You are on page 1of 6

ประเภทของขยะมลฝอย


ขยะมูลฝอยอาจแบงออกได้ ่
ตามลักษณะสวนประกอบของขยะมู
ลฝอย ได้เป็ น 10 ประเภท ได้แก่

1. ผักผลไม้ และเศษอาหาร ได้แก่ เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหารที่เหลือจากการปรุ งอาหารและเหลือจาก


การบริ โภค เชน่ ข้าวสุ ก เปลือกผลไม้ เนื้ อสัตว์ ฯลฯ
2. กระดาษ ได้แก่ วัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากเยือ่ กระดาษ เชน่ กระดาษหนังสื อพิมพ์ใบปลิว ถุง

กระดาษ กลองกระดาษ ฯลฯ
3. พลาสติก ได้แก่ วัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากพลาสติก เชน่ ถุงพลาสติก ภาชนะพลาสติก ของเลน่
เด็ก ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส ฯลฯ
4. ผ้า ได้แก่ สิ่ งทอตาง ่ ๆ ที่ทาํ มาจากเส้นใยธรรมชาติและใยสังเคราะห์ เชน่ ฝ้ าย ลินินขนสัตว์ ผ้า
ไนลอน ได้แก่ เศษผ้า ผ้าเช็ดมือ ถุงเท้า ผ้าขี้ ริ้ ว ฯลฯ
5. แกว้ ได้แก่ วัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากแกว้ เชน่ เศษกระจก ขวด หลอดไฟ เครื่ องแกว้ ฯลฯ
6. ไม้ ได้แก่ วัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ที่ทาํ มาจากไม้ ไม้ไผ่ ฟาง หญ้า เศษไม้ เชน่ กลองไม้

้ ้ โต๊ะ เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องเรื อน ฯลฯ
เกาอี
7. โลหะ ได้แก่ วัสดุหรื อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทาํ จากโลหะ เชน่ กระป๋ อง ตะปู ลวดภาชนะที่ทาํ จากโลหะ
่ ฯลฯ
ตาง
8. หิ น กระเบื้อง กระดูก และเปลือกหอย ได้แก่ เศษหิน เปลือกหอย เศษกระดูกสัตว์
เชน่ กางปลา
้ เครื่ องปั้ นดินเผา เปลือกหอย กุง้ ปู เครื่ องเคลือบ ฯลฯ
9. ยางและหนัง ได้แก่ วัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ทาํ จากยางและหนัง เชน่ รองเท้า กระเป๋ าลูกบอล ฯลฯ

10. วัสดุอื่น ๆ ได้แก่ วัสดุที่ไมสามารถจั ดเข้ากลุ่มตาง
่ ๆ ข้างต้น


นอกจากนี้ เราอาจแบงประเภทของขยะมู ลฝอยทั้ ง 10 ประเภท ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ได้ ได้แก่ กระดาษ ผ้าหรื อสิ่ งทอ ผักผลไม้และเศษอาหารพลาสติก หญ้าและ
ไม้
่ ได้แก่ เหล็กหรื อโลหะอื่น ๆ แกว้ หิน กระเบื้องเปลือกหอย ฯลฯ
2. ขยะมูลฝอยที่เผาไหม้ไมได้

