You are on page 1of 4

1

Ngöôøi Meï naøy chæ laø moät thieáu phuï ngheøo naøn aên maëc taàm thöôøng. Toâi thaáy Ngaøi nhoû beù vaø khieâm nhöôøng. Ngaøi vaãn soáng theo hoaøn caûnh cuûa Meï Ngaøi.BAØI THÖÙ 050 DAÂNG CHUÙA VAØO ÑEÀN THAÙNH Xuaát Hieän Laàn Ñaàu CHUAÅN BÒ HOÂM TRÖÔÙC Toâi hình dung ra con ñöôøng daãn tôùi Gieârusalem vaø caùc böùc töôøng thaønh khoång loà. Toâi seõ böôùc theo Meï Maria vaø thaùnh Giuse ñang boàng beá Chuùa Gieâsu ñi qua caùc ñöôøng phoá: coù phoá vaéng veû vaø cuõng coù phoá nhoän nhòp. ngöôøi meï phaûi ôû laïi trong nhaø suoát 40 ngaøy. moät Ñaáng Cöùu Theá. AÙp duïng vaøo hoaøn caûnh hieän taïi. roài toâi thaáy Ñeàn Thaùnh hieän ra vôùi maùi cao vuùt daùt vaøng. Toâi seõ hoïc hoûi ñöùc khoân ngoan saâu xa trong ñoù. NGUYEÄN NGAÉM Cho tôùi giôø phuùt naøy. khoâng ngöôøi röôùc ñoùn nhö vaäy! Baøi hoïc maùng coû vaãn coøn tieáp dieãn. vaøo Ñeàn Thaùnh cuûa Ngaøi troïng theå. OÂi laïy Chuùa cuûa con! Con ñoäi ôn Chuùa ñaõ chieáu vaøo boùng ñeâm taâm hoàn chuùng con nhöõng luoàng saùng vöõng taâm nhö vaäy. neùp mình sau taám khaên cuûa Meï Ngaøi. Qua ñoù. Theo luaät Do thaùi. TINH THAÀN CHUÙA GIEÂSU Ai maø tin ñöôïc Chuùa Cöùu Theá vaøo Ñeàn Thaùnh cuûa Ngaøi khoâng keøn khoâng troáng. Ñaây laø laàn thöù nhaát Ngaøi ra khoûi nhaø döôùi baàu Trôøi maø chính Ngaøi taïo döïng vaø trong theá giôùi chính Ngaøi ñieàu haønh. moät vò Thieân Chuùa ñang tieán vaøo Nhaø. moät baùc thôï moäc ñôn sô chaát phaùc laø ngöôøi duy nhaát ñöôïc haïnh phuùc ñoùng vai hoä veä danh döï. Thaùnh Giuse. 2 . Hoä toáng vaø ñoùn röôùc Ngaøi khoâng coù gì khaùc laø loøng khieâm nhöôøng vaø tinh thaàn khoù ngheøo. toâi seõ nhaän ra söï lieân tuïc vaø thoáng nhaát naøy khieán toâi nhaän bieát raèng coù moät tö töôûng naøo ñoù höôùng daãn taát caû. Toâi seõ döøng laïi ôû moät caûnh töôïng ñôn sô: Moät vò Vua. Toâi seõ ngöôõng moä veû ñeïp thaâm traàm cuûa caûnh töôïng töông phaûn naøy.

