You are on page 1of 16

HORIZONTALNI (boni) pritisci u tlu

HORIZONTALNI (boni) pritisci u tlu ovise o deformaciji tla u horizontalnom


smjeru (npr. za tlo za koje vrijedi da je c = 0):
mirovanje tlak mirovanja
o v o h
K e = =
rastezanje aktivni tlak
A v A h
K e = =
kompresija pasivni tlak (otpor)
p v p h
K e = =
A
-s +s

Odnos deformacije potrebne da bi se ostvarilo aktivno odnosno pasivno stanje
naprezanja u tlu:
e
-s +s
e
p
e
o
e
A
-s
A
+s
p
rastezanje kompresija
mirovanje
TLAK MIROVANJA (nema horizontalnih deformaciju u tlu)
Horizontalno uslojeno tlo:
z
z
=
y x
y x
0
=
= =

( )

=
= +

=
1
K
1

0
E E

o z x
z y
x
x


v o h
K =
K
o
- koeficijent tlaka mirovanja
Odreivanje koeficijenta tlaka mirovanja:
1/ Jaky = sin 1 K
o

2/ K
o
-test u troosnom ureaju:
za zadani prirast
v
trai se
h
tako da je
h
=0
v
h
o
K

=
K
o
ovisi o OCR. Za OCR<1: pijesak K
o
0.42; za glinu K
o
0.70.
Promjenom stanja naprezanja (gradnja objekta, iskop..) u tlu se deavaju
horizontalne deformacije, to znai da tada u tlu vie ne vlada stanje tlaka
mirovanja.

z
z
z
AKTIVNI PRITISAK TLA NA POTPORNE KONSTRUKCIJE
Z
e
A
H
A
P
A
H/3
tlo:
c=0
=0

e = *H*K
A A

-s

Uslijed horizontalne deformacije tla iza zida koji rotira (rastezanje tla), tlo dolazi u
aktivno granino stanje. (nacrtana raspodjela aktivnog tlaka za tlo sa c=0).

RANKINE-ova teorija. Uvjeti:
1. teren iza zida je vodoravan i protee se dovoljno daleko
2. stranja ploha zida je uspravna
3. stranja ploha zida je glatka (nema trenja izmeu tla i zida)
4. zid rotira oko donje unutranje toke
AKTIVNI TLAK PO DUBINI TLA:
z
z
=
A A z A
K c 2 K e =

|

\
|

=
2
45 tg K
2
A
o
za Rankine-ove uvjete

Ukupna aktivna sila na potpornu konstrukciju za Rankineove uvjete:
c 0
z
c
H
z
e
A
P
A
2c K
A
45 - /2
o

A
c A A c A
K
c 2
z 0 K c 2 K z 0 e

= = =
Povrina vlanog trokuta:

=
2
A c
c 2
K c 2 z
2
1

Primjer izrauna rezultante aktivnog tlaka (samo za homogene uvjete sa skice):
(

+ =
2
A A
2
A
c 2
H K c 2 K H
2
1
P
(Ovaj izraz se ne smije upotrebljavati kao opi izraz za izraun rezultante aktivnog
tlaka u svim situacijama.)
PASIVNI OTPOR TLA

Za c = 0
z
e
P
+s
P
P
H


Pasivni otpor po dubini (za c 0):
p p z p
K c 2 K e + =

|

\
|

+ =
2
45 tg K
2
p
o
Za Rankine-ove uvjete
Rezultanta pasivnog otpora (samo za homogene uvjete):
p p
2
p
K H c 2 K H
2
1
P + =


COULOMB-OVA TEORIJA prorauna aktivnog tlaka i pasivnog otpora

Coulomb-ova stanja granine ravnotee
Za aktivno stanje
PRETPOSTAVKE:
- potporna konstrukcija je kruto tijelo
- aktivni klin tla iza zida ponaa se kao kruto tijelo
- trenje izmeu tla i konstrukcije, odnosno smjer djelovanja sile P
A
izmeu
aktivnog klina tla i zida, te njezino hvatite, poznati su
- na kliznoj plohi aktivirana je puna vrijednost vrstoe na klizanje

