You are on page 1of 8

Tröôøng THPT Nguyeãn Vieät Khaùi Thöù ngaøy thaùng 11 naêm 2009

BAØI
Hoï KIEÅM TRA 45 phuùt
vaø teân:......................................
Lôùp: 12
Moân: Giaûi tích 12
ÑIEÅM LÔØI PHEÂ CUÛA THAÀY

1
Ñeà: 1) Tính đạo hàm của các hàm số: a) y = 3 ( 2 x − 5 ) 3 b) y = x 2 .e x c)

y = log 5 ( x 2 + 4 x − 1)
3 3
( )

2) Tìm tập xác định của các hàm số: a) y = 5 − 5 x 2 2 b) y = log 2
x +1
3) So sánh 2 số: log 3 2 và log 0,2 3
1
= c) log 2 ( x + 1) − log2 ( x − 3) = 1
2 x−1
4) Giải các phương trình sau: a) 2 b) 4 x − 6.2x + 8 = 0
8
BAØI LAØM
1
1) a) y = 3 ( 2 x − 5 ) 3

1 1

2
Ta có: y′ = 3. ( 2 x − 5 ) ( 2 x − 5 ) = 2 ( 2 x − 5 ) 3
−1 −
3
3
b) y = x .e
2 x

Ta coù: y′ = ( x 2 )′.e x + x 2 .(e x )′ = 2 x.e x + x 2 .e x = x ( x + 2)e x


(
c) y = log 5 x + 4 x − 1
2
)
(x 2
+ 4 x − 1) ′ 2x + 4 2( x + 2)
Ta coù: y′ = = =
(x 2
+ 4 x − 1) ln 5 ( x 2 + 4 x − 1) ln 5 ( x 2 + 4 x − 1) ln 5
3

( )

2) a) y = 5 − 5 x 2 2

3
Vì α = − khoâng phaûi soá nguyeân neân haøm soá coù nghóa khi
2
5 − 5 x 2 > 0 ⇔ −1 < x < 1
Vaäy TXÑ cuûa haøm soá ñaõ cho laø: D = ( −1;1)
3
b) y = log 2
x +1
3
Haøm soá ñaõ cho coù nghóa khi > 0 ⇔ x + 1 > 0 ⇔ x > −1
x +1
Vaäy TXÑ cuûa haøm soá ñaõ cho laø: D = ( −1; +∞ )
3) log 3 2 và log 0,2 3
Ñaët log 3 2 = a ⇔ 3a = 2 ⇒ 3a > 1 ⇔ 3a > 30 ⇔ a > 0 (1)
Ñaët log 0,2 3 = b ⇔ (0, 2) = 3 ⇒ (0, 2) > 1 ⇔ (0,2) > (0,2) ⇔ b < 0 (2)
b b b 0

Töø (1) vaø (2) suy ra a > b. Vaäy log 3 2 > log 0,2 3
2 x −1 1
4) a) 2 = ⇔ 22 x−1 = 2−3 ⇔ 2 x − 1 = −3 ⇔ x = −1
8
Vaäy phöông trình ñaõ cho coù nghieäm x = -1
2 x = 2 x = 1
b) 4 − 6.2 + 8 = 0 ⇔ (2 ) − 6.2 + 8 = 0 ⇔  x
x x x 2 x
⇔
2 = 4 x = 2
Vaäy phöông trình ñaõ cho coù nghieäm x = 1, x = 2
c) log 2 ( x + 1) − log2 ( x − 3) = 1
Ñieàu kieän: x > 3
Ta coù:
x +1 x +1
log
log2 (x + 1) − log2 (x − 3) =1 ⇔ =1 ⇔ 1
2= ⇔
x 1+ 2(=x 3)− x⇔ 1 + 2x= 6 − x⇔ 7 =
x−3
2
x −3
Vaäy phöông trình ñaõ cho coù nghieäm x = 7

Tröôøng THPT Nguyeãn Vieät Khaùi Thöù ngaøy thaùng 11 naêm 2009
BAØI
Hoï KIEÅM TRA 45 phuùt
vaø teân:......................................
Lôùp: 12
Moân: Giaûi tích 12
ÑIEÅM LÔØI PHEÂ CUÛA THAÀY

