You are on page 1of 4

Khoa: Điện Đề thi môn TBDK TK Đề số

Bộ môn: ĐKTĐ (90 phút làm bài, được sử dụng tài liệu) 1
1. Phần tử tích phân khí nén
2. Trình bày nguyên lý hoạt động của máy điều chỉnh có sơ đồ cấu tạo sau:

3. Xác định tín hiệu ra của mạch sau

4. Xây dựng mạch logic thực hiện hàm


y = x1.x2 + x1.x3 + x2.x3
5. Mạch tạo xung răng cưa không đối xứng sườn sau có giới hạn biên độ 0 Đến 1at chu
kỳ xung 10ms. ( tính chọn K1,P0 và T)

TVTeducation
Khoa: Điện Đề thi môn TBDK TK Đề số
Bộ môn: ĐKTĐ (90 phút làm bài, được sử dụng tài liệu) 2

1. Phần tử vi phân khí nén


2. Trình bày nguyên lý hoạt động của máy điều chỉnh có sơ đồ cấu tạo sau

3. Xác định tín hiệu ra của mạch sau

4. Xây dựng mạch logic thực hiện hàm:


y = x1.x2 + x2.x4 + x1.x3
5. Mạch tạo xung răng cưa không đối xứng sườn trước có giới hạn biên độ 0 Đến 1at
chu kỳ xung 15ms. (tính chọn K1, P0 và T)

TVTeducation
Khoa: Điện Đề thi môn TBDK TK Đề số
Bộ môn: ĐKTĐ (90 phút làm bài, được sử dụng tài liệu) 3

1. Phần tử tỷ lệ vi phân mạch thuận


2. Xây dựng sơ đồ khối cấu trúc và xác định hàm truyền đạt của máy điều
chỉnh có sơ đồ cấu tạo sau:

3. Xác định tín hiệu ra của mạch sau

4. Xây dựng mạch logic thực hiện hàm


y = x1.x2.x3 + x1.x3.x4
5. Mạch tạo xung răng cưa đối xứng có giới hạn biên độ 0 Đến 1at chu kỳ xung 15ms.
(tính chọn K1,P0 và T)

TVTeducation
Khoa: Điện Đề thi môn TBDK TK Đề số
Bộ môn: ĐKTĐ (90 phút làm bài, được sử dụng tài liệu) 4
1. Phần tử tỷ lệ vi phân mạch hồi tiếp
2. Xây dựng sơ đồ khối cấu trúc và xác định hàm truyền đạt của máy điều chỉnh có
sơ đồ cấu tạo sau

3. Xác định tín hiệu ra của mạch sau

4. Xây dựng mạch logic thực hiện hàm


y= x1.x2 + x2.x4 + x3
5. Mạch dao động không đối xứng có chu kỳ xung 50ms thời gian phát xung 5ms.
(tính chọn Tx và tx)

TVTeducation