You are on page 1of 5

1

BAØI THÖÙ 051


DAÂNG CHUÙA VAØO ÑEÀN THAÙNH
CHUAÅN BÒ HOÂM TRÖÔÙC
Chuùa Gieâsu ñöôïc chính thöùc daâng leân Thieân Chuùa, thaät ra chính Ngaøi töï hieán teá
qua baøn tay Meï Maria vaø vò tö teá. Ngaøi laø leã vaät ñôøi ñôøi, leã vaät ñöôïc taùi dieãn moãi
ngaøy ñeå cöùu roãi nhaân laid.
Toâi seõ tìm hieåu giaù trò baøi hoïc tieàm taøng trong hieán vaät ñoù. Neáu chính toâi
ñöôïc quyeàn daâng Chuùa Gieâsu leân Chuùa Cha, toâi seõ nhôù raèng ñoù chính laø nhôø söï
hôïp nhaát giöõa Ngaøi vaø toâi trong vieäc tham döï ñôøi soáng cuûa Ngaøi. Do ñoù, toâi cuõng
coù boån phaän daâng hieán chính baûn thaân toâi vôùi cuøng moät thaùi ñoä vaø cuøng moät muïc
ñích nhö Chuùa Gieâsu. Ñaây thaät laø moät vinh döï, moät hy voïng baûo ñaûm vaø moät baøi
hoïc veà loøng quaûng ñaïi quí giaù!

NGUYEÄN NGAÉM

HIEÁN TEÁ ÑÔN SÔ NHÖNG CAO TROÏNG


Chuùng ta haõy vaøo Ñeàn Thaùnh. Moät thaày tö teá ñöùng chôø treân buïc baøn thôø. ÔÛ döôùi
cuoái, moät thieáu phuï quyø goái, aüm trong tay moät Haøi Nhi quaán vaûi. Thaày tö teá beá lấy
Haøi Nhi daâng leân Trôøi. Ñoù! Chuùa Gieâsu ñang töï hieán cho Thieân Chuùa treân baøn tay
vò tö teá!
Beân ngoaøi chæ laø moät leã vaät ñôn sô, khieâm nhöôøng vaø thaàm laëng. Nhöng ñi
saâu vaøo söï thaät beân trong thì seõ thaáy hieän ra moät caûnh töôïng uy nghi hôn. Chuùng ta
haõy cuøng nhau quan saùt. Hôõi linh hoàn toâi, baïn ñöøng töø choái suy nieäm veà caûnh töôïng
quaù quen naøy! Khoâng coù gì môùi meû, laï luøng, nhöng cuõng khoâng ñeán noãi troáng roãng,
nhaøm saùo. Caøng chaêm chuù nhìn ngaém, ta caøng khaùm phaù nhieàu veû ñeïp tuyeät vôøi;
caøng meán yeâu tha thieát, caøng caûm thaáy nieàm haïnh phuùc thö thaùi.
Phaûi, chính Haøi Nhi baát ñoäng vaø im laëng naøy töï hieán thaân. Chính Ñaáng Voâ
Bieân hieán thaân cho Thieân Chuùa Voâ Bieân. Vaø Ngaøi hieán thaân vôùi taát caû taâm hoàn vaø
con tim. Ngaøi laø linh muïc ñôøi ñôøi, chæ mình Ngaøi coù quyeàn söû duïng baûn thaân mình
laø Thieân Chuùa nhaäp theå laøm leã vaät. Ngaøi laø Linh Muïc thöôïng phaåm vaø laø hieán teá
voâ giaù! Ngaøi ñaõ chuaån bò ñaày ñuû ñeå kieän toaøn leã vaät ñoù ngay töø phuùt ñaàu thai. Ngaøi
coøn ñoåi môùi khi môû maét chaøo ñôøi, vaø ngaøy hoâm nay Ngaøi chính thöùc hoaøn taát trong
Ñeàn Thaùnh Thieân Chuùa.
Laïy Chuùa toaøn naêng, xin haõy nhaän laáy hieán teá naøy! Chuùa ñaõ chôø ñôïi töø thuôû
taïo thieân laäp ñòa. Duy coù hieán teá naøy môùi mang laïi cho Chuùa söï vinh hieån töông
2
xöùng vôùi veû cao sang Chuùa. Hieán teá naøy bao truøm toaøn dieän coâng cuoäc saùng taïo,
caùc thieân thaàn, loaøi ngöôøi vaø cho tôùi teá baøo nhoû nhaát trôû neân thaân xaùc Ngaøi khi
nhaäp theå.