P
A
=P
A
(H, , , , ,,) 0
P
A
=( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
2
2
2
A
sin * sin
sin * sin
1 * sin * sin
sin
K
(

+
+
+
+
=
Pasivno stanje:
( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
2
2
2
P
sin * sin
sin * sin
1 * sin * sin
sin
K
(

+ +
+ +
+

=
CULMANN-OVA GRAFIKA KONSTRUKCIJA NAJVEE SILE AKTIVNOG
PRITISKA

c = 0

E
A
E
A
Q
1,2,3,4,5

90+

C
3
C (ravna klizna ploha) kritino
C
4
C
5
C
1
C
2
A
B
G
1
G
2
G
3
G
4
G
G
1
G
2
G
3
G
4
G
5
5
b b
b
b b
H
G=b g) (
a) b)

(poloaj kuta + je krivo oznaen na skicama treba ga pozicionirati u smjeru crvene strelice)

c 0

A
B
H
G
1
G
2
G
3
G
4
G
5
G
6
E
A

+
90
poligon bez kohezije
poligon s kohezijom
K
1
K
2
K
3
K
4
K
5
K
6

K = l * c

Horizontalni pritisci prema EC7
Openito, horizontalni pritisci na potporni zid:
aktivni tlak
tlak mirovanja
pasivni otpor.
Ovise o deformaciji tla u horizontalnom smjeru.
--------
EC7 (BS EN 1997-1:2004, Annex C) predlae izraze za proraun graninih pritisaka na zid (aktivni tlak
i pasivni otpor), uvaavajui rubne uvjete naprezanja, dakle uvodei zakrivljene klizne plohe.

Za poseban sluaj vertikalne stranje plohe zida (=0), vodoravna efektivna komponenta aktivnog tlaka
ah
i vodoravna efektivna komponenta pasivnog otpora
ph
, su dane izrazima:
|

\
|
+ =
c
a
1 K 2c (z) K (z)
ah v ah ah

|

\
|
+ + =
c
a
1 K 2c (z) K (z)
ph v ph ph

gdje je:
u q dz (z)
z
0
v
+ =

- vertikalno efektivno naprezanje na dubini z


K
ah
koeficijent aktivnog tlaka
K
ph
koeficijent pasivnog otpora
c kohezija tla iza zida
a adhezija (na plohi zid tlo)


Na zid, osim normalne komponente aktivnog tlaka (pasivnog otpora) djeluje i posmina komponenta aktivnog
tlaka
a
(pasivnog otpora
p
):
tan a
ah a
+ =
tan a
ph p
+ =
gdje je:
- kut trenja (na plohi zid tlo)
a adhezija (na plohi zid tlo)
ah
,
ph
- vodoravna efektivna komponenta aktivnog tlaka, odnosno pasivnog otpora
Annex C sadrava niz dijagrama (ukupno 8) pomou kojih se mogu odrediti koeficijenti K
ah
i K
ph
za
sljedee sluajeve:

=0, =0 i 0,
=0, 0 i =0,
=0, 0 i 0, za odnose /=0.66 i /=1.0
Primjer za aktivni tlak:


Valja uoiti da na slici C.1.1 za krivulju /=0 vrijede Rankine-ovi uvjeti (=0, =0 i =0), te se u tom
sluaju koeficijent aktivnog tlaka moe izraunati prema izrazu:
( ) 2 45 tg
sin 1
sin 1
K
2
ah
=
+

=
o


Analogno, kod prorauna pasivnog otpora, kad su zadovoljeni Rankine-ovi uvjeti, moe se koristiti izraz:
( ) 2 45 tg
sin 1
sin 1
K
2
ph
+ =

+
=
o
Openiti sluaj (numeriki postupak prema EC7)
Za openiti sluaj nagnutog terena (), nagnute poleine zida () i trenja izmeu zida i tla () EC/
predlae sljedei priblian numeriki postupak. Pretpostavke prorauna su na strani sigurnosti,
te se on moe koristiti i u prethodnim primjerima.