‘ขยะ’ เป็ นมากกว่ าขยะ


ขยะ สามารถบอกเรื่ องราวผูค้ นและวิถีชีวิตได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งใช้เป็ นหลักฐานเพื่อศึกษาเบื้องลึก
เบื้องหลังของบุคคลหรื อสังคมได้อีกทาง เหมือนอยา่งการศึกษาสังคมหรื อชุมชนในอดีต ที่นกั
ประวัติศาสตร์หรื อนักโบราณคดีจะค้นหาข้อมูลจากข้าวของเครื่ องใช้ เครื่ องประดับ เครื่ องปั้ นดินเผา หรื อ
แม้แตเสื ่ ้ อผ้าจากหลุมใต้ดิน ซึ่งอาจเป็ นหลุมขยะของคนสมัยกอนกได้ ่ ็ นํามาอธิบายเป็ นเรื่ องราว ตลอดจน
วิเคราะห์สภาพสังคมในสมัยนั้นได้ หลักฐานทางประวัติศาสตร์จากแหลงโบราณคดี ่ หรื อจะเรี ยกได้วาเป็่ น
หลุมขยะโบราณ จึงถือได้วาเป็ ่ นแหลงข้ ่ อมูลที่สงั คมรวมกนสร้
่ ั างขึ้ นมา
ในการศึกษาเรื่ องราวของสังคม ขยะสามารถเปิ ดเผยบางมุมของผูค้ นในสังคมได้เป็ นอยางดี ่ ไมวาจะ ่่
เป็ นพฤติกรรม บุคคล แบบแผนการดําเนินชีวิต ความสําคัญของการศึกษาสังคมจากกองขยะ จึงได้ถือกาเนิ ํ ด
ขึ้ นโดย William Rathje อาจารย์จากภาควิชาโบราณคดี คณะมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยอริ โซนา เมื่อปี ค.ศ.
1971 ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ภายใต้ศาสตร์ที่เรี ยกวาขยะวิ ่ ทยา หรื อ Garbology ซึ่งมาจากคําวา่ “Garbage”
และ “Archaeology” เพื่ออธิบายถึงวัฒนธรรมหรื อสังคมปั จจุบนั ผานกองขยะที ่ ่มีอยู่ รวมถึงในถังขยะ
ประจําบ้าน และเป็ นวิชาที่ได้เข้าไปศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหวางบริ ่ โภคนิยมกบการเพิ
ั ม่ ขึ้ นของขยะที่ไม่
สามารถนํากลับไปใช้ใหมได้ ่ ดว้ ย (Suffolk County Council 2006) ดังนั้น ขยะที่กองอยูจ่ ึงสามารถบอกการ
ใช้ชีวิตของคน พฤติกรรมการบริ โภค และระดับการพัฒนาของสังคมได้ โดยที่เราสามารถเรี ยนรู ้ได้จาก
บรรจุภณ ั ฑ์ที่มีฉลากติด ถุงกระดาษ เสื้ อผ้า กระป๋ อง ขวด หนังสื อเกา่ หนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์เกา่ ๆ
และเศษกระดาษ เป็ นต้น
การศึกษาด้านขยะวิทยาในปัจจุบนั ได้กาวไปพร้ ้ ั
อมกบความเจริ ญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีการ

พัฒนาหรื อประยุกต์จนใช้เป็ นชองทางในการจารกรรมข้ ่ คคล และหาความลับของบุคคลได้จาก
อมูลสวนบุ
ถังขยะหน้าบ้าน เชน่ เลขบัญชีธนาคาร และจํานวนเงินที่อยูใ่ นธนาคารจากสลิปที่ได้จากการกดเอทีเอ็ม
เงินเดือนที่ได้รับในแตละเดื ่ อนจากสลิปเงินเดือน ชื่อที่อยูจ่ ากหน้าซองจดหมาย หนังสื อที่ชอบอาน ่ แผนซี ่ ดี
และไดอารี เกา่ เป็ นต้น เดี๋ยวนี้ ไมเพี ่ ยงแตหาหลั
่ กฐานข้อมูลของบุคคลได้จากถังขยะที่พบเห็นเทานั ่ ้ น แตยั่ ง
หาได้จากไฟล์ที่อยูใ่ น recycle bin หรื อ temp file ในคอมพิวเตอร์ส่ วนบุคคลได้อีกด้วย (Wikipedia 2007)
ขยะจึงไมใชเพี่ ่ ยงของไร้คาที ่ ่ถูกทิ้งอีกตอไป
่ แตเป็ ่ นแหลงข้ ่ อมูลให้ศึกษาถึงความเป็ นไปของชีวิต ยุค

สมัย ความแตกตางของสั งคม ระดับชนชั้ นทางสังคม รวมทั้ งบอกถึงระดับการ

ผลกระทบของขยะมลฝอยต่
ู อสภาวะแวดล้อม

ขยะมูลฝอยนั้ น นับวันจะเพิ่มมากขึ้ นตามจํานวนของประชากร ถ้าหากไมมี่ การกาจั


ํ ดขยะมูลฝอยให้
ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ปั ญหาความสกปรกตาง ่ ๆ ที่เกดจากขยะมู
ิ ิ ้ นอยาง
ลฝอย จะต้องเกดขึ ่