LOAØI NGÖÔØI THAM DÖÏ VAØO HIEÁN TEÁ NAØY


Laïy Chuùa Gieâsu, Chuùa ñaõ töï hieán thaân, vì Chuùa quaù cao sang ñeán noãi khoâng moät
thuï taïo naøo coù theå duøng Chuùa laøm leã vaät. Tuy theá, con laïi thaáy ñoâi tay Meï Maria
ñöa ra vaø hai caùnh tay cuûa thaøy tö teá naâng Chuùa leân giöõa Trôøi vaø ñaát. OÂi Chuùa
nhaân töø vaø khoân ngoan voâ cuøng ñaõ cho loaøi ngöôøi ñöôïc tham döï vaøo vieäc daâng hieán
moät Thieân Chuùa vaø qua söï keát hôïp naøy con ngöôøi cuõng ñöôïc môøi goïi daâng mình
laøm leã vaät hy sinh vôùi Ngaøi.
Vaâng, laøm leã vaät hy sinh, vì Chuùa Gieâsu daâng mình khoâng phaûi chæ laø moät leã
vaät danh döï, maø thöïc söï laø daâng hieán maùu thaùnh Ngaøi. Maùu thaùnh ñang löu thoâng
trong huyeát maïch Ngaøi ñaây, sau naøy seõ ñoå ra vì chuùng ta. Maùu ñoù thuoäc veà Ngaøi,
noù laø moät phaàn cuûa chính Ngoâi Vò của Ngaøi. Vaø vôùi caû taâm hoàn, Ngaøi keâu leân: Laïy
Cha, xin haõy duøng maùu con ñaây ñeå laøm vinh danh Cha! Xin haõy söû duïng ñeå taïo cho
loaøi ngöôøi baûn chaát söï soáng sieâu nhieân vaø cuûa aên boå döôõng!

TOÂI CUÕNG COÙ NHIEÄM VUÏ HIEÁN TEÁ


Tôùi löôït toâi, toâi cuõng noùi vôùi Chuùa Cha: maùu naøy khoâng phaûi chæ thuoäc veà mình
Cha. Linh muïc coù quyeàn truyeàn pheùp theâm ñeå daâng hieán. Vaø nhö theá, nhôø tay linh
muïc con cuõng daâng hieán maùu thaùnh ñoù leân Chuùa. Vì daàu sao linh muïc cuõng chæ laø
ngöôøi thöøa haønh cuûa con: Ngaøi khoâng theå laø linh muïc neáu khoâng coù con. Söï thaät laø
theá vaø toâi tin chaéc nhö vaäy. Theá maø ñau ñôùn bieát bao: bao laàn toâi döï thaùnh leã vôùi
taâm hoàn döûng döng, nhieàu khi laïi chaúng nhôù mình ñang laøm gì.
Thaät toâi ñöôïc vinh döï vaø coù quyeàn theá bieát bao! Tuy nhieân ñoù cuõng laø baøi
hoïc quí giaù cho toâi! Toâi ñöôïc söû duïng Chuùa Gieâsu laøm cuûa leã, coøn toâi, toâi laïi töø
choái daâng hieán chính baûn thaân. Toâi chöa coù can ñaûm khöôùc töø nhöõng sung söôùng
mau qua, giaûi trí maát thì giôø vaø thuù vui xaùc thòt. Toâi vaãn cöù cho mình laø soáng ñaïo
haún hoi maëc daàu ít hy sinh coá gaéng ñeå ñeàn toäi. Nhö vaäy daâng leã coù ích gì ñaâu: luùc
ñoù chaúng qua toâi laø caùi xaùc khoâng hoàn trong traïng thaùi taâm baát taïi. Chuùa Gieâsu
haèng ngaøy taän hieán cho toâi. Coøn toâi thì chai ñaù nhö khaùch baøng quan döûng döng
nhìn xem Ngaøi soáng moät mình. Ngaøi chæ caàn hy sinh moät laàn cuõng ñuû ñeå cöùu chuoäc
nhaân loaïi. Nhöng Ngaøi khoâng muoán theá vaø ñaõ hy sinh trong suoát ba möôi naêm Trôøi
ñeå laøm göông vaø khích leä toâi hy sinh.

