது தக்பீர் (அல்லாலாஹுஹுஅக்பர் என்று)
கூறுவது சுன்னத்தாதாகும். தவாவாஃப் செசெய்து
முடிந்ததும் திறந்த வலது தோதோதோள்புயத்தைதை
மூடிக்கொகொகொள்ள வேவேண்டும். பின்பு மகாகாமு
இப்றாறாஹிமுக்குப் பின் செசென்று தவாவாஃபுடைடைய
சுன்னத் இரு ரக்ஆத்துகளைளை தொதொதொழ

12
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

வேவேண்டும். முதல் ரக்ஆத்தில் சூரத்துல்


பாபாத்திஹாஹாவுக்குப்பின் சூரத்துல் காகாஃபிரூனும்
(குல் யாயா அய்யுஹல் காகாஃபிரூன்),
இரண்டாடாவது ரக்ஆத்தில் சூரத்துல்
பாபாத்திஹாஹாவுக்குப்பின் சூரத்துல் இக்லாலாஸைஸையும்
(குல்ஹுஹுவல்லாலாஹுஹு அஹது) ஓதுவது
சுன்னத்தாதாகும். மகாகாமு இபுறாறாஹிமுக்குப்பின்
இட நெநெருக்கடியாயாக இருந்தாதால் ஹரத்தினுள்
எங்கும் தொதொதொழுதுகொகொகொள்ளலாலாம்.

ஸஃயி
ஸஃயி என்பது ஸஃபாபா, மர்வாவா
மலைலைகளுக்கு மத்தியில் ஏழு சுற்றுக்கள்
சுற்றுவதாதாகும். தவாவாஃப் முடிந்த பின் ஸஃயி
செசெய்வதற்காகாக ஸஃபாபா மலைலைக்குச்
செசெல்லவேவேண்டும். ஸஃபாபா மலைலைக்கு செசெல்லும்
போபோபோது (ஸஃபாபா மலைலை மீது அல்ல)

‫َّنَّنِإِإ الَّصَفَفَّص ا َوَوا َةَةَوَوْرْرَمَمْلْل ِمِمْنْن َعَعَشَش اِئ ِرِرِئ ال ِهِهَّلَّل ْنْنَمَمَفَف َّجَّجَحَح‬ •
‫َح ِهِهْيْيَلَلَعَع ْنْنَأَأ َّوَّوَّطَّطَيَي َف َف‬
‫َت َأ ْوْوَأ ا َرَرَمَمَتَتْعْع َفَفَالَال ُجَنَنُج ا َح‬ ‫ا ْيَبَبَبْلْل ْي َت‬
‫َمَمِهِهِبِب ا َمَمَوَو ْنْن َّوَّوَطَطَتَت َعَع ْيْيَخَخْي ًرًرا َفَفِإَّنَّنِإ ال َهَهَّلَّل َشَش اٌرِكِك ٌر َعَع ِل ِليٌمٌم‬
13
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

)851:2(
என்னும் ஆயத்தைதை நபி(ஸல்) அவர்கள்
ஓதிவிட்டு அல்லாலாஹ் எதைதைக்கொகொகொண்டு
ஆரம்பித்தாதானோனோனோ அதைதைக் கொகொகொண்டு நாநாமும்
ஆரம்பிப்போபோபோம் என்று சொசொசொல்லி ஸஃபாபா மலைலை
மீது கஃபத்துல்லாலாவைவை பாபார்க்கும் அளவிற்கு
ஏறி கிப்லாலாவைவை முன்னோனோனோக்கி அல்லாலாஹ்வைவை
ஒருமைமைப்படுத்தி, பெபெருமைமைப்படுத்தி அவனைனைப்
புகழ்ந்து

‫ ُهُهَلَل ْاْا ل ُكُكْلْلُمُم‬، ‫َلِاِاَالَال َل َهَه َّالَّالِاِا ا ُهللُهلل َدَدْحْحَوَو ُهُه َكَكْيْيِرِرَشَشَالَال َل ُهُهَل‬ •
‫َلَوَوَلُهُه ا ُدُدْمْمَحَحْلْل ْيْيِيِيْحْحُيُي ُتُتْيْيِمِمُيُيَوَو َوَوُهُهَوَو َلَلَعَع ى ِّلِّلُكُك‬
‫ َزَزَجَجْنْنَأَأ‬، ‫ َلِاِاَالَال َلَهَه َّالَّالِاِا ا ُهللُهلل ُهُهَدَدْحْحَوَو‬. ‫ٍءٍءْيْيَشَش َق ٌرٌرٌرٌرٌرٌرٌرٌرٌرْيْيْيِدِدَق‬
.‫َب َدَدْحْحَوَو ُهُهُه‬ ‫ َمَمَزَزَهَهَوَو اَأل َزَزْحْحَأل ا َب‬،‫ َرَرَصَصَنَنَوَو َدَدْبْبَعَع ُهُه‬،‫َدَدْعْعَوَو ُهُه‬
தமிழில்: லாலாஇலாலாஹாஹா இல்லல்லாலாஹுஹு
வஹ்தஹுஹு லாலாஷரீக்க லஹுஹு, லஹுஹுல் முல்க்கு
வலஹுஹுல் ஹம்து யுஹ்யீ வயுமீத்து வஹுஹுவ
அலாலா குல்லி ஷைஷைய்யின் கதீர். லாலாஇலாலாஹாஹா
இல்லல்லாலாஹுஹு வஹ்தஹ், அன்ஜஸ வஃதஹ்,
வநஸர அப்தஹ், வஹஸமல் அஹ்சாசாப

14
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

வஹ்தஹ்.
என்னும் திக்ருகளைளை ஓதி இடைடையேயே
துஆக்களும் செசெய்தாதார்கள். இப்படி மூன்று
தடவைவைகள் செசெய்தாதார்கள். (அபூதாதாவூத்,
நஸாஸாயி, இப்னுமாமாஜாஜா, தாதாரமி, தப்ராரானி)
இந்த திக்ருகளைளை நாநாமும் ஓதி
இவைவைகளுக்கு இடைடையேயே துஆக்கள் செசெய்வதும்
சுன்னத்தாதாகும். ஆனானால் இன்று சிலர் ஸஃபாபா
மலைலையடியில் நின்று தொதொதொழுகைகைக்குத் தக்பீர்
கூறுவது போபோபோல் இரு கைகைகளைளையும்
கஃபத்துல்லாலாவின் பக்கம் உயர்த்திக்
காகாட்டிவிட்டுச் செசெல்கின்றாறார்கள். இது
சுன்னத்தாதான முறைறையல்ல. துஆவிற்கு
மாமாத்திரமேமே கைகையையை உயர்த்த வேவேண்டும்.
பின்பு ஸஃபாபா மலைலையிலிருந்து இறங்கி
மர்வாவாவைவை முன்னோனோனோக்கிச் செசெல்ல வேவேண்டும்.
மர்வாவா செசெல்லும் போபோபோது இரு பச்சைசை விளக்கு
பொபொபொருத்தப்பட்டுள்ளது. முதல் பச்சைசை விளக்கு
பொபொபொருத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து மறு பச்சைசை
விளக்கு பொபொபொருத்தப்பட்ட இடம் வரைரைக்கும்
சிறிது வேவேகமாமாக ஓட வேவேண்டும். அதன்பிறகு
சாசாதாதாரணமாமாக நடக்க வேவேண்டும். இப்படி
ஓடுவது ஆண்களுக்கு மட்டும்தாதான்

15
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

பெபெண்களுக்கல்ல. மர்வாவா மலைலையையை


அடைடைந்ததும் அதன்மீது ஏறி கிப்லாலாவைவை
முன்னோனோனோக்கி ஸஃபாபா மலைலையில் செசெய்தது
போபோபோன்றேறே செசெய்வது சுன்னத்தாதாகும். இத்தோதோதோடு
ஒரு சுற்று முடிவுறுகின்றது. பின்பு
மர்வாவாவிலிருந்து ஸஃபாபா வரைரைக்கும் செசெல்வது,
இங்கும் இரு பச்சைசை விளக்குகளுக்கு மத்தியில்
சற்று வேவேகமாமாக ஓடுவது சுன்னத்தாதாகும்.
ஸஃபாபா மலைலையையை அடைடைந்தாதால் இரண்டாடாவது
சுற்று முடிவுறுகிறது. இப்படி ஏழு சுற்றுக்கள்
சுற்ற வேவேண்டும். மர்வாவாவில்தாதான் கடைடைசிச்
சுற்று முடிவுறும். ஒவ்வொவொவொரு சுற்றுக்கும்
இடைடையில் தனிப்பட்ட பிராரார்த்தனைனைகள்
இல்லைலை. விரும்பிய பிராரார்த்தனைனைகள்,
திக்ருகள், குர்ஆன் போபோபோன்றவைவைகளைளை ஓதலாலாம்.
இப்படிப்பட்ட சிறப்பாபான இடங்களில்
மனமுருகி அல்லாலாஹ்விடத்தில்
பிராரார்த்தியுங்கள். தவாவாஃப் மற்றும் ஸஃயையை
கீழ்மாமாடியில் செசெய்ய முடியாயாவிட்டாடால்
மேமேல்மாமாடியில் செசெய்து கொகொகொள்ளலாலாம். ஸஃயின்
ஏழு சுற்றுக்களும் முடிவடைடைந்தபின் ஆண்கள்
மொமொமொட்டைடை அடித்துக் கொகொகொள்ள வேவேண்டும்,
இதுவேவே சிறந்த முறைறையாயாகும். மொமொமொட்டைடை
அடிக்காகாதவர்கள் முடியையை குறைறைத்துக் கொகொகொள்ள

16
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

வேவேண்டும். முடியையை குறைறைத்துக்


கொகொகொள்வதெதென்பது இரண்டு அல்லது மூன்று
இடங்களில் சில முடிகளைளை மட்டுமேமே
கத்தரிப்பது என்பதல்ல. மாமாறாறாக தலைலையில்
உள்ள எல்லாலா முடிகளும் கொகொகொஞ்ச
அளவிற்காகாவது கத்தரிக்கப்பட வேவேண்டும்.
இதுவேவே நபி வழியாயாகும். பெபெண்கள்
தங்களின் தலைலைமுடியின் நுனியில் விரல்
நுனியளவிற்கு வெவெட்டிக் கொகொகொள்ள வேவேண்டும்.
இதுவேவே அவர்களுக்கு சுன்னத்தாதான
முறைறையாயாகும். இத்துடன் உம்ராராவின் செசெயல்கள்
பரிபூரணமடைடைந்துவிட்டன. அல்லாலாஹ் நமது
அனைனைத்து நல் அமல்களைளையும் ஏற்றுக்
கொகொகொள்வாவானானாக!
குறிப்பு: தவாவாஃபிலும் ஸஃயிலும் ஏழு
சுற்றுக்களைளையும் ஒரேரே நேநேரத்தில் சுற்ற
முடியாயாதவர்கள் இடைடையில் களைளைப்பாபாறிவிட்டு
பின்பு மீதமுள்ள சுற்றுக்களைளைத் தொதொதொடருவதில்
தவறில்லைலை. இடைடைவெவெளி நீளமில்லாலாமலும்,
ஹரத்தைதைவிட்டும் வெவெளியாயாகாகாமலும் இருக்க
வேவேண்டும்.

17
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

ஹஜ் செசெய்யும் முறைறை


ஹஜ்ஜின் வகைகைகள் மூன்று
1. ஹஜ்ஜுஜுத் தமத்துஃ
2. ஹஜ்ஜுஜுல் கிராரான்
3. ஹஜ்ஜுஜுல் இஃப்ராராத்

ஹஜ்ஜுஜுத் தமத்துஃ
ஹஜ்ஜுஜுடைடைய மாமாதத்தில் (ஷவ்வாவால்,
துல்கஃதாதா, துல்ஹஜ்) ஹஜ்ஜிற்காகான உம்ராராவைவைச்
செசெய்து அதேதே வருடத்தில் ஹஜ்ஜைஜையும்
செசெய்வதற்குச் சொசொசொல்லப்படும். ஹஜ்ஜிற்குச்
செசெல்லும்போபோபோது குர்பாபானி கொகொகொடுக்கும்
பிராராணியையை தன்னுடன் கொகொகொண்டு
செசெல்லாலாதவர்களுக்கு இதுவேவே சிறந்த
முறைறையாயாகும். ஹஜ்ஜுஜு தமத்துஃ செசெய்பவர்
உம்ராராவைவை முடித்துவிட்டாடால், ஹஜ்ஜிற்காகாக
நிய்யத் வைவைக்கும் வரைரை, இஹ்ராராமினானால்
ஹராராமாமாக்கப்பட்டிருந்த அனைனைத்தும்
ஹலாலாலாலாகிவிடும். துல்ஹஜ் 8ம் நாநாள்
காகாலைலையில் அவர்கள் தங்கியிருக்கும் இடத்தில்
இருந்தேதே இஹ்ராராம் அணிந்து ஹஜ்ஜிற்கு

18
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

நிய்யத் (லப்பைபைக்க அல்லாலாஹுஹும்ம ஹஜ்ஜன்


என்று) வைவைத்துக் கொகொகொண்டு மினானாவிற்குச்
செசெல்ல வேவேண்டும்.

ஹஜ்ஜுஜுல் கிராரான்
ஹஜ்ஜுஜுடைடைய மாமாதத்தில் ஹஜ்ஜிற்கும்
உம்ராராவிற்கும் சேசேர்த்து ஒரேரே நிய்யத்து
(லப்பைபைக்க அல்லாலாஹுஹும்ம ஹஜ்ஜன்
வஉம்றதன் என்று) வைவைப்பது. யாயார் தன்னுடன்
குர்பாபானிக்குரிய பிராராணியையை கொகொகொண்டு
செசெல்கின்றாறார்களோளோளோ, அவர்களுக்கு இதுவேவே
சிறந்த முறைறையாயாகும். இந்த முறைறையில்தாதான் நபி
(ஸல்) அவர்கள் ஹஜ் செசெய்தாதார்கள்.

ஹஜ்ஜுஜுல் இஃப்ராராத்
ஹஜ்ஜுஜுடைடைய மாமாதத்தில் ஹஜ்ஜிற்கு மட்டும்
நிய்யத்து (லப்பைபைக்க அல்லாலாஹுஹும்ம ஹஜ்ஜன்
என்று) வைவைப்பது, யாயார் ஹஜ் கிராரான் மற்றும்
இஃப்ராராத் முறைறையில் ஹஜ் செசெய்கின்றாறார்களோளோளோ,
அவர்கள் மக்காகா வந்ததும் தவாவாஃப் செசெய்ய
வேவேண்டும். இதற்கு தவாவாபுல் குதூம் என்று
சொசொசொல்லப்படும். இவ்விரு வகைகையில் ஹஜ்
செசெய்பவர்கள் தவாவாபுல் குதூமுக்குப் பின்

19
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

ஸஃயி செசெய்தாதால் 10ம் நாநாள் தவாவாபுல்


இஃபாபாலாலாவுக்குப் பின் ஸஃயி
செசெய்யத்தேதேவைவையில்லைலை. இப்போபோபோது ஸஃயி
செசெய்யாயாதவர்கள் 10ம் நாநாள் தவாவாபுல்
இஃபாபாலாலாவுக்குப்பின் ஸஃயி செசெய்தேதே
ஆகவேவேண்டும். இவர்கள் துல் ஹஜ் மாமாதத்தின்
8ம் நாநாள் வரைரை மக்காகாவிலேலே
தங்கியிருப்பாபார்கள். துல் ஹஜ் பிறைறை 8ம் நாநாள்
காகாலைலை மினானாவிற்குச் செசெல்ல வேவேண்டும்.
இவ்விரு வகைகையிலும் ஹஜ்ஜைஜை
நிறைறைவேவேற்றுபவர்கள், துல் ஹஜ் மாமாதம் 10ம்
நாநாள் ஜம்ரத்துல் அகபாபாவிற்கு கல்லெலெறிந்து,
முடி எடுக்கும் வரைரை, இஹ்ராராம் ஆடைடையையை
கழற்றாறாமல், இஹ்ராராத்தில் தவிர்க்கப்பட
வேவேண்டியவைவைகளைளை, பேபேணி நடக்க வேவேண்டும்.

துல்ஹஜ் பிறைறை 8ம் நாநாள்


மேமேலேலே கூறப்பட்ட மூன்று முறைறைகளில்
ஹஜ் செசெய்பவர்களும் துல்ஹஜ் பிறைறை 8ம்
நாநாள் மினானாவிற்குச் செசெல்ல வேவேண்டும்.
தமத்துஆன முறைறையில் ஹஜ் செசெய்பவர்கள்
மட்டும் குளித்து, நறுமணம் பூசி, இஹ்ராராம்
உடைடை அணிந்து தாதான் தங்கியிருக்கும்
இடத்திலிருந்தேதே ''லப்பைபைக்க அல்லாலாஹுஹும்ம

20
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

ஹஜ்ஜன்'' என்று நிய்யத்து வைவைத்துக் கொகொகொண்டு


மினானா செசெல்ல வேவேண்டும். மினானாவில் லுஹர்,
அஸர், மஃரிப், இஷாஷா, ஸுஸுப்ஹுஹுத்
தொதொதொழுகைகைகளைளை உரிய நேநேரத்தில் தொதொதொழ
வேவேண்டும். நாநான்கு ரக்ஆத்துத் தொதொதொழுகைகைகளைளை
இரண்டாடாக சுருக்கித் தொதொதொழவேவேண்டும். நபி
(ஸல்) அவர்களும் நாநான்கு ரக்ஆத்துத்
தொதொதொழுகைகைகளைளை இரண்டு ரக்ஆத்துக்களாளாக
சுருக்கித்தாதான் தொதொதொழுதாதார்கள்.
தொதொதொழுகைகையல்லாலாத மற்ற நேநேரங்களைளை
வீணாணாக்காகாமல் வணக்கங்களில் ஈடுபட
வேவேண்டும்.

துல்ஹஜ் பிறைறை 9ம் நாநாள்


துல்ஹஜ் பிறைறை ஒன்பதாதாம் நாநாள் சூரியன்
உதித்தபின் அரஃபாபா செசெல்ல வேவேண்டும்.
அரஃபாபா செசென்றதும் அரஃபாபா எல்லைலையையை
உறுதிப் படுத்தியபின் மஃரிப் தொதொதொழுகைகையின்
நேநேரம் வரும் வரைரை அங்கேகேயேயே தங்கி
இருப்பது அவசியமாமாகும். லுஹருடைடைய நேநேரம்
வந்ததும் பாபாங்கும், இகாகாமத்தும் கூறி லுஹரைரை
இரண்டு ரக்ஆத்தாதாக சுருக்கித் தொதொதொழ
வேவேண்டும். லுஹர் தொதொதொழுகைகை முடிந்ததும்
இகாகாமத் கூறி அஸர் தொதொதொழுகைகையையையும்

21
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

இரண்டு ரக்ஆத்தாதாக சுருக்கி லுஹருடன்


சேசேர்த்து, (முற்படுத்தித்) தொதொதொழ வேவேண்டும்.
முன் பின் சுன்னத்துக்கள் இல்லைலை. தொதொதொழுகைகை
முடிந்ததும் ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து
வணக்கத்தில் ஈடுபடவேவேண்டும்.
அரஃபாபாவுடைடைய தினம், மிக சிறப்பாபான
தினமாமாகும். ஹஜ் என்றாறால் அரஃபாபாவில்
தங்குவதுதாதான் என நபி(ஸல்) அவர்கள்
கூறினானார்கள். (ஆதாதாரம்: ஹாஹாகிம்).
ஹாஹாஜிகளின் இத்தியாயாகத்தைதைப் பாபார்த்து
மலக்குகளிடம் அல்லாலாஹ் பெபெருமைமைப்படும்
நாநாளாளாகும். ஆகவேவே, அங்குமிங்கும் அலைலைந்து
திரியாயாமல் உருக்கமாமான முறைறையில் உங்களின்
ஈருலக வெவெற்றிக்காகாகவும், உலக
முஸ்லிம்களுக்காகாகவும் அல்லாலாஹ்விடம்
பிராரார்த்தனைனை செசெய்யுங்கள். அந்நாநாளில்
செசெய்யும் வணக்கங்களில் மிக மேமேலாலானது
துஆச் செசெய்வதாதாகும். துஆவில் சிறந்தது
அரஃபாபா நாநாளில் கேகேட்கும் துஆவாவாகும் என
நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினானார்கள். (திர்மிதி)
நபி(ஸல்) அவர்கள் (தொதொதொழுகைகையையை
முடித்து விட்டு) அரஃபாபா மலைலையடிவாவாரத்தில்
நின்றவர்களாளாக, கிப்லாலாவைவை முன்னோனோனோக்கி

22
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

சூரியன் மறைறையும் வரைரை துஆச்செசெய்தாதார்கள்.


(முஸ்லிம்) அந்நாநாளில் செசெய்யும் திக்ருகளில்
மிகச் சிறந்தது பின்வரும் திக்ராராகும். நாநானும்
எனக்கு முன் வந்த நபிமாமார்களும்
கூறியவைவையில் மிகச் சிறந்தது

‫ ُهُهَلَل ا ُكُكْلْلُمُمْلْل‬، ‫َك َلُهُه‬ ‫ال َلِاِاَل َهَه َّالَّالِإِإ ا ُهللُهلل َدَدْحْحَوَو ُهُه ْيِرِرَشَشَالَال ْي َك‬ •
.‫َلَوَوَل ُهُه ا ُدُدْمْمَحَحْلْل َوَوُهُهَوَو َلَعَع َلى ِّلِّلُكُك ْيَشَش ْي ٍءٍء ْيْيِدِدَقَقْي ٌرٌرٌر‬
தமிழில்: லாலாஇலாலாஹாஹா இல்லல்லாலாஹுஹு
வஹ்தஹுஹு லாலாஷரீக்க லஹுஹு, லஹுஹுல் முல்கு
வலஹுஹுல் ஹம்து வஹுஹுவ அலாலா குல்லி
ஷைஷைய்யின் கதீர் என நபி(ஸல்) அவர்கள்
கூறினானார்கள். (திர்மிதி) அரஃபாபாவுடைடைய
எல்லைலைக்குள் எங்கும் தங்கி இருக்கலாலாம்.
ஜபலுர் ரஹ்மாமாவிற்குப் செசென்று அங்கிருந்து
பிராரார்த்தனைனை செசெய்யவேவேண்டும் என்று
நினைனைத்து, பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில்
அங்கு செசென்று அன்றைறைய நாநாளைளையேயே
வீணாணாக்கிவிடாடாமல் கிடைடைத்த இடத்தில்
அமர்ந்து, ஒவ்வொவொவொரு நொநொநொடிப்பொபொபொழுதிலும்
முடியுமாமான அமல்களைளைச் செசெய்யுங்கள். நபி
(ஸல்) அவர்கள் ஜபலுர்ரஹ்மாமா மலைலைமீது

23
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

ஏறவில்லைலை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ''நாநான்


இந்த இடத்தில்தாதான் தங்கினேனேன், அரஃபாபாவின்
எல்லைலைக்குள் எங்கும் தங்கலாலாம்'' என நபி
(ஸல்) அவர்கள் கூறினானார்கள் (அபூதாதாவூத்,
அஹ்மத்)
அரஃபாபாவின் எல்லைலைக்குள் எங்கு
தங்கினானாலும் ஒரேரே நன்மைமைதாதான் என்று நபி
(ஸல்) அவர்களேளே கூறியிருக்கும் போபோபோது
எதற்காகாக ஜபலுர்ரஹ்மாமாவிற்குச் செசெல்ல
வேவேண்டும்? ஹாஹாஜிகள் இதைதை கவனத்தில்
கொகொகொள்வது அவசியமாமாகும்.
குறிப்பு: யாயார் அரஃபாபா எல்லைலைக்கு
வெவெளியில் தங்கி இருக்கின்றாறாரோரோரோ,
அவருடைடைய ஹஜ்ஜுஜு ஏற்றுக்கொகொகொள்ளப்படாடாது.
இன்னும் அரஃபாபா தினத்தன்று ஹாஹாஜிகள்
நோநோநோன்பு நோநோநோற்கக்கூடாடாது.

