You are on page 1of 8

SULIT

EKONOMI ASAS

KERTAS 2

OKTOBER

2009

2 JAM

PRA SPM 2 TAHUN 2009


SMA DAERAH BATANG PADANG
TINGKATAN 5

EKONOMI ASAS

KERTAS 2

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas ini mengandungi ENAM soalan

2. Jawab TIGA soalan di bahagian A dan SATU soalan di bahagian


B

3. Penggunaan kalkulator elektronik biasa dibenarkan

______________________________________________________________________

1
Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak dan 0
halaman tidak bercetak

Lihat sebelah
SULIT

BAHAGIAN A : Jawab mana-mana TIGA soalan sahaja.

1. a) Maklumat berikut berkaitan dengan sebuah firma.

Syarikat EF Sdn Bhd

Modal : RM100 000

Terangkan bagaimana Syarikat EF Sdn Bhd menyelesaikan masalah ekonomi.


(5 markah)

b) Cahaya matahari dan lampu jalan merupakan dua barang penting bagi
kehidupan manusia. Namun

begitu,terdapat perbezaan antara kedua-dua jenis barang tersebut. Dari segi


ekonomi, terangkan

perbezaan itu. (8
markah)

c) i. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pengguna dianggap sebagai “raja”.


Mengapa? (3 markah)

2
ii. Yang berikut merupakan maklumat Negara Y

NEGARA Y → Kerajaan berkuasa penuh dalam membuat


keputusan ekonomi

Namakan sistem ekonomi Negara Y dan terangkan sistem ekonomi tersebut


dalam menyelesaikan

masalah asas ekonomi.


(9 markah)

2. a) Jelaskan maksud perkara-perkara yang berikut :

i. Potongan wajib (2
markah)

ii. Pendapatan boleh cukai (2


markah)

iii. Belanjawan peribadi (2


markah)

b) i. Apakah yang dimaksudkan dengan bayaran pindahan


(1 markah)

ii. Terangkan tiga cara individu memperoleh bayaran pindahan


(7 markah)

c) Jadual di bawah ini menunjukkan pendapatan individu, pendapatan boleh guna,

perbelanjaan penggunaan, tabungan dan potongan wajib

Pendapata Pendapata Perbelanjaa Tabungan Potongan


n Individu n Boleh n (RM) Wajib (RM)
(RM) Guna (RM) Penggunaan
(RM)

1000 800 600 (A) (B)

(C) 1000 (D) 300 200

2000 (E) 1000 400 (F)

3
i. Hitung nilai A, B, C, D, E dan F (3
markah)

ii. Nyatakan dan terangkan secara ringkas komponen potongan wajib


(8 markah)

3. a) i. Nyatakan dan terangkan empat fungsi wang.


(8 markah)

ii. Jelaskan fungsi bank pusat sebagai juruwang kepada kerajaan.


(6 markah)

b) Maklumat yang berikut merujuk kepada situasi ekonomi sebuah negara.

Stok barangan berkurang

Kebanyakan harga barang

Huraikan empat cara bank pusat mengawal situasi ekonomi tersebut.


(8 markah)

c) Jelaskan deposit semasa yang disediakan oleh bank perdagangan


(3 markah)

4) a) Jadual menunjukkan pasaran bagi barangan.

Harga Firma A Firma B Individu X Individu Y


(RM) (unit) (unit) (unit) (unit)

10 4 1 9 29

20 6 4 7 25

30 8 7 5 21

40 10 10 3 17

50 12 13 1 13

i. Hitung penawaran dan permintaan pasaran bagi barang tersebut.


(5 markah)

ii. Dengan menggunakan skala 2cm mewakili RM10 pada paksi menegak dan 2cm

4
mewakili 5 unit pada paksi mendatar, lukis keluk permintaan dan penawaran
pasaran

bagi barang M.
(8 markah)

iii. Terangkan bagaimana keseimbangan pasaran barang dicapai.


