You are on page 1of 3

Soalan Bab 3 (Ting 4) : Isi Rumah Sebagai Pengguna

Soalan Bab 2 (Ting 5) : Struktur Ekonomi Malaysia

1. a) Jadual di bawah ini menunjukkan permintaan terhadap suatu barang.

Harga (RM) Kuantiti Barang X Yang Diminta


(unit)

6 10

4 30

2 50

i. Dengan menggunakan kertas graf, lukis keluk permintaan barang tersebut. (Gunakan
skala 2cm:RM2 pada
paksi harga dan 2cm:10 unit pada paksi kuantiti) (4 markah)
ii. Terangkan pembentukan keluk permintaan tersebut. (3 markah)

b) Maklumat yang berikut merujuk kepada jenis barang di pasaran.

Beras Gula

Kamus Elektronik Buku


i. Tentukan jenis keanjalan harga permintaan bagi barang tersebut.
(2 markah)
ii. Bezakan antara jenis keanjalan harga permintaan tersebut.
(4 markah)

c) i. Dengan menggunakan gambarajah keluk permintaan, terangkan hubungan antara


harga dengan kuantiti
diminta (8 markah)
ii. Terangkan empat faktor yang mempengaruhi permintaan
(7 markah)

2. a) Jadual di bawah ini menunjukkan darjah keanjalannya dengan tiga jenis barang, W, X
dan Y

Jenis Barangan Barang W Barang X Barang Y


Darjah keanjalan 2.5 0.2 1.0

i. Apakah yang dimaksudkan dengan keanjalan harga permintaan.


(1 markah)
ii. Terangkan strategi yang boleh diambil oleh seorang pengusaha untuk meningkatkan
hasil jualan bagi
ketiga-tiga barang itu. (9
markah)
iii. Jelaskan empat penentu permintaan. (8
markah)

b) Rajah di bawah ini menunjukkan keluk permintaan individu D1D1 dan D2D2 bagi
barang X.

Harga (RM) D2
30 D1

18
D2 D1

0 Kuantiti (unit)

25 30 75

i. Hitung pekali keanjalan harga permintaan bagi keluk permintaan D1D1 dan D2D2.
(4 markah)
ii. Tafsirkan keanjalan harga permintaan itu.
(4 markah)

3. a) Rajah di bawah ini menunjukkan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) Malaysia
mengikut sektor bagi tahun
1960 dan tahun 2000.

Terangkan tiga faktor yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi Malaysia?


(8 markah)

b) Terangkan tiga jenis pinjaman kerajaan daripada sumber dalam negeri.


(9 markah)

c) Bolehkah ekonomi Malaysia bergantung kepada sektor utama untuk meningkatkan


ekonomi negara?
Berikan alasan untuk menyokong pendapat anda.
(8 markah)

4. a) Jadual di bawah ini menunjukkan tarif terhadap kereta import.

Sumber X Sumber Y

Sijil Pelaburan Pinjaman Projek

Bil Perbendaharaan Kredit Pembekal

Surat Jaminan Kerajaan Pinjaman Pasaran

i. Nyatakan sumber pinjaman X dan Y. (2


markah)
ii. Mengapakah kerajaan membuat pinjaman dari sumber X dan Y?
(6 markah)

b) i. Nyata dan terangkan empat jenis cukai tidak langsung.


(8 markah)

c) Jadual di bawah menunjukkan anggaran perbelanjaan kerajaan bagi tahun 2008.

Perbelanjaan Jumlah (RM Juta)

Pencen dan ganjaran 8412

Emolumen 36176

Keselamatan 17211

Bayaran khidmat 13101


hutang

Perkhidmatan sosial 51834


Perkhidmatan 11178
ekonomi

Bekalan dan 25483


perkhidmatan

Pentadbiran awam 11572

Perbelanjaan lain 11435

Jumlah 186402

i. Jelaskan maksud perbelanjaan mengurus. (1


markah)
ii. Hitung perbelanjaan mengurus (5
markah)
iii. Bezakan antara perbelanjaan mengurus dengan perbelanjaan pembangunan
(4 markah)