முஸ்தலிஃபாபாவில் இரவில்
தங்குவது
ஒன்பதாதாம் நாநாளின் சூரியன் மறைறைந்ததும்
தல்பியாயா கூறியவர்களாளாக அமைமைதியாயான
முறைறையில் முஸ்தலிஃபாபா செசெல்ல வேவேண்டும்.

24
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

முஸ்தலிஃபாபா செசென்றதும் ஓர் பாபாங்கு இரண்டு


இகாகாமத்தில் மஃரிபைபையும் இஷாஷாவைவையும்
சேசேர்த்து இஷாஷாவைவை இரண்டு ரகஆத்தாதாக
சுருக்கித் தொதொதொழ வேவேண்டும். முன் பின்
சுன்னத்துக்கள் இல்லைலை. சுப்ஹுஹுவரைரை அங்கு
தங்குவது அவசியமாமாகும்.

முஸ்தலிஃபாபாவிற்குள் எங்கும்
தங்கலாலாம்
நாநான் இங்குதாதான் தங்கினேனேன்,
முஸ்தலிஃபாபாவிற்குள் எங்கும் தங்கலாலாம் என
நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினானார்கள். (முஸ்லிம்)
நோநோநோயாயாளிகள் நடு இரவிற்குப்பின்
அவர்கள் விரும்பினானால் மினானா செசெல்லலாலாம்.
நபி(ஸல்) அவர்கள் இதைதை
அனுமதித்துள்ளாளார்கள்.
சுப்ஹுஹுடைடைய நேநேரம் வந்ததும் சுப்ஹுஹுத்
தொதொதொழுகைகையையை தொதொதொழுதுவிட்டு சூரியனின்
மஞ்சள் நிறம் வரும் வரைரை அல்லாலாஹ்வைவை,
போபோபோற்றிப்புகழ்ந்து அவனைனைப்
பெபெருமைமைப்படுத்தக்கூடிய திக்ருகளைளைக்
கூறுவதும் கிப்லாலாவைவை முன்னோனோனோக்கி துஆச்

25
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

செசெய்வதும் சுன்னத்தாதாகும்.
நபி(ஸல்) அவர்கள் மஷ்அருல் ஹராராம்
என்னும் மலைலைமீது ஏறி, கிப்லாலாவைவை
முன்னோனோனோக்கி சூரியனின் மஞ்சள் நிறம்
வரும் வரைரை நின்ற நிலைலையில் பிராரார்த்தனைனை
செசெய்தாதார்கள். (அபூதாதாவூத்)
இன்னும் ஓர் அறிவிப்பில்: அல்லாலாஹ்வைவைப்
போபோபோற்றிப்புகழ்ந்து அல்லாலாஹுஹுவைவைப்
பெபெருமைமைப்படுத்தி, ஒருமைமைப்படுத்தும்
திக்ருகளைளை ஓதினானார்கள்.

துல் ஹஜ் பிறைறை 10ம் நாநாள்


சூரியன் உதயமாமாகுவதற்கு முன்
முஸ்தலிஃபாபாவிலிருந்து புறப்பட்டு தல்பியாயா
கூறியவர்களாளாக மினானா வர வேவேண்டும். 10ம்
நாநாள் மினானாவில் செசெய்யும் நாநான்கு அமல்கள்.
1. ஜம்ரத்துல் அகபாபாவிற்கு மாமாத்திரம்
ஏழு கற்களைளை வீசுவது.
2. குர்பாபானி கொகொகொடுப்பது.
3. முடி எடுப்பது.
4. தவாவாஃபுல் இஃபாபாலாலா செசெய்வது.

26
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

மேமேலேலே கூறப்பட்டதைதை வரிசைசைப்பிரகாகாரம்


செசெய்வதேதே சுன்னத்தாதாகும். ஒன்றைறைவிட
மற்றொறொறொன்றைறை முற்படுத்தியோயோயோ, பிற்படுத்தியோயோயோ
செசெய்தாதாலும் தவறில்லைலை.
மக்களின் பிரயோயோயோஜனத்திற்காகாக 10ம் நாநாள்
நபி(ஸல்) அவர்கள் மினானாவில்
அமர்ந்திருந்தாதார்கள். அப்போபோபோது ஒரு மனிதர்
வந்து, அல்லாலாஹ்வின் தூதரேரே! குர்பாபானி
கொகொகொடுப்பதற்கு முன் நாநான்
மொமொமொட்டைடையடித்துவிட்டேடேன் என்றாறார்,
பரவாவாயில்லைலை என நபி(ஸல்) அவர்கள்
கூறினானார்கள். இன்னுமொமொமொருவர் வந்து கல்
எறிவதற்கு முன் நாநான் குர்பாபானி
கொகொகொடுத்துவிட்டேடேன் என்றாறார், பரவாவாயில்லைலை
என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினானார்கள்.
அந்நாநாளில் ஒன்றைறை மற்றொறொறொன்றுக்கு முன்
செசெய்யப்பட்டுவிட்டது என்று கேகேட்கப்படும்
போபோபோதெதெல்லாலாம் பரவாவாயில்லைலை என்றேறே நபி
(ஸல்) அவர்கள் கூறினானார்கள். (இப்னு மாமாஜாஜா)

கல் எறிவது
பத்தாதாம் நாநாள் எறியும் கற்களைளை காகாலைலை
சூரிய உதயத்திலிருந்து ளுஹர் நேநேரத்திற்குள்

27
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

எறிய வேவேண்டும். இந்த நேநேரத்திற்குள் எறிய


முடியாயாதவர்கள் இதற்குப் பின்னும் எறியலாலாம்.
பத்தாதாம் நாநாள் ஒரு நபித்தோதோதோழர் நபி(ஸல்)
அவர்களிடம் வந்து, அல்லாலாஹ்வின் தூதரேரே!
மாமாலைலையாயான பின்புதாதான் நாநான் கல் எறிந்தேதேன்
என்றாறார், பரவாவாயில்லைலை என நபி(ஸல்)
அவர்கள் கூறினானார்கள். (புகாகாரி)
எறியும் கல்லின் அளவு சுண்டு விரலாலால்
வீசும் அளவிற்கு இருக்க வேவேண்டும். அதைதை
ஒவ்வொவொவொரு கற்களாளாக ''அல்லாலாஹுஹு அக்பர்''
என்று கூறிக் கொகொகொண்டு எறிய வேவேண்டும்.
ஏழு கற்களைளையும் ஒரேரே தடவைவையில்
எறியக்கூடாடாது.
''சுண்டு விரலாலால் வீசக்கூடிய கற்களைளைப்
போபோபோன்று ஏழு கற்களைளை நபி(ஸல்) அவர்கள்
வீசினானார்கள். ஒவ்வொவொவொரு கற்களைளை வீசும்
போபோபோதும் தக்பீர் கூறினானார்கள்'' என ஜாஜாபிர்
(ரலி) அவர்கள் அறிவிக்கின்றாறார்கள்.
(அபூதாதாவூத், பைபைஹகி)
கல் எறிவதற்கு முடியாயாத நோநோநோயாயாளி மற்றும்
பலவீனர்களின் கல்லைலை மற்றொறொறொருவர்
அவருக்குப் பகரமாமாக எறியலாலாம்.

28
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

எறியக்கூடியவர் அவ்வருடம் ஹஜ்ஜுஜு


செசெய்பவராராக இருக்க வேவேண்டும். அவர்
தன்னுடைடைய கல்லைலை எறிந்த பின்புதாதான்
மற்றவரின் கல்லைலை எறிய வேவேண்டும். தனக்கு
கல் எறிய சக்தி இருக்கும் போபோபோது பிறரைரை
எறியச் சொசொசொல்லக்கூடாடாது.

குர்பாபானி கொகொகொடுப்பது
தமத்துஃ மற்றும் கிராரான் முறைறைப்பிரகாகாரம்
ஹஜ் செசெய்பவர்கள் கல் எறிந்ததற்குப் பிறகு
குர்பாபானி கொகொகொடுக்க வேவேண்டும். அதாதாவது
ஒட்டகம், மாமாடு, ஆடு இவைவைகளில் ஒன்றைறை
அல்லாலாஹ்விற்காகாக அறுப்பது. ஏழு பேபேர்
சேசேர்ந்து ஓர் ஒட்டகத்தைதை அல்லது ஒரு
மாமாட்டைடை அறுக்கலாலாம். ஆடு கொகொகொடுப்பதாதாக
இருந்தாதால் ஒருவருக்கு ஒன்று வீதம் கொகொகொடுக்க
வேவேண்டும். இஃப்ராராத் முறைறையில் ஹஜ்
செசெய்தவருக்கு குர்பாபானி கொகொகொடுக்க வேவேண்டிய
அவசியமில்லைலை. குர்பாபானியையை மினானாவிலும்,
மக்காகாவின் எல்லைலைக்குள் (ஹரம் எல்லைலைக்குள்)
எங்கும் அறுக்கலாலாம். ஹரம் எல்லைலைக்கு
வெவெளியில் அறுக்கக்கூடாடாது.
''நாநான் இந்த இடத்தில்தாதான் குர்பாபானி

29
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

கொகொகொடுத்தேதேன். மினானாவில் எங்கும் குர்பாபானி


கொகொகொடுக்கலாலாம். மக்காகாவின் தெதெருக்கள் எல்லாலாம்
நடக்கும் பாபாதைதையும் குர்பாபானி கொகொகொடுக்கும்
இடமுமாமாகும்'' என நபி(ஸல்) அவர்கள்
கூறினானார்கள். (அஹ்மத், அபூதாதாவூத்)

குர்பாபானி இறைறைச்சியிலிருந்து
அதைதைக் கொகொகொடுத்தவரும்
உண்ணலாலாம்.
குர்பாபானி கொகொகொடுக்கும் இறைறைச்சியிலிருந்து
மினானாவுடைடைய மூன்று நாநாட்களைளை (பிறைறை
11,12,13) தவிர (வேவேறு நாநாட்களில்) நாநாங்கள்
உண்ணாணாமலிருந்தோதோதோம். நீங்களும் (அந்த
இறைறைச்சியையைச்) சாசாப்பிட்டு, சேசேமித்தும்
வைவைத்துக் கொகொகொள்ளுங்கள் என நபி(ஸல்)
அவர்கள் எங்களுக்கு அனுமதித்த போபோபோது
நாநாங்களும் சாசாப்பிட்டோடோடோம், சேசேமித்தும்
வைவைத்தோதோதோம். மதீனானாவிற்கும் அவ்விறைறைச்சியையை
கொகொகொண்டு செசெல்லும் அளவு எங்களிடம்
இருந்தது என ஜாஜாபிர்(ரலி) அவர்கள்
அறிவிக்கின்றாறார்கள். (அஹ்மத்)
குர்பாபானி கொகொகொடுப்பதற்கு வசதியற்றவர்

30
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

ஹஜ்ஜுஜுடைடைய நாநாட்களில் மூன்று


நோநோநோன்புகளும், ஊர் திரும்பிய பின் ஏழு
நோநோநோன்புகளும் நோநோநோற்க வேவேண்டும்.

தலைலை முடி எடுப்பது


குர்பாபானி கொகொகொடுத்த பின் தலைலை முடியையை
எடுக்க வேவேண்டும். (முடி எடுக்கும் முறைறை
முன்னானால் சொசொசொல்லப்பட்டுவிட்டது) முடியையை
எடுத்ததும் இஹ்ராராமிலிருந்து நீங்கிக்
கொகொகொள்ளலாலாம். அதாதாவது கணவன், மனைனைவி
தொதொதொடர்பைபைத்தவிர இஹ்ராராத்தினானால்
தடுக்கப்பட்டிருந்தவைவைகள் எல்லாலாம்
ஆகுமாமாகிவிடும். தவாவாபுல் இஃபாபாலாலாவைவைச்
(ஹஜ்ஜுஜுடைடைய தவாவாஃபைபை) செசெய்துவிட்டாடால்
கணவன் மனைனைவி உறவும் ஆகுமாமாகிவிடும்.

தவாவாபுல் இஃபாபாலாலா செசெய்வது


தலைலைமுடி எடுத்த பின் குளித்து மணம்பூசி
தனது வழமைமையாயான ஆடைடையையை அணிந்து
கொகொகொண்டு தவாவாபுல் இஃபாபாலாலா செசெய்வதற்காகாக
மக்காகா செசெல்ல வேவேண்டும். தமத்துஆன
முறைறையில் ஹஜ் செசெய்பவர்கள் தவாவாபுல்
இஃபாபாலாலாவைவை முடித்துவிட்டு ஹஜ்ஜிற்காகான

31
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

சஃயும் செசெய்ய வேவேண்டும். கிராரான் மற்றும்


இஃப்ராராதாதான முறைறையில் ஹஜ் செசெய்பவர்கள்
மக்காகா வந்தவுடன் செசெய்த தவாவாபுல்
குதூமுக்குப் பின் ஸஃயி செசெய்திருந்தாதால்
இப்போபோபோது தவாவாபுல் இஃபாபாலாலா மாமாத்திரம்
செசெய்தாதால் போபோபோதுமாமாகும். ஸஃயி செசெய்யத்
தேதேவைவையில்லைலை. தவாவாபுல் குதூமுக்குப் பின்
ஸஃயி செசெய்யவில்லைலையெயென்றாறால் இப்போபோபோது
(தவாவாபுல் இஃபாபாலாலாவுக்குப் பின்) ஸஃயி
செசெய்தேதே ஆக வேவேண்டும். தவாவாஃப் மற்றும்
சஃயையை முடித்ததும் மினானா செசென்று 11ம்
இரவில் மினானாவில் தங்குவது அவசியமாமாகும்..

துல் ஹஜ் பிறைறை 11ம் நாநாள்


11ம் நாநாள் ளுஹருடைடைய நேநேரம்
வந்ததிலிருந்து சூரியன் மறைறைவதற்கு முன்
மூன்று ஜம்ராராக்களுக்கும் முறைறையேயே ஏழு
கற்கள் வீதம் எறிய வேவேண்டும். முதலில்
சிறிய ஜம்ராராவிற்கும், இரண்டாடாவது நடு
ஜம்ராராவிற்கும், மூன்றாறாவது பெபெரிய
ஜம்ராராவிற்கும் எறிய வேவேண்டும். முதலாலாவது
ஜம்ராராவிற்கு கல் எறிந்த பின் சற்று முன்னானால்
செசென்று கிப்லாலாவைவை முன்னோனோனோக்கி துஆச்
செசெய்வது சிறந்ததாதாகும். இரண்டாடாவது

32
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

ஜம்ராராவிற்கு கல் எறிந்த பின்னும் சற்று


முன்னானால் செசென்று கிப்லாலாவைவை முன்னோனோனோக்கி
துஆச் செசெய்வது சிறந்ததாதாகும். மூன்றாறாவது
ஜம்ராராவிற்க்குப்பின் துஆச் செசெய்வதற்காகாக
நிற்கக்கூடாடாது.

துல் ஹஜ் பிறைறை 12ம் நாநாள்


12ம் இரவும் மினானாவில் தங்குவது
அவசியமாமாகும். 12ம் நாநாளும் 11ம் நாநாளைளைப்
போபோபோன்றேறே மூன்று ஜம்ராராக்களுக்கும் ளுஹர்
தொதொதொழுகைகையின் நேநேரத்திற்குப் பின் கல் எறிய
வேவேண்டும். 12ம் நாநாளோளோளோடு ஹஜ்ஜுஜுக்
கடமைமையையை முடித்துவிட்டுச் செசெல்ல
விரும்புபவர்கள் சூரியன் மறைறைவதற்கு முன்
மினானா எல்லைலையையை விட்டும் வெவெளியாயாகிவிட
வேவேண்டும். 13ம் நாநாளும் மினானாவில் தங்க
விரும்புபவர்கள் 13ம் இரவும் மினானாவில்
தங்கிவிட்டு 13ம் நாநாள் ளுஹர் நேநேரத்திற்க்குப்
பின் மூன்று ஜம்ராராக்களுக்கும் கல்
எறிந்துவிட்டு மக்காகா செசெல்ல வேவேண்டும். 8,
10, 11, 12, 13ம் நாநாட்களில் மினானாவில்
ஒவ்வொவொவொரு தொதொதொழுகைகைகளைளையும் உரிய
நேநேரத்தில் தொதொதொழ வேவேண்டும். நாநான்கு
ரக்அத்துத் தொதொதொழுகைகைகளைளை இரண்டு

33
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

ரக்அத்துக்களாளாக, சுருக்கித் தொதொதொழ வேவேண்டும்.


மாமாதவிடாடாய் மற்றும் பிரசவத் தீட்டு ஏற்பட்ட
பெபெண்கள் தவாவாஃப் மற்றும் தொதொதொழுகைகையையைத்
தவிர ஹஜ்ஜுஜுடைடைய மற்ற எல்லாலா
அமல்களைளையும் செசெய்யலாலாம். சுத்தமாமானதும்
விடுபட்ட தவாவாஃபைபை நிறைறைவேவேற்ற வேவேண்டும்.

தவாவாபுல் வதாதா
ஹஜ் கடமைமையையை முடித்துவிட்டு தன் வீடு
செசெல்ல விரும்புபவர்கள் கடைடைசியாயாகச் செசெய்யும்
அமல் தவாவாபுல் வதாதாவாவாகும். தவாவாபுல் வதாதா
என்பது கஃபத்துல்லாலாவிலிருந்து விடைடை
பெபெற்றுச் செசெல்லும் தவாவாபாபாகும். அதுவேவே ஹஜ்
செசெய்பவரின் கடைடைசி அமலாலாகும். தவாவாபுல்
இஃபாபாலாலாவைவை முடித்த ஒரு பெபெண்
மாமாதவிடாடாய் மற்றும் பிரசவ இரத்தத்தின்
காகாரணமாமாக தவாவாபுல் வதாதாவைவைச் செசெய்ய
முடியாயாவிட்டாடால் அப்பெபெண்ணிற்கு மாமாத்திரம்
தவாவாபுல் வதாதாவைவை விடுவதற்கு அனுமதி
உண்டு. மற்ற எல்லாலா ஹாஹாஜிகளும் அதைதை
நிறைறைவேவேற்றுவது அவசியமாமாகும்.
மக்காகாவிலுள்ள எல்லாலா வேவேலைலைகளைளையும்
முடித்துவிட்டு கடைடைசியாயாக தவாவாபுல்
வதாதாவைவைச் செசெய்ய வேவேண்டும். தவாவாபுல் வதாதா

34
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

முடிந்ததும் பயணத்தைதைத் தொதொதொடங்க வேவேண்டும்.


இத்துடன் ஹஜ் கடமைமை முடிவடைடைகின்றது.
சிலர் தவாவாபுல் வதாதாவைவை செசெய்து விட்டு
ஜம்ராராவிற்கு கல் எறிகின்றாறார்கள். இது
முற்றிலும் தவறாறாகும். அவர் மீண்டும் தவாவாபுல்
வதாதா செசெய்ய வேவேண்டும். இன்னும் சிலர்
தவாவாபுல் வதாதாவைவை முடித்துவிட்டுச் செசெல்லும்
போபோபோது கஃபாபாவைவை பாபார்த்துக் கொகொகொண்டேடே
பின்னோனோனோக்கி செசெல்கின்றாறார்கள், இதுவும்
தவறாறாகும். அல்லாலாஹ் நம் அனைனைவரின் ஹஜ்
கடமைமைகளைளையும் ஏற்று அன்று பிறந்த
பாபாலகனைனைப் போபோபோன்று தன் தாதாயகம் திரும்ப
நம் அனைனைவருக்கும் வாவாய்ப்பளிப்பாபானானாக!

————————

35
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

இஹ்ராராம் அணிந்தவர் தவிர்க்க


வேவேண்டியவைவைகள்
1. உடலிலுள்ள முடியையையோயோயோ,
நகங்களைளையோயோயோ எடுப்பது கூடாடாது.
2. உடல், ஆடைடைகள், உணவு,
குடிபாபானம் ஆகியவைவைகளில் மணம் பூசுவது
கூடாடாது.
3. பூமியிலுள்ள உயிர்ப்பிராராணிகளைளைக்
கொகொகொல்வது அல்லது வேவேட்டைடையாயாடுவது,
கூடாடாது.
4. இஹ்ராராமிலும், இஹ்ராராமில்லாலாத
நிலைலையிலும் ஹரமின் எல்லைலைக்குள் உள்ள
மரம் செசெடிகளைளை வெவெட்டுவது கூடாடாது.
5. தவறி விடப்பட்ட பொபொபொருட்களைளை
எடுப்பது கூடாடாது. ஆனானால் உரியவர்களிடம்
கொகொகொடுக்க முடியுமாமாக இருந்தாதால் மட்டும்
எடுக்கலாலாம்.
6. இஹ்ராராம் அணிந்தவர் திருமணம்
செசெய்யவோவோவோ, அல்லது முடித்து கொகொகொடுக்கவோவோவோ,
தனக்கோகோகோ அல்லது பிறருக்கோகோகோ திருமணம்

36
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

பேபேசவோவோவோ கூடாடாது. இன்னும் உடலுறவு


கொகொகொள்வதும், காகாம உணர்வோவோவோடு
கலந்துரைரையாயாடுவதும் கூடாடாது.
ஹஜ்ஜுஜுடைடைய நேநேரத்தில் உடலுறவு
கொகொகொண்டாடால் அந்த ஹஜ்ஜுஜு சேசேராராது. அதற்கு
குற்றப் பரிகாகாரமாமாக ஓர் ஒட்டகத்தைதை அறுத்து
மக்காகாவிலுள்ள ஏழைழைகளுக்கு கொகொகொடுப்பதுடன்
அடுத்த வருடம் மீண்டும் ஹஜ்ஜுஜு செசெய்ய
வேவேண்டும்.

ஆண்கள் மீது மாமாத்திரம்


விலக்கப்பட்டவைவைகள்
தலைலையையை, துணி போபோபோன்றவைவைகளாளால்
மறைறைப்பது, சட்டைடையையையோயோயோ அல்லது
தைதைக்கப்பட்ட எந்தவித உடைடைகளைளையோயோயோ
உடம்பில் எந்த இடத்திலாலாவது அணிவது
கூடாடாது.

பெபெண்கள் மீது மாமாத்திரம்


விலக்கப்பட்டவைவைகள்
இஹ்ராராமுடைடைய நிலைலையில் பெபெண்கள்
கைகையுறைறை அணிவது, முகத்தைதை புர்காகாவாவால்
மூடுவது கூடாடாது. ஆனானால் அன்னிய

37
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

ஆண்களுக்கு முன் இருக்கும் போபோபோது முகத்தைதை


மூடிக்கொகொகொள்ள வேவேண்டும்.

ஹஜ்ஜுஜுடைடைய அர்காகானுகள்
(கடமைமைகள்) இவைவைகளைளைச்
செசெய்யாயாமல் ஹஜ் நிறைறைவேவேறாறாது
1. நிய்யத் வைவைப்பதோதோதோடு இஹ்ராராம்
உடைடை அணிதல்.
2. அரஃபாபாவில் தங்குதல்.
3. தவாவாபுல் இஃபாபாலாலா செசெய்தல்.
4. ஸஃபாபா மர்வாவா மலைலைக்கு மத்தியில்
ஹஜ்ஜுஜுடைடைய ஸஃயி செசெய்தல்.

ஹஜ்ஜுஜுடைடைய வாவாஜிபுகள்
(அவசியமாமானவைவைகள்)
1. நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறிய
எல்லைலையிலிருந்து இஹ்ராராம் அணிதல்.
2. சூரியன் மறைறையும் வரைரை அரஃபாபாவில்
தங்கி இருத்தல்.
3. 10ம் இரவு முஸ்தலிஃபாபாவில்
தங்குதல்.