- kut nagiba stranje plohe zida
- nagib tla iza zida
- kut trenja izmeu zida i tla

Aktivni tlak:
c
c a
K q
q a
K (z)
v

a
K (z)
ah
+

=
tan
a
a
a
+ =

Pasivni otpor:
c
c p
K q
q p
K (z)
v

p
K (z)
ph
+ +

=
tan a
p p
+ =

K - koeficijent horizontalnog pritiska za jedininu teinu tla


q
K - koeficijent horizontalnog pritiska za dodatno vertikalno optereenje
c
K - koeficijent horizontalnog pritiska za koheziju
|
|

\
|
=

u dz (z)
z
0
v
- vertikalno efektivno naprezanje na dubini z
q dodatno vertikalno optereenje
c kohezija tla iza zida


Openito, koeficijenti

K ,
q
K i
c
K (za proraun horizontalne komponente aktivnog tlaka i
pasivnog otpora) se raunaju prema sljedeim izrazima:
( ) cos cos K K
n
=
( ) - cos
cos
K cos K K

2
n q
= =
( )
( )

|
|

\
|

= = cot 1 K
- cos cos
1
cot 1 K K
n c
,

Koeficijent
n
K predstavlja koeficijent normalnog pritiska na stranju povrinu zida, a
definiran je kao:
+=
)tan m 2(m
t
w
n
w
t
e
) sin(2m sin 1
) sin(2m sin 1
K
m

sin
sin
cos 2m
1
t

|
|

\
|

=

m

sin
sin
cos 2m
1
w
m m
|
|

\
|

=Za izraun aktivnog tlaka kod ili m koriste se gornji operatori, a za izraun pasivnog
otpora donji (npr. za aktivni tlak umjesto koristi se +).

Izraun predhodnih izraza se moe pojednostavniti na slijedei nain:
+

+
+ +
=
)tan m 2(m
t
w
n
w
t
e
) sin(2m sin 1
) sin(2m sin 1
K

sin
sin
cos 2m
1
t

|
|

\
|

sin
sin
cos 2m
1
w

|
|

\
|

=


pri emu se, kod izrauna aktivnog tlaka, iznosi kuta unutarnjeg trenja i trenja izmeu zida i
tla uvrtavaju s negativnim predznakom -, a kod izrauna pasivnog otpora sa pozitivnim
predznakom (korisna prilagodba za tabline proraune).

Napomena
Kada je kut nagiba stranje plohe zida =0 slijedi:

cos K K K
2
n aq a
= =
( ) = cot 1 K K
n ac


cos K K K
2
n pq p
= =
( ) = cot 1 K K
n pc

Odnosno izrazi za aktivni tlak (pasivni otpor) poprimaju slijedei oblik:

( ) c
c a
K q (z)
v

a
K (z)
ah
+

=
( ) c
c p
K q (z)
v

p
K (z)
ph
+

=

Tablini prikaz:
Aktivni tlak Pasivni otpor
(z)
h


c K q K u dz K (z)
c a q a
z
0
a ah
+
|
|

\
|
=


c K q K u dz K (z)
c p q p
z
0
p ph
+ +
|
|

\
|
=

K ( ) cos cos K K
n a
= ( ) cos cos K K
n p
=
q
K
( ) - cos
cos
K cos K K
a
2
n aq
= =
( ) - cos
cos
K cos K K
p
2
n pq
= =
c
K
( )
( )

|
|

\
|

=
= =
cot 1 K
- cos cos
1
cot 1 K K
a
n ac

( )
( )

|
|

\
|

=
= =
cot 1 K
- cos cos
1
cot 1 K K
p
n pc

K
n

+ +

+
+ +
m 2(m
t
w w
t
e
) sin(2m sin 1
) sin(2m sin 1

+

+
)tan m 2(m
t
w w
t
e
) sin(2m sin 1
) sin(2m sin 1

m
t
(


|
|

\
|

sin
sin
cos
2
1
1

(

+
|
|

\
|

sin
sin
cos
2
1
1

m
w
(


|
|

\
|

sin
sin
cos
2
1
1

(

+ +
|
|

\
|

sin
sin
cos
2
1
1
Primjer prorauna aktivnog tlaka u uvjetima sa podzemnom vodom i povrinskim
optereenjem na vrhu zasjeka za tlo bez kohezije (c=0):