แนนอน ั ่ วเผินแล้ว ขยะมูลฝอยนั้ นไมได้
ถ้ามองกนอยางผิ ่ มีผลกระทบตอมนุ
่ ษย์มากนัก ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะ
่ ษย์ ยังอยูใ่ นขั้นที่ไมรุ่ นแรงมากนัก ผลกระทบที่เกดขึ
ิ ้ นโดยตรงตอมนุ
ผลกระทบที่เกดขึ ิ ้ นจึงไมชั่ ดเจน
่ แตในความเป็
เทาไร ่ ่ เกดปั
นจริ งแล้ว ขยะมูลฝอยจะกอให้ ิ ญหาตอสภาพแวดล้
่ ่
อมเป็ นอยางมาก และจะมี
่ ขภาพอนามัยของมนุษย์ดว้ ย ทั้ งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้ งนี้ เนื่องจาก
ผลกระทบตอสุ


1. ขยะมูลฝอยเป็ นแหลงอาหารและแหลงเพาะพั ่ นธุ์ของแมลงนําโรค เชน่ แมลงวัน
แมลงสาบ ยุง ฯลฯ และเป็ นที่ซุกซอนของหนู ่ และสัตว์อื่น ๆ
2. ขยะมูลฝอย ทําให้เกดกลิ ิ ่นเหม็นและกอให้ ่ เกดความรํ
ิ าคาญ
3. ขยะมูลฝอยที่ทิ้งเกลื่อนกลาด ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปตกอยูต่ ามพื้น ทําให้พ้นื ที่บริ เวณนั้ น
สกปรก ขาดความสวยงาม เป็ นที่รังเกยจแกผู ี ่ พ้ บเห็น และผูท้ ี่อาศัยบริ เวณใกล้เคียง นอกจากนี้ ขยะมูลฝอย
ที่ตกอยูห่ รื อถูกทิ้งลงในคูคลอง หรื อทางระบายนํ้ า จะไปสกดกนการไหลของนํ ั ้ั ้ า ทําให้แหลงนํ่ ้ าสกปรกแล

เกดการเนาเสี ่ ย

4. นํ้ าเสี ยที่เกดจากกองขยะมู ลฝอยที่กองทิ้งไว้ เป็ นนํ้ าเสี ยที่มีความสกปรกสู งมาก ซึ่งมีท้ งั สารอินทรี ย ์ สา
รอนินทรี ย ์ เชื้ อโรค และสารพิษตาง ่ ๆ เจือปนอยู่ เมื่อนํ้ าเสี ยจากกองขยะมูลฝอยไหลไปตามพื้นดินบริ เว
ใด กจะทํ ็ าให้บริ เวณนั้ นเกดความสกปรก
ิ และความเสื่ อมโทรมของพื้นดินและอาจเปลี่ยนสภาพ ทําให้ดินมี
คุณสมบัติเป็ นดินดางหรื ่ อดินกรดได้ ในกรณี ที่น้ าํ เสี ยจากกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่ แหลงนํ ่ ้ ากจะทาให้
็ ํ คุณภ
่่
นํ้ าเสี ยไป ทั้ งนี้ ไมวาจะเป็ นแหลงนํ ่ ้ าผิวดินหรื อแหลงนํ ่ ้ าใต้ดินกตาม็ ล้วนเป็ นอันตรายตอผู ่ ใ้ ช้น้ าํ และสิ่ งที่ม
ชีวิตที่อาศัยในแหลงนํ ่ ้ า นํ้ าที่สกปรกมากหรื อมีสารพิษเจือปนอยู่ กอาจทํ ็ าให้สตั ว์น้ าํ ตายในเวลาอั
สั้ น นอกจากนั้ นสิ่ งสกปรกตาง ่ ๆ ที่เจือปนในนํ้ า กจะสงผลตอระบบนิ
็ ่ ่ เวศของนํ้ าทําให้สตั ว์น้ าํ ที่มีค่าบ
ชนิดสูญพันธุไ์ ป นอกจากนี้ น้ าํ ที่มีส่ิ งสกปรกเจือปนยอมไมเหม ่ ่ ปโภคบริ โภค แม้จะนําไป
่ าะแกการอุ
ปรับปรุ งคุณภาพแล้วกตาม ็ เชน่ การทําระบบนํ้ าประปา ซึ่งกต้็ องสิ้ นเปลืองคาใช้ ่ จ่ายในกระบวนการ
ปรับปรุ งคุณภาพนํ้ ามากขึ้ น
5. ขยะมูลฝอยทําให้เกดมลพิ ิ ษแกอากาศ่ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน หรื อที่กองทิ้งไว้ใน
แหลงกาจั่ ํ ดซึ่งไมมี่ การฝังกลบ หรื อขณะที่ทาํ การเกบขนโดยพาหนะที ็ ่ไมมี่ การปกปิ ดอยางมิ
่ ดชิด ขยะมูล
ฝอยเหลานั ่ ้ นสงกลิ
่ ่นเหม็นนารั ่ งเกยจออกมา
ี ่
เศษชิ้นสวนของขยะมู ลฝอยจะสามารถปลิวไปในอากาศ ทํา