38
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

4. 10ம் நாநாள் காகாலைலையில் பெபெரிய


ஜம்ராராவிற்கு ஏழு கற்களும், 11, 12ம் நாநாட்கள்
மூன்று ஜம்ராராக்களுக்கும் முறைறையேயே ஏழேழேழு
கற்கள் வீதம் எறிதல். 13ம் நாநாள் மினானாவில்
தங்குபவர்கள் 13ம் நாநாளும் கல்லெலெறிய
வேவேண்டும்.
5. ஆண்கள் முடியையை மழிப்பது அல்லது
கத்தரிப்பது. பெபெண்கள் முடியின் நுனியில்
விரலின் நுனியளவு கத்தரிப்பது.
6. 11-12ம் நாநாள் இரவில் மினானாவில்
தங்குவது. (13ம் நாநாள் விரும்பியவர்கள்
மினானாவில் தங்கலாலாம். இந்த இரவு தங்குவது
அவசியமில்லைலை. ஆனானால் சிறந்தது.)

————————

39
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫ا طخأل اء التى تقع للحجاجج‬


ஹாஹாஜிகளுக்கு நிகழும் தவறுகள்
1. இஹ்ராராமில் நிகழும் தவறுகள்
1. ஹஜ் செசெய்பவர் தனக்கு கூறப்பட்ட
எல்லைலையையை கடந்து ஹஜ்ஜிற்காகாக அல்லது
உம்ராராவிற்காகாக நிய்யத்து வைவைப்பது தவறாறாகும்.
நிய்யத்து வைவைக்காகாமல் தனக்குரிய
எல்லைலையையை தாதாண்டி செசென்றவர் செசெய்ய
வேவேண்டியவைவைகள்
• தனக்குரிய எல்லைலையிலிருந்து
இஹ்ராராமிற்காகாக நிய்யத்து வைவைக்காகாதவர்
திரும்பவும் எல்லைலைக்குச் செசென்று நிய்யத்து
வைவைத்துக் கொகொகொண்டு வரவேவேண்டும். எல்லைலைக்கு
செசெல்ல முடியாயாதவர் அவர் செசெய்த
குற்றத்திற்குப் பரிகாகாரமாமாக ஒரு ஆட்டைடை
மக்காகாவில் அறுத்து அங்குள்ள ஏழைழைகளுக்கு
பங்கிட வேவேண்டும். தரைரை மாமார்க்கமாமாக அல்லது
கடல் மாமார்க்கமாமாக அல்லது ஆகாகாய
மாமார்க்கமாமாக வந்தாதாலும் மேமேற்கூறப்பட்டதைதையேயே
கடைடைப்பிடிக்க வேவேண்டும்.

40
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

• இஹ்ராராமிற்கு நிய்யத்து வைவைப்பதற்காகாக


குறிப்பிடப்பட்ட ஐந்து எல்லைலைகள்
(துல்ஹுஹுலைலைஃபாபா, ஜுஜுஹ்ஃபாபா, கர்னுல்
மனானாசில், யலம்லம், தாதாது இர்க்) வழியாயாக
செசெல்ல முடியாயாதவர் தாதான் மக்காகாவிற்கு
செசெல்லும் வழியில் முதலாலாவது எல்லைலைக்கு
நேநேராராகவுள்ள இடத்திலிருந்து நிய்யத்து வைவைக்க
வேவேண்டும்.

2. தவாவாஃப் செசெய்யும் போபோபோது


நிகழும் தவறுகள்
1. ஹஜருல் அஸ்வத் கல்
பொபொபொருத்தப்பட்ட இடத்தைதைத் தாதாண்டி தவாவாஃபைபை
ஆரம்பித்தல் தவறாறாகும். ஹஜருல் அஸ்வத்
கல்லிருந்தேதே தவாவாஃபைபை ஆரம்பிக்க வேவேண்டும்.
2. மக்காகாவிற்கு வந்தவுடன் செசெய்யும்
முதல் தவாவாஃபின் முதல் மூன்று சுற்றுக்களில்
மாமாத்திரம் (ஆண்கள் மட்டும்) ரம்ல் செசெய்வது
(தனது இரு தோதோதோள் புஜங்களைளையும் அசைசைத்துக்
கொகொகொண்டு காகால் எட்டுக்களைளை கிட்ட வைவைத்து
வேவேகமாமாக நடப்பது) சுன்னத்தாதாகும். எல்லாலா
சுற்றுக்களிலும் ரம்ல் செசெய்வது சுன்னத்தல்ல.
சிலர் எல்லாலா சுற்றுக்களிலும் ரம்ல்

41
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

செசெய்கின்றாறார்கள் இது தவறாறாகும்.


3. ரம்ல் செசெய்வதில் சில பெபெண்களும்
ஈடுபடுகின்றாறார்கள், இது தவறாறான
முறைறையாயாகும்.
4. ஹிஜ்ர் இஸ்மாமாயீல் என்று
சொசொசொல்லப்படும் கஃபாபாவுடன்
சேசேர்க்கப்பட்டிருக்கும் அரைரை
வட்டத்திற்குள்ளாளால் தவாவாஃப் செசெய்தல்
தவறாறாகும். அப்படிச் செசெய்பவரின் அந்த சுற்று
ஏற்றுக் கொகொகொள்ளப்படமாமாட்டாடாது. காகாரணம்
அதுவும் கஃபத்துல்லாலாவின் எல்லைலையேயே.
அதைதையும் சேசேர்த்து சுற்றுவதேதே சரியாயான
முறைறையாயாகும்.
5. ஹஜருல் அஸ்வத் கல்லைலை
முத்தமிடுவதற்காகாக மற்றவர்களைளை நெநெருக்குவது
அல்லது அவர்களுக்கு ஏசுவது அல்லது
ஏதாதாவது தொதொதொந்தரவு கொகொகொடுப்பது தவறாறான
செசெயலாலாகும். இதில் பெபெண்கள் அதிகம் கவனம்
செசெலுத்த வேவேண்டும். இது ஒரு முஸ்லிம்
இன்னொனொனொரு முஸ்லிமுக்கு கொகொகொடுக்கும்
கஷ்டமாமாகும். ஒரு முஸ்லிம் இன்னுமொமொமொரு
முஸ்லிமுக்கு கஷ்டம் கொகொகொடுப்பது
தடுக்கப்பட்டவைவையாயாகும்.

42
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

ஹஜருல் அஸ்வத் கல்லைலை


முத்தமிடாடாமலிருப்பதாதால் தவாவாஃபிற்கு எந்தக்
குறைறையும் ஏற்படுவதில்லைலை. ஹஜருல் அஸ்வத்
கல்லைலை முத்தமிட வாவாய்ப்பில்லாலாதவர்
அக்கல்லுக்கு நேநேராராக நின்று தன் வலது
கைகையையை உயர்த்தி தக்பீர் சொசொசொல்லிக்
கொகொகொண்டாடால் போபோபோதும்.
6. நபி(ஸல்) அவர்களின் சுன்னானாவைவை
பின்பற்றுவதற்காகாகவேவே ஹஜருல் அஸ்வத்
கல்லைலை முத்தமிடுவதும், தொதொதொடுவதும் இருக்க
வேவேண்டும். வேவேறு எந்த நோநோநோக்கமும் அதில்
இருக்கக் கூடாடாது. கஃபாபாவில் நன்மைமை கருதி
தொதொதொடுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட இடம்
ஹஜருத் அஸ்வத் கல்லும் ருக்னுல்
யமாமானியுமாமாகும். இது தவிரவுள்ள எந்த
இடங்களைளையும் நன்மைமை கருதி தொதொதொடுவதற்கு
இஸ்லாலாத்தில் அனுமதியில்லைலை. அது தவறாறான
செசெயலாலாகும். சிலர் கஃபாபாவின் திரைரையையையும்,
சுவரைரையும், மகாகாமு இப்றாறாஹிமைமையும் இன்னும்
இது போபோபோன்ற கஃபாபாவிலுள்ள பல
இடங்களைளையும் தொதொதொட்டு முத்தமிடுகின்றாறார்கள்.
இவைவைகள் அனைனைத்தும் தடுக்கப்பட வேவேண்டிய
செசெயல்களாளாகும். ஏனெனென்றாறால் நபி(ஸல்)

43
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

அவர்கள் ஹஜருல் அஸ்வத் கல்லைலையும்


ருக்னுல் யமாமானியையையும் தவிரவுள்ள வேவேறு
எந்த இடத்தைதையும் கஃபாபாவில் நன்மைமை கருதித்
தொதொதொடவில்லைலை. உமர்(ரலி) அவர்கள் ஹஜருல்
அஸ்வத் கல்லைலை முத்தமிடு முன் ''நீ ஒரு கல்,
எந்த பிரயோயோயோஜனத்தைதையும் தர முடியாயாது, எந்த
ஆபத்தைதையும் நிகழ்த்திடவும் முடியாயாது'' நபி
(ஸல்) அவர்கள் உன்னைனை முத்தமிட்டதைதை
நாநான் பாபார்க்கவில்லைலையெயென்றாறால் நாநான் உன்னைனை
முத்தமிடமாமாட்டேடேன் எனக் கூறி அதைதை
முத்தமிட்டாடார்கள். (முஸ்லிம்)
7. தவாவாஃபுடைடைய ஒவ்வொவொவொரு சுற்றிற்கும்
தனிப்பட்ட துஆக்களைளை ஓதுவது சரியாயான
முறைறையல்ல. இப்படி நபி(ஸல்) அவர்கள்
கற்றுத்தரவில்லைலை. ஆனானால் ருக்னுல்
யமாமானியிலிருந்து ஹஜருல் அஸ்வத் கல்
மூலைலை வரைரை ஒரு குறிப்பிட்ட துஆவைவை நபி
(ஸல்) அவர்கள் ஓதியிருக்கின்றாறார்கள்.
அதாதாவது ''ரப்பனானா ஆதினானா ஃபித்துன்யாயா
ஹஸனத்தன் வஃபில் ஆகிரதி ஹஸனதன்
வகினானா அதாதாபன்னானார்' இதைதைத்தவிர வேவேறு
எந்த துஆவைவையும் ஒவ்வொவொவொரு சுற்றிற்கும்
குறிப்பிட்டு ஓதுவது தவறாறாகும்.

44
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

8. தவாவாஃப் செசெய்பவர்களும் அல்லது


தவாவாஃப் செசெய்ய வைவைப்பவர்களும்
மற்றவர்களுக்கு தொதொதொல்லைலை கொகொகொடுக்கும்
அளவிற்கு தங்களின் சத்தங்களைளை உயர்த்தக்
கூடாடாது.
9. தவாவாஃபுடைடைய இரண்டு ரக்அத்தைதைத்
தொதொதொழுவதற்காகாக மக்கள் கூட்டம் அதிகமாமாக
இருக்கும் போபோபோதும் மகாகாமு இப்றாறாஹிமுக்குப்
பின் ஒட்டி தொதொதொழுவது தவறாறாகும். இப்படிச்
செசெய்வதாதால் தவாவாஃபு செசெய்யக்கூடிய
மக்களுக்கு தொதொதொந்தரவு ஏற்படுகின்றது. மக்கள்
கூட்டம் அதிகமாமாக இருக்கும் நேநேரத்தில்
தூரமாமாகச் செசென்று அவ்விரு
ரக்அத்துக்களைளையும் தொதொதொழுவதேதே சரியாயான
முறைறையாயாகும்.

3. ஸஃயி செசெய்யும் போபோபோது


நிகழும் தவறுகள்
1. சில ஹாஹாஜிகள் ஸஃபாபா மலைலையில்
நின்று, தொதொதொழுகைகைக்கு தக்பீர் கூறும்போபோபோது
இரு கைகைகளைளையும் உயர்த்துவது போபோபோன்று
கஃபாபாவின் பக்கம் தன் இருகைகைகளைளையும்
உயர்த்திகாகாட்டி விட்டு செசெல்கின்றாறார்கள். இது

45
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

தவறாறான முறைறையாயாகும். அவ்விடத்தில் நின்று


கஃபாபாவின் பக்கம் தன் முகத்தைதை திருப்பி,
பிராரார்த்திக்கும் போபோபோதேதே தன்னுடைடைய இரு
கைகைகளைளையும் உயர்த்த வேவேண்டும்.
2. ஸஃபாபா, மர்வாவா மலைலைக்கிடைடையில்
பச்சைசை நிற விளக்கினானால்
அடைடையாயாளமிடப்பட்டிருக்கும் இடத்திற்கு
மத்தியில்தாதான் ஆண்கள் மட்டும் சற்று
வேவேகமாமாக ஓட வேவேண்டும். மற்ற இடங்களில்
சாசாதாதாரண நடைடையில் செசெல்ல வேவேண்டும். சிலர்
ஸஃயி முழுவதிலும் ஓடியேயே ஸஃயி
செசெய்கின்றாறார்கள் இது தவறாறாகும். பெபெண்கள்
எல்லாலா இடங்களிலும் சாசாதாதாரண நடைடையில்தாதான்
செசெல்ல வேவேண்டும். ஆனானால், சில பெபெண்களும்
பச்சைசை நிற விளக்கினானால்
அடைடையாயாளமிடப்பட்டிருக்கும் இடத்திற்கு
மத்தியில் வேவேகமாமாக ஓடுகின்றாறார்கள். இவைவைகள்
தவறாறான முறைறையாயாகும்.
3. ஸஃபாபாவிலிருந்து ஸஃபாபா வரைரை
செசெல்வதைதை ஒரு சுற்றாறாக எண்ணுவது தவறு.
ஸஃபாபாவிருந்து மர்வாவா வரைரைச் செசெல்வதேதே ஒரு
சுற்றாறாகும்.
4. ஸஃயி செசெய்து முடிந்ததும்

46
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

மர்வாவாவிலேலேயேயே முடிகளைளை கத்தரிப்பது


தவறாறான முறைறையாயாகும். இது அல்லாலாஹ்வின்
ஆலயத்தைதை அசிங்கப்படுத்துவதாதாக
கருதப்படும். அதற்காகாக ஏற்பாபாடு
செசெய்யப்பட்டிருக்கும் முடி திருத்தப்படுத்தும்
இடங்களுக்குச் செசென்று அதைதைச் செசெய்ய
வேவேண்டும்.
5. ஆண்கள் தலைலையில் மூன்று
இடங்களில் மாமாத்திரம் முடிகளைளை எடுப்பது நபி
வழிக்கு மாமாற்றமாமான செசெயலாலாகும். ஆண்கள்
முடி எடுப்பதில் இரண்டு முறைறைதாதான்
சுன்னத்தாதாகும். ஒன்று தலைலைமுடியையை முழுக்க
வழிப்பது. இதுவேவே சிறந்த முறைறையாயாகும்.
அல்லது தலைலையிலுள்ள எல்லாலா முடிகளைளையும்
கத்தரிப்பது. பெபெண்கள் அவர்களின் முடி
நுனியில் விரல் நுனியளவு வெவெட்டுவதேதே
சுன்னத்தாதாகும்.

4. அரஃபாபாவில் நிகழும்
தவறுகள்
1. அரஃபாபாவின் எல்லைலைக்கு வெவெளியேயே
சூரியன் மறைறையும் வரைரை தங்கி இருப்பது
மாமாபெபெரும் தவறாறாகும். ஆகவேவே, அரஃபாபாவின்

47
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

எல்லைலையையை உறுதிப்படுத்திய பின்பேபே அங்கு


தங்க வேவேண்டும்.
நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினானார்கள். ''ஹஜ்ஜுஜு
என்றாறால் அரஃபாபாவில்
தங்குவதுதாதான்'' (திர்மிதி, இப்னு மாமாஜாஜா)
அரஃபாபாவில் தங்கும் நேநேரம், துல்ஹஜ் பிறைறை
ஒன்பதாதாம் நாநாள் லுஹர் நேநேரத்திலிருந்து மக்ரிப்
நேநேரம் வரைரையாயாகும். இதற்குள் அரஃபாபாவில்
தங்கமுடியாயாதவர் அந்த இரவிற்குள் தங்கியேயே
ஆகவேவேண்டும். குறிப்பிட்ட நேநேரத்திற்குள்
கொகொகொஞ்ச நேநேரமாமாவது அரஃபாபாவில் தங்குவது
கடமைமையாயாகும். அப்படித் தங்காகாதவரின்
ஹஜ்ஜுஜு ஏற்றுக் கொகொகொள்ளப்படமாமாட்டாடாது.
2. சூரியன் மறைறைவதற்கு முன்
அரஃபாபாவிலிருந்து புறப்படுவது தவறாறாகும்.
நபி(ஸல்) அவர்கள் சூரியன் மறைறைந்த பின்பேபே
முஸ்தலிபாபாவுக்குச் செசென்றாறார்கள்.
3. அரஃபாபா மலைலையின் உச்சிக்குச்
செசெல்வதற்காகாக தாதானும் பல சிரமங்களுக்கு
உள்ளாளாகுவது மட்டுமல்லாலாமல் பிறருக்கும் பல
துன்பங்களைளைக் கொகொகொடுப்பது தவறாறாகும். நபி
(ஸல்) அவர்கள் அந்த மலைலை மீது
ஏறவில்லைலை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நபி

48
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

(ஸல்) அவர்கள் கூறினானார்கள், நாநான் இந்த


இடத்தில்தாதான் நின்றேறேன், அரஃபாபாவிற்குள்
எங்கும் தங்கலாலாம் என்றாறார்கள். ஆகவேவே,
அரஃபாபா எல்லைலைக்குள் எங்கு நின்றாறாலும்
போபோபோதுமாமானதாதாகும்.
4. துஆ கேகேட்கும் போபோபோது அரஃபாபா
மலைலையையை முன்னோனோனோக்கி கேகேட்பது சரியாயான
முறைறையல்ல. நபி(ஸல்) அவர்கள் கிப்லாலாவைவை
முன்னோனோனோக்கியேயே துஆக்கேகேட்டாடார்கள்.
5. துஆ கேகேட்கும் போபோபோது கூட்டமாமாகக்
கேகேட்காகாமல் தனிமைமையாயாகக் கேகேட்பதேதே நபி
வழியாயாகும். நபி(ஸல்) அவர்களும்
தனிமைமையில்தாதான் துஆக்கேகேட்டாடார்கள்.

5. முஸ்தலிஃபாபாவில் நிகழும்
தவறுகள்
1. முஸ்தலிஃபாபா செசென்றதும்
தொதொதொழுகைகையையை நிறைறைவேவேற்றுவதற்கு முன்பேபே
ஜம்ராராக்களுக்கு எறியும் கற்களைளைப்
பொபொபொறுக்குவதும். கற்களைளை
முஸ்தலிஃபாபாவிலிருந்துதாதான் பொபொபொறுக்க
வேவேண்டுமெமென்று நம்புவதும் தவறாறாகும். நபி

49
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

(ஸல்) அவர்கள் அப்படி கட்டளைளை


இடவில்லைலை. நபி(ஸல்) அவர்கள் மினானா
செசெல்லும் வழியில்தாதான் அவர்களுக்கு கற்கள்
பொபொபொறுக்கி கொகொகொடுக்கப்பட்டது. முஸ்தலிஃபாபா
செசென்றதும் மக்ரிபைபையும் இஷாஷாவைவையும்
தொதொதொழுதுவிட்டு ஃபஜ்ர் நேநேரம் வரைரை
தூங்கிவிட வேவேண்டும்.
2. எல்லாலா நாநாட்களுக்குமுரிய கற்களைளை
ஒரேரே நாநாளிலேலேயேயே பொபொபொறுக்கி வைவைக்க
வேவேண்டுமெமென்று நினைனைப்பது தவறாறான
முறைறையாயாகும். ஒவ்வொவொவொரு நாநாளுக்குரிய
கற்களைளை அந்தந்த நாநாளிலேலேயேயே மினானாவில்
பொபொபொறுக்கிக் கொகொகொள்வதேதே சரியாயான முறைறையாயாகும்.
3. எறியும் கற்களைளை கழுவுவது
தவறாறாகும். இது தவிர்க்கப்பட வேவேண்டிய
ஒன்றாறாகும். அப்படி நபி(ஸல்) அவர்கள்
கூறவுமில்லைலை, செசெய்யவுமில்லைலை.

6. கல்லெலெறியும் போபோபோது
நிகழும் தவறுகள்
1. ஜம்ராராக்களுக்கு கல் எறியும் போபோபோது
ஷைஷைய்த்தாதானுக்கு எறிவதாதாக நினைனைத்து மிகக்

50
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

கோகோகோபத்துடனும் தவறாறான வாவார்த்தைதைகளைளைக்


கூறி எறிவது தவறாறான ஒன்றாறாகும். கஃபாபாவைவை
தவாவாஃப் செசெய்வதும், ஸஃபாபா மர்வாவாவிற்கு
மத்தியில் ஸஃயி செசெய்வதும், ஜம்ராராக்ககளுக்கு
கல் எறிவதும் அல்லாலாஹ்வைவை நினைனைவு
கூர்வதற்காகாகவேவே ஏற்படுத்தப் பட்டிருக்கின்றது
என நபி(ஸல்) அவர்கள் கூறினானார்கள். (அபூ
தாதாவூத்) ஆகவேவே கற்களைளை எறியும் போபோபோது
'அல்லாலாஹுஹு அக்பர்' என்று கூறிக் கொகொகொண்டு
எறிய வேவேண்டும்.
2. பெபெரிய கற்களாளாலும்
செசெருப்புக்களாளாலும் குடைடை மற்றும் தடி
போபோபோன்றவைவைகளாளாலும் எறிவது தவிர்க்கப்பட
வேவேண்டிய ஒன்றாறாகும். நிலக்கடலைலை
அளவாவாகவேவே எறியும் கற்களின் அளவு இருக்க
வேவேண்டும்.
3. கல் எறியும் இடத்தில் மற்றவர்களைளை
நெநெருக்கிக் கொகொகொண்டு செசெல்வது தவறாறாகும்.
மற்றவர்களுக்கு தொதொதொந்தரவு கொகொகொடுக்காகாமல்
கற்களைளை எறிய வேவேண்டும். இதில் பெபெண்கள்
மிகவும் கவனம் செசெலுத்த வேவேண்டும்.
4. எல்லாலாக் கற்களைளையும் ஒரேரே
தடவைவையில் எறிவது தவறாறாகும். இப்படி

51
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

எறிந்தாதால் ஒரு கல் எறிந்ததாதாகவேவே


கருதப்படும். ஒவ்வொவொவொரு கற்களாளாக எறிவதேதே
நபி வழியாயாகும்.
5. கல் எறிவதற்கு தனக்கு சக்தி
இருந்தும் பிறரிடம் ஒப்படைடைப்பது தவறாறான
முறைறையாயாகும். ஜம்ராராக்களுக்கு கல் எறிவது
ஹஜ்ஜுஜுடைடைய வாவாஜிபுகளில் (அவசியமாமான
செசெயல்களில்) ஒன்றாறாகும் என்பதைதை தெதெரிந்து
கொகொகொண்டாடால் இத்தவறு நடைடைபெபெற
வாவாய்ப்பில்லைலை.

7. தவாவாஃபுல் வதாதா (பயணத்


தவாவாஃபு) செசெய்யும் போபோபோது
நிகழும் தவறுகள்
1. சிலர் 12 அல்லது 13ம் நாநாள்
தவாவாஃபுல் வதாதா செசெய்து விட்டு மீண்டும்
மினானா செசென்று மூன்று ஜம்ராராக்களுக்கும்
கற்களைளை எறிந்துவிட்டு தன் ஊருக்குச் செசென்று
விடுகின்றாறார்கள். இது பெபெரும் தவறாறாகும்.
ஹஜ்ஜின் கடைடைசி அமல், தவாவாஃபுல் வதாதாவாவாக
இருக்க வேவேண்டும் என நபி(ஸல்) அவர்கள்
கூறினானார்கள். ஆனானால் இவர்களின் கடைடைசி

52
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

அமல் கல் எறிதலாலாக இருக்கின்றது, இப்படிச்


செசெய்தவர்கள் மீண்டும் ஒரு முறைறை மக்காகா
வந்து தவாவாஃபுல் வதாதா செசெய்து விட்டுத்தாதான்
ஊர் செசெல்ல வேவேண்டும்.
2. தவாவாஃபுல் வதாதா செசெய்த பின்
மக்காகாவில் தங்கியிருப்பது தவறாறாகும். எல்லாலா
வேவேலைலைகளைளையும் முடித்த பின்பேபே தவாவாஃபுல்
வதாதாவைவை செசெய்ய வேவேண்டும். தவாவாஃபுல் வதாதா
முடிந்ததும் பிரயாயாணத்தைதை ஆரம்பித்து விட
வேவேண்டும். பிரயாயாணத்திற்காகாக வாவாகனத்தைதை
எதிர்ப் பாபார்த்திருப்பதில் தவறில்லைலை.
3. தவாவாஃபுல் வதாதாவைவை முடித்து விட்டு
பின் பக்கமாமாகவேவே செசெல்வது தவறாறான
முறைறையாயாகும். காகாரணம் இவ்வாவாறு நபி(ஸல்)
அவர்கள் செசெய்யவில்லைலை. நபி(ஸல்) அவர்கள்
செசெய்யாயாத ஒன்றைறைச் செசெய்வது பித்அத்தாதாகும்.