2
 x −1 
b) y = e .sin 2 x c) y = log3 ( 3x + 2 )
x
Ñeà: 1) Tính đạo hàm của các hàm số: a) y =  
 x +1 
2) Tìm tập xác định của các hàm số: a) y = π x −2 (
b) y = log 1 4 − x
2
)
5
3
3) So sánh 2 số: 2 và 3
x
1
4) Giải các phương trình sau: a)   = 25 b) 64 x − 8x − 56 = 0 c) log3 (5 x + 3) − log3 (7 x + 5) = 0
5
BAØI LAØM
2
 x −1 
1) a) y =  
 x +1 
 x − 1 ′
2 −1 2 −1
 x −1  2 2  x −1 
Ta có: y ′ = 2     = 2  
 x +1   x + 1  ( x + 1)  x + 1 
b) y = e x .sin 2 x
Ta coù: y′ = (e x )′.sin2 x +ex (sin2
. ′x) =e x sin2
. +x ex (2 = x e x sin2
′. x) .cos2 . + x ex 2.cos2
. x
= e x (sin 2 x + 2cos 2 x)
c) y = log3 ( 3x + 2 )
(3x + 2)′ 3
Ta coù: y′ = =
(3x + 2)ln 3 (3x + 2)ln 3
2) a) y = π x −2
Haøm soá coù nghóa khi x − 2 > 0 ⇔ x > 2
Vaäy TXÑ cuûa haøm soá ñaõ cho laø: D = ( 2; +∞ )

b) y = log 1 4 − x (
2
)
5
Haøm soá ñaõ cho coù nghóa khi 4 − x 2 > 0 ⇔ −2 < x < 2
Vaäy TXÑ cuûa haøm soá ñaõ cho laø: D = ( −2;2 )
3) 2 và 3
3
1 3 1 1
Ta coù: 2 = 2 = 2 = (2 ) = 8
2 6 3 6 6

1 2 1 1
3
3 = 33 = 36 = (32 ) 6 = 96
1 1
Ñaët f ( x) = x 6 laø haøm soá ñoàng bieán vì soá muõ α= >0
6
1 1
Ta coù: 8 < 9 ⇒ f (8) < f (9) ⇒ 8 6 < 9 6

Vaäy 2 < 33
 1 x
4) a)   = 25 ⇔ x = log 1 25 = −2
5 5
Vaäy phöông trình ñaõ cho coù nghieäm x = -2
8 x = 8
x x x 2 x
b) 64 − 8 − 56 = 0 ⇔ (8 ) − 8 − 56 = 0 ⇔  ⇔ x =1
8 x = −7 ( pt voânghieä
m)

Vaäy phöông trình ñaõ cho coù nghieäm x = 1
 3
5 x + 3 > 0 x > −
c) log3 (5 x + 3) − log3 (7 x + 5) = 0 ⇔ log3 (5 x + 3) = log3 (7 x + 5) ⇔  ⇔ 5
5 x + 3 = 7 x + 5  x = −1(loaïi)
Vaäy phöông trình ñaõ cho voâ nghieäm
Tröôøng THPT Nguyeãn Vieät Khaùi Thöù ngaøy thaùng 11 naêm 2009
BAØI
Hoï KIEÅM TRA 45 phuùt
vaø teân:......................................
Lôùp: 12
Moân: Giaûi tích 12
ÑIEÅM LÔØI PHEÂ CUÛA THAÀY

y = 3 2x + 1 c) y = log ( 4 x − 3)
2 −2 x
Ñeà: 1) Tính đạo hàm của các hàm số: a) b) y = e x

( )
1
b) y = log 0,5 3 − 2 x − x
2
2) Tìm tập xác định của các hàm số: a) y = π x2 −1

3) So sánh 2 số: log 4 15 và log 7 50


4) Giải các phương trình sau: a) 2 x2 −3 x +2 = 4 b) 3.4 x − 2.6 x = 9x c) log 2 x + log 4 x + log8 x = 11
BAØI LAØM
1
1) a) y = 3 2 x + 1 = (2 x + 1) 3
1 2
1 −1 2 − 2 1 2
′ 3 ′
Ta có: y = 3 (2 x + 1) (2 x + 3) = 3 (2 x + 1) = 3 .
3
2
=
(2 x + 1) 3 3. 3 (2 x + 1) 2
2 −2 x
b) y = e x
2 2 2
Ta coù: y′ = ( x 2 − 2 x )′.e x −2 x
= (2 x − 2).e x −2 x
= 2( x − 1).e x −2 x

c) y = log ( 4 x − 3)
(4 x − 3)′ 4
Ta coù: y′ = =
(4 x − 3) ln10 (4 x − 3) ln10
1
2) a) y = π x2 −1
Haøm soá coù nghóa khi x 2 − 1 ≠ 0 ⇔ x ≠ ±1
Vaäy TXÑ cuûa haøm soá ñaõ cho laø: D = ¡ \ { ±1}
(
b) y = log 0,5 3 − 2 x − x
2
)
Haøm soá ñaõ cho coù nghóa khi 3 − 2 x − x 2 > 0 ⇔ −3 < x < 1
Vaäy TXÑ cuûa haøm soá ñaõ cho laø: D = ( −3;1)
3) log 4 15 và log 7 50
Ñaët log 4 15 = a ⇔ 4a = 15 ⇒ 4a < 16 ⇔ 4a < 42 ⇔ a < 2 (1)
Ñaët log 7 50 = b ⇔ 7b = 50 ⇒ 7b > 49 ⇔ 7 b > 7 2 ⇔ b > 2 (2)
Töø (1) vaø (2) suy ra a < b. Vaäy log 4 15 < log 7 50
2 −3 x + 2 2 −3 x + 2 x = 0
4) a) 2
x
= 4 ⇔ 2x = 22 ⇔ x2 − 3x + 2 = 2 ⇔ x2 − 3x = 0 ⇔ 
x = 3
Vaäy phöông trình ñaõ cho coù 2 nghieäm x = 0; x = 3
2 2
 3   3    3 x 
x x x
6x 9x 3
b) 3.4 − 2.6 = 9 ⇔ 3 − 2. x = x ⇔ 3 − 2   =    ⇔    + 2   − 3 = 0
x x x
4 4  2   2    2   2
 3  x
  = −3 (pt voânghieä m)
 2 
⇔ ⇔ x=0
 3 x
 