3
Vaø baây giôø haèng ngaøy trong moïi thaùnh ñöôøng, Ngaøi coøn dieãn laïi cuoäc töû naïn
hy sinh haàu nhaéc cho chuùng ta luoân nhôù ñeán göông saùng Ngaøi daïy. Chính ra Ngaøi
chæ dieãn laïi moät laàn cuõng ñuû, nhöng Ngaøi cuõng khoâng muoán nhö vaäy. Qua ñöôøng
loái naøy, Ngaøi muoán daïy chuùng ta moät baøi hoïc quan troïng: moãi caù nhaân caàn phaûi
hieán teá ñeå thaéng vöôït baûn thaân vaø laøm laïi cuoäc ñôøi, baûo veä vaø duy trì loøng ñaïo ñöùc.
Neáu khoâng, chuùng ta deã theo khuynh höôùng xaáu, traøo löu sai laïc. Taát caû nhöõng
khuynh höôùng vaø traøo löu naøy seõ baù chuû chuùng ta vaø taïo neân nôi chuùng ta moät tinh
thaàn baïc nhöôïc laøm teâ lieät ñi moïi yù höôùng toát laønh. Moät nhaân ñöùc khoâng hy sinh
keøm theo chaúng khaùc gì moät thanh göôm chöa ñöôïc toâi luyeän, thì laøm sao maø
choáng cöï laïi ñöôïc keû thuø.
Ngoaøi ra coøn moät lyù do maàu nhieäm khaùc vöôït treân moïi lyù do höõu hình treân
ñaây: ñeå keát hieäp maät thieát vôùi Chuùa Gieâsu vaø caùc baïn taâm phuùc cuûa Ngaøi trong ñôøi
soáng sieâu nhieân, chuùng ta phaûi coäng taùc thaät söï vaøo chöông trình cöùu chuoäc vôùi
Ngaøi. Ñoù laø lôøi giaùo huaán thaùnh Phaoloâ phaùn daïy: ‘Toâi hoaøn thaønh nôi thaân xaùc toâi
nhöõng gì thieáu soùt trong cuoäc hieán teá cuûa Chuùa Gieâsu.’ Hôõi hoàn toâi, quaû thöïc laø
ngươi muø quaùng neân khoâng nhìn thaáy nguyeân do cuoäc hieán teâ soáng ñoäng vaø saâu xa
cuûa Chuùa Gieâsu vì nhaân loaïi.
Laïy Chuùa Gieâsu, con caûm taï loøng nhaân töø vaø tình thöông yeâu cuûa Chuùa ñaõ toû
cho con luoân luoân thaáy hình aûnh caùc cuoäc hieán teá haèng ngaøy cuûa Chuùa!

ÑIEÀU DOÁC QUYEÁT


Toâi seõ daâng hieán Chuùa Gieâsu leân Cha Ngaøi trong thaùnh leã luùc daâng Mình Maùu
Thaùnh vôùi thaùi ñoä yù thöùc thöïc söï vì töø tröôùc tôùi nay toâi chöa bao giôø ñeå taâm trí vaøo
vieäc daâng hieán naøy cho ñuû.
Toâi cuõng hieán teá Ngaøi leân Chuùa Cha khi toâi röôùc Ngaøi vaøo taâm hoàn toâi.
Trong ngaøy soáng toâi seõ dieãn laïi nhieàu laàn vì ñaây laø moät hieán teá ñaùng ghi nhôù, moät
nguoàn an uûi ñaùng tin caäy. Hôn nöõa ñoù coøn laø tieáng goïi thuùc baùch soáng ñôøi quaûng
ñaïi hy sinh.
----------o0o---------

4
5