8. மஸ்ஜிதுன் நபவிக்குச்
செசெல்லும் போபோபோது நிகழும்
தவறுகள்
1. நபி(ஸல்) அவர்களின் கப்ரைரை
ஸியாயாரத் செசெய்வதெதெற்கெகென்று மதீனானா செசெல்வது

53
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

தவறாறாகும். மதீனானா செசெல்லும் போபோபோது நபி(ஸல்)


அவர்களின் பள்ளியையை ஸியாயாரத்
செசெய்வதற்காகாகப் போபோபோவதேதே சுன்னத்தாதாகும்.
(நன்மைமையையைக் கருதி) மூன்று பள்ளிகளுக்கு
மாமாத்திரமேமே பிரயாயாணம் மேமேற்கொகொகொள்ளப்பட
வேவேண்டும், மஸ்ஜிதுல் ஹராராம், என்னுடைடைய
(ரசூல்(ஸல்) அவர்களின்) பள்ளி மற்றும்
மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாஸா என நபி(ஸல்) அவர்கள்
கூறினானார்கள். (புகாகாரி)
2. மஸ்ஜிதுன் நபவியிலுள்ள சுவர்களைளை
முத்தமிடுவதும் அதைதைத் தொதொதொட்டு
முத்தமிடுவதும் தங்களின் நோநோநோக்கங்கள்
நிறைறைவேவேற முடிச்சுக்கள் போபோபோடுவதும்
தடுக்கப்பட வேவேண்டியதும், இணைணைவைவைக்கும்
செசெயல்களுமாமாகும்.
3. நபி(ஸல்) அவர்களின் கப்ரைரையோயோயோ,
அபூபக்ர் (ரலி) மற்றும் உமர் (ரலி)
அவர்களின் கப்ரைரையோயோயோ, பகீய் மய்யவாவாடியில்
அடங்கப்பட்டிருக்கும் நபித் தோதோதோழர்களின்
கப்ருகளைளையோயோயோ, உஹத் போபோபோர்களத்தில்
ஷஹீதாதாக்கப்பட்டவர்களின் கப்ருகளைளையோயோயோ
ஸியாயாரத் செசெய்வதற்காகாக செசெல்லும் போபோபோது
அவர்களிடம் பிராரார்த்திப்பதற்கோகோகோ அல்லது

54
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

அவர்கள் மூலம் பரக்கத் பெபெறுவதற்கோகோகோ


அல்லது அங்குள்ள மண்களைளையோயோயோ
கற்களைளையோயோயோ பரக்கத் நாநாடி எடுத்துச்
செசெல்வதோதோதோ ஷிர்க் (அல்லாலாஹ்விற்கு
இணைணைவைவைத்தல்) என்னும் மாமாபெபெரும்
குற்றமாமாகும். நமது தேதேவைவைகளைளை
நிறைறைவேவேற்றுபவனும் நமக்கு அருள்புரிபவனும்
அல்லாலாஹ் மாமாத்திரமேமே.
4. வரலாலாற்றுச் சின்னங்களாளாகிய அகழ்
யுத்தம், கிப்லத்தைதைன் பள்ளி போபோபோன்ற
இடங்களைளை பரக்கத் நாநாடிச் செசெல்வதும்
தவறாறாகும். இவைவைகள் வரலாலாற்று சிறப்புமிக்க
இடங்கள் மாமாத்திரமேமே, இதனானால் நாநாமும் பல
படிப்பினைனைகள் பெபெற வேவேண்டும்
என்பதற்காகாகவேவே அங்கு செசெல்ல வேவேண்டும்.
5. மஸ்ஜிதுன் நபவி செசெல்வதைதை
ஹஜ்ஜின் ஒரு கடமைமையாயாக எண்ணுவது
அறியாயாமைமையாயாகும். அதாதாவது நாநாற்பது வக்த்
(நேநேர) தொதொதொழுகைகைகளைளை நபி(ஸல்) அவர்களின்
பள்ளியிலேலே ஜமாமாஅத்தாதாகத் தொதொதொழுவது கடமைமை
போபோபோன்றும், அப்படிச் செசெய்யாயாதவர்களின்
ஹஜ்ஜைஜை குறைறைவாவான ஹஜ்ஜாஜாகக் கருதுவது.
அதேதே போபோபோல் யாயார் மஸ்ஜிதுன் நபவியில்

55
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

நாநாற்பது நேநேரத் தொதொதொழுகைகைகளைளை ஜமாமாஅத்துடன்


தொதொதொழுகின்றாறாரோரோரோ அவருக்கு நரக
விடுதலைலையும், நயவஞ்சகத் தனத்திலிருந்து
விடுதலைலையும் கிடைடைக்கும் என நம்புவது.
இவைவைகள் அனைனைத்தும்
ஆதாதாரமற்றவைவைகளாளாகும். ஹஜ்ஜுஜுக்கும்
மஸ்ஜிதுன் நபவி செசெல்வதற்கும் எந்த
சம்பந்தமும் இல்லைலை என்பதேதே உண்மைமை.
6. மஸ்ஜிதுன் நபவியில் தொதொதொழுவதைதை
விட கஃபாபாவில் தொதொதொழுவது மிகச்
சிறந்ததாதாகும். மஸ்ஜிதுன் நபவியில்
தொதொதொழுதாதால் மற்றப் பள்ளிகளில் கிடைடைக்கும்
நன்மைமைகளைளை விட 1000 மடங்கு அதிகம்
கிடைடைக்கின்றது. கஃபாபாவில் தொதொதொழுதாதால் ஒரு
இலட்சம் நன்மைமைகள் அதிகம் கிடைடைக்கின்றது.
இதன் கருத்து மஸ்ஜிதுன் நபவிக்குச் செசெல்லக்
கூடாடாது என்பதல்ல. மஸ்ஜிதுன் நபவிக்கு
இவர்கள் கொகொகொடுக்கும் சிறப்புக்களைளை ஏன்
கஃபாபாவிற்குக் கொகொகொடுப்பதில்லைலை என்பதைதை
சுட்டிக் காகாட்டுவதேதே நோநோநோக்கமாமாகும்.

————————

56
‫‪சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு‬‬

‫‪குர்ஆனிலிருந்து தேதேர்ந்தெதெடுக்கப்பட்ட‬‬
‫்‪பிராரார்த்தனைனைகள‬‬
‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا آِتَنَنِت ا ِفِفي الُّدُّدْن َيَيْنْن ا ًةَنَنَسَسَحَح ًة ِفِفَوَو ي ا آْلآْلِخِةِةَرَرِخ ًةًةَنَنَسَسَحَح‬ ‫•‬
‫َوَوِقَنَنِق ا َعَعَذَذا َب‬
‫َب الَّنَّنا ِرِرِر‬
‫‪1.‬‬ ‫்‪எங்கள‬‬ ‫!‪இறைறைவனேனே‬‬ ‫‪எங்களுக்கு‬‬
‫்‪இவ்வுலகில‬‬ ‫்‪நற்பாபாக்கியங்களைளைத‬‬
‫!‪தந்தருள்வாவாயாயாக‬‬ ‫்‪மறுமைமையிலும‬‬
‫்‪நற்பாபாக்கியங்களைளைத் தந்தருள்வாவாயாயாக! இன்னும‬‬
‫‪எங்களைளை‬‬ ‫)‪(நரக‬‬ ‫்‪நெநெருப்பின‬‬
‫‪வேவேதனைனையிலிருந்தும் காகாத்தருள்வாவாயாயாக! 2:201‬‬

‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا َالَال ُتُتُتَؤَؤاِخَنَنْذْذِخ ا ْنْنِإِإ ْيْيِسِسَنَنْي َنَنا َأ ْوْوَأ َأ َطَطْخْخَأ ْأ َنَنْأ ا َّبَرَر َّبَّب َنَن ا َالَالَوَو‬ ‫•‬

‫ْلْلِمِمْحْحَتَت َلَعَع َلْيْيْي َنَنا ًرًرْصْصِإِإ ا َمَمَكَك ا ُهُهَتَتْلْلَمَمَحَح َلَلَعَع ى ا َنَنْيْيِذِذَّلَّل ‬


‫ِمِمْنْن َنَنِلِلْبْبَقَقَق ا َّبَرَر َّبَّبَنَنا َالَالَوَو َنَنْلْلِّمِّمَحَحُتُت ا َمَم ا َالَال َطَطاَةَةَقَق َلَل َنَن ا ِهِهِبِب ‬
‫ُف َّنَّنَعَع ا َوَواْغْرْرِفِفْغ َنَنَلَل ا َوَوا َنَنْمْمَحَحْرْر ا َتَتْنْنَأَأ َنَنَالَالْوْوَمَم ا ‬ ‫َوَوا ْعْع ُف‬
‫ِمِمْوْوَقَقْلْل‬
‫َفَفاْن َنَنْرْرُصُصْن ا َلَعَع َلى ا ا ْلْلَكَكا ْيِرِرِفِف ْي َنَنَن‬
‫‪57‬‬
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

2. எங்கள் இறைறைவனேனே! நாநாங்கள் மறந்து


விட்டாடாலோலோலோ, அல்லது தவறிழைழைத்து
விட்டாடாலோலோலோ எங்களைளைக் குற்றம்
பிடிக்காகாதிருப்பாபாயாயாக! எங்கள் இறைறைவனேனே!
எங்களுக்கு முன் செசென்றோறோறோர் மீது சுமத்திய
சுமைமையையை போபோபோன்று எங்கள் மீது
சுமத்தாதாதிருப்பாபாயாயாக! எங்கள் இறைறைவனேனே!
எங்கள் சக்திக்கப்பாபாற்பட்ட (எங்களாளால் தாதாங்க
முடியாயாத) சுமைமையையை எங்கள் மீது
சுமத்தாதாதிருப்பாபாயாயாக! எங்கள் பாபாவங்களைளை
நீக்கிப் பொபொபொறுத்தருள்வாவாயாயாக! எங்களைளை
மன்னித்தருள்வாவாயாயாக! எங்கள் மீது கருணைணை
புரிவாவாயாயாக! நீயேயே எங்கள் பாபாதுகாகாவலன்,
காகாஃபிராரான கூட்டத்தாதாரின் மீது (நாநாங்கள்
வெவெற்றியடைடைய) எங்களுக்கு உதவி
செசெய்தருள்வாவாயாயாக! 2:286

‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا َالَال ِزِزُتُت ْغ‬


‫ْغ َنَنَبَبَبْوْوُلُلُقُقُق ا َدَدْعْعَبَبَب ِإِإْذْذ ْيْيَدَدَهَهْي َنَنَتَتَت ا ْبْبَهَهَوَو َلَنَنَل ا‬ •
‫َت ا َّهَّهَوَوْلْل ا ُبُبُب‬ ‫َك َأْن َت‬ ‫َك ًةَمَمْحْحَرَر ًة َّنَّنِإِإ َك‬ ‫ِمِمْنْن َل ُدُدْن َك‬
3. எங்கள் இறைறைவனேனே! நீ எங்களுக்கு
நேநேர் வழியையைக் காகாட்டியபின் எங்கள்
இதயங்களைளை (அதிலிருந்து) தடம்புறளச்

58
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

செசெய்து விடாடாதேதே! இன்னும் நீ உன்


புறத்திலிருந்து எங்களுக்கு (ரஹ்மத் என்னும்)
அருளைளை அளிப்பாபாயாயாக! நிச்சயமாமாக நீயேயே
பெபெருங் கொகொகொடைடையாயாளனானாவாவாய்! 3:8

‫َذَذَعَع‬ ‫ْرْرِفِف‬
‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا َنَنَّنَّنَّنِإِإ ا آ َّنَّنَمَم ا َفَفاْغْغ َنَنَلَل ا َنَنَبَبَبْوْوُنُنُنُذُذ ا َنَنِقِقَوَو ا ا َبَب‬ •
‫الَّنَّنا ِرِرِر‬
4. எங்கள் இறைறைவனேனே! நிச்சயமாமாக
நாநாங்கள் (உன் மீது) நம்பிக்கைகை கொகொகொண்டோடோடோம்;,
எங்களுக்காகாக எங்கள் பாபாவங்களைளை
மன்னித்தருள்வாவாயாயாக! (நரக) நெநெருப்பின்
வேவேதனைனையிலிருந்து எங்களைளைக்
காகாப்பாபாற்றுவாவாயாயாக! 3:16

‫َك ًةَّيَّيِّرِّرُذُذ ًة َط ًةَبَبِّيِّيَط ًة َّنَّنِإِإ َك‬


‫َك ُعُعْيْيِمِمَسَس‬ ‫ِّبِّبَرَر ْبْبَهَه ْيِلِل ْي ِمِمْنْن َل ُدُد ْن َك‬ •
‫الُّدُّد َعَعا ِءِءِء‬
5. என் இறைறைவனேனே! உன்னிடமிருந்து
எனக்காகாக ஒரு பரிசுத்தமாமான சந்ததியையைக்
கொகொகொடுத்தருள்வாவாயாயாக! நிச்சயமாமாக நீ
பிராரார்த்தனைனையையைச் செசெவிமடுத்தருள்வோவோவோனானாக
இருக்கின்றாறாய். 3:38

59
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا اْغْرْرِفِفْغ َلَنَنا َنَنَبَبَبْوْوُنُنُنُذُذ ا َرَرْسْسِإِإَوَو ا َنَنَفَفَف ا ْيِفِف ْي َأ َنَنِرِرْمْمَأ ا َثَثَوَو َث ْتْتِّبِّب‬ •
‫َأ َدَدْقْقَأ ا َنَنَمَم ا َوَواْن َنَنْرْرُصُصْن ا َلَعَع َلى ا ِمِمْوْوَقَقْلْل ا ْلْلَكَكا ْيِرِرِفِف ْي َنَنَن‬
6. எங்கள் இறைறைவனேனே! எங்கள்
பாபாவங்களைளையும் எங்கள் காகாரியங்களில் நாநாங்கள்
வரம்பு மீறிச் செசெய்தவற்றைறையும்
மன்னித்தருள்வாவாயாயாக! எங்கள் பாபாதங்களைளை
உறுதியாயாய் இருக்கச் செசெய்வாவாயாயாக!
காகாஃபிர்களின் கூட்டத்தாதாருக்கு எதிராராக
எங்களுக்கு நீ உதவி புரிவாவாயாயாக. 3:147

‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا آ َّنَّنَمَم ا َفَفا َنَنْبْبْبُتُتْكْك ا َعَعَمَم ال َّش‬


‫َّشا ْيِدِدِهِه ْي َنَنَن‬ •
7. எங்கள் இறைறைவனேனே! நாநாங்கள் (இவ்
வேவேதத்தின் மீது) நம்பிக்கைகை கொகொகொண்டோடோடோம்;.
எனவேவே, (இவ்வேவேதம் சத்தியமாமானது என்று,)
சாசாட்சி சொசொசொல்வோவோவோருடன் எங்களைளையும் நீ பதிவு
செசெய்து கொகொகொள்வாவாயாயாக! 5:83

‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا َظَلَظَل َنَنْمْم ا َأْن َنَنَسَسُفُفْنْن ا ْنْنِإِإَوَو َل ْمْم ْرْرِفِفْغْغَتَتَت َنَنَلَل ا َنَنْمْمَحَحْرْرَتَتَتَوَو ا‬ •
‫َل َّنَّنَنَنْوْوُكُكَنَن َنَنِمِم ا ْلْلَخَخا ْيِرِرِسِس ْي َنَنَن‬
8. எங்கள் இறைறைவனேனே! எங்களுக்கு

60
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

நாநாங்களேளே தீங்கிழைழைத்துக் கொகொகொண்டோடோடோம் - நீ


எங்களைளை மன்னித்துக் கிருபைபை
செசெய்யாயாவிட்டாடால், நிச்சயமாமாக நாநாங்கள்
நஷ்டமடைடைந்தவர்களாளாகி விடுவோவோவோம் 7:23

‫َلَعَع َلى ال ِهِهَّلَّل َنَنْلْلَّكَّكَوَوَتَتَت ا َّبَرَر َّبَّبَنَنا َالَال َنَنْلْلَعَعْجْجَتَت ا ًةَنَنْتْتْتِفِف ًة ِمِمْوْوَقَقْلْلِلِل‬ •
‫الَّظَّظا ْيِمِمِلِل ْي َنَنَن‬
9. நாநாங்கள் அல்லாலாஹ்வைவையேயே பூரணமாமாக
நம்பி (அவனிடமேமே எங்கள் காகாரியங்களைளை
ஒப்படைடைத்து)க் கொகொகொண்டோடோடோம், எங்கள்
இறைறைவனேனே! அநியாயாயம் செசெய்யும் மக்களின்
சோசோசோதனைனைக்கு எங்களைளை ஆளாளாக்கிவிடாடாதேதே!
10:85

‫َك َنَنِمِم ا ِمِمْوْوَقَقْلْل ا ْلْلَكَكا ْيِرِرِفِف ْي َنَنَن‬


‫َنَنِّجِّجَنَنَوَو ا ِتِتَمَمْحْحَرَرِبِب َك‬ •
10. எங்கள் இறைறைவனேனே! இந்த
காகாஃபிர்களாளான மக்களிடமிருந்து உன்
அருளினானால் எங்களைளை நீ காகாப்பாபாற்றுவாவாயாயாக!
10:86

61
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫َك َمَما َلْيْي َس‬


‫َس ْيْيِلِل‬ ‫ِّبِّبَرَر ْيِّنِّنِإِإ ْي َأ ُذُذْوْوُعُعَأ ِبِب َك‬
‫َك َأ ْنْنَأ َأ َلَأَأْسْسَأ َل َك‬ •
‫ْنْنُكُكَأَأ‬ ‫ِهِهِبِب ٌمٌمْلْلِعِع َّالَّالِإِإَوَو‬
‫ْرْرِفِفْغْغَتَتَت ْيِلِل ْي ِنِنْمْمَحَحْرْرَتَتَتَوَو ْيْي َنَنِمِم‬
‫ا ْلْلَخَخا ْيِرِرِسِس ْي َنَنَن‬
11. என் இறைறைவனேனே! எனக்கு எதைதை
பற்றி ஞாஞானம் இல்லைலையோயோயோ அதைதை
உன்னிடத்திலேலே கேகேட்பதைதை விட்டும் உன்னிடம்
நாநான் பாபாதுகாகாப்பு தேதேடுகிறேறேன். நீ என்னைனை
மன்னித்து எனக்கு அருள்
புரியவில்லைலையாயானானால் நஷ்ட மடைடைந்தோதோதோரில்
நாநான் ஆகிவிடுவேவேன். 11:47

‫ِّبِّبَرَر ا ْيِنِنْلْلَعَعْجْج ْي َمَمْيْيِقِقُمُم لا ِةِةَالَالَّصَّص ْنْنِمِمَوَو ْيْيِتِتَّيَّيِّرِّرُذُذ َرَرَّب َنَنَّبَّب ا‬ •


‫َّبَقَقَتَتَتَوَو َّب ْلْل ُدَعَعُد ا ِءِءِء‬
12. என் இறைறைவனேனே! தொதொதொழுகைகையையை
நிலைலைநிறுத்துவோவோவோராராக என்னைனையும்,
என்னுடைடைய சந்ததியிலுள்ளோளோளோரைரையும்
ஆக்குவாவாயாயாக! எங்கள் இறைறைவனேனே!
என்னுடைடைய பிராரார்த்தனைனையையையும் ஏற்றுக்
கொகொகொள்வாவாயாயாக!. 14:40

62
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا اْغْرْرِفِفْغ ْيِلِل ْي َوَوِلِلَوَو ا َدَدِلِل َّي‬


‫َّي َنَنْيْيِنِنِمِمْؤْؤُمُمْلْلِلِلَوَو َمَمْوْوَيَيَي ُمُمْوْوُقُقَيَيَي‬ •
‫ا َسَسِحِحْلْل ا ُبُبُب‬
13. எங்கள் இறைறைவனேனே! என்னைனையும்,
என் பெபெற்றோறோறோர்களைளையும், முஃமின்களைளையும்
கேகேள்வி கணக்குக் கேகேட்கும் (மறுமைமை) நாநாளில்
மன்னிப்பாபாயாயாக!. 14:41

‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا آِتَنَنِت ا ِمِمْنْن َل ُدُد ْن َك‬


‫َك ًةَمَمْحْحَرَر ًة ِّيِّيَهَهَوَو ْئْئ َلَنَنا ْنِمِم ْن َأَأ َنَنِرِرْمْم ا‬ •
‫ًدًدَشَشَرَر ا‬
14. எங்கள் இறைறைவனேனே! நீ
உன்னிடமிருந்து எமக்கு அருளைளை வழங்கி,
எமது காகாரியத்தில் நேநேர்வழியையை எமக்கு
எளிதாதாக்கி தந்தருள்வாவாயாயாக! 18:10

‫ِّبِّبَرَر ِزْيِنِنْدْدِز ْي ًمًمْلْلِعِع ا‬ •


15. என் இறைறைவனேனே! கல்வி ஞாஞானத்தைதை
எனக்கு அதிகப்படுத்துவாவாயாயாக! 20-114

‫ِّبِّبَرَر َالَال َتَتَذْيِنِنْرْرَذ ْي ًدًدْرْرَفَفَف ا َوَوَأْن َت‬


‫َت ْيْيَخَخْي ُرُر ا َوَوْلْل ا ْيِثِثِرِر ْي َنَنَن‬ •
63
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

16. என் இறைறைவனேனே! நீ என்னைனை


(சந்ததியில்லாலாமல்) ஒற்றைறையாயாக விட்டு
விடாடாதேதே! நீயேயே வாவாரிசுரிமைமை கொகொகொள்வோவோவோரில்
மிக்க மேமேலாலானவன். 21:89

‫َك ِمِمْن ا ِت‬


‫ِت الَّشَيَيَّش ا ْيِطِط ْي ِنِن‬ ‫ِّبِّبَرَر َأ ُذُذْوْوُعُعَأ ِبِب َك ْن َزَزَمَمَهَه‬ •
17. என் இறைறைவனேனே! ஷைஷைத்தாதானின்
தூண்டுதல்களிலிருந்து உன்னிடத்தில் நாநான்
பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன். 23:97

‫َّبَرَر َّبَّبَنَن آ ا َّنَّنَمَم اَفَفا ْرْرِفِفْغْغ َنَنَلَل ا َوَو ا َنَنْمْمَحَحْرْر ا َتَتْنْنَأَأَوَو ُرُرْيْيْيَخَخ‬ •
‫ال َّرَّرا ْيِمِمِحِح ْي َنَنَن‬
18. எங்கள் இறைறைவனேனே! நாநாங்கள் உன்
மீது ஈமாமான் கொகொகொண்டு விட்டோடோடோம், நீ எங்கள்
குற்றங்களைளை மன்னித்து, எங்கள் மீது கிருபைபை
செசெய்வாவாயாயாக! கிருபைபையாயாளர்களிலெலெல்லாலாம்
நீயேயே மிகச்சிறந்தவன். 23:109