Chuùa Cöùu Theá muoán nhaán maïnh raèng: baûn tính sa ngaõ nhaân loaïi chæ coù theå khoâi phuïc laïi ñöôïc baèng khieâm nhöôøng vaø töø boû. khoâng ñeå taâm tôùi moïi naùo ñoäng chung quanh. sao Chuùa coøn ñeå bao ngöôøi tìm caùch baét bôù Chuùa laø vò ñaïi aân nhaân cuûa hoï? 3 . buoàn veà ñòa vò thaáp keùm. OÂi Chuùa Gieâsu ñaày loøng khieâm nhöôøng vaø luoân töø boû! Xin Chuùa daïy cho muoân daân. Giaù nhö con baét chöôùc Meï Maria vaø thaùnh Giuse mang Chuùa ñi theo cuoäc soáng. cho caùc taâm hoàn con ñöôøng cöùu roãi. thì bieát ñaâu con seõ thaéng traän deã daøng! BAØI HOÏC ÑAÀY YÙ NGHÓA Baøi hoïc cao caû veà khieâm nhöôøng vaø töø boû Chuùa daïy con ñaõ theå hieän roõ raøng qua maùng coû. phaùi ñoaøn Thaùnh Gia cöù bình thaûn khieâm toán tieán böôùc. Söï tieán trieån cuûa vaên minh vaät chaát ñem laïi cho con ngöôøi cuûa caûi giaøu sang khieán taâm hoàn luoân höôùng veà vaät chaát. sao Chuùa vaãn coøn ñeå bao daân toäc chöa nhaän bieát Chuùa laø Vua cuûa hoï. Trong khi ñoù. Thôøi ñaïi chuùng con khoâng coøn hieåu noåi hai nhaân ñöùc caên baûn naøy maáy. Daân thaønh baän bòu theo ñuoåi ñôøi soáng vaät chaát nôi ngoaøi phoá xaù. maø chæ taïo neân nhöõng ñaùm maây ñen toái. Söï tieán boä cuûa khoa hoïc kieâu caêng töï tín chaúng ñem laïi gì. Chuùng ta haõy ngöôõng moä hai nhaân ñöùc ñaõ bò theá gian sao nhaõng aáy. Cho tôùi baây giôø. Luoân laøm cho ngöôøi ñôøi ñeå yù tôùi mình. tìm höôûng thuù vui. Chuùa coøn theå hieän caùch soáng ñoäng phaán khôûi hôn treân ñöôøng tieán tôùi Nuùi Soï. con muoán ñi saâu vaøo caûnh töôïng töông phaûn giöõa tinh thaàn theá gian vaø tinh thaàn cuûa Chuùa. Laïy Chuùa Gieâsu. AÙnh saùng cuûa chuùng toûa ra maïnh nhö chieác ñeøn pha chieáu suoát qua bao theá heä töông lai. vì bieát ñaâu con ñaõ voâ tình ñeå tính kieâu ngaïo vaø loøng ham chuoäng cuûa caûi daàn daàn xaâm chieám taâm hoàn con. veà cuoäc soáng khoâng vui thuù: ñoù laø nhöõng ñieåm con phaûi chieán ñaáu haèng ngaøy. Xin göông laønh vaø aùnh saùng vónh cöûu Chuùa Gieâsu laøm tan bieán ñi nhöõng boùng toái che khuaát baàu Trôøi treân ñaàu chuùng con! TINH THAÀN THEÁ GIAN Thaønh Gieârusalem cuõng ñaém chìm trong caûnh xa hoa ñaày vui thuù khoaùi laïc. vaø coù theå noùi ñöôïc raèng coøn keùo daøi cho tôùi taän theá. ngoaøi coâng tröôøng.

ít khi con muoán soáng vôùi Chuùa. Còn con lại muoán soáng khoe khoang! Con muoán soáng höôûng khoaùi laïc! Khoâng. nhö Chuùa. Haõy choái boû trong trí moïi caùi maø ta laàm töôûng laø phaûi duy trì theo ñöùc khoân ngoan. Khi nhìn thaáy nhieàu nhaø thôø treân theá giôùi vaéng ngöôøi lui tôùi hay ngöôøi ta ñi ngang qua vôùi thaùi ñoä laõnh daïm hoaøn toaøn. vaø beân caïnh Chuùa! Con khoâng ao öôùc gì hôn laø ñöôïc Chuùa yeâu thöông. laïi trôû neân nguy haïi do vieäc thaùi quaù baát caäp. thì phaûi coi chöøng. ÑIEÀU DOÁC QUYEÁT Toâi coù caàn phaûi giaûm bôùt ñieàu gì xa hoa khoaùi laïc chaêng? Thaät laø haøm hoà neáu coù luùc naøo caûm thaáy caàn phaûi baûo veä theá giaù vaø ñòa vò theá gian! Toâi coù theå tìm ra moät vaøi hy sinh ñeå thöïc haønh khoâng? Neáu coù theå ñöôïc. ----------o0o--------- 4 . keûo thay vì ñem laïi lôïi ích. laïy Chuùa Gieâsu. bieát ñoùn nhaän vaø yeâu meán khoå ñau oâ nhuïc moãi khi Chuùa chia phaàn cho con. Hình aûnh naøy coøn roõ raøng hôn khi con nhìn thaáy Chuùa neùp mình treân ngöïc caùc vò linh muïc qua hình baùnh ñeå vöôït qua moät thaønh phoá nhö xöa kia Chuùa neùp mình trong tay Meï Maria. con lieân töôûng ngay tôùi cuoäc ñi vaøo Thuû Ñoâ cuûa Chuùa hoâm nay.