ให้เกดความสกปรกแกบรรยากาศ ่ ซึ่งมีผลตอสุ่ ขภาพของมนุษย์และความสกปรกให้กบบริ ั เวณข้างเคียงได้
นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้นาน ๆ จะมีก๊าซที่เกดจากการหมั ิ ๊ วภาพ ซึ่งติดไฟหรื อ
กขึ้ น ได้แก่ กาซชี

เกดระเบิ ๊ ่ ่ (กาซไฮโดรเจนซั
ดขึ้ นได้ และกาซไขเนา ๊ ลไฟด์) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
ผลกระทบของขยะมลฝอยต่
ู อสภาวะแวดล้อม

ขยะมูลฝอยนั้ น นับวันจะเพิม่มากขึ้ นตามจํานวนของประชากร ถ้าหากไมมี่ การกาจั ํ ดขยะมูลฝอยให้


ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ปั ญหาความสกปรกตาง ่ ๆ ที่เกดจากขยะมู
ิ ิ ้ นอยาง
ลฝอย จะต้องเกดขึ ่

แนนอน ั ่ วเผินแล้ว ขยะมูลฝอยนั้ นไมได้
ถ้ามองกนอยางผิ ่ มีผลกระทบตอมนุ
่ ษย์มากนัก ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะ
ผลกระทบที่เกดิขึ้ นโดยตรงตอมนุ
่ ษย์ ยังอยูใ่ นขั้นที่ไมรุ่ นแรงมากนัก ผลกระทบที่เกดขึ
ิ ้ นจึงไมชั่ ดเจน
่ แตในความเป็
เทาไร ่ ่ เกดปั
นจริ งแล้ว ขยะมูลฝอยจะกอให้ ิ ญหาตอสภาพแวดล้
่ ่
อมเป็ นอยางมาก และจะมี
ผลกระทบตอสุ ่ ขภาพอนามัยของมนุษย์ดว้ ย ทั้ งโดยทางตรงและทางอ้อม ทั้ งนี้ เนื่องจาก


1. ขยะมูลฝอยเป็ นแหลงอาหารและแหลงเพาะพั ่ นธุ์ของแมลงนําโรค เชน่ แมลงวัน
แมลงสาบ ยุง ฯลฯ และเป็ นที่ซุกซอนของหนู ่ และสัตว์อื่น ๆ
2. ขยะมูลฝอย ทําให้เกดกลิ ิ ่นเหม็นและกอให้ ่ เกดความรํ
ิ าคาญ
3. ขยะมูลฝอยที่ทิ้งเกลื่อนกลาด ถูกลมพัดกระจัดกระจายไปตกอยูต่ ามพื้น ทําให้พ้นื ที่บริ เวณนั้ น
สกปรก ขาดความสวยงาม เป็ นที่รังเกยจแกผู ี ่ พ้ บเห็น และผูท้ ี่อาศัยบริ เวณใกล้เคียง นอกจากนี้ ขยะมูลฝอย
ที่ตกอยูห่ รื อถูกทิ้งลงในคูคลอง หรื อทางระบายนํ้ า จะไปสกดกนการไหลของนํ ั ้ั ้ า ทําให้แหลงนํ่ ้ าสกปรกแล