‫ِّبِّبَرَر اْغْرْرِفِفْغ َوَوا ْمْمَحَحْرْر َوَوَأْن َت‬


‫َت ْيْيَخَخْي ُرُر ال َّرَّرا ْيِمِمِحِح ْي َنَنَن‬ •
19. என் இறைறைவனேனே! நீ என்னைனை

64
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

மன்னித்துக் கிருபைபை செசெய்வாவாயாயாக! நீ தாதான்


கிருபைபையாயாளர்களிலெலெல்லாலாம் மிக்க
மேமேலாலானவன். 23:118

‫َّنَّنَعَع ا َذَذَعَع ا َبَب َمَمَّنَّنَهَهَجَج َّنَّنِإِإ َذَذَعَع اَهَهَبَبَب ا‬ ‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا ا ْفْفِرِرْصْص‬ •
‫َكَكا َنَن َرَرَغَغ ا ًمًما‬
20. எங்கள் இறைறைவனேனே!
எங்களைளைவிட்டும் நரகத்தின் வேவேதனைனையையைத்
திருப்புவாவாயாயாக! நிச்சயமாமாக அதன் வேவேதனைனை
நிரந்தரமாமானதாதாகும். 25:65

‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا ْبْبَهَه َلَنَنا ِمِمْنْن َأ َوَوْزْزَأ ا َنَنِجِج ا َّيَّيِّرِّرُذُذَوَو اَنَنِتِت ا َةَةَّرَّرُقُقُق ٍنٍنُيُيْعْعَأَأ‬ •
‫َوَوا َنَنْلْلَعَعْجْج ا ْيِقِقَّتَّتُمُمْلْلِلِل ْي َنَن َمَمِإِإ ا ًمًما‬
21. எங்கள் இறைறைவனேனே! எங்கள்
மனைனைவியரிடமும், எங்கள் சந்ததியரிடமும்
இருந்து எங்களுக்குக் கண்குளிர்ச்சியையை
அளிப்பாபாயாயாக! இன்னும்
பயபக்தியுடைடையவர்களுக்கு எங்களைளை இமாமாமாமாக
(வழிகாகாட்டியாயாக) ஆக்கியருள்வாவாயாயாக!. 25:74

65
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫ِّبِّبَرَر ْبْبَهَه ْيِلِل ْي ًمًمْكْكُحُح ا َوَوَأ ْيِنِنْقْقِحِحْلْلَأ ْي ِبِبال َّص‬


‫َّصا ْيِحِحِلِل ْي َنَنَن‬ •
22. என் இறைறைவனேனே! நீ எனக்கு
ஞாஞானத்தைதை அளிப்பாபாயாயாக. மேமேலும்,
ஸாஸாலிஹாஹானவர்களுடன் (நல்லவர்களுடன்)
என்னைனைச் சேசேர்த்து வைவைப்பாபாயாயாக! 26:83

‫َوَوا ْلْلَعَعْجْج ْيِلِل ْي َسَسِلِل ا َنَن ْدْدِصِص ٍقٍق ِفِفي ا آْلآْلِخْيِرِرِخ ْي َنَنَن‬ •
23. இன்னும், பின் வருபவர்களில்
எனக்கு நீ நற்பெபெயரைரை ஏற்படுத்துவாவாயாயாக!
26:84

‫َوَوا ْيِنِنْلْلَعَعْجْج ْي ِمِمْنْن َرَرَوَو َث ِةِةَث ِةِةَّنَّنَجَج ال ْيِعِعَّنَّن ْي ِمِمِم‬ •


24. இன்னும், பாபாக்கியம் நிறைறைந்த
சுவனபதியின் வாவாரிசுக்காகாரர்களில் (ஒருவனானாக)
என்னைனை ஆக்கி வைவைப்பாபாயாயாக! 26:85

‫َالَالَوَو ْيِنِنِزِزْخْخُتُت ْي َمَمْوْوَيَيَي َعَعْبْبْبُيُيُي ُث َنَنَنْوْوُثُث‬ •


25. இன்னும் (மனிதர்கள் உயிர்
கொகொகொடுத்து) எழுப்பப்படும் நாநாளில் என்னைனை நீ
இழிவு படுத்தாதாதிருப்பாபாயாயாக! 26:87

66
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫َكَتَتَمَمْعْعِنِن َكا ْيْيِتِتَّلَّل َتَتْمْمَعَعْنْنْنَأَأ‬ ‫ِّبِّبَرَر َأ ْوْوَأ ِزْيِنِنْعْعِز ْي َأ ْنْنَأ َأ َرَرُكُكْشْشَأ‬ •


‫َأ َلَمَمْعْعَأ َل َصَصا ًحًحِلِل ا َضْرْرَتَتَت ا‬
‫َض ُهُه‬ ‫َّي َوَوَأ ْنْنَأ‬ ‫َلَعَع َل َّيَّي َلَعَعَوَو َلى َوَوا َدَدِلِل َّي‬
‫َبَبِعِع ا ِدِدَكَك ال َّص‬
‫َّصا ْيِحِحِلِل ْي َنَنَن‬ ‫َك ْيِفِف ْي‬ ‫َوَوَأ ْدْدَأ ِخْيِنِنْلْلِخ ْي ِتِتَمَمْحْحَرَرِبِب َك‬
26. என் இறைறைவனேனே! நீ என் மீதும், என்
பெபெற்றோறோறோர் மீதும் புரிந்துள்ள உன்
அருட்கொகொகொடைடைகளுக்காகாக, நாநான் நன்றி
செசெலுத்தவும், நீ பொபொபொருந்திக் கொகொகொள்ளும்
விதத்தில் நாநான் நன்மைமைகள் செசெய்யவும்,
எனக்கு அருள் செசெய்வாவாயாயாக! இன்னும் உம்
கிருபைபையையைக் கொகொகொண்டு என்னைனை உன்னுடைடைய
நல்லடியாயார்களில் சேசேர்த்தருள்வாவாயாயாக! 27:19

‫ِّبِّبَرَر ْيِّنِّنِإِإ ْي َظَلَظَل ُتُتْمْم ْيِسِسْفْفَنَنَن ْي َفَفاْغْرْرِفِفْغ ْيِلِل ْيْي‬ •


27. என் இறைறைவனேனே! நிச்சயமாமாக நாநான்
என் ஆத்மாமாவுக்கேகே அநியாயாயம் செசெய்து
விட்டேடேன். ஆகவேவே, நீ என்னைனை
மன்னிப்பாபாயாயாக! 28:16

‫ِّبِّبَرَر ْبْبَهَه ْيِلِل ْي َنَنِمِم ال َّص‬


‫َّصا ْيِحِحِلِل ْي َنَنَن‬ •

67
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

28. என் இறைறைவனேனே! நல்லவர்களிலிருந்து


நீ எனக்கு (குழந்தைதையையை) தந்தருள்வாவாயாயாக.
37:100

‫ِّبِّبَرَر َأ ْوْوَأ ِزْيِنِنْعْعِز ْي َأ ْنْنَأ َأ َرَرُكُكْشْشَأ َكَتَتَمَمْعْعِنِن َكا ْيْيِتِتَّلَّل َتَتْمْمَعَعْنْنْنَأَأ‬ •


‫َّي َوَوَأ ْنْنَأ َأ َلَمَمْعْعَأ َل َصَصا ًحًحِلِل ا َضْرْرَتَتَت ا‬
‫َض ُهُه‬ ‫َلَعَع َل َّيَّي َلَعَعَوَو َلى َوَوا َدَدِلِل َّي‬
‫ِلِلْصْصَأ‬
‫َوَوَأ ْحْح ْيِلِل ْي ْيِفِف ْي ْيِتِتَّيَّيِّرِّرُذُذ ْي ِّنِّنِإِإ ي ُتُتْبْبُتُتُت َكَكْيْيَلَلِإِإ ْيْيِّنِّنِإِإَوَو‬
‫َنَنِمِم ا ُمُمْلْل ْسْيِمِمِلِلْس ْي َنَنَن‬
29. என் இறைறைவனேனே! நீ என் மீதும், என்
பெபெற்றோறோறோர் மீதும் புரிந்த நிஃமத்துக்காகாக,
(அருட் கொகொகொடைடைகளுக்காகாக) நன்றி
செசெலுத்தவும், உன்னுடைடைய திருப்தியையை
அடைடையக் கூடிய ஸாஸாலிஹாஹான நல்
அமல்களைளைச் செசெய்யவும் எனக்கு அருள்
பாபாலிப்பாபாயாயாக! எனக்கு என்னுடைடைய
சந்ததியையையும் ஸாஸாலிஹாஹானவர்களாளாக (நல்லது
செசெய்பவர்களாளாக) சீர்படுத்தியருள்வாவாயாயாக!
நிச்சயமாமாக நாநான் தவ்பாபா செசெய்து (உன்பக்கம்
திரும்பி) விட்டேடேன். இன்னும் நிச்சயமாமாக
நாநான் முஸ்லிம்களில் ஒருவனானாக (உனக்கு
முற்றிலும் வழிப்பட்டவனானாக) இருக்கின்றேறேன்.

68
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

46:15

‫َّبَرَر َّبَّبَنَن ا ا ْرْرِفِفْغْغ َنَنَلَلا َوَوْخْخِإِلِإِلِإِلَوَوا َنَنِنِن اا َنَنْيْيِذِذَّلَّل َنَنْوْوُقُقَبَبَبَسَس ا‬ •


‫ِبِبا ْيِإْلِإْلِإْل َمَما ِنِن َالَالَوَو ْلْلَعَعْجْجَتَت ْيْيِفِف‬
‫َنَنِبِبْوْوُلُلُقُقُق ا ًّالًّالِغِغ ِذِذَّلَّلِلِل ْي َنَنْي‬ ‫ْي‬
‫َك ٌفٌفْوْوُءُءَرَر ْيِحِحَرَر ْي ٌمٌمٌم‬ ‫آ ْوْوُنُنُنَمَم ا َّبَرَر َّبَّبَنَنا َّنَّنِإِإ َك‬
30. எங்கள் இறைறைவனேனே! எங்களைளையும்,
விசுவாவாசம் கொகொகொள்வதில் எங்களைளை முந்திவிட்ட
எங்களுடைடைய சகோகோகோதரர்களைளையும்
மன்னித்தருள்வாவாயாயாக! ஈமாமான்
கொகொகொண்டவர்களைளைப் பற்றி எங்களுடைடைய
இதயங்களில் வெவெறுப்பைபை
ஆக்காகாதிருப்பாபாயாயாக! எங்கள் இறைறைவனேனே!
நிச்சயமாமாக நீ மிக்க இரக்கமுடைடையவன்; மிக்க
கருணைணையுடைடையவன். 59:10

‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا َالَال َنَنْلْلَعَعْجْجَتَت ا ًةَنَنْتْتْتِفِف ًة َنَنْيْيِذِذَّلَّلِلِل ْوْوُرُرَفَفَكَك ا َوَو ا ْرْرِفِفْغْغ َنَنَلَل ا‬ •
‫َت ا ْيْيِزِزَعَعْلْلْي ُزُز ا ْيِكِكَحَحْلْل ْي ُمُمُم‬ ‫َك َأْن َت‬ ‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا َّنَّنِإِإ َك‬
31. எங்கள் இறைறைவனேனே! காகாஃபிர்களுக்கு,
எங்களைளைச் சோசோசோதனைனை(ப் பொபொபொருள்) ஆக
ஆக்கிவிடாடாதேதே! எங்கள் இறைறைவனேனே!

69
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

எங்களுக்கு மன்னிப்பும் அருள்வாவாயாயாக!


நிச்சயமாமாக நீ (யாயாவரைரையும்) மிகைகைத்தவன்
ஞாஞானம் மிக்கவன். 60:5

‫َّبَرَر َّبَّبَنَنا َأ ْمْمِمِمْتْتَأ َلَنَنا َنَنَرَرْوْوُنُنُن ا َوَواْغْرْرِفِفْغ َلَنَن ا َكَكَّنَّنِإِإ َلَلَعَع ى ِّلِّلُكُك‬ •
‫ْيَشَش ْي ٍءٍء ْيْيِدِدَقَقْي ٌرٌرٌر‬
32. எங்கள் இறைறைவனேனே! எங்களுக்கு,
எங்களுடைடைய பிரகாகாசத்தைதை நீ முழுமைமையாயாக்கி
வைவைப்பாபாயாயாக! எங்களுக்கு மன்னிப்பும்
அருள்வாவாயாயாக! நிச்சயமாமாக நீ எல்லாலாப்
பொபொபொருட்கள் மீதும் பேபேராராற்றலுடைடையவன். 66:8

‫ْرْرِفِفْغ‬
‫ِّبِّبَرَرًنًنِمِمْؤْؤُمُم اْغ ِلِل ْي ْي َوَوِلِلَوَو اَّيَّيَدَدِلِل ْنْنَمَمِلِلَوَو َلَلَخَخَدَد َيَيِتِتْيْيَبَبَب‬ •
‫ ا َنَنْيْيِنِنِمِمْؤْؤُمُمْلْلِلِلَوَو َوَو ا َنَنِمِمْؤْؤُمُمْلْل اِتِت َالَالَوَو ِدِدِزِزَتَت‬
‫الَّظَّظا ْيِمِمِلِل ْي َنَن َّالَّالِإِإ َبَبَتَتَت ا ًرًرا‬
33. என் இறைறைவனேனே! எனக்கும், என்
பெபெற்றோறோறோருக்கும், என் வீட்டில்
நம்பிக்கைகையாயாளர்களாளாகப் பிரவேவேசித்தவர்-
களுக்கும், முஃமினானான ஆண்களுக்கும்,
முஃமினானான பெபெண்களுக்கும், நீ

70
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

மன்னிப்பளிப்பாபாயாயாக! மேமேலும், இந்த


அநியாயாயக்காகாரர்களுக்கு அழிவைவையேயேயல்லாலாது
(வேவேறு எதைதையும்) நீ அதிகரிக்காகாதேதே. 71:28

————————

71
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

ஹதீதிலிருந்து தேதேர்ந்தெதெடுக்கப்பட்ட
பிராரார்த்தனைனைகள்
‫َةَةَيَيِفِف‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيِّنِّنِإِإ ْي َأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬
‫َك ْاْال َوَوْفْفَعَع َوَو اَعَعْلْل ا ْيْيِفِف ْيْيِنِنْيْيِدِد‬ •

‫ َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ا ْرْرُتُتُتْسْس َرَرْوْوَعَع اِتِت ْيْي‬، ‫َوَوُدُدْن َيَيْنْن ا َيَي َوَوَأ ْيِلِلْهْهَأ ْي َمَمَوَو ا ْيِلِل ْي‬
‫ َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ا ْيِنِنْظْظَفَفْحْح ْي ِمِمْنْن ِنِنْيْيَبَبَب َّيَّيَدَدَيَي‬، ‫َوَوآ ِمِمْنْن َعَعْوْوَرَر اِتْيِت ْي‬
‫َمَمِشِش‬
‫ َعَعَوَو ْنْن ْيِمِمَيَي ْي ْيْيِنِن ْنْنَعَعَوَو ا ْيْيِلِل ْنْنِمِمَوَو‬، ‫ِمِمَوَو ْنْن ْىْىِفِفْلْلَخَخ‬
.‫َك َأ ْنْنَأ ُأُأْغَتَتْغ اَلَل ِمِمْنْن ْيْيِتِتْحْحَتَت ْيْي‬ ‫ َوَوَأ ُذُذْوْوُعُعَأ ِتِتَمَمْظْظَعَعِبِب َك‬، ‫ْوْوَفَفَف ِقْيِق ْي‬
)‫(أب دو او دد‬
1. யாயா அல்லாலாஹ்! எனது மாமார்க்கத்திலும்
எனது உலக வாவாழ்விலும் எனது
குடும்பத்திலும் எனது செசெல்வத்திலும்
மன்னிப்பைபையும் நலனைனையும் நாநான் உன்னிடம்
கேகேட்கின்றேறேன். யாயாஅல்லாலாஹ்! என்னுடைடைய
குறைறைகளைளை மறைறைப்பாபாயாயாக! யாயாஅல்லாலாஹ்! என்
அச்சங்களைளை அகற்றி எனக்கு அமைமைதியையைத்
தந்தருள்வாவாயாயாக! யாயாஅல்லாலாஹ்! எனக்கு

72
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

முன்னானாலிருந்தும் பின்னானாலிருந்தும் எனது


வலது புறமிருந்தும் இடது புறமிருந்தும்
எனக்கு மேமேலிருந்தும் எனக்குப் பாபாதுகாகாப்பு
அளிப்பாபாயாயாக! எனக்கு கீழ்புறத்திலிருந்து நாநான்
எதிர்பாபாராராத விதமாமாகக் கொகொகொல்லப்படுவதைதை
உன் வல்லமைமையையைக் கொகொகொண்டு நாநான்
உன்னிடம் பாபாதுகாகாப்புத் தேதேடுகின்றேறேன்.
(அபூதாதாவூத்)

‫َعَع‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل َعَعا ْيْيِنِنِفِف ْيْيِفِف‬


‫ َاَا ل َّمَّمُهُهَّلَّل اْيْيِنِنِفِف ْيْيِفِف‬، ‫ْيْيِنِنَدَدَبَب‬ •
‫ َالَال َلِاِا َل َهَه َّالَّالِإِإ‬، ‫ َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل َعَعا ْيْيِنِنِفِف ْيْيِفِف ْيْيِرِرَصَصَبَب‬، ‫ْيِعِعْمْمَسَس ْي‬
)‫ (أب دو او دد‬.‫َت‬ ‫َأْن َتَت‬
2. யாயாஅல்லாலாஹ்! எனது உடலில்
நலனைனை (ஆரோரோரோக்கியத்தைதை)த் தந்தருள்வாவாயாயாக!
யாயாஅல்லாலாஹ்! எனது செசெவிப்புலனில் நலனைனை
(ஆரோரோரோக்கியத்தைதை)த் தந்தருள்வாவாயாயாக!
யாயாஅல்லாலாஹ்! எனது பாபார்வைவையில் நலனைனை
(ஆரோரோரோக்கியத்தைதை)த் தந்தருள்வாவாயாயாக!
யாயாஅல்லாலாஹ்! வணக்கத்திற்குரிய இறைறைவன்
உன்னைனைத் தவிர வேவேறு யாயாருமில்லைலை.
(அபூதாதாவூத்)

73
‫‪சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு‬‬

‫َك َنَنِمِم ا ِرِرْفْفُكُكْلْل َوَوا ِرِرْقْقَفَفْلْل ‪َ ،‬اَال َّمَّمُهُهَّلَّل‬


‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيِّنِّنِإِإ ْي أ ُذُذْوْوُعُع ِبِب َك‬ ‫•‬
‫َك ْنِمِم ْن َذَذَعَع ِبِبا ا ِرِرْبْبَقَقْلْل ‪َ ،‬الَال َلِإِإ َل َهَه َّالَّالِإِإ ‬ ‫ْيِّنِّنِإِإ ْي َأ ُذُذْوْوُعُعَأ ِبِب َك‬
‫َت‪( ،‬أب دو او دد)‬ ‫َأْن َت‬
‫‪3.‬‬ ‫‪யாயா‬‬ ‫!்‪அல்லாலாஹ‬‬ ‫‪இறைறைநிராராகரிப்பைபை‬‬
‫்‪விட்டும‬‬ ‫‪வறுமைமையையை‬‬ ‫்‪விட்டும‬‬ ‫்‪நாநான‬‬
‫‪உன்னிடம் பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன்.‬‬ ‫‪யாயா‬‬
‫!்‪அல்லாலாஹ‬‬ ‫்‪மண்ணறைறையின‬‬ ‫‪வேவேதனைனையையை‬‬
‫்‪விட்டும‬‬ ‫்‪நாநான‬‬ ‫்‪உன்னிடம‬‬ ‫்‪பாபாதுகாகாவல‬‬
‫‪தேதேடுகின்றேறேன்.‬‬ ‫்‪வணக்கத்திற்குரிய இறைறைவன‬‬
‫‪உன்னைனைத்தவிர‬‬ ‫‪வேவேறு‬‬ ‫‪யாயாருமில்லைலை.‬‬
‫)்‪(அபூதாதாவூத‬‬

‫َت ْيْيِنِنَتَتْقْقَلَلَخَخ َنَنَأَأَوَو ا ‬ ‫َت ْيِّبِّبَرَر ْي َالَال َلِإِإَل َهَه َّالَّالِإِإ َأْن َت‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل َأْن َت‬ ‫•‬
‫َكَكُدُدْبْبَعَع َنَنَأَأَوَو ا َلَعَع َل ى َكَكِدِدْهْهَعَع َكَكِدِدْعْعَوَوَوَو َمَما ‬
‫ا ُتُتْعْعَطَطَتَتْسْس ‪َ ،‬كَكِبِبُذُذْوْوُعُعَأَأ ْنْنِمِم ِّرِّرَشَش اَمَم ُتُتْعْعَنَنَنَصَص ‪ ،‬‬
‫َك َلَعَع َل َّيَّي‪َ ،‬وَوَأ ُءُءْوْوُبُبُبَأ ِبِبَذَذْن ْيِبِبْن ْي ‪َ ،‬فَفاْغْرْرِفِفْغ‬ ‫َك ِتِتَمَمْعْعِنِنِبِب َك‬ ‫َأ ُءُءْوْوُبُبُبَأ َل َك‬
‫َت‪.‬‬ ‫ ‪ْ،‬يْيِلِل ُهُهَّنَّنِإِإَفَف َالَال ُرُرِفِفْغْغَيَيَي لا َبَبْوْوُنُنُنُّذُّذ َّالَّالِإِإ َتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتْنْنَأَأ َتَت‬

‫‪74‬‬
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

)‫( بخار يي‬


4. யாயா அல்லாலாஹ்! நீயேயே என் இரட்சகன்!
வணக்கத்திற்குரிய இறைறைவன் உன்னைனைத்தவிர
வேவேறு யாயாருமில்லைலை. நீயேயே என்னைனைப்
படைடைத்தாதாய். நாநான் உன்னுடைடைய அடிமைமை.
நாநான் என்னானால் முடிந்த அளவிற்கு உனது
உடன்படிக்கைகை மற்றும் வாவாக்குறுதியின் மீது
நிலைலைத்திருக்கின்றேறேன். நாநான் செசெய்த சகல
தீமைமையையைவிட்டும் உன்னிடம் பாபாதுகாகாவல்
தேதேடுகின்றேறேன். நீ எனக்களித்த
அருட்கொகொகொடைடைகளைளைக் கொகொகொண்டு உன்பக்கமேமே
நாநான் மீளுகின்றேறேன். இன்னும் என்னுடைடைய
பாபாவங்களைளை (மனமாமாற) ஒப்புக்
கொகொகொள்கின்றேறேன். எனவேவே, என்னைனை நீ
மன்னித்தருள்வாவாயாயாக! உன்னைனைத் தவிர வேவேறு
யாயாரும் பாபாவங்களைளை மன்னிக்க முடியாயாது.
(புகாகாரி)

، ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيْيِّنِّنِإِإ َذَذْوْوُعُعَأَأ َكَكِبِب َنَنِمِم ا ِّمِّمَهَهْلْل اَوَو ِنِنَزَزَحَحْلْل‬ •


‫ َلَضَضَوَو َل ِعِع‬، ‫ َوَوا ِلِلْخْخُبُبْلْل َوَو ا ِنِنْبْبُجُجْلْل‬، ‫َوَوا ِزِزْجْجَعَعْلْل َوَوا ْلْلَكِلِلَسَسَك‬
)‫(بخار يي‬.‫ال ْيَّدَّد ْي ِنِن َلَغَغَوَو َل ِةِةَبَب ال َجَجِّرِّر ا ِلِلِل‬
75
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

5. யாயா அல்லாலாஹ்! கவலைலை, துயரம்,


இயலாலாமைமை, சோசோசோம்பல், கஞ்சத்தனம்,
கோகோகோழைழைத்தனம், கடனின் சுமைமை மற்றும்
மனிதனின் ஆதிக்கம் அனைனைத்தைதை விட்டும்
நிச்சயம் நாநான் உன்னிடம் பாபாதுகாகாவல்
தேதேடுகின்றேறேன். (புகாகாரி)