  = 1
 2 
Vaäy phöông trình ñaõ cho coù nghieäm x = 0
c) log 2 x + log 4 x + log8 x = 11
Ñieàu kieän: x > 0
1 1 11
Ta coù: log 2 x + log 4 x + log8 x = 11 ⇔ log2 x + log2 x + log2 x = 11 ⇔ log2 x = 11 ⇔ log2 x = 6
2 3 6
⇔ x = 26 = 64
Vaäy phöông trình ñaõ cho coù nghieäm x = 64
Tröôøng THPT Nguyeãn Vieät Khaùi Thöù ngaøy thaùng 11 naêm 2009
BAØI
Hoï KIEÅM TRA 45 phuùt
vaø teân:......................................
Lôùp: 12
Moân: Giaûi tích 12
ÑIEÅM LÔØI PHEÂ CUÛA THAÀY

( )
−4
Ñeà: 1) Tính đạo hàm của các hàm số: a) y = esin x b) y = ( 2 x − 1) .ln x c) y = x −3
2
 1 
b) y = log9 ( x + 2 x)
2
2) Tìm tập xác định của các hàm số: a) y =  
 x −1 
3 2 − 3
3 4
3) So sánh 2 số:   và  
2 9
x
1− x  1 
4) Giải các phương trình sau: a) 4 =  b) 49 x − 50.7 x + 49 = 0
 32 
c) log( x 2 − 6 x + 7) = log( x − 3)
BAØI LAØM
1) a) y = e sin x

Ta có: y′ = (sin x )′.e = cos x.esin x


sin x

b) y = ( 2 x − 1) .ln x
1 1
Ta coù: y′ = (2 x − 1)′.ln x + (2 x − 1).(ln x)′ = 2ln x + (2 x − 1). = 2ln x + 2 −
x x
( )
−4
c) y = x −3
′ 1 2
Ta coù: y′ = −4 ( x − 3) ( x − 3 ) = −4 ( x − 3 ) . ( x − 3)
−5 −5 −5
=−
2 x x
2
 1 
2) a) y =  
 x −1 
Vì α = 2 khoâng phaûi soá nguyeân neân haøm soá coù nghóa khi
1
> 0 ⇔ x −1 > 0 ⇔ x > 1
x −1
Vaäy TXÑ cuûa haøm soá ñaõ cho laø: D = ( 1; +∞ )
b) y = log9 ( x 2 + 2 x)
 x < −2
Haøm soá ñaõ cho coù nghóa khi x + 2 x > 0 ⇔ 
2

x > 0
Vaäy TXÑ cuûa haøm soá ñaõ cho laø: D = ( −∞; −2 ) ∪ ( 0; +∞ )
3 2 − 3
3 4
3)   và  
2 9
− 3 −2 3 2 3
4 2 3
Ta coù:   =  = 
9 3 2
x
3
Xeùt haøm soá: f ( x) =   : Ñaây laø haøm soá ñoàng bieán vì cô soá a = > 1
3
2 2
3 2 2 3
Ta coù: 3 2 > 2 3 ⇒ f ( 3 2 ) > f ( 2 3 ) ⇒  3  3
> 
2 2
3 2 − 3
3 4
Vaäy:   >  
2 9
x
 1 
1− x 2
4) a) 4 =   ⇔ 22(1− x ) = 2−5 x ⇔ 2 − 2 x = −5 x ⇔ x = −
 32  3
2
Vaäy phöông trình ñaõ cho coù nghieäm x = −
3
7 x = 1 x = 0
b) 49 − 50.7 + 49 = 0 ⇔ (7 ) − 50.7 + 49 = 0 ⇔  x
x x x 2 x
⇔
 7 = 49 x = 2
Vaäy phöông trình ñaõ cho coù nghieäm x = 0, x = 2
c) log( x 2 − 6 x + 7) = log( x − 3)
 x − 3 > 0  x > 3
Ta coù: log( x − 6 x + 7) = log( x − 3) ⇔ 
2
⇔  2
 x − 6 x + 7 = x − 3  x − 7 x + 10 = 0
2

x > 3

⇔  x = 5 ⇔ x=5
  x = 2 (loaïi)

Vaäy phöông trình ñaõ cho coù nghieäm x = 5