เกดการเนาเสี ่ ย
ิ กองขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ เป็ นนํ้ าเสี ยที่มีความสกปรกสู งมาก ซึ่งมีท้ งั สารอินทรี ย ์ สา
4. นํ้ าเสี ยที่เกดจาก
รอนินทรี ย ์ เชื้ อโรค และสารพิษตาง ่ ๆ เจือปนอยู่ เมื่อนํ้ าเสี ยจากกองขยะมูลฝอยไหลไปตามพื้นดินบริ เว
ใด กจะทํ ็ าให้บริ เวณนั้ นเกดความสกปรกและความเสื
ิ ่ อมโทรมของพื้นดินและอาจเปลี่ยนสภาพ ทําให้ดินมี
คุณสมบัติเป็ นดินดางหรื ่ อดินกรดได้ ในกรณี ที่น้ าํ เสี ยจากกองขยะมูลฝอยไหลลงสู่ แหลงนํ ่ ้ ากจะทาให้
็ ํ คุณภ
่่
นํ้ าเสี ยไป ทั้ งนี้ ไมวาจะเป็ นแหลงนํ ่ ้ าผิวดินหรื อแหลงนํ ่ ้ าใต้ดินกตาม ็ ล้วนเป็ นอันตรายตอผู ่ ใ้ ช้น้ าํ และสิ่ งที่ม
ชีวิตที่อาศัยในแหลงนํ ่ ้ า นํ้ าที่สกปรกมากหรื อมีสารพิษเจือปนอยู่ กอาจทํ ็ าให้สตั ว์น้ าํ ตายในเวลาอั
สั้ น นอกจากนั้ นสิ่ งสกปรกตาง ่ ๆ ที่เจือปนในนํ้ า กจะสงผลตอระบบนิ
็ ่ ่ เวศของนํ้ าทําให้สตั ว์น้ าํ ที่มีค่าบ
ชนิดสูญพันธุไ์ ป นอกจากนี้ น้ าํ ที่มีส่ิ งสกปรกเจือปนยอมไมเหมาะแกการอุ ่ ่ ่ ปโภคบริ โภค แม้จะนําไป
ปรับปรุ งคุณภาพแล้วกตาม ็ เชน่ การทําระบบนํ้ าประปา ซึ่งกต้็ องสิ้ นเปลืองคาใช้ ่ จ่ายในกระบวนการ
ปรับปรุ งคุณภาพนํ้ ามากขึ้ น
5. ขยะมูลฝอยทําให้เกดมลพิ ิ ษแกอากาศ่ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้ในเขตชุมชน หรื อที่กองทิ้งไว้ใน
แหลงกาจั่ ํ ดซึ่งไมมี่ การฝังกลบ หรื อขณะที่ทาํ การเกบขน ็ โดยพาหนะที่ไมมี่ การปกปิ ดอยางมิ ่ ดชิด ขยะมูล
ฝอยเหลานั ่ ้ นสงกลิ
่ ่นเหม็นนารั ่ งเกยจออกมา
ี ่
เศษชิ้นสวนของขยะมู ลฝอยจะสามารถปลิวไปในอากาศ ทํา

ให้เกดความสกปรกแกบรรยากาศ ่ ่ ขภาพของมนุษย์และความสกปรกให้กบบริ
ซึ่งมีผลตอสุ ั เวณข้างเคียงได้
นอกจากนี้ ขยะมูลฝอยที่กองทิ้งไว้นาน ๆ จะมีก๊าซที่เกดจากการหมั ิ ๊ วภาพ ซึ่งติดไฟหรื อ
กขึ้ น ได้แก่ กาซชี

เกดระเบิ ๊ ่ ่ (กาซไฮโดรเจนซั
ดขึ้ นได้ และกาซไขเนา ๊ ลไฟด์) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
….. ปั ญหาขยะไมได้ ่ อยูท่ ี่จาํ นวนขยะที่เพิม่ ขึ้ นเทานั ่ ท่ ี่วิธีการและประสิ ทธิภาพในการบริ หาร
่ ้ น แตอยู
จัดการขยะด้วย ประเทศที่รายได้สูง ถึงแม้จะมีปริ มาณขยะสูงตามการบริ โภคที่สูงขึ้ น แตการบริ ่ หารจัดการ
ขยะกมี็ ประสิ ทธิภาพมากกวาประเทศที
่ ่รายได้ต่าํ เมื่อเปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพในการจัดการขยะระหวาง ่