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ا ْلْلَعَعْجْج َّوَّوَأَأ َلَل َذَذَهَه لا ا َهَهَّنَّنَّن ا ِرِر ًحًحَالَالَصَص ا‬ •


‫ َوَوَأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬،‫َوَوَأ ُهُهَطَطَسَسْوْوَأ َفَفَال ًحًحَال ا َوَوآِخَرَرِخ ُهُه َجَجَنَن ا ًحًحا‬
‫َك ْيْيَخَخْي َرَر‬
‫ (م يبأ نبا فنص‬. ‫الُّدُّدْن َيَيْنْن ا َيَيا َأ َمَمَحَحْرْرَأ ال َّرَّرا ْيِمِمِحِح ْي َنَنَنَن‬
)‫شيب ة‬
6. யாயா அல்லாலாஹ்! இந்த பகலின்
ஆரம்பத்தைதைச் சீர்திருத்தம் உள்ளதாதாகவும்
அதன் நடுவைவை வெவெற்றியுள்ளதாதாகவும் அதன்
கடைடைசியையை லாலாபம் உள்ளதாதாகவும்
ஆக்கியருள்வாவாயாயாக! அருளாளாளர்களுக்கெகெல்லாலாம்
அருளாளாளனேனே! உலக நலவைவையும் நாநான்
உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன். (முஸன்னஃப்
இப்னு அபீஷைஷைபாபா)

76
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫ا َدَدْرْرَبَبَبَوَو‬ ‫َضى َدَدْعْعَبَبَب ا َضَضَقَقْلْل ِءِء‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ِّنِّنِإِإ ي َأ ُكُكُلُلَأَأْسْسَأ ال ِّرِّر َض‬ •
‫ِت َلَوَوَل َةَةَّذَّذ ال ِرِرَظَظَّنَّن ِفِف ي َكَكِهِهْجْجَوَو‬ ‫ِش َدَدْعْعَبَبَب ا ِت‬ ‫ا ْيَعَعْلْل ْي ِش‬
‫ْوْوَمَمْلْل‬
‫ا ْلْلَكِرِرَك ي ِمِم ًقًقْوْوَشَشَوَو ا َلَلِإِإ ى َقَقِلِل ا َكَكِئِئ ْنْنِمِم ِرِرْيْيَغَغ َّرَّرَضَض ا َءَء‬
‫ َأ ُعُعَأ و ُذُذ َكِبِب َكلا َّمُهُهَّلَّل َّم ْنْنَأَأ‬، ‫ٍةٍةَّرَّرِضِضُمُم َوَوال ٍةٍةَنَنْتْتْتِفِف ٍةٍةَّلَّلِضِضُمُم‬
‫َأ َمَمِلِلْظْظَأ َأ ْوْوَأ َلْظْظُأُأ َل َمَم َأ ْوْوَأ َأ َيَيِدِدَتَتْعْعَأ َأ ْوْوَأ َدَدَتَتْعْعُيُيُي ى َّيَّيَلَلَعَع ْوْوَأَأ‬
. ‫أ َبَبِسِسْكْك ِطِطَخَخ ي َئَئ ًةًة ًةًةَئَئِطِطْخْخُمُم ْوْوَأَأ ًبًبْنْنْنَذَذ ال ا ُرُرُرُرُرُرُرُرُرُرُرُرُرُرُرَفَفْغْغُيُيُي‬
)‫(ال عم جم الكبير للطبرانيي‬
7. விதியையை பொபொபொருந்திக் கொகொகொள்ளும்
தன்மைமையையையும் மரணத்திற்குப் பின் குளிர்ந்த
(சொசொசொர்க்க) வாவாழ்வைவையும், வழிகெகெடுக்கும்
குழப்பத்திலும் தீய விளைளைவைவைத்தரும்
செசெயலிலும் ஈடுபட்டுவிடாடாது உன்னைனைச்
சந்திப்பதின் ஆசைசையையையும் உன் திருமுகத்தைதைப்
பாபார்ப்பதில் அடைடையும் பேபேரின்பத்தைதையும்
நிச்சயம் நாநான் உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன். நாநான்
(யாயாருக்கும்) அநியாயாயம் செசெய்வதிலிருந்தும்
அல்லது யாயாரின் மூலமாமாக அநியாயாயம்
செசெய்யப்படுவதிலிருந்தும் அல்லது நாநான்

77
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

அத்துமீறுவதிலிருந்தும் அல்லது யாயாராராவது


என்மீது அத்துமீறுவதிலிருந்தும் அல்லது
மன்னிக்கப்படாடாத தவறு மற்றும்
பாபாவத்திலிருந்தும் நாநான் உன்னிடம் பாபாதுகாகாவல்
தேதேடுகின்றேறேன். (தப்ராரானி)

‫َك َنَنِمِم ا ِلِلْخْخُبُبْلْل ُذُذْوْوُعُعَأَأَوَو َكَكِبِب‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ِّنِّنِإِإ ي َأ ُذُذْوْوُعُعَأ ِبِب َك‬ •
‫َنَنِمِم ا ِنِنْبْبُجُجْلْل ُذُذْوْوُعُعَأَأَوَو َكَكِبِب ْنْنَأَأ َّدَّدَرَرُأُأ َلَلِإِإ ى ِلِلَذَذْرْرَأَأ‬
‫َك ِمِمْنْن ِةِةَنَنْتْتْتِفِف الُّدُّدْن َيَيْنْن ا َأَوَو َأ ُذُذْوْوُعُع َكَكِبِب‬‫ا ِرِرُمُمُعُعْلْل َوَوَأ ُذُذْوْوُعُعَأ ِبِب َك‬
)‫ (بخار يي‬. ‫ِمِمْنْن َعَعَذَذا ِبِب ا ِرِرِرْبْبَقَقْلْل‬
8. யாயா அல்லாலாஹ்! கஞ்சத்தனத்திலிருந்து
உன்னிடம் நாநான் பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன்,
இன்னும் கோகோகோழைழைத்தனத்திலிருந்தும் உன்னிடம்
நாநான் பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன், இன்னும்
தள்ளாளாத முதுமைமை வரைரை உயிர்
வாவாழ்வதிலிருந்து உன்னிடம் நாநான் பாபாதுகாகாவல்
தேதேடுகின்றேறேன். உலகத்தின்
குழப்பத்திலிருந்தும் உன்னிடம் நாநான்
பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன், கப்ருடைடைய
வேவேதனைனையிலிருந்தும் உன்னிடம் நாநான்
பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன். (புகாகாரி)

78
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ا ْيِنِنِدِدْهْه ْي ِنِنَسَسْحْحَأِلَأِلَأِل اَمَمْعْعَأْلَأْلَأْلا ِلِل ِنِنَسَسْحْحَأَأَوَو‬ •


‫ِدِدْهْهَيَيَي‬ ‫ِقِقَال‬
‫ا ْخْخَأْلَأْلَأْل َال َالَال ي َهَهِنِنَسَسْحْحَأِلَأِلَأِل ا َّالَّالِإِإ َأْنَتْنَت ِقَوَو ِق ْيْيِنِن‬
‫َئَئِّيِّيَسَس ا َمَمْعْعَأْلَأْلَأْل ا ِلِل َئَئِّيِّيَسَسَوَو ا ِقِقاَلاَلْخْخَأْلَأْلَأْل َالَال ِقِقَيَي ي َهَهَئَئَئِّيِّيَسَس ا‬
)‫ ( رت مذ يي‬.‫َت‬ ‫َّالَّالِإِإ َأْن َتَت‬
9. யாயா அல்லாலாஹ்! நல் அமல்கள் மற்றும்
நற்குணங்களின் பக்கம் உன்னைனைத் தவிர வேவேறு
யாயாரும் நேநேர்வழி காகாட்டமுடியாயாதேதே, அத்தகைகைய
நல் அமல்கள் மற்றும் நற்குணங்களின் பக்கம்
எனக்கு நீ நேநேர்வழி காகாட்டுவாவாயாயாக! கெகெட்ட
அமல்கள் மற்றும் கெகெட்ட குணங்களிலிருந்து
உன்னைனைத்தவிர (வேவேறு) யாயாரும் என்னைனை
பாபாதுகாகாக்க முடியாயாதேதே, அத்தகைகைய கெகெட்ட
செசெயல்கள் மற்றும் கெகெட்ட குணங்களிலிருந்தும்
என்னைனை (தடுத்து) பாபாதுகாகாப்பாபாயாயாக! (திர்மிதி)

‫ ْعْعِّسِّسَوَوَوَو ْيْيِلِل ْيْيِفِف‬، ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْحْحِلِلْصْصَأَأ ْيْيِلِل ِدِد ْي ْيْيِنِنْي‬ •


)‫ (مجمع الزوائ دد‬.‫ َبَبَوَو ا ْكْكِرِر ْيِلِل ْي ْيِفِف ْيِ ِ رْزْزِقْيِق ْيْي‬، ‫َدَدا ْيِرِر ْي‬
10. யாயா அல்லாலாஹ்! என் மாமார்க்கத்தைதை
எனக்கு நீ சீர்படுத்துவாவாயாயாக! என் வீட்டைடை

79
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

எனக்கு நீ விஸ்தீரணப்படுத்துவாவாயாயாக! என்


உணவில் நீ அருள்புரிவாவாயாயாக!. (மஜ்மஃ
அஸ் ஸவாவாயித்)

‫ا َهَهِّكِّكَزَزَوَو ا َتَتْنْنَأَأ ُرُرْيْيْيَخَخ‬، ‫ِت ْيِسِسْفْفَنَنَن ْي َوَوْقْقَتَتَت ا َهَه‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل آ ِت‬ •
‫ َأْن َت‬،‫َمَمْنْن َّكَّكَزَز ا َهَها‬
‫ا َاَا ل َّمَّمُهُهَّلَّل ْيْيِّنِّنِإِإ‬، ‫َت َهَهُّيُّيُّيِلِلَوَو ا َهَهَالَالْوْوَمَمَوَو‬
‫ ْنْنِمِمَوَو ٍبٍبْلْلَقَقَق َالَال‬، ‫َك ِمِمْنْن ٍمٍمْلْلِعِع َالَال ُعُعَفَفْنْنْنَيَيَي‬ ‫َأ ُذُذْوْوُعُعَأ ِبِب َك‬
‫ ْنِمِمَوَو ْن ٍةٍةَوَوْعْعَدَد َالَال‬، ‫ ِمِمَوَو ْنْن ٍسٍسْفْفَنَنَن َالَال ُعُعَبَبْشْشَتَت‬، ‫ُعُعَشَشْخْخَيَي‬
)‫ (مسلمم‬.‫ُيُيْسَجَجَتَتْس ا ُبُب َل َهَها‬
11. யாயா அல்லாலாஹ்! என் உள்ளத்தில்
இறைறையச்சத்தைதை ஏற்படுத்துவாவாயாயாக! இன்னும்
அதனைனைத் தூய்மைமைப் படுத்துவாவாயாயாக! நீயேயே
அதனைனைத் தூய்மைமைப் படுத்துபவர்களில் மிகச்
சிறந்தவன்! அதனுடைடைய பொபொபொறுப்பாபாளனும்
தலைலைவனும் நீயேயே! யாயா அல்லாலாஹ்!
பிரயோயோயோஜனம் இல்லாலாத அறிவு, பயப்படாடாத
உள்ளம், திருப்தியடைடையாயாத மனம் மற்றும்
ஏற்றுக் கொகொகொள்ளப்படாடாத
பிராரார்த்தனைனையிலிருந்தும் நாநான் உன்னிடம்
பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன்.(முஸ்லிம்)

80
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيِّنِّنِإِإ ْي َأ ُذُذْوْوُعُعَأ ِبِب َك‬


‫ ْنْنِمِمَوَو‬، ‫َك ِمِمْنْن ِّرِّرَشَش َمَما ُتُتْلْلِمِمَعَع‬ •
)‫ (مسلمم‬. ‫ِّرِّرَشَش َمَما َل ْمْم َأ ْلْلْلَمَمْعْعَأ‬
12. யாயா அல்லாலாஹ்! நாநான் செசெய்த மற்றும்
செசெய்யாயாத கெகெட்ட செசெயல்களிலிருந்து
உன்னிடம் பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன்.
(முஸ்லிம்)

‫َك ِمِمْنْن َوَوَزَز ا ِلِل ِتِتَمَمْعْعِنِن َك‬


‫ ِلِلُّوُّوَحَحَتَتَوَو‬،‫َك‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيِّنِّنِإِإ ْي َأ ُذُذْوْوُعُعَأ ِبِب َك‬ •
‫ ِعِعْيْيِمِمَجَجَوَو َكَكَكَكَكِطِطَخَخَسَس َكَك‬،‫َك‬
.‫َك‬ ‫ َجَجُفُفَوَو ا ِةِةَءَء ِتِتَمَمْقْقِنِن َك‬،‫َك‬ ‫َعَعا ِتِتَيَيِفِف َك‬
)‫(مسلمم‬
13. யாயா அல்லாலாஹ்! உன் அருட்கொகொகொடைடைகள்
(என்னைனைவிட்டு) நீங்குவதைதை விட்டும், நீ
(எனக்கு) அளித்த ஆரோரோரோக்கியத்தன்மைமை
(என்னைனை விட்டு) மாமாறுவதைதை விட்டும், உனது
திடீர் தண்டனைனையையை விட்டும், உன்னுடைடைய
(சகலவிதமாமான) கோகோகோபங்களைளை விட்டும்
நிச்சயமாமாக நாநான் உன்னிடம் பாபாதுகாகாவல்
தேதேடுகின்றேறேன். (முஸ்லிம்)

81
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيْيِّنِّنِإِإ ُذُذْوْوُعُعَأَأ َكَكِبِب َنَنِمِم ا ِمِمْدْدَهَهْلْل َوَو لا ِّدِّدَرَرَّتَّتَّت ي‬ •


‫َوَوا ِمِمَرَرَهَهْلْل َوَو ا ِقِقَرَرَغَغْلْل َوَو ا ِقِقْيْيِرِرَحَحْلْل ُذُذْوْوُعُعَأَأَوَو َكَكِبِب َأَأ ْنْن‬
‫ِت‬ ‫َخَّب َيَيِنِنَطَط ال ْيَّش‬ ‫َتَتَيَيَي َّبَخ‬
‫َّش ْي َطَطا ُنُن َدَدْنْنِعِع ا ْوْوَمَمْلْل ِت َوَوَأ ْنْنَأ َلَلَتَتْقْقْقُأُأ ْيْيِفِف‬
)‫ (أحم دد‬.‫َك ًرًرِبِبْدْدُمُم ا َوَوَأ ْنْنَأ َأ َتَتْوْوُمُمَأ َل ْيْيِدِدْي ًغًغا‬ ‫ْيِبِبَسَس ْي ِلِل َك‬
14. யாயா அல்லாலாஹ்! (ஏதேதேனும்) இடிந்து
விழுவதிலிருந்தும், உயரத்திலிருந்து கீழேழே
விழுவதிலிருந்தும், முதுமைமையிலிருந்தும், நீரில்
மூழ்குவதிலிருந்தும், எரிந்து இறப்பதைதை விட்டும்
நாநான் உன்னிடம் பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன்.
மரண நேநேரத்தில் ஷைஷைத்தாதான் என்னைனைத்
தீண்டுவதைதை விட்டும் நாநான் உன்னிடம்
பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன். உன் பாபாதைதையிலேலே
புறமுதுகு காகாட்டி கொகொகொல்லப்படுவதைதை விட்டும்
(விஷஜந்துக்களாளால்) கொகொகொட்டப்பட்டு இறப்பதைதை
விட்டும் நாநான் உன்னிடம் பாபாதுகாகாப்புத்
தேதேடுகின்றேறேன். (அஹ்மத்)

‫ ( حرش‬. ‫َك ِمِمْنْن َط ٍعٍعَمَمَط ِدِدْهْهَيَيَي ي َلَلِإِإ ى ٍعٍعٍعٍعٍعٍعٍعٍعْبْبَطَط‬


‫َأ ُذُذْوْوُعُعَأ ِبِب َك‬ •
)‫السنة للبغو يي‬

82
‫‪சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு‬‬

‫‪15. (யாயா‬‬ ‫)!்‪அல்லாலாஹ‬‬ ‫்‪உள்ளத்தில‬‬


‫்‪முத்திரைரையிடப்படும‬‬ ‫‪அளவிற்கு‬‬ ‫‪பேபேராராசைசை‬‬
‫்‪ஏற்படுவதிலிருந்தும‬‬ ‫்‪நாநான‬‬ ‫்‪உன்னிடம‬‬
‫)‪பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன்.(ஷரஹுஹுஸ்ஸுஸுன்னானா‬‬

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيْيِّنِّنِإِإ َأَأ ُذُذْوْوُعُع َكَكِبِب ْنْنِمِم َرَرَكَكْنْنُمُم ا ِتِت ا ِقِقَالَالْخْخَأْلَأْلَأْل‬ ‫•‬
‫َوَوا َمَمْعْعَأْلَأْلَأْل ا ِلِل َوَوا َوَوْهْهَأْلَأْلَأْل ا ِءِءِء‪ ( .‬رت مذ يي)‬
‫‪16. யாயா‬‬ ‫!்‪அல்லாலாஹ‬‬ ‫‪வெவெறுக்கத்தக்க‬‬
‫்‪ஆசைசைகள், செசெயல்கள் இன்னும‬‬ ‫‪வெவெறுக்கத்தக்க‬‬
‫்‪குணங்களிலிருந்தும‬‬ ‫்‪நாநான‬‬ ‫்‪உன்னிடம‬‬
‫)‪பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன்.(திர்மிதி‬‬

‫ ‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْحْحِلِلْصْصَأَأ ْيْيِلِل ْيِدِد ْي ْيْيِنِن ا ْيِذِذَّلَّل ْي َوَوُهُه ُةُةَمَمْصْصِعِع ‬ ‫•‬
‫َأ ْىْىِرِرْمْمَأ ‪َ ،‬وَوأ ِلِلْصْص ْحْح ْيِلِل ْي ُدُدْن َيَيْنْن ا َيَي ا ْيِتِتَّلَّل ْي َهَهْيْيْيِفِف ا َعَعَمَم ا ْيْيِشِش ‪ ،‬‬
‫َوَوأ ِلِلْصْص ْحْح ْىْىِلِل آِخَرَرِخ ِتْيِت ْي ا ْيِتِتَّلَّل ْي ْيْيِفِفْي َهَها َعَعَمَم ا ْيْيِدِد ‪َ ،‬وَو ا ِلِلَعَعْجْج‬
‫ا َيَيَحَحْلْل ا ِ ِ َةَة زَيَيا ًةَدَد ًة ْيِلِل ْي ْيِفِف ْي ِّلِّلَكَك ْيَخَخ ْي ٍرٍر‪َ ،‬وَوا ِلِلَعَعْجْج ا َتَتْوْوَمَمْلْل ‬
‫َرَرا ًةَحَح ًة ْيِلِل ْي ِمِمْنْن ِّلِّلُكُك ٍّرَشَش ٍّر‪( .‬مسلمم)‬
‫‪17. யாயா‬‬ ‫!்‪அல்லாலாஹ‬‬ ‫‪என்னுடைடைய‬‬
‫‪மாமார்க்கத்தைதை‬‬ ‫‪எனக்கு‬‬ ‫ீ‪ந‬‬ ‫!‪சீர்படுத்துவாவாயாயாக‬‬

‫‪83‬‬
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

(ஏனெனெனில்) அதுதாதான் எனது அரண். எனது


உலகைகை எனக்குச் சீர்படுத்துவாவாயாயாக!
(ஏனெனெனில்) அதுதாதான் நாநான் வாவாழுமிடம்.
எனது மறுமைமையையை எனக்கு சீர்படுத்துவாவாயாயாக!
(ஏனெனெனில்) அதுதாதான் நாநான் திரும்பிச்
செசெல்லுமிடம். எனது வாவாழ்க்கைகையில் அதிக
நன்மைமைகள் புரிவதற்கு வாவாய்ப்பளிப்பாபாயாயாக!
அனைனைத்து கெகெடுதிகளைளை விட்டும்
விடுபட்டதாதாக எனது மரணத்தைதை
ஆக்கியருள்வாவாயாயாக! (முஸ்லிம்)

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ِّنِّنِإِإ ي َأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬


‫َك ال َبَبَّثَّث ا َتَت ِفِف ا ي ِرِرْمْمَأْلَأْلَأْل َوَو اِزِزَعَعْلْل ي َةَةَمَم‬ •

‫َلَعَع َلى ال ِدِدْشْشُّرُّر َكَكُلُلَأَأْسْسَأَأَوَو َرَرْكْكُشُش َكَكِتِتَمَمْعْعِنِن َنَنْسْسُحُحَوَو‬


‫َك ًبًبْلْلَقَقَق ا ًمًمْيْيِلِلَسَس ا َسَسِلِلَوَو اًنًن ا َصَص اًقًقِدِد ا‬ ‫َبَبِعِع ا َدَدِتِت َك‬
‫َك َوَوَأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬
‫َك ِمِمْنْن ْيَخَخ ْي ِرِر َمَما َلْعْعَتَتَت َل ُمُم َوَوَأ ُذُذْوْوُعُعَأ َكِبِب َك ْنْنِمِم ِّرِّرَشَش‬ ‫َوَوَأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬
)‫ ( سن ائيي‬.‫َمَما َلْعْعَتَتَت َل ُمُم َوَوَأ ُرُرِفِفْغْغَتَتَتْسْسَأ َكَك َمَمِلِل ا َلْعْعَتَتَت َل ُمُمُم‬
18. யாயா அல்லாலாஹ்! (சகல நல்ல)
காகாரியங்களில் நிலைலைத்திருப்பதைதையும்,
நேநேர்வழியில் உறுதியையையும் நிச்சயம் நாநான்
உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன். இன்னும் உன்

84
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

அருட்கொகொகொடைடைகளுக்கு நன்றி செசெலுத்திடவும்


உன்னைனை அழகிய முறைறையில் வணங்கிடவும்
நாநான் உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன். தூய்மைமையாயான
உள்ளத்தைதையும் உண்மைமை உரைரைக்கும் நாநாவைவையும்
நாநான் உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன். உனக்குத்
தெதெரிந்த நலவுகளைளை (எல்லாலாம்) கேகேட்கின்றேறேன்.
உனக்குத் தெதெரிந்த எல்லாலா கெகெடுதிகளிலிருந்தும்
நாநான் உன்னிடம் பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன்.
உனக்குத் தெதெரிந்த (எல்லாலாப்)
பாபாவங்களிலிருந்தும் நாநான் உன்னிடம்
பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன். (நஸாஸாயி)

.‫ ِقَوَو ِقْيْيِنِن َّرَّرَشَش ْيْيِسِسْفْفَنَنَن ْي ْيْيْيْيْي ْيْي‬، ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل َأ ْيِنِنْمْمِهِهْلْلَأ ْي ْيْيِدِدْشْشُرُر‬ •
)‫( رت مذ يي‬
19. யாயா அல்லாலாஹ்! எனக்கு நேநேர்வழியையைக்
காகாட்டுவாவாயாயாக! என் ஆத்மாமாவின்
கெகெடுதிகளிலிருந்து என்னைனைக் காகாத்தருள்வாவாயாயாக!
(திர்மிதி)

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ِّنِّنِإِإ ي َكَكُلُلَأَأْسْسَأَأ ْعْعِفِف َلَلاَرَرْيْيْيَخَخْلْل ا ِتِت َكَكْرْرَتَتَتَوَو‬ •

‫ا َرَرَكَكْنْنُمُمْلْل ا ِتِت َّبَّبُحُحَوَو ا َسَسَمَمْلْل ا ِكِكي ِنِن ْنْنَأَأَوَو َرَرِفِفْغْغَتَتَت ْيْيِلِل‬