(5 markah)

b) i. Nyatakan pasaran yang terdapat dalam aliran pusingan pendapatan

dalam ekonomi dua sektor.


(1 markah)

ii. Bezakan antara aliran wang dengan aliran fizikal.


(6 markah)

5. a) Jadual di bawah ini menunjukkan Akaun Semasa dalam Imbangan Pembayaran


(RM juta)

pada tahun 2008

Akaun Semasa Imbangan Pembayaran (RM juta)

Eksport Import

Barangan 659143 559544

Pengangkutan 24121 43223

Perjalanan 49000 20396

Pendapatan Pelaburan 29870 48576

Pampasan pekerja 5654 6922

Urus niaga kerajaan 587 978

Pindahan semasa 1364 18785

Perkhidmatan lain 28413 42169

Jelaskan kedudukan akaun berikut :

i. akaun dagangan (2
markah)

ii. akaun perkhidmatan (2


markah)

iii. akaun pendapatan (2


markah)

5
iv. akaun semasa (2
markah)

b) i. Apakah maksud perdagangan antarabangsa? (1


markah)

ii. Berikan lima perbezaan antara perdagangan dalam negeri dengan


perdagangan (10 markah)

antarabangsa.

iii. Terangkan tiga jenis imbangan dagangan


(6 markah)

6
Bahagian B

[25 markah]

Bahagian ini wajib dijawab.

6. Syarikat Nusa Pesona pengedar barangan pengguna untuk pasaran tempatan.Antara barangan yang
paling laris ialah pinggan mangkuk dan minyak sawit.Nilai pekali keanjalan harga permintaan bagi pinggan mangku
ialah 2.0 dan minyak sawit ialah 0.5.Berdasarkan pekali keanjalan harga permintaan barang tersebut, pihak
syarikat telah membuat keputusan menaikkan harga pinggan mangkuk dan menurunkan harga minyak sawit bagi
memaksimumkan untung.

Untuk menampung kekurangan bekalan minyak sawit tempatan Syarikat Nusa Pesona perlu mengimport
sebanyak 2000 tan metrik sebulan sama ada dari Thailand atau Indonesia.Di Indonesia harga 1 tan metrik ialah 80
000 rupiah dan di Thailand 3 200 baht.

Kadar pertukaran bagi kedua-dua adalah seberti berikut:

Ringgit Malaysia Mata Wang Asing

1.00 10 Baht Thailand

1.00 250 Rupiah Indonesia

Tarif yang dikenakan ke atas minyak sawit Thailand ialah 20% dan kos pengangkutan ialah 300 Baht
setiap tan metrik.manakal tariff yang dikenakan ke atas Indonesia ialah 18% dan kos pengangkutan ialah 6 500
Rupiah setiap tan metrik.

Syarikat Nusa Peosna melalui persatuan pengimport minyak sawit memohon kepada kerajaan supaya tarif
ke atas pengimport minyak sawit dikecualikan.Syarikat Nusa Pesona yakin akan mendapat kelulusan kerajaan
walaupun tindakan pengecualian tariff minyak sawit akan memberi pelbagai implikasi terhadap pengeluar tempatan
dan kerajaan.
7
Berdasarkan kes di atas jawab soalan berikut:

(a) Bagi mencapai matlamat memaksimumkan untung,Syarikat Nusa Pesona telah menaikkan harga

pinggan mangkuk dan menurunkan harga minyak sawit. Adakah anda setuju dengan tindakan

tersebut? (9 markah)

(b) i. Hitungkan kos pengangkutan minyak sawit dari Thailand dan Indonesia dalam sebutan Ringgit

Malaysia. (4 markah)

ii. Tentukan dari negara manakah Syarikat Nusa Pesona akan mendapat bekalan minyak sawit. Berikan

alasan anda. (4 markah)

(c) Perincikan kesan ke atas pengimport, pengeluar tempata, dan kerajaan jika permohonan persatuan

pengimport minyak sawit diluluskan oleh kerajaan. (8 markah)

- KERTAS SOALAN TAMAT -