เมืองที่พฒั นาแล้ว การเกบขยะจะทํ ื
าได้เกอบสมบู รณ์ คืออยูร่ ะหวางร้ ่ อยละ 95 -100 ในขณะที่เมืองที่มีระดับ
การพัฒนาน้อย การเกบขยะจะตํ ็ ่ อยละ 70 (Imura et al. 2005 อ้างใน Amin 2005)
่ากวาร้
สําหรับกรุ งเทพมหานคร เมืองศูนย์กลางความเจริ ญของประเทศไทย ในแตละปี ่ จะมีขยะจากชุมชน
ิ ้ นมากกวาร้
เกดขึ ่ อยละ 20 ของขยะในประเทศทั้ งหมด แตกสามารถจั ่ ็ ็ หมดทุกวัน เนื่องจากมีวิธีการ
ดเกบได้

จัดเกบและการกาจั ํ ดขยะที่มีประสิ ทธิภาพ ในขณะที่เมืองใหญในเขตภู ่ มิภาค หรื อในเขตเทศบาลนคร
เทศบาลเมือง หลาย ๆ แหง่ กาลั ํ งเริ่ มเข้าสู่ ภาวะปัญหาขยะล้นเมือง ทําให้ตอ้ งมีการลงทุนในการหาสถานที่
รองรับขยะ หรื อหาเทคโนโลยีราคาแพง มาจัดการปัญหาขยะที่เพิ่มมากขึ้ น สวนเมื ่ องนอกเขตเทศบาล จะ
เป็ นความรับผิดชอบโดยตรงขององค์การบริ หารสวนตํ ่ าบล (อบต.) บางแหงที ่ ่ใกล้ชิดชุมชนเมือง หรื อเป็ น
อบต. ขนาดใหญ่ จะดําเนินการจัดการปัญหาขยะของชุมชนทั้ งจัดเกบและกาจั ็ ํ ดคอนข้
่ างมีประสิ ทธิภาพ
ในขณะที่บางแหงยั ่ งไมมี่ การเตรี ยมพร้อมรับมือกบสถานการณ์ ั ขยะล้นเมือง ยังคงใช้วิธีการจัดการขยะแบบ
เทกอง หรื อเผากลางแจ้งเป็ นสวนใหญ ่ ่
ดังนั้ น ปั ญหาขยะในทุกวันนี้ จึงมีสองสวนใหญ ่ ่ ๆ คือ การเพิม่ ขึ้ นของขยะและการจัดการขยะที่
ิ ้ น บทความนี้ จึงมุ่งศึกษาเรื่ อง ปริ มาณขยะในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกบการเปลี
เกดขึ ั ่ยนแปลง
ทางสังคม รู ปแบบของขยะสมัยใหมที่ ่เป็ นผลมาจากความเจริ ญกาวหน้ ้ ่ ่
าทางเทคโนโลยี แตสงผลกระทบตอ ่
สุ ขภาพบุคคล สังคม และสิ่ งแวดล้อม รวมถึงการบริ หารจัดการขยะปัจจุบนั วามี ่ อุปสรรคในเรื่ องใด และ
ข้อเสนอสําหรับการแกไขปั ้ ญหาขยะในภาพรวม

ขยะมูลฝอย

รูปขยะ: ในชวิี ตประจําวันของมนุษย์เรา มีของทีห่ มดประโยชน์ใชสอย้ หมดคุณภาพหรือ


ํ ดแตกหักมากมาย สงของทั
ชารุ ิ่ ิ้ ก ๆ เชน
ง้ หลายไม่วา่ จะเป็ นวัสดุชนเล็ ่ เศษกระดาษ ...
www.school.net.th/library/snet6/envi3/garbet/garbetn.htm - แคช - ใกล ้เคียง –
ตารางปริมาณขยะ(กิโลกรัม/ คน/ วัน) ในเมืองต่าง ๆ

พื้นที่ ปริ มาณขยะ


ิ ม/คน/วัน)
(กโลกรั
กรุ งเทพมหานคร 1.5
ชลบุรี 2.8
ปทุมธานี 1.4
สงขลา 1.2
เชียงใหม่ 1.1
สมุทรปราการ 1.1
นนทบุรี 1.1
นครราชสี มา 0.9
ขอนแกน่ 0.9
ภูเกต็ 5
เพชรบุรี 1.7
สมุทรสาคร 3.4
ระยอง 3.2

พืน
้ ที่

กรุงเทพมหานคร
ชลบุร ี
ปทุมธานี
สงขลา
เชียงใหม่
สมุทรปราการ
นนทบุรี
นครราชสีมา
ขอนแก่น
ภูเก็ต
เพชรบุร ี
สมุทรสาคร
ระยอง