85
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫ْيِنِنَمَمَحَحْرْرَتَتَتَوَو ْي َذَذِإِإَوَو ا َأ َتَتْدْدَرَرَأ َةَةَنَنْتْتْتِفِف ٍمٍمْوْوَقَقَق ْيْيِنِنَّفَّفَوَوَتَتَتَفَفَف ْيَغَغ ْي َرَرْي‬


‫َك َّبُحُحَوَو َّب َمَمْنْن َكَكُّبُّبِحِحُيُي َّبَّبُحُحَوَو‬ ‫ٍنٍنْوْوُتُتُتْفْفَمَم َأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬
‫َك َّبُحُحَّب َك‬
)‫ ( رت مذ يي‬.‫َك‬ ‫ٍلٍلَمَمَعَع ُبُبِّرِّرَقَقُيُيُي َلِإِإَلى ِّبِّبُحُح َكَك‬
20. யாயா அல்லாலாஹ்! நற்காகாரியங்களைளைச்
செசெய்யவும், வெவெறுக்கத்தக்க காகாரியங்களைளை
விட்டுவிடவும், ஏழைழைகளைளை நேநேசிக்கும்
தன்மைமையையையும் தந்து, என் பாபாவங்களைளை
மன்னித்து, எனக்கு அருள்புரியும்படி நாநான்
உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன். ஒரு கூட்டத்தைதை நீ
குழப்பத்தில் ஆழ்த்த விரும்பினானால்,
குழப்பத்தில் ஆழ்த்தப்படாடாத நிலைலையிலேலேயேயே
என்னைனை உன்னளவில் மரணிக்கச் செசெய்து
விடுவாவாயாயாக! (யாயா அல்லாலாஹ்!) உன்னுடைடைய
நேநேசத்தைதையும் உன்னைனை நேநேசிப்பவர்களின்
நேநேசத்தைதையும் உன் நேநேசத்தின் பக்கம் சமீபமாமாக்கி
வைவைக்கக்கூடிய அமலின்மீது நேநேசத்தைதைபும் நாநான்
உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன். (திர்மிதி)

‫ْيْيَخَخْي َرَر ا َمَمْلْل ْسَلَأَأْس َلِةِة ْيْيَخَخَوَوْي َرَر لا َعَعُّدُّد ا ِءِء‬ ‫َك‬‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ِّنِّنِإِإ ي َأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬ •
‫ِلِلَمَمَعَعْلْل َرَرْيْيْيَخَخَوَو لا َوَوَّثَّثَّث ا ِبِب‬ ‫َرَرْيْيْيَخَخَوَو لا َجَجَّنَّناِحِح َرَرْيْيْيَخَخَوَو ا‬
86
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫ْيْيَخَخَوَوْي َرَر ا َيَيَحَحْلْل اِةِة َرَرْيْيْيَخَخَوَوا َمَمَمَمْلْل اِتِت ْيْيِنِنْتْتِّبِّبَثَثَثَوَو ْلْلِّقِّقَثَثَثَوَو‬


‫َوَوَمَم اْيِزِزْي ْيِنِن ْي َوَوَأ َّقَّقِحِحَأ َمَمْيْيِإِإ اْيْيِنِن َوَو ا ْعْعَفَفْرْر ْيْيِتِتَجَجَرَرَدَد ْلْلَّبَّبَقَقَتَتَتَوَو‬
‫ َأْسْسَأَأَوَو َأ َكَكُلُل ا ل َجَجَرَرَّدَّد ا ِتِت‬، ‫َصَصَالَالِتْيِت ْي َوَواْغْرْرِفِفْغ ْيْيِتِتَئَئْيْيِطِطَخَخ‬
)‫ (ال عم جم الكبير للطبرانيي‬. ‫ا َلُعُعْلْل َلى َنَنِمِم ا ِةِةَّنَّنَجَجْلْل‬
21. யாயா அல்லாலாஹ்! சிறந்த
வேவேண்டுகோகோகோளைளையும் சிறந்த பிராரார்த்தனைனையையையும்
சிறந்த வெவெற்றியையையும் சிறந்த அமலைலையும்
சிறந்த நன்மைமையையையும் சிறந்த உயிர்வாவாழ்வைவையும்
சிறந்த மரணத்தைதையும் நாநான் உன்னிடம்
கேகேட்கின்றேறேன். (யாயா அல்லாலாஹ்!) என்னைனை நீ
உறுதிப்படுத்துவாவாயாயாக! என்னுடைடைய தராராசைசை
(நன்மைமையாயால்) அதிக எடைடையுள்ளதாதாக
ஆக்கியருள்வாவாயாயாக! என்னுடைடைய ஈமாமானைனை
(நம்பிக்கைகையையை) உறுதிப்படுத்துவாவாயாயாக! என்
அந்தஸ்தைதை உயர்த்துவாவாயாயாக! என்னுடைடைய
தொதொதொழுகைகையையை ஏற்றுக் கொகொகொள்வாவாயாயாக! என்
பாபாவத்தைதை மன்னித்தருள்வாவாயாயாக! (யாயா
அல்லாலாஹ்!) சுவர்க்கத்தில் உயர்ந்த
அந்தஸ்துக்களைளையும் நாநான் உன்னிடம்
கேகேட்கின்றேறேன்.(தப்ராரானி)

87
‫‪சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு‬‬

‫َك َوَوَفَفَف اِتِتَحَح ا ِرِرْيْيَخَخْلْل َوَوَخَخَوَو ا ُهُهَمَمِتِت ‬


‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيِّنِّنِإِإ ْي َأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬ ‫•‬
‫َوَوَجَجَوَو اُهُهَعَعِمِم ‪َ ،‬لَّوَّوَأَأَوَو َل ُهُه َوَو آُهُهَرَرِخِخ ‪َ ،‬ظَظَوَو اُهُهَرَرِهِه َبَبَوَو ا ُهُهَنَنِطِط ‪ ،‬‬
‫ِت ا َلُعُعْلْل َلى َنَنِمِم ا ِةِةِةَّنَّنَجَجْلْل ‪( .‬ال عم جم ال ريبك ‬ ‫َوَوال ا ِت‬
‫َجَجَرَرَّدَّد‬
‫للطبرانيي)‬
‫‪22. யாயா‬‬ ‫!்‪அல்லாலாஹ‬‬ ‫்‪நன்மைமைகளின‬‬
‫்‪ஆரம்பங்களைளையும‬‬ ‫்‪முடிவுகளைளையும‬‬ ‫்‪இன்னும‬‬
‫‪எல்லாலா‬‬ ‫்‪நன்மைமைகளைளையும‬‬ ‫்‪நிச்சயம‬‬ ‫்‪நாநான‬‬
‫்‪உன்னிடம‬‬ ‫‪கேகேட்கின்றேறேன்.‬‬ ‫்‪நன்மைமைகளின‬‬
‫‪ஆரம்பம்,‬‬ ‫‪முடிவு,‬‬ ‫்‪அதன‬‬ ‫‪வெவெளிப்படைடை,‬‬
‫்‪அந்தரங்கம‬‬ ‫்‪மற்றும‬‬ ‫்‪சுவர்க்கத்தின‬‬ ‫‪உயர்ந்த‬‬
‫்‪அந்தஸ்துக்களைளையும‬‬ ‫்‪நாநான‬‬ ‫்‪உன்னிடம‬‬
‫)‪கேகேட்கின்றேறேன்.(தப்ராரானி‬‬

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيْيِّنِّنِإِإ َكَكُلُلَأَأْسْسَأَأ أ ْنْن َعَعَفَفْرْرَتَتَت ْيْيِرِرْكْكِذِذ ‪َ ،‬عَعَضَضَتَتَوَو ‬ ‫•‬

‫ْيِرِرْزْزِوِو ْي ‪َ ،‬حَحِلِلْصْصُتُتَوَو َأ ْيِرِرْمْمَأ ْي ‪َ ،‬رَرِّهِّهَطَطُتُتَوَو ْيِبِبْلْلَقَقَق ْي ‪َ ،‬نَنِّصِّصَحَحُتُتَوَو‬


‫ْيِجِجْرْرَفَفَف ْي ‪َ ،‬رَرِّوِّوَنَنَنُتُتُتَوَو ْيْيِلِل ْيْيِبِبْلْلَقَقَق ‪َ ،‬رَرِفِفْغْغَتَتَتَوَو ْيْيِلِل ِبِبْنْنَذَذ ْي ْي‪ ،‬‬
‫َوَوَأ َكَكُلُلَأَأْسْسَأ لا َجَجَرَرَّدَّد اِتِت ا َلَلُعُعْلْل ى َنَنِمِم ا ـْلْل ِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةَّنَّنَجَج ‪.‬‬
‫(ال سم ت كرد على ال حص يحي نن)‬
‫‪88‬‬
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

23. யாயா அல்லாலாஹ்! நீ என்னுடைடைய


ஞாஞாபகத்தைதை உயர்த்துவதைதையும் என் பாபாவத்தைதை
மன்னிப்பதைதையும் என் காகாரியத்தைதை
சீர்படுத்துவதைதையும் என் உள்ளத்தைதை
தூய்மைமைப்படுத்துவதைதையும் என் அபத்தைதை
(கற்பைபை) பத்தினித்தனமாமாக்குவதைதையும்
என்னுடைடைய உள்ளத்தைதை இலங்கச்
செசெய்வதைதையும் என்னுடைடைய பாபாவங்களைளை
மன்னிப்பதைதையும் நிச்சயம் நாநான் உன்னிடம்
கேகேட்கின்றேறேன். (யாயா அல்லாலாஹ்!) இன்னும்
சுவர்க்கத்தின் உயர்ந்த அந்தஸ்துக்களைளையும்
நாநான் உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன். (ஹாஹாகிம்)

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيْيِّنِّنِإِإ َكَكُلُلَأَأْسْسَأَأ ْنْنَأَأ ِاِاَبَبُتُتُت رَكَك ْيْيِلِل ْيْيِفِف‬ •

‫ ِفِفَوَو ْي ْي‬، ‫ ْيْيِفِفَوَو ْيْيِرِرَصَصَبَب‬، ‫ ِفِفَوَو ْي ْي ِعِعْمْمَسَس ْي ْي‬، ‫ْيْيِسِسْفْفَنَنَن‬


‫ ْيْيِفِفَوَو‬، ‫ َوَو ِفِف ْي ْي ْيِقِقُلُلُخُخ ْي‬، ‫ ْيْيِفِفَوَو ْيْيِقِقْلْلَخَخ‬، ‫ْيْيِحِحْوْوُرُر‬
‫ْيْيِتِت‬ ‫ْيْيِلِلْهْهَأ‬
‫ ْيْيِفِفَوَو‬، ‫َيَي ْيْيِفِفَوَو َمَمَمَم ا‬، ‫ ْيْيِفِفَوَو َيَيْحْحَمَم ا‬، ‫َأ‬
‫ َوَوَأ َكَكُلُلَأَأْسْسَأ لا َجَجَرَرَّدَّد ا ِتِت‬، ‫ َّبَقَقَتَتَتَفَفَف َّب ْلْل َنَنَسَسَحَح اِتْيِت ْي‬، ‫ْيِلِلَمَمَعَع ْي‬
‫ (ال ىلع كردتسم‬. ‫ا َلَلُعُعْلْل ى َنَنِمِم ا ِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةِةَّنَّنَجَجْلْل‬

89
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

)‫ال حص يحي نن‬


24. யாயா அல்லாலாஹ்! என் ஆத்மாமாவிலும்
என் கேகேள்விப்புலனிலும் என் பாபார்வைவையிலும்
என் உயிரிலும் என் உடலமைமைப்பிலும் என்
குணத்திலும் என் குடும்பத்திலும் என்
உயிர்வாவாழ்விலும் என்னுடைடைய மரணத்திலும்
என்னுடைடைய அமல்களிலும் நீ அருள்புரியும்படி
நிச்சயமாமாக நாநான் உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன்.
ஆகவேவே, என்னுடைடைய நற்காகாரியங்களைளை நீ
ஏற்றுக் கொகொகொள்வாவாயாயாக! (யாயா அல்லாலாஹ்!)
சுவர்க்கத்தின் உயர்ந்த அந்தஸ்துக்களைளையும்
நிச்சயமாமாக நாநான் உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன்.
(ஹாஹாகிம்)

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل َيَيا َبَبِّلِّلَقَقُمُم ا ِبِبْوْوُلُلُقُقْلْل َث ْتْتِّبِّبَثَث ْيْيِبِبْلْلَقَقَق َلَلَعَع ى‬ •


)‫ ( رت مذ يي‬.‫َك‬ ‫ْيِدِد ْيِنِن َكَك‬
25. உள்ளங்களைளை புரட்டக்கூடிய
அல்லாலாஹ்வேவே! உன் மாமார்க்கத்தின் மீது என்
உள்ளத்தைதை உறுதிப்படுத்துவாவாயாயாக! (திர்மிதி)

90
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل َفَفِّرِّرَصَصُمُم ا ُلُلُقُقْلْل وِبِب ْفْفِّرِّرَصَص َنَنَبَبَبْوْوُلُلُقُقُق ا َلَعَع َلى‬ •


)‫ (مسلمم‬.‫َك‬ ‫َطَطا ِتِتَعَع َكَك‬
26. உள்ளங்களைளை திருப்பக்கூடிய
அல்லாலாஹ்வேவே! உனக்கு வழிபடுவதின் மீது
என் உள்ளத்தைதை திருப்பி விடுவாவாயாயாக!.
(முஸ்லிம்)

‫َاَال َّمُهُهَّلَّل َّم َنَنْدْدِزِز ا اَلاَلَوَو َنَنْصْصُقُقْنْنْنَتَتَت ا َنَنْمْمِرِرْكْكَأَأَوَو ا اَلاَلَوَو َّنَّنِهِهُتُت ا‬ •


‫َوَوَأ َنَنِطِطْعْعَأ ا اَلاَلَوَو َنَنْمْمِرِرْحْحَتَت ا َوَوآ َنَنْرْرِثِث ا اَلاَلَوَو ْرْرِثِثْؤْؤُتُتُت َنَنْيْيْيَلَلَعَع ا‬
)‫ ( رت مذ يي‬.‫َض َّنَّنَعَع ا‬ ‫َوَوا َنَنِضِضْرْر ا َوَوا ْرْر َض‬
27. யாயா அல்லாலாஹ்! (உன்
அருட்கொகொகொடைடைகளைளை) எங்களுக்கு
அதிகப்படுத்துவாவாயாயாக! எங்களுக்குக்
குறைறைத்துவிடாடாதேதே! எங்களைளை
கண்ணியப்படுத்துவாவாயாயாக! எங்களைளை இழிவு
படுத்திவிடாடாதேதே! (உனது அருட்கொகொகொடைடைகளைளை)
எங்களுக்குத் தந்தருள்வாவாயாயாக! (உன்
அருளைளைப்பெபெறாறாத) துற்பாபாக்கியவாவான்களாளாக
எங்களைளை ஆக்கிவிடாடாதேதே! (உன்
அருளைளைப்பெபெற) எங்களைளை

91
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

தேதேர்ந்தெதெடுப்பாபாயாயாக! பிறரைரை எங்களைளைவிட


தேதேர்ந்தெதெடுக்காகாதேதே! எங்களைளை பொபொபொருந்திக்
கொகொகொள்வாவாயாயாக! இன்னும் எங்களைளைத் தொதொதொட்டும்
(அமல்களைளை) பொபொபொருந்திக் கொகொகொள்வாவாயாயாக!
(திர்மிதி)

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل َأ ِسِسْحْحَأ ْنْن َعَعاِقَنَنَتَتَتَبَبِق ا ِفِفي ا ِرِرْوْوُمُمُأْلُأْلُأْل َهَهِّلِّلُكُك ا َوَوَأ َنَنْرْرِجِجَأ ا‬ •
)‫ (أحم دد‬. ‫ِمِمْنْن ِخِيِيْزْزِخ الُّدُّدْن َيَيْنْن ا َعَعَوَو َذَذا ِبِب ا آْلآْلِخِةِةِةَرَرِخ‬
28. யாயா அல்லாலாஹ்! எங்களின் எல்லாலாக்
காகாரியங்களின் முடிவைவையும் நன்மைமையாயாக ஆக்கி
வைவைப்பாபாயாயாக! இவ்வுலகின் இழிவைவை விட்டும்
மறுவுலகின் வேவேதனைனையையை விட்டும் எங்களைளைப்
பாபாதுகாகாத்தருள்வாவாயாயாக! (அஹ்மத்)

‫َك َمَما ُلُلْوْوُحُحَيَي َنَنَنَنَنْيْيْيَبَبَب ا‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ا ْمْمِسِسْقْق َلَنَنا ِمِمْنْن ِتِتَيَيْشْشَخَخ َك‬ •
‫ ِمِمَوَو ْنْن َطَطا َكَكِتِتَعَع َمَم ا َنَنُغُغِّلِّلَبَبَبُتُتُت ا ِهِهِبِب‬،‫َك‬ ‫ْيَبَبَبَوَو ْي َنَن َعَعَمَم ا ْيِصِص ْي َك‬
‫ َنَنِمِمَوَو ا ِنِنْيْيِقِقَيَيْلْل َمَم ا ُنُنِّوِّوَهَهُتُتُت ِهِهِبِب َنَنْيْيْيَلَلَعَع ا‬، ‫َكَكَتَتَّنَّنَجَج‬
‫ْيِصِصُمُم ْيَبَبا ِت‬
‫ِت الُّدُّدْن َيَيْنْن ا َنَنْعْعِّتِّتِّتَمَمَوَو ا َمَمْسْسَأَأِبِب ا َنَنِعِع ا َصَصْبْبَأَأَوَو ا َنَنِرِر ا‬

92
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫َث َّنَّنِمِم ا َوَوا ْلْلَعَعْجْج‬ ‫َّوَّوُقُقُقَوَو ِتَنَنِت ا َمَما َأ ْيَيَيَيْحْحَأ ْي َنَنَتَتَت ا َوَوا ُهُهْلْلَعَعْجْج ا َوَوْلْل ا ِرِر َث‬
‫َثْأ َنَنَرَرْأ ا َلَعَع َلى َمَمْنْن َظَلَظَل َنَنَمَم ا َوَواْن َنَنْرْرُصُصْن ا َلَعَع َلى َمَمْنْن َعَعا َدَد ا َنَن ا‬
‫َالَالَوَو ْلْلَعَعْجْجَتَت ِصِصُمُم ْي َنَنَتَتَتَبَبْي ا ْيْيِفِف َنَنِنِنْيْيِدِد ا َالَالَوَو ِلِلَعَعْجْجَتَت‬
‫الُّدُّدْن َيَيْنْن ا َأ َرَرَبَبَبْكْكَأ َنَنِّمِّمَهَه ا َالَالَوَو َلْبْبْبَمَم َلَغَغ َنَنِمِمْلْلِعِع ا َالَالَوَو ْطْطِّلِّلَسَسُتُت‬
)‫ ( رت مذ يي‬.‫َلَعَع َلْيْيْي َنَنا َمَمْنْن َالَال َنَنُمُمَحَحْرْرَيَيَي ا‬
29. யாயா அல்லாலாஹ்! உனக்கு மாமாறு
செசெய்வதைதை விட்டும் எங்களைளைத் தடுக்கக்கூடிய
(உன்னைனைப்பற்றிய) அச்சத்தைதையும், உன்னுடைடைய
சொசொசொர்க்கத்தைதைப் பெபெற்றுத் தரும்
வழிபாபாட்டைடையும், உலகச் சோசோசோதனைனைகளைளை
எளிதாதாகக் கருதச் செசெய்யும் (மன)
உறுதியையையும் எங்களுக்குத் தந்தருள்வாவாயாயாக!
(யாயா அல்லாலாஹ்!) எங்களுடைடைய
செசெவிப்புலன்களைளையும், பாபார்வைவைகளைளையும்
(உடல்) சக்தியையையும் நீ எங்களைளை உயிர்வாவாழ
வைவைக்கும் காகாலமெமெல்லாலாம் (குறைறைவின்றி)
இயங்கச் செசெய்வாவாயாயாக! அதனைனையேயே எங்கள்
வாவாரிசுகளுக்கும் (சந்ததிகளுக்கும்)
ஆக்கியருள்வாவாயாயாக! எங்களுக்கு அநீதம்
செசெய்தவர்களைளைப் பழி வாவாங்குவாவாயாயாக!

93
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

எங்கள்மீது விரோரோரோதம் கொகொகொண்டவர்களுக்குப்


பாபாதகமாமாக எங்களுக்கு நீ உதவி செசெய்வாவாயாயாக!
எங்களுடைடைய மாமார்க்கத்தில் எங்களுக்கு
சோசோசோதனைனையையை ஏற்படுத்திவிடாடாதேதே!
இவ்வுலகைகையேயே எங்கள் நோநோநோக்கமாமாகவும்
எங்கள் அறிவின் எல்லைலையாயாகவும்
ஆக்கிவிடாடாதேதே! (எங்களின் பாபாவங்களினானால்)
எங்கள்மீது இரக்கம் காகாட்டாடாதவனைனை
எங்களுக்கு பொபொபொறுப்பாபாளியாயாக ஆக்கிவிடாடாதேதே!
(திர்மிதி)

‫َك ا ِت‬
‫ِت ِتِتَمَمْحْحَرَر َك‬
‫ َزَزَعَعَوَو اِئِئ َمَم‬،‫َك‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيِّنِّنِإِإ ْي َأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك َبَبِجِجْوْوُمُم‬ •
‫ِت‬
‫ َوَوال َالَّسَّس َال َةَةَمَم ْنْنِمِم‬، ‫ َوَوا ْيِنِنَغَغْلْل ْي َةَةَمَم ِمِمْنْن ِّلِّلُكُك ٍّرِبِب ٍّر‬،‫َك‬ ‫َرَرِفِفْغْغَمَم ِت َك‬
)‫ (ال عم جم األوسط للطبرانيي‬. ‫ِّلِّلُكُك ٍمٍمٍمْثْثِإِإ‬
30. யாயா அல்லாலாஹ்! உனது அருளைளைப்
பெபெற்றுத்தரும் செசெயல்களைளையும், உனது
மன்னிப்பில் உறுதி கொகொகொள்ளும் நிலைலையையையும்
அனைனைத்து நல்லறங்களின் பிரதிபலன்களைளையும்
அனைனைத்து பாபாவங்களைளைவிட்டும்
பாபாதுகாகாப்பைபையும் நிச்சயமாமாக நாநான் உன்னிடம்
கேகேட்கின்றேறேன். (தப்ராரானி)

94
‫‪சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு‬‬

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل َالَال ْعْعَدَدَتَت ْيِلِل ْي َذَذْن ًبًبْنْن ا َّالَّالِإِإ ُهُهَتَتْرْرَفَفَغَغ ‪َ ،‬الَالَوَو ّمّمَهَه ًا ًا‬ ‫•‬
‫َّالَّالِإِإ ُهُهَتَتْجْجَّرَّرَفَفَف ‪َ ،‬الَالَوَو ْيْيَدَدْي ًنًن ا َّالَّالِإِإ ُهُهَتَتْيْيَضَضَقَق ‪َ ،‬الَالَوَو َحَحا ًةًةَجَج‬
‫ْنْنِمِم َوَوَحَح اِجِجِئِئ لا َيَيْنْنْنُّدُّد ا َوَو اِةِةَرَرِخِخآْلآْل َّالَّالِإِإ َهَهَتَتَتْيْيَضَضَقَق ا ‬
‫َكَكِتِتَمَمْحْحَرَرِبِب َيَي أ ا َمَمَحَحْرْر ا ل َّرَّر ا َنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنْيْيِمِمِحِح ‪( .‬ال مجعم ‬
‫األوسط للطبرانيي)‬
‫‪31. யாயா‬‬ ‫!்‪அல்லாலாஹ‬‬ ‫‪என்னுடைடைய‬‬
‫!‪பாபாவத்தைதை, நீ மன்னிக்காகாமல் விட்டுவிடாடாதேதே‬‬
‫்‪கவலைலையையைப‬‬ ‫்‪போபோபோக்காகாமல‬‬ ‫!‪விட்டுவிடாடாதேதே‬‬
‫‪கடனைனை‬‬ ‫்‪அடைடைக்காகாமல‬‬ ‫!‪விட்டுவிடாடாதேதே‬‬
‫்‪அருளாளாளர்களுக்கெகெல்லாலாம‬‬ ‫!‪அருளாளாளனேனே‬‬
‫‪உலக‬‬ ‫்‪மற்றும‬‬ ‫்‪மறுமைமையின‬‬ ‫்‪தேதேவைவைகளில‬‬
‫‪எத்தேதேவைவைகளைளையும் உன் அருளைளைக் கொகொகொண்டு‬‬
‫!‪எங்களுக்கு நிறைறைவேவேற்றாறாமல் விட்டுவிடாடாதேதே‬‬
‫)‪(தப்ராரானி‬‬

‫ا ‪َ ،‬لَلُزُزُنُنُنَوَو ‬ ‫َك ا َزَزْوْوَفَفْلْل َدَدْنْنِعِع ا َضَضَقَقْلْل ِءِء‬‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ِّنِّنِإِإ ي َأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬ ‫•‬
‫ال َدَدَهَهُّشُّش ا ِءِء‪ْ ،‬يَعَعَوَو ْي َشَش ال َدَدَعَعُّسُّس ا ِءِء‪َ ،‬رَرُمُمَوَو ا َةَةَقَقَفَفَف اَألَألْن َيَيِبِبْن ا ِءِء‪،‬‬
‫َوَوال َرَرْصْصَّنَّن َلَعَع َلى اَأل َدَدْعْعَأل ا ِءِءِء‪ (.‬صحيح ابن ميزخ ة)‬
‫‪95‬‬
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

32. யாயா அல்லாலாஹ்! தீர்ப்பு நேநேரத்தில்


(நாநாளில்) வெவெற்றியையையும் ஷுஷுஹதாதாக்களின்
அந்தஸ்தைதையும் நற்பாபாக்கியம் உள்ளவர்களின்
வாவாழ்க்கைகையையையும் நபிமாமார்களுடன்
இருப்பதைதையும் எதிரிகளுக்கு எதிராராக உதவி
கிடைடைப்பதைதையும் நிச்சயமாமாக நாநான் உன்னிடம்
கேகேட்கின்றேறேன். (ஸஹீஹ் இப்னு குஸைஸைமாமா)

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيِّنِّنِإِإ ْي أ ْسْسأ ُلُل َك‬


‫ َوَو ا َمَمَأْلَأْلَأْل ا َةَةَنَن‬، ‫َك ال َةَةَّحَّحِّصِّص َوَو اَةَةَّفَّفِعِعْلْل‬ •
‫ ( بعش‬. ‫ َوَولا َضَضِّرِّر ى ِبِب اِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرِرْدْدَقَقْلْل‬، ‫ُحُحَوَو ْسَنَنْس ا ِقِقُلُلُخُخْلْل‬
)‫ا ميإل ان للبيهقيي‬
33. யாயா அல்லாலாஹ்! ஆரோரோரோக்கியத்தைதையும்
பத்தினித் தனத்தைதையும் அமாமானிதத்தைதை
பேபேணுதலைலையும் நல்லொலொலொழுக்கத்தைதையும் விதியையை
ஏற்றுக் கொகொகொள்ளும் தன்மைமையையையும் நிச்சயமாமாக
நாநான் உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன். (ஷுஷுஅபுல்
ஈமாமான் லில்பைபைஹகி)

، ‫ ُعُعَمَمْسْسَتَتَوَو ْيْيِمِمَالَالَكَك‬، ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل َرَرَتَتَتَ َ َكَكَّنَّنِإِإ ى َكَكَمَم ا ْيْيِنِن‬ •


‫َالَال َفَفْخْخَيَي ى َكَكْيْيَلَلَعَع‬، ‫ُمُمَلَلْعْعَتَتَتَوَو ْيْيِّرِّرِسِس َوَوعْيْيِتِتَيَيِنِنَالَال‬
96
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫ ا ُمُمْلْل ْسْيِغِغَتَتْس ْيُثُث‬،‫ أ َنَنا ا َبَبْلْل اِئ ُسُسِئ ا ْيْيِقِقَفَفْلْلْي ُرُر‬، ‫ْيَشَش ْي ٌئٌئ ِمِمْنْن أ ْيِرِرْمْم ْي‬
‫ ا َّرَّرِقِقُمُمْلْل ا ُفُفِرِرَتَتْعْعُمُمْلْل‬، ‫ ا ُلُلِجِجَوَوْلْل ا ُقُقِفِفْشْشُمُمْلْل‬،‫ا ُمُمْلْل ْسْيْيِجِجَتَتْسْي ُرُر‬
‫ َوَوأ ُلُلِهِهَتَتْبْبْب َلِإِإَلْيْيَكَك‬،‫َك َمَمْسْسأل َةَة ا ِمِمْلْل ْسْيِكِكْس ْي ِنِن‬ ‫ أ ْسْسأ ُلُل َك‬، ‫ِبِبَذَذْن ِهِهِبِبْن‬
‫ أَوَو َكَكْوْوُعُعْدْد َءَءَاَاَعَعُدُد‬، ‫َهَهِتِتْبْبِإِإ اَلَل ا ِبِبِنِنْذْذُمُمْلْل لا ِلِلْيْيِلِلَّذَّذ‬
، ‫ ْنْنَمَم ْتْتَعَعَضَضَخَخ َلَل َكَك ُهُهُتُتَبَبَقَقَقَرَر‬، ‫ا َخْلْل اَخ ِفِفِئِئ لا ِرِرْيْيِرِرَّضَّض‬
‫ (ال ريغصلا مجعم‬. ‫ َمَمِغِغَرَرَوَو َأْن ُهُهُهُهُهُفُفْنْن‬، ‫َّلَّلَذَذَوَو ِجِجْسُهُهُمُمْس‬
)‫للطبرانيي‬
34. யாயா அல்லாலாஹ்! என் நிலைலையினைனை நீ
பாபார்க்கின்றாறாய். என் பேபேச்சைசை நீ கேகேட்கின்றாறாய்.
என் அந்தரங்கத்தைதையும் பகிரங்கத்தைதையும்
(ஒன்று போபோபோல்) நீ அறிகிறாறாய். என் காகாரியத்தில்
எதுவும் உன்னிடம் மறைறைந்ததாதாக இல்லைலை! நாநான்
ஒன்றுமில்லாலாத ஏழைழை! இரட்சிப்புத் தேதேடுபவன்!
அபயம் தேதேடுபவன்! இரக்கத்தன்மைமையுள்ள,
இழகிய உள்ளமுள்ள, செசெய்த பாபாவங்களைளை
மனப்பூர்வமாமாய் ஏற்றுக் கொகொகொள்பவன்,
மிஸ்கீனின் (ஏழைழையின்) வேவேண்டுகோகோகோளாளாக
உன்னிடம் வேவேண்டுகின்றேறேன். பணிந்த
நிலைலையில் மண்டியிடும் பாபாவியின்

97
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

மன்றாறாடுதலாலாக மன்றாறாடுகின்றேறேன். (யாயா


அல்லாலாஹ்!) பிடரியையைப் பணியவைவைத்து,
மேமேனியையைப் பணிவாவாய் வைவைத்து, மூக்கைகையும்
(முகத்தைதையும்) மண்ணில் வைவைத்து குருடராரான
பயந்தவனின் பிராரார்த்தனைனையாயாக, நாநான்
உன்னிடம் பிராரார்த்திக்கின்றேறேன். (தப்ராரானி)

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيِّنِّنِإِإ ْي َظَلَظَل ُتُتْمْم ْيِسِسْفْفَنَنَن ْي ًمًمْلْلُظُظ ا ْيْيِثِثَكَكْي ًرًرا َالَالَوَو ُرُرِفِفْغْغَيَيَي‬ •
‫َت َفَفاْغْغِلِلْرْرِفِف ْيْي ًةًةَرَرِفِفْغْغَمَم ْنْنِمِم َكَكِدِدْنْنِعِع‬ ‫َب َّالَّالِإِإ َأْن َت‬‫ال ْوْوُنُنُنُّذُّذ َب‬
‫يراخ‬، ‫ (ب‬. ‫َت ا ُرُرْوْوُفُفَغَغْلْل ال ُمُمُمُمُمُمْيْيِحِحَّرَّر‬ ‫َك َأْن َت‬‫َوَوا ْيِنِنْمْمَحَحْرْر ْي َّنَّنِإِإ َك‬
)‫مسلمم‬
35. யாயா அல்லாலாஹ்! எனக்கு நாநானேனே அதிக
அளவு அநீதி இழைழைத்து விட்டேடேன்.
பாபாவங்களைளை மன்னிப்பவன் உன்னைனைத்தவிர
வேவேறு யாயாருமில்லைலை. எனவேவே, உனது பிரத்யேயேக
மன்னிப்பில் என்னைனை மன்னித்தருள்வாவாயாயாக!
மேமேலும் என் மீது அருள் பொபொபொழிவாவாயாயாக!
நிச்சயமாமாக நீயேயே அதிகம் மன்னிப்பு
வழங்குபவன். கருணைணை பொபொபொழிபவன். (புகாகாரி,
முஸ்லிம்)

98
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫ َمَمَوَو ا‬، ‫ َمَمَوَو ا ُتُتْرْرَّخَّخَأَأ‬، ‫َاَال ُهُهَّلَّل َّمَّما ْيْيِلِلْرْرِفِفْغْغ َمَما ُتُتْمْمَّدَّدَقَق‬ •
‫ َمَمَوَو ا َتَتْنْنَأَأ‬، ‫ َمَمَوَو ا َأَأ ُتُتْفْفَرَرْسْس‬، ‫ َمَمَوَو ا َأ َلْعْعَأ َل ُتُتْنْن‬، ‫َأ ُتُتْرْرَرَرْسْسَأ‬
‫َت ا ُرُرِّخِّخَؤَؤُمُمْلْل َالَال‬‫ َوَوَأْن َت‬،‫َت ا ِّدِّدَقَقُمُمْلْل ُمُم‬ ‫ َأْن َت‬، ‫َأ َلْعْعَأ َل ُمُم ِهِهِبِب ْيِّنِّنِمِم ْي‬
)‫ (مسلمم‬.‫َت‬ ‫َلِإِإَل َهَه َّالَّالِإِإ َأْن َتَت‬
36. யாயா அல்லாலாஹ்! நாநான் முன்னர்
செசெய்தவற்றைறையும் பின்னர் செசெய்தவற்றைறையும்
இரகசியமாமாய் செசெய்தவற்றைறையும் பகிரங்கமாமாக
செசெய்தவற்றைறையும் எல்லைலை கடந்து
அதிகப்படியாயாகச் செசெய்தவற்றைறையும் மேமேலும்
எந்தப் பிழைழைகளைளை நீ என்னைனை விட அதிகம்
அறிந்துள்ளாளாயோயோயோ அந்தப்பிழைழைகளைளையும் நீ
மன்னிப்பாபாயாயாக! முன்னதாதாக அல்லது தாதாமதமாமாக
ஏற்பட்ட அனைனைத்துப் பொபொபொருட்களைளையும்
உருவாவாக்கியவன் நீயேயே! வணக்கத்திற்குரிய
இறைறைவன் உன்னைனைத்தவிர வேவேறு யாயாருமில்லைலை.
(முஸ்லிம்)

‫ ِنِنْسْسُحُحَوَو‬، ‫ َكَكِرِرْكْكُشُشَوَو‬، ‫َاَال ُهُهَّلَّل َّمَّم ْيْيِّنِّنِعِعَأَأ َلَلَعَع ى َكَكِرِرْكْكِذِذ‬ •


)‫د سن ائيي‬، ‫ (أب دو او‬.‫َك‬ ‫َبَبِعِع ا َدَدِتِت َكَك‬
99
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

37. யாயா அல்லாலாஹ்! உன்னைனை நினைனைவு


கூர்வதற்கும் உனக்கு நன்றி செசெலுத்துவதற்கும்
நல்ல முறைறையில் உனக்கு வழிபாபாடு
செசெலுத்துவதற்கும் எனக்கு நீ உதவி
செசெய்தருள்வாவாயாயாக! (அபூதாதாவூத், நஸாஸாயி)

‫ ُذُذْوْوُعُعَأَأَوَو َكَكِبِب‬، ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيِّنِّنِإِإ ْي َأ ُذُذْوْوُعُعَأ َكِبِب َك َنَنِمِم ا ِلِلْخْخُبُبْلْل‬ •


‫ َوَوَأ ُذُذْوْوُعُعَأ َكَكِبِب ْنْنِمِم ْنْنَأَأ َّدَّدَرَرُأُأ َلَلِإِإ ى ِلِلَذَذْرْرَأَأ‬، ‫َنَنِمِم ا ِنِنْبْبُجُجْلْل‬
‫ َوَوَأ ُذُذْوْوُعُعَأ ِبِب َك‬، ‫ا ُعُعْلْل ــــــ ِرِرُمُم‬
‫َك ْنِمِم ْن ِةِةَنَنْتْتْتِفِف لا َيَيْنْنْنُّدُّد اَذَذَعَعَوَو ا ِبِب‬
)‫ (بخار يي‬. ‫ا ِرِرِرْبْبَقَقْلْل‬
38. யாயா அல்லாலாஹ்! கஞ்சத்தனத்தைதை
விட்டும் நிச்சயமாமாக நாநான் உன்னிடம்
பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன், மேமேலும்
கோகோகோழைழைத்தனத்தைதை விட்டும் நிச்சயமாமாக நாநான்
உன்னிடம் பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன், மேமேலும்
அதிமுதிர்ந்த வயது வரைரையில் எனது வாவாழ்வு
நீடிக்கச் செசெய்யப்படுவதைதை விட்டும் நாநான்
உன்னிடம் பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன், மேமேலும்
உலகத்தின் குழப்பத்தைதை விட்டும்
மண்ணறைறையின் வேவேதனைனையையை விட்டும் நாநான்
உன்னிடம் பாபாதுகாகாவல் தேதேடுகின்றேறேன்.

100
‫‪சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு‬‬

‫)‪(புகாகாரி‬‬

‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيْيِّنِّنِإِإ َكَكُلُلَأَأْسْسَأَأ ا َةَةَّنَّنَجَجْلْل ‪ُ ،‬ذُذْوْوُعُعَأَأَوَو َكَكِبِب َنَنِمِم ‬ ‫•‬


‫الَّنَّنا ِرِرِر‪( .‬أب دو او دد)‬
‫‪39. யாயா‬‬ ‫!்‪அல்லாலாஹ‬‬ ‫‪நிச்சயமாமாக‬‬ ‫்‪நாநான‬‬
‫்‪உன்னிடம‬‬ ‫‪சுவர்க்கத்தைதை‬‬ ‫‪கேகேட்கின்றேறேன்,‬‬
‫்‪மேமேலும‬‬ ‫‪நரகத்திலிருந்து‬‬ ‫்‪உன்னிடம‬‬
‫)்‪பாபாதுகாகாவலும் தேதேடுகின்றேறேன். (அபூதாதாவூத‬‬

‫َك ا ْيَغَغْلْل ْي َبَب ِتَرَرْدْدُقُقَوَو ِتَكَك َلَعَع َل ا ى ِقِقْلْلَخَخْلْل‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ِمِمْلْلِعِعِبِب َك‬ ‫•‬
‫ ‪،‬‬ ‫َأ ْيِنِنِيِيْحْحَأ ْي َمَما ْمْمِلِلَعَع َت‬
‫َت ا َيَيَحَحْلْل ا َةَة ًرًرْيْيْيَخَخ ا ْيْيِلِل ْيْيِنِنَّفَّفَوَوَتَتَتَوَو ‬
‫َذَذِإِإ ا َتَتْمْمِلِلَعَع ا َفَفَوَوْلْل اَةَة ًرًرْيْيْيَخَخ ا ْيْيِلِل ‪َ،‬اَالَّمَّمُهُهَّلَّل ِّنِّنِإِإ ْي ْي ‬
‫َأ َكَكُلُلَأَأْسْسَأ َكَكَتَتَيَيْشْشَخَخ ِفِف ا ي ِبِبْيْيَغَغْلْل َوَو الَهَهَّشَّش ا ِةِةَدَد ‪ ،‬‬
‫َك َةَةَمَمِلِلَكَك ا ِّقِّقَحَحْلْل ِفِف ي لا َضَضِّرِّر ا َوَوا ِبِبَضَضَغَغْلْل ‪ ،‬‬ ‫َوَوَأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬
‫َك ا َدَدْصْصَقَقْلْل ِفِفي ا َنَنِغِغْلْل ى َوَوا ِرِرْقْقَفَفْلْل ‪َ ،‬كَكُلُلَأَأْسْسَأَأَوَو ‬ ‫َوَوَأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬
‫ْيِعِعَنَن ْي ًمًما َالَال ُدُدَفَفْنْنْنَيَيَي ‪َ ،‬وَوَأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬
‫َك َةَةَّرَّرُقُقُق ْيَعَع ْي ٍنٍن َالَال ُعُعِطِطَقَقْنْنْنَتَتَت ‪،‬‬

‫‪101‬‬
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫ َأْسْسَأَأَوَو َأ َكَكُلُل َدَدْرْرَبَبَب‬، ‫َضا َدَدْعْعَبَبَب ا َضَضَقَقْلْل ا ِءِء‬ ‫َوَوَأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬
‫َك ال ِّرِّر َض‬
‫َك َل َةَةَّذَّذ لا ِرِرَظَظَّنَّن َلَلِإِإ ى‬ ‫ِت َوَوَأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬ ‫ِش َدَدْعْعَبَبَب ا ِت‬ ‫ا ْيَعَعْلْل ْي ِش‬
‫ْوْوَمَمْلْل‬
‫َك ِفِف ي ِرِرْيْيَغَغ‬ ‫َك الَّشَقَقْوْوَّش َلِإِإَلى َقَقِلِل اِئِئ َك‬ ‫َك َوَوَأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬‫ِهِهْجْجَوَو َك‬
‫َضَّرَّرَض ا َءَء ٍةٍةَّرَّرِضِضُمُم َوَوال ٍةٍةَنَنْتْتْتِفِف ٍةٍةَّلَّلِضِضُمُم ال َّمَّمُهُهَّلَّل َّنَّنِّيِّيِّيَزَز ا ِزِزِبِب ي ِةِةَنَن‬
‫دم‬، ‫ (أح‬. ‫ا ِإلِإليَمَماِنِن َوَو ا َنَنْلْلَعَعْجْج ا َدَدُهُه ًةًةا َنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنَنْيْيِدِدَتَتْهْهُمُم‬
)‫سن ائيي‬
40. யாயா அல்லாலாஹ்! உன்னுடைடைய
மறைறைவாவான அறிவைவைக் கொகொகொண்டும்
படைடைப்பினங்கள் மீதுள்ள உனது ஆற்றலைலைக்
கொகொகொண்டும் (நாநான் கேகேட்கின்றேறேன்) நாநான்
(இவ்வுலகில்) வாவாழ்வது எனக்கு நலவாவாக
இருந்தாதால் என்னைனை உயிர் வாவாழ
வைவைப்பாபாயாயாக! நாநான் மரணிப்பது எனக்கு
நலவாவாக இருந்தாதால் என்னைனை மரணிக்கச்
செசெய்வாவாயாயாக! யாயா அல்லாலாஹ்! மறைறைவாவான
நிலைலையிலும் வெவெளிப்படைடையாயான நிலைலையிலும்
உனக்கு அஞ்சி வாவாழ்வதைதை கேகேட்கின்றேறேன்.
சந்தோதோதோஷ நிலைலையிலும் கோகோகோபப்படும் போபோபோதும்
சத்தியத்தைதை மொமொமொழியும் பாபாக்கியத்தைதை நாநான்

102
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன். செசெல்வ நிலைலையிலும்


வறுமைமையிலும் நடுநிலைலை பேபேணுவதைதை
கேகேட்கின்றேறேன். முடிவில்லாலாத
அருட்பாபாக்கியத்தைதை நாநான் உன்னிடம்
கேகேட்கின்றேறேன், மேமேலும் உனது தீர்ப்பின் மீது
திருப்தி கொகொகொள்ளும் (மனோனோனோ) நிலைலையையை நாநான்
உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன், மேமேலும் மரணத்தின்
பின் இதமாமான வாவாழ்க்கைகையையையும் நாநான்
உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன், மேமேலும் உனது
திருமுகத்தைதை காகாணும் இன்பத்தைதையும் நாநான்
உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன், இன்னும்
வழிகெகெடுக்கும் குழப்பத்திலும் தீய
விளைளைவைவைத்தரும் செசெயலிலும் ஈடுபட்டுவிடாடாது
உன்னைனைச் சந்திப்பதில் ஆர்வத்தைதையும் நாநான்
உன்னிடம் கேகேட்கின்றேறேன், யாயா அல்லாலாஹ்!
ஈமாமான் எனும் இறைறைவிசுவாவாசத்தின்
அழகைகைக்கொகொகொண்டு எங்களைளை அழகு
படுத்துவாவாயாயாக! மேமேலும் நேநேர்வழி
பெபெற்றவர்களாளாகவும் நேநேர்வழி
காகாட்டுபவர்களாளாகவும் எங்களைளை
ஆக்கியருள்வாவாயாயாக! (அஹ்மத், நஸாஸாயி)

‫َك َّنَّنَأَأِبِب َل َك‬


‫َك ا َدَدْمْمَحَحْلْل َالَال َهَهَلَلِإِإ َّالَّالِإِإ‬ ‫َاَال َّمَّمُهُهَّلَّل ْيِّنِّنِإِإ ْي َأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬ •

103
சுவனப்பாபாதைதை மாமாத இதழின் இலவச வெவெளியீடு

‫َت َدَدْحْحَوَو َكَك َالَال ِرِرَشَش يَكَك َكَكَلَل ا َّنَّنَمَمْلْل ا ُنُن َيَي ا َعَعْيْيِدِدَبَب‬ ‫أ ْن َت‬
‫ِت‬
‫ال َمَمَّسَّس ا َوَواِت َوَوا ِضِضْرْرَأْلَأْلَأْل اَيَي َذَذ ا ا ِلِلَالَالَجَجْلْل َوَو ا َرَرْكْكِإْلِإْلِإْل ا ِمِم‬
‫َك ا َةَةَّنَّنَجَجْلْل َوَوَأ ُذُذْوْوُعُعَأ َكِبِب َك‬ ‫َيَيا ُّيُّيَحَح َيَيا ْوْوُّيُّيُّيَقَقَق ُمُم ْيِّنِّنِإِإ ْي َأ ُلُلَأَأْسْسَأ َك‬
)‫د رت مذ يي‬، ‫ ( أب دو او‬.‫َنَنِمِم الَّنَّنا ِرِرِر‬
41. யாயா அல்லாலாஹ்! நிச்சயமாமாக புகழ்
அனைனைத்தும் உனக்கேகே உரித்தாதானது,
வணக்கத்திற்குரிய இறைறைவன் உன்னைனைத்தவிர
வேவேறு யாயாருமில்லைலை. நீ தனித்தவன், உனக்கு
யாயாதொதொதொரு இணைணை துணைணை இல்லைலை, மிக
கொகொகொடைடையாயாளன், வாவானங்களைளையும் பூமியையையும்
முன்மாமாதிரி இன்றி படைடைத்தவனேனே! மகத்தவமும்
கண்ணியமும் உடைடையவனேனே! நித்திய ஜீவனேனே!
(இத்தனைனை உனது பெபெயர் மற்றும்
தன்மைமைகளைளை) கொகொகொண்டு நிச்சயம் நாநான்
உன்னிடம் சுவர்க்கத்தைதை கேகேட்கின்றேறேன்,
இன்னும் நரகத்திலிருந்து பாபாதுகாகாப்பும்
தேதேடுகின்றேறேன். (அபூதாதாவூத், திர்மிதி)

104